Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till"

Transkript

1 N R D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Foto: Lars dewall Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till andra verksamheter. Kompetens matchas med behov och för att få ihop pusslet finns personalutvecklare och personalrekryterare på plats. Annette Forslund, personalutvecklare i Malmberget konsulterar Anders Henriksson, verksamhetschef för Förädling Malmberget/Svappavaara för omplaceringarna. SIDAN 4 N y i K L 2 G r u v b e r g e t s f r a m t i d 9 S t o r ö v n i n g 1 2

2 Kommunikation på hög nivå Lotta Fogde har tillträtt tjänsten som kommunikationsdirektör på LKAB. Nu väntar några månader med LKABkunskap på schemat, innan hon i februari på heltid tar sig an kommunikationsfrågorna. Hur går då Lotta Fogdes tankar kring arbetet som kommunikationsdirektör? VECKOBLADET information till medarbetare i LKAB. Utges av LKAB Communication. Utkommer varannan helgfri fredag med sommaruppehåll. Får citeras, ange källan. Redaktion: Kajsa Lindmark, , Christina Niemi Autio, E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Tore Fällén, Box 952, Luleå. Ombrytning: imega promotion, Gällivare. Tryck: Tryckpoolen AB, Luleå. Som ung, nyutbildad och arbetssökande i USA gjorde du ett misstag som skulle bli dörren in till arbetslivet för dig, vad hände? Jag skulle söka praktikplats på en tv-station, men tog fel dörr och fick jobb på en radiostation istället. Sedan var jag radioreporter i fem år. Radio är en fantastisk mediakanal, både snabb och med stor närvarokänsla. Du har befunnit dig på flera andra kommunikationsarenor, hur känns det att ta dig an ett statligt bolag och vad kommer du att ta med dig från dina tidigare arbetsplatser till exempel Sveriges Radio och Regeringskansliet? Jag är väldigt nyfiken. Att få översätta mina erfarenheter till en ny arena är otroligt stimulerande. Jag kommer att ta med mig kunskapen om hur journalisterna tänker och hur politiker och offentliga tjänstemän tänker. Vad tror du blir den största utmaningen? På sikt blir det nog arbetet med hållbarhetsfrågorna. Det gäller att inte fastna i pliktmässig rapportering, utan att utveckla hållbarhetsperspektivet till en konkurrensfördel för LKAB. Hur påverkas informationsarbetet på LKAB av lågkonjunkturen och de åtgärder företaget nu tvingas till? Neddragningarna i produktionen gör det extra viktigt att få fram tydlig information internt om hur olika grupper i företaget påverkas, och vilka nya riktlinjer som gäller på olika områden. Vi måste alla bli mer kostnadsmedvetna, samtidigt som omvärlden behöver få reda på att LKAB fortsätter investera. Vi vill ju fortfarande locka hit underentreprenörer. Det är lite knepigt att stå på bromsen och gasa på samma gång. Kan du utveckla ditt uttalande om att LKAB är en av Sveriges bäst bevarade företagshemligheter? Så framgångsrikt som det här företaget är borde fler vara nyfikna på det. Det ska jag försöka medverka till. Varför är den externa respektive den interna kommunikationen viktig för LKAB? LKABs verksamhet försörjer många och påverkar många. Okunskap och missförstånd om vad vi gör och varför skapar onödiga hinder och oro. De anställda är bolagets främsta tillgång. Känner man till sammanhanget man verkar i är det lättare att göra ett bra jobb. Snabb och exakt information bidrar till trygghet och effektivitet. Du går nu in i LKABs koncernledning, på vilket sätt kommer du att bidra till ett bättre LKAB? Förhoppningsvis kan jag bidra med en del nya perspektiv i koncernledningen. Jag breddar erfarenhetsbasen i KL. Vad var din uppfattning om LKAB när du sökte jobbet och har den ändrats på något sätt under resans gång? Jag blir mer och mer fascinerad. Att det var ett välskött bolag visste jag, och att LKAB måste lägga mycket kraft framöver på samarbete med olika samhällsaktörer i och med samhällsomvandlingen i Malmfälten förstod jag. Men frågeställningarna som ska tacklas är komplexare än jag kunde ana. Vad står överst på din egen prioriteringslista just nu? Ola har varit tydlig med att han vill att jag först ska lära mig så mycket som möjligt om just kommunikationsaspekterna av samhällsomvandlingen. Till sist, har du något tips till alla LKAB:are som ibland behöver svara på frågor från medierna? Javisst. Tänk igenom vad du vill ha sagt, och var ärlig.

3 Nu stängs pelletsverk och personal omplaceras Produktionsbegränsningarna på grund av de vikande leveranserna har inletts i järnmalmsverksamheten. Pelletsverk MK3 i Malmberget stängdes den 1 december och nästa vecka, den 10 december, stängs pelletsverk KK3 i Kiruna. I januari blir det Svappavaaras tur. Den nödvändiga jakten på besparingar är i full gång. Pelletsverket MK3 ska preliminärt vara stängt fyra månader framåt, fast till och med januari kommer produktionen att kunna återupptas med fem dagars varsel i fall det behövs. Planen är nämligen att göra större underhållsjobb i februari och att i princip inga underhållsjobb ska göras innan dess, berättar Anders Henriksson, verksamhetschef för Förädling Malmberget/Svappavaara. Även pelletsverk KK3 i Kiruna kommer att stängas och på grund av ytterligare inställda leveranser stoppas verket redan den 10 december, tillägger Jan-Ivan Johansson, ansvarig för Förädling Kiruna. Det är nästan en vecka tidigare än ursprunglig plan. Preliminärt startas KK3 igen under februari månad. Anrikningsverket och pelletsverket i Svappavaara planeras att stängas 6 januari. Stängningen av pelletsverken måste göras med stor försiktighet eftersom det är viktigt att värmen säkerställs på känsliga ställen i verken. Kylan så här års är ett bekymmer och vi har avställningsplaner, i vilka man har tagit hänsyn Annette Forslund, personalutvecklare till alla nödvändiga försiktighetsåtgärder, säger Anders och Jan-Ivan och berättar att det kommer att behövas några personer per skift för tillsyn av pelletsverken under stopptiden. K o m p e t e n s m a t c h a s m o t b e h o v Bemannings- och utbildningsplaneringen görs av arbetsgrupper på respektive ort. Alla behov ses över och värderas. Den personal som blir övertalig när verken stängs ersätter visstidsanställda och entreprenörer eller placeras i en resursstyrka och kan då hjälpa till där det behövs. Bemanningsplanerna skickas sedan till personalplanerarna på Personalenheten som matchar kompetens med behov. Målet är att berörd personal ska veta var de skall jobba sju dagar innan en placering och placeringarna kan skifta, allt eftersom behovet förändras. Vi utför jobben i egen regi och anlitar extern resurs endast vid behov av specialkompetens, det kan till exempel handla om murverksjobb som ska göras i MK3 i vår, säger Anders Henriksson. Ur kaos föds ordning, vi planerar för att klara verksamheten vecka för vecka och den produktion LKAB har i dag, tillägger Annette Forslund, personalutvecklare. Målet är att alla i resursstyrkan ska ha en befattning där det finns en vakans. S k ä r p t a r u t i n e r Om en avdelning anser att verksamheten är i behov av ytterligare resurser som inte täcks av resursstyrkan, ska det behovet Anders Kitok, direktör för Mining Division lyftas till avdelningschef, som skickar det vidare till enhetschef. Minskade leveranser innebär minskade intäkter och det innebär behov av besparingar, säger Anders Kitok, direktör för Mining Division. LKAB måste minska kostnaderna och helst i samma takt som intäkterna minskar. Han uppmanar nu alla i företaget att dra sitt strå till stacken när det gäller besparingar. Vi måste nu se till att arbeta med åtgärder som innebär att våra utgifter minskar snabbt. Alla inköp måste behovsprövas, vad kan vi skjuta på framtiden, vad kan strykas helt och vad måste vi göra nu. Kan vi reparera trasiga delar istället för att byta ut dessa mot nya etc. Ni har säkert många idéer som kan leda till att LKAB sparar pengar. Alla organisationer skall arbeta fram kostnadssänkande åtgärder, både små som stora och genomföra dessa. Samla ihop åtgärderna i en plan tillsammans med arbetsledningen. L e t a r e f f e k t i v i s e r i n g s Anders Henriksson, verksamhetschef för Förädling Malmberget/Svappavaara. m ö j l i g h e t e r Även verksamheter som inte direkt berörs av stängningar letar efter effektiviseringsmöjligheter. Till exempel Produktion Infrastruktur, Verksamhetsservice (PIV): Vi går igenom hela verksamheten och undersöker var vi kan effektivisera, berättar verksamhetschefen Per-Erik Hjerpe. Mycket inom PIV köps normalt in och vi försöker nu titta på vad vi kan göra i egen regi, säger han.

4 Områden som har koll på läget Verksamhet Brand och Besiktning är rådgivande experter när det gäller brand, portar, hissar, gas, tryck och lyft. Det är breda områden som kräver stora insatser för att upprätthålla myndighetskraven, säger Bill Rundqvist, produktionschef i Kiruna. Bosse Eriksson. Inom området brand underhålls och besiktas brandlarm, rökevakuering, sprinklersystem, brandposter, räddningskammare, handbrandsläckare, andningsskydd för vägvisare, dieselbrandvattenpumpar och brandvatten fram till brandposten. Vi gör månads-, kvartalsoch årliga kontroller på utrustningen beroende på myndighetskraven, säger Bill Rundqvist. S l ä c k s s y s t e m För att förebygga maskin- och fordonsbränder pågår ett ständigt arbete med släcksystemen. Vi använder ett fast sprinklersystem som även bevakar maskinen i viloläge, säger Bill Rundqvist. För att snabbt kunna åtgärda fel på släcksystemet och få maskinen i drift igen, finns reservdelar i lager. I Kiruna har Brand egen personal som sköter den uppgiften och i Malmberget ansvarar verkstäderna under jord för det. Samtliga maskiner och fordon som används för berguttag måste utrustas med ett godkänt automatiskt släcksystem och besiktas. Inom arbetsansvaret Brand ingår även att arrangera utrymningsövningar både ovan jord och i gruvan. B e s i k t n i n g Det finns ett stort antal gasobjekt både, i Malmberget och i Kiruna, som ska besiktas var sjätte månad, varje år eller vartannat år. Det är gasuttag, gasvagnar och gascontainrar varifrån ledningar dras in i anläggningarna till fasta uttag. Detta sköts av besiktningsfunktionen, säger Bill Rundqvist. L y f t u t r u s t n i n g Sedan ett år besiktas samtliga spaklyftar och telfrar av Besiktning i Kiruna. Det arbetet utförs av Bosse Eriksson och Jan Asp. Vi testar och besiktar de lyftredskap som ska klara mellan 250 kg och 6,5 ton, innan de godkänns för användning, säger Bosse Eriksson. Inköp av lyftverktyg och fallskyddsutrustning ska alltid passera besiktningsfunktionen eftersom märkning är ett myndighetskrav och underlättar när tredje part ska godkänna utrustningen. Jan Asp. Inom området Brand och Besiktning hålls ett antal utbildningar anpassade för LKABs verksamhet. Bland annat erbjuds en traversutbildning som är obligatorisk före användning av traverserna. Det finns även en utbildning i Heta arbeten som krävs för att man ska få utföra brandfarliga heta arbeten, säger Ronnie Hansson, produktionschef i Malmberget. B r a n d r u t i n e r i K i r u n a Larmet går till kontrollrum, stab och till vakten och anläggningen måste kvittera larmet inom en minut för att sedan identifiera larmets status inom nio minuter. För detta finns utbildade anläggningsskötare som servar och underhåller brandlarmsanläggningarna. Det är mycket viktigt att larmet undersöks innan det skickas vidare. Görs inte en äkthetsundersökning eller hinner man inte inom nio minuter går larmet till Kiruna kommuns räddningstjänst och insats påbörjar, säger Bill Rundqvist. Upptäcker man en brand är det telefonnummer 112 som gäller eller att trycka in en av larmknapparna i anläggningen. Konstateras fellarm skickas inte larmet vidare. Brandlarmsystemet är mycket känsligt för damm och fukt, en miljö som finns i flera av LKABs anläggningar. Även heta arbeten påverkar det känsliga systemet. Det är viktigt att meddela kontrollrummet när och var heta arbeten ska göras, för att förhindra onödiga utryckningar. LKAB debiteras så fort Räddningstjänsten har passerat grindarna, säger Bill Rundqvist. B r a n d r u t i n e r i M a l m b e r g e t Inom området Brand ingår vissa delar i Malmberget som skiljer sig från Kiruna. Den största skillnaden är att LKAB har en egen industribrandkår i Vitåfors. Det innebär att om man upptäcker en brand slår ringer man telefonnummer Fyra heltidsanställda och arton deltidsanställda personer är kopplade till industribrandkåren. De deltidsanställda har ett ordinarie arbete inom LKAB och målet är att det ska vara en bra mix inom de olika skiftlagen. Det för att dra nytta av allas lokalkännedom och yrkeskompetens. forts. Per-Erik Hjerpe, Verksamhetschef Infrastruktur Verksamhetsservice PIV. LKABs industribrandkår övar tillsammans med Gällivare räddningstjänst.

5 forts. fr. sidan 7. I och med att deltidarna finns i många olika yrkeskategorier dryftas även brandfrågor ute i arbetsgrupperna, vilket är mycket positivt, säger Ronnie Hansson. K a t e g o r i s e r a d e l a r m När larmet går får industribrandkåren en signal om det på en gång. Beroende på omfattning kategoriseras larmet. Vid lägre kategori åker brandbefäl ut till platsen för kontroll. Vid högre kategori åker brandbefäl plus fyra brandmän till platsen. Vid konstaterad brand är det fri utryckning. Det innebär att alla brandmän med beredskap plus alla brandmän som har möjlighet rycker in. Malmbergets industribrandkår har ett avtal med Gällivare kommuns räddningstjänst. Det innebär att de båda brandkårerna ska hjälpa varandra vid behov. Vi övar ihop och samarbetet har blivit bättre och bättre. När någonting större händer kontaktas Gällivare räddningstjänst och vice versa, säger Ronnie Hansson. F ö r e b y g g a n d e a r b e t e Samtliga arbetsplatser ska göra fyra skyddsronder, varav en ska vara inriktad på brand. Vi blir kontaktade och medverkar under synen och vi tittar bland annat på ordning och reda, brandfaror, brandrisker och om något har byggts om. Vid förändring av en anläggning ska brandskyddsdokumentationen uppdateras. Därför är det viktigt att kontakta ansvarig på respektive ort. Vi är med redan i projekteringsfasen vid byggandet av nya anläggningar för att från början få anläggningen så brandsäker Bill Rundqvist, produktionschef i Kiruna. Ansvarar för brand och besiktning inom LKAB Kiruna. V i k t i g a n u m m e r k I R U N A : Vid brand: 112 Bill Rundqvist Besiktning och underhåll av brandlarm Peter Norrblom Besiktning och underhåll av lyftanordningar Leif Eriksson som möjligt. Vid MK3- och KK4-byggnationen har vårt arbete inom PIV Brand och Besiktning varit mycket fokuserat på det, säger Ronnie Hansson. Ronnie Hansson, produktionschef i Malmberget. Ansvarar för brand och besiktning inom LKAB Malmberget. V i k t i g a n u m m e r m A L M B E R G E T : Upptäcker du en brand ring 6112 eller tryck in larmknapp som finns i anläggningen Vid brådskande besiktningsärenden ring vakten i Malmberget Vid mindre brådskande besiktningsärenden anmäl via Lotus Notes, arbetsbeställning Ronnie Hansson Brandfunktionen Besiktningsfunktionen Gruvberget har framtiden för sig Projekt Gruvberget väntar just nu på miljödom och villkor. Lågkonjunkturen har gjort att det tidigare forcerade läget nu har lugnats ner. Vi fortsätter med allt som handlar om tillståndsfrågor och vi fortsätter att planera för en start, säger Per-Erik Lindvall, Direktör Minerals division. LKAB har redan från börjat varit tydliga med att Gruvberget i Svappavaara är en konjunkturgruva. Det innebär att om gruvan nu varit i drift, hade den tagits ur bruk under lågkonjunkturen. Målet har varit att komma igång under hösten Det är en bra fyndighet och den kan i framtiden vara ett komplement i LKABs malmförsörjning. Den kommer att komma igång någon gång, det är jag helt övertygad om, säger Per-Erik Lindvall. V ä n t a r p å t i l l s t å n d Egentligen har Projekt Gruvberget inte påverkats negativt av lågkonjunkturen. Den minskade efterfrågan skapar en möjlighet för oss att vinna viktig kunskap om Gruvbergets geologi och malmens processegenskaper, säger Per-Erik Lindvall. Lågkonjunkturen gör det möjligt att förfina pelletiseringen med avseende på Gruvbergets inblandning och skapa en ännu bättre produkt än vad som tidigare var möjligt. Än har inte ett formellt beslut om en uppstart tagits eftersom nödvändiga villkor saknas. Ambitionen är dock att starta Gruvberget så fort som konjunkturen vänt. Vi vet inte hur länge det här läget håller i sig men när tillstånden är på plats ska vi ta ställning till om och när gruvbrytningen kan komma igång, ett beslut som självklart är konjunkturberoende, säger Per-Erik Lindvall. Ju fortare det vänder desto gladare är vi. I dagsläget har LKAB inte något behov av järnmalm från Gruvberget, men å andra sidan har vi inte gruvan färdig för produktion än heller. Arbetet med att färdigställa förprojektering fortsätter enligt plan och eventuellt anläggande sker först när vi erhållit dom från miljödomstolen, säger Peder Nensén, projektledare. K v a l i t e t s s ä k r i n g De tidigare forskningsoch utvecklingsaktiviteterna har varit fokuserade på Gruvbergsmalmens beskaffenhet och en hel del fakta är samlad. Men än finns frågor som behöver besvaras. Vi vet hur vi ska processa materialet för att tillverka olika produkter, både för Mining och Minerals kunder. Men vi måste jobba vidare för att säkerställa kvaliteten. Just nu pågår försök på labb-pilotnivå där vissa justeringar görs innan det är dags för ytterligare ett fullskaleförsök. Trots allt det negativa som kommer med en lågkonjunktur ger det här oss tid för fördjupning, vilket ytterligare skapar förutsättningar för att ta fram ett material som kan ge ett mervärde för våra kunder. Peder Nensén är mycket nöjd med hur projekt Gruvberget hittills har genomförts. Jag vill berömma alla inblandade till ett fantastiskt arbete. Under en kort tid har mycket information tagits fram. Vi har pendlat mellan hopp och förtvivlan men med hårt arbete har stor kunskap säkrats, säger han. Veckobladet har tidigare skrivit om Projekt Gruvberget, läs mer i nr 7 och nr 14.

6 10 11 Informationsmöte om Ullspirans framtid Över 100 boende i och runt området Ullspiran i Kiruna kom till FAB och LKABs information på Förmansklubben 27 november. Lokalen fylldes till sista plats och Lennart Thelin, vd på LKABs fastighetsbolag FAB, hälsade alla välkomna. Anders Lindberg, informatör på LKAB med samhällsomvandlingarna som specialområde, redovisade för nuläget på markdeformationerna som gruvbrytningen orsakar och hur LKAB undersöker berggrunden och malmkroppen. På en första bild visade han hur deformationerna sprider sig mot staden. Markytan kan delas in i tre områden; ras-zonen som ligger närmast det gamla dagbrottet, sprick-zonen där den första påverkan på marken syns och slutligen deforma- tions-zonen där rörelserna i marken inte kan ses med blotta ögat utan bara mätas med känsliga instrument. U n d e r s ö k n i n g a r Anders Lindberg visade på kartbilder var man ska borra i marken och hur man ska knacka i backen för att kartlägga naturliga strukturer och gränser mellan bergarter. Med den kunskapen kan man sedan räkna på hur snabbt deformationerna sprider sig när de väl kommer till de undersökta områdena. Slutligen berättade han om undersökningsborringarna av Norra Sjömalmen. Vi har gjort två orter 800 meter under markytan. De slutar under busstationen och under konduktören, och därifrån borrar vi oss ner mot malmkroppen för att se hur långt norrut den går. G r u v s t a d s p a r k e n Göran Olovsson är ansvarig för samhällsomvandlingen i Kiruna. Han förklarade begreppet Gruvstadsparken och redogjorde för hur samarbetet med kommunen går. Hela idén är att ingen ska behöva bo intill ett stängsel och att vi ska få en mjuk övergång från stadsområden till gruvområde. Under tiden ska man kunna nyttja marken till exempelvis fritidsaktiviteter, berättade han. B o e n d e i n f o r m a t i o n Lennart Thelin informerade om avflyttningen från Ullspiran. På en bild visade han hur Ullspiran, Fjällrosen och Fjällvivan ska tömmas i fyra etapper. Etapp ett är på sätt och vis redan inledd, förklarade han. När någon flyttar ut från det första området hyr vi ut lägenheten till korttidsboende som exempelvis studenter. På det sättet får vi inga tomma lägenheter som skulle sänka trivseln för alla. Vi får dessutom hyresgäster som lätt flyttar vidare när det slutligen är dags att avveckla byggnaderna. Läs hela artikeln på Under mötet fastslogs att information av sådant här slag är viktigt och kontakten ska fortsätta hållas mellan LKAB och Koskullskulle intresseförening. LKAB besökte Koskullskulle intresseförening Boende i Koskullskulle deltog i ett möte arrangerat av Koskullskulle intresseförening. Till mötet var även personal från LKABs avdelning Yttre miljö inbjudna. Joakim Björnström, projektledare på Yttre miljö, berättade om LKABs verksamhet och visade bland annat bilder på hur malmkropparna ligger i förhållande till Koskullskulle och Malmberget. Han gick igenom hur LKAB bryter malmen och förklarade varför det bildas gropar på markytan ovanför en bruten malmkropp. När vi plockar ut järnmalmen underifrån fylls hålrummet på uppifrån, till slut blockar takskivan Joakim Björnström berättar om LKABs verksamhet. upp och det bildas en grop vid markytan. Det är det som kommer att hända vid Fabianmalmkroppen. Mötesdeltagarna passade på att ställa frågor om saker som de känner påverkar boendet i Koskullskulle. En orolig röst förklarade rädslan för att något hus skulle ramla ner i gropen och Joakim Björnström förklarade att det inte finns anledning till oro. Vi bryter inte malm under några hus, vare sig i Malmberget eller Koskullskulle. När Fabiantakskivan blockar upp gör den det innanför det staket som LKAB har satt upp. Därför är det mycket viktigt att förstå att man absolut inte får beträda området, vare sig man är harjägare, julgransletare eller bara nyfiken. Joakim Björnström berättade också om hur LKAB mäter bland annat NOx, sot och damm. Vi mäter inte bara hur mycket damm det är utan också vad dammet innehåller, sa han. Joakim Björnström förklarade att LKAB har sökt och troligtvis hittat källan till bullret som särskilt hörs kvällstid. Det vi tror är att det är en fläkt som bullrar och vi arbetar med att åtgärda detta, sade han. Även härkomsten av dammet och olika åtgärder diskuterades. Det verkar damma när vi har mycket trafik på området, vi jobbar för att åtgärda detta, sade Joakim Björnström. En fråga som varit på tapeten tidigare är att döpa ett av LKABs lok till Koskullskulle. Mikael Westerlund, chef på Yttre miljö, lovade att ta med sig frågan och undersöka saken närmare.

7 12 13 Det var intensiv aktivitet i räddningstjänstens sjukvårdstält på LKABs industriområde i Kiruna, när sammanlagt cirka 150 personer deltog i en av de största katastrofövningar som genomförts i Norrbotten. I skytteltrafik fördes skadade till sjukhuset för vidare transport till flygplatsen och sedan Arlanda innan övningen blåstes av. Rekordstor katastrofövning på LKABs område Det var stor dramatik när en buss krockade med en lastbil på LKABs industriområde i Kiruna en tidig morgon. Lyckligtvis var det bara övning, där landstinget, räddningstjänsten, polisen och Svenska Nationella Ambulansflyget i samarbete med LKAB tränade samverkan och logistik i ett katastrofläge. Det var mycket imponerande att se vilken kompetens och professionalitet som finns i dessa organisationer, säger LKABs övningsledare Yvonne Björnström. Vad gör man om en stor olycka inträffar och de lokala resurserna inte räcker till? Det var utgångspunkten för en katastrofövning som genomfördes en tidig lördagmorgon på LKABs industriområde i Kiruna. Initiativet kom från det Svenska Nationella Ambulansflyget, SNAM, som i våras frågade sjukhusledningen i Kiruna om de var intresserade att medverka i en gemensam övning. Vi tackade ja direkt, det är en otrolig möjlighet att få samöva våra lokala resurser med de nationella. Så vitt jag vet har aldrig en så stor övning genomförts i Norrbotten tidigare, säger Göran Millebrand, platschef på Kiruna sjukhus. Förutom sjukvården deltog också räddningstjänsten, polisen, SNAM och LKAB i såväl förberedelserna som i katastrofövningen, som lär vara en av de största som genomförts i Norrbotten. F l y g a n d e s j u k h u s Scenariot var att en buss krockat med en lastbil på LKABs industriområde. Bussen hade fattat eld och utgångarna var blockerade av lastbilen. Klockan gick larmet och elva minuter senare var både ambulans och räddningstjänsten på plats. Av de 26 ombord var två redan döda, fem personer var svårt brännskadade och ytterligare sex svårt skadade en situation som Kirunas sjukvård inte klarar med egna resurser. Ytterligare ambulanser kallades in från Jokkmokk, Vittangi och Pajala och ett par timmar efter olyckan körde sju ambulanser i skytteltrafik mellan olycksplatsen sjukhuset. Då var även det Svenska Nationella Ambulansflyget, SNAM, på väg mot Kiruna. Luftfartsstyrelsen är huvudman för SNAM och har ett avtal med SAS som på sex timmar forts. I katastrofövningen ingick att 24 personer skadats varav 12 mycket svårt, en situation som inte de lokala resurserna i Kiruna skulle klara. På sjukhuset försökte man därfölr stabilisera patienterna för vidare transport. Det svenska Nationella Ambulansflyget, SNAM, deltog i övningen och kom till Kiruna med ett flygplan, åtta läkare och elva sjuksköterskor som skulle ta skadade till Arlanda för vidare transport till sjukhus i Mälarområdet.

8 14 15 SAS kan på sex timmar bygga om ett vanligt passagerarplan till ett flygande sjukhus en resurs för att hjälpa svenska medborgare vid katastrofer utomlands, men också om katastrofer inträffar på orter där sjukvården inte räcker till. forts. fr. sidan 13. kan bygga om ett passagerarplan till ett flygande sjukhus med plats för 12 svårt skadade på bårar och ytterligare dryga 20-talet sittande patienter. Ombord på dessa plan finns också åtta läkare, elva sjuksköterskor och en medicintekniker. N y t t i g e r f a r e n h e t Det var ett dramatiskt skådespel som pågick fram till sen eftermiddag och inte förrän ambulanser tog emot patienterna på Arlanda blåstes övningen av. Det är viktigt att träna logistiken, från skadeplats ända fram till det sjukhus där patienterna slutligen ska omhändertas. Vi vill upptäcka svaga länkar där vi måste bli bättre, berättar landstingets säkerhetschef Gunnar Pettersson. LKAB samövar normalt sett mest med räddningstjänsten och infrastrukturchefen Yvonne Björnström, som också var LKABs övningsledare, tyckte att den stora övningen var en nyttig erfarenhet. Vår personal på brandsidan har fått testa sin organisation och som observatörer har vi också fått se bredden i de resurser som faktiskt finns om det händer en stor olycka. Det var mycket imponerande att se vilken kompetens och professionalitet som finns i dessa organsationer, säger Yvonne Björnström. Bill Rönnqvist, produktionschef för brandbesiktning, deltog med sex av sina medarbetare i övningen som stab och som tillfälliga vägvisare för räddningspersonalen. Åke Forslund, verksamhetschef för besöksverksamheten, hade uppdraget att ordna fram fordon och skapa en olycksplats och han kunde konstatera att alla inblandade var nöjda efter övningen. Som lekman tyckte jag att det såg ut att vara en väldig oordning i början, men de måste ha haft en bra struktur i arbetet för det gick snabbt och de svårast skadade var de som transporterades iväg först. Det var mycket intressant, avslutar Åke Forslund. LKAB erbjuder husbyte på Elevhemsområdet De boende på Elevhemsområdet i Malmberget har fått fler alternativ av LKAB att ta ställning till. LKAB kompletterar det tidigare löftet att köpa eller flytta husen med fastighetsreglering, det vill säga byte av befintlig fastighet mot ett nytt hus. Husflyttningarna har varit problematiska, med källare och omgivande mark som inte klarat påfrestningarna. Att erbjuda ett nybyggt hus i utbyte mot det gamla är därför ett rimligt alternativ, säger LKABs vd Ola Johnsson. F l y t t e r b j u d s f o r t f a r a n d e Samtidigt som dialogen med representanter för de boende har lett till att LKAB nu breddar sitt erbjudande till husägarna, har ny teknik för flyttning av hus med kran utvärderats genom flytt av två i I N F O A v f a l l Vid behov av tömning, extra kärl/container eller frågor om sortering, kontakta stenarecycling.se. Brådskande ärenden ring L K A B s K o n s t f ö r e n i n g i Kiruna och Narvik. Konstutlottning år 2008 sker på Förmansklubben onsdagen den 17 december 2008, kl I samband med utlottningen utlottas en bild bland de närvarande vid utlottningen. Vi bjuder på kaffe med bröd. Välkomna! Styrelsen F R I T I D M A L M B E R G E T Då är det dags för skinkbowlingen. Den går av stapeln måndag den 15/12, med start fr.o.m fram till Därefter blir det prisutdelning där vi lottar ut ett antal skinkor. Ni ska vara hjärtligt välkomna till bowlinghallen i Malmberget. Göte Hermansson T o m t e s l a g e t 2008 års badmintontävling. 10/12 kl på Gunillaskolan. Priser utlottas! Stefan Aspemo, sektionsansvarig LKAB-ägda hus. Husens gamla källare lämnas kvar och en ny byggs på den nya tomten. Den tekniken har fungerat bra. Den som fortfarande vill ha sitt hus flyttat ska få det under förutsättning att det är tekniskt möjligt för det aktuella huset, fortsätter Ola Johnsson. LKAB står vid sitt ord. G o t t s a m a r b e t e m e d b o e n d e Grundmodellen för fastighetsregleringen blir en enplansvilla som erbjuds alla fastighetsägare. De som har ett befintligt hus som värderas högre än grundnivån kan använda mellanskillnaden till ett större hus eller tillval i form av högre standard i det nya huset. Utöver flytt och husbyte kvarstår erbjudandet att LKAB köper det befintliga huset av fastighetsägaren. Vi har haft ett mycket gott samarbete med de boendes representantgrupp och tillsammans har vi utarbetat dessa erbjudanden. De möjliggör att LKAB kan utveckla gruvverksamheten i Malmberget vidare. Jag hoppas den konstruktiva dialogen kan fortsätta tills vi har samtliga individuella lösningar på plats, säger Anders Furbeck, ansvarig hos LKAB för samhällsomvandlingarna. T A C K Ett stort tack till Sture Ringholt för att du lyft statusen till en ny nivå på det årliga derbyt. Water penguins och Light oilers Vill tack alla berörda på vagnverkstaden MTAB för den fina uppvaktning som jag fick på min födelsedag. Ett speciellt tack till Åke och Ulf det värmde!!!! Ove Nilsson Tack till arbetsledning och arbetskamrater för presenten jag fick vid min pensionering från LKAB. Nils Tiensuu

9 16 Leveranser miljoner ton H U V U D P R O C E S S E N t.o.m. november Ack Ack Belöning* tusen kronor A R B E T S M I L J Ö Antal olycksfall med frånvaro t.o.m. 30 november Ack Ack F Ä R D I G A P R O D U K T E R ( k t o n ) Pellets Fines (inkl KMR) F Ö R Ä D L I N G S V E R K ( k t o n ) KK KK KK KS SK ANR-SOVR (KMR) AMB till MK ANR BUV MK PAR till MK R Å M A L M ( k t o n ) Råmalm Norra Råmalm Södra P R O D U K T K V A L I T E T ( % ) K-värde (t.o.m. november) 90,6 % 92,7 % K O M M E N T A R E R, v e c k a ( s i f f r o r n a a v s e r k t o n ) Norra: Råmalm: -138, systemfel samt störningar pga sättningar på transportnivån. KK2: -1, problem med vaccumpumpar. KK3: +8. KK4: -55, försenad uppstart efter FU samt haveri grateplattor. Svp: -4, intern sligbrist. Rågods MK3: -15, rälsbrott västra stollen i Kiruna. Södra: Råmalm: -12,5, rep kross 64, svarvning linkar All bergspel, häng kross 100/815. MAF: +5,5. MPBO BUV: -0,5, repstopp byte 23TR019. MPBO MK3: -23,7, går tungt i maskin, störningar filter, red. prod. pga. rökgasrening Fl * Under 2007 ändrades parametrarna och maxbeloppet steg från kronor till

Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer

Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer N R 1 2 9 1 6 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer högre och högre krav på kompetens. Tord Åhl och Mikael Strömbäck

Läs mer

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden N R 7 2 0 0 9 3 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden tvingar LKAB till åtgärder och kraftiga produktions neddragningar

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

N R 1 7 2 0 0 8 7 N O V E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 1 7 2 0 0 8 7 N O V E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 1 7 2 0 0 8 7 N O V E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Beslut för framtiden En ny huvudnivå ska anläggas i SIDAN LKABs järnmalmsgruva i Kiruna. Den kommer att ligga på

Läs mer

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i N R 1 0 2 0 0 9 2 0 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B 178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i Svappavaara kulsinterverk. Nu har de bytts ut tillsammans med

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA?

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Malmbergets samhällsomvandling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget.

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. N R 1 6 2 0 0 9 9 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. För att ge invånarna möjlighet att se insidan öppnades

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2. Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling

Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2. Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling Samhällsomvandling till följd av gruvdrift med fokus på miljö och samhällsbyggande Del 2 Susanne Roslin Projektledare LKAB - Samhällsomvandling INNEHÅLL Inledning Järnmalmen är grunden Samhällsomvandling

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Friskvård och inspiration 150 anställda inom lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag SIDAN 9

Läs mer

Koskullskulle på banan Loksektion 119 Koskullskulle är en av åtta

Koskullskulle på banan Loksektion 119 Koskullskulle är en av åtta N R 1 9 2 0 0 9 4 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Koskullskulle på banan Loksektion 119 Koskullskulle är en av åtta sektioner som ska tas i drift under 2010, efter

Läs mer

Nordväst LKABs markundersökningar vid Luossavaara i Kiruna

Nordväst LKABs markundersökningar vid Luossavaara i Kiruna N R 11 2 0 0 9 5 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Nordväst LKABs markundersökningar vid Luossavaara i Kiruna visar att ny bebyggelse bör placeras längre västerut. Området

Läs mer

Vägen till nya samhällen

Vägen till nya samhällen LKAB, BOX 952, 971 28 LULEÅ www.lkab.com Produktion: LKAB och Hallvarsson & Halvarsson. Illustratör: E. Anttila. Bild: White Arkitekter AB. Foto: Fredric Alm, Tryck: Luleå Grafiska AB. Januari 2016. LKAB

Läs mer

Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser

Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser N R 1 2 0 1 0 2 2 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser ljust på framtiden. Marknaden förbättras, både i Europa,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj.

En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj. N R 5 2 0 1 0 2 1 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj. Två personer omkom i samband med byggjobb på den nya huvudnivån.

Läs mer

N R 6 2 0 0 9 2 7 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 6 2 0 0 9 2 7 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 6 2 0 0 9 2 7 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKABs Bergarbetarutbildning har utformats i ett bra samarbete mellan linjen och företagets stödfunktioner. Sedan i höstas

Läs mer

N R 1 5 2 0 0 8 1 0 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 1 5 2 0 0 8 1 0 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 1 5 2 0 0 8 1 0 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Dammsugare och dyslanstvätt Kenneth Strande arbetar med MK3:s rökgasrening. Genom flera olika förslag har han skapat

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 11 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 11 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 11 mars 2011 NORRBOTTEN Bra skola i Arvidsjaur Grundskolan i Arvidsjaur är nästan bäst i hela Sverige. Det tycker Lärarnas Riksförbund som varje år väljer ut Sveriges bästa

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen.

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen. N R 2 2 0 0 8 1 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B SIDAN 8 för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 28 januari Hedda Östlund och Clara Lindström i klass två på Tärnstigens skola.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 28 januari Hedda Östlund och Clara Lindström i klass två på Tärnstigens skola. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 28 januari 2011 NORRBOTTEN Elever vill ha tillbaka mellanmjölken Sedan nyår får eleverna i Älvsbyn lättmjölk och lättmargarin till lunchen. Nu protesterar många elever. Dom

Läs mer

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN N R 8 2 0 0 8 2 5 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN 6 från Malmberget doneras till Gelllivare bildarkiv.

Läs mer

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen.

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen. N R 1 5 2 0 0 9 2 5 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kostnadsjakt LKAB befinner sig i en situation som gör att varje ton järnmalm som produceras säljs men till

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna. Visserligen

producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna. Visserligen N R 7 2 0 0 8 11 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kulor från KK4 Långfredagen 2008 var en historisk dag. Då producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna.

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Redovisning: Nedan följer en redovisning av en av de samverkansövningar som har genomförts enligt 3ns. Tanken med denna redovisning är att inte bara att de övande

Läs mer

TILL DIG SOM ÄGER EN BOSTADSRÄTT

TILL DIG SOM ÄGER EN BOSTADSRÄTT Produktion: LKAB och Hallvarsson & Halvarsson. Illustratör: E. Anttila. Bild: White Arkitekter AB. Foto: Fredric Alm. Tryck: Luleå Grafiska AB. Januari 2016. Näringsidkare som hyr LKAB är en internationell

Läs mer

LKAB ser ljust på framtiden Med pompa och

LKAB ser ljust på framtiden Med pompa och N R 2 0 2 0 0 8 1 9 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKAB ser ljust på framtiden Med pompa och ståt invigdes juvelen i kronan, KA3/KK4 i somras. I november bjöds

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande N R 3 2 0 0 8 1 5 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Expertgrupp tillsatt Efter den tragiska dödsolyckan den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 41 Fredag 23 december 2011. Inga pengar till Norrbotniabanan

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 41 Fredag 23 december 2011. Inga pengar till Norrbotniabanan LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 41 Fredag 23 december 2011 NORRBOTTEN Inga pengar till Norrbotniabanan I förra veckan röstade Riksdagen nej till att satsa pengar på järnvägen Norrbotniabanan. - Jag hoppas fortfarande

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Verktygslådan SMART. Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand.

Verktygslådan SMART. Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Riskbedömning brand 2012-12-13 Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Organisation Organisatorisk

Läs mer

Nr 21 Fredag 7 september 2007

Nr 21 Fredag 7 september 2007 ûúýýûúùýø ÿöõüýüþ Nr 21 Fredag 7 september 2007 ÿþýýüþûûúÿ Landstingstvätten till Långsele Det blir företaget Textilia tvätt och textilservice som ska tvätta landstingets tvätt dom kommande fyra åren.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Ny lossningsterminal Under två veckor har en kapacitetshöjning

Ny lossningsterminal Under två veckor har en kapacitetshöjning N R 1 6 2 0 0 8 2 4 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Ny lossningsterminal Under två veckor har en kapacitetshöjning av Svappavaara lossningscentral genomförts. Anledningen

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Räddnings- och beredskapsförvaltningen Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Trafikolycka, skoter, singel Vuollerim, Jokkmokks kommun 2015-02-12 X 7378079 Y 1715218 Eget insatsnummer:

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag 21 januari 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag 21 januari 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag 21 januari 2011 NORRBOTTEN Oro för sjukhus Nyligen kom ett förslag om att sjukhusen i Kalix och Kiruna ska sluta med planerade operationer. Vid planerade operationer bestämmer

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Samhällsomvandling Kiruna

Samhällsomvandling Kiruna Mikael Westerlund T f Avdelningschef Samhällsomvandling Kiruna Gruvnäringen och regionens betydelse Sedan 2007 har LKAB och Boliden levererat in till statskassan drygt 18 miljarder kronor i företagsskatt.

Läs mer

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN N R 1 3 2 0 0 8 1 2 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och Camilla Karlsson arbetar för ISS i Malmberget. De utgör tillsammans

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi N R 2 2 0 0 9 3 0 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi för att skapa ordning och reda i de olika verkstadshallarna.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Riskbedömning brand

Riskbedömning brand Verktygslådan SMART Titel Utgåva Riskbedömning brand 2012-12-13 Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Organisation Organisatorisk

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Slam förstör pumparna

Slam förstör pumparna N R 9 2 0 0 9 8 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Slam förstör pumparna Slam förs av naturliga orsaker med gruvvattnet till bassängerna och pump stationerna. Det är hanterbart

Läs mer

Nu är det på riktigt, säger LKABs tf VD Lars-Eric Aaro. Här tillsammans med infrastrukturministern Åsa Thorstensson som invigde bygget.

Nu är det på riktigt, säger LKABs tf VD Lars-Eric Aaro. Här tillsammans med infrastrukturministern Åsa Thorstensson som invigde bygget. N R 1 4 2 0 0 9 11 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Bygget av nya järnvägen invigt Den nya järnvägen blir det hittills största projektet i Kirunas samhällsomvandling,

Läs mer

Dåligt väder hindrade inte LKABs medarbetare med

Dåligt väder hindrade inte LKABs medarbetare med N R 6 2 0 1 0 1 8 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Dåligt väder hindrade inte LKABs medarbetare med 6 familjer från att trivas, umgås, tävla, lyssna på bra musik och heja

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 25 Fredag 10 september 2010. Gruvan i Aitik växer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 25 Fredag 10 september 2010. Gruvan i Aitik växer LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 25 Fredag 10 september 2010 NORRBOTTEN Gruvan i Aitik växer Förra veckan invigdes Nya Aitik utanför Gällivare. Nya Aitik är namnet på den utbyggnad som gruvbolaget Boliden gör i Aitik.

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION Lars-Eric Aaro, VD LKAB Bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden DET HÄR ÄR LKAB Vi arbetar både under och ovan jord Narvik Hamn Kiruna

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt-

N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt- N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Flotationen klar 21 maj invigs den nya flotationsanläggningen i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt- SIDAN

Läs mer

Informationsmöte om tillfälligt evakueringsboende på Stendalsvägen 61

Informationsmöte om tillfälligt evakueringsboende på Stendalsvägen 61 1 [5] Referens Alexander Szögi Informationsmöte om tillfälligt evakueringsboende på Stendalsvägen 61 Dag och tid Torsdag 15 oktober 2015 kl. 19 Plats Närvarande Trädgårdstadsskolans matsal 56 medborgare

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 32 Fredag 29 oktober 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 32 Fredag 29 oktober 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 32 Fredag 29 oktober 2010 NORRBOTTEN Poliser grep utpressare Många maskerade poliser stoppade en bil i centrala Piteå i lördags. Poliserna hade vapen i händerna när dom drog ut två

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Studentmedarbetarkonceptet

Studentmedarbetarkonceptet Studentmedarbetarkonceptet Innehåll Förord Vår organisering i Helsingborg 2 Var börjar man? 3 Så går anställningen till 4 Löner och avtal 6 Att skriva en annons 8 Hur når vi studenterna? 10 Exempel på

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4 Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00 10:00, 10:15 11:25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Peter Boström

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Att söka tillstånd för gasol på restaurang

Att söka tillstånd för gasol på restaurang Att söka tillstånd för gasol på restaurang Gasol är för många en självklarhet på restaurang på grund av dess goda egenskaper och flexibilitet. Gasol används bland annat till spisar, ugnar, grillar och

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 30 april 2010. Nytt kärnkraftverk nära Haparanda

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 30 april 2010. Nytt kärnkraftverk nära Haparanda LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 14 Fredag 30 april 2010 NORRBOTTEN Nytt kärnkraftverk nära Haparanda Det finska företaget Fennovoima vill bygga ett kärnkraftverk i Simo i Finland. Simo ligger bara fem mil från Haparanda.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier. Därmed finns det

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Olycksundersökning efter klorgasutsläpp Arvika simhall

Olycksundersökning efter klorgasutsläpp Arvika simhall 2012-08-01 Dnr: KS 2012/ Olycksundersökning efter klorgasutsläpp Arvika simhall Olycksundersökning utförd efter efter klorgasutsläpp i Arvika simhall den 26 april 2011 vilket medförde att ett femtontal

Läs mer