Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till"

Transkript

1 N R D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Foto: Lars dewall Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till andra verksamheter. Kompetens matchas med behov och för att få ihop pusslet finns personalutvecklare och personalrekryterare på plats. Annette Forslund, personalutvecklare i Malmberget konsulterar Anders Henriksson, verksamhetschef för Förädling Malmberget/Svappavaara för omplaceringarna. SIDAN 4 N y i K L 2 G r u v b e r g e t s f r a m t i d 9 S t o r ö v n i n g 1 2

2 Kommunikation på hög nivå Lotta Fogde har tillträtt tjänsten som kommunikationsdirektör på LKAB. Nu väntar några månader med LKABkunskap på schemat, innan hon i februari på heltid tar sig an kommunikationsfrågorna. Hur går då Lotta Fogdes tankar kring arbetet som kommunikationsdirektör? VECKOBLADET information till medarbetare i LKAB. Utges av LKAB Communication. Utkommer varannan helgfri fredag med sommaruppehåll. Får citeras, ange källan. Redaktion: Kajsa Lindmark, , Christina Niemi Autio, E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Tore Fällén, Box 952, Luleå. Ombrytning: imega promotion, Gällivare. Tryck: Tryckpoolen AB, Luleå. Som ung, nyutbildad och arbetssökande i USA gjorde du ett misstag som skulle bli dörren in till arbetslivet för dig, vad hände? Jag skulle söka praktikplats på en tv-station, men tog fel dörr och fick jobb på en radiostation istället. Sedan var jag radioreporter i fem år. Radio är en fantastisk mediakanal, både snabb och med stor närvarokänsla. Du har befunnit dig på flera andra kommunikationsarenor, hur känns det att ta dig an ett statligt bolag och vad kommer du att ta med dig från dina tidigare arbetsplatser till exempel Sveriges Radio och Regeringskansliet? Jag är väldigt nyfiken. Att få översätta mina erfarenheter till en ny arena är otroligt stimulerande. Jag kommer att ta med mig kunskapen om hur journalisterna tänker och hur politiker och offentliga tjänstemän tänker. Vad tror du blir den största utmaningen? På sikt blir det nog arbetet med hållbarhetsfrågorna. Det gäller att inte fastna i pliktmässig rapportering, utan att utveckla hållbarhetsperspektivet till en konkurrensfördel för LKAB. Hur påverkas informationsarbetet på LKAB av lågkonjunkturen och de åtgärder företaget nu tvingas till? Neddragningarna i produktionen gör det extra viktigt att få fram tydlig information internt om hur olika grupper i företaget påverkas, och vilka nya riktlinjer som gäller på olika områden. Vi måste alla bli mer kostnadsmedvetna, samtidigt som omvärlden behöver få reda på att LKAB fortsätter investera. Vi vill ju fortfarande locka hit underentreprenörer. Det är lite knepigt att stå på bromsen och gasa på samma gång. Kan du utveckla ditt uttalande om att LKAB är en av Sveriges bäst bevarade företagshemligheter? Så framgångsrikt som det här företaget är borde fler vara nyfikna på det. Det ska jag försöka medverka till. Varför är den externa respektive den interna kommunikationen viktig för LKAB? LKABs verksamhet försörjer många och påverkar många. Okunskap och missförstånd om vad vi gör och varför skapar onödiga hinder och oro. De anställda är bolagets främsta tillgång. Känner man till sammanhanget man verkar i är det lättare att göra ett bra jobb. Snabb och exakt information bidrar till trygghet och effektivitet. Du går nu in i LKABs koncernledning, på vilket sätt kommer du att bidra till ett bättre LKAB? Förhoppningsvis kan jag bidra med en del nya perspektiv i koncernledningen. Jag breddar erfarenhetsbasen i KL. Vad var din uppfattning om LKAB när du sökte jobbet och har den ändrats på något sätt under resans gång? Jag blir mer och mer fascinerad. Att det var ett välskött bolag visste jag, och att LKAB måste lägga mycket kraft framöver på samarbete med olika samhällsaktörer i och med samhällsomvandlingen i Malmfälten förstod jag. Men frågeställningarna som ska tacklas är komplexare än jag kunde ana. Vad står överst på din egen prioriteringslista just nu? Ola har varit tydlig med att han vill att jag först ska lära mig så mycket som möjligt om just kommunikationsaspekterna av samhällsomvandlingen. Till sist, har du något tips till alla LKAB:are som ibland behöver svara på frågor från medierna? Javisst. Tänk igenom vad du vill ha sagt, och var ärlig.

3 Nu stängs pelletsverk och personal omplaceras Produktionsbegränsningarna på grund av de vikande leveranserna har inletts i järnmalmsverksamheten. Pelletsverk MK3 i Malmberget stängdes den 1 december och nästa vecka, den 10 december, stängs pelletsverk KK3 i Kiruna. I januari blir det Svappavaaras tur. Den nödvändiga jakten på besparingar är i full gång. Pelletsverket MK3 ska preliminärt vara stängt fyra månader framåt, fast till och med januari kommer produktionen att kunna återupptas med fem dagars varsel i fall det behövs. Planen är nämligen att göra större underhållsjobb i februari och att i princip inga underhållsjobb ska göras innan dess, berättar Anders Henriksson, verksamhetschef för Förädling Malmberget/Svappavaara. Även pelletsverk KK3 i Kiruna kommer att stängas och på grund av ytterligare inställda leveranser stoppas verket redan den 10 december, tillägger Jan-Ivan Johansson, ansvarig för Förädling Kiruna. Det är nästan en vecka tidigare än ursprunglig plan. Preliminärt startas KK3 igen under februari månad. Anrikningsverket och pelletsverket i Svappavaara planeras att stängas 6 januari. Stängningen av pelletsverken måste göras med stor försiktighet eftersom det är viktigt att värmen säkerställs på känsliga ställen i verken. Kylan så här års är ett bekymmer och vi har avställningsplaner, i vilka man har tagit hänsyn Annette Forslund, personalutvecklare till alla nödvändiga försiktighetsåtgärder, säger Anders och Jan-Ivan och berättar att det kommer att behövas några personer per skift för tillsyn av pelletsverken under stopptiden. K o m p e t e n s m a t c h a s m o t b e h o v Bemannings- och utbildningsplaneringen görs av arbetsgrupper på respektive ort. Alla behov ses över och värderas. Den personal som blir övertalig när verken stängs ersätter visstidsanställda och entreprenörer eller placeras i en resursstyrka och kan då hjälpa till där det behövs. Bemanningsplanerna skickas sedan till personalplanerarna på Personalenheten som matchar kompetens med behov. Målet är att berörd personal ska veta var de skall jobba sju dagar innan en placering och placeringarna kan skifta, allt eftersom behovet förändras. Vi utför jobben i egen regi och anlitar extern resurs endast vid behov av specialkompetens, det kan till exempel handla om murverksjobb som ska göras i MK3 i vår, säger Anders Henriksson. Ur kaos föds ordning, vi planerar för att klara verksamheten vecka för vecka och den produktion LKAB har i dag, tillägger Annette Forslund, personalutvecklare. Målet är att alla i resursstyrkan ska ha en befattning där det finns en vakans. S k ä r p t a r u t i n e r Om en avdelning anser att verksamheten är i behov av ytterligare resurser som inte täcks av resursstyrkan, ska det behovet Anders Kitok, direktör för Mining Division lyftas till avdelningschef, som skickar det vidare till enhetschef. Minskade leveranser innebär minskade intäkter och det innebär behov av besparingar, säger Anders Kitok, direktör för Mining Division. LKAB måste minska kostnaderna och helst i samma takt som intäkterna minskar. Han uppmanar nu alla i företaget att dra sitt strå till stacken när det gäller besparingar. Vi måste nu se till att arbeta med åtgärder som innebär att våra utgifter minskar snabbt. Alla inköp måste behovsprövas, vad kan vi skjuta på framtiden, vad kan strykas helt och vad måste vi göra nu. Kan vi reparera trasiga delar istället för att byta ut dessa mot nya etc. Ni har säkert många idéer som kan leda till att LKAB sparar pengar. Alla organisationer skall arbeta fram kostnadssänkande åtgärder, både små som stora och genomföra dessa. Samla ihop åtgärderna i en plan tillsammans med arbetsledningen. L e t a r e f f e k t i v i s e r i n g s Anders Henriksson, verksamhetschef för Förädling Malmberget/Svappavaara. m ö j l i g h e t e r Även verksamheter som inte direkt berörs av stängningar letar efter effektiviseringsmöjligheter. Till exempel Produktion Infrastruktur, Verksamhetsservice (PIV): Vi går igenom hela verksamheten och undersöker var vi kan effektivisera, berättar verksamhetschefen Per-Erik Hjerpe. Mycket inom PIV köps normalt in och vi försöker nu titta på vad vi kan göra i egen regi, säger han.

4 Områden som har koll på läget Verksamhet Brand och Besiktning är rådgivande experter när det gäller brand, portar, hissar, gas, tryck och lyft. Det är breda områden som kräver stora insatser för att upprätthålla myndighetskraven, säger Bill Rundqvist, produktionschef i Kiruna. Bosse Eriksson. Inom området brand underhålls och besiktas brandlarm, rökevakuering, sprinklersystem, brandposter, räddningskammare, handbrandsläckare, andningsskydd för vägvisare, dieselbrandvattenpumpar och brandvatten fram till brandposten. Vi gör månads-, kvartalsoch årliga kontroller på utrustningen beroende på myndighetskraven, säger Bill Rundqvist. S l ä c k s s y s t e m För att förebygga maskin- och fordonsbränder pågår ett ständigt arbete med släcksystemen. Vi använder ett fast sprinklersystem som även bevakar maskinen i viloläge, säger Bill Rundqvist. För att snabbt kunna åtgärda fel på släcksystemet och få maskinen i drift igen, finns reservdelar i lager. I Kiruna har Brand egen personal som sköter den uppgiften och i Malmberget ansvarar verkstäderna under jord för det. Samtliga maskiner och fordon som används för berguttag måste utrustas med ett godkänt automatiskt släcksystem och besiktas. Inom arbetsansvaret Brand ingår även att arrangera utrymningsövningar både ovan jord och i gruvan. B e s i k t n i n g Det finns ett stort antal gasobjekt både, i Malmberget och i Kiruna, som ska besiktas var sjätte månad, varje år eller vartannat år. Det är gasuttag, gasvagnar och gascontainrar varifrån ledningar dras in i anläggningarna till fasta uttag. Detta sköts av besiktningsfunktionen, säger Bill Rundqvist. L y f t u t r u s t n i n g Sedan ett år besiktas samtliga spaklyftar och telfrar av Besiktning i Kiruna. Det arbetet utförs av Bosse Eriksson och Jan Asp. Vi testar och besiktar de lyftredskap som ska klara mellan 250 kg och 6,5 ton, innan de godkänns för användning, säger Bosse Eriksson. Inköp av lyftverktyg och fallskyddsutrustning ska alltid passera besiktningsfunktionen eftersom märkning är ett myndighetskrav och underlättar när tredje part ska godkänna utrustningen. Jan Asp. Inom området Brand och Besiktning hålls ett antal utbildningar anpassade för LKABs verksamhet. Bland annat erbjuds en traversutbildning som är obligatorisk före användning av traverserna. Det finns även en utbildning i Heta arbeten som krävs för att man ska få utföra brandfarliga heta arbeten, säger Ronnie Hansson, produktionschef i Malmberget. B r a n d r u t i n e r i K i r u n a Larmet går till kontrollrum, stab och till vakten och anläggningen måste kvittera larmet inom en minut för att sedan identifiera larmets status inom nio minuter. För detta finns utbildade anläggningsskötare som servar och underhåller brandlarmsanläggningarna. Det är mycket viktigt att larmet undersöks innan det skickas vidare. Görs inte en äkthetsundersökning eller hinner man inte inom nio minuter går larmet till Kiruna kommuns räddningstjänst och insats påbörjar, säger Bill Rundqvist. Upptäcker man en brand är det telefonnummer 112 som gäller eller att trycka in en av larmknapparna i anläggningen. Konstateras fellarm skickas inte larmet vidare. Brandlarmsystemet är mycket känsligt för damm och fukt, en miljö som finns i flera av LKABs anläggningar. Även heta arbeten påverkar det känsliga systemet. Det är viktigt att meddela kontrollrummet när och var heta arbeten ska göras, för att förhindra onödiga utryckningar. LKAB debiteras så fort Räddningstjänsten har passerat grindarna, säger Bill Rundqvist. B r a n d r u t i n e r i M a l m b e r g e t Inom området Brand ingår vissa delar i Malmberget som skiljer sig från Kiruna. Den största skillnaden är att LKAB har en egen industribrandkår i Vitåfors. Det innebär att om man upptäcker en brand slår ringer man telefonnummer Fyra heltidsanställda och arton deltidsanställda personer är kopplade till industribrandkåren. De deltidsanställda har ett ordinarie arbete inom LKAB och målet är att det ska vara en bra mix inom de olika skiftlagen. Det för att dra nytta av allas lokalkännedom och yrkeskompetens. forts. Per-Erik Hjerpe, Verksamhetschef Infrastruktur Verksamhetsservice PIV. LKABs industribrandkår övar tillsammans med Gällivare räddningstjänst.

5 forts. fr. sidan 7. I och med att deltidarna finns i många olika yrkeskategorier dryftas även brandfrågor ute i arbetsgrupperna, vilket är mycket positivt, säger Ronnie Hansson. K a t e g o r i s e r a d e l a r m När larmet går får industribrandkåren en signal om det på en gång. Beroende på omfattning kategoriseras larmet. Vid lägre kategori åker brandbefäl ut till platsen för kontroll. Vid högre kategori åker brandbefäl plus fyra brandmän till platsen. Vid konstaterad brand är det fri utryckning. Det innebär att alla brandmän med beredskap plus alla brandmän som har möjlighet rycker in. Malmbergets industribrandkår har ett avtal med Gällivare kommuns räddningstjänst. Det innebär att de båda brandkårerna ska hjälpa varandra vid behov. Vi övar ihop och samarbetet har blivit bättre och bättre. När någonting större händer kontaktas Gällivare räddningstjänst och vice versa, säger Ronnie Hansson. F ö r e b y g g a n d e a r b e t e Samtliga arbetsplatser ska göra fyra skyddsronder, varav en ska vara inriktad på brand. Vi blir kontaktade och medverkar under synen och vi tittar bland annat på ordning och reda, brandfaror, brandrisker och om något har byggts om. Vid förändring av en anläggning ska brandskyddsdokumentationen uppdateras. Därför är det viktigt att kontakta ansvarig på respektive ort. Vi är med redan i projekteringsfasen vid byggandet av nya anläggningar för att från början få anläggningen så brandsäker Bill Rundqvist, produktionschef i Kiruna. Ansvarar för brand och besiktning inom LKAB Kiruna. V i k t i g a n u m m e r k I R U N A : Vid brand: 112 Bill Rundqvist Besiktning och underhåll av brandlarm Peter Norrblom Besiktning och underhåll av lyftanordningar Leif Eriksson som möjligt. Vid MK3- och KK4-byggnationen har vårt arbete inom PIV Brand och Besiktning varit mycket fokuserat på det, säger Ronnie Hansson. Ronnie Hansson, produktionschef i Malmberget. Ansvarar för brand och besiktning inom LKAB Malmberget. V i k t i g a n u m m e r m A L M B E R G E T : Upptäcker du en brand ring 6112 eller tryck in larmknapp som finns i anläggningen Vid brådskande besiktningsärenden ring vakten i Malmberget Vid mindre brådskande besiktningsärenden anmäl via Lotus Notes, arbetsbeställning Ronnie Hansson Brandfunktionen Besiktningsfunktionen Gruvberget har framtiden för sig Projekt Gruvberget väntar just nu på miljödom och villkor. Lågkonjunkturen har gjort att det tidigare forcerade läget nu har lugnats ner. Vi fortsätter med allt som handlar om tillståndsfrågor och vi fortsätter att planera för en start, säger Per-Erik Lindvall, Direktör Minerals division. LKAB har redan från börjat varit tydliga med att Gruvberget i Svappavaara är en konjunkturgruva. Det innebär att om gruvan nu varit i drift, hade den tagits ur bruk under lågkonjunkturen. Målet har varit att komma igång under hösten Det är en bra fyndighet och den kan i framtiden vara ett komplement i LKABs malmförsörjning. Den kommer att komma igång någon gång, det är jag helt övertygad om, säger Per-Erik Lindvall. V ä n t a r p å t i l l s t å n d Egentligen har Projekt Gruvberget inte påverkats negativt av lågkonjunkturen. Den minskade efterfrågan skapar en möjlighet för oss att vinna viktig kunskap om Gruvbergets geologi och malmens processegenskaper, säger Per-Erik Lindvall. Lågkonjunkturen gör det möjligt att förfina pelletiseringen med avseende på Gruvbergets inblandning och skapa en ännu bättre produkt än vad som tidigare var möjligt. Än har inte ett formellt beslut om en uppstart tagits eftersom nödvändiga villkor saknas. Ambitionen är dock att starta Gruvberget så fort som konjunkturen vänt. Vi vet inte hur länge det här läget håller i sig men när tillstånden är på plats ska vi ta ställning till om och när gruvbrytningen kan komma igång, ett beslut som självklart är konjunkturberoende, säger Per-Erik Lindvall. Ju fortare det vänder desto gladare är vi. I dagsläget har LKAB inte något behov av järnmalm från Gruvberget, men å andra sidan har vi inte gruvan färdig för produktion än heller. Arbetet med att färdigställa förprojektering fortsätter enligt plan och eventuellt anläggande sker först när vi erhållit dom från miljödomstolen, säger Peder Nensén, projektledare. K v a l i t e t s s ä k r i n g De tidigare forskningsoch utvecklingsaktiviteterna har varit fokuserade på Gruvbergsmalmens beskaffenhet och en hel del fakta är samlad. Men än finns frågor som behöver besvaras. Vi vet hur vi ska processa materialet för att tillverka olika produkter, både för Mining och Minerals kunder. Men vi måste jobba vidare för att säkerställa kvaliteten. Just nu pågår försök på labb-pilotnivå där vissa justeringar görs innan det är dags för ytterligare ett fullskaleförsök. Trots allt det negativa som kommer med en lågkonjunktur ger det här oss tid för fördjupning, vilket ytterligare skapar förutsättningar för att ta fram ett material som kan ge ett mervärde för våra kunder. Peder Nensén är mycket nöjd med hur projekt Gruvberget hittills har genomförts. Jag vill berömma alla inblandade till ett fantastiskt arbete. Under en kort tid har mycket information tagits fram. Vi har pendlat mellan hopp och förtvivlan men med hårt arbete har stor kunskap säkrats, säger han. Veckobladet har tidigare skrivit om Projekt Gruvberget, läs mer i nr 7 och nr 14.

6 10 11 Informationsmöte om Ullspirans framtid Över 100 boende i och runt området Ullspiran i Kiruna kom till FAB och LKABs information på Förmansklubben 27 november. Lokalen fylldes till sista plats och Lennart Thelin, vd på LKABs fastighetsbolag FAB, hälsade alla välkomna. Anders Lindberg, informatör på LKAB med samhällsomvandlingarna som specialområde, redovisade för nuläget på markdeformationerna som gruvbrytningen orsakar och hur LKAB undersöker berggrunden och malmkroppen. På en första bild visade han hur deformationerna sprider sig mot staden. Markytan kan delas in i tre områden; ras-zonen som ligger närmast det gamla dagbrottet, sprick-zonen där den första påverkan på marken syns och slutligen deforma- tions-zonen där rörelserna i marken inte kan ses med blotta ögat utan bara mätas med känsliga instrument. U n d e r s ö k n i n g a r Anders Lindberg visade på kartbilder var man ska borra i marken och hur man ska knacka i backen för att kartlägga naturliga strukturer och gränser mellan bergarter. Med den kunskapen kan man sedan räkna på hur snabbt deformationerna sprider sig när de väl kommer till de undersökta områdena. Slutligen berättade han om undersökningsborringarna av Norra Sjömalmen. Vi har gjort två orter 800 meter under markytan. De slutar under busstationen och under konduktören, och därifrån borrar vi oss ner mot malmkroppen för att se hur långt norrut den går. G r u v s t a d s p a r k e n Göran Olovsson är ansvarig för samhällsomvandlingen i Kiruna. Han förklarade begreppet Gruvstadsparken och redogjorde för hur samarbetet med kommunen går. Hela idén är att ingen ska behöva bo intill ett stängsel och att vi ska få en mjuk övergång från stadsområden till gruvområde. Under tiden ska man kunna nyttja marken till exempelvis fritidsaktiviteter, berättade han. B o e n d e i n f o r m a t i o n Lennart Thelin informerade om avflyttningen från Ullspiran. På en bild visade han hur Ullspiran, Fjällrosen och Fjällvivan ska tömmas i fyra etapper. Etapp ett är på sätt och vis redan inledd, förklarade han. När någon flyttar ut från det första området hyr vi ut lägenheten till korttidsboende som exempelvis studenter. På det sättet får vi inga tomma lägenheter som skulle sänka trivseln för alla. Vi får dessutom hyresgäster som lätt flyttar vidare när det slutligen är dags att avveckla byggnaderna. Läs hela artikeln på Under mötet fastslogs att information av sådant här slag är viktigt och kontakten ska fortsätta hållas mellan LKAB och Koskullskulle intresseförening. LKAB besökte Koskullskulle intresseförening Boende i Koskullskulle deltog i ett möte arrangerat av Koskullskulle intresseförening. Till mötet var även personal från LKABs avdelning Yttre miljö inbjudna. Joakim Björnström, projektledare på Yttre miljö, berättade om LKABs verksamhet och visade bland annat bilder på hur malmkropparna ligger i förhållande till Koskullskulle och Malmberget. Han gick igenom hur LKAB bryter malmen och förklarade varför det bildas gropar på markytan ovanför en bruten malmkropp. När vi plockar ut järnmalmen underifrån fylls hålrummet på uppifrån, till slut blockar takskivan Joakim Björnström berättar om LKABs verksamhet. upp och det bildas en grop vid markytan. Det är det som kommer att hända vid Fabianmalmkroppen. Mötesdeltagarna passade på att ställa frågor om saker som de känner påverkar boendet i Koskullskulle. En orolig röst förklarade rädslan för att något hus skulle ramla ner i gropen och Joakim Björnström förklarade att det inte finns anledning till oro. Vi bryter inte malm under några hus, vare sig i Malmberget eller Koskullskulle. När Fabiantakskivan blockar upp gör den det innanför det staket som LKAB har satt upp. Därför är det mycket viktigt att förstå att man absolut inte får beträda området, vare sig man är harjägare, julgransletare eller bara nyfiken. Joakim Björnström berättade också om hur LKAB mäter bland annat NOx, sot och damm. Vi mäter inte bara hur mycket damm det är utan också vad dammet innehåller, sa han. Joakim Björnström förklarade att LKAB har sökt och troligtvis hittat källan till bullret som särskilt hörs kvällstid. Det vi tror är att det är en fläkt som bullrar och vi arbetar med att åtgärda detta, sade han. Även härkomsten av dammet och olika åtgärder diskuterades. Det verkar damma när vi har mycket trafik på området, vi jobbar för att åtgärda detta, sade Joakim Björnström. En fråga som varit på tapeten tidigare är att döpa ett av LKABs lok till Koskullskulle. Mikael Westerlund, chef på Yttre miljö, lovade att ta med sig frågan och undersöka saken närmare.

7 12 13 Det var intensiv aktivitet i räddningstjänstens sjukvårdstält på LKABs industriområde i Kiruna, när sammanlagt cirka 150 personer deltog i en av de största katastrofövningar som genomförts i Norrbotten. I skytteltrafik fördes skadade till sjukhuset för vidare transport till flygplatsen och sedan Arlanda innan övningen blåstes av. Rekordstor katastrofövning på LKABs område Det var stor dramatik när en buss krockade med en lastbil på LKABs industriområde i Kiruna en tidig morgon. Lyckligtvis var det bara övning, där landstinget, räddningstjänsten, polisen och Svenska Nationella Ambulansflyget i samarbete med LKAB tränade samverkan och logistik i ett katastrofläge. Det var mycket imponerande att se vilken kompetens och professionalitet som finns i dessa organisationer, säger LKABs övningsledare Yvonne Björnström. Vad gör man om en stor olycka inträffar och de lokala resurserna inte räcker till? Det var utgångspunkten för en katastrofövning som genomfördes en tidig lördagmorgon på LKABs industriområde i Kiruna. Initiativet kom från det Svenska Nationella Ambulansflyget, SNAM, som i våras frågade sjukhusledningen i Kiruna om de var intresserade att medverka i en gemensam övning. Vi tackade ja direkt, det är en otrolig möjlighet att få samöva våra lokala resurser med de nationella. Så vitt jag vet har aldrig en så stor övning genomförts i Norrbotten tidigare, säger Göran Millebrand, platschef på Kiruna sjukhus. Förutom sjukvården deltog också räddningstjänsten, polisen, SNAM och LKAB i såväl förberedelserna som i katastrofövningen, som lär vara en av de största som genomförts i Norrbotten. F l y g a n d e s j u k h u s Scenariot var att en buss krockat med en lastbil på LKABs industriområde. Bussen hade fattat eld och utgångarna var blockerade av lastbilen. Klockan gick larmet och elva minuter senare var både ambulans och räddningstjänsten på plats. Av de 26 ombord var två redan döda, fem personer var svårt brännskadade och ytterligare sex svårt skadade en situation som Kirunas sjukvård inte klarar med egna resurser. Ytterligare ambulanser kallades in från Jokkmokk, Vittangi och Pajala och ett par timmar efter olyckan körde sju ambulanser i skytteltrafik mellan olycksplatsen sjukhuset. Då var även det Svenska Nationella Ambulansflyget, SNAM, på väg mot Kiruna. Luftfartsstyrelsen är huvudman för SNAM och har ett avtal med SAS som på sex timmar forts. I katastrofövningen ingick att 24 personer skadats varav 12 mycket svårt, en situation som inte de lokala resurserna i Kiruna skulle klara. På sjukhuset försökte man därfölr stabilisera patienterna för vidare transport. Det svenska Nationella Ambulansflyget, SNAM, deltog i övningen och kom till Kiruna med ett flygplan, åtta läkare och elva sjuksköterskor som skulle ta skadade till Arlanda för vidare transport till sjukhus i Mälarområdet.

8 14 15 SAS kan på sex timmar bygga om ett vanligt passagerarplan till ett flygande sjukhus en resurs för att hjälpa svenska medborgare vid katastrofer utomlands, men också om katastrofer inträffar på orter där sjukvården inte räcker till. forts. fr. sidan 13. kan bygga om ett passagerarplan till ett flygande sjukhus med plats för 12 svårt skadade på bårar och ytterligare dryga 20-talet sittande patienter. Ombord på dessa plan finns också åtta läkare, elva sjuksköterskor och en medicintekniker. N y t t i g e r f a r e n h e t Det var ett dramatiskt skådespel som pågick fram till sen eftermiddag och inte förrän ambulanser tog emot patienterna på Arlanda blåstes övningen av. Det är viktigt att träna logistiken, från skadeplats ända fram till det sjukhus där patienterna slutligen ska omhändertas. Vi vill upptäcka svaga länkar där vi måste bli bättre, berättar landstingets säkerhetschef Gunnar Pettersson. LKAB samövar normalt sett mest med räddningstjänsten och infrastrukturchefen Yvonne Björnström, som också var LKABs övningsledare, tyckte att den stora övningen var en nyttig erfarenhet. Vår personal på brandsidan har fått testa sin organisation och som observatörer har vi också fått se bredden i de resurser som faktiskt finns om det händer en stor olycka. Det var mycket imponerande att se vilken kompetens och professionalitet som finns i dessa organsationer, säger Yvonne Björnström. Bill Rönnqvist, produktionschef för brandbesiktning, deltog med sex av sina medarbetare i övningen som stab och som tillfälliga vägvisare för räddningspersonalen. Åke Forslund, verksamhetschef för besöksverksamheten, hade uppdraget att ordna fram fordon och skapa en olycksplats och han kunde konstatera att alla inblandade var nöjda efter övningen. Som lekman tyckte jag att det såg ut att vara en väldig oordning i början, men de måste ha haft en bra struktur i arbetet för det gick snabbt och de svårast skadade var de som transporterades iväg först. Det var mycket intressant, avslutar Åke Forslund. LKAB erbjuder husbyte på Elevhemsområdet De boende på Elevhemsområdet i Malmberget har fått fler alternativ av LKAB att ta ställning till. LKAB kompletterar det tidigare löftet att köpa eller flytta husen med fastighetsreglering, det vill säga byte av befintlig fastighet mot ett nytt hus. Husflyttningarna har varit problematiska, med källare och omgivande mark som inte klarat påfrestningarna. Att erbjuda ett nybyggt hus i utbyte mot det gamla är därför ett rimligt alternativ, säger LKABs vd Ola Johnsson. F l y t t e r b j u d s f o r t f a r a n d e Samtidigt som dialogen med representanter för de boende har lett till att LKAB nu breddar sitt erbjudande till husägarna, har ny teknik för flyttning av hus med kran utvärderats genom flytt av två i I N F O A v f a l l Vid behov av tömning, extra kärl/container eller frågor om sortering, kontakta stenarecycling.se. Brådskande ärenden ring L K A B s K o n s t f ö r e n i n g i Kiruna och Narvik. Konstutlottning år 2008 sker på Förmansklubben onsdagen den 17 december 2008, kl I samband med utlottningen utlottas en bild bland de närvarande vid utlottningen. Vi bjuder på kaffe med bröd. Välkomna! Styrelsen F R I T I D M A L M B E R G E T Då är det dags för skinkbowlingen. Den går av stapeln måndag den 15/12, med start fr.o.m fram till Därefter blir det prisutdelning där vi lottar ut ett antal skinkor. Ni ska vara hjärtligt välkomna till bowlinghallen i Malmberget. Göte Hermansson T o m t e s l a g e t 2008 års badmintontävling. 10/12 kl på Gunillaskolan. Priser utlottas! Stefan Aspemo, sektionsansvarig LKAB-ägda hus. Husens gamla källare lämnas kvar och en ny byggs på den nya tomten. Den tekniken har fungerat bra. Den som fortfarande vill ha sitt hus flyttat ska få det under förutsättning att det är tekniskt möjligt för det aktuella huset, fortsätter Ola Johnsson. LKAB står vid sitt ord. G o t t s a m a r b e t e m e d b o e n d e Grundmodellen för fastighetsregleringen blir en enplansvilla som erbjuds alla fastighetsägare. De som har ett befintligt hus som värderas högre än grundnivån kan använda mellanskillnaden till ett större hus eller tillval i form av högre standard i det nya huset. Utöver flytt och husbyte kvarstår erbjudandet att LKAB köper det befintliga huset av fastighetsägaren. Vi har haft ett mycket gott samarbete med de boendes representantgrupp och tillsammans har vi utarbetat dessa erbjudanden. De möjliggör att LKAB kan utveckla gruvverksamheten i Malmberget vidare. Jag hoppas den konstruktiva dialogen kan fortsätta tills vi har samtliga individuella lösningar på plats, säger Anders Furbeck, ansvarig hos LKAB för samhällsomvandlingarna. T A C K Ett stort tack till Sture Ringholt för att du lyft statusen till en ny nivå på det årliga derbyt. Water penguins och Light oilers Vill tack alla berörda på vagnverkstaden MTAB för den fina uppvaktning som jag fick på min födelsedag. Ett speciellt tack till Åke och Ulf det värmde!!!! Ove Nilsson Tack till arbetsledning och arbetskamrater för presenten jag fick vid min pensionering från LKAB. Nils Tiensuu

9 16 Leveranser miljoner ton H U V U D P R O C E S S E N t.o.m. november Ack Ack Belöning* tusen kronor A R B E T S M I L J Ö Antal olycksfall med frånvaro t.o.m. 30 november Ack Ack F Ä R D I G A P R O D U K T E R ( k t o n ) Pellets Fines (inkl KMR) F Ö R Ä D L I N G S V E R K ( k t o n ) KK KK KK KS SK ANR-SOVR (KMR) AMB till MK ANR BUV MK PAR till MK R Å M A L M ( k t o n ) Råmalm Norra Råmalm Södra P R O D U K T K V A L I T E T ( % ) K-värde (t.o.m. november) 90,6 % 92,7 % K O M M E N T A R E R, v e c k a ( s i f f r o r n a a v s e r k t o n ) Norra: Råmalm: -138, systemfel samt störningar pga sättningar på transportnivån. KK2: -1, problem med vaccumpumpar. KK3: +8. KK4: -55, försenad uppstart efter FU samt haveri grateplattor. Svp: -4, intern sligbrist. Rågods MK3: -15, rälsbrott västra stollen i Kiruna. Södra: Råmalm: -12,5, rep kross 64, svarvning linkar All bergspel, häng kross 100/815. MAF: +5,5. MPBO BUV: -0,5, repstopp byte 23TR019. MPBO MK3: -23,7, går tungt i maskin, störningar filter, red. prod. pga. rökgasrening Fl * Under 2007 ändrades parametrarna och maxbeloppet steg från kronor till

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i N R 1 0 2 0 0 9 2 0 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B 178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i Svappavaara kulsinterverk. Nu har de bytts ut tillsammans med

Läs mer

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget.

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. N R 1 6 2 0 0 9 9 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. För att ge invånarna möjlighet att se insidan öppnades

Läs mer

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Friskvård och inspiration 150 anställda inom lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag SIDAN 9

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN N R 8 2 0 0 8 2 5 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN 6 från Malmberget doneras till Gelllivare bildarkiv.

Läs mer

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande N R 3 2 0 0 8 1 5 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Expertgrupp tillsatt Efter den tragiska dödsolyckan den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet

Läs mer

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen.

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen. N R 2 2 0 0 8 1 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B SIDAN 8 för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger

Läs mer

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen.

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen. N R 1 5 2 0 0 9 2 5 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kostnadsjakt LKAB befinner sig i en situation som gör att varje ton järnmalm som produceras säljs men till

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi N R 2 2 0 0 9 3 0 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi för att skapa ordning och reda i de olika verkstadshallarna.

Läs mer

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN N R 1 3 2 0 0 8 1 2 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och Camilla Karlsson arbetar för ISS i Malmberget. De utgör tillsammans

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

N R 0 3 2 0 0 9 1 3 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 0 3 2 0 0 9 1 3 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 0 3 2 0 0 9 1 3 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stororder Minerals division kan räkna hem år 2008 som det bästa hittills historiskt sett. Gasrörledningar mellan

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson-

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson- N R 4 2 0 1 0 1 6 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Träningspaus LKAB erbjuder redan sina anställda att träna på en rad tränings anläggningar, men en träningsstation mitt

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM Framtida hantering av automatiska brandlarm anslutet till Luleå räddningstjänst Arbetsgrupp: Kalle Håkansson Ronnie Lindberg Torbjörn Landström Tomas Wikström Jon Kero

Läs mer

Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB

Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB N R 1 2 2 0 0 9 1 8 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB 3 och vi har fått in fler order och förfrågningar än på

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 20 januari 2012 NORRBOTTEN Farlig bakterie på Gällivare sjukhus En patient och en sjukvårdare vid Gällivare sjukhus har smittats av en bakterie som kallas MRSA-bakterie. Andra

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med

Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med N R 5 2 0 0 8 1 4 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med SIDAN 4 att återuppbygga och driftsätta ställverket i anrikningen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun Hur flyttar man en stad? GEOTEKNIK Malmen är Kirunas lycka. Men det som är stadens lycka är samtidigt dess problem. När LKAB följer malmkroppen allt djupare ner i berget leder sprängningarna till sättningar

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19

Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Samverkansövning enligt 3ns 2011-10-19 Redovisning: Nedan följer en redovisning av en av de samverkansövningar som har genomförts enligt 3ns. Tanken med denna redovisning är att inte bara att de övande

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Samverkan i gränsområde

Samverkan i gränsområde Samverkan i gränsområde Foto: Görgen Åberg Gränsöverskridande sjukvårdsledning i fokus Fokus på gränsöverskridande sjukvårdsledning - Välkommen till nyhetsbrev april 2013 för projektet Samverkan i gränsområde.

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer

Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills

Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills N R 11 2 0 0 8 1 9 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills största investering, anrikningsverk KA3 och pelletsverk KK4. Kronprinsessan

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare

En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare N R 5 2 0 0 9 1 3 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare vid utvecklingen av en simulator i KA3 och KK4. Operatörerna ska

Läs mer

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014 Arvidsjaur. Inte långt från polcirkeln är ambitionen stor att ge högklassig vård, trots svåra villkor. Men det var här hela vårdcentralen polisanmäldes för svartkassa. Trots att de bara ville att invånarna

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 39 Torsdag 23 december 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 39 Torsdag 23 december 2010 NORRBOTTEN Gruva till Pajala Nu är det bestämt att det blir en gruva utanför Pajala. Flera hundra personer får jobb tack vare gruvan. -Nu börjar vi, säger

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013.

INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013. INFORMATIONSMÖTE TALLBACKASKOLANS AULA 22 OCH 31 OKTOBER 2013. DELTAGARE/FÖREDRAGANDE Ann-Christin, ordförande Jolanta, vice ordförande Enis, stamprojekt, ledamot Rainer, sekreterare, ledamot Einar samt

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

N R 8 2 0 0 4 7 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 8 2 0 0 4 7 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 8 2 0 0 4 7 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B vecko bladet LKABs stipendiater fick diplom och blomster på Bolagsstämmomiddagen den 28 april. Kulturstipendiet delades av

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Leif Wulff Säkerhetssamordnare 2009-01-05 Reviderad 2009-01-28 Reviderad 2012-11-01 Reviderad 2013-12-04 1(7) Brandskyddsregler Innehållsförteckning

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

full grund service service

full grund service service upplyftande service grund service full service Grundservice är förebyggande underhåll. Slitdelar samt arbetskostnaden för utbyte av dessa debiteras separat. I det avtalade totalpriset ingår förebyggande

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

TEKNISK INFORMATION Malmö 28-29 mars 2012

TEKNISK INFORMATION Malmö 28-29 mars 2012 TEKNISK INFORMATION Malmö 28-29 mars 2012 INFRASTRUKTUR & KOMMUNALTEKNIK Öresund MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna hit och hoppas att ni ska få två givande mässdagar! Nedan följer information

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo Protokoll nr 1 2013 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 4 februari 2013 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Samverkan i gränsområde

Samverkan i gränsområde Samverkan i gränsområde Gränsöverskridande Övningar i Arjeplog och Kiruna Gränsöverskridande samarbete på skadeplats - Välkommen till nyhetsbrev juni 2013 för projektet Samverkan i gränsområde. Hela detta

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Ring alltid 112. Snabbaste sättet att slå larm är att ringa 112. Därifrån får du hjälp med att bli kopplad till rätt person.

Ring alltid 112. Snabbaste sättet att slå larm är att ringa 112. Därifrån får du hjälp med att bli kopplad till rätt person. Räddning på järnväg Järnvägen är ett säkert och miljövänligt transportmedel. Men de olyckor som ändå inträffar är ofta allvarliga. Att göra räddningsinsatser på eller vid ett järnvägsspår innebär dessutom

Läs mer

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten nord/sek2 Krister Lundström krister.lundstrom@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-18 Dnr 9. l-42646/2011 Västerbottens läns landsting Landstingsdirektör J. Rastad

Läs mer

Flygutredning 2015-2019. Information 130313 Region Norrbotten

Flygutredning 2015-2019. Information 130313 Region Norrbotten Flygutredning 2015-2019 Information 130313 Region Norrbotten Syfte med utredningen Syftet är att i projektform driva utredningsarbetet med att ta fram ett beslutsunderlag om vilken flygtrafik som är aktuell

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Reseinformation och resevillkor Flyg & Transfer: Flygbolag som flyger direkt Köpenhamn till Aten tur och

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe Malmö Juniorbrandkår De sista åren med Malmö Brandkår 2009 Lars-Owe Göthe Brandstation årets höjdpunkt! Den 18-19 juni 2005 hölls den sista Brandstationen under Malmö Brandkår. Ute på övningsplatsen Barbara,

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Hjulen som håller kulor i rullning

Hjulen som håller kulor i rullning NR 7 2011 23 SEPTEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Hjulen som håller kulor i rullning 1 100 vagnar, över 4 000 hjulpar, fler än 8 000 LKAB-hjul rullar längs Malmbanan. De ska se till att malmen kommer

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer