att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen."

Transkript

1 N R S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kostnadsjakt LKAB befinner sig i en situation som gör att varje ton järnmalm som produceras säljs men till halva priset. Prissänkningen och det dåliga köptrycket under första halvåret gör att LKABs ekonomi pressas och företaget väljer nu att satsa på ett antal åtgärdsprogram för 6 att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen. L e d n i n g s i n f o 2 W a s s a r a s a t s a r 8 M i n d r e s t å t i d 1 0

2 2 3 Ledningskonferens: Tillbaka till framtiden Lars-Eric Aaro, tf vd. LKABs järnmalmsprodukter är slutsålda för i år till halva priset. Prisnivån på huvudprodukten pellets har halverats till 2007-årsnivå. Verksamheten ska därför effektiviseras och kostnaderna minskas till samma nivå. Målsättningen är att LKAB ska klara sina strategiska framtidsinvesteringar utan att behöva låna pengar. Det var i korthet budskapet som cirka 60 chefer fick med sig från ledningskonferensen på Dundret i förra veckan. Effektiviseringen är ett krav från LKABs styrelse och kommer att genomföras genom olika program som följs upp varje månad. Det handlar om inköp, energiförbrukning, förbrukningsmaterial och personalkostnader. I pengar innebär programmen kostnadsminskningar de närmaste åren på 800 miljoner kronor (mnkr) och även framskjutna investeringsutbetalningar på 1,5 miljarder kronor (mdkr). Detta kan göras med marginella konsekvenser för rådande tidsplaner. VECKOBLADET information till med - arbetare i LKAB. Utges av LKAB Communication. Utkommer varannan helgfri fredag med sommaruppehåll. Får citeras, ange källan. R e s u ltat e n s k a b e tal a i n v e st e r i n g a r n a Effektiviseringar är nödvändiga. Under 2009 är det kassan som har betalat investeringarna och har därmed sjunkit från nio till cirka fyra mdkr. LKAB vill inte låna pengar och riskera sin handlingsfrihet. Investeringarna och kostnaderna för samhällsomvandlingarna i Malmfälten ska finansieras genom egna resultat. Vi är bestämda med att vi skall fullfölja våra långsiktiga investeringar, bland annat i nya huvudnivåer som bygger vår gemensamma framtid, säger tf vd Lars-Eric Aaro. Detta kostar oss cirka 500 mnkr/månad under nästa år och det är pengar som vi ska ta ur ett överskott som försäljningen skall ge varje månad. Därför finns bara en sak att göra och det är att arbeta med att anpassa våra kostnader till års nivå. Vi har också stora kostnader för samhällsomvandlingarna. Under nästa år beräknas de vara lika stora som driftkostnaden för våra två hamnar i Luleå och Narvik och kostnaderna ökar i framtiden. Ä n d r as m a r k n a d e n? Ett nytt LKAB har byggts de senaste åren, från 20 till 28 Mt per år, och sen kom finanskriser och efterföljande lågkonjunktur. Vår traditionella hemmamarknad, den Europeiska stålindustrin, har drabbats hårt och vi frågar oss om den kan ta emot vår ökade kapacitet långsiktigt, eller om mer volymer skall placeras på andra marknader och Redaktion: Kajsa Lindmark, E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Lotta Fogde, Box 952, Luleå. Ombrytning: imega promotion, Gällivare. Tryck: Tryckpoolen AB, Luleå. om produktmixen är den rätta, säger Lars-Eric. Under 2009 har LKAB förstärkt försäljnings- och marknadsorganisationen och intensivt bearbetat nya marknader. Det har resulterat i en ökad order ingång för leveranser under andra halvåret och början av Nya affärer har gjorts med kinesiska kunder och försäljningen till Mellanöstern har ökat. Under hösten har även efterfrågan från Europa börjat ta fart igen, speciellt från tyska kunder. Förhoppningen är att årets totala järnmalmsleveranser skall uppnå drygt 19 Mt, vilket dock fortfarande är långt under företagets kapacitet. Målet är maximal produktion och leveranser, perfekt produktkvalitet till kunderna och kostnader på 2006-årsnivå, sammanfattar Lars-Eric och tillägger att så länge vi håller hög leveransnivå, så behöver vi inte prata om en övertalighet i LKAB. Men det kräver ändå att vi vänder på varje sten och även ser över vår organisation och säkerställer effektiviseringsvinster. I detta nya marknadsläge får vi fundera på att göra saker på ett nytt sätt. F l e x i b e l p r o d u k t m i x ä r b r a Strategin att ha kvar finesproduktion i Malmberget har under lågkonjunkturen visat sig vara helt rätt. De kunder som har sinterverk väljer vid sämre tider oftast att köpa fines istället för pellets för att kunna nyttja sina egna anläggningar/personal som mycket som möjligt. Under första halvåret har det till och med visat sig att fines har varit nyckeln till att överhuvudtaget komma i dialog med kunder om leveranser och därmed även kunna sälja pellets, säger Lars-Eric och uppmanar nu oss att ta tag i det vi själva kan kontrollera, innebärande att vi ska: bygga en långsiktig framtid genom ökad livslängd för våra gruvor fortsätta vara världens effektivaste pelletsleverantör erbjuda kunderna det konkurrenskraftigaste budet vad gäller kvalitet, pris, tekniskt stöd och totalt värde. hålla volymerna på maximal nivå effektivisera och sänka kostnaderna för att klara investeringar och samhällsomvandlingar med egna medel LKABs framtid hänger på att vi har råd att investera i nya huvudnivåer, och vi vill försöka klara det utan att behöva sätta oss i skuld hos bankerna. Leif Boström, ekonomidirektör forts. nästa sida

3 4 5 forts. F u l l p r o d u k t i o n i n i LKAB har varit tvungen att stänga verksamheter av marknads skäl under Det har samtidigt gett oss en möjlighet att arbeta offensivt med att stärka säkerheten i järnmalmsgruvorna genom kraftigt utökade förstärkningsprogram och genom att förbättra anläggningarna via förebyggande underhållsarbeten. Anläggningarna är i topptrim när konjunkturen nu vänder. Dessutom har LKAB strategiskt kunnat bygga upp lager under första halvåret som nu kan användas. Kapitalbindningen var möjlig tack vare en egen stark kassa och flexibiliteten hos personalen som via resursstyrkor har arbetat där deras kunskap och insatser har behövts. R å m a l m e n r i s k e r a r b l i f l as k h a l s Under resten av året skall produktionen gå på maxfart. I dagsläget riskerar tillgången på råmalm att bli flaskhalsen i produktions flödet, främst på grund av förstärkningsarbeten i Kirunagruvan som beräknas bli klara i oktober. Men även de seismiska händelser som förekommer i båda gruvorna kan medföra produktionsstopp under kortare perioder på de områden där de inträffar. Som tur är har LKAB hittat två nya ovanjordsgruvor med magnetit. Nämligen upplagen Tingvallskulle i Malmberget och Kiruna Sydväst som bidrar med råmalmstillskott i år på mellan 5 10 kton per dygn. Under nästa år finns också förhoppningen att Gruvberget i Svappavaara skall kunna komma i gång och användas som konjunkturgruva vid behov. Det är också viktigt att få igång brytning i malm kroppen Fabian i Malmberget så fort som möjligt. E f f e k t i v i s e r i n g s - p r o g r a m f ö r e n f r a m t i d Trots att produktionen beräknas gå för fullt under årets sista månader innebär en halverad prisnivå på pelletsprodukterna, och en drygt 31-procentig minskning på finesprodukterna, att LKAB måste anpassa verksamheten till en lägre kostnadsnivå. Konjunkturläget för de närmaste åren är fortfarande mycket osäkert. Det kommer att ta tid att nå kapacitetstaket igen. Stark fokus kommer att ligga på olika förbättrings- och effektiviseringsprogram under de närmaste åren. I programmen finns effektiviseringar i form av ökad konkurrensutsättning och ändrat köpbeteende, förbättrad material- och lagerhantering, energibesparingar, förskjutna investeringsutbetalningar och en långsiktig personalminskning via naturliga avgångar i kombination med verksamhets- och organisationsutveckling. I n g e n ö v e rta l i g - h e t Effektiviseringarna av personalstyrkan kommer att ske planerat och successivt. De handlar mycket om utveckling av organisation, verksamheter och arbetsgrupper, vilket kommer att innebära att vissa jobb kanske inte längre behöver göras, eller kan göras på ett annat sätt. I effektiviseringsprogrammen ingår möjligheter till avtalspension för personer över 60 år, såvida de inte behöver ersättas externt, dvs att man hittar interna lösningar för det arbete som måste göras. Inga generella pensionserbjudanden kommer att gå ut, lösningarna blir individuella och diskuteras mellan chef, medarbetare och fack. Även möjlighet till omställningsbidrag för personer som vill göra något annat diskuteras. Om sådana beslutas blir villkoren de samma som för eventuell avtalspension, alltså ingen extern rekrytering som ersättning för den som slutar. Noteras bör att ovanstående inte innebär att det är helt stopp på nyanställningar. Sådana kan naturligtvis göras i särskilda fall och beslutas av enhetschef i samråd med personaldirektör. Jag känner stor tilltro till att alla LKAB:are förstår vår egen situation, avslutar Lars-Eric. Vi vet vad vi vill för framtiden och det innebär att jag är helt övertygad om att vi tillsammans skall nå de tuffa mål som den nya marknadssituationen kräver av oss för att ta LKAB tillbaka till framtiden. Det handlar om att öka produktiviteten per anställd. Volym är nyckeln till lönsamhet för LKAB. Anders Kitok, produktionsdirektör Nu slutar vi prata om över talighet i LKAB. Så länge vi kör full produktion handlar förändringarna på personal sidan om att hitta effektivare sätt att få jobbet gjort. Grete Solvang Stoltz personaldirektör T i l l s i st: Tänk på att varje krona är lika mycket värd oavsett var den sparas. Därför kan vi alla vara med och effektivisera!

4 6 7 Inköpsprojekt ska spara 300 miljoner LKAB ska effektiviseras, bland annat med hjälp av ett förändrat köpbeteende inom hela företaget. Vi har sett över våra rutiner och jag är helt övertygad om att detta är möjligt, säger Tage Lundin, verksamhetschef för Inköp. Inköp är den funktion inom LKAB-koncernen som ska se till att försörjningen av varor och tjänster sker till lägsta totala kostnad. De närmaste åren har man en nyckelroll för att åstadkomma besparingar, i nära samarbete med verksamheten. Det här handlar om hårt arbete och kommer inte att göras över en natt, säger han. Inköpsorganisationen ska ha det övergripande perspektivet och en helhetssyn vad gäller inköp. Det vi vinner genom ett effektivare köpbeteende är att vi sänker våra kostnader samtidigt som vi får bättre kontroll på hela kedjan, säger Tage Lundin. Inköp har i en del fall upplevt sig som långt borta från resterande verksamhet. För att komma närmare verksamheten och initiera ett förändrat köpbeteende startas nu Projekt 300. Ett antal personer på samtliga verksamhetsorter kommer att utbildas inom avtal, juridik och inköpsnära frågor och kommer att stärka inköpsorganisationen med både sin närhet till verksamheten, men också med sin kunskap och erfarenhet. Personerna ska rekryteras i första hand internt. Även nuvarande inköpare kommer att arbeta närmare verksamheten. Vi på Inköp har tidigare ibland hamnat för långt ifrån besluten om vilken vara eller tjänst som skall avropas och har därmed endast fungerat som en servicefunktion. Det nya arbetssättet innebär att vi ska bidra med mer och måste därför också vara med i hela processen, direkt från start. Vi ska vara med och jobba i fronten. Inköp måste internt ställa de svåra frågorna och ifrågasätta, utan att äventyra produktionen. Vi är en stödfunktion och vi ska tänka koncernövergripande. Alla kommer inte att vara nöjda men vi måste våga ta diskussionerna och tänka på LKAB i första hand, säger Tage Lundin. Den satsning Inköp nu gör innebär att aktivt söka besparingar och genom ett proaktivt köpbeteende hitta samma vara till lägre pris. Det handlar om att förändra köpbeteendet hos hela organisationen och att avtal regelbundet ska förbättras och konkurrenssättas. De ute i verksamheten som ansvarar för inköp måste hela tiden ställa sig frågan: Kan vi ändra på något för att åstadkomma besparingar, säger han, säger han. Det handlar också om att förändra leverantörsbasen globalt. Vi arbetar med att ta fram beslutsunderlag för att eventuellt kunna köpa material från lågkostnadsländer, säger Tage Lundin. I Projekt 300 ingår även ett affärsutvecklingsprojekt. Detta ska genomföras med ett antal större leverantörer. Besparingen ska enkelt uttryckt ske genom att belysa vilka kostnader hos leverantörerna som vi på LKAB själva kan påverka. Det kan vara allt från konstruktion till logistik- och försäljningskostnader. Inköps besparingsplan ingår i de besparingskrav som styrelsen ställer på LKAB de närmaste två åren, men det betyder inte att arbetet slutar där. Det här är ingen kampanj utan ett långsiktigt arbete som alla kommer att beröras av, säger Tage Lundin. M e to d e r f ö r att s pa r a m i l j o n e r k r o n o r : Konkurrensutsättning Identifiera besparings områden där vi kan ändra köpbeteende Affärsutvecklingsprojekt med ett flertal större leverantörer Köpa material från lågkostnadsländer

5 8 9 Swick Mining Services och Byrnecut besökte Kiruna för att titta på Wassara-tekniken. Wassara satsar på Australien Wassara har under de senaste åren jobbat hårt med att expandera på den europeiska anläggningsmarknaden. Man har även stärkt sin position i Nordamerika den senaste tiden. Nu punktmarkeras lämpliga gruvföretag i Australien. Vi gör en stor marknadssatsning riktad mot Australien, säger Wassaras vd Peter Johansson. Med hjälp av Exportrådet har en marknadsundersökning gjorts bland australiska företag. Undersökningen gjordes för att selektera fram vilka områden och gruvor som passar för Wassaras teknik. Pål Jensen, affärsområdeschef, och Roger Lärkmo, regionchef, följde upp resultatet av Exportrådets undersökning med en 10 dagar lång marknadsresa i våras, fylld av intressanta möten. De besökte gruvor, gruventreprenörer, konsultföretag och en gruvmässa, säger Peter Johansson. När väl kontakten med företagen blivit upprättad bjöds de till Sverige för ett besök i Kiruna och en visning av Wassaras system. Två gruventreprenörer, Swick Mining Services och Byrnecut kom hit trots kort varsel. Besöket blev mycket lyckat då Kimit, LKAB, Atlas Copco och Sandvik höll presentationer om sina erfarenheter kring borrning, laddning och de allmänna fördelarna med Wassara- tekniken. Även i Chile visar nu de två största gruvföretagen ett ökande intresse. Wassara öppnade försäljningskontor i Chile för ett år sedan, precis när lågkonjunkturen slog till och mycket avstannade. Efter en tuff recession börjar kunderna återhämta sig och Wassara är tillbaka på banan igen. De två största gruvorna i Chile har sett vårt system och planerar för tester, säger Peter Johansson. Läs mer om Wassaras marknadssatsning i artikeln om demonstrationsevenemanget i Norge. Wassaras visning populär hos norska kunder Ett större demonstrationsevenemang av Wassaraborrning ägde rum i Åmot i norska Telemark i slutet av augusti, detta tillsammans med Wassaras nya norska partner Qmatec Drilling (NEMEK). Närmare 70 aktörer, huvudsakligen från brunnsborrnings- och entreprenadsektorn, samt några konsulter/beställare från bland annat norska Vägverket och Norges geotekniska institut deltog vid visningen. Mycket uppskattade demonstrationsborrningar utfördes, under ledning av Wassaras borrtekniker, tillsammans med den norska brunnsborrarfirman Sør-Norsk Brønnboring. Det hammarsystem som visades var 5-tumshammaren (W120) för både foderrörsdrivning och bergborrning (bergborrningen utfördes vid min 50 sek resp ,0 min; borrsträngens längd var 3 m). En av konsulterna gjorde följande reflektion efter jämförelse mellan luftborrning (Ruukki hade en närliggande station där de med luftborrning demonstrerade deras nya gängade foderrör) och Wassaraborrning: Man kunde verkligen se hur marken vibrerade vid luftborrningen. Jämfört med luftborrning fann konsulten Wassara borrningen mycket skonsammare mot formationen. Sammanfattningsvis kan konstateras att en stor del av de norska brunnsborrarna och entreprenörerna nu har fått möjlighet att se den vattendrivna borrteknologin och dess fördelar in situ. Detta evenemang är en del av Wassaras marknads satsning som Veckobladet kommer att berätta mer om i kommande nummer.

6 10 11 Lyckad kostnadsjakt belönades En av förra årets förbättringsgrupper utmärkte sig extra mycket genom att framgångsrikt lyckas kapa kostnader vid underhåll av mobila maskiner. Den 2 september belönades gruppen med tårta och och ett set fina salladsbestick. Vi har bland annat förbättrat felsökningen, säger Anders Isaksson, besiktare av lastmaskiner. Det handlar bland annat om en ökad renlighet och att hitta källan till problemet. Förbättringsgruppens fokus har varit att minska ståtiden för lastmaskiner och att bromsa kostnadsökningen för mellanaxlar och hydraulpumpar. Vi har halverat antalet haverier och har inte sett att trenden blir sämre än så länge, säger Jörgen Karkiainen, teknik- och kvalitetsutvecklare för Lastningbergtransport. Alla jobb förs in i systemet och därför kan en period jämföras mot andra perioder. Tack vare historiken har vi sett var problemen oftast uppstår, det gör att vi får en bättre helhetsbild, säger Anders Isaksson. Ett enkelt exempel är att det tidigare hände att man försökte köra iväg en lastmaskin som var utan olja. Från vänster: Anders Isaksson, Kicki Aspehult, Jan Sjöholm, Jörgen Karkiainen och Peter Sundelin. Gör man det ryker pumpen direkt och vi får ännu mer arbete, men nu har vi låtit tillverka skyltar som tydligt ska visa att maskinen inte får startas, säger Jan Sjöholm, serviceman på lastningen. Jörgen Karkiainen har varit spindeln i nätet under förbättringsarbetet. Det är viktigt att ha en sådan person som driver på i gruppen. Det är också därför vi kunde tajta till förbättringsarbetet och slutligen presentera en slutrapport. Det är kul när sådana här arbeten ger resultat, säger Peter Sundelin, serviceman på lastningen. Förändringsarbetet kan stundtals vara kämpigt och det är många gånger jättesvårt att visa att till exempel en investering på kronor kommer att ge tillbaka flera miljoner kronor. Men när man hittar grejer att förbättra är det viktigt att man tror på det själv, säger Jörgen Karkiainen. Hans tips till andra är att hålla ihop gruppen och avgränsa förbättringsområdet ordentligt. Sväller uppgifterna för mycket är det svårt att slutföra projektet och det är inte roligt att ta på sig mer än man klarar av, säger han. Kicki Aspehult verksamhetschef för Totalkvalitet uppmärksammade förbättringsgruppens insats och bjöd i samband med detta på kaffe och tårta på Bolagshotellet i Malmberget. Per-Erik Klippmark, beredare på Lastmaskinsverkstaden 815 var inte med vid tårt kalaset, men fick diplom och pris vid ett senare tillfälle. Hallå där Tage Sennland, verksamhetschef för planering Det dammar mycket mer än vanligt i Kiruna, vad beror det på? Vi krossar spill och sekundaprodukter från pelletsverken för att få pelletsfines och har utökat produktionen av denna produkt med hjälp av en extra krossanläggning. Materialet är i vissa lägen torrt och varmt det blir därför extra dammigt. Varför gör ni det? Det finns en bra avsättning och en stor efterfrågan på pelletsfines just nu. Vi får leverera allt vi kan producera. Vi kan inte sälja det som pellets men vi kan sälja det som pelletsfines. Därför går allt på högtryck och vi kör två krossanläggningar. Foto: Mickael Johansson LKAB öppnar dörrarna till Bolags hotellet Söndag den 4 oktober, klockan inbjuder Gällivare kommun och LKAB till rundvandring i Bolagsområdet. Vandringen startar i Kåkstan. Passa på att se Bolagshotellets insida innan LKAB flyttar ut. M ö t e k r i n g k u lt u r h u s e n i M a l m b e r g e t Koskullskulle skola, måndag 5 oktober kl Gällivare museum, tisdag 6 oktober kl Kåkstan i Malmberget, onsdag 7 oktober kl Hur länge ska detta pågå? Vi har alltid jobbat med det här, men har nu ett betydligt större tryck. Vi försöker transportera så mycket som möjligt innan det blir kallt. När kylan kommer kan vi få lossningsproblem i Narvik pga. av materialet och vi drar därför ner både produktion och transportvolymer under de kalla månaderna. Kan ni bekämpa damningen på något sätt och gör ni det? Vi lagerlägger materialet utanför anläggningarna och försöker ta det som är äldst och rimligtvis fuktigast. Vi ser även över möjlig heterna att vattenbegjuta materialet för att minimera damning. Om det blåser in mot Kiruna och det dammar, stoppar vi krossningen. TA C K Ett hjärtligt tack för all uppvaktning och presenter vid min pensionsavgång. Steve Hillard Gunillasson Hjärtligt tack för uppvakningen och presenterna vid min 50-årsdag. Sven-Erik Fredriksson Ett stort tack till arbetskamrater i Svappavaara och Kiruna, för uppvaktningen på min 60-årsdag. En otrolig...present...som hela tiden pekar mot Singapore?? Ewald Kostenniemi

7 12 Leveranser miljoner ton H U V U D P R O C E S S E N t.o.m. augusti ack Ack Belöning tusen kronor A R B E T S M I L J Ö Antal olycksfall med frånvaro t.o.m. 20 september F Ä R D I G A P R O D U K T E R ( k t o n ) Pellets Fines (inkl KMR) F Ö R Ä D L I N G S V E R K ( k t o n ) KBF 409 KK KK KK SK ANR-SOVR (KMR) ANR BUV MK PAR till Upplag R Å M A L M ( k t o n ) Råmalm Norra Råmalm Södra P R O D U K T K VA L I T E T ( % ) K-värde (t.o.m. augusti) 92,2 90,0 KO M M E N TA R E R, v e c k a ( s i f f r o r n a a v s e r k t o n ) Norra: Råmalm: 178,7. KK2: -4,8, just. pallets, stupskiva lossnat, tryckluftsbortfall. KK3: -3,6, problem med olja/kol, lagerhaveri rullkrets, rågodsbrist, bandhavari, tryckluftsbortfall. KK4: -0,9, fastkörning maskinsikt + bandskada, Svp: 0,7. Södra: Råmalm: -40, seismisk aktivitet Pa, fullt i Lappkyrkan, utkörning från 300 pga repstopp sovr, MAF, MAC. MAF: -15, repstopp sovr, MAF, MAC, rågodsbrist, rensning trådar 31KV001. MPBO BUV: +11. MPBO MK3: -14, stopp verk pga 10TR006 av vid skarv, signalfel, probl. m. processfläkt FL En grundförutsättning för utbetalning av belöning är att moderbolaget redovisar vinst.

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden N R 7 2 0 0 9 3 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden tvingar LKAB till åtgärder och kraftiga produktions neddragningar

Läs mer

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget.

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. N R 1 6 2 0 0 9 9 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. För att ge invånarna möjlighet att se insidan öppnades

Läs mer

Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer

Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer N R 1 2 9 1 6 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer högre och högre krav på kompetens. Tord Åhl och Mikael Strömbäck

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser

Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser N R 1 2 0 1 0 2 2 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser ljust på framtiden. Marknaden förbättras, både i Europa,

Läs mer

N R 1 7 2 0 0 8 7 N O V E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 1 7 2 0 0 8 7 N O V E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 1 7 2 0 0 8 7 N O V E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Beslut för framtiden En ny huvudnivå ska anläggas i SIDAN LKABs järnmalmsgruva i Kiruna. Den kommer att ligga på

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i N R 1 0 2 0 0 9 2 0 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B 178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i Svappavaara kulsinterverk. Nu har de bytts ut tillsammans med

Läs mer

En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj.

En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj. N R 5 2 0 1 0 2 1 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B En tragisk dödsolycka inträffade i Malmberget på tisdag 18 maj. Två personer omkom i samband med byggjobb på den nya huvudnivån.

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi N R 2 2 0 0 9 3 0 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi för att skapa ordning och reda i de olika verkstadshallarna.

Läs mer

Produktionsrekord igen! När siffrorna för 2007

Produktionsrekord igen! När siffrorna för 2007 N R 1 2 0 0 8 1 8 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Produktionsrekord igen! När siffrorna för 2007 SIDAN nu har summerats visar det sig att en rad fina resultat åstadkommits.

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

Dåligt väder hindrade inte LKABs medarbetare med

Dåligt väder hindrade inte LKABs medarbetare med N R 6 2 0 1 0 1 8 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Dåligt väder hindrade inte LKABs medarbetare med 6 familjer från att trivas, umgås, tävla, lyssna på bra musik och heja

Läs mer

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen.

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen. N R 2 2 0 0 8 1 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B SIDAN 8 för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION Lars-Eric Aaro, VD LKAB Bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden DET HÄR ÄR LKAB Vi arbetar både under och ovan jord Narvik Hamn Kiruna

Läs mer

Slam förstör pumparna

Slam förstör pumparna N R 9 2 0 0 9 8 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Slam förstör pumparna Slam förs av naturliga orsaker med gruvvattnet till bassängerna och pump stationerna. Det är hanterbart

Läs mer

N R 6 2 0 0 9 2 7 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 6 2 0 0 9 2 7 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 6 2 0 0 9 2 7 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKABs Bergarbetarutbildning har utformats i ett bra samarbete mellan linjen och företagets stödfunktioner. Sedan i höstas

Läs mer

Nu är det på riktigt, säger LKABs tf VD Lars-Eric Aaro. Här tillsammans med infrastrukturministern Åsa Thorstensson som invigde bygget.

Nu är det på riktigt, säger LKABs tf VD Lars-Eric Aaro. Här tillsammans med infrastrukturministern Åsa Thorstensson som invigde bygget. N R 1 4 2 0 0 9 11 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Bygget av nya järnvägen invigt Den nya järnvägen blir det hittills största projektet i Kirunas samhällsomvandling,

Läs mer

Koskullskulle på banan Loksektion 119 Koskullskulle är en av åtta

Koskullskulle på banan Loksektion 119 Koskullskulle är en av åtta N R 1 9 2 0 0 9 4 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Koskullskulle på banan Loksektion 119 Koskullskulle är en av åtta sektioner som ska tas i drift under 2010, efter

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Friskvård och inspiration 150 anställda inom lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag SIDAN 9

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB

PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB 2017-05-30 PIL- PROJEKTVERKTYG I LKAB följ med på vår resa med Canea I KORTHET Europa LKAB är Europas största järnmalmsproducent och ett av Sveriges äldsta industriföretag vi bryter ca 78% av all järnmalm

Läs mer

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN N R 8 2 0 0 8 2 5 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN 6 från Malmberget doneras till Gelllivare bildarkiv.

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna. Visserligen

producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna. Visserligen N R 7 2 0 0 8 11 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kulor från KK4 Långfredagen 2008 var en historisk dag. Då producerades de första pelletsen i det nya verket i Kiruna.

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg Promemoria 2012-09-05 Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg 2 Regeringen satsar på Malmbanan och Pajala-Svappavaara som en del av regeringens

Läs mer

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande N R 3 2 0 0 8 1 5 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Expertgrupp tillsatt Efter den tragiska dödsolyckan den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR. Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå

EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR. Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå EUROPEISKT INNOVATIONSPARTNERSKAP EIP FÖR RÅVAROR Lars-Eric Aaro, Vd och koncernchef LKAB Bergforsk, 27 maj 2013, Luleå 3 MILJARDER NYA KONSUMENTER GÅR FRÅN FATTIGDOM TILL MEDELKLASS 1 FRAM TILL 2030.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 Loussavaara-Kirunavaara AB Org. nr. 556001-5835 DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen minskade med 54 % och blev 2 936 (6 453) Mkr. Rörelseresultatet minskade med 97 % och

Läs mer

N R 1 5 2 0 0 8 1 0 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 1 5 2 0 0 8 1 0 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 1 5 2 0 0 8 1 0 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Dammsugare och dyslanstvätt Kenneth Strande arbetar med MK3:s rökgasrening. Genom flera olika förslag har han skapat

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Program 10:00 Kaffe och genomgång av dagen Uppdatering strategiska nätverk och gruvbolag Presentation av Ramirent AB Ca. 10.50 Uppdelning

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

N R M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. flera gånger per vecka och mycket varierande arbetsuppgifter är

N R M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. flera gånger per vecka och mycket varierande arbetsuppgifter är N R 6 2 0 0 8 2 8 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Resursstyrkan De är flexibla som få och stortrivs. Nya arbetskamrater flera gånger per vecka och mycket varierande arbetsuppgifter

Läs mer

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten Lars-Eric Aaro LKAB T.f. VD och koncernchef Direktör Div. Sales & Marketing Mission for Technology & Business Development Secure the competiveness

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

DIGITAL KOMMUNIKATION

DIGITAL KOMMUNIKATION DIGITAL KOMMUNIKATION SIGNEX Lyft blicken och se möjligheterna... DIGITAL KOMMUNIKATION NÄR DEN ÄR SOM BÄST -INVESTERING FÖR FRAMTIDEN Inom detaljhandeln har man sett att rörliga bilder i butiken ökar

Läs mer

Checklista för att arbeta med. Ständiga förbättringar

Checklista för att arbeta med. Ständiga förbättringar Checklista för att arbeta med Ständiga förbättringar Inledning Denna skrift är framtagen inom Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare och dess nätverk Verksamhetssystem. En grundsten idag

Läs mer

Samhällsomvandling Kiruna

Samhällsomvandling Kiruna Mikael Westerlund T f Avdelningschef Samhällsomvandling Kiruna Gruvnäringen och regionens betydelse Sedan 2007 har LKAB och Boliden levererat in till statskassan drygt 18 miljarder kronor i företagsskatt.

Läs mer

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Det börjar med brytningen av den unika magnetiten i LKAB:s gruvor i Kiruna,

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Nordväst LKABs markundersökningar vid Luossavaara i Kiruna

Nordväst LKABs markundersökningar vid Luossavaara i Kiruna N R 11 2 0 0 9 5 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Nordväst LKABs markundersökningar vid Luossavaara i Kiruna visar att ny bebyggelse bör placeras längre västerut. Området

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA Du är inbjuden till... 2016 SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY QUALITY HOTEL SUNDSVALL FREDAG 2 SEPTEMBER NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Ny lossningsterminal Under två veckor har en kapacitetshöjning

Ny lossningsterminal Under två veckor har en kapacitetshöjning N R 1 6 2 0 0 8 2 4 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Ny lossningsterminal Under två veckor har en kapacitetshöjning av Svappavaara lossningscentral genomförts. Anledningen

Läs mer

Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med

Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med N R 5 2 0 0 8 1 4 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med SIDAN 4 att återuppbygga och driftsätta ställverket i anrikningen

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här.

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här. (Di Digital/Silicon Valley) Hissen upp till 39:e våningen går snabbt och det slår lock för öronen. Här, i en av byggnaderna på San Franciscos huvudgata Market Street, håller den norska myndigheten Innovasjon

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016!

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016! En viktig del för en säker anläggning är fungerande säkerhetsventiler. För att uppnå och garantera detta krävs kunskap om säkerhetsventiler, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB

Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB N R 1 2 2 0 0 9 1 8 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB 3 och vi har fått in fler order och förfrågningar än på

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN N R 1 3 2 0 0 8 1 2 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och Camilla Karlsson arbetar för ISS i Malmberget. De utgör tillsammans

Läs mer

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson-

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson- N R 4 2 0 1 0 1 6 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Träningspaus LKAB erbjuder redan sina anställda att träna på en rad tränings anläggningar, men en träningsstation mitt

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING

ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING TIO HÄNDELSRIKA ÅR 2004 blev Zinkgruvan Mining en del av Lundin Mining-koncernen. Mycket har hänt sedan dess och både företaget och koncernen har

Läs mer

Nu vässas bilden av LKAB var med i enkäten!

Nu vässas bilden av LKAB var med i enkäten! NR 9 2010 12 NOVEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Nu vässas bilden av LKAB var med i enkäten! Under två veckor finns stationer utplacerade där du kan ge din syn på LKABs värderingar och varumärke.

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

6-7. Jämställd utveckling LKAB har av tradition varit en manlig arbetsplats, men för

6-7. Jämställd utveckling LKAB har av tradition varit en manlig arbetsplats, men för NR 7 2010 10 SEPTEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Jämställd utveckling LKAB har av tradition varit en manlig arbetsplats, men för varje år som går blir bolaget allt mer jämställt. Faktum är att

Läs mer

N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt-

N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt- N R 9 2 0 0 8 9 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Flotationen klar 21 maj invigs den nya flotationsanläggningen i Svappavaara, och ett viktigt steg är taget mot enprodukt- SIDAN

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 27 Fredag 9 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 27 Fredag 9 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 9 september 2011 NORRBOTTEN Wallenberg till LKAB Marcus Wallenberg blir ny ordförande för LKAB. -Jag har inte arbetat så mycket med gruvföretag förut, men jag är van att

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer