att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen."

Transkript

1 N R S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kostnadsjakt LKAB befinner sig i en situation som gör att varje ton järnmalm som produceras säljs men till halva priset. Prissänkningen och det dåliga köptrycket under första halvåret gör att LKABs ekonomi pressas och företaget väljer nu att satsa på ett antal åtgärdsprogram för 6 att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen. L e d n i n g s i n f o 2 W a s s a r a s a t s a r 8 M i n d r e s t å t i d 1 0

2 2 3 Ledningskonferens: Tillbaka till framtiden Lars-Eric Aaro, tf vd. LKABs järnmalmsprodukter är slutsålda för i år till halva priset. Prisnivån på huvudprodukten pellets har halverats till 2007-årsnivå. Verksamheten ska därför effektiviseras och kostnaderna minskas till samma nivå. Målsättningen är att LKAB ska klara sina strategiska framtidsinvesteringar utan att behöva låna pengar. Det var i korthet budskapet som cirka 60 chefer fick med sig från ledningskonferensen på Dundret i förra veckan. Effektiviseringen är ett krav från LKABs styrelse och kommer att genomföras genom olika program som följs upp varje månad. Det handlar om inköp, energiförbrukning, förbrukningsmaterial och personalkostnader. I pengar innebär programmen kostnadsminskningar de närmaste åren på 800 miljoner kronor (mnkr) och även framskjutna investeringsutbetalningar på 1,5 miljarder kronor (mdkr). Detta kan göras med marginella konsekvenser för rådande tidsplaner. VECKOBLADET information till med - arbetare i LKAB. Utges av LKAB Communication. Utkommer varannan helgfri fredag med sommaruppehåll. Får citeras, ange källan. R e s u ltat e n s k a b e tal a i n v e st e r i n g a r n a Effektiviseringar är nödvändiga. Under 2009 är det kassan som har betalat investeringarna och har därmed sjunkit från nio till cirka fyra mdkr. LKAB vill inte låna pengar och riskera sin handlingsfrihet. Investeringarna och kostnaderna för samhällsomvandlingarna i Malmfälten ska finansieras genom egna resultat. Vi är bestämda med att vi skall fullfölja våra långsiktiga investeringar, bland annat i nya huvudnivåer som bygger vår gemensamma framtid, säger tf vd Lars-Eric Aaro. Detta kostar oss cirka 500 mnkr/månad under nästa år och det är pengar som vi ska ta ur ett överskott som försäljningen skall ge varje månad. Därför finns bara en sak att göra och det är att arbeta med att anpassa våra kostnader till års nivå. Vi har också stora kostnader för samhällsomvandlingarna. Under nästa år beräknas de vara lika stora som driftkostnaden för våra två hamnar i Luleå och Narvik och kostnaderna ökar i framtiden. Ä n d r as m a r k n a d e n? Ett nytt LKAB har byggts de senaste åren, från 20 till 28 Mt per år, och sen kom finanskriser och efterföljande lågkonjunktur. Vår traditionella hemmamarknad, den Europeiska stålindustrin, har drabbats hårt och vi frågar oss om den kan ta emot vår ökade kapacitet långsiktigt, eller om mer volymer skall placeras på andra marknader och Redaktion: Kajsa Lindmark, E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Lotta Fogde, Box 952, Luleå. Ombrytning: imega promotion, Gällivare. Tryck: Tryckpoolen AB, Luleå. om produktmixen är den rätta, säger Lars-Eric. Under 2009 har LKAB förstärkt försäljnings- och marknadsorganisationen och intensivt bearbetat nya marknader. Det har resulterat i en ökad order ingång för leveranser under andra halvåret och början av Nya affärer har gjorts med kinesiska kunder och försäljningen till Mellanöstern har ökat. Under hösten har även efterfrågan från Europa börjat ta fart igen, speciellt från tyska kunder. Förhoppningen är att årets totala järnmalmsleveranser skall uppnå drygt 19 Mt, vilket dock fortfarande är långt under företagets kapacitet. Målet är maximal produktion och leveranser, perfekt produktkvalitet till kunderna och kostnader på 2006-årsnivå, sammanfattar Lars-Eric och tillägger att så länge vi håller hög leveransnivå, så behöver vi inte prata om en övertalighet i LKAB. Men det kräver ändå att vi vänder på varje sten och även ser över vår organisation och säkerställer effektiviseringsvinster. I detta nya marknadsläge får vi fundera på att göra saker på ett nytt sätt. F l e x i b e l p r o d u k t m i x ä r b r a Strategin att ha kvar finesproduktion i Malmberget har under lågkonjunkturen visat sig vara helt rätt. De kunder som har sinterverk väljer vid sämre tider oftast att köpa fines istället för pellets för att kunna nyttja sina egna anläggningar/personal som mycket som möjligt. Under första halvåret har det till och med visat sig att fines har varit nyckeln till att överhuvudtaget komma i dialog med kunder om leveranser och därmed även kunna sälja pellets, säger Lars-Eric och uppmanar nu oss att ta tag i det vi själva kan kontrollera, innebärande att vi ska: bygga en långsiktig framtid genom ökad livslängd för våra gruvor fortsätta vara världens effektivaste pelletsleverantör erbjuda kunderna det konkurrenskraftigaste budet vad gäller kvalitet, pris, tekniskt stöd och totalt värde. hålla volymerna på maximal nivå effektivisera och sänka kostnaderna för att klara investeringar och samhällsomvandlingar med egna medel LKABs framtid hänger på att vi har råd att investera i nya huvudnivåer, och vi vill försöka klara det utan att behöva sätta oss i skuld hos bankerna. Leif Boström, ekonomidirektör forts. nästa sida

3 4 5 forts. F u l l p r o d u k t i o n i n i LKAB har varit tvungen att stänga verksamheter av marknads skäl under Det har samtidigt gett oss en möjlighet att arbeta offensivt med att stärka säkerheten i järnmalmsgruvorna genom kraftigt utökade förstärkningsprogram och genom att förbättra anläggningarna via förebyggande underhållsarbeten. Anläggningarna är i topptrim när konjunkturen nu vänder. Dessutom har LKAB strategiskt kunnat bygga upp lager under första halvåret som nu kan användas. Kapitalbindningen var möjlig tack vare en egen stark kassa och flexibiliteten hos personalen som via resursstyrkor har arbetat där deras kunskap och insatser har behövts. R å m a l m e n r i s k e r a r b l i f l as k h a l s Under resten av året skall produktionen gå på maxfart. I dagsläget riskerar tillgången på råmalm att bli flaskhalsen i produktions flödet, främst på grund av förstärkningsarbeten i Kirunagruvan som beräknas bli klara i oktober. Men även de seismiska händelser som förekommer i båda gruvorna kan medföra produktionsstopp under kortare perioder på de områden där de inträffar. Som tur är har LKAB hittat två nya ovanjordsgruvor med magnetit. Nämligen upplagen Tingvallskulle i Malmberget och Kiruna Sydväst som bidrar med råmalmstillskott i år på mellan 5 10 kton per dygn. Under nästa år finns också förhoppningen att Gruvberget i Svappavaara skall kunna komma i gång och användas som konjunkturgruva vid behov. Det är också viktigt att få igång brytning i malm kroppen Fabian i Malmberget så fort som möjligt. E f f e k t i v i s e r i n g s - p r o g r a m f ö r e n f r a m t i d Trots att produktionen beräknas gå för fullt under årets sista månader innebär en halverad prisnivå på pelletsprodukterna, och en drygt 31-procentig minskning på finesprodukterna, att LKAB måste anpassa verksamheten till en lägre kostnadsnivå. Konjunkturläget för de närmaste åren är fortfarande mycket osäkert. Det kommer att ta tid att nå kapacitetstaket igen. Stark fokus kommer att ligga på olika förbättrings- och effektiviseringsprogram under de närmaste åren. I programmen finns effektiviseringar i form av ökad konkurrensutsättning och ändrat köpbeteende, förbättrad material- och lagerhantering, energibesparingar, förskjutna investeringsutbetalningar och en långsiktig personalminskning via naturliga avgångar i kombination med verksamhets- och organisationsutveckling. I n g e n ö v e rta l i g - h e t Effektiviseringarna av personalstyrkan kommer att ske planerat och successivt. De handlar mycket om utveckling av organisation, verksamheter och arbetsgrupper, vilket kommer att innebära att vissa jobb kanske inte längre behöver göras, eller kan göras på ett annat sätt. I effektiviseringsprogrammen ingår möjligheter till avtalspension för personer över 60 år, såvida de inte behöver ersättas externt, dvs att man hittar interna lösningar för det arbete som måste göras. Inga generella pensionserbjudanden kommer att gå ut, lösningarna blir individuella och diskuteras mellan chef, medarbetare och fack. Även möjlighet till omställningsbidrag för personer som vill göra något annat diskuteras. Om sådana beslutas blir villkoren de samma som för eventuell avtalspension, alltså ingen extern rekrytering som ersättning för den som slutar. Noteras bör att ovanstående inte innebär att det är helt stopp på nyanställningar. Sådana kan naturligtvis göras i särskilda fall och beslutas av enhetschef i samråd med personaldirektör. Jag känner stor tilltro till att alla LKAB:are förstår vår egen situation, avslutar Lars-Eric. Vi vet vad vi vill för framtiden och det innebär att jag är helt övertygad om att vi tillsammans skall nå de tuffa mål som den nya marknadssituationen kräver av oss för att ta LKAB tillbaka till framtiden. Det handlar om att öka produktiviteten per anställd. Volym är nyckeln till lönsamhet för LKAB. Anders Kitok, produktionsdirektör Nu slutar vi prata om över talighet i LKAB. Så länge vi kör full produktion handlar förändringarna på personal sidan om att hitta effektivare sätt att få jobbet gjort. Grete Solvang Stoltz personaldirektör T i l l s i st: Tänk på att varje krona är lika mycket värd oavsett var den sparas. Därför kan vi alla vara med och effektivisera!

4 6 7 Inköpsprojekt ska spara 300 miljoner LKAB ska effektiviseras, bland annat med hjälp av ett förändrat köpbeteende inom hela företaget. Vi har sett över våra rutiner och jag är helt övertygad om att detta är möjligt, säger Tage Lundin, verksamhetschef för Inköp. Inköp är den funktion inom LKAB-koncernen som ska se till att försörjningen av varor och tjänster sker till lägsta totala kostnad. De närmaste åren har man en nyckelroll för att åstadkomma besparingar, i nära samarbete med verksamheten. Det här handlar om hårt arbete och kommer inte att göras över en natt, säger han. Inköpsorganisationen ska ha det övergripande perspektivet och en helhetssyn vad gäller inköp. Det vi vinner genom ett effektivare köpbeteende är att vi sänker våra kostnader samtidigt som vi får bättre kontroll på hela kedjan, säger Tage Lundin. Inköp har i en del fall upplevt sig som långt borta från resterande verksamhet. För att komma närmare verksamheten och initiera ett förändrat köpbeteende startas nu Projekt 300. Ett antal personer på samtliga verksamhetsorter kommer att utbildas inom avtal, juridik och inköpsnära frågor och kommer att stärka inköpsorganisationen med både sin närhet till verksamheten, men också med sin kunskap och erfarenhet. Personerna ska rekryteras i första hand internt. Även nuvarande inköpare kommer att arbeta närmare verksamheten. Vi på Inköp har tidigare ibland hamnat för långt ifrån besluten om vilken vara eller tjänst som skall avropas och har därmed endast fungerat som en servicefunktion. Det nya arbetssättet innebär att vi ska bidra med mer och måste därför också vara med i hela processen, direkt från start. Vi ska vara med och jobba i fronten. Inköp måste internt ställa de svåra frågorna och ifrågasätta, utan att äventyra produktionen. Vi är en stödfunktion och vi ska tänka koncernövergripande. Alla kommer inte att vara nöjda men vi måste våga ta diskussionerna och tänka på LKAB i första hand, säger Tage Lundin. Den satsning Inköp nu gör innebär att aktivt söka besparingar och genom ett proaktivt köpbeteende hitta samma vara till lägre pris. Det handlar om att förändra köpbeteendet hos hela organisationen och att avtal regelbundet ska förbättras och konkurrenssättas. De ute i verksamheten som ansvarar för inköp måste hela tiden ställa sig frågan: Kan vi ändra på något för att åstadkomma besparingar, säger han, säger han. Det handlar också om att förändra leverantörsbasen globalt. Vi arbetar med att ta fram beslutsunderlag för att eventuellt kunna köpa material från lågkostnadsländer, säger Tage Lundin. I Projekt 300 ingår även ett affärsutvecklingsprojekt. Detta ska genomföras med ett antal större leverantörer. Besparingen ska enkelt uttryckt ske genom att belysa vilka kostnader hos leverantörerna som vi på LKAB själva kan påverka. Det kan vara allt från konstruktion till logistik- och försäljningskostnader. Inköps besparingsplan ingår i de besparingskrav som styrelsen ställer på LKAB de närmaste två åren, men det betyder inte att arbetet slutar där. Det här är ingen kampanj utan ett långsiktigt arbete som alla kommer att beröras av, säger Tage Lundin. M e to d e r f ö r att s pa r a m i l j o n e r k r o n o r : Konkurrensutsättning Identifiera besparings områden där vi kan ändra köpbeteende Affärsutvecklingsprojekt med ett flertal större leverantörer Köpa material från lågkostnadsländer

5 8 9 Swick Mining Services och Byrnecut besökte Kiruna för att titta på Wassara-tekniken. Wassara satsar på Australien Wassara har under de senaste åren jobbat hårt med att expandera på den europeiska anläggningsmarknaden. Man har även stärkt sin position i Nordamerika den senaste tiden. Nu punktmarkeras lämpliga gruvföretag i Australien. Vi gör en stor marknadssatsning riktad mot Australien, säger Wassaras vd Peter Johansson. Med hjälp av Exportrådet har en marknadsundersökning gjorts bland australiska företag. Undersökningen gjordes för att selektera fram vilka områden och gruvor som passar för Wassaras teknik. Pål Jensen, affärsområdeschef, och Roger Lärkmo, regionchef, följde upp resultatet av Exportrådets undersökning med en 10 dagar lång marknadsresa i våras, fylld av intressanta möten. De besökte gruvor, gruventreprenörer, konsultföretag och en gruvmässa, säger Peter Johansson. När väl kontakten med företagen blivit upprättad bjöds de till Sverige för ett besök i Kiruna och en visning av Wassaras system. Två gruventreprenörer, Swick Mining Services och Byrnecut kom hit trots kort varsel. Besöket blev mycket lyckat då Kimit, LKAB, Atlas Copco och Sandvik höll presentationer om sina erfarenheter kring borrning, laddning och de allmänna fördelarna med Wassara- tekniken. Även i Chile visar nu de två största gruvföretagen ett ökande intresse. Wassara öppnade försäljningskontor i Chile för ett år sedan, precis när lågkonjunkturen slog till och mycket avstannade. Efter en tuff recession börjar kunderna återhämta sig och Wassara är tillbaka på banan igen. De två största gruvorna i Chile har sett vårt system och planerar för tester, säger Peter Johansson. Läs mer om Wassaras marknadssatsning i artikeln om demonstrationsevenemanget i Norge. Wassaras visning populär hos norska kunder Ett större demonstrationsevenemang av Wassaraborrning ägde rum i Åmot i norska Telemark i slutet av augusti, detta tillsammans med Wassaras nya norska partner Qmatec Drilling (NEMEK). Närmare 70 aktörer, huvudsakligen från brunnsborrnings- och entreprenadsektorn, samt några konsulter/beställare från bland annat norska Vägverket och Norges geotekniska institut deltog vid visningen. Mycket uppskattade demonstrationsborrningar utfördes, under ledning av Wassaras borrtekniker, tillsammans med den norska brunnsborrarfirman Sør-Norsk Brønnboring. Det hammarsystem som visades var 5-tumshammaren (W120) för både foderrörsdrivning och bergborrning (bergborrningen utfördes vid min 50 sek resp ,0 min; borrsträngens längd var 3 m). En av konsulterna gjorde följande reflektion efter jämförelse mellan luftborrning (Ruukki hade en närliggande station där de med luftborrning demonstrerade deras nya gängade foderrör) och Wassaraborrning: Man kunde verkligen se hur marken vibrerade vid luftborrningen. Jämfört med luftborrning fann konsulten Wassara borrningen mycket skonsammare mot formationen. Sammanfattningsvis kan konstateras att en stor del av de norska brunnsborrarna och entreprenörerna nu har fått möjlighet att se den vattendrivna borrteknologin och dess fördelar in situ. Detta evenemang är en del av Wassaras marknads satsning som Veckobladet kommer att berätta mer om i kommande nummer.

6 10 11 Lyckad kostnadsjakt belönades En av förra årets förbättringsgrupper utmärkte sig extra mycket genom att framgångsrikt lyckas kapa kostnader vid underhåll av mobila maskiner. Den 2 september belönades gruppen med tårta och och ett set fina salladsbestick. Vi har bland annat förbättrat felsökningen, säger Anders Isaksson, besiktare av lastmaskiner. Det handlar bland annat om en ökad renlighet och att hitta källan till problemet. Förbättringsgruppens fokus har varit att minska ståtiden för lastmaskiner och att bromsa kostnadsökningen för mellanaxlar och hydraulpumpar. Vi har halverat antalet haverier och har inte sett att trenden blir sämre än så länge, säger Jörgen Karkiainen, teknik- och kvalitetsutvecklare för Lastningbergtransport. Alla jobb förs in i systemet och därför kan en period jämföras mot andra perioder. Tack vare historiken har vi sett var problemen oftast uppstår, det gör att vi får en bättre helhetsbild, säger Anders Isaksson. Ett enkelt exempel är att det tidigare hände att man försökte köra iväg en lastmaskin som var utan olja. Från vänster: Anders Isaksson, Kicki Aspehult, Jan Sjöholm, Jörgen Karkiainen och Peter Sundelin. Gör man det ryker pumpen direkt och vi får ännu mer arbete, men nu har vi låtit tillverka skyltar som tydligt ska visa att maskinen inte får startas, säger Jan Sjöholm, serviceman på lastningen. Jörgen Karkiainen har varit spindeln i nätet under förbättringsarbetet. Det är viktigt att ha en sådan person som driver på i gruppen. Det är också därför vi kunde tajta till förbättringsarbetet och slutligen presentera en slutrapport. Det är kul när sådana här arbeten ger resultat, säger Peter Sundelin, serviceman på lastningen. Förändringsarbetet kan stundtals vara kämpigt och det är många gånger jättesvårt att visa att till exempel en investering på kronor kommer att ge tillbaka flera miljoner kronor. Men när man hittar grejer att förbättra är det viktigt att man tror på det själv, säger Jörgen Karkiainen. Hans tips till andra är att hålla ihop gruppen och avgränsa förbättringsområdet ordentligt. Sväller uppgifterna för mycket är det svårt att slutföra projektet och det är inte roligt att ta på sig mer än man klarar av, säger han. Kicki Aspehult verksamhetschef för Totalkvalitet uppmärksammade förbättringsgruppens insats och bjöd i samband med detta på kaffe och tårta på Bolagshotellet i Malmberget. Per-Erik Klippmark, beredare på Lastmaskinsverkstaden 815 var inte med vid tårt kalaset, men fick diplom och pris vid ett senare tillfälle. Hallå där Tage Sennland, verksamhetschef för planering Det dammar mycket mer än vanligt i Kiruna, vad beror det på? Vi krossar spill och sekundaprodukter från pelletsverken för att få pelletsfines och har utökat produktionen av denna produkt med hjälp av en extra krossanläggning. Materialet är i vissa lägen torrt och varmt det blir därför extra dammigt. Varför gör ni det? Det finns en bra avsättning och en stor efterfrågan på pelletsfines just nu. Vi får leverera allt vi kan producera. Vi kan inte sälja det som pellets men vi kan sälja det som pelletsfines. Därför går allt på högtryck och vi kör två krossanläggningar. Foto: Mickael Johansson LKAB öppnar dörrarna till Bolags hotellet Söndag den 4 oktober, klockan inbjuder Gällivare kommun och LKAB till rundvandring i Bolagsområdet. Vandringen startar i Kåkstan. Passa på att se Bolagshotellets insida innan LKAB flyttar ut. M ö t e k r i n g k u lt u r h u s e n i M a l m b e r g e t Koskullskulle skola, måndag 5 oktober kl Gällivare museum, tisdag 6 oktober kl Kåkstan i Malmberget, onsdag 7 oktober kl Hur länge ska detta pågå? Vi har alltid jobbat med det här, men har nu ett betydligt större tryck. Vi försöker transportera så mycket som möjligt innan det blir kallt. När kylan kommer kan vi få lossningsproblem i Narvik pga. av materialet och vi drar därför ner både produktion och transportvolymer under de kalla månaderna. Kan ni bekämpa damningen på något sätt och gör ni det? Vi lagerlägger materialet utanför anläggningarna och försöker ta det som är äldst och rimligtvis fuktigast. Vi ser även över möjlig heterna att vattenbegjuta materialet för att minimera damning. Om det blåser in mot Kiruna och det dammar, stoppar vi krossningen. TA C K Ett hjärtligt tack för all uppvaktning och presenter vid min pensionsavgång. Steve Hillard Gunillasson Hjärtligt tack för uppvakningen och presenterna vid min 50-årsdag. Sven-Erik Fredriksson Ett stort tack till arbetskamrater i Svappavaara och Kiruna, för uppvaktningen på min 60-årsdag. En otrolig...present...som hela tiden pekar mot Singapore?? Ewald Kostenniemi

7 12 Leveranser miljoner ton H U V U D P R O C E S S E N t.o.m. augusti ack Ack Belöning tusen kronor A R B E T S M I L J Ö Antal olycksfall med frånvaro t.o.m. 20 september F Ä R D I G A P R O D U K T E R ( k t o n ) Pellets Fines (inkl KMR) F Ö R Ä D L I N G S V E R K ( k t o n ) KBF 409 KK KK KK SK ANR-SOVR (KMR) ANR BUV MK PAR till Upplag R Å M A L M ( k t o n ) Råmalm Norra Råmalm Södra P R O D U K T K VA L I T E T ( % ) K-värde (t.o.m. augusti) 92,2 90,0 KO M M E N TA R E R, v e c k a ( s i f f r o r n a a v s e r k t o n ) Norra: Råmalm: 178,7. KK2: -4,8, just. pallets, stupskiva lossnat, tryckluftsbortfall. KK3: -3,6, problem med olja/kol, lagerhaveri rullkrets, rågodsbrist, bandhavari, tryckluftsbortfall. KK4: -0,9, fastkörning maskinsikt + bandskada, Svp: 0,7. Södra: Råmalm: -40, seismisk aktivitet Pa, fullt i Lappkyrkan, utkörning från 300 pga repstopp sovr, MAF, MAC. MAF: -15, repstopp sovr, MAF, MAC, rågodsbrist, rensning trådar 31KV001. MPBO BUV: +11. MPBO MK3: -14, stopp verk pga 10TR006 av vid skarv, signalfel, probl. m. processfläkt FL En grundförutsättning för utbetalning av belöning är att moderbolaget redovisar vinst.

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget.

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. N R 1 6 2 0 0 9 9 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. För att ge invånarna möjlighet att se insidan öppnades

Läs mer

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i N R 1 0 2 0 0 9 2 0 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B 178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i Svappavaara kulsinterverk. Nu har de bytts ut tillsammans med

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi

Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi N R 2 2 0 0 9 3 0 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Ordning ger tid KGS Mekaniska satsar nu extra mycket energi för att skapa ordning och reda i de olika verkstadshallarna.

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag

N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B. lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag N R 1 0 2 0 0 8 2 3 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Friskvård och inspiration 150 anställda inom lastning och bergtransport i Malmberget har haft en friskvårdsdag SIDAN 9

Läs mer

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen.

för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger är en del i uppgraderingen. N R 2 2 0 0 8 1 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B SIDAN 8 för den ökade kapaciteten för uppfordringsanläggningarna i Kiruna. Det återstartade B7-spelet till höger

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN

Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN N R 8 2 0 0 8 2 5 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Bildhistoria Närmare 36 000 av LKABs historiska fotografier SIDAN 6 från Malmberget doneras till Gelllivare bildarkiv.

Läs mer

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande

den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet är att hitta orsaker till olyckan och ta fram åtgärder som ska förhindra liknande N R 3 2 0 0 8 1 5 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Expertgrupp tillsatt Efter den tragiska dödsolyckan den 2 februari har en speciell analysgrupp startats. Syftet

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 Loussavaara-Kirunavaara AB Org. nr. 556001-5835 DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen minskade med 54 % och blev 2 936 (6 453) Mkr. Rörelseresultatet minskade med 97 % och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Det börjar med brytningen av den unika magnetiten i LKAB:s gruvor i Kiruna,

Läs mer

Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB

Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB N R 1 2 2 0 0 9 1 8 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Mer efterfrågan Järnmalmsefterfrågan har förbättras för LKAB 3 och vi har fått in fler order och förfrågningar än på

Läs mer

Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med

Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med N R 5 2 0 0 8 1 4 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Nu blickar vi framåt Närmare 200 personer arbetar med SIDAN 4 att återuppbygga och driftsätta ställverket i anrikningen

Läs mer

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson-

tränings anläggningar, men en träningsstation mitt i verksamheten är nytt. I MK3 och BUV:s gemensamma kontrollrum där Håkan Johansson- N R 4 2 0 1 0 1 6 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Träningspaus LKAB erbjuder redan sina anställda att träna på en rad tränings anläggningar, men en träningsstation mitt

Läs mer

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till N R 1 9 2 0 0 8 5 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Foto: Lars dewall Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till andra verksamheter. Kompetens

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Program 10:00 Kaffe och genomgång av dagen Uppdatering strategiska nätverk och gruvbolag Presentation av Ramirent AB Ca. 10.50 Uppdelning

Läs mer

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN

ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och SIDAN N R 1 3 2 0 0 8 1 2 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B ISS får golven att glänsa Marlene Nilsson och Camilla Karlsson arbetar för ISS i Malmberget. De utgör tillsammans

Läs mer

En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare

En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare N R 5 2 0 0 9 1 3 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare vid utvecklingen av en simulator i KA3 och KK4. Operatörerna ska

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

LKAB rockar loss. Så firades nya nivån Sid 9 11. Gör din arbetsplats ännu bättre FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 7 # NOVEMBER 2013

LKAB rockar loss. Så firades nya nivån Sid 9 11. Gör din arbetsplats ännu bättre FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 7 # NOVEMBER 2013 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 7 # NOVEMBER 2013 04 Bergbultar spar pengar 05 Malm renas med potatis 06 Trafiksäkerhet i gruvan 18 Fler steg för hälsan LKAB rockar loss Så firades nya nivån Sid 9 11 FOTO:

Läs mer

Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills

Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills N R 11 2 0 0 8 1 9 J U N I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Juvelen i kronan 17 juni 2008 invigdes LKAB:s hittills största investering, anrikningsverk KA3 och pelletsverk KK4. Kronprinsessan

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 20 INNEHÅLL Händelser i korthet 2 Manifest 3 Året som gått, överblick 4 VD-kommentar 6 Koncernstrategier 9 LKAB 20 11 Konjunkturutveckling, marknad 13 Stål kräver

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Bulten som tog skruv LKAB Mekaniska slipar på en ny succé. Januari 2012 blev en kanonmånad! FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # FEBRUARI 2012

Bulten som tog skruv LKAB Mekaniska slipar på en ny succé. Januari 2012 blev en kanonmånad! FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # FEBRUARI 2012 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # FEBRUARI 2012 03 Rätt till 99,72 procent 05 Nya giganter i gruvan 07 Ny rökgasrening på verket Bulten som tog skruv LKAB Mekaniska slipar på en ny succé Sid 14 Januari

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 kalmarflyg kalmarflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Nu går energijakten. Energibesparing. Stora vinster att göra i befintliga processer 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015.

Nu går energijakten. Energibesparing. Stora vinster att göra i befintliga processer 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #2 MARS 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. Nu går energijakten vidare Stora vinster att göra i befintliga processer Sid 14-15 06 18 20 22 Bolagets

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 flysmåland flysmåland Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Checklista för att arbeta med. Ständiga förbättringar

Checklista för att arbeta med. Ständiga förbättringar Checklista för att arbeta med Ständiga förbättringar Inledning Denna skrift är framtagen inom Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare och dess nätverk Verksamhetssystem. En grundsten idag

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

Nio miljoner bättre än samma period föregående år.

Nio miljoner bättre än samma period föregående år. Delårsrapport Q1, januari-mars 2012 Det bästa första kvartalet sedan 90-talet Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK Periodens

Läs mer

Krafttag för hållbarhet Linda arbetar för miljön Sid 14. Hållbarhet och lönsamhet. hör ihop FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # MARS 2014

Krafttag för hållbarhet Linda arbetar för miljön Sid 14. Hållbarhet och lönsamhet. hör ihop FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # MARS 2014 FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 2 # MARS 2014 4 Ortdrivare slog rekord 10 Hållbarhet är ansvar 11 Prospektering fann mer malm 21 Säkrare lastplatser Krafttag för hållbarhet Linda arbetar för miljön Sid 14

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Hjulen som håller kulor i rullning

Hjulen som håller kulor i rullning NR 7 2011 23 SEPTEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Hjulen som håller kulor i rullning 1 100 vagnar, över 4 000 hjulpar, fler än 8 000 LKAB-hjul rullar längs Malmbanan. De ska se till att malmen kommer

Läs mer

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå NR 9 2011 2 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Foto: Lennart Jönsson. Rune lastade sista MAF-båten från Luleå Den sista båtlasten har lämnat Luleå Malmhamn med fines från Malmberget, MAF. Ruukki

Läs mer

Skiftbyte i vd-rollen Moström stämplar in Sid 9. Markus Petäjäniemi

Skiftbyte i vd-rollen Moström stämplar in Sid 9. Markus Petäjäniemi FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #5 aug 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. 06 14 16 18 700 plantor blir nya träd Lokförare växlar spår Högtflygande planer med ny drönare Skeppslastare

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 25 februari 2011. LKAB betalar för Kirunas nya stad. chef vid LKAB.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 25 februari 2011. LKAB betalar för Kirunas nya stad. chef vid LKAB. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 25 februari 2011 NORRBOTTEN LKAB betalar för Kirunas nya stad Gruvföretaget LKAB lovar att betala tre miljarder kronor till flyttningen av Kiruna. LKAB ska bland annat betala

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Georange ideella förening Tel. 0953 211 10

GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 GEORANGE MÖTESPLATS Framtidens Gruv- och Mineralindustri Den 31 januari genomförde Georange seminariet Framtidens Gruv- och Mineralindustri. Seminariet ägde rum på Grand Hôtel i samband med 21:a upplagan

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 blekingeflyg blekingeflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

N R 8 2 0 0 4 7 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 8 2 0 0 4 7 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 8 2 0 0 4 7 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B vecko bladet LKABs stipendiater fick diplom och blomster på Bolagsstämmomiddagen den 28 april. Kulturstipendiet delades av

Läs mer

Öland En växande teknik

Öland En växande teknik Att lagra spannmål i slang är en väldigt kostnadseffektiv lagringmetod. Den möjliggör längre torkningssäsong. Det är flexibelt, säkert, okomplicerat och enkelt. Det finns i dag ett tiotal lantbrukare i

Läs mer

Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande

Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande NR 2 2011 11 MARS EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande Simon Bonthron arbetar på LKAB som driftserviceman sedan fem år. Han är SID8-9 en av dem som medverkar på

Läs mer

N R 0 3 2 0 0 9 1 3 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B

N R 0 3 2 0 0 9 1 3 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B N R 0 3 2 0 0 9 1 3 F E B R U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stororder Minerals division kan räkna hem år 2008 som det bästa hittills historiskt sett. Gasrörledningar mellan

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja,

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, NR 8 2010 15 OKTOBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, cement, bentonit, kalk med mera som är viktiga råvaror i produktionen. Visste

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Forskning för framtiden

Forskning för framtiden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 5 # AUGUSTI 2014 04 LKAB sparar miljoner 06 Från fjäll till gruva 12 Brunetti utvecklar borrsystem 14 Skarvlöst framtidens teknik Forskning för framtiden Just nu pågår flera

Läs mer

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013 Nr 091/2013 (sid 1 av 5) Torsdagen den 12 november 2013 5 Anno 2005 2 0 1 3 Nummer 091 OMXS 30 index 1 281,71 OMXS 30 förbrukar nu tid på hög nivå efter att ha satt 1 301 som högst den 22 oktober. Det

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ett högteknologiskt internationellt malmförädlingsföretag

ÅRSREDOVISNING. Ett högteknologiskt internationellt malmförädlingsföretag ÅRSREDOVISNING 96 Ett högteknologiskt internationellt malmförädlingsföretag Innehåll VD-kommentar 2 Koncernöversikt 1996 4 Affärsidé, mål och strategier 5 Produkter, marknader och organisation 6 Marknadsöversikt

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Brandsäkert i gruva och verk

Brandsäkert i gruva och verk FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB #4 juni 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. 06 16 18 20 Ny panoramautbildning Finance roll Krossmontage Brandstation invigd Brandsäkert i gruva och

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING LKAB 2011 Året som gått överblick 6 Vd-kommentar 8 Affärsidé och strategi 12 ÅRSBERÄTTELSE Tillväxt på en global marknad 14 Mineralreserver och mineraltillgångar

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

Centrala framtidstrender och innovationsutmaningar i gruv- och mineralindustrin

Centrala framtidstrender och innovationsutmaningar i gruv- och mineralindustrin 2014-05-22, 08:30 - Bergforskdagarna 2014, Luleå........................................ Centrala framtidstrender och innovationsutmaningar i gruv- och mineralindustrin JOHAN FRISHAMMAR Ph.D., Professor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2. Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) Org. nr. 556001-5835

DELÅRSRAPPORT Q2. Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) Org. nr. 556001-5835 2014 DELÅRSRAPPORT Q2 Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) Org. nr. 556001-5835 Ekonomisk information från LKAB finns både på svenska och engelska och kan beställas från LKAB, Kommunikation, Box 952, 971

Läs mer