Hur motiverar vi unga med funktionsnedsättningar i övergången mellan gymnasieskolan och arbetslivet? Välkomna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur motiverar vi unga med funktionsnedsättningar i övergången mellan gymnasieskolan och arbetslivet? Välkomna!"

Transkript

1 Hur motiverar vi unga med funktionsnedsättningar i övergången mellan gymnasieskolan och arbetslivet? Välkomna! Myndigheten för delaktighet

2 Christina Åkerstedt

3 Unga med funktionsnedsättning Försäkringskassans kunskaper och stöd vid övergångar mellan olika livssituationer

4 Behov av rätt stöd och hjälp vid övergångar mellan olika livssituationer Vårdbidrag Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång Aktivitetsersättning nedsatt arbetsförmåga Arbete/studier Arbete/studier Arbete/studier Handikappersättning Assistansersättning Bilstöd Arbetshjälpmedel Övergångar mellan skola och arbetsliv

5 Så här får du kontakt med Försäkringskassan Kundcenter för partner Telefon: Internet: Mer information Faktablad och broschyrer Blanketter och självbetjäningstjänster Nyhetsbrev Försäkringskassan om funktionsnedsättning Övergångar mellan skola och arbetsliv

6 Myndigheten för delaktighet Anita Boman

7 Behov av anpassning före Skriva Läsa Tala Komma ihåg Räkna Göra läxor Prov Sport Praktiska/est Klassrummet Umgås på Rastaktiviteter Studiebesök Få assistans Skolans lokaler Samarbeta Ytterligare behov Tillgodosett behov

8 Behov av anpassning efter Skriva Läsa Tala Komma ihåg Räkna Göra läxor Prov Sport Praktiska/est Klassrummet Umgås på Rastaktiviteter Studiebesök Få assistans Skolans Samarbeta Ytterligare behov Tillgodosett behov

9 Pia Ekman

10 Målgrupper - Unga med funktionsnedsättning elever som finns i gymnasieskolor, gymnasiesärskolor, friskolegymnasier, riksgymnasier eller fullgör gymnasiestudier på folkhögskolor, som fyllt 16 men inte 30 år, och som har en diagnostiserad, funktionsnedsättning arbetssökande under 30 år som har aktivitetsersättning från Försäkringskassan och/eller finns inom daglig verksamhet och aktualiseras till Arbetsförmedlingen genom Försäkringskassan eller den dagliga verksamheten

11 Vi kan erbjuda. Stöd till ungdomar Stöd till arbetsgivare Personalresurser/kompetenser Arbetsförmedlare med kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering SIUS konsulenter Psykologer Arbetsterapeuter/sjukgymnaster Socialkonsulenter Synpedagoger Specialfunktioner för arbetssökande med funktionsnedsättning inom syn/döv/hörsel. Audionomer/hörselpedagoger

12 Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd SIUS Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen Stöd till personligt biträde Utvecklingsanställning Lönebidrag Trygghetsanställning Skyddat arbete vid Samhall.

13 Monica Lalander Agnetha Kronqvist

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Program Välkomna! Vilket stöd kan Specialpedagogiska skolmyndigheten ge gymnasieskolan? Om funktionsnedsättningar och förmågor LUNCH (H)järnkoll Vardagsstöd och motivation En röst från arbetslivet Avslut och kaffe med mingel

30 Mariana Wiik

31 Vilket stöd kan Specialpedagogiska skolmyndigheten ge gymnasieskolan? Mariana Wiik

32 Utbildningsdepartementet Skolverket Specialpedagogiska skolmyndigheten Skolinspektionen Specialpedagogiskt stöd Specialskola Läromedel Statligt stöd och bidrag

33 Specialpedagogisk rådgivning Vi erbjuder specialpedagogisk rådgivning, kompetensutveckling och information för pedagoger, arbetslag, elevhälsa, resursteam, rektorer och skolförvaltningar med fokus på samspelet mellan funktionsnedsättningar, pedagogik och lärmiljö i samverkan med de resurser som finns inom den egna förskolan, skolan eller utbildningen.

34 Respekt för individen Pojke med hörselnedsättning går i gymnasiet. Han har hörapparat och andra tekniska hjälpmedel. Hans lärare är via landstingets hörselrehabilitering väl informerade och insatta i hur de ska agera. Problemet som gör att arbetslaget och det lokala elevhälsoteamet vänder sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten är att eleven inte vill använda vare sig hörapparat eller andra hjälpmedel. Läget är låst; alla övertalningsförsök har snarare stjälpt mer än hjälpt. Vid ett möte inser alla att ingen egentligen tagit sig tid att i lugn och ro prata med eleven om vad han känner och tänker. Hur visar vi respekt för individen?

35 Tillgänglighet En gymnasieskola har behov av stöd i lärandesituationen för en elev med neuropsykiatrisk diagnos. Specialpedagogen har informerat undervisande lärare kring problematiken och gett förslag till anpassningar. Hon träffar även eleven 1 timme per vecka för att strukturera studierna. Eleven får individuell handledning 1 gång i veckan med sin elevhandledare. Företrädare från skolan har haft många kontakter med föräldrarna, speciallärare, landstinget och andra yrkeskompetenser inom området. Skolan önskar stöd i hur de kan anpassa undervisning på bästa sätt samt få information om undantagsbestämmelsen. Hur skapar vi tillgänglighet för alla elever?

36 Delaktighet En rektor på en gymnasieskola ser att personalen på skolan har olika syn på elever och elevers förmågor. På skolan finns flera elever som på olika sätt uttryckt att de inte känner sig delaktiga i undervisningssituationer. Rektor vill öka förståelsen för elevers olikheter hos personalen och minska risken för att elever hoppar av sin utbildning. Hur kan vi skapa förutsättningar så alla elever kan bli delaktiga?

37 Hur ser er situation ut idag? Vilka behov av specialpedagogiskt kompletterande stöd har ni? Kontakta oss eller

38 Forskning och samverkan utvecklar specialpedagogiken Vi bidrar till att forskning och praktik kommer närmare varandra bland annat genom europeiskt samarbete genom European Agency for Development in Special Needs Education.

39 Har ni realistiska förväntningar på eleven? Hur tar ni reda på det?

40 SIS-medel utvecklingsprojekt Alla skolformer kan söka Projektet provar något nytt Förbättrar lärmiljön och ökar delaktigheten för barn och elever med funktionsnedsättning Är förankrat hos skolledningen Behovet är dokumenterat innan projektstart Läs mer på webben eller ta kontakt med rådgivare eller SIS-handläggare Nästa ansökningstillfälle maj-augusti 2015

41 Sammanhang i utbildningen! Vännäs kommun Skolan ville öka möjligheten för eleverna att nå måluppfyllelsen för betygen E-A, i alla ämnen och därmed öka antalet elever som fullföljde sitt program. De elever som deltog i projektet gick introduktionsprogrammet med inriktningen fordon och transport. Projektet arbetade med att medvetandegöra elevernas inlärning och att ge lärarna effektiva verktyg. De arbetade med arbetsminnesträning, motiverande samtal och formativ bedömning? (fick kr under ett år)

42 Ut i arbete! Finspångs kommun Skolan ville utveckla samarbetet mellan skolan och elevernas praktik/apu-platser för att skapa en helhetssyn kring elevernas lärande och öka förutsättningarna för eleverna att delta i ett fullvärdigt vuxenliv där etableringen på arbetsmarknaden är en viktig del. De gav kunskap om funktionsnedsättning och utvecklingsstörning i stort och om dess konsekvenser för den enskilde individen. Projektet arbetade också med attitydpåverkan för att öka förutsättningar att arbetsgivare ska se elevgruppen som en tillgång på arbetsmarknaden. (fick kr under ett år)

43 Se till att elevens egen röst verkligen blir hörsammad. Därigenom kommer undervisningen att upplevas som mer meningsfull och lusten att lära ökar. Ulla Alexandersson: Stödjande strukturer En fallstudie om hur skolan möter elever inom autism, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014

44 Tack för att ni har lyssnat!

45 Om funktionsnedsättningar och förmågor Anita Hildén Från gymnasieskola till arbetsliv med funktionsnedsättningar

46 ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health Läs mer: https://www.studentlitteratur.se/# /handbok+i+att+använda+icf+o Från gymnasieskola till arbete ch+icf-cy

47 BAS (Bedömning av anpassningar i skolmiljön) och Mina intervjufrågor För varje frågeområde identifieras om eleven a) inte behöver anpassningar, b) har anpassningar, och/eller c) behöver kompletterande eller nya anpassningar. Inom de frågeområden eleven behöver kompletterande eller nya anpassningar, planeras avslutningsvis de arbetsterapeutiska insatserna i samråd med eleven. Samtliga elever har fått frågor om hur de får hjälp med förberedelser inför lektioner hur de får stöd under lektionerna Hur de får stöd i skrivprocessen vid provsituationer vid läxarbete och planering av skolarbetet. Från gymnasieskola till arbete

48 Anpassningar för oss med ADHD Anpassningar för oss med autismspektrumtillstånd Anpassningar för oss med dyslexi Anpassningar för oss med rörelsehinder Anpassningar för oss med synnedsättning Anpassningar för oss i gymnasiesärskolan ningar Från gymnasieskola till arbete

49 ADHD Ojämn utveckling av de exekutiva funktionerna Förmågan att stanna upp och reflektera över konsekvenserna av ett handlande Förmågan att bli medveten om sig själv och sina förmågor Förmåga att ta initiativ och komma igång med en uppgift Svag tidsuppfattning leder till försämrad planerings- och organisationsförmåga Förmågan att inte låta känslor gå över styr Från gymnasieskola till arbete

50 Autismspektrumtillstånd Förmågan att bearbeta information så att man får en helhet och sammanhang i sina upplevelser Förmågan att uppfatta och reagera på sinnesintryck som ljud, ljus, dofter och beröring Förmågan till ömsesidigt socialt samspel, att förstå och leva sig in i andra människors tankar och känslor Ömsesidig verbal och icke verbal kommunikation Beteenden, intressen och aktiviteter Från gymnasieskola till arbete

51 Dyslexi Svårighet med läsning, både läshastighet och läsförståelse Svårt att stava och skriva Kan ha svårt att plocka fram ord ur minnet Kan ha svårt med röd tråd i en uppsats Från gymnasieskola till arbete

52 Material i förväg - Digitala inskannat material färdigt lektionsmaterial lärplattformar Från gymnasieskola till arbete

53 Material i förväg Sociala medier/facebook Från gymnasieskola till arbete

54 Stöd under lektionen Från gymnasieskola till arbete

55 Stöd under lektionerna Hjälpmedel för koncentration Hjälpmedel för minne Hjälpmedel för struktur Från gymnasieskola till arbete

56 Stöd under lektionen Från gymnasieskola till arbete

57 Finsam Petra Palmståhl Från gymnasieskola till arbetsliv med funktionsnedsättningar

58 Bakgrund Finsam har ett uppdrag att arbeta för att minska gruppen unga med aktivitetsersättning. Startade en kartläggning för att se hur samverkan fungerar i övergången mellan gymnasieskola och vuxenliv/arbetsliv. Kartläggningen visade att det fanns behov av bättre samverkan.

59 Behovsgrupper Elever från 16 år på gymnasiesärskolan med lindrig utvecklingsstörning Elever med funktionsnedsättning på IMprogrammet Brukare inom LSS dagliga verksamhet som vill ta ett steg mot arbete

60 Syfte och mål Ge ett stöd som leder till ökad möjlighet att utföra ett förvärvsarbete eller bedriva studier samt delta i ett fullvärdigt vuxenliv. Att fler ungdomar efter studenten står till arbetsmarknadens förfogande Att rätt ungdom söker LSS daglig verksamhet och aktivitetsersättning och att det blir en smidigare övergång mellan skola och LSS daglig verksamhet Fler brukare från LSS dagliga verksamhet kan gå vidare mot anställning

61 Stärka samverkan mellan redan befintliga resurser Gymnasiesärskolan IM-programmet LSS Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Elevhälsan Habiliteringen Särvux, Komvux Arbetsmarknad- och integrationskontoret Psykiatrin Ungdomsmottagningen Samordningsförbundet Finsam-Falun

62 Det nya framförallt.. är att en arbetsterapeut får uppdraget att i åk 1 och 3 göra funktionsbedömningar på eleverna....samt på de brukare inom LSS dagliga verksamhet som vill ta steget mot arbete är att funktionsbedömningarna skall underlätta för elev/brukare att få rätt insats av FK, AF, LSS.är att få långsiktigt stöd; Supported Employement i sin anställning efter skolans slut

63 (H)järnkoll Calle Svensson

64 Vardagsstöd och Motivation Anna Sjölund Från gymnasieskola till arbetsliv med funktionsnedsättningar

65 Vardagsstöd och Motivation

66 Annorlunda sätt att ta emot och uppleva sinnesintryck Svårt att se helhet och sammanhang Svårt att planera och organisera-, komma ihåg,se orsak och verkan Svårigheter i ömsesidig social kommunikation och social förståelse

67 Konsekvenser av annorlunda perception

68

69 Vi har olika sätt att uppleva det som sker runt omkring oss Helikopterperspektiv

70 Detaljperspektiv

71 Bokstavlig tolkning

72 Mentalisering att förstå andra inifrån och sig själv utifrån

73 Exekutiva funktioner

74 Svårigheter i ömsesidig social kommunikation

75 Kommunikations- och motivationsstöd Dataprat Seriesamtal Sociala berättelser/sociala manus Skalor och påståendeformulär Problemlösning/ Informerade val Motiverande samtal (MI) Kat-kittet

76 Social stress

77 Kartläggning Vad är svårt för personen att hantera? Hur lär personen bäst in nya saker- inlärningsstil? Vilket stöd, struktur, hjälpmedel eller strategi kan bäst kompensera olika svårigheter? Vad bör vi kravanpassa? Vad är viktigt för personen att träna/behandla?

78 Grundläggande behov Mat t Sömn Stress Må- bra saker

79 Sömn

80 Vad kan hjälpa vid sömnsvårigheter? Hjälp att avsluta aktivitet innan sänggående? Anteckningsblock på sängbordet? Bolltäcke? Ljudisolering? Mörkläggningsgardiner? Medicin?

81 Varför duschar han inte? Annorlunda perception- gör det ont att duscha? Pedagogisk fråga - vet han hur man gör? Pedagogisk fråga - vet han hur andra uppfattar honom när han inte duschar? Pedagogisk fråga- vet han vad konsekvenserna kan bli? Materiell fråga- har han förutsättningarna för att duscha? Psykiatrisk fråga - har han för mycket tvångshandlingar för att kunna duscha? Pedagogisk fråga - vet han vilka vinster duschande medför?

82 STRESS

83 Vanliga orsaker till stressreaktioner Översvämmad av information/intryck Att inte förstå sammanhanget/det som sägs Sakna översikt/förmåga att planera sin tid Tidspress Förändringar Valsituationer Att inte kunna påverka

84 Stressreducerande hjälpmedel och strategier

85 Stressreducerande hjälpmedel och strategier för hörselintryck ER- hörselskydd (www.bellman.se) Öronproppar Hörselkåpor mp-3,ipod, freestyle Ljudisolering (bostadsanpassning)

86 Stressreducerande strategier - synintryck Solglasögon Böcker, tidningar Gameboy, Nintendo DS och dylikt Tröjor med huvor Blunda

87 Stressreducerande strategier - känselintryck Badkar Skruva av munstycket på duschen Klippa bort skavande tvättrådslappar Bekväma kläder Bomullshandskar

88 F.O.F.A (Find One Find All)

89 Stressreducerande strategier och hjälpmedel för bristande exekutiva funktioner

90 Att organisera sin tid och göra den överskådlig Tidmätare Timstock alt. tjugominutersstock - Westersstrands urfabrik Sigvart dagplan - Falck Vital Handi Mobiltelefon med påminnelsefunktioner Mobilappar Vanlig almanacka almanacka i Google

91 Att göra listor- kom ihåg paranteser

92

93 Stressreducerande hjälpmedel och strategier - automatisering

94 Lägg fram rena kläder (strumpor, trosor, BH, tröja och jeans) på stolen i badrummet Ta av kläderna du har på dig lägg dem i smutskorgen Ställ dig under duschen och duscha av dig så att hela kroppen och håret blir vått. Ta fram schampoflaskan. Häll ut en klick schampo i handflatan. Smörj in hela håret med schampo. Ta fram tvålflaskan. Häll ut en klick tvål i handflatan. Smörj in armarna med tvål. Häll ut en ny klick tvål i handflatan och smörj in armhålorna med tvål. Häll ut en ny klick tvål i handflatan och smörj in benen och fötterna med tvål. Häll ut en ny klick tvål i handflatan och smörj in underlivet och rumpan med tvål. Ställ dig under duschen så att hela kroppen blir våt och så att tvål och schampo försvinner. Stäng av duschen och gå ut ur duschen. Torka dig över hela kroppen med handduken. Börja med huvudet, sedan armarna, sedan fötter och ben, sedan mage och rygg, sedan rumpan och underlivet. Sätt på deodorant i båda armhålorna. och ställ in deodoranten i badrumsskåpet. Sätt på dig de rena trosorna och BH:n Sätt på dig de rena strumporna Sätt på dig den rena tröjan och de rena jeansen Gå ut från badrummet, släck och stäng dörren

95 Ditt synsätt är avgörande Hon förstår inte? Vet hon vad som förväntas? Hon gör så gott hon kan Hon försöker förstå Hon hittar egna strategier Hon har svårt med ljud Hon är lat Hon kan om hon vill Hon är ointresserad Hon vill bara ha uppmärksamhet Hon söker konflikt Hon provocerar

96 Tack för att jag fick komma hit och prata Vardagsstöd (2009) Sjölund.A Pedagogiskt perspektiv Boendestödsboken (2009) Sjölund.A, Bejerot.S (se Boendestödsfilmen (se Kartläggning och Validering Aspergers syndrom Sjölund,A,Gladh.L och Norrö.G (se Vardagskompassen(2015) Sjölund,A och W Henrikson.L (Gothia förlag) Skolkompassen (2015) Sjölund,A och W Henrikson.L (Gothia förlag) Motiverande samtal (MI) vid autism, ADHD och närliggande funktionsskillnader (2015) Ortiz.L och Sjölund.A (Natur och Kultur) ResLedaren. Holmberg.J,Sethfors.H och Sjölund,A, (se Illustrationer :Ossian Humble och Maria Torstensson

97 En röst från arbetslivet Mathias Nilsson Svenska Migrationscentret

98 Tack för oss!

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel Teknikstöd i skolan Elever med kognitiva svårigheter sid 3 Elever som testat teknikstöd berättar sid 4 Arbetsterapeuten ny yrkesgrupp i skolan? sid 10 Smarta hjälpmedel sid 14 Utgiven av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med rörelsehinder Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och RBU Fotografer: Jonas Arneson, Bildarkivet,

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Slutrapport Teknikstöd i skolan. Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI).

Slutrapport Teknikstöd i skolan. Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Växjö Kommun Juni 2013 Slutrapport Teknikstöd i skolan Försöksverksamhet i Växjö Kommun på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet (HI). Inger Kratz, projektledare Ylva Karlman, Leg. arbetsterapeut Lina Karlsson,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12 2013-03-12 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Enheten för elevstöd Kjell Olsson HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD Utarbetad av Kurator Helena Hagström Psykolog

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Slutrapport

Teknikstöd i skolan. Slutrapport Teknikstöd i skolan Slutrapport Innan var det kaos och jag var stressad och mer ostrukturerad. Nu har jag fått grepp om allting och behöver inte lägre bli uppjagad. Elev i försöksverksamhet Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget Erfarenheter från projektet Koll på läget av Annika Wallin Blira Konsult AB mars 2014 Förord»Alla har uppdraget, men ingen klarar det ensam«så uttryckte verksamhetschefen för vuxenhabiliteringen i Linköping

Läs mer

Arbetsterapeut i skolan. Intervjustudie inom projektet Vägar till arbete

Arbetsterapeut i skolan. Intervjustudie inom projektet Vägar till arbete Arbetsterapeut i skolan Intervjustudie inom projektet Vägar till arbete Titel: Arbetsterapeut i skolan Utredare: Anita Boman Författare: Anita Boman URN:NBN:se:hi-2014-14311-pdf Artikelnummer: 14311-pdf

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Syvi-nytt nov 2014 Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Ordförande har ordet Onsala 2014 10 30 Bästa kollegor och SYVI-medlemmar! Tack kära konferenskommitté

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun,

Läs mer

Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete

Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Drömmen om arbete En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Vuxenhabiliteringen Fyrbodal

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan.

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Inledning Hur svårt kan det vara? är en fråga jag ofta hört föräldrar ställa angående varför skolan

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig. för vuxenstuderande med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig. för vuxenstuderande med ADHD ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD 2008 Specialpedagogiska skolmyndigheten Ansvariga på SPSM: Kristina

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Om Tydliggörande pedagogik

Om Tydliggörande pedagogik Om Tydliggörande pedagogik Tydlighet innebär enligt Svensk synonymordbok att något är lätt att uppfatta, förnimma, inse. Det kan också betyda klarlägga, åskådliggöra. För oss människor innebär tydlighet

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Den fysiska klassrumsmiljön ur ett koncentrationsperspektiv

Den fysiska klassrumsmiljön ur ett koncentrationsperspektiv Den fysiska klassrumsmiljön ur ett koncentrationsperspektiv Vad det innebär att vara koncentrerad och hur klassrummets fysiska miljö ser ut Moa Duvner och Katharina Sparrwardt Specialpedagogiska institutionen

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer