Gymnasiet som leder dig in i framtiden. ÅRSREDOVISNING. Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasiet som leder dig in i framtiden. ÅRSREDOVISNING. Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg"

Transkript

1 Gymnasiet som leder dig in i framtiden. ÅRSREDOVISNING 2010 Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 GYMNASIESKOLAN... 5 VUXENUTBILDNING MÅLUPPFYLLELSE FÖRVÄNTAD UTVECKLING RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING NOTER KASSAFLÖDESANALYS/FINANSIERINGSANALYS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESULTAT INVESTERINGAR UTFALL OCH FÖRDELNING AV RESULTAT UNDERLAG TILL FÖRDELNING MEDLEMSBIDRAG PENSIONSSKULD INTERNBOKSLUT PERSONALEKONOMISK REDOVISNING Antalet anställda, årsarbetare och personalkostnader Frånvaro Åldersfördelning Sysselsättningsgrad Arbetsmiljö och friskvård Jämställdhet Samverkan och information Personalomsättning och rekrytering Behörighet Pensionsavgångar FÖRBUNDETS LEDNING ORGANISATIONSSCHEMA ÅRSBOKBILAGA MEDLEMSBIDRAG PER VERKSAMHET...1 INTÄKTER OCH KOSTNADER UNDER 5 ÅR...2 KVALITETSMÅL OCH MÅTT...3 NYCKELTAL...4 FÖRDELNING AV VAL AV INTERKOMMUNALA ELEVER FRÅN RESPEKTIVE MEDLEMSKOMMUN...5 INTERKOMMUNALA KOSTNADER OCH INTÄKTER...6 STUDERANDE INOM DE OLIKA SKOLFORMERNA...7 GYMNASIESTUDERANDE PER PROGRAM...8 ORD OCH UTTRYCK...9

3 INLEDNING Ett kommunalförbund bildas när kommuner vill samverka inom något eller några områden. Myndighetsutövning inom det området som samverkan sker överlåts då till kommunalförbundet som blir en egen myndighet. Norra Västmanlands Utbildningsförbund startade som kommunalförbund 1997 av Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner. Vårt uppdrag är att erbjuda mantalsskrivna i Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner gymnasieutbildning, gymnasiesärskoleutbildning och kommunal vuxenutbildning (Komvux) det vill säga gymnasial vuxenutbildning och grundläggande vuxenutbildning. Dessutom vuxenutbildning för personer med funktionshinder (Särvux), och svenskundervisning för invandrare (Sfi). I vårt uppdrag ingår också att vara huvudman för kommunernas frivilliga vuxenutbildning som erbjuds på våra tre Lärcentra, en i varje kommun. Där genomförs uppdragsutbildning samt distansstudier mot universitet och högskolor. Förbundet har uppföljningsansvar för ungdomar vilket innebär att vi fortlöpande ska hålla medlemskommunerna informerade om hur ungdomar i alla tre kommunerna, som inte fullgjort sin skolplikt och som inte fyllt 20 år, är sysselsatta. Syftet är att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Gymnasieutbildningen hos oss omfattar elva nationella och ett specialutformat program samt individuella programmet (IV). Individuella programmet är i första hand till för elever som inte är behöriga att tas in på ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan. Antalet elever som under året fått sin gymnasieutbildning genom oss är totalt (1 212) elever varav de som fått sin utbildning på andra orter var 348 (307) elever. Siffror inom parentes anger värdet för Inom vuxenutbildningen har samtidigt 784 (774) studerande genomgått någon utbildning och av dom var 176 (127) studerande inom Sfi. Totalt har (1 986) elever under året genomgått sina studier hos oss. Siffror inom parentes anger värdet för Hur är Årsredovisningen indelad? I den inledande förvaltningsberättelsen beskrivs övergripande väsentliga händelser under året och avslutas med förslag till resultatdisposition. I verksamhetsberättelsen ges en beskrivning av varje verksamhet för sig. Dels berättas om vad som skett under det gångna året och dels ges en framtidsblick om utvecklingen av verksamheterna och förbundet. I den ekonomiska redovisningen behandlas resultaträkning, balansräkning med därtill hörande noter och analyser. Till sist beskrivs förbundets organisation samt vilka som innehaft uppdraget som direktionsmedlemmar och revisorer Medlemskommunernas ekonomiska ansvar Kostnaderna för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas av medlemskommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg och fördelningen av det ekonomiska ansvaret finns reglerat kommunallagen och förbundsordningen. ~ 1 ~

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ingångsläge Antalet elever i gymnasieålder är fortfarande på högsta nivå och minskar hos oss först En fortsatt stor ökning av invandrare till medlemskommunerna påverkar söktrycket till i första hand SFI men också efterföljande grundläggande- och gymnasial vuxenutbildningen. Effektivisering av våra verksamheter och personalresurser har genomförts under de två senaste läsåren. En betydande förändring är att antal tjänster inför denna höst har reduceras genom att fortsatt inte återanställa visstidsanställd personal eller återbesätta tjänster vid pensionsavgångar. En reducering av helårsarbetare har skett med 19 tjänster från förra året och är en anpassning till elevunderlaget. Personalen har i detta arbete varit mycket lojal och gjort sitt yttersta för att åtgärderna inte negativt ska påverka kvaliteten i undervisningen. Detta gjorde att vi vid halvårsbokslutet prognostiserade ett nollresultat, våra förväntade kostnader var då i nivå med den tilldelade ramen. Efter skolstarten hösten 2010 förändrades dock den bilden kraftigt i negativ riktning. Förbundet har på grund av tidigare års underskott haft likviditetsproblem under hela året. Medlemskommunerna beslutade dock i december att inte kräva återbetalning av 4 Mkr av våra tidigare underskott vilket underlättar för såväl vår likviditet som vårt långsiktiga arbete. Gymnasieskolan Direktionen har under 2010 börjat anpassningen av programutbudet till det kommande elevunderlaget som minskar både genom att det är färre ungdomar per årskull och genom att fler väljer att studera på annan ort. Beslut har därför fattats om att påbörja avvecklingen av estetiska programmet, hantverksprogrammet samt hotell och restaurangprogrammet. Klasser och gruppsammansättningarna har fortsatt optimeras och samläsning sker fortsatt i alla ämnen där så är möjligt. Under 2011 kommer det krävas ytterligare beslut kring anpassning av programutbudet för att vara i fas när det stora demografiska tappet kommer Antalet interkommunala elever såg vid halvårsbokslutet ut att vara i nivå med budget med undantag för gymnasiesärskola där vi haft en fördubbling av kostnaderna det senaste året. Efter skolstarten i höstas öppnade dock flera av friskolorna i Västerås nya klasser och gjorde stora marknadsföringsinsatser på elever som tackat ja till plats hos oss. Det gjorde att vi efter skolstart tappade rekordmånga elever vilket också medförde ökade interkommunala kostnader. Det för förbundet nya uppdraget med undervisning för ensamkommande flyktingbarn har också medfört obudgeterade kostnader som vi inte fått full kostnadstäckning för. Förbundet har också välkomnat tre nya programrektorer inom gymnasieskolan vilket har mottagits mycket positivt av eleverna och vi har idag ett aktivt och engagerat elevråd. Vuxenutbildning SFI har krävt ökade personella resurser för att möta den stora inflyttningen inom lagstadgad tid. Från de stora SFI kullarna har vi nu många studenter inom Grundläggande vuxenutbildning där vi är skyldiga att erbjuda plats. Vi konstaterar också ett fortsatt tryck efter gymnasial vuxenutbildning där man vill höja eller förändra sin kompetens inför framtiden. ~ 2 ~

5 Viss ekonomisk kompensation fås genom uppdragsutbildning och projekt. Vi har också varit mycket framgångsrika inom YrkesVux-satsningen där vårt arbetssätt med lärlingkoncept blivit norm för detta inom hela Sverige. Måluppfyllelse Förbundets utbildningsplan är under omarbetning men anger idag direktionens och därmed medlemskommunernas viljeinriktning avseende förbundets uppdrag. De målen är idag högt satta med tanke på förbundets ekonomiska situation. Det skall finnas ett klart samband mellan resurstillgång, prestationer, resultat och effekter och för tillfället råder en obalans mellan dessa. Satsningen på netbooks till alla elever har gett en lugnar skolmiljö och en större jämlikhet i hur eleverna kan använda sig av internet i skolarbetet. Under höstterminen gjordes en enkät, där samtliga elever ombads svara på frågor kring undervisningssituationen ur ett elevperspektiv. En majoritet av eleverna (80 %) anger att de trivs på skolan, att de har inflytande over sin undervisningssituation och att de trivs med lärarna. Vi jämförs varje år med andra gymnasieutbildningar i Sverige i Rapporten Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Den visar resultat för alla mantalsskrivna elever i de tre medlemskommunerna. Utslaget visar att ett resultat paritet med medelgymnasiet i Sverige påvisas. Våra elevers medelmeritvärde är något över rikssnittet, medan genomströmningen ligger något bättre till. Vi kan också konstatera att från NVU får 78% av eleverna ett slutbetyg från gymnasieskolan, medan det för alla mantalsskrivna i medlemskommunerna ligger på 69%. Det visar att vårt sätt att arbeta med eleverna, ger en högra måluppfyllelse än att gå på andra gymnasieskolor. Svenskt Näringsliv ger varje år ut en jämförelse kallad Gymnasiekvalitet. I den kan jämföras olika parametrar, såsom studietid, meritvärde, andelen anställda efter 2, 5 och 10 år efter gymnasieexamen. Alla data är uppdelade på nationella program. Jämfört med värden i riket, så är meritvärdet lägre för våra elever, andelen som erhåller slutbetyg är högre, på flera program är lönen i arbetslivet högre och andelen arbetslösa lägre på flera program. Man kan konstatera att resultatet för eleverna efter genomförd gymnasieutbildning vid NVU står sig väl i en konkurrens med riket. Framtid Vårt uppdrag är att tillhandhålla utbildningar som efterfrågas från elever och arbetsliv. Som det ser ut idag är efterfrågan från eleverna mindre än det utbud vi har. Att möta detta, är den stora framtidsutmaningen för den nya direktionen. Ökad samverkan kring utbildningsfrågor blir allt viktigare, med andra utbildningsanordnare i vår närhet, med den obligatoriska skolan och med högskolor. Med olika modeller kan detta berika vår egen verksamhet och erbjuda eleverna ett större utbud via den egna gymnasieskolan. SFI och övrig vuxenutbildning är hårt belastad och efterfrågan ser ut att kvarstå trots uppåtgående konjunktur. Många framförallt unga har marginaliserats under de senaste årens lågkonjunktur och behöver en nystart för att komma in i arbetslivet. Här måste vi ständigt vara på tå och hålla oss framme på olika områden för att stärka oss själva och regionen. ~ 3 ~

6 Några av de områden vi idag jobbar med är Teknikcollege utvecklas genom större ansvar och inflytande från företagen i regionen. Yrkeshögskolecentrum i norra länsdelen tillsammans med Skogsmästarskolan Att finnas i gränslandet mellan kommunernas arbetsmarknadsenheter och utbildningen genom t ex validering av kunskaper från praktiker och liknande. YrkesVux-satsningen med nytt lärlingskoncept Årets resultat Trots genomförda åtgärder har vi för 2010 ett underskott på 2, 9 Mkr vilket ändå är bättre än förväntat. Störst effekt får man genom anpassning av val samt tjänstefördelningen inför hösten som har varit ett djupgående arbete och eventuella vakanser har noga prövats innan de tillsatts. Lärarna och rektorer inom gymnasieskolan har uppmanats att inga nya klassuppsättningar av läromedel köps in utan befintligt material kompletteras i avvaktan på nya kursplaner utifrån den nya gymnasiereformen. Diskussioner har redan påbörjats, tillsammans med våra tre nyanställda rektorer, inom alla områden med nya synsätt och okonventionella lösningar för att möta framtiden. ~ 4 ~

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE GYMNASIESKOLAN Den pedagogiska verksamheten vid NVU kännetecknas av pedagogisk mångfald. Vi ska vara en skola som utvecklar kreativitet och förmåga till självständigt tänkande och lärande hos eleverna. Gymnasieskolan är konkurrensutsatt från fristående gymnasieskolor inom och utom länet. Under året har därför ett fortsatt arbete pågått för att ytterligare höja kvaliteten på förbundets program och inriktningar. BF-elever serverar under Öppet hus Utbildningsplan Enligt NVU:s utbildningsplan ska det råda ömsesidig respekt mellan elever, lärare och övrig skolpersonal. Det står också att förståelsen för arbetslivets och skolans verkligheter ska utvecklas. Dessa punkter har belysts under året. Ett arbete har under hösten påbörjats med att påverka elevernas och lärarnas arbetssituation. Elevrådet har under hösten getts en nystart och har tillsammans med ledningen lagt en stabil grund för elevinflytande på skolan. Olika grupperingar, till exempel matråd och trivselgrupp har skapats och uppbyggandet av en organisation för elevskyddsombud har påbörjats. En skriftlig elevenkät genomfördes under hösten. Eleverna fick besvara ett antal frågor som berörde deras trivsel och skolarbete. Sammanfattningsvis visar utfallet av enkäten att eleverna trivs och känner trygghet i skolan samt att de har goda möjligheter att påverka sin lärandesituation. Läsåret 2009/10 var hela ungdomsgymnasiet ett rektorsområde. Två underställda biträdande rektorer handlade frågor som enligt skolförfattningarna inte kräver beslut av rektor. Från och med höstterminen 2010 skapades tre rektorsområden, vart och ett bestående av fyra gymnasieprogram. Regelbundet återkommande arbetsplatsträffar rektorsområdesvis infördes. Detta har utvecklat en större förståelse för verksamheten och en stärkt kommunikation mellan lärare och rektorer. Samverkan med medlemskommunernas grundskolor utgör en viktig del i vårt informationsoch marknadsföringsarbete. Samarbetet mellan NVU och grundskolornas rektorer och studieoch yrkesvägledare har under ett antal år utvecklats och fungerar bra. Andelen ungdomar i åldern 16 till 19 år som väljer att studera på annan gymnasieskola har fortsatt att öka. Det medför att vi måste stärka vår konkurrenskraft genom att utveckla kreativa lösningar i vår pedagogiska verksamhet. I höstas utvidgades samarbetet med Karlfeldtgymnasiet i Avesta. Detta innebär att vi kan erbjuda ett större programutbud för ungdomar i vår region. NV elever genomför laboration ~ 5 ~

8 Förstärkt marknadsföring I dag är marknadsföring av utbildning ett måste och därför har vi ytterligare stärkt våra informationsinsatser och marknadsföringsaktiviteter för att få fler elever att i första hand välja vår skola. Vi har under hösten 2010 utformat en ny logotyp, vilken mottogs väl. Vidare har en ny hemsida för NVU skapats. Den uppdateras kontinuerligt med nyheter om vad som sker inom vår verksamhet. Flera satsningar har pågått under året. Variant av idrott och hälsa, sumobrottning Inför gymnasievalet till höstterminen 2010 genomförde rektorerna och lärarna, tillsammans med gymnasieelever, besök på grundskolorna för att informera om vad vi har att erbjuda. Öppet hus är ett uppskattat arrangemang som vänder sig till elever och deras föräldrar, till politiker samt till intresserad allmänhet. Besökarna fick ta del av ett gediget program där det framgick hur verksamheten bedrivs. En ny informationsbroschyr med aktuell information om NVU och våra program har producerats. Den har skickats per post till regionens år 9-elever och distribuerats till regionens skolor, bibliotek och andra ställen där ungdomar samlas. Utökat samarbete med grundskolorna Science och Matematik Samarbetet med grundskolorna i medlemskommunerna har intensifierats och under året har elever fått undervisning i NVU:s lokaler av våra lärare. Elever inom Risbroskolans scienceprofilering har deltagit och Norbergselever besökte under en förmiddag vår skola för att få ta del av olika science-projekt. Ett matematikprojekt har erbjudits till grundskolorna i alla medlemskommuner där de elever som redan är klara med grundskolekursen erbjuds att fortsätta med gymnasiekursen hos oss. Vi arbetar med att utveckla fler ämnen och bredda samarbetet med elever och lärare. Målet är att NVU skall bli Gymnasiet som leder Dig in i framtiden för hela regionens elever. Projekt En-till-En - Dator Under förra året påbörjades ett projekt som innebar att varje elev hos oss skulle få en bärbar dator, netbook, att disponera under hela sin gymnasietid. Under hösten hade alla gymnasieelever fått sin egen dator. Elever med läs- och skrivproblematik har av förklarliga skäl fått sina datorer med förtur. På dessa datorer har installerats speciella program som är framtagna till stöd för elever av denna kategori. En av våra specialpedagoger med läs- och skrivsvårigheter som specialitet har ansvaret för denna verksamhet. Vårt mål Trådlöst nätverk har byggts upp på hela skolan vilket innebär att elever och lärare har ständig tillgång till internet utan att vara bundna till vissa lokaler. Detta är ett område som är under ständig utveckling. Inom den pedagogiska verksamheten pågår satsningar med att införa ett webbaserat lärande. Under vårterminen 2011 införs lärplattformen Fronter, och utbildningssatsning i denna plattform startade för lärare under höstterminen. ~ 6 ~

9 Internationalisering Vi finner att ungdomar inom vårt upptagningsområde generellt är mindre vana vid utlandskontakter och resor. Vi ser det som en viktig uppgift att öka förståelsen för det som förenar och som skiljer olika länder åt beträffande kultur, sedvänjor och umgängesformer. Verksamheten har initierat språkresor där EU-bidrag samt medel från olika fonder bekostat resorna. Resultatet har blivit att elever och lärare har varit och haft besök ifrån Estland, Frankrike, Spanien och Tyskland. Skolbiblioteket Under hösten har skolans bibliotek börjat utnyttja fler möjligheter som biblioteksdatasystemet erbjuder. Utlån, reservationer, påminnelser om utgångna lån sker nu via datasystemet. Bibliotekets information på förbundets nya webbplats uppdateras kontinuerligt. De digitala biblioteksresurserna för skolans elever och personal har utökats. Flera söksystem och databaser kan nu via inloggning nås från datorer utanför skolan. Elever på båtresa i Grekland Skolbibliotekarien Kerstin Berggren Programmen Byggprogrammet och Teknikcollege (specialutformat Industriprogram) var de två program som vid intagningen lockade fler sökande än tillgängliga platser. Övriga program hade enstaka lediga platser. Vissa elever som ännu inte blivit gymnasiebehöriga erbjöds efter individuell bedömning plats på något av dessa program och kunde på så sätt påbörja studier på ett nationellt program som PRIV-elever. Dessa elever har fått extra stöd för att kunna få betyg i det eller de grundskoleämnen där betyg saknas. Teknikcollege Undervisningen vid Teknikcollege Bergslagen, som är ett samarbete mellan NVU och Kantzowska gymnasiet i Hallstahammar blev officiellt certifierat i januari Teknikcollege innebär en satsning på utökat samarbete mellan skola och industriföretag. Eleverna får delar av sin undervisning direkt ute på arbetsplatserna i betydligt större omfattning än de femton veckor som är föreskrivna på yrkesförberedande gymnasieutbildningar. På så sätt blir eleverna kontinuerligt uppdaterade på branschens utveckling och får arbeta med modern och tidsenlig utrustning och får också en nära kontakt med regionens industrier. Inför läsåret 2011/12 ingår två yrkesprogram, industritekniska programmet och el- och energiprogrammets inriktning automation samt det högskoleförberedande teknikprogrammet. De två yrkesprogrammen har många sökanden och eleverna får ofta sommarjobb som senare leder till anställning efter avslutande studier. Industrikommittén arbetar nu med den regelbundet återkommande återcertifieringen av Teknikcollege. Elever vid Teknikcollege svetsar och svarvar ~ 7 ~

10 Vård- och omsorgscollege Vård- och omsorgscollege är beteckning på ett samarbetsprojekt mellan skola och arbetsliv inom utbildningen på omvårdnadsprogrammet. Utbildningen blir därmed anpassad och kvalitetssäkrad efter de krav som ställs i samhällets vårdverksamhet. Eleverna får djupare kunskaper som anpassas till arbetsmarknadens behov. Ständig dialog förs mellan skolan och de olika nivåerna ute i verksamheterna. Utökat samarbete har under hösten skett med Mälardalens högskola och har resulterat i studiebesök för eleverna på högskolan. Vetgirig elev Individuella programmet Individuella programmet är till för att ge de elever som ännu inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, en utbildning som så snabbt som möjligt gör dessa elever rustade att klara ett sådant program. Det är därför viktigt att dessa elever får en bra start i skolan. De lärare som nu arbetar på programmet är välutbildade, behöriga och har lång lärarerfarenhet. Utöver studier i matematik, svenska och engelska som är de tre ämnen som är behörighetsgivande för gymnasiestudier erbjuds också eleverna att läsa andra ämnen så att de kan öka sina meritpoäng och konkurrenskraft. För vissa elever kan en kombination av teori och praktik ge ett bättre underlag för ett säkrare studie- och yrkesval. Under året har situationen på programmet stabiliserats. Antalet elever har minskat, bland annat för att ett antal elever beviljats möjlighet att läsa inom ett program trots att de ännu inte är behöriga. Vi har skapat en tydlig struktur för eleverna med strikt närvarokontroll och bättre schemaläggning. Vid höstintagningen 2011 räcker det inte med godkänt från grundskolan i svenska, matematik och engelska. Eleverna måste då ha godkänt betyg i åtta ämnen för att vara behörig för yrkesprogram och tolv ämnen för högskoleförberedande program. Elever inom Gymnasie-Sfi IVIK Nyanlända invandrare och flyktingar kommer till oss för att läsa svenska för invandrare (sfi) och skaffa sig behörighet för gymnasiestudier och sedan komplettera med grundskolans svenska, engelska och matematik. Invandrare och flyktingar som är i gymnasieåldern erbjuds undervisning inom IVIK (Individuellt program introduktionskurs för invandrare). Våra lärares kompetens kommer i fokus i ett sammanhang som kan beskrivas som skört och i många fall är utrymmet för att misslyckas mycket litet. Samverkan med myndigheter och andra instanser, som arbetar med eleven och dennes familjesituation, är en stor del av personalens vardagliga uppgift. För många av dessa och andra elever är skolan den tryggaste platsen de har i sina liv. Elever i behov av extra stöd Studiero är en plats på skolan där elever erbjuds en lugn studiemiljö och individuell hjälp med studierna. Där arbetar våra speciallärare med att stötta elever som har studiesvårigheter av olika art. För att ytterligare stärka elever har vi under hösten i flera klasser i år 1 utökat med fler lärare och assistenter. Eleverna har utöver ordinarie lektioner bland annat erbjudits mer tid för stöd i matematik ~ 8 ~

11 Sommarskola Under fem dagar, omedelbart före höstterminens start i augusti, arrangerade vi för andra året sommarskola. Den riktade sig både till grundskoleelever och till gymnasieelever som ville förbättra sina kunskaper i matematik, engelska eller svenska/svenska som andraspråk. Fyra lärare från NVU tjänstgjorde på sommarskolan. Elva grundskoleelever och arton gymnasieelever deltog. Matematik lockade det största antalet. Några elever kunde sedan genomföra en prövning och få godkänt betyg. Verksamheten skedde med ekonomiskt stöd från Skolverket. Navigatorcentrum Samverkan med medlemskommunerna i Navigatorcentrum fortsätter och målet är att tillgodose behoven hos de ungdomar mellan 16 och 25 år som inte går i gymnasieskolan och hos 20- till 25-åringar som saknar sysselsättning. Navigatorcentrum har sin verksamhet i lokaler nära Brinellskolan och vi bidrar med en medarbetare som har halv tjänst samt vissa lärarinsatser i övrigt. Framtid för gymnasiet De flesta eleverna i vårt upptagningsområde väljer att gå sin gymnasieutbildning hos oss. Det är däremot helt naturligt att med minskande elevkullar i regionen även anpassa det utbud vi i framtiden kommer att erbjuda. Vi arbetar intensivt med att hitta nya attraktiva lösningar så att regionen kan behålla ett bra utbildningscentrum för gymnasieutbildning. Vår ambition är att skapa förutsättning att kunna söka till så många inriktningar som möjligt på de program vi erbjuder. En annan är att öka samverkan i olika omfattning med flera aktörer i närområdet som företag, grundskolor och medlemskommunernas övriga verksamheter. Ett utökat samarbete med högskolor och universitet i Mellansverige är en annan möjlighet att stärka framför allt de högskoleförberedande programmen och göra dem mer attraktiva. Elev på EC utför laboration Att utveckla de internationella kontakterna i enlighet med utbildningsplanens krav är ytterligare en väg att göra vår skola attraktiv för regionens ungdomar. ~ 9 ~

12 VUXENUTBILDNING Komvux - gymnasial och grundläggande vuxenutbildning Den grundläggande vuxenutbildningen (motsvarar år 7 till 9 inom grundskolan) har under året haft en volym motsvarande 40 helårsplatser, fördelade på studerande per studieperiod, eftersom alla inte läser på heltid. En betydande del av dessa har utomnordiskt ursprung och kommer från genomgången utbildning i svenska för invandrare (sfi). För att effektivisera och rationalisera verksamheten togs beslut att samordna den grundläggande vuxenutbildningen med den gymnasiala i Norberg. På detta sätt blir det lättare för de studerande att läsa kurser både på grundläggande och gymnasial nivå och vi använder våra lärarkompetenser på ett rationellt sätt. Gymnasiala delen av komvux har genomfört utbildningar motsvarande 144 helårsplatser. Av dessa har 108 helårsplatser finansierats inom medlemsbidraget och budget och 36 platser via den statliga satsningen på yrkesvux med statsbidrag. Under senare delen av 2009 ökade andelen sökanden till våra gymnasiala kurser vilket föranledde att ett 40 tal studerande inte fick plats i januari Genom ett förbättrat arbetsmarknadsläge har söktrycket därefter sjunkit något och vid intagningsnämndens möte i juni fick enbart ett tiotal sökanden nej till studier med start i augusti. Yrkesvux Vi sökte hos Skolverket, och fick beviljat under 2010, 32 helårsplatser inom ramen för yrkesvux. Målsättningen att fylla samtliga platser har nåtts med råge och vi tilldelades extra medel av Skolverket för de platser vi överproducerat. De utbildningar vi genomfört är lärlingsplatser inom VVS, el, bygg, hotell och restaurang, fastighetsskötsel, bageri, fordon, administrativ service och under hösten inom verkstadsteknik. Vuxen lärling inom HR-programmet För att förbättra, bredda och utveckla våra lärlingsutbildningar har vi under året byggt upp ett administrativt servicecentrum på lärcenter i Fagersta. Vård- och omsorgscollege vuxenutbildning Vårdutbildningen inom vuxenutbildningen flyttade under juni till nya lokaler på Brinellskolan för att där bilda en ny enhet tillsammans med gymnasiet inom ramen för vårt Vård- och omsorgscollege. Antalet sökande till vårdutbildningen var högt under våren och intagningsnämnden beslöt om ett överintag på 5 platser så att totalt 21 studerande startade utbildningen i augusti Total studerandevolym under året har varit över 800 kursdeltagare som läst mer än 160 kurser på gymnasialnivå. Drygt 59 % av samtliga kurser vi genomfört var yrkeskurser inom en mängd olika områden. Sfi svenska för invandrare. Inför detta år hade vi budgeterat för 100 studerande inom sfi vilket motsvarat de senaste årens volym. Antalet studerande som sökt plats har exploderat under hela året och redan i början av hösten når vi rekordnivån med över 200 studerande. ~ 10 ~

13 Vi erfar att fler studerande numera kommer utanför kommunernas avtalade flyktingmottagande vilket gör det extremt svårt att planera framåt och vi har svårigheter att göra elevprognoser över vilka sökande som kommer och när. Den ökande mängden studerande utanför kommunernas integrationsenheter gör det omöjligt att parera ekonomiskt, då rätten till studier finns inskriven i skollagen. Många av de som nu anlänt har ingen eller mycket bristfällig skolbakgrund och allt fler behöver alfabetiseringsinsatser och därmed längre skolgång. För att möta de utmaningar som den ökade antalet deltagare utgjort har vi samlokaliserat all verksamhet på Olympen i Fagersta och där skapa en sammanhållen enhet. Vi har under försommaren och i höst förstärkt lärarkapaciteten med 4,5 tjänster över budget. Med den rättighetslagstiftning som finns har detta varit nödvändigt för att inte hamna i situationen att vi gör något olagligt. Direktionen har hela tiden informerats om läget och att det medför ökade personalkostnader. Trots att antalet tjänster fördubblats, till drygt 10 tjänster, har vi ändå stora undervisningsgrupper på de flesta kurserna. Målsättningen för 2011 är att klara de nya nationella riktlinjer som beslutats, med endast en månads väntetid från anmälan till kursstart. En övervägande del av de nyanlända har startat inom spår 1 eller 2 vilket leder till en längre studietid än de som börjar på den högsta nivån på spår 3. Vi har fortsatt att prioritera fortbildning av våra lärare för att få fler behöriga i svenska som andra språk. Tre lärare har erbjudits och tagit chansen och läst kurser på distans för att nå behörighet i ämnet. Särvux Skolformen har haft 16 inskrivna deltagare under De flesta studerande ligger på träningsskolans nivå vilket innebär att de har flera funktionsnedsättningar. Enligt uppdrag har vi breddat kursutbudet för dessa elever och erbjuder nu även tillvalet engelska. Under våren gjorde Skolinspektionen tillsyn av verksamheten och fann inga anmärkningar, vilket är unikt och mycket glädjande. För att ytterligare förbättra verksamheten tog vi beslut att flytta enheten till Brinellskolan. Här kommer verksamheten nära gymnasiesärskolan, som finns på samma våning, samt får bättre tillgänglighet då lokalerna är anpassade fullt ut till personer med funktionsnedsättning. Lärcentra med högskola och uppdragsutbildning Våra tre lärcentra ger service åt studerande som valt att läsa universitets- och högskolekurser på distans. Vi noterar att antalet studerande har stabiliserats på en nivå kring 100 inskrivna studerande. Både antalet studietimmar och antalet genomförda tentamina hos oss har däremot ökat. Polisutbildningen har idag 21 deltagare och sjuksköterskeutbildningen har 10 heltidsstuderande. Uppdragsutbildningen har haft ökande efterfrågan på utbildning trots att vårt gemensamma projekt med fyra stora företag i regionen gjort att de tidigare uppdragsutbildningarna i viss mån hamnat inom det projektets ram. Ett tiotal större uppdragsutbildningar har genomförts under året, både för medlemskommunerna och för företag i regionen. Totalt har 188 personer genomgått någon uppdragsutbildning via våra lärcentra. Ett avtal som tecknats med Trafikverket har inneburit att vi nu kan erbjuda både uppkörningsprov och körkortsprov via lärcenter i Fagersta. Verksamheten gör att fler hittar till våra lärosäten och ser de möjligheter vi har att erbjuda. ~ 11 ~

14 Framtiden för vuxenutbildningen Med minskande elever i gymnasieålder och ökat tryck på vidareutbildning kommer vi under kommande år fortsätta arbetet med att kombinera vuxenutbildningen med gymnasieskolan. För att klara våra under 2011 beviljade 46 platser inom den statliga satsningen på yrkesvux behöver vi kunna utnyttja både lokaler och lärarpersonal inom gymnasiets yrkesprogram. Vår ambition framåt är att bygga upp ett lärlingscenter med bredd och kunna erbjuda lärlingsutbildningar för vuxna inom samtliga yrkesprogram. Utbildning och fortbildning i lärplattformen Fronter kommer att ha högsta prioritet inom vuxenutbildningen det närmaste året. Målsättningen är att alla kurser inom gymnasial vuxenutbildning ska kunna läsas via lärplattformen från nästa höst. Under perioden framåt vill vi också undersöka möjligheten via en förstudie att starta yrkeshögskoleutbildningar inom förbundet. Tänkbara områden som är förknippade med regionen är träteknik och borr/bergteknik. ~ 12 ~

15 MÅLUPPFYLLELSE Utbildningsplan I Utbildningsplan för NVU anges förbundsdirektionens, och därmed medlemskommunernas, viljeinriktning avseende gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Studieresultat - betyg Utbildningsplanen föreskriver under Kunskap och kvalitet högt ställda mål för våra ungdomars studieresultat. Målen är högt ställda med kännedom om att eleverna som kommer till oss från medlemskommunernas grundskolor har låga genomsnittsbetyg i nationell jämförelse och att andelen elever som är behöriga till gymnasiet är lägre än riksgenomsnittet. I tabellen redovisas andelen av våra elever som de tre senaste åren fullföljt sin gymnasieutbildning och uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskolor 1. Som jämförelse redovisas motsvarande andel i riket som helhet. Andel elever (%) med slutbetyg som ger grundläggande behörighet till universitet och högskolor. Källa: Skolverkets statistik 2007/ / /10 Samtliga huvudmän Norra Västmanlands Utbildningsförbund Kompetens och kvalitet Utbildningsplanen anger också att förbundet skall söka medarbetare med bästa kompetens och kvalitet. Behörighetskravet gällande lärare ställs alltid först vid nyrekryteringar. Den rätt enligt 2 kap. 4 i skollagen att tillsvidareanställa en lärare utan behörighet om behörig sökande saknas utnyttjas aldrig. Detta betyder att så gott som alla våra lärare har lärarbehörighet. Vi erbjuder även vår egen personal genom utbildningsavtal möjlighet till komplettering av kurser för att få full behörighet. Miljöhänsyn Vi har alla ansvar för att arbeta mot ett hållbart samhälle och miljöfrågan är aktuellare än någonsin tidigare. I vår strävan att arbeta miljövänligt och begränsa klimatpåverkan använder vi bland annat miljöbilar. Vi strävar också efter att köpa ekologiska och närproducerade produkter där så är möjligt, för att bidra till minskad kemikalieanvändning och klimatpåverkan. Studie- och yrkesvägledning Utbildningsplanen anger att rådgivning och vägledning till elever skall prioriteras. Under det gånga året har våra resurser inom vägledning varit låg då vi periodvis haft vakans på ordinarie tjänst på grund av barnledighet. Våra rektorer har under tiden gått in och stöttat elever som efterfrågat vägledning. 1 Grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier har den som i slutbetyg från nationellt program, specialutformat program eller utbildning vid fristående skola har lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program (2250 kurspoäng). ~ 13 ~

16 Specialresurser Elever med behov av särskilt stöd har under året särskilt uppmärksammats. Om lärare och mentorer misslyckats med att få eleverna att delta hundraprocentigt i skolaktiviteterna kallas dessa till samtal med skolkurator, skolsköterska och studievägledare och arbetet fortsätter med att finna orsakerna till skolfrånvaron samt erbjuda olika behovsanpassade stödfunktioner. Förutom våra specialpedagoger har flera elevassistenter stöttat både lärare och elever. Elevinflytande Förbundet har uppdraget att ta till vara elevernas individuella behov och intressen och eleverna skall ha reell möjlighet att påverka undervisningens uppläggning. Det formella elevinflytandet sker genom att eleverna har plats i Förbundsrådet (samverkansrådet) som sammanträder en gång i månaden. Skolkonferenser äger regelbundet rum där elever och personal diskuterar gemensamma frågor. Hösten 2010 tog elever initiativ till ett nytt elevråd som börjat sitt uppdrag på ett aktivt sätt. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns goda möjligheter för eleverna att utöva inflytande via olika samverkansorgan och att eleverna visar ökat intresse för detta. Skolutveckling Ett målmedvetet arbete pågår i samråd mellan fackliga förtroendevalda lärare, program- och ämneslag samt rektorerna för alla rektorsområdena. Rektorer och lärare träffas numera på fast tid varje vecka. Elevrådet med lärare och rektor Ung företagsamhet Vi vet att framtidens entreprenörer finns i dagens skolor och vi arbetar kontinuerligt med att understryka att UF skall bli en del av verksamheten på samtliga program. Vi har under alla år varit mycket framgångsrika inom Ung Företagsamhet. Även detta år knep vi två utmärkelser med hedersamma länsvinster i kategorin Bästa tjänst för Boat Waxing UF och Bästa innovation för Söta Skedar UF. Vår vision är att vi ska bli bäst i länet på att ge våra elever en tro på sina egna företag. Elever med lärare ~ 14 ~

17 FÖRVÄNTAD UTVECKLING NVU är beroende av hur utvecklingen i Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner utvecklas. Vårt uppdrag är att tillhandahålla utbildningar som efterfrågas från elever, föräldrar och näringsliv. Av de framtidsstrategier vi jobbar med så pågår kontinuerligt utvecklingsarbete när det gäller programstruktur och utbud samt utvecklad samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Vi arbetar hela tiden med att tydliggöra mål och riktlinjer som är av betydelse för verksamheten. Det är viktigt att uttrycka realism och handlingsberedskap samt att kontinuerligt utvärdera och ompröva resultaten. För att det ska kännas realistiskt bör det finnas ett klart samband mellan resurstillgång, prestationer, resultat och effekter. Den reformerade gymnasieskolan införs till hösten Generellt i riket gäller att antalet sökande till fristående skolor ökar och antalet elever med social problematik ökar. För att anpassa utbudet till minskat elevunderlag är neddragning av lärarresurser de kommande åren en realitet. Potentiella elever i gymnasieskola och vuxenutbildning Befolkningsprognosen (Statistiska Centralbyrån ) visar att antalet åringar inom förbundsområdet minskar för varje år. Eftersom gymnasiet är minst treårigt sker däremot en eftersläpning av antalet elever som är i gymnasieutbildning. Kategori gymnasiet år Fagersta Norberg Skinnskatteberg Andel i % Fagersta 52,5 51,7 51,1 52,7 54,4 Norberg 28,2 28,1 30,0 27,3 26,7 Skinnskatteberg 19,3 20,2 18,9 20,0 18,9 Kategori vuxenutbildning år Fagersta Norberg Skinnskatteberg Andel i % Fagersta 55,8 56,7 56,6 56,1 56,0 Norberg 24,8 24,6 24,5 24,9 25,0 Skinnskatteberg 19,4 18,7 18,9 19,0 19,0 Det som eventuellt kan påverka fördelningen i procent mellan våra tre medlemskommuner är den idag ökade inflyttningen av nyanlända till framförallt Fagersta kommun. ~ 15 ~

18 RESULTATRÄKNING Belopp i kkr. Not Budget Utfall Avvikelse Utfall % 2009 Verksamhetens externa intäkter % Verksamhetens kostnader ,5% Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader % Medlemsbidrag Förändring Pensionsavsättning Finansiella intäkter Resultat före extraordinära poster Resultat ~ 16 ~

19 BALANSRÄKNING Belopp i kkr. TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier, ackumulerat Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Årets Resultat Resultat Avsättningar Avsättning pensioner Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa avsättningar och skulder Ansvarsförbindelse Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt per 31/12, enligt uppgift från SPP ~ 17 ~

20 NOTER Belopp i kkr Not 1 Verksamhetens externa intäkter Interkommunala intäkter Statsbidrag gymnasievux Kommunalt bidrag Sfi Statsbidrag/kommunbidrag övrigt Intäkter Uppdragsutbildning Försäljningsintäkter (lego) Bidrag Riksidrottsförbundet EU-bidrag ESF-projekt Driftbidrag AMV Försäljning tjänster, lärare, läkare Övriga intäkter (momsbidrag, elevavgifter) Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader, exkl. politisk ledning Lokalkostnader inklusive ombyggnader Interkommunala kostnader - gymnasiet gymnasiesärskola vuxenutbildning Inackorderingsbidrag Köp av tjänster ESF projekt köp av tjänster Undervisningskostnader Skolskjutsar Skolmåltider Övriga kostnader - marknadsföring, reklam, annons försäkring, larm, bevakning telefon, datakommunikation, fax, internet förbrukningsinventarier kopiering, kontorsmaterial politisk ledning övrigt Summa ~ 18 ~

Utbildning som leder Dig in i framtiden! Budget 2011

Utbildning som leder Dig in i framtiden! Budget 2011 Utbildning som leder Dig in i framtiden! Budget 2011 med INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Gymnasieskolan... 3 Vuxenutbildning... 9 VAD HÄNDER SEDAN!...12 Gymnasieutbildning

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012 Norberg Skinnskatteberg Fagersta Budget 2012 med plan för 2013 och 2014 Innehåll INLEDNING... 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Gymnasieskolan... 3 Vuxenutbildningen... 9 FRAMTIDSSPANING... 12 Och sen då?...

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

PM - Omläggning av gymnasieskolan

PM - Omläggning av gymnasieskolan 2014-01-28 PM - Omläggning av gymnasieskolan Sammanfattning Avhoppen för gymnasieskolan är gymnasieskolans största problem, samtidigt minskar yrkesprogrammen i attraktivitet trots att många branscher efterfrågar

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer