Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (14) Kommunstyrelsesalen, kl 09:00-15:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-10-08 1 (14) Kommunstyrelsesalen, kl 09:00-15:30"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (14) 238Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00-15:30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Kjell Gustafsson, S, Franco Sincic, V, Jan Björfeldt MP - 14: , (ersättare för Eric Westerberg, MP), Carina Johansson, FP, Birgitta Gunnarsson, C, Birger Hagström KD (ersättare för Tommy Engback, KD) Ersättare Nicklas Karlsson, S, Sigbritt Bothin, S, Birgitta Larsson, S, , till kl 12:00, Fredrik Rydberg, V, Anette Ohlsson till kl 14:40), Jim Kellander FP, Maria Gillberg C, , till kl 12:00 Övriga deltagande Dag Segrell kommunchef, Stefan Rylander, Chris Tevell, Maria Åh- Jennifer Myrén, Thomas Kinell, Lotta Gylling Britt-Marie Johansson, Ödeshögs kommun Lena Svensk och Carina Jönsson MSE Utses att justera Franco Sincic Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Patrik Hjalmarsson Paragrafer Ordförande Cecilia Vilhelmsson Justerande Franco Sincic ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Patrik Hjalmarsson

2 Kommunstyrelsen (14) 227 Information från Räddningstjänsten om IVPA, Stefan Rylander från räddningstjänsten i Mjölby kommun informerar om IVPA (I Väntan På Ambulans) verksamheten. Verksamheten startade i samarbete med landstinget Av kommunstyrelsen beviljade investeringsmedel inköptes utrustning. Fordon är placerade i Mjölby, Skänninge och Boxholm. IVPA-uppdragen består av hjärtstopp, luftvägshinder, svår syrebrist, stor synlig blödning samt övrig livshotande belägenhet. De utförs på uppdrag av SOS-larm. En brandman, tidigare ambulanssjukvårdare, utbildar samtliga brandmän. Utbildningen består av, akuta sjukdomstillstånd, D-HLR, syrgasutbildning med tillhörande delegation. Utbildningen är på totalt 12 timmar med årliga repetitionsutbildningar om 6 timmar. För varje uppdrag som görs debiteras landstinget med kronor. Undantaget är hjärtstoppslarm inom Mjölby stadsgräns. De löpande kostnaderna för utryckning täcks av ersättningen från landstinget. Från april 2013 till årsskiftet 2013/2014 gjordes 25 uppdrag och 2014 t o m sept har 29 uppdrag utförts. Kommunstyrelsen tar del av informationen

3 Kommunstyrelsen (14) 228 Dnr KS/2014:307 Nytt reglemente för den Tekniska nämnden Bakgrund Kommunfullmäktige i Mjölby kommun beslutade i november 2011 om en översyn av hur de tekniska verksamheterna ska organiseras. Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att verkställa översynen. Efter en upphandling gjorts i oktober 2013 gavs uppdraget till Unik resurs. Unik resurs genomförde under våren en utredning som utmynnade i ett förslag till framtida organisering. Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades bla att ge i uppdrag till kommunchefen, lägga fram ett förslag till inrättande och organisation av en ny teknisk nämnd och förslag till reglemente för den nya tekniska nämnden. Sammanfattning Förslag till inrättande och organisation av en ny teknisk nämnd behandlas i särskilt ärende. Förslag till reglemente har framtagits av kommunledningskontoret Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reglemente för Tekniska nämnden med 7 ledamöter och 5 ersättare. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Akten

4 Kommunstyrelsen (14) 229 Dnr KS/2014:308 Reviderat reglemente för kommunstyrelsen Bakgrund Med anledning av att kommunstyrelsen presenterats förslag till bildande av en ny nämnd, Tekniska nämnden, med ansvar för kommunens tekniska verksamheter har ett nytt reglemente tagits fram för den nya nämnden. Ansvaret för den Tekniska nämnden innebär ett förändrat verksamhetsansvar för kommunstyrelsen som avhändes ansvaret för en del av kommunens tekniska verksamheter. Med anledning av det har kommunstyrelsens reglemente reviderats. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktigebesluta att anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Akten

5 Kommunstyrelsen (14) 230 Dnr KS/2014:376 Nyemission i Utsikt Bredband AB Bakgrund En nyemission för Utsikt Bredband, som till 10,1 % ägs av Mjölby- Svartådalen Energi AB, föreslås. Enligt ägardirektiven ska kommunfullmäktige beredas tillfälle att yttra sig. Sammanfattning Resultatutvecklingen är positiv för Utsikt Bredband AB och ökade investeringar planeras. Huvudprincipen är att bolaget ska finansieras på egna meriter på kapitalmarknaden. Genom denna nyemission tillförs Utsikt Bredband AB 20 mkr från befintliga ägare vilket medför att bolagets egna kapital ökar liksom bolagets kassa. På så sätt sjunker skuldsättningsgraden och möjligheten att finansiera sig med den egna kassan ökar. Genom nyemission sänder ägarna tydliga och positiva signaler till bankerna som visar på ägarnas syn på fortsatt expansion inom bredbandsområdet. Nyemissionen om 20 mkr föreslås genomföras genom att aktiekapitalet ökas med 10 mkr och fritt eget kapital ökas med 10 mkr, som så kallad överkursfond. Överkursfonden får disponeras friare än aktiekapitalet. För detta krävs en anpassning till nu gällande bolagsordning för Utsikt Bredband AB. Thony Andersson (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att understödja nyemission i Utsikt Bredband AB i enlighet med dess styrelses förslag, det vill säga en nyemission om 20 mkr, samt att godkänna att Mjölby-Svartådalen Energi AB deltar i nyemissionen i paritet till sitt aktieinnehav, 10,1 %, det vill säga med 2,02 mkr, samt att godkänna för nyemission nödvändiga anpassningar av bolagsordningen enligt förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Akten

6 Kommunstyrelsen (14) 231 Dnr KS/2014:407 Delårsrapport Delårsrapport ska enligt Kommunal redovisningslag (KRL Kap 9, 1) upprättas minst en gång per år. Kommunfullmäktige i Mjölby har beslutat att Mjölby kommun ska presentera delårsrapport per 31 augusti varje år. Delårsrapporten följer riktlinjer för delårsrapport enligt KS 164/2011. Från och med 2014 finns Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 22, Delårsrapport. Kommunens riktlinje kommer att uppdateras senare under Periodens resultat uppgår till 58,6 (2,5) mkr. Resultatet efter åtta månader ligger vanligen på en högre nivå än helårsresultatet som enligt bokslutsprognos efter åtta månader pekar mot 11,8 mkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga delårsbokslutet till handlingarna. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Akten

7 Kommunstyrelsen (14) 232 Dnr KS/2014:439 Direktiv till kommunens ombud inför extra bolagsstämma med Östsvenska Yrkeshögskolan AB. Östsvenska Yrkeshögskolan AB hat kallat till extra bolagsstämma den 14 oktober med anledning av fusionen mellan Regionförbundet Östsam och Landstinget i Östergötland. Kommunstyrelsen beslutade den 3 september om direktiv till kommunens ombud, kommunstyrelsens ordförande. Efter ägarmötet den 4 september vill kommunstyrelsens ordförande åter ta upp frågan om direktiv till kommunens ombud. Kommunstyrelsen beslutar att till arbetsutskottet delegera beslut om direktiv till kommunens ombud. Beslutet skickas till: Akten

8 Kommunstyrelsen (14) 233 Information från IT-chefen IT-chefen Peter Åström informerar om hur verksamheten utvecklats inom IT-området och en idé om samverkan mellan Mjölby, Vadstena och Motala kommuner Verksamhet När det gäller verksamheten anser Peter Åström att Mjölby kommuns värdegrund är som gjord för IT-verksamheten, dvs Medborgare och kunder i fokus IT-enheten utgår från medborgarens och kundens behov, önskemål och rätt till delaktighet Professionellt bemötande IT-enheten bemöter medborgare och kunder på ett kompetent och respektfullt sätt Samverkan för förbättringar IT-enheten ser samverkan som en förutsättning för värdeskapande förbättringar Kreativt förhållningsätt IT-enheten är engagerade och modiga. Vi ser utmaningar som möjligheter och fokuserar på resultat Prestationer IT Löst över ärenden Skapat finansieringsmodell -Tjänstekatalog ver. 1.2 / Systemavtal Ökat samarbetet med förvaltningarna -Kundansvarig / kundmöten / LDA-träffar -Byggt förtroende Beskrivit för politiken vad IT-avdelningen arbetar med Implementerat en IT-prioriteringsgrupp Genomfört en kundundersökning Uppdaterat ärendehanteringssystemet Nilex med helt Ny struktu -Ny själserviceportal, mm (Lansering V41) Rekryterat 5 personer -Servicekoordinator, Logistikansvarig -Servicedesk -Logistiktekniker-Systemtekniker Samverkan En idé om samverkan om IT-drift mellan Motala, Mjölby och Vadstena kommuner diskuterades på den 25 april 2014 mellan kommunernas ITchefer och kommunchefer som kom överens om att ta fram ett material om

9 Kommunstyrelsen (14) förutsättningar för en samverkan och presentera för kommunernas kommunstyrelser. En liknande samverkan har genomförts i Västergötland mellan Götene, Lidköpings och Skara kommuner och som utvärderats avseende förväntade effekter där minskad sårbarhet och bättre samlad kompetens var lyckosamt. Även bättre service, bättre leverantörsavtal, beredskap för framtiden och katalysator för framtiden var en effekt av samverkan. Samverkansområden kan vara personal/resurser, servicedesk, logistik, identitetshantering, projektmodell, IT-system, drift utanför ordinarie arbetstider och upphandlingar. Samverkan kan organiseras i form av ett kommunalförbund, gemensam nämnd eller gemensamt ägt bolag. En fortsättning på idén är att informera respektive kommunstyrelser och få i uppdrag att arbeta vidare med en samverkan för att ta fram underlag för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen tar del av informationen

10 Kommunstyrelsen (14) 234 Dnr KS/2013:195 Information från överförmyndaren i Ödeshögs kommun om samverkan mellan Motala och Vadstena. Britt-Marie Johansson från Ödeshög informerar om pågående samverkan med Motala och Vadstena kommuner. Den stora fördelen för Ödeshög är att man numer har tillgång till juristkompetens, gemensam administration i Motala och utbildning av nya och gamla gode män och förvaltare. Samtidigt finns en viss funktion kvar i Ödeshög, 2 tim/vecka, för utlämning av blanketter av olika slag och vid behov träffar med gode män och huvudmän. Det är även värdefullt vid nyrekrytering av gode män. Om Mjölby kommun ska gå med i en gemensam nämnd bör förslag till hur en liknande stödfunktion kan organiseras inom te x Medborgarservice. För uppseende-verksamheten av gode män och förvaltare och kontroller av årsredovisningar är det betydelsefullt med den gemensamma juristkompetensen och administrationen. Ekonomiskt har samverkan inte haft någon betydelse för Ödeshögs kommun. Kommunstyrelsen tar del av informationen.

11 Kommunstyrelsen (14) 235 Information från ekonomichefen om komponentavskrivning Från 2014 ska komponentavskrivning tillämpas i kommunal redovisning för betydande komponenter där skillnad i förbrukning är väsentlig En komponent har gemensam nyttjandeperiod och åtgärdas normalt i ett sammanhang, t.ex. stomme, tak, fönster. För ex en kontorsfastighet kan följande komponenter finnas: Stomme 60 år Fasader 40 år Fönster, tak, el 30 år Entrépartier, ventilation 20 år Styr och regler, belysning, driftlarm 15 år Passagekontroll, inbrottslarm, målning 10 år. Syftet med detta är att Få en mer rättvisande bild av verkligheten, Underhållsåtgärder som höjer värdet ur ett verksamhetsperspektiv höjer det bokförda värdet=>rätt bokfört värde, Underhållsutgifter periodiseras under den tid de tillför nytta för verksamheten=>rätt resultat, Rätt värde på våra tillgångar=>rätt internhyror=>rätt ersättning till externa utförare Arbetsgången för Mjölby kommun är Uppstartsmöte 28/8 med KEF och östgötakommunerna (ej Linköping, Norrköping, Motala) Ta fram principer (komponenter, andel, nyttjandeperioder), i samarbete med tekniska kontoret Utreda konsekvenser? Lägesbild Återträff 18/11 för att om möjligt få likartade principer Stäm av med revisionen Från 2015 börja med de nya investeringarna Under 2015 se över anläggningsregistret och tillämpa komponentavskrivning successivt (fastigheter, gator, va) I budgetprocessen inför mål och budget flytta underhållsbudgeten till investeringsbudgeten - ta hänsyn till effekter p.g.a. omvärdering av det gamla Revidera riktlinjer (god ekonomisk hushållning, investeringar m.m.) Se över internhyresnivåer, ev ramjusteringar Kommunstyrelsen tar del av informationen

12 Kommunstyrelsen (14) 236 Meddelanden Följande meddelanden redovisas Kungörelse från byggnadskontoret, detaljplan för del av kv Nämndemannen. Kommunstyrelsen tar del av inkomna meddelanden

13 Kommunstyrelsen (14) 237 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas på sammanträdet. Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen Upphandling av El- och automationsarbeten i VA-anläggningar. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen

14 Kommunstyrelsen (14) 238 Övrigt Jim Kellander (FP) tar upp fråga om Tillväxtutskottets kallelse och ärenden och menar att några av ärendena bör redovisas för kommunstyrelsen.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16.05 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C)

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Sigbritt Bothin (S) och Anders Steen (C) Kommunfullmäktige 2012-04-24 1 (19) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-23.05 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Carina Johansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:00 Plats och tid Beslutande Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD 167-177 Carina Jönsson,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer