Regler för SMR-bidraget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för SMR-bidraget"

Transkript

1 , Bilaga 1 Regler för SMR-bidraget Dessa regler gäller för bidrag förmedlade av SMR från Sida för utvecklingssamarbete i syd och öst samt för informationsarbete i Sverige. Reglerna utgör en bilaga till avtal som skrivs mellan SMR och respektive medlemsorganisation. SMR för genom denna avtalstext vidare tillämpliga regler från Sida. Medlemsorganisationen ansvarar för att skriva avtal med sina samarbetsorganisationer. Varje organisation ansvarar för att föra vidare gällande avtalsvillkor till nästa led. SMR har utarbetat en avtalsmall som svenska medlemsorganisationer kan utgå ifrån för att teckna avtal med sina samarbetsorganisationer. Medlemsorganisationerna har därmed också ett ansvar för att följa upp och kontrollera att samarbetsorganisationer följer aktuella regler och avtalsvillkor. Revision av bidragsmedel För att säkerställa att SMRs bidrag används för de syften de är avsedda för ska alla insatser med SMR-bidrag revideras årligen. Kraven på revision ska föras vidare i varje led. Revision i Sverige Medlemsorganisationen är ansvarig för att insatsen revideras årligen. Revisionen ska utföras av en extern, oberoende och kvalificerad revisor. SMR ska godkänna uppdragsbeskrivningen (terms of reference) för revisionen och valet av revisor. Till avtalet mellan SMR och medlemsorganisationen bifogas en mall för uppdragsbeskrivningen. Den ska utgöra en del av revisorns uppdragsbrev, antingen infogad i löpande text eller som bilaga. Vid samfinansierade insatser accepterar SMR en gemensam revision för alla finansiärer, men SMR ska delta i utformningen av uppdragsbeskrivningen. Revisorn ska göra en årlig granskning av medlemsorganisationens samtliga insatser som har stöd från SMR (pågående och slutrapporterade insatser som lyder under dessa avtalsregler). Revisorn ska därefter utfärda en samlad revisionsrapport och en samlad revisionspromemoria (management letter) med uppdaterad information om samtliga insatser. Det ska framgå tydligt vad som avser del- respektive slutrapportering. Revisorn ska granska att medlemsorganisationen har avtal med samarbetsorganisation i de fall medel förmedlas vidare. Revisorn ska då även granska att del- och slutrapporter med tillhörande revision har inkommit i tid i enlighet med avtalade datum mellan medlemsorganisation och samarbetsorganisation. Revisionsrapporten ska innehålla insatsnummer och avtalsdatum med SMR, underskrift av revisor samt titel. Det ska framgå att revisionen gjorts enligt ISA 800/805 Revisorn ska uttala sig/bestyrka i revisionsrapporten enligt ISA 800/805 om huruvida den finansiella rapporten (som alltid utgör en del av del- respektive slutrapport) överensstämmer med medlemsorganisationens redovisning/bokföring och SMRs riktlinjer för finansiell rapport (enligt detta avtal). Revisorn ska granska underlag/verifikationer till bokföringen. 1 (10)

2 Revisionspromemorian (management letter) baseras på den finansiella rapporten (se Finansiell instruktion), inte på hela organisationen. Revisionspromemorian ska innehålla de iakttagelser som revisorn har gjort under granskningsprocessen. Revisionspromemorian ska även innehålla uppgifter om ifall medlemsorganisationen har vidtagit åtgärder för tidigare revisionsrekommendationer och om dessa anses vara tillräckliga. Av revisionspromemorian ska det framgå vilken granskning revisorn har gjort samt vilken granskningsmetod som har använts. Medlemsorganisationen ska skicka revisionsrapporten och revisionspromemorian till SMR senast fem dagar efter att de har fått dem från revisorn och inte senare än 31 maj varje år. Medlemsorganisationen ska bedöma och agera på information som framkommer i rapporteringen, dokumentera sitt ställningstagande och rapportera eventuella brister/problem till SMR. Ett svar (management response) ska tas fram av medlemsorganisationen, inkluderande en åtgärdsplan, och skickas till SMR och revisor inom en månad. Kostnader för svensk revision kan ingå i insatsbudgeten. Medlemsorganisationen ska samarbeta med och assistera SMR och/eller Sida vid eventuella tilläggsrevisioner eller uppföljningar som SMR och/eller Sida kan komma att begära. Revision i nästkommande led I de fall medlemsorganisationen vidareförmedlar SMR-bidraget till en samarbetsorganisation ska medlemsorganisationen ansvara för att bidraget årligen revideras enligt de krav som ställs ovan och i uppdragsbeskrivningen. Medlemsorganisationen ska godkänna uppdragsbeskrivningen och samarbetsorganisationens revisor för revision av SMR-bidraget. Medlemsorganisationen ska kontrollera att revisorn är kvalificerad samt att revisionen görs enligt ISA 800/805. Revisionen ska genomföras av en extern, oberoende och kvalificerad revisor och genomföras enligt internationell standard eller nationell standard om den bedöms vara likvärdig. Med kvalificerad revisor avses godkänd eller auktoriserad revisor eller motsvarande enligt EUs krav eller nationella krav. Revisorn måste själv kunna sätta sig in i ISA 800 eller 805 standarden och själv utifrån det avgöra om han/hon kan ta sig an uppdraget. Medlemsorganisationen ansvarar för att revisionsrapport, revisionspromemorian och samarbetsorganisationens svar (management response inklusive åtgärdsplan) kommer in i tid i enlighet med de datum som har avtalats med samarbetsorganisationen. Kostnader för revision i nästkommande led kan ingå i insatsbudgeten. Egeninsats En medlemsorganisation som får Sida-bidrag via SMR ska finansiera en del av kostnaderna med egna medel. Denna egeninsats är ett uttryck för organisationens prioriteringar och förmåga att mobilisera ett engagemang. Egeninsatsen ska vara kontanta, privata medel insamlade i Sverige. Medlemsorganisationen kan ha fått pengarna genom vanlig insamlingsverksamhet, men också genom gåvor, företagssponsring, avgifter på tjänster eller andra intäkter som organisationen får från privatpersoner. Eget eller insamlat material får inte räknas som del av egeninsatsen, inte heller värdet av medlemsorganisationens eller samarbetsorganisations eget arbete. Medlemsorganisationen ska kunna redogöra för hur egeninsatsen är beräknad och hur man kontrollerar och säkerställer att enbart godkända intäkter ingår. Kravet på egeninsatsen är att den ska vara minst 10 procent av kostnaden för den SMR-stödda insatsen. Egeninsatsen ska redovisas 2 (10)

3 i enlighet med godkänd budget för respektive insats. Den redovisade egeninsatsens andel av insatsens totala kostnader ska stå i proportion till den budgeterade egeninsatsens andel av budgeterade totala kostnader. Administrationsbidrag Administrationsbidraget är ett bidrag till den svenska medlemsorganisationen för uppföljning av insatser. Administrationsbidraget motsvarar 8 procent av det beviljade bidraget. Summan ska inte ingå i budgeten i ansökan till SMR. SMR räknar ut administrationsbidraget utifrån storleken på erhållet SMR-bidrag. Revisionskostnader i Sverige kan budgeteras för i insatsbudgeten och behöver alltså inte täckas av administrationsbidraget. Extra uppföljningskostnader som inte täcks av administrationsbidraget kan också budgeteras för och ingå i insatsbudgeten. Dessa kostnader ska preciseras och vara möjliga att bedöma. Utbetalningen av administrationsbidraget sker vid varje utbetalningstillfälle under den aktuella perioden (8 procent av utbetalt belopp). Andra bidrag Medlemsorganisationen kan kombinera bidragen med annan typ av verksamhet med bidrag från andra källor så länge som medlen används på det sätt som beskrivits i den godkända ansökan. I ansökan ska medlemsorganisationen uppdelat per år presentera den totala budgeten uppdelad på sökt bidrag, egeninsats och bidrag från andra givare. Medlemsorganisationen i ansökan (och IHS) samt i del-/slutrapport redovisa om andra bidrag går till en specifik budgetpost (i IHS andra bidrag) eller om de fördelas över flera poster (i IHS allmänna bidrag), se SMRs instruktionsvideo ( SMR-bidraget ska alltid redovisas separat om inte bidraget har godkänts som kärnstöd (core funding) alternativt som en del av ett sammanhållet program. När en insats kan påbörjas SMR-medel beviljas inte till redan genomförda aktiviteter. En insats kan påbörjas efter det att avtal har skrivits i respektive led och godkänts av SMR. Om aktiviteter inom ramen för en godkänd insats påbörjas före det att avtal har skrivits, görs detta på egen risk med egna medel. Rekvisition och utbetalning av beviljat bidrag Medlemsorganisationen ska lämna en lyftplan för planerade rekvisitioner per insats och år, planen ska följa det faktiska medelsbehovet som föreligger. En sådan plan lämnas in till SMR i början av varje år. När lyftplanen är godkänd och avtal har undertecknats med SMR kan den sökande medlemsorganisationen rekvirera bidraget. Detta sker skriftligen. Om det faktiska medelsbehovet ändras för den aktuella rekvisitionsperioden, ska lyftplanen justeras. Rekvisition av SMR-bidrag ska göras med hjälp av en särskild blankett som undertecknas av behörig representant, enligt gällande avtal med SMR. Vid begäran om utbetalning ska formalia om organisationen och insatsen anges samt det begärda beloppet. Vid första rekvisitionstillfället 3 (10)

4 ska det på rekvisitionen anges när insatsen beräknas starta. På rekvisitionen ska även en prognos ges för när ytterligare medel ska rekvireras och hur mycket (alternativt bekräfta att det sker enligt godkänd rekvisitionsplan). Vid nästkommande rekvisitioner ska det förutom prognos, även redovisas hur mycket medel som hittills (under innevarande år) utbetalats för insatsen. En rekvisition kan skannas in och skickas via e-post, förutsatt att man samtidigt skickar originalet med ordinarie postgång. Före den första utbetalningen ska en kopia på avtal mellan medlemsorganisation och samarbetsorganisation skickas till SMR. SMR granskar avtalet för att säkerställa att avtalsvillkoren har förts vidare. Om ett tilläggsavtal har tecknats mellan medlemsorganisation och samarbetsorganisation, ska en kopia på tilläggsavtalet skickas in till SMR. Utbetalning av medel kan endast göras om organisationerna har fullgjort de rapporteringskrav som gäller. Godkända bidrag ska rekvireras före den 31 december det år som bidraget är avsett för. För att kunna rekvirera bidraget efter den 31 december ska en särskild överenskommelse ha gjorts med SMR. Medlemsorganisationen ska med sin samarbetsorganisation följa samma regler för utbetalning av medel som ovan. Kontroll av rapportering och det aktuella behovet av medel ska ske innan utbetalning. Medlemsorganisationen ska även begära att samarbetsorganisationen bekräftar mottagandet av bidraget genom att ange mottagen summa i lokal valuta eller den valuta som används i projektet. Ett bankkontoutdrag ska verifiera summan. Medlemsorganisation som vidarebefordrar SMR-bidrag till en samarbetsorganisation ska göra detta via det svenska och/eller internationella banksystemet. Om det bedöms att befintliga banksystem inte fungerar tillräckligt bra, ska ett godkännande av SMR ske för att pengar ska kunna transfereras på annat sätt. Bankkonton, ränta, valutakursdifferenser och återbetalning Utbetalda bidrag från SMR ska hållas på ett separat konto hos medlemsorganisationen. Kontot ska tecknas av minst två personer i förening. Uppkommen ränta på kontot i Sverige kan användas inom ramen för godkända insatser och av SMR godkända budgetposter. Den ska redovisas separat på den finansiella delen av rapporten. Årlig ränta på bankkontot ska redovisas till SMR varje år senast den 31 januari. Kopia på bankkontoutdraget ska skickas in till SMR. Medlemsorganisationen ska försäkra sig om att samarbetsorganisationen håller SMR-bidrag på ett bankkonto. Om det är omöjligt att ha pengarna på ett separat konto på grund av landets gällande lagstiftning räcker det att medlen finns på ett bankkonto. Bidraget ska dock alltid särredovisas, vilket ska säkerställas i bokföringen och ekonomihanteringen. Eventuell ränteintäkt på samarbetsorganisationens konto ska redovisas som intäkt på en separat rad i slutrapporten. Denna ränteintäkt kan enbart användas inom ramen för den godkända insatsen och av SMR godkända budgetposter. 4 (10)

5 Valutakursdifferenser I slutrapporten ska valutakursdifferenser redovisas. Detta sker i den ekonomiska sammanställningen på en separat rad. Eventuella valutakursdifferenser ska kommenteras i den berättande rapporten. Om kursvinst/förlust påverkar den lokala budgeten med mer än 10 procent ska det kommuniceras med SMR. Kursvinster ska användas inom ramen för den godkända insatsen och till av SMR godkända budgetposter. Som avtalspart med SMR vilar ansvaret på medlemsorganisationen att redovisning av kursdifferenser är korrekt. Mottagarbevis som ska användas vid varje utbetalningstillfälle, där den mottagna summan i annan valuta bekräftas av samarbetsorganisationen, ger möjlighet till kontroll av valutakurser i efterhand. Återbetalning När en insats är avslutad, ska medel som inte används återbetalas till SMR. Återbetalningsskyldighet gäller: När utbetalda medel har använts på ett sätt som avviker från vad SMR och medlemsorganisationen har kommit överens om enligt gällande avtal. När utbetalda medel inte har använts inom den period för vilken de är beviljade, och förlängning inte godkänts av SMR. När utbetalda medel som inte utnyttjats överstiger 500 kronor. När egeninsatsen är för låg. Återbetalningsskyldigheten gäller inte utbetalat administrationsbidrag. Vid återbetalningar ska insatsnumret tydligt anges. Återbetalning ska ske till: Bankgiro för utvecklingsinsatser sydanslaget Bankgiro för insatser inom östanslaget Bankgiro för informationsinsatser När SMR bedömer slutrapporten kontrolleras att rätt belopp har återbetalats eller kommer att återbetalas. Omdisponeringar och förändringar Stora ändringar inom ramen för godkänd insats ska godkännas av SMR. Detta gäller normalt följande områden: omdisponeringar som överstiger 10 procent per budgetpost i godkänd ansökan, förändringar som innebär helt nya kostnader och nya budgetposter, tidsförskjutningar som påverkar genomförandet av insatsen enligt godkänd plan, andra förändringar hos svensk medlemsorganisation eller samarbetsorganisation som påverkar möjligheterna att genomföra insatsen enligt beviljad plan, exempelvis förändringar på viktiga besluts- och ledningspositioner. 5 (10)

6 Om en insats behöver förlängas ska detta godkännas av SMR. I de fall SMR har godkänt en ansökan på en mer övergripande nivå (till exempel program) är det medlemsorganisationens ansvar att följa upp och godkänna förändringar på en specificerad insatsnivå. Krav på god redovisningssed SMR kräver en god redovisningssed av medlemsorganisationerna och deras samarbetsorganisationer. I minst sju år efter att en insats är avslutad och slutrapporterad, ska rapporter, redovisningar, bokföringsunderlag och övrig relevant dokumentation kopplad till insatsen finnas tillgängliga hos respektive organisation. SMR och Sida har rätt att med egen personal, eller med inhyrda konsulter, besöka, granska och utvärdera verksamheten. Medlemsorganisationen ska ha ett ändamålsenligt redovisningssystem, en systematisk och kronologisk bokföring samt god intern kontroll och förvaltning. Medlemsorganisationen ska även försäkra sig om att samarbetsorganisation har detta. Medlemsorganisationen ska samla in och granska årsredovisningar, revisionsberättelser och revisionsrapporter från samarbetsorganisationen för att kontrollera att SMR-bidraget specificerats som intäkt i den finansiella rapporten, alternativt i en fotnot eller kommentar, samt om organisationens verksamhet är rimlig i relation till dess ekonomiska ställning. Ovanstående handlingar behöver bara krävas in i de fall det är ett lagstadgat krav i landet. I övrigt är det endast en rekommendation från SMR att en revision görs av hela organisationen. Upphandling Medlemsorganisationen ska ha egna upphandlingsregler och följa dessa i användningen av SMRbidrag. All upphandling av varor och tjänster som den svenska medlemsorganisationen gör med SMR-bidrag ska göras på ett affärsmässigt sätt. Konkurrensmöjligheter ska utnyttjas och anbud ska behandlas objektivt så att konkurrens på lika villkor kan uppnås. Minst dessa regler ska tillämpas: a) Upphandling ska ske i konkurrens för alla tjänsteupphandlingar överstigande åtta prisbasbelopp 1 såvida inte annat överenskommits med SMR. Därutöver skall skriftlig prisjämförelse göras vid alla upphandlingar överstigande SEK. b) Upphandling ska ske i konkurrens för alla varuupphandlingar överstigande två prisbasbelopp såvida inte annat överenskommits med SMR För information om aktuella prisbasbelopp hänvisas till skatteverkets hemsida: För samarbetsorganisation gäller följande vid upphandling: Den ska ske i konkurrens. Samarbetsorganisationen ska ha egna upphandlingsregler och följa dessa. 1 Prisbasbeloppet fastställs för ett år i taget av regeringen. Det bestäms utifrån konsumentprisindex. Prisbasbeloppet är utgångspunkt för indexreglerade förmåner. 6 (10)

7 Medlemsorganisationen ska kontrollera att samarbetsorganisationen har upphandlingsregler samt att den följer dessa. Finansiell instruktion I ansökan till SMR ska medlemsorganisationen redovisa hur mycket av total godkänd budget som beräknas stanna och förbrukas i medlemsorganisationen respektive vad som beräknas gå till och förbrukas i medlemsorganisationens regionkontor (om sådant finns). Fördelningen ska även göras på kostnadstyp i SMRs insatshanteringssystem (IHS) och justeras vid eventuell budgetrevidering. Se SMRs videoinstruktion. Den finansiella rapporten för insatsen ska göras årligen som en integrerad del av del- och slutrapporter (se Mall för rapportering). Medlemsorganisationens ledning/styrelse ansvarar för den finansiella rapporten. Medlemsorganisationen ska redovisa hur mycket bidrag som mottagits från SMR och hur mycket av det totala bidraget som stannat förbrukats i medlemsorganisationen respektive vad som gått till och stannat förbrukats i medlemsorganisationens regionkontor (redovisas på kostnadstyp i deloch slutrapport senast sista februari varje år respektive 12 mån efter sista utbetalning från SMR). Om medlemsorganisationen har tagit emot del- eller slutrapport från samarbetsorganisationen, ska årets utfall redovisas i den finansiella rapporten (kan vara preliminärt för delrapporter). Om medlemsorganisationen har egna kostnader som del i insatser, ska utfallet jämföras med avtalad budget för aktuell rapporteringsperiod. Rapporterade kostnader ska då kunna härledas från bokföringen och det ska finnas underlag (kvitton/fakturor) som verifierar kostnaderna. Det ska även framgå av noterna/kommentarerna till den finansiella rapporten vilken redovisningsprincip som används (kontantprincipen eller bokföringsmässiga grunder). Om det förekommer lönekostnader hos medlemsorganisationen ska det framgå av noterna vilken princip som används för fördelning av lönekostnader. Det ska finnas tillförlitliga rutiner som möjliggör uppföljning och revision av debiterad arbetstid. Medlemsorganisationen ska vid ansökan presentera ett beräkningsunderlag för lönekostnader i insatsen. I det underlaget ska det finnas en kort beskrivning av tjänsten, dess omfattning (timmar eller procent) samt en beskrivning av lönenivå med motivering till denna. Lönekostnader ska bokföras löpande under insatsens genomförande för att främja god uppföljning. Behörig person inom organisationen ska löpande godkänna/attestera dessa underlag. Nationella redovisnings- och skatteregler ska alltid följas. Förskott till anställda ska undvikas i största möjliga utsträckning. I de fall det inte går att undvika ska redovisning ske inom en månad. Lån till anställda hos medlemsorganisation och samarbetsorganisation får inte förekomma. Förutom ordinarie underskrift på del- och slutrapport ska den finansiella rapporten skrivas under av behörig person, den person som är organisationens ekonomiansvarige för insatsen. Medlemsorganisationen ansvarar för att ovanstående krav avseende den finansiella rapporten förmedlas vidare till samarbetsorganisation. 7 (10)

8 Delrapport För en insats som löper över flera år ska en delrapport lämnas in senast den sista februari varje år. Delrapporten ska göras på SMRs delrapporteringsmall och vara undertecknad av behörig person inom medlemsorganisationen. I delrapporterna ska en beskrivning ges av hur insatserna har utvecklats, om något har ändrats under rapporteringsperioden och i så fall varför. Viktiga resultat och lärdomar som har uppnåtts under perioden ska beskrivas. Rapporten ska även innehålla en ekonomisk redovisning av hur mycket medel som spenderats under perioden. Delrapportens finansiella del kan lämnas in med preliminärt utfall och utan revisorssignatur. Revisorn ska signera den finansiella rapporten i samband med revisionen och skicka in den tillsammans med revisionshandlingarna (senast 31 maj). Slutrapport Slutrapporter lämnas in löpande under året, men senast 12 månader efter sista utbetalningsdag från SMR (alternativa rapporteringsdatum kan anges i huvudavtalet). Slutrapporten ska göras på SMRs slutrapporteringsmall och vara undertecknad av behörig person inom medlemsorganisationen. Slutrapporten ska innehålla en finansiell del och en berättande del. Den ska också innehålla en revision av insatsen (se ovan Revision av bidragsmedel). Slutrapportens finansiella del kan lämnas in med preliminärt utfall och utan revisorssignatur. Revisorn ska signera den finansiella rapporten i samband med revisionen och skicka in den tillsammans med revisionshandlingarna. Den berättande delen ska beskriva insatsens resultat och om insatsen har genomförts enligt plan. Resultatredovisningen ska visa om och hur väl insatsen har uppfyllt sina mål. Resultatredovisningen ska också beskriva och analysera orsakerna till vad som gick bra eller dåligt samt vad alla inblandade har lärt sig. Rapporten ska även innehålla en ekonomisk redovisning av hur mycket medel som har spenderats under genomförandet av insatsen. Detta görs på den ekonomiska sammanställningen som återfinns i SMRs mall för slutrapportering. Se vidare ovan under Finansiell instruktion. Hur del- och slutrapporter lämnas in Medlemsorganisationen ska tillförsäkra sig om att det är en behörig person inom samarbetsorganisationen som skriver under de rapporter som inlämnas till medlemsorganisationen. Behörig person inom medlemsorganisationen ska underteckna de rapporter som sedan skickas till SMR. Del- och slutrapporter ska laddas upp direkt i SMRs insatshanteringssystem (IHS). Vad gäller slutrapport ska även ett underskrivet exemplar skickas med vanlig post till SMR. 8 (10)

9 Felaktig användning av medel och otillbörligt beteende SMRs förhållningssätt till korruption ska tillämpas i hanteringen av bidraget. Enligt SMRs antikorruptionspolicy betraktas följande exempel som korruption: favorisering och nepotism, mutor och bestickning, förskingring, utpressning, svindleri, jäv, penningtvätt, illegal finansiering av politiska partier. Se vidare SMRs antikorruptionspolicy på hemsidan. Den finns på svenska, engelska, franska och spanska. Medlemsorganisationen ska aktivt arbeta för att undvika, förebygga och upptäcka alla former av förskingring och korruption inom den egna organisationen och i aktiviteter som organisationen deltar i, inklusive men inte begränsat till de program eller insatser som ingår i avtal och finansieras med SMR-bidrag. För att undvika korruption innebär det att beakta de riskområden som finns i olika sammanhang i utvecklingssamarbetet. SMR delar upp dessa i interna och externa riskområden. Externa riskområden: Krig och konflikthärdar tenderar att generera mer korruption. Sammanhang med allmänt hög förekomst av korruption ökar risken hos samarbetsorganisationer och i utvecklingsinsatser. Svagt utvecklade demokratier och bristande transparens. Låg och ojämnt fördelad ekonomisk tillväxt. Svagt utvecklade civila samhällen och bristande mediebevakning. När utvecklingsbiståndet innehåller mycket pengar jämfört med den lokala ekonomin. Vid upphandlingar av varor eller tjänster. Interna riskområden: Omfattande kontanthantering i en organisation eller en insats. Nära vänskapsband mellan kolleger och/eller representanter för de avtalande parterna. Att kontrollen av hur regelverk och dokumentation efterlevs ersätts av ett alltför stort förtroende för medarbete. Bristande interna rutiner, policyn och regler. För att förebygga korruption i utvecklingssamarbetet ska medlemsorganisationerna och deras samarbetsorganisationer eftersträva öppenhet och transparens i sin verksamhet. Det är viktigt att alla aktörer i samarbetskedjan, inklusive de avsedda målgrupperna, har ett ägarskap och inflytande över processerna i utvecklingssamarbetet. Ansvariga personer ska även kunna ställas till svars för sina handlingar vilket kräver tydliga och väl dokumenterade strukturer för ansvar och mandat. Medlemsorganisationerna ska ha en egen policy och handlingsplan för det egna antikorruptionsarbetet. Personal och anlitade konsulter får inte för sig själv eller annan ta emot eller ge, begära eller lämna, utlova eller erbjuda muta eller annan otillbörlig belöning, ersättning, kompensation, otillbörlig vinning eller förmån av något slag som kan utgöra illegalt eller otillbörligt beteende. För att kunna upptäcka korruption finns en rad varningssignaler att beakta: Exempel på varningssignaler: Bristande transparens i organisationen eller projektet. 9 (10)

10 Otydliga eller bristande strukturer för ansvarstilldelning och ansvarsutkrävande i organisationen eller projektet. En mycket dominerande och karismatisk ledare för organisationen eller projektet. All makt är samlad till en eller ett fåtal personer i organisationen. Organisationen gör inga konsoliderade årsredovisningar. Projektbudgetar är otydliga och svåra att relatera till planerade aktiviteter. Rapporter kommer sent och är otydliga. Ekonomiansvarig har otillräcklig kompetens. Frågor besvaras undvikande. Tidspress när behoven sägs behöva mötas omedelbart. Tips och rykten om otillbörligheter kommer från olika, av varandra oberoende, håll. Som avtalspart med SMR ska medlemsorganisationen snarast vidta åtgärder vid kännedom/information om illegal eller otillbörlig hantering, eller annan form av missbruk av medel, i någon aktivitet som faller under avtal med SMR. Detta oavsett om medlemsorganisationen har ansvar för det otillbörliga beteendet eller inte. Information ska snarast ges till SMR om sådana upptäckter samt om vilka åtgärder som har vidtagits. Därefter ska medlemsorganisationen tillsammans med SMR diskutera och fatta beslut om hur frågan ska hanteras vidare. Medlemsorganisationen ska därefter informera SMR om utvecklingen och lämna en slutrapport med slutsatser och åtgärder. Medlemsorganisationen ska säkerställa att samarbetsorganisationen känner till och aktivt arbetar efter dessa regler. Vid misstanke om korruption eller ekonomisk misskötsel kan SMR eller Sida genomföra en särskild extern revision av insatsen. Om misstankarna bekräftas kan SMR överväga att avbryta sitt stöd samt säga upp befintliga avtal och medlemsorganisationen kan komma att bli återbetalningsskyldiga. Särskilda regler för kommunikationsarbete Bidraget för kommunikationsarbete i Sverige får inte användas för insamlingsverksamhet, allmän profilering av medlemsorganisation eller för medlemsvärvning. Informationsmaterial och kommunikationsaktiviteter På informationsmaterial och vid kommunikationsaktiviteter ska det vara tydligt: Att insatsen sker med stöd från SMR och Sida Att SMR och Sida inte har medverkat vid utformningen av material eller aktiviteter Att SMR och Sida inte tar ställning till de synpunkter som medlemsorganisationen framför. På informationsmaterial och vid kommunikationsaktiviteter som finansieras helt eller delvis med SMR-bidrag ska följande text finnas med: Detta har finansierats med stöd från Svenska missionsrådet och Sida. SMR/Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som framförs här. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens. SMRs eller Sidas logotyp får inte förekomma på material som inte är utgivet av SMR eller Sida. 10 (10)

Regler för SMR-bidraget

Regler för SMR-bidraget SIDA 1 av 14 Bilaga 1 Regler för SMR-bidraget Dessa regler gäller för bidrag förmedlade av SMR från Sida för utvecklingssamarbete i syd och öst samt för informationsarbete i Sverige. Reglerna utgör en

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen

Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen 2014-06-30 Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen 1 Bakgrund Svenska missionsrådets (SMRs) funktion som bidragsförmedlande ramorganisation regleras utifrån

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Allmänna villkor Praktikantprogrammet 2016

Allmänna villkor Praktikantprogrammet 2016 Allmänna villkor Praktikantprogrammet 2016 Universitets- och högskolerådets allmänna villkor för bidrag inom Praktikantprogrammet Vid tillämpning av dessa allmänna villkor definieras innebörden av följande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Systemgranskning av sex bidragsmottagande medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet

Uppdragsbeskrivning för Systemgranskning av sex bidragsmottagande medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet SIDA 1 av 8 Uppdragsbeskrivning för Systemgranskning av sex bidragsmottagande medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet Bakgrund Svenska missionsrådets funktion som bidragsförmedlande ramorganisation

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14) Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag

Allmänna villkor för bidrag Allmänna villkor för bidrag 2017-03-09 Linnaeus-Palme partnerskap 2017 1 (9) Allmänna villkor för bidrag inom Linnaeus-Palme partnerskap Vid tillämpning av dessa allmänna villkor definieras innebörden

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Svenska Bibelsällskapets antikorruptionspolicy

Svenska Bibelsällskapets antikorruptionspolicy 1 Svenska Bibelsällskapets antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicyn är en bearbetad version av SMR:s antikorruptionspolicy för bruk i Svenska Bibelsällskapet (SBS). Handlingsplanen är hämtat från United

Läs mer

APRIL 2003 ENHETEN FÖR SAMVERKAN MED ENSKILDA ORGANISATIONER. Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer. Allmänna villkor

APRIL 2003 ENHETEN FÖR SAMVERKAN MED ENSKILDA ORGANISATIONER. Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer. Allmänna villkor APRIL 2003 ENHETEN FÖR SAMVERKAN MED ENSKILDA ORGANISATIONER Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer Allmänna villkor Faktaruta Allmänna Villkor för svenska enskilda organisationer som beviljats

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll. Sammanfattning. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 105 25 Stockholm

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll. Sammanfattning. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 105 25 Stockholm Revisionsrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 105 25 Stockholm Datum Dnr 2008-04-01 32-2007-0685 Intern styrning och kontroll Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Inledning Korruption utgör ett allvarligt hinder för en rättvis utveckling och medför ökad fattigdom. Att motverka korruption i samhället såväl som

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

Ink 2003-02-2 7 SOCIALSTYRELSEN VLI< Zo p. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM. 2 bilagor. Regeringsbeslut 111:3 REGERINGEN

Ink 2003-02-2 7 SOCIALSTYRELSEN VLI< Zo p. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM. 2 bilagor. Regeringsbeslut 111:3 REGERINGEN r oaaaa Regeringsbeslut 111:3 REGERINGEN 2009-02-12 S2009/1311/FH (delvis) Social departementet Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM SOCIALSTYRELSEN VLI< Ink 2003-02-2 7 Dos Hand. Dnr,' Zo p Medel till förebyggande

Läs mer

Bidrag till Swedish Standards Institute (SIS) för standardarbete på området Social Responsibility

Bidrag till Swedish Standards Institute (SIS) för standardarbete på området Social Responsibility Protokoll 1 2010-03-30 UF2010/20632/IH (delvis) Utrikesdepartementet Bidrag till Swedish Standards Institute (SIS) för standardarbete på området Social Responsibility 2 bilagor Ärendet Sedan 2004 har Swedish

Läs mer

Forum Syds Allmänna Villkor

Forum Syds Allmänna Villkor Forum Syds Allmänna Villkor Allmänna Villkor för Sida-bidrag till svenska enskilda organisationer och Programavtalsorganisationer förmedlade via Forum Syd Beslutad av: Maria Kempe, Chef för projektstödsenheten

Läs mer

Riktlinjer för resor och reseersättning

Riktlinjer för resor och reseersättning Riktlinjer för resor och reseersättning Medlemsorganisationer och andra som reser på uppdrag av MyRight Antagen av styrelsen 111110, revidering 141112 och 150602 1. Utgångspunkter En resa har alltid som

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se PM 2014-01-07 Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 Bakgrund

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

SMRs instruktion för bidrag till praktikantinsatser

SMRs instruktion för bidrag till praktikantinsatser SMRs instruktion för bidrag till praktikantinsatser Sida är huvudansvarig för praktikantverksamheten men har överlåtit handläggningen av ramorganisationernas och näringslivsorganisationernas ansökningar

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

UF2010/25036/SP (delvis) 1 bilaga. Ärendet

UF2010/25036/SP (delvis) 1 bilaga. Ärendet Protokoll 2 2010-04-14 UF2010/25036/SP (delvis) Utrikesdepartementet Bidrag till svenska FN-förbundet för år 2010 1 bilaga Ärendet Svenska FN-förbundet (SFN) verkar för en ökad medvetenhet och förståelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Bidrag till stiftelsen Kvinna till Kvinna för deltagande i Sveriges delegation till FN:s kvinnokommissions (CSW) 54:e möte den 1-12 mars 2010

Bidrag till stiftelsen Kvinna till Kvinna för deltagande i Sveriges delegation till FN:s kvinnokommissions (CSW) 54:e möte den 1-12 mars 2010 Protokoll 1 2010-02-02 UF2010/5011/UP (delvis) Utrikesdepartementet Bidrag till stiftelsen Kvinna till Kvinna för deltagande i Sveriges delegation till FN:s kvinnokommissions (CSW) 54:e möte den 1-12 mars

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Anvisningar för redovisning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2015

Anvisningar för redovisning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2015 Anvisningar för redovisning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2015 Bakgrund Ideella organisationer på riksnivå kan enligt regeringens förordning (SFS 2006:93) söka bidrag från Folkhälsomyndigheten,

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

MAJ 2004 EO-ENHETEN. För enskilda organisationer och deras revisorer. Revisionshandledning

MAJ 2004 EO-ENHETEN. För enskilda organisationer och deras revisorer. Revisionshandledning MAJ 2004 EO-ENHETEN För enskilda organisationer och deras revisorer Revisionshandledning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Att använda revisionshandledningen... 3 1.1.1 Det här innehåller revisionshandledningen...

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext.

Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. Datum: 2017-06-27 Diarienummer: 2017-01821 Formas särskilda villkor för utbetalning av stöd i enlighet med förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 1 (6) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (september 2016)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (september 2016) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (september 2016) Alla ansökningar till Radiohjälpen ska ske genom de ansökningsmallar som tagits fram. Ansökningsdatum

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

Stöd till Global Utmaning: fördjupad studie av remitteringsflöden från Sverige samt internationellt seminarium om remitteringar

Stöd till Global Utmaning: fördjupad studie av remitteringsflöden från Sverige samt internationellt seminarium om remitteringar Protokoll 1 2010-06-18 UF2010/38346/UP (delvis) Utrikesdepartementet Stöd till Global Utmaning: fördjupad studie av remitteringsflöden från Sverige samt internationellt seminarium om remitteringar 2 bilagor

Läs mer

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Dokumentnummer 7.6.1 1(5) Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Allmänt Handhavande av enskilds ekonomi, där den enskilde har någon form av insats

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Förutsättningar för organisationer att delta

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

Riktlinje för sponsring

Riktlinje för sponsring RIKTLINJE Gäller från och med 2015-10-09 Diarienummer: V-2015-0712 Riktlinje för sponsring Bakgrund Tidigare har sponsring beskrivits som företeelsen att företag lämnar ekonomiskt stöd till idrottslig

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boende. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt

Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt Nedan följer en kort presentation av hur ni går tillväga för att ansöka om bidrag till Mindre informationsprojekt. SvEO betyder

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer PM 1 (7) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anna-Carin Johansson 2015-04-28 Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer Syfte med verksamhetsbidrag

Läs mer

Rektor BESLUT Dnr HS 2016/

Rektor BESLUT Dnr HS 2016/ mm XI res»/ 'HOT* Rektor BESLUT Dnr HS 2016/343 2016-04-12 Riktlinjer för externfinansierade projekt 2016 Härmed godkänns "Riktlinjer för externfinansierade projekt 2016". Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för System- och kapacitetsgranskning av medlemmarna i Svenska missionsrådets humanitära team

Uppdragsbeskrivning för System- och kapacitetsgranskning av medlemmarna i Svenska missionsrådets humanitära team SIDA 1 av 17 Uppdragsbeskrivning för System- och kapacitetsgranskning av medlemmarna i Svenska missionsrådets humanitära team Bakgrund Svenska missionsrådets funktion som bidragsförmedlande ramorganisation

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan 1 Dokumentet visar på: sidan 1 sid 2-11 Sid 12 vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan steg för steg för de uppgifter som ska fyllas i intressentportalen

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum.

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum. Innovativa Åtgärder VILLKORSHANDLING Denna handling skall efter undertecknande sändas till huvudsekretariatet för Innovativa Åtgärder, Industriell Dynamik, : Åke Lindén Box 1091 405 23 GÖTEBORG Villkorshandlingen

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag oktober 2006 Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd och konflikthantering Riktlinjer Smärre humanitära rambidrag Dessa riktlinjer anger förutsättningarna för svenska

Läs mer

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 2015-09-22 1 (5) Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till föräldraorganisationer för bidragsåret 2016.

Läs mer

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem BESLUT XXXX-XX-XX 1(6) Handläggare Saknas Testkommunen 123 45 Karlskrona Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 23 16.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Avdelningschef Linnéa

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer