Revisionsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsinstruktion"

Transkript

1 Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14)

2 Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och ansvar 3. Medlemsorganisationens ansvar 4. Partnerorganisationens ansvar 5. Bilagor 5.1 Revisionsintyg 5.2 Revisionsrapport 5.3 Checklista Bedömning av partnerorganisations ekonomihantering 5.4 Checklista Bedömning av revisor 2 (14)

3 1. Inledning 1.1 Syfte Denna revisionsinstruktion har utarbetats av Svenska missionsrådet (SMR). Den riktar sig till de partnerorganisationer som SMRs medlemsorganisationer samarbetar med internationellt. I instruktionen redogörs för de krav och riktlinjer som avser revision av beviljade Sida medel förmedlade av SMRs medlemsorganisationer enligt ingånget avtal med partnerorganisation. Denna revisionsinstruktion har sin utgångspunkt i Sidas revisionshandledning för enskilda organisationer och deras revisorer. Revisionsinstruktionen gäller för beviljade medel från och med 2005 avseende utvecklings-, informations- och humanitära insatser samt för volontär- och praktikantbidrag. 1.2 Definitioner Medlemsorganisation är benämningen på de organisationer som är medlemmar i SMR. SMR som förmedlar Sida medel till sina medlemsorganisationer är skyldig att teckna samarbetsavtal med medlemsorganisation innan beviljade medel kan rekvireras. Medlemsorganisationerna samarbetar i sitt internationella arbete med partnerorganisationer. Medlemsorganisation som förmedlar Sida medel till partnerorganisation är skyldig att för varje enskilt bidrag teckna avtal med partnerorganisation innan beviljade medel kan utbetalas. Delrapport ska årligen upprättas för samtliga pågående insatser som finansieras med Sida medel samt för insatser som är avslutade, men ännu inte slutrapporterade. I delrapporten redogörs kortfattat för insatsen i förhållande till överenskommen budget/aktivitetsplan. Rapportering ska ske enligt SMRs mall för delrapport och ska vara medlemsorganisationen tillhanda vid den tidpunkt som avtalet med medlemsorganisationen anger. Revisionsintyg och revisionsrapport krävs normalt inte till delrapporter. Det föreligger dock två undantag, nämligen 1. för insatser som löper över längre tid än tre år (revisionsintyg var tredje år) samt 2. inför en förlängning då insatsen totalt kommer att löpa över en längre tid än tre år. Revisionen bör då ske efter två år för att undvika avbrott i insatsen. SMR kräver revisionsintyg och revisionsrapport innan förlängning kan beviljas. Slutrapport är den slutliga rapport för insatser som finansieras med Sida medel. I slutrapporten redogörs för insatsen enligt SMRs mall för slutrapport. Slutrapport med bifogat revisionsintyg och revisionsrapport för bidrag 200 tkr ska vara SMR tillhanda vid den tidpunkt som avtalet med medlemsorganisationen anger. Revisionsberättelse är det utlåtande som en revisor avger enligt en organisations stadgar eller enligt lagregler. Den grundar sig på granskningen av en rapport för hela organisationens verksamhet. I 3 (14)

4 revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om årsredovisningen, i alla väsentliga avseenden, har upprättats enligt tillämplig lag och därmed ger en rättvisande bild av organisationens resultat och ställning enligt International Financial Reporting Standards. Revisorn uttalar sig också om ansvarsfrihet kan beviljas, det vill säga om någon i organisationens ledning har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot organisationen. Revisionsintyg (se bilaga 5.1) är ett utlåtande som innebär ett bestyrkande som en revisor lämnar utöver vad som krävs enligt lagstiftningen. Det innehåller uppgifter om granskningsobjekt, om granskningens omfattning samt revisorns ställningstagande. Revisionsintyg skall bifogas samtliga slutrapporter och vissa delrapporter (se avsnitt delrapport ovan) oavsett bidragets storlek. För samtliga bidrag 200 tkr ska även en revisionsrapport (se bilaga 5.2) bifogas slutrapporten. I revisionsrapporten redogörs för granskningens innehåll och omfattning, resultatet av granskningen av revision i partnerorganisation samt väsentliga iakttagelser som revisorn har att rapportera till partnerorganisationens styrelse. I de fall partnerorganisationen i sin tur förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisionsrapporten även redogöra för resultatet av granskningen av partnerorganisationens interna kontroll avseende revision i efterföljande led samt partnerorganisationens bedömning av sin partnerorganisations ekonomihantering. SAMARBETSAVTAL Upprättas mellan SMR och medlemsorganisation SMR Medlemsorganisation AVTAL Upprättas mellan medlems- och partnerorganisation för varje enskilt bidrag Medlemsorganisation Partnerorganisation DELRAPPORT Avlämnas enligt avtal med medlemsorganisation Revisionsintyg och revisionsrapport bifogas - vart tredje år - vid förlängning SLUTRAPPORT Avlämnas enligt avtal med medlemsorganisation Bidrag < 200 tkr Revisionsintyg bifogas Bidrag > 200 tkr Revisionsintyg och revisionsrapport bifogas 4 (14)

5 2. Revisorns uppgifter och ansvar 2.1 Vad är revision Revision är att med professionellt skeptisk inställning, granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning. Målet för revision är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. Revisorn ska granska årsredovisning, bokföring och ledningens förvaltning för att kunna uttala sig i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om den ekonomiska rapporteringen för en hel organisation och om styrelsens och ledningens förvaltning. I revisionsintyget uttalar sig revisorn avseende en specifik ekonomisk rapport eller ett revisionsuppdrag med särskilt syfte. I revisionsintyget enligt bilaga 5.1 uttalar sig revisorn efter utförd granskning av en del- eller slutrapport, om del-/slutrapporten är avtalsenligt upprättad samt lämnar ett ställningstagande om rapporten bör godkännas eller inte. Revisorn ska vidta de revisionsåtgärder som han/hon utifrån omständigheterna bedömer vara nödvändiga för att kunna lämna en revisionsberättelse/-intyg. Revisorn inhämtar revisionsbevis, vilket innebär den information som revisorn skaffar sig för att komma fram till de slutsatser som revisionsberättelsen/-intyget grundar sig på. Revisionsbevis kan vara bokföringsmaterial och andra källdokument. Revisionsmässiga urval innebär att revisorn tar stickprov och granskar mindre än 100 % av de poster som ingår i ett saldo. På det sättet kan revisorn utvärdera och dra slutsatser om hela det stickprovsunderlag från vilka urvalet gjorts. En professionellt skeptisk inställning betyder att revisorn kritiskt och ifrågasättande bedömer hur giltiga de inhämtade bevisen är. Bevisens tillräcklighet och ändamålsenlighet har stor betydelse. Tillräcklighet är måttet på mängden bevis och ändamålsenligheten är måttet på den kvalitet bevisen har. Revisorn ska iaktta god revisionssed och de etiska regler som styr revisorns professionella ansvar. De etiska reglerna är oberoende, integritet, objektivitet, professionell kompetens och omsorg, tystnadsplikt och professionellt uppträdande. Revisorn måste vara oberoende och ska utöva sitt yrke med självständighet och objektivitet. Den som förlitar sig på revisorn ska känna sig säker på att denne inte har andra intressen. Revisorn ska noggrant iaktta jävsregler och uppmärksamma olika hot mot oberoende. Det kan till exempel vara att revisorn har ett eget ekonomiskt eller annat intresse i granskningsobjektet, att revisorn har starka personliga relationer till granskningsobjektet eller att revisorn riskerar att påverkas av yttre påtryckningar. 2.1 Väsentlighet och risk Principerna om väsentlighet och risk ska styra då revisorn bestämmer inriktning och omfattning av sin granskning. Revisionsarbetet ska inriktas mot sådana områden där det kan finnas risk för att väsentliga fel uppstår. 5 (14)

6 Revision bygger på en väl genomtänkt planering. Grunden till en genomtänkt planering är att revisorn skaffar sig god kunskap om organisationen, dess verksamhet och hur god intern kontroll organisationens ledning har. Alla organisationer är olika och ska granskas utifrån sina specifika förhållanden. Revisionsarbetet inleds med att revisorn samlar in en mängd intern och extern information om exempelvis organisation och ledning, verksamhet, finansiell situation, kompetens, ekonomifunktion och IT. På grundval av den insamlade informationen planerar därefter revisorn granskningen så att den inriktas mot de områden där revisorn bedömer att risken för väsentliga fel är störst och risken för att dessa inte upptäcks av det interna kontrollsystemet. Graden av väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet eller felet. 2.3 God revisionssed I Sverige finns en ramlagstiftning som ålägger revisorn att vid sin granskning iaktta god revisionssed. Inom dessa ramar är det de svenska revisionsorganisationernas och Supervisory Board of Public Accountants uppgift att genom rekommendationer och uttalanden utveckla den goda seden och lämna närmare vägledning. Den internationella trenden är att de enskilda länderna i allt större utsträckning är beroende av och påverkas av varandra, detta gäller även revisionsområdet. Behovet av att ekonomisk information är säkerställd på ett enhetligt sätt ökar. Den internationella revisorsorganisationen IFAC (International Federation of Accountants) och dess revisionskommitté IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) har en uttalad strävan att deras revisionsstandarder ISA ska bli standarder för revision som är allmänt accepterade över hela världen. 2.4 Intern kontroll Intern kontroll definieras som en process genom vilket organisationens styrelse, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att organisationens mål uppnås på följande områden: Verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet Efterlevnaden av tillämpliga lagar och förordningar Med intern kontroll menas de riktlinjer och rutiner som ledningen infört och som har som syfte att medverka till hög kvalitet i redovisningen samt att förhindra att fel och oegentligheter uppstår. God intern kontroll gagnar säkerhet och effektivitet och ser till att resurserna i verksamheten används på det sätt som den egna organisationens styrelse och ledning tänkt sig. Till god intern kontroll hör bland annat nedanstående. 6 (14)

7 Att ansvarsfördelningen är genomtänkt. En person ska, till exempel, inte ensam både kunna genomföra, bokföra och godkänna en transaktion. Samtliga medarbetare ska känna till vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar de har exempelvis genom attestordning, arbetsoch rutinbeskrivningar. Att rapport- och styrsystem är ändamålsenliga. Redovisningen ska vara avpassad för verksamheten och ge rätt information, i rätt tid. Att olika kontrollmoment är inlagda i system och rutiner. Kontrollmomenten syftar till att säkerställa fullständighet (att alla transaktioner tas med), riktighet (att alla transaktioner redovisas på ett korrekt sätt) och till att endast godkända transaktioner behandlas. Att organisationens ledning löpande följer upp och analyserar verksamhetens resultat. 2.5 Krav på kvalificerad revisor Bidragets storlek avgör vilka krav som ställs avseende revision. För bidrag 200 tkr krävs att revisionen utförs av en kvalificerad revisor. Beloppsgränsen avser avtalat bidrag och inte faktiskt utbetalt bidrag. Om partnerorganisationen får flera bidrag, ska varje bidrag bedömas separat. För bidrag < 200 tkr kan revisionen utföras av en förtroendevald revisor. Ingenting hindrar dock den enskilda medlemsorganisationen att ställa högre krav på sig själv eller de partnerorganisationer den förmedlar bidrag till. I Sverige avser begreppet Kvalificerad revisor en auktoriserad eller godkänd revisor. För revision i partnerorganisation avses med kvalificerad revisor en kompetensnivå motsvarande svensk kvalificerad revisor. För att kunna avgöra kompetensnivån krävs förutom kontroll av lokal licens eller certifiering även en bedömning av revisorns utbildning och erfarenhet. Se bilaga 5: Revisorns ansvar Revisorns ansvar vid bidrag < 200 tkr är att avge revisionsintyg (se bilaga 5.1) avseende partnerorganisationens del-/slutrapport utifrån sin granskning enligt punkt där revisorn uttalar sig om del-/slutrapporten. signera slutrapportens ekonomiska redovisning Revisorns ansvar vid bidrag 200 tkr är att avge revisionsintyg (se bilaga 5.1) avseende partnerorganisationens del-/slutrapport utifrån sin granskning enligt punkt I revisionsintyget uttalar sig revisorn om o del-/slutrapportens överensstämmelse med avtal o del-/slutrapportens finansiella rapport i sin helhet o den del i aktivitetsrapporten som kan relateras till den finansiella rapporten 7 (14)

8 Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisionsintyget också redogöra för o partnerorganisationens kontroll av revision i efterföljande led avge revisionsrapport (se bilaga 5.2) avseende partnerorganisationens del-/slutrapport. I revisionsrapporten uttalar sig revisorn om o granskningens inriktning och omfattning o resultatet av granskningen av revision i partnerorganisation o väsentliga iakttagelser inom den verksamheten som rapporten avser Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisionsrapporten också redogöra för o resultatet av granskningen av partnerorganisationens interna kontroll avseende revision i efterföljande led samt o partnerorganisationens bedömning av sin partnerorganisations ekonomihantering signera slutrapportens ekonomiska redovisning Revisorns ansvar vid praktikant- och volontärbidrag Praktikantbidrag ska revideras efter praktikantperiodens slut och volontärbidrag ska revideras efter varje beviljad volontärperiods slut. Volontärbidrag beviljas i normalfallet med en löptid av 28 månader. Därefter kan bidrag ytterligare beviljas i 12 månaders perioder. Revision ska då ske efter 28 månader och därefter årligen. Revision av praktikant- och volontärbidrag skall revideras och rapporteras på samma sätt som övriga insatser enligt punkt och ovan. 8 (14)

9 3. Medlemsorganisationens ansvar Medlemsorganisationen ansvarar för att SMRs krav på revision förs vidare till partnerorganisationen att bedöma partnerorganisationens interna kontroll och ekonomihantering att kontrollera revisionen i alla efterföljande led. Det innebär att medlemsorganisationen i rimlig grad försäkrar sig om att revisionen inte har några väsentliga brister i något led. 3.1 Medlemsorganisationens ansvar för bedömning av väsentlighet och risk avseende partnerorganisationen För att säkerställa att revisionen i efterföljande led uppfyller SMRs krav bör medlemsorganisationen göra en bedömning av väsentlighet och risk med avseende på partnerorganisationen. Bedömningen bör genomföras i samband med att insatsen påbörjas. Följande punkter bör beaktas: 1. Bedöm partnerorganisationens interna kontroll. Se punkt Bedöm partnerorganisationens ekonomihantering med avseende på (se bilaga 5.3): a. Löpande bokföring b. Ekonomisystem c. Intern kontroll och förvaltning d. Juridisk person e. Personal 3. Bedöm partnerorganisationens revisor. Se bilaga Bedöm väsentlighet och risk och anpassa rutiner och uppföljning därefter. Ju högre risken bedöms vara desto större resurser bör medlemsorganisationen lägga på uppföljning och kontroll av partnerorganisationen. Bedömningen kan göras med avseende på; a. Bidragets storlek. Ju större bidraget är desto större resurser bör medlemsorganisationen lägga på uppföljning och kontroll av partnerorganisationen. b. Risken för att fel eller oegentligheter kan förekomma. Ju större organisationen bedömer risken för fel och oegentligheter desto större resurser bör organisationen lägga på uppföljning och kontroll av partnerorganisationen. c. Korruptionsrisken. En del av de miljöer där partnerorganisationerna bedriver sin verksamhet är korruptionsbenägna, vilket innebär att risken för oegentligheter är 9 (14)

10 förhållandevis stora. Det är av vikt att partnerorganisationens revisor tar hänsyn till detta i sitt arbete. d. Risken för att revisionen inte uppfyller kraven. Fokus bör läggas på de länder där standarden på revisorer är svårbedömd eller ofta låg. e. Ny samarbetspartner. 5. Vid utvärderingar och i samband med medlemsorganisationens besök hos partnerorganisationen bör en uppföljning av partnerorganisationens ekonomihantering och revisor finnas med som en självklar del. 6. Kontrollera att revisionsintyg bifogas del- och slutrapporter enligt avtal. 7. Kontrollera att revisionsrapport bifogas del- och slutrapporter enligt avtal. 8. Bedöm revisionsintyg och revisionsrapport. Läs och analysera. 9. Bedöm årligen partnerorganisationens fullständiga årsberättelse och revisionsberättelse. Utförda kontroller bör dokumenteras. 3.2 Medlemsorganisationens ansvar för bedömning av partnerorganisationens ekonomihantering och revisor Ansvaret för bedömning av partnerorganisationens ekonomihantering och dess revisor vilar på medlemsorganisationen. Medlemsorganisationens kontroll av partnerorganisationens ekonomihantering och revisor bör utföras innan avtal tecknas och bör även ingå som en naturlig del vid besök hos partnerorganisationen. Det är av största vikt att revisorn är aktiv under hela insatstiden. Som hjälpmedel vid bedömningen har två checklistor upprättats, se bilaga 5.3 samt 5.4. Det åvilar medlemsorganisationen att försäkra sig om att personalen har tillräcklig ekonomisk kompetens för att utföra ovanstående bedömningar. 3.3 Medlemsorganisationens ansvar vid core funding Vid organisationsstöd, eller core funding, går det ofta inte att särskilja ett enskilt bidrag. Då bör medlemsorganisationen kräva in partnerorganisationens fullständiga årsrapport med tillhörande revisionsberättelse, det vill säga en rapport för hela organisationens verksamhet och ekonomi. Denna instruktions krav och riktlinjer ska beaktas i tillämpliga delar. Storleken på bidraget från medlemsorganisationen skall klart fram gå av den ekonomiska rapporteringen. Därutöver bör den ekonomiska rapporteringen ske utifrån de olika budgetposter som angivits i ansökan. 3.4 Medlemsorganisationens ansvar vid samfinansierade projekt Vid samfinansierade projekt med ett antal givare bör medlemsorganisationen sträva efter att samordna rapporterings- och revisionskraven med de övriga finansiärerna. Det innebär att medlemsorganisationen i viss utsträckning måste vara flexibel i sina krav. Samordning kan till 10 (14)

11 exempel gälla rapporteringsintervall, vilka rapporter som ska revideras och utformningen av revisionsintyg. Denna instruktions krav och riktlinjer ska dock beaktas. Storleken på bidraget från medlemsorganisationen skall klart fram gå av den ekonomiska rapporteringen. Därutöver bör den ekonomiska rapporteringen ske utifrån de olika budgetposter som angivits i ansökan. 3.5 Information som medlemsorganisationen ska lämna till partnerorganisationen Denna revisionsinstruktion hänvisar till god revisionssed och internationell praxis. Den är översatt till engelska, franska, spanska och portugisiska. Det är medlemsorganisationens ansvar att förmedla Revisionsinstruktion för partnerorganisation till efterföljande led samt att försäkra sig om att partnerorganisationen lämnat den vidare till sin revisor och att denne förstått innebörden i densamma. 3.6 Obruten kedja av revisionsintyg och revisionsrapporter för bidrag > 200 tkr Medlemsorganisationen ansvarar för att det finns en obruten kedja av revisionsintyg och revisionsrapporter för bidrag 200 tkr. För bidrag < 200 tkr ska det finnas en obruten kedja av revisionsintyg. Svenska missionsrådet Bidrag Revisionsintyg med revisionsrapport Medlemsorganisation Bidrag Revisionsintyg med revisionsrapport Partnerorganisation Bidrag Revisionsintyg med revisionsrapport Partnerorganisation 11 (14)

12 4. Partnerorganisationens ansvar 4.1 Information som partnerorganisationen ska lämna till sin revisor För bidrag 200 tkr Del- och slutrapporter avseende avtalat bidrag 200 tkr ska revideras av kvalificerad revisor. Revisorn ska avge revisionsintyg avseende den avtalsenliga del- och slutrapport som partnerorganisationen avlämnat. Partnerorganisationens revisor ska få riktlinjer om vad revisionsintyget ska innehålla, se bilaga 5.1. Partnerorganisationen revisor ska få riktlinjer om vad revisionsrapporten ska innehålla, se bilaga 5.2. Partnerorganisationens revisor ska avge en revisionsrapport avseende o granskningens inriktning och omfattning, o resultatet av granskningen av revision i partnerorganisation o väsentliga iakttagelser inom den verksamhet som rapporten avser. Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisionsrapporten också redogöra för o resultatet av granskningen av partnerorganisationens interna kontroll avseende revision i efterföljande led samt o partnerorganisationens bedömning av sin partnerorganisations ekonomihantering Förutom den granskning som revisorn utför enligt god revisionssed ska revisorn särskilt granska att a. partnerorganisationens del- och slutrapport till medlemsorganisation följer samarbetsavtalet mellan medlemsorganisation och partnerorganisation och har upprättats i enlighet med SMRs mall för slutrapport b. bidraget hålls avskilt på separat bankkonto c. den ekonomiska rapporteringen skett i enlighet med godkänd budget och innehåller förklaringar till eventuella avvikelser d. förklaringarna till budgetavvikelser inte motsägs av rapportens andra delar eller annan information som revisorn har e. rapporteringen mot budget överensstämmer med bokföringen och därmed ger en rättvisande bild 12 (14)

13 f. den ekonomiska slutrapporteringen sida 1 i slutrapporten är fullständig och korrekt ifylld g. partnerorganisationen har interna bestämmelser för upphandling som överensstämmer med Sidas Upphandlingsbestämmelser för enskilda organisationer samt verifiera att organisationen följer dessa i sin upphandling h. slutrapporten har undertecknats av behörig person inom partnerorganisationen Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisorn även kontrollera att i. partnerorganisationen tecknat avtal med partnerorganisation i efterföljande led j. avtalets villkor avseende revision uppfylls samt att avtalet mellan partnerorganisation och partnerorganisation i efterföljande led innehåller de villkor som enligt medlemsorganisationens avtal med SMR ska föras vidare till partnerorganisation För bidrag < 200 tkr Del- och slutrapport avseende avtalat bidrag som understiger 200 tkr kan revideras av förtroendevald revisor Revisorn ska avge revisionsintyg avseende den avtalsenliga del- och slutrapport som partnerorganisationen avlämnat Partnerorganisationens revisor ska få riktlinjer om vad revisionsintyget ska innehålla, se bilaga 5.1. Den förtroendevalda revisorn ska utföra samtliga granskningsmoment enligt punkt a-j ovan. För att fullfölja revisionen krävs att flera detaljgranskningsmoment genomförs. Som stöd för förtroendevalda revisorer presenteras nedan en checklista med granskningsmoment som normalt bör ingå. Ytterligare moment kan vara nödvändiga. Den förtroendevalda revisorn bör granska att a. den verksamhet som partnerorganisationen rapporterar har genomförts b. utbetalning skett till partnerorganisationen i enlighet med den ekonomiska rapporteringen c. partnerorganisationen, för den av SMR finansierade verksamheten, har en tillförlitlig medelsförvaltning, riktig och fullständig redovisning samt att samtliga ekonomiska händelser bokförs löpande d. i förekommande fall kassa- och bankbehållning överensstämmer med bokfört belopp 13 (14)

14 e. ej utnyttjade medel har redovisats i slutrapporten och i förekommande fall återbetalats enligt avtal med medlemsorganisation f. partnerorganisationens bankkonto för Sida medel tecknas av minst två personer i förening g. de kostnader som partnerorganisationen rapporterar till medlemsorganisationen överensstämmer med partnerorganisationens bokföring h. det finns underlag för de kostnader som partnerorganisationen rapporterar till medlemsorganisationen. Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisorn även kontrollera att i. den ekonomiska rapporteringen från partnerorganisation i efterföljande led är reviderad och signerad av dess revisor samt att den överensstämmer med partnerorganisationens del-/slutrapport till medlemsorganisationen j. revisionen i efterföljande led sker på ett tillfredsställande sätt. Ta del av revisionsrapport från partnerorganisationens revisor. 14 (14)

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion För revisors granskning av FRIIs Kvalitetskod /Giltig från XX XX XX Detta är ett första utkast till revisionsinstruktion kopplad till FRIIs Kvalitetskod. Det är möjligt att det blir

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

2007 1635 2008-06-17 D 33/08

2007 1635 2008-06-17 D 33/08 2007 1635 2008-06-17 D 33/08 D 33/08 1 Inledning 1.1 Hantering av bistånd Revisorsnämnden (RN) har tagit del av Riksrevisionens rapport Oegentligheter inom bistånd (RiR 2007:20) och har med anledning därav

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse Stockholm 11 september 2015 Ny revisionsberättelse Bifogat översänds på remiss förslag till ny utformning av revisionsberättelser i Sverige. Vissa ändringar gäller bara revisionsberättelserna för företag

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad mars 2014 Vår uppgift är att uttala oss

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

APRIL 2003 ENHETEN FÖR SAMVERKAN MED ENSKILDA ORGANISATIONER. Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer. Allmänna villkor

APRIL 2003 ENHETEN FÖR SAMVERKAN MED ENSKILDA ORGANISATIONER. Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer. Allmänna villkor APRIL 2003 ENHETEN FÖR SAMVERKAN MED ENSKILDA ORGANISATIONER Sidas bidrag till svenska enskilda organisationer Allmänna villkor Faktaruta Allmänna Villkor för svenska enskilda organisationer som beviljats

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Militarsallskapet i Stockholm Sida 1 (3) Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Org nr 802002-3134 2014 Styrelsen f6r Militarsallskapet i Stockholm Mr Flamed avge berattelse for verksamheten

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Grundläggande principer för finansiell revision

Grundläggande principer för finansiell revision ISSAI 200 ISSAI 200 Grundläggande principer för finansiell revision. International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI, ges ut av International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI.

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Regler för SMR-bidraget

Regler för SMR-bidraget 2013-01-25, Bilaga 1 Regler för SMR-bidraget Dessa regler gäller för bidrag förmedlade av SMR från Sida för utvecklingssamarbete i syd och öst samt för informationsarbete i Sverige. Reglerna utgör en bilaga

Läs mer

R1 30 --:'."-;----.---

R1 30 --:'.-;----.--- Organisationens namn Stiftelsen Parki nsonförbundets Forskni Organisationens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkter från allmänheten R01 0 Penninginsamlingar R040 Försäljning av varor och tjänster

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer Landstingets revisorer Grafisk formgivning: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, april 2011 Det är vi som är Revisorerna i Norrbottens läns landsting Lars Hedberg (s) ordf Marita Björkman (s) vice

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG Innehåll FÖRORD... 1 1 UPPGIFTER OCH ANSVAR... 2 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL... 2 1.2 ÖVERVAKNING OCH KVALITETSKONTROLL... 2 1.3 UTFÖRA REVISIONEN... 2 1.4 REVISIONSBEVIS...

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

EtikR 4 Vidareutbildning

EtikR 4 Vidareutbildning ETIKR4 VIDAREUTBILDNING 1 FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR EtikR 4 Vidareutbildning (februari 2015) Förord... 1 Krav... 1 Anvisningar... 1 Eempel på vidareutbildningsaktiviteter... 2 Formulär för personlig

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

praktikan Revision Uppdaterat 2005-01-29 Revision

praktikan Revision Uppdaterat 2005-01-29 Revision Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppdrag som revisor 1 2 Granskning av redovisningen 2 2.1. Verifikationskontroll 3 2.2. Saldoförfrågan 3 2.3. Inventering 3 2.4.

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Regler för certifiering Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Allmänt Allmänt 1 1 Med kommun avses i dessa regler primärkommuner, landstingskommuner och kommunalförbund. Med kommun avses i dessa regler

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer

Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer Det övergripande målet med samverkan mellan de aktiviteter som genomförs inom ramen för den interna revisionen och den externa revisionen är att på

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19

BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 BRF Sankta Thora Revision 2010 Rapportering till styrelsen 2011-05-19 AUDIT Innehåll Vad är revision och vad är KPMG? Inledning Riskanalys Intäktsanalys Kostnadsanalys Räntekänslighetsanalys Förvaltning

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer