Revisionsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsinstruktion"

Transkript

1 Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14)

2 Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och ansvar 3. Medlemsorganisationens ansvar 4. Partnerorganisationens ansvar 5. Bilagor 5.1 Revisionsintyg 5.2 Revisionsrapport 5.3 Checklista Bedömning av partnerorganisations ekonomihantering 5.4 Checklista Bedömning av revisor 2 (14)

3 1. Inledning 1.1 Syfte Denna revisionsinstruktion har utarbetats av Svenska missionsrådet (SMR). Den riktar sig till de partnerorganisationer som SMRs medlemsorganisationer samarbetar med internationellt. I instruktionen redogörs för de krav och riktlinjer som avser revision av beviljade Sida medel förmedlade av SMRs medlemsorganisationer enligt ingånget avtal med partnerorganisation. Denna revisionsinstruktion har sin utgångspunkt i Sidas revisionshandledning för enskilda organisationer och deras revisorer. Revisionsinstruktionen gäller för beviljade medel från och med 2005 avseende utvecklings-, informations- och humanitära insatser samt för volontär- och praktikantbidrag. 1.2 Definitioner Medlemsorganisation är benämningen på de organisationer som är medlemmar i SMR. SMR som förmedlar Sida medel till sina medlemsorganisationer är skyldig att teckna samarbetsavtal med medlemsorganisation innan beviljade medel kan rekvireras. Medlemsorganisationerna samarbetar i sitt internationella arbete med partnerorganisationer. Medlemsorganisation som förmedlar Sida medel till partnerorganisation är skyldig att för varje enskilt bidrag teckna avtal med partnerorganisation innan beviljade medel kan utbetalas. Delrapport ska årligen upprättas för samtliga pågående insatser som finansieras med Sida medel samt för insatser som är avslutade, men ännu inte slutrapporterade. I delrapporten redogörs kortfattat för insatsen i förhållande till överenskommen budget/aktivitetsplan. Rapportering ska ske enligt SMRs mall för delrapport och ska vara medlemsorganisationen tillhanda vid den tidpunkt som avtalet med medlemsorganisationen anger. Revisionsintyg och revisionsrapport krävs normalt inte till delrapporter. Det föreligger dock två undantag, nämligen 1. för insatser som löper över längre tid än tre år (revisionsintyg var tredje år) samt 2. inför en förlängning då insatsen totalt kommer att löpa över en längre tid än tre år. Revisionen bör då ske efter två år för att undvika avbrott i insatsen. SMR kräver revisionsintyg och revisionsrapport innan förlängning kan beviljas. Slutrapport är den slutliga rapport för insatser som finansieras med Sida medel. I slutrapporten redogörs för insatsen enligt SMRs mall för slutrapport. Slutrapport med bifogat revisionsintyg och revisionsrapport för bidrag 200 tkr ska vara SMR tillhanda vid den tidpunkt som avtalet med medlemsorganisationen anger. Revisionsberättelse är det utlåtande som en revisor avger enligt en organisations stadgar eller enligt lagregler. Den grundar sig på granskningen av en rapport för hela organisationens verksamhet. I 3 (14)

4 revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om årsredovisningen, i alla väsentliga avseenden, har upprättats enligt tillämplig lag och därmed ger en rättvisande bild av organisationens resultat och ställning enligt International Financial Reporting Standards. Revisorn uttalar sig också om ansvarsfrihet kan beviljas, det vill säga om någon i organisationens ledning har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot organisationen. Revisionsintyg (se bilaga 5.1) är ett utlåtande som innebär ett bestyrkande som en revisor lämnar utöver vad som krävs enligt lagstiftningen. Det innehåller uppgifter om granskningsobjekt, om granskningens omfattning samt revisorns ställningstagande. Revisionsintyg skall bifogas samtliga slutrapporter och vissa delrapporter (se avsnitt delrapport ovan) oavsett bidragets storlek. För samtliga bidrag 200 tkr ska även en revisionsrapport (se bilaga 5.2) bifogas slutrapporten. I revisionsrapporten redogörs för granskningens innehåll och omfattning, resultatet av granskningen av revision i partnerorganisation samt väsentliga iakttagelser som revisorn har att rapportera till partnerorganisationens styrelse. I de fall partnerorganisationen i sin tur förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisionsrapporten även redogöra för resultatet av granskningen av partnerorganisationens interna kontroll avseende revision i efterföljande led samt partnerorganisationens bedömning av sin partnerorganisations ekonomihantering. SAMARBETSAVTAL Upprättas mellan SMR och medlemsorganisation SMR Medlemsorganisation AVTAL Upprättas mellan medlems- och partnerorganisation för varje enskilt bidrag Medlemsorganisation Partnerorganisation DELRAPPORT Avlämnas enligt avtal med medlemsorganisation Revisionsintyg och revisionsrapport bifogas - vart tredje år - vid förlängning SLUTRAPPORT Avlämnas enligt avtal med medlemsorganisation Bidrag < 200 tkr Revisionsintyg bifogas Bidrag > 200 tkr Revisionsintyg och revisionsrapport bifogas 4 (14)

5 2. Revisorns uppgifter och ansvar 2.1 Vad är revision Revision är att med professionellt skeptisk inställning, granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning. Målet för revision är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. Revisorn ska granska årsredovisning, bokföring och ledningens förvaltning för att kunna uttala sig i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om den ekonomiska rapporteringen för en hel organisation och om styrelsens och ledningens förvaltning. I revisionsintyget uttalar sig revisorn avseende en specifik ekonomisk rapport eller ett revisionsuppdrag med särskilt syfte. I revisionsintyget enligt bilaga 5.1 uttalar sig revisorn efter utförd granskning av en del- eller slutrapport, om del-/slutrapporten är avtalsenligt upprättad samt lämnar ett ställningstagande om rapporten bör godkännas eller inte. Revisorn ska vidta de revisionsåtgärder som han/hon utifrån omständigheterna bedömer vara nödvändiga för att kunna lämna en revisionsberättelse/-intyg. Revisorn inhämtar revisionsbevis, vilket innebär den information som revisorn skaffar sig för att komma fram till de slutsatser som revisionsberättelsen/-intyget grundar sig på. Revisionsbevis kan vara bokföringsmaterial och andra källdokument. Revisionsmässiga urval innebär att revisorn tar stickprov och granskar mindre än 100 % av de poster som ingår i ett saldo. På det sättet kan revisorn utvärdera och dra slutsatser om hela det stickprovsunderlag från vilka urvalet gjorts. En professionellt skeptisk inställning betyder att revisorn kritiskt och ifrågasättande bedömer hur giltiga de inhämtade bevisen är. Bevisens tillräcklighet och ändamålsenlighet har stor betydelse. Tillräcklighet är måttet på mängden bevis och ändamålsenligheten är måttet på den kvalitet bevisen har. Revisorn ska iaktta god revisionssed och de etiska regler som styr revisorns professionella ansvar. De etiska reglerna är oberoende, integritet, objektivitet, professionell kompetens och omsorg, tystnadsplikt och professionellt uppträdande. Revisorn måste vara oberoende och ska utöva sitt yrke med självständighet och objektivitet. Den som förlitar sig på revisorn ska känna sig säker på att denne inte har andra intressen. Revisorn ska noggrant iaktta jävsregler och uppmärksamma olika hot mot oberoende. Det kan till exempel vara att revisorn har ett eget ekonomiskt eller annat intresse i granskningsobjektet, att revisorn har starka personliga relationer till granskningsobjektet eller att revisorn riskerar att påverkas av yttre påtryckningar. 2.1 Väsentlighet och risk Principerna om väsentlighet och risk ska styra då revisorn bestämmer inriktning och omfattning av sin granskning. Revisionsarbetet ska inriktas mot sådana områden där det kan finnas risk för att väsentliga fel uppstår. 5 (14)

6 Revision bygger på en väl genomtänkt planering. Grunden till en genomtänkt planering är att revisorn skaffar sig god kunskap om organisationen, dess verksamhet och hur god intern kontroll organisationens ledning har. Alla organisationer är olika och ska granskas utifrån sina specifika förhållanden. Revisionsarbetet inleds med att revisorn samlar in en mängd intern och extern information om exempelvis organisation och ledning, verksamhet, finansiell situation, kompetens, ekonomifunktion och IT. På grundval av den insamlade informationen planerar därefter revisorn granskningen så att den inriktas mot de områden där revisorn bedömer att risken för väsentliga fel är störst och risken för att dessa inte upptäcks av det interna kontrollsystemet. Graden av väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet eller felet. 2.3 God revisionssed I Sverige finns en ramlagstiftning som ålägger revisorn att vid sin granskning iaktta god revisionssed. Inom dessa ramar är det de svenska revisionsorganisationernas och Supervisory Board of Public Accountants uppgift att genom rekommendationer och uttalanden utveckla den goda seden och lämna närmare vägledning. Den internationella trenden är att de enskilda länderna i allt större utsträckning är beroende av och påverkas av varandra, detta gäller även revisionsområdet. Behovet av att ekonomisk information är säkerställd på ett enhetligt sätt ökar. Den internationella revisorsorganisationen IFAC (International Federation of Accountants) och dess revisionskommitté IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) har en uttalad strävan att deras revisionsstandarder ISA ska bli standarder för revision som är allmänt accepterade över hela världen. 2.4 Intern kontroll Intern kontroll definieras som en process genom vilket organisationens styrelse, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att organisationens mål uppnås på följande områden: Verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet Efterlevnaden av tillämpliga lagar och förordningar Med intern kontroll menas de riktlinjer och rutiner som ledningen infört och som har som syfte att medverka till hög kvalitet i redovisningen samt att förhindra att fel och oegentligheter uppstår. God intern kontroll gagnar säkerhet och effektivitet och ser till att resurserna i verksamheten används på det sätt som den egna organisationens styrelse och ledning tänkt sig. Till god intern kontroll hör bland annat nedanstående. 6 (14)

7 Att ansvarsfördelningen är genomtänkt. En person ska, till exempel, inte ensam både kunna genomföra, bokföra och godkänna en transaktion. Samtliga medarbetare ska känna till vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar de har exempelvis genom attestordning, arbetsoch rutinbeskrivningar. Att rapport- och styrsystem är ändamålsenliga. Redovisningen ska vara avpassad för verksamheten och ge rätt information, i rätt tid. Att olika kontrollmoment är inlagda i system och rutiner. Kontrollmomenten syftar till att säkerställa fullständighet (att alla transaktioner tas med), riktighet (att alla transaktioner redovisas på ett korrekt sätt) och till att endast godkända transaktioner behandlas. Att organisationens ledning löpande följer upp och analyserar verksamhetens resultat. 2.5 Krav på kvalificerad revisor Bidragets storlek avgör vilka krav som ställs avseende revision. För bidrag 200 tkr krävs att revisionen utförs av en kvalificerad revisor. Beloppsgränsen avser avtalat bidrag och inte faktiskt utbetalt bidrag. Om partnerorganisationen får flera bidrag, ska varje bidrag bedömas separat. För bidrag < 200 tkr kan revisionen utföras av en förtroendevald revisor. Ingenting hindrar dock den enskilda medlemsorganisationen att ställa högre krav på sig själv eller de partnerorganisationer den förmedlar bidrag till. I Sverige avser begreppet Kvalificerad revisor en auktoriserad eller godkänd revisor. För revision i partnerorganisation avses med kvalificerad revisor en kompetensnivå motsvarande svensk kvalificerad revisor. För att kunna avgöra kompetensnivån krävs förutom kontroll av lokal licens eller certifiering även en bedömning av revisorns utbildning och erfarenhet. Se bilaga 5: Revisorns ansvar Revisorns ansvar vid bidrag < 200 tkr är att avge revisionsintyg (se bilaga 5.1) avseende partnerorganisationens del-/slutrapport utifrån sin granskning enligt punkt där revisorn uttalar sig om del-/slutrapporten. signera slutrapportens ekonomiska redovisning Revisorns ansvar vid bidrag 200 tkr är att avge revisionsintyg (se bilaga 5.1) avseende partnerorganisationens del-/slutrapport utifrån sin granskning enligt punkt I revisionsintyget uttalar sig revisorn om o del-/slutrapportens överensstämmelse med avtal o del-/slutrapportens finansiella rapport i sin helhet o den del i aktivitetsrapporten som kan relateras till den finansiella rapporten 7 (14)

8 Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisionsintyget också redogöra för o partnerorganisationens kontroll av revision i efterföljande led avge revisionsrapport (se bilaga 5.2) avseende partnerorganisationens del-/slutrapport. I revisionsrapporten uttalar sig revisorn om o granskningens inriktning och omfattning o resultatet av granskningen av revision i partnerorganisation o väsentliga iakttagelser inom den verksamheten som rapporten avser Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisionsrapporten också redogöra för o resultatet av granskningen av partnerorganisationens interna kontroll avseende revision i efterföljande led samt o partnerorganisationens bedömning av sin partnerorganisations ekonomihantering signera slutrapportens ekonomiska redovisning Revisorns ansvar vid praktikant- och volontärbidrag Praktikantbidrag ska revideras efter praktikantperiodens slut och volontärbidrag ska revideras efter varje beviljad volontärperiods slut. Volontärbidrag beviljas i normalfallet med en löptid av 28 månader. Därefter kan bidrag ytterligare beviljas i 12 månaders perioder. Revision ska då ske efter 28 månader och därefter årligen. Revision av praktikant- och volontärbidrag skall revideras och rapporteras på samma sätt som övriga insatser enligt punkt och ovan. 8 (14)

9 3. Medlemsorganisationens ansvar Medlemsorganisationen ansvarar för att SMRs krav på revision förs vidare till partnerorganisationen att bedöma partnerorganisationens interna kontroll och ekonomihantering att kontrollera revisionen i alla efterföljande led. Det innebär att medlemsorganisationen i rimlig grad försäkrar sig om att revisionen inte har några väsentliga brister i något led. 3.1 Medlemsorganisationens ansvar för bedömning av väsentlighet och risk avseende partnerorganisationen För att säkerställa att revisionen i efterföljande led uppfyller SMRs krav bör medlemsorganisationen göra en bedömning av väsentlighet och risk med avseende på partnerorganisationen. Bedömningen bör genomföras i samband med att insatsen påbörjas. Följande punkter bör beaktas: 1. Bedöm partnerorganisationens interna kontroll. Se punkt Bedöm partnerorganisationens ekonomihantering med avseende på (se bilaga 5.3): a. Löpande bokföring b. Ekonomisystem c. Intern kontroll och förvaltning d. Juridisk person e. Personal 3. Bedöm partnerorganisationens revisor. Se bilaga Bedöm väsentlighet och risk och anpassa rutiner och uppföljning därefter. Ju högre risken bedöms vara desto större resurser bör medlemsorganisationen lägga på uppföljning och kontroll av partnerorganisationen. Bedömningen kan göras med avseende på; a. Bidragets storlek. Ju större bidraget är desto större resurser bör medlemsorganisationen lägga på uppföljning och kontroll av partnerorganisationen. b. Risken för att fel eller oegentligheter kan förekomma. Ju större organisationen bedömer risken för fel och oegentligheter desto större resurser bör organisationen lägga på uppföljning och kontroll av partnerorganisationen. c. Korruptionsrisken. En del av de miljöer där partnerorganisationerna bedriver sin verksamhet är korruptionsbenägna, vilket innebär att risken för oegentligheter är 9 (14)

10 förhållandevis stora. Det är av vikt att partnerorganisationens revisor tar hänsyn till detta i sitt arbete. d. Risken för att revisionen inte uppfyller kraven. Fokus bör läggas på de länder där standarden på revisorer är svårbedömd eller ofta låg. e. Ny samarbetspartner. 5. Vid utvärderingar och i samband med medlemsorganisationens besök hos partnerorganisationen bör en uppföljning av partnerorganisationens ekonomihantering och revisor finnas med som en självklar del. 6. Kontrollera att revisionsintyg bifogas del- och slutrapporter enligt avtal. 7. Kontrollera att revisionsrapport bifogas del- och slutrapporter enligt avtal. 8. Bedöm revisionsintyg och revisionsrapport. Läs och analysera. 9. Bedöm årligen partnerorganisationens fullständiga årsberättelse och revisionsberättelse. Utförda kontroller bör dokumenteras. 3.2 Medlemsorganisationens ansvar för bedömning av partnerorganisationens ekonomihantering och revisor Ansvaret för bedömning av partnerorganisationens ekonomihantering och dess revisor vilar på medlemsorganisationen. Medlemsorganisationens kontroll av partnerorganisationens ekonomihantering och revisor bör utföras innan avtal tecknas och bör även ingå som en naturlig del vid besök hos partnerorganisationen. Det är av största vikt att revisorn är aktiv under hela insatstiden. Som hjälpmedel vid bedömningen har två checklistor upprättats, se bilaga 5.3 samt 5.4. Det åvilar medlemsorganisationen att försäkra sig om att personalen har tillräcklig ekonomisk kompetens för att utföra ovanstående bedömningar. 3.3 Medlemsorganisationens ansvar vid core funding Vid organisationsstöd, eller core funding, går det ofta inte att särskilja ett enskilt bidrag. Då bör medlemsorganisationen kräva in partnerorganisationens fullständiga årsrapport med tillhörande revisionsberättelse, det vill säga en rapport för hela organisationens verksamhet och ekonomi. Denna instruktions krav och riktlinjer ska beaktas i tillämpliga delar. Storleken på bidraget från medlemsorganisationen skall klart fram gå av den ekonomiska rapporteringen. Därutöver bör den ekonomiska rapporteringen ske utifrån de olika budgetposter som angivits i ansökan. 3.4 Medlemsorganisationens ansvar vid samfinansierade projekt Vid samfinansierade projekt med ett antal givare bör medlemsorganisationen sträva efter att samordna rapporterings- och revisionskraven med de övriga finansiärerna. Det innebär att medlemsorganisationen i viss utsträckning måste vara flexibel i sina krav. Samordning kan till 10 (14)

11 exempel gälla rapporteringsintervall, vilka rapporter som ska revideras och utformningen av revisionsintyg. Denna instruktions krav och riktlinjer ska dock beaktas. Storleken på bidraget från medlemsorganisationen skall klart fram gå av den ekonomiska rapporteringen. Därutöver bör den ekonomiska rapporteringen ske utifrån de olika budgetposter som angivits i ansökan. 3.5 Information som medlemsorganisationen ska lämna till partnerorganisationen Denna revisionsinstruktion hänvisar till god revisionssed och internationell praxis. Den är översatt till engelska, franska, spanska och portugisiska. Det är medlemsorganisationens ansvar att förmedla Revisionsinstruktion för partnerorganisation till efterföljande led samt att försäkra sig om att partnerorganisationen lämnat den vidare till sin revisor och att denne förstått innebörden i densamma. 3.6 Obruten kedja av revisionsintyg och revisionsrapporter för bidrag > 200 tkr Medlemsorganisationen ansvarar för att det finns en obruten kedja av revisionsintyg och revisionsrapporter för bidrag 200 tkr. För bidrag < 200 tkr ska det finnas en obruten kedja av revisionsintyg. Svenska missionsrådet Bidrag Revisionsintyg med revisionsrapport Medlemsorganisation Bidrag Revisionsintyg med revisionsrapport Partnerorganisation Bidrag Revisionsintyg med revisionsrapport Partnerorganisation 11 (14)

12 4. Partnerorganisationens ansvar 4.1 Information som partnerorganisationen ska lämna till sin revisor För bidrag 200 tkr Del- och slutrapporter avseende avtalat bidrag 200 tkr ska revideras av kvalificerad revisor. Revisorn ska avge revisionsintyg avseende den avtalsenliga del- och slutrapport som partnerorganisationen avlämnat. Partnerorganisationens revisor ska få riktlinjer om vad revisionsintyget ska innehålla, se bilaga 5.1. Partnerorganisationen revisor ska få riktlinjer om vad revisionsrapporten ska innehålla, se bilaga 5.2. Partnerorganisationens revisor ska avge en revisionsrapport avseende o granskningens inriktning och omfattning, o resultatet av granskningen av revision i partnerorganisation o väsentliga iakttagelser inom den verksamhet som rapporten avser. Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisionsrapporten också redogöra för o resultatet av granskningen av partnerorganisationens interna kontroll avseende revision i efterföljande led samt o partnerorganisationens bedömning av sin partnerorganisations ekonomihantering Förutom den granskning som revisorn utför enligt god revisionssed ska revisorn särskilt granska att a. partnerorganisationens del- och slutrapport till medlemsorganisation följer samarbetsavtalet mellan medlemsorganisation och partnerorganisation och har upprättats i enlighet med SMRs mall för slutrapport b. bidraget hålls avskilt på separat bankkonto c. den ekonomiska rapporteringen skett i enlighet med godkänd budget och innehåller förklaringar till eventuella avvikelser d. förklaringarna till budgetavvikelser inte motsägs av rapportens andra delar eller annan information som revisorn har e. rapporteringen mot budget överensstämmer med bokföringen och därmed ger en rättvisande bild 12 (14)

13 f. den ekonomiska slutrapporteringen sida 1 i slutrapporten är fullständig och korrekt ifylld g. partnerorganisationen har interna bestämmelser för upphandling som överensstämmer med Sidas Upphandlingsbestämmelser för enskilda organisationer samt verifiera att organisationen följer dessa i sin upphandling h. slutrapporten har undertecknats av behörig person inom partnerorganisationen Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisorn även kontrollera att i. partnerorganisationen tecknat avtal med partnerorganisation i efterföljande led j. avtalets villkor avseende revision uppfylls samt att avtalet mellan partnerorganisation och partnerorganisation i efterföljande led innehåller de villkor som enligt medlemsorganisationens avtal med SMR ska föras vidare till partnerorganisation För bidrag < 200 tkr Del- och slutrapport avseende avtalat bidrag som understiger 200 tkr kan revideras av förtroendevald revisor Revisorn ska avge revisionsintyg avseende den avtalsenliga del- och slutrapport som partnerorganisationen avlämnat Partnerorganisationens revisor ska få riktlinjer om vad revisionsintyget ska innehålla, se bilaga 5.1. Den förtroendevalda revisorn ska utföra samtliga granskningsmoment enligt punkt a-j ovan. För att fullfölja revisionen krävs att flera detaljgranskningsmoment genomförs. Som stöd för förtroendevalda revisorer presenteras nedan en checklista med granskningsmoment som normalt bör ingå. Ytterligare moment kan vara nödvändiga. Den förtroendevalda revisorn bör granska att a. den verksamhet som partnerorganisationen rapporterar har genomförts b. utbetalning skett till partnerorganisationen i enlighet med den ekonomiska rapporteringen c. partnerorganisationen, för den av SMR finansierade verksamheten, har en tillförlitlig medelsförvaltning, riktig och fullständig redovisning samt att samtliga ekonomiska händelser bokförs löpande d. i förekommande fall kassa- och bankbehållning överensstämmer med bokfört belopp 13 (14)

14 e. ej utnyttjade medel har redovisats i slutrapporten och i förekommande fall återbetalats enligt avtal med medlemsorganisation f. partnerorganisationens bankkonto för Sida medel tecknas av minst två personer i förening g. de kostnader som partnerorganisationen rapporterar till medlemsorganisationen överensstämmer med partnerorganisationens bokföring h. det finns underlag för de kostnader som partnerorganisationen rapporterar till medlemsorganisationen. Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisorn även kontrollera att i. den ekonomiska rapporteringen från partnerorganisation i efterföljande led är reviderad och signerad av dess revisor samt att den överensstämmer med partnerorganisationens del-/slutrapport till medlemsorganisationen j. revisionen i efterföljande led sker på ett tillfredsställande sätt. Ta del av revisionsrapport från partnerorganisationens revisor. 14 (14)

MAJ 2004 EO-ENHETEN. För enskilda organisationer och deras revisorer. Revisionshandledning

MAJ 2004 EO-ENHETEN. För enskilda organisationer och deras revisorer. Revisionshandledning MAJ 2004 EO-ENHETEN För enskilda organisationer och deras revisorer Revisionshandledning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Att använda revisionshandledningen... 3 1.1.1 Det här innehåller revisionshandledningen...

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen

Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen 2014-06-30 Uppdragsbeskrivning för Organisationsgenomlysning och systemgranskning av Läkarmissionen 1 Bakgrund Svenska missionsrådets (SMRs) funktion som bidragsförmedlande ramorganisation regleras utifrån

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion För revisors granskning av FRIIs Kvalitetskod /Giltig från XX XX XX Detta är ett första utkast till revisionsinstruktion kopplad till FRIIs Kvalitetskod. Det är möjligt att det blir

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 MISSIV REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM DATUM: 2017-03- 20 Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 RIKSDAGEN Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Regler för SMR-bidraget

Regler för SMR-bidraget SIDA 1 av 14 Bilaga 1 Regler för SMR-bidraget Dessa regler gäller för bidrag förmedlade av SMR från Sida för utvecklingssamarbete i syd och öst samt för informationsarbete i Sverige. Reglerna utgör en

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6)

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) YTTRANDE 2017-02-10 Dnr 2016 1361 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) Inledning

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 1 Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för Pensionsmyndigheten

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 1 Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen

Läs mer

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG PM 2016-04 UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG 1 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för processen att upphandla lagstadgad revision i kommunala bolag,

Läs mer

Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr Förvaltarens ansvar. Revisorns ansvar.

Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr Förvaltarens ansvar. Revisorns ansvar. 1,1 2 Revisionsberättelse Till förvaltaren i Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond, org.nr 802403-4103 Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen

Läs mer

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5)

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Anvisningar för revisorer... 4 2.1 Omfattningen av granskningsåtgärderna... 4 2.2 Rapportering

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Systemgranskning av sex bidragsmottagande medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet

Uppdragsbeskrivning för Systemgranskning av sex bidragsmottagande medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet SIDA 1 av 8 Uppdragsbeskrivning för Systemgranskning av sex bidragsmottagande medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet Bakgrund Svenska missionsrådets funktion som bidragsförmedlande ramorganisation

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad mars 2014 Vår uppgift är att uttala oss

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

2007 1635 2008-06-17 D 33/08

2007 1635 2008-06-17 D 33/08 2007 1635 2008-06-17 D 33/08 D 33/08 1 Inledning 1.1 Hantering av bistånd Revisorsnämnden (RN) har tagit del av Riksrevisionens rapport Oegentligheter inom bistånd (RiR 2007:20) och har med anledning därav

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Normering enligt ISA Johan Rasmusson

Normering enligt ISA Johan Rasmusson Normering enligt ISA 2012-09-28 Johan Rasmusson Varför normering? Kvalitet i den kommunala revisionen har diskuterats och ifrågasatts under många år. Praxisundersökningar har påvisat behov av förbättrad

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 2016-04-20 DNR LIU-2016-00657 BESLUT 1(2) Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 Riksrevisionen har i revisionsberättelse för Linköpings universitet avseende räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse Stockholm 11 september 2015 Ny revisionsberättelse Bifogat översänds på remiss förslag till ny utformning av revisionsberättelser i Sverige. Vissa ändringar gäller bara revisionsberättelserna för företag

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Mer information om KemI finns att läsa på vår webbplats

Mer information om KemI finns att läsa på vår webbplats Direktupphandling 2017-01-10 Diarienummer 2.2.C H16-08080 Ekonomiska sekretariatet Per-Ola Bengtsson ( 08-519 41 110 e-post: per-ola.bengtsson@kemi.se Anbudsinbjudan Upphandling av revisor för granskning

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Reglemente för Borås Stadsrevision

Reglemente för Borås Stadsrevision Reglemente för Stadsrevisionen 068:1 Reglemente för Borås Stadsrevision Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18 Gäller från 2011-01-01 Inledande bestämmelser l Borås Stadsrevision utgörs av de av fullmäktige

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 www.pwc.com/se Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 Innehåll Vår revisionsplan - Inledning - Revisionsprocess - Materialitet Väsentliga granskningsområden Noteringar från granskningen

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer