Revisionsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsinstruktion"

Transkript

1 Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14)

2 Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och ansvar 3. Medlemsorganisationens ansvar 4. Partnerorganisationens ansvar 5. Bilagor 5.1 Revisionsintyg 5.2 Revisionsrapport 5.3 Checklista Bedömning av partnerorganisations ekonomihantering 5.4 Checklista Bedömning av revisor 2 (14)

3 1. Inledning 1.1 Syfte Denna revisionsinstruktion har utarbetats av Svenska missionsrådet (SMR). Den riktar sig till de partnerorganisationer som SMRs medlemsorganisationer samarbetar med internationellt. I instruktionen redogörs för de krav och riktlinjer som avser revision av beviljade Sida medel förmedlade av SMRs medlemsorganisationer enligt ingånget avtal med partnerorganisation. Denna revisionsinstruktion har sin utgångspunkt i Sidas revisionshandledning för enskilda organisationer och deras revisorer. Revisionsinstruktionen gäller för beviljade medel från och med 2005 avseende utvecklings-, informations- och humanitära insatser samt för volontär- och praktikantbidrag. 1.2 Definitioner Medlemsorganisation är benämningen på de organisationer som är medlemmar i SMR. SMR som förmedlar Sida medel till sina medlemsorganisationer är skyldig att teckna samarbetsavtal med medlemsorganisation innan beviljade medel kan rekvireras. Medlemsorganisationerna samarbetar i sitt internationella arbete med partnerorganisationer. Medlemsorganisation som förmedlar Sida medel till partnerorganisation är skyldig att för varje enskilt bidrag teckna avtal med partnerorganisation innan beviljade medel kan utbetalas. Delrapport ska årligen upprättas för samtliga pågående insatser som finansieras med Sida medel samt för insatser som är avslutade, men ännu inte slutrapporterade. I delrapporten redogörs kortfattat för insatsen i förhållande till överenskommen budget/aktivitetsplan. Rapportering ska ske enligt SMRs mall för delrapport och ska vara medlemsorganisationen tillhanda vid den tidpunkt som avtalet med medlemsorganisationen anger. Revisionsintyg och revisionsrapport krävs normalt inte till delrapporter. Det föreligger dock två undantag, nämligen 1. för insatser som löper över längre tid än tre år (revisionsintyg var tredje år) samt 2. inför en förlängning då insatsen totalt kommer att löpa över en längre tid än tre år. Revisionen bör då ske efter två år för att undvika avbrott i insatsen. SMR kräver revisionsintyg och revisionsrapport innan förlängning kan beviljas. Slutrapport är den slutliga rapport för insatser som finansieras med Sida medel. I slutrapporten redogörs för insatsen enligt SMRs mall för slutrapport. Slutrapport med bifogat revisionsintyg och revisionsrapport för bidrag 200 tkr ska vara SMR tillhanda vid den tidpunkt som avtalet med medlemsorganisationen anger. Revisionsberättelse är det utlåtande som en revisor avger enligt en organisations stadgar eller enligt lagregler. Den grundar sig på granskningen av en rapport för hela organisationens verksamhet. I 3 (14)

4 revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om årsredovisningen, i alla väsentliga avseenden, har upprättats enligt tillämplig lag och därmed ger en rättvisande bild av organisationens resultat och ställning enligt International Financial Reporting Standards. Revisorn uttalar sig också om ansvarsfrihet kan beviljas, det vill säga om någon i organisationens ledning har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot organisationen. Revisionsintyg (se bilaga 5.1) är ett utlåtande som innebär ett bestyrkande som en revisor lämnar utöver vad som krävs enligt lagstiftningen. Det innehåller uppgifter om granskningsobjekt, om granskningens omfattning samt revisorns ställningstagande. Revisionsintyg skall bifogas samtliga slutrapporter och vissa delrapporter (se avsnitt delrapport ovan) oavsett bidragets storlek. För samtliga bidrag 200 tkr ska även en revisionsrapport (se bilaga 5.2) bifogas slutrapporten. I revisionsrapporten redogörs för granskningens innehåll och omfattning, resultatet av granskningen av revision i partnerorganisation samt väsentliga iakttagelser som revisorn har att rapportera till partnerorganisationens styrelse. I de fall partnerorganisationen i sin tur förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisionsrapporten även redogöra för resultatet av granskningen av partnerorganisationens interna kontroll avseende revision i efterföljande led samt partnerorganisationens bedömning av sin partnerorganisations ekonomihantering. SAMARBETSAVTAL Upprättas mellan SMR och medlemsorganisation SMR Medlemsorganisation AVTAL Upprättas mellan medlems- och partnerorganisation för varje enskilt bidrag Medlemsorganisation Partnerorganisation DELRAPPORT Avlämnas enligt avtal med medlemsorganisation Revisionsintyg och revisionsrapport bifogas - vart tredje år - vid förlängning SLUTRAPPORT Avlämnas enligt avtal med medlemsorganisation Bidrag < 200 tkr Revisionsintyg bifogas Bidrag > 200 tkr Revisionsintyg och revisionsrapport bifogas 4 (14)

5 2. Revisorns uppgifter och ansvar 2.1 Vad är revision Revision är att med professionellt skeptisk inställning, granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning. Målet för revision är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. Revisorn ska granska årsredovisning, bokföring och ledningens förvaltning för att kunna uttala sig i revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om den ekonomiska rapporteringen för en hel organisation och om styrelsens och ledningens förvaltning. I revisionsintyget uttalar sig revisorn avseende en specifik ekonomisk rapport eller ett revisionsuppdrag med särskilt syfte. I revisionsintyget enligt bilaga 5.1 uttalar sig revisorn efter utförd granskning av en del- eller slutrapport, om del-/slutrapporten är avtalsenligt upprättad samt lämnar ett ställningstagande om rapporten bör godkännas eller inte. Revisorn ska vidta de revisionsåtgärder som han/hon utifrån omständigheterna bedömer vara nödvändiga för att kunna lämna en revisionsberättelse/-intyg. Revisorn inhämtar revisionsbevis, vilket innebär den information som revisorn skaffar sig för att komma fram till de slutsatser som revisionsberättelsen/-intyget grundar sig på. Revisionsbevis kan vara bokföringsmaterial och andra källdokument. Revisionsmässiga urval innebär att revisorn tar stickprov och granskar mindre än 100 % av de poster som ingår i ett saldo. På det sättet kan revisorn utvärdera och dra slutsatser om hela det stickprovsunderlag från vilka urvalet gjorts. En professionellt skeptisk inställning betyder att revisorn kritiskt och ifrågasättande bedömer hur giltiga de inhämtade bevisen är. Bevisens tillräcklighet och ändamålsenlighet har stor betydelse. Tillräcklighet är måttet på mängden bevis och ändamålsenligheten är måttet på den kvalitet bevisen har. Revisorn ska iaktta god revisionssed och de etiska regler som styr revisorns professionella ansvar. De etiska reglerna är oberoende, integritet, objektivitet, professionell kompetens och omsorg, tystnadsplikt och professionellt uppträdande. Revisorn måste vara oberoende och ska utöva sitt yrke med självständighet och objektivitet. Den som förlitar sig på revisorn ska känna sig säker på att denne inte har andra intressen. Revisorn ska noggrant iaktta jävsregler och uppmärksamma olika hot mot oberoende. Det kan till exempel vara att revisorn har ett eget ekonomiskt eller annat intresse i granskningsobjektet, att revisorn har starka personliga relationer till granskningsobjektet eller att revisorn riskerar att påverkas av yttre påtryckningar. 2.1 Väsentlighet och risk Principerna om väsentlighet och risk ska styra då revisorn bestämmer inriktning och omfattning av sin granskning. Revisionsarbetet ska inriktas mot sådana områden där det kan finnas risk för att väsentliga fel uppstår. 5 (14)

6 Revision bygger på en väl genomtänkt planering. Grunden till en genomtänkt planering är att revisorn skaffar sig god kunskap om organisationen, dess verksamhet och hur god intern kontroll organisationens ledning har. Alla organisationer är olika och ska granskas utifrån sina specifika förhållanden. Revisionsarbetet inleds med att revisorn samlar in en mängd intern och extern information om exempelvis organisation och ledning, verksamhet, finansiell situation, kompetens, ekonomifunktion och IT. På grundval av den insamlade informationen planerar därefter revisorn granskningen så att den inriktas mot de områden där revisorn bedömer att risken för väsentliga fel är störst och risken för att dessa inte upptäcks av det interna kontrollsystemet. Graden av väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet eller felet. 2.3 God revisionssed I Sverige finns en ramlagstiftning som ålägger revisorn att vid sin granskning iaktta god revisionssed. Inom dessa ramar är det de svenska revisionsorganisationernas och Supervisory Board of Public Accountants uppgift att genom rekommendationer och uttalanden utveckla den goda seden och lämna närmare vägledning. Den internationella trenden är att de enskilda länderna i allt större utsträckning är beroende av och påverkas av varandra, detta gäller även revisionsområdet. Behovet av att ekonomisk information är säkerställd på ett enhetligt sätt ökar. Den internationella revisorsorganisationen IFAC (International Federation of Accountants) och dess revisionskommitté IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) har en uttalad strävan att deras revisionsstandarder ISA ska bli standarder för revision som är allmänt accepterade över hela världen. 2.4 Intern kontroll Intern kontroll definieras som en process genom vilket organisationens styrelse, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att organisationens mål uppnås på följande områden: Verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet Efterlevnaden av tillämpliga lagar och förordningar Med intern kontroll menas de riktlinjer och rutiner som ledningen infört och som har som syfte att medverka till hög kvalitet i redovisningen samt att förhindra att fel och oegentligheter uppstår. God intern kontroll gagnar säkerhet och effektivitet och ser till att resurserna i verksamheten används på det sätt som den egna organisationens styrelse och ledning tänkt sig. Till god intern kontroll hör bland annat nedanstående. 6 (14)

7 Att ansvarsfördelningen är genomtänkt. En person ska, till exempel, inte ensam både kunna genomföra, bokföra och godkänna en transaktion. Samtliga medarbetare ska känna till vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar de har exempelvis genom attestordning, arbetsoch rutinbeskrivningar. Att rapport- och styrsystem är ändamålsenliga. Redovisningen ska vara avpassad för verksamheten och ge rätt information, i rätt tid. Att olika kontrollmoment är inlagda i system och rutiner. Kontrollmomenten syftar till att säkerställa fullständighet (att alla transaktioner tas med), riktighet (att alla transaktioner redovisas på ett korrekt sätt) och till att endast godkända transaktioner behandlas. Att organisationens ledning löpande följer upp och analyserar verksamhetens resultat. 2.5 Krav på kvalificerad revisor Bidragets storlek avgör vilka krav som ställs avseende revision. För bidrag 200 tkr krävs att revisionen utförs av en kvalificerad revisor. Beloppsgränsen avser avtalat bidrag och inte faktiskt utbetalt bidrag. Om partnerorganisationen får flera bidrag, ska varje bidrag bedömas separat. För bidrag < 200 tkr kan revisionen utföras av en förtroendevald revisor. Ingenting hindrar dock den enskilda medlemsorganisationen att ställa högre krav på sig själv eller de partnerorganisationer den förmedlar bidrag till. I Sverige avser begreppet Kvalificerad revisor en auktoriserad eller godkänd revisor. För revision i partnerorganisation avses med kvalificerad revisor en kompetensnivå motsvarande svensk kvalificerad revisor. För att kunna avgöra kompetensnivån krävs förutom kontroll av lokal licens eller certifiering även en bedömning av revisorns utbildning och erfarenhet. Se bilaga 5: Revisorns ansvar Revisorns ansvar vid bidrag < 200 tkr är att avge revisionsintyg (se bilaga 5.1) avseende partnerorganisationens del-/slutrapport utifrån sin granskning enligt punkt där revisorn uttalar sig om del-/slutrapporten. signera slutrapportens ekonomiska redovisning Revisorns ansvar vid bidrag 200 tkr är att avge revisionsintyg (se bilaga 5.1) avseende partnerorganisationens del-/slutrapport utifrån sin granskning enligt punkt I revisionsintyget uttalar sig revisorn om o del-/slutrapportens överensstämmelse med avtal o del-/slutrapportens finansiella rapport i sin helhet o den del i aktivitetsrapporten som kan relateras till den finansiella rapporten 7 (14)

8 Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisionsintyget också redogöra för o partnerorganisationens kontroll av revision i efterföljande led avge revisionsrapport (se bilaga 5.2) avseende partnerorganisationens del-/slutrapport. I revisionsrapporten uttalar sig revisorn om o granskningens inriktning och omfattning o resultatet av granskningen av revision i partnerorganisation o väsentliga iakttagelser inom den verksamheten som rapporten avser Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisionsrapporten också redogöra för o resultatet av granskningen av partnerorganisationens interna kontroll avseende revision i efterföljande led samt o partnerorganisationens bedömning av sin partnerorganisations ekonomihantering signera slutrapportens ekonomiska redovisning Revisorns ansvar vid praktikant- och volontärbidrag Praktikantbidrag ska revideras efter praktikantperiodens slut och volontärbidrag ska revideras efter varje beviljad volontärperiods slut. Volontärbidrag beviljas i normalfallet med en löptid av 28 månader. Därefter kan bidrag ytterligare beviljas i 12 månaders perioder. Revision ska då ske efter 28 månader och därefter årligen. Revision av praktikant- och volontärbidrag skall revideras och rapporteras på samma sätt som övriga insatser enligt punkt och ovan. 8 (14)

9 3. Medlemsorganisationens ansvar Medlemsorganisationen ansvarar för att SMRs krav på revision förs vidare till partnerorganisationen att bedöma partnerorganisationens interna kontroll och ekonomihantering att kontrollera revisionen i alla efterföljande led. Det innebär att medlemsorganisationen i rimlig grad försäkrar sig om att revisionen inte har några väsentliga brister i något led. 3.1 Medlemsorganisationens ansvar för bedömning av väsentlighet och risk avseende partnerorganisationen För att säkerställa att revisionen i efterföljande led uppfyller SMRs krav bör medlemsorganisationen göra en bedömning av väsentlighet och risk med avseende på partnerorganisationen. Bedömningen bör genomföras i samband med att insatsen påbörjas. Följande punkter bör beaktas: 1. Bedöm partnerorganisationens interna kontroll. Se punkt Bedöm partnerorganisationens ekonomihantering med avseende på (se bilaga 5.3): a. Löpande bokföring b. Ekonomisystem c. Intern kontroll och förvaltning d. Juridisk person e. Personal 3. Bedöm partnerorganisationens revisor. Se bilaga Bedöm väsentlighet och risk och anpassa rutiner och uppföljning därefter. Ju högre risken bedöms vara desto större resurser bör medlemsorganisationen lägga på uppföljning och kontroll av partnerorganisationen. Bedömningen kan göras med avseende på; a. Bidragets storlek. Ju större bidraget är desto större resurser bör medlemsorganisationen lägga på uppföljning och kontroll av partnerorganisationen. b. Risken för att fel eller oegentligheter kan förekomma. Ju större organisationen bedömer risken för fel och oegentligheter desto större resurser bör organisationen lägga på uppföljning och kontroll av partnerorganisationen. c. Korruptionsrisken. En del av de miljöer där partnerorganisationerna bedriver sin verksamhet är korruptionsbenägna, vilket innebär att risken för oegentligheter är 9 (14)

10 förhållandevis stora. Det är av vikt att partnerorganisationens revisor tar hänsyn till detta i sitt arbete. d. Risken för att revisionen inte uppfyller kraven. Fokus bör läggas på de länder där standarden på revisorer är svårbedömd eller ofta låg. e. Ny samarbetspartner. 5. Vid utvärderingar och i samband med medlemsorganisationens besök hos partnerorganisationen bör en uppföljning av partnerorganisationens ekonomihantering och revisor finnas med som en självklar del. 6. Kontrollera att revisionsintyg bifogas del- och slutrapporter enligt avtal. 7. Kontrollera att revisionsrapport bifogas del- och slutrapporter enligt avtal. 8. Bedöm revisionsintyg och revisionsrapport. Läs och analysera. 9. Bedöm årligen partnerorganisationens fullständiga årsberättelse och revisionsberättelse. Utförda kontroller bör dokumenteras. 3.2 Medlemsorganisationens ansvar för bedömning av partnerorganisationens ekonomihantering och revisor Ansvaret för bedömning av partnerorganisationens ekonomihantering och dess revisor vilar på medlemsorganisationen. Medlemsorganisationens kontroll av partnerorganisationens ekonomihantering och revisor bör utföras innan avtal tecknas och bör även ingå som en naturlig del vid besök hos partnerorganisationen. Det är av största vikt att revisorn är aktiv under hela insatstiden. Som hjälpmedel vid bedömningen har två checklistor upprättats, se bilaga 5.3 samt 5.4. Det åvilar medlemsorganisationen att försäkra sig om att personalen har tillräcklig ekonomisk kompetens för att utföra ovanstående bedömningar. 3.3 Medlemsorganisationens ansvar vid core funding Vid organisationsstöd, eller core funding, går det ofta inte att särskilja ett enskilt bidrag. Då bör medlemsorganisationen kräva in partnerorganisationens fullständiga årsrapport med tillhörande revisionsberättelse, det vill säga en rapport för hela organisationens verksamhet och ekonomi. Denna instruktions krav och riktlinjer ska beaktas i tillämpliga delar. Storleken på bidraget från medlemsorganisationen skall klart fram gå av den ekonomiska rapporteringen. Därutöver bör den ekonomiska rapporteringen ske utifrån de olika budgetposter som angivits i ansökan. 3.4 Medlemsorganisationens ansvar vid samfinansierade projekt Vid samfinansierade projekt med ett antal givare bör medlemsorganisationen sträva efter att samordna rapporterings- och revisionskraven med de övriga finansiärerna. Det innebär att medlemsorganisationen i viss utsträckning måste vara flexibel i sina krav. Samordning kan till 10 (14)

11 exempel gälla rapporteringsintervall, vilka rapporter som ska revideras och utformningen av revisionsintyg. Denna instruktions krav och riktlinjer ska dock beaktas. Storleken på bidraget från medlemsorganisationen skall klart fram gå av den ekonomiska rapporteringen. Därutöver bör den ekonomiska rapporteringen ske utifrån de olika budgetposter som angivits i ansökan. 3.5 Information som medlemsorganisationen ska lämna till partnerorganisationen Denna revisionsinstruktion hänvisar till god revisionssed och internationell praxis. Den är översatt till engelska, franska, spanska och portugisiska. Det är medlemsorganisationens ansvar att förmedla Revisionsinstruktion för partnerorganisation till efterföljande led samt att försäkra sig om att partnerorganisationen lämnat den vidare till sin revisor och att denne förstått innebörden i densamma. 3.6 Obruten kedja av revisionsintyg och revisionsrapporter för bidrag > 200 tkr Medlemsorganisationen ansvarar för att det finns en obruten kedja av revisionsintyg och revisionsrapporter för bidrag 200 tkr. För bidrag < 200 tkr ska det finnas en obruten kedja av revisionsintyg. Svenska missionsrådet Bidrag Revisionsintyg med revisionsrapport Medlemsorganisation Bidrag Revisionsintyg med revisionsrapport Partnerorganisation Bidrag Revisionsintyg med revisionsrapport Partnerorganisation 11 (14)

12 4. Partnerorganisationens ansvar 4.1 Information som partnerorganisationen ska lämna till sin revisor För bidrag 200 tkr Del- och slutrapporter avseende avtalat bidrag 200 tkr ska revideras av kvalificerad revisor. Revisorn ska avge revisionsintyg avseende den avtalsenliga del- och slutrapport som partnerorganisationen avlämnat. Partnerorganisationens revisor ska få riktlinjer om vad revisionsintyget ska innehålla, se bilaga 5.1. Partnerorganisationen revisor ska få riktlinjer om vad revisionsrapporten ska innehålla, se bilaga 5.2. Partnerorganisationens revisor ska avge en revisionsrapport avseende o granskningens inriktning och omfattning, o resultatet av granskningen av revision i partnerorganisation o väsentliga iakttagelser inom den verksamhet som rapporten avser. Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisionsrapporten också redogöra för o resultatet av granskningen av partnerorganisationens interna kontroll avseende revision i efterföljande led samt o partnerorganisationens bedömning av sin partnerorganisations ekonomihantering Förutom den granskning som revisorn utför enligt god revisionssed ska revisorn särskilt granska att a. partnerorganisationens del- och slutrapport till medlemsorganisation följer samarbetsavtalet mellan medlemsorganisation och partnerorganisation och har upprättats i enlighet med SMRs mall för slutrapport b. bidraget hålls avskilt på separat bankkonto c. den ekonomiska rapporteringen skett i enlighet med godkänd budget och innehåller förklaringar till eventuella avvikelser d. förklaringarna till budgetavvikelser inte motsägs av rapportens andra delar eller annan information som revisorn har e. rapporteringen mot budget överensstämmer med bokföringen och därmed ger en rättvisande bild 12 (14)

13 f. den ekonomiska slutrapporteringen sida 1 i slutrapporten är fullständig och korrekt ifylld g. partnerorganisationen har interna bestämmelser för upphandling som överensstämmer med Sidas Upphandlingsbestämmelser för enskilda organisationer samt verifiera att organisationen följer dessa i sin upphandling h. slutrapporten har undertecknats av behörig person inom partnerorganisationen Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisorn även kontrollera att i. partnerorganisationen tecknat avtal med partnerorganisation i efterföljande led j. avtalets villkor avseende revision uppfylls samt att avtalet mellan partnerorganisation och partnerorganisation i efterföljande led innehåller de villkor som enligt medlemsorganisationens avtal med SMR ska föras vidare till partnerorganisation För bidrag < 200 tkr Del- och slutrapport avseende avtalat bidrag som understiger 200 tkr kan revideras av förtroendevald revisor Revisorn ska avge revisionsintyg avseende den avtalsenliga del- och slutrapport som partnerorganisationen avlämnat Partnerorganisationens revisor ska få riktlinjer om vad revisionsintyget ska innehålla, se bilaga 5.1. Den förtroendevalda revisorn ska utföra samtliga granskningsmoment enligt punkt a-j ovan. För att fullfölja revisionen krävs att flera detaljgranskningsmoment genomförs. Som stöd för förtroendevalda revisorer presenteras nedan en checklista med granskningsmoment som normalt bör ingå. Ytterligare moment kan vara nödvändiga. Den förtroendevalda revisorn bör granska att a. den verksamhet som partnerorganisationen rapporterar har genomförts b. utbetalning skett till partnerorganisationen i enlighet med den ekonomiska rapporteringen c. partnerorganisationen, för den av SMR finansierade verksamheten, har en tillförlitlig medelsförvaltning, riktig och fullständig redovisning samt att samtliga ekonomiska händelser bokförs löpande d. i förekommande fall kassa- och bankbehållning överensstämmer med bokfört belopp 13 (14)

14 e. ej utnyttjade medel har redovisats i slutrapporten och i förekommande fall återbetalats enligt avtal med medlemsorganisation f. partnerorganisationens bankkonto för Sida medel tecknas av minst två personer i förening g. de kostnader som partnerorganisationen rapporterar till medlemsorganisationen överensstämmer med partnerorganisationens bokföring h. det finns underlag för de kostnader som partnerorganisationen rapporterar till medlemsorganisationen. Då partnerorganisationen förmedlar bidraget vidare till partnerorganisation i efterföljande led ska revisorn även kontrollera att i. den ekonomiska rapporteringen från partnerorganisation i efterföljande led är reviderad och signerad av dess revisor samt att den överensstämmer med partnerorganisationens del-/slutrapport till medlemsorganisationen j. revisionen i efterföljande led sker på ett tillfredsställande sätt. Ta del av revisionsrapport från partnerorganisationens revisor. 14 (14)

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION)

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION) Europeiska Revisionsrätten 2012 Handbok för Finansiell Revision SV och Regelefterlevnadsrevision 2 Översikt HANDBOK FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR

Läs mer

Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen

Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Ekonomprogrammet VT09 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen - Så tänker revisorn Carin Forsström Karen

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Latinamerikagruppernas finansiella system

Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagrupperna finansierar sin verksamhet genom framförallt ansökningar ur fonder, stiftelser och från svenska SIDA via Forum Syd men även genom medlemsavgifter,

Läs mer

Väsentlighet och risk vid planering av revision

Väsentlighet och risk vid planering av revision Institutionen för Handelsrätt Kandidatuppsats HARK11 HT 2009 Väsentlighet och risk vid planering av revision Författare Anna Åberg Handledare Krister Moberg Sammanfattning Examenarbetets titel: Väsentlighet

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

SAMARBETE MELLAN REVISOR & REDOVISNINGSKONSULT

SAMARBETE MELLAN REVISOR & REDOVISNINGSKONSULT UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen - Handelsrätt SAMARBETE MELLAN REVISOR & REDOVISNINGSKONSULT - En jävsituation? Datum: 2011-06-08 Kandidatuppsats VT 2011 Författare: Frida Nyman Handledare:

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen. Henrik Månsson & Martin Krafth

Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen. Henrik Månsson & Martin Krafth Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen Henrik Månsson & Martin Krafth Då sitter där två redovisningsansvariga och kuckelurar, och gör än ditten och än datten Förord Denna

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Revisorns oberoende. Handelsrätt C. En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige. Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund

Revisorns oberoende. Handelsrätt C. En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige. Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund Handelsrätt C Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2006 Revisorns oberoende En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund

Läs mer

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p Hur tänker revisorn? Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Sammanfattning Kan en revisor

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM

RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM Diarienr. 2006-001503 RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM 1 Parter a) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida Org.nr: 202100-4789 Attention: Ewa Hagwall Avd/enhet: Economic

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer