Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering"

Transkript

1 Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som finns i Forum Syds Allmänna Villkor, daterade januari Vanliga frågor kring revision s. 2 Vanliga frågor kring finansiell rapportering s. 8 Forum Syd Katarinavägen 20 Box SE Stockholm Sweden tel: +46(0) fax: +46(0)

2 Vanliga frågor kring revision av Forum Sydfinansierade projekt 1. Varför ska revision genomföras årligen på alla Forum Syd-finansierade projekt? Varje organisation är ansvarig för att den finansiella rapporteringen är korrekt. Revisorns uppgift är att granska rapporteringen och uttala sig om dess riktighet. Revision innebär att med professionellt skeptisk inställning kritiskt granska, bedöma och uttala sig om en verksamhets redovisning och förvaltning. Det handlar om att ge trovärdighet till presentationen av verksamhetens finansiella information. Målet med revisionen är att undersöka huruvida den finansiella rapporten ger en sann och rättvis bild av organisationens arbete i projektet. 2. Vad är en extern, oberoende och kvalificerad revisor? Att vara extern och oberoende betyder att revisorn inte ska stå i beroendeställning till någon i organisationen som han/hon ska granska. Revisorn ska inte själv ha ekonomiska intressen som påverkas av utfallet av revisionen. Finns det tvivel på revisorns oberoende minskar värdet av revisionen. En kvalificerad revisor innebär i Sverige att man är godkänd eller auktoriserad av Revisorsnämnden, det vill säga att man har en skyddad titel. Att enbart kalla sig revisor får däremot vem som helst göra. 3. Vad betyder det att för granskning av bidrag över 50 miljoner krävs att revisorn har någon form av certifiering? För svenska revisorer krävs att revisorn har titeln auktoriserad revisor, vilket är den högre graden av titel. 2

3 4. Hur ska vi tolka det i samarbetslandet? Hur hittar man kvalificerade och/eller certifierade revisorer där? Det är svårt att jämföra revisorer mellan olika länder. Det vi i Sverige kallar revisor (auditor), ingår i engelskan i det vidare begreppet accountant, vilket även kan innefatta personer som arbetar med bokföring. Kvalificerad revisor översätts till professional accountant. När man talar om kvalificerade revisorer, finns tre vanliga titlar på engelska; CPA (Certified Public Accountant) (amerikansk engelska), Authorized Public Accountant eller CA (Chartered Accountant) (brittisk engelska). Titeln kan variera i olika länder. Det finns många olika klassificeringar av revisorer i olika länder, men ett grundläggande krav i Sida-projekt är att det ska finnas en central tillsynsmyndighet av något slag som fastställer kriterier för revisorskvalifikationer och certifierar revisorer samt har översyn över dessa. 5. Måste revisorn i samarbetslandet vara ansluten till IFAC (International Federation of Accountants)? Ett medlemskap i IFAC innebär att revisorn/revisorsfirman står under tillsyn av IFAC, vilket utgör en kvalitetssäkring. Det är dock inte ett krav att revisorn är medlem i IFAC, utan kraven är att revisorn ska vara kvalificerad och arbeta enligt den internationella revisionsstandarden ISA. Standarden, dvs arbetssättet, sätts internationellt av IFAC. Man kan som revisor arbeta enligt ISA utan att vara medlem i IFAC. Är revisorn medlem i IFAC, är detta dock ett bra sätt att styrka dess kompetens. 6. Vad betyder internationellt erkänd revisionsstandard? IFAC har satt upp internationella revisionsstandarder för den privata sektorn (som NGOs tillhör), som kallas International Standards on Auditing (ISA), vilket är ett internationellt regelverk för kvalificerade revisorer. I Sverige har ISA översatts till Revisionsstandarder (RS) och ges ut av Far. Sida accepterar inte nationella revisionsstandarder då kvalitén kan skifta i olika länder. Blanda inte ihop detta med redovisningsstandard, varje organisation ska följa sitt lands nationella redovisningsstandarder. 3

4 7. Vad är ISA 805 som revisorn ska uttala sig i enlighet med? ISA 805 är en revisionsstandard som reglerar ett visst revisionsuppdrag som benämns Audits of financial statements prepared in accordance with special purpose frameworks. På svenska heter samma standard RS 805 Revisors rapport avseende revisionsuppdrag med särskilt syfte. ISA/RS 805 anger hur denna typ av revision ska utföras och rapporteras och anger alltså formen för revisorns rapportering. 8. Varför måste den bilagda uppdragsbeskrivningen i Forum Syds Allmänna Villkor användas när man anlitar en revisor? Uppdragsbeskrivningen är vår enda möjlighet som givare att påverka revisionens kvalitet. Genom att godkänna uppdragsbeskrivningen kan man se till att Sidas krav uppfylls. 9. Vad innebär det att Forum Syd i förväg måste godkänna SvEOs val av revisor? Forum Syd ska försäkra sig om att i uppdragsbeskrivningen för revisorsuppdraget anges att revisorn arbetar enligt internationell revisionsstandard (dvs enligt internationellt regelverk för kvalificerade revisorer) och är kvalificerad. Om revisorn i sin rapport anger att han/hon arbetar enligt internationell revisionsstandard, så bör det inte finnas någon anledning att ifrågasätta valet av revisor, men om man har information att en viss revisor inte är oberoende eller kvalificerad, har Forum Syd rätt att underkänna valet av revisor. SvEO behöver inte skicka in något intyg eller dylikt, utan genom att SvEO skriver på avtalet med Forum Syd förbinder man sig till att använda den uppdragsbeskrivning för revision som är bilagd i Forum Syds Allmänna Villkor, vilket är tillräckligt för Forum Syd för att godkänna valet av revisor. 10. Vad innebär det att SvEO i förväg måste godkänna LEOs val av revisor? Samma som för Forum Syd i ovanstående fråga. SvEO ska försäkra sig om att LEO använder den mall för uppdragsbeskrivning för revision (Terms of Reference) som är bilagd i Forum Syds mall för SvEO-LEO-avtal. Alla parter måste också försäkra sig om att revisorn förstår uppdraget och innehållet i uppdragsbeskrivningen. 4

5 11. Hur ska revisorns rapportering se ut? Vad ska den innehålla? I revisionsuppdraget ingår att lämna två avrapporteringar; dels ett revisionsintyg (eng: Audit certificate) i enlighet med ISA 805 och dels en särskild granskningsrapport (eng: Audit memorandum). Revisorn ska granska organisationens rapport och uttala sig enligt ISA 805 om huruvida rapporten är i enlighet med organisationens redovisning, fastställd budget samt Forum Syds instruktion för rapportering. I granskningen enligt ISA 805 ingår att avlämna ett revisionsintyg, enligt regelverket för denna revisionsstandard. I revisionsintyget lämnar revisorn sitt bestyrkande (uttalande) om den ekonomiska information som reviderats och anger huruvida den finansiella rapporten ger en sann och rättvis bild. Revisorn granskar ett urval av redovisningen, och brukar därför uttrycka att de genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra sig om att sammanställningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. I revisionsuppdraget ingår även att avlämna en särskild granskningsrapport, som närmare beskriver revisorns arbete. Granskningsrapporten följer inte en särskild revisionsstandard, men det framgår av Bilaga 1 Mall för uppdragsbeskrivning för revision i Forum Syds Allmänna Villkor vilka punkter som ska granskas särskilt och tas upp i rapporten. 12. Vad är ISA 315 som ska användas för riskbedömning? ISA 315 är en revisionsstandard som behandlar revisorns riskanalys i planeringen och genomförandet av granskningsuppdraget och har syftet att identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå organisationen och dess miljö. ISA 315 är ett verktyg för revisorernas arbete, och rör inte SvEOs eller LEOs egen riskbedömning. 13. Hur ska SvEOs / LEOs svar på revisionen se ut? Svaret ska innehålla dels organisationens ställningstagande till revisorns rapport och dels en åtgärdsplan utifrån vad revisorn kommit fram till. SvEOs båda dokument biläggs del- respektive slutrapporten till Forum Syd. 5

6 14. Hur ska årsrapporter revideras? Alla projekt ska revideras årligen, enligt samma revisionsregler. Det innebär att årsrapporter ska revideras på samma sätt som slutrapporten. (Årsrapporter ersätter tidigare delrapporter) Revision av dessa rapporter skall vara utförd så att revisor uttalar sig explicit om dessa, och alltså ej ingå som en del av SvEO årliga revision om inte revisor ges tydligt uppdrag att utföra dessa båda revisioner samtidigt men med tydligt uppdrag enligt Bilaga Vad innebär SvEOs (och ev LEOs) kontroll av revision i efterföljande led? SvEO ska bedöma revisorn, det vill säga säkerställa att revisorn som används i efterföljande led är oberoende och kvalificerad. SvEO ska kontrollera att revisionsinstruktionerna har förmedlats och bekräftats av den lokala revisorn samt att denne lämnar sin rapport enligt avtal. SvEO ska även bedöma innehållet i den lokala revisorns rapport samt agera på den information som framkommer där. Väsentliga brister som framkommit i LEOs revisionsrapport ska framgå i SvEOs rapportering till Forum Syd. Samma sak gäller för LEO om LEO i sin tur vidareförmedlar bidrag till en partner. 16. Hur ska SvEO bedöma LEOs revisor? Vilka titlar kan en revisor ha? Se fråga 4 för titlar/certifiering. I bedömningen av revisor ingår att kontrollera att revisorn är kvalificerad och se till att revisorns granskning sker i enlighet med internationellt erkänd revisionsstandard (ISA). 6

7 17. Hur mycket/på vilket sätt ska SvEOs revisor granska LEOs revision? Rapportering från LEO ska användas som grund för SvEOs rapportering. Den svenska revisorn ska granska SvEOs finansiella rapport. SvEOs revisor uttalar sig om den organisation han/hon reviderar, och inte om efterföljande led. Kontrollen av revision i efterföljande led och ansvaret för den kontrollen ligger hos SvEO. Revisorn ska undersöka om SvEO har avtal med de organisationer SvEO vidareförmedlar pengar till, om SvEO har följt Forum Syds revisionsinstruktioner och om SvEO har tillfredsställande rutiner/resurser för att vidta relevanta åtgärder föranledda av lokala revisionsrapporter. 18. Vem är ansvarig för revisionen? Enligt Parisagendans syn på ägandeskap, är det partnern (Forum Syds partner = SvEO, SvEOs partner = LEO) som är ansvarig för att utföra kontroller av aktiviteterna och för att utföra revisionen. När medel överförs till en lokal part, är det den lokala partnern som är ansvarig för att bidraget revideras årligen enligt Forum Syds Allmänna Villkor, Bilaga 1. SvEO är ansvarig för att projektet i sin helhet revideras i Sverige. SvEO ansvarar för att se till att regelverken för revision förs vidare till efterföljande led, ingår i mall för avtal mellan SvEO och LEO, samt för att följa upp att LEO följer avtalet med SvEO. 7

8 Vanliga frågor kring finansiella rapporteringen av Forum Syd-finansierade projekt 1. Vad innebär god redovisningssed? God redovisningssed innebär att bokföringen utförs i enlighet med de lagar och de normer som finns på området, samt enligt vedertagen praxis i branschen. Samtliga bokföringsskyldiga organisationer måste följa god redovisningssed. Enligt Sidas instruktion för bidrag ur anslagsposten Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (Mars 2010 med rättelser juli 2010, Reviderad april 2012) ska även samtliga SvEOs och LEOs som erhåller Sidabidrag följa god redovisningssed i respektive land, även om organisationen enligt lag inte måste det. Enligt bokföringslagen har Bokföringsnämnden huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. FRII har utvecklat riktlinjer för god redovisningssed i insamlingsorganisationer. (http://frii.se/2_styrande.shtml) 2. Vad innebär redovisningsprinciperna bokföringsmässiga grunder och kontantprincipen? Bokföringsmässiga grunder innebär att de utgifter och inkomster som hör till ett räkenskapsår ska kostnads- respektive intäktsföras och påverka räkenskapsårets resultat. Det som avgör när händelsen bokförs är när den utförs, inte när den betalas. Som exempel så bokförs kostnaden för en faktura först som en skuld så snart den kommer in till organisationen, och när fakturan sedan betalas bokförs skulden bort. Kontantprincipen är en förenklad form av bokföring, som de flesta mindre föreningar använder sig av. Kontantprincipen innebär att man får vänta med att bokföra affärshändelsen tills betalning sker. Som exempel bokförs en faktura först som en kostnad när den betalas av organisationen. Vid räkenskapsårets utgång ska dock alla obetalda fordringar och skulder bokföras. Anledningen till att organisationerna (oavsett hur små de är) ska ange detta är att revisorn måste veta vilken princip som tillämpats för att kunna genomföra sin granskning. Det är också bra information för mottagaren av den finansiella rapporten. Om t ex kontantprincipen används är det extra viktigt för granskaren 8

9 att få kompletterande information om eventuellt inköpta inventarier då dessa endast redovisas som en kostnad i samband med betalningstillfället och inte syns i nästa års finansiella rapport. 3. Vad innebär det att SvEO ska redogöra för vilka principer man använder för fördelning av lönekostnader? Frågorna gällande lönekostnader är relevanta för de organisationer som har haft kostnader för personal i projektet, vilka bekostas med projektmedlen. Huvudprincipen är att det ska finnas tydliga rutiner för den arbetstid som debiteras projektet, så att en extern person har möjlighet att granska processen och underlagen. Syftet med denna punkt är att SvEO ska beskriva hur fördelningen av lönekostnader har gjorts i projektet, så att revisorn vid sin granskning kan förhålla sig till om fördelningen har gjorts enligt beskrivningen. 4. Vad innebär intern styrning och kontroll? Med intern kontroll menas de riktlinjer och rutiner som finns inom organisationen och som har som syfte att medverka till hög kvalitet i redovisningen och förhindra att fel och oegentligheter uppstår. God intern kontroll främjar säkerhet och effektivitet och ser till att resurserna i verksamheten används på det sätt som organisationens ledning och styrelse tänkt sig. Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, utförd av en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran om att målen uppfylls inom följande kategorier: effektivitet och produktivitet i verksamheten tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 5. Vad är Coso? Coso är ett internationellt ramverk för intern styrning och kontroll. (http://www.coso.org/) Syftet är att underlätta interna och externa revisioner, underlätta jämförelser och dialoger samt att dokumentera processer och beslut, öka spårbarhet, förebygga problem och risker, transparens, likvärdig bedömning etc. Coso används av ett stort antal svenska myndigheter, varav Sida är en. 9

Latinamerikagruppernas finansiella system

Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagruppernas finansiella system Latinamerikagrupperna finansierar sin verksamhet genom framförallt ansökningar ur fonder, stiftelser och från svenska SIDA via Forum Syd men även genom medlemsavgifter,

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen. Henrik Månsson & Martin Krafth

Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen. Henrik Månsson & Martin Krafth Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen Henrik Månsson & Martin Krafth Då sitter där två redovisningsansvariga och kuckelurar, och gör än ditten och än datten Förord Denna

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN Kandidatuppsats i Företagsekonomi Emelie Olofsson Kristin Runarsson VT 2010:KF07 Förord

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen

Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen Examensarbete Magisternivå HT 2010 Auktorisationen av redovisningskonsulten samt dess inverkan på revisionsbranschen Handledare Niklas Sandell Författare Jenny Fridh Olof Karlsson SAMMANFATTNING EXAMENSARBETETS

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS BAKOMLIGGANDE FAKTORER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Elisabeth Karlsson Sophie Karlsson VT 2009:KF26 Förord Vi vill först och främst tacka de sex respondenter

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Introduktion Löpande bokföring Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om löpande bokföring (BFNAR 2001:2),

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna?

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF09 Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? Johanna Fogelberg Anette

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer