ÅnsREDovrsNrNG. för. Ån zors. BRF KLINTEN I SUNDBYBERG Org. nr sryrelsen rån nänuro avläurxl ÅnsnrooylsNlNc rön nårbnsx,q,psårnt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅnsREDovrsNrNG. för. Ån zors. BRF KLINTEN I SUNDBYBERG Org. nr. 715200-0795. sryrelsen rån nänuro avläurxl ÅnsnrooylsNlNc rön nårbnsx,q,psårnt"

Transkript

1 ÅnsREDovrsNrNG för BRF KLINTEN I SUNDBYBERG Org. nr Ån zors sryrelsen rån nänuro avläurxl ÅnsnrooylsNlNc rön nårbnsx,q,psårnt zafi-,^,al Innehåll - fiirvaltningsberättelse - resultaträkningar - balansräkningar - ställda säkerheter och ansvarsfbrbindelser - kassaflödesanalys - tilläggsupplysningar - underskrifter

2 Brf Klinten i Sundbyberg Styrelsen ffir härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret rönvat, TT{ING S B ERIi TTEL S E Föreningsinformation Föreningen har till ändamål att främja medlemmamas ekomiska intressen genom att i frreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmama till nyttjande utan tidsbegriinsning. En medlems rätt i fiireningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsriitt kallas bostadsrättshavare" Föreningen registrerades (bildades) 1964, samma år som husen började byggas. Inflyttning skedde från 1966 då även den ekonomiska planen registrerades. Nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen äger och ftirvaltar fastigheten: Klippan 22, Sundbybergs kommun. Föreningens fastighet är belägen med adressen Humblegatan i Sundbyberg. Föreningsfrågor Ordinarie frreningsstämman hölls den 24 aprilzl3 i Albyskolans matsal. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter och avhållit 12 stycken protokollftirda styrelsemöten under verksamhetsåret. Under året har fyra bostadsrätter överlåtits. Antal medlemmar per den 3l december 213 var 7l st. Samtliga nya medlemmar önskas välkomna i föreningen. Föreningen tar ut överlåtelseavgift och pantsättningsavgift i enlighet med stadgama. Vid ftireningsstiimma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en bostadsrätt, har de endast en röst tillsammans. Röstberätti gad är endast den medlem som fullgiort sina itirpliktelser mot ftireningen.

3 Brf Klinten i Sundbyberg 7152-,795 Sammansättning av styrelsen mm Styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma den 24 april213 Ordinurie: Conny Janson Ordftirande Linus Eriksson Kassör Urbau Moberg Seketerare Anna-Karin Winge Ledamot Ledamot Inge Bernström Suppleanter: Alfred Hernandez Mats-Åke Åhman Styrelsen från ordinarie fiireningsstämma den 24 april 213 Ordinarie: Lars-Olov Olsson Ordfdrande Nyvald på två år Linus Eriksson Ledamot Ett år kvar Urban Moberg Ledamot Omvald på två år Anna-Karin Winge Ledamot Ett år kvar Inge Bernström Ledamot Omvald på wå år Suppleanter: Mats-Åke Åhman Sara Andersson Ett fu kvar Nyvald på två år Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i ftirening av ledamöterna. Revisorer Ordinurie: Mariana Mäkinen Martin Daniels Suppleont: Marja MäkiKala Valberedning Conny Janson Esko Mallenius

4 Brf Klinten i Sundbyberg Fastigheten Fastigheten består av tre huskroppar. Humblegatan 15 (B-huset) Humblegatan 17 (A-huset) och Albygatan 123 (lokaler och garage, C-huset). Fastighetsbeteckning: Klippan 22, Sundbybergs kommun. Tomten är friköpt sedan 26. Nybyggnadsår och värdeår är Taxeringsvärde: Varav byggnader: Varav mark: Årets Föreg. år 7t 654 A s l A Föreningen är försäkrad i Moderna Försäkringar, där ansvarsftirsäkring ftir styrelse och revisorer ingår. Föreningen upplåter 51 lägenheter och en lokal med bostadsrätt samt 3 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning 15 t4 L st 4 rok 14 st 3 rok 12 st 3 rok med uthyrningsrum 13 st 2 rok Till varje lägenhet hör ett källarftinåd samt en bilplats i varmgarage. I frreningens A-hus finns tyättstuga med två maskiner, en torktumlare och två torkrum. Cykelförråd samt bamvagnsfdrråd finns i vardera huset. Grovsoprum med tidningsinsamling finns vid garaget.

5 Brf Klinten i undbyberg Förvaltning Byggnaderna är anslutna till fiärrvärme. Norrenergi ansvarar fiir fiärrvärmen. Trädgårdsskötsel har utftrts av Bergfast AB under sommarhalvåret. (Medleillmarna har skött bevattningen.) Snör<ijning har skötts av medlemmar på ftivillig basis. Hissgruppen AB ansvarar frr hisservice. Verksamheten Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Styrelsen tillsammans med konsultftiretaget ÅF, valde Gåirdets Bygg AB som huvudentreprenör ftir stamrenoveringen. Under året stamrenoverades lägenhetema i A-huset. Alla bad och duschrum har renoverats med bl.a kakel och klinkers. El har moderniserats till dagens standard och regler i alla lägenheter till jordat standard i alla rum. Dessutom installerades nya el-centraler i lägenheterna med jordfelsbrytare. Armaturer i trapphus, källarfönåd och gemensamma utrymmen i A huset har bytts till nya energisnålare fabrikat Tvättstugan i A-huset har rustats upp och moderniserats med kakel, klinkers samt nya torkaggregat i torkrummen. Garagestädning har utftirts av externt ftiretag. Ny snöslunga har köpts in Några träd vid fastigheten Humblegatan 17 mot Humblegatan och mot Alby skolan har tagits ner. Spaljeeriväxtstöd har kopts in till blomrabatterna vid grillplatsen. Vi har haft vårstädning av gården, där vi också grillat korv och umgåtts. Höst städningen ställdes in då stamrenoveringen startade under augusti i A-huset och många medlemmar inte längre bodde hemma och kunde deltaga Anställda Under fuet har fiireningen inte haft några anställda. lnformation Information till filreningens medlemmar har kontinuerligt gått ut med KlintenNy'tt, som distribueras via e- post alternativt delas ut till de medlemmar som så önskar.

6 Brf Klinten i Sundbyberg Ekonomi Fördelning intäkter och kostnader Intäktsfördelning 213 6% O% O% l Årsavgifter e Hyresintåkter Intäkter Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intiikter Kapitalinteikter Summa Tkr Övriga intäkter s Kapitalintäkter Knstnader Fastighetsskötsel Reparation/underhålI Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader Fastighetsskatt Övr. ftirv/rörelsekostn. Arvoden och löner till styrelse Avskrivning Kapitalkostnader Summa. Tkr L9o/o to% \ *;P,{ 3% $%\*# Kostnadsliirdelning 213 7% M- &u,,,, 5% r Fastighetsskötsel * Reparatior/underhåll Taxebundna kostnader x Övriga driftkostnader r Fastighetsskatt Övr. förv/rörelsekostn. Arvoden och lsner till stlrglsen Avskivning Kapitalkostnader Flerå rsi ämförelselnyckeltal I 21 Nettoomsättning, tkr Resultat efter fin. poster, tkr Balansomslutning, tkr 4124 I Soliditet, % Kassalikviditet, % Snittrtinta, oå 25o/o 746% 2,97yo 3% 175o/o 3,gyo 27% 26a/o 4,4yo 23% 168% 3,7/o

7 Brf Klinten i undbyberg Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till fdrfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst I t $tt 196 disponeras så att till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts 1 i ny rtikning överftires I Föreningens resultat och ställning i ovrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med ti lläggsupplysningar.

8 Brf Klinten i undbyberg RESULTATRÄTNINGAR Not L r-1 zad-n-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel Reparationer Taxebundna kostnader och uppvärmning Öwiga driftkostnader Fastighetsskatt Övriga ftirvaltnings- och rörelsekostnader Arvoden och löner till styrelsen J t t t s Rörelseresultat fiire avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter & kostnader Ränteintiikter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster tt Bokslutsdispositioner Avsättning till ftireningens reparationsfond -7 Resultat före skatt I 62 ttl Årets resultat I 62 tt

9 Brf Klinten i undbyberg BALANSRÅKNINGAR Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Finansiella anläggningstillgångar Aktier SBC 2X A Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intälcter s4 t t 754 1t 733 Kassa och bank I Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÄNGAR 5 n

10 Brf Klinten i Sundbyberg BALANSNÄTNINGAR Not t2-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital t Bundet eget kapital Inbetalda insatser Dispositionsfond Reserv framtida fastighetsunderhåll s Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skatteskulder Förskottsbetalda årsavgifter och hyror Upplupna kostnader och ftirutbetalda int?ikter Summa kortfristiga skulder I tt ?, I I s65 t Ls r3 t28 29? SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fasti ghetsinteckningar Ansvarsfiirbindelser Inga 2t lnga

11 Brf Klinten i undbyberg KASSAFLÖDESANALYS Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringa r av rörelsekapital 1 62 tt I Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Föriindring av kortfristiga fordringar Föriindring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten I l Investeringsverksa mheten Förviirv av materiella anläggningstillgangar Kassafl öde från investeringsverksamheten -s Finansieringsverksamheten Amorteringar Ny upptagning av lån Kassafl öde från fi nansierin gsverksam heten I Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida inedel vid årets slut

12 Brf Klinten i undbyberg 71s2-795 TILLAGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokftiringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de till?impade principerna oförändrade i jämforelse med frregående år. Värderingsprinciper Fordringar har uppkgits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggnin gstillgånga r Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Beträffande avskivning på byggnader frångås Bokföringsnämndes allmänna råd och ingen avskrivning görs. Från och med 214 gäller ny god redovisningssed avseende upprättande av bokslut (de så kallade KZIK3- regelverken). Detta innebär att avskrivningsplanen ftir ftreningens byggnader kan komma att behöva justeras, vilket kan medft ra ökade avskrivningskostnader fiir räkenskapsår et Markviirdet är inte föremål ftir avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. msättningstillgå ngar Kortfristiga placeringar viirderas till det lägsta av anskaffningsviirde och nettoförsäljningsvåirde. Fordringar Fodringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond {iir yftre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på ftireningsstiimma sker överfbring från balanserad vinst till fond for yttre underhåll. Antalet anställda Under året har fiireningen inte haft några anställda. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av fiireningsstämman. Definition av nyckeltal Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Kassalikviditet: Omsättningstillgangar inkl. outnyttjad checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder.

13 Brf Klinten i Sundbyberg UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Årsavgifter & hyror Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter mobilmast Hyresintäkter fdnåd Hyres intiikter garuge, p-platser mm A Not 2 Övriga rörelseintäkter Fastighetsskatt Tvättstugeavgifter { Not3 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel enligt awal städ Markskötsel s Not4 Reparationskostnader Reparation byggnader Not 5 Taxebundna kostnader och uppvärmning EI Fjärrvärme Vatten Sophiimtning r t lrc I Ol4 124 Not 6 Övriga drifthostnader F asti ghetsfr rsäkringar Kabel-TVlBredband Not 7 Övriga fliirvaltning- och rörelsekostnader Telekommunikation Konsultarvoden Bankavgifter Öwiga omkostnader n s I 157 3A Not 8 Arvoden och löner till styrelsen Löner, ersättningar och sociala kostnader Arvoden till styrelsen 213 5s

14 Brf Klinten i undbyberg Revisionsarvode ftir intern revisor Arbetsgivaravgifter Not 9 Byggnader och mark Byggnader Ingående anskaffningsvärde : Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackum ulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Förbättringsarbeten In gående anskaffningsvärde Årets anskaffningsviirde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Utgående ackum ulerade anskaffningsvärden Ack. avskrivningar markanläggningar Ingående avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Mark Ingående markvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde $3 49A s l t $ 376 -r s 9s Taxeringsviirden byggnader Taxeringsvärden mark s

15 Brf Klinten i Sundbyberg ot 1S Fiiränttrring årv eget kapital elopgr virl årcts i*gång Årets fiiränclring*r elopp virl årefs m{gång Inbetalda insatser Dispositionsfond Reserv framtida fastigh.underhåll Balanserat resultat Resultat föregående år Årets resultat r) r9 81 I 74S n{r r I 62 tt7 x )5t 485 I I 62 tt1 2 8il tq? liot I I kuleier till tire*titinstitut zili3 3{}t2 B*nk Swedbank Swedbank Swedbank Swedbank Swedbank 9ä-sats 4,32oÄ tlmsiittning 2t tl7 {t {r lllt7 6?? Lars-Olov Olsson Ordförande i.- /s u Å'urrryVu* Linus Eriksson Ledamot 'ih,' r(s*eirp Urban Moberg \ Ledamot Martin Daniels Ålou'*rutlälitvcLL Mariana Mäkinen

16 Till ftireningsstämman i Bostadsrättsftireningen Klinten i Sundbyberg. Organisationsnummer: 7 I Revisionsberättelse Vi har granskat årsredovisningen och bokft)ringen samt styrelsens ftirvaltning i Brf Klinten ftir räkenskaps äret 2131I I. Det är styrelsen som har ansvaret ftir räkenskapshandlingama och ftrvaltningen samt att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och ftirvaltningen på grundval av vär revision. Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomftirt revisionen ftir att med hög, men inte absolut säkerhet, ftjrsäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen ftir belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem, samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen och att utvärdera den samlade informationen i redovisningen. Som underlag ftir vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och ftirhållanden i ftireningen ftir att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot ftjreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller ftireningens stadgar. Vi anser attvär revision ger oss rimlig grund ftir våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av ftireningens resultat och ställning i enlighet med god revisionssed. Förvaltningsberättelsen är ftirenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att ftireningsstämman: fastställer balansräkningen ftir ftireningen godkänner att årets resultat, överskottpå SEK överftjres enligt gällande regler samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet ftr år 213 Sundbyberg den 8 april 214 tt.ft=,7^;l* Martin Daniels t /l J.l[rrLtlln Mariana Mäkinen Jtm; $nl/tt

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fältöversten kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Fältöversten. Årsredovisning för Brf Fältöversten

Brf Fältöversten. Årsredovisning för Brf Fältöversten Årsredovisning för Brf Fältöversten ÅRSREDOVISNING 2013 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA!"##$#%$& & '()*(++,-.,&/&0123,)2-433256-(./.7(.&84*369(-23(.&:,**,2&;4-+()& 3/**&1-)/.,-/(&56-(./.72234++,&

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Ordinarie föreningsstämma Härmed kallas Du som medlem i Brf Porlabacken 1 i Bandhagen,

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 4 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 4-10 - resultaträkningar 11

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer