Delårsrapport Fastställd av KF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28"

Transkript

1 Delårsrapport Fastställd av KF

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arboga kommun Box Arboga Telefon: Organisationsnummer: Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: E-post: 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Snabba fakta Resultatet enligt resultaträkningen uppgick vid utgången av juli månad till 1,6 mkr, vilket är ett underskott jämfört med budget på 1,1 mkr. Resultatet enligt resultaträkningen bedöms vid utgången av år uppgå till 4,6 mkr. Prognosen för år i förhållande till budgeterat resultat, 2,7 mkr, resulterar i ett överskott på 1,9 mkr. Nämnderna prognostiserar ett överskridande jämfört med budget uppgående till 10,4 mkr. Prognosen för finansieringen av kommunens verksamheter visar på ett överskott på 12,3 mkr. Periodens nettoinvesteringar uppgick till 16,7 mkr. Prognosen för år uppgår till drygt 70 mkr, vilket underskrider budgeten med 12,2 mkr. Befolkningen i Arboga var personer 30 juni. Vid halvårsskiftet hade kommunen 957 anställda. Visste du att under delårsperioden Var 83 procent av kommunens anställda kvinnor. Fyllde Ekbacksbadets utomhusbad 40 år. Fanns cirka 90 hälsoinspiratörer i kommunen. Har cirka 100 ärenden relaterade till bygglov/bygganmälan och cirka 520 ärenden relaterade till miljö- och hälsoskydd handlagts. Var andelen studerande som fullföljer sina studier vid den gymnasiala vuxenutbildningen 98 procent. Startade 37 nya företag i Arboga. Hade 51 procent av medarbetarna inom förskolan högskoleutbildning. Innehållsförteckning Snabba fakta 2 Organisationsöversikt 4 Förvaltningsberättelse 5 Kommunfullmäktiges strategiska områden 6 Boende 8 Livsmiljö 9 Service och tillgänglighet 11 Näringsliv 12 Besökare 13 Utbildning 14 Kommunikation 16 Kommunen som arbetsgivare 17 Omvärldsorientering 18 Ekonomisk analys och god ekonomisk hushållning 20 Medarbetare 23 Drift- och investeringsredovisning 25 Verksamhetsredovisning 26 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse 26 Barn- och utbildningsnämnd 29 Fritids- och kulturnämnd 31 Miljö- och byggnämnd 33 Socialnämnd 35 Teknisk nämnd 37 Kommunägda företag och organisationer 41 Ekonomisk redovisning 44 Resultaträkning 44 Noter till resultaträkning 45 Kassaflödesanalys 46 Balansräkning 47 Noter till balansräkning 48 Noter till balansräkning, forts. 49 Redovisningsprinciper 50 Ordlista och förklaringar 52 3

4 ORGANISATIONSÖVERSIKT Organisationsöversikt I Arboga kommun bildar socialdemokraterna och vänsterpartiet majoritet. Tillsammans har de 21 av de 41 mandaten i kommunfullmäktige. KOMMUNFULLMÄKTIGES MANDATFÖRDELNING (41 MANDAT) Socialdemokraterna 18 Moderaterna 7 Folkpartiet 4 Centerpartiet 3 Omsorgspartiet 3 Vänsterpartiet 3 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet 1 Inom tekniska nämndens verksamhet återfinns kommunens bostadsverksamhet (ABO) med 320 lägenheter. 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges visioner och strategiska områden Kommunfullmäktige beslutade år 2007 om fyra övergripande visioner som ska gälla för perioden Arboga är en inspirerande plats för boende och besökare där den historiska och kulturella profilen är tydlig. Arbogabon är trygg, jämställd och jämlik och har stora möjligheter att utveckla sina idéer och intressen både i arbetet och på fritiden. Arboga kännetecknas av hög kompetens och kvalitet. Här finns en kreativ miljö och en god service byggd på nära samverkan mellan näringsliv, föreningar och samhälle. Kommunen har en stabil befolkningsutveckling med över invånare år Utifrån visionerna beslutar kommunfullmäktige om strategiska områden och mål inom dessa områden. Kommunstyrelsen och nämnderna har för sina respektive områden beslutat om detaljmål samt mått för att mäta måluppfyllelsen. Följande strategiska områden har beslutats för perioden Boende Livsmiljö Service och tillgänglighet Näringsliv Besökare Utbildning Kommunikation Kommunen som arbetsgivare Redovisning av måluppfyllelse Vid informationen om mål och måluppfyllelse i delårsrapporten anges en färg vid varje mål. Färgerna visar graden av måluppfyllelse. Målet är uppfyllt eller bedöms uppfyllas under perioden alternativt vid angiven tidpunkt. Målet är delvis uppfyllt eller bedöms bli delvis uppfyllt under perioden alternativt vid angiven tidpunkt. Minst 80 procent. Målet bedöms inte vara uppfyllt eller bli uppfyllt under perioden alternativt vid angiven tidpunkt. Målet har inte kunnat bedömas. 5

6 KOMMUNFULLMÄKTIGES STRATEGISKA OMRÅDEN Kommunfullmäktiges strategiska områden Samlad bedömning Under det första halvåret minskade Arbogas befolkning med 34 personer. För att få fler att flytta till Arboga vill kommunen erbjuda en mångfald av alternativa bostäder, både i tätorten och på landsbygden. Tillgången på villatomter är god liksom tillgången på tomtmark för lägenheter. Planarbete pågår både inom Arboga tätort och vid Hällarna, Frösshammarsön, för att det fram till årsskiftet ska finnas nya planer omfattande 120 bostäder. Planeringen för ett nytt trygghetsboende framskrider. I Arboga ska kommunen ge ett gott stöd till utsatta och marginaliserade grupper i samhället. För att nå så många som möjligt har informationen till aktuella grupper utvecklats. I början av året invigdes Arbogas nya digitala hus som ett led i att erbjuda invånarna ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Arbetet med att Arboga ska ta ett aktivt ansvar för en bra miljö och en hållbar utveckling pågår, bland annat genom städning av gatumiljö samt utredning av behov av marksanering och miljöförbättrande åtgärder. Under delåret har kommunen fattat beslut om vårdgarantier som innebär att personer som bor på äldreboenden eller har hemtjänst har rätt till en timmes personlig tid i veckan samt möjlighet till utökad utevistelse och utökad städning. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i kommunens lokaler pågår och en tredjedel av åtgärderna kommer att vara slutförda innan årsskiftet Barnen i Arboga ska ha en trygg miljö, vilket en undersökning bland eleverna i Arbogas skolor visar att de har. En ändring i detaljplanen för kvarteret Porsen har beslutats i kommunfullmäktige vilket ger förutsättningar för ett nytt trygghetsboende. Näringslivet i Arboga har förstärkts under årets första sju månader med fler registrerade företag inom nya branscher och fler nystartade företag. ICA:s etablering av en livsmedelsaffär är ett exempel. Arbogas satsning på att bli ett logistiknav i Sverige har inneburit att Starka betongindustrier förlagt sitt centrallager för Mellansverige i Arboga. Besöksnäringen bedöms ha ökat i Arboga under årets sju första månader. Fler publika evenemang har genomförts och de etablerade evenemangen rapporterar fler besökare än tidigare. Satsningar har gjorts på att förstärka informationen om Arboga. Ett nytt arbetssätt har införts i skolan och alla elever i årskurs 7-9 ska få en bärbar dator från och med höstterminen. Syftet är att fler elever ska nå de nationella målen. Inom grundskolans årskurser F 3 är riktvärdet cirka 20 elever per klass. Genomsnittet i klasserna uppgår till under 20 elever men fortfarande finns ett antal klasser där elevantalet överstiger 20 elever. I augusti 2009 valde 37,1 procent av Arbogaungdomarna Vasagymnasiet och den preliminära siffran för höstterminen är 41,3 procent. Målsättningen är minst 50 procent. Arbogas arbete med att få en högre andel högskoleutbildad personal till förskolan har resulterat i en ökning av andelen från 44 procent år 2009 till 51 procent vårterminen. Goda kommunikationer med buss och tåg är en viktig faktor för Arboga och kommunen fortsätter att driva frågan om stomlinjetrafik med buss på sträckan Arboga Götlunda Örebro. Kollektivtrafiken har under helger förbättrats mellan Arboga och Örebro genom att fler turer tillkommit. Även under arbetspendlingstid avgår från och med år fler tåg från Arboga station än tidigare. 6

7 KOMMUNFULLMÄKTIGES STRATEGISKA OMRÅDEN Under våren har en chefsutbildning genomförts. Den medarbetarenkät som redovisades under våren visar att 44 procent av medarbetarna är ganska eller mycket nöjda med kommunen som arbetsgivare. 39 procent svarade att kommunen varken var bra eller dålig som arbetsgivare. Arbetet med att erbjuda deltidsanställda, som så önskar, utökad tjänstgöringsgrad bevakas när tillfälle ges. Sjukfrånvaron har fortsatt att minska de sju första månaderna under år. Satsningarna på det förebyggande hälsoarbetet har ökat bland annat genom fler hälsoinspiratörer. 7

8 STRATEGISKT OMRÅDE: BOENDE Strategiskt område: Boende Arboga är en attraktiv kommun att bo i genom att bostadsbyggandet stimuleras. Detta bör ske genom att erbjuda en inspirerande mångfald av alternativa bostadsområden. Vi vill främja byggandet av nya bostäder för Arbogabor och nyinflyttade och skapa centralt belägna bostäder för seniorer. Stadsmiljön i centrum och utefter Arbogaån bevaras och upprustningen av de unika miljöerna fortsätter. Vidare arbetar vi för ökad service till Arbogaborna utanför tätorten. Andelen outhyrda lägenheter i bostadsbeståndet i kommunen ska minska årligen. Ett övergripande mål för Arboga kommun är att erbjuda attraktiva tomter både i och utanför Arbogas tätort. Under perioden har flera planer och program tagits fram i syfte att öka antalet tomter och utveckla nya områden för byggnation. Bland annat finns nu ett planprogram och en första detaljplan för kvarteret Åbrinken. Planen medger ett helt nytt bostadsområde nära Arbogaån och nära centrum. Andra områden där planprogram eller detaljplaner tagits fram eller håller på att tas fram är kvarteren Rönnen, Porsen och Marknaden. Syftet med kvarteret Rönnen är att erbjuda tomter för villabebyggelse i centrala Arboga. I kvarteret Porsen planeras ett äldreboende och i kvarteret Marknaden har företaget Bovieran visat intresse för att bygga ett seniorboende. Ett nytt optionsavtal har även tecknats för Lisenborg. Optionsavtalet innebär att företaget Seniorer Hus & Hem AB har förtur för byggnation av parhus. Under våren har tekniska nämnden antagit ett planprogram för Frösshammarsön/Hällarna och detaljplanearbetet har påbörjats. Syftet är att skapa förutsättningar för nya upplåtelseformer. Arbetet för att göra kommunens bostadsområden attraktiva för de boende och locka fler hyresgäster till kommunens bostäder fortgår. Ambitionen är att minska antalet outhyrda lägenheter. Vakansgraden för ABO:s lägenheter har legat på cirka tio procent under år i jämförelse med 17 procent år Arbetet för att skapa ett nytt trygghetsboende i kvarteret Porsen fortsätter. Bland annat ser en projektgrupp över vilken verksamhet och vilket innehåll som ska finnas i trygghetsboendet. Ett första utkast till förslag har tagits fram. Arbogaåns norra strand har varit föremål för utredning under våren. Det har visat sig att det finns stora stabilitetsproblem utmed kajen mellan Herrgårdsbron och Varvsgatan. Arbetet kommer att delas upp i nio etapper. Den första etappen kan förhoppningsvis påbörjas under hösten. I slutet av perioden invigdes en ny brygga vid Arbogaåns södra strand, strax intill Strandgården. Bryggan ska vara en plats för rekreation för både Arbogabor och besökare. Bryggan är byggd så att den är tillgänglig för personer med funktionshinder. Mål och måluppfyllelse Övergripande mål I Arboga kommun skapas årligen alternativa boendeformer i varierande miljöer. Nya detaljplaner både i och utanför Arboga tätort antas under planperioden. Under planperioden tas nya planer omfattande totalt 120 lägenheter i flerfamiljshus eller villor fram. Måluppfyllelse Tillgången på villatomter är god och tomter kan erbjudas på olika platser. Tomtmark för lägenheter finns inom Ljungdalsområdet och planering pågår även för andra områden. Planarbete pågår på olika platser inom Arboga tätort samt vid Hällarna. Pågående planarbete kommer att uppfylla målet. Kvarteret Porsen medger byggnation av cirka 90 lägenheter. Plats för resterande lägenheter kommer att finnas i andra planer till exempel Åbrinken och Rönnen. 8

9 STRATEGISKT OMRÅDE: LIVSMILJÖ Strategiskt område: Livsmiljö Arboga är en trygg och säker kommun att leva i. Vi skapar en trygg miljö och förebygger brott. Vi verkar för att fler poliser placeras i Arboga och anlitar vid behov väktare för att öka tryggheten. Ett annat sätt att förebygga brott är att stärka de sociala nätverken för Arbogas befolkning. Arboga kännetecknas av en inspirerande livsmiljö. I Arboga ges alla tillgång till ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter genom ett fortsatt generöst kommunalt stöd till dessa verksamheter. Folkhälsoarbetet prioriteras. Idrottsplatser tillhandahålls i kommunen. Vi förbättrar tryggheten för dem som reser till ridhuset. Ungdomars inflytande och ansvar utökas. I Arboga tar vi ett aktivt ansvar för en bra miljö och en hållbar utveckling. Fjärrvärme ska i ännu större utsträckning ersätta olja och el för uppvärmning. Den höga andelen biobränsle i fjärrvärmen bibehålles och bostadsuppvärmningen med förnyelsebara energislag uppmuntras. Återvinningsstationerna behålles. Arboga har ett bra samhällsklimat där jämställdhet präglar allt arbete. I Arboga ges ett gott stöd till utsatta och marginaliserade grupper. Socialförvaltningens förebyggande arbete på samhälls- och gruppnivå stärks, våldutsatta kvinnor stöds och kvinnojourens arbete uppmuntras. Missbrukarvården erbjuder flera kommunala öppenvårdsalternativ och barnperspektivet genomsyrar allt arbete. Flyktingmottagandet fortsätter i den omfattning som kommunen klarar och Arboga har ett väl fungerande integrationsarbete. Skolans och förskolans personal har kunskap i HBT-frågor och genuspedagogik. Kommunen arbetar aktivt för att förbättra informationen till alla som bor i Arboga. För att nå dem som har behov av socialförvaltningens tjänster utvecklas både pappersinformationen och informationen på webbplatsen. Socialförvaltningen arbetar även med uppsökande verksamhet till alla som är över 75 år och som inte har insatser av socialförvaltningen. Under året har en ungdomsguide tagits fram med telefonnummer och webbadresser till kommunens resurser och andra organisationer som stöttar och hjälper ungdomar. Guiden har delats ut till elever från årskurs 7 till och med gymnasiet. Kommunen arbetar även med att utveckla dialogen med föreningslivet för att ge föreningar så bra förutsättningar som möjligt att bedriva verksamhet. Beslut om att anlägga motionsslingan Hälsans Stig har tagits under året för att öka möjligheterna till trygg och säker motion. En utredning om Ekbacksområdet har gjorts för att se vilka förutsättningar som finns att utveckla området till en mer omfattande idrottsanläggning. I början av året invigdes Arbogas nya digitala hus, som ger möjlighet att direktsända musik- och teaterföreställningar samt visa digital bio i Arboga. Brottsförebyggande rådet i Arboga, BRÅ, samordnar kommunens brottsförebyggande arbete och har bland annat tagit fram en skrivelse om hälsoriskerna med energidrycker. Handeln har kontaktats och informerats och en önskan om åldergräns för inköp av energidrycker har framförts. Ungdomsfullmäktige har under skolavslutningen genomfört ett drogfritt arrangemang som riktar sig till högstadie- och gymnasieelever. För att finansiera arrangemanget beviljades anslag ur Samfond 2. Evenemanget blev mycket välbesökt. 9

10 STRATEGISKT OMRÅDE: LIVSMILJÖ Under skolavslutningen anlitades även väktarinsatser i centrum och inför skolavslutningen genomfördes informationsinsatser för att locka fler vuxna att engagera sig i Vuxna på stan. Byggnationen av ett nytt gruppboende har påbörjats på Trädgårdsgatan. Boendet byggs för att vara så energieffektivt som möjligt. Mål och måluppfyllelse Övergripande mål Andelen fastighetsnära miljöhus/sorteringsutrymmen ökar varje år. På industriområdet mellan Arbogaån och järnvägen utefter Norra Ågatan är gatumiljön uppstädad och behovet av marksanering och miljöförbättrande åtgärder inom området klarlagd. Fritids- och kulturverksamheten ska bidra till ett aktivt föreningsliv. Det kommunala trygghetssystemet når alla som har ett behov av samhällets stöd. Måluppfyllelse En bygglovansökan om miljöhus har lämnats in till miljöoch byggnämnden under årets första sju månader. Projektet kommer att genomföras under hösten. Prognosen är att målet nås. Kommunen stöttar föreningarna med råd och aktiva insatser samt hjälper dem som vill starta en förening. Socialförvaltningen arbetar med att utveckla informationen som ska nå ut till boende i Arboga. Pappersinformationen distribueras till alla som är över 75 år och som inte har insatser av socialförvaltningen. Senior + bedriver uppsökande verksamhet till alla personer över 75 år och som ej har några insatser från socialförvaltningen. Huruvida informationen är tillgänglig för alla som behöver samhällets stöd kan inte bedömas. 10

11 STRATEGISKT OMRÅDE: SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET Strategiskt område: Service och tillgänglighet Arboga är känt för trygghet och service för våra äldre och funktionshindrade. Vi bygger trygghetsoch serviceboende med möjlighet till både integritet och gemenskap. Tjänster och tillgänglighet är utvecklade för att underlätta vardagen. Möjligheten till vägledning och stöd i kontakten med vård och myndigheter är förbättrad. Arboga är en trygg miljö för barn. Antalet barn i barngrupperna i förskolan är färre. Kommunens verksamheter bedrivs i huvudsak i egen regi. Alternativa driftsformer och konkurrensutsättning av kommunens verksamheter hanteras från fall till fall, som en naturlig del i kommunens olika beslutsprocesser. Socialnämnden erbjuder aktiviteter till äldre personer som bor hemma. Under våren har utbudet av aktiviteter ökat, genom att merparten av de aktiviteter som erbjuds på kommunens särskilda boenden även varit öppna för äldre som bor hemma. Socialnämnden har under våren tagit beslut om så kallade vårdgarantier. Vårdgarantierna har tagits fram i samråd med handikapprådet och pensionärsrådet. De vårdgarantier som beslutats är att boende på särskilda boenden och personer med hemtjänst ska ha rätt till en timmas personlig tid i veckan där de kan bestämma vad de vill ha hjälp med. Alla har också rätt till en schemalagd aktivitet varje dag. Utevistelse samt städning i mer än två rum och kök är också vårdgarantier som ska gälla. Arbetet för att skapa ett nytt trygghetsboende i kvarteret Porsen fortsätter. Bland annat ser en projektgrupp över vilken verksamhet och vilket innehåll som ska finnas i boendet. Ett första utkast till förslag har tagits fram. Arbetet med enkelt avhjälpta hinder i kommunens lokaler fortgår under resten av året. En tredjedel av åtgärderna kommer att vara utförda innan slutet av år. Antalet barn i förskolan och förskoleklass har minskat och barngrupperna har blivit mindre. Trenden ser ut att hålla i sig på grund av ett vikande befolkningsunderlag. Enkätundersökningar under våren visar att eleverna i Arbogas skolor känner sig trygga. Mål och måluppfyllelse Övergripande mål Vårdgaranti med servicenivå och tidsangivelser är införd. Fler barn, unga, vuxna och äldre med behov av insatser har möjlighet att bo kvar hemma. Byggnation av ett nytt trygghetsboende påbörjas år. Barnomsorg erbjuds på obekväma arbetstider senast år Måluppfyllelse Vårdgarantin är införd och ett utvecklingsarbete pågår för att alla enheter ska kunna erbjuda vårdgarantierna med de servicenivåer och tidsangivelser som beslutats. En enhet har genomfört garantierna, två enheter har delvis genomfört dem. Bedömningen är att alla enheter kan erbjuda samtliga garantier innan år För vuxna personer samt personer med hemtjänst uppnås målet. För barn och unga nås inte målet. Målet har inte uppnåtts när det gäller att ta emot utskrivningsklara personer från sjukhus. Samlad bedömning är att målet inte uppnås. Ändring av detaljplan för kvarteret Porsen behandlas i kommunfullmäktige i augusti. Barn- och utbildningsnämnden budgeterar för målet Bedömningen är att målet nås. 11

12 STRATEGISKT OMRÅDE: NÄRINGSLIV Strategiskt område: Näringsliv Antalet arbetstillfällen i Arboga ökar. Detta skapas med en kombination av ett bra näringslivsklimat, genom goda relationer och en konstruktiv dialog mellan kommunen och våra företagare samt en kreativ miljö för nyföretagande och entreprenörskap. Vårt lokala näringsliv ges bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas. Arbogas centrum utvecklas till en än mer levande stadskärna. Genom aktiv marknadsföring av Arbogas kultur och historia bidrar vi till att utveckla turism och besöksnäringen, som en allt viktigare näringsgren för Arboga. Arbogas näringsliv har förstärkts under delåret. En viss nedgång under lågkonjunkturen år 2009 kunde märkas, men inriktningen på ett mer differentierat näringsliv har medfört att riskerna spridits. På det viset har de enskilda branscher som drabbades av 2009 års kris inte påverkat helheten för Arbogas näringsliv särskilt mycket. Arboga har haft en tillväxt inom bland annat logistik och befintligt näringsliv har gjort vissa satsningar även under lågkonjunkturen. Nu fortsätter satsningarna och flera verkstadsföretag anställer, växer och investerar. Att utveckla Arboga som logistiknav har visat sig lyckosamt. Invigningen av försvarets centrallager under år 2009 var en milstolpe. Under våren har ännu en logistiketablering skett då Starka Betongindustrier etablerade sitt centrallager för Mellansverige i Arboga. I och med etableringen förvärvade företaget Kilenkryssets anläggning där de förutom logistik- och lagerytor även bygger ut produktionskapaciteten. Det skapar cirka 30 nya arbetstillfällen utöver de tio befintliga. Framtida utveckling på Marieborgsområdet blir att skapa en omlastningscentral för att kunna locka ytterligare logistiketableringar. Nyföretagandet visar en ökning jämfört med samma tid förra året. Även det totala antalet aktiva företag i Arboga följer trenden från föregående år och visar en ökning första halvåret. Inom sektorn handel har nya företag tillkommit inom branscher som inte funnits representerade tidigare. Allt tyder på att utvecklingen mot ett mer differentierat och specialiserat näringsliv fortsätter. Detta gäller både inom handeln och traditionella tjänste- och industriföretag. Mål och måluppfyllelse Övergripande mål Arbetsmarknaden breddas så att Arboga år 2012 tillförts minst tre företag inom områden som inte fanns representerade år Arboga kommuns service till företagen förbättras årligen och senast år 2011 är Arboga bland de tio bästa i SBAs serviceundersökning. Antalet nystartade och verksamma företag är minst 30. Överlevnadstiden för dessa ska vara högre än genomsnittet i länet. Antalet arbetstillfällen i Arboga ökar varje år. Måluppfyllelse Två registrerade företag inom branscher som inte hade representation 2008 har tillkommit. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Nästa serviceundersökning utförs år Målet kan inte mätas år. Antalet nystartade företag med F-skattsedel perioden januari-juni år var 37 stycken, vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år. Statistik och analys av företagens överlevnad sedan år 2009 kan göras först år Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i Arboga var: 2006: personer, 2007: personer, 2008: personer. Redovisning från SCB för år 2009 sker i februari år

13 STRATEGISKT OMRÅDE: BESÖKARE Strategiskt område: Besökare Genom en fortsatt satsning på en inspirerande miljö i all planering och byggnation och aktiv marknadsföring av Arbogas kultur och historia, bidrar vi till att utveckla turism och besöksnäringen. Speciellt viktigt blir det att se besökarna, som en kontaktpunkt för att ge information om Arboga och via gott värdskap påverka dem att återkomma till Arboga. Under delåret har en fortsatt satsning skett på utveckling av inspirerande evenemang och mötesplatser med tonvikt på kultur och historia. Speciellt viktigt har det varit att se besökarna som en kontaktpunkt för att ge information om Arboga och via gott värdskap få dem att vilja återkomma. Den samlade bedömningen är att värdet av den totala turismen kommer att öka med minst fem procent under år. Under delåret har satsningar gjorts för att förstärka informationen och marknadsföringen via exempelvis annonser, webbplats och informationsskyltar. Satsning har även skett i form av personlig marknadsföring på publika platser. Om det är möjligt att nå målsättningen att öka antalet besökare på evenemangen med tio procent per år samt antalet besökare i Arboga med fem procent är i nuläget inte mätbart, bland annat eftersom den samlade statistiken för turismutvecklingen redovisas årligen via den så kallade TEM-undersökningen. Men flera indikatorer tyder på en positiv trend. Enligt färsk statistik från Västmanlands kommuner och Landsting (VKL) har antalet besöksnätter ökat i området Köping, Arboga och Kungsör under perioden januari till juni. Antalet publika evenemang har ökat jämfört med föregående år och flera av evenemangen rapporterar fler besökare. Näringsidkare som känner av turistströmmar rapporterar också en ökning av kunder från intilliggande orter som Västerås, Eskilstuna, Örebro, Hallstahammar med flera. Den samlade bedömningen är att besöksnäringen ökat under första halvåret och att det finns goda förutsättningar att nå målet. Mål och måluppfyllelse Övergripande mål Antalet besökare ökar med minst fem procent per år. Mötesplatserna i Arboga utvecklas och lockar fler att vistas där. Måluppfyllelse Den samlade bedömningen utifrån ett antal indikatorer är att besöksnäringen ökat under delåret. Det finns goda förutsättningar att uppnå målet vid årets slut. Ett sätt att utveckla de naturliga mötesplatserna i stadskärnan är att skapa fler publika evenemang i mindre skala. Satsningarna på Torglördagar är ett av flera exempel. De har varit välbesökta och har gett förutsättningar för Arbogabor att träffas. Genom att koncentrera dagligvaruhandeln till centrum ökar rörelsen i centrum och stadskärnan blir en naturlig träffpunkt. Etableringen av ytterligare en stor butik i centrum har bidragit till detta. Nygatan har möblerats med nya bänkar och växter för trivsamma möten. 13

14 STRATEGISKT OMRÅDE: UTBILDNING Strategiskt område: Utbildning Arboga är känt för en bra skolmiljö. Klasserna i våra grundskolors lägre årskurser har ett riktvärde på ca 20 elever. Arbetet med elever med behov av särskilt stöd prioriteras. Jämställdhet och jämlikhet är grundläggande värdeord i skolans arbete. Vasagymnasiet är attraktivt för våra ungdomar och programutbudet breddas till exempel genom samarbete med närliggande gymnasier. Skolan samarbetar med näringslivet och inspirerar till ungt företagande och entreprenörskap. Medel har avsatts för att varje elev i grundskolans och särskolans årskurs 7-9 ska få en egen bärbar dator. Syftet är att fler elever ska nå de nationella målen. Eleverna kommer att få datorerna under höstterminen. Samarbetet med Saab i Arboga har fortsatt och en ny kull elever började på Saab Tekniska gymnasium hösten. Ett samarbete har även skett mellan kommunstyrelseförvaltningens näringslivsenhet och Vasagymnasiet för att stärka Ung företagsamhet. har andelen elever från andra kommuner som studerar på Vasagymnasiet ökat. Från 23 procent under år 2009 till 38 procent i årskurs 1 vårterminen. Andelen högskoleutbildad personal inom förskolan har ökat från 44 procent år 2009 till 51 procent vårterminen. Även inom fritidshemmen har en ökning skett under året. Trots ökningen ligger Arboga fortfarande under riksgenomsnittet. Andelen elever som är godkända i alla ämnen har minskat från år 2009, då andelen var 80 procent. Under vårterminen var andelen 72,8 procent. Andelen studerande som fullföljer sina studier vid den gymnasiala vuxenutbildningen är hög, 98 procent, läsåret 2009/. Kommunfullmäktiges mål om att riktvärdet för antalet elever i grundskolans lägre årskurser F- 3 ska vara 20 per klass år 2012 har ännu inte uppnåtts. Snittantalet i Arbogas skolor är under 20 barn men det finns ett antal klasser där antalet övertiger 20 barn. Det förklaras av att föräldrar föredrar att ha sina barn i en närliggande skola framför att ha dem i klasser, som har 20 elever eller färre. Arbogas barn och elever ska uppleva att de har en god och trygg arbetsmiljö. För att mäta detta har under våren enkäter genomförts med elever i grundskolan och gymnasiet samt med föräldrar till förskolebarn. På en femgradig skala blev medelbetyget 4,28. Att få minst 50 procent av Arbogaungdomar att välja Vasagymnasiet har inte lyckats. Däremot 14

15 STRATEGISKT OMRÅDE: UTBILDNING Mål och måluppfyllelse Övergripande mål Riktvärdet för antalet elever i grundskolans lägre årskurser, F 3 är 20 elever per klass höstterminen Andelen Arbogaungdomar som studerar på Vasagymnasiet är minst 50 procent. Arbogas barn och elever upplever en god och trygg arbetsmiljö. Måluppfyllelse Varje läsår anpassas organisationen efter den demografiska utvecklingen. Under första halvåret var snittantalet elever 18,9 i förskoleklass och 18,7 i årskurs 1-3. Det finns dock ett antal klasser där antalet övertiger målet 20,0. Det förklaras av att föräldrar föredrar att ha sina barn i en närliggande skola framför att ha dem i klasser, som har enbart 20 elever. Bedömningen är att målet nås år I augusti 2009 började 167 Arbogaungdomar födda 1993 gymnasieskolan. 37,1 procent av dem valde Vasagymnasiet. Höstterminen beräknas 179 elever födda 1994 påbörja studier i årskurs 1 på gymnasiet. 41,3 procent har preliminärt valt Vasagymnasiet. Under vårterminen har enkäter genomförts med samtliga föräldrar i förskolan samt med samtliga elever i årskurserna 2, 5 och 8 i grundskolan, årskurs 2 i gymnasiet samt 7-9 i särskolan. Barn- och utbildningsnämnden har satt måttet för måluppfyllelse Minst betyget 3 på en 5-gradig skala. Medelbetyget ligger mellan 3,54 (åk 8) och 4,64 (åk 5). Det totala medelbetyget är 4,28. 15

16 STRATEGISKT OMRÅDE: KOMMUNIKATION Strategiskt område: Kommunikation Arboga befäster positionen som knutpunkt för kollektivtrafik i närregionen både för buss och tåg. Turtätheten utökas och omfattar en större del av dygnet. Speciellt beaktas bra kommunikationer för arbetspendlare. Arbetspendlingen till och från Arboga är omfattande. Närmare 40 procent av den arbetsföra befolkningen pendlar ut och drygt 30 procent av dem som arbetar i Arboga är inpendlare. Arboga har, näst efter in- och utpendlingen mot Köping, störst pendling till och från Örebro, Västerås, Kungsör och Eskilstuna. Ett EU-finansierat projekt, MerKoll, drivs tillsammans med Länstrafiken Mälardalen och kommunerna i regionen. Projektet tittar bland annat på hur busstrafiken kan utvecklas. I länet pågår, genom Mälab, arbetet med att ta fram ett trafikförsörjningsprogram för tågtrafiken där kommunerna och landstinget tillsammans ska formulera en uppfattning om vilket behov av trafikering som finns i Mälardalen. Fler genomgående tåg på Svealandsbanan har bidragit till fler förbindelser till och från Örebro. Övriga tåg, som vänder i Arboga, trafikeras av en lillpendel och för resenärer från Arboga och Kungsör sker ett byte i Eskilstuna för vidare färd mot Stockholm. Under året har arbetet med att driva frågorna om stomlinjetrafik med buss, som ett komplement till tågtrafiken, på sträckan Arboga Götlunda Örebro, fortsatt. Några tågförbindelser mitt på dagen har tillkommit på Mälarbanan till och från Örebro. Någon utökning med ytterligare en sen förbindelse från Örebro har inte uppnåtts under delåret. I arbetspendlingstid finns dock timmestrafik med tåg mellan Stockholm och Örebro i vardera riktningen. Mål och måluppfyllelse Övergripande mål Kollektivtrafiken under helger mellan Arboga och Örebro ska förbättras. Kollektivtrafik till och från Örebro och Stockholm ska minst uppgå till en förbindelse per timme förmiddag och eftermiddag. Måluppfyllelse Under våren har två dubbelturer tillkommit mellan klockan och 14.30, måndag till lördag, mellan Örebro och Stockholm. I arbetspendlingstid finns timmestrafik med tåg mellan Stockholm och Örebro i vardera riktningen. Under år avgår fler tåg från Arboga station jämfört med år

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2009, 78 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Beslut i kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Omvärldsorientering 8 4.1 Samhällsekonomin...

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Reviderad 2010-11-22 Reviderad 2010-11-29 Reviderad 2010-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-17 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-16 Innehåll 1

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 2010-06-08 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Förord 6 3 Kommunfullmäktiges visioner och strategiska områden 7 4 Inriktningar inom de strategiska områdena,

Läs mer

Årsredovisning 2007 Arboga kommun

Årsredovisning 2007 Arboga kommun 2008-03-03 Årsredovisning 2007 Arboga kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2008 Foto förstasidan Bild från Ahllöfsparken i Arboga. Version 2008-04-14 Snabba fakta 2007 Årets resultat för kommunen

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 Delårsrapport -08-31 Fastställd av KF -10-24 1 Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post: aboga.kommun@arboga.se

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Fastställd KF 2014-11-27 ORGANISATIONSÖVERSIKT Personalutskottet föreslås upphöra från och med år 2015. Överförmyndare kommer samordnas i en gemensam nämnd med Köpings

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun Årsredovisning 2014 Dals-Eds kommun Innehållsförteckning 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 2.1 KOMMUNENS UTVECKLING...4 2.2 EKONOMISK ÖVERSIKT...13 2.3 PERSONAL- OCH HÄLSOBOKSLUT...20

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr

Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr Årsredovisning 2009 1 Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr År 2009 2008 2007 2006 2005 Externa kostnader 1 047,4 1 038,3 1 016,9 981,1 925,6 Externa intäkter 1 044,3 1 035,1 1 019,1 983,9 942,7 Årets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunens organisation

Kommunens organisation Årsredovisning Innehållsförteckning Kommunens organisation 3 Förvaltningsberättelse 5 Personalbokslut 29 Miljöbokslut 32 Kvalitetsredovisning 34 Resultaträkning 38 Balansräkning 39 Finansieringsanalys

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Foto: Eva Kvant Olsson, Ivar Svensson och Tina Thornberg Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Inledning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I BALANS 2010 DAGS FÖR VISIONSARBETE Bokslutet för 2010 visar ett

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Innehållsförteckning. Räkenskaper. Resultaträkning... 92 Finansieringsanalys... 93 Balansräkning... 94 Noter... 95

Innehållsförteckning. Räkenskaper. Resultaträkning... 92 Finansieringsanalys... 93 Balansräkning... 94 Noter... 95 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande... 3 Fem år i sammandrag... 4 Ekonomisk analys... 5 Personal... 12 Vision, mål och omvärldsanalys... 17 Servicedeklarationer... 20 Verksamheter

Läs mer

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13 2014-10-13 Innehåll Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Prognos för årets resultat 3 Verksamhetens nettokostnader 3 Finansnetto 3 Balanskravet 4 God ekonomisk hushållning 4 Borgen 5 Pensioner 5 apitalförvaltning

Läs mer

2012 Ett händelserikt år.

2012 Ett händelserikt år. ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Ett händelserikt år. Förra året var ett händelserikt år. Det var då det första spadtaget togs för vår nya handelsplats Entré Båstad och året då ungdomarnas skejtpark invigdes.

Läs mer