Föredrages och godkännes följande meddelanden:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredrages och godkännes följande meddelanden:"

Transkript

1

2

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Meddelanden Föredrages och godkännes följande meddelanden: 2013/ Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut Ansvarsutredning för Slattesmåladeponin vid f d Fridafors bruk 2013/ Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut Slutredovisning avseende projekt om olika metoder för bekämpning av den främmande arten sjögull 2013/ Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut Förordnande av borgerlig vigselförrättare, Laila Jeppsson 2013/ Länsstyrelsen i Kronobergs län, meddelande Bostadsmarknadsenkäten / Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut Föreläggande om att söka tillstånd för vattenverksamhet på fastigheten Gäddeviksås 1:34, Tingsryds kommun 2013/ Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för tillverkning av produkter i glasfiberarmerad polyester för Hallabro Plast AB på fastigheten Tingsryd 4:96, Tingsryds kommun 2013/ Skatteverket, omprövningsbeslut Underlag för särskild löneskatt 2013/ MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Information om ny överenskommelse om kommunernas krisberedskap fr o m Naturvårdsverket, information Revidering av luftkvalitetsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet Justerande Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Föredrages och godkännes följande meddelanden: 10. Socialstyrelsen, Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre, Kartläggning av korttidsboenden samt utbud av primärvård och övrig vård och omsorg 11. Socialstyrelsen, nyhetsbrev Öppna jämförelser 2013/ SCB, Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2013/ SCB, Kommunalekonomisk utjämning för kommer, år / Barnombudsmannen, Kronofogden, Vräkning av barnfamiljer 2013/ Räddningstjänsten Östra Kronoberg, protokoll / SKL Sveriges Kommuner och Landsting, beslut nr 18 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka barnets rättigheter i Sverige 2013/ SKL Sveriges Kommuner och Landsting, beslut nr 17 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre / SKL Sveriges Kommuner och Landsting, beslut nr 15 Överenskommelse för 2014 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2013/ SKL Sveriges Kommuner och Landsting, beslut nr 16 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014 Justerande Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Föredrages och godkännes följande meddelanden: 2013/ SKL Sveriges Kommuner och Landsting, beslut nr 19 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård, / SKL Sveriges Kommuner och Landsting, beslut nr 9 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet / SKL Sveriges Kommuner och Landsting, beslut nr 14 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade medicinska utredningar SKL Sveriges Kommuner och Landsting, information Fakturering av prestationsbaserade medel gällande Överenskommelsen och Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre / Regionförbundet Södra Småland, rekvisition projektmedel Konga Bruk i Tingsryds kommun, fas Ljungby kommun, Information från Konsument Södra Småland 26. Migrationsverket, Information om ny webbplats 27. Älmhults kommun, Elizabeth Peltola God Jul & Gott nytt Års-hälsning 28. Regionförbundet Södra Småland, nyhetsbrev - Länstransportplan för Kronoberg till Näringsdepartementet - Digitala resurser för bättre läsförståelse 29. Arvsfonden, nyhetsbrev Rekordbeslut av Arvsfonden Justerande Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Föredrages och godkännes följande meddelanden: 30. Havs- och vattenmyndigheten, nyhetsbrev - HaV säger nej till strandskydd för mindre sjöar och vattendrag - HaV säger nej till kalkbrytning i Bunge - HaV klar med yttrande om förslaget till nya vattenrättsliga regler - Ny HaV-rapport om miljöövervakningen i sjöar och vattendrag 31. Vattenblänk, nyhetsbrev Dags att summera vattenåret Politiken.se, nyhetsbrev 33. IFAU, pressmeddelande Lägre arbetsgivaravgifter för unga gav små positiva effekter på sysselsättningen 34. Tingsryds AIF, nyhetsbrev 35. Ungdomsstyrelsen, nyhetsbrev Mitt Val 2014 få fler unga att rösta! 36. BRIS, nyhetsbrev Om skilsmässa ur barnets perspektiv 37. Skolvärlden, nyhetsbrev Lärare straffas för sin fortbildning 38. WWF, nyhetsbrev 39. Majblommans Riksförbund, nyhetsbrev - Lucialinne och klappar till fröken knäcker barnfamiljer - Ny rapport om dolda avgifter i skolan: Tag med en rejäl matsäck och busspengar Justerande Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Föredrages och godkännes följande meddelanden: 40. Riksrevisionen, nyhetsbrev - Otydligt i budgetpropositionen hur överskottsmålet nås - Försvarsmakten har svårt att leva upp till kraven på uthålliga insatser - Privat pensionssparande - Riksrevisionen välkomnar resultat från peer review 41. Feministiskt Perspektiv, nyhetsbrev - Extra allt i årets sista nummer - MP måste bli bättre på att behålla kvinnor - Bang och Feministiskt Perspektiv gör egen gräv-lista - Så summerar feminister Växjö- och Alvesta kommuner, evenemang 2014/ Kommunchef Laila Jeppsson, skrivelse Uppdrag att upprätta underlag i färdtjänstfråga 2013/ Britta Lundén, Laila Jeppsson, Britt-Louise Berndtsson, Inbjudan till vänortsträff i Tingsryd Keuruu, Langeland och Skaun kommuner samt Föreningen Norden 2013/ Länsstyrelsen i Kronobergs län, remissförfrågan Remiss för program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av Radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för beredning 2014/ Ronneby Kommun, remiss Förslag till VA-plan Översänd till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande 2013/ Anette Lönn, Ronneby, skrivelse Busslinje Översänd till landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson för besvarande 2010/ Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll Köksutrymmen m m vid Korrö Hantverksby Justerande Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Föredrages och godkännes följande meddelanden: 49. Barn- och utbildningsnämnden, protokoll Kultur- och fritidsnämnden, protokoll Kultur- och fritidsnämnden, protokoll Sammanträdesdagar och tider för kultur- och fritidsnämnden och dess ordförandeberedning för år Socialnämnden, kallelse Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:51 Barns skulder 13:66 Överenskommelser för år 2014 mellan staten och SKL inom området vård och socialtjänst; Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, Sammahållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre och Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 13:69 Tekniksprånget i kommuner och landsting/regioner 13:70 Vårdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 13:71 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI) 13:72 Budgetförutsättningar för åren :73 Redovisningsfrågor 2013 och :75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) 13:76 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m m 14:2 Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för åren 2013 och 2014 Justerande Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Remisser Föredrages och godkännes nedanstående verkställda remisser: 2013/ Överförmyndare Bo Arvidsson, skrivelse Budgetering av kommunens överförmyndarverksamhet Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande 2011/ Tingsryds Kägelklubb, skrivelse Bowlinghallen Översänd till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande 2013/ Anette Weidenmark, Mikael Jeansson, Carl-Henrik Henmalm, Sven-Olof Karlborg, motion Handlingsplan för att minska vildsvinsstammen i Tingsryds kommun Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 2013/ Alvesta kommun, Samråd om förslag till Avfallsplan för Alvesta kommun Översänd till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 2013/ Länstrafiken Kronoberg, Förfrågan om utlysande av optioner i trafikeringsavtal , skolskjuts och Serviceresor Översänd till Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden för yttrande Justerande Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Justerande Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Anmälan delegationsbeslut Anmäles nedanstående delegationsbeslut: Ärende 2012/ Leasingavtal socialnämnden/hemtjänsten Nyckelgömmor Swedlock (20 st har tillkommit) 2013/ Antagande av leverantör, Länsgemensam upphandling - Arbetskläder måltidspersonal - Arbetskläder städpersonal - Arbetskläder vårdpersonal Grolls AB 2013/ Antagande av leverantör, Länsgemensam upphandling - Hjälpmedel arbetsstolar Mercado Medic - Internetaccess TDC Sverige AB - Förberedande ledarprogram Trust Partner Malmö AB 2013/ Avtalsförlängning, - PC, Atea Sverige AB, 1 år - Vaccin, Sanofi Pasteur MSD, 1 år 2013/ Avtal länsgemensam upphandling, - Hjälpmedel arbetsstolar Mercado Medic AB - Förpackningsmaterial matdistribution TeckPack in Scandinavia Delegat Daniel Gustafsson Laila Jeppsson Laila Jeppsson Patrick Ståhlgren Patrick Ståhlgren Avtal Företags avtal SJ Justerande Utdragsbestyrkande

12

13

14

15

16 Laila Jeppsson (1) Kommunfullmäktige Medborgarkontor Bakgrund och ärendebeskrivning Medborgarkontor innebära att våra medborgare och besökande ska ha en väg in när de kommer i kontakt med kommunen. Tingsryds kommun vill förbättra och förenkla kontakten med kommunen, genom att man redan i inledande kontakt, får den service som efterfrågas. I ett medborgarkontor ska personalen kunna behandla enklare ärenden från kommunens alla förvaltningar. Tingsryds kommun har tagit fram Vision 2030 som ett riktmärke för hur kommunen ska utveckla sitt arbete. I ett stycke av visionen tar man upp just arbetet med service och att sätta medborgaren i fokus. I SOU:s utredning Se medborgarna för bättre offentlig service, visas även att % av alla kontakter som sker med myndigheter, gäller rutinfrågor som har standardsvar. Kan vi i ett medborgarkontor flytta över många av dessa ärenden från varje förvaltning, kan förvaltningarnas arbete effektiviseras betydligt. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att införa medborgarkontor på Torggatan 12 att införandet av medborgarkontor 800 tkr finansieras genom Örnenpotten att den löpande finansieringen av medborgarkontoret sker inom befintlig budget att finansiering av 0,5 åa från samhällsbyggnadsförvaltningen och 0,5 åa från kultur och fritidsnämnden förs över till kommunledningsförvaltningen och medborgarkontoret. Integrationssamordnare från SOC är placerad på medborgarkontoret att medborgarkontoret genomförs i samband med Kommunhus utflyttning till andra lokaler Laila Jeppsson Kommunchef Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 22 september 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 3 februari 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Reglemente. För kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun

Reglemente. För kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun Garo Lorfalk 0477-441 13 garo.lorfalk@tingsryd.se 2014-11-21 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Ändring i kommunfullmäktiges reglemente för styrelse och nämnder Bakgrund och ärendebeskrivning Undertecknad

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 1 juni 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista 2(25) Föredragningslista 106 Val av protokolljusterare 107 Anmälan av övriga ärenden 117 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

8. Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 9. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

8. Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 9. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/KUNGÖRELSE Tid Torsdagen den 27 februari 2014, kl. 18.30 Plats Folkets Hus, Konga l. Upprop 2. Val av justerare Gustering äger rum på kommunkansliet fredagen den 28 februari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. Tid 2014-05-06, kl. 13:30 Plats A-salen, Växjö kommun Kristoffer

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2014-2015 Avsägelse av uppdrag

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15 PROTOKOLL 1(26) Tid: kl 08:30 14:55 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Camilla Wallin, s Birger

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-09 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder kallelse, tid

Läs mer