Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 3 februari 2014, kl Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman 1. Val av justeringsman 2. Förfrågan om utlysande av optioner i trafikeringsavtal , skolskjuts och serviceresor 3. Meddelanden 4. Delegationsbeslut Clas Carlsson, Linda Vingren, RFSS Kl Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR 6. Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB PJ, DG Kl Pågående planer ANAN Kl Godkännande av leverantör avseende uppgradering av ärende- och dokumenthanteringssystem 9. Översyn av rutiner gällande protokoll och andra handlingar inom Tingsryds kommunkoncern 10. Revidering av reglemente för Tillgänglighetsrådet, Tingsryds kommun 11. Förfrågningsunderlag gällande tvätt, textilservice och köksutensilier GL GL JöW HÖ

2 12. Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg Handl. sänds fredag 13. Behörighet att kvittera ut postförsändelser GL 14. Deltagande och återrapportering gällande kurser och konferenser Tingsryd Patrick Ståhlgren Ordförande Jörgen Wijk Sekreterare Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet, Torggatan 12, Tingsryd, tfn

3 Ärende 2 Förfrågan om utlysande av optioner i trafikeringsavtal , skolskjuts och serviceresor

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Ärende 3 Meddelanden

20 Xx SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Meddelanden Föredrages och godkännes följande meddelanden: 2014/ SSR South Swedish Rally, avtal / Länsstyrelsen I Kronobergs län, inbjudan till valnämnden Genomgång inför valen / Kommunassurans Syd Försäkrings AB, information Årsstämma / Bräkneåns Vattenråd, kallelse Ordinarie föreningsstämma / Bromölla kommun, utställning Förslag till ny översiktsplan för Bromölla kommun, ÖP / Ronneby kommun, Ronneby LIS, Landsbygdutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till Ronneby kommuns översiktsplan Antagandehandling Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Låt matavfall bli smart avfall 2014/ Valmyndigheten, nyhetsbrev Informationsmaterial till valen i höst att beställa redan nu 9. Transportstyrelsen, nyhetsblad - Vägsäkerhetslagen - Pågående föreskriftsarbeten - Trafik- och vägdag IFAU, meddelande Ökade alkoholproblem bland uppsagda Justerande Utdragsbestyrkande

21 Xx SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Föredrages och godkännes följande meddelanden: 11. Strålskyddsstiftelsen, nyhetsbrev Frankrike: Förbjud reklam för surfplattor till barn under 14 år 12. KFUM Sverige, nyhetsbrev Ungdomsminister Maria Arnholm och KFUM möts 13. Demokratiskolan, pressmeddelande Demokratiskolan starar i Sverige 14. Tingsryds AIF, nyhetsbrev 15. Riksrevisionen, nyhetsbrev Gott betyg till arbetet med internationella standarder för offentlig revision 16. BCF, Bröstcancerföreningen Viktoria i Kronobergs län, Nyhetsblad - program 17. Feministiskt Perspektiv, nyhetsbrev Guldbaggegala, fittstim och sexualbrott ur feministiska perspektiv 2013/ Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll Samråd, Förslag till avfallsplan för Alvesta kommun / Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll Ansökan om detaljplanändring för fastigheten Nornan Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 14:1 Cirkulärhantering år 2014 samt abonnemang på cirkulär år 2014 och cirkulärförteckning år 2013 Justerande Utdragsbestyrkande

22 Ärende 4 Delegationsbeslut

23 Xx SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x Kommunstyrelsens arbetsutskott Au Anmälan delegationsbeslut Anmäles nedanstående delegationsbeslut: Ärende 2014/ Leasingavtal CareTech - Trygghetstelefoni CareIP mobile 20 st - I-Care online 20 st - Abonnemangsavg TELE2, fullservice Delegat Daniel Gustafsson Justerande Utdragsbestyrkande

24 Ärende 5 Kommunfullmäktiges styrkort 2015

25 Daniel Gustafsson Kommunfullmäktige 1(2) Kommunövergripande mål 2015 fullmäktiges styrkort Enligt Riktlinjer för målstyrning i Tingsryds kommun Balanserad styrning, fastställt i KF , ska fullmäktige årligen i februari månad besluta om kommunövergripande mål och strategier för nästkommande år (fullmäktiges styrkort). Målen ska ligga till grund för nämnders och kommunala företags budgetarbete inför nästkommande budgetår. Den politiska debatten kring övergripande mål och strategier inför 2015 inleddes med fullmäktiges inriktningsdebatt som genomfördes Debatten utgör således underlag för fullmäktiges beslut om kommunövergripande styrkort och kan ses på De mål och strategier som anges i fullmäktiges styrkort är mål som alla nämnder och kommunägda företag ska arbeta för att uppfylla. Målen är tvärsektionella i den meningen att det inte finns något mål som en nämnd/företag ansvarar för. Kommunens verksamheter måste därför samverka och ibland involvera externa aktörer. Fullmäktiges mål fastställs generellt på fyra år (mandatperiod), men kan justeras årligen om fullmäktige vill göra andra prioriteringar inför ett visst budgetår. Som förslag till beslut ligger samma mål och strategier som fullmäktige antagit för 2014, d v s oförändrade mål och strategier (se bilaga 1). Fullmäktige har således att ta ställning till om dessa ska gälla även för 2015 eller om någon omprioritering eller omformulering ska göras inför När det gäller mått/indikatorer föreslås följande: Medborgare Kompletteras med: Valdeltagande, %. Samhälle Kompletteras med: Arbetslöshet år, % Trygghetsindex Ekonomi Ersätts med långsiktiga mål enligt antagna Riktlinjer för god ekonomisk hushållning: Resultat % av skatteintäkter och utjämning Självfinansiering av investeringar Minskning av låneskulden Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

26 (2) Medarbetare Inga förändringar föreslås. Process Kompletteras med: Uppfyllande av tjänstegarantier Uppfyllande av mål för intern kontroll Förslag till beslutsformulering Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunövergripande mål, strategier och indikatorer/mått för 2015 (fullmäktiges styrkort) enligt bilaga 1 att uppdra åt nämnder och kommunala företag att beakta de kommunövergripande målen och strategierna i styrkort och budget för att motsvarande förändringar av mått/indikatorer görs i fullmäktiges fastställda styrkort för Tingsryd Anna Rosliakova Utvecklingsledare Daniel Gustafsson Ekonomichef Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

27 Förslag till kommunövergripande styrkort 2015 Medborgare Samhälle Ekonomi Medarbetare Process Kommunövergripande mål: Kommunövergripande mål: Kommunövergripande mål: Kommunövergripande mål: Kommunövergripande mål: Förslag 2015 Mål, straterier och resultatmått antagna för budget 2014 Nöjda medborgare Strategier: Kvalitet på service och tjänster med fokus på kärnverksamheten Medborgaren i fokus Medborgarinflytande Mått utfall 2013 Nöjd-Medborgarindex, NMI Nöjd-Inflytande-Index, NII, Medborgarundersökning Kompletteras med: Valdeltagandet, % (2014) Attraktiv kommun Strategier: Goda boendemöjligheter God näringslivsmiljö Väl utbyggd infrastruktur Fokus på utbildning/kompetens Rikt föreningsliv och kulturutbud Hållbar utveckling Mått utfall 2013 Nöjd-Region-Index, NRI totalt, Medborgarundersökning Antal folkbokförda Nettoinflyttning Kompletteras med: Arbetslöshet år, % Trygghetsindex Hållbar ekonomi Strategier: Ekonomisk kontroll med goda ekonomiska marginaler Mått utfall 2013 Resultat i % av skatteintäkter och generella statsbidrag Soliditet, % Ersätts med långsiktiga mål enligt antagna Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Resultat i% av skatteintälter och generella statsbidrag Självfinasiering av investeringar Minskning av låneskulden Attraktiv arbetsplats Strategier: Skapa goda förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft Mått utfall 2013 Hållbart Medarbetarengagemang, HMEindex Sjukfrånvaro, % Effektiv verksamhet Strategier: Göra rätt saker på rätt sätt för att skapa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet Mått utfall 2013 Nämndernas måluppfyllelse Kompletteras med: Uppfyllande av tjänstegarantier Uppfyllande av mål för intern kontroll

28

29 Ärende 6 Begäran om förlusttäckningsbidrag till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

30

31

32 Ärende 7 Pågående planer

33 1(2) PÅGÅENDE PLANER 2014, prioriterade Datum till listan Prio Diarienr/namn Beskrivning Status Uppdrag Processläge Handläggare Översiktsplaner Probj.nr FÖP Ryd Antagen KF Laga kraft Kf Till KF för antagande Konsult Metria / BH Klf. 2013/ ( ) Översiktsplan för Tingsryd kommun Påbörjad KS (Ksau ) Laila Jeppsson FÖP Urshult SBU BH/AA FÖP Rävemåla SBU EW/AA Detaljplaner Probj.nr: Centrumplan för Tingsryd SBN 1402 Avslutas? Au Samråd i maj/juni Planavtal skall tecknas Konsultarbete avslutat. Konsult SWECO / BH Probj.nr: Kv. Örjan 19, ändring Granskning Planavtal tecknat Påbörjas under hösten EW Probj.nr: Mårslycke 1:29 m fl Påbörjad Planprogram påbörjat EW /(AA)

34 2(2) Probj.nr Nornan 13 Antagen Planavtal är tecknat Väntar på laga kraft datum BH Probjnr: Kv. Narva, planändring Planändring, kulturskolan Möte Fortfarande aktuell? EW Probj.nr Probjnr: Probjnr: V-Plast, Väckelsång Överfräsen Holtab, Östergatan, ändring av gata till industrimark Siskan Ekströms möbler Samråd Åter aktuell BH Laga kraft Dock ÖK Väntande pga ÖK EW/(AA) Granskning Granskning jan/feb 2014 EW/AA Övriga planer 1 Sammanhållen bebyggelse SBU Okänt Godkännande av dokumentet EW/AA (Sommarjobbare)

35 Ärende 8 Godkännande av leverantör avseende uppgradering av ärende- och dokumenthanteringssystem

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Ärende 9 Översyn av rutiner gällande protokoll och andra handlingar inom Tingsryds kommunkoncern

51

52 Ärende 10 Revidering av reglemente för Tillgänglighetsrådet, Tingsryds kommun

53

54 2014-xx-xx 1 (2) Reglemente för Tillgänglighetsrådet Antaget av kommunfullmäktige , 58, att gälla fr o m Reviderat av kommunfullmäktige samt 2014-XX-XX 1 Sammansättning Tillgänglighetsrådet består av en representant från vardera föreningarna för funktionshinder, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och Stiftelsen Kommunhus/Tingsrydsbostäder samt en tjänsteman från varje kommunal förvaltning. Landstinget Kronoberg representeras av en tjänsteman från primärvården i kommunen. Ledamöterna utses av respektive nämnd och styrelse. Ledamöter väljs för en period av fyra år räknat från den 1 januari året efter det då allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum. 2 Ansvarsområde Tillgänglighetsrådet är kommunstyrelsens samrådsorgan med handikapporganisationer och olika samhällsorgan. Rådet skall arbeta för att tillförsäkra människor med funktionshinder i Tingsryds kommun delaktighet och jämlikhet i enlighet med FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Rådet behandlar inte ärenden som avser enskilda personer. 3 Arbetsuppgifter Det ankommer på Tillgänglighetsrådet att med utgångspunkt från funktionshindrades behov: 1. bevaka frågor som påverkar funktionshindrades livssituation i Tingsryds kommun avge yttranden och vara kommunal remissinstans (t.ex. i planeringsfrågor). 2. samla in funktionshindrades synpunkter och erfarenheter och följa utvecklingen av olika gruppers behov. 3. framföra önskemål hos berörda huvudmän och ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för funktionshindrade i Tingsryds kommun. 4. samverka med nämndanknutna råd och delta i regional handikappsamverkan. 5. följa den allmänna utvecklingen (forskningsrön, nya resurser, nya intentioner). 6. hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service m.m., t.ex. färdtjänst, bostäder, arbete och sysselsättningsmöjligheter, hjälpmedelsservice, medicinsk rehabilitering, dagcentraler, hemservice, förskola, utbildning och fritidsverksamhet. Rådet skall till kommunstyrelsen årligen avge en rapport som beskriver situationen för funktionshindrade i Tingsryds kommun med ledning av vad som anförs ovan.

55 2014-xx-xx 2 (2) 4 Arbetsformer 1. Ordförande i Tillgänglighetsrådet utses av kommunstyrelsen. Tillgänglighetsrådet utser bland representanter från föreningarna för funktionshinder en vice ordförande som tillsammans med ordföranden förbereder rådets möten. Rådets sekreterarservice ombesörjes genom kommunledningsförvaltningen. Funktionshinderomsorgschefen och sekreteraren är de tjänstemän som ansvarar för beredning av rådets ärenden. 2. För varje ledamot ska utses en personlig ersättare. 3. Tillgänglighetsrådet sammanträder 4 gånger/år eller på initiativ från ordförande eller vice ordförande och efter kallelse av ordföranden. 4. Beslut om utökning av rådet genom adjungering fattas av rådet. 5. Rådets ordförande kan kalla förvaltningschef för berörd förvaltning, eller den tjänsteman denne utser, att deltaga i rådets överläggning. 6. För deltagande i sammanträde eller förrättning i Tillgänglighetsrådets angelägenheter äger rådets ledamöter och ersättare från handikappföreningarna uppbära arvode enligt de grunder som gäller för ersättningar till kommunala förtroendemän i Tingsryds kommun.

56

57

58

59

60 Ärende 1 Förfrågningsunderlag gällande tvätt, textilservice och köksutensilier

61

62 Ärende 12 Godkännande av taxor 2014 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

63

64 Ärende 13 Behörighet att kvittera ut postförsändelser

65

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd. Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ ARBETSUTSKOTT UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 2 september 2013, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Idébok för Kommunala Handikappråd

Idébok för Kommunala Handikappråd Projektet är genomfört med stöd av Habilitering och hjälpmedel Idébok för Kommunala Handikappråd HSO Skåne 2007/LG Innehållsförteckning Inledande råd...... sidan 2 Några grundläggande frågor... sidan 3

Läs mer

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den lo mars 2015 kl.09.00 Plats: sammanträdesrum Tekniska, Torggatan lob, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende l. Upprop 2. Val

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. Tid 2014-03-18, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer