Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag; Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering för Lotteriinspektionen 1 Inledning Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier i Sverige. Inspektionen ger tillstånd till olika former av lotterier samt utövar kontroll och tillsyn över den svenska spel- och lotterimarknaden. Andra arbetsområden rör exempelvis typgodkännande av lotter och viss teknisk utrustning, information, statistik och omvärldsanalys. Av 14 lotterilagen (1994:1000) framgår att förslutna lotter och bingobrickor som används i ett lotteri skall vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel. Ett beslut om typgodkännande får förenas med villkor. Lotteriinspektionen ska i enlighet med denna paragraf godkänna teknisk utrustning som används för hantering av insatser, påverkar utfallet vid en dragning eller bestämmer hur en kontroll genomförs. De utrustningar som i första hand ska granskas är datorbaserade tillämpningar som används i s.k. rikslotterier eller i EMV-lotterier, dvs. lotterier som bedrivs på internet eller via mobiltelefon. Även utrustningar med andra förutsättningar än de som beskrivs ovan kan komma att granskas. 1(17)

2 2 Upphandlingen Upphandlingen avser ett ramavtal avseende kodgranskning och säkerhetsutvärdering och genomförs genom s.k. öppet förfarande. Avtalsperioden löper fr.o.m. den 1 januari 2016 t.o.m. den 31 december 2017 med möjlighet för Lotteriinspektionen att förlänga ytterligare ett (1) år, dvs. som längst t.o.m. den 31 december Avrop ska göras gentemot upprättat avtal genom s.k. uppdragsbeskrivningar. Antalet uppdrag under ett år är svårt att uppskatta, då de är helt beroende av antalet ansökningar som inkommer till inspektionen. Arbetet avser både nya spel och förändringar i befintliga spel. Under tidigare upphandlingsperiod användes timmar för år 2013 samt timmar för år Antalet timmar framöver är svårt att förutse, vilket innebär att det kan bli färre timmar på årsbasis. Ett typiskt uppdrag omfattar mellan uppdragstimmar. Varje uppdrag som avropas kommer att prissättas med ett takpris per uppdrag som inte får överskridas. 2.1 Uppdraget I detta avsnitt återfinns en detaljerad beskrivning av den typ av ärenden som uppdraget avser. Dessutom beskrivs arbetsflödet mellan leverantören och Lotteriinspektionen. En aktör, dvs. den som önskar få en utrustning typgodkänd, inkommer med en ansökan till Lotteriinspektionen med bifogad systemspecifikation, funktionsbeskrivning, beskrivning i vilket lotteri och under vilka förutsättningar som utrustningen ska användas, eventuella spelregler och vinstplaner. Lotteriinspektionen gör en bedömning av hur ärendet ska handläggas vidare. Om resultatet blir att extern hjälp behövs för en kodgranskning och/eller säkerhetsutvärdering, måste material som gör bedömningen möjlig (källkod eller liknande) uppvisas för inspektionen. I varje enskilt fall bestäms om materialet ska granskas på plats hos aktören, hos inspektionen eller hos den leverantör som inspektionen anlitar. När samtliga uppgifter inkommit och en granskning ska genomföras skrivs en uppdragsbeskrivning till leverantören där avrop sker enligt det avtal som nu upphandlas. Uppdragsbeskrivningen innehåller uppdragets 2(17)

3 omfattning, när uppdraget ska vara slutfört och hur mycket tid som går åt för uppdragets utförande. För att kunna fastställa tidsåtgången översänds källkod och/eller annat nödvändigt material samt nödvändig dokumentation till leverantören för en bedömning av tidsåtgången. Innan granskningen påbörjas ska en överenskommelse om uppdragsbeskrivningen träffas mellan Lotteriinspektionen och leverantören. Ofta behöver kontakter etableras mellan Lotteriinspektionen, leverantör och aktör för att specificera granskningens omfattning och syfte. Uppdragsbeskrivningen, som överlämnas till leverantören, ska innehålla instruktioner och avgränsningar vilka klart definierar vilka delar av spelsystemet eller motsvarande, som ska granskas. Följande steg utförs under granskningen av källkoden: - Automatiserad genomgång av kodbasen. - Identifiering av säkerhetsmässigt känsliga funktioner. - Manuell granskning av känsliga funktioner gentemot fastställd hotbild och säkerhetskravställning. I huvudsak kommer följande moment att gås igenom under manuell granskning Verifiering av slumptalsalgoritmen. Verifiering av säkerhetskritiska anrop till slumpgeneratorn. Kontrollera spelkärnans placering, dvs. att åtkomst och förändringar av den är klart dokumenterad och begränsad. Kontroll av generell säkerhetsnivå vad gäller programmeringsstruktur. Granskning av säkerhetsmässigt känsliga funktioner, som minst: Kryptering hur skyddas användarens uppgifter och pågående spelsession. Accesskontroller vilka åtkomstmöjligheter finns till spelarens sessioner/speldata, samt vilka administrativa uppgifter kan en tekniker utföra i systemet. Databashanterare hur säkerställs att speldata i databasen eller vid kommunikation till densamma är korrekt och ej går att manipulera. 3(17)

4 Granska hur slumpvärden används för dragning av lotterier. Granskning av felhantering. Utvärdering av funktionalitet för spårbarhet. Utvärdering av skydd mot informationsläckage. Verifiera koden gentemot grundläggande dokumentation för systemet vilka tillhandhålls inför granskningen. Verifiera att vinstplanerna i spelen som är beskrivna i dokumentationen ovan är möjliga i systemet. Beskrivning av säkerhetskritiska filers funktionalitet och hur väl de uppfyller kravställningen, inklusive checksummering av desamma. Fastställa under vilka förhållanden som systemet kan anses uppnå en tillräcklig säkerhetsnivå, samt vilka förutsättningar som krävs. En rapport innehållande observationer relaterade till säkerhetsaspekter i systemet sätts samman. Varje observation som anses utgöra en risk motiveras med hur den skulle kunna utnyttjas, vilka effekter den skulle kunna få och förslag på hur den skulle kunna hanteras. Rapporten syftar till att ge Lotteriinspektionen ett utlåtande av säkerhetsläget för systemet ifråga, med rekommendation angående ett eventuellt godkännande. Efter genomfört uppdrag ska leverantören lämna ett sakkunnigutlåtande på svenska där samtliga punkter i uppdragsbeskrivningen är kommenterade Uppdragsprofil Uppdragen kommer att ha ett tydligt säkerhetsfokus och det är därför helt nödvändigt att den eller de som utför uppdragen har ett gediget säkerhetskunnande, certifieringar eller motsvarande inom områdena informationssäkerhet, kodgranskning och penetrationstester och att arbetet genomförs enligt ISO Med ledning av de miljöer som vi ser hos spelaktörerna i dag är det framför allt kunskaper inom nedanstående områden som efterfrågas. 4(17)

5 Operativsystem Programmeringsspråk Databaser Webbservrar Webbteknologier Klientteknologier Diverse säkerhetsrelaterade teknologier Övrigt Windows (2000, XP, Server 2003, Server 2008, 7 osv.) UNIX, LINUX, HP VMS. C/C++, Java (J2EE m.fl.), Fortran, Visual Basic, Visual Basic.NET, PHP, Perl, C#.NET. SQL I olika databasmonitorer som ex MS SQL, Oracle, MySQL, MS Access, Sybase, PL/SQL. MS IIS, Apache, m.fl..net, ASP, PHP, osv. Java-script, VB-script, AJAX, Flash, HTML, HTML5, m.fl. Slumptalsgenerering och användning av slumptal, kryptering, nyckelhantering, PKI, Versionshanteringssystem. XML De vanligaste programmeringsspråken är C/C++ och Java. 5(17)

6 3 Anbud 3.1 Anbudets giltighet Anbudet ska vara på svenska och vara bindande t.o.m. den 1 februari Anbudets giltighet bekräftas? Ja 3.2 Undertecknande av anbud Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare. Behörigheten kan komma att kontrolleras. Anbudsgivaren ska även i anbudet bekräfta att de bifogade kommersiella villkoren (Bilaga 1) accepteras. Ett undertecknat anbud innebär att anbudgivaren intygar att denne har tagit del av och baserar sitt anbud på det kompletta förfrågningsunderlaget, dvs. inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar. de bifogade kommersiella villkoren accepteras utan reservationer. de uppgifter som lämnats i anbudet är sanningsenliga. Ort Datum Underskrift av behörig företrädare Namnförtydligande 3.3 Inlämnande av anbud Anbudet ska vara Lotteriinspektionen tillhanda senast den till: Lotteriinspektionen Box Strängnäs alternativt lämnas personligen eller genom bud till: Lotteriinspektionen 6(17)

7 Finningevägen 54B Strängnäs eller via e-post: Öppettider är måndag fredag (lunchstängt ). Lotteriinspektionen önskar att anbudet lämnas i slutet anonymt kuvert/paket eller via e-post för att anbudssekretessen ska kunna upprätthållas. Observera att svar på förfrågningsunderlaget via fax inte accepteras på grund av att sekretessen då ej kan säkerställas. Lotteriinspektionen önskar att anbudet är märkt med Upphandling av tjänster för kodgranskning och säkerhetsutvärdering 15Li Frågor och svar Önskar leverantör att förfrågningsunderlaget i något avseende ska förtydligas eller kompletteras kan sådan förfrågan ställas skriftligt eller per e-post till följande e-postadress: Sådan förfrågan bör ske i god tid, dock senast tio dagar före sista anbudsdag. Svar på eventuella frågor publiceras sista gången senast sex dagar före sista anbudsdag. 3.5 Avslutande av upphandling Så snart Lotteriinspektionen fattat beslut om tilldelning kommer information om beslutet, med redovisning av skälen, skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare. Lotteriinspektionen kommer att tillämpa en tiodagarsfrist (avtalsspärr) innan avtal skrivs med den leverantör vars anbud antagits. 4 Kravspecifikation 4.1 Krav på leverantör Nedan anges de krav som ställs på den leverantör som ska utföra efterfrågat uppdrag. 7(17)

8 4.1.1 Uteslutningsgrunder Lotteriinspektionen erinrar om omständigheterna som kommer att medföra uteslutning av leverantör enligt 10 kap. 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) samt om omständigheterna som kan komma att medföra uteslutning av leverantör enligt 10 kap. 2 LOU. Anbudgivaren ska bekräfta att ingen av uteslutningsgrunderna ovan föreligger avseende det egna företaget och eventuella underleverantörer. Bekräftar ni detta? Ja Nej Lotteriinspektionen kan komma att kontrollera att leverantör och eventuella underleverantörer uppfyller kravet avseende registreringsskyldighet, socialförsäkringsavgifter och skatt genom att inhämta uppgifter om detta Personella resurser Anbudsgivaren ska ha tillräckliga personella resurser för att inom en 30- dagarsperiod från erhållen uppdragsbeskrivning (avrop) kunna påbörja överenskommet uppdrag. En förteckning över de personer som kan vara aktuella för uppdraget ska bifogas. Förteckningen ska visa att dessa har kompetens för att utföra beskrivet uppdrag och referenser från liknande uppdrag. Referenserna ska inte vara äldre än två år. Uppfyller ni detta behov? Ja Nej Certifiering Anbudsgivaren ska ha ett gediget säkerhetskunnande, certifieringar eller motsvarande inom områdena informationssäkerhet, kodgranskning och penetrationstester. Arbetet ska genomföras enligt ISO Skriftligt underlag ska bifogas, se punkt 5.1. Uppfyller ni detta behov? Ja Nej 8(17)

9 5 Krav på tjänsten Anbudsgivarens konsulter ska kunna utföra alla delar av beskrivet uppdrag, se punkt 2.1. Uppfyller ni detta behov? Ja Nej 5.1 Konsulternas kompetensnivå Anbudsgivarens personal som utför uppdrag för Lotteriinspektionens räkning ska befinna sig på kompentensnivå 3 enligt Kammarkollegiets specifikation (se bilaga 2). Skriftligt underlag ska bifogas. Uppfyller ni detta behov? Ja Nej 5.2 Språk Anbudsgivarens personal som utför uppdrag på plats hos Lotteriinspektionen eller hos aktören ska behärska svenska i tal och skrift. Detsamma ska gälla den som är myndighetens kontaktperson. Skriftligt underlag ska bifogas. Uppfyller ni detta behov? Ja Nej 5.3 Pris Anbudet ska innehålla ett timpris för arbetet, dvs. ett timpris som är fast under uppdragstiden och på vilket takpriset för respektive avrop ska grundas. Takpriset för ett avrop får inte överskridas. Anbudet ska även redovisa anbudsgivarens pris för andra kostnader såsom traktamente, resor m.m Pris per timme Ange pris per timme: 9(17)

10 5.3.2 Tillkommande kostnader Ange eventuella tillkommande kostnader. Är inget belopp angivet anser vi att beloppet är noll. Traktamente: Timpris utanför kontorstid: Restidsersättning: Reseersättning: Övrigt: 5.4 Bör-krav Kontinuitet Anbudsgivaren bör kunna erbjuda en kontinuitet i arbetet som garanterar kvaliteten i sakkunnigutlåtanden från anbudsgivaren. Ange antal konsulter med relevant/likartad kompetens: Antal eller fler Prispåslag/tim 200 kr 150 kr 50 kr 0 kr Dokumenterade resurser Anbudsgivaren bör inneha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet av att utföra uppdrag 1 inom kodgranskning och säkerhetsutvärdering inom samtliga områden enligt punkt 2.1. Ange hur många liknande uppdrag ni haft: Antal Fler än 10 Prispåslag/tim 300 kr 200 kr 0 kr 1 Ange antal uppdrag, ej antal uppdragsgivare. 10(17)

11 6 Kriterier för anbudsutvärdering Prövning och utvärdering av inkomna anbud kommer att genomgås med utgångspunkt från de uppgiter som anbudsgivaren redivisat i sitt anbud. Prövning av inkomna anbud sker i tre steg. 1. Först prövas att det i anbuden är visat att anbudsgivaren uppfyller de krav som ställts på levererantören. 2. De anbud som visat sig uppfylla dessa krav genomgår därefter en prövning av att de ställda kraven på tjänsten inklusive kommersiella villkor är uppfyllda. Att samtliga krav är uppfyllda är en förutsättning för att anbudet går vidare till anbudsutvärdering (steg 3). 3. Bland de anbud som därefter kvarstår kommer Lotteriinspektionen att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga. Utvärderingen sker genom en sammanräkning av timpris (inklusive eventuella prispåslag enligt respektive tabell), samt eventuella tillkommande kostnader samt eventuella prispåslag enligt följande: 500 timmar arbetad tid, varav 50 timmar avser tid efter kontorstid 2 resor med totalt 6 timmar restid samt övernattning en natt, dvs. två dygns traktamente 400 km bilresor Övrigt enligt specifikation (17)

12 Bilaga 1, Kommersiella villkor m.m. Avrop/uppdrag Vid avrop ska en uppdragsbeskrivning upprättas innehållande uppdragets omfattning, när uppdraget ska vara slutfört och hur mycket tid som går åt för uppdragets utförande. För att leverantören ska kunna fastställa tidsåtgången kommer källkod och/eller annat nödvändigt material samt nödvändig dokumentation att översändas till leverantören för en bedömning av tidsåtgången. Innan granskningen får påbörjas ska uppdragsbeskrivningen godkännas av Lotteriinspektionen. Uppdragsbeskrivningen ska även innehålla instruktioner och avgränsningar vilka klart definierar vilka delar av spelsystemet eller motsvarande, som ska granskas. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris per uppdrag som inte får överskridas. Tidsåtgången föreslås av leverantören och godkänns därefter av Lotteriinspektionen innan uppdraget påbörjas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter och reell tidsåtgång utgör grund för debitering. Redovisad tid ska överensstämma med tidpunkterna för arbetets påbörjande och avslutande på överenskommen uppdragsplats. I det fall arbete utförs under del av timme får nedlagd tid avrundas till närmaste 1/4-dels timme. Ersättning för resor, hotell, traktamenten, etc. erhålls efter att Lotteriinspektionen godkänt dessa. Priserna är fasta under hela uppdragstiden. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Arbetsresultat Lotteriinspektionen erhåller genom detta avtal äganderätten till allt material och alla arbetsresultat som framkommer vid uppdragens utförande. All upphovsrätt hänförlig till sådant material och arbetsresultat ska utgöra inspektionens egendom. 12(17)

13 Företaget får inte utan skriftligt medgivande av inspektionen publicera eller på annat sätt nyttja arbetsmaterial eller arbetsresultat. Av inspektionen tillhandahållet material samt av Företaget för uppdragen producerat arbetsmaterial ska överlämnas till inspektionen senast när uppdraget är slutfört. Personal Lotteriinspektionen ska informeras om förändring av personal. Förändring av personal berättigar inte Företaget till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. Företaget är skyldigt att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan personal vilken inspektionen anser sakna erforderlig kompetens eller med vilken inspektionen anser sig ha samarbetssvårigheter. Underleverantör Företaget äger inte rätt att använda underleverantör om detta inte skriftligen godkänts av Lotteriinspektionen. Företaget ansvarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. I detta avtal fastställda villkor ska av Företaget vara fastställda genom bindande förbehåll även i förhållande till eventuell av Företaget anlitad underleverantör. Leverantör ska på Lotteriinspektionens begäran, kunna uppvisa ett samarbetsavtal eller liknande som visar att anbusgivaren kan nyttja underleverantörens kapacitet. Vite vid försenad leverans Företagets ansvar inkluderar förseningar orsakade av omständigheter som åligger Företaget enligt avtalet. Leveransförsening med mer än 14 dagar ger Lotteriinspektionen rätt till avdrag på upparbetad tid för uppdraget med 5 % per vecka. Hävning av avtalet Lotteriinspektionen äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om företaget i väsentlig mån brister i förpliktelser enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig anmodan därom. Lotteriinspektionen äger även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande i det fall Företaget, dess styrelseledamöter eller övriga företrädare för Företaget, är föremål för åtgärder eller omfattas av 13(17)

14 förhållanden som anges i 10 kap. 2 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Fakturering Uppdraget faktureras aktören efter att Lotteriinspektionen godkänt uppdraget. Inspektionen ska godkänna uppdraget snarast möjligt efter erhållet sakkunnigutlåtande. Företaget ska senast sex månader från det att avtalet upphört till aktören översända faktura som upptar fordringar avseende avtalade tjänster. Krav som framställs senare medför inte rätt till ersättning. Betalningsvillkor Betalningsvillkor är 30 dagar efter erhållen korrekt faktura. Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller motsvarande ska inte debiteras. Vid försenad betalning äger Företaget rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor är inte bindande för aktören. Särskilda villkor Partsoberoende Vid genomförandet av avtalet ska Företaget tillvarata och företräda Lotteriinspektionens intressen. Företaget eller Företagets personal får under avtalstiden inte utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för Företaget/denne i något som gäller avtalade uppdrag. Företagets partsoberoende omfattar även tredje part i det avseendet att Företaget och Företagets personal förbinder sig att avstå från att direkt eller indirekt utföra tjänster för, företräda eller på annat sätt bistå annan part som är eller som kan bli motpart till Lotteriinspektionen i ärende som i något avseende står i förbindelse med det uppdrag som Företaget utfört för inspektionens räkning. Detta villkor gäller även efter det att uppdraget fullgjorts och avtalet upphört. Villkoret äger inte tillämpning om sådan åtgärd sker med stöd av bestämmelse i svensk lag. Företaget ska omedelbart underrätta Lotteriinspektionen om det finns anledning att anta att förhållande föreligger som står i strid med denna bestämmelse. 14(17)

15 Sekretess Person anlitad av Företaget får inte röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift. Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i sekretesslagen (1980:100). Lagens tillämplighet på annan person än statligt anställda anges i dess 1 kap. 6 enligt vilken sekretessen gäller för den person som i egenskap av uppdragstagare eller på annan liknande grund för det allmännas räkning deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid har fått kännedom om sekretessbelagd uppgift. Genom denna regel omfattas inte endast personen själv av sekretessen utan även annan person som Företaget ställer till Lotteriinspektionens förfogande för uppdragets fullgörande och som deltar i inspektionens verksamhet på samma sätt som om inspektionen hade ingått uppdragsavtal med vederbörande själv. Den som röjer eller utnyttjar sekretessbelagda uppgifter kan dömas enligt 20 kap. 3 brottsbalken. Företaget förbinder sig att uppmärksamma de medarbetare som sysselsätts med avtalat uppdrag på gällande bestämmelser om sekretess. Denna bestämmelse gäller även efter det uppdrag slutförts och avtalet upphört och så länge sekretessen består. Rättsintrång Företaget ansvarar för att av Företaget levererat uppdragsmaterial inte kränker annans rätt (patent, varumärke, mönster, upphovsrätt etc). Företaget ansvarar för skadestånd och andra kostnader som Lotteriinspektionen åsamkas på grund av anspråk från tredje part. Framställs anspråk gentemot inspektionen ska inspektionen utan onödigt dröjsmål underrätta Företaget om anspråket. Denna bestämmelse gäller även efter det att avtalet upphört att gälla. Force majeure Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll som denne skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets tecknande och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Såsom sådan omständighet ska anses krig, krigsliknande tillstånd, avtalsenlig arbetskonflikt, eldsvåda, beslut av regeringen eller annan myndighet än Lotteriinspektionen. 15(17)

16 Den part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omedelbart och skriftligen underrätta motparten därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. Oavsett vad som ovan anges som skäl för befrielse från avtalade förpliktelser äger motparten rätt att häva avtalet om detta medfört försening av avtalad prestation med mer än tre månader. Ansvar Företaget ansvarar för skada som orsakats genom fel eller försummelse av Företaget, Företagets anställda eller i övrigt av Företaget anlitade. Ersättningen ska motsvara skadans verkliga värde dock maximalt avtalat pris för uppdraget. När Lotteriinspektionen så begär ska brister i avtalat åtagande orsakad genom avvikelser från avtalade förutsättningar åtgärdas av Företaget. Sådant arbete ska av Företaget utföras utan oskäligt uppehåll och utan tillkommande kostnader för inspektionen. Överlåtelse av avtal Företaget får inte - vare sig helt eller delvis - överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan Lotteriinspektionens skriftliga godkännande. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska för sin giltighet skriftligen vara godkända av båda parter. Tillämplig lag Lotteriinspektionens och Företagets rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal bestäms i sin helhet av svensk rätt. Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska prövas av svensk allmän domstol. 16(17)

17 Bilaga 2, Kompetensnivåer Nivå 1 Kunskap nyss genomförd utbildning inom aktuellt område Erfarenhet kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult Ledning kräver arbetsledning Självständighet kan självständigt utföra enklare uppgifter Nivå 2 Kunskap har utbildning inom området, viss svårighetsgrad Erfarenhet 1-3 år som konsult inom aktuellt område, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag Ledning kräver arbetsledning Självständighet kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter Nivå 3 Kunskap hög kompetens inom området Erfarenhet 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år. Ledning tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp Självständighet kan arbeta självständigt Nivå 4 Kunskap hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området Erfarenhet har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år. Ledning tar huvudansvar för ledning av större grupp Självständighet mycket stor Nivå 5 Kunskap kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert på marknaden Erfarenhet (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år Ledning har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning Självständighet mycket stor 17(17)

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Ramavtal - Personalsystem

Ramavtal - Personalsystem 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och, organisationsnummer 556620-5992, nedan kallat Leverantör, med adress Box 174, 751 04 Uppsala, har följande ramavtal slutits efter av ESV

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Underlag för anbudsförfrågan. Ny webbplattform, AP7

Underlag för anbudsförfrågan. Ny webbplattform, AP7 Underlag för anbudsförfrågan Ny webbplattform, AP7 Innehåll 1. Information om upphandlingen...2 2. Anvisningar till anbudsgivaren...2 3 Krav på anbudet...2 4 Krav på anbudsgivaren...2 5. Uppdragsbeskrivning...2

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer