Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse, Produktionen Produktionskontoret

2 Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser i verksamheten Förskola Ungdom och skola Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Ledning och styrning Måluppfyllelse Förskola Ungdom och skola Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Ekonomi Produktionen totalt Förskola Ungdom och skola Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Ledning och styrning Investeringar Utmaningar för framtiden Bilagor Bilaga 1: Redovisning av genomförd internkontroll och plan 2013 Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 2(20)

3 1 Viktiga händelser i verksamheten 1.1 Förskola Kapacitet En överkapacitet av förskoleplatser i kommunen under har medfört att en översyn av kapaciteten på den kommunala produktionens samtliga förskolor genomförts. Utifrån resultatet fattade produktionsstyrelsen i december beslut om att lägga sex förskoleavdelningar "vilande" från och med augusti Produktionsstyrelsen har också beslutat att endast hyra tre av totalt fem avdelningar på den nybyggda Skogsgläntan vilken beräknas vara färdigställd till augusti En beredskap finns för att öppna upp avdelningar i samtliga kommundelar om behov av fler förskoleplatser uppstår. Pedagogisk dokumentation Implementeringen av förskolans reviderade läroplan, (Lpfö 98, reviderad 2010) har fortsatt under med ett särskilt fokus på den pedagogiska dokumentationen i syfte att bättre kunna synliggöra barns lärande. Utbildningar har genomförts i form av kurser för ca 2 förskollärare/förskola omfattande 4 halvdagar. Utbildningssatsningen fortsätter 2013 med en föreläsning för all personal, studieresa för chefer och med pedagogisk handledning för förskolan under 2013 Granskning av förskolan Skolinspektionen har under genomfört en granskning av den kommunala förskolan i Danderyd. Verksamheten i Danderyd bedömdes huvudsakligen vara av god kvalitet och inriktad på att stimulera barns utveckling och lärande och att barnen erbjuds en trygg omsorg. Synpunkter fanns på brister i planerna för likabehandling och kränkande behandling. Bristerna åtgärdas under januari Våga Visa Pärlans förskola har haft Våga Visa observationer under. Teknik i förskolan Sätra ängs förskola har erhållit projektmedel från barn- och utbildningsnämnden för att utveckla den pedagogiska verksamheten med hjälp av ipads. Syftet är bland annat att genom att underlätta dokumentationen, och därigenom synliggörande av barns lärande, göra barnet mer delaktigt i sitt eget lärande. Via ipaden kan barnen även arbeta med digitalt skapande. Lokaler Vasavägens förskola avvecklades till sommaren och så även Sätra Ängs paviljong. Därmed har alla paviljonger som sattes upp i samband med platsbrist 2008 avvecklats. Två förskolekök har under året byggts om. Att genomföra dessa ombyggnationer var helt nödvändigt men har samtidigt inneburit merkostnader för catering av mat. Under våren togs det första spadtaget för den nya Skogsgläntans förskola. Pengkonstruktionen i förskolan Danderyds utformning av förskolepengen innebär stora svårigheter för verksamheterna vad gäller arbetet med budget och verksamhetsplanering. Då ersättningen skiljer sig mycket mellan 1-2 åringar och 3-5 åringar samt mellan hel- och deltidsbarn innebär det stora svårigheter att klara en acceptabel nivå på personaltätheten i grupper med många deltidsbarn respektive 3-5 åringar. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 3(20)

4 1.2 Ungdom och skola Införande av betyg fr.o.m. åk 6 Från och med hösten ges betyg terminsvis från åk 6 enligt en ny betygsskala; F-A. Gymnasieskolan omfattas av samma skala. Centrala insatser kring betyg och bedömning har genomförts under i form av föreläsningar för åk 1-6 både vad gäller själva bedömningsarbetet som i det digitala systemstödet för själva betygshanteringen. Dessutom har skolledare och nyckelmedarbetare deltagit i Skolverkets betygskonferens. Sambedömning kring de nationella proven har också bidragit till en säker betygssättning. För att garantera fördelningen av undervisningstid mellan stadier och ämnen har produktionsstyrelsen fastställt en gemensam timplan för de kommunala grundskolorna och grundsärskolan. Lärarlegitimation Från och med den 1 augusti 2011 har det varit möjligt att söka lärarlegitimation. Skolverket har dock ej ännu hunnit utfärda samtliga legitimationer för lärare i Danderyds kommun. Andelen obehöriga lärare är låg i kommunens skolor, men lärarlegitimationerna är ett viktigt instrument i rektorernas arbete att bygga den egna tjänsteorganisationen. En konsekvens av behörighetsförordningen är att F-6-skolorna i Danderyd ändrar sin inre organisation mot ett system byggt på ämneslärare och då främst i åk 4-6. Det nya betygssystemet driver också på denna utveckling. Behörigheten för en enskild lärare kan breddas över tid via studier. Sambedömning nationella prov I samband med att de nya nationella proven i grundskolan genomfördes under våren organiserade kommunen sambedömningsträffar för lärare. Möten för ämnena matematik, svenska och engelska genomfördes för åk 3, 6 och 9. Syftet var dels att ytterligare stärka den likvärdiga bedömningen mellan skolorna och dels att kompetensutveckla lärare och skolledare. Vid dessa möten deltog personal både från de kommunala och fristående skolorna. Skolinspektion Skolinspektionen har genomfört en tillsyn i Danderyds kommun under våren och hösten. Tillsynen fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god utvecklingsoch lärandemiljö. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i verksamheten. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning verksamheten, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och övriga författningar. Såväl skola som fritidshem har granskats. Tre skolor har passerat helt utan påpekanden i Skolinspektionens tillsynsbeslut och övriga skolor har få anmärkningar. Två skolor, Kevinge- och Vasaskolan, har fått en s.k. breddad tillsyn då man till viss del bedriver verksamhet riktad mot samtliga elever i Danderyds kommun. Skolinspektionen betonade i sin sammanfattande genomgång för huvudmän och politiker att man ser positivt på de centrala satsningar som digital skolutveckling och matematikprojekt som kommunen bedriver. Qualisgranskningar Den nya skollagen ställer utökade krav på huvudmannens uppdrag att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. För att nå och bibehålla högsta möjliga resultat i skolan behövs kontinuerliga granskningar och uppföljningar. Med anledning av detta har produktionskontoret under tecknat ett avtal med Q-steps för så kallad Qualisgranskning av tre skolor och en förskola. Verktyget har använts i de kommunala grundskolorna sedan 2006 men det nya avtalet betonar på ett annat sätt än tidigare det kommunövergripande perspektivet. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 4(20)

5 Införande av 1-1-metodik i åk 7-9 samt åk 1 Danderyds gymnasium Under genomfördes det första steget av införandet av metoden 1-1 i åk 7-9 efter avslutat upphandling Samtliga lärare utrustades med bärbara datorer i januari för att därefter direkt påbörja kompetensutveckling inom denna undervisningsmetod. Den enskilda skolan väljer lämplig utrustning samt hur mycket av utbildningstjänster man köper av leverantören. Lokala projektgrupper har sedan utformat tillämpningen på den lokala skolan. I samband med detta har också nya e- postadresser kopplade till en ny lärportal för personal och elever på åk 7-9-skolorna införts med den gemensamma Domänen markerar tydligt elever och personal som avsändare i Danderyds kommunala skolor. En första uppföljning i olika fokusgrupper har genomförts och redovisas produktionsstyrelsen i mars Dessa uppföljningar pågår kontinuerligt till 2015 då resultaten för kommande PISA-studier presenteras. Målen för satsningen är kopplade till EU:s nyckelkompetenser. Danderyds gymnasium har valt att avropa 1-1 som tjänst via kommunavtalet för en sådan och implementerar metoden under Under våren utrustades samtliga lärare med bärbara datorer och eleverna i åk 1 anslöt under höstterminen. Danderyds gymnasium har en egen projektgrupp för införandet som samverkar med den centrala projektledningen i kommen. Sommarskola För att fortsätta nå målet att samtliga elever i grund- och gymnasieskola ska nå minst betyget godkänt i samtliga ämnen har kommunen genomfört en egenfinansierad sommarskola i ämnet matematik för åk 1-2 på Danderyds gymnasium. De nya kursplanerna i matematik ställer högre krav på elevernas förkunskaper från grundskolan då repetitiva kursmoment utgått. Resultaten från års sommarskola är goda. För 2013 planeras för ytterligare en sommarskola i matematik och då även utökad till åk 8. Matematiksatsningar Från och med läsårsstarten bedrivs spetsutbildning i matematik för åk 7-9 på Mörbyskolan, med en första start i åk 7. Drygt 20 elever deltar i åk 7. Målet är att också stärka kunskapsutbytet på elevnivå mellan grund- och gymnasieskola. Fritidshem Nätverket för fritidshemspersonal genomförde projektet Offensiva fritidshem med fokus på aktionsforskning. Delar av arbetslag från samtliga F-6-skolor deltog med träning i att dokumentera och redovisa ett eget valt utvecklingsprojekt där man belyste de delar av verksamheten man velat förbättra. De deltagande arbetslagen har också fått enskild handledning av kursledaren. Projektet avslutades med att grupperna redovisade sina projekt för skolledare, förvaltningschefer och politiker. Nätverkets syfte är att stärka yrkesroll och verksamhet på fritidshemmen och därigenom även skapa intresse för fler fritidspedagoger att söka sig till kommunen. Ytterligare en utmaning består i att stärka fritidshemmens utbildande uppdrag. Behov av kapacitetsökning inom grundskola F-6 Enligt barn- och utbildningsnämndens senaste befolkningsprognos och produktionskontorets egen utredning ökar efterfrågan på antalet skolplatser i år F-6 jämförelsevis kraftigt de kommande åren i både Enebyberg och Västra Danderyd. På kort sikt bedöms det i Enebyberg behövas ytterligare tre klassrum inför höstterminen 2013 och ytterligare ett klassrum inför höstterminen I västra Danderyd bedöms behovet vara ytterligare ett klassrum inför höstterminen 2013 och ytterligare ett klassrum inför höstterminen Tekniska kontoret har ansvaret för att paviljonglösningarna blir genomförda. Samråd sker med de lokala skolorna. Enligt prognosen beräknas efterfrågan på skolplatser i år F-6 fortsätta att öka i Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 5(20)

6 Enebyberg och västra Danderyd även under därpå kommande år. Produktionsstyrelsen har därför gett produktionskontoret i uppdrag att, i samråd med utbildnings- och kulturkontoret samt tekniska kontoret, utreda och presentera förslag till en långsiktigt hållbar lösning för att tillgodose behovet av fler grundskoleplatser. Dessutom har kommunstyrelsen föreslagits ge byggnadsnämnden i uppdrag att, om så krävs, ta fram nya detaljplaner som bättre kan tillgodose de långsiktiga behoven av skolplatser. Ungt fokus Produktionen har under deltagit i det förebyggande arbetet inom Ungt Fokus. Ett antal föreläsningar för såväl personal som föräldrar har anordnats, bl.a. om unga och internet. Den återkommande Livsstilsstudien har genomförts under året och glädjande resultat är bl.a. att tobaksbruket bland flickor i åk 2 på gymnasiet sjunker liksom andelen storkonsumenter av alkohol. Oroväckande är dock att andelen pojkar i åk 2 på gymnasiet som någon gång prövat narkotika ökar och ligger nu högst i sin åldersgrupp i länet 1.3 Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Hemtjänst Hemtjänsten har under en följd av år redovisat ett negativt resultat. Med anledning av detta gav kommunstyrelsen och produktionsstyrelsen företaget Ernst & Young i uppdrag att följa upp verksamheten och identifiera åtgärdsområden för att uppnå en budget i balans samt att undersöka hemtjänstens inre organisation avseende effektiv planering och utförande av service inom hemtjänsten. Utifrån den ersättning hemtjänsten får för utförd hemtjänsttimme samt ersättning för utförd dubbelbemanning hos kund från 1 oktober konstaterade utredaren att följande åtgärder måste vidtas. Ökning av verkningsgraden till 77 procent samt att reducera kostnaderna för administration och övrigt per utförd hemtjänsttimme. En handlingsplan har tagits fram med tidsatta aktiviteter och ansvar. En riskbedömning har också genomförts. Delaktighet av personalen och fortlöpande kommunikation och återkoppling inom organisationen är en förutsättning för att detta ska lyckas. Enligt Ernst & Young behöver hemtjänsten minst ett år på sig för att åtgärda förändrings- och utvecklingsarbetet. LSS personstöd Kommunstyrelsen och produktionsstyrelsen gav företaget Ernst & Young i uppdrag att utreda förutsättningarna för LSS personstöd. I utredningen konstateras att verksamheten trots en volymminskning med färre kunder framför allt LSS kunder lyckats hålla en budget i balans och bibehållen kvalitet. Slutsatsen är att det för närvarande inte finns ekonomiska och kvalitetsmässiga skäl som talar för förändringar av verksamheten. Konvertering av Klingsta äldreboende till demensboende Personer som beviljats bistånd i form av plats på demensboende överstiger antalet befintliga demensplatser i Danderyds kommun. Med anledning av detta konverterades 10 äldreboendeplatser på Klingsta till demensplatser. Konverteringen till demensplatser innebär att samtliga boendeplatser nu är demensplatser. På Klingsta finns även två dagverksamheterna för dementa, Oliven och Soltorpet med sammanlagt 18 platser. Införandet av datoriserat dokumentationssystem för hälso- och sjukvårdspersonal Äldreboendenas hälso- och sjukvårdspersonal, arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast övergick under året till digital dokumentation. Det är socialnämnden som upphandlat företaget Logicas dokumentationsprogram Treserva där en av programvarorna är avsedd för dokumentation av hälso- och sjukvårdspersonal, HSL. Sedan tidigare använder biståndshandläggarna och resultatenhetscheferna ett Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 6(20)

7 Treservaprogram för överföring av och dokumentation kring boende/kunder. Projektstart för införandet av dokumentationssystem för omvårdnadspersonal Under hösten startade ett samverkansprojekt mellan socialkontoret och produktionskontoret för införande av ett digitalt dokumentationsprogram, Treserva SoL, som berör den omvårdnadspersonal vars arbete styrs av socialtjänstlagen. De personalgrupper som berörs är omvårdnadspersonalen inom hemtjänst, LSS personstöd samt äldreboenden. Projektet planeras vara avslutat under verksamhetsåret Ledning och styrning Ledningsstruktur I syfte att stärka produktionens ledningsorganisation har ledningsgrupper för respektive verksamhetsområde skapats (förskola, ungdom och skola respektive äldreomsorg och funktionshindrade). I ledningsgrupperna, som leds av produktionsdirektören, ingår resultatenhetscheferna, verksamhetsutvecklare samt ekonom/controller. Grupperna fokuserar framför allt på utvecklings- och strategifrågor, både på kort och lång sikt, samt omvärldsbevakning. Verksamhets- och budgetuppföljning liksom analys ingår också i uppdraget. IT Ett arbete med att kartlägga och utarbeta en nulägesrapport kring IT för den kommunala produktionens verksamheter har påbörjats under. Arbetet skall utmynna i en strategi för den fortsatta utvecklingen inom IT-området för produktionens samtliga verksamheter. Inför den fortsatta satsningen på 1-1 har planeringen för utbyggnad av trådlösa nätverk på F-6 skolorna påbörjats under året. Samtliga skolor skall vara moderniserade till höstterminsstarten Måluppfyllelse 2.1 Förskola Resultat inom produktionens förskolor Våga Visa enkäten (värdet inom parantes är maxvärdet) Trygghet "Mitt barn känner sig tryggt i förskolan" Lärande "Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk" "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik" Värde "Förskolan dokumenterar vad barnen lär sig" 3,3 (4,0 Utveckling "Verksamheten är stimulerande för mitt barn" "Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs" "Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas" 3,8 (4,0) 3,5 (4,0) 3,5 (4,0) 3,6 (4,0) 3,6 (4,0) 3,2 (4,0) Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 7(20)

8 Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål för barnomsorgen : Mål 1. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling Den kommunalt drivna förskolan i Danderyd har genomgående en hög kvalitet i verksamheten. Det råder en trygg och stimulerande lärandemiljö och verksamheten ger en god grund för det livslånga lärandet. Områden gällande dokumentation och information kring barnets lärande är de utvecklingsområden som förskolorna lägger stort fokus på i sitt utvecklingsarbete. 2.2 Ungdom och skola Resultat inom produktionens grundskola och gymnasium Elevers kunskaper Grundskolan Ämnesprov matematik åk 9, % med minst G i provbetyget Ämnesprov svenska åk 9, % med minst G i provbetyget Ämnesprov engelska åk 9, % med minst G i provbetyget Rikssn itt 95,0 96,0 95,0 96,2 82,1 99,0 99,7 99,7 100,0 97,2 99,0 99,3 100,0 100,0 96,3 Meritvärde i åk 9 254,9 248,3 251,6 257,0 208,2 Gymnasiet Genomsnittlig betygspoäng 16,4 15,4 15,3 15,3 14,0 Andel elever med högskolebehörighet (%) 99,0 92,0 95,0 94,0 87,0 Eleverna på Danderyds gymnasium är till 60 procent från andra kommuner. Kommentarer till resultaten Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål : Grundskolans inriktningsmål Mål 1. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Mål 2. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Den kommunala skolans nationella provresultat har sedan 2009 varit stabilt höga med en uppåtgående kurva. Meritvärdet för ligger högre än tidigare års resultat. Sedan samverkar lärarna skolövergripande kring sambedömning av nationella prov vilket ytterligare säkerställer likabedömningen av de nationella provresultaten. Gymnasieskolans inriktningsmål Mål 1. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Mål 2. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. Mål 3. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 8(20)

9 Danderyds gymnasiums elevers förutsättningar för fortsatta studier är mycket goda. Meritvärdet ligger högt och stabilt med en utplanad kurva. Andelen elever behöriga för högskolestudier har sjunkit något, men är fortfarande en av de högsta i landet. 2.3 Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialnämndens inriktningsmål : Mål 1. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig omsorg Mål 2. Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg med hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden Mål 3. Omsorgen och omvårdnaden i Danderyds äldreomsorg håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass Under har ingen kundenkät genomförts av socialkontoret eller av produktionen. I den regelbundet återkommande nationella undersökningen "öppna jämförelser" (2011) där den övergripande kvaliteten mäts genom ett helhetsbetyg, NKI (Nöjd-Kund-Index), placerar sig Danderyds kommun något över i jämförelser med andra kommuner avseende NKI för hemtjänsten, medan resultatet avseende särskilt boende ligger något under riksgenomsnittet. Redovisningen belyser kommunen som helhet och inte enbart den kommunala produktionen. Utifrån detta underlag har produktionskontoret utarbetat ett antal fokusområden som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet i syfte att nå ovanstående mål. 3 Ekonomi 3.1 Produktionen totalt Produktionen totalt i Tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Produktionen totalt, kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska resultatet (-17,1 mnkr) innebär en avvikelse med -13,6 mnkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget för produktionsstyrelsen. Budgeten för produktionsstyrelsen fastställdes till -3,5 mnkr då kommunfullmäktige godkände ett överskridande av budget för kostnader för omställning vid införandet av "1-1", en dator per elev och lärare, på åk 7-9 skolorna (2,2 mnkr) och för kostnader för lärarlyftet II (0,9 mnkr). Produktionsstyrelsen tilläts på detta sätt att använda en del av det stora ackumulerade egna kapital som resultatenheterna byggt upp under många år. Avvikelsen på -13,6 mnkr motsvarar 1,8 procent av produktionsstyrelsens totala omslutning på 748,8 mnkr (intäkter). Produktionsstyrelsen beslutade i januari att anta en budget för året på -9,9 mnkr. Utöver den av kommunfullmäktige godkända användningen av eget kapital (-3,5 mnkr) beslutade produktionsstyrelsen att hemtjänsten tillfälligt skulle få redovisa ett underskott på -6,4 mnkr. Skälet var att produktionsstyrelsen menade att det var svårt för hemtjänsten att bedöma och snabbt möta konsekvenserna vid införandet av ersättning utifrån elektroniskt registrerad tid hos kunden. Bedömningen var att Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 9(20)

10 intäkterna skulle sjunka relativt mycket, vilket var erfarenheten från andra kommuner som infört ersättning utifrån elektroniskt registrerad tid. Det ekonomiska utfallet skiljer stort mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativa utfall finns inom verksamhetsområdet äldre och personer med funktionsnedsättning (-15,1mnkr) och hos förskolorna (-6,7 mnkr). Ungdom och skola redovisar ett positivt resultat med 4,6 mnkr. Centrala funktioner inkl. gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsvård redovisar ett litet överskott med 0,1 mnkr. 3.2 Förskola Förskola i Tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Resultatenheter Förskola Resultatenheter totalt i Tkr Resultatkrav 0,5 % Re Skogsgläntan Re Rosenvägen Re Borgen Re Kevinge Re Nora Herrgård Re Sätra äng Re Altorp Re Baduhild * * * * Re Hildingavägen Re Norra Åsgård ** ** ** ** Re Pärlan Re Majstigen Re Vitsippan Re Trappgränd Re Vasavägen/Kornvägen S:a resultatenheter Förskola, kommentarer till det ekonomiska utfallet Sammanfattande kommentar till förskolornas ekonomiska resultat Sammantaget redovisar förskolorna ett underskott på -6,7 mnkr. Underskottet förklaras främst av mycket lägre intäkter än budgeterat p.g.a. färre inskrivna barn än tidigare. Orsaken är att det totalt i kommunen finns ett överskott på ca platser. Förskolorna har inte klarat att möta den stora intäktsminskningen med en lika stor sänkning av personalkostnaderna De nya löneavtalen för förskollärarna (4,2 procent) fr.o.m. 1 april innebar också merkostnader på ca 0,8 mnkr jämfört med den budgeterade löneökningen på 2,0 procentenheter. Kostnaden för telefoni i avtalet med kommunledningskontoret blev betydligt högre än föregående år, vilket inte var känt när Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 10(20)

11 budgetarna för arbetades fram. Produktionsstyrelsen har beviljat förskolorna Skogsgläntan och Altorp rätt att gå med tillfälliga underskott (totalt -0,7 mnkr). Skogsgläntans förskola tkr En kraftigt minskad efterfrågan på platser innebar att intäkterna sjönk från 7,6 mnkr 2011 till 6,9 mnkr (-0,7 mnkr). Skogsgläntan har erbjudit platser och fått barn från Täby, 9 st under hösten, men det har ändå saknats ca 7-8 barn i snitt. Ersättningen från Täby är lägre, vilket också innebär lägre intäkter. Den cateringlösning som förskolan har under tiden med paviljonglösning kostar cirka 150 tkr mer per år än "vanlig" kostnad för måltider. Andra tillkommande kostnader för denna paviljonglösning är hyra av förråd för förvaring av möbler och material som inte får plats i lokalerna (30 tkr) samt ökade städkostnader med 37 tkr. Rosenvägen -592 tkr Barnantalet sjönk drastiskt fr.o.m. augusti, vilket tillsammans med minskade intäkter för barn i behov av särskilt stöd innebar -305 tkr jfr mot budgeterade intäkter. Ökade tillfälliga kostnader för städ med 58 tkr, vilket berodde på byte av städbolag två gånger under året samt en avräkning från tidigare städbolag. Kostnaden för avtalet med kommunledningskontoret ökade med 64 tkr jfr med 2011, främst ökade telefonikostnaderna. Borgen -555 tkr På grund av avveckling av en tillfällig paviljong sommaren 2011 kvarstår en ojämn fördelning av åldrarna på barnen d.v.s. det är en lägre andel "yngre barn" än "normalt". Eftersom ersättningen i Danderyds kommun är kraftigt viktad till fördel för yngre barn innebär det minskade intäkter. Bristande barnunderlag har också lett till lägre intäkter än budgeterat. På kostnadssidan medförde ombyggnaden av köket att kostnaderna ökade då både cateringmat och lön till kokerska måste betalas. Kevinge -800 tkr Lägre intäkter än budgeterat då alla platser inte varit belagda under året och antalet barn i åldern 1-2 år få. Andelen utbildade förskollärare är hög, 60 procent, vilket är positivt men samtidigt innebär högre lönekostnader än för den genomsnittligt kommunalt drivna förskolan som har i snitt 40 procent utbildade förskollärare. Nora Herrgård -615 tkr Lägre barnintäkter januari t.o.m. augusti än budgeterat och högre personaltäthet än vad intäkterna medgivit har orsakat underskottet. Ombyggnaden av förskolans kök har medfört kostnader för catering och mattransporter samtidigt som personalkostnaderna för den anställde kocken varit kvar. Inflyttningen av barnfamiljer i västra Danderyd har varit lägre de senaste åren och med en nyöppnad fyravdelningsförskola i området, Björkdungen, har konkurrensen om barnen ökat. Sätra Äng -933 tkr Förskolan avvecklade två paviljonger fr.o.m. den 1 juli vilket inneburit kvarvarande personalavvecklingskostnader. Förskolan hade en mycket stor kull av barn som blev "6-åringar" till sommaren och lämnade förskolan. Efterfrågan på platser efter sommaren var liten vilket ledde till en kraftig intäktsminskning. En minskning av personal genomfördes men inte i den omfattning intäkterna minskat. Inflyttningen av barnfamiljer i västra Danderyd har varit lägre de senaste åren och med en nyöppnad förskola i området, Björkdungen, har konkurrensen om barnen ökat. Altorp -797 tkr Intäkterna har blivit lägre än budget p.g.a. sviktande barnunderlag generellt samt att de Täbybarn som fått plats ger en lägre intäkt. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 11(20)

12 Baduhild -782 tkr Färre barn än budgeterat. Förutom att tillströmningen av barn saknats har även "befintliga" barn slutat på grund av flytt från kommunen. I budgeten fanns med en hyresintäkt från Öppna förskolan som dessvärre uteblev. Hildingavägen 35 tkr En stor efterfrågan på platser på Hildingavägen gjorde det möjligt med ett maxintag av barn på våren, 74 st, vilket lett till högre intäkter än budget. Det har gjort att kostnaderna för de ökade löneavtalen samt de ökade kostnaderna för telefoni har kunnat klaras. Pärlan -488 tkr Intäkterna blev lägre än budget. Föräldrar som i juni tackat ja till platser fr o m augusti månad ångrade sig under sommaren, vilket gjorde att förskolan hade för stor personalbemanning efter sommaren. Majstigen 27 tkr Intäkterna har ökat med 246 tkr mot lagd budget, vilket kommer av att fler barn efterfrågat plats och tagits in. Vitsippan -16 tkr Andelen 1-2 åringar har varit lägre än budgeterat vilket har inneburit lägre intäkter. Personalkostnaderna har minskats under året för att klara inkomstbortfallet. Trappgränd -128 tkr Barnantalet är förhållandevis stabilt. Intäkterna har blivit något lägre än budget, vilket beror på att man låtit fler 3-åringar vara kvar på småbarnsavdelningen med hänsyn till att barn i behov av särskilt stöd behöver få vara i mindre grupper. Kostnaderna för bl.a. telefoni blev dyrare än föregående år p.g.a. att kommunen slutit nytt avtal. Vasavägen/Kornvägen -104 tkr Efterfrågan på platser på Kornvägen har minskat. I samband med avvecklingen av Vasavägens förskola har avvecklingskostnader för personal uppkommit. Förskolan avvecklades i juni. 3.3 Ungdom och skola Ungdom och skola i Tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Resultatenheter Ungdom och skola Resultatenheter totalt i Tkr F - 6 skolor inkl fritidshem Resultatkrav 0,5 % Re Brage/Eneby/Haga Re Ekeby/Svalnäs Re Vasaskolan Re Kevingeskolan Re Kyrk/Balder Re Stocksund/Långängen Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 12(20)

13 Resultatenheter totalt i Tkr S:a F - 6 skolor inkl fritidshem 7-9 skolor Resultatkrav 0,5 % Re Fribergaskolan Re Mörbyskolan S:a 7-9 skolor S:a Grundskolor F - åk Re Danderyds gymnasium Re Ungdomsmottagningen Re Kulturskolan S:a Resultatenheter Ungdom och skola, kommentarer till det ekonomiska utfallet Resultatet för verksamheterna inom ungdom och skola blev 4,6 mnkr vilket är 0,1 mnkr bättre än prognos 4. Av de 11 resultatenheterna inom Ungdom och skola är det 5 enheter som redovisar negativa resultat för året. De nya löneavtalen blev dyrare än budgeterat. Lärare och fritidspedagoger fick 4,2 procent, kommunal 3,05 procent och övriga 2,6 procent. Samtliga skolor budgeterade, enligt budgetdirektiven, med en ökning på 2 procentenheter (2,5 mnkr) medan gymnasiet budgeterade med 3,5 procentenheter (1,5 mnkr). Kostnadsökningen utöver budget blev därmed ca 2,3 mnkr för skolorna och ca 0,3 mnkr för gymnasiet. Grundskolor Förskoleklass - åk 6 samt fritidshem: Resultat tkr Tillsammans redovisar resultatenheterna inom grundskolans verksamhet, åk F - 6 inkl. fritidshem, ett positivt resultat för året. De enheter som har ett överskott har i hög grad lyckats skapa optimala organisationer med fyllda klasser vilket oftast ger positiva marginaleffekter genom ersättningsmodellen där allt ingår i skolpengen per elev. Fyra enheter inom skolor F -åk 6 redovisar överskott. Stocksund- och Långängskolan tkr Brage-, Eneby-, Hagaskolan tkr Kyrk- och Balderskolan 871 tkr Kevingeskolan 636 tkr Vasaskolan tkr Främsta orsaken till underskottet är att kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd ökat mer än budgeterat. Vasaskolan har en väl utvecklad verksamhet för dessa barn och tar emot elever från hela kommunen. Den ersättning som utbetalas i form av tilläggsbelopp täcker inte kostnaderna för att hålla kompetens och bemanning i dessa grupper. Skolan har haft små klasser i åk 1-3 (16-23 elever) p.g.a ökat antal resurskrävande elever. Konsekvensen blev att skolan haft en för hög andel personal i förhållande till sina intäkter. Ekeby- och Svalnässkolan tkr Skolan fick betydligt färre elever till hösten än vad som budgeterats utifrån prognosen i skolvalet, vilket förorsakat lägre intäkter än budgeterat. Dessutom har intäkterna för barn i behov av särskilt stöd varit lägre än kostnaderna. Tidigt under våren påbörjades planeringen av personalorganisationen inför kommande läsår. Eftersom skolan stod inför stor personalomsättning till hösten, med flera pensionsavgångar för andra året i rad och tidsbegränsade anställningar på Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 13(20)

14 fritidshem, inleddes rekryteringsarbetet tidigt för att i god tid kunna rekrytera kvalificerade medarbetare. Då elevunderlaget vid terminsstart var betydligt lägre än budgeterat har personalbemanningen varit för stor i förhållande till intäkten från elevpengen. Grundskolor åk 7-9: Resultat -258 tkr Inom grundskolans verksamhet årskurs 7-9 redovisas ett mindre negativt resultat än budgeterat. Fribergaskolan 139 tkr Skolan redovisar ett lite lägre överskott än resultatkravet för året. Skolan har fått minskade intäkter för barn i behov av särskilt stöd i resursklassen. Dessutom har kostnaderna för skolmåltider överskridit budget. Skolmaten har med anledning av ombyggnationen av kök och matsal lösts med catering vilket orsakat en fördyring. Mörbyskolan -397 tkr Skolan redovisar ett mindre underskott för året än budgeterat. Skolan beviljades av produktionsstyrelsen att budgetera med ett underskott på -1,4 mnkr med anledning av hög hyra per elev. En stor andel av skolans elever kommer från andra kommuner där skolpengen är betydligt lägre, i vissa fall 10 procent lägre, än den som ges för elever folkbokförda i Danderyds kommun. Under året har skolan kunnat sänka sina kostnader genom att delar av lokalen hyrs ut till Danderyds Montessoriskola, vilket sänkt lokalkostnaderna med -0,3 mnkr. Skolan fick också 25 fler elever än budgeterat vilket gav ökade intäkter med ca 0,9 mnkr. Skolan har gjort effektiviseringar och kostnadsbesparingar i en omfattning som gett ett 1,0 mnkr lägre underskott än budgeterat. Gymnasiet 493 tkr Danderyds gymnasium redovisar ett lägre överskott än resultatkravet för året. Skolan har anpassat sig till de nya lägre ersättningsnivåerna som gäller för gymnasier inom samverkansregionen i Stockholm. Ersättningsbeloppen för åk 1 och 2 är betydligt lägre än i "gamla" gymnasiet med specialutformade program. Fr.o.m. höstterminen 2013 kommer all ersättning till skolan vara enligt samverkansavtalets prislista för GY11. Övriga enheter inom ungdom och skola -178 tkr Kulturskolan -84 tkr Skolan redovisar ett underskott för året. Ökade personalkostnader samt färre elever än väntat har påverkat resultatet negativt. Då dansstudion i Kevinge stängdes av arbetsmiljöskäl i juni utan att ersättningslokal fanns inför höstterminen, innebar detta ett intäktsbortfall med ca 60 tkr. Personalkostnaderna ökade med 374 tkr mot budget dels p.g.a. ökad verksamhet för fler elever, dels p.g.a. att det nya löneavtalet blev 2 procentenheter högre än budgeterat. Dessutom ökade personalkostnaderna då föräldralediga återgått till heltid tidigare än planerat. Trots en total intäktsökning mot budget har enheten inte kunnat balansera detta inom ram. Ungdomsmottagningen -94 tkr Enheten redovisar ett underskott för året. Intäkterna blev något högre för året vilket dock inte räckt för att balansera resultatet då enheten belastades med en extraordinär personalkostnad för en lönefordran. Enheten finansieras genom kommunalt bidrag från Danderyds kommun och Vaxholms stad samt intäkter från Stockholms läns landsting. Totalt har ungdomsmottagningen träffat ungdomar, varav 796 pojkar, under året. Antalet enskilda besök var (varav 543 av pojkar) hos barnmorska, kurator, gynekolog eller venereolog. Enheten har också utåtriktade kontakter där man träffar ungdomar i grupp, i årskurs 8 eller 9, på ungdomsmottagningen. Vid 48 grupptillfällen träffade man Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 14(20)

15 553 elever varav 253 var pojkar. Syftet är att ungdomarna ska träffa personalen och hitta vägen till mottagningen. De träffar kurator och barnmorska under 1,5 timme och har då möjlighet att samtala om frågor som berör sex och samlevnad. 3.4 Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Äldre och personer med funktions- nedsättning i Tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Resultatenheter ÄoF Resultatenheter totalt i Tkr Resultatkrav 0,5 % Re Hemtjänst Re LSS personstöd Re Stocksundsgården Re Klingsta Re Anneberg o Stor Kalmar S:a resultatenheter Kommentarer till det ekonomiska utfallet Sammantaget resultat Det totala resultatet för alla verksamheter inom området äldre- och personer med funktionsnedsättning blev -15,1 mnkr. Hemtjänsten tkr Danderyds kommun införde en ny ersättningsmodell till hemtjänst fr.o.m. 1 januari. Den nya modellen ger ersättning för elektroniskt registrerad tid hos kunden d.v.s. "minut för minut". Till följd av detta minskade intäkterna från hemtjänstchecken med ca 15 procent trots oförändrat antal kunder hos den kommunala hemtjänsten under tiden 1 januari t.o.m. 30 september. Även i andra kommuner som har infört ersättning utifrån elektroniskt registrerad tid har intäkterna till hemtjänstutförarna sjunkit kraftigt. En annan förändring var att ersättningen för dubbelbemanning schabloniserades fr.o.m. 1 april, vilket missgynnade den kommunala hemtjänsten som har en betydligt högre andel dubbelbemanningskunder än övriga hemtjänstutförare. Kommunfullmäktige beslutade den 24 september att fr.o.m. 1 oktober höja hemtjänstchecken med 8 procent samt att återinföra att ersättning ges separat för dubbelbemanning. Ytterligare en förklaring till hemtjänstens underskott var den mycket kraftiga expansionen av verksamheten hösten, drygt 100 nya kunder. Den stora ökningen av kunder skedde på mycket kort tid och med mycket kort varsel, vilket innebar att en del insatser var tvungna att lösas med övertidsarbete. Detta ledde till temporärt ökade kostnader för bl a kvalificerad övertid. Ernst & Young har, efter beslut av kommunfullmäktige, utrett den kommunala hemtjänsten under våren och lämnade sin slutrapport i augusti. Deras bedömning är att den kommunala hemtjänsten har möjlighet att klara en ekonomi i balans enligt de nya villkor som gäller fr.o.m. 1 oktober. Ett omställningsarbete inom hemtjänsten har initierats och produktionsstyrelsen har fattat beslut om en handlingsplan som syftar Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 15(20)

16 till att uppnå ekonomisk balans. LSS Personstöd 613 tkr Verksamheten har bedrivits på ett kostnadseffektivt sätt under året, vilket lett till ett större överskott. Stocksundsgårdens äldreboende 128 tkr Stocksundsgården har under lyckats att uppnå en ekonomi i balans och ett resultat över resultatkravet. Klingsta äldreboende tkr Underskottet hos Klingsta äldreboende förklaras främst av högre personalkostnader för omvårdnadspersonal än budgeterat och merkostnad för inhyrd chef under tre månader. Nattbemanningen ökade med 2,04 årsarbetare fr.o.m. mitten av september då de första boende med demensdiagnos flyttade in på avdelning två som är under omvandling till att bli en demensavdelning. Socialnämnden har ersatt Klingsta äldreboende för den omstruktureringskostnaden. En handlingsplan för att få en budget i balans har tagits fram under hösten. Annebergsgården och Storkalmars äldreboenden -7 tkr Annebergsgården redovisar ett överskott för medan Storkalmar, som är ett renodlat demensboende, inte klarar en ekonomi i balans. Anledningen är att antalet platser är få (16 platser) och dessa dessutom är fördelade på två plan. Verksamheten kräver en grundbemanning av två personal per plan och en sjuksköterska dagtid, två personal per plan kvällstid samt två personal nattetid. 3.5 Ledning och styrning Produktionsstyrelse och produktionskontor i tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat I budget för kostnader ligger enheternas utjämingsbuffert som var tkr. Produktionskontor och produktionsstyrelse, kommentarer till det ekonomiska utfallet et för produktionsstyrelsen och produktionskontoret blev plus 319 tkr. 140 tkr förklaras av lägre kostnader än budgeterat för produktionsstyrelsen. Ett överskott på 179 tkr beror på tillfälliga vakanser under året på produktionskontoret. Gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsvård i tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Gemensamma projekt och arbetsvård Överskottet för gemensamma projekt och arbetsvård, tkr, beror till största delen på att den budgeterade reserven för arbetsvård inte har behövt användas. Lärarlyft, förskolelyft o förskollärarutbildning i tkr Budget Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 16(20)

17 Lärarlyft, förskolelyft o förskollärarutbildning i tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Förskolelyftet och förskollärarutbildning finns endast med 2008 t.o.m Lärarlyftet och "1-1" Kostnaderna för Lärarlyft II blev endast 147 tkr mot budgeterade 900 tkr. Det nya regelverket för lärarlyftet har gjort att kostnaderna för huvudmannen/kommunen minskat. Studierna sker utan möjlighet att få tjänstledigt med viss bibehållen lön vilket var fallet i lärarlyftet 1. Ansökningar har beviljats för alla behöriga lärare som sökt till Lärarlyftet II och de flesta har läst kurser motsvarande 7,5-15 poäng. Huvudmannen har erhållit ersättning från staten motsvarande 500 kr/poäng utom i matematik där ersättningen uppgått till kr/poäng. Ersättningen har använts för att betala lärarnas kurslitteratur och föreläsningar samt eventuella konferensdagar som ingått i kurserna. Kostnaderna för "1-1" uppgick till tkr mot budgeterade tkr. Anledning är att projektet på Fribergaskolan och Mörbyskolan sjösattes senare än beräknat. Lärarna erhöll sina datorer i slutet av vårterminen och eleverna i början av höstterminen. Verksamhetsområde 3.6 Investeringar Äldre och funktionshindrade Ungdom och skola Budget % Kommentar ,89 Trygghetslarmet på Klingsta blev dyrare än budget ,37 S:a produktionen ,11 4 Utmaningar för framtiden Förskola Fribergaskolan skjuter upp inköp av möbler till 2013 Förskolornas främsta utmaningar är att utveckla den pedagogiska dokumentationen och därigenom synliggöra barns lärande. Syftet är att varje barn skall kunna stimuleras och utvecklas på bästa sätt då det är i förskolan som grunden för det livslånga lärandet läggs. Arbetet med marknadsföring av verksamheten behöver utvecklas liksom förskolornas hemsidor. Detta i syfte att rekrytera barn då en överkapacitet av platser totalt sett finns i kommunen. Ett antal avdelningar planeras dessutom att läggas vilande inför hösten 2013 allt i syfte att nå en budget i balans. Danderyds kommuns stora skillnad i ersättning mellan små barn (1-2 år) och stora barn (3-5 år) innebär en ständig utmaning vad gäller planering av budget och personalbemanning. Det samma gäller skillnaden mellan hel- och deltidsbarn. Då barnoch utbildningsnämndens mål anger högt ställda förväntningar vad gäller trygghet, lärande och utveckling torde en succesiv utjämning av pengen vara att föredra. För att nå läroplanens och barn- och utbildningsnämndens mål krävs en god tillgång på förskollärare. Då tillgången på förskollärare inte motsvarar efterfrågan krävs att produktionens förskolor kan göra arbetet så attraktivt som möjligt. Detta vad gäller såväl lön som innehåll. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 17(20)

18 Ungdom och skola Implementering 1-1 i åk F-6 Under första halvåret 2013 kommer samtliga F-6 skolor att utrustas med trådlös uppkoppling och samtliga anställda i skola och fritidshem kommer i samband med vårterminens slut 2013 att utrustas med varsin bärbar dator. Utbildning för skolledare i 1-1-metodiken påbörjas under våren 2013 och följs av personalutbildning skolvis under hösten En plan för uppföljning och utvärdering av 1-1 konceptet är antagen av produktionsstyrelsen och kommer att ligga till grund för beslut angående eventuell fortsatt utbyggnad vad gäller elevdatorer F-6. Behörighetsinventering Inför halvårsskiftet 2015, då samtliga lärare ska ha uppnått behörighet för de ämnen och årskurser de undervisar i, behövs en övergripande inventering av behörigheten hos nuvarande medarbetare. Inventeringen måste genomföras tillsammans med PAavdelningen och för att hålla sammanställningen aktuell över tid krävs ett digitalt systemstöd på huvudmannanivå. Systemstödet blir också ett verktyg för enskild rektor i arbetet med att bygga den lokala tjänsteorganisationen vilken tenderar att bli mer ämnesorienterad även i de yngre årskurserna. Betyg och bedömning Arbetet med likvärdig bedömning kring nationella prov fortsätter under 2013 med gemensamma dagar för arbete med rättning och bedömning i åk 3, 6 och 9. Här samverkar kommunala och fristående skolor och mötena leds av produktionens skolledare. Vidare följs betygsstatistiken upp med mål om att samtliga elever uppnår minst godkänt i samtliga ämnen. En fortsatt utmaning finns inom ämnet matematik, men också kring läsförståelse inom svenskämnet. Danderyds gymnasium Den länsgemensamma prislistan för gymnasieprogram samt gymnasiereformen, GY11, innebär kraftigt minskade intäkter för Danderyds gymnasium. Elevantalet har dessutom minskat det senaste året, detta med anledning av minskade ålderskullar. Detta sammantaget innebär övertalighet samt behov av organisations- och utvecklingsarbete för att anpassa gymnasiet till en betydligt minskad budget. Karriärvägar och attraktiv arbetsgivare Under 2013 kommer möjligheten för skolhuvudmän att utse förstelärare och lektorer. Produktionen kommer under året att utveckla arbetet med karriärtjänster inom bland annat matematiksatsningen och inrättande av lektorat på Danderyds gymnasium. Matematiksatsningen Under genomförs den statliga satsningen Matematiklyftet för samtliga matematiklärare inom grund- och gymnasieskola. Produktionskontoret avser att tillsätta tre stadieanknutna matematikutvecklare för det handledande uppdraget inom denna satsning. Entreprenörskapsprojekt Produktionskontoret satsar inför 2013 på projekt kring entreprenörskap i grundskola och på Danderyd gymnasium. Här ingår ett projekt på gymnasiet, finansierat via statsbidrag, samt samverkan mellan Danderyd kommuns Företagarförening och åk 7-9. Inför hösten 2013 förbereds en temadag för åk 9 kring arbetsliv i samverkan med Företagarna. Fritidshemmen För att nå läroplanens mål och stärka fritidshemmets roll på respektive skola krävs en god tillgång på fritidspedagoger. Då tillgången på fritidspedagoger inte motsvarar efterfrågan krävs att produktionens fritidshem kan göra arbetet så attraktivt som möjligt. Detta vad gäller såväl lön som uppdragets innehåll. Vidare behöver fritidshemmets Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 18(20)

19 kvalitetsarbete utvecklas så att relevanta underlag finns för analys och utvecklingsarbete på respektive enhet. Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Hemtjänstens utvecklingsprogram Hemtjänsten fortsätter arbetet i enlighet med sitt utvecklingsprogram "Kommunens bästa hemtjänst med budget i balans". Den stora utmaningen består i att nå en verkningsgrad (registrerad tid hos kunden i förhållande till arbetad tid av omvårdnadspersonalen) om lägst 77 procent samt att kraftigt minska övriga kostnader såsom administration och hyror och att minska kostnader för sjukfrånvaro. Klingsta äldreboende Klingsta äldreboende fortsätter sitt utvecklingsarbete för att 2013 klara en budget i balans. Anpassningar av personalbemanningen, nytt schema samt ett arbete för att erhålla rätt ersättningsnivå är viktiga områden i den lokala handlingsplanen. Konkurrensutsättning av verksamheterna inom LSS personstöd Socialnämnden avser att under 2013 införa valfrihet, LOV, för insatserna avlösning och ledsagning enligt LSS. Införandet kan leda till ett minskat kundunderlag vilket i sin tur leder till ett behov av att anpassa verksamhetens volym. LSS personstöd kommer att arbeta aktivt med marknadsföring i syfte att stärka sin position som utförare. Minskad sjukfrånvaro Inom verksamheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning är sjukfrånvaron betydligt högre än för övriga verksamheter inom Danderyds kommun. Totalt sett motsvarade sjukfrånvaron i kommunen ,3 % medan sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet motsvarade 9,07 %. Då frånvarande personal måste ersättas med vikarier ger sjukfrånvaron dessutom höga kostnader för verksamheterna. Ett arbete kommer att inledas under 2013 för att aktivt minska sjukfrånvaron. Samarbete med kommunens personalavdelning är helt avgörande för att detta arbete skall bli framgångsrikt. Lokalt värdegrundsarbete inom äldreomsorgen Under 2013 påbörjas arbetet med framtagande och införandet av lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Arbetet leds av FoU Seniorium som är den lokala forsknings- och utvecklingsenheten för äldreomsorg i nordöstra Stockholm. En projektgrupp bestående av representanter från FoU seniorium samt olika yrkeskategorier från kommunala och privat utförare skall till sommaren 2013 presentera förslag till lokala värdighetsgarantier. Öppna jämförelser Resultatet från socialstyrelsens brukarundersökning 2011, NKI-nöjd kund index, visar att resultaten för hemtjänst och äldreboenden försämrats sedan mätningen Kommunens information om äldreomsorg, mat i särskilt boende, social samvaro och aktiviteter i särskilt boende, brukarmedverkan i genomförandeplanerna samt personalkontinuitet inom hemtjänsten är de områden som skall förbättras under Verksamheternas tekniska utrustning För att kunna följa den verksamhetsutveckling som pågår i samhället och därigenom effektivisera verksamheterna samt att möta nya förväntningar från kunderna behövs investeringar i teknisk utrustning. Även medarbetarnas digitala kompetens behöver utvecklas. En översyn av befintlig utrustning och av framtida behov inom produktionens resultatenheter kommer att avslutas under våren Dokumentation i Treserva Under 2013 kommer dokumentationen inom verksamheterna för äldre och personer med Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 19(20)

20 funktionsnedsättning att digitaliseras. Utmaningen är att utveckla såväl medarbetarnas digitala kompetens som förmågan att dokumentera. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete En uppgradering av produktionens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamheterna enligt LSS kommer att genomföras under Ledning och styrning IT För att kunna följa den allmänna utvecklingen in IT-området samt möta nya krav från kunder och medarbetare behöver en tydlig inriktning för hur den kommunala produktionen ska utvecklas med hjälp av IT utarbetas. En nulägesanalys kommer att färdigställas under årets första månader vilken tillsammans med kommunens övergripande styrdokument kommer att ligga till grund för arbetet. Arbetet skall ske i nära samarbete med kommunens IT-avdelning. Viktigt i sammanhanget är att ITutvecklingen tar sin grund i verksamhetens behov och inte tvärt om. Ledarutveckling För att kunna behålla och rekrytera skickliga ledare inom produktionens verksamheter behöver ett utvecklingsprogram för ledare utarbetas. För att Danderyd som arbetsgivare skall hålla en linje kring kompetensförsörjningsfrågor behöver programmet utarbetas tillsammans med kommunens PA-avdelning. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 20(20)

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium Sammanfattning Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sara Penje Sidan 1 av 5 Diariekod: 611 Barn- och ungdomsnämnden Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(1)

Kallelse till sammanträde 1(1) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(1) Produktionsstyrelsen Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl. 18.00 Sammanträdeslokal: Djursholms slott, Ebba Grips rum Gruppmöten kl. 17.30 En måltid serveras

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Skolinspektionens verksamhet Regelbunden tillsyn av alla huvudmän och skolor Ca 1 300 skolor per år

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer