Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse, Produktionen Produktionskontoret

2 Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser i verksamheten Förskola Ungdom och skola Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Ledning och styrning Måluppfyllelse Förskola Ungdom och skola Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Ekonomi Produktionen totalt Förskola Ungdom och skola Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Ledning och styrning Investeringar Utmaningar för framtiden Bilagor Bilaga 1: Redovisning av genomförd internkontroll och plan 2013 Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 2(20)

3 1 Viktiga händelser i verksamheten 1.1 Förskola Kapacitet En överkapacitet av förskoleplatser i kommunen under har medfört att en översyn av kapaciteten på den kommunala produktionens samtliga förskolor genomförts. Utifrån resultatet fattade produktionsstyrelsen i december beslut om att lägga sex förskoleavdelningar "vilande" från och med augusti Produktionsstyrelsen har också beslutat att endast hyra tre av totalt fem avdelningar på den nybyggda Skogsgläntan vilken beräknas vara färdigställd till augusti En beredskap finns för att öppna upp avdelningar i samtliga kommundelar om behov av fler förskoleplatser uppstår. Pedagogisk dokumentation Implementeringen av förskolans reviderade läroplan, (Lpfö 98, reviderad 2010) har fortsatt under med ett särskilt fokus på den pedagogiska dokumentationen i syfte att bättre kunna synliggöra barns lärande. Utbildningar har genomförts i form av kurser för ca 2 förskollärare/förskola omfattande 4 halvdagar. Utbildningssatsningen fortsätter 2013 med en föreläsning för all personal, studieresa för chefer och med pedagogisk handledning för förskolan under 2013 Granskning av förskolan Skolinspektionen har under genomfört en granskning av den kommunala förskolan i Danderyd. Verksamheten i Danderyd bedömdes huvudsakligen vara av god kvalitet och inriktad på att stimulera barns utveckling och lärande och att barnen erbjuds en trygg omsorg. Synpunkter fanns på brister i planerna för likabehandling och kränkande behandling. Bristerna åtgärdas under januari Våga Visa Pärlans förskola har haft Våga Visa observationer under. Teknik i förskolan Sätra ängs förskola har erhållit projektmedel från barn- och utbildningsnämnden för att utveckla den pedagogiska verksamheten med hjälp av ipads. Syftet är bland annat att genom att underlätta dokumentationen, och därigenom synliggörande av barns lärande, göra barnet mer delaktigt i sitt eget lärande. Via ipaden kan barnen även arbeta med digitalt skapande. Lokaler Vasavägens förskola avvecklades till sommaren och så även Sätra Ängs paviljong. Därmed har alla paviljonger som sattes upp i samband med platsbrist 2008 avvecklats. Två förskolekök har under året byggts om. Att genomföra dessa ombyggnationer var helt nödvändigt men har samtidigt inneburit merkostnader för catering av mat. Under våren togs det första spadtaget för den nya Skogsgläntans förskola. Pengkonstruktionen i förskolan Danderyds utformning av förskolepengen innebär stora svårigheter för verksamheterna vad gäller arbetet med budget och verksamhetsplanering. Då ersättningen skiljer sig mycket mellan 1-2 åringar och 3-5 åringar samt mellan hel- och deltidsbarn innebär det stora svårigheter att klara en acceptabel nivå på personaltätheten i grupper med många deltidsbarn respektive 3-5 åringar. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 3(20)

4 1.2 Ungdom och skola Införande av betyg fr.o.m. åk 6 Från och med hösten ges betyg terminsvis från åk 6 enligt en ny betygsskala; F-A. Gymnasieskolan omfattas av samma skala. Centrala insatser kring betyg och bedömning har genomförts under i form av föreläsningar för åk 1-6 både vad gäller själva bedömningsarbetet som i det digitala systemstödet för själva betygshanteringen. Dessutom har skolledare och nyckelmedarbetare deltagit i Skolverkets betygskonferens. Sambedömning kring de nationella proven har också bidragit till en säker betygssättning. För att garantera fördelningen av undervisningstid mellan stadier och ämnen har produktionsstyrelsen fastställt en gemensam timplan för de kommunala grundskolorna och grundsärskolan. Lärarlegitimation Från och med den 1 augusti 2011 har det varit möjligt att söka lärarlegitimation. Skolverket har dock ej ännu hunnit utfärda samtliga legitimationer för lärare i Danderyds kommun. Andelen obehöriga lärare är låg i kommunens skolor, men lärarlegitimationerna är ett viktigt instrument i rektorernas arbete att bygga den egna tjänsteorganisationen. En konsekvens av behörighetsförordningen är att F-6-skolorna i Danderyd ändrar sin inre organisation mot ett system byggt på ämneslärare och då främst i åk 4-6. Det nya betygssystemet driver också på denna utveckling. Behörigheten för en enskild lärare kan breddas över tid via studier. Sambedömning nationella prov I samband med att de nya nationella proven i grundskolan genomfördes under våren organiserade kommunen sambedömningsträffar för lärare. Möten för ämnena matematik, svenska och engelska genomfördes för åk 3, 6 och 9. Syftet var dels att ytterligare stärka den likvärdiga bedömningen mellan skolorna och dels att kompetensutveckla lärare och skolledare. Vid dessa möten deltog personal både från de kommunala och fristående skolorna. Skolinspektion Skolinspektionen har genomfört en tillsyn i Danderyds kommun under våren och hösten. Tillsynen fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god utvecklingsoch lärandemiljö. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i verksamheten. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning verksamheten, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och övriga författningar. Såväl skola som fritidshem har granskats. Tre skolor har passerat helt utan påpekanden i Skolinspektionens tillsynsbeslut och övriga skolor har få anmärkningar. Två skolor, Kevinge- och Vasaskolan, har fått en s.k. breddad tillsyn då man till viss del bedriver verksamhet riktad mot samtliga elever i Danderyds kommun. Skolinspektionen betonade i sin sammanfattande genomgång för huvudmän och politiker att man ser positivt på de centrala satsningar som digital skolutveckling och matematikprojekt som kommunen bedriver. Qualisgranskningar Den nya skollagen ställer utökade krav på huvudmannens uppdrag att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. För att nå och bibehålla högsta möjliga resultat i skolan behövs kontinuerliga granskningar och uppföljningar. Med anledning av detta har produktionskontoret under tecknat ett avtal med Q-steps för så kallad Qualisgranskning av tre skolor och en förskola. Verktyget har använts i de kommunala grundskolorna sedan 2006 men det nya avtalet betonar på ett annat sätt än tidigare det kommunövergripande perspektivet. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 4(20)

5 Införande av 1-1-metodik i åk 7-9 samt åk 1 Danderyds gymnasium Under genomfördes det första steget av införandet av metoden 1-1 i åk 7-9 efter avslutat upphandling Samtliga lärare utrustades med bärbara datorer i januari för att därefter direkt påbörja kompetensutveckling inom denna undervisningsmetod. Den enskilda skolan väljer lämplig utrustning samt hur mycket av utbildningstjänster man köper av leverantören. Lokala projektgrupper har sedan utformat tillämpningen på den lokala skolan. I samband med detta har också nya e- postadresser kopplade till en ny lärportal för personal och elever på åk 7-9-skolorna införts med den gemensamma Domänen markerar tydligt elever och personal som avsändare i Danderyds kommunala skolor. En första uppföljning i olika fokusgrupper har genomförts och redovisas produktionsstyrelsen i mars Dessa uppföljningar pågår kontinuerligt till 2015 då resultaten för kommande PISA-studier presenteras. Målen för satsningen är kopplade till EU:s nyckelkompetenser. Danderyds gymnasium har valt att avropa 1-1 som tjänst via kommunavtalet för en sådan och implementerar metoden under Under våren utrustades samtliga lärare med bärbara datorer och eleverna i åk 1 anslöt under höstterminen. Danderyds gymnasium har en egen projektgrupp för införandet som samverkar med den centrala projektledningen i kommen. Sommarskola För att fortsätta nå målet att samtliga elever i grund- och gymnasieskola ska nå minst betyget godkänt i samtliga ämnen har kommunen genomfört en egenfinansierad sommarskola i ämnet matematik för åk 1-2 på Danderyds gymnasium. De nya kursplanerna i matematik ställer högre krav på elevernas förkunskaper från grundskolan då repetitiva kursmoment utgått. Resultaten från års sommarskola är goda. För 2013 planeras för ytterligare en sommarskola i matematik och då även utökad till åk 8. Matematiksatsningar Från och med läsårsstarten bedrivs spetsutbildning i matematik för åk 7-9 på Mörbyskolan, med en första start i åk 7. Drygt 20 elever deltar i åk 7. Målet är att också stärka kunskapsutbytet på elevnivå mellan grund- och gymnasieskola. Fritidshem Nätverket för fritidshemspersonal genomförde projektet Offensiva fritidshem med fokus på aktionsforskning. Delar av arbetslag från samtliga F-6-skolor deltog med träning i att dokumentera och redovisa ett eget valt utvecklingsprojekt där man belyste de delar av verksamheten man velat förbättra. De deltagande arbetslagen har också fått enskild handledning av kursledaren. Projektet avslutades med att grupperna redovisade sina projekt för skolledare, förvaltningschefer och politiker. Nätverkets syfte är att stärka yrkesroll och verksamhet på fritidshemmen och därigenom även skapa intresse för fler fritidspedagoger att söka sig till kommunen. Ytterligare en utmaning består i att stärka fritidshemmens utbildande uppdrag. Behov av kapacitetsökning inom grundskola F-6 Enligt barn- och utbildningsnämndens senaste befolkningsprognos och produktionskontorets egen utredning ökar efterfrågan på antalet skolplatser i år F-6 jämförelsevis kraftigt de kommande åren i både Enebyberg och Västra Danderyd. På kort sikt bedöms det i Enebyberg behövas ytterligare tre klassrum inför höstterminen 2013 och ytterligare ett klassrum inför höstterminen I västra Danderyd bedöms behovet vara ytterligare ett klassrum inför höstterminen 2013 och ytterligare ett klassrum inför höstterminen Tekniska kontoret har ansvaret för att paviljonglösningarna blir genomförda. Samråd sker med de lokala skolorna. Enligt prognosen beräknas efterfrågan på skolplatser i år F-6 fortsätta att öka i Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 5(20)

6 Enebyberg och västra Danderyd även under därpå kommande år. Produktionsstyrelsen har därför gett produktionskontoret i uppdrag att, i samråd med utbildnings- och kulturkontoret samt tekniska kontoret, utreda och presentera förslag till en långsiktigt hållbar lösning för att tillgodose behovet av fler grundskoleplatser. Dessutom har kommunstyrelsen föreslagits ge byggnadsnämnden i uppdrag att, om så krävs, ta fram nya detaljplaner som bättre kan tillgodose de långsiktiga behoven av skolplatser. Ungt fokus Produktionen har under deltagit i det förebyggande arbetet inom Ungt Fokus. Ett antal föreläsningar för såväl personal som föräldrar har anordnats, bl.a. om unga och internet. Den återkommande Livsstilsstudien har genomförts under året och glädjande resultat är bl.a. att tobaksbruket bland flickor i åk 2 på gymnasiet sjunker liksom andelen storkonsumenter av alkohol. Oroväckande är dock att andelen pojkar i åk 2 på gymnasiet som någon gång prövat narkotika ökar och ligger nu högst i sin åldersgrupp i länet 1.3 Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Hemtjänst Hemtjänsten har under en följd av år redovisat ett negativt resultat. Med anledning av detta gav kommunstyrelsen och produktionsstyrelsen företaget Ernst & Young i uppdrag att följa upp verksamheten och identifiera åtgärdsområden för att uppnå en budget i balans samt att undersöka hemtjänstens inre organisation avseende effektiv planering och utförande av service inom hemtjänsten. Utifrån den ersättning hemtjänsten får för utförd hemtjänsttimme samt ersättning för utförd dubbelbemanning hos kund från 1 oktober konstaterade utredaren att följande åtgärder måste vidtas. Ökning av verkningsgraden till 77 procent samt att reducera kostnaderna för administration och övrigt per utförd hemtjänsttimme. En handlingsplan har tagits fram med tidsatta aktiviteter och ansvar. En riskbedömning har också genomförts. Delaktighet av personalen och fortlöpande kommunikation och återkoppling inom organisationen är en förutsättning för att detta ska lyckas. Enligt Ernst & Young behöver hemtjänsten minst ett år på sig för att åtgärda förändrings- och utvecklingsarbetet. LSS personstöd Kommunstyrelsen och produktionsstyrelsen gav företaget Ernst & Young i uppdrag att utreda förutsättningarna för LSS personstöd. I utredningen konstateras att verksamheten trots en volymminskning med färre kunder framför allt LSS kunder lyckats hålla en budget i balans och bibehållen kvalitet. Slutsatsen är att det för närvarande inte finns ekonomiska och kvalitetsmässiga skäl som talar för förändringar av verksamheten. Konvertering av Klingsta äldreboende till demensboende Personer som beviljats bistånd i form av plats på demensboende överstiger antalet befintliga demensplatser i Danderyds kommun. Med anledning av detta konverterades 10 äldreboendeplatser på Klingsta till demensplatser. Konverteringen till demensplatser innebär att samtliga boendeplatser nu är demensplatser. På Klingsta finns även två dagverksamheterna för dementa, Oliven och Soltorpet med sammanlagt 18 platser. Införandet av datoriserat dokumentationssystem för hälso- och sjukvårdspersonal Äldreboendenas hälso- och sjukvårdspersonal, arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast övergick under året till digital dokumentation. Det är socialnämnden som upphandlat företaget Logicas dokumentationsprogram Treserva där en av programvarorna är avsedd för dokumentation av hälso- och sjukvårdspersonal, HSL. Sedan tidigare använder biståndshandläggarna och resultatenhetscheferna ett Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 6(20)

7 Treservaprogram för överföring av och dokumentation kring boende/kunder. Projektstart för införandet av dokumentationssystem för omvårdnadspersonal Under hösten startade ett samverkansprojekt mellan socialkontoret och produktionskontoret för införande av ett digitalt dokumentationsprogram, Treserva SoL, som berör den omvårdnadspersonal vars arbete styrs av socialtjänstlagen. De personalgrupper som berörs är omvårdnadspersonalen inom hemtjänst, LSS personstöd samt äldreboenden. Projektet planeras vara avslutat under verksamhetsåret Ledning och styrning Ledningsstruktur I syfte att stärka produktionens ledningsorganisation har ledningsgrupper för respektive verksamhetsområde skapats (förskola, ungdom och skola respektive äldreomsorg och funktionshindrade). I ledningsgrupperna, som leds av produktionsdirektören, ingår resultatenhetscheferna, verksamhetsutvecklare samt ekonom/controller. Grupperna fokuserar framför allt på utvecklings- och strategifrågor, både på kort och lång sikt, samt omvärldsbevakning. Verksamhets- och budgetuppföljning liksom analys ingår också i uppdraget. IT Ett arbete med att kartlägga och utarbeta en nulägesrapport kring IT för den kommunala produktionens verksamheter har påbörjats under. Arbetet skall utmynna i en strategi för den fortsatta utvecklingen inom IT-området för produktionens samtliga verksamheter. Inför den fortsatta satsningen på 1-1 har planeringen för utbyggnad av trådlösa nätverk på F-6 skolorna påbörjats under året. Samtliga skolor skall vara moderniserade till höstterminsstarten Måluppfyllelse 2.1 Förskola Resultat inom produktionens förskolor Våga Visa enkäten (värdet inom parantes är maxvärdet) Trygghet "Mitt barn känner sig tryggt i förskolan" Lärande "Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk" "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik" Värde "Förskolan dokumenterar vad barnen lär sig" 3,3 (4,0 Utveckling "Verksamheten är stimulerande för mitt barn" "Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs" "Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas" 3,8 (4,0) 3,5 (4,0) 3,5 (4,0) 3,6 (4,0) 3,6 (4,0) 3,2 (4,0) Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 7(20)

8 Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål för barnomsorgen : Mål 1. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling Den kommunalt drivna förskolan i Danderyd har genomgående en hög kvalitet i verksamheten. Det råder en trygg och stimulerande lärandemiljö och verksamheten ger en god grund för det livslånga lärandet. Områden gällande dokumentation och information kring barnets lärande är de utvecklingsområden som förskolorna lägger stort fokus på i sitt utvecklingsarbete. 2.2 Ungdom och skola Resultat inom produktionens grundskola och gymnasium Elevers kunskaper Grundskolan Ämnesprov matematik åk 9, % med minst G i provbetyget Ämnesprov svenska åk 9, % med minst G i provbetyget Ämnesprov engelska åk 9, % med minst G i provbetyget Rikssn itt 95,0 96,0 95,0 96,2 82,1 99,0 99,7 99,7 100,0 97,2 99,0 99,3 100,0 100,0 96,3 Meritvärde i åk 9 254,9 248,3 251,6 257,0 208,2 Gymnasiet Genomsnittlig betygspoäng 16,4 15,4 15,3 15,3 14,0 Andel elever med högskolebehörighet (%) 99,0 92,0 95,0 94,0 87,0 Eleverna på Danderyds gymnasium är till 60 procent från andra kommuner. Kommentarer till resultaten Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål : Grundskolans inriktningsmål Mål 1. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Mål 2. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Den kommunala skolans nationella provresultat har sedan 2009 varit stabilt höga med en uppåtgående kurva. Meritvärdet för ligger högre än tidigare års resultat. Sedan samverkar lärarna skolövergripande kring sambedömning av nationella prov vilket ytterligare säkerställer likabedömningen av de nationella provresultaten. Gymnasieskolans inriktningsmål Mål 1. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Mål 2. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. Mål 3. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 8(20)

9 Danderyds gymnasiums elevers förutsättningar för fortsatta studier är mycket goda. Meritvärdet ligger högt och stabilt med en utplanad kurva. Andelen elever behöriga för högskolestudier har sjunkit något, men är fortfarande en av de högsta i landet. 2.3 Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialnämndens inriktningsmål : Mål 1. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig omsorg Mål 2. Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg med hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden Mål 3. Omsorgen och omvårdnaden i Danderyds äldreomsorg håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass Under har ingen kundenkät genomförts av socialkontoret eller av produktionen. I den regelbundet återkommande nationella undersökningen "öppna jämförelser" (2011) där den övergripande kvaliteten mäts genom ett helhetsbetyg, NKI (Nöjd-Kund-Index), placerar sig Danderyds kommun något över i jämförelser med andra kommuner avseende NKI för hemtjänsten, medan resultatet avseende särskilt boende ligger något under riksgenomsnittet. Redovisningen belyser kommunen som helhet och inte enbart den kommunala produktionen. Utifrån detta underlag har produktionskontoret utarbetat ett antal fokusområden som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet i syfte att nå ovanstående mål. 3 Ekonomi 3.1 Produktionen totalt Produktionen totalt i Tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Produktionen totalt, kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska resultatet (-17,1 mnkr) innebär en avvikelse med -13,6 mnkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget för produktionsstyrelsen. Budgeten för produktionsstyrelsen fastställdes till -3,5 mnkr då kommunfullmäktige godkände ett överskridande av budget för kostnader för omställning vid införandet av "1-1", en dator per elev och lärare, på åk 7-9 skolorna (2,2 mnkr) och för kostnader för lärarlyftet II (0,9 mnkr). Produktionsstyrelsen tilläts på detta sätt att använda en del av det stora ackumulerade egna kapital som resultatenheterna byggt upp under många år. Avvikelsen på -13,6 mnkr motsvarar 1,8 procent av produktionsstyrelsens totala omslutning på 748,8 mnkr (intäkter). Produktionsstyrelsen beslutade i januari att anta en budget för året på -9,9 mnkr. Utöver den av kommunfullmäktige godkända användningen av eget kapital (-3,5 mnkr) beslutade produktionsstyrelsen att hemtjänsten tillfälligt skulle få redovisa ett underskott på -6,4 mnkr. Skälet var att produktionsstyrelsen menade att det var svårt för hemtjänsten att bedöma och snabbt möta konsekvenserna vid införandet av ersättning utifrån elektroniskt registrerad tid hos kunden. Bedömningen var att Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 9(20)

10 intäkterna skulle sjunka relativt mycket, vilket var erfarenheten från andra kommuner som infört ersättning utifrån elektroniskt registrerad tid. Det ekonomiska utfallet skiljer stort mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativa utfall finns inom verksamhetsområdet äldre och personer med funktionsnedsättning (-15,1mnkr) och hos förskolorna (-6,7 mnkr). Ungdom och skola redovisar ett positivt resultat med 4,6 mnkr. Centrala funktioner inkl. gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsvård redovisar ett litet överskott med 0,1 mnkr. 3.2 Förskola Förskola i Tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Resultatenheter Förskola Resultatenheter totalt i Tkr Resultatkrav 0,5 % Re Skogsgläntan Re Rosenvägen Re Borgen Re Kevinge Re Nora Herrgård Re Sätra äng Re Altorp Re Baduhild * * * * Re Hildingavägen Re Norra Åsgård ** ** ** ** Re Pärlan Re Majstigen Re Vitsippan Re Trappgränd Re Vasavägen/Kornvägen S:a resultatenheter Förskola, kommentarer till det ekonomiska utfallet Sammanfattande kommentar till förskolornas ekonomiska resultat Sammantaget redovisar förskolorna ett underskott på -6,7 mnkr. Underskottet förklaras främst av mycket lägre intäkter än budgeterat p.g.a. färre inskrivna barn än tidigare. Orsaken är att det totalt i kommunen finns ett överskott på ca platser. Förskolorna har inte klarat att möta den stora intäktsminskningen med en lika stor sänkning av personalkostnaderna De nya löneavtalen för förskollärarna (4,2 procent) fr.o.m. 1 april innebar också merkostnader på ca 0,8 mnkr jämfört med den budgeterade löneökningen på 2,0 procentenheter. Kostnaden för telefoni i avtalet med kommunledningskontoret blev betydligt högre än föregående år, vilket inte var känt när Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 10(20)

11 budgetarna för arbetades fram. Produktionsstyrelsen har beviljat förskolorna Skogsgläntan och Altorp rätt att gå med tillfälliga underskott (totalt -0,7 mnkr). Skogsgläntans förskola tkr En kraftigt minskad efterfrågan på platser innebar att intäkterna sjönk från 7,6 mnkr 2011 till 6,9 mnkr (-0,7 mnkr). Skogsgläntan har erbjudit platser och fått barn från Täby, 9 st under hösten, men det har ändå saknats ca 7-8 barn i snitt. Ersättningen från Täby är lägre, vilket också innebär lägre intäkter. Den cateringlösning som förskolan har under tiden med paviljonglösning kostar cirka 150 tkr mer per år än "vanlig" kostnad för måltider. Andra tillkommande kostnader för denna paviljonglösning är hyra av förråd för förvaring av möbler och material som inte får plats i lokalerna (30 tkr) samt ökade städkostnader med 37 tkr. Rosenvägen -592 tkr Barnantalet sjönk drastiskt fr.o.m. augusti, vilket tillsammans med minskade intäkter för barn i behov av särskilt stöd innebar -305 tkr jfr mot budgeterade intäkter. Ökade tillfälliga kostnader för städ med 58 tkr, vilket berodde på byte av städbolag två gånger under året samt en avräkning från tidigare städbolag. Kostnaden för avtalet med kommunledningskontoret ökade med 64 tkr jfr med 2011, främst ökade telefonikostnaderna. Borgen -555 tkr På grund av avveckling av en tillfällig paviljong sommaren 2011 kvarstår en ojämn fördelning av åldrarna på barnen d.v.s. det är en lägre andel "yngre barn" än "normalt". Eftersom ersättningen i Danderyds kommun är kraftigt viktad till fördel för yngre barn innebär det minskade intäkter. Bristande barnunderlag har också lett till lägre intäkter än budgeterat. På kostnadssidan medförde ombyggnaden av köket att kostnaderna ökade då både cateringmat och lön till kokerska måste betalas. Kevinge -800 tkr Lägre intäkter än budgeterat då alla platser inte varit belagda under året och antalet barn i åldern 1-2 år få. Andelen utbildade förskollärare är hög, 60 procent, vilket är positivt men samtidigt innebär högre lönekostnader än för den genomsnittligt kommunalt drivna förskolan som har i snitt 40 procent utbildade förskollärare. Nora Herrgård -615 tkr Lägre barnintäkter januari t.o.m. augusti än budgeterat och högre personaltäthet än vad intäkterna medgivit har orsakat underskottet. Ombyggnaden av förskolans kök har medfört kostnader för catering och mattransporter samtidigt som personalkostnaderna för den anställde kocken varit kvar. Inflyttningen av barnfamiljer i västra Danderyd har varit lägre de senaste åren och med en nyöppnad fyravdelningsförskola i området, Björkdungen, har konkurrensen om barnen ökat. Sätra Äng -933 tkr Förskolan avvecklade två paviljonger fr.o.m. den 1 juli vilket inneburit kvarvarande personalavvecklingskostnader. Förskolan hade en mycket stor kull av barn som blev "6-åringar" till sommaren och lämnade förskolan. Efterfrågan på platser efter sommaren var liten vilket ledde till en kraftig intäktsminskning. En minskning av personal genomfördes men inte i den omfattning intäkterna minskat. Inflyttningen av barnfamiljer i västra Danderyd har varit lägre de senaste åren och med en nyöppnad förskola i området, Björkdungen, har konkurrensen om barnen ökat. Altorp -797 tkr Intäkterna har blivit lägre än budget p.g.a. sviktande barnunderlag generellt samt att de Täbybarn som fått plats ger en lägre intäkt. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 11(20)

12 Baduhild -782 tkr Färre barn än budgeterat. Förutom att tillströmningen av barn saknats har även "befintliga" barn slutat på grund av flytt från kommunen. I budgeten fanns med en hyresintäkt från Öppna förskolan som dessvärre uteblev. Hildingavägen 35 tkr En stor efterfrågan på platser på Hildingavägen gjorde det möjligt med ett maxintag av barn på våren, 74 st, vilket lett till högre intäkter än budget. Det har gjort att kostnaderna för de ökade löneavtalen samt de ökade kostnaderna för telefoni har kunnat klaras. Pärlan -488 tkr Intäkterna blev lägre än budget. Föräldrar som i juni tackat ja till platser fr o m augusti månad ångrade sig under sommaren, vilket gjorde att förskolan hade för stor personalbemanning efter sommaren. Majstigen 27 tkr Intäkterna har ökat med 246 tkr mot lagd budget, vilket kommer av att fler barn efterfrågat plats och tagits in. Vitsippan -16 tkr Andelen 1-2 åringar har varit lägre än budgeterat vilket har inneburit lägre intäkter. Personalkostnaderna har minskats under året för att klara inkomstbortfallet. Trappgränd -128 tkr Barnantalet är förhållandevis stabilt. Intäkterna har blivit något lägre än budget, vilket beror på att man låtit fler 3-åringar vara kvar på småbarnsavdelningen med hänsyn till att barn i behov av särskilt stöd behöver få vara i mindre grupper. Kostnaderna för bl.a. telefoni blev dyrare än föregående år p.g.a. att kommunen slutit nytt avtal. Vasavägen/Kornvägen -104 tkr Efterfrågan på platser på Kornvägen har minskat. I samband med avvecklingen av Vasavägens förskola har avvecklingskostnader för personal uppkommit. Förskolan avvecklades i juni. 3.3 Ungdom och skola Ungdom och skola i Tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Resultatenheter Ungdom och skola Resultatenheter totalt i Tkr F - 6 skolor inkl fritidshem Resultatkrav 0,5 % Re Brage/Eneby/Haga Re Ekeby/Svalnäs Re Vasaskolan Re Kevingeskolan Re Kyrk/Balder Re Stocksund/Långängen Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 12(20)

13 Resultatenheter totalt i Tkr S:a F - 6 skolor inkl fritidshem 7-9 skolor Resultatkrav 0,5 % Re Fribergaskolan Re Mörbyskolan S:a 7-9 skolor S:a Grundskolor F - åk Re Danderyds gymnasium Re Ungdomsmottagningen Re Kulturskolan S:a Resultatenheter Ungdom och skola, kommentarer till det ekonomiska utfallet Resultatet för verksamheterna inom ungdom och skola blev 4,6 mnkr vilket är 0,1 mnkr bättre än prognos 4. Av de 11 resultatenheterna inom Ungdom och skola är det 5 enheter som redovisar negativa resultat för året. De nya löneavtalen blev dyrare än budgeterat. Lärare och fritidspedagoger fick 4,2 procent, kommunal 3,05 procent och övriga 2,6 procent. Samtliga skolor budgeterade, enligt budgetdirektiven, med en ökning på 2 procentenheter (2,5 mnkr) medan gymnasiet budgeterade med 3,5 procentenheter (1,5 mnkr). Kostnadsökningen utöver budget blev därmed ca 2,3 mnkr för skolorna och ca 0,3 mnkr för gymnasiet. Grundskolor Förskoleklass - åk 6 samt fritidshem: Resultat tkr Tillsammans redovisar resultatenheterna inom grundskolans verksamhet, åk F - 6 inkl. fritidshem, ett positivt resultat för året. De enheter som har ett överskott har i hög grad lyckats skapa optimala organisationer med fyllda klasser vilket oftast ger positiva marginaleffekter genom ersättningsmodellen där allt ingår i skolpengen per elev. Fyra enheter inom skolor F -åk 6 redovisar överskott. Stocksund- och Långängskolan tkr Brage-, Eneby-, Hagaskolan tkr Kyrk- och Balderskolan 871 tkr Kevingeskolan 636 tkr Vasaskolan tkr Främsta orsaken till underskottet är att kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd ökat mer än budgeterat. Vasaskolan har en väl utvecklad verksamhet för dessa barn och tar emot elever från hela kommunen. Den ersättning som utbetalas i form av tilläggsbelopp täcker inte kostnaderna för att hålla kompetens och bemanning i dessa grupper. Skolan har haft små klasser i åk 1-3 (16-23 elever) p.g.a ökat antal resurskrävande elever. Konsekvensen blev att skolan haft en för hög andel personal i förhållande till sina intäkter. Ekeby- och Svalnässkolan tkr Skolan fick betydligt färre elever till hösten än vad som budgeterats utifrån prognosen i skolvalet, vilket förorsakat lägre intäkter än budgeterat. Dessutom har intäkterna för barn i behov av särskilt stöd varit lägre än kostnaderna. Tidigt under våren påbörjades planeringen av personalorganisationen inför kommande läsår. Eftersom skolan stod inför stor personalomsättning till hösten, med flera pensionsavgångar för andra året i rad och tidsbegränsade anställningar på Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 13(20)

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium Sammanfattning Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden Bilaga till årsredovisning 2014 Barn- och utbildningsnämnden 1 Statistik för förskola och pedagogisk omsorg 1.1 Personaltäthet och utbildningsnivå i förskolor i Danderyd Statistiska Centralbyrån (SCB),

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Barn- och utbildningsnämnden Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER 2015... 3 1. SKOLINSPEKTIONENS BESLUT... 4 2. ATT FÖRBÄTTRA KUNSKAPSRESULTATETEN...

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer