Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse, Produktionen Produktionskontoret

2 Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser i verksamheten Förskola Ungdom och skola Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Ledning och styrning Måluppfyllelse Förskola Ungdom och skola Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Ekonomi Produktionen totalt Förskola Ungdom och skola Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Ledning och styrning Investeringar Utmaningar för framtiden Bilagor Bilaga 1: Redovisning av genomförd internkontroll och plan 2013 Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 2(20)

3 1 Viktiga händelser i verksamheten 1.1 Förskola Kapacitet En överkapacitet av förskoleplatser i kommunen under har medfört att en översyn av kapaciteten på den kommunala produktionens samtliga förskolor genomförts. Utifrån resultatet fattade produktionsstyrelsen i december beslut om att lägga sex förskoleavdelningar "vilande" från och med augusti Produktionsstyrelsen har också beslutat att endast hyra tre av totalt fem avdelningar på den nybyggda Skogsgläntan vilken beräknas vara färdigställd till augusti En beredskap finns för att öppna upp avdelningar i samtliga kommundelar om behov av fler förskoleplatser uppstår. Pedagogisk dokumentation Implementeringen av förskolans reviderade läroplan, (Lpfö 98, reviderad 2010) har fortsatt under med ett särskilt fokus på den pedagogiska dokumentationen i syfte att bättre kunna synliggöra barns lärande. Utbildningar har genomförts i form av kurser för ca 2 förskollärare/förskola omfattande 4 halvdagar. Utbildningssatsningen fortsätter 2013 med en föreläsning för all personal, studieresa för chefer och med pedagogisk handledning för förskolan under 2013 Granskning av förskolan Skolinspektionen har under genomfört en granskning av den kommunala förskolan i Danderyd. Verksamheten i Danderyd bedömdes huvudsakligen vara av god kvalitet och inriktad på att stimulera barns utveckling och lärande och att barnen erbjuds en trygg omsorg. Synpunkter fanns på brister i planerna för likabehandling och kränkande behandling. Bristerna åtgärdas under januari Våga Visa Pärlans förskola har haft Våga Visa observationer under. Teknik i förskolan Sätra ängs förskola har erhållit projektmedel från barn- och utbildningsnämnden för att utveckla den pedagogiska verksamheten med hjälp av ipads. Syftet är bland annat att genom att underlätta dokumentationen, och därigenom synliggörande av barns lärande, göra barnet mer delaktigt i sitt eget lärande. Via ipaden kan barnen även arbeta med digitalt skapande. Lokaler Vasavägens förskola avvecklades till sommaren och så även Sätra Ängs paviljong. Därmed har alla paviljonger som sattes upp i samband med platsbrist 2008 avvecklats. Två förskolekök har under året byggts om. Att genomföra dessa ombyggnationer var helt nödvändigt men har samtidigt inneburit merkostnader för catering av mat. Under våren togs det första spadtaget för den nya Skogsgläntans förskola. Pengkonstruktionen i förskolan Danderyds utformning av förskolepengen innebär stora svårigheter för verksamheterna vad gäller arbetet med budget och verksamhetsplanering. Då ersättningen skiljer sig mycket mellan 1-2 åringar och 3-5 åringar samt mellan hel- och deltidsbarn innebär det stora svårigheter att klara en acceptabel nivå på personaltätheten i grupper med många deltidsbarn respektive 3-5 åringar. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 3(20)

4 1.2 Ungdom och skola Införande av betyg fr.o.m. åk 6 Från och med hösten ges betyg terminsvis från åk 6 enligt en ny betygsskala; F-A. Gymnasieskolan omfattas av samma skala. Centrala insatser kring betyg och bedömning har genomförts under i form av föreläsningar för åk 1-6 både vad gäller själva bedömningsarbetet som i det digitala systemstödet för själva betygshanteringen. Dessutom har skolledare och nyckelmedarbetare deltagit i Skolverkets betygskonferens. Sambedömning kring de nationella proven har också bidragit till en säker betygssättning. För att garantera fördelningen av undervisningstid mellan stadier och ämnen har produktionsstyrelsen fastställt en gemensam timplan för de kommunala grundskolorna och grundsärskolan. Lärarlegitimation Från och med den 1 augusti 2011 har det varit möjligt att söka lärarlegitimation. Skolverket har dock ej ännu hunnit utfärda samtliga legitimationer för lärare i Danderyds kommun. Andelen obehöriga lärare är låg i kommunens skolor, men lärarlegitimationerna är ett viktigt instrument i rektorernas arbete att bygga den egna tjänsteorganisationen. En konsekvens av behörighetsförordningen är att F-6-skolorna i Danderyd ändrar sin inre organisation mot ett system byggt på ämneslärare och då främst i åk 4-6. Det nya betygssystemet driver också på denna utveckling. Behörigheten för en enskild lärare kan breddas över tid via studier. Sambedömning nationella prov I samband med att de nya nationella proven i grundskolan genomfördes under våren organiserade kommunen sambedömningsträffar för lärare. Möten för ämnena matematik, svenska och engelska genomfördes för åk 3, 6 och 9. Syftet var dels att ytterligare stärka den likvärdiga bedömningen mellan skolorna och dels att kompetensutveckla lärare och skolledare. Vid dessa möten deltog personal både från de kommunala och fristående skolorna. Skolinspektion Skolinspektionen har genomfört en tillsyn i Danderyds kommun under våren och hösten. Tillsynen fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god utvecklingsoch lärandemiljö. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i verksamheten. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning verksamheten, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och övriga författningar. Såväl skola som fritidshem har granskats. Tre skolor har passerat helt utan påpekanden i Skolinspektionens tillsynsbeslut och övriga skolor har få anmärkningar. Två skolor, Kevinge- och Vasaskolan, har fått en s.k. breddad tillsyn då man till viss del bedriver verksamhet riktad mot samtliga elever i Danderyds kommun. Skolinspektionen betonade i sin sammanfattande genomgång för huvudmän och politiker att man ser positivt på de centrala satsningar som digital skolutveckling och matematikprojekt som kommunen bedriver. Qualisgranskningar Den nya skollagen ställer utökade krav på huvudmannens uppdrag att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. För att nå och bibehålla högsta möjliga resultat i skolan behövs kontinuerliga granskningar och uppföljningar. Med anledning av detta har produktionskontoret under tecknat ett avtal med Q-steps för så kallad Qualisgranskning av tre skolor och en förskola. Verktyget har använts i de kommunala grundskolorna sedan 2006 men det nya avtalet betonar på ett annat sätt än tidigare det kommunövergripande perspektivet. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 4(20)

5 Införande av 1-1-metodik i åk 7-9 samt åk 1 Danderyds gymnasium Under genomfördes det första steget av införandet av metoden 1-1 i åk 7-9 efter avslutat upphandling Samtliga lärare utrustades med bärbara datorer i januari för att därefter direkt påbörja kompetensutveckling inom denna undervisningsmetod. Den enskilda skolan väljer lämplig utrustning samt hur mycket av utbildningstjänster man köper av leverantören. Lokala projektgrupper har sedan utformat tillämpningen på den lokala skolan. I samband med detta har också nya e- postadresser kopplade till en ny lärportal för personal och elever på åk 7-9-skolorna införts med den gemensamma Domänen markerar tydligt elever och personal som avsändare i Danderyds kommunala skolor. En första uppföljning i olika fokusgrupper har genomförts och redovisas produktionsstyrelsen i mars Dessa uppföljningar pågår kontinuerligt till 2015 då resultaten för kommande PISA-studier presenteras. Målen för satsningen är kopplade till EU:s nyckelkompetenser. Danderyds gymnasium har valt att avropa 1-1 som tjänst via kommunavtalet för en sådan och implementerar metoden under Under våren utrustades samtliga lärare med bärbara datorer och eleverna i åk 1 anslöt under höstterminen. Danderyds gymnasium har en egen projektgrupp för införandet som samverkar med den centrala projektledningen i kommen. Sommarskola För att fortsätta nå målet att samtliga elever i grund- och gymnasieskola ska nå minst betyget godkänt i samtliga ämnen har kommunen genomfört en egenfinansierad sommarskola i ämnet matematik för åk 1-2 på Danderyds gymnasium. De nya kursplanerna i matematik ställer högre krav på elevernas förkunskaper från grundskolan då repetitiva kursmoment utgått. Resultaten från års sommarskola är goda. För 2013 planeras för ytterligare en sommarskola i matematik och då även utökad till åk 8. Matematiksatsningar Från och med läsårsstarten bedrivs spetsutbildning i matematik för åk 7-9 på Mörbyskolan, med en första start i åk 7. Drygt 20 elever deltar i åk 7. Målet är att också stärka kunskapsutbytet på elevnivå mellan grund- och gymnasieskola. Fritidshem Nätverket för fritidshemspersonal genomförde projektet Offensiva fritidshem med fokus på aktionsforskning. Delar av arbetslag från samtliga F-6-skolor deltog med träning i att dokumentera och redovisa ett eget valt utvecklingsprojekt där man belyste de delar av verksamheten man velat förbättra. De deltagande arbetslagen har också fått enskild handledning av kursledaren. Projektet avslutades med att grupperna redovisade sina projekt för skolledare, förvaltningschefer och politiker. Nätverkets syfte är att stärka yrkesroll och verksamhet på fritidshemmen och därigenom även skapa intresse för fler fritidspedagoger att söka sig till kommunen. Ytterligare en utmaning består i att stärka fritidshemmens utbildande uppdrag. Behov av kapacitetsökning inom grundskola F-6 Enligt barn- och utbildningsnämndens senaste befolkningsprognos och produktionskontorets egen utredning ökar efterfrågan på antalet skolplatser i år F-6 jämförelsevis kraftigt de kommande åren i både Enebyberg och Västra Danderyd. På kort sikt bedöms det i Enebyberg behövas ytterligare tre klassrum inför höstterminen 2013 och ytterligare ett klassrum inför höstterminen I västra Danderyd bedöms behovet vara ytterligare ett klassrum inför höstterminen 2013 och ytterligare ett klassrum inför höstterminen Tekniska kontoret har ansvaret för att paviljonglösningarna blir genomförda. Samråd sker med de lokala skolorna. Enligt prognosen beräknas efterfrågan på skolplatser i år F-6 fortsätta att öka i Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 5(20)

6 Enebyberg och västra Danderyd även under därpå kommande år. Produktionsstyrelsen har därför gett produktionskontoret i uppdrag att, i samråd med utbildnings- och kulturkontoret samt tekniska kontoret, utreda och presentera förslag till en långsiktigt hållbar lösning för att tillgodose behovet av fler grundskoleplatser. Dessutom har kommunstyrelsen föreslagits ge byggnadsnämnden i uppdrag att, om så krävs, ta fram nya detaljplaner som bättre kan tillgodose de långsiktiga behoven av skolplatser. Ungt fokus Produktionen har under deltagit i det förebyggande arbetet inom Ungt Fokus. Ett antal föreläsningar för såväl personal som föräldrar har anordnats, bl.a. om unga och internet. Den återkommande Livsstilsstudien har genomförts under året och glädjande resultat är bl.a. att tobaksbruket bland flickor i åk 2 på gymnasiet sjunker liksom andelen storkonsumenter av alkohol. Oroväckande är dock att andelen pojkar i åk 2 på gymnasiet som någon gång prövat narkotika ökar och ligger nu högst i sin åldersgrupp i länet 1.3 Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Hemtjänst Hemtjänsten har under en följd av år redovisat ett negativt resultat. Med anledning av detta gav kommunstyrelsen och produktionsstyrelsen företaget Ernst & Young i uppdrag att följa upp verksamheten och identifiera åtgärdsområden för att uppnå en budget i balans samt att undersöka hemtjänstens inre organisation avseende effektiv planering och utförande av service inom hemtjänsten. Utifrån den ersättning hemtjänsten får för utförd hemtjänsttimme samt ersättning för utförd dubbelbemanning hos kund från 1 oktober konstaterade utredaren att följande åtgärder måste vidtas. Ökning av verkningsgraden till 77 procent samt att reducera kostnaderna för administration och övrigt per utförd hemtjänsttimme. En handlingsplan har tagits fram med tidsatta aktiviteter och ansvar. En riskbedömning har också genomförts. Delaktighet av personalen och fortlöpande kommunikation och återkoppling inom organisationen är en förutsättning för att detta ska lyckas. Enligt Ernst & Young behöver hemtjänsten minst ett år på sig för att åtgärda förändrings- och utvecklingsarbetet. LSS personstöd Kommunstyrelsen och produktionsstyrelsen gav företaget Ernst & Young i uppdrag att utreda förutsättningarna för LSS personstöd. I utredningen konstateras att verksamheten trots en volymminskning med färre kunder framför allt LSS kunder lyckats hålla en budget i balans och bibehållen kvalitet. Slutsatsen är att det för närvarande inte finns ekonomiska och kvalitetsmässiga skäl som talar för förändringar av verksamheten. Konvertering av Klingsta äldreboende till demensboende Personer som beviljats bistånd i form av plats på demensboende överstiger antalet befintliga demensplatser i Danderyds kommun. Med anledning av detta konverterades 10 äldreboendeplatser på Klingsta till demensplatser. Konverteringen till demensplatser innebär att samtliga boendeplatser nu är demensplatser. På Klingsta finns även två dagverksamheterna för dementa, Oliven och Soltorpet med sammanlagt 18 platser. Införandet av datoriserat dokumentationssystem för hälso- och sjukvårdspersonal Äldreboendenas hälso- och sjukvårdspersonal, arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast övergick under året till digital dokumentation. Det är socialnämnden som upphandlat företaget Logicas dokumentationsprogram Treserva där en av programvarorna är avsedd för dokumentation av hälso- och sjukvårdspersonal, HSL. Sedan tidigare använder biståndshandläggarna och resultatenhetscheferna ett Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 6(20)

7 Treservaprogram för överföring av och dokumentation kring boende/kunder. Projektstart för införandet av dokumentationssystem för omvårdnadspersonal Under hösten startade ett samverkansprojekt mellan socialkontoret och produktionskontoret för införande av ett digitalt dokumentationsprogram, Treserva SoL, som berör den omvårdnadspersonal vars arbete styrs av socialtjänstlagen. De personalgrupper som berörs är omvårdnadspersonalen inom hemtjänst, LSS personstöd samt äldreboenden. Projektet planeras vara avslutat under verksamhetsåret Ledning och styrning Ledningsstruktur I syfte att stärka produktionens ledningsorganisation har ledningsgrupper för respektive verksamhetsområde skapats (förskola, ungdom och skola respektive äldreomsorg och funktionshindrade). I ledningsgrupperna, som leds av produktionsdirektören, ingår resultatenhetscheferna, verksamhetsutvecklare samt ekonom/controller. Grupperna fokuserar framför allt på utvecklings- och strategifrågor, både på kort och lång sikt, samt omvärldsbevakning. Verksamhets- och budgetuppföljning liksom analys ingår också i uppdraget. IT Ett arbete med att kartlägga och utarbeta en nulägesrapport kring IT för den kommunala produktionens verksamheter har påbörjats under. Arbetet skall utmynna i en strategi för den fortsatta utvecklingen inom IT-området för produktionens samtliga verksamheter. Inför den fortsatta satsningen på 1-1 har planeringen för utbyggnad av trådlösa nätverk på F-6 skolorna påbörjats under året. Samtliga skolor skall vara moderniserade till höstterminsstarten Måluppfyllelse 2.1 Förskola Resultat inom produktionens förskolor Våga Visa enkäten (värdet inom parantes är maxvärdet) Trygghet "Mitt barn känner sig tryggt i förskolan" Lärande "Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk" "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik" Värde "Förskolan dokumenterar vad barnen lär sig" 3,3 (4,0 Utveckling "Verksamheten är stimulerande för mitt barn" "Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs" "Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas" 3,8 (4,0) 3,5 (4,0) 3,5 (4,0) 3,6 (4,0) 3,6 (4,0) 3,2 (4,0) Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 7(20)

8 Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål för barnomsorgen : Mål 1. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling Den kommunalt drivna förskolan i Danderyd har genomgående en hög kvalitet i verksamheten. Det råder en trygg och stimulerande lärandemiljö och verksamheten ger en god grund för det livslånga lärandet. Områden gällande dokumentation och information kring barnets lärande är de utvecklingsområden som förskolorna lägger stort fokus på i sitt utvecklingsarbete. 2.2 Ungdom och skola Resultat inom produktionens grundskola och gymnasium Elevers kunskaper Grundskolan Ämnesprov matematik åk 9, % med minst G i provbetyget Ämnesprov svenska åk 9, % med minst G i provbetyget Ämnesprov engelska åk 9, % med minst G i provbetyget Rikssn itt 95,0 96,0 95,0 96,2 82,1 99,0 99,7 99,7 100,0 97,2 99,0 99,3 100,0 100,0 96,3 Meritvärde i åk 9 254,9 248,3 251,6 257,0 208,2 Gymnasiet Genomsnittlig betygspoäng 16,4 15,4 15,3 15,3 14,0 Andel elever med högskolebehörighet (%) 99,0 92,0 95,0 94,0 87,0 Eleverna på Danderyds gymnasium är till 60 procent från andra kommuner. Kommentarer till resultaten Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål : Grundskolans inriktningsmål Mål 1. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Mål 2. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Den kommunala skolans nationella provresultat har sedan 2009 varit stabilt höga med en uppåtgående kurva. Meritvärdet för ligger högre än tidigare års resultat. Sedan samverkar lärarna skolövergripande kring sambedömning av nationella prov vilket ytterligare säkerställer likabedömningen av de nationella provresultaten. Gymnasieskolans inriktningsmål Mål 1. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Mål 2. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. Mål 3. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 8(20)

9 Danderyds gymnasiums elevers förutsättningar för fortsatta studier är mycket goda. Meritvärdet ligger högt och stabilt med en utplanad kurva. Andelen elever behöriga för högskolestudier har sjunkit något, men är fortfarande en av de högsta i landet. 2.3 Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialnämndens inriktningsmål : Mål 1. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig omsorg Mål 2. Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg med hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden Mål 3. Omsorgen och omvårdnaden i Danderyds äldreomsorg håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass Under har ingen kundenkät genomförts av socialkontoret eller av produktionen. I den regelbundet återkommande nationella undersökningen "öppna jämförelser" (2011) där den övergripande kvaliteten mäts genom ett helhetsbetyg, NKI (Nöjd-Kund-Index), placerar sig Danderyds kommun något över i jämförelser med andra kommuner avseende NKI för hemtjänsten, medan resultatet avseende särskilt boende ligger något under riksgenomsnittet. Redovisningen belyser kommunen som helhet och inte enbart den kommunala produktionen. Utifrån detta underlag har produktionskontoret utarbetat ett antal fokusområden som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet i syfte att nå ovanstående mål. 3 Ekonomi 3.1 Produktionen totalt Produktionen totalt i Tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Produktionen totalt, kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska resultatet (-17,1 mnkr) innebär en avvikelse med -13,6 mnkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget för produktionsstyrelsen. Budgeten för produktionsstyrelsen fastställdes till -3,5 mnkr då kommunfullmäktige godkände ett överskridande av budget för kostnader för omställning vid införandet av "1-1", en dator per elev och lärare, på åk 7-9 skolorna (2,2 mnkr) och för kostnader för lärarlyftet II (0,9 mnkr). Produktionsstyrelsen tilläts på detta sätt att använda en del av det stora ackumulerade egna kapital som resultatenheterna byggt upp under många år. Avvikelsen på -13,6 mnkr motsvarar 1,8 procent av produktionsstyrelsens totala omslutning på 748,8 mnkr (intäkter). Produktionsstyrelsen beslutade i januari att anta en budget för året på -9,9 mnkr. Utöver den av kommunfullmäktige godkända användningen av eget kapital (-3,5 mnkr) beslutade produktionsstyrelsen att hemtjänsten tillfälligt skulle få redovisa ett underskott på -6,4 mnkr. Skälet var att produktionsstyrelsen menade att det var svårt för hemtjänsten att bedöma och snabbt möta konsekvenserna vid införandet av ersättning utifrån elektroniskt registrerad tid hos kunden. Bedömningen var att Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 9(20)

10 intäkterna skulle sjunka relativt mycket, vilket var erfarenheten från andra kommuner som infört ersättning utifrån elektroniskt registrerad tid. Det ekonomiska utfallet skiljer stort mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Negativa utfall finns inom verksamhetsområdet äldre och personer med funktionsnedsättning (-15,1mnkr) och hos förskolorna (-6,7 mnkr). Ungdom och skola redovisar ett positivt resultat med 4,6 mnkr. Centrala funktioner inkl. gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsvård redovisar ett litet överskott med 0,1 mnkr. 3.2 Förskola Förskola i Tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Resultatenheter Förskola Resultatenheter totalt i Tkr Resultatkrav 0,5 % Re Skogsgläntan Re Rosenvägen Re Borgen Re Kevinge Re Nora Herrgård Re Sätra äng Re Altorp Re Baduhild * * * * Re Hildingavägen Re Norra Åsgård ** ** ** ** Re Pärlan Re Majstigen Re Vitsippan Re Trappgränd Re Vasavägen/Kornvägen S:a resultatenheter Förskola, kommentarer till det ekonomiska utfallet Sammanfattande kommentar till förskolornas ekonomiska resultat Sammantaget redovisar förskolorna ett underskott på -6,7 mnkr. Underskottet förklaras främst av mycket lägre intäkter än budgeterat p.g.a. färre inskrivna barn än tidigare. Orsaken är att det totalt i kommunen finns ett överskott på ca platser. Förskolorna har inte klarat att möta den stora intäktsminskningen med en lika stor sänkning av personalkostnaderna De nya löneavtalen för förskollärarna (4,2 procent) fr.o.m. 1 april innebar också merkostnader på ca 0,8 mnkr jämfört med den budgeterade löneökningen på 2,0 procentenheter. Kostnaden för telefoni i avtalet med kommunledningskontoret blev betydligt högre än föregående år, vilket inte var känt när Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 10(20)

11 budgetarna för arbetades fram. Produktionsstyrelsen har beviljat förskolorna Skogsgläntan och Altorp rätt att gå med tillfälliga underskott (totalt -0,7 mnkr). Skogsgläntans förskola tkr En kraftigt minskad efterfrågan på platser innebar att intäkterna sjönk från 7,6 mnkr 2011 till 6,9 mnkr (-0,7 mnkr). Skogsgläntan har erbjudit platser och fått barn från Täby, 9 st under hösten, men det har ändå saknats ca 7-8 barn i snitt. Ersättningen från Täby är lägre, vilket också innebär lägre intäkter. Den cateringlösning som förskolan har under tiden med paviljonglösning kostar cirka 150 tkr mer per år än "vanlig" kostnad för måltider. Andra tillkommande kostnader för denna paviljonglösning är hyra av förråd för förvaring av möbler och material som inte får plats i lokalerna (30 tkr) samt ökade städkostnader med 37 tkr. Rosenvägen -592 tkr Barnantalet sjönk drastiskt fr.o.m. augusti, vilket tillsammans med minskade intäkter för barn i behov av särskilt stöd innebar -305 tkr jfr mot budgeterade intäkter. Ökade tillfälliga kostnader för städ med 58 tkr, vilket berodde på byte av städbolag två gånger under året samt en avräkning från tidigare städbolag. Kostnaden för avtalet med kommunledningskontoret ökade med 64 tkr jfr med 2011, främst ökade telefonikostnaderna. Borgen -555 tkr På grund av avveckling av en tillfällig paviljong sommaren 2011 kvarstår en ojämn fördelning av åldrarna på barnen d.v.s. det är en lägre andel "yngre barn" än "normalt". Eftersom ersättningen i Danderyds kommun är kraftigt viktad till fördel för yngre barn innebär det minskade intäkter. Bristande barnunderlag har också lett till lägre intäkter än budgeterat. På kostnadssidan medförde ombyggnaden av köket att kostnaderna ökade då både cateringmat och lön till kokerska måste betalas. Kevinge -800 tkr Lägre intäkter än budgeterat då alla platser inte varit belagda under året och antalet barn i åldern 1-2 år få. Andelen utbildade förskollärare är hög, 60 procent, vilket är positivt men samtidigt innebär högre lönekostnader än för den genomsnittligt kommunalt drivna förskolan som har i snitt 40 procent utbildade förskollärare. Nora Herrgård -615 tkr Lägre barnintäkter januari t.o.m. augusti än budgeterat och högre personaltäthet än vad intäkterna medgivit har orsakat underskottet. Ombyggnaden av förskolans kök har medfört kostnader för catering och mattransporter samtidigt som personalkostnaderna för den anställde kocken varit kvar. Inflyttningen av barnfamiljer i västra Danderyd har varit lägre de senaste åren och med en nyöppnad fyravdelningsförskola i området, Björkdungen, har konkurrensen om barnen ökat. Sätra Äng -933 tkr Förskolan avvecklade två paviljonger fr.o.m. den 1 juli vilket inneburit kvarvarande personalavvecklingskostnader. Förskolan hade en mycket stor kull av barn som blev "6-åringar" till sommaren och lämnade förskolan. Efterfrågan på platser efter sommaren var liten vilket ledde till en kraftig intäktsminskning. En minskning av personal genomfördes men inte i den omfattning intäkterna minskat. Inflyttningen av barnfamiljer i västra Danderyd har varit lägre de senaste åren och med en nyöppnad förskola i området, Björkdungen, har konkurrensen om barnen ökat. Altorp -797 tkr Intäkterna har blivit lägre än budget p.g.a. sviktande barnunderlag generellt samt att de Täbybarn som fått plats ger en lägre intäkt. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 11(20)

12 Baduhild -782 tkr Färre barn än budgeterat. Förutom att tillströmningen av barn saknats har även "befintliga" barn slutat på grund av flytt från kommunen. I budgeten fanns med en hyresintäkt från Öppna förskolan som dessvärre uteblev. Hildingavägen 35 tkr En stor efterfrågan på platser på Hildingavägen gjorde det möjligt med ett maxintag av barn på våren, 74 st, vilket lett till högre intäkter än budget. Det har gjort att kostnaderna för de ökade löneavtalen samt de ökade kostnaderna för telefoni har kunnat klaras. Pärlan -488 tkr Intäkterna blev lägre än budget. Föräldrar som i juni tackat ja till platser fr o m augusti månad ångrade sig under sommaren, vilket gjorde att förskolan hade för stor personalbemanning efter sommaren. Majstigen 27 tkr Intäkterna har ökat med 246 tkr mot lagd budget, vilket kommer av att fler barn efterfrågat plats och tagits in. Vitsippan -16 tkr Andelen 1-2 åringar har varit lägre än budgeterat vilket har inneburit lägre intäkter. Personalkostnaderna har minskats under året för att klara inkomstbortfallet. Trappgränd -128 tkr Barnantalet är förhållandevis stabilt. Intäkterna har blivit något lägre än budget, vilket beror på att man låtit fler 3-åringar vara kvar på småbarnsavdelningen med hänsyn till att barn i behov av särskilt stöd behöver få vara i mindre grupper. Kostnaderna för bl.a. telefoni blev dyrare än föregående år p.g.a. att kommunen slutit nytt avtal. Vasavägen/Kornvägen -104 tkr Efterfrågan på platser på Kornvägen har minskat. I samband med avvecklingen av Vasavägens förskola har avvecklingskostnader för personal uppkommit. Förskolan avvecklades i juni. 3.3 Ungdom och skola Ungdom och skola i Tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Resultatenheter Ungdom och skola Resultatenheter totalt i Tkr F - 6 skolor inkl fritidshem Resultatkrav 0,5 % Re Brage/Eneby/Haga Re Ekeby/Svalnäs Re Vasaskolan Re Kevingeskolan Re Kyrk/Balder Re Stocksund/Långängen Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 12(20)

13 Resultatenheter totalt i Tkr S:a F - 6 skolor inkl fritidshem 7-9 skolor Resultatkrav 0,5 % Re Fribergaskolan Re Mörbyskolan S:a 7-9 skolor S:a Grundskolor F - åk Re Danderyds gymnasium Re Ungdomsmottagningen Re Kulturskolan S:a Resultatenheter Ungdom och skola, kommentarer till det ekonomiska utfallet Resultatet för verksamheterna inom ungdom och skola blev 4,6 mnkr vilket är 0,1 mnkr bättre än prognos 4. Av de 11 resultatenheterna inom Ungdom och skola är det 5 enheter som redovisar negativa resultat för året. De nya löneavtalen blev dyrare än budgeterat. Lärare och fritidspedagoger fick 4,2 procent, kommunal 3,05 procent och övriga 2,6 procent. Samtliga skolor budgeterade, enligt budgetdirektiven, med en ökning på 2 procentenheter (2,5 mnkr) medan gymnasiet budgeterade med 3,5 procentenheter (1,5 mnkr). Kostnadsökningen utöver budget blev därmed ca 2,3 mnkr för skolorna och ca 0,3 mnkr för gymnasiet. Grundskolor Förskoleklass - åk 6 samt fritidshem: Resultat tkr Tillsammans redovisar resultatenheterna inom grundskolans verksamhet, åk F - 6 inkl. fritidshem, ett positivt resultat för året. De enheter som har ett överskott har i hög grad lyckats skapa optimala organisationer med fyllda klasser vilket oftast ger positiva marginaleffekter genom ersättningsmodellen där allt ingår i skolpengen per elev. Fyra enheter inom skolor F -åk 6 redovisar överskott. Stocksund- och Långängskolan tkr Brage-, Eneby-, Hagaskolan tkr Kyrk- och Balderskolan 871 tkr Kevingeskolan 636 tkr Vasaskolan tkr Främsta orsaken till underskottet är att kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd ökat mer än budgeterat. Vasaskolan har en väl utvecklad verksamhet för dessa barn och tar emot elever från hela kommunen. Den ersättning som utbetalas i form av tilläggsbelopp täcker inte kostnaderna för att hålla kompetens och bemanning i dessa grupper. Skolan har haft små klasser i åk 1-3 (16-23 elever) p.g.a ökat antal resurskrävande elever. Konsekvensen blev att skolan haft en för hög andel personal i förhållande till sina intäkter. Ekeby- och Svalnässkolan tkr Skolan fick betydligt färre elever till hösten än vad som budgeterats utifrån prognosen i skolvalet, vilket förorsakat lägre intäkter än budgeterat. Dessutom har intäkterna för barn i behov av särskilt stöd varit lägre än kostnaderna. Tidigt under våren påbörjades planeringen av personalorganisationen inför kommande läsår. Eftersom skolan stod inför stor personalomsättning till hösten, med flera pensionsavgångar för andra året i rad och tidsbegränsade anställningar på Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 13(20)

14 fritidshem, inleddes rekryteringsarbetet tidigt för att i god tid kunna rekrytera kvalificerade medarbetare. Då elevunderlaget vid terminsstart var betydligt lägre än budgeterat har personalbemanningen varit för stor i förhållande till intäkten från elevpengen. Grundskolor åk 7-9: Resultat -258 tkr Inom grundskolans verksamhet årskurs 7-9 redovisas ett mindre negativt resultat än budgeterat. Fribergaskolan 139 tkr Skolan redovisar ett lite lägre överskott än resultatkravet för året. Skolan har fått minskade intäkter för barn i behov av särskilt stöd i resursklassen. Dessutom har kostnaderna för skolmåltider överskridit budget. Skolmaten har med anledning av ombyggnationen av kök och matsal lösts med catering vilket orsakat en fördyring. Mörbyskolan -397 tkr Skolan redovisar ett mindre underskott för året än budgeterat. Skolan beviljades av produktionsstyrelsen att budgetera med ett underskott på -1,4 mnkr med anledning av hög hyra per elev. En stor andel av skolans elever kommer från andra kommuner där skolpengen är betydligt lägre, i vissa fall 10 procent lägre, än den som ges för elever folkbokförda i Danderyds kommun. Under året har skolan kunnat sänka sina kostnader genom att delar av lokalen hyrs ut till Danderyds Montessoriskola, vilket sänkt lokalkostnaderna med -0,3 mnkr. Skolan fick också 25 fler elever än budgeterat vilket gav ökade intäkter med ca 0,9 mnkr. Skolan har gjort effektiviseringar och kostnadsbesparingar i en omfattning som gett ett 1,0 mnkr lägre underskott än budgeterat. Gymnasiet 493 tkr Danderyds gymnasium redovisar ett lägre överskott än resultatkravet för året. Skolan har anpassat sig till de nya lägre ersättningsnivåerna som gäller för gymnasier inom samverkansregionen i Stockholm. Ersättningsbeloppen för åk 1 och 2 är betydligt lägre än i "gamla" gymnasiet med specialutformade program. Fr.o.m. höstterminen 2013 kommer all ersättning till skolan vara enligt samverkansavtalets prislista för GY11. Övriga enheter inom ungdom och skola -178 tkr Kulturskolan -84 tkr Skolan redovisar ett underskott för året. Ökade personalkostnader samt färre elever än väntat har påverkat resultatet negativt. Då dansstudion i Kevinge stängdes av arbetsmiljöskäl i juni utan att ersättningslokal fanns inför höstterminen, innebar detta ett intäktsbortfall med ca 60 tkr. Personalkostnaderna ökade med 374 tkr mot budget dels p.g.a. ökad verksamhet för fler elever, dels p.g.a. att det nya löneavtalet blev 2 procentenheter högre än budgeterat. Dessutom ökade personalkostnaderna då föräldralediga återgått till heltid tidigare än planerat. Trots en total intäktsökning mot budget har enheten inte kunnat balansera detta inom ram. Ungdomsmottagningen -94 tkr Enheten redovisar ett underskott för året. Intäkterna blev något högre för året vilket dock inte räckt för att balansera resultatet då enheten belastades med en extraordinär personalkostnad för en lönefordran. Enheten finansieras genom kommunalt bidrag från Danderyds kommun och Vaxholms stad samt intäkter från Stockholms läns landsting. Totalt har ungdomsmottagningen träffat ungdomar, varav 796 pojkar, under året. Antalet enskilda besök var (varav 543 av pojkar) hos barnmorska, kurator, gynekolog eller venereolog. Enheten har också utåtriktade kontakter där man träffar ungdomar i grupp, i årskurs 8 eller 9, på ungdomsmottagningen. Vid 48 grupptillfällen träffade man Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 14(20)

15 553 elever varav 253 var pojkar. Syftet är att ungdomarna ska träffa personalen och hitta vägen till mottagningen. De träffar kurator och barnmorska under 1,5 timme och har då möjlighet att samtala om frågor som berör sex och samlevnad. 3.4 Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Äldre och personer med funktions- nedsättning i Tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Resultatenheter ÄoF Resultatenheter totalt i Tkr Resultatkrav 0,5 % Re Hemtjänst Re LSS personstöd Re Stocksundsgården Re Klingsta Re Anneberg o Stor Kalmar S:a resultatenheter Kommentarer till det ekonomiska utfallet Sammantaget resultat Det totala resultatet för alla verksamheter inom området äldre- och personer med funktionsnedsättning blev -15,1 mnkr. Hemtjänsten tkr Danderyds kommun införde en ny ersättningsmodell till hemtjänst fr.o.m. 1 januari. Den nya modellen ger ersättning för elektroniskt registrerad tid hos kunden d.v.s. "minut för minut". Till följd av detta minskade intäkterna från hemtjänstchecken med ca 15 procent trots oförändrat antal kunder hos den kommunala hemtjänsten under tiden 1 januari t.o.m. 30 september. Även i andra kommuner som har infört ersättning utifrån elektroniskt registrerad tid har intäkterna till hemtjänstutförarna sjunkit kraftigt. En annan förändring var att ersättningen för dubbelbemanning schabloniserades fr.o.m. 1 april, vilket missgynnade den kommunala hemtjänsten som har en betydligt högre andel dubbelbemanningskunder än övriga hemtjänstutförare. Kommunfullmäktige beslutade den 24 september att fr.o.m. 1 oktober höja hemtjänstchecken med 8 procent samt att återinföra att ersättning ges separat för dubbelbemanning. Ytterligare en förklaring till hemtjänstens underskott var den mycket kraftiga expansionen av verksamheten hösten, drygt 100 nya kunder. Den stora ökningen av kunder skedde på mycket kort tid och med mycket kort varsel, vilket innebar att en del insatser var tvungna att lösas med övertidsarbete. Detta ledde till temporärt ökade kostnader för bl a kvalificerad övertid. Ernst & Young har, efter beslut av kommunfullmäktige, utrett den kommunala hemtjänsten under våren och lämnade sin slutrapport i augusti. Deras bedömning är att den kommunala hemtjänsten har möjlighet att klara en ekonomi i balans enligt de nya villkor som gäller fr.o.m. 1 oktober. Ett omställningsarbete inom hemtjänsten har initierats och produktionsstyrelsen har fattat beslut om en handlingsplan som syftar Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 15(20)

16 till att uppnå ekonomisk balans. LSS Personstöd 613 tkr Verksamheten har bedrivits på ett kostnadseffektivt sätt under året, vilket lett till ett större överskott. Stocksundsgårdens äldreboende 128 tkr Stocksundsgården har under lyckats att uppnå en ekonomi i balans och ett resultat över resultatkravet. Klingsta äldreboende tkr Underskottet hos Klingsta äldreboende förklaras främst av högre personalkostnader för omvårdnadspersonal än budgeterat och merkostnad för inhyrd chef under tre månader. Nattbemanningen ökade med 2,04 årsarbetare fr.o.m. mitten av september då de första boende med demensdiagnos flyttade in på avdelning två som är under omvandling till att bli en demensavdelning. Socialnämnden har ersatt Klingsta äldreboende för den omstruktureringskostnaden. En handlingsplan för att få en budget i balans har tagits fram under hösten. Annebergsgården och Storkalmars äldreboenden -7 tkr Annebergsgården redovisar ett överskott för medan Storkalmar, som är ett renodlat demensboende, inte klarar en ekonomi i balans. Anledningen är att antalet platser är få (16 platser) och dessa dessutom är fördelade på två plan. Verksamheten kräver en grundbemanning av två personal per plan och en sjuksköterska dagtid, två personal per plan kvällstid samt två personal nattetid. 3.5 Ledning och styrning Produktionsstyrelse och produktionskontor i tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat I budget för kostnader ligger enheternas utjämingsbuffert som var tkr. Produktionskontor och produktionsstyrelse, kommentarer till det ekonomiska utfallet et för produktionsstyrelsen och produktionskontoret blev plus 319 tkr. 140 tkr förklaras av lägre kostnader än budgeterat för produktionsstyrelsen. Ett överskott på 179 tkr beror på tillfälliga vakanser under året på produktionskontoret. Gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsvård i tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Gemensamma projekt och arbetsvård Överskottet för gemensamma projekt och arbetsvård, tkr, beror till största delen på att den budgeterade reserven för arbetsvård inte har behövt användas. Lärarlyft, förskolelyft o förskollärarutbildning i tkr Budget Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 16(20)

17 Lärarlyft, förskolelyft o förskollärarutbildning i tkr Budget Intäkter Kostnader Resultat Förskolelyftet och förskollärarutbildning finns endast med 2008 t.o.m Lärarlyftet och "1-1" Kostnaderna för Lärarlyft II blev endast 147 tkr mot budgeterade 900 tkr. Det nya regelverket för lärarlyftet har gjort att kostnaderna för huvudmannen/kommunen minskat. Studierna sker utan möjlighet att få tjänstledigt med viss bibehållen lön vilket var fallet i lärarlyftet 1. Ansökningar har beviljats för alla behöriga lärare som sökt till Lärarlyftet II och de flesta har läst kurser motsvarande 7,5-15 poäng. Huvudmannen har erhållit ersättning från staten motsvarande 500 kr/poäng utom i matematik där ersättningen uppgått till kr/poäng. Ersättningen har använts för att betala lärarnas kurslitteratur och föreläsningar samt eventuella konferensdagar som ingått i kurserna. Kostnaderna för "1-1" uppgick till tkr mot budgeterade tkr. Anledning är att projektet på Fribergaskolan och Mörbyskolan sjösattes senare än beräknat. Lärarna erhöll sina datorer i slutet av vårterminen och eleverna i början av höstterminen. Verksamhetsområde 3.6 Investeringar Äldre och funktionshindrade Ungdom och skola Budget % Kommentar ,89 Trygghetslarmet på Klingsta blev dyrare än budget ,37 S:a produktionen ,11 4 Utmaningar för framtiden Förskola Fribergaskolan skjuter upp inköp av möbler till 2013 Förskolornas främsta utmaningar är att utveckla den pedagogiska dokumentationen och därigenom synliggöra barns lärande. Syftet är att varje barn skall kunna stimuleras och utvecklas på bästa sätt då det är i förskolan som grunden för det livslånga lärandet läggs. Arbetet med marknadsföring av verksamheten behöver utvecklas liksom förskolornas hemsidor. Detta i syfte att rekrytera barn då en överkapacitet av platser totalt sett finns i kommunen. Ett antal avdelningar planeras dessutom att läggas vilande inför hösten 2013 allt i syfte att nå en budget i balans. Danderyds kommuns stora skillnad i ersättning mellan små barn (1-2 år) och stora barn (3-5 år) innebär en ständig utmaning vad gäller planering av budget och personalbemanning. Det samma gäller skillnaden mellan hel- och deltidsbarn. Då barnoch utbildningsnämndens mål anger högt ställda förväntningar vad gäller trygghet, lärande och utveckling torde en succesiv utjämning av pengen vara att föredra. För att nå läroplanens och barn- och utbildningsnämndens mål krävs en god tillgång på förskollärare. Då tillgången på förskollärare inte motsvarar efterfrågan krävs att produktionens förskolor kan göra arbetet så attraktivt som möjligt. Detta vad gäller såväl lön som innehåll. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 17(20)

18 Ungdom och skola Implementering 1-1 i åk F-6 Under första halvåret 2013 kommer samtliga F-6 skolor att utrustas med trådlös uppkoppling och samtliga anställda i skola och fritidshem kommer i samband med vårterminens slut 2013 att utrustas med varsin bärbar dator. Utbildning för skolledare i 1-1-metodiken påbörjas under våren 2013 och följs av personalutbildning skolvis under hösten En plan för uppföljning och utvärdering av 1-1 konceptet är antagen av produktionsstyrelsen och kommer att ligga till grund för beslut angående eventuell fortsatt utbyggnad vad gäller elevdatorer F-6. Behörighetsinventering Inför halvårsskiftet 2015, då samtliga lärare ska ha uppnått behörighet för de ämnen och årskurser de undervisar i, behövs en övergripande inventering av behörigheten hos nuvarande medarbetare. Inventeringen måste genomföras tillsammans med PAavdelningen och för att hålla sammanställningen aktuell över tid krävs ett digitalt systemstöd på huvudmannanivå. Systemstödet blir också ett verktyg för enskild rektor i arbetet med att bygga den lokala tjänsteorganisationen vilken tenderar att bli mer ämnesorienterad även i de yngre årskurserna. Betyg och bedömning Arbetet med likvärdig bedömning kring nationella prov fortsätter under 2013 med gemensamma dagar för arbete med rättning och bedömning i åk 3, 6 och 9. Här samverkar kommunala och fristående skolor och mötena leds av produktionens skolledare. Vidare följs betygsstatistiken upp med mål om att samtliga elever uppnår minst godkänt i samtliga ämnen. En fortsatt utmaning finns inom ämnet matematik, men också kring läsförståelse inom svenskämnet. Danderyds gymnasium Den länsgemensamma prislistan för gymnasieprogram samt gymnasiereformen, GY11, innebär kraftigt minskade intäkter för Danderyds gymnasium. Elevantalet har dessutom minskat det senaste året, detta med anledning av minskade ålderskullar. Detta sammantaget innebär övertalighet samt behov av organisations- och utvecklingsarbete för att anpassa gymnasiet till en betydligt minskad budget. Karriärvägar och attraktiv arbetsgivare Under 2013 kommer möjligheten för skolhuvudmän att utse förstelärare och lektorer. Produktionen kommer under året att utveckla arbetet med karriärtjänster inom bland annat matematiksatsningen och inrättande av lektorat på Danderyds gymnasium. Matematiksatsningen Under genomförs den statliga satsningen Matematiklyftet för samtliga matematiklärare inom grund- och gymnasieskola. Produktionskontoret avser att tillsätta tre stadieanknutna matematikutvecklare för det handledande uppdraget inom denna satsning. Entreprenörskapsprojekt Produktionskontoret satsar inför 2013 på projekt kring entreprenörskap i grundskola och på Danderyd gymnasium. Här ingår ett projekt på gymnasiet, finansierat via statsbidrag, samt samverkan mellan Danderyd kommuns Företagarförening och åk 7-9. Inför hösten 2013 förbereds en temadag för åk 9 kring arbetsliv i samverkan med Företagarna. Fritidshemmen För att nå läroplanens mål och stärka fritidshemmets roll på respektive skola krävs en god tillgång på fritidspedagoger. Då tillgången på fritidspedagoger inte motsvarar efterfrågan krävs att produktionens fritidshem kan göra arbetet så attraktivt som möjligt. Detta vad gäller såväl lön som uppdragets innehåll. Vidare behöver fritidshemmets Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 18(20)

19 kvalitetsarbete utvecklas så att relevanta underlag finns för analys och utvecklingsarbete på respektive enhet. Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning Hemtjänstens utvecklingsprogram Hemtjänsten fortsätter arbetet i enlighet med sitt utvecklingsprogram "Kommunens bästa hemtjänst med budget i balans". Den stora utmaningen består i att nå en verkningsgrad (registrerad tid hos kunden i förhållande till arbetad tid av omvårdnadspersonalen) om lägst 77 procent samt att kraftigt minska övriga kostnader såsom administration och hyror och att minska kostnader för sjukfrånvaro. Klingsta äldreboende Klingsta äldreboende fortsätter sitt utvecklingsarbete för att 2013 klara en budget i balans. Anpassningar av personalbemanningen, nytt schema samt ett arbete för att erhålla rätt ersättningsnivå är viktiga områden i den lokala handlingsplanen. Konkurrensutsättning av verksamheterna inom LSS personstöd Socialnämnden avser att under 2013 införa valfrihet, LOV, för insatserna avlösning och ledsagning enligt LSS. Införandet kan leda till ett minskat kundunderlag vilket i sin tur leder till ett behov av att anpassa verksamhetens volym. LSS personstöd kommer att arbeta aktivt med marknadsföring i syfte att stärka sin position som utförare. Minskad sjukfrånvaro Inom verksamheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning är sjukfrånvaron betydligt högre än för övriga verksamheter inom Danderyds kommun. Totalt sett motsvarade sjukfrånvaron i kommunen ,3 % medan sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet motsvarade 9,07 %. Då frånvarande personal måste ersättas med vikarier ger sjukfrånvaron dessutom höga kostnader för verksamheterna. Ett arbete kommer att inledas under 2013 för att aktivt minska sjukfrånvaron. Samarbete med kommunens personalavdelning är helt avgörande för att detta arbete skall bli framgångsrikt. Lokalt värdegrundsarbete inom äldreomsorgen Under 2013 påbörjas arbetet med framtagande och införandet av lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Arbetet leds av FoU Seniorium som är den lokala forsknings- och utvecklingsenheten för äldreomsorg i nordöstra Stockholm. En projektgrupp bestående av representanter från FoU seniorium samt olika yrkeskategorier från kommunala och privat utförare skall till sommaren 2013 presentera förslag till lokala värdighetsgarantier. Öppna jämförelser Resultatet från socialstyrelsens brukarundersökning 2011, NKI-nöjd kund index, visar att resultaten för hemtjänst och äldreboenden försämrats sedan mätningen Kommunens information om äldreomsorg, mat i särskilt boende, social samvaro och aktiviteter i särskilt boende, brukarmedverkan i genomförandeplanerna samt personalkontinuitet inom hemtjänsten är de områden som skall förbättras under Verksamheternas tekniska utrustning För att kunna följa den verksamhetsutveckling som pågår i samhället och därigenom effektivisera verksamheterna samt att möta nya förväntningar från kunderna behövs investeringar i teknisk utrustning. Även medarbetarnas digitala kompetens behöver utvecklas. En översyn av befintlig utrustning och av framtida behov inom produktionens resultatenheter kommer att avslutas under våren Dokumentation i Treserva Under 2013 kommer dokumentationen inom verksamheterna för äldre och personer med Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 19(20)

20 funktionsnedsättning att digitaliseras. Utmaningen är att utveckla såväl medarbetarnas digitala kompetens som förmågan att dokumentera. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete En uppgradering av produktionens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamheterna enligt LSS kommer att genomföras under Ledning och styrning IT För att kunna följa den allmänna utvecklingen in IT-området samt möta nya krav från kunder och medarbetare behöver en tydlig inriktning för hur den kommunala produktionen ska utvecklas med hjälp av IT utarbetas. En nulägesanalys kommer att färdigställas under årets första månader vilken tillsammans med kommunens övergripande styrdokument kommer att ligga till grund för arbetet. Arbetet skall ske i nära samarbete med kommunens IT-avdelning. Viktigt i sammanhanget är att ITutvecklingen tar sin grund i verksamhetens behov och inte tvärt om. Ledarutveckling För att kunna behålla och rekrytera skickliga ledare inom produktionens verksamheter behöver ett utvecklingsprogram för ledare utarbetas. För att Danderyd som arbetsgivare skall hålla en linje kring kompetensförsörjningsfrågor behöver programmet utarbetas tillsammans med kommunens PA-avdelning. Produktionskontoret, Verksamhetsberättelse, Produktionen 20(20)

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion Produktionen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Uppdrag lämnade av

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium Sammanfattning Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 1(5) för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 2(5) Inledning Den kommunalt drivna hemtjänsten har under de senaste åren redovisat ett underskott i verksamheten.

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(1)

Kallelse till sammanträde 1(1) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(1) Produktionsstyrelsen Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 19.00 Sammanträdeslokal: Djursholms slott, Ebba Grips rum Gruppmöten kl. 18.00 Lättare måltid

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Verksamhetsberättelse kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2014 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Utmaningar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 FRAMTIDSKOMPASSEN AB Rektorn vid Framtidskompassen friskola i Vellinge Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Framtidskompassen friskola i Vellinge i Vellinge

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret 1(7) Birgitta Jacobsson Inbjudan för nominering 2(7) Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2014 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande, engagemang

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Återrapportering av utbildningspolitiskt program

Återrapportering av utbildningspolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2013-02-04 BUN 2012/1305 53101 Barn- och ungdomsnämnden Återrapportering av utbildningspolitiskt program 2012 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Dnr 400-2011:6483 Huvudmannen för Jensen Uppsala Rektorn vid Jensen Uppsala Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn av Jensen Uppsala i Uppsala kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Analyserna syns även i Stratsys.

Analyserna syns även i Stratsys. Materialet redovisar resultaten för vårterminen 2014 gällande betyg - elever i grundskolans åk 6 och 9 samt gymnasieskola och vuxenutbildning nationella prov - åk 3, 6 och 9 Resultaten som presenteras

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2 (6) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 3 3 Förutsättningar för måluppfyllelse...

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Danderyds kommun

Beslut. efter tillsyn i Danderyds kommun Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se efter tillsyn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola en Beslut Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag Beslut 2 (7) Tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer