(belopp i mkr) Budget Bokslut Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium"

Transkript

1 Sammanfattning Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre redovisar underskott. Verksamhetsområdet skola redovisar överskott. Måluppfyllelsen är god utom vad gäller kommunens mål att äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet som vid varje jämförelse är av hög nationell klass. De två uppdragen från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fullgjorts. (belopp i mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 737,9 746,1 8,2 Verksamhetens kostnader -739,5-751,4-11,9 Nettokostnader -1,6-5,3-3,7 Viktiga händelser i verksamheten 2011 Förskola Första juli började en ny skollag gälla som även omfattar förskolan. Från hösten kunde förskollärarna börja söka lärarlegitimation hos skolverket Läroplanen för förskolan (LpFö 98) har reviderats och förtydligats. Förskollärarens ansvar för planering lyfts fram i läroplanen och förskolan får ett förstärkt utbildningsansvar för barnets utveckling av sitt modersmål, matematik, naturvetenskap och teknik. Antalet inskrivna barn följer det budgeterade under det första halvåret, men efter sommaren minskade efterfrågan på platser mer än vad förskolorna hade budgeterat. Intäkterna blev betydligt lägre och kostnaderna sänktes inte i motsvarande grad. Grundskola /Danderyds gymnasium Första juli började en ny skollag och nya läroplaner (Lgr11) att gälla. Från hösten kunde lärarna börja söka lärarlegitimation hos skolverket. En ny behörighetsförordning reglerar i vilka ämnen och årskurser som en lärare får undervisa. Skolorna har under året arbetat mycket med att se sambandet mellan mål, undervisning och bedömning. Syfte är att skapa ett gemensamt språk och likvärdig kvalitet. Upphandling gjordes för 1-1 (kommunikation i en lärportal mellan lärare och elever där alla har en dator). Mörbyskolan fick tillstånd av skolverket att ha spetsutbildning i matematik from hösten. De elever som började årskurs 1 på höstterminen 2011 på Danderyds gymnasium går enligt nya ämnesplaner för gymnasieskolan (GY11). Äldre och personer med funktionsnedsättning Projektet Äldreliv Nordost avslutades. Många anställda inom äldreboenden och hemtjänst har fått utbildning till undersköterska. Tack vare projektet har andelen undersköterskor på äldreboenden och inom hemtjänsten ökat betydligt. En arbetsgrupp inom produktionens hemtjänst har varit piloter och testat systemet för tidsregistrering med tillhörande nyckelhantering (KTH - Kvalitet i hemtjänsten). Kostnaderna för sjukvårdande insatserna på äldreboendena har ökat. Ombyggnationen av Stocksundsgårdens äldreboende blev klar under hösten Måluppfyllelse Förskola och skola Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål: Barnomsorg Mål 1. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling.

2 Grundskola Mål 1. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Mål 2. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Gymnasieskola Mål 1. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Mål 2. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. Mål 3. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Måluppfyllelse Målet : Röd = ej uppnått Gul = uppnått Grön = överträffat förskola, grundskola Mål 1 Mål 1 Mål 2 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Förskola Grundsk Gymn och gymnasium Grön Gul Grön Gul Grön Gul Förskolan: Andelen nöjda föräldrar ligger oförändrat högt och liksom tidigare på 95 procent och föräldrar som uppger att deras barn är trygga i förskolan ligger stabilt på höga 97 procent. Grundskolan: Kunskapsresultaten ligger stabilt mycket högt. Gymnasiet: Elevernas förutsättningar för fortsatta studier är mycket goda. Genomsnittlig betygspoäng är lite sämre än 2010, men fortsatt hög. Äldre och personer med funktionsnedsättning Produktionsstyrelsens mål kopplade till socialnämndens inriktningsmål: Äldreomsorg och handikappomsorg Mål 1. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig omsorg Mål 2. Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden. Mål 3. Omsorgen och omvårdnaden i Danderyds äldreomsorg håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass. Måluppfyllelse Äldre och funktionshindrade Målet : Röd = ej uppnått Gul = uppnått Grön = överträffat Mål 1 Mål 2 Äldreboenden Gul - Röd Hemtjänst Gul - Röd LSS personlig assistans - Gul - Mål 3 I snitt 88 procent av de boende på äldreboendena anger att de känner sig är trygga i sitt boende. Av hemtjänstens kunder anger 85 procent att de känner sig trygga med de hjälpinsatser de får. Därmed uppnåddes mål 1. Vad gäller mål 2 så har LSS Personstöd förbättrat sina resultat i kundundersökningen. 77 procent av LSS-kunderna uppger nu att de totalt sett är nöjda med den kommunala produktionen som assistansanordnare. Därmed uppnåddes mål 2. Vad gäller mål 3 så uppfylldes det endast delvis. Kvaliteten var inte av hög nationell klass vid varje jämförelse av hög nationell klass. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Produktionsstyrelsen fick två uppdrag under året och de har fullgjorts. Ekonomi Kommentarer till det ekonomiska resultatet 2011 Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Produktionsstyrelsens budget för 2011 fastställdes till -1,6 mkr då kommunfullmäktige godkänt ett överskridande av budget avseende kostnader för

3 lärarlyftet och för omställningskostnader vid införandet av 1-1 för åk 7-9. Produktionsstyrelsen tilläts därmed att använda en del av det stora ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Det ekonomiska utfallet varierade stort mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Budgetavvikelser per programområde Verksamhetsområde/ Uppnått Avvik programområde resultat mkr % Målet:Röd=ej uppnått Gul=uppnått Grön=överträffat Förskola Röd -4,8 mkr -4,1% Grundskola Grön 7,3 mkr 2,0% Gymnasieskola Gul 1,1 mkr 0,9% Äldre o personer m funktionsneds. Röd -5,7 mkr -4,3% Ledning och styrning Gul 0 mkr 0,0% Gem. utveckl.projekt, arb.vård Röd -1,7 mkr -48,8% "1-1", Lärarlyftet Gul 0,1 mkr 6,4% Styrelsens samlade verksamhet Gul -3,7 mkr -0,5% Förskolor Tolv av tretton förskoleenheter redovisar underskott. Orsaken till underskotten är främst att intäkterna minskade kraftigt under hösten 2011 på grund av minskat antal barn jämfört med tidigare. Det innebar också merkostnader att avveckla paviljongen vid Majstigen och en avdelning vid Vasavägens förskola. Äldre och personer med funktionsnedsättning Fyra av fem enheter redovisar underskott. Underskotten beror främst på ökade personalkostnader och merkostnader vid ombyggnation av lokaler. Grundskolor, Kulturskolan och ungdomsmottagningen Åtta av tio grundskolor redovisar ett överskott. Genom att ha optimala organisationer med fyllda klasser uppnås positiva marginaleffekter. Gymnasiet Danderyds gymnasium redovisar ett överskott. Danderyds gymnasium anpassar sig successivt till att få en allt större del av sin ersättning efter den gemensamma prislistan inom samverkansregionen inom Stockholms län. Den prislistan gäller för alla elever som påbörjat utbildning enligt de nya ämnesplanerna för gymnasiet (GY11). Budgetavvikelse investeringar (inventarier) Investering Uppnått resultat Avvikelse Avvikelse % Kommentar till avvikelse 5,5 mkr 4,2 mkr + 1,3 mkr +24 % Fribergaskolan senarelägger sina inköp av inventarier till efter renovering av skolan. Utmaningar för framtiden Förskolan Förskolorna behöver bli bättre på att attrahera förskollärare vid nyrekrytering för att nå målet med 50 % högskoleutbildade i verksamheten. Konkurrensen om barnen har hårdnat med anledning av att det dels finns färre barn i åldern 1-5 år, dels att det skett nyetableringar av förskolor i enskild drift. De kommunala förskolorna behöver därför stärka sin image i syfte att attrahera föräldrar att söka en förskola i kommunal drift. Målområdet utveckling och lärande hos barnen kommer att fortsätta prioriteras högt.

4 Äldre och personer med funktionsnedsättning Produktionens största utmaning framöver är att klara en god kvalitet inom äldreomsorgen inom de ekonomiska ersättningar som kommunen fastställt. Rapporten Kommunens kvalitet i korthet 2011 visar att kommunens kostnader per kund har sjunkit något både avseende hemtjänsten och äldreboenden. De sänkta kostnaderna per kund i äldreboenden för socialnämnden har inneburit sänkta intäkter för utförarna. Detta har skett samtidigt de boende som flyttat in blir allt äldre och behöver mer av sjukvårdande insatser. Vad gäller den kommunala hemtjänsten och LSS Personstöd så har kommunfullmäktige i budget beslutat att uppdra till kommunstyrelsen, att i samråd med produktionsstyrelsen utreda förutsättningarna för den kommunala hemtjänstens verksamhet och LSS Personstöd och föreslå eventuella förändringar. Ungdom och skola Hösten införs en ny betygsskala och betyg redan från åk 6. Nya lärargrupper ska sätta betyg. Nationella prov införs i fler ämnen. Den nya behörighetsförordningen innebär att skolornas organisationer kommer att påverkas av att den nya lärarlegitimationen knyts till behörighet i specifika ämnen och till årskurser. Lärares behörigheter kan komma att behöva kompletteras. Könsfördelningen hos personalen på våra skolor är ojämn. En utmaning för framtiden är att öka andelen män. Det är viktigt att eleverna har både manliga och kvinnliga förebilder i sin skolvardag. För att öka samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet planeras för EU-finansierade projekt kring temat internationalisering. För att kunna upprätthålla våra goda skolresultat behöver den kommunala skolan utveckla en strategi och ett åtgärdsprogram för att säkra framtida ledar- och personalförsörjning. Karriärmöjligheter inom kommunen blir viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare. 1-1 Utmaningen framöver i projektet 1-1 är införandet av den förändrade metodiken i undervisningen där kommunikationen sker i en lärportal via datorer. Nyckeltal till stöd för samlad analys Förskola Inskrivna barn/ årsarbetare 5,2 5,1 5,2 5,4 5,0 Andel förskollärare 41% 37% 36% 41% 40% Äldreboenden Andel dygn utan kund/boende 2,1% 2,9% 2,6% 2,5% 2,1% Grundskola Andel med minst betyg godkänt i nationella prov, svenska åk 9 100,0% 99,3% 99,0% 99,7% 99,7% Andel med minst betyg godkänt i nationella prov, matematik åk 9 94,5% 94,9% 95,0% 96,0% 95,0% Meritvärde åk Danderyds gy Betygspoäng i slutbetyg 16,3 16,3 16,4 15,4 15,3 Fritidshem Antal barn/årsarbetare Andel fritidspedagoger 46% 38% 44% 44% *) *) statistik tillgänglig från Skolverket i mars

5 Redovisning av genomförd intern kontroll 2011 samt intern kontrollplan för Nämnd: Produktionsstyrelsen Bilaga 1 Genomförd intern kontroll 2011 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Resultatenhetschefen ansvarar för den interna kontrollen på sin enhet avseende Kundnöjdhet, Medarbetarens nöjdhet och Verksamhetens nyckeltal. Dokumentation sker i balanserade styrkort (Stratsys). Verksamhetsutvecklarna tillsammans med ekonomer/controllers följer årligen upp respektive verksamhet avseende: Verksamhetsberättelse, kvalitetsredovisning och balanserade styrkort. Förutom detta sker internkontroll av, för kommunen gemensamma, fokusområden var arbetsmiljöarbetet ett sådant område. Redovisning av genomförd intern kontroll under 2011 Rutin/system som Avvikelse Kontrollmoment Åtgärd Frekvens Ansvarig granskats Arbetsmiljöarbetet Ingen större avvikelse funnen. (Ingen aktuell skyddsrond på produktionskontoret.) Kontroll en gång under året Förvaltningschef Hantering av boendes egna medel inom äldreomsorgen Kontantkassor inkl handkassor Produktionens rutiner för bevakning av interna och externa avtal Ingen avvikelse funnen. Samtliga äldreboenden har redovisat de skriftliga rutiner som används Förteckningen hos ekonomiavdelningen över personer med handkassa visade sig innehålla personer som slutat i kommunen Att arbetsmiljöansvar enligt delegationsordning fungerar och att lokala handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete finns Att regelverket följts Att rutiner följs för att avslut gjorts korrekt när personer slutat eller när nya personer börjat En inventering av enheternas arbetsmiljödokument och skyddsronder under året har gjorts De rutiner som tillämpas idag på samtliga äldreboenden har inventerats Med hjälp av ekonomiavdelningen har en inventering gjorts av samtliga kontantkassor och avslut har nu gjorts för personal som slutat Kvarstår Att rutinerna följs Tanken var att en inventering av nuvarande rutiner för bevakning av avtalen skulle ha skett samt ev. förslag till förbättringar Kontroll en gång under året Kontroll en gång under året Ekonom på Produktionskontoret Ekonom på Produktionskontoret Ekonom på Produktionskontoret

6 Bilaga 1 EFH elektronisk fakturahantering Kvarstår ett fåtal leverantörer som skickar fakturor utan referensnummer Att antalet fakturor som saknar referensnummer i fakturaadressen minskar Utskick av info löpande till leverantörer Löpande under året Ekonom på Produktionskontoret Styrelsens sammanvägda bedömning av den interna kontrollen Internkontrollen 2011 har gjorts enligt plan utom när det gäller rutiner för bevakning av interna och externa avtal. Arbetet har påbörjats men är inte färdigt 2011 utan kommer att fortsätta under. När det gäller EFH, elektronisk fakturahantering, har problemet med att manuellt hantera feladresserade fakturor dvs fakturor som saknar referensnummer minskat drastiskt. Dock kvarstår ett fåtal leverantörer där vi påminner om att kommunen har elektronisk fakturahantering och att ett referensnummer därför måste finnas med i fakturaadressen. Genom upprepade utskick med skriftlig information om fakturaadress och referensnummer till leverantörer där vi har problem ser vi nu att det minskar med feladresserade fakturor. När det gäller det gemensamma fokusområdet 2011, arbetsmiljöarbete, har resultatet av vår inventering visat att samtliga resultatenheter har antagna planer för det sytematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsronderna dokumenteras i protokoll. Uppföljning görs utifrån dessa av att åtgärder vidtagits med anledning av vad man kommit fram till. 1 Kommungemensamt område: Produktionens uppföljning och kontroll av verksamheten Finns relevanta uppföljningsverktyg som stöder cheferna i arbetet med att göra tillförlitliga uppföljningar och prognoser? Inventering av rutiner och verktyg för uppföljning av löner/personal och ekonomiska prognoser. 2 Betyg Rutiner för betygshantering Inventera rutiner/framtagning av nya Intern kontrollplan Produktionsstyrelsen Riskområde/risktyp Rutin/område Kontrollmoment/ kontrollåtgärd Kontrollansvar/ Frekvens Ekonomerna/ Vid prognostillfällena enligt tidplan Utvecklare/Vid läsårsslutet i majjuni Ekonom m.fl. / löpande 3 Interna avtal Avsaknad av interna avtal Inventering/ plan för framtagning av avtal 4 Introduktioner av nyanställda Rutiner för introduktion av Inventering/framtagning av nya Ekonom m.fl. / nyanställda löpande 5 Pedagogiska luncher Regler för pedagogiska Inventera rutiner/framtagning av Ekonom m.fl. / luncher nya löpande Kontrollmetod Utredning Besök, intervjuer Utredning Utredning Stickprov Rapportering

7 Bilaga 1 Risk- och väsentlighetsanalys Riskområde/Risktyp Beskrivning av risk (beskriv de rutiner etc som berörs) Bedömd sannolikhet 1 Kommungemensamt område: Produktionens uppföljning och kontroll av verksamheten Träffsäkerheten i prognoserna måste bli bättre. Analysarbetet måste förbättras centralt och på resultatenheterna. Sannolikheten är hög för felaktiga prognoser pga undermåliga verktyg för uppföljning av personal och ekonomi. Konsekvensen blir kännbar då åtgärder för att minska underskott inte kan vidtas i rätt tid. 2 Avsaknad av interna avtal Det finns idag många muntliga överenskommelser om ekonomiska ersättningar. Gäller både mellan enheter inom Produktionen och mellan enheter och utbildnings- och kulturkontoret eller socialkontoret. Vi har konstaterat att det saknas skriftliga överenskommelser vilket gör att sannolikheten är stor att så är fallet i stora delar av verksamheten. Konsekvensen blir kännbar eftersom det leder till sämre kontroll över ekonomin och risk för underskott. 3 Betyg Betygssättning är en myndighetsutövning som om den blir fel kan få stora konsekvenser för en enskild elev. Rutiner behöver tas fram för att säkra att de inskrivna betygen är korrekta. Sannolikheten är inte så stor men konsekvensen för enskild elev kan bli allvarlig. 4 Introduktioner av nyanställda chefer Våra rutiner måste uppdateras. Mycket har ändrats så att nu gällande rutiner är inaktuella. Konsekvensen bedöms som lindrig men det är önskvärt att nya chefer kommer igång snabbt för att kunna verka i sin roll. 5 Pedagogiska luncher Sannolikheten är stor att kontrollen inte fungerar av att regelverket följs vad gäller personals rätt till pedagogisk lunch dvs gratis lunch tillsammans med elever/barn. Ingen uppföljning har gjorts av detta under de senaste åren. Konsekvensen bedöms som lindrig. Sannolikhet 1. osannolik (inträffar aldrig eller väldigt sällan) 2. mindre sannolik (inträffar sällan) 3. möjlig (inträffar då och då) 4. sannolik (inträffar ofta) Bedömd konsekvens Summa

8 Bilaga 1 Konsekvens/påverkan Konsekvensvärden: 1. Försumbar - Risken har obetydlig påverkan på möjligheterna att nå verksamhetens mål. Möjligen viss ekonomisk skada och små försämringar av måluppfyllelsen men konsekvenserna kan hanteras inom ramen för den löpande verksamheten. 2. Lindrig - Risken har påverkan som t ex kan ge begränsad försämring på måluppfyllelsen och/eller ekonomisk skada. Konsekvenserna kräver åtgärder från den operativa ledningen och övriga chefer. 3. Kännbar - Risken har påverkan som är relativt allvarlig och äventyrar delar av, eller ger kännbar försämring i måluppfyllelsen. Händelserna kräver åtgärd från styrelse och/eller operativ ledning. 4. Allvarlig - Risken kan ge stor ekonomisk skada, mycket negativa effekter eller helt förhindra att målen för verksamheten nås. Händelserna gör det mycket svårt för styrelse och operativ ledning att hantera situationen. Händelserna kräver åtgärd från styrelse och operativ ledning.

9 Redovisning av uppdrag lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige Nämnd: Produktionsstyrelsen Bilaga 2 Nämndens återrapportering av uppdraget Uppdrag Återrapportering Vidtagna och planerade åtgärder KS Budget Kommunfullmäktige godkänner att produktionsstyrelsen utnyttjar 700 tkr av fondmedel för införande av 1-1 metodik på Mörbyskolan och Fribergaskolan år 7 från höstterminen Produktionsstyrelsen ska, innan medel utnyttjas, återkomma till kommunstyrelsen med en införande- och driftplan för 1-1 metodiken. KF Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyds kommun istället. Se vidtagna och planerade åtgärder. Produktionsstyrelsen fattade under hösten 2010 beslut om att man stöder arbetet med att införa 1-1 på de kommunala skolorna med start på 7-9-skolorna. En projektorganisation formerades under Produktionsledningen. Beställare av projektet är Produktionsstyrelsen. Den mycket komplicerade upphandlingen visade sig kräva konsultstöd och skolornas start försenades därför. De pengar, fondmedel, som därmed inte utnyttjas för skolorna 2011 har används till konsultinsatser istället. Kostnaden för konsultstödet uppgick till 567 tkr. Upphandlingen av 1-1 slutfördes under senhösten 2011 och ett avtal tecknades med LIN Education. Lärarna i åk 7-9 på Mörbyskolan och Fribergaskolan har fått sina datorer i början av vårterminsstarten och går vidare med den utbildning kring undervisningsmetodik och innehåll som är bärande för 1-1. Produktionskontoret har tittat igenom våra centrala dokument och att vi även fortsättningsvis kommer att bevaka så att det står rätt i produktionens handlingar

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden Bilaga till årsredovisning 2014 Barn- och utbildningsnämnden 1 Statistik för förskola och pedagogisk omsorg 1.1 Personaltäthet och utbildningsnivå i förskolor i Danderyd Statistiska Centralbyrån (SCB),

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/398.181 Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer