(belopp i mkr) Budget Bokslut Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium"

Transkript

1 Sammanfattning Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre redovisar underskott. Verksamhetsområdet skola redovisar överskott. Måluppfyllelsen är god utom vad gäller kommunens mål att äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet som vid varje jämförelse är av hög nationell klass. De två uppdragen från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fullgjorts. (belopp i mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 737,9 746,1 8,2 Verksamhetens kostnader -739,5-751,4-11,9 Nettokostnader -1,6-5,3-3,7 Viktiga händelser i verksamheten 2011 Förskola Första juli började en ny skollag gälla som även omfattar förskolan. Från hösten kunde förskollärarna börja söka lärarlegitimation hos skolverket Läroplanen för förskolan (LpFö 98) har reviderats och förtydligats. Förskollärarens ansvar för planering lyfts fram i läroplanen och förskolan får ett förstärkt utbildningsansvar för barnets utveckling av sitt modersmål, matematik, naturvetenskap och teknik. Antalet inskrivna barn följer det budgeterade under det första halvåret, men efter sommaren minskade efterfrågan på platser mer än vad förskolorna hade budgeterat. Intäkterna blev betydligt lägre och kostnaderna sänktes inte i motsvarande grad. Grundskola /Danderyds gymnasium Första juli började en ny skollag och nya läroplaner (Lgr11) att gälla. Från hösten kunde lärarna börja söka lärarlegitimation hos skolverket. En ny behörighetsförordning reglerar i vilka ämnen och årskurser som en lärare får undervisa. Skolorna har under året arbetat mycket med att se sambandet mellan mål, undervisning och bedömning. Syfte är att skapa ett gemensamt språk och likvärdig kvalitet. Upphandling gjordes för 1-1 (kommunikation i en lärportal mellan lärare och elever där alla har en dator). Mörbyskolan fick tillstånd av skolverket att ha spetsutbildning i matematik from hösten. De elever som började årskurs 1 på höstterminen 2011 på Danderyds gymnasium går enligt nya ämnesplaner för gymnasieskolan (GY11). Äldre och personer med funktionsnedsättning Projektet Äldreliv Nordost avslutades. Många anställda inom äldreboenden och hemtjänst har fått utbildning till undersköterska. Tack vare projektet har andelen undersköterskor på äldreboenden och inom hemtjänsten ökat betydligt. En arbetsgrupp inom produktionens hemtjänst har varit piloter och testat systemet för tidsregistrering med tillhörande nyckelhantering (KTH - Kvalitet i hemtjänsten). Kostnaderna för sjukvårdande insatserna på äldreboendena har ökat. Ombyggnationen av Stocksundsgårdens äldreboende blev klar under hösten Måluppfyllelse Förskola och skola Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål: Barnomsorg Mål 1. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling.

2 Grundskola Mål 1. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Mål 2. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Gymnasieskola Mål 1. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Mål 2. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. Mål 3. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Måluppfyllelse Målet : Röd = ej uppnått Gul = uppnått Grön = överträffat förskola, grundskola Mål 1 Mål 1 Mål 2 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Förskola Grundsk Gymn och gymnasium Grön Gul Grön Gul Grön Gul Förskolan: Andelen nöjda föräldrar ligger oförändrat högt och liksom tidigare på 95 procent och föräldrar som uppger att deras barn är trygga i förskolan ligger stabilt på höga 97 procent. Grundskolan: Kunskapsresultaten ligger stabilt mycket högt. Gymnasiet: Elevernas förutsättningar för fortsatta studier är mycket goda. Genomsnittlig betygspoäng är lite sämre än 2010, men fortsatt hög. Äldre och personer med funktionsnedsättning Produktionsstyrelsens mål kopplade till socialnämndens inriktningsmål: Äldreomsorg och handikappomsorg Mål 1. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig omsorg Mål 2. Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden. Mål 3. Omsorgen och omvårdnaden i Danderyds äldreomsorg håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass. Måluppfyllelse Äldre och funktionshindrade Målet : Röd = ej uppnått Gul = uppnått Grön = överträffat Mål 1 Mål 2 Äldreboenden Gul - Röd Hemtjänst Gul - Röd LSS personlig assistans - Gul - Mål 3 I snitt 88 procent av de boende på äldreboendena anger att de känner sig är trygga i sitt boende. Av hemtjänstens kunder anger 85 procent att de känner sig trygga med de hjälpinsatser de får. Därmed uppnåddes mål 1. Vad gäller mål 2 så har LSS Personstöd förbättrat sina resultat i kundundersökningen. 77 procent av LSS-kunderna uppger nu att de totalt sett är nöjda med den kommunala produktionen som assistansanordnare. Därmed uppnåddes mål 2. Vad gäller mål 3 så uppfylldes det endast delvis. Kvaliteten var inte av hög nationell klass vid varje jämförelse av hög nationell klass. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Produktionsstyrelsen fick två uppdrag under året och de har fullgjorts. Ekonomi Kommentarer till det ekonomiska resultatet 2011 Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Produktionsstyrelsens budget för 2011 fastställdes till -1,6 mkr då kommunfullmäktige godkänt ett överskridande av budget avseende kostnader för

3 lärarlyftet och för omställningskostnader vid införandet av 1-1 för åk 7-9. Produktionsstyrelsen tilläts därmed att använda en del av det stora ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Det ekonomiska utfallet varierade stort mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Budgetavvikelser per programområde Verksamhetsområde/ Uppnått Avvik programområde resultat mkr % Målet:Röd=ej uppnått Gul=uppnått Grön=överträffat Förskola Röd -4,8 mkr -4,1% Grundskola Grön 7,3 mkr 2,0% Gymnasieskola Gul 1,1 mkr 0,9% Äldre o personer m funktionsneds. Röd -5,7 mkr -4,3% Ledning och styrning Gul 0 mkr 0,0% Gem. utveckl.projekt, arb.vård Röd -1,7 mkr -48,8% "1-1", Lärarlyftet Gul 0,1 mkr 6,4% Styrelsens samlade verksamhet Gul -3,7 mkr -0,5% Förskolor Tolv av tretton förskoleenheter redovisar underskott. Orsaken till underskotten är främst att intäkterna minskade kraftigt under hösten 2011 på grund av minskat antal barn jämfört med tidigare. Det innebar också merkostnader att avveckla paviljongen vid Majstigen och en avdelning vid Vasavägens förskola. Äldre och personer med funktionsnedsättning Fyra av fem enheter redovisar underskott. Underskotten beror främst på ökade personalkostnader och merkostnader vid ombyggnation av lokaler. Grundskolor, Kulturskolan och ungdomsmottagningen Åtta av tio grundskolor redovisar ett överskott. Genom att ha optimala organisationer med fyllda klasser uppnås positiva marginaleffekter. Gymnasiet Danderyds gymnasium redovisar ett överskott. Danderyds gymnasium anpassar sig successivt till att få en allt större del av sin ersättning efter den gemensamma prislistan inom samverkansregionen inom Stockholms län. Den prislistan gäller för alla elever som påbörjat utbildning enligt de nya ämnesplanerna för gymnasiet (GY11). Budgetavvikelse investeringar (inventarier) Investering Uppnått resultat Avvikelse Avvikelse % Kommentar till avvikelse 5,5 mkr 4,2 mkr + 1,3 mkr +24 % Fribergaskolan senarelägger sina inköp av inventarier till efter renovering av skolan. Utmaningar för framtiden Förskolan Förskolorna behöver bli bättre på att attrahera förskollärare vid nyrekrytering för att nå målet med 50 % högskoleutbildade i verksamheten. Konkurrensen om barnen har hårdnat med anledning av att det dels finns färre barn i åldern 1-5 år, dels att det skett nyetableringar av förskolor i enskild drift. De kommunala förskolorna behöver därför stärka sin image i syfte att attrahera föräldrar att söka en förskola i kommunal drift. Målområdet utveckling och lärande hos barnen kommer att fortsätta prioriteras högt.

4 Äldre och personer med funktionsnedsättning Produktionens största utmaning framöver är att klara en god kvalitet inom äldreomsorgen inom de ekonomiska ersättningar som kommunen fastställt. Rapporten Kommunens kvalitet i korthet 2011 visar att kommunens kostnader per kund har sjunkit något både avseende hemtjänsten och äldreboenden. De sänkta kostnaderna per kund i äldreboenden för socialnämnden har inneburit sänkta intäkter för utförarna. Detta har skett samtidigt de boende som flyttat in blir allt äldre och behöver mer av sjukvårdande insatser. Vad gäller den kommunala hemtjänsten och LSS Personstöd så har kommunfullmäktige i budget beslutat att uppdra till kommunstyrelsen, att i samråd med produktionsstyrelsen utreda förutsättningarna för den kommunala hemtjänstens verksamhet och LSS Personstöd och föreslå eventuella förändringar. Ungdom och skola Hösten införs en ny betygsskala och betyg redan från åk 6. Nya lärargrupper ska sätta betyg. Nationella prov införs i fler ämnen. Den nya behörighetsförordningen innebär att skolornas organisationer kommer att påverkas av att den nya lärarlegitimationen knyts till behörighet i specifika ämnen och till årskurser. Lärares behörigheter kan komma att behöva kompletteras. Könsfördelningen hos personalen på våra skolor är ojämn. En utmaning för framtiden är att öka andelen män. Det är viktigt att eleverna har både manliga och kvinnliga förebilder i sin skolvardag. För att öka samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet planeras för EU-finansierade projekt kring temat internationalisering. För att kunna upprätthålla våra goda skolresultat behöver den kommunala skolan utveckla en strategi och ett åtgärdsprogram för att säkra framtida ledar- och personalförsörjning. Karriärmöjligheter inom kommunen blir viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare. 1-1 Utmaningen framöver i projektet 1-1 är införandet av den förändrade metodiken i undervisningen där kommunikationen sker i en lärportal via datorer. Nyckeltal till stöd för samlad analys Förskola Inskrivna barn/ årsarbetare 5,2 5,1 5,2 5,4 5,0 Andel förskollärare 41% 37% 36% 41% 40% Äldreboenden Andel dygn utan kund/boende 2,1% 2,9% 2,6% 2,5% 2,1% Grundskola Andel med minst betyg godkänt i nationella prov, svenska åk 9 100,0% 99,3% 99,0% 99,7% 99,7% Andel med minst betyg godkänt i nationella prov, matematik åk 9 94,5% 94,9% 95,0% 96,0% 95,0% Meritvärde åk Danderyds gy Betygspoäng i slutbetyg 16,3 16,3 16,4 15,4 15,3 Fritidshem Antal barn/årsarbetare Andel fritidspedagoger 46% 38% 44% 44% *) *) statistik tillgänglig från Skolverket i mars

5 Redovisning av genomförd intern kontroll 2011 samt intern kontrollplan för Nämnd: Produktionsstyrelsen Bilaga 1 Genomförd intern kontroll 2011 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Resultatenhetschefen ansvarar för den interna kontrollen på sin enhet avseende Kundnöjdhet, Medarbetarens nöjdhet och Verksamhetens nyckeltal. Dokumentation sker i balanserade styrkort (Stratsys). Verksamhetsutvecklarna tillsammans med ekonomer/controllers följer årligen upp respektive verksamhet avseende: Verksamhetsberättelse, kvalitetsredovisning och balanserade styrkort. Förutom detta sker internkontroll av, för kommunen gemensamma, fokusområden var arbetsmiljöarbetet ett sådant område. Redovisning av genomförd intern kontroll under 2011 Rutin/system som Avvikelse Kontrollmoment Åtgärd Frekvens Ansvarig granskats Arbetsmiljöarbetet Ingen större avvikelse funnen. (Ingen aktuell skyddsrond på produktionskontoret.) Kontroll en gång under året Förvaltningschef Hantering av boendes egna medel inom äldreomsorgen Kontantkassor inkl handkassor Produktionens rutiner för bevakning av interna och externa avtal Ingen avvikelse funnen. Samtliga äldreboenden har redovisat de skriftliga rutiner som används Förteckningen hos ekonomiavdelningen över personer med handkassa visade sig innehålla personer som slutat i kommunen Att arbetsmiljöansvar enligt delegationsordning fungerar och att lokala handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete finns Att regelverket följts Att rutiner följs för att avslut gjorts korrekt när personer slutat eller när nya personer börjat En inventering av enheternas arbetsmiljödokument och skyddsronder under året har gjorts De rutiner som tillämpas idag på samtliga äldreboenden har inventerats Med hjälp av ekonomiavdelningen har en inventering gjorts av samtliga kontantkassor och avslut har nu gjorts för personal som slutat Kvarstår Att rutinerna följs Tanken var att en inventering av nuvarande rutiner för bevakning av avtalen skulle ha skett samt ev. förslag till förbättringar Kontroll en gång under året Kontroll en gång under året Ekonom på Produktionskontoret Ekonom på Produktionskontoret Ekonom på Produktionskontoret

6 Bilaga 1 EFH elektronisk fakturahantering Kvarstår ett fåtal leverantörer som skickar fakturor utan referensnummer Att antalet fakturor som saknar referensnummer i fakturaadressen minskar Utskick av info löpande till leverantörer Löpande under året Ekonom på Produktionskontoret Styrelsens sammanvägda bedömning av den interna kontrollen Internkontrollen 2011 har gjorts enligt plan utom när det gäller rutiner för bevakning av interna och externa avtal. Arbetet har påbörjats men är inte färdigt 2011 utan kommer att fortsätta under. När det gäller EFH, elektronisk fakturahantering, har problemet med att manuellt hantera feladresserade fakturor dvs fakturor som saknar referensnummer minskat drastiskt. Dock kvarstår ett fåtal leverantörer där vi påminner om att kommunen har elektronisk fakturahantering och att ett referensnummer därför måste finnas med i fakturaadressen. Genom upprepade utskick med skriftlig information om fakturaadress och referensnummer till leverantörer där vi har problem ser vi nu att det minskar med feladresserade fakturor. När det gäller det gemensamma fokusområdet 2011, arbetsmiljöarbete, har resultatet av vår inventering visat att samtliga resultatenheter har antagna planer för det sytematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsronderna dokumenteras i protokoll. Uppföljning görs utifrån dessa av att åtgärder vidtagits med anledning av vad man kommit fram till. 1 Kommungemensamt område: Produktionens uppföljning och kontroll av verksamheten Finns relevanta uppföljningsverktyg som stöder cheferna i arbetet med att göra tillförlitliga uppföljningar och prognoser? Inventering av rutiner och verktyg för uppföljning av löner/personal och ekonomiska prognoser. 2 Betyg Rutiner för betygshantering Inventera rutiner/framtagning av nya Intern kontrollplan Produktionsstyrelsen Riskområde/risktyp Rutin/område Kontrollmoment/ kontrollåtgärd Kontrollansvar/ Frekvens Ekonomerna/ Vid prognostillfällena enligt tidplan Utvecklare/Vid läsårsslutet i majjuni Ekonom m.fl. / löpande 3 Interna avtal Avsaknad av interna avtal Inventering/ plan för framtagning av avtal 4 Introduktioner av nyanställda Rutiner för introduktion av Inventering/framtagning av nya Ekonom m.fl. / nyanställda löpande 5 Pedagogiska luncher Regler för pedagogiska Inventera rutiner/framtagning av Ekonom m.fl. / luncher nya löpande Kontrollmetod Utredning Besök, intervjuer Utredning Utredning Stickprov Rapportering

7 Bilaga 1 Risk- och väsentlighetsanalys Riskområde/Risktyp Beskrivning av risk (beskriv de rutiner etc som berörs) Bedömd sannolikhet 1 Kommungemensamt område: Produktionens uppföljning och kontroll av verksamheten Träffsäkerheten i prognoserna måste bli bättre. Analysarbetet måste förbättras centralt och på resultatenheterna. Sannolikheten är hög för felaktiga prognoser pga undermåliga verktyg för uppföljning av personal och ekonomi. Konsekvensen blir kännbar då åtgärder för att minska underskott inte kan vidtas i rätt tid. 2 Avsaknad av interna avtal Det finns idag många muntliga överenskommelser om ekonomiska ersättningar. Gäller både mellan enheter inom Produktionen och mellan enheter och utbildnings- och kulturkontoret eller socialkontoret. Vi har konstaterat att det saknas skriftliga överenskommelser vilket gör att sannolikheten är stor att så är fallet i stora delar av verksamheten. Konsekvensen blir kännbar eftersom det leder till sämre kontroll över ekonomin och risk för underskott. 3 Betyg Betygssättning är en myndighetsutövning som om den blir fel kan få stora konsekvenser för en enskild elev. Rutiner behöver tas fram för att säkra att de inskrivna betygen är korrekta. Sannolikheten är inte så stor men konsekvensen för enskild elev kan bli allvarlig. 4 Introduktioner av nyanställda chefer Våra rutiner måste uppdateras. Mycket har ändrats så att nu gällande rutiner är inaktuella. Konsekvensen bedöms som lindrig men det är önskvärt att nya chefer kommer igång snabbt för att kunna verka i sin roll. 5 Pedagogiska luncher Sannolikheten är stor att kontrollen inte fungerar av att regelverket följs vad gäller personals rätt till pedagogisk lunch dvs gratis lunch tillsammans med elever/barn. Ingen uppföljning har gjorts av detta under de senaste åren. Konsekvensen bedöms som lindrig. Sannolikhet 1. osannolik (inträffar aldrig eller väldigt sällan) 2. mindre sannolik (inträffar sällan) 3. möjlig (inträffar då och då) 4. sannolik (inträffar ofta) Bedömd konsekvens Summa

8 Bilaga 1 Konsekvens/påverkan Konsekvensvärden: 1. Försumbar - Risken har obetydlig påverkan på möjligheterna att nå verksamhetens mål. Möjligen viss ekonomisk skada och små försämringar av måluppfyllelsen men konsekvenserna kan hanteras inom ramen för den löpande verksamheten. 2. Lindrig - Risken har påverkan som t ex kan ge begränsad försämring på måluppfyllelsen och/eller ekonomisk skada. Konsekvenserna kräver åtgärder från den operativa ledningen och övriga chefer. 3. Kännbar - Risken har påverkan som är relativt allvarlig och äventyrar delar av, eller ger kännbar försämring i måluppfyllelsen. Händelserna kräver åtgärd från styrelse och/eller operativ ledning. 4. Allvarlig - Risken kan ge stor ekonomisk skada, mycket negativa effekter eller helt förhindra att målen för verksamheten nås. Händelserna gör det mycket svårt för styrelse och operativ ledning att hantera situationen. Händelserna kräver åtgärd från styrelse och operativ ledning.

9 Redovisning av uppdrag lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige Nämnd: Produktionsstyrelsen Bilaga 2 Nämndens återrapportering av uppdraget Uppdrag Återrapportering Vidtagna och planerade åtgärder KS Budget Kommunfullmäktige godkänner att produktionsstyrelsen utnyttjar 700 tkr av fondmedel för införande av 1-1 metodik på Mörbyskolan och Fribergaskolan år 7 från höstterminen Produktionsstyrelsen ska, innan medel utnyttjas, återkomma till kommunstyrelsen med en införande- och driftplan för 1-1 metodiken. KF Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyds kommun istället. Se vidtagna och planerade åtgärder. Produktionsstyrelsen fattade under hösten 2010 beslut om att man stöder arbetet med att införa 1-1 på de kommunala skolorna med start på 7-9-skolorna. En projektorganisation formerades under Produktionsledningen. Beställare av projektet är Produktionsstyrelsen. Den mycket komplicerade upphandlingen visade sig kräva konsultstöd och skolornas start försenades därför. De pengar, fondmedel, som därmed inte utnyttjas för skolorna 2011 har används till konsultinsatser istället. Kostnaden för konsultstödet uppgick till 567 tkr. Upphandlingen av 1-1 slutfördes under senhösten 2011 och ett avtal tecknades med LIN Education. Lärarna i åk 7-9 på Mörbyskolan och Fribergaskolan har fått sina datorer i början av vårterminsstarten och går vidare med den utbildning kring undervisningsmetodik och innehåll som är bärande för 1-1. Produktionskontoret har tittat igenom våra centrala dokument och att vi även fortsättningsvis kommer att bevaka så att det står rätt i produktionens handlingar

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion Produktionen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Uppdrag lämnade av

Läs mer

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret 1(7) Birgitta Jacobsson Inbjudan för nominering 2(7) Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2014 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande, engagemang

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Verksamhetsberättelse kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2014 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Utmaningar

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11

DANDERYDS KOMMUN Produktionsstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-03-11 1(11) Plats och tid Mörby Ungdomsmottagning/Restaurang Vernissage, Svärdvägen 23-25, Kl 19.00-21.50 Paragrafer 21-32 Beslutande Ersättare Boris von Uexküll, ordf. (M) Richard Jansson, (M) Peter Forssman,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde Produktionsstyrelsen, extra sammanträde 2011-10-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal: Kohl Måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18:00-18:40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M),

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 www.amal.se Verksamhetsberättelse 2013, Barn- och utbildningsnämnden 2(9) Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSER SAMT MÅLUPPFYLLELSE... 5

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Grundskola Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 5 1.1 Utvecklingsområden på skolan...5 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel...5 1.3 Hur ser det systematiska kvalitetsarbetet

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004 Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004 Gnosjöanda i skolan - samverkan för elevens bästa med inriktning mot en lärande organisation. Vart är organisationen på väg? VISION VERKSAMHETSIDÉ Hur kommer vi

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013. 147 KS 2012/0019 Budget 2013 Ärendet Danderyds kommun visar genomgående mycket goda resultat i de kvalitetsredovisningar som görs både lokalt och på nationell nivå. Det innebär att kommunen erbjuder hög

Läs mer

Ekonomi - resultat 2008

Ekonomi - resultat 2008 Ekonomi - resultat 2008 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 6,6 Mkr vid årets slut. Det är en positiv avvikelse från budgeten med 0,5 %. Under perioden 2006-2008 har nettokostnaden för förskolan

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Enligt dagens bestämmelser ska åtgärdsprogram utarbetas för samtliga elever som får särskilt stöd för att klara målen.

Enligt dagens bestämmelser ska åtgärdsprogram utarbetas för samtliga elever som får särskilt stöd för att klara målen. 2013-09-26 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar 2013-06-12 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2013-05-27 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Fax 08-590 733 40 SVV/2013:8 Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se

Läs mer

1 Effektmål och indikatorer. 2 Inriktningsmål:

1 Effektmål och indikatorer. 2 Inriktningsmål: BILAGA: 3 Årsredovisning 2014 Måluppfyllelse 1 (5) Datum 1 Effektmål och indikatorer 2 Inriktningsmål: 2.1 Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Plan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden

Plan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden Plan- Intern kontroll 2015 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta

Läs mer

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och elevgruppernas storlek

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-12-21 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2016:610 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10)

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2014-03-10, kl 13.00-16.05 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Kjell-Åke Nilsson (s) Inga-Britt Berglund (s) Ann-Christine

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN 1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen ÅRSREDOVISNING 2006 Ekonomivdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen Årsredovisning 2006 Ekonomiavdelningen Ekonomichef Elisabeth Österdahl Här lämnas en kortfattad redogörelse över viktigare händelser

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut Tierps kommun Dnr 43-2013:4718 Föreläggande vid vite efter tillsyn av Tierps kommun 1 (5) Tillsyn i Tierps kommun Beslut Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 skollagen (2010:800)

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Barn-och familjenämnden

Barn-och familjenämnden Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,

Läs mer

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsnämnden Köpings kommun Dnr 2015/1087.012 Rapporten skriven av: Kristiina Pousar 2015-10-05, Lars Holmgren 2015-10-05, Sanna Hamrin 2015-10-05 Antagen av: Barn

Läs mer

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret Verksamhetsberättelse, Produktionen Produktionskontoret Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.1 Förskola... 3 1.2 Ungdom och skola... 4 1.3 Verksamheter för äldre och personer

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Internkontrollplan för 2014

Internkontrollplan för 2014 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Sbn 2013-3 Förvaltningsadministration Agneta Bergquist Samhällsbyggnadsnämnden Internkontrollplan för 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT Förslaget internkontrollplan

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer