(belopp i mkr) Budget Bokslut Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium"

Transkript

1 Sammanfattning Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre redovisar underskott. Verksamhetsområdet skola redovisar överskott. Måluppfyllelsen är god utom vad gäller kommunens mål att äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet som vid varje jämförelse är av hög nationell klass. De två uppdragen från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fullgjorts. (belopp i mkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 737,9 746,1 8,2 Verksamhetens kostnader -739,5-751,4-11,9 Nettokostnader -1,6-5,3-3,7 Viktiga händelser i verksamheten 2011 Förskola Första juli började en ny skollag gälla som även omfattar förskolan. Från hösten kunde förskollärarna börja söka lärarlegitimation hos skolverket Läroplanen för förskolan (LpFö 98) har reviderats och förtydligats. Förskollärarens ansvar för planering lyfts fram i läroplanen och förskolan får ett förstärkt utbildningsansvar för barnets utveckling av sitt modersmål, matematik, naturvetenskap och teknik. Antalet inskrivna barn följer det budgeterade under det första halvåret, men efter sommaren minskade efterfrågan på platser mer än vad förskolorna hade budgeterat. Intäkterna blev betydligt lägre och kostnaderna sänktes inte i motsvarande grad. Grundskola /Danderyds gymnasium Första juli började en ny skollag och nya läroplaner (Lgr11) att gälla. Från hösten kunde lärarna börja söka lärarlegitimation hos skolverket. En ny behörighetsförordning reglerar i vilka ämnen och årskurser som en lärare får undervisa. Skolorna har under året arbetat mycket med att se sambandet mellan mål, undervisning och bedömning. Syfte är att skapa ett gemensamt språk och likvärdig kvalitet. Upphandling gjordes för 1-1 (kommunikation i en lärportal mellan lärare och elever där alla har en dator). Mörbyskolan fick tillstånd av skolverket att ha spetsutbildning i matematik from hösten. De elever som började årskurs 1 på höstterminen 2011 på Danderyds gymnasium går enligt nya ämnesplaner för gymnasieskolan (GY11). Äldre och personer med funktionsnedsättning Projektet Äldreliv Nordost avslutades. Många anställda inom äldreboenden och hemtjänst har fått utbildning till undersköterska. Tack vare projektet har andelen undersköterskor på äldreboenden och inom hemtjänsten ökat betydligt. En arbetsgrupp inom produktionens hemtjänst har varit piloter och testat systemet för tidsregistrering med tillhörande nyckelhantering (KTH - Kvalitet i hemtjänsten). Kostnaderna för sjukvårdande insatserna på äldreboendena har ökat. Ombyggnationen av Stocksundsgårdens äldreboende blev klar under hösten Måluppfyllelse Förskola och skola Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål: Barnomsorg Mål 1. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling.

2 Grundskola Mål 1. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Mål 2. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Gymnasieskola Mål 1. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Mål 2. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. Mål 3. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Måluppfyllelse Målet : Röd = ej uppnått Gul = uppnått Grön = överträffat förskola, grundskola Mål 1 Mål 1 Mål 2 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Förskola Grundsk Gymn och gymnasium Grön Gul Grön Gul Grön Gul Förskolan: Andelen nöjda föräldrar ligger oförändrat högt och liksom tidigare på 95 procent och föräldrar som uppger att deras barn är trygga i förskolan ligger stabilt på höga 97 procent. Grundskolan: Kunskapsresultaten ligger stabilt mycket högt. Gymnasiet: Elevernas förutsättningar för fortsatta studier är mycket goda. Genomsnittlig betygspoäng är lite sämre än 2010, men fortsatt hög. Äldre och personer med funktionsnedsättning Produktionsstyrelsens mål kopplade till socialnämndens inriktningsmål: Äldreomsorg och handikappomsorg Mål 1. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig omsorg Mål 2. Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden. Mål 3. Omsorgen och omvårdnaden i Danderyds äldreomsorg håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass. Måluppfyllelse Äldre och funktionshindrade Målet : Röd = ej uppnått Gul = uppnått Grön = överträffat Mål 1 Mål 2 Äldreboenden Gul - Röd Hemtjänst Gul - Röd LSS personlig assistans - Gul - Mål 3 I snitt 88 procent av de boende på äldreboendena anger att de känner sig är trygga i sitt boende. Av hemtjänstens kunder anger 85 procent att de känner sig trygga med de hjälpinsatser de får. Därmed uppnåddes mål 1. Vad gäller mål 2 så har LSS Personstöd förbättrat sina resultat i kundundersökningen. 77 procent av LSS-kunderna uppger nu att de totalt sett är nöjda med den kommunala produktionen som assistansanordnare. Därmed uppnåddes mål 2. Vad gäller mål 3 så uppfylldes det endast delvis. Kvaliteten var inte av hög nationell klass vid varje jämförelse av hög nationell klass. Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Produktionsstyrelsen fick två uppdrag under året och de har fullgjorts. Ekonomi Kommentarer till det ekonomiska resultatet 2011 Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Produktionsstyrelsens budget för 2011 fastställdes till -1,6 mkr då kommunfullmäktige godkänt ett överskridande av budget avseende kostnader för

3 lärarlyftet och för omställningskostnader vid införandet av 1-1 för åk 7-9. Produktionsstyrelsen tilläts därmed att använda en del av det stora ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Det ekonomiska utfallet varierade stort mellan de olika verksamheterna inom produktionen. Budgetavvikelser per programområde Verksamhetsområde/ Uppnått Avvik programområde resultat mkr % Målet:Röd=ej uppnått Gul=uppnått Grön=överträffat Förskola Röd -4,8 mkr -4,1% Grundskola Grön 7,3 mkr 2,0% Gymnasieskola Gul 1,1 mkr 0,9% Äldre o personer m funktionsneds. Röd -5,7 mkr -4,3% Ledning och styrning Gul 0 mkr 0,0% Gem. utveckl.projekt, arb.vård Röd -1,7 mkr -48,8% "1-1", Lärarlyftet Gul 0,1 mkr 6,4% Styrelsens samlade verksamhet Gul -3,7 mkr -0,5% Förskolor Tolv av tretton förskoleenheter redovisar underskott. Orsaken till underskotten är främst att intäkterna minskade kraftigt under hösten 2011 på grund av minskat antal barn jämfört med tidigare. Det innebar också merkostnader att avveckla paviljongen vid Majstigen och en avdelning vid Vasavägens förskola. Äldre och personer med funktionsnedsättning Fyra av fem enheter redovisar underskott. Underskotten beror främst på ökade personalkostnader och merkostnader vid ombyggnation av lokaler. Grundskolor, Kulturskolan och ungdomsmottagningen Åtta av tio grundskolor redovisar ett överskott. Genom att ha optimala organisationer med fyllda klasser uppnås positiva marginaleffekter. Gymnasiet Danderyds gymnasium redovisar ett överskott. Danderyds gymnasium anpassar sig successivt till att få en allt större del av sin ersättning efter den gemensamma prislistan inom samverkansregionen inom Stockholms län. Den prislistan gäller för alla elever som påbörjat utbildning enligt de nya ämnesplanerna för gymnasiet (GY11). Budgetavvikelse investeringar (inventarier) Investering Uppnått resultat Avvikelse Avvikelse % Kommentar till avvikelse 5,5 mkr 4,2 mkr + 1,3 mkr +24 % Fribergaskolan senarelägger sina inköp av inventarier till efter renovering av skolan. Utmaningar för framtiden Förskolan Förskolorna behöver bli bättre på att attrahera förskollärare vid nyrekrytering för att nå målet med 50 % högskoleutbildade i verksamheten. Konkurrensen om barnen har hårdnat med anledning av att det dels finns färre barn i åldern 1-5 år, dels att det skett nyetableringar av förskolor i enskild drift. De kommunala förskolorna behöver därför stärka sin image i syfte att attrahera föräldrar att söka en förskola i kommunal drift. Målområdet utveckling och lärande hos barnen kommer att fortsätta prioriteras högt.

4 Äldre och personer med funktionsnedsättning Produktionens största utmaning framöver är att klara en god kvalitet inom äldreomsorgen inom de ekonomiska ersättningar som kommunen fastställt. Rapporten Kommunens kvalitet i korthet 2011 visar att kommunens kostnader per kund har sjunkit något både avseende hemtjänsten och äldreboenden. De sänkta kostnaderna per kund i äldreboenden för socialnämnden har inneburit sänkta intäkter för utförarna. Detta har skett samtidigt de boende som flyttat in blir allt äldre och behöver mer av sjukvårdande insatser. Vad gäller den kommunala hemtjänsten och LSS Personstöd så har kommunfullmäktige i budget beslutat att uppdra till kommunstyrelsen, att i samråd med produktionsstyrelsen utreda förutsättningarna för den kommunala hemtjänstens verksamhet och LSS Personstöd och föreslå eventuella förändringar. Ungdom och skola Hösten införs en ny betygsskala och betyg redan från åk 6. Nya lärargrupper ska sätta betyg. Nationella prov införs i fler ämnen. Den nya behörighetsförordningen innebär att skolornas organisationer kommer att påverkas av att den nya lärarlegitimationen knyts till behörighet i specifika ämnen och till årskurser. Lärares behörigheter kan komma att behöva kompletteras. Könsfördelningen hos personalen på våra skolor är ojämn. En utmaning för framtiden är att öka andelen män. Det är viktigt att eleverna har både manliga och kvinnliga förebilder i sin skolvardag. För att öka samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet planeras för EU-finansierade projekt kring temat internationalisering. För att kunna upprätthålla våra goda skolresultat behöver den kommunala skolan utveckla en strategi och ett åtgärdsprogram för att säkra framtida ledar- och personalförsörjning. Karriärmöjligheter inom kommunen blir viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare. 1-1 Utmaningen framöver i projektet 1-1 är införandet av den förändrade metodiken i undervisningen där kommunikationen sker i en lärportal via datorer. Nyckeltal till stöd för samlad analys Förskola Inskrivna barn/ årsarbetare 5,2 5,1 5,2 5,4 5,0 Andel förskollärare 41% 37% 36% 41% 40% Äldreboenden Andel dygn utan kund/boende 2,1% 2,9% 2,6% 2,5% 2,1% Grundskola Andel med minst betyg godkänt i nationella prov, svenska åk 9 100,0% 99,3% 99,0% 99,7% 99,7% Andel med minst betyg godkänt i nationella prov, matematik åk 9 94,5% 94,9% 95,0% 96,0% 95,0% Meritvärde åk Danderyds gy Betygspoäng i slutbetyg 16,3 16,3 16,4 15,4 15,3 Fritidshem Antal barn/årsarbetare Andel fritidspedagoger 46% 38% 44% 44% *) *) statistik tillgänglig från Skolverket i mars

5 Redovisning av genomförd intern kontroll 2011 samt intern kontrollplan för Nämnd: Produktionsstyrelsen Bilaga 1 Genomförd intern kontroll 2011 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Resultatenhetschefen ansvarar för den interna kontrollen på sin enhet avseende Kundnöjdhet, Medarbetarens nöjdhet och Verksamhetens nyckeltal. Dokumentation sker i balanserade styrkort (Stratsys). Verksamhetsutvecklarna tillsammans med ekonomer/controllers följer årligen upp respektive verksamhet avseende: Verksamhetsberättelse, kvalitetsredovisning och balanserade styrkort. Förutom detta sker internkontroll av, för kommunen gemensamma, fokusområden var arbetsmiljöarbetet ett sådant område. Redovisning av genomförd intern kontroll under 2011 Rutin/system som Avvikelse Kontrollmoment Åtgärd Frekvens Ansvarig granskats Arbetsmiljöarbetet Ingen större avvikelse funnen. (Ingen aktuell skyddsrond på produktionskontoret.) Kontroll en gång under året Förvaltningschef Hantering av boendes egna medel inom äldreomsorgen Kontantkassor inkl handkassor Produktionens rutiner för bevakning av interna och externa avtal Ingen avvikelse funnen. Samtliga äldreboenden har redovisat de skriftliga rutiner som används Förteckningen hos ekonomiavdelningen över personer med handkassa visade sig innehålla personer som slutat i kommunen Att arbetsmiljöansvar enligt delegationsordning fungerar och att lokala handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete finns Att regelverket följts Att rutiner följs för att avslut gjorts korrekt när personer slutat eller när nya personer börjat En inventering av enheternas arbetsmiljödokument och skyddsronder under året har gjorts De rutiner som tillämpas idag på samtliga äldreboenden har inventerats Med hjälp av ekonomiavdelningen har en inventering gjorts av samtliga kontantkassor och avslut har nu gjorts för personal som slutat Kvarstår Att rutinerna följs Tanken var att en inventering av nuvarande rutiner för bevakning av avtalen skulle ha skett samt ev. förslag till förbättringar Kontroll en gång under året Kontroll en gång under året Ekonom på Produktionskontoret Ekonom på Produktionskontoret Ekonom på Produktionskontoret

6 Bilaga 1 EFH elektronisk fakturahantering Kvarstår ett fåtal leverantörer som skickar fakturor utan referensnummer Att antalet fakturor som saknar referensnummer i fakturaadressen minskar Utskick av info löpande till leverantörer Löpande under året Ekonom på Produktionskontoret Styrelsens sammanvägda bedömning av den interna kontrollen Internkontrollen 2011 har gjorts enligt plan utom när det gäller rutiner för bevakning av interna och externa avtal. Arbetet har påbörjats men är inte färdigt 2011 utan kommer att fortsätta under. När det gäller EFH, elektronisk fakturahantering, har problemet med att manuellt hantera feladresserade fakturor dvs fakturor som saknar referensnummer minskat drastiskt. Dock kvarstår ett fåtal leverantörer där vi påminner om att kommunen har elektronisk fakturahantering och att ett referensnummer därför måste finnas med i fakturaadressen. Genom upprepade utskick med skriftlig information om fakturaadress och referensnummer till leverantörer där vi har problem ser vi nu att det minskar med feladresserade fakturor. När det gäller det gemensamma fokusområdet 2011, arbetsmiljöarbete, har resultatet av vår inventering visat att samtliga resultatenheter har antagna planer för det sytematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsronderna dokumenteras i protokoll. Uppföljning görs utifrån dessa av att åtgärder vidtagits med anledning av vad man kommit fram till. 1 Kommungemensamt område: Produktionens uppföljning och kontroll av verksamheten Finns relevanta uppföljningsverktyg som stöder cheferna i arbetet med att göra tillförlitliga uppföljningar och prognoser? Inventering av rutiner och verktyg för uppföljning av löner/personal och ekonomiska prognoser. 2 Betyg Rutiner för betygshantering Inventera rutiner/framtagning av nya Intern kontrollplan Produktionsstyrelsen Riskområde/risktyp Rutin/område Kontrollmoment/ kontrollåtgärd Kontrollansvar/ Frekvens Ekonomerna/ Vid prognostillfällena enligt tidplan Utvecklare/Vid läsårsslutet i majjuni Ekonom m.fl. / löpande 3 Interna avtal Avsaknad av interna avtal Inventering/ plan för framtagning av avtal 4 Introduktioner av nyanställda Rutiner för introduktion av Inventering/framtagning av nya Ekonom m.fl. / nyanställda löpande 5 Pedagogiska luncher Regler för pedagogiska Inventera rutiner/framtagning av Ekonom m.fl. / luncher nya löpande Kontrollmetod Utredning Besök, intervjuer Utredning Utredning Stickprov Rapportering

7 Bilaga 1 Risk- och väsentlighetsanalys Riskområde/Risktyp Beskrivning av risk (beskriv de rutiner etc som berörs) Bedömd sannolikhet 1 Kommungemensamt område: Produktionens uppföljning och kontroll av verksamheten Träffsäkerheten i prognoserna måste bli bättre. Analysarbetet måste förbättras centralt och på resultatenheterna. Sannolikheten är hög för felaktiga prognoser pga undermåliga verktyg för uppföljning av personal och ekonomi. Konsekvensen blir kännbar då åtgärder för att minska underskott inte kan vidtas i rätt tid. 2 Avsaknad av interna avtal Det finns idag många muntliga överenskommelser om ekonomiska ersättningar. Gäller både mellan enheter inom Produktionen och mellan enheter och utbildnings- och kulturkontoret eller socialkontoret. Vi har konstaterat att det saknas skriftliga överenskommelser vilket gör att sannolikheten är stor att så är fallet i stora delar av verksamheten. Konsekvensen blir kännbar eftersom det leder till sämre kontroll över ekonomin och risk för underskott. 3 Betyg Betygssättning är en myndighetsutövning som om den blir fel kan få stora konsekvenser för en enskild elev. Rutiner behöver tas fram för att säkra att de inskrivna betygen är korrekta. Sannolikheten är inte så stor men konsekvensen för enskild elev kan bli allvarlig. 4 Introduktioner av nyanställda chefer Våra rutiner måste uppdateras. Mycket har ändrats så att nu gällande rutiner är inaktuella. Konsekvensen bedöms som lindrig men det är önskvärt att nya chefer kommer igång snabbt för att kunna verka i sin roll. 5 Pedagogiska luncher Sannolikheten är stor att kontrollen inte fungerar av att regelverket följs vad gäller personals rätt till pedagogisk lunch dvs gratis lunch tillsammans med elever/barn. Ingen uppföljning har gjorts av detta under de senaste åren. Konsekvensen bedöms som lindrig. Sannolikhet 1. osannolik (inträffar aldrig eller väldigt sällan) 2. mindre sannolik (inträffar sällan) 3. möjlig (inträffar då och då) 4. sannolik (inträffar ofta) Bedömd konsekvens Summa

8 Bilaga 1 Konsekvens/påverkan Konsekvensvärden: 1. Försumbar - Risken har obetydlig påverkan på möjligheterna att nå verksamhetens mål. Möjligen viss ekonomisk skada och små försämringar av måluppfyllelsen men konsekvenserna kan hanteras inom ramen för den löpande verksamheten. 2. Lindrig - Risken har påverkan som t ex kan ge begränsad försämring på måluppfyllelsen och/eller ekonomisk skada. Konsekvenserna kräver åtgärder från den operativa ledningen och övriga chefer. 3. Kännbar - Risken har påverkan som är relativt allvarlig och äventyrar delar av, eller ger kännbar försämring i måluppfyllelsen. Händelserna kräver åtgärd från styrelse och/eller operativ ledning. 4. Allvarlig - Risken kan ge stor ekonomisk skada, mycket negativa effekter eller helt förhindra att målen för verksamheten nås. Händelserna gör det mycket svårt för styrelse och operativ ledning att hantera situationen. Händelserna kräver åtgärd från styrelse och operativ ledning.

9 Redovisning av uppdrag lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige Nämnd: Produktionsstyrelsen Bilaga 2 Nämndens återrapportering av uppdraget Uppdrag Återrapportering Vidtagna och planerade åtgärder KS Budget Kommunfullmäktige godkänner att produktionsstyrelsen utnyttjar 700 tkr av fondmedel för införande av 1-1 metodik på Mörbyskolan och Fribergaskolan år 7 från höstterminen Produktionsstyrelsen ska, innan medel utnyttjas, återkomma till kommunstyrelsen med en införande- och driftplan för 1-1 metodiken. KF Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyds kommun istället. Se vidtagna och planerade åtgärder. Produktionsstyrelsen fattade under hösten 2010 beslut om att man stöder arbetet med att införa 1-1 på de kommunala skolorna med start på 7-9-skolorna. En projektorganisation formerades under Produktionsledningen. Beställare av projektet är Produktionsstyrelsen. Den mycket komplicerade upphandlingen visade sig kräva konsultstöd och skolornas start försenades därför. De pengar, fondmedel, som därmed inte utnyttjas för skolorna 2011 har används till konsultinsatser istället. Kostnaden för konsultstödet uppgick till 567 tkr. Upphandlingen av 1-1 slutfördes under senhösten 2011 och ett avtal tecknades med LIN Education. Lärarna i åk 7-9 på Mörbyskolan och Fribergaskolan har fått sina datorer i början av vårterminsstarten och går vidare med den utbildning kring undervisningsmetodik och innehåll som är bärande för 1-1. Produktionskontoret har tittat igenom våra centrala dokument och att vi även fortsättningsvis kommer att bevaka så att det står rätt i produktionens handlingar

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret Verksamhetsberättelse, Produktionen Produktionskontoret Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.1 Förskola... 3 1.2 Ungdom och skola... 4 1.3 Verksamheter för äldre och personer

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Information. Förskolor och Grundskolor i fristående regi, Kungsbacka kommun

Information. Förskolor och Grundskolor i fristående regi, Kungsbacka kommun Information Förskolor och Grundskolor i fristående regi, Kungsbacka kommun Jämförelsetjänst Brukarundersökning 2014 Jämförelsetjänst Bakgrund Bakgrund Ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål om ökat

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ordförande: Gun Eriksson (S) Förvaltningschef: Hans Åhnberg Rambudget 2010 Bokslut 2008 Budget 2009 Ram- Preliminär budgetram 2010 Verksamhet Kost Int Netto Kost Int Netto förändring

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-01

Sammanträdesdatum 2007-03-01 Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset klockan 08.00-12:00 Pia Tysklind (s) Johanna Franson (s) tjg ers Björn-Ole Adamsson ( stp) Rita

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-11-01 337 Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer