Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box Lidingö e-adress:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se"

Transkript

1 در ادامه اعتراضات بينالمللی چند کلوپ کارگری اتحادیه کارگری سکو احزاب و سازمان کمونيستی و چپ سوي دی در پی فعاليتهای کانون زندانيان سياسی ایران(در تبعيد)واحد سوي د طی ارسال نامه به سفارت رژیم یا از طریق انتشار بيانيه خواهان لغو احکام زندان فعالان کارگری سقز شدند. انتشار نامههای اعتراضی ادامه دارد که متعاقبا به اطلاع افکار عمومی خواهد رسيد. ترجمه اسناد یاد شده همراه مطالب اصلی به سوي دی و انگليسی به قرار زیر هستند: به: نامه اعتراضی هيي ت مدیره کلوپ کارگری سيتی پندل اتحادیه سکو دولت ایران سفارت جمهوری اسلامی ایران اعتراض عليه احکام زندان فعالان اتحادیهای در ایران هيي ت دبيره کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو با حدود پانصد عضو در استکهلم نسبت به اینکه فعالان اتحادیهای در ایران تحت تعقيب قرار می گيرند و زندانی میشوند اعتراض دارد. ا نها میخواهند ا زادانه به همراه همکارانشان خود را در اتحادیههای مستقل کارگری سازماتدهی کنند که به نظر ما این حق بدیهی ا نان است. اتحادیههای کارگری برای ا نند که از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان حمایت کنند و هر رژیمی موضف است حق فعاليت اتحادیهای را به رسميت بشناسد. ما از رژیم ایران میخواهيم پنچ فعال کارگری را که در ارتباط با برگزاری مراسم اول ماه سال ٢٠٠٤ در شهر سقز دستگير و سپس هر کدام به چند سال زندان محکوم شدند ا زاد شوند. حق تشکيل تشکلهای کارگری باید ایران را هم در بر گيرد. از طرف هي يت مدیره کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو ميشل کيند شایان توجه است که سيتی پندل اداره قطارهای( ( Pendeltåg )ميان شهری استان استکهلم را به عهده دارد. کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو کلوپ خدمه قارهای مهمانداران پندل توک( Pendeltåg ) است. Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box Lidingö eadress: Protest mot fängslandet av iranska fackliga aktivister! Styrelsen inom SEKO Pendelklubben, med drygt 500 medlemmar vid Citypendeln i Stockholm, protesterar mot att fackliga företrädare i Iran förföljs och fängslas. Deras mål är att organisera fria och oberoende fackföreningar tillsammans med sina arbetskamrater, vilket vi ser som en självklar rättighet. Fackföreningar är till för att skydda arbetstagarna gentemot sina arbetsgivare och rätten till ett sådant fackligt arbete bör och måste respekteras av varje lands regim. Vi kräver av den iranska regimen att de fem fackliga företrädarna i staden Sagez, som greps i samband med firandet av 1:a maj 2004 och senare dömdes till flera års fängelse, släpps fria. Rätten till att fritt få bilda fackliga organisationer måste också omfatta Iran! SEKO Pendelklubbens styrelse, genom Micheles Kindh...

2 نامه اعتراضی کلوپ ١١٩ اتحادیه کارگری سکو استکهلم سکو کلوپ ١١٩ تاریخ : ١٣ دسامبر ٢٠٠۵ به سفارت جمهوری اسلامی ایران کلوپ ١١٩ اتحادیه سکو اطلاع یافته که فعالين اتحادیهای در ایران به دليل فعاليتهای اتحادیهای به زندان محکوم شدهاند. اخيرا دادگاهی در شهر سقز در کردستان ایران فعالان مستقل اتحادیهای محمود صالحی دبير سابق سندیکای خبازان را به پنج سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه جلال حسينی عضو سندیکای خبازان را به سه سال زندان محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور را هرکدام جداگانه به دوسال زندان محکوم کرده است. دو فعال دیگر هادی تنومند و اسماعيل خودکام که همراه فعالان فوق الذکر در اول ماه مه ٢٠٠٤ دستگير شده بودند از اتهامات وارده مبرا شدند. ما اعضای کلوپ ١١٩ رژیم ایران را که به حقوق دمکراتيک احترام نمیگذارد و کسانی را که با اعتماد کامل اعضای خود برای دستيابی ا نها به شرایط بهتر و حقوق حقهشان مبارزه می کنند مورد بدرفتاری قرار می دهد قویا محکوم می کنيم. ما خواستار لغو احکام زندان و ا زادی کامل فعالان اتحادیه ای هستيم. ما خواستار بازپس گيری اتهامات و سایر اقدامات تلافی جویانه عليه این فعالان اتحادیهای هستيم. ما خواستار برقراری حقوق و اتحادیههای ا زاد کارگری در ایران هستيم. پر یوهانسون دبير کلوپ ١١٩ اتحادیه کارگری سکو گفتنی است که کلوپ ١١٩ یکی از قوی ترین و حساسترین کلوپهای کارگری اتحادیه کارگری سکو سوي د و متعلق به رانندگان قطار شهری( مترو)است. پر یوهانسون دبير این کلوپ اخيرا به دليل اعتراض به نقض فنی و امنيتی در سيستم قطارهای شهری از سوی شرکت فرانسوی کنکس که مترو استکهلم را اداره می کند از کار اخراج شد. در اعتراض به اخراج وی و یورشی که این شرکت عليه فعالان کارگری ا غاز کرده است کمپينی تحت عنوان "ما سکوت نخواهيم کرد" شکل گرفته است که تاکنون چند اعتصاب و تظاهرات را سازمان داده است که در دو نوبت رانندگان دست از کار کشيده و قطارها شهر استکهلم را متوقف کردند. SEKO Stockholm Klubb 119 Gullmarsplan Klubb 119.doc Stockholm Till Islamiska Republikens Irans Ambassad Det har kommit till Seko Klubb 119 kännedom att fackligt aktiva i Iran har dömts till fängelse på grund av deras fackliga aktivitet. En domstol i staden Saqez i den iranska delen av Kurdistan har nyligen dömt fem oberoende fackliga aktivister till fängelse. Mahmoud Salehi, förre detta ordföranden

3 för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning till staden Ghurveh. Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse, Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. Två andra aktivister, Hadi Tanumand och Esmail Khodkam, som greps tillsammans med ovannämnda aktivister i staden Saqez inför marschen första maj 2004, släpptes fria. Vi i klubben fördömer kraftigt att Irans regim inte respekterar demokratiska rättigheter och behandlar de som i förtroende för sina medlemmar kämpar för att de skall få förbättringar och självklara rättigheter. Vi kräver att de fängslade fackliga representanterna snarats släpps fria. Vi kräver att alla vidare repressalier mot dessa dras tillbaka. Vi kräver att fackliga fri och rättigheter införs i Iran. För Seko Klubb 119 Per Johansson Ordförande... اعتراض کلوپ کارگران پست اتحادیه سکو(سودرمالم) به احکام زندان فعالان کارگری سقز کارگران در ایران از داشتن اتحادیه ا زادی بيان و مطبوعات محروم هستند و تحت شدیدترین سرکوبها قرار دارند. وضعيت کارگران ایران چه در دوران حکومت دیکتاتوری شاه که از حمایت کاخ سفيد برخودار بود و چه در دوران حکومت دیکتاتوری اسلامی به همين منوال بوده است. سرکوب همواره جزي ی از سياست ایدي ولوژی و اقتصاد حاکم در ایران بوده است. کارگران مجبور هستند مدتهای طولانی منتطر دریافت حقوق ناچيز خود به مانند. کارگران در ایران از امنيت شغلی برخوارد نيستتد. ميليونها تن از ا نها فاقد بيمه اجتماعی هستند و حق استفاده از حقوق بيکاری ندارند. در سالهای اخير کارگران ایران با توسل به اعتصاب اعتراض و راه بندان مبارزه برای دستيابی به حقوق خود بهبود شرایط کار کاهش ساعت کار افزایش حقوق حقوقهای پرداخته نشدهی خود و برگشت همکاران اخراجیشان به کار را از سر گرفتهاند. اعتراضات ا نها همواره با یورش پليس مواجه بوده است اما در عين حال ا نها توانستهاند در مواردی رژیم را به عقب نشينی وادار کنند. حکومتگران باید بدانند که قادر نخواهند بود برای هميشه طبقه کارگر متحد را خفه کنند. اخيرا دادگاهی در شهر سقز پنچ فعال مستقل اتحادیهای را به زندان محکوم کرده است. محمود صالحی دبير پيشين سندیکای خبازان سقز به ۵ سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه محکوم شده است. جلال حسينی عضو سندیکای خبازان این شهر به سه سال زندان و محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور هر کدام به دو سال زندان محکوم شدهاند. اتحادیه کارگران پست جنوب استکهلم(سودرمالم) این احکام و هم چنين سرکوب جنبش رویه رشد کارگری در ایران را محکوم میکند. رژیم ایران باید هرچه سریعتر احکام زندان فعالان کارگری را لغو کند. جنبش کارگری جهانی موظف است با تمام امکانات خود از مبارزات کارگران ایران برای دستيابی به ا زادی و حقوق خود و سرنگونی رژیم دیکتاتور حاکم بر ایران حمایت نماید. اتحادیه کارگران پست جنوب استکهلم(سودرمالم) ١۵ دسامبر ٢٠٠۵ وابسته به اتحادیه سراسری سکو SEKO post Södermalm protestera domar mot fackliga aktivister

4 Arbetarna i Iran lever sedan länge under hårt förtryck, utan vare sig förenings yttrande eller pressfrihet. Detta har varit fallet såväl under den nuvarande islamistiska diktaturen, som den tidigare shahens diktatur, som satt med stöd av Vita huset. Förtrycket har, som alltid är fallet, rena politiska, ideologiska och i hög grad en ekonomisk fråga. Arbetarna får ofta vänta länge på sina låga löner, de har ingen anställningstrygghet och miljontals har varken försäkringar eller rätt till någon form av Akassa. De senaste åren har de iranska arbetarna åter börjat kämpa för sina rättigheter. Genom strejker, demonstrationer och trafikblockader kämpar de för bättre arbetsvillkor, högre löner, kortare arbetstider, löneutbetalningar i tid och återanställning av sparkade kamratet. Deras kamp har mötts av hårt motstånd från regimens polis. Men samtidigt har arbetarna flera gånger tvingat regimen att backa, och de styrande kan inte för alltid hålla en enad arbetarklass nere. Nyligen dömde en domstol i staden Saqez 5 oberoende fackliga aktivister till fängelse *Mahmoud Salehi, förre detta ordföranden för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning till staden Ghurveh. *Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse * Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. SEKO post Södermalm fördömer dessa domar, liksom all repression mot Irans återuppvaknande arbetarrörelse. Den iranska regimen måste omedelbart upphäva dessa domar. Det är den internationella arbetarrörelsens plikt att på alla sätt stödja den iranska fackföreningsrörelsens kamp för sina rättigheter, frihet och för att störta diktaturen i Iran. SEKO post Södermalm اطلاعيه حزب سوسياليست سوي د همبستگی با کارگران در ایران علیرغم شرایط طاقت فرسا و سرکوب حکومتی فعالان جنبش کارگری در ایران برای حق برخورداری از امنتيت شغلی شرایط کار مناسب و سازماندهی اتحادیههای کارگری مبارزه میکنند. بخش وسيع طبقه کارگر ایران ماهها در انتظار دریافت حقوق خود بسر می برند در ایران امنيت شغلی وجود ندارد و هر اعتراضی عليه سختی شرایط کار از سوی نيروهای حکومتی سرکوب میشود. فعالان کارگری در ایران مورد اذیت و ا زار قرار میگيرند و زندانی میشوند. کارگرانی که اعتراض کنند از کار اخراج میشوند. طبقه کارگر در ایران از حق سازماندهی خود محروم است. با این حال کارگران در ایران به طور روزمره برای دستيابی به منافع و حقوق خود مبارزه میکنند. اخيرا پنج فعال مستقل اتحادیهای از سوی دادگاهی در شهر سقز در کردستان ایران به زندان محکوم شدهاند. محمود صالحی دبير سابق سندیکای خبازان سقز به پنچ سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه محکوم شده است. جلال حسينی عضو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور هر کدام به دو سال زندان محکوم شدهاند. این پنج نفر و سایر فعالان اتحادیهای باید هرچه سریعتر ا زاد شوند. حزب سوسياليست صد در صد از مبارزات کارگران در ایران حمایت میکند دقيقا همانطوری که از مبارزات در سوي د و جهان به نفع طبقه کارگر و حق کارگران برای سازماندهی مستقل خود و مبارزات مشترکمان برای عدالت امنيت و ا زادی حمایت می کند.

5 رژیم ایران باید هرچه سریعتر فعالان اتحادیهای و کارگران زندانی را ا زاد کند. طبقه کارگر ایران باید از حق ا زادانه سازماندهی خود و فعاليت برای منافع مشترکشان باید هرچه سریعتر اقدام به پرداخت برخوردار شوند. کارفرماهاي ی که حقوق کارگران را پرداخت نکردهاند حقوقمعوقه ا نها کنند. ما تمام جنبش کارگری را فرامیخوانيم عليه یورش به فعالان اتحادیهای در ایران اعتراض کنند و به طور فعال و عملی در حمایت از طبقه کارگر در ایران عکس العمل نشان دهند. ما از دولت سوي د میخواهيم با تمام قدرت عليه یورش به فعالان اتحادیهای در ایران اعتراض نماید و برای ا زادی فوری فعالان زندانی و تضمين حق طبقه کارگر برای سازماندهی خود اقدام به اعمال فشارهای دیپلماتيک عليه رژیم ایران نماید. Solidaritet med arbetarna i Iran! حزب سوسياليست کميته اجراي ی کميته اتحادیه ٢٧ نوامبر ٢٠٠۵ Trots svåra förhållanden och hårt förtryck av regimen i Iran kämpar aktivister inom den iranska arbetarklassen för rätten att organisera fackföreningar, för trygga anställningar och rätten till anständiga arbetsvillkor. Stora delar av arbetarklassen får vänta månader på löneutbetalningar, anställningstrygghet existerar knappast alls och alla protester mot dåliga arbetsförhållanden slås ned av regimens polisstyrkor. Fackligt aktiva trakasseras och fängslas, arbetargrupper som protesterar avskedas, arbetarklassen förvägras rätten att organisera sig. Ändå fortsätter arbetarna i Iran att dagligen kämpa för sina intressen och sina rättigheter. Genom strejker och demonstrationer kämpar man för det självklara: anställningstrygghet, drägliga arbetsvillkor och rätten att organisera sig för att uppnå detta. Nyligen dömdes fem oberoende fackliga aktivister till fängelse av en domstol i staden Saqez i den iranska delen av Kurdistan. Mahmoud Salehi,förre detta ordföranden för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning till staden Ghurveh. Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse, Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. Dessa fem och alla andra fängslade fackliga aktivister i Iran måste omedelbart friges! Socialistiska Partiet stöder arbetarnas kamp i Iran till 100%, precis som vi stöder all kamp i Sverige och i Världen för arbetarklassens intressen, för arbetarnas rätt till självständig organisering och vår gemensamma kamp för rättvisa, trygghet och frihet. Den iranska regimen måste omedelbart frige alla fängslade fackföreningsaktivister och arbetarledare! Den iranska arbetarklassen måste ges rätten att fritt organisera sig och verka för sina gemensamma intressen!

6 De arbetsgivare i Iran som undanhåller löner för de anställda måste omedelbart utbetala de anställdas innestående löner! Vi uppmanar hela arbetarrörelsen att protestera mot övergreppen mot fackliga aktivister i Iran och i aktiv handling agera till stöd för arbetarklassen i Iran. Vi kräver att den svenska regeringen med all kraft protesterar mot övergreppen mot arbetarklassen i Iran och utövar diplomatiska påtryckningar mot regimen i Iran, för att de fängslade aktivisterna omedelbart friges och att arbetarklassen i Iran garanteras rätten att organisera sig. Socialistiska Partiet Verkställande Utskottet Fackliga Utskottet 27 november نامه حزب سوسياليست عدالتخواه سوي د به ري يس جمهور محمود احمدی نژاد جمهور اسلامی ایران سفارت جمهوری اسلامی در سوي د اعتراض به حکم پنچ فعال اتحادیهای حزب سوسياليست عدالتخواه سوي د حکم زندان پنچ فعال مستقل اتحادیهای شهر سقز در کردستان ایران را هجده ماه پس از دستگيری ا نهادر جریان یک راهپيماي ی در اول ماه مه محکوم می کند. به دنبال احکام وحشت برانگيزی که در نهم نوامبر صادر شد محمود صالحی دبير سابق سندیکای خبازان سقز به ۵ سال زندان و دو سال تبعيد به شهرستان قروه محکوم شد. جلال حسينی عضو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان و محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور هرکدام به دو سال زندان محکوم شدند. ما همچنان اطلاع یافتيم که کنفدراسيون جهانی اتحادیههای ا زاد کارگری بر این باور است که تعقيب فعالان کارگری به دنبال ملاقات با هي يت کنفدراسيون جهانی اتحادیههای ا زاد کارگری که به مدت کوتاهی بيش از دستگيریهای سقز در در ا وریل ٢٠٠٤ از ایران دیدار کرد صورت گرفته است. به نطر می رسد ا ن ها به خاطر ملاقات غيرمجاز با دو یا چند نماینده کنفدراسيون به " توطي ه عليه امنيت ملی" متهم شدهاند. حزب سوسياليست عدالتخواه جزي ی از کميته بينالمللی کارگران است که برای حقوق کارکران در همه جا مبارزه میکند. در سوي د حزب ما در صف مقدم مبارزه عليه جنگ امپریاليستی و اشغال عراق بوده است و تهدیدات امپریاليست عليه ایران را محکوم میکند. ما شانه به شانه کارگران ایران در مبارزات ا نان برای دمکراسی و حق ایجاد تشکلهای صنفی ایستادهایم. به این وسيله ما خواهان فوری لغو احکام صادره و براي ت هر پنچ نفر از اتهامات وارده هستيم. از طرف حزب سوسياليست عدالتخواه سوي د ا رنه یوهانسون ١٤ دسامبر ٢٠٠٤ To President Mahmoud Ahmadinejad Islamic Republic of Iran The Embassy of the Islamic Republic of Iran in Sweden

7 Protest against sentences against five trade unionists The Socialist Justice Party of Sweden condemn the sentencing of five independent trade union activists from the city of Saqez, in Iran s Kurdistan Province, eighteen months after they were initially arrested during a May Day rally.under a horrific verdict issued 9 November, Mahmoud Salehi, former President of the Bakery Workers Association in Saqez was sentenced to 5 years imprisonment and 3 years in exile in the city of Ghorveh. Another defendant, Jalal Hosseini, also member of the Bakery Workers Association, was sentenced to 3 years imprisonment. Three other unionists, Mohsen Hakimi, Borhan Divanger and Mohammad Abdipoor have been sentenced to 2 years imprisonment each. We also take note that the ICFTU believe that the unionists prosecution mainly stems from their meetings with an official ICFTU mission which visited Iran in April 2004, shortly before the Saqez Seven s arrests, and that they seem to have been sentenced for unauthorised meetings of two or more people conspiring to commit criminal acts against national security. The Socialist Justice Party is part of the Committee for a Workers International and campaign for workers rights everywhere. In Sweden our party has been in the forefront in the campaign against imperialist war and occupation in Iraq, and also condemn imperialist threats against Iran. We will however stand shoulder to shoulder with Iranian workers in there struggle for democratic and trade union rights in Iran. We herewith demand the immidiate withdrawal of the sentences against the five. On behalf of the Swedish Socialist Justice Party Stockholm 14th of December 2005 Arne Johansson Rättvisepartiet Socialisterna Box 73, S Farsta, Sweden. بيانيه سازمان اقتدار کارگری در باره سرکوب کارگران در ایران پس از دههها سرکوب شدید توسط رژیم ا مریکاي ی دیکتاتوری شاه و هم چنان رژیم کنونی اسلامی کارگران ایران در سالهای اخير دور جدیدی از مبارزه برای احقاق حقوق خود را ا غاز کردهاند. علیرغم اینکه پليس و دادگاه رژیم با توسل به سختترین شيوهها تلاش میکنند هرگونه اعتراضی را درهم شکنند و سقوط دیکتاتور طولانی شده است مبارزه کارگران برای افزایش حقوق و پرداخت به موقع ا ن کاهش ساعت کار شرایط بهتر کار امنيت شغلی و تشکيل اتحادیههای مستقل کارگری ادامه دارد. با برگزاری اعتصاب تظاهرات و راهبندان کارگران توانستند رژیم را در چند مورد به عقب نشينی وادار کنند اما با این حال دستگيری زندان و شکنجه ادامه یافته است. اخيرا دادگاهی در سقز از شهرهای کردستان ایران پنچ فعال اتحادیهای را به زندان محکوم کرد. محمود صالحی دبير سابق سندیکای کارگران خباز سقز به پنچ سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه محکوم شده است. جلال حسينی عصو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان محکوم شده است. محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد ابدیپور هر کذام به دو سال زندان محکوم شدهاند.

8 سازمان اقتدار کارگری احکام صادره و سرکوب کارگران در ایران را محکوم میکند. وظيقه جنبش کارگری بينالمللی است با هر وسيلهای از مبارزات کارگران ایران عليه دیکتاتور سرکوب و سرمایهداری و برای احقاق حقوق و سازمانیابی خود حمایت کند. Uttalande om repressionen mot arbetarna i Iran سازمان اقتدار کارگران ١۵ دسامبر ٢٠٠۵ استکهلم Efter årtionden av hårt förtryck, såväl från den USAstödda shahens diktatur som från den nuvarande islamistiska har Irans arbetare de senaste åren åter börjat kämpa för sina rättigheter. Trots att regimens polis och domstolar med hårda medel försöker slå ner varje protest fortsätter kampen för högre löner som ska betalas ut i tid, kortare arbetstid och bättre arbetsförhållanden, anställningstrygghet, fria fackföreningar och i förlängningen diktaturens fall. Med strejker, demonstrationer och trafikblockader har regimen flera gånger tvingats backa, men fängslandet och tortyren fortsätter. En domstol i Saqez i iranska delen av Kurdistan dömde nyligen fem fackliga aktivister till fängelse: Mahmoud Salehi, förre detta ordföranden för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning. Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse. Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. Arbetarmakt fördömer dessa domar, liksom all repression mot Irans arbetare. Det är den internationella arbetarrörelsens plikt att med alla medel stödja de iranska arbetarnas kamp för sina rättigheter och organisationer, mot diktaturen, förtrycket och kapitalismen. Arbetarmakt

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska 1 Inledning سرآغاز Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion till olika

Läs mer

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش Persiska پرسش و پاسخ درباره شب ادراری اين بروشور از سوی آکادمی سونسکا انورس( Akademien (Svenska Enures منتشر شده است. شب ادراری کودکان چقدر رايج است بيشتر کودکان پس از سن 2-3 سالگی ديگر خود را خيس نمی

Läs mer

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن 1) När du hyr din lägenhet 4) Städning av lägenhet 6) När du ska flytta 9) Flyttstädning 10) El och värme 11) Grannar och hänsyn 12 ) Sopsortering 14) Tvättstugan 15) Brandvarnare 16) Omsorg av din lägenhet

Läs mer

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب Sverige en introduktion آشنائی با سوئد I det här avsnittet ges korta fakta om Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras. در این فصل اطالعات

Läs mer

Persiska för nybörjare

Persiska för nybörjare FACIT Persiska för nybörjare [2012-10-26] KAPITEL 1 D. vatten, med, pappa, doft, utan, fot/ben, tills, gunga, du, han/hon. F. där, gammal, plats, själ/kära, bra, dag, av/från, dålig, vänster, dotter/flicka

Läs mer

Nr. 4 nov. dec. 2014

Nr. 4 nov. dec. 2014 زنان خبری بولتن & Kvinnobulletin شماره 4 آبان / آذر 3131 Nr. 4 nov. dec. 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val

ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA Ditt eget boende ditt eget val VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Den här broschyren vänder sig till dig som bor i en fastighet som nyligen ombildats från

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Vid larm från kärnkraftverket Ringhals gör så här

Vid larm från kärnkraftverket Ringhals gör så här 2011 Vid larm från kärnkraftverket Ringhals gör så här Signalen Viktigt meddelande Viktigt meddelande -både i fred och krig 14 7 sek 7 14 7 Faran över 30 40 sek lång signal Gör så här om larmet går Är

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT

FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT GÄLLER ERBJUDANDET ATT OMBILDA FÖR DIG? Akalla Bagarmossen Bandhagen Blackeberg Bredäng Enskede Gård Enskedefältet Fagersjö Farsta Farsta Strand Farstanäset Grimsta Gubbängen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

GÖTEBORG. Av Nicolas Kolovos efter filmen Himmel över Berlin LÄRARHANDLEDNING

GÖTEBORG. Av Nicolas Kolovos efter filmen Himmel över Berlin LÄRARHANDLEDNING HIMMEL ÖVER GÖTEBORG Av Nicolas Kolovos efter filmen Himmel över Berlin LÄRARHANDLEDNING VÄLKOMNA! Himmel över Göteborg är en poetisk kärlekshistoria med inslag från den verklighet som just nu pågår i Göteborg,

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket Kursbok till deltagarna som går utbildningen om facket 1 2 innehåll 5 Kurspass 1 Människovärde 9 Kurspass 2 Unga arbetare och makten på arbetets marknad 13 Kurspass 3 Klass och rättvisa 17 Kurspass 4 Facklig

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

EN FRI KÄMPANDE FACKFÖRENING. SAC Syndikalisterna

EN FRI KÄMPANDE FACKFÖRENING. SAC Syndikalisterna EN FRI KÄMPANDE FACKFÖRENING SAC Syndikalisterna EN FRI KÄMPANDE FACKFÖRENING Under senare år har en drastisk ekonomisk omfördelning skett i samhället, från de sämst ställda till de som redan lever i

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Regeringen respekterar generellt de mänskliga rättigheterna (MR) även om det finns

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Poesi utan gränser 2013

Poesi utan gränser 2013 Poesi utan gränser 2013 Detta häfte innehåller de 35 dikter på 12 olika språk som framfördes vid finalen av dikttävlingen Poesi utan gränser. Finalen ägde rum på Uppsala Stadsbibliotek söndagen den 17

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer

EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad

EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad J Arbetslivsinstitutet ILO:s konstitution (1919) Whereas the failure of any nation to adopt humane conditions of labour is an obstacle

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi vill

Läs mer

DAWIT OCH FÖRTRYCKET - VAD SVERIGE KAN GÖRA FÖR FRIHET I ERITREA DAWIT OCH FÖRTRYCKET. - vad Sverige kan göra för frihet i Eritrea

DAWIT OCH FÖRTRYCKET - VAD SVERIGE KAN GÖRA FÖR FRIHET I ERITREA DAWIT OCH FÖRTRYCKET. - vad Sverige kan göra för frihet i Eritrea DAWIT OCH FÖRTRYCKET - vad Sverige kan göra för frihet i Eritrea Liberala ungdomsförbundet 2005 / 2006 DAWIT OCH FÖRTRYCKET - VAD SVERIGE KAN GÖRA FÖR FRIHET I ERITREA Lördagen den 19 november nåddes vi

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER HSB Skåne 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Policy 3 3 Definition och exempel 3 4 Om du utsätts 5 5 Om du får kännedom 6 6 Handlingsplan för arbetsgivaren 6 7

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Vid larm från kärnkraftverket i Forsmark gör så här

Vid larm från kärnkraftverket i Forsmark gör så här 2011 Vid larm från kärnkraftverket i Forsmark gör så här Signalen Viktigt meddelande Viktigt meddelande -både i fred och krig 14 7 sek 7 14 7 Faran över 30 40 sek lång signal Gör så här om larmet går Är

Läs mer

ORGANISERING FÖRÄNDRAR VÄRLDEN! MÖT FACKLIGT AKTIVA SOM TROTSAR FÖRTRYCK

ORGANISERING FÖRÄNDRAR VÄRLDEN! MÖT FACKLIGT AKTIVA SOM TROTSAR FÖRTRYCK ORGANISERING FÖRÄNDRAR VÄRLDEN! MÖT FACKLIGT AKTIVA SOM TROTSAR FÖRTRYCK DE KÄMPAR FÖR FACKLIGA RÄTTIGHETER I den här broschyren kan du läsa om hur den fackliga situationen ser ut i några länder i världen.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Please, accept, Madam and Sirs, the assurances of my highest consideration.

Please, accept, Madam and Sirs, the assurances of my highest consideration. Stockholm, 12 April 2013 UF2013/8598/UD/FMR Ministry for Foreign Affairs Sweden Director-General for Legal Affairs Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde den 13 november tre viktiga beslut nämligen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer