Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box Lidingö e-adress:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se"

Transkript

1 در ادامه اعتراضات بينالمللی چند کلوپ کارگری اتحادیه کارگری سکو احزاب و سازمان کمونيستی و چپ سوي دی در پی فعاليتهای کانون زندانيان سياسی ایران(در تبعيد)واحد سوي د طی ارسال نامه به سفارت رژیم یا از طریق انتشار بيانيه خواهان لغو احکام زندان فعالان کارگری سقز شدند. انتشار نامههای اعتراضی ادامه دارد که متعاقبا به اطلاع افکار عمومی خواهد رسيد. ترجمه اسناد یاد شده همراه مطالب اصلی به سوي دی و انگليسی به قرار زیر هستند: به: نامه اعتراضی هيي ت مدیره کلوپ کارگری سيتی پندل اتحادیه سکو دولت ایران سفارت جمهوری اسلامی ایران اعتراض عليه احکام زندان فعالان اتحادیهای در ایران هيي ت دبيره کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو با حدود پانصد عضو در استکهلم نسبت به اینکه فعالان اتحادیهای در ایران تحت تعقيب قرار می گيرند و زندانی میشوند اعتراض دارد. ا نها میخواهند ا زادانه به همراه همکارانشان خود را در اتحادیههای مستقل کارگری سازماتدهی کنند که به نظر ما این حق بدیهی ا نان است. اتحادیههای کارگری برای ا نند که از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان حمایت کنند و هر رژیمی موضف است حق فعاليت اتحادیهای را به رسميت بشناسد. ما از رژیم ایران میخواهيم پنچ فعال کارگری را که در ارتباط با برگزاری مراسم اول ماه سال ٢٠٠٤ در شهر سقز دستگير و سپس هر کدام به چند سال زندان محکوم شدند ا زاد شوند. حق تشکيل تشکلهای کارگری باید ایران را هم در بر گيرد. از طرف هي يت مدیره کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو ميشل کيند شایان توجه است که سيتی پندل اداره قطارهای( ( Pendeltåg )ميان شهری استان استکهلم را به عهده دارد. کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو کلوپ خدمه قارهای مهمانداران پندل توک( Pendeltåg ) است. Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box Lidingö eadress: Protest mot fängslandet av iranska fackliga aktivister! Styrelsen inom SEKO Pendelklubben, med drygt 500 medlemmar vid Citypendeln i Stockholm, protesterar mot att fackliga företrädare i Iran förföljs och fängslas. Deras mål är att organisera fria och oberoende fackföreningar tillsammans med sina arbetskamrater, vilket vi ser som en självklar rättighet. Fackföreningar är till för att skydda arbetstagarna gentemot sina arbetsgivare och rätten till ett sådant fackligt arbete bör och måste respekteras av varje lands regim. Vi kräver av den iranska regimen att de fem fackliga företrädarna i staden Sagez, som greps i samband med firandet av 1:a maj 2004 och senare dömdes till flera års fängelse, släpps fria. Rätten till att fritt få bilda fackliga organisationer måste också omfatta Iran! SEKO Pendelklubbens styrelse, genom Micheles Kindh...

2 نامه اعتراضی کلوپ ١١٩ اتحادیه کارگری سکو استکهلم سکو کلوپ ١١٩ تاریخ : ١٣ دسامبر ٢٠٠۵ به سفارت جمهوری اسلامی ایران کلوپ ١١٩ اتحادیه سکو اطلاع یافته که فعالين اتحادیهای در ایران به دليل فعاليتهای اتحادیهای به زندان محکوم شدهاند. اخيرا دادگاهی در شهر سقز در کردستان ایران فعالان مستقل اتحادیهای محمود صالحی دبير سابق سندیکای خبازان را به پنج سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه جلال حسينی عضو سندیکای خبازان را به سه سال زندان محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور را هرکدام جداگانه به دوسال زندان محکوم کرده است. دو فعال دیگر هادی تنومند و اسماعيل خودکام که همراه فعالان فوق الذکر در اول ماه مه ٢٠٠٤ دستگير شده بودند از اتهامات وارده مبرا شدند. ما اعضای کلوپ ١١٩ رژیم ایران را که به حقوق دمکراتيک احترام نمیگذارد و کسانی را که با اعتماد کامل اعضای خود برای دستيابی ا نها به شرایط بهتر و حقوق حقهشان مبارزه می کنند مورد بدرفتاری قرار می دهد قویا محکوم می کنيم. ما خواستار لغو احکام زندان و ا زادی کامل فعالان اتحادیه ای هستيم. ما خواستار بازپس گيری اتهامات و سایر اقدامات تلافی جویانه عليه این فعالان اتحادیهای هستيم. ما خواستار برقراری حقوق و اتحادیههای ا زاد کارگری در ایران هستيم. پر یوهانسون دبير کلوپ ١١٩ اتحادیه کارگری سکو گفتنی است که کلوپ ١١٩ یکی از قوی ترین و حساسترین کلوپهای کارگری اتحادیه کارگری سکو سوي د و متعلق به رانندگان قطار شهری( مترو)است. پر یوهانسون دبير این کلوپ اخيرا به دليل اعتراض به نقض فنی و امنيتی در سيستم قطارهای شهری از سوی شرکت فرانسوی کنکس که مترو استکهلم را اداره می کند از کار اخراج شد. در اعتراض به اخراج وی و یورشی که این شرکت عليه فعالان کارگری ا غاز کرده است کمپينی تحت عنوان "ما سکوت نخواهيم کرد" شکل گرفته است که تاکنون چند اعتصاب و تظاهرات را سازمان داده است که در دو نوبت رانندگان دست از کار کشيده و قطارها شهر استکهلم را متوقف کردند. SEKO Stockholm Klubb 119 Gullmarsplan Klubb 119.doc Stockholm Till Islamiska Republikens Irans Ambassad Det har kommit till Seko Klubb 119 kännedom att fackligt aktiva i Iran har dömts till fängelse på grund av deras fackliga aktivitet. En domstol i staden Saqez i den iranska delen av Kurdistan har nyligen dömt fem oberoende fackliga aktivister till fängelse. Mahmoud Salehi, förre detta ordföranden

3 för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning till staden Ghurveh. Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse, Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. Två andra aktivister, Hadi Tanumand och Esmail Khodkam, som greps tillsammans med ovannämnda aktivister i staden Saqez inför marschen första maj 2004, släpptes fria. Vi i klubben fördömer kraftigt att Irans regim inte respekterar demokratiska rättigheter och behandlar de som i förtroende för sina medlemmar kämpar för att de skall få förbättringar och självklara rättigheter. Vi kräver att de fängslade fackliga representanterna snarats släpps fria. Vi kräver att alla vidare repressalier mot dessa dras tillbaka. Vi kräver att fackliga fri och rättigheter införs i Iran. För Seko Klubb 119 Per Johansson Ordförande... اعتراض کلوپ کارگران پست اتحادیه سکو(سودرمالم) به احکام زندان فعالان کارگری سقز کارگران در ایران از داشتن اتحادیه ا زادی بيان و مطبوعات محروم هستند و تحت شدیدترین سرکوبها قرار دارند. وضعيت کارگران ایران چه در دوران حکومت دیکتاتوری شاه که از حمایت کاخ سفيد برخودار بود و چه در دوران حکومت دیکتاتوری اسلامی به همين منوال بوده است. سرکوب همواره جزي ی از سياست ایدي ولوژی و اقتصاد حاکم در ایران بوده است. کارگران مجبور هستند مدتهای طولانی منتطر دریافت حقوق ناچيز خود به مانند. کارگران در ایران از امنيت شغلی برخوارد نيستتد. ميليونها تن از ا نها فاقد بيمه اجتماعی هستند و حق استفاده از حقوق بيکاری ندارند. در سالهای اخير کارگران ایران با توسل به اعتصاب اعتراض و راه بندان مبارزه برای دستيابی به حقوق خود بهبود شرایط کار کاهش ساعت کار افزایش حقوق حقوقهای پرداخته نشدهی خود و برگشت همکاران اخراجیشان به کار را از سر گرفتهاند. اعتراضات ا نها همواره با یورش پليس مواجه بوده است اما در عين حال ا نها توانستهاند در مواردی رژیم را به عقب نشينی وادار کنند. حکومتگران باید بدانند که قادر نخواهند بود برای هميشه طبقه کارگر متحد را خفه کنند. اخيرا دادگاهی در شهر سقز پنچ فعال مستقل اتحادیهای را به زندان محکوم کرده است. محمود صالحی دبير پيشين سندیکای خبازان سقز به ۵ سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه محکوم شده است. جلال حسينی عضو سندیکای خبازان این شهر به سه سال زندان و محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور هر کدام به دو سال زندان محکوم شدهاند. اتحادیه کارگران پست جنوب استکهلم(سودرمالم) این احکام و هم چنين سرکوب جنبش رویه رشد کارگری در ایران را محکوم میکند. رژیم ایران باید هرچه سریعتر احکام زندان فعالان کارگری را لغو کند. جنبش کارگری جهانی موظف است با تمام امکانات خود از مبارزات کارگران ایران برای دستيابی به ا زادی و حقوق خود و سرنگونی رژیم دیکتاتور حاکم بر ایران حمایت نماید. اتحادیه کارگران پست جنوب استکهلم(سودرمالم) ١۵ دسامبر ٢٠٠۵ وابسته به اتحادیه سراسری سکو SEKO post Södermalm protestera domar mot fackliga aktivister

4 Arbetarna i Iran lever sedan länge under hårt förtryck, utan vare sig förenings yttrande eller pressfrihet. Detta har varit fallet såväl under den nuvarande islamistiska diktaturen, som den tidigare shahens diktatur, som satt med stöd av Vita huset. Förtrycket har, som alltid är fallet, rena politiska, ideologiska och i hög grad en ekonomisk fråga. Arbetarna får ofta vänta länge på sina låga löner, de har ingen anställningstrygghet och miljontals har varken försäkringar eller rätt till någon form av Akassa. De senaste åren har de iranska arbetarna åter börjat kämpa för sina rättigheter. Genom strejker, demonstrationer och trafikblockader kämpar de för bättre arbetsvillkor, högre löner, kortare arbetstider, löneutbetalningar i tid och återanställning av sparkade kamratet. Deras kamp har mötts av hårt motstånd från regimens polis. Men samtidigt har arbetarna flera gånger tvingat regimen att backa, och de styrande kan inte för alltid hålla en enad arbetarklass nere. Nyligen dömde en domstol i staden Saqez 5 oberoende fackliga aktivister till fängelse *Mahmoud Salehi, förre detta ordföranden för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning till staden Ghurveh. *Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse * Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. SEKO post Södermalm fördömer dessa domar, liksom all repression mot Irans återuppvaknande arbetarrörelse. Den iranska regimen måste omedelbart upphäva dessa domar. Det är den internationella arbetarrörelsens plikt att på alla sätt stödja den iranska fackföreningsrörelsens kamp för sina rättigheter, frihet och för att störta diktaturen i Iran. SEKO post Södermalm اطلاعيه حزب سوسياليست سوي د همبستگی با کارگران در ایران علیرغم شرایط طاقت فرسا و سرکوب حکومتی فعالان جنبش کارگری در ایران برای حق برخورداری از امنتيت شغلی شرایط کار مناسب و سازماندهی اتحادیههای کارگری مبارزه میکنند. بخش وسيع طبقه کارگر ایران ماهها در انتظار دریافت حقوق خود بسر می برند در ایران امنيت شغلی وجود ندارد و هر اعتراضی عليه سختی شرایط کار از سوی نيروهای حکومتی سرکوب میشود. فعالان کارگری در ایران مورد اذیت و ا زار قرار میگيرند و زندانی میشوند. کارگرانی که اعتراض کنند از کار اخراج میشوند. طبقه کارگر در ایران از حق سازماندهی خود محروم است. با این حال کارگران در ایران به طور روزمره برای دستيابی به منافع و حقوق خود مبارزه میکنند. اخيرا پنج فعال مستقل اتحادیهای از سوی دادگاهی در شهر سقز در کردستان ایران به زندان محکوم شدهاند. محمود صالحی دبير سابق سندیکای خبازان سقز به پنچ سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه محکوم شده است. جلال حسينی عضو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور هر کدام به دو سال زندان محکوم شدهاند. این پنج نفر و سایر فعالان اتحادیهای باید هرچه سریعتر ا زاد شوند. حزب سوسياليست صد در صد از مبارزات کارگران در ایران حمایت میکند دقيقا همانطوری که از مبارزات در سوي د و جهان به نفع طبقه کارگر و حق کارگران برای سازماندهی مستقل خود و مبارزات مشترکمان برای عدالت امنيت و ا زادی حمایت می کند.

5 رژیم ایران باید هرچه سریعتر فعالان اتحادیهای و کارگران زندانی را ا زاد کند. طبقه کارگر ایران باید از حق ا زادانه سازماندهی خود و فعاليت برای منافع مشترکشان باید هرچه سریعتر اقدام به پرداخت برخوردار شوند. کارفرماهاي ی که حقوق کارگران را پرداخت نکردهاند حقوقمعوقه ا نها کنند. ما تمام جنبش کارگری را فرامیخوانيم عليه یورش به فعالان اتحادیهای در ایران اعتراض کنند و به طور فعال و عملی در حمایت از طبقه کارگر در ایران عکس العمل نشان دهند. ما از دولت سوي د میخواهيم با تمام قدرت عليه یورش به فعالان اتحادیهای در ایران اعتراض نماید و برای ا زادی فوری فعالان زندانی و تضمين حق طبقه کارگر برای سازماندهی خود اقدام به اعمال فشارهای دیپلماتيک عليه رژیم ایران نماید. Solidaritet med arbetarna i Iran! حزب سوسياليست کميته اجراي ی کميته اتحادیه ٢٧ نوامبر ٢٠٠۵ Trots svåra förhållanden och hårt förtryck av regimen i Iran kämpar aktivister inom den iranska arbetarklassen för rätten att organisera fackföreningar, för trygga anställningar och rätten till anständiga arbetsvillkor. Stora delar av arbetarklassen får vänta månader på löneutbetalningar, anställningstrygghet existerar knappast alls och alla protester mot dåliga arbetsförhållanden slås ned av regimens polisstyrkor. Fackligt aktiva trakasseras och fängslas, arbetargrupper som protesterar avskedas, arbetarklassen förvägras rätten att organisera sig. Ändå fortsätter arbetarna i Iran att dagligen kämpa för sina intressen och sina rättigheter. Genom strejker och demonstrationer kämpar man för det självklara: anställningstrygghet, drägliga arbetsvillkor och rätten att organisera sig för att uppnå detta. Nyligen dömdes fem oberoende fackliga aktivister till fängelse av en domstol i staden Saqez i den iranska delen av Kurdistan. Mahmoud Salehi,förre detta ordföranden för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning till staden Ghurveh. Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse, Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. Dessa fem och alla andra fängslade fackliga aktivister i Iran måste omedelbart friges! Socialistiska Partiet stöder arbetarnas kamp i Iran till 100%, precis som vi stöder all kamp i Sverige och i Världen för arbetarklassens intressen, för arbetarnas rätt till självständig organisering och vår gemensamma kamp för rättvisa, trygghet och frihet. Den iranska regimen måste omedelbart frige alla fängslade fackföreningsaktivister och arbetarledare! Den iranska arbetarklassen måste ges rätten att fritt organisera sig och verka för sina gemensamma intressen!

6 De arbetsgivare i Iran som undanhåller löner för de anställda måste omedelbart utbetala de anställdas innestående löner! Vi uppmanar hela arbetarrörelsen att protestera mot övergreppen mot fackliga aktivister i Iran och i aktiv handling agera till stöd för arbetarklassen i Iran. Vi kräver att den svenska regeringen med all kraft protesterar mot övergreppen mot arbetarklassen i Iran och utövar diplomatiska påtryckningar mot regimen i Iran, för att de fängslade aktivisterna omedelbart friges och att arbetarklassen i Iran garanteras rätten att organisera sig. Socialistiska Partiet Verkställande Utskottet Fackliga Utskottet 27 november نامه حزب سوسياليست عدالتخواه سوي د به ري يس جمهور محمود احمدی نژاد جمهور اسلامی ایران سفارت جمهوری اسلامی در سوي د اعتراض به حکم پنچ فعال اتحادیهای حزب سوسياليست عدالتخواه سوي د حکم زندان پنچ فعال مستقل اتحادیهای شهر سقز در کردستان ایران را هجده ماه پس از دستگيری ا نهادر جریان یک راهپيماي ی در اول ماه مه محکوم می کند. به دنبال احکام وحشت برانگيزی که در نهم نوامبر صادر شد محمود صالحی دبير سابق سندیکای خبازان سقز به ۵ سال زندان و دو سال تبعيد به شهرستان قروه محکوم شد. جلال حسينی عضو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان و محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور هرکدام به دو سال زندان محکوم شدند. ما همچنان اطلاع یافتيم که کنفدراسيون جهانی اتحادیههای ا زاد کارگری بر این باور است که تعقيب فعالان کارگری به دنبال ملاقات با هي يت کنفدراسيون جهانی اتحادیههای ا زاد کارگری که به مدت کوتاهی بيش از دستگيریهای سقز در در ا وریل ٢٠٠٤ از ایران دیدار کرد صورت گرفته است. به نطر می رسد ا ن ها به خاطر ملاقات غيرمجاز با دو یا چند نماینده کنفدراسيون به " توطي ه عليه امنيت ملی" متهم شدهاند. حزب سوسياليست عدالتخواه جزي ی از کميته بينالمللی کارگران است که برای حقوق کارکران در همه جا مبارزه میکند. در سوي د حزب ما در صف مقدم مبارزه عليه جنگ امپریاليستی و اشغال عراق بوده است و تهدیدات امپریاليست عليه ایران را محکوم میکند. ما شانه به شانه کارگران ایران در مبارزات ا نان برای دمکراسی و حق ایجاد تشکلهای صنفی ایستادهایم. به این وسيله ما خواهان فوری لغو احکام صادره و براي ت هر پنچ نفر از اتهامات وارده هستيم. از طرف حزب سوسياليست عدالتخواه سوي د ا رنه یوهانسون ١٤ دسامبر ٢٠٠٤ To President Mahmoud Ahmadinejad Islamic Republic of Iran The Embassy of the Islamic Republic of Iran in Sweden

7 Protest against sentences against five trade unionists The Socialist Justice Party of Sweden condemn the sentencing of five independent trade union activists from the city of Saqez, in Iran s Kurdistan Province, eighteen months after they were initially arrested during a May Day rally.under a horrific verdict issued 9 November, Mahmoud Salehi, former President of the Bakery Workers Association in Saqez was sentenced to 5 years imprisonment and 3 years in exile in the city of Ghorveh. Another defendant, Jalal Hosseini, also member of the Bakery Workers Association, was sentenced to 3 years imprisonment. Three other unionists, Mohsen Hakimi, Borhan Divanger and Mohammad Abdipoor have been sentenced to 2 years imprisonment each. We also take note that the ICFTU believe that the unionists prosecution mainly stems from their meetings with an official ICFTU mission which visited Iran in April 2004, shortly before the Saqez Seven s arrests, and that they seem to have been sentenced for unauthorised meetings of two or more people conspiring to commit criminal acts against national security. The Socialist Justice Party is part of the Committee for a Workers International and campaign for workers rights everywhere. In Sweden our party has been in the forefront in the campaign against imperialist war and occupation in Iraq, and also condemn imperialist threats against Iran. We will however stand shoulder to shoulder with Iranian workers in there struggle for democratic and trade union rights in Iran. We herewith demand the immidiate withdrawal of the sentences against the five. On behalf of the Swedish Socialist Justice Party Stockholm 14th of December 2005 Arne Johansson Rättvisepartiet Socialisterna Box 73, S Farsta, Sweden. بيانيه سازمان اقتدار کارگری در باره سرکوب کارگران در ایران پس از دههها سرکوب شدید توسط رژیم ا مریکاي ی دیکتاتوری شاه و هم چنان رژیم کنونی اسلامی کارگران ایران در سالهای اخير دور جدیدی از مبارزه برای احقاق حقوق خود را ا غاز کردهاند. علیرغم اینکه پليس و دادگاه رژیم با توسل به سختترین شيوهها تلاش میکنند هرگونه اعتراضی را درهم شکنند و سقوط دیکتاتور طولانی شده است مبارزه کارگران برای افزایش حقوق و پرداخت به موقع ا ن کاهش ساعت کار شرایط بهتر کار امنيت شغلی و تشکيل اتحادیههای مستقل کارگری ادامه دارد. با برگزاری اعتصاب تظاهرات و راهبندان کارگران توانستند رژیم را در چند مورد به عقب نشينی وادار کنند اما با این حال دستگيری زندان و شکنجه ادامه یافته است. اخيرا دادگاهی در سقز از شهرهای کردستان ایران پنچ فعال اتحادیهای را به زندان محکوم کرد. محمود صالحی دبير سابق سندیکای کارگران خباز سقز به پنچ سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه محکوم شده است. جلال حسينی عصو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان محکوم شده است. محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد ابدیپور هر کذام به دو سال زندان محکوم شدهاند.

8 سازمان اقتدار کارگری احکام صادره و سرکوب کارگران در ایران را محکوم میکند. وظيقه جنبش کارگری بينالمللی است با هر وسيلهای از مبارزات کارگران ایران عليه دیکتاتور سرکوب و سرمایهداری و برای احقاق حقوق و سازمانیابی خود حمایت کند. Uttalande om repressionen mot arbetarna i Iran سازمان اقتدار کارگران ١۵ دسامبر ٢٠٠۵ استکهلم Efter årtionden av hårt förtryck, såväl från den USAstödda shahens diktatur som från den nuvarande islamistiska har Irans arbetare de senaste åren åter börjat kämpa för sina rättigheter. Trots att regimens polis och domstolar med hårda medel försöker slå ner varje protest fortsätter kampen för högre löner som ska betalas ut i tid, kortare arbetstid och bättre arbetsförhållanden, anställningstrygghet, fria fackföreningar och i förlängningen diktaturens fall. Med strejker, demonstrationer och trafikblockader har regimen flera gånger tvingats backa, men fängslandet och tortyren fortsätter. En domstol i Saqez i iranska delen av Kurdistan dömde nyligen fem fackliga aktivister till fängelse: Mahmoud Salehi, förre detta ordföranden för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning. Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse. Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. Arbetarmakt fördömer dessa domar, liksom all repression mot Irans arbetare. Det är den internationella arbetarrörelsens plikt att med alla medel stödja de iranska arbetarnas kamp för sina rättigheter och organisationer, mot diktaturen, förtrycket och kapitalismen. Arbetarmakt

گزارش اعتراضات اول ژوئن

گزارش اعتراضات اول ژوئن گزارش اعتراضات اول ژوئن نیرو های چپ استکهلم چندی قبل خبر مسافرت وزیر خارجه ایران را به اسکاندیناوی افشا کردند و متعاقب آن تا روشن شدن تاریخ معین این سفر بالفاصله اقدام به ایجاد کمیته ای مرکب از احزاب وسازمانها

Läs mer

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill!

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! DARI För mitt bästa دفرتچهای در مورد کنوانسیون حقوق اطفال För mitt bästa Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! Nalle eller mustasch. Du räknas som barn upp till 18 år. Nalle eller mustasch.

Läs mer

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال دری Dari این دفترچه معلوماتی از طرف اکادمی انورس یا شب ادراری سویدن EnuresAkademin( )Svenska تهیه گردیده است شب ادراری اطفال چقدر معمول است بیشتر طفل ها در سنین ٢

Läs mer

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند داری Föräldrapenning بچه مرخصی حقوق حقوق مرخصی بچه داری (föräldrapenning) حقوقی است که پدر ومادردریافت میکنند که بتوانند بجای کارکردن با کودکان خود درخانه بمانند. وبرای هرفرزندی درمجموع ۴۸۰ روز پول پرداخت

Läs mer

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska 1 Inledning سرآغاز Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion till olika

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan آمديد... پيش به دبستانی خوش Telefonnummer تلفن : Vad är svensk förskola? پيش دبستانی سوئدی چيست Förskolan är till för barn mellan 1 och 6 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar

Läs mer

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad]

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad] اطلاعات از سوی صندوق بيمه ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨ فوق العاده مسکن[ Bostadstillägg ] - برای افرادی که کمک هزینه فعاليت [aktivitetsersättning] یا کمک هزینه بيماری [sjukersättning] دریافت می کنند [ till dig som har

Läs mer

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد Persiska برای جوانان از ۲۰ ۱۶ سال: دبیرستان سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری دوران دبستان ودبیرستان ویژه عقب افتادگان کودکان و نوجوانان عقب افتاده بین ۲۰

Läs mer

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها کودکستان برای کودک شماست اداره کل مدارس اين بروشور را می توان از اين راه سفارش داد: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel:

Läs mer

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا FARSI فارسی آموزش کمونی بزرگساالن آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا در سطح دبیرستان دارید. شما میتوانید یک یا چندین دوره آموزشی یا کورسهای تحصیلی را با هم بخوانید

Läs mer

گاهنامه فریاد خاوران

گاهنامه فریاد خاوران ژانویه 7102 شماره 7 بهمن 0931 shorahamkari@gmail.com رژیم جمهوری اسالمی ایران از همان بدو به قدرت رسیدن با زندانی کردن شکنجه اعدام کشتار مخالفین تحمیل فقر و بیکاری افزایش اعتیاد و فحشا در جامعه به حیات

Läs mer

معلومات برای پناهجویان در سویدن

معلومات برای پناهجویان در سویدن Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت معلومات برای پناهجویان در سویدن Till dig som söker asyl i Sverige Dari www.migrationsverket.se 1 معلومات برای پناهجویان در سویدن متامی قوانین در مورد پناهنده

Läs mer

به اداره کاریابی خوش آمدید

به اداره کاریابی خوش آمدید به اداره کاریابی خوش آمدید Välkommen till Arbetsförmedlingen Persiska درباره اداره کاریابی به دنبال کار میگردید میخواهید درباره وضعیت در بازار کار بیشتر بدانید احتیاج به راهنمایی و توصیه برای یافتن کار

Läs mer

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش Persiska پرسش و پاسخ درباره شب ادراری اين بروشور از سوی آکادمی سونسکا انورس( Akademien (Svenska Enures منتشر شده است. شب ادراری کودکان چقدر رايج است بيشتر کودکان پس از سن 2-3 سالگی ديگر خود را خيس نمی

Läs mer

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن 1) När du hyr din lägenhet 4) Städning av lägenhet 6) När du ska flytta 9) Flyttstädning 10) El och värme 11) Grannar och hänsyn 12 ) Sopsortering 14) Tvättstugan 15) Brandvarnare 16) Omsorg av din lägenhet

Läs mer

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند حاال چه می شود منظور از درمان اجباری آنست که حال مشا هبرت شود طوری که مشا نیاز به درمان اجباری

Läs mer

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد Tvättning När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. Du kan tvätta mörka kläder och kläder med starka färger tillsammans. Vita kläder och kläder med ljusa färger ska du tvätta i en

Läs mer

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد.

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. آیا به کمک نیاز دارید اینصورت به خدمات مشتریان بانک اینترنتی به شماره تلفن ٩٧ ٧۵ ١٢ ٠٧٧١ همه روزه از ساعت ٠٧:٠٠ تا ساعت ٢٣:٠٠ تماس بگیرید.

Läs mer

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت يکبار در هر ترم شما و فرزندتان آموزگار و يا مسئول کالس را مالقات خواهيد کرد تا يک گفتگوی پيشرفت داشته باشيد. اين گفتگو درباره ی اين خواهد

Läs mer

اطالعات در مورد منطقه گتلند

اطالعات در مورد منطقه گتلند [Avdelning/Enhet/Alternativt blank] Date 5 August 2014 Persiska به وب سایت منطقه گتلند خوش آمدید! اطالعات در مورد منطقه گتلند Om Region Gotland / منظره گتلند شامل تنها یک شهرداری میباشد و از تاریخ 1 ژانویه

Läs mer

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز Farsi فارسی اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز پیشگفتار زندگی پر از دام است. ممکن است برای پیدا کردن این دام ها به کمک نیاز

Läs mer

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب Sverige en introduktion آشنائی با سوئد I det här avsnittet ges korta fakta om Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras. در این فصل اطالعات

Läs mer

قواعد اخالقی کسب و کار

قواعد اخالقی کسب و کار قواعد اخالقی کسب و کار مروری بر رهنمودها و سیاست های گروهی پایه که روابط ما با یکدیگر و نیز با ذینفعانمان را هدایت می کند. جزئیات و قوانین بیشتر برای کارکنان اریکسون در حیطه های خاص عملیاتی در سیاستهای

Läs mer

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت Persiska برای فرزند شما از ۱۵ ۷ سال: مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری مدرسه ابتدایی و متوسطه نوجوانان ۱۵ ۷ ساله بصورت اجباری

Läs mer

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری!

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری! شماره 1 بهمن اسفند 1931 Nr. 1 jan feb 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors Rätt motarbeta kulturellt och sexuellt

Läs mer

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده پزشک معالج شام داروی پراداکسا را برایتان تجویز کرده است این دارو خطر لخته شدن خون را

Läs mer

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Till dig som söker asyl i Sverige Persiska www.migrationsverket.se 1 شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید مقررات

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. سالم اسم من حسین است. من در

Läs mer

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید پیش از خریدن امتحان کنید! وسایل و تجهیزات باید مناسب کودک و اتومبیلتان باشند. بطور صحیح نصب کنید! اطالعات مربوط به نصب و استفاده از صندلی کودک را تهیه نمائید. به دقت دستورالعمل ها را دنبال کنید. جهت صندلی

Läs mer

سالمندان حین تردد در ترافیک.

سالمندان حین تردد در ترافیک. سالمندان حین تردد در ترافیک. افزایش کیفیت زندگی و اعتماد به نفس. ترافیک مصون www.ntf.se تحرک مستمر یا همیشگی امکان تحرک با پای پیاده با بایسکل یا وسیله نقلیه دیگر برای تمام گروپهای سنی مهم است. زیرا ساختار

Läs mer

به سوندسوال خوش آمدید.

به سوندسوال خوش آمدید. به سوندسوال خوش آمدید. هر یک از چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد

Läs mer

به کودکانی که قربانی جرم

به کودکانی که قربانی جرم من میخوا هم بدانم من چگونه میتوانم به کودکانی که قربانی جرم شدهاند کمک کنم 1 2 سازمان دفاع از قربانیان جرم ٢٠١٤ حق کپیرایت محفوظ است ترسیمکننده تصاویر ماریا وال تولید شده در شرکت نشر پالکات چاپخانه اوستروم

Läs mer

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO SIME/FOLIO عدم مزاحمت عدم تخريب اصل حق دسترس به طبيعت را تشکيل می دهد. حق دسترس به طبيعت يک فرصت يکتا برای همه تا آزادانه در طبيعت گشت و گذار کنند

Läs mer

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014 زنان خبری بولتن & Kvinnobulletin شماره 3 مرداد-شهریور 3333 Nr. 3 aug- sep 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors

Läs mer

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی.

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی. 1 Svensk-dari och svensk-persisk ordlista inom den sexuella sfären. Framtagen av Migrationsverkets projekt Tolka mig rätt att öka kvaliteten i mötet med den sökande, i samarbete med tolkar. Senast uppdaterad

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer 2006-114-5 سو ال و جواب درباره کمک مالی (کمک هزينه اجتماعی ( جوابهای کوتاه به معمولی ترين سو ال ها برای دريافت اطلاعات بيشتر

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed.

Läs mer

Välkommen till fritids

Välkommen till fritids Välkommen till fritids به محل تفريحيه ساعات آزاد خوش آمديد ) فريتيد). Telefonnummer شماره تلفن Fritids فريتيد Fritids är till för barn mellan 6 och 12 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är

Läs mer

Persiska för nybörjare

Persiska för nybörjare FACIT Persiska för nybörjare [2012-10-26] KAPITEL 1 D. vatten, med, pappa, doft, utan, fot/ben, tills, gunga, du, han/hon. F. där, gammal, plats, själ/kära, bra, dag, av/från, dålig, vänster, dotter/flicka

Läs mer

Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska

Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska Direkt och indirekt anföring förekommer efter sägeverb (anföringsverb) och ett mycket fåtal förnimmelseverb så som att tänka. Sägeverb är t.ex. att säga,

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

يرو (Järv) دارد. والبورگ Valborg

يرو (Järv) دارد. والبورگ Valborg سكانسن اولين موزه فضاي ا زاد جهان بشمار مي رود كه در سال 1891 توسط ا رتور هاسليوس Artur Hazelius محقق مردم شناس تا سيس و بزودي از محبوبيت بسياري برخوردار شد. در اين موزه 150 خانه و باغ و مزرعه از سراسر

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor:

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor: FRANCE RIDLEY IDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Nelson Mandela och hans liv. Mandela kämpade för de svartas rättigheter i ydafrika. I ydafrika fick svarta människor inte gå i

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Portugal. JS, Juventude Socialista, Socialistiska ungdommen (JS) är Partido Socialistas ungdomsorganisation.

Portugal. JS, Juventude Socialista, Socialistiska ungdommen (JS) är Partido Socialistas ungdomsorganisation. Portugal Partido Socialista, PS, (svenska: Socialistpartiet) är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Portugal. Partiet bildades den 19 april 1973 i den tyska staden Bad Münstereifel av medlemmar ur

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

B7-0135/2012 } B7-0140/2012 } B7-0141/2012 } B7-0142/2012 } B7-0143/2012 } RC1/Am. 4

B7-0135/2012 } B7-0140/2012 } B7-0141/2012 } B7-0142/2012 } B7-0143/2012 } RC1/Am. 4 B7-0143/2012 } RC1/Am. 4 4 Paul Murphy Skäl C C. Den 17 februari 2012 undertecknade s president flera lagar avsedda att förbättra den rättsliga grunden för förhållandet mellan arbetsmarknadens parter,

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958 I år är det 50-års jubileum av en revolution i Irak som störtade landets brittisk-stödda kung. Anne Alexander skriver om en revolt som inspirerade arabvärlden. Sent på kvällen den 13 juli 1958, bröt 20:e

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Nr. 4 nov. dec. 2014

Nr. 4 nov. dec. 2014 زنان خبری بولتن & Kvinnobulletin شماره 4 آبان / آذر 3131 Nr. 4 nov. dec. 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

I talspråk och informellt skriftspråk är det också vanligt med räkneordet ett yek eller med både yek och -i för att markera obestämd form singular.

I talspråk och informellt skriftspråk är det också vanligt med räkneordet ett yek eller med både yek och -i för att markera obestämd form singular. GRAMMATIK PERSISKA TEXTER Bestämdhet i skrift- och talspråk Skriftspråket Bestämd form i persiskan är densamma som grundformen av substantiv. Vid obestämd form singular lägger man till suffixet -i. Obestämt

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Mänskliga rättigheters utgångspunkt

Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Mänskliga rättigheters utgångspunkt Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Elisabeth Abiri Mänskliga rättigheters utgångspunkt! Alla människor är lika i värdighet och rättigheter! Alla människor

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Vid larm från kärnkraftverket Ringhals gör så här

Vid larm från kärnkraftverket Ringhals gör så här 2011 Vid larm från kärnkraftverket Ringhals gör så här Signalen Viktigt meddelande Viktigt meddelande -både i fred och krig 14 7 sek 7 14 7 Faran över 30 40 sek lång signal Gör så här om larmet går Är

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val

ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA. Ditt eget boende ditt eget val ATT BO I BOSTADSRÄTT ÄGA OCH FÖRVALTA ELLER HYRA Ditt eget boende ditt eget val VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Den här broschyren vänder sig till dig som bor i en fastighet som nyligen ombildats från

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

آبان / آذر 1394. Nr. 6 Januari - februari 2016

آبان / آذر 1394. Nr. 6 Januari - februari 2016 زنان خبری بولتن & Kvinnobulletin شماره 6 آبان / آذر 1394 Nr. 6 Januari - februari 2016 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Ni arbetar i grupper. Varje grupp har fått fyra beskrivningar av olika människoöden, en uppgiftsbeskrivning och en matris.

Ni arbetar i grupper. Varje grupp har fått fyra beskrivningar av olika människoöden, en uppgiftsbeskrivning och en matris. I denna uppgift kommer ni att få fördjupa er i fyra människoöden från olika delar av världen: Liu Ping, Chelsea Manning, Jabeur Mejri och Ihar Tsikhanyuk. Alla har de något gemensamt. Men vad? Ni arbetar

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Proposition till Klubbmötet Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare

Proposition till Klubbmötet Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare Proposition till Klubbmötet 2016-03-12 Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare Styrelsen för Nova Scotia Duck Tolling Retriever klubben föreslår följande ändringar i reglerna

Läs mer

Skattepliktig förmån eller muta - vad är vad, och var går gränsen? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016

Skattepliktig förmån eller muta - vad är vad, och var går gränsen? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Skattepliktig förmån eller muta - vad är vad, och var går gränsen? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Förmåner Är det någon skillnad? Skattefri förmån Skattepliktig förmån Otillbörlig förmån

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Muntlig och skriftlig språkfärdighet

Muntlig och skriftlig språkfärdighet Muntlig och skriftlig språkfärdighet Orientalistikprogrammet (persisk inriktning) termin 2 - Persiska B Helena Bani-Shoraka Institutionen för lingvistik och filologi 2 Förord Detta kompendium innehåller

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin

Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin Analys av ordföljd enligt processbarhetsteorin En kontrastiv studie av två persisktalande elever i Svenska Som Andraspråk A Anna Larsson 2012 Uppsats högskolenivå, 7,5 hp Svenska språket Svenska som andraspråk

Läs mer

ISSN Ansvarig utgivare Behzad Barkhodaee شماره 5. Nr. 5 april maj 2015

ISSN Ansvarig utgivare Behzad Barkhodaee شماره 5. Nr. 5 april maj 2015 زنان خبری بولتن & Kvinnobulletin شماره 5 فروردین / اردیبهشت 1394 Nr. 5 april maj 2015 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 1998:6 Nr 6 _, ;,., : överenskommelse med ^^j^çiepom vilka.överenskommelser mellan Sverige och f.d. socialistiska

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Nyföretagar- och affärsutveckling för utrikesfödda

Nyföretagar- och affärsutveckling för utrikesfödda för utrikesfödda Utländsk härkomst/invandrare innebär antingen att vederbörande själv är utrikesfödd eller att dennes båda föräldrar är utrikesfödda Före 2003 ingick även personer med en utrikesfödd förälder

Läs mer

LÖRDAG 11 JUNI STADSARKIVET STORA. Adresser: Stadsarkivet Friisgatan 19B, Inkonst Bergsgatan 29, Panora Friisgatan 19D

LÖRDAG 11 JUNI STADSARKIVET STORA. Adresser: Stadsarkivet Friisgatan 19B, Inkonst Bergsgatan 29, Panora Friisgatan 19D LÖRDAG 11 JUNI Adresser: Stadsarkivet Friisgatan 19B, Inkonst Bergsgatan 29, Panora Friisgatan 19D STADSARKIVET STORA 10.00 12.00 Våld i nära relationer Team Feminint Nätverk (Team FN) Föreläsning av Kristina

Läs mer