Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box Lidingö e-adress:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se"

Transkript

1 در ادامه اعتراضات بينالمللی چند کلوپ کارگری اتحادیه کارگری سکو احزاب و سازمان کمونيستی و چپ سوي دی در پی فعاليتهای کانون زندانيان سياسی ایران(در تبعيد)واحد سوي د طی ارسال نامه به سفارت رژیم یا از طریق انتشار بيانيه خواهان لغو احکام زندان فعالان کارگری سقز شدند. انتشار نامههای اعتراضی ادامه دارد که متعاقبا به اطلاع افکار عمومی خواهد رسيد. ترجمه اسناد یاد شده همراه مطالب اصلی به سوي دی و انگليسی به قرار زیر هستند: به: نامه اعتراضی هيي ت مدیره کلوپ کارگری سيتی پندل اتحادیه سکو دولت ایران سفارت جمهوری اسلامی ایران اعتراض عليه احکام زندان فعالان اتحادیهای در ایران هيي ت دبيره کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو با حدود پانصد عضو در استکهلم نسبت به اینکه فعالان اتحادیهای در ایران تحت تعقيب قرار می گيرند و زندانی میشوند اعتراض دارد. ا نها میخواهند ا زادانه به همراه همکارانشان خود را در اتحادیههای مستقل کارگری سازماتدهی کنند که به نظر ما این حق بدیهی ا نان است. اتحادیههای کارگری برای ا نند که از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان حمایت کنند و هر رژیمی موضف است حق فعاليت اتحادیهای را به رسميت بشناسد. ما از رژیم ایران میخواهيم پنچ فعال کارگری را که در ارتباط با برگزاری مراسم اول ماه سال ٢٠٠٤ در شهر سقز دستگير و سپس هر کدام به چند سال زندان محکوم شدند ا زاد شوند. حق تشکيل تشکلهای کارگری باید ایران را هم در بر گيرد. از طرف هي يت مدیره کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو ميشل کيند شایان توجه است که سيتی پندل اداره قطارهای( ( Pendeltåg )ميان شهری استان استکهلم را به عهده دارد. کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو کلوپ خدمه قارهای مهمانداران پندل توک( Pendeltåg ) است. Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box Lidingö eadress: Protest mot fängslandet av iranska fackliga aktivister! Styrelsen inom SEKO Pendelklubben, med drygt 500 medlemmar vid Citypendeln i Stockholm, protesterar mot att fackliga företrädare i Iran förföljs och fängslas. Deras mål är att organisera fria och oberoende fackföreningar tillsammans med sina arbetskamrater, vilket vi ser som en självklar rättighet. Fackföreningar är till för att skydda arbetstagarna gentemot sina arbetsgivare och rätten till ett sådant fackligt arbete bör och måste respekteras av varje lands regim. Vi kräver av den iranska regimen att de fem fackliga företrädarna i staden Sagez, som greps i samband med firandet av 1:a maj 2004 och senare dömdes till flera års fängelse, släpps fria. Rätten till att fritt få bilda fackliga organisationer måste också omfatta Iran! SEKO Pendelklubbens styrelse, genom Micheles Kindh...

2 نامه اعتراضی کلوپ ١١٩ اتحادیه کارگری سکو استکهلم سکو کلوپ ١١٩ تاریخ : ١٣ دسامبر ٢٠٠۵ به سفارت جمهوری اسلامی ایران کلوپ ١١٩ اتحادیه سکو اطلاع یافته که فعالين اتحادیهای در ایران به دليل فعاليتهای اتحادیهای به زندان محکوم شدهاند. اخيرا دادگاهی در شهر سقز در کردستان ایران فعالان مستقل اتحادیهای محمود صالحی دبير سابق سندیکای خبازان را به پنج سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه جلال حسينی عضو سندیکای خبازان را به سه سال زندان محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور را هرکدام جداگانه به دوسال زندان محکوم کرده است. دو فعال دیگر هادی تنومند و اسماعيل خودکام که همراه فعالان فوق الذکر در اول ماه مه ٢٠٠٤ دستگير شده بودند از اتهامات وارده مبرا شدند. ما اعضای کلوپ ١١٩ رژیم ایران را که به حقوق دمکراتيک احترام نمیگذارد و کسانی را که با اعتماد کامل اعضای خود برای دستيابی ا نها به شرایط بهتر و حقوق حقهشان مبارزه می کنند مورد بدرفتاری قرار می دهد قویا محکوم می کنيم. ما خواستار لغو احکام زندان و ا زادی کامل فعالان اتحادیه ای هستيم. ما خواستار بازپس گيری اتهامات و سایر اقدامات تلافی جویانه عليه این فعالان اتحادیهای هستيم. ما خواستار برقراری حقوق و اتحادیههای ا زاد کارگری در ایران هستيم. پر یوهانسون دبير کلوپ ١١٩ اتحادیه کارگری سکو گفتنی است که کلوپ ١١٩ یکی از قوی ترین و حساسترین کلوپهای کارگری اتحادیه کارگری سکو سوي د و متعلق به رانندگان قطار شهری( مترو)است. پر یوهانسون دبير این کلوپ اخيرا به دليل اعتراض به نقض فنی و امنيتی در سيستم قطارهای شهری از سوی شرکت فرانسوی کنکس که مترو استکهلم را اداره می کند از کار اخراج شد. در اعتراض به اخراج وی و یورشی که این شرکت عليه فعالان کارگری ا غاز کرده است کمپينی تحت عنوان "ما سکوت نخواهيم کرد" شکل گرفته است که تاکنون چند اعتصاب و تظاهرات را سازمان داده است که در دو نوبت رانندگان دست از کار کشيده و قطارها شهر استکهلم را متوقف کردند. SEKO Stockholm Klubb 119 Gullmarsplan Klubb 119.doc Stockholm Till Islamiska Republikens Irans Ambassad Det har kommit till Seko Klubb 119 kännedom att fackligt aktiva i Iran har dömts till fängelse på grund av deras fackliga aktivitet. En domstol i staden Saqez i den iranska delen av Kurdistan har nyligen dömt fem oberoende fackliga aktivister till fängelse. Mahmoud Salehi, förre detta ordföranden

3 för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning till staden Ghurveh. Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse, Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. Två andra aktivister, Hadi Tanumand och Esmail Khodkam, som greps tillsammans med ovannämnda aktivister i staden Saqez inför marschen första maj 2004, släpptes fria. Vi i klubben fördömer kraftigt att Irans regim inte respekterar demokratiska rättigheter och behandlar de som i förtroende för sina medlemmar kämpar för att de skall få förbättringar och självklara rättigheter. Vi kräver att de fängslade fackliga representanterna snarats släpps fria. Vi kräver att alla vidare repressalier mot dessa dras tillbaka. Vi kräver att fackliga fri och rättigheter införs i Iran. För Seko Klubb 119 Per Johansson Ordförande... اعتراض کلوپ کارگران پست اتحادیه سکو(سودرمالم) به احکام زندان فعالان کارگری سقز کارگران در ایران از داشتن اتحادیه ا زادی بيان و مطبوعات محروم هستند و تحت شدیدترین سرکوبها قرار دارند. وضعيت کارگران ایران چه در دوران حکومت دیکتاتوری شاه که از حمایت کاخ سفيد برخودار بود و چه در دوران حکومت دیکتاتوری اسلامی به همين منوال بوده است. سرکوب همواره جزي ی از سياست ایدي ولوژی و اقتصاد حاکم در ایران بوده است. کارگران مجبور هستند مدتهای طولانی منتطر دریافت حقوق ناچيز خود به مانند. کارگران در ایران از امنيت شغلی برخوارد نيستتد. ميليونها تن از ا نها فاقد بيمه اجتماعی هستند و حق استفاده از حقوق بيکاری ندارند. در سالهای اخير کارگران ایران با توسل به اعتصاب اعتراض و راه بندان مبارزه برای دستيابی به حقوق خود بهبود شرایط کار کاهش ساعت کار افزایش حقوق حقوقهای پرداخته نشدهی خود و برگشت همکاران اخراجیشان به کار را از سر گرفتهاند. اعتراضات ا نها همواره با یورش پليس مواجه بوده است اما در عين حال ا نها توانستهاند در مواردی رژیم را به عقب نشينی وادار کنند. حکومتگران باید بدانند که قادر نخواهند بود برای هميشه طبقه کارگر متحد را خفه کنند. اخيرا دادگاهی در شهر سقز پنچ فعال مستقل اتحادیهای را به زندان محکوم کرده است. محمود صالحی دبير پيشين سندیکای خبازان سقز به ۵ سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه محکوم شده است. جلال حسينی عضو سندیکای خبازان این شهر به سه سال زندان و محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور هر کدام به دو سال زندان محکوم شدهاند. اتحادیه کارگران پست جنوب استکهلم(سودرمالم) این احکام و هم چنين سرکوب جنبش رویه رشد کارگری در ایران را محکوم میکند. رژیم ایران باید هرچه سریعتر احکام زندان فعالان کارگری را لغو کند. جنبش کارگری جهانی موظف است با تمام امکانات خود از مبارزات کارگران ایران برای دستيابی به ا زادی و حقوق خود و سرنگونی رژیم دیکتاتور حاکم بر ایران حمایت نماید. اتحادیه کارگران پست جنوب استکهلم(سودرمالم) ١۵ دسامبر ٢٠٠۵ وابسته به اتحادیه سراسری سکو SEKO post Södermalm protestera domar mot fackliga aktivister

4 Arbetarna i Iran lever sedan länge under hårt förtryck, utan vare sig förenings yttrande eller pressfrihet. Detta har varit fallet såväl under den nuvarande islamistiska diktaturen, som den tidigare shahens diktatur, som satt med stöd av Vita huset. Förtrycket har, som alltid är fallet, rena politiska, ideologiska och i hög grad en ekonomisk fråga. Arbetarna får ofta vänta länge på sina låga löner, de har ingen anställningstrygghet och miljontals har varken försäkringar eller rätt till någon form av Akassa. De senaste åren har de iranska arbetarna åter börjat kämpa för sina rättigheter. Genom strejker, demonstrationer och trafikblockader kämpar de för bättre arbetsvillkor, högre löner, kortare arbetstider, löneutbetalningar i tid och återanställning av sparkade kamratet. Deras kamp har mötts av hårt motstånd från regimens polis. Men samtidigt har arbetarna flera gånger tvingat regimen att backa, och de styrande kan inte för alltid hålla en enad arbetarklass nere. Nyligen dömde en domstol i staden Saqez 5 oberoende fackliga aktivister till fängelse *Mahmoud Salehi, förre detta ordföranden för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning till staden Ghurveh. *Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse * Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. SEKO post Södermalm fördömer dessa domar, liksom all repression mot Irans återuppvaknande arbetarrörelse. Den iranska regimen måste omedelbart upphäva dessa domar. Det är den internationella arbetarrörelsens plikt att på alla sätt stödja den iranska fackföreningsrörelsens kamp för sina rättigheter, frihet och för att störta diktaturen i Iran. SEKO post Södermalm اطلاعيه حزب سوسياليست سوي د همبستگی با کارگران در ایران علیرغم شرایط طاقت فرسا و سرکوب حکومتی فعالان جنبش کارگری در ایران برای حق برخورداری از امنتيت شغلی شرایط کار مناسب و سازماندهی اتحادیههای کارگری مبارزه میکنند. بخش وسيع طبقه کارگر ایران ماهها در انتظار دریافت حقوق خود بسر می برند در ایران امنيت شغلی وجود ندارد و هر اعتراضی عليه سختی شرایط کار از سوی نيروهای حکومتی سرکوب میشود. فعالان کارگری در ایران مورد اذیت و ا زار قرار میگيرند و زندانی میشوند. کارگرانی که اعتراض کنند از کار اخراج میشوند. طبقه کارگر در ایران از حق سازماندهی خود محروم است. با این حال کارگران در ایران به طور روزمره برای دستيابی به منافع و حقوق خود مبارزه میکنند. اخيرا پنج فعال مستقل اتحادیهای از سوی دادگاهی در شهر سقز در کردستان ایران به زندان محکوم شدهاند. محمود صالحی دبير سابق سندیکای خبازان سقز به پنچ سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه محکوم شده است. جلال حسينی عضو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور هر کدام به دو سال زندان محکوم شدهاند. این پنج نفر و سایر فعالان اتحادیهای باید هرچه سریعتر ا زاد شوند. حزب سوسياليست صد در صد از مبارزات کارگران در ایران حمایت میکند دقيقا همانطوری که از مبارزات در سوي د و جهان به نفع طبقه کارگر و حق کارگران برای سازماندهی مستقل خود و مبارزات مشترکمان برای عدالت امنيت و ا زادی حمایت می کند.

5 رژیم ایران باید هرچه سریعتر فعالان اتحادیهای و کارگران زندانی را ا زاد کند. طبقه کارگر ایران باید از حق ا زادانه سازماندهی خود و فعاليت برای منافع مشترکشان باید هرچه سریعتر اقدام به پرداخت برخوردار شوند. کارفرماهاي ی که حقوق کارگران را پرداخت نکردهاند حقوقمعوقه ا نها کنند. ما تمام جنبش کارگری را فرامیخوانيم عليه یورش به فعالان اتحادیهای در ایران اعتراض کنند و به طور فعال و عملی در حمایت از طبقه کارگر در ایران عکس العمل نشان دهند. ما از دولت سوي د میخواهيم با تمام قدرت عليه یورش به فعالان اتحادیهای در ایران اعتراض نماید و برای ا زادی فوری فعالان زندانی و تضمين حق طبقه کارگر برای سازماندهی خود اقدام به اعمال فشارهای دیپلماتيک عليه رژیم ایران نماید. Solidaritet med arbetarna i Iran! حزب سوسياليست کميته اجراي ی کميته اتحادیه ٢٧ نوامبر ٢٠٠۵ Trots svåra förhållanden och hårt förtryck av regimen i Iran kämpar aktivister inom den iranska arbetarklassen för rätten att organisera fackföreningar, för trygga anställningar och rätten till anständiga arbetsvillkor. Stora delar av arbetarklassen får vänta månader på löneutbetalningar, anställningstrygghet existerar knappast alls och alla protester mot dåliga arbetsförhållanden slås ned av regimens polisstyrkor. Fackligt aktiva trakasseras och fängslas, arbetargrupper som protesterar avskedas, arbetarklassen förvägras rätten att organisera sig. Ändå fortsätter arbetarna i Iran att dagligen kämpa för sina intressen och sina rättigheter. Genom strejker och demonstrationer kämpar man för det självklara: anställningstrygghet, drägliga arbetsvillkor och rätten att organisera sig för att uppnå detta. Nyligen dömdes fem oberoende fackliga aktivister till fängelse av en domstol i staden Saqez i den iranska delen av Kurdistan. Mahmoud Salehi,förre detta ordföranden för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning till staden Ghurveh. Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse, Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. Dessa fem och alla andra fängslade fackliga aktivister i Iran måste omedelbart friges! Socialistiska Partiet stöder arbetarnas kamp i Iran till 100%, precis som vi stöder all kamp i Sverige och i Världen för arbetarklassens intressen, för arbetarnas rätt till självständig organisering och vår gemensamma kamp för rättvisa, trygghet och frihet. Den iranska regimen måste omedelbart frige alla fängslade fackföreningsaktivister och arbetarledare! Den iranska arbetarklassen måste ges rätten att fritt organisera sig och verka för sina gemensamma intressen!

6 De arbetsgivare i Iran som undanhåller löner för de anställda måste omedelbart utbetala de anställdas innestående löner! Vi uppmanar hela arbetarrörelsen att protestera mot övergreppen mot fackliga aktivister i Iran och i aktiv handling agera till stöd för arbetarklassen i Iran. Vi kräver att den svenska regeringen med all kraft protesterar mot övergreppen mot arbetarklassen i Iran och utövar diplomatiska påtryckningar mot regimen i Iran, för att de fängslade aktivisterna omedelbart friges och att arbetarklassen i Iran garanteras rätten att organisera sig. Socialistiska Partiet Verkställande Utskottet Fackliga Utskottet 27 november نامه حزب سوسياليست عدالتخواه سوي د به ري يس جمهور محمود احمدی نژاد جمهور اسلامی ایران سفارت جمهوری اسلامی در سوي د اعتراض به حکم پنچ فعال اتحادیهای حزب سوسياليست عدالتخواه سوي د حکم زندان پنچ فعال مستقل اتحادیهای شهر سقز در کردستان ایران را هجده ماه پس از دستگيری ا نهادر جریان یک راهپيماي ی در اول ماه مه محکوم می کند. به دنبال احکام وحشت برانگيزی که در نهم نوامبر صادر شد محمود صالحی دبير سابق سندیکای خبازان سقز به ۵ سال زندان و دو سال تبعيد به شهرستان قروه محکوم شد. جلال حسينی عضو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان و محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور هرکدام به دو سال زندان محکوم شدند. ما همچنان اطلاع یافتيم که کنفدراسيون جهانی اتحادیههای ا زاد کارگری بر این باور است که تعقيب فعالان کارگری به دنبال ملاقات با هي يت کنفدراسيون جهانی اتحادیههای ا زاد کارگری که به مدت کوتاهی بيش از دستگيریهای سقز در در ا وریل ٢٠٠٤ از ایران دیدار کرد صورت گرفته است. به نطر می رسد ا ن ها به خاطر ملاقات غيرمجاز با دو یا چند نماینده کنفدراسيون به " توطي ه عليه امنيت ملی" متهم شدهاند. حزب سوسياليست عدالتخواه جزي ی از کميته بينالمللی کارگران است که برای حقوق کارکران در همه جا مبارزه میکند. در سوي د حزب ما در صف مقدم مبارزه عليه جنگ امپریاليستی و اشغال عراق بوده است و تهدیدات امپریاليست عليه ایران را محکوم میکند. ما شانه به شانه کارگران ایران در مبارزات ا نان برای دمکراسی و حق ایجاد تشکلهای صنفی ایستادهایم. به این وسيله ما خواهان فوری لغو احکام صادره و براي ت هر پنچ نفر از اتهامات وارده هستيم. از طرف حزب سوسياليست عدالتخواه سوي د ا رنه یوهانسون ١٤ دسامبر ٢٠٠٤ To President Mahmoud Ahmadinejad Islamic Republic of Iran The Embassy of the Islamic Republic of Iran in Sweden

7 Protest against sentences against five trade unionists The Socialist Justice Party of Sweden condemn the sentencing of five independent trade union activists from the city of Saqez, in Iran s Kurdistan Province, eighteen months after they were initially arrested during a May Day rally.under a horrific verdict issued 9 November, Mahmoud Salehi, former President of the Bakery Workers Association in Saqez was sentenced to 5 years imprisonment and 3 years in exile in the city of Ghorveh. Another defendant, Jalal Hosseini, also member of the Bakery Workers Association, was sentenced to 3 years imprisonment. Three other unionists, Mohsen Hakimi, Borhan Divanger and Mohammad Abdipoor have been sentenced to 2 years imprisonment each. We also take note that the ICFTU believe that the unionists prosecution mainly stems from their meetings with an official ICFTU mission which visited Iran in April 2004, shortly before the Saqez Seven s arrests, and that they seem to have been sentenced for unauthorised meetings of two or more people conspiring to commit criminal acts against national security. The Socialist Justice Party is part of the Committee for a Workers International and campaign for workers rights everywhere. In Sweden our party has been in the forefront in the campaign against imperialist war and occupation in Iraq, and also condemn imperialist threats against Iran. We will however stand shoulder to shoulder with Iranian workers in there struggle for democratic and trade union rights in Iran. We herewith demand the immidiate withdrawal of the sentences against the five. On behalf of the Swedish Socialist Justice Party Stockholm 14th of December 2005 Arne Johansson Rättvisepartiet Socialisterna Box 73, S Farsta, Sweden. بيانيه سازمان اقتدار کارگری در باره سرکوب کارگران در ایران پس از دههها سرکوب شدید توسط رژیم ا مریکاي ی دیکتاتوری شاه و هم چنان رژیم کنونی اسلامی کارگران ایران در سالهای اخير دور جدیدی از مبارزه برای احقاق حقوق خود را ا غاز کردهاند. علیرغم اینکه پليس و دادگاه رژیم با توسل به سختترین شيوهها تلاش میکنند هرگونه اعتراضی را درهم شکنند و سقوط دیکتاتور طولانی شده است مبارزه کارگران برای افزایش حقوق و پرداخت به موقع ا ن کاهش ساعت کار شرایط بهتر کار امنيت شغلی و تشکيل اتحادیههای مستقل کارگری ادامه دارد. با برگزاری اعتصاب تظاهرات و راهبندان کارگران توانستند رژیم را در چند مورد به عقب نشينی وادار کنند اما با این حال دستگيری زندان و شکنجه ادامه یافته است. اخيرا دادگاهی در سقز از شهرهای کردستان ایران پنچ فعال اتحادیهای را به زندان محکوم کرد. محمود صالحی دبير سابق سندیکای کارگران خباز سقز به پنچ سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه محکوم شده است. جلال حسينی عصو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان محکوم شده است. محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد ابدیپور هر کذام به دو سال زندان محکوم شدهاند.

8 سازمان اقتدار کارگری احکام صادره و سرکوب کارگران در ایران را محکوم میکند. وظيقه جنبش کارگری بينالمللی است با هر وسيلهای از مبارزات کارگران ایران عليه دیکتاتور سرکوب و سرمایهداری و برای احقاق حقوق و سازمانیابی خود حمایت کند. Uttalande om repressionen mot arbetarna i Iran سازمان اقتدار کارگران ١۵ دسامبر ٢٠٠۵ استکهلم Efter årtionden av hårt förtryck, såväl från den USAstödda shahens diktatur som från den nuvarande islamistiska har Irans arbetare de senaste åren åter börjat kämpa för sina rättigheter. Trots att regimens polis och domstolar med hårda medel försöker slå ner varje protest fortsätter kampen för högre löner som ska betalas ut i tid, kortare arbetstid och bättre arbetsförhållanden, anställningstrygghet, fria fackföreningar och i förlängningen diktaturens fall. Med strejker, demonstrationer och trafikblockader har regimen flera gånger tvingats backa, men fängslandet och tortyren fortsätter. En domstol i Saqez i iranska delen av Kurdistan dömde nyligen fem fackliga aktivister till fängelse: Mahmoud Salehi, förre detta ordföranden för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning. Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse. Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. Arbetarmakt fördömer dessa domar, liksom all repression mot Irans arbetare. Det är den internationella arbetarrörelsens plikt att med alla medel stödja de iranska arbetarnas kamp för sina rättigheter och organisationer, mot diktaturen, förtrycket och kapitalismen. Arbetarmakt

روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست

روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست روند رسیدگی به یک دعوای جزایی در دادگاه استیناف از این قرارست معمولا پیش از شروع دادرسی می توان در اتاق انتظارعمومی تاشروع محاکمه صبر کرد. در صورتی که مایل باشید می توانید در اتاقی تنها منتظر شروع دادرسی

Läs mer

Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن

Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن Persiska مدرسه سوئد برای مهاجران تازه وارد برای جوانان بزگسال آموزش بزرگساالن این نظام آموزشی سوئد است مدرسه بزرگساالن از ۱٨ ۱۶ و یا ۲۰ سال )اختیاری( دبیرستان سن ۱۶ تا ۲۰ سال )اختیاری( مدارس ابتدایی و

Läs mer

گزارش اعتراضات اول ژوئن

گزارش اعتراضات اول ژوئن گزارش اعتراضات اول ژوئن نیرو های چپ استکهلم چندی قبل خبر مسافرت وزیر خارجه ایران را به اسکاندیناوی افشا کردند و متعاقب آن تا روشن شدن تاریخ معین این سفر بالفاصله اقدام به ایجاد کمیته ای مرکب از احزاب وسازمانها

Läs mer

یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید

یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید یک بیمۀ بیماران برای همه اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید اگر در خدمات درمانی دچار صدمه بشوید می توانید مطابق قانون صدمۀ بیماران از حق دریافت غرامت برخوردار باشید.

Läs mer

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill!

کنوانسیون حقوق اطفال DARI. För mitt bästa. För mitt bästa. Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! DARI För mitt bästa دفرتچهای در مورد کنوانسیون حقوق اطفال För mitt bästa Jag tänker som jag vill! Jag tänker som jag vill! Nalle eller mustasch. Du räknas som barn upp till 18 år. Nalle eller mustasch.

Läs mer

این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه کاربرد

این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه کاربرد مرامنامهاخالقی اریکسون هدف این مرامنامه اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر ایجاد شرایط عادالنه اشتغال شرایط کاری ایمن مدیریت مسئوالنه مسائل زیستمحیطی و رعایت معیارهای باالی اخالقی تدوین شده است. همه واحدها

Läs mer

اگر به کمک عاجل رضورت دارید به ۱۱۲ زنگ بزنید. به طور مثال اگر شام کشف کردید که کسی در معرض تعرض جنسی قرار گرفته است یا کسی در خطر است. شام به ۱۱۴۱۴ زنگ بزنید یا به یک حوزه پولیس بروید اگر می خواهید جرمی

Läs mer

استکهلمی سبزتر بیانیه U

استکهلمی سبزتر بیانیه U PERSIska /فارسی استکهلمی سبزتر بیانیه U 2014 1 مسکن Rinkeby- Kista 3200 خط نارنجی 3800 5000 Hässelby-Vällingby Spånga- Tensta استکهلم در سال 2030 50 000 Bromma 12800 Kungsholmen 5800 Norrmalm 3700 12900

Läs mer

!کیفارت نوناق رد ندوب دنمشوه ـ

!کیفارت نوناق رد ندوب دنمشوه ـ وزارت آموزش و پرورش قوانین ترافیک در مدرسه هوشمند بودن در قانون ترافیک! کاله مخصوص دوچرخه سواری تماس با چشم ترافیک هوشمند دوچرخه سواری هوشمند قابل رویت یا دید قوانین 2 هنگامی که شما می دانید چرا باید شما

Läs mer

به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید

به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید به مرکز خدمات اشتغال خوش آمدید Välkommen till Arbetsförmedlingen Dari اینجا مرکز خدمات اشتغال است آیا به دنبال شغل میگردید آیا میخواهید راجع به بازار کار معلومات بیشتر کسب کنید آیا برای یافتن شغل که میخواهید

Läs mer

یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید

یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید یک بیمه بیماران برای همه اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید اگر شما در خدمات صحی دچار آسیب شوید اگر شما در خالل خدمات صحی به یک صدمه دچار شوید در آنصورت ممکن است بنا بر قانون صدمات بیماران مستحق غرامت

Läs mer

[Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga]

[Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] اطلاعات از سوی صندوق بيمه ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨ کمک هزینه فعاليت [Aktivitetsersättning] تواناي ی کار هنگام کاهش [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] کمک هزینه فعاليت یک حمایت مالی برای جوانانی است

Läs mer

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال

سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال سواالت و جواب در مورد شب ادراری اطفال دری Dari این دفترچه معلوماتی از طرف اکادمی انورس یا شب ادراری سویدن EnuresAkademin( )Svenska تهیه گردیده است شب ادراری اطفال چقدر معمول است بیشتر طفل ها در سنین ٢

Läs mer

لیاقت های خود را مشخص کنید

لیاقت های خود را مشخص کنید Sida: 1 va 5 لیاقت های خود را مشخص کنید آیا در زمینه یک حرفه سابقه کاری دارید و می خواهید بدانید که سابق ه زندگی حرفه ای خود را در سویدن چگونه مورد استفاده قرار دهید از طریق انجام خود اریابی می توانید

Läs mer

دوره مکتب ابتدائی و متوسطه

دوره مکتب ابتدائی و متوسطه Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد برای اطفال و نوجوانان 7 20 سال دوره مکتب ابتدائی و متوسطه ویژه و دوره مکتب ثانوئ ویژه سیستم معارف سویدن بدین ترتیب است لیسه جوانان 20-16 سال اختیاری دوران ابتدایی

Läs mer

Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON

Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON اصول اخالقی Ericsson 1 اصول اخالقی ERICSSON فده این اصول اخالقی به منظور حمایت از حقوق بشر و ایجاد شرایط عادالنه اشتغال شرایط کاری ایمن مدیریت مسئوالنه مسائل زیست محیطی و رعایت استانداردهای باالی اصول

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan آمديد... پيش به دبستانی خوش Telefonnummer تلفن : Vad är svensk förskola? پيش دبستانی سوئدی چيست Förskolan är till för barn mellan 1 och 6 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar

Läs mer

متاس خوب وب سایت های خوب

متاس خوب وب سایت های خوب متاس خوب بعضی اوقات خوب می باشد که با فرد دیگری که در باره نوجوانان و الکول کمی بیشرت می داند صحبت کنید. در اینجا اطالعات در باره برخی از سازمان هایی که شام می توانید با آنها متاس بگیرید را می بینید. SOCIALTJÄNSTEN

Läs mer

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها

Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها Persiska کودکستان برای کودک شماست بروشوری درباره برنامه جامع درسی کودکستان ها کودکستان برای کودک شماست اداره کل مدارس اين بروشور را می توان از اين راه سفارش داد: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel:

Läs mer

فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر خانواده و فرد خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119

فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر خانواده و فرد خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119 عکس: Colourbox ۴. ف ردی ت حقوق و وظایف فهرست مطالب مساوات و حقوق بشر محافظت در برابر تبعیض خانواده و فرد حقوق کودکان خشونت مردان علیه زنان و خشونت در روابط نزدیک درباره سوئد 119 شورای شهر یوتبوری و استانداری

Läs mer

راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن

راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن راه اندازی شرکت )تجارتی(در سویدن آثار منتشر شدۀ ادارۀ انکشاف یا Tillväxtverket را میتوانید سفارش بدهید و یا هم آن را به شکل pdf از tillvaxtverket.se/publikationer داونلود نمائید. در آنجا همچنان موادی منتشره

Läs mer

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند

مرخصی اولیاء را به موقع برنامه ریزی کنید. که این هم برای شما و هم برای کارفرما تسهیالت ایجاد چه کسی حق دارد حقوق مرخصی بچه داری دریافت کند داری Föräldrapenning بچه مرخصی حقوق حقوق مرخصی بچه داری (föräldrapenning) حقوقی است که پدر ومادردریافت میکنند که بتوانند بجای کارکردن با کودکان خود درخانه بمانند. وبرای هرفرزندی درمجموع ۴۸۰ روز پول پرداخت

Läs mer

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska 1 Inledning سرآغاز Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion till olika

Läs mer

چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ث( 19 ت( کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است

چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ث( 19 ت( کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است چند عدد صحیح بین دو عدد 3.17 و 20.16 وجود دارد ب( 16 پ( 17 الف( 15 ت( 18 ث( 19-1 2- کدام تابلو رانندگی دارای بیشترین خط تقارن است 3- مساحت قسمت سایه چقدر است )سانتیمتر مربع = 2 ) cm الف( 50 cm 2 ت( 120

Läs mer

راهنماى خدمات درمانى

راهنماى خدمات درمانى Persiska خدمات درمانی وستمنلند راهنماى خدمات درمانى اطالعات در مورد بهترین شیوه تماس با خدمات درمانی وستمنلند خدمات درمانی وستمنلند راهنماى خدمات رمانى خدمات درمانی محلی مبنای خدمات بهداشتی و درمانی شورای

Läs mer

5. تشکیل خانواده و زندگی با فرزندان در سوئد

5. تشکیل خانواده و زندگی با فرزندان در سوئد 5. تشکیل خانواده و زندگی با فرزندان در سوئد فهرست مطالب شیوه های مختلف زندگی مشترک نگهداری از کودکان و نوجوانان خدمات کودکياری مدرسه ابتدائی و راهنمائی دبیرستان م درس ه و دموکراسی حمایت مالی به خانواده

Läs mer

خط مشاوره پزشکی: 1100 کلینیک جوانی أوسترسوند : 55 :11 فعالیت همگانی بخش ها مرکز مقابله با خشونت: ( رایگان )

خط مشاوره پزشکی: 1100 کلینیک جوانی أوسترسوند : 55 :11 فعالیت همگانی بخش ها مرکز مقابله با خشونت: ( رایگان ) اطالعات تماس پلیس آمبوالنس کمک های فوریتی پلیس/ آمبوالنس/ اورژانس فوریتی : 111 ( بصورت شبانه روزی ) پلیس در موارد غیر اورژانسی : 11 111 ( 11 در ساعات اداری ) شهرداری ب رگ فردی و خانوادگی : 1060-1011 (

Läs mer

جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید!

جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید! سوئد اسکناسها و سکههای جدیدی خواهد داشت پولتان را چک کنید! S V E R I G E S R I K S B A N K 10 کرون 5 کرون 2 کرون 1 کرون جدیدی سکههای و اسکناسها سوئد داشت خواهد خواهد جدیدی سکههای و اسکناسها 2016 و 2015

Läs mer

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد

Persiska :لاس ۱۶ـ۲۰ زا ناناوج یارب ناتــــــــــسریبد Persiska برای جوانان از ۲۰ ۱۶ سال: دبیرستان سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری دوران دبستان ودبیرستان ویژه عقب افتادگان کودکان و نوجوانان عقب افتاده بین ۲۰

Läs mer

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad]

[Vem kan få bostadstillägg?] [Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?] [Så här beräknas din bostadskostnad] اطلاعات از سوی صندوق بيمه ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨ فوق العاده مسکن[ Bostadstillägg ] - برای افرادی که کمک هزینه فعاليت [aktivitetsersättning] یا کمک هزینه بيماری [sjukersättning] دریافت می کنند [ till dig som har

Läs mer

به سولفتئو خوش آمدید.

به سولفتئو خوش آمدید. به سولفتئو خوش آمدید. هر یک از چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد

Läs mer

هنايار تاعلاطا یسرزاب هرادا

هنايار تاعلاطا یسرزاب هرادا اداره بازرسی اطالعات رايانه ای( Datainspektionen ) اداره بازرسی اطالعات رایانه ای یک اداره دولتی سوئدی است. وظيفه ما آنست که مشخصات فردی در جامعه به تجاوز غيرضروری در تماميت فردی افراد منجر نگردد. دفتر

Läs mer

والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید. Persiska

والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید. Persiska والدین حامی و پشتیبان فرزندان خود هنگامی که فرزند شما نمی تواند درست بخواند چگونه می توانید به او کمک کنید Persiska فهرست مطالب مقدمه 3 چه مشکالتی برای خواندن و نوشتن وجود دارد 4 Dyslexia چیست 6 توجه به

Läs mer

گاهنامه فریاد خاوران

گاهنامه فریاد خاوران ژانویه 7102 شماره 7 بهمن 0931 shorahamkari@gmail.com رژیم جمهوری اسالمی ایران از همان بدو به قدرت رسیدن با زندانی کردن شکنجه اعدام کشتار مخالفین تحمیل فقر و بیکاری افزایش اعتیاد و فحشا در جامعه به حیات

Läs mer

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش Persiska پرسش و پاسخ درباره شب ادراری اين بروشور از سوی آکادمی سونسکا انورس( Akademien (Svenska Enures منتشر شده است. شب ادراری کودکان چقدر رايج است بيشتر کودکان پس از سن 2-3 سالگی ديگر خود را خيس نمی

Läs mer

در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان.

در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان. گفتار نفرتانگیز و سوءاستفاده در اینترنت راهنمای ویژه والدین و سایر بزرگساالن مراقبت کننده از کودکان www.statensmedierad.se ویژه والدین سالم آیا زمانی که فرزندتان در اینترنت است نگران هستید مسئولیتهای شما

Läs mer

اگر در این کشور کار می کنید می توانید غرامت معلولیت دریافت کنید. اگر کار نمی کنید برای دریافت غرامت معلولیت باید در سوئد زندگی کنید.

اگر در این کشور کار می کنید می توانید غرامت معلولیت دریافت کنید. اگر کار نمی کنید برای دریافت غرامت معلولیت باید در سوئد زندگی کنید. غرامت معلولیت [Handikappersättning] افراد باالتر از 91 سال درصورت نیاز به کمک یا داشتن مخارج اضافی بعلت بیماری یا معلولیت می توانند غرامت معلولیت دریافت کنند. میزان معلولیت برای تقاضای غرامت اهمیت ندارد

Läs mer

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن

دينکيم هراجا ار نات هناخ امش یتقو(1 هناخ تفاضن 1) När du hyr din lägenhet 4) Städning av lägenhet 6) När du ska flytta 9) Flyttstädning 10) El och värme 11) Grannar och hänsyn 12 ) Sopsortering 14) Tvättstugan 15) Brandvarnare 16) Omsorg av din lägenhet

Läs mer

به اداره کاریابی خوش آمدید

به اداره کاریابی خوش آمدید به اداره کاریابی خوش آمدید Välkommen till Arbetsförmedlingen Persiska درباره اداره کاریابی به دنبال کار میگردید میخواهید درباره وضعیت در بازار کار بیشتر بدانید احتیاج به راهنمایی و توصیه برای یافتن کار

Läs mer

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند

درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند درمان اجباری روانپزشکی اطالع رسانی برای افرادی که مطابق قانون درمان اجباری روانپزشکی حتت درمان قرار می گیرند حاال چه می شود منظور از درمان اجباری آنست که حال مشا هبرت شود طوری که مشا نیاز به درمان اجباری

Läs mer

معلومات برای پناهجویان در سویدن

معلومات برای پناهجویان در سویدن Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت معلومات برای پناهجویان در سویدن Till dig som söker asyl i Sverige Dari www.migrationsverket.se 1 معلومات برای پناهجویان در سویدن متامی قوانین در مورد پناهنده

Läs mer

شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!.

شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!. شما در اینجا انواع مختلف از پیک نیک و کمپینک های سرگرم کننده تابستانی پیدا میکنید که میتوانید در تابستان در آن اشتراک کنید!. Dari: översättning av Hasina Tawasoli این اتفاق ها می افتد در تابستان! دراین

Läs mer

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است

گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت پيشرفت فرزند شما در مدرسه چگونه است گفتگوی پيشرفت يکبار در هر ترم شما و فرزندتان آموزگار و يا مسئول کالس را مالقات خواهيد کرد تا يک گفتگوی پيشرفت داشته باشيد. اين گفتگو درباره ی اين خواهد

Läs mer

نوساند خوش آمدید. استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand,

نوساند خوش آمدید. استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand, نوساند خوش آمدید. چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد که محیط اطراف

Läs mer

عفونت ویروس آر اس )RS( شدن نوزاد به عفونت شدید

عفونت ویروس آر اس )RS( شدن نوزاد به عفونت شدید عفونت ویروس آر اس )RS( اطالعات در مورد ویروس آر اس )RS( و اقدامات الزم در راستای کاهش خطر مبتال شدن نوزاد به عفونت شدید ویروس آر اس )RS( چیست ویروس آر اس )RS( یکی از جمله شایع ترین ویروس های طرق تنفسی

Läs mer

Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد

Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد Dari سیستم معارف سویدن برای افراد تازه وارد برای نوجوانان 20 16 ساله دوره مکتب ثانوی سیستم معارف سویدن بدین ترتیب است لیسه جوانان 20-16 سال اختیاری دوران ابتدایی متوسطه و لیسه ویژه کودکان و نوجوانان دارای

Läs mer

اطالعات در مورد منطقه گتلند

اطالعات در مورد منطقه گتلند [Avdelning/Enhet/Alternativt blank] Date 5 August 2014 Persiska به وب سایت منطقه گتلند خوش آمدید! اطالعات در مورد منطقه گتلند Om Region Gotland / منظره گتلند شامل تنها یک شهرداری میباشد و از تاریخ 1 ژانویه

Läs mer

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد.

راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. راهنمائی شما برای بانک اینترنیتی خوش آمدید! اینجا همیشه باز می باشد. آیا به کمک نیاز دارید اینصورت به خدمات مشتریان بانک اینترنتی به شماره تلفن ٩٧ ٧۵ ١٢ ٠٧٧١ همه روزه از ساعت ٠٧:٠٠ تا ساعت ٢٣:٠٠ تماس بگیرید.

Läs mer

قواعد اخالقی کسب و کار

قواعد اخالقی کسب و کار قواعد اخالقی کسب و کار مروری بر رهنمودها و سیاست های گروهی پایه که روابط ما با یکدیگر و نیز با ذینفعانمان را هدایت می کند. جزئیات و قوانین بیشتر برای کارکنان اریکسون در حیطه های خاص عملیاتی در سیاستهای

Läs mer

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز

اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز Farsi فارسی اختیار بازنشستگی خودتان را در دست خودتان بگیرید ده دامی که شما به عنوان زن بایستی از آنها دوری کنید آنیکا کرویتز پیشگفتار زندگی پر از دام است. ممکن است برای پیدا کردن این دام ها به کمک نیاز

Läs mer

چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با

چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با من میخواهم بدانم چه باید به کودکم بگویم آگاهیهایی برای شما که پدر یا مادرهستید و با مشخصاتشخصی محافظتشده زندگی میکنید Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2014 مطالب

Läs mer

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا

آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا FARSI فارسی آموزش کمونی بزرگساالن آموزش کمونی بزرگساالن komvux برای شمایی است که احتیاج به تحصیالت پایه یا در سطح دبیرستان دارید. شما میتوانید یک یا چندین دوره آموزشی یا کورسهای تحصیلی را با هم بخوانید

Läs mer

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد

Tvättning. När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. را اول از ھم جدا کنيد Tvättning När du ska tvätta dina kläder måste du sortera kläderna först. Du kan tvätta mörka kläder och kläder med starka färger tillsammans. Vita kläder och kläder med ljusa färger ska du tvätta i en

Läs mer

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب Sverige en introduktion آشنائی با سوئد I det här avsnittet ges korta fakta om Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras. در این فصل اطالعات

Läs mer

دادرسی چگونه خواهد بود

دادرسی چگونه خواهد بود من م یخواهم بدانم دادرسی چگونه خواهد بود سازمان دفاع از قربانیان جرائم ٢٠١٤ طراحیها از ماریا وال تولید پالکات انتشارات اوستروم آ.ب. اومئو ٢٠١٤ 5 گردیدهاست تهیه بروشور این چرا 6 چیست دادرسی 7 دادرسی مراحل

Läs mer

ADHD آشفتگی زندگی روزمره

ADHD آشفتگی زندگی روزمره Tiedot farsiksi ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت به حدی

Läs mer

وجود ارتباطی بامعنا میان الگوی ثابت طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتمهای آن ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول ساخت. درسال 1913 نیلز بور

وجود ارتباطی بامعنا میان الگوی ثابت طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتمهای آن ذهن بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول ساخت. درسال 1913 نیلز بور نخستین بار آنگستروم )Ångström,A.( فیزیکدان سوئدی درسال 86 چهار خط طیف نشری هیدروژن را یافت و نه سال بعد موفق به اندازهگیری دقیق طول موج هر خط شد. نیلزبور ) 96 885 ( بور به هر یک از این ترازهای انرژی کوانتومی

Läs mer

استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand,

استانداری وسترنورالند. Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand, به اونگه Ånge خوش آمدید. و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد که محیط اطراف ما را حتت تاثیر خود قرار داده است. آگاهی از تاریخ خود باعث درک بهتر از محیط روزانه ای می

Läs mer

اطالعات برای قربانیان جرائم

اطالعات برای قربانیان جرائم اطالعات برای قربانیان جرائم 1 برای شما که در معرض جرم بودهاید Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Tryckeri City, Umeå 2015 فهرست راهنمای کلی 6 پیشگفتار 7 اقدامات اضطراری

Läs mer

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری!

برای دنیایی عاری از خشونت زندان اعدام فقر بیخانمانی و بیکاری! شماره 1 بهمن اسفند 1931 Nr. 1 jan feb 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors Rätt motarbeta kulturellt och sexuellt

Läs mer

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید

شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Senast uppdaterad: 2015-09-28 اداره امور مهاجرت شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید Till dig som söker asyl i Sverige Persiska www.migrationsverket.se 1 شام که درخواست پناهندگی در سوئد می کنید مقررات

Läs mer

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده

اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده اطالعات پزشکی در بارۀ پراداکسا هنگام ابتال به فیربیالسیون دهلیزی و یا سکته مغزی برای شماکه پراداکسا برایتان تجویز شده پزشک معالج شام داروی پراداکسا را برایتان تجویز کرده است این دارو خطر لخته شدن خون را

Läs mer

شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی

شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی فارسی/ Persiska شب ها بیدار می شوید و به دستشویی می روید حقایقی درباره نوکتوریا )ادرار شبانه( - بیدار شدن در ساعات شب و رفتن به دستشویی حقایقی درباره نوکتوریا نوکتوریا چیست دالیل نوکتوریا توصیه های مهم

Läs mer

محتوا و محدوده مقررات 1 احکام اساسی نظم عمومی و مصئونیت مکان های عمومی در»فصل 3«از»قانون نظم عمومی«آمده است (SFS 1993:1617).

محتوا و محدوده مقررات 1 احکام اساسی نظم عمومی و مصئونیت مکان های عمومی در»فصل 3«از»قانون نظم عمومی«آمده است (SFS 1993:1617). کتاب قانون تصویب ذریعه شورای شهر: 139-95 1995-12-14 اصالح ذریعه شورای شهر: 6-96 1996-01-25 1996-9-19 78-96 2003-01-23 76-03 2004-09-23 85-04 2007-08-30 120-07 مقررات محلی نظم عمومی در شهر LYSEKIL شاروالی

Läs mer

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید

امنیت در اتومبیل - اینگونه از خود و فرزندتان محافظت می کنید پیش از خریدن امتحان کنید! وسایل و تجهیزات باید مناسب کودک و اتومبیلتان باشند. بطور صحیح نصب کنید! اطالعات مربوط به نصب و استفاده از صندلی کودک را تهیه نمائید. به دقت دستورالعمل ها را دنبال کنید. جهت صندلی

Läs mer

اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧

اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧ اردو خوابگاهی تابستانی ٢٠١٧ اردو خوابگاهی چيست در اردوی ما ميتوانيد ا ب تنی کنيد با رفقا باشيد فوتبال بازی کنيد به مکان های تفريحی سفر کنيد ماهيگيری کنيد قايق پاروي ی استفاده کنيد سرگرمی داشته باشيد و

Läs mer

به سوندسوال خوش آمدید.

به سوندسوال خوش آمدید. به سوندسوال خوش آمدید. هر یک از چیزهایی را که در اطراف خود می بینیم هر کدام تاریخی برای خود دارد. متام ساختمانها راهها سبزه زارها و جنگلها همگی چیزی برای نقل کردن دارند. هر دوره ای حوادث خاص خود را دارد

Läs mer

معلومات برای پناهجویان در گوتالند

معلومات برای پناهجویان در گوتالند irad معلومات برای پناهجویان در گوتالند منطقه گوتالند آدرس Visborgsallén 19 آدرس پستی SE-621 81 Visby شماره تیلفون ۰۰+ (۰)۴۹۸ ۲۶ ۹۰ ۴۶ شماره سازمان 212000-0803 ایمیل regiongotland@gotland.se ویبسایت www.gotland.se

Läs mer

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت

Persiska مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت Persiska برای فرزند شما از ۱۵ ۷ سال: مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت سیستم دوران مدرسه در سوئد بدین صورت است دبیرستان جوانان ۲۰ ۱٦ ساله بصورت اختیاری مدرسه ابتدایی و متوسطه نوجوانان ۱۵ ۷ ساله بصورت اجباری

Läs mer

سالمندان حین تردد در ترافیک.

سالمندان حین تردد در ترافیک. سالمندان حین تردد در ترافیک. افزایش کیفیت زندگی و اعتماد به نفس. ترافیک مصون www.ntf.se تحرک مستمر یا همیشگی امکان تحرک با پای پیاده با بایسکل یا وسیله نقلیه دیگر برای تمام گروپهای سنی مهم است. زیرا ساختار

Läs mer

به الهولم خوش آمدید شهر بزرگ قرار گرفته و امکانات مناسب برای رفت و آمد نیز وجود دارد. امکاناتی برای کمون خودمان مینگریم.

به الهولم خوش آمدید شهر بزرگ قرار گرفته و امکانات مناسب برای رفت و آمد نیز وجود دارد. امکاناتی برای کمون خودمان مینگریم. به الهومل خوش آمدید به الهولم خوش آمدید به الهولم خوش آمدید نقل مکان کردن گامی بزرگ است. حتی فکر کردن به این موضوع بسیاری پرسشها را به وجود میآورد. زندگی من در مکان جدید چگونه خواهد بود آیا این نقل مکان

Läs mer

در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید

در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید 2011 در صورت شنیدن آژیر خطر از تأسیسات اتمی رینگهالس بدین سان عمل کنید آژیر»خبر مهم«خبر مهم ۷ ۱۴ ۷ ۱۴ ۷ ثانیه رفع خطر ۳۰-۴۰ ثانیه آژیر بلند در صورت شنیدن این آژیرچنین رفتار کنید در صورتی که خارج از خانه

Läs mer

به کودکانی که قربانی جرم

به کودکانی که قربانی جرم من میخوا هم بدانم من چگونه میتوانم به کودکانی که قربانی جرم شدهاند کمک کنم 1 2 سازمان دفاع از قربانیان جرم ٢٠١٤ حق کپیرایت محفوظ است ترسیمکننده تصاویر ماریا وال تولید شده در شرکت نشر پالکات چاپخانه اوستروم

Läs mer

غرق شدن دلیل اصلی مرگ و میر تصادفی در بین کودکان 1 تا 6 سال به شامر می رود.

غرق شدن دلیل اصلی مرگ و میر تصادفی در بین کودکان 1 تا 6 سال به شامر می رود. بی توجهی خطرناک است. نه آب. 1 هیچکس هرگز نباید غرق شود هر ساله تقریبا نه کودک غرق می شوند. بسیاری از این حوادث تلخ در نزدیکی خانه و در محیط خانواده اتفاق می افتند جاییکه بسیاری از بزرگساالن نمی دانند تا

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/ / Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. سالم اسم من حسین است. من در

Läs mer

مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13

مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13 زندگی تازه در سوئد مطالب صفحه 4 ثبت احوال و مدارک شناسائی 1 5 پیش دبستانی مدرسه و آموزش های مخصوص بزرگساالن 2 9 مسکن 3 11 کار و راه اندازی کسب و کار 4 13 مراقبت های بهداشتی و درمانی دندانپزشکی و بارداری

Läs mer

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير FELIX OPPENHEIM/FOLIO SIME/FOLIO عدم مزاحمت عدم تخريب اصل حق دسترس به طبيعت را تشکيل می دهد. حق دسترس به طبيعت يک فرصت يکتا برای همه تا آزادانه در طبيعت گشت و گذار کنند

Läs mer

مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب

مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب عکس: Colourbox مجتمع مسکونی ۲. زندگی در سوئد فهرست مطالب جغرافیا اقتصاد و ساختارهای زیربنایی جمعیت خانه های مسکونی و سکونت محیط زیست طبیعت و پایداری اکولوژیک شهر شما این چنین اداره می شود امور مالی خود

Läs mer

هئارا وراد هارمه هب هک ار رامیب تاعلاطا هگرب.دیناوخب تقد هب دوش یم

هئارا وراد هارمه هب هک ار رامیب تاعلاطا هگرب.دیناوخب تقد هب دوش یم اگر مصرف کننده (ناتالیزوماب) برای درمان MS عودکننده - بهبود یابنده با TYSABRI هستید برگه اطالعات بیمار را که به همراه دارو ارائه می شود به دقت بخوانید. 1 این بروشور مکملی برای فعالیتهای ارائهدهنده خدمات

Läs mer

TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1. Datum: 09/ , kl Lycka till!

TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1. Datum: 09/ , kl Lycka till! TENTAMEN Grammatik och textläsning 7.5 hp. Persiska A/Persiska 1 Datum: 09/11 2012, kl. 8.00-12.00 Lycka till! (Max poäng 108) 1. Översätt texten āhu till svenska. (6 p.) آهو حيوان قشنگ صحرايیای است. بعضی

Läs mer

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014

شماره 3. Nr. 3 aug- sep 2014 زنان خبری بولتن & Kvinnobulletin شماره 3 مرداد-شهریور 3333 Nr. 3 aug- sep 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors

Läs mer

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی.

سویدنی دری و سوئدی فارسی فهرست کلمات و اصطالحات در زمینه جنسی. 1 Svensk-dari och svensk-persisk ordlista inom den sexuella sfären. Framtagen av Migrationsverkets projekt Tolka mig rätt att öka kvaliteten i mötet med den sökande, i samarbete med tolkar. Senast uppdaterad

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till persiska Artikelnummer 2006-114-5 سو ال و جواب درباره کمک مالی (کمک هزينه اجتماعی ( جوابهای کوتاه به معمولی ترين سو ال ها برای دريافت اطلاعات بيشتر

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddningstjänsten Östra Götaland ایمنی شما مهم است! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland است تاثیرگذار شما کمک ایمنی و امنیت در دارد امکان که آجنا تا همگان تا میکنیم تالش سازمانخدماتآتشنشانی در ما با قراربگیرید. مخاطرهآمیزی موقعیتهای

Läs mer

Välkommen till fritids

Välkommen till fritids Välkommen till fritids به محل تفريحيه ساعات آزاد خوش آمديد ) فريتيد). Telefonnummer شماره تلفن Fritids فريتيد Fritids är till för barn mellan 6 och 12 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är

Läs mer

دقیقه) ۷ + (۳ کلمات نخستین تا تولد بدو!از صحبت

دقیقه) ۷ + (۳ کلمات نخستین تا تولد بدو!از صحبت برای شما که کودکی زیر ۵ سال دارید! این فیلم برای والدین و سایر افراد بزرگسالی که در اطراف کودک هستند تهیه شده است. هدف این فیلم نشان دادن چگونگی كمك به کودکتان در یادگیری زبان و فراهم کردن پایهای مناسب

Läs mer

فهرسـت مطالب نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن وضع مالی امنیـت و مصونیـت

فهرسـت مطالب نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن وضع مالی امنیـت و مصونیـت ساختمان آپارتمان.۲ زندگی در سـویدن عکس Colourbox : فهرسـت مطالب موقعیـت جغرافیایـی تجـارت و زیربنـا ها نفو س تهیۀ مسـکن و سـکونت محیـط طبیعـت و پایـداری ایکولوژیکـی شـهر شـما چگونه اداره میشـود اداره کـردن

Läs mer

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre.

Lektion 1 درس ۱. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Lektion 1 درس ۱ Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed.

Läs mer

ابیرقت لوپ نودب ار دوخ تکشر دینک یزادنا هار

ابیرقت لوپ نودب ار دوخ تکشر دینک یزادنا هار بدون پول رشکت خود را راهاندازی کنید تقریبا بدون پول رشکت خود را راهاندازی کنید تصویر روی جلد لیال عباس لفتا سالن آرایش گولد ساکسن )قیچی طال ئ ىى( را با دوستانش افتتاح کرد در صفحه ۵۴ بیش ت رى درباره او

Läs mer

Persiska för nybörjare

Persiska för nybörjare FACIT Persiska för nybörjare [2012-10-26] KAPITEL 1 D. vatten, med, pappa, doft, utan, fot/ben, tills, gunga, du, han/hon. F. där, gammal, plats, själ/kära, bra, dag, av/från, dålig, vänster, dotter/flicka

Läs mer

Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska

Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska Direkt och indirekt anföring i persiska och svenska Direkt och indirekt anföring förekommer efter sägeverb (anföringsverb) och ett mycket fåtal förnimmelseverb så som att tänka. Sägeverb är t.ex. att säga,

Läs mer

راهنمای مستأجران. حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus

راهنمای مستأجران. حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus راهنمای مستأجران حقایقی مختصر در مورد مستأجران Sandvikenhus SANDVIKENHUS راهنمای مستأجران بهعنوان یک مستأجر جدید Sandvikenhus خوش آمدید! ما قول میدهیم حداکثر تالش خود را انجام دهیم تا مطمئن شویم از اینکه

Läs mer

دانشمندان علم اخالق و فیلسوفان براي اخالق تعاریف متعد دي بیان كردند. تعریفي كه از میان تعریف هاي دانشمندان اسالمي ميتوان جمع بندي نمود عبارت است از:

دانشمندان علم اخالق و فیلسوفان براي اخالق تعاریف متعد دي بیان كردند. تعریفي كه از میان تعریف هاي دانشمندان اسالمي ميتوان جمع بندي نمود عبارت است از: اخالق كار وارزشهاي سازماني پیچیده تر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان كارهاي غیراخالقي غیرقانوني و غیرمسئوالنه در محیطهاي كاري توجه مدیران و صاحبنظران را به بحث اخالق كار و مدیریت اخالق معطوف ساخته

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor:

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor: FRANCE RIDLEY IDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Nelson Mandela och hans liv. Mandela kämpade för de svartas rättigheter i ydafrika. I ydafrika fick svarta människor inte gå i

Läs mer