Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box Lidingö e-adress:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box 6031 181 06 Lidingö e-adress: ambassador@iran.se"

Transkript

1 در ادامه اعتراضات بينالمللی چند کلوپ کارگری اتحادیه کارگری سکو احزاب و سازمان کمونيستی و چپ سوي دی در پی فعاليتهای کانون زندانيان سياسی ایران(در تبعيد)واحد سوي د طی ارسال نامه به سفارت رژیم یا از طریق انتشار بيانيه خواهان لغو احکام زندان فعالان کارگری سقز شدند. انتشار نامههای اعتراضی ادامه دارد که متعاقبا به اطلاع افکار عمومی خواهد رسيد. ترجمه اسناد یاد شده همراه مطالب اصلی به سوي دی و انگليسی به قرار زیر هستند: به: نامه اعتراضی هيي ت مدیره کلوپ کارگری سيتی پندل اتحادیه سکو دولت ایران سفارت جمهوری اسلامی ایران اعتراض عليه احکام زندان فعالان اتحادیهای در ایران هيي ت دبيره کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو با حدود پانصد عضو در استکهلم نسبت به اینکه فعالان اتحادیهای در ایران تحت تعقيب قرار می گيرند و زندانی میشوند اعتراض دارد. ا نها میخواهند ا زادانه به همراه همکارانشان خود را در اتحادیههای مستقل کارگری سازماتدهی کنند که به نظر ما این حق بدیهی ا نان است. اتحادیههای کارگری برای ا نند که از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان حمایت کنند و هر رژیمی موضف است حق فعاليت اتحادیهای را به رسميت بشناسد. ما از رژیم ایران میخواهيم پنچ فعال کارگری را که در ارتباط با برگزاری مراسم اول ماه سال ٢٠٠٤ در شهر سقز دستگير و سپس هر کدام به چند سال زندان محکوم شدند ا زاد شوند. حق تشکيل تشکلهای کارگری باید ایران را هم در بر گيرد. از طرف هي يت مدیره کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو ميشل کيند شایان توجه است که سيتی پندل اداره قطارهای( ( Pendeltåg )ميان شهری استان استکهلم را به عهده دارد. کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو کلوپ خدمه قارهای مهمانداران پندل توک( Pendeltåg ) است. Till den iranska regeringen Gm: Islamiska republiken Irans ambassad Box Lidingö eadress: Protest mot fängslandet av iranska fackliga aktivister! Styrelsen inom SEKO Pendelklubben, med drygt 500 medlemmar vid Citypendeln i Stockholm, protesterar mot att fackliga företrädare i Iran förföljs och fängslas. Deras mål är att organisera fria och oberoende fackföreningar tillsammans med sina arbetskamrater, vilket vi ser som en självklar rättighet. Fackföreningar är till för att skydda arbetstagarna gentemot sina arbetsgivare och rätten till ett sådant fackligt arbete bör och måste respekteras av varje lands regim. Vi kräver av den iranska regimen att de fem fackliga företrädarna i staden Sagez, som greps i samband med firandet av 1:a maj 2004 och senare dömdes till flera års fängelse, släpps fria. Rätten till att fritt få bilda fackliga organisationer måste också omfatta Iran! SEKO Pendelklubbens styrelse, genom Micheles Kindh...

2 نامه اعتراضی کلوپ ١١٩ اتحادیه کارگری سکو استکهلم سکو کلوپ ١١٩ تاریخ : ١٣ دسامبر ٢٠٠۵ به سفارت جمهوری اسلامی ایران کلوپ ١١٩ اتحادیه سکو اطلاع یافته که فعالين اتحادیهای در ایران به دليل فعاليتهای اتحادیهای به زندان محکوم شدهاند. اخيرا دادگاهی در شهر سقز در کردستان ایران فعالان مستقل اتحادیهای محمود صالحی دبير سابق سندیکای خبازان را به پنج سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه جلال حسينی عضو سندیکای خبازان را به سه سال زندان محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور را هرکدام جداگانه به دوسال زندان محکوم کرده است. دو فعال دیگر هادی تنومند و اسماعيل خودکام که همراه فعالان فوق الذکر در اول ماه مه ٢٠٠٤ دستگير شده بودند از اتهامات وارده مبرا شدند. ما اعضای کلوپ ١١٩ رژیم ایران را که به حقوق دمکراتيک احترام نمیگذارد و کسانی را که با اعتماد کامل اعضای خود برای دستيابی ا نها به شرایط بهتر و حقوق حقهشان مبارزه می کنند مورد بدرفتاری قرار می دهد قویا محکوم می کنيم. ما خواستار لغو احکام زندان و ا زادی کامل فعالان اتحادیه ای هستيم. ما خواستار بازپس گيری اتهامات و سایر اقدامات تلافی جویانه عليه این فعالان اتحادیهای هستيم. ما خواستار برقراری حقوق و اتحادیههای ا زاد کارگری در ایران هستيم. پر یوهانسون دبير کلوپ ١١٩ اتحادیه کارگری سکو گفتنی است که کلوپ ١١٩ یکی از قوی ترین و حساسترین کلوپهای کارگری اتحادیه کارگری سکو سوي د و متعلق به رانندگان قطار شهری( مترو)است. پر یوهانسون دبير این کلوپ اخيرا به دليل اعتراض به نقض فنی و امنيتی در سيستم قطارهای شهری از سوی شرکت فرانسوی کنکس که مترو استکهلم را اداره می کند از کار اخراج شد. در اعتراض به اخراج وی و یورشی که این شرکت عليه فعالان کارگری ا غاز کرده است کمپينی تحت عنوان "ما سکوت نخواهيم کرد" شکل گرفته است که تاکنون چند اعتصاب و تظاهرات را سازمان داده است که در دو نوبت رانندگان دست از کار کشيده و قطارها شهر استکهلم را متوقف کردند. SEKO Stockholm Klubb 119 Gullmarsplan Klubb 119.doc Stockholm Till Islamiska Republikens Irans Ambassad Det har kommit till Seko Klubb 119 kännedom att fackligt aktiva i Iran har dömts till fängelse på grund av deras fackliga aktivitet. En domstol i staden Saqez i den iranska delen av Kurdistan har nyligen dömt fem oberoende fackliga aktivister till fängelse. Mahmoud Salehi, förre detta ordföranden

3 för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning till staden Ghurveh. Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse, Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. Två andra aktivister, Hadi Tanumand och Esmail Khodkam, som greps tillsammans med ovannämnda aktivister i staden Saqez inför marschen första maj 2004, släpptes fria. Vi i klubben fördömer kraftigt att Irans regim inte respekterar demokratiska rättigheter och behandlar de som i förtroende för sina medlemmar kämpar för att de skall få förbättringar och självklara rättigheter. Vi kräver att de fängslade fackliga representanterna snarats släpps fria. Vi kräver att alla vidare repressalier mot dessa dras tillbaka. Vi kräver att fackliga fri och rättigheter införs i Iran. För Seko Klubb 119 Per Johansson Ordförande... اعتراض کلوپ کارگران پست اتحادیه سکو(سودرمالم) به احکام زندان فعالان کارگری سقز کارگران در ایران از داشتن اتحادیه ا زادی بيان و مطبوعات محروم هستند و تحت شدیدترین سرکوبها قرار دارند. وضعيت کارگران ایران چه در دوران حکومت دیکتاتوری شاه که از حمایت کاخ سفيد برخودار بود و چه در دوران حکومت دیکتاتوری اسلامی به همين منوال بوده است. سرکوب همواره جزي ی از سياست ایدي ولوژی و اقتصاد حاکم در ایران بوده است. کارگران مجبور هستند مدتهای طولانی منتطر دریافت حقوق ناچيز خود به مانند. کارگران در ایران از امنيت شغلی برخوارد نيستتد. ميليونها تن از ا نها فاقد بيمه اجتماعی هستند و حق استفاده از حقوق بيکاری ندارند. در سالهای اخير کارگران ایران با توسل به اعتصاب اعتراض و راه بندان مبارزه برای دستيابی به حقوق خود بهبود شرایط کار کاهش ساعت کار افزایش حقوق حقوقهای پرداخته نشدهی خود و برگشت همکاران اخراجیشان به کار را از سر گرفتهاند. اعتراضات ا نها همواره با یورش پليس مواجه بوده است اما در عين حال ا نها توانستهاند در مواردی رژیم را به عقب نشينی وادار کنند. حکومتگران باید بدانند که قادر نخواهند بود برای هميشه طبقه کارگر متحد را خفه کنند. اخيرا دادگاهی در شهر سقز پنچ فعال مستقل اتحادیهای را به زندان محکوم کرده است. محمود صالحی دبير پيشين سندیکای خبازان سقز به ۵ سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه محکوم شده است. جلال حسينی عضو سندیکای خبازان این شهر به سه سال زندان و محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور هر کدام به دو سال زندان محکوم شدهاند. اتحادیه کارگران پست جنوب استکهلم(سودرمالم) این احکام و هم چنين سرکوب جنبش رویه رشد کارگری در ایران را محکوم میکند. رژیم ایران باید هرچه سریعتر احکام زندان فعالان کارگری را لغو کند. جنبش کارگری جهانی موظف است با تمام امکانات خود از مبارزات کارگران ایران برای دستيابی به ا زادی و حقوق خود و سرنگونی رژیم دیکتاتور حاکم بر ایران حمایت نماید. اتحادیه کارگران پست جنوب استکهلم(سودرمالم) ١۵ دسامبر ٢٠٠۵ وابسته به اتحادیه سراسری سکو SEKO post Södermalm protestera domar mot fackliga aktivister

4 Arbetarna i Iran lever sedan länge under hårt förtryck, utan vare sig förenings yttrande eller pressfrihet. Detta har varit fallet såväl under den nuvarande islamistiska diktaturen, som den tidigare shahens diktatur, som satt med stöd av Vita huset. Förtrycket har, som alltid är fallet, rena politiska, ideologiska och i hög grad en ekonomisk fråga. Arbetarna får ofta vänta länge på sina låga löner, de har ingen anställningstrygghet och miljontals har varken försäkringar eller rätt till någon form av Akassa. De senaste åren har de iranska arbetarna åter börjat kämpa för sina rättigheter. Genom strejker, demonstrationer och trafikblockader kämpar de för bättre arbetsvillkor, högre löner, kortare arbetstider, löneutbetalningar i tid och återanställning av sparkade kamratet. Deras kamp har mötts av hårt motstånd från regimens polis. Men samtidigt har arbetarna flera gånger tvingat regimen att backa, och de styrande kan inte för alltid hålla en enad arbetarklass nere. Nyligen dömde en domstol i staden Saqez 5 oberoende fackliga aktivister till fängelse *Mahmoud Salehi, förre detta ordföranden för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning till staden Ghurveh. *Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse * Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. SEKO post Södermalm fördömer dessa domar, liksom all repression mot Irans återuppvaknande arbetarrörelse. Den iranska regimen måste omedelbart upphäva dessa domar. Det är den internationella arbetarrörelsens plikt att på alla sätt stödja den iranska fackföreningsrörelsens kamp för sina rättigheter, frihet och för att störta diktaturen i Iran. SEKO post Södermalm اطلاعيه حزب سوسياليست سوي د همبستگی با کارگران در ایران علیرغم شرایط طاقت فرسا و سرکوب حکومتی فعالان جنبش کارگری در ایران برای حق برخورداری از امنتيت شغلی شرایط کار مناسب و سازماندهی اتحادیههای کارگری مبارزه میکنند. بخش وسيع طبقه کارگر ایران ماهها در انتظار دریافت حقوق خود بسر می برند در ایران امنيت شغلی وجود ندارد و هر اعتراضی عليه سختی شرایط کار از سوی نيروهای حکومتی سرکوب میشود. فعالان کارگری در ایران مورد اذیت و ا زار قرار میگيرند و زندانی میشوند. کارگرانی که اعتراض کنند از کار اخراج میشوند. طبقه کارگر در ایران از حق سازماندهی خود محروم است. با این حال کارگران در ایران به طور روزمره برای دستيابی به منافع و حقوق خود مبارزه میکنند. اخيرا پنج فعال مستقل اتحادیهای از سوی دادگاهی در شهر سقز در کردستان ایران به زندان محکوم شدهاند. محمود صالحی دبير سابق سندیکای خبازان سقز به پنچ سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه محکوم شده است. جلال حسينی عضو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور هر کدام به دو سال زندان محکوم شدهاند. این پنج نفر و سایر فعالان اتحادیهای باید هرچه سریعتر ا زاد شوند. حزب سوسياليست صد در صد از مبارزات کارگران در ایران حمایت میکند دقيقا همانطوری که از مبارزات در سوي د و جهان به نفع طبقه کارگر و حق کارگران برای سازماندهی مستقل خود و مبارزات مشترکمان برای عدالت امنيت و ا زادی حمایت می کند.

5 رژیم ایران باید هرچه سریعتر فعالان اتحادیهای و کارگران زندانی را ا زاد کند. طبقه کارگر ایران باید از حق ا زادانه سازماندهی خود و فعاليت برای منافع مشترکشان باید هرچه سریعتر اقدام به پرداخت برخوردار شوند. کارفرماهاي ی که حقوق کارگران را پرداخت نکردهاند حقوقمعوقه ا نها کنند. ما تمام جنبش کارگری را فرامیخوانيم عليه یورش به فعالان اتحادیهای در ایران اعتراض کنند و به طور فعال و عملی در حمایت از طبقه کارگر در ایران عکس العمل نشان دهند. ما از دولت سوي د میخواهيم با تمام قدرت عليه یورش به فعالان اتحادیهای در ایران اعتراض نماید و برای ا زادی فوری فعالان زندانی و تضمين حق طبقه کارگر برای سازماندهی خود اقدام به اعمال فشارهای دیپلماتيک عليه رژیم ایران نماید. Solidaritet med arbetarna i Iran! حزب سوسياليست کميته اجراي ی کميته اتحادیه ٢٧ نوامبر ٢٠٠۵ Trots svåra förhållanden och hårt förtryck av regimen i Iran kämpar aktivister inom den iranska arbetarklassen för rätten att organisera fackföreningar, för trygga anställningar och rätten till anständiga arbetsvillkor. Stora delar av arbetarklassen får vänta månader på löneutbetalningar, anställningstrygghet existerar knappast alls och alla protester mot dåliga arbetsförhållanden slås ned av regimens polisstyrkor. Fackligt aktiva trakasseras och fängslas, arbetargrupper som protesterar avskedas, arbetarklassen förvägras rätten att organisera sig. Ändå fortsätter arbetarna i Iran att dagligen kämpa för sina intressen och sina rättigheter. Genom strejker och demonstrationer kämpar man för det självklara: anställningstrygghet, drägliga arbetsvillkor och rätten att organisera sig för att uppnå detta. Nyligen dömdes fem oberoende fackliga aktivister till fängelse av en domstol i staden Saqez i den iranska delen av Kurdistan. Mahmoud Salehi,förre detta ordföranden för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning till staden Ghurveh. Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse, Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. Dessa fem och alla andra fängslade fackliga aktivister i Iran måste omedelbart friges! Socialistiska Partiet stöder arbetarnas kamp i Iran till 100%, precis som vi stöder all kamp i Sverige och i Världen för arbetarklassens intressen, för arbetarnas rätt till självständig organisering och vår gemensamma kamp för rättvisa, trygghet och frihet. Den iranska regimen måste omedelbart frige alla fängslade fackföreningsaktivister och arbetarledare! Den iranska arbetarklassen måste ges rätten att fritt organisera sig och verka för sina gemensamma intressen!

6 De arbetsgivare i Iran som undanhåller löner för de anställda måste omedelbart utbetala de anställdas innestående löner! Vi uppmanar hela arbetarrörelsen att protestera mot övergreppen mot fackliga aktivister i Iran och i aktiv handling agera till stöd för arbetarklassen i Iran. Vi kräver att den svenska regeringen med all kraft protesterar mot övergreppen mot arbetarklassen i Iran och utövar diplomatiska påtryckningar mot regimen i Iran, för att de fängslade aktivisterna omedelbart friges och att arbetarklassen i Iran garanteras rätten att organisera sig. Socialistiska Partiet Verkställande Utskottet Fackliga Utskottet 27 november نامه حزب سوسياليست عدالتخواه سوي د به ري يس جمهور محمود احمدی نژاد جمهور اسلامی ایران سفارت جمهوری اسلامی در سوي د اعتراض به حکم پنچ فعال اتحادیهای حزب سوسياليست عدالتخواه سوي د حکم زندان پنچ فعال مستقل اتحادیهای شهر سقز در کردستان ایران را هجده ماه پس از دستگيری ا نهادر جریان یک راهپيماي ی در اول ماه مه محکوم می کند. به دنبال احکام وحشت برانگيزی که در نهم نوامبر صادر شد محمود صالحی دبير سابق سندیکای خبازان سقز به ۵ سال زندان و دو سال تبعيد به شهرستان قروه محکوم شد. جلال حسينی عضو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان و محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد عبدیپور هرکدام به دو سال زندان محکوم شدند. ما همچنان اطلاع یافتيم که کنفدراسيون جهانی اتحادیههای ا زاد کارگری بر این باور است که تعقيب فعالان کارگری به دنبال ملاقات با هي يت کنفدراسيون جهانی اتحادیههای ا زاد کارگری که به مدت کوتاهی بيش از دستگيریهای سقز در در ا وریل ٢٠٠٤ از ایران دیدار کرد صورت گرفته است. به نطر می رسد ا ن ها به خاطر ملاقات غيرمجاز با دو یا چند نماینده کنفدراسيون به " توطي ه عليه امنيت ملی" متهم شدهاند. حزب سوسياليست عدالتخواه جزي ی از کميته بينالمللی کارگران است که برای حقوق کارکران در همه جا مبارزه میکند. در سوي د حزب ما در صف مقدم مبارزه عليه جنگ امپریاليستی و اشغال عراق بوده است و تهدیدات امپریاليست عليه ایران را محکوم میکند. ما شانه به شانه کارگران ایران در مبارزات ا نان برای دمکراسی و حق ایجاد تشکلهای صنفی ایستادهایم. به این وسيله ما خواهان فوری لغو احکام صادره و براي ت هر پنچ نفر از اتهامات وارده هستيم. از طرف حزب سوسياليست عدالتخواه سوي د ا رنه یوهانسون ١٤ دسامبر ٢٠٠٤ To President Mahmoud Ahmadinejad Islamic Republic of Iran The Embassy of the Islamic Republic of Iran in Sweden

7 Protest against sentences against five trade unionists The Socialist Justice Party of Sweden condemn the sentencing of five independent trade union activists from the city of Saqez, in Iran s Kurdistan Province, eighteen months after they were initially arrested during a May Day rally.under a horrific verdict issued 9 November, Mahmoud Salehi, former President of the Bakery Workers Association in Saqez was sentenced to 5 years imprisonment and 3 years in exile in the city of Ghorveh. Another defendant, Jalal Hosseini, also member of the Bakery Workers Association, was sentenced to 3 years imprisonment. Three other unionists, Mohsen Hakimi, Borhan Divanger and Mohammad Abdipoor have been sentenced to 2 years imprisonment each. We also take note that the ICFTU believe that the unionists prosecution mainly stems from their meetings with an official ICFTU mission which visited Iran in April 2004, shortly before the Saqez Seven s arrests, and that they seem to have been sentenced for unauthorised meetings of two or more people conspiring to commit criminal acts against national security. The Socialist Justice Party is part of the Committee for a Workers International and campaign for workers rights everywhere. In Sweden our party has been in the forefront in the campaign against imperialist war and occupation in Iraq, and also condemn imperialist threats against Iran. We will however stand shoulder to shoulder with Iranian workers in there struggle for democratic and trade union rights in Iran. We herewith demand the immidiate withdrawal of the sentences against the five. On behalf of the Swedish Socialist Justice Party Stockholm 14th of December 2005 Arne Johansson Rättvisepartiet Socialisterna Box 73, S Farsta, Sweden. بيانيه سازمان اقتدار کارگری در باره سرکوب کارگران در ایران پس از دههها سرکوب شدید توسط رژیم ا مریکاي ی دیکتاتوری شاه و هم چنان رژیم کنونی اسلامی کارگران ایران در سالهای اخير دور جدیدی از مبارزه برای احقاق حقوق خود را ا غاز کردهاند. علیرغم اینکه پليس و دادگاه رژیم با توسل به سختترین شيوهها تلاش میکنند هرگونه اعتراضی را درهم شکنند و سقوط دیکتاتور طولانی شده است مبارزه کارگران برای افزایش حقوق و پرداخت به موقع ا ن کاهش ساعت کار شرایط بهتر کار امنيت شغلی و تشکيل اتحادیههای مستقل کارگری ادامه دارد. با برگزاری اعتصاب تظاهرات و راهبندان کارگران توانستند رژیم را در چند مورد به عقب نشينی وادار کنند اما با این حال دستگيری زندان و شکنجه ادامه یافته است. اخيرا دادگاهی در سقز از شهرهای کردستان ایران پنچ فعال اتحادیهای را به زندان محکوم کرد. محمود صالحی دبير سابق سندیکای کارگران خباز سقز به پنچ سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه محکوم شده است. جلال حسينی عصو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان محکوم شده است. محسن حکيمی برهان دیوانگر و محمد ابدیپور هر کذام به دو سال زندان محکوم شدهاند.

8 سازمان اقتدار کارگری احکام صادره و سرکوب کارگران در ایران را محکوم میکند. وظيقه جنبش کارگری بينالمللی است با هر وسيلهای از مبارزات کارگران ایران عليه دیکتاتور سرکوب و سرمایهداری و برای احقاق حقوق و سازمانیابی خود حمایت کند. Uttalande om repressionen mot arbetarna i Iran سازمان اقتدار کارگران ١۵ دسامبر ٢٠٠۵ استکهلم Efter årtionden av hårt förtryck, såväl från den USAstödda shahens diktatur som från den nuvarande islamistiska har Irans arbetare de senaste åren åter börjat kämpa för sina rättigheter. Trots att regimens polis och domstolar med hårda medel försöker slå ner varje protest fortsätter kampen för högre löner som ska betalas ut i tid, kortare arbetstid och bättre arbetsförhållanden, anställningstrygghet, fria fackföreningar och i förlängningen diktaturens fall. Med strejker, demonstrationer och trafikblockader har regimen flera gånger tvingats backa, men fängslandet och tortyren fortsätter. En domstol i Saqez i iranska delen av Kurdistan dömde nyligen fem fackliga aktivister till fängelse: Mahmoud Salehi, förre detta ordföranden för stadens bagarfackförening har dömts till 5 års fängelse och 3 år förvisning. Jalal Hosseini, medlem av bagarefackföreningen har dömts till 3 års fängelse. Mohsen Hakimi, Borhan Divangar och Mohammad Abdipoor har var och en dömts till 2 års fängelse. Arbetarmakt fördömer dessa domar, liksom all repression mot Irans arbetare. Det är den internationella arbetarrörelsens plikt att med alla medel stödja de iranska arbetarnas kamp för sina rättigheter och organisationer, mot diktaturen, förtrycket och kapitalismen. Arbetarmakt

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska

سرآغاز. Inledning. svenska. persiska 1 Inledning سرآغاز Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion till olika

Läs mer

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب

هرابرد یهاتوک تاعلاطا 1 ۱ شخب Sverige en introduktion آشنائی با سوئد I det här avsnittet ges korta fakta om Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras. در این فصل اطالعات

Läs mer

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش

هرابرد خساپ و شسرپ یراردا بش Persiska پرسش و پاسخ درباره شب ادراری اين بروشور از سوی آکادمی سونسکا انورس( Akademien (Svenska Enures منتشر شده است. شب ادراری کودکان چقدر رايج است بيشتر کودکان پس از سن 2-3 سالگی ديگر خود را خيس نمی

Läs mer

Nr. 4 nov. dec. 2014

Nr. 4 nov. dec. 2014 زنان خبری بولتن & Kvinnobulletin شماره 4 آبان / آذر 3131 Nr. 4 nov. dec. 2014 Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar, skall Kvinnors

Läs mer

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

Mänskliga rättigheter i arbetslivet Mänskliga rättigheter i arbetslivet ILO:s 8 kärnkonventioner ILO_8 konventioner.indd 1 10-09-15 14.06.27 ILO:s 8 kärnkonventioner Innehåll Allas rätt till ett bättre arbetsliv 3 Fackliga rättigheter är

Läs mer

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA - för företag, fackföreningar och organsiationer 2 Rapport om konserverad tonfisk Innehåll Inledning 4 Syfte & avgränsning 5 Hongkong-watchdog

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket Kursbok till deltagarna som går utbildningen om facket 1 2 innehåll 5 Kurspass 1 Människovärde 9 Kurspass 2 Unga arbetare och makten på arbetets marknad 13 Kurspass 3 Klass och rättvisa 17 Kurspass 4 Facklig

Läs mer

Facklig organisering

Facklig organisering Kapitel 14 Facklig organisering Ingenting genomförs mot arbetarnas vilja Kubas fackliga rörelses historia Den kubanska arbetarklassens långa kamptradition är inte unik, men ovanlig för latinamerikanska

Läs mer

insats #10 oktober 2013 innehåll

insats #10 oktober 2013 innehåll insats oktober 2013 #10 innehåll 2 Rekrytering Fem nya Amnestygrupper, på orter där vi inte är representerade i dagsläget, kan bli resultatet av höstens rekryteringsmöten. Därtill har vi värvat ett stort

Läs mer

Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande:

Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande: Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande: Händelserna i Nordafrika och Mellanöstern (MENA) som inleddes

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

Posten och kampen om arbetet

Posten och kampen om arbetet TEMANUMMER: 10 kr Arbetarmakt, svensk sektion av Förbundet för Femte Internationalen Posten och kampen om arbetet Brev 2010: Omfattande angrepp på brevbärarna Bygg en rörelse på arbetsplatserna! Handlingsprogram

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

HANDLEDNING FÖR SKRIV FÖR FRIHET! Innehåll. Kampanjen Skriv för frihet. Aktiviteter

HANDLEDNING FÖR SKRIV FÖR FRIHET! Innehåll. Kampanjen Skriv för frihet. Aktiviteter HANDLEDNING FÖR SKRIV FÖR FRIHET! Det här är en handledning som vänder sig till er som vill vara med i höstens stora kampanj Skriv för frihet. Här hittar ni information och idéer för er som vill ordna

Läs mer

Stoppa naziparaden i Salem!

Stoppa naziparaden i Salem! Socialism eller barbari! Nr 3 [16] 2007 Pris: 15 kr Stödpris: 20kr Stoppa naziparaden i Salem! Lördag den 8 december kl.12 - Salem Centrum (Sthlm) I detta nummer: Borgarnas nya budget: stöld från de fattiga

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR 3 2012 Ur innehållet: Strejk i Europa, men tyst i Sverige. Nobelkommitténs fredspris till EU. Svek mot det fackliga löftet. BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten

Läs mer

Kampen för ett bättre liv Fackföreningsrörelsens historia i Sverige

Kampen för ett bättre liv Fackföreningsrörelsens historia i Sverige Kampen för ett bättre liv Fackföreningsrörelsens historia i Sverige Innehåll Vår gemensamma framtid 4 Utgångsläget 7 Organisationsarbetet inleds 8 Arbetsgivarna svarar 8 Den första stora kraftmätningen

Läs mer

Naturlig samverkan eller demokratiskt problem

Naturlig samverkan eller demokratiskt problem UPPDRAG SVERIGE 2006 Naturlig samverkan eller demokratiskt problem Om LO, pengarna och partiet KLAS HJORT FREDRIK SEGERFELDT 4 Maj 2006 ISBN 91-7566-617-0 Timbro, Box 5234 102 45 Stockholm tel 08-587 898

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

Mänskliga rättigheter i arbetslivet Så respekteras Mänskliga rättigheter i arbetslivet 2014 Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier, tortyr och i värsta fall mord drabbar fortfarande arbetstagare och fackligt aktiva runt om i världen!

Läs mer

Kapitel 12 Den globala arbetarrörelsen partier och fackföreningar

Kapitel 12 Den globala arbetarrörelsen partier och fackföreningar Kapitel 12 Den globala arbetarrörelsen partier och fackföreningar 292 Kapitel 12 Den globala arbetarrörelsen partier och fackföreningar Medlemmar i exempelvis IF Metall, Kommunal, Seko och GS tillhör fackförbund

Läs mer

Handel för demokrati

Handel för demokrati Handel för demokrati och frihet av Ewa Björling www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Ewa Björling för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2010 Fri handel murbräckan som

Läs mer

Global respekt. svenska livsmedelsarbetareförbundet

Global respekt. svenska livsmedelsarbetareförbundet Global respekt svenska livsmedelsarbetareförbundet Thomas Hammarberg, Olof Palmes Internationella Center Global/Lokal Respekt, referat i samband med livsmedelsarbetareförbundets kongress i göteborg hölls

Läs mer

Om färre än hälften säger ja åker facket ut och kollektivavtalet är förlorat.

Om färre än hälften säger ja åker facket ut och kollektivavtalet är förlorat. Fackets kämpar Hot, trakasserier och sparken från jobbet. Det krävs mod för att jobba fackligt i USA. DA var med när svenska facket landade på amerikansk mark. Text: MARIE EDHOLM Foto: MICHAEL A. SCHWARZ

Läs mer

SYDKOREA: Är solidaritet möjlig i en flexibel värld? sid 14 21

SYDKOREA: Är solidaritet möjlig i en flexibel värld? sid 14 21 SYDKOREA: Är solidaritet möjlig i en flexibel värld? sid 14 21 SYDAFRIKA: Cosatu och kampen för en global arbetarrörelse sid 22 25 BRASILIEN: Fackets autonomi efter Lulas valseger sid 26 33 Inspiration

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Revolution i Mellanöstern!

Revolution i Mellanöstern! WWW.SOCIALISTER.SE NR 42 FEB/MARS 2010 10KR Revolution i Mellanöstern! Folket reser sig mot diktatur och nyliberalism Facklig kamp i Danmark nr42.indd 1 Studentrörelsens återkomst En välfärdspolitik med

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR 2 2012 Tema: Avtalsrörelsen BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi

Läs mer