Innehåll. Sida. Rektors inledning 3. Organisation och personal 6. Resultatredovisning 9. Utbildning 10. Forskning 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Sida. Rektors inledning 3. Organisation och personal 6. Resultatredovisning 9. Utbildning 10. Forskning 15"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll Sida Rektors inledning 3 Organisation och personal 6 Resultatredovisning 9 Utbildning 10 Forskning 15 Övriga mål och krav på återrapportering 22 Årsbokslut 36 Noter 38 Finansieringsanalys 44 Anslagsredovisning 45 Sammanställning av väsentliga uppgifter 46 Styrelsen 47 Bilagor 1. Stabsutbildning Chefsprogram Högre totalförsvarsutbildning Civila programmet i statskunskap Övriga kurser Anslagsfinansierade projekt FHS idéförklaring 58 2

3 REKTORS INLEDNING Året som varit Verksamhetsåret 2007 har varit ännu ett intensivt år i Försvarshögskolans historia och utveckling. Utbildningen och forskningen har genomförts framgångsrikt och med stor uppskattning hos våra uppdragsgivare och beställare vilket såväl utvärderingar som uppföljnings- och uppdragsdialoger visat. Internt har verksamhetsåret präglats av fortsatt omdaning i organisatoriskt såväl som verksamhetshänseende. Verksamhetens mer långsiktiga inriktning har granskats och följts upp i det brett upplagda och ambitiösa projektet FHS i Förändring som är en av de viktigaste formerna för årets förändringsarbete. Årets verksamhet har i övergripande termer präglats av de beslut som statsmakterna fattat avseende högskolans formella status överlämnade regeringen propositionen 2006/2007:64 Högskoleutbildning av officerare med mera till riksdagen som den 1 juni fattade beslut om bland annat inrättande av FHS som statlig högskola från och med inlämnade högskolan en examensrättsansökan avseende dels officersexamen, dels generell examensrätt på grundnivå och avancerad nivå (magisterexamen). Denna ansökan följdes av ett uppdrag från regeringen att återigen granska högskolan och dess kvalitetsarbete. Högskoleverkets yttrande inlämnades till regeringen och regeringen fattade den 22 november beslut om FHS förordning där bland annat till exempel examensrätten regleras. Förordningen följer helt riksdagsbeslutet och särreglerar sålunda Försvarshögskolans verksamhet i förhållande till de generella bestämmelserna i högskolelag och högskoleförordning. De viktigaste avstegen är styrning och organisation (FM och KBM är representerade i högskolans styrelse och Forsknings- och Utbildningsnämnd) samt avsteg vad gäller antagning och behörighet för lärare med officersbakgrund. Högskolans verksamhet regleras årligen i regleringsbrev från såväl Utbildnings- som Försvarsdepartementet. Inrättandet som högskola i högskolelagens mening innebär organisatoriskt begränsade förändringar. Det senaste decenniets förändringar har ju i stor utsträckning inneburit att de gängse akademiska kraven på organisation och processer uppfylls. I praktiska termer innebär riksdagsbeslutet i första hand två saker, dels att en rektor med behörighet för tjänst som lektor eller professor måste rekryteras - en process som påbörjats under dels att också genomförandeansvaret för det treåriga officersprogrammet övergår till Försvarshögskolan 1 januari Ett omfattande arbete för att integrera denna verksamhet, som hittills genomförts av Försvarsmakten, har skett i nära samarbete med främst Militärhögskolan Karlberg. Statusen som högskola möjliggör också en ökad satsning på utbildning för också andra studerande än blivande officerare. Under året har ett omfattande arbete för att förbereda kursverksamheten under 2008 (omfattande motsvarande ca 100 helårsstudieplatser/helårsprestationer) gjorts. Deltagande vid studentmässor har prioriterats i rekryteringshänseende såväl av studenter till officersprogrammet som till övrig utbildning. Utvecklingen på området samhällets krisberedskap har under året varit intensiv. Sammanslagning av Krisberedskapshögskolan, Statens Räddningsverk och Styrelsen för Psykologiskt Försvar har aviserats av statsmakterna. Under året har det nära samarbetet 3

4 mellan högskolan och KBM ytterligare befästs genom undertecknade av såväl ett Letter of Intent som ett konkret samarbetsavtal. Internationaliseringen av verksamheten har fortsatt. Arbetet med att utveckla högskolans förmåga avseende kurser och rådgivning inom ramen för säkerhetssektorreform (SSR) har fortsatt och krönts med framgång. Ett förslag om nationell organisation och struktur för svenskt SSR-arbete har inlämnats till Utrikesdepartementet. Samtidigt har FHS för första gången fått ett självständigt uppdrag om 5 mkr i form av sekondering av personal till Liberia. Högskolans ambition har varit att under året fortsatt etablera sig som kompetenscentrum på området inom främst Försvarsdepartementets område. Det nordiska försvarssamarbetet som under året kommit till uttryck bland annat i form av en i augusti till respektive regering inskickad norsk-svensk möjlighetsstudie kan komma att påverka högskolan. Studien föreslår en så kallad rollspecialisering avseende högre stabsutbildning av officerare med målsättningen att i ett nästa steg integrera denna, också geografiskt, på en plats. Den norske forsvarssjefen föreslog den 5 november i sin Forsvarsstudie 07 (FS 07) att en integration mellan de båda ländernas högre stabsutbildning skall ske 2016 och att den geografiska platsen skall vara Stockholm. I väntan på politiska beslut fortgår ett allt närmare samarbete mellan FHS och det norska Forsvarets Skolesenter som bland annat innefattar den norska högre stabsutbildningen. F n tjänstgör två svenska officerare vid Stabsskolen och tre norska studerande går på Chefsprogrammet. Vid FHS tjänstgör två pensionerade norska officerare och en i aktiv tjänst. Från och med 2008 tjänstgör dekanen vid norska Stabsskolen som adjungerad professor i krigsvetenskap vid Militärvetenskapliga institutionen. Årets resultat i ekonomiska termer Omsättningen under året har uppgått till knappt 346 miljoner kronor. Detta är i linje med både budgeterad omsättning och under året gjorda prognoser. Resultatmässigt har årets verksamhet gått betydligt bättre än budget och gjorda prognoser. Resultatet för året är ett positivt resultat med 14,5 miljoner kronor. Skälen till det positiva resultatet är främst: De planerade omställningskostnaderna som en konsekvens av Försvarsförvaltningsutredningen och därpå följande fattade beslut, har under året uppgått till 4,4 miljoner kronor mot planerade 14 miljoner kronor. Anledningen till detta underskridande är främst att ny verksamhet har tillförts högskolan i och med inrättandet som högskolan från och med Driftkostnaderna har blivit ca 10 miljoner kronor lägre än budgeterat för året. Detta bland annat då högskolan genomfört en större del av verksamheten med egen personal än planerat och därmed inte behövt köpa tjänster. Vidare har under året vissa planerade utvecklingsprojekt på grund av brist på vissa strategiska kompetenser inte genomförts som planerats. Även personalkostnaderna är lägre än planerat. Detta bland annat på grund av svårigheter vid rekrytering, främst av militär personal, men också långa ledtider vid rekrytering av akademiker. Sammantaget har kostnaderna blivit ca 6 miljoner kronor lägre än planerat. Utöver vid årets ingång planerad verksamhet har ett antal tillkommande beställningar erhållits under året. Upparbetningen av erhållna beställningar har under året varit hög avseende avgiftsfinansierad verksamhet och mycket hög avseende anslagsfinansierad verksamhet. 4

5 Regeringens mål för kostnadsreduktioner, kopplade till Försvarshögskolan, som en följd av Försvarsförvaltningsutredningens betänkande har under 2007 i allt väsentligt uppnåtts. Redan under 2007 ligger kostnaderna för den högre officersutbildningen under den taknivå som satts för 2008 och Försvarsmaktens beställningar inom forskning har fått en annan karaktär med högre grad av anpassning till insatsförsvarets behov. FHS Kvalitetsarbete Vid styrelsens sammanträde den 14 december fastställdes en ny mission, vision och idéförklaring för Försvarshögskolan. Mission: Försvarshögskolan forskar och utbildar för samhällets skydd och säkerhet Vision: Försvarshögskolan 2015 är en internationellt ledande högskola och nationellt kompetenscentrum för krigföring och krishantering leder kompetensutveckling för samverkan och ledning inom samhällets krisberedskap driver officersyrkets professionsutveckling I samband med fastställandet av ovanstående fastställde FHS styrelse också en idéförklaring som ligger som bilaga 7. Dessa grundläggande styrdokument utgör tillsammans med högskolelag och högskoleförordning samt FHS förordning och årliga regleringsbrev den högsta hierarkiska nivån i FHS kvalitetsprogram som till sin struktur fastställdes av styrelsen Tillsammans med ämnesstrukturplanen som definierar högskolans ämnen och specialinriktningar: krigsvetenskap, militärteknik, pedagogik/psykologi/sociolog, särskilt ledarskap under påfrestande förhållanden, ledningsvetenskap, historia, särskilt militärhistoria, juridik, särskilt folkrätt, statsvetenskap, särskilt säkerhetspolitik och strategi, och statskunskap, med särskild inriktning krishantering och internationell samverkan har en stabil grund för högskolans fortsatta verksamhetsinriktning lagts. Den uppnådda högskolestatusen öppnar möjligheter framförallt på den civila sidan. Försvarshögskolans ambition är att stegvis erbjuda alltfler civila studenter stora delar av ämnes- och kursutbudet. Ambitionen är emellertid inte att konkurrera med andra universitet och högskolor om samma ämnen och områden utan inom de områden där FHS kompetens är unik. Den tänkta utvecklingen ligger därmed helt i linje med det delvis annorlunda högskolelandskap vars konturer kan skönjas i ibland annat Dan Brändströms utredning Resurser för kvalitet (SOU 2007:81). Brändströms ord profilering och specialisering passar just Försvarshögskolan som hand i handske. 5

6 ORGANISATION OCH PERSONAL Lokalisering Högskolan är lokaliserad till Stockholm och Karlstad. Ledning Försvarshögskolan (FHS) leds av en styrelse. Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten vid högskolan. Styrelsen beslutar i enlighet med sin arbetsordning, till exempel om långsiktig och övergripande inriktning för FHS avseende forskning och utveckling, lednings- och policydokument, FHS organisation, årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag. Styrelseordförande är verkställande direktören, professor Gunnar Svedberg. För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen svarar rektor Henrik Landerholm som biträds av prorektor, professor Gerry Larsson samt vicerektor, överste 1. Lars Bergström. Kansliet Kansliets främsta uppgift är att vara ett kvalificerat beredningsorgan till högskolans styrelse och ledning. Kanslichef är Eva Fors. Ledningen för Högskoleutbildning av officerare (LH) LH uppgift är att svara för ledning av utbildningsprogrammen inom Försvarsmaktens officersutbildningssystem. Detta innebär utveckling och ledning av Yrkes- och Officersprogrammet (OP), Chefsprogrammet (ChP) samt Stabsutbildningen (SU). Utveckling av ytterligare högskolemässigt kvalitetssäkrad utbildning förbereds. Chef är vicerektor, överste 1. Lars Bergström. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) Institutionen bedriver utbildning, utveckling och forskning inom krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärteknik, militärhistoria och militär logistik. Chef för institutionen har under perioden varit överste Bo Klingvik och under perioden har PA/brigadgeneralen Gunnar Lundberg varit tjänsteförättande chef. Institutionen för Ledarskap och Management (ILM) Institutionen har ämnesansvar för ledarskap och pedagogik samt leder tillika forskning och utbildning inom ämnena management, psykologi, sociologi, språk och genusvetenskap. Chef för institutionen har under perioden varit överste Mats Ström och under perioden har Eva Johansson varit tjänsteförättande chef. Från och med är PA/överste Bo Wranker chef. Institutionen för Säkerhet och Strategi (ISS) Institutionen är organiserad med fem avdelningar, tre centra och ett institut. Varje avdelning ansvarar för ett ämne vad avser forskning och utbildning. De tre centra, CRiSMART (Nationellt centrum för krishanteringsstudier), CATS (Centrum för studier av asymmetriska hot och terrorism) och Folkrättscentrum, har tvärsektoriell verksamhet inom respektive ämnesområde. Institutionen har ämnesansvar för statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, juridik med inriktning mot humanitär rätt, strategi, säkerhetspolitik, medie- och kommunikationsvetenskap, säkerhetspolitik, historia med inriktning mot militärhistoria. Chef för institutionen har under perioden Christina Weglert varit och under perioden har kommendör Bo Wallander varit tjänsteförrättande chef. 6

7 Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning (IHT) Institutet, som är en del av ISS, genomför såväl nationella som internationella kurser som riktar sig till militära och civila chefer och andra nyckelpersoner i ledande befattningar inom totalförsvaret och krishanteringssystemet. Chef för IHT är Bo Richard Lundgren Högskoleförvaltningen (HF) Högskoleförvaltningen är en högskolegemensam stöd- och serviceorganisation. Chef för Högskoleförvaltningen har under 2007 Gunnar Gustafsson-Wiss varit. Personal Försvarshögskolans personal består av lärare och administrativ personal (inkluderande chefer). Huvuddelen av officerare tjänstgörande vid skolan har genomgått Chefsprogrammet och cirka en tredjedel av de civila lärarna/forskarna är disputerade. Officerarna är tillsvidareanställda i Försvarsmakten och anställda vid FHS för en tidsbegränsad period. Den civila personalen är både tillsvidareanställd och tidsbegränsat anställda vid skolan. Då en stor del av personalen utgörs av officerare är könsfördelningen ojämn. Sammantaget utgör andelen kvinnor en tredjedel av alla anställda, vilket är detsamma som föregående år. Om man bortser från officerarna, där FHS inte i någon större utsträckning har möjlighet att påverka andelen kvinnor, är andelen kvinnor knappt 50 %. Kvinnor är främst underrepresenterade i gruppen chefer och lärare. Försvarshögskolan arbetar långsiktigt för att få en bättre balans och att antalet kvinnor i dessa grupper skall öka. Under 2007 har FHS intensifierat sitt jämställdhetsarbete och som resultat av detta bland annat rekryterat en jämställdhetshandläggare för ökad strategisk jämställdhetsintegrering och inrättat ett särskilt högskoleövergripande jämställdhetsråd inrättats som bland annat ska arbeta med att stödja de enskilda organisationsenheternas verksamhetsnära jämställdhetsarbete. Mer utförlig information om detta arbete återfinns under återrapporteringskrav 13, s 32. Antalet anställda vid verksamhetsårets slut fördelade på organisatoriska enheter framgår av följande tabell (föregående års värden anges inom parentes): Enhet Civila Officerare Totalt Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Ledning inkl Kansli 7 (4) 5 (3) 0 (0) 1 (3) 7 (4) 6 (6) MVI 6 (6) 35 (41) 1 (0) 45 (45) 7 (6) 80 (86) ILM 31 (28) 21 (18) 1 (1) 1 (4) 32 (29) 22 (22) ISS 23 (23) 29 (28) 0 (0) 9 (12) 23 (23) 38 (40) HF 38 (32) 29 (29) 0 (0) 2 (2) 38 (32) 31 (31) LH 3 (0) 3 (2) 0 (0) 10 (10) 3 (0) 13 (12) FHS Totalt 108 (93) 122 (121) 2 (1) 68 (76) 110 (94) 190 (197) Frånvaro på grund av sjukdom har en liten ökning under Av nedanstående tabell framgår sjukfrånvaro (2006 års värden anges inom parentes) för olika grupper (angivna värden avser % av total arbetstid). Rubrik Kvinnor Män Totalt Andel av total sjukfrånvaro, över 60 dgr 69,5 % (71,6 %) 55,4 % (62,9 %) 65,3 % (67,5 %) sammanhängande Sjukfrånvaro, 29 år eller yngre 5.2 % (0,0 %) 0.0 % (0,0 %) 3,7 % (0,0 %) Sjukfrånvaro, 30 år 49 år 4,8 % (3,1 %) 0,9 % (0,7 %) 2,2 % (1,5 %) Sjukfrånvaro, 50 år eller äldre 4,4 % (5,7 %) 1,6 % (3,3 %) 2,5 % (4,0%) Total sjukfrånvaro 4,7 % (3,8 %) 1,1 % (1,7 %) 2,4 % (2,3 %) 7

8 Sjukfrånvaron har ökat under Efter genomförd analys kan det konstateras att FHS har haft fler långtidssjukskrivna i gruppen 29 år eller yngre eftersom antalet anställda i denna grupp är få på FHS så representeras ökningen av en individ. 8

9 RESULTATREDOVISNING Inledning Övergripande mål Verksamheterna har till huvudsaklig uppgift att stödja verksamheter inom politikområdet Totalförsvar. Målet för Försvarshögskolans verksamhet är att stödja det militära och civila försvaret genom utbildning och forskning för deras behov. Verksamhetsmål och återrapportering Verksamhet skall redovisas enligt följande indelning: Utbildning (för det militära respektive civila försvarets behov) Forskning (för det militära respektive civila försvarets behov) Samtliga kostnader, såväl direkta som indirekta, har fördelats på verksamhetsgrenarna. Den största kostnadsposten vid Försvarshögskolan är personalkostnader, vilka fördelats löpande genom tidredovisning av samtlig personal. Alla intäkter och kostnader redovisas i löpande priser. För alla kurser inom program vid Försvarshögskolan finns en av Forsknings- och utbildningsnämnden fastställd kursplan som specificerar målet med utbildningen. Av utrymmesskäl återges dessa målbeskrivningar inte i denna årsredovisning. FHS kurskatalog återger målen för samtliga utbildningar. I kommande redovisning av genomförd utbildning används begreppet helårsprestation (HP). Definitionen av HP är 40 godkända elevstudieveckor. Värdering av genomförd utbildning Måluppfyllelse För att uppnå målen krävs att genomförandet av utbildningarna nått uppställda mål enligt kurs- respektive utbildningsplaner eller motsvarande. Detta mäts genom examination av de studerande och utvärderingar av kurserna och i förekommande fall även program. I årsredovisningen förekommer uttrycket god måluppfyllelse vid redovisning av de olika utbildningarnas resultat. Med detta utryck menas att, utöver genomförda godkända examinationer, visar genomförda utvärderingar att utbildningen har nått en högre nivå än godkäntnivån. Utvärderingarna genomförs både på kursnivå och i förekommande fall på programnivå. Utvärderingarna genomförs med hjälp av olika utvärderingsinstrumentet och resultatet utvärderas utifrån de fastställda målen i kurs- respektive utbildningsplaner eller motsvarande. Resultaten av värderingarna poängsätts enligt vissa skalor och utfallet visar om utbildningarna nått högre nivå än satt målnivå. Avseende vissa uppdragsutbildningar gör även uppdragsgivarna mätningar ett år efter genomförd utbildning. 9

10 UTBILDNING Verksamhetsmål Utbildning för det militära försvarets behov Försvarshögskolan skall på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov inom ramen för högskolans kompetensområden tillgodoses. 1. Återrapportering: Högskolan skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studerande, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för befattnings-, stabs- och chefsutbildningar. Kostad per helårsprestation för de av Försvarsmakten beställda utbildningarna ska redovisas. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall redovisas och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras. I den mån det är möjligt skall en jämförelse över tid göras. Utbildning för det civila försvarets behov Försvarshögskolan skall på uppdrag av myndigheter, organisationer och företag utbilda personal för att därigenom bidra till att det civila försvarets kompetensbehov inom ramen för högskolans kompetensområden tillgodoses. 4. Återrapportering: Högskolan skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studenter, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för den högre totalförsvarsutbildningen och eventuellt övriga mer omfattande kurser. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall presenteras och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras. I den mån det är möjligt skall en jämförelse över tid göras. Kommentar För att åstadkomma en redovisning i kvalitativa och kvantitativa mått, som är användbara och går att analysera, har verksamhetsgrenen utbildning delats in i fyra delar enligt samma struktur som Regleringsbrevet: Befattningsutbildning Stabsutbildning Chefsprogrammet Högre totalförsvarsutbildning och Övriga kurser. 10

11 Utbildad personal och måluppfyllelse För definition av måluppfyllelse se sidan 9. Befattningsutbildning Ingen verksamhet har under året bedrivits inom området Befattningsutbildning (BU) då Försvarshögskolan inte erhållit några beställningar från Försvarsmakten. Högre officersutbildning Stabsutbildning Stabsutbildning 06-07, SU Stabsutbildning (SU 06-07) har avslutats under våren. Utbildningen omfattade 87 studerande, varav fem kvinnor och har bedrivits med försvarsgrensintegrerade avdelningar enligt förändrade kursplaner. Utbildningen har genomförts med god måluppfyllelse. Samtliga 87 studerande har examinerats med godkänt resultat. Stabsutbildning 07-08, SU Stabsutbildning (SU 07-08) har påbörjats under hösten. Utbildningen omfattar 82 studerande, varav tre kvinnor. Utbildningen bedrivs med försvarsgrensintegrerade avdelningar i likhet med Stabsutbildning (SU 06-07). En studerande har under hösten avbrutit sina studier. Utbildningen har genomförts med god måluppfyllelse För detaljerad redovisning se bilaga 1. Chefsprogram Chefsprogram Individuell utformning Chefsprogrammet I (ChP I) har genomförts under året med en utländsk studerande. Utbildningen har genomförts med god måluppfyllelse och den studerande har examinerats med godkänt resultat. Chefsprogram Specialister Chefsprogrammet Specialister (ChP S) har avslutats under hösten. Utbildningen omfattar sju studerande, samtliga män. ChP S har genomfört utbildningen tillsammans med ChP Utbildningen har genomförts med god måluppfyllelse. Chefsprogram Chefsprogrammet (ChP 06-08) har pågått under året. Utbildningen omfattar 38 studerande, varav två kvinnor, samt tre studerande från våra nordiska grannländer. Av dessa läser sju studerande sitt andra år vid utländska Försvarshögskolor. Utbildningen har genomförts med god måluppfyllelse. Chefsprogram Teknik Chefsprogrammet Teknik (ChP T) har pågått under året. Utbildningen omfattar sju studerande, samtliga män. Utbildningen har genomförts med god måluppfyllelse. ChP T har genomfört utbildningen tillsammans med ChP från september. Chefsprogram Specialister Chefsprogrammet specialister (ChP S) har påbörjats under hösten. Utbildningen omfattar tre studerande, samtliga män. ChP S har genomfört utbildningen tillsammans med ChP Utbildningen har genomförts med god måluppfyllelse. 11

12 Chefsprogram Chefsprogrammet (ChP 07-09) har påbörjats under hösten. Utbildningen omfattar 37 studerande, samtliga män, varav fem utländska studerande. En studerande (en av de utländska) har beviljats studieuppehåll. Utbildningen har genomförts med god måluppfyllelse. För detaljerad redovisning se bilaga 2. Grundläggande officersutbildning FHS har sedan programansvar för Yrkesofficersprogrammet. Yrkesofficersprogrammet (YOP 06-09) FHS har program-, ämnes- och utvecklingsansvar för YOP. YOP påbörjade sin utbildning Under första halvåret 2007 har utbildningen genomförts av FM vid FM fack- och funktionsskolor och andra halvåret på MHS H. Utbildningen under våren har främst bestått i fack- och funktionsutbildning samt under hösten i teori inom ämnena Krigsvetenskap, Militärteknik och Ledarskap. Utöver dessa kurser har, integrerat i utbildningen och över tid, genomförts militärengelska, den militära professionen samt egen fysisk träning. Utbildningen har genomförts med god måluppfyllelse. Under året har några studerande bytt till RU 06-07, huvuddelen av dessa studerande har studerat vid Sjöstridsskolan. YOP består av 337 kadetter varav 38 är kvinnor. FM har tagit beslut om att ca 30 av dessa kommer att tillåtas göra etappavgång i februari Reservofficersprogrammet (RU 06-07) FHS har program-, ämnes- och utvecklingsansvar för RU. RU påbörjade sin utbildning Utbildning har genomförts av FM integrerat med YOP på Markstridsskolan, Sjöstridsskolan, Försvarsmaktens tekniska skola och Luftvärnets stridsskola och med samma omfattning och innehåll. Utbildningen har genomförts med god måluppfyllelse. Under utbildningens gång bytte ett mindre antal studerande till YOP RU avslutades vecka 725 och totalt examinerades 38 studerande, varav nio kvinnor. Officersprogrammet (OP 07-10) FHS har program-, ämnes- och utvecklingsansvar för OP. Från övergår även utbildningsansvaret till FHS. Antalet studerande som påbörjade utbildningen var 115 under höstterminen. De utgör den första kullen som kommer att genomföra det nya Officersprogrammet. Dessa är fördelade på programmets 11 inriktningar. Utbildningens första tre terminer genomförs gemensamt och är lokaliserad till Karlberg. Dessa består huvudsakligen av teoretiska kurser. Utbildningen har under terminen genomförts med god måluppfyllelse. Redovisning av studerande och utbildningsprestationer sker för 2007 hos Försvarsmakten och från och med 2008 hos Försvarshögskolan i och med att utbildningsansvaret övergår till Försvarshögskolan 1 januari

13 Högre totalförsvarsutbildning Nationella kurser Försvarshögskolan har under året på beställning av Krisberedskapshögskolan (KBM) och Försvarsmakten (FM) genomfört nio kurser. Deltagarantalet på dessa kurser har varit 164 män och 95 kvinnor, totalt 259, varav huvuddelen civila deltagare. Målet att ge god kunskap om svensk utrikes- och säkerhetspolitik, krishanteringssystemet och totalförsvaret samt förståelse för samverkan/samordning vid kriser har uppnåtts med god måluppfyllelse. För detaljerad redovisning se bilaga 3. Internationella kurser Försvarshögskolan har under året genomfört två PFF-kurser (Partnerskap för fred), Senior Course on Security in the New Europe och Crisis Management and Civil Planning. Deltagarantalet på dessa kurser har varit 66 män och 28 kvinnor, totalt 94 deltagare. Kurserna har genomförts med god måluppfyllelse. Försvarshögskolan har även inom ramen för DDR (Disarmament, Demobilisation and Reintegration) genomfört två kurser med 30 män och 24 kvinnor, totalt 54 deltagare från 27 länder. Kurserna har genomförts med god måluppfyllelse. För detaljerad redovisning se bilaga 3. Program i Statskunskap med inriktning krishantering och internationell samverkan Programmet har genomförts i samverkan med Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, som ansvarar för antagning och examinationen. Genomförda examinationer och utvärderingar visar på god måluppfyllelse. För detaljerad redovisning se bilaga 4. Övriga kurser 89 fristående kurser har under året genomförts. Utifrån genomförda utvärderingar och examinationer har måluppfyllelsen varit god. Huvuddelen av dessa är inom managementområdet (personal, logistik, ekonomi, militär infrastruktur och miljö) men även inom områden som Militärhistoria, Folkrätt och Militärteknik. För detaljerad redovisning se bilaga 5. Totalt resultatmått för verksamhetsgrenen Utbildning Nyckeltal År 2007 År 2006 År 2005 Kostnad för verksamhetsgrenen varav ställ- och omställningskostnader Intäkt för verksamhetsgrenen ( * ) Resultat för verksamhetsgrenen Antal program Antal studerande (***) Antal studerande per program Antal kurser Antal studerande per kurs 11,2 15,1 14,3 Kostnad per program (**) Kostnad per kurs (**) Antal HP Kostnad per HP (**)

14 * Förutom kurser inom Partnerskap för fred (PFF) har all övrig verksamhet inom verksamhetsgrenen finansierats med avgifter. ** Vid beräkning av kostnad per program, kurs respektive HP har utbildningsverksamhetens totala kostnader reducerats med de omställningskostnader som Försvarshögskolan haft som en konsekvens av Försvarsförvaltningsutredningen och därpå följande beslut. Omställningskostnader för verksamhetsgrenen uppgår till (7 083). *** Antal studerande som deltagit i kurs eller program Kommentarer Försvarshögskolans klassificering av verksamheten inom våra verksamhetsgrenar sker i enlighet med regleringsbrev för Denna klassificering skiljer sig från den som gjorts tidigare år. Den nya klassificeringen har tagits fram i samarbete mellan Försvarsdepartementet och Försvarshögskolan för att på ett mera rättvisande sätt redovisa högskolans verksamhet inom utbildning och forskning. Jämförelsesiffror för tidigare år har ej justerats enligt den nya klassificeringen. Som en följd av att utbildning inom stabsutbildning och chefsprogram återupptagits från och med hösten 2006 har volymen för 2007 ökat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Den låga studerandevolymen under de senaste åren beror bland annat på att Försvarsmakten beställt färre utbildningsplatser inom Stabs- och Chefsutbildningarna, helt ställt in vissa program, men också på att vissa typer av kortare utbildningar, främst inom Managementområdet, överförts till Försvarsmakten Den fortfarande totalt låga utbildningsvolymen innebär en fortsatt hög kostnad per kurs respektive HP. Försvarshögskolans bedömning är att av genomförd utbildning har ca 88 % genomförts för det militära försvaret behov och ca 12 % för det civila försvarets behov. 14

15 FORSKNING Verksamhetsmål Forskning för det militära försvarets behov 2. Forskningen skall kvalitetssäkras och knytas till utbildningen i syfte att säkra den vetenskapliga grunden samt att tillgodose det militära försvarets behov av forskning och utveckling med mera inom högskolans kompetensområde. Försvarshögskolan skall sträva efter att forskningens resultat kommer till nytta inom totalförsvaret och att den bidrar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Återrapportering: Försvarshögskolan skall översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena och redogöra för hur vart och ett av dem kan knytas till högskolans utbildning och säkrandet av den vetenskapliga grunden inom högskolans kompetensområden. I redovisningen skall även ingå en beskrivning av hur Försvarshögskolan inom relevanta områden har påbörjat integreringen av ett jämställdhetsperspektiv samt inom vilka områden arbetet avses fortsätta under Forskning/analysstöd för regeringens behov 3./6. Försvarshögskolan skall stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete. Försvarshögskolan skall genomföra verksamhet inom kompetensområdena: säkerhetspolitisk forskning och strategisk analys, forskning inom det folkrättsliga området, statsvetenskaplig forskning med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, samt forskning med inriktning mot fredsfrämjande verksamhet. Återrapportering: Högskolan skall lämna en separat redovisning av verksamheten samt kostnaderna för denna. Forskning för det civila försvarets behov 5. Forskningen skall kvalitetssäkras och knytas till utbildningen i syfte att säkra den vetenskapliga grunden samt att tillgodose det civila försvarets behov av forskning och utveckling med mera inom högskolans kompetensområde. Försvarshögskolan skall sträva efter att forskningens resultat kommer till nytta inom totalförsvaret och att den bidrar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Återrapportering: Försvarshögskolan skall översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena och redogöra för hur vart och ett av dem kan knytas till högskolans utbildning och säkrandet av den vetenskapliga grunden för högskolans kompetensområden. I redovisningen skall även ingå en beskrivning av hur Försvarshögskolan inom relevanta områden har påbörjat integreringen av ett jämställdhetsperspektiv samt inom vilka områden arbetet avses fortsätta under Särredovisning av anslagsfinansierade projekt: Försvarshögskolan skall särredovisa anslagsfinansierade projekt och inriktning inom den anslagsfinansierade delen av verksamheten samt hur anslaget fördelar sig mellan de olika projekten. 15

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Publikationen kan beställas från: STATSKONTORET Publikationsservice Box 2280 103 17 Stockholm Tfn 08-454 46 43 Tfx 08-454 46 45 E-post: publikations.service@statskontoret.se

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT ÅRSREDOVISNING 2011 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT Organisationsnummer: 202100-5182 Postadress: 164 90 Stockholm Telefon: 08-555 030 00, fax: 08-555 031 00 FOI Årsredovisning 2011 1 GD HAR ORDET...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING årsredovisning 2011 högskolan i skövde innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Års redo visn ing 2012 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektionen Rektors kansli

Läs mer

Leverans på utsatt tid?

Leverans på utsatt tid? Leverans på utsatt tid? En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten RiR 2011:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan i Borås Årsredovisning 2013 Inledning Högskolan i Borås Medarbetare Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Årsredovisning. för budgetåret 2003

Årsredovisning. för budgetåret 2003 Årsredovisning för budgetåret 2003 Innehåll 2 Sammanfattning av genomförd verksamhet 4 Civilt försvar och svåra påfrestningar 5 Samverkansområde Teknisk infrastruktur 7 Samverkansområde Transporter 8 Samverkansområde

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Innehåll 2011 i siffror Rektors sammanfattning 3 Högskolan Kristianstad 4 Högskolans organisation 4 Högskolans strategi 6 Kvalitetsarbete 7 Pedagogisk förnyelse

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

Kungl. Musikhögskolan Årsredovisning 2014

Kungl. Musikhögskolan Årsredovisning 2014 Kungl. Musikhögskolan Årsredovisning 2014 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Årsredovisning 2014 (Dnr 15/17) Redaktör: Lena Ousbäck Badlund 2 Innehåll Rektors förord... 7 1 Inledning...9 1.1 Disposition

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Rektor har ordet..................................................... 3 Att få ihop det gamla och det nya..................................... 4 Det skapande

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet Huvudrapport 2007-09-27 1 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Uppdraget 7 3 Arbetets bedrivande 8 4 Inriktning för utbildnings-

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2003

Uppsala universitets årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 17 februari 2004 UFV 2004/44 Regeringen Utbildningsdepartementet Uppsala universitets årsredovisning 2003 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan

Läs mer