Försvarshögskolan Årsredovisning 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarshögskolan Årsredovisning 2004"

Transkript

1 Försvarshögskolan Årsredovisning 2004 Sida 1

2 Innehåll Sida Översikt Rektors inledning 4 Organisation och personal 8 Resultatredovisning 11 Utbildning 12 Forskning 16 Övriga mål och krav på återrapportering 22 Årsbokslut 33 Noter 35 Finansieringsanalys 40 Anslagsredovisning 41 Sammanställning av väsentliga uppgifter 42 Styrelsen 43 Bilagor 1. Stabsprogrammet Chefsprogrammet Fackprogrammet Högre totalförsvarsutbildning Civila programmet i statskunskap Övriga kurser Anslagsfinansierade projekt Nordiskt säkerhetspolitiskt forskningsprogram Kvalitetssäkring och säkring av vetenskaplig grund 60 Sida 2

3 ÖVERSIKT var ett mycket intensivt och händelserikt år. FHS lämnar in examensrättsansökan till regeringen. Försvarsmaktens ekonomiska svårigheter påverkade året och även utvecklingen för kommande år mycket. Inriktningsbeslut fattas om FHS framtida lokalisering i Stockholm och planeringen för flyttning till nybyggda lokaler på KTH-området påbörjas. Inom utbildning och forskning etableras huvudämnet Krigsvetenskap var ett framgångsrikt år med många förändringar och utmaningar. Resultaten var goda: Utbildningarna genomfördes med goda volymer och resultat, forskningen vid högskolan konsoliderade sin roll och betydelse inom skolan och dess omvärld, högskolans organisation förändrades utifrån förändrade behov, krav och ekonomi. Insikten ökade om kraven på ständig förändring och utveckling inom högskolan, utifrån kundernas behov och omvärldsförändringar samt hårdnande ekonomiska förutsättningar Året 2003 var ett präglat av en omfattande produktion, ett intensivt och brett internt översynsarbete samt många osäkerheter rörande framtidens utbildning för Försvarsmaktens räkning. Stora insatser gjordes under 2003 i syfte att göra högskolan bättre rustad och dimensionerad att möta förändrade inriktningar och utbildningsvolymer. Detta skedde främst genom projektet FUTURUM, genom beslut om reviderad vision/verksamhetsidé, arbete med forskningsstrategi samt genom planering och förberedelser för flyttningen till nya och mera ändamålsenliga lokaler Verksamhetsåret kännetecknades av en rekordstor produktion års omsättning 388 miljoner kr överträffades och uppgick till hela 405 miljoner kr. Detta skedde trots att utbildningsverksamheten i Östersund övergick till Försvarsmakten och att studerandevolymerna på Stabs- och Chefsprogrammet nedgick. Vid sidan av FUTURUM som resulterade i en ny organisation för administration, ledning och stöd med 36 färre tjänster än tidigare och den personalavveckling som detta inneburit har omstrukturering av den vetenskapliga basen och utveckling av det framtida officersutbildningssystemet stått i centrum för verksamheten. Besluten om ämnesstrukturplan och målbild 2007 för den tjänstefördelning som följer på strukturplanen är tillsammans med arbetet med ämnesplaner det tydligaste uttrycket för att stärka den vetenskapliga basen. Framtagandet tillsammans med Försvarsmakten av ett gemensamt koncept för framtidens officersutbildning som innefattar att överförande av programansvar och examensrätt för all officersutbildning till FHS är uttryck för det senare. Sida 3

4 REKTORS INLEDNING Året som gått Verksamhetsåret 2004 har varit ännu ett intensivt år i Försvarshögskolans historia och utveckling. Utbildningen och forskningen har genomförts framgångsrikt och med stor uppskattning hos våra uppdragsgivare. Det nära samarbetet med Försvarsmakten har resulterat i ett potentiellt helt nytt koncept för utbildning av officerare. De båda myndigheternas avsikt är att gemensamt åstadkomma en officersutbildning som fullt ut kan kvalitetssäkras och meritvärderas i enlighet med det civila högskoleväsendets gängse normer. Inriktningen är att detta skall åstadkommas genom att programansvar och ev också ekonomiska resurser för hela den programbundna utbildningen överförs till Försvarshögskolan, som samtidigt förutses få examensrätt och därmed också i övrigt omvandlas till ett lärosäte mer likt övriga högskolor. Konceptet innefattar en grundläggande högskoleutbildning med möjlighet till s k etappavgång för bl a blivande reservofficerare. Utbildningen avses avslutas med en yrkesexamen och utgör i sin tur en grund för vidare studier på kandidat- och magisternivå. Regeringens beslut Fö2004/2525/MIL att ge Högskoleverket i uppgift att granska såväl FHS som FM utbildningar är nästa steg i den process mot en akademisering av svensk officersutbildning som påbörjades efter murens fall och Sovjetunionens upplösning. Samtidigt har en intensiv satsning på Försvarshögskolans inre arbete börjat ge resultat. FUTURUM-projektet, d v s översyn av administration, ledning och stöd, har reducerat antalet tjänster med 36 och inneburit att 19 anställda avvecklats meddelst uppsägning eller andra åtgärder. Mitt beslut om ny organisation (inkl. modellbemanning för institutionerna) har reducerat den fasta kostnadsmassan men i inledningsfasen också medfört vissa omställningsproblem och svårigheter avseende ekonomiska och administrativa rutiner. Att sänka ambitions- och servicenivå är en svårare process än förväntat, men likväl nödvändigt för att anpassa stödet till de förväntade förändringarna i kärnverksamheten forskning och utbildning. Uppföljning av konsekvenser och utveckling av processer och rutiner är en nödvändig fortsättning av FUTURUM-projektet. Till de inre förändringarna hör även omstruktureringen av Försvarshögskolans vetenskapliga bas. Styrelsens beslut i maj om ämnesstrukturplan och i november om målbild för den akademiska organisationen lägger grunden för vår fortsatta ämnesutveckling. Det intensiva arbetet med ämnesplaner i de tio fastställda ämnena utgör, tillsammans med det skolgemensamma kvalitetsutvecklingsprogram som tagits fram, centrala styrdokument för Försvarshögskolans framtida utveckling. Särskilt beslutade utvecklingsprojekt för att stödja ämnesutvecklingen och därmed förutsättningarna för att erhålla examensrätt har under året givit goda resultat inom bl a det krigsvetenskapliga området. Årets resultat i ekonomiska termer Resultatet av årets verksamhet avviker markant från planerat och under året gjorda prognoser. Årsresultatet, överskott på 24,1 milj, avviker från planerat resultat för året (överskott på 6 milj) samt från prognosen vid delåret (överskott på 4,1 milj). Förklaringen till avvikelsen mot planering och prognoser är att finna på främst intäktssidan, då främst nedanstående orsaker Sida 4

5 Intäkterna inom verksamheten Fristående kurser/högre Chefsutbildning översteg lagd prognos med ca 5 miljoner och inom verksamheten Utveckling och stöd översteg lagd prognos med ca 14 miljoner. Orsaken till detta är att förväntad beställningsminskning under främst hösten uteblev, samt att ett stort antal beställningar kunde upparbetas och avslutas hösten. Totalt en högre produktionsvolym än planerat under året. Detta får en mycket positiv effekt på verksamhetens ekonomiska resultat då fördelningen av skolans gemensamma resurser/kostnader har skett på en lägre volym. Årsöverskottet på 24,1 miljoner kronor har två huvudsakliga orsaker. För det första har myndigheten lyckats uppnå en högre beställningsvolym än planerad total beställningsvolym (trots genomförda omförhandlingar av liggande centrala beställningar från Försvarsmakten under året) samt uppnått en hög upparbetningsgrad av kundernas beställningar under året. Detta har givit intäkter som överstigit de intäkter som varit både planerade och senare prognostiserade för året. Totalt översteg intäkterna de prognostiserade intäkterna för året med ca 25,9 miljoner. Nettoeffekten på årsbasis av denna intäktsökning bedöms vara ca 16,7 miljoner, genom att denna intäktsökning har medfört ökade driftkostnader på ca 9,3 miljoner. Den andra och mycket glädjande orsaken är att myndigheten under året haft avsevärt lägre personal- och lokalkostnader än planerat och detta särskilt till förhållande att en större produktion än planerat har genomförts. Myndigheten har de senaste två åren genomfört ett omfattande översyns- och förändringsarbete i syfte att minska kostnader och skapa än effektivare organisation. Vidtagna åtgärder har gett ett större utfall under året än förväntat. Kostnaderna för personal understiger lagd prognos med ca 4,6 miljoner och lokalkostnader understiger lagd prognos med ca 2,8 milj. Utöver detta har omställningskostnader under året kunnat begränsas vilket även fått positiva ekonomiska effekter. Med anledning av årets positiva resultat samt att det ej på ett tillfredställande sätt kunnat förutsägas kommer Försvarshögskolan att - genomföra en fördjupat analys av både resultatet och dess orsaker samt under året internt genomförd uppföljning och styrning. Syftet med denna analys är främst att få underlag för att vidtaga åtgärder och metodförändringar för att på ett bättre sätt följa upp pågående produktion och bättre prognostisera årsresultat. - inlämna förslag till regeringen i enlighet med Kapitalförsörjningsförordningens 23 avseende hur överskottet skall disponeras. Förslaget som lämnas kommer att ha som utgångspunkt pågående omställning av Försvarshögskolans verksamhet under 2005 och 2006, samt de kraftigt begränsande beställningar som erhållits från Försvarsmakten för år Året som kommer I slutskedet av produktionsplaneringen för 2005 rycktes en god del av uppdragen inom ett av FHS fyra verksamhetsområden militär utbildning i det närmaste helt bort. Försvarsmaktens beställningsvolym inom detta område minskar från 242 mkr under 2004 till 198,5 mkr för år Inom övriga verksamhetsområden militär forskning, civil forskning och civil utbildning är däremot verksamheten i stort oförändrad eller t o m stadd i viss ökning. Särskilt framgångsrik har FHS varit inom Krisberedskapsmyndighetens Sida 5

6 forskningsområde inom vilket myndigheten har 20 % att jämföra med den relativt låga andel (3 %) av Försvarsmaktens dels mer traditionellt, dels mer tekniskt inriktade Forsknings- och Teknikutvecklingsprogram. Frågan om FHS framtida forskning är avgörande eftersom en förstärkning av denna är en förutsättning för en successiv kvalitetshöjning i utbildningsverksamheten. Vår största framtida utmaning vid sidan av minskade beställningar på det militära området är att förena forskning och utbildning och att organisera och inrikta forskningen så att den skapar en vetenskaplig grund för utbildningen. Viktiga beslut under året i detta syfte har varit styrelsens beslut om ämnesstrukturplan i maj och principbeslut om målbilden för fördelning av anslagsmedel för den vetenskapliga grunden. Vad som i det korta perspektivet återstår är formulerandet av en forskningsstrategi som förenar kopplingen till utbildning med våra avnämares såväl kort- som långsiktiga behov av forskning, utveckling och studier. Stora omvärldsförändringar, främst uttryckta i riksdagens försvarsbeslut , innebär nya utmaningar för myndigheten under kommande år. Den utredning, lednings- och myndighetsorganisationsutredningen, som regeringen tillsatte , kan tillsammans med pågående utredningen om styr- och finansieringsformer också komma att innebära stora förändringar i struktur och verksamhet bland de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Det nationella massförsvarets stödorganisation i för materiel-, och kompetens- och personalförsörjning är inte anpassad efter den internationellt inriktade försvarsmakt som nu växer fram. Den framtida försvarsorganisationen förmår helt enkelt inte bära kostnaderna för nuvarande överbyggnad oavsett om denna organisatoriskt återfinns inom eller utom Försvarsmakten. Från Försvarshögskolans utgångspunkt är en genomgripande översyn av myndighetsstrukturen inom det militära försvaret både nödvändig och välkommen. Betydelsen av Försvarshögskolans roll som mötesplats och kompetenscentrum för såväl totalförsvaret som det framväxande krishanteringssystemet kommer i det sammanhanget sannolikt att ytterligare accentueras. I det nyligen sjösatta projektet FHS 07 avses framtida dimensionering och inriktning ses över i nära samarbete med våra viktigaste uppdragsgivare och med kontinuerlig hänsyn tagen till de på området aktuella utredningarna. Projektet kommer också att innefatta en analys och handlingsplan för att identifiera och åtgärda de kompetensluckor som också en gedigen kunskapsorganisation har i en snabb föränderlig omvärld. FHS mål är att i de nya lokaler på KTH campusområde som tillträds den 1 augusti detta år skapa en modern högskola där myndigheter, näringsliv och akademiska institutioner kan mötas i övning, utbildning, forskning och kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte i hela samhällets tjänst. Förändrade uppdrag kräver en förändrad försvarshögskola. Av högskolans fyra verksamhetsgrenar är endast en militär utbildning i form av högre officersutbildning - stadd i tydlig minskning. Övriga tre verksamhetsområden civil utbildning (akademisk såväl som övrig kursverksamhet) samt civil och militär forskning, studie- och utvecklingsverksamhet är stabil eller t o m ökar. Efterfrågan på högskolans verksamhet (som fr o m det gångna verksamhetsåret bedrivs helt utan monopolställning på något område) ser med andra ord i ett bredare perspektiv avsevärt ljusare än vad just nu aktuella beställningsminskningar från FM ger vid handen. Ett förändrat officersutbildningssystem kan därutöver ge FHS en verksamhetsvolym som t o m överstiger dagens omfattning av den högre militära utbildning. En sådan utveckling kan inte uteslutas utan torde tvärtom ligga helt i linje med nödvändigt rationaliseringsarbete inom den militära försvarssektorn. Sida 6

7 Ett erhållande av examensrätt för grundläggande högskoleutbildning skulle därutöver kraftigt öka möjligheterna att anta civila studenter inom kurser och program på högskolans kärnområden och därmed stärka rationalitet och konkurrenskraft. Andra halvåret 2005 och första halvåret 2006 innebär en tillfälligt - kraftigt minskad volym vad gäller den högre officersutbildningen. Utmaningen i detta hänseende är att bibehålla och utveckla kompetens för de successiva programstarter vad gäller den högre officersutbildningen med en avsevärt lägre volym studenter än under de senaste åren - som avses ske 2006 och Samtidigt måste volym och inriktning av såväl administration, ledning och stöd som utbildning och forskning ses över. I det perspektivet är det ackumulerade överskottet av de senaste årens verksamhet en avgörande tillgång. De ekonomiska svårigheter som beställningsminskningar innebär tillsammans med den osäkerhet som bl a utredningen om lednings- och myndighetsorganisationen kan medföra måste kunna hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Ett planerat och välavvägt nyttjande av det ackumulerade överskottet är en viktig förutsättning för att kunna hantera såväl redan nu identifierade omställnings- och omstruktureringsproblem som framtida osäkerheter. Sammantaget, utifrån årets framgångsrika produktion och det uppnådda positiva ekonomiska resultat samt pågående förändringsarbete, bedöms möjligheterna till en fortsatt positiv utveckling som goda. Denna bedömning görs trots att många steg i utvecklingen är smärtsam, särskilt för enskilda individer, och att skolan står inför än fler och större utmaningar och osäkerheter än under föregående verksamhetsår. Henrik Landerholm Rektor och chef för Försvarshögskolan Sida 7

8 ORGANISATION OCH PERSONAL Lokalisering Skolan är i huvudsak lokaliserad till Stockholm. Delar är belägna i Östersund och Karlstad. Ledning Försvarshögskolan (FHS) leds av en styrelse. Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten vid myndigheten. Styrelsen beslutar- i enlighet med den reviderade arbetsordning som beslutades om bl a långsiktig och övergripande inriktning för FHS avseende forskning och utveckling, lednings- och policydokument, FHS organisation, årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag. Styrelseordförande är rektor Gunnar Svedberg (Göteborgs Universitet). För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen svarar rektor och prorektor. Ny prorektor efter professor Berndt Brehmer är sedan professor Gerry Larsson. Ledningskansliet (LK) Ledningskansliets främsta uppgift är att vara ett kvalificerat beredningsorgan till skolans ledning. Chef för Ledningskansliet är brigadgeneral Roland Ekenberg. Krigsvetenskapliga institutionen (KVI) Institutionen bedriver utbildning, utveckling och forskning inom Krigsvetenskap, ledning och logistik. Institutionen har även programansvar för Chefsprogram och Stabsprogram. Programansvaret omfattar utveckling av programmen samt samordning och planering av programmens genomförande, ansvar för de studerandes chefsutveckling/utvecklingsomdömen samt utvärdering av utbildningen. Chef för institutionen är överste 1. gr Lars Bergström. Institutionen för Militärteknik (MTI) Institutionen bedriver utbildning, utveckling och forskning inom ämnet Militärteknik. Till stöd för studierna i ämnet militärteknik sker forskning och utbildning särskilt inom relationen teknik, taktik och operationer. Institutionen bedriver också utbildning i matematik. Chef för institutionen är kommendör Claes Grebell. Institutionen för Ledarskap och Management (ILM) Institutionen har ämnesansvar för ledarskap och pedagogik samt leder tillika forskning och utbildning inom ämnena management, psykologi, sociologi, språk och genusvetenskap. Ny chef för institutionen efter överste 1. gr Ulf Henricsson är sedan överste Anders Emanuelson. Institutionen för säkerhet och strategi (ISS) Institutionen är organiserad på fem avdelningar, tre centra och ett institut. Varje avdelning ansvarar för ett ämne vad avser forskning och utbildning. De tre centra, CRiSMART (Nationellt centrum för krishanteringsstudier), CATS (Centrum för studier av asymmetriska hot och terrorism) och Folkrättscentrum, har tvärsektoriell verksamhet inom respektive ämnesområde. Institutionen har ämnesansvar för statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, juridik med inriktning mot humanitär rätt, Sida 8

9 strategi, säkerhetspolitik, medie- och kommunikationsvetenskap, säkerhetspolitik, historia med inriktning mot militär historia. Chef för institutionen är Christina Weglert. Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning (IHT) Institutet, som är en del av ISS, genomför såväl nationella som internationella kurser som riktar sig till militära och civila chefer och andra nyckelpersoner i ledande befattningar inom totalförsvaret och krishanteringssystemet. Ny chef för IHT efter kommendören av 1. graden Anders Stävberg är sedan Bo Richard Lundgren. Förvaltningskontoret (FK) Förvaltningskontoret är en skolgemensam stöd- och serviceorganisation för skolan. Ny chef för förvaltningskontoret efter Göran Edéus är sedan överstelöjtnant Hans Troedsson. Personal Försvarshögskolan består av chefer, lärare, forskare och administrativ personal. Huvuddelen av officerare tjänstgörande vid skolan har genomgått chefsprogrammet och cirka en tredjedel av de civila lärarna/forskarna är disputerade. Officerarna är tillsvidareanställda i Försvarsmakten och anställda vid FHS för en begränsad period. Den civila personalen är både tillsvidareanställd och tidsbegränsat anställda vid skolan. Några enstaka lärare och forskare är anställda vid Försvarsmakten respektive Försvarets forskningsinstitut med placering vid FHS. Då en stor del av personalen utgörs av officerare är könsfördelningen ojämn. Ca 29 % är kvinnor, vilket är samma procentsats som under föregående år. Kvinnor är främst underrepresenterade i gruppen chefer och lärare. Försvarshögskolan arbetar långsiktigt för att få en bättre balans och att antalet kvinnor i nyckelbefattningar skall öka. Personalomsättningen i gruppen officerare är hög. Vid den enhet som har flest officersbefattningar, den Krigsvetenskapliga Institutionen, har personalomsättningen under 2004 varit ca 30 %. Antalet anställda vid verksamhetsårets slut fördelade på organisatoriska enheter framgår av följande tabell: Enhet Civila Officerare Totalt Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Ledning inkl LK KVI MTI ILM ISS FK PUG (personalutvecklingsgrupp) FHS Totalt Kommentar Minskningen av anställda (22 personer) under året har i huvudsak sin orsak i genomförda åtgärder inom ramen för genomfört långsiktigt förändrings- och anpassningsprojekt, syftande till att dimensionera myndigheten till minskande produktionsvolym. Sida 9

10 Frånvaro på grund av sjukdom har även under 2004 varit låg. Av nedanstående tabell framgår sjukfrånvaro för olika grupper (angivna värden avser % av total arbetstid). Rubrik Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro,över 60 3,74 % dagar sammanhängande 0,7 % 1,64 % Sjukfrånvaro,29 år eller 1,63 % 2,52 % 2,22 % yngre Sjukfrånvaro,30 år 49 5,38 % 1,22 % 2,56 % år Sjukfrånvaro,50 år eller 3,29 % 0,94 % 1,62 % äldre Total sjukfrånvaro 4,57 % 1,15 % 2,21 % 2003 Total sjukfrånvaro 4,9 % 1,4 % 2,5 % Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med 2003 och är mycket låg vid jämförelse med motsvarande organisationer. Viss ökande sjukfrånvaro inom gruppen 29 år och yngre har skett, vilket kommer ytterligare att analyseras. Vidare kommer fortsatt analys att ske för att om möjligt ta fram åtgärder för att sänka sjukfrånvaron inom gruppen kvinnor. Jämställdhet FHS strategiska jämställdhetsarbete fortsatte under året för att skapa en arbetsmiljö där målet är att alla individer oavsett kön ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Under året bildades en arbetsgrupp, AG-Jämt, där två representanter från varje organisationsenhet (en man och en kvinna där det var möjligt) som fick till uppgift att driva jämställdhetsarbetet på den egna enheten. Varje enhet tog under året fram specifika planer för hur det fortsatta jämställdhetsarbetet skulle bedrivas vid den egna enheten. BESTA-kodning av alla FHS befattningar genomfördes hösten 2004 vilket gav bättre förutsättningar för den årliga jämställdhetsanalysen av löner. Arbetet med revidering av jämställdhetsplanen pågår och väntas vara klar under våren FHS har under året haft ett flertal uppdrag från regeringskansliet och från Försvarsmakten där genus och jämställdhet har legat i fokus. Den sammantagna effekten av vidtagna åtgärder är att medvetenheten kring jämställdhetsfrågorna fortsätter att öka på högskolan. Den ökade kunskapen bedöms vara en faktor som kan leda till att det jämställdhetspolitiska målet nås samt att förbättra möjligheterna att på ett tidigt stadium upptäcka och förebygga alla typer av könsdiskriminering och trakasserier. Sida 10

11 RESULTATREDOVISNING Inledning Övergripande mål Verksamheterna har till huvudsaklig uppgift att stödja verksamheter inom politikområdet Totalförsvar. Målet för Försvarshögskolans verksamhet är att stödja det militära försvaret och det civila försvaret genom utbildning och forskning för deras behov. Verksamhetsmål och återrapportering Försvarshögskolans verksamhet skall redovisas enligt följande indelning: Utbildning (för det militära resp civila försvarets behov) Forskning (för det militära resp civila försvarets behov) Samtliga kostnader, såväl direkta som indirekta, har fördelats på verksamhetsgrenarna. Den största kostnadsposten vid Försvarshögskolan är personalkostnader, vilka fördelats löpande genom tidredovisning av samtlig personal. Alla intäkter och kostnader redovisas i löpande priser. För alla kurser inom program vid Försvarshögskolan finns en av Forsknings- och utbildningsnämnden fastställd kursplan. Denna kursplan specificerar målet med utbildningen. Av utrymmesskäl återges dessa målbeskrivningar inte i denna årsredovisning. FHS kurskatalog återger målen för samtliga utbildningar. I kommande redovisning av genomförd utbildning används begreppet helårsprestation (HP). Definitionen av HP är 40 godkända elevstudieveckor. Sida 11

12 UTBILDNING Verksamhetsmål Utbildning för det militära försvarets behov Försvarshögskolan skall på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov inom ramen för skolans kompetensområden tillgodoses. 1. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studerande, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för fack-, stabs- och chefsutbildningar. Kostad per studieplats på de av Försvarsmakten beställda utbildningarna ska redovisas. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall redovisas och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras. Utbildning för det civila försvarets behov Försvarshögskolan skall på uppdrag av myndigheter, organisationer och företag utbilda personal för att därigenom bidra till att det civila försvarets kompetensbehov inom ramen för skolans kompetensområden tillgodoses. 5. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studenter, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för den högre totalförsvarsutbildningen och eventuella övriga mer omfattande kurser. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall presenteras och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras. Kommentar För att åstadkomma en redovisning i kvalitativa och kvantitativa mått, som är användbara och går att analysera, har verksamhetsgrenen utbildning delats in i fyra delar enligt samma struktur som Regleringsbrevet: Stabsprogrammet, Chefsprogrammet, Fackprogrammet samt Högre totalförsvarsutbildning och övriga kurser. Sida 12

13 Utbildad personal och måluppfyllnad Stabsprogrammet Stabsprogram Stabsprogrammet (SP 03-04) har avslutats och målen för utbildningen har uppnåtts. 199 studerande (189 män och 10 kvinnor) har examinerats. Tre studenter har avbrutit utbildningen innan examen. Stabsprogram Stabsprogrammet (SP 04-05) utbildning påbörjades höstterminen Programmet har hittills uppnått de mål som satts för utbildningen och det omfattade vid årsskiftet 178 studerande (170 män och 8 kvinnor). En studerande har avbrutit utbildningen under hösten. För detaljerad redovisning se bilaga 1. Chefsprogrammet Chefsprogram Chefprogrammet (ChP 02-04) har avslutats. Målen med utbildningen har uppnåtts. 65 studerande (samtliga män) utexaminerades i juni. Av dessa var sex studerande som genomfört andra årets utbildning vid utländska läroanstalter. Efter komplettering har senare ytterligare två studerande godkänts och det återstår därmed en studerande som ännu inte examinerats. Chefsprogram (inkl ChP T 02-04, ChP S 03-04) Chefsprogrammet (ChP 03-05) utbildning påbörjades för det ordinarie programmet höstterminen 2003 och har hittills uppnått de mål som satts för utbildningen. Totalt omfattar programmet 102 studerande (99 män och 3 kvinnor). Av dessa har 20 studerande (samtliga män) genomfört teknisk- och fem studerande (4 män och 1 kvinna) specialinriktningarna. Tekniska- och specialinriktningarna avslutades planenligt i december tekniker och 4 specialister examinerades och 2 tekniker och en specialist bedöms efter kompletteringar kunna examineras under våren Chefsprogram (inkl ChP T 03-05, ChP S 04-05) Chefsprogrammet (ChP 04-06) utbildning påbörjades för det ordinarie programmet höstterminen 2004 och har hittills uppnått de mål som satts för utbildningen. Totalt omfattar programmet 87 studerande (79 män och 8 kvinnor). Av dessa är 15 knutna till teknikinriktning (varav 3 utländska studerande) och 9 knutna till specialistinriktning (varav 1 utländsk studerande). För detaljerad redovisning se bilaga 2. Fackprogrammet Fackprogrammet (FP) hade under år 2004 haft 206 inskrivna studerande. De utbildningar som har bedrivits och slutförts (om minst 40 poäng) på Försvarshögskolan har nått goda resultat och givit Försvarsmakten ett kompetenstillskott inom främst områdena förnödenhetsförsörjning, ekonomi, militär infrastruktur/fortifikation, personalledning och ledningssystemutveckling. Under året har 63 studerande vid Försvarshögskolan slutfört studierna och utnämnts till fackman inom respektive fackområde. Sida 13

14 Den av Försvarshögskolan bedrivna kursverksamheten inom Fackprogrammet som har bedrivits i Östersund har per överförts till Försvarsmakten. Även programansvar har överförts till Försvarsmakten. För detaljerad redovisning se bilaga 3. Högre totalförsvarsutbildning Nationella kurser Försvarshögskolan har under året på beställning av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Försvarsmakten (FM) genomfört två Högre kurs i civil och militär krishantering - steg I, en Högre kurs i civil och militär krishantering - steg II, en Chefskurs ( Solbackakursen ), en Påbyggnadskurs samt genomfört en Syntesresa. Deltagarantalet på dessa kurser har totalt varit 195 (51 kvinnor), varav huvuddelen civila deltagare. Utöver detta har även tre kortare kurser genomförts på beställning av KBM. Målen att ge god kunskap i svensk säkerhetspolitik och totalförsvar samt ge förståelse för behovet och kravet på samverkan/samordning för att verka i ledande befattningar har uppnåtts med gott resultat. För detaljerad redovisning se bilaga 4. Internationella kurser IHT har under året genomfört en PFF-kurs, Senior Course on Security in Northern Europe. För detaljerad redovisning se bilaga 4. Program i Statskunskap med inriktning krishantering och internationell samverkan Programmet har genomförts i samverkan med Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, som ansvarar för examinationen. Studentgruppen har varit allsidigt sammansatt: vuxna med yrkesbakgrund i de civila delarna av totalförsvaret samt ungdomsstudenter. Genomförda examinationer och utvärderingar visar på god måluppfyllelse. För detaljerad redovisning se bilaga 5. Övriga kurser Ett stort antal fristående kurser, såväl akademiska som icke akademiska, har under året genomförts. Utifrån genomförda utvärderingar och examinationer har måluppfyllelsen varit god till mycket god. Huvuddelen av dessa är inom managementområdet (personal, logistik, ekonomi, militär infrastruktur och miljö) men även inom områden som Militärhistoria, Folkrätt och Militärteknik. För detaljerad redovisning se bilaga 6. Sida 14

Försvarshögskolan Årsredovisning 2002

Försvarshögskolan Årsredovisning 2002 Försvarshögskolan Årsredovisning 2002 Sida 1 Innehåll Sida Översikt 1998 2002 3 Året i sammandrag 4 Organisation och personal 6 Resultatredovisning 9 Utbildning 10 Forskning 15 Övriga mål och krav på återrapportering

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Innehåll. Sida. Rektors inledning 3. Organisation och personal 6. Resultatredovisning 9. Utbildning 10. Forskning 15

Innehåll. Sida. Rektors inledning 3. Organisation och personal 6. Resultatredovisning 9. Utbildning 10. Forskning 15 Årsredovisning 2007 1 Innehåll Sida Rektors inledning 3 Organisation och personal 6 Resultatredovisning 9 Utbildning 10 Forskning 15 Övriga mål och krav på återrapportering 22 Årsbokslut 36 Noter 38 Finansieringsanalys

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Försvarshögskolan Årsredovisning 2000

Försvarshögskolan Årsredovisning 2000 Försvarshögskolan Årsredovisning 2000 Sida 1 Innehåll Översikt 1995/96-2000 3 Året i sammandrag 4 Organisation och personal 5 Resultatredovisning 8 Högre chefsutbildning för totalförsvaret 9 Militär chefs-

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2008-06-09 Utbildningskod: 1SU09 Ikraftträdande: 2008-06-09

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2

Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Organisationsöversyn av Försvarshögskolan 2004:2 Publikationen kan beställas från: STATSKONTORET Publikationsservice Box 2280 103 17 Stockholm Tfn 08-454 46 43 Tfx 08-454 46 45 E-post: publikations.service@statskontoret.se

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

vis) UF2014/80413/UD/FIM

vis) UF2014/80413/UD/FIM ah Regeringsbeslut 111:7 REG RING EN 2014-12-18 UF2014/80015/UD/FIM(del vis) UF2014/80413/UD/FIM Utrikesdepartementet Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Full kostnadsredovisning på SOFI

Full kostnadsredovisning på SOFI SOFI Ante Farm 2010-02-18 Full kostnadsredovisning på SOFI 1. Inledning Stockholms universitet tillämpar sedan den 1 januari 2009 full kostnadsredovisning enligt en modell som har utvecklats av Sveriges

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Revisionsrapport från Riksrevisionen avseende projektredovisning och kvalitetssäkring av årsredovisningen vid universitetet

Revisionsrapport från Riksrevisionen avseende projektredovisning och kvalitetssäkring av årsredovisningen vid universitetet 2008-06-11 BESLUT LiU 2008/01358 1(2) Riksrevisionen Revisionsrapport från Riksrevisionen avseende projektredovisning och kvalitetssäkring av årsredovisningen vid universitetet Riksrevisionen har i revisionsrapport

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS ÅRSREDOVISNING 2009

FÖRSVARSHÖGSKOLANS ÅRSREDOVISNING 2009 FÖRSVARSHÖGSKOLANS ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REKTORS FÖRORD...5 2 STUDENTKÅREN VID FHS...6 3 FHS I KORTHET 2009...7 3.1 Om FHS... 7 3.2 Resultat under 2009... 8 3.3 Väsentliga uppgifter...

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer