Försvarshögskolan Årsredovisning 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarshögskolan Årsredovisning 2004"

Transkript

1 Försvarshögskolan Årsredovisning 2004 Sida 1

2 Innehåll Sida Översikt Rektors inledning 4 Organisation och personal 8 Resultatredovisning 11 Utbildning 12 Forskning 16 Övriga mål och krav på återrapportering 22 Årsbokslut 33 Noter 35 Finansieringsanalys 40 Anslagsredovisning 41 Sammanställning av väsentliga uppgifter 42 Styrelsen 43 Bilagor 1. Stabsprogrammet Chefsprogrammet Fackprogrammet Högre totalförsvarsutbildning Civila programmet i statskunskap Övriga kurser Anslagsfinansierade projekt Nordiskt säkerhetspolitiskt forskningsprogram Kvalitetssäkring och säkring av vetenskaplig grund 60 Sida 2

3 ÖVERSIKT var ett mycket intensivt och händelserikt år. FHS lämnar in examensrättsansökan till regeringen. Försvarsmaktens ekonomiska svårigheter påverkade året och även utvecklingen för kommande år mycket. Inriktningsbeslut fattas om FHS framtida lokalisering i Stockholm och planeringen för flyttning till nybyggda lokaler på KTH-området påbörjas. Inom utbildning och forskning etableras huvudämnet Krigsvetenskap var ett framgångsrikt år med många förändringar och utmaningar. Resultaten var goda: Utbildningarna genomfördes med goda volymer och resultat, forskningen vid högskolan konsoliderade sin roll och betydelse inom skolan och dess omvärld, högskolans organisation förändrades utifrån förändrade behov, krav och ekonomi. Insikten ökade om kraven på ständig förändring och utveckling inom högskolan, utifrån kundernas behov och omvärldsförändringar samt hårdnande ekonomiska förutsättningar Året 2003 var ett präglat av en omfattande produktion, ett intensivt och brett internt översynsarbete samt många osäkerheter rörande framtidens utbildning för Försvarsmaktens räkning. Stora insatser gjordes under 2003 i syfte att göra högskolan bättre rustad och dimensionerad att möta förändrade inriktningar och utbildningsvolymer. Detta skedde främst genom projektet FUTURUM, genom beslut om reviderad vision/verksamhetsidé, arbete med forskningsstrategi samt genom planering och förberedelser för flyttningen till nya och mera ändamålsenliga lokaler Verksamhetsåret kännetecknades av en rekordstor produktion års omsättning 388 miljoner kr överträffades och uppgick till hela 405 miljoner kr. Detta skedde trots att utbildningsverksamheten i Östersund övergick till Försvarsmakten och att studerandevolymerna på Stabs- och Chefsprogrammet nedgick. Vid sidan av FUTURUM som resulterade i en ny organisation för administration, ledning och stöd med 36 färre tjänster än tidigare och den personalavveckling som detta inneburit har omstrukturering av den vetenskapliga basen och utveckling av det framtida officersutbildningssystemet stått i centrum för verksamheten. Besluten om ämnesstrukturplan och målbild 2007 för den tjänstefördelning som följer på strukturplanen är tillsammans med arbetet med ämnesplaner det tydligaste uttrycket för att stärka den vetenskapliga basen. Framtagandet tillsammans med Försvarsmakten av ett gemensamt koncept för framtidens officersutbildning som innefattar att överförande av programansvar och examensrätt för all officersutbildning till FHS är uttryck för det senare. Sida 3

4 REKTORS INLEDNING Året som gått Verksamhetsåret 2004 har varit ännu ett intensivt år i Försvarshögskolans historia och utveckling. Utbildningen och forskningen har genomförts framgångsrikt och med stor uppskattning hos våra uppdragsgivare. Det nära samarbetet med Försvarsmakten har resulterat i ett potentiellt helt nytt koncept för utbildning av officerare. De båda myndigheternas avsikt är att gemensamt åstadkomma en officersutbildning som fullt ut kan kvalitetssäkras och meritvärderas i enlighet med det civila högskoleväsendets gängse normer. Inriktningen är att detta skall åstadkommas genom att programansvar och ev också ekonomiska resurser för hela den programbundna utbildningen överförs till Försvarshögskolan, som samtidigt förutses få examensrätt och därmed också i övrigt omvandlas till ett lärosäte mer likt övriga högskolor. Konceptet innefattar en grundläggande högskoleutbildning med möjlighet till s k etappavgång för bl a blivande reservofficerare. Utbildningen avses avslutas med en yrkesexamen och utgör i sin tur en grund för vidare studier på kandidat- och magisternivå. Regeringens beslut Fö2004/2525/MIL att ge Högskoleverket i uppgift att granska såväl FHS som FM utbildningar är nästa steg i den process mot en akademisering av svensk officersutbildning som påbörjades efter murens fall och Sovjetunionens upplösning. Samtidigt har en intensiv satsning på Försvarshögskolans inre arbete börjat ge resultat. FUTURUM-projektet, d v s översyn av administration, ledning och stöd, har reducerat antalet tjänster med 36 och inneburit att 19 anställda avvecklats meddelst uppsägning eller andra åtgärder. Mitt beslut om ny organisation (inkl. modellbemanning för institutionerna) har reducerat den fasta kostnadsmassan men i inledningsfasen också medfört vissa omställningsproblem och svårigheter avseende ekonomiska och administrativa rutiner. Att sänka ambitions- och servicenivå är en svårare process än förväntat, men likväl nödvändigt för att anpassa stödet till de förväntade förändringarna i kärnverksamheten forskning och utbildning. Uppföljning av konsekvenser och utveckling av processer och rutiner är en nödvändig fortsättning av FUTURUM-projektet. Till de inre förändringarna hör även omstruktureringen av Försvarshögskolans vetenskapliga bas. Styrelsens beslut i maj om ämnesstrukturplan och i november om målbild för den akademiska organisationen lägger grunden för vår fortsatta ämnesutveckling. Det intensiva arbetet med ämnesplaner i de tio fastställda ämnena utgör, tillsammans med det skolgemensamma kvalitetsutvecklingsprogram som tagits fram, centrala styrdokument för Försvarshögskolans framtida utveckling. Särskilt beslutade utvecklingsprojekt för att stödja ämnesutvecklingen och därmed förutsättningarna för att erhålla examensrätt har under året givit goda resultat inom bl a det krigsvetenskapliga området. Årets resultat i ekonomiska termer Resultatet av årets verksamhet avviker markant från planerat och under året gjorda prognoser. Årsresultatet, överskott på 24,1 milj, avviker från planerat resultat för året (överskott på 6 milj) samt från prognosen vid delåret (överskott på 4,1 milj). Förklaringen till avvikelsen mot planering och prognoser är att finna på främst intäktssidan, då främst nedanstående orsaker Sida 4

5 Intäkterna inom verksamheten Fristående kurser/högre Chefsutbildning översteg lagd prognos med ca 5 miljoner och inom verksamheten Utveckling och stöd översteg lagd prognos med ca 14 miljoner. Orsaken till detta är att förväntad beställningsminskning under främst hösten uteblev, samt att ett stort antal beställningar kunde upparbetas och avslutas hösten. Totalt en högre produktionsvolym än planerat under året. Detta får en mycket positiv effekt på verksamhetens ekonomiska resultat då fördelningen av skolans gemensamma resurser/kostnader har skett på en lägre volym. Årsöverskottet på 24,1 miljoner kronor har två huvudsakliga orsaker. För det första har myndigheten lyckats uppnå en högre beställningsvolym än planerad total beställningsvolym (trots genomförda omförhandlingar av liggande centrala beställningar från Försvarsmakten under året) samt uppnått en hög upparbetningsgrad av kundernas beställningar under året. Detta har givit intäkter som överstigit de intäkter som varit både planerade och senare prognostiserade för året. Totalt översteg intäkterna de prognostiserade intäkterna för året med ca 25,9 miljoner. Nettoeffekten på årsbasis av denna intäktsökning bedöms vara ca 16,7 miljoner, genom att denna intäktsökning har medfört ökade driftkostnader på ca 9,3 miljoner. Den andra och mycket glädjande orsaken är att myndigheten under året haft avsevärt lägre personal- och lokalkostnader än planerat och detta särskilt till förhållande att en större produktion än planerat har genomförts. Myndigheten har de senaste två åren genomfört ett omfattande översyns- och förändringsarbete i syfte att minska kostnader och skapa än effektivare organisation. Vidtagna åtgärder har gett ett större utfall under året än förväntat. Kostnaderna för personal understiger lagd prognos med ca 4,6 miljoner och lokalkostnader understiger lagd prognos med ca 2,8 milj. Utöver detta har omställningskostnader under året kunnat begränsas vilket även fått positiva ekonomiska effekter. Med anledning av årets positiva resultat samt att det ej på ett tillfredställande sätt kunnat förutsägas kommer Försvarshögskolan att - genomföra en fördjupat analys av både resultatet och dess orsaker samt under året internt genomförd uppföljning och styrning. Syftet med denna analys är främst att få underlag för att vidtaga åtgärder och metodförändringar för att på ett bättre sätt följa upp pågående produktion och bättre prognostisera årsresultat. - inlämna förslag till regeringen i enlighet med Kapitalförsörjningsförordningens 23 avseende hur överskottet skall disponeras. Förslaget som lämnas kommer att ha som utgångspunkt pågående omställning av Försvarshögskolans verksamhet under 2005 och 2006, samt de kraftigt begränsande beställningar som erhållits från Försvarsmakten för år Året som kommer I slutskedet av produktionsplaneringen för 2005 rycktes en god del av uppdragen inom ett av FHS fyra verksamhetsområden militär utbildning i det närmaste helt bort. Försvarsmaktens beställningsvolym inom detta område minskar från 242 mkr under 2004 till 198,5 mkr för år Inom övriga verksamhetsområden militär forskning, civil forskning och civil utbildning är däremot verksamheten i stort oförändrad eller t o m stadd i viss ökning. Särskilt framgångsrik har FHS varit inom Krisberedskapsmyndighetens Sida 5

6 forskningsområde inom vilket myndigheten har 20 % att jämföra med den relativt låga andel (3 %) av Försvarsmaktens dels mer traditionellt, dels mer tekniskt inriktade Forsknings- och Teknikutvecklingsprogram. Frågan om FHS framtida forskning är avgörande eftersom en förstärkning av denna är en förutsättning för en successiv kvalitetshöjning i utbildningsverksamheten. Vår största framtida utmaning vid sidan av minskade beställningar på det militära området är att förena forskning och utbildning och att organisera och inrikta forskningen så att den skapar en vetenskaplig grund för utbildningen. Viktiga beslut under året i detta syfte har varit styrelsens beslut om ämnesstrukturplan i maj och principbeslut om målbilden för fördelning av anslagsmedel för den vetenskapliga grunden. Vad som i det korta perspektivet återstår är formulerandet av en forskningsstrategi som förenar kopplingen till utbildning med våra avnämares såväl kort- som långsiktiga behov av forskning, utveckling och studier. Stora omvärldsförändringar, främst uttryckta i riksdagens försvarsbeslut , innebär nya utmaningar för myndigheten under kommande år. Den utredning, lednings- och myndighetsorganisationsutredningen, som regeringen tillsatte , kan tillsammans med pågående utredningen om styr- och finansieringsformer också komma att innebära stora förändringar i struktur och verksamhet bland de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Det nationella massförsvarets stödorganisation i för materiel-, och kompetens- och personalförsörjning är inte anpassad efter den internationellt inriktade försvarsmakt som nu växer fram. Den framtida försvarsorganisationen förmår helt enkelt inte bära kostnaderna för nuvarande överbyggnad oavsett om denna organisatoriskt återfinns inom eller utom Försvarsmakten. Från Försvarshögskolans utgångspunkt är en genomgripande översyn av myndighetsstrukturen inom det militära försvaret både nödvändig och välkommen. Betydelsen av Försvarshögskolans roll som mötesplats och kompetenscentrum för såväl totalförsvaret som det framväxande krishanteringssystemet kommer i det sammanhanget sannolikt att ytterligare accentueras. I det nyligen sjösatta projektet FHS 07 avses framtida dimensionering och inriktning ses över i nära samarbete med våra viktigaste uppdragsgivare och med kontinuerlig hänsyn tagen till de på området aktuella utredningarna. Projektet kommer också att innefatta en analys och handlingsplan för att identifiera och åtgärda de kompetensluckor som också en gedigen kunskapsorganisation har i en snabb föränderlig omvärld. FHS mål är att i de nya lokaler på KTH campusområde som tillträds den 1 augusti detta år skapa en modern högskola där myndigheter, näringsliv och akademiska institutioner kan mötas i övning, utbildning, forskning och kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte i hela samhällets tjänst. Förändrade uppdrag kräver en förändrad försvarshögskola. Av högskolans fyra verksamhetsgrenar är endast en militär utbildning i form av högre officersutbildning - stadd i tydlig minskning. Övriga tre verksamhetsområden civil utbildning (akademisk såväl som övrig kursverksamhet) samt civil och militär forskning, studie- och utvecklingsverksamhet är stabil eller t o m ökar. Efterfrågan på högskolans verksamhet (som fr o m det gångna verksamhetsåret bedrivs helt utan monopolställning på något område) ser med andra ord i ett bredare perspektiv avsevärt ljusare än vad just nu aktuella beställningsminskningar från FM ger vid handen. Ett förändrat officersutbildningssystem kan därutöver ge FHS en verksamhetsvolym som t o m överstiger dagens omfattning av den högre militära utbildning. En sådan utveckling kan inte uteslutas utan torde tvärtom ligga helt i linje med nödvändigt rationaliseringsarbete inom den militära försvarssektorn. Sida 6

7 Ett erhållande av examensrätt för grundläggande högskoleutbildning skulle därutöver kraftigt öka möjligheterna att anta civila studenter inom kurser och program på högskolans kärnområden och därmed stärka rationalitet och konkurrenskraft. Andra halvåret 2005 och första halvåret 2006 innebär en tillfälligt - kraftigt minskad volym vad gäller den högre officersutbildningen. Utmaningen i detta hänseende är att bibehålla och utveckla kompetens för de successiva programstarter vad gäller den högre officersutbildningen med en avsevärt lägre volym studenter än under de senaste åren - som avses ske 2006 och Samtidigt måste volym och inriktning av såväl administration, ledning och stöd som utbildning och forskning ses över. I det perspektivet är det ackumulerade överskottet av de senaste årens verksamhet en avgörande tillgång. De ekonomiska svårigheter som beställningsminskningar innebär tillsammans med den osäkerhet som bl a utredningen om lednings- och myndighetsorganisationen kan medföra måste kunna hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Ett planerat och välavvägt nyttjande av det ackumulerade överskottet är en viktig förutsättning för att kunna hantera såväl redan nu identifierade omställnings- och omstruktureringsproblem som framtida osäkerheter. Sammantaget, utifrån årets framgångsrika produktion och det uppnådda positiva ekonomiska resultat samt pågående förändringsarbete, bedöms möjligheterna till en fortsatt positiv utveckling som goda. Denna bedömning görs trots att många steg i utvecklingen är smärtsam, särskilt för enskilda individer, och att skolan står inför än fler och större utmaningar och osäkerheter än under föregående verksamhetsår. Henrik Landerholm Rektor och chef för Försvarshögskolan Sida 7

8 ORGANISATION OCH PERSONAL Lokalisering Skolan är i huvudsak lokaliserad till Stockholm. Delar är belägna i Östersund och Karlstad. Ledning Försvarshögskolan (FHS) leds av en styrelse. Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten vid myndigheten. Styrelsen beslutar- i enlighet med den reviderade arbetsordning som beslutades om bl a långsiktig och övergripande inriktning för FHS avseende forskning och utveckling, lednings- och policydokument, FHS organisation, årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag. Styrelseordförande är rektor Gunnar Svedberg (Göteborgs Universitet). För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen svarar rektor och prorektor. Ny prorektor efter professor Berndt Brehmer är sedan professor Gerry Larsson. Ledningskansliet (LK) Ledningskansliets främsta uppgift är att vara ett kvalificerat beredningsorgan till skolans ledning. Chef för Ledningskansliet är brigadgeneral Roland Ekenberg. Krigsvetenskapliga institutionen (KVI) Institutionen bedriver utbildning, utveckling och forskning inom Krigsvetenskap, ledning och logistik. Institutionen har även programansvar för Chefsprogram och Stabsprogram. Programansvaret omfattar utveckling av programmen samt samordning och planering av programmens genomförande, ansvar för de studerandes chefsutveckling/utvecklingsomdömen samt utvärdering av utbildningen. Chef för institutionen är överste 1. gr Lars Bergström. Institutionen för Militärteknik (MTI) Institutionen bedriver utbildning, utveckling och forskning inom ämnet Militärteknik. Till stöd för studierna i ämnet militärteknik sker forskning och utbildning särskilt inom relationen teknik, taktik och operationer. Institutionen bedriver också utbildning i matematik. Chef för institutionen är kommendör Claes Grebell. Institutionen för Ledarskap och Management (ILM) Institutionen har ämnesansvar för ledarskap och pedagogik samt leder tillika forskning och utbildning inom ämnena management, psykologi, sociologi, språk och genusvetenskap. Ny chef för institutionen efter överste 1. gr Ulf Henricsson är sedan överste Anders Emanuelson. Institutionen för säkerhet och strategi (ISS) Institutionen är organiserad på fem avdelningar, tre centra och ett institut. Varje avdelning ansvarar för ett ämne vad avser forskning och utbildning. De tre centra, CRiSMART (Nationellt centrum för krishanteringsstudier), CATS (Centrum för studier av asymmetriska hot och terrorism) och Folkrättscentrum, har tvärsektoriell verksamhet inom respektive ämnesområde. Institutionen har ämnesansvar för statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, juridik med inriktning mot humanitär rätt, Sida 8

9 strategi, säkerhetspolitik, medie- och kommunikationsvetenskap, säkerhetspolitik, historia med inriktning mot militär historia. Chef för institutionen är Christina Weglert. Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning (IHT) Institutet, som är en del av ISS, genomför såväl nationella som internationella kurser som riktar sig till militära och civila chefer och andra nyckelpersoner i ledande befattningar inom totalförsvaret och krishanteringssystemet. Ny chef för IHT efter kommendören av 1. graden Anders Stävberg är sedan Bo Richard Lundgren. Förvaltningskontoret (FK) Förvaltningskontoret är en skolgemensam stöd- och serviceorganisation för skolan. Ny chef för förvaltningskontoret efter Göran Edéus är sedan överstelöjtnant Hans Troedsson. Personal Försvarshögskolan består av chefer, lärare, forskare och administrativ personal. Huvuddelen av officerare tjänstgörande vid skolan har genomgått chefsprogrammet och cirka en tredjedel av de civila lärarna/forskarna är disputerade. Officerarna är tillsvidareanställda i Försvarsmakten och anställda vid FHS för en begränsad period. Den civila personalen är både tillsvidareanställd och tidsbegränsat anställda vid skolan. Några enstaka lärare och forskare är anställda vid Försvarsmakten respektive Försvarets forskningsinstitut med placering vid FHS. Då en stor del av personalen utgörs av officerare är könsfördelningen ojämn. Ca 29 % är kvinnor, vilket är samma procentsats som under föregående år. Kvinnor är främst underrepresenterade i gruppen chefer och lärare. Försvarshögskolan arbetar långsiktigt för att få en bättre balans och att antalet kvinnor i nyckelbefattningar skall öka. Personalomsättningen i gruppen officerare är hög. Vid den enhet som har flest officersbefattningar, den Krigsvetenskapliga Institutionen, har personalomsättningen under 2004 varit ca 30 %. Antalet anställda vid verksamhetsårets slut fördelade på organisatoriska enheter framgår av följande tabell: Enhet Civila Officerare Totalt Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Ledning inkl LK KVI MTI ILM ISS FK PUG (personalutvecklingsgrupp) FHS Totalt Kommentar Minskningen av anställda (22 personer) under året har i huvudsak sin orsak i genomförda åtgärder inom ramen för genomfört långsiktigt förändrings- och anpassningsprojekt, syftande till att dimensionera myndigheten till minskande produktionsvolym. Sida 9

10 Frånvaro på grund av sjukdom har även under 2004 varit låg. Av nedanstående tabell framgår sjukfrånvaro för olika grupper (angivna värden avser % av total arbetstid). Rubrik Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro,över 60 3,74 % dagar sammanhängande 0,7 % 1,64 % Sjukfrånvaro,29 år eller 1,63 % 2,52 % 2,22 % yngre Sjukfrånvaro,30 år 49 5,38 % 1,22 % 2,56 % år Sjukfrånvaro,50 år eller 3,29 % 0,94 % 1,62 % äldre Total sjukfrånvaro 4,57 % 1,15 % 2,21 % 2003 Total sjukfrånvaro 4,9 % 1,4 % 2,5 % Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med 2003 och är mycket låg vid jämförelse med motsvarande organisationer. Viss ökande sjukfrånvaro inom gruppen 29 år och yngre har skett, vilket kommer ytterligare att analyseras. Vidare kommer fortsatt analys att ske för att om möjligt ta fram åtgärder för att sänka sjukfrånvaron inom gruppen kvinnor. Jämställdhet FHS strategiska jämställdhetsarbete fortsatte under året för att skapa en arbetsmiljö där målet är att alla individer oavsett kön ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Under året bildades en arbetsgrupp, AG-Jämt, där två representanter från varje organisationsenhet (en man och en kvinna där det var möjligt) som fick till uppgift att driva jämställdhetsarbetet på den egna enheten. Varje enhet tog under året fram specifika planer för hur det fortsatta jämställdhetsarbetet skulle bedrivas vid den egna enheten. BESTA-kodning av alla FHS befattningar genomfördes hösten 2004 vilket gav bättre förutsättningar för den årliga jämställdhetsanalysen av löner. Arbetet med revidering av jämställdhetsplanen pågår och väntas vara klar under våren FHS har under året haft ett flertal uppdrag från regeringskansliet och från Försvarsmakten där genus och jämställdhet har legat i fokus. Den sammantagna effekten av vidtagna åtgärder är att medvetenheten kring jämställdhetsfrågorna fortsätter att öka på högskolan. Den ökade kunskapen bedöms vara en faktor som kan leda till att det jämställdhetspolitiska målet nås samt att förbättra möjligheterna att på ett tidigt stadium upptäcka och förebygga alla typer av könsdiskriminering och trakasserier. Sida 10

11 RESULTATREDOVISNING Inledning Övergripande mål Verksamheterna har till huvudsaklig uppgift att stödja verksamheter inom politikområdet Totalförsvar. Målet för Försvarshögskolans verksamhet är att stödja det militära försvaret och det civila försvaret genom utbildning och forskning för deras behov. Verksamhetsmål och återrapportering Försvarshögskolans verksamhet skall redovisas enligt följande indelning: Utbildning (för det militära resp civila försvarets behov) Forskning (för det militära resp civila försvarets behov) Samtliga kostnader, såväl direkta som indirekta, har fördelats på verksamhetsgrenarna. Den största kostnadsposten vid Försvarshögskolan är personalkostnader, vilka fördelats löpande genom tidredovisning av samtlig personal. Alla intäkter och kostnader redovisas i löpande priser. För alla kurser inom program vid Försvarshögskolan finns en av Forsknings- och utbildningsnämnden fastställd kursplan. Denna kursplan specificerar målet med utbildningen. Av utrymmesskäl återges dessa målbeskrivningar inte i denna årsredovisning. FHS kurskatalog återger målen för samtliga utbildningar. I kommande redovisning av genomförd utbildning används begreppet helårsprestation (HP). Definitionen av HP är 40 godkända elevstudieveckor. Sida 11

12 UTBILDNING Verksamhetsmål Utbildning för det militära försvarets behov Försvarshögskolan skall på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov inom ramen för skolans kompetensområden tillgodoses. 1. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studerande, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för fack-, stabs- och chefsutbildningar. Kostad per studieplats på de av Försvarsmakten beställda utbildningarna ska redovisas. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall redovisas och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras. Utbildning för det civila försvarets behov Försvarshögskolan skall på uppdrag av myndigheter, organisationer och företag utbilda personal för att därigenom bidra till att det civila försvarets kompetensbehov inom ramen för skolans kompetensområden tillgodoses. 5. Återrapportering: Försvarshögskolan skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studenter, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för den högre totalförsvarsutbildningen och eventuella övriga mer omfattande kurser. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall presenteras och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras. Kommentar För att åstadkomma en redovisning i kvalitativa och kvantitativa mått, som är användbara och går att analysera, har verksamhetsgrenen utbildning delats in i fyra delar enligt samma struktur som Regleringsbrevet: Stabsprogrammet, Chefsprogrammet, Fackprogrammet samt Högre totalförsvarsutbildning och övriga kurser. Sida 12

13 Utbildad personal och måluppfyllnad Stabsprogrammet Stabsprogram Stabsprogrammet (SP 03-04) har avslutats och målen för utbildningen har uppnåtts. 199 studerande (189 män och 10 kvinnor) har examinerats. Tre studenter har avbrutit utbildningen innan examen. Stabsprogram Stabsprogrammet (SP 04-05) utbildning påbörjades höstterminen Programmet har hittills uppnått de mål som satts för utbildningen och det omfattade vid årsskiftet 178 studerande (170 män och 8 kvinnor). En studerande har avbrutit utbildningen under hösten. För detaljerad redovisning se bilaga 1. Chefsprogrammet Chefsprogram Chefprogrammet (ChP 02-04) har avslutats. Målen med utbildningen har uppnåtts. 65 studerande (samtliga män) utexaminerades i juni. Av dessa var sex studerande som genomfört andra årets utbildning vid utländska läroanstalter. Efter komplettering har senare ytterligare två studerande godkänts och det återstår därmed en studerande som ännu inte examinerats. Chefsprogram (inkl ChP T 02-04, ChP S 03-04) Chefsprogrammet (ChP 03-05) utbildning påbörjades för det ordinarie programmet höstterminen 2003 och har hittills uppnått de mål som satts för utbildningen. Totalt omfattar programmet 102 studerande (99 män och 3 kvinnor). Av dessa har 20 studerande (samtliga män) genomfört teknisk- och fem studerande (4 män och 1 kvinna) specialinriktningarna. Tekniska- och specialinriktningarna avslutades planenligt i december tekniker och 4 specialister examinerades och 2 tekniker och en specialist bedöms efter kompletteringar kunna examineras under våren Chefsprogram (inkl ChP T 03-05, ChP S 04-05) Chefsprogrammet (ChP 04-06) utbildning påbörjades för det ordinarie programmet höstterminen 2004 och har hittills uppnått de mål som satts för utbildningen. Totalt omfattar programmet 87 studerande (79 män och 8 kvinnor). Av dessa är 15 knutna till teknikinriktning (varav 3 utländska studerande) och 9 knutna till specialistinriktning (varav 1 utländsk studerande). För detaljerad redovisning se bilaga 2. Fackprogrammet Fackprogrammet (FP) hade under år 2004 haft 206 inskrivna studerande. De utbildningar som har bedrivits och slutförts (om minst 40 poäng) på Försvarshögskolan har nått goda resultat och givit Försvarsmakten ett kompetenstillskott inom främst områdena förnödenhetsförsörjning, ekonomi, militär infrastruktur/fortifikation, personalledning och ledningssystemutveckling. Under året har 63 studerande vid Försvarshögskolan slutfört studierna och utnämnts till fackman inom respektive fackområde. Sida 13

14 Den av Försvarshögskolan bedrivna kursverksamheten inom Fackprogrammet som har bedrivits i Östersund har per överförts till Försvarsmakten. Även programansvar har överförts till Försvarsmakten. För detaljerad redovisning se bilaga 3. Högre totalförsvarsutbildning Nationella kurser Försvarshögskolan har under året på beställning av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Försvarsmakten (FM) genomfört två Högre kurs i civil och militär krishantering - steg I, en Högre kurs i civil och militär krishantering - steg II, en Chefskurs ( Solbackakursen ), en Påbyggnadskurs samt genomfört en Syntesresa. Deltagarantalet på dessa kurser har totalt varit 195 (51 kvinnor), varav huvuddelen civila deltagare. Utöver detta har även tre kortare kurser genomförts på beställning av KBM. Målen att ge god kunskap i svensk säkerhetspolitik och totalförsvar samt ge förståelse för behovet och kravet på samverkan/samordning för att verka i ledande befattningar har uppnåtts med gott resultat. För detaljerad redovisning se bilaga 4. Internationella kurser IHT har under året genomfört en PFF-kurs, Senior Course on Security in Northern Europe. För detaljerad redovisning se bilaga 4. Program i Statskunskap med inriktning krishantering och internationell samverkan Programmet har genomförts i samverkan med Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, som ansvarar för examinationen. Studentgruppen har varit allsidigt sammansatt: vuxna med yrkesbakgrund i de civila delarna av totalförsvaret samt ungdomsstudenter. Genomförda examinationer och utvärderingar visar på god måluppfyllelse. För detaljerad redovisning se bilaga 5. Övriga kurser Ett stort antal fristående kurser, såväl akademiska som icke akademiska, har under året genomförts. Utifrån genomförda utvärderingar och examinationer har måluppfyllelsen varit god till mycket god. Huvuddelen av dessa är inom managementområdet (personal, logistik, ekonomi, militär infrastruktur och miljö) men även inom områden som Militärhistoria, Folkrätt och Militärteknik. För detaljerad redovisning se bilaga 6. Sida 14

Försvarshögskolan Årsredovisning 2003

Försvarshögskolan Årsredovisning 2003 Försvarshögskolan Årsredovisning 2003 Sida 1 Innehåll Sida Översikt 2000 2003 3 Rektors inledning 4 Organisation och personal 7 Resultatredovisning 10 Utbildning 11 Forskning 17 Övriga mål och krav på

Läs mer

Försvarshögskolan Årsredovisning 2002

Försvarshögskolan Årsredovisning 2002 Försvarshögskolan Årsredovisning 2002 Sida 1 Innehåll Sida Översikt 1998 2002 3 Året i sammandrag 4 Organisation och personal 6 Resultatredovisning 9 Utbildning 10 Forskning 15 Övriga mål och krav på återrapportering

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-04-14 U2016/00923/UH U2016/01852/UH Försvarshögskolan Box 27805 11593 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Riksdagen

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Innehåll. Sida. Rektors inledning 3. Organisation och personal 6. Resultatredovisning 9. Utbildning 10. Forskning 15

Innehåll. Sida. Rektors inledning 3. Organisation och personal 6. Resultatredovisning 9. Utbildning 10. Forskning 15 Årsredovisning 2007 1 Innehåll Sida Rektors inledning 3 Organisation och personal 6 Resultatredovisning 9 Utbildning 10 Forskning 15 Övriga mål och krav på återrapportering 22 Årsbokslut 36 Noter 38 Finansieringsanalys

Läs mer

Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU)

Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU) 1 (5) Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU) Programmets/Utbildningens benämning: Stabsutbildning (SU) Benämning på engelska: Staff Course Högskolepoäng: SU termin 1 27,0 hp och SU termin 2 33,0 hp.

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 34 Försvarshögskolan Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.

Läs mer

Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag till hur kostnaderna för officersutbildning kan reduceras

Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag till hur kostnaderna för officersutbildning kan reduceras Regeringsbeslut 10 Försvarsdepartementet 2009 10 29 Fö2008/3334/MIL (delvis) Fö2009/2163/MIL Försvarshögskolan Box 27805 115 93 STOCKHOLM Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag

Läs mer

Utbildningsplan 1 (5) Datum Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology emphasis.

Utbildningsplan 1 (5) Datum Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology emphasis. Utbildningsplan 1 (5) Programmets/ Utbildningens benämning Högre stabsofficersutbildning med militärteknisk inriktning (HSU T). Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Försvarshögskolan Årsredovisning 2000

Försvarshögskolan Årsredovisning 2000 Försvarshögskolan Årsredovisning 2000 Sida 1 Innehåll Översikt 1995/96-2000 3 Året i sammandrag 4 Organisation och personal 5 Resultatredovisning 8 Högre chefsutbildning för totalförsvaret 9 Militär chefs-

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Sida 1 (7) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning nr 7 a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Innehållsförteckning 1. Försvarsmaktens budgetunderlag

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

Försvarshögskolan Årsredovisning 1999

Försvarshögskolan Årsredovisning 1999 Försvarshögskolan Årsredovisning 1999 I n n e h å l l Översikt 1994/95-1999 3 Året i sammandrag 4 Organisation 7 Resultatredovisning 9 Högre chefsutbildning för totalförsvaret 10 Militär chefs- och specialistutbildning

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter.

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter. Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) Utbildningsplan 1 (6) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 120 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Fortsättningskurs Funktionstaktik CBRN. Engelsk benämning: Intermediate Course CBRN Tactics

Kursplan. Kursens benämning: Fortsättningskurs Funktionstaktik CBRN. Engelsk benämning: Intermediate Course CBRN Tactics Kursplan Kursens benämning: Fortsättningskurs Funktionstaktik CBRN Engelsk benämning: Intermediate Course CBRN Tactics Kurskod: 1OP194 Gäller från: VT 2011 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (13) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 57 Regeringsbeslut 8, Regleringsbrev för 2005, 2004-12-22,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Lokal examensordning för Försvarshögskolan

Lokal examensordning för Försvarshögskolan 1 (13) Lokal examensordning för Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2016-04-01 Fastställd av rektor 2011-03-01 Reviderad 2012-06-28 Reviderad 2013-06-26 Reviderad 2015-05-19 Reviderad 2016-03-29 Box 27805,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 TEKNAT 2012/17 Jämställdhetsplan 2012 2014 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2012-05-29 Förklaring av terminologi och struktur

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Utbildningsplan för Stabsutbildning (SU) del 1 och 2; 24/30,5 hp

Utbildningsplan för Stabsutbildning (SU) del 1 och 2; 24/30,5 hp Försvarshögskolan 2010-05-05 sid 1(7) Utbildningsplan för Stabsutbildning (SU) del 1 och 2; 24/30,5 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2010-05-05 Utbildningskod: 1SU10 Ikraftträdande:

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Försvarshögskolan Årsredovisning 2001

Försvarshögskolan Årsredovisning 2001 Försvarshögskolan Årsredovisning 2001 Sida 1 Innehåll Sida Översikt 1997 2001 3 Året i sammandrag 4 Organisation och personal 7 Resultatredovisning 10 Utbildning 11 Forskning 18 Övriga mål och krav på

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Fastställd 20 mars 2014 Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Den av Institutionsstyrelsen utsedda jämställdhetsgruppen, bestående av tre representanter för

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04490/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05636/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Statens skolverk 106 20 Stockholm

Statens skolverk 106 20 Stockholm Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut I:44 2012-03-29 Statens skolverk 106 20 Stockholm U2011/4343/S U2011/7370/GV (delvis) U2012/2103/GV Uppdrag att svara för utbildning Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1309/KA Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Använda förkortningar

Använda förkortningar DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/jkm GODKÄND AV amg AKADEMI/ENHET AUE DIARIENR SIDA 1(9) DOKUMENTNAMN Enheternas detaljerade miljömål och handlingsplaner inklusive inrapportering DATUM 01-12 MALL GÄLLER FRÅN

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2014:3 Utkom från Trycket 2014-07-03 Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2008-06-09 Utbildningskod: 1SU09 Ikraftträdande: 2008-06-09

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Högskolans organisationsutveckling

Högskolans organisationsutveckling 1 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUTSFÖRSLAG Rektors stab Åsa Dryselius, jurist 2013-09-26 Dnr 741-13 Styrelsen Högskolans organisationsutveckling Bakgrund Tidigare styrelsebeslut Rektor har för styrelsen redovisat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 40 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete (Doctoral studies in Social Work) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 9-12-05 Ku/28/KA Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 75104 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995 Sida 1 (7) Särskilda redovisningar rörande Försvarsmaktens förslag till en utvecklad försvarsattachéorganisation och Försvarsmaktens öppna redovisning över tänkt verksamhet för år 2005 för den militära

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2016/01169/UH(delvis) U2016/04191/UH Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

DOKUMENTNAMN AUE - detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering

DOKUMENTNAMN AUE - detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/jkm GODKÄND AV sbr AKADEMI/ENHET AUE DIARIENR SIDA 1(12) DOKUMENTNAMN AUE - detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för 2017-2020, inklusive inrapportering DATUM 2016-12-13

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Sida 1(7) 3.3 - Riktlinjer för forskning vid FHS Borttaget: Instruktion Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 3.3 Instruktion för forskning

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Civil-militärt ledarskap, grundkurs. Engelsk benämning: Civil-military leadership, basic course

Kursplan. Kursens benämning: Civil-militärt ledarskap, grundkurs. Engelsk benämning: Civil-military leadership, basic course Kursplan Kursens benämning: Civil-militärt ledarskap, grundkurs Engelsk benämning: Civil-military leadership, basic course Kurskod: 1LL029 Gäller från: Höstterminen 2011 Fastställd: Denna kursplan är fastställd

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer