IT och Omvärlden (NIT01A 7,5 hp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT och Omvärlden (NIT01A 7,5 hp)"

Transkript

1 [ sida 1 ] IT och Omvärlden (NIT01A 7,5 hp) Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen NIT01A DE10, SYST12, SYST11 (omtentamen) Datum och tid: , kl Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna Tentamen är färdigrättad inom 20 arbetsdagar ( ). Därefter kan inregistreringen av resultatet ta ca en vecka, dvs att resultatet bör vara synligt på MittKonto senast Betyg: OBS! Denna tentamen är gjord i fyra delar. Om någon del av tentamen inte når upp till godkänt för den delen (50%), blir betyget på tentamen Underkänd; slutpoängen blir de poäng studenten uppnått fram till och med den delen, och därefter följande delar rättas inte. För betyget Godkänd eller högre måste samtliga delar vara godkända, dvs uppnå minst 50% av möjliga poäng på respektive del. För betyget Väl Godkänd måste därutöver 75% av möjliga poäng ha uppnåtts på tentamen som helhet. Maxpoäng på denna tentamen är 106 poäng. Allmänna anvisningar: 1. Skriv endast på ena sidan av pappret, ej fram och baksida. 2. Ange tydligt till vilken fråga svaret hör. 3. Lägg svaren i samma ordning som frågorna i tentamenshäftet (del A = fråga 1) 4. Svårlästa svar kan inte rättas! 5. Ansträng er att besvara frågorna tydligt. 6. Markera på omslaget till tentamen vilka frågor du lämnat svar på. 7. Om du finner uppgifterna i tentamenstexten ofullständiga skall du göra egna antaganden för de uppgifter du saknar. Redovisa dina egna antaganden. Samtliga frågor besvaras med kurslitteratur och föreläsningar som utgångspunkt. Om du använt ytterligare informationsmaterial för dina svar, anger du från vilket material i dinasvar. Ett tips är att du ägnar som första steg lite tid åt att gå igenom frågorna för att därigenom planera och disponera tiden på bästa sätt. Du bör även vid denna inspektion fundera lite över hur frågan är formulerad för att uttolka frågans intention. Begrepp som t ex, diskutera, exemplifiera, beskriv och förklara säger något om frågans innebörd och hur du bör svara. Lycka till med tentamen! Björn Abelli ( ) OBS!! Vid en skriftlig tentamen måste studenten visa att han/hon har tillräckliga kunskaper inom problemområdet. Många gånger är det möjligt att ge exempel och illustrera, ibland det bästa eller till och med det enda sättet, och kan påverka poängsättningen för svaret. Om du anser att en frågeställning inte är komplett, så är det upp till dig att komplettera med eventuellt saknade förutsättningarna. I sådana fall måste du också ange eventuella tillkommande förutsättningar i ditt svar.

2 [ sida 2 ] OBS! Denna tentamen är gjord i flera delar. Om någon del av tentamen inte når upp till godkänt för den delen (50%), blir betyget på tentamen Underkänd; slutpoängen blir de poäng studenten uppnått fram till och med den delen, och därefter följande delar rättas inte. För betyget Godkänd eller högre måste samtliga delar vara godkända, dvs uppnå minst 50% av möjliga poäng på delen. För betyget Väl Godkänd måste därutöver 75% av möjliga poäng ha uppnåtts på tentamen som helhet. Markera rätt svar för kryssfrågorna med ett tydligt X i därför avsedd ruta i svarsfälten nedan. På kryssfrågorna är endast ett svar korrekt. Om mer än en ruta är ikryssad på en fråga räknas det som ett felaktigt svar. Svarsformulär för del A (huvudfråga 1) Varje korrekt svar ger 1 poäng, dvs max 24 poäng för denna del. För godkänd på denna del krävs minst 12 korrekta svar Glöm inte att lägga denna sida i det gula tentamenshäftet!

3 [ sida 3 ] Frågor för del A (huvudfråga 1). Kryssa i dina svar på sidan 2! 1. Flygplanstillverkaren Boeing utformade sitt nya flygplan 787 Dreamliner i Ryssland, för att få tillgång till högt kvalificerade flygtekniska ingenjörer. Identifiera denna strategi. A) outsourcing B) franchising C) offshoring D) licensiering 2. Vilket av följande påståenden är falskt om integritet online (e-handel på webben)? A) En leverantör kan spåra vilka webbsidor du tittar på. B) En leverantör vet vilken betalningsmetod du väljer att använda. C) En leverantör kan se vilka produkter du tittat på i detalj. D) En leverantör har enligt lag skyldighet att respektera din integritet handlar om att säkerställa äkthet och exakthet utav information samt att identifiera vem som är ansvarig för fel i information som kan skada människor. A) Informationsskydd B) Informationens tillgänglighet C) Informationens noggrannhet D) Informationens integritet 4. Vilket av följande är en nackdel med företag som verkar för en "global strategi"? A) brist på kontroll över dotterbolag B) bristande intresse av att få ytterligare kunskap om utländska verksamheter C) begränsad kunskapsöverföring mellan enskilda dotterbolag D) oförmåga att reagera snabbt på lokala utmaningar och möjligheter 5. Vilket av följande är en definition av "marginalkostnad"? A) Det är den kostnad som uppstår för att kunna göra en ekonomisk vinst. B) Det är kostnaden för ett alternativ som måste underlåtas i syfte att uppnå ett visst mål. C) Det är kostnaden för att producera ytterligare en enhet av produkten. D) Det är den kostnad som redan har uppkommit och kan inte återställas. 6. Internet bygger på en teknik med... för att leverera data och information över nätverk. A) fönster B) lagring C) kretskoppling D) paketförmedling 7. En avdelning på forsknings-och utvecklingsbolaget ImmuneEarth har fler än 500 forskare som forskar kring botemedel mot aids. ImmuneEarth har många datorer som har grupperats i ett sammanhållet system för detta ändamål. Nyligen har en av deras datorer uppdaterats eftersom det hade låg prestanda vilkt bromsade hela systemet. Vilken av följande principer stämmer på detta fall? A) cloud computing B) grid computing C) trusted computing D) edge computing 8. En... används som persondatorer och i små företag. A) server B) superdator C) mikrodator D) stordator

4 [ sida 4 ] 9. Ett av protokollen som används för Internet-trafiken heter... A) Trivial File Transfer Protocol (TFTP) B) Address Resolution Protocol (ARP) C) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) D) Transmission Control Protocol (TCP) 10. Vilket av följande påståenden är sant om företag som har en "Click-Only"-strategi? A) Dessa företag verkar på både fysiska och virtuella arenor. B) Dessa företag verkar varken på fysiska eller virtuella arenor. C) Dessa företag väljer att arbeta enbart på de traditionella fysiska marknaderna. D) Dessa företag har inte fysiska butiker. 11. Elektronisk handel används även för att göra affärer mellan affärspartners såsom leverantörer och mellanhänder. Denna form av elektronisk handel kallas vanligtvis... A) consumer-to-consumer B) business-to-business C) peer-to-peer D) business-to-employee 12. När sajter på nätet hänvisar kunder till ett annat företag på nätet, kallas det A) prenumerationsmarknadsföring B) affiliate-marknadsföring C) buzz-of-word marknadsföring D) viral marknadsföring används för att underlätta säker överföring av konfidentiell information inom en organisation. A) extranät B) intranät C) Telnet D) Ethernet gör det möjligt att komma åt data över nätet utan ingående kunskap om andra organisationers system, vilket underlättar maskin-till-maskin-interaktion över Internet. A) RSS-flöden B) Peer-produktion C) webbtjänster (web services) D) arbetsstationer är ett fenomen där företag använder vanliga människor som billig arbetskraft. A) crowdsourcing B) nearshoring C) nätfiske D) Pharming 16. Vilket av följande kan sägas vara ett uttryck för webb 2,0? A) skifte i användarnas livsstil på grund av ökad köpkraft B) skifta i användarnas benägenhet att välja miljö-orienterade produkter C) skifte i användarnas roll från passiva konsumenter av skapare av innehåll D) skifte i användarnas intresse från att dela information till hitta information 17. Varje rad i en tabell i en databas motsvarar en/ett... A) fält B) post C) fråga D) attribut

5 [ sida 5 ] 18. Ett vanligt sätt att representera en datamodell är i ett... A) report-query diagram B) form-record diagram C) entity-relationship diagram D) normaliseringsdiagram 19. Vilket av följande är ett exempel på en immateriell fördel för ett företag? A) lägre transport-och driftskostnader B) en avsevärd ökning av försäljningen C) kostnadsminskningar jämfört med tidigare D) kundernas förbättrade uppfattning om företaget testning innebär testning av funktionerna i systemet i användarens miljö med verkliga data. A) alfa- B) beta- C) enhets- D) integrations- 21. Vilket av följande är ett exempel på ett business case -argument utifrån faktorn rädsla (Fear)? A) Om vi inte genomför detta system, kan våra konkurrenter att få en betydande fördel över oss. B) Systemet kan hjälpa oss att möta både individuella och organisatoriska mål. C) Med hjälp av detta system kommer att hjälpa våra anställda att betjäna kunderna mer effektivt. D) Det nya systemet är användarvänligt och kan genomföras nästan omedelbart. 22. Vilket av följande begrepp representerar inlägg/postningar som används för reklam för någon produkt eller tjänst? A) webb-filter B) adware C) cookies D) spam 23. Vilket av följande begrepp representerar den tvivelaktiga praxis att registrera ett domännamn och sedan försöker sälja namnet för stora pengar till den person, företag eller organisation som mest sannolikt borde ha det. A) cyberstalking B) cybersquatting C) cyberkrig (cyber war) D) cybermobbning 24. Vilket av följande är ett exempel på sekundär lagring? A) primärminne B) cacheminne C) virtuellt minne D) hårddisk Glöm inte att lägga svarssidan (sida 2) för kryssvaren i det gula tentamenshäftet! För de följande delarna bör svaren vara korta och koncisa, dvs att det inte borde behövas några längre essäer. Svaret för respektive fråga skall skrivas på ett separat blad, tydligt angivet vilken fråga det är ett svar på. Om någon del av tentamen inte når upp till godkänt för den delen (50%), blir betyget på tentamen Underkänd; slutpoängen blir de poäng studenten uppnått fram till och med den delen, och därefter följande delar rättas inte.

6 [ sida 6 ] Del B (Teknik) Fråga 2 (11p) Ange delarna i en dator utifrån nedanstående bild: Fråga 3 (7p) Ange de vanligaste uppgifterna för operativsystemet. Fråga 4 (6p) För att adressera ett objekt på Internet (en webbsida, dokument, etc) används vanligen en Uniform Resource Locator (URL). Beskriv hur en URL är uppbyggd; vilka delar den består utav. Maxpoäng för denna del är 24 poäng. För godkänt på denna del krävs minst 12 poäng

7 [ sida 7 ] Del C (Människor och organisationer) Fråga 5 (12p) Stora företag har internationella affärsstrategier för att konkurrera på den globala marknaden. Beskriv de fyra affärsstrategierna; deras styrkor, svagheter, samt på vilken marknad de passar bäst. Fråga 6 (10p) Det finns tre beslutsnivåer i en organisation. Vilka är dessa nivåer, och hur kan informationssystem underlätta beslutsfattandet på respektive nivå? Fråga 7 (12p) Beskriv förutsättningarna för att kunna lyckas med en CRM-strategi (Customer Relationship Management). Maxpoäng för denna del är 34 poäng. För godkänt på denna del krävs minst 17 poäng Del D (Säkerhet) Fråga 8 (8p) Ofta komprometteras informationsäkerheten helt enkelt för att organiationer och individer inte hanterar säkerheten på ett bra sätt. Ge åtta exempel på vanligt förekommande brister, misstag eller fel av den typen. Fråga 9 (8p) Vad är Malware? Ge fyra olika exempel. Fråga 10 (8p) Datorbrottslingar kan kategoriseras i olika grupper. Vilka är de fyra vanligaste grupperna och vad karaktäriserar dem. Maxpoäng för denna del är 24 poäng. För godkänt på denna del krävs minst 12 poäng Detta är sista sidan Glöm inte att lägga dina svar (inklusive sida 2) i rätt ordning i det gula tentamenshäftet! Lägg svaren i samma ordning som frågorna i tentamenshäftet (del A = fråga 1)

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic Kandidatuppsats i informatik Rapport nr. 2009-002 ISSN:

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se Namn Syfte Vad gör dokumentet? När används dokumentet? Hur används dokumentet? Boken om lojalitetsprogram Boken om lojalitetsprogram (10 sidor) Staffan Elinder, dubblera Tankarna bakom ett lojalitetsprogram.

Läs mer

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Karin Eriksson 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Datavetenskap Examensarbete i datavetenskap Datavetenskapliga programmet Handledare:

Läs mer

E-HANDEL EN STUDIE OM EXTERNA

E-HANDEL EN STUDIE OM EXTERNA E-HANDEL EN STUDIE OM EXTERNA BETALNINGSSÄTT OCH KONSUMENTENS OSÄKERHET Kandidatuppsats i Informatik Nathalie Gekson Serkan Selcuk VT 2010:KI06 Svensk titel: En studie om externa betalningssätt och konsumentens

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Funktioner i företags data mining-verktyg

Funktioner i företags data mining-verktyg EXAMENSARBETE 2004:201 SHU Funktioner i företags data mining-verktyg LARS GUSTAVSSON PONTUS ÖSTERHOLM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Att göra och inte göra i offentliga tal som volontär. Volontärers ABC för kommunikationen med externa organisationer

Att göra och inte göra i offentliga tal som volontär. Volontärers ABC för kommunikationen med externa organisationer Basnivå - Kommunikation: Kursintroduktion Modul 1 Modul 2 Att tala inför publik Att göra och inte göra i offentliga tal som volontär Kommunikation med externa organisationer Volontärers ABC för kommunikationen

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Att stödja och förbättra kundrelationer. - en förtroendefråga inom cloud computing. Andrej Curcic och Jimmy Björkman

KANDIDATUPPSATS. Att stödja och förbättra kundrelationer. - en förtroendefråga inom cloud computing. Andrej Curcic och Jimmy Björkman Kandidatuppsats i informatik, 15 hp KANDIDATUPPSATS Att stödja och förbättra kundrelationer - en förtroendefråga inom cloud computing Andrej Curcic och Jimmy Björkman Informatik, 15 hp Halmstad 2015-01-06

Läs mer

HANDBOK FÖR INTERNET- REKLAM

HANDBOK FÖR INTERNET- REKLAM HANDBOK FÖR INTERNET- REKLAM Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2011 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2 1.1 AVGRÄNSNINGAR OCH SYFTE MED HANDBOKEN 2 1.2 KOMMITTÉN FÖR INTERNETMARKNADSFÖRING

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer