Om kriminalitet och trygghet och livet i stort i Kville/Centrala Hisingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om kriminalitet och trygghet och livet i stort i Kville/Centrala Hisingen"

Transkript

1 Om kriminalitet och trygghet och livet i stort i Kville/Centrala Hisingen Primärområdena Brämaregården och Kvillebäcken Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB

2 2

3 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 SYFTE OCH METOD 5 FAKTA OM KVILLE 7 KVILLE, PRIMÄROMRÅDENA 401 OCH BEFOLKNING 8 RESULTAT 9 POLISANMÄLD BROTTSLIGHET 9 INLEDNING 9 ANMÄLD BROTTSLIGHET I KVILLE 10 OFFER- OCH TRYGGHETSUNDERSÖKNING 22 TIDIGARE TRYGGHETSUNDERSÖKNINGAR 22 NÅGRA GENERELLA PROBLEM MED OFFERUNDERSÖKNINGAR 22 ANALYSMETOD OCH REDOVISNING 23 METOD OCH URVAL 24 SVARSFREKVENS 24 UNDERSÖKNINGSRESULTAT 25 TRIVSEL, ATTITYDER OCH SOCIALT LIV 49 SYNPUNKTER OCH PROBLEMANALYS 58 INLEDNING 58 SAMVERKAN/PARTNERSKAP 58 UTVÄRDERINGAR 58 VÅLDSBROTTSLIGHET 58 BILBROTTSLIGHET 59 CYKELSTÖLDER 59 BOSTADS-, KÄLLAR- OCH VINDSINBROTT 60 NEDSKRÄPNING OCH SKADEGÖRELSE 60 OTRYGGHET OCH OTRYGGA PLATSER 61 SAMMANFATTNING 63 KÄLLFÖRTECKNING 65 3

4 LITTERATUR 65 ÖVRIGA KÄLLOR 65 BILAGA 1 66 SYNPUNKTER FRÅN DE BOENDE I KVILLE 66 ÖPPEN FRÅGA OM KVILLE 66 BILAGA 2 91 ENKÄTRESULTAT, SAMTLIGA BASOMRÅDEN 91 INNEHÅLL 92 BILAGA KARTA ÖVER DELAR AV BRÄMAREGÅRDEN MED BASOMRÅDEN 126 KARTA ÖVER DEL AV KVILLEBÄCKEN MED BASOMRÅDEN 127 BASOMRÅDEN OCH GATUADRESSER I KVILLE 128 BILAGA FAKTA OM BRÄMAREGÅRDEN (UTDRAG UR GÖTEBORGSBLADET, APRIL 2002) 136 FAKTA OM KVILLEBÄCKEN (UTDRAG UR GÖTEBORGSBLADET, APRIL 2002) 137 4

5 Inledning Om kartläggningar av trygghet och säkerhet Ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsökande arbete i ett specifikt område förutsätter en grundläggande kartläggning av den rådande situationen. Det handlar om att identifiera problemen. Kartläggningen bör för detta ändamål i första hand fungera som ett verktyg i ett konkret trygghetsarbete. En kartläggning har dessutom fler syften; det blir betydligt lättare att utvärdera genomförda åtgärder, det blir sannolikt lättare att engagera andra intressenter i ett konkret arbete och myter kan avlivas. Det finns två traditionella sätt att mäta förekomsten av kriminalitet, dels genom att studera antalet anmälda brott i ett område och dels genom enkätundersökningar där de tillfrågade får uppge om de drabbats av brott och i så fall vilket eller vilka. Eftersom det är långt ifrån alla brott som anmäls till polisen ges den bästa kunskapen om båda dessa metoder används. Detta bör kompletteras med invånarnas bild av problemet. Det är invånarna själva som bäst känner till hur området upplevs. I en trygghetsenkät kan slumpvis utvalda invånare identifiera platser som upplevs som otrygga. Platser som känns obehagliga att vistas på kanske inte syns i polisanmälningsstatistiken men blir ett problem om människor inte vågar vistas där vissa tider på dygnet. Platserna lämnas öde och trivseln minskar i området. Detta är ett problem också för fastighetsägare, handlare och trafikföretag vars ekonomi påverkas av detta. En rad andra frågor kan också bli besvarade vid en enkätundersökning. Bilden av ett områdes problem breddas ytterligare om utvalda personer med speciell kunskap om området intervjuas. Bakgrund Denna studie ingår i en större kartläggning av boendeförhållanden i Kville/centrala Hisingen som bostadsfastighetsägare privatägda, kommunägda samt bostadsrättsföreningar uppdragit åt Malm Kommunikation AB att utföra. Trygghetsenkäten, som ingår i denna studie, har genomförts i samråd och samarbete med stadsdelsförvaltningen (SDF) Lundby. Hela kartläggningen redovisas i en samlad rapport Syfte och metod Syftet med studien av trygghet och säkerhet i Kville har varit att samla in fakta som kan användas som konkreta verktyg för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder. 5

6 Studierna har skett förutsättningslöst och utan tidigare kunskap om förhållandena och livet i Kville. Föreliggande kartläggning av Kville innehåller följande moment: 1. Geografisk, demografisk och social beskrivning av Kville. 2. Sammanställning av polisanmäld brottslighet. 3. Enkätundersökning med frågor om utsatthet för brott, trygghet och socialt liv. Enkäten skickades ut i maj 2002 och samlades in i juni. Malm Kommunikation AB har tidigare genomfört kartläggningar av trygghet och säkerhet i Hjällbo i Göteborg (1997), Bergsjön i Göteborg (1999), Dalen i Stockholm (2000), Grimsta i Stockholm (2000), Kungsmarken i Karlskrona (2000), Österängen i Jönköping (2000), Ekön i Motala (2000), Tynnered i Göteborg (2000), Lövgärdet i Göteborg (2001), Rannebergen i Göteborg (2001), Gårdsten i Göteborg (2001), Angered centrum i Göteborg (2001), Haga i Göteborg (2001), Backa i Göteborg (2001), Gamlestaden i Göteborg (2001) och Motala centrum (2002). 6

7 Fakta om Kville Kville, primärområdena 401 och 402 Undersökningsområdet Kville ligger i stadsdelen Lundby i Göteborg och består av primärområdena Brämaregården och Kvillebäcken. Kville omfattar området mellan Björlandavägen i norr och Lindholmen i söder. Administrativt delas Göteborg in i stadsdelar, primärområden och basområden. Brämaregården och Kvillebäcken är primärområdena 401 och 402. I Kville finns 30 bebodda basområden ( , samt ). Basområden används som minsta indelning av polisen vid registrering av anmäld brottslighet. I denna kartläggning indelas Kville också i basområden för att kunna se geografiska skillnader i området. Samtliga basområden och gatuadresser i Kville redovisas med kartor och tabeller i Bilaga 3, s 126 ff. 7

8 Befolkning I Kville bodde sammanlagt invånare den 31/ Befolkning 1 Antal Totalt Procent Kön: Man Kvinna Ålder: 0-18 år år år år år eller äldre Antal invånare totalt För en mer utförlig beskrivning av befolkningen i Kville, se Bilaga 4 (utdrag ur Göteborgsbladet, april 2002) Källa: Göteborgsbladet Göteborgs stadskansli. 8

9 Resultat Polisanmäld brottslighet Inledning I följande avsnitt redovisas den anmälda brottsligheten i Brämaregården respektive Kvillebäcken under I jämförande syfte omfattar redovisningen även valda delar av den anmälda brottsligheten i hela stadsdelen Lundby, Göteborgs kommun och Sverige. Brottsutvecklingen när det gäller vissa brott i Kville redovisas i särskilda diagram. Brottsredovisningen omfattar brott mot brottsbalken (BrB), trafikbrottslagen (TBL), narkotikastrafflagen (NSL) och övriga specialstraffrättsliga författningar för vilka fängelse ingår i straffskalan. Till grund för statistiken har uppgifter från polisens databas RAR 2 (Rationell anmälningsrutin) använts. Statistiken över anmälda brott omfattar samtliga händelser som anmälts och av polisen registrerats som brott. Några procent av dessa händelser kommer dock efter utredning visa sig inte kunna betraktas som brott. Relationen anmäld brottslighet och faktisk brottslighet Tillförlitligheten i de uppgifter som utgör underlag för statistiken över anmälda brott påverkas av olika förhållanden. Vid en bedömning av den faktiska brottsligheten på grundval av anmälningsstatistiken sammanhänger tillförlitligheten med relationen mellan anmäld och faktisk brottslighet. Tillförlitligheten sammanhänger också med svårigheten att räkna och klassificera brott (SCB, 1996). Vi vet att långt ifrån alla brott anmäls till polisen. Våldsbrott anmäls till exempel i högre grad om gärningsmannen är okänd för offret. Allvarliga brott anmäls i högre grad än mindre allvarliga brott. Vidare anmäls brott som begås på allmän plats i högre grad än de som begås i det privata (Wikström, 1991). När det gäller tillgreppsbrott tillkommer fler faktorer. Utöver brottets grovhet och offrets relation till gärningsmannen påverkar förekomsten av försäkringsskydd anmälningsbenägenheten. Om det tillgripnas värde överstiger försäkringens självrisk finns det goda skäl att anmäla brottet eftersom en av förutsättningarna för försäkringsersättning är en polisanmälan. Generellt sett gäller också det omvända, 2 RAR-systemet utgör ett samordningsunderlag för registrering och återsökning av uppgifter om brott/händelser som anmälts, eller på annat sätt kommit till polisens kännedom. Förutom uppgifter om själva brottet/händelsen innehåller RAR-systemet uppgifter om i anmälan beskrivna objekt såsom offrets ålder och kön, samt uppgifter om gods, fordon med mer. De anmälda brotten klassificeras och ges en brottskod med hjälp av anvisningar som utfärdats av SCB, RPS och RÅ (Lindgren 1996 s 15). 9

10 om det tillgripnas värde understiger självrisken är anmälningsbenägenheten troligtvis låg (Dolmén, 1994). Anmälningsbenägenheten påverkas också av den allmänna synen på brott och i vad mån brottstypen uppmärksammas i massmedier, politiker och andra. Av betydelse är också det bemötande offret förväntar sig av polisen och vilka konsekvenser offret bedömer polisanmälan kan få. Valet att polisanmäla påverkas också av huruvida offret tror att anmälan kommer att resultera i någon form av påföljd för gärningsmannen (BRÅ, 1993). På grund av varierande anmälningsbenägenhet bland allmänhet och hos olika institutioner samt förändringar i den polisiära verksamhetens omfattning eller inriktning kan relationen mellan anmäld brottslighet och faktisk brottslighet variera från en tid till en annan och mellan olika orter eller områden (SCB, 1996). För vissa brottstyper, som till exempel trafik- och narkotikabrott, finns dessutom ett direkt samband mellan polisens insatser och antalet anmälda brott. För dessa brott kan det vara särskilt svårt att dra slutsatser om den faktiska brottsligheten (SCB, 1996). Vid polisens klassificering av brott kan det uppstå rubricerings- och gränsdragningsproblem. Uppgifterna beträffande omständigheterna vid det anmälda brottet kan till exempel vara otillräckliga. Vidare kan det vara svårt att avgränsa olika svårighetsgrader av ett brott från varandra, till exempel misshandel och grov misshandel. Gränsdragningen mellan olika typer av brott kan variera över tid och mellan olika polisdistrikt (SCB, 1996). Anmäld brottslighet i Kville Det polisanmäldes totalt 5805 brott i Kville under 2001, varav 1981 i Brämaregården och 3824 i Kvillebäcken. Den dominerande brottstypen i Kville var tillgrepps- och skadegörelsebrott av olika slag (4269 st). Dessa var bland annat fördelade på 496 biltillgrepp, 339 cykeltillgrepp, 95 inbrott i bostad, 154 inbrott i källare/vind, 924 stölder ur eller från motordrivet fordon, 647 stölder/snatterier i butik/varuhus samt 331 skadegörelsebrott. Det anmäldes vidare 233 misshandlar i Kville (se tabeller nedan). Brottsutvecklingen i både Brämaregården och Kvillebäcken har från 1997 till 2001 varit relativt konstant. I Brämaregården har inbrott i bostad och misshandel minskat något de senaste åren medan bilbrottsligheten har ökat relativt kraftigt. I Kvillebäcken har inbrotten i källare vind minskat något sedan 1997 samtidigt som bilbrottsligheten ökat något (se figurer nedan). Det anmäldes något fler brott i Brämaregården under 2001 jämfört med hela Göteborgs kommun i förhållande till folkmängden. I Brämaregården anmäldes 225 brott per 1000 invånare jämfört med 194 i hela kommunen. Motsvarande siffra för hela SDN Lundby var 365 och för hela Sverige 133. I Kvillebäcken anmäldes hela 452 brott per 1000 invånare under En hel del av dessa 10

11 begicks dock utanför de bebodda basområdena kring Backaplan 3. Speciellt bilbrottsligheten var jämförelsevis exceptionellt omfattande i Brämaregården, Kvillebäcken och hela Lundby under Det samma gäller inbrott i källare/vind (se tabeller nedan). 3 En utförlig redovisning över gatuadresser i Kvilles bebodda basområden samt kartor finns i Bilaga 3, s 126 ff. 11

12 Antal anmälda brott i Brämaregården (primärområde 401) 2001, bebodda basområden Brottstyp Tot. 401 Samtliga brott (inte enbart de som redovisas nedan) Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång Misshandel, grov misshandel (ej med dödlig utgång) Olaga hot Ofredande Grov kvinnofridskränkning Våldtäkt, grov våldtäkt Försök till biltillgrepp Fullbordat biltillgrepp Tillgrepp av moped Tillgrepp av cykel Inbrottsstöld, inte av skjutvapen därav i bostad i källare eller vind i kontor Övrig stöld och snatteri därav i butik, varuhus o d ur/från motordrivet fordon fickstöld Rån, grovt rån Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt beteende Skadegörelsebrott därav av motordrivet fordon Mordbrand Brott mot knivlagen Brott mot vapenlagen Olovlig körning, grov olovlig körning Rattfylleri, grovt rattfylleri Brott mot narkotikastrafflagen därav framställning överlåtelse m m innehav, eget bruk

13 Antal anmälda brott i Kvillebäcken (primärområde 402) 2001, bebodda basområden Brottstyp Tot. 402 Samtliga brott (inte enbart de som redovisas nedan) Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång Misshandel, grov misshandel (ej med dödlig utgång) Olaga hot Ofredande Grov kvinnofridskränkning Våldtäkt, grov våldtäkt Försök till biltillgrepp Fullbordat biltillgrepp Tillgrepp av moped Tillgrepp av cykel Inbrottsstöld, inte av skjutvapen därav i bostad i källare eller vind i kontor Övrig stöld och snatteri därav i butik, varuhus o d ur/från motordrivet fordon fickstöld Rån, grovt rån Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt beteende Skadegörelsebrott därav av motordrivet fordon Mordbrand Brott mot knivlagen Brott mot vapenlagen Olovlig körning, grov olovlig körning Rattfylleri, grovt rattfylleri Brott mot narkotikastrafflagen därav framställning överlåtelse m m innehav, eget bruk

14 Brottsutvecklingen i Brämaregården : 1866 anmälda brott 1998: 2192 anmälda brott 1999: 2133 anmälda brott 2000: 1914 anmälda brott 2001: 1981 anmälda brott Brottsutvecklingen i Brämaregården , utvalda brottstyper Misshandel inkl grov Fullbordat biltillgrepp Stöld ur/från motordrivet fordon etc Skadegörelsebrott Inbrott i bostad Inbrott i källare eller vind

15 Brottsutvecklingen i Kvillebäcken : 3718 anmälda brott 1998: 5001 anmälda brott 1999: 3969 anmälda brott 2000: 3901 anmälda brott 2001: 3824 anmälda brott Brottsutvecklingen i Kvillebäcken , utvalda brottstyper Misshandel inkl grov Fullbordat biltillgrepp Stöld ur/från motordrivet fordon etc Skadegörelsebrott Inbrott i bostad Inbrott i källare eller vind

16 Antal anmälda brott i Brämaregården och Göteborg per 1000 invånare 2001 Samtliga brott. Misshandlar, inkl grov (brottskoder , , och ). Olaga hot och ofredanden (brottskoder , 0413 och 0414). Bilrelaterade brott 4 (brottskoder 0801, 0802, 0840 och 1201). Rån (brottskoder 0855, 0856, , , 0890, och ). Stölder genom inbrott i källare/vind (brottskod 0825). Stölder genom inbrott i bostad (brottskoder 9801 och 9802) (492 inv) ,1 44,7 2,0 0 2,0 8, (808 inv) 152 7,2 9,9 22,3 0 8,7 1,2 2, (604 inv) 101 1,7 1,6 23,2 0 26, (615 inv) ,0 14,6 78,0 0 27,6 3,2 9, (360 inv) 203 2,8 11,1 66,7 2,8 8,3 5,6 5, (491 inv) ,3 16,3 63,1 0 4,1 14,3 8, (1.184 inv) 154 5,1 2,5 83,6 0 5,1 2,5 0, (679 inv) 270 4,4 22,1 150,2 1,5 7,4 2,9 1, (517 inv) 124 5,8 11,6 48,3 3,9 9,7 1,9 3, (512 inv) ,3 1,9 1,9 0 1, (779 inv) 92 5,1 11,6 30,8 1,3 5,1 0 6, (706 inv) ,4 18,4 0 7,1 0 2, (454 inv) ,2 19,8 101,3 4,4 8,8 6,6 8, (479 inv) ,1 66,8 2,1 8,4 2,1 6, (109 inv) ,7 9,2 156,0 9, ,2 Brämareg. 5 (8.805 inv) 225 7,4 3,2 87,1 2,6 9,2 2,7 5,7 SDN Lundby ( inv) ,8 19,6 123,1 5,1 13,5 6,8 12,1 Göteborg ( inv) 194 9,4 8,4 56,1 2,5 4,6 3,0 10,6 Sverige ( inv) 133 6,7 6,8 16,1 8,6 2,1 1,7 15,2 Skadegörelse-/åverkansbrott, ej motorfordon (brottskoder 1202, 1203 och ). 4 Försök till biltillgrepp, Fullbordat biltillgrepp, stöld ur/från motordrivet fordon/släpfordon/husvagn och skadegörelse/åverkan motorfordon (ej genom brand). 5 Inklusive samtliga basområden, även obebodda. 16

17 Antal anmälda brott i Kvillebäcken och Göteborg per 1000 invånare 2001 Samtliga brott. Misshandlar, inkl grov (brottskoder , , och ). Olaga hot och ofredanden (brottskoder , 0413 och 0414). Bilrelaterade brott 6 (brottskoder 0801, 0802, 0840 och 1201). Rån (brottskoder 0855, 0856, , , 0890, och ). Stölder genom inbrott i källare/vind (brottskod 0825). Stölder genom inbrott i bostad (brottskoder 9801 och 9802) (579 inv) 183 6,9 6,9 65,6 0 5,2 3,5 5, (419 inv) 174 4,8 7,2 102,6 0 2,4 7,2 4, (509 inv) ,7 17,7 47,2 2,0 7,9 15,7 7, (507 inv) 168 3,9 2,0 76,9 7,9 9,9 11,8 5, (194 inv) ,3 36,1 160,0 82,5 5,2 0 30, (349 inv) ,1 8,6 137,5 14,3 0 8,6 17, (453 inv) ,1 17,7 61,8 2,2 15,4 19,9 6, (437 inv) ,7 9,2 77,8 0 11,4 11,4 6, (719 inv) 108 5,6 1,4 43,1 0 4,2 5,6 2, (1.426 inv) 109 9,8 7,7 47,8 7,0 2,1 6,3 3, (587 inv) 252 3, ,0 3,4 0 10,2 13, (655 inv) 127 6,1 9,2 44,3 3,1 7,6 9,2 3, (604 inv) 126 8,3 23,2 39,8 0 18,2 1,7 1, (573 inv) 178 5,2 5,2 76,8 1,7 22,7 0 1, (388 inv) ,6 2,6 69,6 0 30,9 0 0 Kvillebäcken 7 (8.455 inv) ,9 14,4 120,3 7,9 8,6 8,4 11,6 SDN Lundby ( inv) ,8 19,6 123,1 5,1 13,5 6,8 12,1 Göteborg ( inv) 194 9,4 8,4 56,1 2,5 4,6 3,0 10,6 Sverige ( inv) 133 6,7 6,8 16,1 8,6 2,1 1,7 15,2 Skadegörelse-/åverkansbrott, ej motorfordon (brottskoder 1202, 1203 och ). 6 Försök till biltillgrepp, Fullbordat biltillgrepp, stöld ur/från motordrivet fordon/släpfordon/husvagn och skadegörelse/åverkan motorfordon (ej genom brand). 7 Inklusive samtliga basområden, även obebodda. 17

18 Brottsplatser i Brämaregården 2001, utvalda brottstyper Misshandel utomhus (brottskoder , ). Tillgrepp av cykel (0807). Inbrott i källare/vind (0825). Inbrott i bostad (9801, 9802). Rån utomhus (0877, 0879, 0892, 0896). 1 brottstillfälle. 5 brottstillfällen.

19 Brottsplatser i Brämaregården 2001, bilbrottslighet Biltillgrepp (0802). Stöld ur eller från motordrivet fordon etc. (0840). Skadegörelse på motorfordon (1201). 1 brottstillfälle. 5 brottstillfällen. Förklaring: Kartan visar inte exakta brottsplatser. Den viktigaste orsaken till detta är att Informationen om exakt brottsplats oftast saknas i polisens anmälningsregister (RAR). Antingen är inget gatunummer angett eller också är det målsägandens boendeadress som anges och inte brottsplatsen. Samtidigt som det i Kville finns få stora identifierbara parkeringsplatser. Därför har punkterna lagts in beroende på hur många brott som anmälts i respektive basområde. 19

20 Brottsplatser i Kvillebäcken 2001, utvalda brottstyper Misshandel utomhus (brottskoder , ). Tillgrepp av cykel (0807). Inbrott i källare/vind (0825). Rån utomhus (0877, 0879, 0892, 0896). Inbrott i bostad (9801, 9802). 1 brottstillfälle. 5 brottstillfällen. 20

21 Brottsplatser i Kvillebäcken 2001, bilbrottslighet Biltillgrepp (0802). Stöld ur eller från motordrivet fordon etc. (0840). Skadegörelse på motorfordon (1201). 1 brottstillfälle. 5 brottstillfällen. Förklaring: Kartan visar inte exakta brottsplatser. Den viktigaste orsaken till detta är att Informationen om exakt brottsplats oftast saknas i polisens anmälningsregister (RAR). Antingen är inget gatunummer angett eller också är det målsägandens boendeadress som anges och inte brottsplatsen. Samtidigt som det i Kville finns få stora identifierbara parkeringsplatser. Därför har punkterna lagts in beroende på hur många brott som anmälts i respektive basområde. 21

22 Offer- och trygghetsundersökning Tidigare trygghetsundersökningar När det gäller hur människor uppfattar sin trygghet visar Statistiska Centralbyråns (SCB) nationella offerundersökning från 1991 att oron för våld inte står i rimlig proportion till den faktiska risken att drabbas av det (SCB, 1991). Överhuvudtaget visar forskning, såväl i Sverige som internationellt, att de som i störst utsträckning oroar sig för att drabbas av våld eller andra brott är kvinnor. Samtidigt är det dessa grupper som är minst drabbade. De som säger sig vara minst otrygga är de som drabbas mest, yngre män. (Malm, 1997, 2000b; Wikström, Torstensson & Dolmén, 1997a, 1997b, 1997c). Varför det är så här vet vi inte säkert. Detta kan bero på flera olika faktorer. De som är mest otrygga är försiktigare och exponerar sig mindre för risksituationer. De fysiskt starkare upplever risken att de skadas allvarligt som mindre än bräckligare individer etcetera. Resultat från tidigare lokala offer- och trygghetsundersökningar visar samtidigt att den lokala problemnivån (hög problemnivå = stor förekomst av ordningsstörningar) har en stark påverkan på upplevelsen av trygghet i det egna bostadsområdet och dessutom att egen utsatthet för brott påverkar trygghetsupplevelsen. Detta visar att åtgärder mot ordningsstörningar inte bara kan påverka antalet brott utan också i hög grad de boendes trygghetsupplevelse (Wikström, Torstensson & Dolmén, 1997a, 1997b, 1997c). Några generella problem med offerundersökningar Bortsett från de problem som uppstår vid alla enkätundersökningar finns det några generella problem som är speciella för just offerundersökningar (Rättsstatistisk årsbok, 2000; Wikström, 1991). Svårigheter att minnas. Detta kan leda till att antingen för få eller för många brott rapporteras. Ligger tidpunkten för brottet längre bort än den tidsperiod undersökningen avser, så finns det risk för överrapportering. Om brottet glöms bort trots att det hände inom den tidsperiod undersökningen avser, så finns det risk för underrapportering. Svårighet att avgöra om en händelse är ett brott. Ibland kan det vara svårt att avgöra om en händelse är brottslig eller inte. Några exempel: Plånboken är borta. Är den stulen eller förlorad? Bilen är skadad: skadegörelse eller olyckshändelse? Den rättsliga definitionen av vissa handlingar behöver inte heller överensstämma med den enskildes uppfattning om vad som är brottsligt. När det gäller moderna brott är det i många fall även rent juridiskt svårt att avgöra om en handling är brottslig. Svårigheter att bedöma huruvida en händelse är brottslig eller inte leder till såväl under- som överrapporteringar.

23 Ovilja att redovisa alla brott. Vissa brott som till exempel sexualbrott och brott inom familjen är känsliga för den enskilde. Underrapportering blir följden. Bortfall inom vissa befolkningsgrupper. Vissa grupper som är speciellt utsatta för brottslighet vill inte svara på frågorna. Detta gäller till exempel hårt kriminellt belastade personer och missbrukare. Flera studier av polisanmälda brott visar att socialt marginaliserade personer, som missbrukare och kriminella, är starkt överrepresenterade när det gäller utsattheten för grova våldsbrott, å andra sidan brukar de vara starkt underrepresenterade vid intervjuundersökningar om brottslighet beroende på att många av dessa saknar fast adress och därmed inte nås av postenkäter. Analysmetod och redovisning Eftersom denna undersöknings syfte i första hand är att vara ett kunskapsunderlag för konkret trygghetsarbete i Kville har statistiska analyser av skillnader i svar beroende på basområdestillhörighet genomförts om det har bedömts vara motiverat. När det gäller en fråga om trygghet utomhus har statistiska analyser genomförts beroende på könstillhörighet, ålderskategori och mellan brottsdrabbade och icke brottsdrabbade. Det finns olika metoder för att se om skillnader mellan olika grupper, individer eller liknande är statistiskt säkerställda eller inte. I föreliggande undersökning används chi-två test. Att en skillnad är statistiskt säkerställd innebär att sannolikheten att den skulle ha åstadkommits genom slumpen är mycket liten. Om en skillnad är signifikant på femprocentsnivån (p <.05) kan slumpen ha åstadkommit den i fem fall av hundra. Nästan samtliga svar i denna enkätundersökning redovisas i diagram. Om en analys visar statistiskt säkerställda skillnader mellan basområdena redovisas dessa svar i särskilda tabeller. På grund av det stora antalet bebodda basområden i Kville (30 stycken) har svaren delats upp i två tabeller. I tabellernas högra kolumner redovisas svaren från hela Kville. Tre basområden (40159, och 40215) har slagits ihop med angränsande basområden (40108, 40204och 40214) eftersom invånarantalen i de förstnämnda är låga (en utförlig redovisning över gatuadresser i Kvilles bebodda basområden samt kartor finns i Bilaga 3, s 126 ff). De statistiska formlerna redovisas inte i den löpande texten utan i Bilaga 2 där samtliga svar från basområdena redovisas, även de som inte visar på någon statistiskt säkerställd skillnad mellan svaren. 23

24 Metod och urval Offer- och trygghetsundersökningens syfte är att ge en bild av den faktiska brottsligheten i Kville. Vi vill också få en bild av anmälningsbenägenhet, upplevelse av trygghet, service, trivsel och sociala förhållanden med mer. Undersökningen gjordes i enkätform. Enkäten bestod av fyra delar; en allmän del med frågor om kön, ålder och bakgrund etcetera; en del med frågor om utsatthet för brott där de svarande hade möjlighet att markera i en lista med olika brottstyper samt besvara följdfrågor om anmälningsbenägenhet m.m.; en del med frågor om trygghet, rädsla och andra företeelser som är relevanta i sammanhanget och en del med frågor om service, trivsel, och socialt liv. Sammanlagt ställdes 41 frågor, varav några med följdfrågor. Svarspersonerna fick dessutom en möjlighet att uttrycka sina åsikter på en allmän fråga om kriminalitet och trygghet i Kville. Alla skriftliga åsikter i sin helhet återges i Bilaga 1. Undersökningen omfattar 1600 personer födda 1983 och tidigare, som med hjälp av en dator slumpmässigt valdes ur folkbokföringsregistret över aktuella postnummerområden i Kville. Utskicket genomfördes på följande sätt: Dag 1 skickades enkät, följebrev och svarskuvert till urvalspersonerna. Dag 10 skickades en första påminnelse ut. Dag 18 skickades påminnelse två samt ytterligare en enkät med svarskuvert. Dag 30 avslutades undersökningen och tackbrev sändes ut till dem som svarat. Alla som svarade belönades med en Tialott. Enkätundersökningen genomfördes i maj Svarsfrekvens 48 svarspersoner utgick ur undersökningen på grund av ofullständig eller okänd adress, åtta utgick på grund av sjukdom och fem bodde inte i Kville Således kvarstod 1539 utskickade frågeformulär. Av dessa besvarades och återsändes Svarsfrekvensen uppgick således till 69 procent, vilket får anses som tillfredsställande. I samtliga 475 fall är det okänt varför frågeformuläret inte besvarades och återsändes. Det interna bortfallet 8 var relativt högt. Svarsfrekvens Totalt Antal i urval 1600 Antal personer i undersökningen 1539 Antal svarande 1064 Svarsfrekvens procent 69 8 Med internt bortfall menas det bortfall som uppstår då en person som medverkar i undersökningen inte svarar på en eller flera frågor. 24

25 Andelen män är kraftigt underrepresenterade i undersökningen i förhållande till befolkningen, vilket man bör tänka på när resultaten tolkas. Vad gäller representiviteten i åldersgrupperna är överrensstämmelsen mycket god mellan svarspersonerna och andelen av befolkningen (se tabell nedan). Representivitet kön och ålder (procent) 1064) Intervjuade Population 9 Kön: Man Kvinna Ålder: år år år år eller äldre Undersökningsresultat Av tabellen nedan framgår att fler kvinnor (53 procent) än män (47 procent) besvarade enkäten. Åldersgruppen år dominerade (41 procent). Av respondenterna var 47 procent gifta eller sammanboende, 44 procent ensamstående, två procent boende hos förälder/föräldrar och sju procent änkor eller änklingar Beträffande huvudsaklig sysselsättning uppgav 47 procent att de var förvärvsarbetande, två procent att de var egna företagare, 14 procent att de studerade, fem procent att de var arbetslösa, 22 procent att de var ålderspensionärer och sex procent att de var förtidspensionärer. En procent uppgav att de var hemmafruar/hemmamän. Vad gäller födelseland var 80 procent av de svarande födda i Sverige, tre procent i annat nordiskt land, åtta procent i annat europeiskt land och nio procent i utomeuropeiskt land. 71 procent av de svarande uppgav att båda föräldrarna var födda i Sverige, sju procent att en var född i Sverige och en utrikes och 22 procent uppgav att båda föräldrarna var födda utrikes. Av dem som svarade på enkäten hade 13 procent bott i Kville i mindre än ett år, 35 procent hade bott i området i mellan ett och fem år och 15 procent i mellan fem och tio år. 37 procent hade bott i Kville i över tio år. 9 Andel av befolkningen över 18 år Källa: Göteborgsbladet Göteborgs stadskansli. 25

26 Svarspersonernas bakgrund 1064) Antal Procent Kön: Man Kvinna Bortfall: 66 Ålder: år år år år eller äldre Bortfall: 7 Civilstånd: Gift/sammanboende Boende hos förälder/föräldrar 16 2 Ensamstående Änka/änkling 77 7 Bortfall: 10 Huvudsaklig sysselsättning: Förvärvsarbetande Egen företagare 23 2 Hemmafru/hemmaman 12 1 Studerande Arbetslös 49 5 Förtidspensionär 60 6 Ålderspensionär Bortfall: 58 Födelseland: Sverige Annat nordiskt land 32 3 Annat europeiskt land 84 8 Utomeuropeiskt land 91 9 Bortfall: 14 Föräldrars födelseland: Båda födda i Sverige En född i Sverige och en utrikes 71 7 Båda födda utrikes Bortfall: 12 Fastighetsägare/upplåtelseform: Egna hem 81 8 Bostadsbolaget 61 6 Familjebostäder 57 5 Poseidon 48 5 Drott 51 5 Kjellbergs 60 6 Annan privat hyresvärd HSB Riksbyggen 65 6 Annan Brf Annan/vet ej

27 Svarspersonernas bakgrund, forts 1064) Kvarboende: 0-1 år år år år eller mer Bortfall: 27 Endast 15 procent av svarspersonerna hade minst ett hemmavarande barn 980). Av de tillfrågade uppgav 94 procent att de hade hemförsäkring 1044). Fem procent svarade nej på frågan Har ert hushåll hemförsäkring?. En procent visste inte om de hade hemförsäkring. Offerundersökning I syfte att försöka få en så fullständig bild som möjligt av Kvillebornas utsatthet för brott kompletteras redovisningen av den polisanmälda brottsligheten ovan med en offerundersökning i enkäten. Respondenterna fick möjlighet att svara på frågan: Har du under de senaste tolv månaderna blivit utsatt för brott? Besvarades denna fråga med ett ja ställdes följande följdfråga: Specificera det eller de brott du har blivit utsatt för? Därefter följde en lista med olika brottstyper. I en särskild kolumn kunde anges antal brottstillfällen. De alternativa brottstyperna var: Våldsbrott (ex. misshandel, rån, hot, sexualbrott), Stöldbrott (inkl. inbrott), Skadegörelse (OBS! ej skadegörelse i samband med stöld) och Annat brott. Det överläts åt respondenterna att utifrån detta underlag själva avgöra under vilken rubrik deras brott hamnade. De hade också möjlighet att kontakta undersökningsledaren för att ställa frågor, vilket ingen gjorde. Av de 1009 personer som besvarade frågan uppgav totalt 26 procent att de drabbats av ett eller flera brott under det senaste året. Av samtliga svarspersoner uppgav fyra procent att de hade drabbats av våldsbrott. 22 procent hade drabbats av stöldbrott. Sju procent hade utsatts för skadegörelse och tre procent hade drabbats av ett annat brott (se figur nedan). 27

28 Utsatthet för brott det senaste året (procent) 1064) Våldsbrott Stöldbrott Skadegörelse Annat brott En statistisk analys visar på skillnader beroende på basområdestillhörighet i denna fråga. Över 40 procent av de boende i 40105, 40106, och uppgav att de drabbats av brott det senaste året. Även de boende i 40113, och 40204/5 var särskilt utsatta för brott. Andelen brottsoffer bland de boende i och var däremot under 10 procent (se tabeller nedan). Utsatthet för brott, Brämaregården (401) ) 65) 38) 38) 22) 69) 41) Tot. Kville Ja Nej Kommentar: Frågan lyder: Har du under de senaste tolv månaderna blivit utsatt för brott? 22) 47) 48) 55) 27) 25) 1009) Utsatthet för brott, Kvillebäcken (402) ) 22) 33) 37) ) 37) 21) Ja Nej Kommentar: Frågan lyder: Har du under de senaste tolv månaderna blivit utsatt för brott? När det gäller vilka brottstyper de boende drabbas av visar en statistisk analys att de boende i 40105, 40106, 40113, 40201, 40204/5, och drabbas av stöldbrott i större omfattning än övriga Kvillebor (se tabeller nedan). 44) 61) 22) 48) 29) 43) Tot. Kville 1009) 28

29 Brottstyp, Brämaregården (401) ) 41) 39) 24) 69) 45) Tot. Kville 48) 48) 58) 29) 25) 1061) Stöldbrott Kommentar: Frågan lyder: Specificera det eller de brott du har blivit utsatt för? Brottstyp, Kvillebäcken (402) ) 26) 34) 41) ) 38) 21) 45) 63) 25) 52) 29) 47) Tot. Kville 1061) Stöldbrott Kommentar: Frågan lyder: Specificera det eller de brott du har blivit utsatt för? En analys visar inga statistisk säkerställda skillnader när det gäller utsatthet för våld, skadegörelse eller annat brott beroende på basområdestillhörighet. Brottsplats Det främsta syftet med denna studie är att den skall ge kunskapsunderlag för konkret brottsförebyggande arbete i Kville. Därför är det av intresse att veta hur stor del av den brottslighet som drabbar Kvilleborna som sker i det närområdet. För att få svar på detta ställde vi följande följdfråga till dem som uppgivit att de drabbats av brott de senaste tolv månaderna: Var blev du utsatt för brott? Av samtliga som besvarade enkäten uppgav 25 procent att de blivit utsatta för brott i Kville de senaste tolv månaderna. Fem procent uppgav att de utsatts för brott på annan plats i Göteborg och endast en procent hade drabbats av brott utanför Göteborg (se figur nedan). Det egna bostadsområdet är med andra ord den absolut vanligaste plats som Kvilleborna blir utsatta för brott på. 29

30 Brottsplats (procent) 1064) Kville 5 Annan plats i Göteborg 1 Utanför Göteborg Inga statistiska analyser av skillnader i denna fråga beroende på basområdestillhörighet är gjorda. Anmälningsbenägenhet För att få ett mått på kvillebornas benägenhet att anmäla de brott som de drabbats av ställde vi ytterligare två följdfrågor till dem som uppgivit att de drabbats av brott det senaste året: Anmälde du de brott du drabbades av under det senaste året till polisen? Och Anmälde du något av de brott du drabbades av till hyresvärden? Av dem som drabbats av brott det senaste året uppgav 40 procent att de inte anmälde brottet/brotten till polisen. Av de övriga brottsoffren uppgav 45 procent att de polisanmält alla brott de drabbats av och 15 procent att de polisanmält vissa brott (se figur nedan). En analys visar ingen statistisk säkerställd skillnad i frågan om benägenhet att polisanmäla brott beroende på basområdestillhörighet. Anmälningsbenägenhet till polis (procent) 321) Ja, alla Ja, vissa Nej, inga Betydligt färre offer anmälde de brott de drabbats av till hyresvärden, om sådan fanns. 15 procent anmälde alla eller vissa brott till hyresvärden/föreningen och 73 procent inga alls 314). 30

31 Inga statistiska analyser av skillnader i svaren av denna fråga är gjorda beroende på basområdestillhörighet. Trygghetsundersökning Brottslighet som problem Är brottsligheten i Kville ett problem? Vi ställde frågan: Tycker du att den brottslighet som finns i Kville är ett stort, litet eller inget problem? Hela 87 procent av invånarna ser brottsligheten i Kville som ett problem. 35 procent anser att problemet är stort. Endast 13 procent anser att brottsligheten i Kville inte är något problem (se figur nedan). Brottslighet som problem (procent) 1012) Stort problem Litet problem Inget problem En analys visar inga statistiskt säkerställda skillnader mellan svaren i denna fråga beroende på basområdestillhörighet. Trygghetsupplevelse För att få en uppfattning om den upplevda tryggheten i Kville ställde vi frågan: Om du går ut ensam sent en kväll i Kville, hur känner du dig då? Hela 41 procent av kvilleborna känner sig otrygga om de går ut ensamma sent en kväll i sitt bostadsområde, 22 procent går inte ut alls och 37 procent känner sig trygga (se figur nedan). Av de 22 procent som i stort sett inte går ut ensamma sent på kvällarna uppger 60 procent att detta beror på rädsla att utsättas för brott 305). 31

32 Trygghetsupplevelse (procent) 1026) Trygg Otrygg Går ej ut En analys visar att det finns en statistisk säkerställd skillnad beroende på könstillhörighet i denna fråga 10. Endast 21 procent av kvinnorna känner sig trygga om de går ut ensamma sent en kväll i Kville jämfört med 57 procent av männen. 50 procent av kvinnorna känner sig otrygga om de är ute ensamma sent på kvällen i Kville jämfört med 32 procent av männen. Kvinnor väljer också i betydligt större utsträckning att stanna hemma på kvällen (29 procent) jämfört med männen (13 procent) (se tabell nedan). Det föreligger även statistiskt säkerställda skillnader i denna fråga beroende på ålder 11 och huruvida svarspersonen har drabbats av brott det senaste året 12. Förenklat kan sägas att ju äldre man är ju mindre vistas man ute sent på kvällen och om man går ut känner man sig något otryggare. Andelen otrygga är högre bland dem som drabbats av brott det senaste året. De som inte drabbats av brott stannar hemma i högre utsträckning än brottsoffren, vilket kan ha förklaringen att de då inte riskerar utsättas för brott i samma omfattning som de som går ut (se tabell nedan). 10 (chi-två=126.4, df=2, p<.0). 11 (chi-två=275.7, df=6, p<.0). 12 (chi-två=21.7, df=2, p<.0). 32

33 Trygghetsupplevelse, kön, ålder och brottsoffer (procent) Kön: Trygg Otrygg Går ej ut Man 462) Kvinna 503) Ålder: år 148) år år 226) år eller äldre 226) Brottsdrabbade senaste året 255) Ej brottsdrabbade senaste året 726) Alla 1026) Kommentar: Frågan löd: Om du går ut ensam sent en kväll i Kville, hur känner du dig då? En statistisk analys visar att höga andelar av de boende i 40101, 40108/59, 40109, 40202, 40204/5, 40206, och 40214/15 känner sig otrygga om de går ut ensamma sent på kvällen. Invånarna i 40104, och känner sig jämförelsevis trygga i sitt bostadsområde (se tabeller nedan). Trygghetsupplevelse, Brämaregården (401) ) 40) 38) 64) 43) Tot. Kville Trygg Otrygg Går ej ut Kommentar: Frågan lyder: Om du går ut ensam sent en kväll i Kville, hur känner du dig då? 22) 45) 47) 55) 27) 25) 1024) Trygghetsupplevelse, Kvillebäcken (402) ) 25) 33) 41) ) 38) Trygg Otrygg Går ej ut Kommentar: Frågan lyder: Om du går ut ensam sent en kväll i Kville, hur känner du dig då? 21) 44) 61) 24) 50) 27) 41) Tot. Kville 1024) 33

34 Möjlighet att påverka sin trygghet Det är intressant att veta hur stor tron är i Kville när det gäller möjligheten att påverka sin trygghet. En viktig förutsättning för att föra en diskussion om trygghet och kriminalitet i Kville och på sikt öka tryggheten är att invånarna själva tror att de har möjlighet att påverka denna. Vi ställde därför frågan: Tror du att du har möjlighet att påverka din trygghet i Kville? Endast 36 procent av de boende Kville tror att de kan påverka sin egen trygghet och 64 procent tror det inte (se figur nedan). Möjlighet att påverka sin trygghet (procent) 1022) Ja 64 Nej Inga statistiska analyser av skillnader i svaren i denna fråga är gjorda beroende på basområdestillhörighet. Oro för att drabbas av brott För att få en uppfattning om oron för att drabbas av olika typer av brott ställde vi följande tre frågor: 1. Oroar du dig för att bli utsatt för något våldsbrott i Kville? 2. Oroar du dig för att bli utsatt för något stöldbrott i Kville? 3. Oroar du dig för att bli utsatt för någon skadegörelse i Kville? Hela 20 procent av Kvilleborna uppger att de mycket ofta eller ganska ofta är oroliga för att utsättas för våldsbrott i Kville. 42 procent av de svarande oroar sig aldrig eller nästan aldrig för att utsättas för våldsbrott (se figur nedan). 34

35 Oro för att drabbas av våldsbrott (procent) 1031) Ja, mycket ofta 15 Ja, ganska ofta 39 Ja, någon enstaka gång 27 Nej, nästan aldrig 15 Nej, aldrig När det gäller oro för att drabbas av stöldbrott uppger betydligt fler, hela 43 procent av de svarande, att de ofta eller ganska ofta oroar sig för denna brottslighet. Endast 20 procent av de svarande oroar sig aldrig eller nästan aldrig för att utsättas för stöldbrott (se figur nedan). Oro för att drabbas av stöldbrott (procent) 1040) Ja, mycket ofta 26 Ja, ganska ofta 37 Ja, någon enstaka gång 15 Nej, nästan aldrig 5 Nej, aldrig Kvilleborna är nästan lika oroliga för att drabbas av skadegörelsebrott som av stöldbrott. 35 procent av de svarande oroar sig mycket ofta eller ganska ofta för att drabbas av skadegörelse. 29 procent av de svarande gör det aldrig eller nästan aldrig (se figur nedan). Oro för att drabbas av skadegörelse (procent) 1051) Ja, mycket ofta 23 Ja, ganska ofta 35 Ja, någon enstaka gång 21 Nej, nästan aldrig 8 Nej, aldrig En analys visar inga statistiskt säkerställda skillnader mellan svaren i denna fråga beroende på basområdestillhörighet. 35

36 Trygg parkering Upplever Kvilleborna att de eller besökare har möjlighet parkera bilen på en trygg parkeringsplats? Vi ställde frågan: Anser du att det går att parkera en bil på en trygg plats i Kville? Endast 34 procent av de boende i Kville anser att det alltid eller ofta går att parkera en bil på en trygg parkeringsplats i Kville. Hela 34 procent av de svarande anser att det aldrig eller nästan aldrig går att hitta en trygg parkeringsplats i Kville (se figur nedan). Möjlighet att parkera på trygg plats (procent) 1034) Ja, alltid Ja, ofta Ja, någon enstaka gång Nej, nästan aldrig Nej, aldrig Har ingen uppfattning Många anser således att det är svårt att hitta en trygg parkeringsplats i Kville. Att denna känsla är befogad framgår av polisanmälningsstatistiken ovan. En analys visar inga statistiskt säkerställda skillnader mellan svaren i denna fråga beroende på basområdestillhörighet. Stora problem Vilka brottsliga eller störande företeelser uppfattar de boende som stora problem i Kville? Vi gav följande uppmaning: Om du tycker att någon av följande saker är stora problem i Kville så kan du markera det nedan. Flera svarsalternativ kan markeras. Berusade eller drogpåverkade personer utomhus, inbrott i bostäder, källare eller vindar och nedskräpning uppfattas som de största problemen i Kville. Av samtliga 1064 personer som deltog i enkäten uppgav drygt 50 procent att dessa företeelser är stora problem i Kville (se tabell nedan). Vidare anser 44 procent att brott mot bilar eller motorcyklar är ett stort problem. 40 procent av de svarande anger cykelstölder som ett stort problem. Skadegörelse uppfattas som ett stort problem av 39 procent. Övriga angivna företeelser uppfattas som stora problem av 23 procent eller färre (se tabell nedan). 36

37 Stora problem i Kville (procent) Totalt 1064) Berusade eller drogpåverkade personer utomhus 53 Inbrott i bostäder, källare eller vindar 52 Nedskräpning 52 Brott mot bilar eller motorcyklar 44 Cykelstölder 40 Skadegörelse 39 Buskörning med moped eller motorcykel 23 Kamphundar eller andra stora hundar 20 Ungdomsgäng som bråkar och stör 17 Våld eller hot om våld 13 Störande grannar 12 Bråk i anslutning till restauranger 6 Något annat 4 Prostitution 1 Illegalt spel 1 Kommentar: Siffrorna visar andelen svarspersoner som angivit någon av ovanstående företeelser som stora problem. Eftersom svarspersonen kunnat lämna mer än ett svar summerar andelarna inte till 100. En statistisk analys visar att berusade eller drogpåverkade personer utomhus uppfattas som ett stort problem av jämförelsevis många boende i 40102, 40103, 40105, 40113, och På samma sätt uppfattas inbrott i bostäder, källare eller vindar som ett speciellt stort problem av de boende i 40104, 40208, och Problem med brott mot bilar och motorcyklar uppfattas som störst i och Invånarna i 40104, 40203, och anser att problem med cykelstölder är något större än övriga kvillebor. Jämförelsevis många boende i 40204/5 och anser att problemen med skadegörelse är stora. Vidare anses buskörning med moped eller motorcykel vara ett stort problem av jämförelsevis många invånare i 40114, 40209, och (se tabeller nedan). 37

38 Stora problem, Brämaregården (401) Berusade eller drogpåverkade personer utomhus Inbrott i bostäder, källare eller vindar ) 41) 39) 24) 69) 45) Tot. Kville 48) 48) 58) 29) 25) Brott mot bilar eller MC Cykelstölder Skadegörelse Buskörning med moped eller MC Kommentar: Frågan lyder: Om du tycker att någon av följande saker är stora problem i Kville så kan du markera det nedan. Flera svarsalternativ kan markeras. 1061) Stora problem, Kvillebäcken (402) Berusade eller drogpåverkade personer utomhus Inbrott i bostäder, källare eller vindar ) 26) 34) 41) ) 38) 21) 45) 63) 25) 52) 29) 47) Brott mot bilar eller MC Cykelstölder Skadegörelse Buskörning med moped eller MC Kommentar: Frågan lyder: Om du tycker att någon av följande saker är stora problem i Kville så kan du markera det nedan. Flera svarsalternativ kan markeras. Tot. Kville 1061) Otrygga platser På vissa platser i Kville känner sig många otrygga. Med vetskap om vilka platser detta är finns förutsättningar att med olika åtgärder göra dessa platser tryggare. Med anledning av detta ställde vi frågan: Känner du dig ibland orolig för att vistas på vissa platser i din stadsdel? Om svarspersonerna svarade ja på den frågan har de därefter haft möjlighet att ange en eller flera platser i frågeformuläret. Av de 969 respondenter, som besvarade frågan uppgav 531, 55 procent, att de ibland känner sig otrygga av att vistas på vissa platser i sin stadsdel. Den otryggaste offentliga miljön i Kville är gångtunneln vid Wieselgrensplatsen. Av alla 1064 som besvarat enkäten uppger 26 procent att de ibland känner sig 38

Trygghet i Skärholmen

Trygghet i Skärholmen Trygghet i Skärholmen Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2007-11-27 2 Innehåll INLEDNING... 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET... 5 BAKGRUND... 5 SYFTE OCH METOD... 5 FAKTA OM SKÄRHOLMEN...

Läs mer

Trygghet i Hässelby gård

Trygghet i Hässelby gård Trygghet i Hässelby gård Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY GÅRD

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2006-06-30 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 SYFTE OCH METOD 5 FAKTA

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Svenska Bostäder/SDF Skarpnäck Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rågsved

Trygghet och socialt liv i Rågsved Trygghet och socialt liv i Rågsved Svenska Bostäder i samarbete med Familjebostäder och Stockholmshem Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH

Läs mer

Trygghet i Hässelby strand

Trygghet i Hässelby strand Trygghet i Hässelby strand Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY STRAND

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Akalla

Trygghet och socialt liv i Akalla Trygghet och socialt liv i Akalla Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM AKALLA AKALLA BEFOLKNING

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Husby

Trygghet och socialt liv i Husby Trygghet och socialt liv i Husby Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- 2 Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM HUSBY HUSBY BEFOLKNING

Läs mer

Trygghet i Bredäng Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB

Trygghet i Bredäng Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB Trygghet i Bredäng Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2007-11-27 2 Innehåll INLEDNING... 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET... 5 BAKGRUND... 5 SYFTE OCH METOD... 5 FAKTA OM BREDÄNG...

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rinkeby

Trygghet och socialt liv i Rinkeby Trygghet och socialt liv i Rinkeby Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 0-0-30 2 Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM RINKEBY RINKEBY

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Fagersjö

Trygghet och socialt liv i Fagersjö Trygghet och socialt liv i Fagersjö Svenska Bostäder/SDF Farsta Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Akalla 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Akalla 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Akalla en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rinkeby 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Rinkeby 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Rinkeby en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD

Läs mer

Trygghet i centrala Landskrona

Trygghet i centrala Landskrona Trygghet i centrala Landskrona BoStaden och Landskrona kommun Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2007-06-20 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Husby 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Husby 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Husby en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD 5

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Mellersta Högalid och Mariatorget

Trygghet och socialt liv i Mellersta Högalid och Mariatorget Trygghet och socialt liv i Mellersta Högalid och Mariatorget Svenska Bostäder/SDF Södermalm Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Polisanmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer Definitiv statistik för år 2001

Polisanmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer Definitiv statistik för år 2001 Polisanmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer Definitiv statistik för år 2001 2 Polisanmälda brott Under år 2001 polisanmäldes cirka 1 189 400 brott. Det är en minskning med 2 procent jämfört

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Göteborg Trygghetsundersökning Biskopsgården. Göteborg Trygghetsundersökning 2017 Biskopsgården

Göteborg Trygghetsundersökning Biskopsgården. Göteborg Trygghetsundersökning 2017 Biskopsgården Göteborg Trygghetsundersökning 2017 Biskopsgården 1 Innehåll Sammanfattning s.3 Om undersökningen s.4 Bakgrund och syfte Målpopulation Genomförande Fakta om respondenterna s.5 Resultat s.8 Trygghet Övriga

Läs mer

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO Trygghetsundersökning, V Götaland, PO2 2--23 Om Trygghetsundersökningen Målgruppen består av individer, -5 år, bosatta i de geografiska områden som en undersökning omfattar Det är en stickprovsundersökning,

Läs mer

Anmälda brott Lokalpolisområde Nybro januari augusti 2017

Anmälda brott Lokalpolisområde Nybro januari augusti 2017 Anmälda brott Lokalpolisområde Nybro januari augusti 217 Polisområde Sydöstra Götaland Polisområdeskansliet 217-9-4 Innehållsförteckning 1. Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott - brottsområde

Läs mer

TRYGG I SKARPNÄCK? SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1

TRYGG I SKARPNÄCK? SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 TRYGG I SKARPNÄCK? 11 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 SKARPNÄCKS STADSDELSOMRÅDE Skarpnäck stadsdelsområde består av de sex stadsdelarna Bagarmossen,

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken.

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Rättsväsen Sedan den 1 juli 1994 ansvarar sförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. sstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

TRYGG I FARSTA? SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1

TRYGG I FARSTA? SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 TRYGG I FARSTA? SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN FARSTA STADSDELSOMRÅDE Farsta stadsdelsområde består av de tio stadsdelarna Tallkrogen, Svedmyra, Gubbängen, Fagersjö,

Läs mer

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken.

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. 20 Rättsväsen Rättsväsen Sedan den 1 juli 1994 ansvarar sförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. sstatistiken har förts

Läs mer

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Malmö områdesundersökning 2015 Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Rapport från Institutionen för kriminologi, Malmö högskola Maj 2016 Malmö områdesundersökning 2015 Syftet med

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 Rikspolisstyrelsen, mars 2006 Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 EXTRAFRÅGOR... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 4 TRYGGHETSSITUATIONEN

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Polisområde Norrbotte, Region Nord 2016-05-04 RAPPORT 2 (10) Piteå kommun Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 4 3 PROBLEMOMRÅDEN... 4 4 RESULTAT... 5 4.1 Utemiljö...

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Trygghet i Stockholm Resultat från Stockholms stads trygghetsmätning för män och kvinnor

Trygghet i Stockholm Resultat från Stockholms stads trygghetsmätning för män och kvinnor Trygghet i Stockholm 1 Resultat från Stockholms stads trygghetsmätning för män och kvinnor Trygghet i stadsdelen 1 Under våren 1 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Trygghet i Stockholm Resultat från Stockholms stads trygghetsmätning fördelat efter ålder

Trygghet i Stockholm Resultat från Stockholms stads trygghetsmätning fördelat efter ålder Trygghet i Stockholm Resultat från Stockholms stads trygghetsmätning fördelat efter ålder Trygghet i stadsdelen Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 2012-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

TRYGG I SÖDERMALM? SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN

TRYGG I SÖDERMALM? SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN TRYGG I SÖDERMALM? SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN SÖDERMALMS STADSDELSOMRÅDE Södermalms stadsdelsområde består av de stadsdelarna: Reimersholme - Långholmen, Norra

Läs mer

Trygghetsundersökning Torslanda Hjuvik, Björlanda, Nolered. December GÖTEBORG: Drottninggatan 26, tfn

Trygghetsundersökning Torslanda Hjuvik, Björlanda, Nolered. December GÖTEBORG: Drottninggatan 26, tfn Trygghetsundersökning Torslanda Hjuvik, Björlanda, Nolered December 2014 GÖTEBORG: Drottninggatan 26, tfn 0708-32 32 18 www.hanneklarssen.se Innehåll Om undersökningen 3 Resultat i korthet 4 Trygghet i

Läs mer

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar 2 Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för fjärde gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,,

Läs mer

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1.

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1. Problembild - Problemindex 2015 (1.78) Utemiljö 2015 201 (1.40) 201 2012 (1.1) 2012 2011 (1.56) 2011 2010 (1.59) 2010 2009 (1.4) 2009 Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 1 (2) 6 (2) 27 (1) 25 (1) Skadegörelse 28

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar 2 Under våren 1 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för fjärde gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,,

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009 Statistik 29 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 29 21-3-16 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar 2 Under våren 1 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för fjärde gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,,

Läs mer

TRYGGHETSUNDERSÖKNING PARTILLE 2017

TRYGGHETSUNDERSÖKNING PARTILLE 2017 TRYGGHETSUNDERSÖKNING PARTILLE 2017 1 INNEHÅLL OM UNDERSÖKNINGEN 3 RESULTAT I KORTHET 5-6 TRYGG I OMRÅDET OCH OTRYGGHET KVÄLLSTID 7-22 PROBLEM I OMRÅDET 23-52 STÖLD, HOT, PSYKISKT OCH FYSISKT VÅLD SAMT

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30 Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 1-1-1-1-9-3 Framtagna medianvärden är en beräkning baserad på de tre senaste årens utveckling med avvikelser inom ett normalintervall

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Utsatthet för brott år 2012

Utsatthet för brott år 2012 Utsatthet för brott år 2012 Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2013 Utsatthet för brott år 2012 Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2013 Brå centrum för kunskap

Läs mer

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik Kriminalstatistik 217 Anmälda brott Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i

Läs mer

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna?

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna? AL 480-6198/07 Brott mot äldre - var finns riskerna? Dokument Sida RAPPORT 1 (7) Upprättad av Datum Diarienr Version David Holtti 2007-08-07 AL 480 6198/07 01.00 Inledning Göteborgs-Posten har under våren

Läs mer

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens Sid

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för fjärde gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,,

Läs mer

Trygghetsmätning Höör Sammanfattning

Trygghetsmätning Höör Sammanfattning Trygghetsmätning Höör 2016 Sammanfattning 1 Trygghetsmätning Trygghetsmätningen i Region Syd genomfördes i slutet av 2016 och skickades ut den 10 oktober. Medborgarna som svarade på enkäten lämnade in

Läs mer

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Diagram - Tranemo Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2018

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2018 Kriminalstatistik 2018 Anmälda brott Preliminär statistik för första halvåret 2018 Brå kunskapscentrum för rättsväsendet Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Brottsutvecklingen. KORTA FAKTA OM I SVERIGE

Brottsutvecklingen.  KORTA FAKTA OM I SVERIGE Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet. Vi arbetar med att ta fram kunskap om brottsutvecklingen, utvärdera kriminalpolitiska åtgärder och främja

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar 2 Under våren 1 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för fjärde gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,,

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Anmälda brott Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

TRYGGHETSUNDERSÖKNING ÖSTRA GÖTEBORG 2017

TRYGGHETSUNDERSÖKNING ÖSTRA GÖTEBORG 2017 TRYGGHETSUNDERSÖKNING ÖSTRA GÖTEBORG 01 1 INNEHÅLL OM UNDERSÖKNINGEN RESULTAT I KORTHET - TRYGG I OMRÅDET -1 ATT GÅ UT KVÄLLSTID 1-1 PROBLEM I OMRÅDET 1-0 STÖLD, HOT, VÅLD, POLISANMÄLAN 1- UPPLEVT ORO

Läs mer

Trygghet i Lidingö Resultat från Polisregion Stockholms trygghetsmätning

Trygghet i Lidingö Resultat från Polisregion Stockholms trygghetsmätning Trygghet i Lidingö 217 Resultat från Polisregion Stockholms trygghetsmätning Trygghet i Lidingö 217 Under våren 217 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen är

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar 2 Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för fjärde gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,,

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik Kriminalstatistik 218 Anmälda brott Slutlig statistik Brå - kunskapscentrum för rättsväsendet Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 3 Kontakter...

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Statistik Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2017 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens statistikföring...

Läs mer

Hägersten-Liljeholmens SDO

Hägersten-Liljeholmens SDO Under våren 1 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för fjärde gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,,

Läs mer

Förteckning över tabeller och diagram

Förteckning över tabeller och diagram Bilaga 4 Förteckning över tabeller och diagram I rapporten Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002, rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden Sammanfattning: Tabell 1 Sammanfattande tabell över olika

Läs mer

Utsatthet för brott år Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012

Utsatthet för brott år Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012 Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och trygghe ten

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 2 STOCKHOLMS STAD Trygg i Stockholm? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning

Läs mer

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, preliminär statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 4 brott. Det är en ökning med 26 7 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar Under våren 1 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för fjärde gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,,

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik Kriminalstatistik 218 Anmälda brott Preliminär statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

Kommunrapport Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 21 2(26) Anmälda brott Sammanfattning Under 21 anmäldes knappt 1,4 miljoner brott. Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. De brottstyper som minskade

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren g Statistik 2016 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens statistikföring...

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2007

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2007 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 27 2 Anmälda brott, slutlig statistik för år 27 Inledning Till grund för statistiken över anmälda brott ligger uppgifter om brott som registrerats hos polis, åklagare

Läs mer

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå. Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.se) Trygghetsmätning Trygghetsmätningen i Region Syd genomfördes i slutet

Läs mer

Polisens nya arbete. Sifoenkät 2017

Polisens nya arbete. Sifoenkät 2017 Polisens nya arbete Sifoenkät 2017 Du är en av cirka 8 000 personer som slumpmässigt har blivit utvald att delta i Brottsförebyggande rådets undersökning i samarbete med Sifo. En likadan enkät gick ut

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om Brottsofferjourens statistik... 2 Kontakt med Brottsofferjouren...

Läs mer

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Jenny Theander Malmö stad Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert, Institutionen för kriminologi Malmö högskola Malmö områdesundersökning

Läs mer

Trygg på Södermalm? Medborgarnas svar i Trygghetsmätningen 2017 Januari 2018

Trygg på Södermalm? Medborgarnas svar i Trygghetsmätningen 2017 Januari 2018 Bilaga 10 Verksamhetsberättelse 2017 Trygg på Södermalm? Medborgarnas svar i Trygghetsmätningen 2017 Januari 2018 stockholm.se Trygg på Södermalm? Medborgarnas svar i Trygghetsmätningen 2017 Januari 2018

Läs mer

Utsatthet för brott 2016

Utsatthet för brott 2016 Utsatthet för brott 2016 Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer