Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Sektion i Svenska Läkaresällskapet Specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Sektion i Svenska Läkaresällskapet Specialistförening i Sveriges Läkarförbund"

Transkript

1 1 Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Sektion i Svenska Läkaresällskapet Specialistförening i Sveriges Läkarförbund Protokoll Datum Årsmöte Närvarande: Vid start av årsmötet 20 deltagare 1. Årsmötets öppnande Ordförande Karin Rudling hälsar alla välkomna. 2. Val av mötets ordförande och sekreterare Till ordförande valdes Karin Rudling och sekreterare Elisabeth Roeck-Hansen. 3. Val av justeringsmän Till justeringsmän valdes Monica von Heijne, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm och Lena Ahnlund, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Västerås. 4. Mötets stadgeenliga utlysande Mötet har utlysts enligt stadgarna. 5. Verksamhetsberättelse varför finns SFRM Ordförande Karin Rudling presenterar verksamhetsberättelsen för år 2013, vg se denna och pp. Uppföljning av mätbara mål 5.1 Hemsidan Uppdatering av hemsidan genomförd och ett räkneverk är installerat Löpande uppföljning av internationellt engagemang Sker regelbundet genom ny styrelseledamot 5.3 Ett årligt möte för Rehab första möte maj 2014 Långt kommen planering för en Rehabvecka i Lund, 14-16/5 2014, vg se preliminärt schema. Farhåga väcks att inte alla områden kommer att kunna täckas in och deltagandet kan bli lågt, ex konkurrerande möten som Smärtforum. Angeläget att konsolidera veckan. Hur ska kostnaden hållas nere? Kommer Universitetsklinikerna att kunna bära arrangemanget år från år. Antalet dagar har skurits ner till 3 för att så många som möjligt ska kunna deltaga, nätverksmöten/programpunkter och seminarium går omlott och hålls separat före eller efter bl a ST-dag och Rehabledarmöte. Information First Announcement behöver läggas ut omedelbart 5.4 Nationella läromål Påbörjat i Lund, behöver ny tidsram 5.5 Behandlingsritklinjer för kärnområden

2 Fortsatt arbete behövs, arbetsgrupp inom hjärnskadenätverket har idag på fm presenterat program för svårt medvetandesänkta patienter 5.6 Samordnade rekommendationer för körkortsbedömning Bör kvarstå 5.7 Representation i 3 av SLS delegationer 2015 För högt ställt mål? Behövs mycket förarbete, förslag att bygga allians med ex neurologspecialiten 5.8 Minst en kvalitetssäkrad Rehabiliteringsmedicinsk klinik inom varje landsting Kvarstår Mötet godkänner verksamhetsberättelsen. 6. Ekonomisk rapport för räkenskapsåret Vg se den ekonomiska rapporten presenterad i verksamhetsberättelsen Föreningen har 183 betalande medlemmar. Föreningens ekonomi är fortsatt god. Huvudsakliga intäkter kommer från medlemsavgifter men även via 2 företag som annonserar på hemsidan. Föreningens utgifter består av några stora poster; styrelsearbete, administration kring hemsidan, internationella åtaganden samt en stor utgift för medlemskap i internationella föreningar ISPRM, ESPRM och UEMS. Under året har mycket möda lagts ned på att uppdatera medlemsregister som ligger till grund för betalning. 7. Revisionsberättelse Revisor Bertil Thufvesson avger revisionsberättelse, det är god ordning på bokföringen. De två revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Påpekande med en not från revisor att underlaget till berättelsen kom in mycket sent. 8. Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2013 av årsmötet. 9. Årsavgift 2014 Årsavgiften föreslås oförändrad under 2014, 500 kr för specialist och 300 kr för STläkare, underläkare och annan profession. 10. Val av styrelse Föreningens skattmästare önskar utgå ur styrelsen efter en mandatperiod. Valberedningens presenterar förslag på nya kandidater till styrelsearbetet Carl Molander, Marianne Lannsjö samt Katarina Stibrant-Sunnerhagen som alla väljs in. Omval sker av sittande ledamot Sara D-C för ytterligare en mandat period. Olle Skogberg önskar kvarstanna fram till nästa årsmöte. Elisabeth Roeck-Hansen har fullgjort sin period. Årsmötet är enigt att ledamoten kvarstannar fram till nästa årsmöte. Årsmötet bifaller. 11. Val av övriga förtroendeuppdrag Förslag att revisorerna Bertil Tufvesson och Hans Ruborg kvarstår. Karin Rudling väljs som ordinarie representant i Läkarsällskapets Fullmäktige och Elisabeth Roeck-Hansen suppleant. Språklig representant Monica von Heijne kvarstår. Årsmötet bifaller ovanstående. 2

3 12. Rapport från utbildningsansvarig Ordförande Richard Levi har lämnat en skriftlig redogörelse för utbildningsgruppens arbete under året, vg se Verksamhetsberättelse Förutom ordförande har gruppen under 2013 bestått av överläkarna Wolfram Antepohl och Per Ertzgaard, Linköping samt ST-läkare Xiaolei Hu, Umeå. Gruppen har på uppdrag av styrelsen utrett olika klinikers önskan att ordna SK-kurser, samt inhämtat synpunkter på vilka kurser som bör ges inklusive eventuella nya kurser. Arbetar enligt SoS direktiv att mot specialitetens checklistor och lärandemål definiera önskvärda kurser samt dess innehåll. Deltagit i SoS workshops om kursinnehåll under ST. Påpekas från medlem att det inte skett någon återkoppling efter inlämnade önskemål om SK kurser. Struktur för SK-kurser är en angelägen fråga för Rehab ledare och studierektorer i landet. Direktiven från SoS har varit otydliga under Målsättningen för 2014 bör bli en bättre struktur för ST utbildningen på hemsidan. 13. Rapport från informationsansvarig Informationsansvarig Sara Degerman-Carlsson har lämnat en skriftlig redogörelse för arbetet under året, vg se Verksamhetsberättelse En ansvarsbeskrivning har tagits fram för posten som informationsansvarig och godkänts av styrelsen. Webben är vår primära kommunikationskanal. Fortsatt arbete har skett för att få hemsidan säkrad och uppdaterad med relevant och aktuell information. Ett stort arbete har pågått under sommaren och därefter för att ta fram en aktuell adress lista både för ytpost och mailadresser. 14. Rapport från ST-läkarledamot Ett ST-läkarråd har bildats med 8 representanter, Olle Skogberg (ordförande) Linköping, Alexandros Zampakas (Ansvarig ST-dagen, moderator för forum) Blekinge, Xiaolei Hu (suppl. för ansvarig ST-dagen och representant utbildningsgruppen) Umeå, Jakub Banach (hemsideansvarig, moderator forum) Borås, Patty Gatziani (kontaktansvarig med ansvar för adresslista) Göteborg, Jakob Gesher (ST-dag) Linköping och Aikaterini Palpana (ST-dag), Uppsala. ST-läkardagarna utgick för året till förmån för Rehab veckan med preliminär ST dag 13/5. Frågan om kontinuerlig inläsningstid under ST tiden lyfts då många inte har någon definierad tid. Bör kopplas till de teoretiska inläsningsmålen. Kontinuitet önskas gällande SK kurserna. Då SoS ligger efter går det fn inte att söka kurser. Ett ST forum håller på att skapas på hemsidan för medlemmarna. 15. Rapport från Internationella representanter Prof Kristian Borg sammanfattar året: Två UEMS möten har hållits, i Rom och i Tartu. Kristian B och Katharina SS har närvarat på ESPRM möte i Hannover. Jan Lexell har närvarat vid ISPRM möte i Beijing. Vid Baltic and North Sea Forums 3dje konferens i Hannover var det mycket stor svensk närvaro. K Borg vald till 1:e vice ordförande i Baltic and North Sea Forum for PRM. Planering pågår för nästa konferens i Riga Summer school i Riga planeras till sommaren

4 Styrelsen föreslår att föreningen under 2014 skall arbeta för att öka intresset nationellt för en UEMS ackreditering Styrelsen föreslår att föreningen under 2014 skall verka för att fler kollegor genomgår Europa examen Ingen har genomgått Europeisk examination under året, sker via UEMS-PRM. Ingen sökande till Europa specialiten. Beslut har tagits att tillsammans med föreningen ansöka om ISPRM kongress Ett Letter of Intent ska skrivas av styrelsens ordförande inför ansökan. Därefter skall ett Bid, dvs liknande en offert sammanställas av den organisationskommitté som föreningen lämnar uppdraget till. Denna kommer att sändas till ISPRM. 16. Rapport från SPUR-samordnaren Samordnare Wolfram Antepohl har lämnat en redogörelse till ordförande, vg se inledande presentation av ordförande. Ansvaret för SPUR-verksamheten har under 2013 övergått från det numera nedlagda ipuls till nya LIPUS som ägs av läkarförbundet. SPUR-verksamheten fortsätter i stort sett i oförändrade former. Liksom tidigare kan intresserade kliniker själva beställa en SPUR-inspektion som utförs via specialistföreningarnas SPUR-inspektörer Hemsidan (http://sfrm.se/st/spur/) är uppdaterad med information om aktuella beställningsrutiner och tidigare genomförda inspektioner. Kontakta samordnare Wolfram Antepohl om oklarheter, formell intresseanmälan/beställning sker via 17. Rapport från föreningens kvalitetsregister ej färdigt Webrehab Sweden, Marianne Lannsjö, ordförande i styrgruppen Ex på målområden för 2013 har varit IRP (individuell rehabplan), 80% ifyllnadsgrad, bilkörning där 90% är bedömda, registrering av BMI, täckningsgrad 80% nationellt, 0- vision för frakturer, 75% nöjda/mkt nöjda med rehabilitering. Mycket arbete har lagts ned på Spinaldelen. Ambition att kunna delrapportera resultaten till enheterna. Föreslår en kurs för Vc i landet för att beskriva nyttan av WebRehab. NRS, Britt-Marie Stålnacke Medlemmar ur styrgruppen har besökt enheter nationellt för en strukturerad intervju med syfte att kartlägga hur smärtehab bedrivs på enheterna. En forskningsgrupp har formats under ledning av prof Björn Gerdle för att öka forskning och publicering på NRS registerata. Från 2013 publiceras 3-4 delrapporter/år. Diagnosgruppen, en grupp läkare där Björn Gerdle är adjungerad utvecklar förslag till validering av diagnosregistrering i NRS och Smärtanalys vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård. Liksom WebRehab har NRS målsättningen att höja certifieringsnivån från 3 till 2 vilket genererar mer medel från SKL. Samarbetet mellan NRS och WebRehab fortsätter, årligen en halv gemensam utbildningsdag i anslutning till registrens höstmöten. Vissa gemensamma frågor drivs gentemot SKL. NRS-Light, Britt-Marie Stålnacke, deltagare i projektgruppen. 4

5 5 Rehsam finansierat projekt mellan landstingen Östergötland och Västerbotten för att studera efffekterna av MMR1 i Primärvården. Målet är ett nationellt kval register som särskilt anpassas för Primärvården. Från jan 2014 startar en pilot på nationell nivå där VC från andra landsting kan ansluta sig. Frågan är om patienterna omhändertas på rätt nivå? Förslag på nytt namn önskas. 18. Stadgeändring - förslag ändrat datum för årsmötet, vg se bilaga 1 Efter diskussion enas årsmötet om lydelsen, 11 Årsmöte hålls årligen Nästa årsmöte blir under den planerade Rehabveckan maj Kalenderåret för resultaträkningen måste ändras via Skatteverket. 19. Övriga frågor Inga 20. Mötets avslutande Årsmötet avslutas.. Elisabeth Roeck-Hansen Sekreterare.. Karin Rudling Ordförande Justeras:. Monica von Heijne Lena Ahnlund

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

REHAB MED NYTT. Informationsblad för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Nr 4 2009 / Nr 1 2010

REHAB MED NYTT. Informationsblad för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Nr 4 2009 / Nr 1 2010 REHAB MED NYTT Informationsblad för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Nr 4 2009 / Nr 1 2010 Ansvarig: Solveig Hällgren, Rehabiliteringsmedicinskt centrum, Umeå. Mail: solveig.hallgren@vll.se Inloggningen

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping 1) Ordföranden, Magnus Andersson, förklarar mötet öppnat. 2) Till mötesordförande väljs Magnus

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening Tid: 25 september 2009-10-11 Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm Deltagande: Icke deltagande: Elisabet Lidbrink Sara Kinhult Henrik

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer