1 Årsmötets öppnande Ordförande Berit Hallqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Årsmötets öppnande Ordförande Berit Hallqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat."

Transkript

1 Protokoll fört vid Föreningsrådets årsmöte tisdagen den 25 mars 2014 IOGT-NTO: s lokal Lönnen Kl Årsmötets öppnande Ordförande Berit Hallqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Föredragning av ombudsförteckning. Lista på röstberättigade finns hos sekreteraren om det blir röstning kommer den att utgöra röstlängd. Antal röstberättigade ombud 43 samt cirka 15 övriga. Röstlängden bifogas protokollet, bilaga 1. 3 Årsmötets behöriga utlysning Mötet fastställdes som behörigt utlyst. 4 Föredragande av dagordningen Dagordningen godkändes 5 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet valdes, Claes Uhlin, Borås NSF. 6 Val av sekreterare för mötet. Till sekreterare för mötet valdes Mikael Hedberg, Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 7 Val av två protokollsjusterare för årsmötet. Till justerare valdes Dan Svensson HBK Borås och Lars Kronquist Diabetesföreningen Borås 8 Val av två rösträknare. Till rösträknare valdes Dan Svensson och Lars Kronquist. 9 Val av referent för årsmötet Till referent valdes sekreteraren. 10 Styrelsens verksamhetsberättelse. Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen, som sedan godkändes. 11 Resultat- och balansräkningen. Kassören Seija Noppa gick igenom resultat- och balansräkningen. Hon påpekade att några föreningar har betalat medlemsavgiften men inte skrivit från vilken förening pengarna kommer. Viktigt att ni skriver föreningens namn när ni betalar medlemsavgiften, sa Seija.

2 12 Revisionsberättelse. Revisor Lars-Gunnar Karlander läste upp revisionsberättelsen där de föreslog att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fastställande av medlemsavgiften för 2015 (år 2014 är medlemsavgiften 100 kr) Årsmöte beslöt att medlemsavgiften för 2015 blir oförändrad 100 kr. 15 Kostnadsersättning för styrelsen. Styrelsens förslag är att det inte utgår någon ersättning för styrelseuppdrag. Den enda ersättningen styrelsen får är fika på styrelsemötena, samt eventuellt reseersättning vid uppdrag för föreningen. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 16 Val av. a) ordförande på ett år. Till ordförande på ett år valdes Berit Hallqvist, SMU Fristad omval b) Fyra styrelseledamöter på 2 år Seija Noppa Kultur 75 omval Rose-Marie Rydén DGF Flugan borås omval Lennart Eliasson Hässleholmens Intressef. nyval Dan Svensson Borås HBK nyval c) En styrelseledamot på 1 år Ulf Karlsson Borås Badminton nyval d) Två styrelsesuppleanter på 1 år Gunnel Engström Diabetesföreningen i Borås nyval En representant IK Ymer nyval e) Två revisorer på 1 år Rune Johansson Borås Minigolfklubb omval Lars-Gunnar Karlander KFUM/M Borås scout. omval f) Tre - fem personer till valberedning på 1 år Ulf Karlsson Borås Badminton omval Mahde Shawane Hässleholmens Intresseför. omval Dan Svensson Borås HBK omval Tage Carlsson HRF Borås nyval Sammankallande är Ulf Karlsson. 17 Inkomna motioner Berit meddelade att det inte kommit in några motioner 18 Information om bland annat SM-veckan 2014, Tommy Jingfors förvaltningschef Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Tommy började med att göra reklam för SM-veckan i Borås den 30 juni 6 juli 2014.

3 Detta är ett samarrangemang mellan Riksidrottsförbundet, SVT och Borås Stad. Syftet är att under en veckas tid genomföra svenska mästerskap i olika idrotter i en och samma Stad. Arrangemanget kommer att ge Borås Stad mycket uppmärksamhet, då det bland annat sänds mycket i TV Här kommer lite fakta om SM-veckan, Borås Stads målsättningar angående SM-veckan. Skapa de bästa möjliga idrottsliga förutsättningarna för deltagarna under SMveckan Kringarrangemang skall engagera och skapa folkfest i Staden Miljöarbetet skall implementeras i allt arbete och i alla ansvarsområden så långt som möjligt. Målsättningar när det gäller idrotter, deltagare, besökare samt PR för Borås Stad. 35 idrotter, deltagare, medföljande, unika besökare 40 procent av besökarna turister, 50 miljoner i turistomsättning, 4 dygn i medel för övernattande artiklar i pressen, mer än 50 timmars sändning i SVT 100 procentig leverans i värdskap. Här kommer en uppräkning av några av de arenor som kommer att användas under SMveckan Borås Simarena, Ryahallen, Ryavallen, Ishallen, Ryda sportfält, Borås Flygplats och Boråshallen. Det kommer även att bli mycket kringarrangemang under veckan med prova på verksamhet, utställningar och underhållning. SISU kommer att arrangera föreläsningar med kända föreläsare bland annat Mats Trondman och Jim Turesson. Tommy avslutade med att uppmana mötesdeltagarna att anmäla sig som volontärer vid SM-veckan. För anmälan och information ring Ulrika Lindstedt Svensson tfn För mer information om SM-veckan se facebook.com/smveckan. Tommy fortsatte att berätta om att Sjuhäradshallen kommer att byggas om till en idrottshall för gymnastik samt en idrottshall för framförallt personer med funktionsnedsättningar. Meningen är att IF Elfsborg kommer att bygga tak över fotbollsplanen Borås Arena 2 och flytta sin verksamhet dit. I den delen som kommer att användas av gymnastikföreningarna kommer idrottshallen att anpassas till föreningarnas verksamhet med bland annat hoppgropar. 19 Borås Stads integrationsarbete hur påverkar det föreningslivet, Jannis Tsilfoglou och Dzenan Ganic Arbetslivsförvaltningen. De började med att berätta att det är arbetslivsförvaltningen som har huvudansvaret för Borås Stads integrationsarbete. Riktlinjerna i deras arbete är Borås Stads program för ett integrerat samhälle som fastställdes i Kommunfullmäktige 2002 och reviderades Det nuvarande programmet gäller till och med Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet. Arbetslivsförvaltningen är motor i integrationsarbetet samt lyfter upp programmets utgångspunkter. Varje enskild förvaltning/kommunalt bolag ansvarar sedan för att arbetet genomförs De ideella organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet.

4 Utgångspunkterna i programmet är tillgång till bra bostäder, god utbildning, möjligheter till arbete, trygghet, delaktighet och demokrati. Målgruppen för integrationsarbetet är 1: a och 2: dra generationens invandrare. 1: a generationens invandrare innebär individer som är födda utomlands 2: dra generationens invandrare innebär individer som är födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands personer är 1: a och 2: dra generationens invandrare, vilket utgör 26,3 % av Borås invånare. Detta är några av de aktuella områdena som vi arbetar med, sa Jannis. Utbildningsspåret Mångfaldsinformation till kommunala nämnder, förvaltningar, kommunala bolag samt skolor. Projekt modersmålsstödjare Invandrarservice mötesplatser Romsk inkludering Integrationsråd Medborgardialog möten alla invandrarföreningar samt ideella organisationer. De avslutade med att uppmana alla att höra av sig till dem om de har frågor eller synpunkter Jannis tfn eller Dzenan tfn Borås Stads vision 2025 hur påverkar det föreningslivet, Annika Klemming och Ingegerd Eriksson, Stadskansliet. Annika började med att säga att Vision 2025 är Borås Stads starkaste styrinstrument, alla beslut som tas av Borås Stad ska tas i visionens anda. Visionen antogs för 1,5 år sedan efter att ha varit ute på remisser och att allmänheten fått komma med synpunkter. Det kan tyckas att visionen är lite flummig men meningen med visionen är att den ska vara ett drömsamhälle att sträva efter, sa Annika. Visionen är uppdelad i sju strategiska målområden Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Företagandet växer genom samverkan Livskraftig stadskärna Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden levande Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt De områden som berör föreningarna mest är människor möte i Borås och vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. Annika berättade att hon innan hon kom till mötet träffat föreningen ISTK Center på Hässleholmen. Där hade föreningen ordnat så att barnen med hjälp av volontärer från Rädda Barnen fick hjälp med att göra sina läxor. Detta är ett exempel på hur man kan ta ansvar för barn och unga, sa Annika.

5 Hela visionen Borås 2025 vilar på en grund av hållbar utveckling. Det betyder att man alltid ska ta hänsyn till miljön, ekonomi och de mänskliga, sociala frågorna. Lokalutvecklings medel; Det finns möjlighet för föreningar att söka bidrag för lokalutveckling det totala bidragsbeloppet är 2 miljoner kronor per år, sa Ingegerd. Bidraget är till för att föreningar gemensamt ska bidra till lokal utveckling. Det finns två ansökningstillfällen februari och september. För mer information om bidrag till lokalutveckling ring Monika Lindqvist Stadskansliet tfn Ingegerd informerade även om planerna på ett föreningarnas hus vid Simonsland. Detta är ett hus där de föreningar som idag är i Spinnaren (föreningar för funktionsnedsatta) och på Sparregatan (pensionärsföreningar) ska flytta till. Det kommer även att bli en del kommunal verksamhet i huset. Detta är ett exempel på arbetet med visionen 2025 människor möte i Borås. Här kommer olika typer av föreningar och kommunal verksamhet att träffas och samarbeta, sa Ingegerd. 21 Information från Föreningsrådets styrelse, Berit Hallqvist. Berit informerade om föreningens ombudsmöte den 14 oktober som kommer att ta upp ämnet trygga möten. Det blir ett föredrag av Mikael Nilsson som är aktiv i scoutrörelsen föredraget kommer att handla om bemötandet av framförallt barn. För mer info se hemsidan 22 Övriga frågor. Maj-Britt Petterson HBF Westergyllen informerade om deras verksamhet vid Ramnaparken med bland annat midsommar firande.

6 Bilaga 1 Närvarolista vid föreningsrådets årsmöte den 25 mars 2014 Gunnel Engström Diabetesföreningen Borås Gertie Odelberg Autism och aspergerföreningen Veine Östhult Neuroförbundet Borås Albert Court Borås Rugby Football club Annika E Andersson FUB Borås Maria Lovag RTP Borås Lena Roy Borås Kvinnojour Gunnar Grahn SPF Bredared Mira Kumanov Jugo klubb Fredrik Hjälm Norrby IF Annelie Jernberg Byttorps IF Stefan Olsson SK Elfsborg Lars-Gunnar Karlander KFUK/M:s Scoutkår I Borås Pandora Rebecca Fridman Reumatikerföreningen?????? Kulturföreningen Bosna Borås Alf Kjellberg Bredareds IF Mirveta Binaku Dardania IF Conny Hansson FMCK Borås Frank Spånglund KF Länken Borås Lars Kronqvist IOGT-NTO Borås Berit Hallqvist SMU Fristad Karl-Erik Andersson PSO Borås Ulf Karlsson Borås Badminton Sirpa Heikkilä Kultur -75 Sonja Lind Hjärt Lung föreningen Gunilla Lecoq Fibromyalgiföreningen Borås Sivert Hansson EFS Borås Claes Uhlin Borås NSF Jan-Åke Brorsson Rydboholms SK Kholod Oraham Irakiska föreningen i Borås Tage Carlsson HRF Borås Elisabeth Johansson Borås HBK Bernt Wetterholm SPRF Anette Andersson Hemgården Lena Wängerot Neander RSMH Tryggheten Felicidad Vicei Filippinska föreningen Fatemeh Halalat Iranska föreningen Lennart Eliasson Hässleholmens Intresseförening Kenneth Lundahl Borås Judoklubb Dimitrios Michaliois Grekiska föreningen Mikael Bynander Borås Dansförening Maj-Britt Pettersson HBF Westergyllen Conny Magnusson Hässlehus IK

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

mêçíçâçää= êëã íé=ommu=

mêçíçâçää= êëã íé=ommu= Årsmötet IF Friskis&Svettis, Örebro Torsdagen den 27 mars 2008, konferensrummet Kvarnen, Örebro 1. Årsmötets öppnande Sittande ordförande Ulf Marcusson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet 2008

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Handlingar Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehåll Information Välkommen 4 Praktisk information 5-7 Schema (övergripande) 8 Förslag på föredragningslista 9-10 Förslag på arbetsordning 11-15

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer