Regionala tillväxtnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala tillväxtnämnden"

Transkript

1 Regionala tillväxtnämnden Karin Swensson Strateg Beslutsförslag Datum Dnr (13 ) Regionala tillväxtnämnden Verksamhetsinformation Regionala tillväxtnämnden Ordförandens förslag 1. Regionala tillväxtnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Utvecklingsdirektör Mikael Stamming informerar om aktuella frågor inom regionala tillväxtnämndens ansvarsområde. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Ekonomisk rapport Konjunktur och arbetsmarknad rapport, Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Nöjda medborgare och intressenter Patienter rehabiliteras på skånska gårdar Projektet Naturunderstödd Rehabilitering (NUR) har skrivit avtal med 12 gårdar på den skånska landsbygden om att ta emot patienter i behov av rehabilitering. Projektet sker i samverkan mellan (Hälso-sjukvård + Näringsliv Skåne) och LRF Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och SLU Alnarp. Mer information finns i nedan artikel: Läs artikel i Helsingborgs Dagblad 7 oktober Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (13 ) Tankesmedjor för Nationell politik för civilsamhället Ungdomsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utforma en "Nationell politik för civilsamhället". s är tillsammans med andra regionala och lokala aktörer inbjudna att vid tre tillfällen under hösten, 18 september, 18 oktober och 21 november, delta i tankesmedjor för att medverka till utformningen av den nationella politiken. Drivande utvecklingsaktör Strukturbild för Skåne Under hösten fortsätter arbetet med att förankra och inhämta synpunkter från de skånska kommunerna kring Strukturbild 2.0 och gemensamma strategier för fysiska strukturer i Skåne. Den 1 oktober i Malmö respektive den 4 oktober i Hässleholm bjöds kommunerna in till runda bordssamtal kring dokumentet Förslag till strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne. I samtalen framkom att strategierna är relevanta för kommunerna och att det är viktigt med en gemensam regional syn, som kommunerna kan utgå från i sitt arbete med översiktsplanering. Att bilden ska visa vad vi är överens om, men att den inte behöver visa allt. Det behövs tydliggörande kring att det inte bara är tillgängligheten mellan de regionala kärnorna och tillväxtmotorerna som är viktiga, utan också mellan kärnorna och deras omland. Vidare fördes en diskussion om mentala bilder och att det är viktigt att arbeta med dessa bilder i relation till strategierna. På frågan om hur arbetet ska fortsätta är man överens om att processen i Strukturbildsarbetet har varit betydelsefull och att denna måste få ta tid eftersom det handlar om förankring. Kommunerna tog också upp frågan om hur Strukturbildsarbetet kopplas ihop med t ex kommunens näringsliv. Den 22 oktober bjuder Strukturbild för Skåne in samarbetspartners från konsultbranschen till ett frukostmöte för att informera om det pågående arbetet. Under hösten har ett arbete pågått om Skånes förtätningspotential. Den 6 december kommer detta att presenteras för Skånes kommuner. Kontakt; Inger Sellers, Konferensen Lokalekonomidagarna för första gången i Skåne Nästa år kommer konferensen Lokalekonomidagarna för första gången att genomföras i Skåne i Röstånga. Konferensen är en arena för kunskap, erfarenhet och debatt kring lokal ekonomi och kapitalförsörjning. Målgrupp är företagare, politiker, tjänstemän, föreningar, forskare och investerare och målet är att stödja, utveckla, stärka och studera lokal ekonomi och hållbar tillväxt. Omkring 200 personer förväntas delta. Huvudarrangör är Hela Sverige ska Leva tillsammans med nationella, regionala och lokala aktörer. Konferens om landsbygdsutveckling till våren

3 Datum (13 ) Tillväxtverket arrangerar årligen två konferenser för aktörer på regional nivå som jobbar med landsbygdsutveckling med inriktning service på lands-bygden. Konferensen våren 2013 kommer Tillväxtverket att förlägga till Skåne i samverkan med och de projekt som stöttar avseende landsbygdsutveckling. på Global entrepreneurship week 13 november, under Global entrepreneurship week i Örebro, är Region Skåne och Mötesplatsen vid Malmö högskola inbjudna av Reglab att föreläsa om social innovation/socialt entreprenörskap. Övriga inspiratörer under dagen är forskare, Tillväxtverket, Vinnova med flera. och idéburna leverantörer och Nätverket Social Ekonomi är inbjudna som föreläsare vid ett seminarium, som SKL och Famna anordnar i Stockholm 15 november på tema Fler idéburna leverantörer av vård och omsorg. Seminariet utgår från goda exempel från kommuner och regioner i Sverige där man arbetar för att öka andelen idéburna utförare. Inbjudan riktas till kommuner och landsting/ regioner och till engagerade idéburna utförare samt företrädare för Famna och SKL. Bland de medverkande finns Åsa Edman, huvudsekreterare i den pågående upphandlingsutredningen samt och Ariane Rodert, medlem i EESK (Europeiska Ekonomiska Sociala Kommittén) i Bryssel. Områden som kommer att beröras är möjligheter inom LOU, Sociala hänsyn, Idéburet Offentligt Partnerskap och Innovationsupp-handling. Förtroendevalda möts om samverkan med civilsamhället Den 7 december bjuder SKL in till en nationell konferens med rubriken Om utveckling av samverkansformer med civilsamhället. Konferensen, vars syfte är att utbyta erfarenheter och lärdomar, riktar sig till förtroendevalda eller de som arbetar med dialog och samverkan med civilsamhället i en kommun, landsting eller region samt till aktiva i en förening, idéburen organisation, socialt företag eller ett nätverk. Konferensen genomförs i Folkets hus i Göteborg. Mer information och anmälan Handlingsplan för jämställd regional tillväxt, som tillväxtansvarig aktör, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt. En jämn fördel-ning av makt och resurser är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt i hela landet. Att välja ett jämställdhetsperspektiv innebär att välja förnyelse, attraktionskraft, kvalitet och lönsamhet i det regionala tillväxtarbetet. I Tillväxtverkets rapport Att välja jämställdhet konstateras att jämställd-hetsintegreringen av det regionala tillväxtarbetet har tappat fart och att mycket återstår att göra. Med handlingsplanen är syftet att skapa en ökad strategisk och långsiktig förståelse av hur ett jämställdhetsperspektiv

4 Datum (13 ) ska genomsyra planeringen och genomförandet av det regionala tillväxtarbetet. Kontakt: Ulrika Melander, Tom Magnusson, Effektiv verksamhet med hög kvalitet fick kinesisk utmärkelse Två nationella kinesiska organisationer för samarbete med andra länder, Chinese People s Association for Friendship with Foreign Countries och China Friendship Cities Association, arrangerar vartannat år stora inter-nationella konferenser för utbyte mellan kinesiska provinser/städer och deras vänner i andra länder. Årets konferens hölls i Chengdu, huvudstad i Sichuanprovinsen i centrala Kina. Temat var Happy City Green Life. Nästa konferens kommer att hållas år 2014 i Guangzhou, huvudstaden i s systerprovins Guangdong. I samband med konferenserna delas ut ett Friendship Award till ett antal utländska städer och regioner som har samarbete med kinesiska motsvarigheter. I år var en av dem som fick denna utmärkelse. Per-Olof Persson, chef interregionalt samarbete, tog emot utmärkelsen för s del på plats i Chengdu. Kontakt: Per-Olof Persson, BSSSC skickar budskap till EU-kommissionen och medlemsstaterna Den september höll Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) årskonferens i Lilleström, Norge. Temat var Från ekonomisk kris till möjligheter och handling Östersjöregioner främjar grön innovation för energi och vatten. Inför den kommande programperioden skickade man följande budskap till EU-kommissionen och medlemsstaterna: Det behövs fortsatt resurser för att stödja och främja samarbete i Östersjöregionen Regionerna måste få delta i framtagandet av det kommande programmet Det bör ges möjlighet till särskild finansiering av samarbete/projekt i så kallade meta-regioner, som exempelvis STRING Ryssland bör ingå i programmet på likvärdiga villkor som övriga stater Kultur bör finnas med som en egen prioritet i programmet Under konferensen överlämnade den avgående ordföranden, Västpommerns marskalk Olgierd Geblewics BSSSC:s symboler (en skeppsklocka och en flagga) till den tillträdande ordföranden från Helsingforsregionen, Ossi Savolainen. Kontakt: Per-Olof Persson, Östersjöstrategin ska styra Interreg Östersjön Den september höll Interreg IV B programmet för Östersjöregionen årskonferens i Lilleström, Norge. En stor del av programmet handlade om förberedelserna för den kommande perioden Budskapet var klart: EU:s Östersjöstrategi ska vara styrande för hur programmet utformas, och programmet ska bidra till att genomföra strategin. De teman som nu

5 Datum (13 ) diskuteras, i den så kallade Task Force som förbereder arbetet, är Innova-tion, Miljö och Transporter. Men det kan bli fler tema, exempelvis att utveckla institutionell kapacitet. En öppen konsultation beräknas kunna ske under Colin Wolfe, enhetschef i DG Regio, underströk att Östersjö-strategin handlar om mer än det territoriella samarbetet. Strategin spänner över ett mycket bredare fält och innefattar även EU:s sektorsprogram samt nationella program och fonder. Allt ska samverka för utveckling och tillväxt i Östersjöregionen. Interregprogrammet kan framför allt användas för att stödja samarbete/nätverksbyggande samt institutionell utveckling och kapacitetsbyggande. På konferensen presenterades och diskuterades också det initiativ till klusterbyggande mellan projekt som Östersjöprogrammet tog våren Fyra sådana kluster fanns med: Energi, Innovation, Vatten och Transporter. är samordnande i transportklustret, och representerades av Wictor Szydarowski, projektledaren för TransBaltic, som även är kluster-ledare. Kontakt: Per-Olof Persson, tar plats i Europa Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) höll den 3-5 oktober sin Generalförsamling i polska Bialystok. I samband med denna valdes regionfullmäktiges ordförande, Annika Annerby Jansson, till ordinarie ledamot i den europaövergripande styrelsen, Political Bureau, och dessutom till vice president i densamma. CPMR är en av de tyngsta lobbyorganisa-tionerna i EU när det gäller regionala frågor. Platsen i styrelsen och som vice president betyder att stärker sin ställning i organisationen och får ökade möjligheter att få tidig information och att vara med och påverka EU-politiken. Under generalförsamlingens möte informerades och diskuterades om EU:s långtidsbudget , den framtida europeiska regionalpolitiken, makro-regionala strategier, havsfrågor och sjöfart, fiskefrågor samt stats-stöd. På plats fanns bland andra EU:s kommissionär för regionalpolitik, Johannes Hahn, generaldirektören för EU-kommissionens generaldirektorat för budget, Hervé Jouanjean, och nuvarande EU-ordföranden Cyperns biträdande minister för europafrågor, Andreas Mavoyiannis. Budskapet var bland annat att man nu börjar närma sig slutet på budget-förhandlingarna och att sammanhållningspolitiken (regionalpolitiken) behöver spela en viktig roll för att lösa den ekonomiska krisen. Det behövs inte enbart hjälp till de fattigare regionerna, utan till alla för att genomföra Europa 2020-strategin och satsa på tillväxt. Kontakt: Per-Olof Persson, Stärkt innovationskraft Annika Annerby Jansson ny ordförande i CPMRs arbetsgrupp för

6 Datum (13 ) forskning & innovation I anslutning till generalförsamlingen, i polska Bialystok den 3 oktober, se ovan, genomfördes ett första möte i CPMRs arbetsgrupp för forskning & innovation (Conference of Peripheral Maritime Regions) med ny ordförande Annika Annerby Jansson, ordförande i regionfullmäktige. Detta ger oss unik tillgång till information och möjlighet att påverka den framtida forskningsoch innovationspolitiken, vilket är ett viktigt led i vårt arbete för att Skåne ska bli Europas mest innovativa region Fokus för CPMRs arbetsgrupp för forskning & innovation kommer främst att handla om regioners roll inom forskning och innovation (Horizon2020), om innovationsstrategier och smart specialisering, frågorna som hänger samman med vårt arbete inom FIRS och Sounding Board. Kontakt: Maria Lindbom, Internationell konferens om framtid och innovation Den 2-3 oktober anordnade en framtidskonferens i Helsingborg i TITA:s regi. Konferensen var internationell med titeln The art of shaping futures: Inspiration and tools for vision, foresight and innovation in a regional context. Konferensen lockade ett tjugotal deltagare från olika länder med talare från Spanien, Holland och Sverige. Första dagen ägnades åt framtidsstudier och vilka verktyg som finns för att förutse framtiden baserat på olika scenarios och händelser baserat på en utgångs-punkt. Andra dagen ägnades åt hur innovationskraften kan öka samt innovationsstrategier, bland annat för ESS och Skåne. Kontakt: Maria Gerling-Gerdin, Life science, ljus och hållbara städer på Innovation in mind stod bakom tre workshops på konferensen Innovation in mind, som arrangerades av Lunds universitet september. Tema för Region Skånes medverkan var life science, (how can you contribute developing sustainable life science for a healthy region?), ljus, (smart light), samt hållbara städer, (sustainable city development). Kontakt: Maria Gerling-Gerdin, Stärkt internationell konkurrenskraft Partnerskapsmöten i ESS MAX IV i regionen - TITA Nu i oktober presenterar TITA-projektet slutsatser från delprojekten. Det sker i samband med de sista partnerskapsmötena den 11 oktober i Hörby respektive den 17 oktober i Helsingborg. Delprojektens avslutande rapporter har färdigställts under perioden och finns tillgängliga i mitten av oktober. Kontakt: Sandra Swede Projektet ESS MAX IV i regionen - TITA Under perioden har strategier för arbetet efter TITA formulerats. Dessa ska vara ett stöd för regionala och lokala aktörer i det fortsatta arbetet med att ta tillvara möjligheterna med ESS och MAX IV och säkra spridningseffekter i hela regionen. Under resterande projekttid kommer ansvars- och

7 Datum (13 ) rollfördel-ning i arbetet att diskuteras ytterligare. Strategierna omfattar näringslivs-utveckling och kompetensförsörjning kopplat till ESS och MAX IV, samt arbete för att skapa dynamiska forskningsmiljöer kring anläggningarna för att öka tillgängligheten i hela regionen. Målet är att utveckla regionens internationella attraktivitet. Arbetet med slutrapporten pågår för fullt och kommer att presenteras vid projektets slutkonferens den 17 december på Luftkastellet vid Öresundsbrofästet i Malmö. Kontakt: Therése Friman Bättre tillgänglighet genom utbyggd och bättre utnyttjad infrastruktur Regional samverkan infrastrukturplanering oktober Mellan den 16 och 19 oktober arrangeras samverkansdagar kring infra-strukturplanering med kommunerna i de fyra skånska hörnen. Bakom står, Skånetrafiken samt Trafikverket och syftet är att sprida kunskap om den kortsiktiga och långsiktiga infrastrukturplaneringen i Skåne. På agendan finns prioriteringsgrunderna för infrastruktur utveck-lingen i Skåne, som bl a förslag till Den flerkärniga miljonstaden Skåne, RUS, Godstransporter, Cykelutvecklingsprogram, Hållbart resande, Utveck-lingsstrategin för Skånes transportsystem, Skånepaketet, Trafikverkets verksamhetsplan för , Cykelvägsinventering samt Kollektivtrafik. Kontakt: Patrik Lindblom, E-mission för elbilar i Öresundsregionen Interregprojektet E-mission håller på att ta fram en Öresundsgemensam strategi för laddinfrastrukturen till elbilar. Projektet studerar just nu möjliga styrmedel och incitament för introduktion av elfordon samt möjligheter till en gemensam laddkarta för att underlätta för användare att hitta till ladd-platserna. Det pågår en pendlingsstudie inom Region Huvudstadens arbete med att verkställa klimatstrategin som samordnas med E-mission projektet. Projektet ska under de närmaste månaderna göra en regional marknads-analys samt undersöka affärsmodeller, dvs investering, ägande och betal-ningssystem samt drift och underhåll, med speciellt fokus på skillnader/ likheter mellan Sverige och Danmark. kommer att ha projektets elbil, en Nissan Leaf, 3 månader i taget på olika verksamheter från och med november. Första platsen är bil-poolen på Dockplatsen med början fredagen den 23/11 då det även kommer att finnas information om elbilar i foajen. Datumet för Öresund electric car rally 2013 är bestämt till 1-2 juni. Bilder och reportage från 2012 års genomförande finns på Kontakt: Patrik Lindblom, Viktiga strategibeslut för tillväxt och infrastruktur vid STRING-toppmöte i Hamburg Fehmarn Belt days i Hamburg och Lübeck september lockade över

8 Datum (13 ) 600 näringslivsföreträdare, politiker, studenter, forskare m fl att medverka i seminarier och events kring den kommande fasta förbindelsen över Fehmarn Bält. I samband med dagarna sammanträdde STRING:s politiska ledning i Hamburg den 27 september. STRING står för South Western Baltic Sea Transregional Area Implementing New Geography. Parterna, Region Hovedstaden, Region Själland, Schleswig-Holstein och Hamburg enades om en rad rekommendationer angående den kommande korridoren mellan Sydsverige och Nordtyskland. I ett s.k. Political Statement om infrastruktur, kom parterna överens om målsättningen att restiden mellan Köpenhamn och Hamburg inte bör vara mer än 2, 5 timmar när Fehmarn Bält- förbindelsen står klar Samarbetsparterna vill arbeta för att stärka den ekonomiska tillväxten och försäkra en hållbar samhällsutveckling i korridoren. De fem parterna antog Strategi 2030, som innehåller fem huvudstrategier för STRING: infrastruktur, grön tillväxt, forskning och vetenskap, turism och kultur samt gränshinder. Pia Kinhult och Katarina Erlingsson representerade på Political forum. Mer information om STRING- samarbetet finns på Kontakt: Sofie Qvarfordt, Green STRING corridor Kick-off konferens I samband med Fehmarn Belt days arrangerade projektet Green STRING corridor kick-off konferens i Lübeck. Det övergripande syftet med Green STRING Corridor är att identifiera innovativa transport- och logistik-lösningar och främja en grön transportkorridor mellan Öresundsregionen och Hamburg. Projektet ska undersöka vilka möjligheter till näringslivs-utveckling som Fehmarn Bält- förbindelsen och etableringen av en grön korridor ger. På konferensen diskuterades bl a Kastrups position i norra Europa och de möjligheter som STRING korridoren ger för Kastrup. Bland talarna märktes Henrik P Jörgensen, kommunikationsdirektör på Kastrup flygplats och Thomas Andersson, VD för järnvägsföretaget TX logistics. Mer information om Green STRING corridor, Kontakt: Sten Hansen, Bättre miljö Natur- och kulturbussen Natur- och kulturbussprojektet arbetar nu mot målsättningen att projektet från och med 1 jan 2013 kommer att ingå i Skånetrafikens ordinarie verk-samhet. Förslaget är att Skånetrafiken får årliga extra anslag öronmärka för utveckling av nåbarhet till natur- och kulturområden i Skåne med en expert-grupp som bistår Skånetrafiken i prioriteringen. Projektet arbetar även med att få till en uppdatering av 2002 års skrift Upptäck naturen i Skåne Med tåg och buss i Skåne innehållandes tips på naturoch kulturområden man kan nå med kollektivtrafik med koppling till cykel, Skåneleden och Öresundsperspektiv

9 Datum (13 ) Kontakt: Sofie Norrby, Konferens för energieffektiva livsmedelsbutiker Kristianstad kommuns initiativ att informera livsmedelsbutiker på lands-bygden om hur de kan minska sina energikostnader genomförs även i Örebro kommun. Den 20 november anordnar Örebro kommun en konferens på temat Energieffektiv Livsmedelsbutik. Frågan är högaktuell för alla kommuner i Skåne och ett första möte mellan några intressenter har hållits. Bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden Teknikcollege Skåne bygger plattform för samverkan är aktiv partner i arbetet med att bygga upp Teknikcollege Skåne. Före utgången av 2012 är målet att formulera en konkret handlings-plan för arbetet samt att hitta en bred finansieringslösning. Teknikcollege är ett utbildningskoncept som ägs av Industrirådet och bygger på kvalitetssäkrade teknik- och industriutbildningar på gymnasie- och eftergymnasial nivå. Teknikcollege Skånes syfte är att skapa en stabil samverkansplattform bestående av representanter för Skånes företag, industrins parter (arbetsgivare och fackförbund), utbildningsanordnare och offentliga aktörer. Teknikcollege Skåne arbetar för att näringslivets behov ska styra utbild-ningarnas utformning för att minska missmatchen på arbetsmarknaden. Målet är att öka attraktiviteten för utbildningar inom industri/teknik, knyta fler utbildningsanordnare och kommuner till konceptet och jobba aktivt med YH-frågor. Samarbetspartners är Teknikföretagen, IF Metall, Sveriges ingenjörer, Lunds Tekniska Högskola,, Kommunförbundet Skåne, Arbetsförmedlingen, Sydsvenska industri- och handelskammaren, samt nio kommuner i Skåne. Teknikcollege Skånes huvudaktiveter är Infra-struktur för kompetensförsörjning, Öka antalet certifierade Teknikcollege-utbildningar, Profilering/Marknadsföring, Företagsengagemang samt Lärarutveckling. Kontakt: Anders Axelsson, Kompetenskartläggning inom cancervården I slutet av november presenteras resultaten av den kompetenskartläggning som gjorts av cancersjukvården i Södra sjukvårdsregionen. Resultaten kommer att presenteras både i en skriftlig rapport och på ett antal seminarier. Om utfallet är positivt är ett förslag att gå vidare med att utarbeta en särskild kompetensprognos för sjukvården som kunskaps- och planeringsunderlag för verksamheten. Arbetet sker i samverkan mellan Näringsliv Skåne, Personalstrategiska avdelningen i samt Regionalt cancercentrum (RCC). Kontakt: Anders Axelsson, Rapport om strukturomvandlingen i Skåne

10 Datum (13 ) Under hösten kommer en rapport om strukturomvandlingen i Skåne att presenteras. Rapporten har särskilt fokus på industrins regionalekonomiska betydelse och sysselsättningsskapande effekter i andra sektorer samt industrins framtid i Skåne. Kontakt: Anders Axelsson, Stärkt entreprenörskap och företagande Utbildning i affärsutveckling för vård- och omsorgsföretag Näringsliv Skåne har sänt in en idéskiss på affärsutvecklingsutbildning för vård- och omsorgsföretag på uppdrag av Tillväxtverket och har nu fått projektet beviljat. Under perioden september 2012 till mars 2013 kommer 20 vård- och omsorgsföretag att träffas fem gånger. Rekrytering och urval av deltagande företag har skett under juli och augusti. Föreläsningarna varvas med individuell rådgivning. Ämnen som kommer att behandlas är bland annat upphandling, marknadsstrategi, försäljning, kundvård, nya marknader, marknadsföring samt varumärkesbyggande. samarbetar med Almi Företagspartner i detta projekt. Målsättningen för deltagande företag är möjliggöra ökad tillväxt och att skapa goda förebilds-företag. Den 12 september genomfördes en kick-off för de 20 företag som antagits till programmet. Ämnet för kvällen var Framtidens vård och omsorg. Den 17 oktober genomförs ett Framtids-seminarium i Lund av Tillväxt-verket i samarbete med Näringsliv. Temat för dagen är: Hur skapas och utvecklas företagandet inom vård och omsorg? Kontakt: Anna Nilsson, Utvecklingscheckar inom vård och omsorg De 5 miljoner kronor som partnerskapet i Skåne ( och Almi) fick förra hösten till insatser i företag inom vård- och omsorgsbranschen för att utveckla en ny produkt, vara, tjänst eller utveckla företaget, är nu utdelade till 58 företag. Tilläggsuppdraget Utbildningsinsats i affärs-utveckling för 20 vård- och omsorgsföretag har startat och pågår under hösten. Mer info om programmet, se: Kontakt: Christine Jersby, 36 småföretag fick medel till produktutveckling Partnerskapet bestående av, Almi och Innovationsbron har beviljat 36 företag 11,5 miljoner kronor för utveckling av en vara eller tjänst. Företagen måste stå för minst hälften av utvecklingskostnaderna själva. Medlen för 2012 är därmed förbrukade. Mer info om programmet, se: Kontakt: Christine Jersby, Kvinnor med företag möts över gränserna kring Östersjön Syftet med Södra Östersjö-projektet Going Abroad är att främja tillväxten i

11 Datum (13 ) små företag, drivna av kvinnor, genom att stödja dem i att möta de utmaningar som är förenade med att etablera sig på nya marknader. En av metoderna som används för att åstadkomma detta är SuccessTeams. Metoden ger deltagarna möjlighet till ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte genom en strukturerad mötesplan. I slutet av september genomfördes Going Abroads andra så kallade cross border meeting i Rostock. Projektets Cross Border Success Teams med deltagare från Sverige och Tyskland fick tillfälle att på nytt träffas personligen. Från Litauen kom företagarkvinnor från regionala Success Teams för att ta del av aktiviteterna, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Under mötet kunde man bland annat ta del av hur arbetet med Success Teams utvecklas och också få konkreta råd om hur man gör affärer i Tyskland. Mer information Kontakt: Ulrika Melander, Socialfondsprojekt coachas i Processtödet Processtödet coachar Socialfondsprojekt på uppdrag av Svenska ESF-rådet. Målet är att bidra till ökad tillväxt och utveckling i Skåne och Blekinge genom att stödja projekten i att bli hållbara och ge långsiktiga effekter. Utbildningen om tre tillfällen med syftet att rusta projekt i mobiliseringfas inför sitt genomförande är genomförd. För närvarande coachas ett projekt individuellt enligt LFA-metoden. Kontakt: Ulrika Melander, Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Aktiviteter för de sex kommunerna med utvecklingsansvar i projektet har genomförts. Det har dessutom hållits regelbundna möten med Media Evolution för utveckling av projektaktiviteter och strategier samt matchmaking mellan projekten och mot andra nätverk, projekt och kontakter. En workshop på temat Vad har vi? Vart vill vi? Vem har vi? har också genomförts för målgruppen. Konferens nummer tre hålls i Simrishamn den 7 november under rubriken Skönare tillväxt i Skåne med kulturella entreprenörer. Temat är Vilken roll spelar stödsystemen i kommun, region och universitet/högskola för att stärka kulturella entreprenörer? Målgruppen är näringslivspolitiker, kulturpolitiker, kulturchefer, näringslivschefer, högskola och universitet samt inbjudna från stödstrukturen. För att initiera arbetet med att ta fram en gemensam strategi för Region Skåne med inriktning på kulturella och kreativa näringar hölls en strategi-workshop 21 maj med fjorton inbjudna politiker. Utifrån ledamöternas gjorda prioriteringar fortsätter arbetet med att formulera en strategi för. Beredning inför beslut i regionala tillväxtnämnden och kulturnämnden, den 7 respektive den 13 december.

12 Datum (13 ) Kontakt: Maria Tuszynski, Idélinjen utvecklar aktiviteter och webbplats Regelbundna möten har hållits i Idélinjens arbetsgrupp, både för utveckling av projektaktiviteter och av webbplattformen. Framtagandet av en ny design för webbplatsen är nu klar och håller i nuläget på att implementeras. Inspira-tionslunch samt utställning av Idélinjens aktörer för allmänheten har genom-förts under september. Arrangemang har genomförts i samarbete med Media Evolution på tema Pitch/investeringsforum samt inspirationsföreläsning. Presentation av Idélinjen i olika sammanhang, exempelvis i samband med Starta eget-företag dagen i Tillväxtverkets regi samt matchmaking mellan entreprenörer, innovatörer, företagare och Idélinjens rådgivande aktörer. Kontakt: Maria Tuszynski, Alltfler skolor jobbar med Ung Företagsamhet har ökat sitt stöd till Ung Företagsamhet och nu börjar resultaten från de extra resurserna att synas. För läsåret 2012/2013 har 10 nya skolor i Skåne beslutat om att införa UF- konceptet. I år är det dessutom många skolor som kör UF för både årskurs 2 och 3 vilket innebär att antalet elever som deltar i UF- året med största sannolikhet blir rekordmånga. Nytt för i år är byggprogrammet som drar igång på två olika skolor. Sex nya skolor är i uppstartsfasen och planerar att dra igång inför Ht Kontakt: Sandra Lindeskog, Goda siffror för Selfmade Selfmade uppvisar mycket goda resultat för projektperioden. Under åren har 499 personer fått rådgivning av Selfmade, och 97 personer av dessa har startat antingen enskilda firmor, aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar. Det är alltså drygt 19 procent av dem som varit i rådgivning hos Selfmade som gått vidare och startat företag. Genomsnitts-ålder för deltagare i Selfmade är 25 år. Selfmade finns idag i Malmö, Helsingborg och Landskrona. Kontakt: Sandra Lindeskog, Ökad integration i Öresundsregionen Öresunddirekts Företagsrådgivning invigd Den 28 september var det nyinvigning av Öresunddirekt Malmö. Lokalerna är renoverade och verksamheten utökas. Den framgångsrika medborgar-informationen kompletteras nu med rådgivning till små och medelstora företag som vill göra affärer över Sundet. En eftermiddag i veckan finns Öresundsrådgivare från Københavns Erhvervs Service, Malmö stads Näringslivskontor och Nyföretagarcentrum Öresund på Öresunddirekt i Malmö. Landshövding Margareta Pålsson invigningstalade tillsammans med regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult. har haft en aktiv roll i starten av företagsverksamheten. Öresunddirekt har informationscenter på Stortorget i Malmö och hemsida

13 Datum (13 ) som administreras från Köpenhamnskontoret. Verksamheten finansieras av Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen,, Region Hovedstaden, Nordiska Ministerrådet, Skat Danmark och Erhvervs- og Vækstministeriet. Kontakt: Eskil Mårtensson, Eskil David Lindén, Öresundsting om gränslösa innovationer Den 25 oktober hålls det årliga Öresundstinget. Denna gång är temat innovationer i ett Öresundsregionalt perspektiv. Bland annat talar William Tompson, som ansvarat för den skånska OECD-studien, och Danmarks nordiska samordningsminister Manu Sareen. Mer information finns på Nationell konferens om integration och samverkan 19 november genomför, Nätverket Social Ekonomi Skåne och Länsstyrelsen Skåne tillsammans med SIOS Syd (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige-Sydregion) en nationell konferens på temat Integration kring sektorsövergripande samverkan på områdena: Hälsa, Språk, Boende, Arbete, Utbildning, Mötesplatser och Antidiskriminering. Konferensen är ett forum för sektorsövergripande möten och dialog och genom föreläsning, impuls och dialogworkshop samt panelsamtal synlig-göra möjligheter och hinder för idéburna organisationers integrationsarbete i interaktion med övriga samhällsaktörer. Målgrupper är representanter från idéburna organisationer, politiker och tjänstemän från regional och lokal nivå, representanter från näringslivet och från de skånska lärosätena Lunds universitet, Malmö högskola och Kristianstads högskola. Konferensen finansieras samt genomförs på uppdrag av: Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Överenskommelsen om samverkan mellan och den idéburna sektorn i Skåne. Pontus Lindberg Ordförande Mikael Stamming Utvecklingsdirektör

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 ESS MAX IV i regionen-tita Region Skåne Therese Nilsson Projektledare 040-675 32 34 therese.k.nilsson@skane.se PROTOKOLL 2012-02-06 1/6 Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 Närvarande: Pia Kinhult, Region

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Region Skåne och Tyskland

Region Skåne och Tyskland 12 augusti 14 Dnr 1401329 Region Skåne och Tyskland Prioriterade insatser 2014-2015 VERSION 1.4 BILAGA TILL INRIKTNING FÖR SAMARBETE 0 Inledning... 3 1 Forskning och innovation... 3 1.1 Historik... 3 1.2

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society Regional Leverantörsbas - ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer Lokala, regionala

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Brysselnätverket 31 augusti 2017 Johanna Haward, EU-samordnare Kristina Jauhiainen Larsson, Samordnare Brysselkontoret Välkomna till Hässleholm och Brysselnätverksträff!

Läs mer

Region Skåne och Tyskland - inriktning för samarbete

Region Skåne och Tyskland - inriktning för samarbete 12 augusti 14 Dnr 1401329 Region Skåne och Tyskland - inriktning för samarbete VERSION 1.4 1 Bakgrund... 3 2 Därför Tyskland... 3 3 Syfte och mål... 4 4 Tematiska samarbeten... 5 4.1 Forskning och innovation...

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 35 43 Datum 2013-05-02 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2013-05-02 kl. 09.00-11.30 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset, Kristianstad

Läs mer

Datum 2014-01-08 Dnr 1400043. Hong Kong Business of Design Week 2014

Datum 2014-01-08 Dnr 1400043. Hong Kong Business of Design Week 2014 Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Koncernstab kansli Per-Olof Persson Strateg internationella relationer 040-675 32 26, 0768-87 07 43 per-olof.persson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND IBUbroshyr.indd 2 2009-07-14 11:57:38 Infrastrukturen slutar inte vid nationsgränsen. Därför krävs ett samlat grepp kring vägoch järnvägssatsningar i Öresundsregionen.

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

3. Verksamhetsinformation - Regionala tillväxtnämnden 2014-10-24

3. Verksamhetsinformation - Regionala tillväxtnämnden 2014-10-24 DAGORDNING Datum 2014-10-17 1 (9) Sammanträde i regionala tillväxtnämnden Ledamöter och ersättare i regionala tillväxtnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-10-24 9- Plats: Malmö, Börshuset Tema: Skåne

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen?

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Region Skåne Joakim Lloyd Raboff Claus Pedersen claus.pedersen@skane.se Inledning RUS och det regionala utvecklingsuppdraget

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Sabine Täuber Miljöstrateg Sabine.Tauber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-21 Dnr 1701235 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden ERUF-projekt - Elbilslandet Syd, medfinansiering

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-12-04 Dnr 1500342 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämndens

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Peter Askman Miljöstrateg 044-309 32 93 Peter.Askman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1300749 1 (5) Regionala tillväxtnämnden Fördjupad handlingsplan för Skånes kust

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Tre år med jämställd regional utveckling i fokus

Tre år med jämställd regional utveckling i fokus Tre år med jämställd regional utveckling i fokus Winnet Skånes verksamhet inom ramen för regeringsuppdraget Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Winnet Skåne och regional utveckling Winnet Skåne är en

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2016-04-18 1 (8) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-04-18

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne Datum 2009-01-09 1 (5) Verksamhetsberättelse 2008 - Regional beredning för tillväxt och hälsa i Nordvästra Skåne Uppdrag och Organisation De regionala

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Ingrid Eriksson Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Christer Rasmusson (fp) Helsingborg Mattias Andersson (c) Övriga Jan-Åke Johansson Kommunförbundet Skåne

Christer Rasmusson (fp) Helsingborg Mattias Andersson (c) Övriga Jan-Åke Johansson Kommunförbundet Skåne Datum Beteckning 2012-10-23 Minnesanteckningar Beredningen för utbildningsfrågor Tid och plats Tisdagen den 23 oktober 2012, kl. 09.00-11.15, Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund Närvarande Lars

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Regionala perspektiv på den skånska framtiden

Regionala perspektiv på den skånska framtiden Regionala perspektiv på den skånska framtiden Det motsägelsefulla Skåne Å ena sidan, å andra sidan Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark sysselsättningstillväxt men lägst sysselsättningsgrad

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för folkhälsa och miljö S KAN E. Till Kommunstyrelsen Kommunala folkhälsosamordnare-/strateger

Koncernkontoret Avdelningen för folkhälsa och miljö S KAN E. Till Kommunstyrelsen Kommunala folkhälsosamordnare-/strateger Avdelningen för folkhälsa och miljö Ann-Christine Lundqvist Strateg folkhälsa 044-309 32 38 Ann-christiine.lundkvist@skane.se ERBJUDANDE OM SAMVERKANSMEDEL Datum 2012-01-20 REGIOIlleh N S KAN E 1 (2) Till

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer