Regionala tillväxtnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala tillväxtnämnden"

Transkript

1 Regionala tillväxtnämnden Karin Swensson Strateg Beslutsförslag Datum Dnr (13 ) Regionala tillväxtnämnden Verksamhetsinformation Regionala tillväxtnämnden Ordförandens förslag 1. Regionala tillväxtnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Utvecklingsdirektör Mikael Stamming informerar om aktuella frågor inom regionala tillväxtnämndens ansvarsområde. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Ekonomisk rapport Konjunktur och arbetsmarknad rapport, Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Nöjda medborgare och intressenter Patienter rehabiliteras på skånska gårdar Projektet Naturunderstödd Rehabilitering (NUR) har skrivit avtal med 12 gårdar på den skånska landsbygden om att ta emot patienter i behov av rehabilitering. Projektet sker i samverkan mellan (Hälso-sjukvård + Näringsliv Skåne) och LRF Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och SLU Alnarp. Mer information finns i nedan artikel: Läs artikel i Helsingborgs Dagblad 7 oktober Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (13 ) Tankesmedjor för Nationell politik för civilsamhället Ungdomsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utforma en "Nationell politik för civilsamhället". s är tillsammans med andra regionala och lokala aktörer inbjudna att vid tre tillfällen under hösten, 18 september, 18 oktober och 21 november, delta i tankesmedjor för att medverka till utformningen av den nationella politiken. Drivande utvecklingsaktör Strukturbild för Skåne Under hösten fortsätter arbetet med att förankra och inhämta synpunkter från de skånska kommunerna kring Strukturbild 2.0 och gemensamma strategier för fysiska strukturer i Skåne. Den 1 oktober i Malmö respektive den 4 oktober i Hässleholm bjöds kommunerna in till runda bordssamtal kring dokumentet Förslag till strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne. I samtalen framkom att strategierna är relevanta för kommunerna och att det är viktigt med en gemensam regional syn, som kommunerna kan utgå från i sitt arbete med översiktsplanering. Att bilden ska visa vad vi är överens om, men att den inte behöver visa allt. Det behövs tydliggörande kring att det inte bara är tillgängligheten mellan de regionala kärnorna och tillväxtmotorerna som är viktiga, utan också mellan kärnorna och deras omland. Vidare fördes en diskussion om mentala bilder och att det är viktigt att arbeta med dessa bilder i relation till strategierna. På frågan om hur arbetet ska fortsätta är man överens om att processen i Strukturbildsarbetet har varit betydelsefull och att denna måste få ta tid eftersom det handlar om förankring. Kommunerna tog också upp frågan om hur Strukturbildsarbetet kopplas ihop med t ex kommunens näringsliv. Den 22 oktober bjuder Strukturbild för Skåne in samarbetspartners från konsultbranschen till ett frukostmöte för att informera om det pågående arbetet. Under hösten har ett arbete pågått om Skånes förtätningspotential. Den 6 december kommer detta att presenteras för Skånes kommuner. Kontakt; Inger Sellers, Konferensen Lokalekonomidagarna för första gången i Skåne Nästa år kommer konferensen Lokalekonomidagarna för första gången att genomföras i Skåne i Röstånga. Konferensen är en arena för kunskap, erfarenhet och debatt kring lokal ekonomi och kapitalförsörjning. Målgrupp är företagare, politiker, tjänstemän, föreningar, forskare och investerare och målet är att stödja, utveckla, stärka och studera lokal ekonomi och hållbar tillväxt. Omkring 200 personer förväntas delta. Huvudarrangör är Hela Sverige ska Leva tillsammans med nationella, regionala och lokala aktörer. Konferens om landsbygdsutveckling till våren

3 Datum (13 ) Tillväxtverket arrangerar årligen två konferenser för aktörer på regional nivå som jobbar med landsbygdsutveckling med inriktning service på lands-bygden. Konferensen våren 2013 kommer Tillväxtverket att förlägga till Skåne i samverkan med och de projekt som stöttar avseende landsbygdsutveckling. på Global entrepreneurship week 13 november, under Global entrepreneurship week i Örebro, är Region Skåne och Mötesplatsen vid Malmö högskola inbjudna av Reglab att föreläsa om social innovation/socialt entreprenörskap. Övriga inspiratörer under dagen är forskare, Tillväxtverket, Vinnova med flera. och idéburna leverantörer och Nätverket Social Ekonomi är inbjudna som föreläsare vid ett seminarium, som SKL och Famna anordnar i Stockholm 15 november på tema Fler idéburna leverantörer av vård och omsorg. Seminariet utgår från goda exempel från kommuner och regioner i Sverige där man arbetar för att öka andelen idéburna utförare. Inbjudan riktas till kommuner och landsting/ regioner och till engagerade idéburna utförare samt företrädare för Famna och SKL. Bland de medverkande finns Åsa Edman, huvudsekreterare i den pågående upphandlingsutredningen samt och Ariane Rodert, medlem i EESK (Europeiska Ekonomiska Sociala Kommittén) i Bryssel. Områden som kommer att beröras är möjligheter inom LOU, Sociala hänsyn, Idéburet Offentligt Partnerskap och Innovationsupp-handling. Förtroendevalda möts om samverkan med civilsamhället Den 7 december bjuder SKL in till en nationell konferens med rubriken Om utveckling av samverkansformer med civilsamhället. Konferensen, vars syfte är att utbyta erfarenheter och lärdomar, riktar sig till förtroendevalda eller de som arbetar med dialog och samverkan med civilsamhället i en kommun, landsting eller region samt till aktiva i en förening, idéburen organisation, socialt företag eller ett nätverk. Konferensen genomförs i Folkets hus i Göteborg. Mer information och anmälan Handlingsplan för jämställd regional tillväxt, som tillväxtansvarig aktör, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt. En jämn fördel-ning av makt och resurser är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt i hela landet. Att välja ett jämställdhetsperspektiv innebär att välja förnyelse, attraktionskraft, kvalitet och lönsamhet i det regionala tillväxtarbetet. I Tillväxtverkets rapport Att välja jämställdhet konstateras att jämställd-hetsintegreringen av det regionala tillväxtarbetet har tappat fart och att mycket återstår att göra. Med handlingsplanen är syftet att skapa en ökad strategisk och långsiktig förståelse av hur ett jämställdhetsperspektiv

4 Datum (13 ) ska genomsyra planeringen och genomförandet av det regionala tillväxtarbetet. Kontakt: Ulrika Melander, Tom Magnusson, Effektiv verksamhet med hög kvalitet fick kinesisk utmärkelse Två nationella kinesiska organisationer för samarbete med andra länder, Chinese People s Association for Friendship with Foreign Countries och China Friendship Cities Association, arrangerar vartannat år stora inter-nationella konferenser för utbyte mellan kinesiska provinser/städer och deras vänner i andra länder. Årets konferens hölls i Chengdu, huvudstad i Sichuanprovinsen i centrala Kina. Temat var Happy City Green Life. Nästa konferens kommer att hållas år 2014 i Guangzhou, huvudstaden i s systerprovins Guangdong. I samband med konferenserna delas ut ett Friendship Award till ett antal utländska städer och regioner som har samarbete med kinesiska motsvarigheter. I år var en av dem som fick denna utmärkelse. Per-Olof Persson, chef interregionalt samarbete, tog emot utmärkelsen för s del på plats i Chengdu. Kontakt: Per-Olof Persson, BSSSC skickar budskap till EU-kommissionen och medlemsstaterna Den september höll Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) årskonferens i Lilleström, Norge. Temat var Från ekonomisk kris till möjligheter och handling Östersjöregioner främjar grön innovation för energi och vatten. Inför den kommande programperioden skickade man följande budskap till EU-kommissionen och medlemsstaterna: Det behövs fortsatt resurser för att stödja och främja samarbete i Östersjöregionen Regionerna måste få delta i framtagandet av det kommande programmet Det bör ges möjlighet till särskild finansiering av samarbete/projekt i så kallade meta-regioner, som exempelvis STRING Ryssland bör ingå i programmet på likvärdiga villkor som övriga stater Kultur bör finnas med som en egen prioritet i programmet Under konferensen överlämnade den avgående ordföranden, Västpommerns marskalk Olgierd Geblewics BSSSC:s symboler (en skeppsklocka och en flagga) till den tillträdande ordföranden från Helsingforsregionen, Ossi Savolainen. Kontakt: Per-Olof Persson, Östersjöstrategin ska styra Interreg Östersjön Den september höll Interreg IV B programmet för Östersjöregionen årskonferens i Lilleström, Norge. En stor del av programmet handlade om förberedelserna för den kommande perioden Budskapet var klart: EU:s Östersjöstrategi ska vara styrande för hur programmet utformas, och programmet ska bidra till att genomföra strategin. De teman som nu

5 Datum (13 ) diskuteras, i den så kallade Task Force som förbereder arbetet, är Innova-tion, Miljö och Transporter. Men det kan bli fler tema, exempelvis att utveckla institutionell kapacitet. En öppen konsultation beräknas kunna ske under Colin Wolfe, enhetschef i DG Regio, underströk att Östersjö-strategin handlar om mer än det territoriella samarbetet. Strategin spänner över ett mycket bredare fält och innefattar även EU:s sektorsprogram samt nationella program och fonder. Allt ska samverka för utveckling och tillväxt i Östersjöregionen. Interregprogrammet kan framför allt användas för att stödja samarbete/nätverksbyggande samt institutionell utveckling och kapacitetsbyggande. På konferensen presenterades och diskuterades också det initiativ till klusterbyggande mellan projekt som Östersjöprogrammet tog våren Fyra sådana kluster fanns med: Energi, Innovation, Vatten och Transporter. är samordnande i transportklustret, och representerades av Wictor Szydarowski, projektledaren för TransBaltic, som även är kluster-ledare. Kontakt: Per-Olof Persson, tar plats i Europa Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) höll den 3-5 oktober sin Generalförsamling i polska Bialystok. I samband med denna valdes regionfullmäktiges ordförande, Annika Annerby Jansson, till ordinarie ledamot i den europaövergripande styrelsen, Political Bureau, och dessutom till vice president i densamma. CPMR är en av de tyngsta lobbyorganisa-tionerna i EU när det gäller regionala frågor. Platsen i styrelsen och som vice president betyder att stärker sin ställning i organisationen och får ökade möjligheter att få tidig information och att vara med och påverka EU-politiken. Under generalförsamlingens möte informerades och diskuterades om EU:s långtidsbudget , den framtida europeiska regionalpolitiken, makro-regionala strategier, havsfrågor och sjöfart, fiskefrågor samt stats-stöd. På plats fanns bland andra EU:s kommissionär för regionalpolitik, Johannes Hahn, generaldirektören för EU-kommissionens generaldirektorat för budget, Hervé Jouanjean, och nuvarande EU-ordföranden Cyperns biträdande minister för europafrågor, Andreas Mavoyiannis. Budskapet var bland annat att man nu börjar närma sig slutet på budget-förhandlingarna och att sammanhållningspolitiken (regionalpolitiken) behöver spela en viktig roll för att lösa den ekonomiska krisen. Det behövs inte enbart hjälp till de fattigare regionerna, utan till alla för att genomföra Europa 2020-strategin och satsa på tillväxt. Kontakt: Per-Olof Persson, Stärkt innovationskraft Annika Annerby Jansson ny ordförande i CPMRs arbetsgrupp för

6 Datum (13 ) forskning & innovation I anslutning till generalförsamlingen, i polska Bialystok den 3 oktober, se ovan, genomfördes ett första möte i CPMRs arbetsgrupp för forskning & innovation (Conference of Peripheral Maritime Regions) med ny ordförande Annika Annerby Jansson, ordförande i regionfullmäktige. Detta ger oss unik tillgång till information och möjlighet att påverka den framtida forskningsoch innovationspolitiken, vilket är ett viktigt led i vårt arbete för att Skåne ska bli Europas mest innovativa region Fokus för CPMRs arbetsgrupp för forskning & innovation kommer främst att handla om regioners roll inom forskning och innovation (Horizon2020), om innovationsstrategier och smart specialisering, frågorna som hänger samman med vårt arbete inom FIRS och Sounding Board. Kontakt: Maria Lindbom, Internationell konferens om framtid och innovation Den 2-3 oktober anordnade en framtidskonferens i Helsingborg i TITA:s regi. Konferensen var internationell med titeln The art of shaping futures: Inspiration and tools for vision, foresight and innovation in a regional context. Konferensen lockade ett tjugotal deltagare från olika länder med talare från Spanien, Holland och Sverige. Första dagen ägnades åt framtidsstudier och vilka verktyg som finns för att förutse framtiden baserat på olika scenarios och händelser baserat på en utgångs-punkt. Andra dagen ägnades åt hur innovationskraften kan öka samt innovationsstrategier, bland annat för ESS och Skåne. Kontakt: Maria Gerling-Gerdin, Life science, ljus och hållbara städer på Innovation in mind stod bakom tre workshops på konferensen Innovation in mind, som arrangerades av Lunds universitet september. Tema för Region Skånes medverkan var life science, (how can you contribute developing sustainable life science for a healthy region?), ljus, (smart light), samt hållbara städer, (sustainable city development). Kontakt: Maria Gerling-Gerdin, Stärkt internationell konkurrenskraft Partnerskapsmöten i ESS MAX IV i regionen - TITA Nu i oktober presenterar TITA-projektet slutsatser från delprojekten. Det sker i samband med de sista partnerskapsmötena den 11 oktober i Hörby respektive den 17 oktober i Helsingborg. Delprojektens avslutande rapporter har färdigställts under perioden och finns tillgängliga i mitten av oktober. Kontakt: Sandra Swede Projektet ESS MAX IV i regionen - TITA Under perioden har strategier för arbetet efter TITA formulerats. Dessa ska vara ett stöd för regionala och lokala aktörer i det fortsatta arbetet med att ta tillvara möjligheterna med ESS och MAX IV och säkra spridningseffekter i hela regionen. Under resterande projekttid kommer ansvars- och

7 Datum (13 ) rollfördel-ning i arbetet att diskuteras ytterligare. Strategierna omfattar näringslivs-utveckling och kompetensförsörjning kopplat till ESS och MAX IV, samt arbete för att skapa dynamiska forskningsmiljöer kring anläggningarna för att öka tillgängligheten i hela regionen. Målet är att utveckla regionens internationella attraktivitet. Arbetet med slutrapporten pågår för fullt och kommer att presenteras vid projektets slutkonferens den 17 december på Luftkastellet vid Öresundsbrofästet i Malmö. Kontakt: Therése Friman Bättre tillgänglighet genom utbyggd och bättre utnyttjad infrastruktur Regional samverkan infrastrukturplanering oktober Mellan den 16 och 19 oktober arrangeras samverkansdagar kring infra-strukturplanering med kommunerna i de fyra skånska hörnen. Bakom står, Skånetrafiken samt Trafikverket och syftet är att sprida kunskap om den kortsiktiga och långsiktiga infrastrukturplaneringen i Skåne. På agendan finns prioriteringsgrunderna för infrastruktur utveck-lingen i Skåne, som bl a förslag till Den flerkärniga miljonstaden Skåne, RUS, Godstransporter, Cykelutvecklingsprogram, Hållbart resande, Utveck-lingsstrategin för Skånes transportsystem, Skånepaketet, Trafikverkets verksamhetsplan för , Cykelvägsinventering samt Kollektivtrafik. Kontakt: Patrik Lindblom, E-mission för elbilar i Öresundsregionen Interregprojektet E-mission håller på att ta fram en Öresundsgemensam strategi för laddinfrastrukturen till elbilar. Projektet studerar just nu möjliga styrmedel och incitament för introduktion av elfordon samt möjligheter till en gemensam laddkarta för att underlätta för användare att hitta till ladd-platserna. Det pågår en pendlingsstudie inom Region Huvudstadens arbete med att verkställa klimatstrategin som samordnas med E-mission projektet. Projektet ska under de närmaste månaderna göra en regional marknads-analys samt undersöka affärsmodeller, dvs investering, ägande och betal-ningssystem samt drift och underhåll, med speciellt fokus på skillnader/ likheter mellan Sverige och Danmark. kommer att ha projektets elbil, en Nissan Leaf, 3 månader i taget på olika verksamheter från och med november. Första platsen är bil-poolen på Dockplatsen med början fredagen den 23/11 då det även kommer att finnas information om elbilar i foajen. Datumet för Öresund electric car rally 2013 är bestämt till 1-2 juni. Bilder och reportage från 2012 års genomförande finns på Kontakt: Patrik Lindblom, Viktiga strategibeslut för tillväxt och infrastruktur vid STRING-toppmöte i Hamburg Fehmarn Belt days i Hamburg och Lübeck september lockade över

8 Datum (13 ) 600 näringslivsföreträdare, politiker, studenter, forskare m fl att medverka i seminarier och events kring den kommande fasta förbindelsen över Fehmarn Bält. I samband med dagarna sammanträdde STRING:s politiska ledning i Hamburg den 27 september. STRING står för South Western Baltic Sea Transregional Area Implementing New Geography. Parterna, Region Hovedstaden, Region Själland, Schleswig-Holstein och Hamburg enades om en rad rekommendationer angående den kommande korridoren mellan Sydsverige och Nordtyskland. I ett s.k. Political Statement om infrastruktur, kom parterna överens om målsättningen att restiden mellan Köpenhamn och Hamburg inte bör vara mer än 2, 5 timmar när Fehmarn Bält- förbindelsen står klar Samarbetsparterna vill arbeta för att stärka den ekonomiska tillväxten och försäkra en hållbar samhällsutveckling i korridoren. De fem parterna antog Strategi 2030, som innehåller fem huvudstrategier för STRING: infrastruktur, grön tillväxt, forskning och vetenskap, turism och kultur samt gränshinder. Pia Kinhult och Katarina Erlingsson representerade på Political forum. Mer information om STRING- samarbetet finns på Kontakt: Sofie Qvarfordt, Green STRING corridor Kick-off konferens I samband med Fehmarn Belt days arrangerade projektet Green STRING corridor kick-off konferens i Lübeck. Det övergripande syftet med Green STRING Corridor är att identifiera innovativa transport- och logistik-lösningar och främja en grön transportkorridor mellan Öresundsregionen och Hamburg. Projektet ska undersöka vilka möjligheter till näringslivs-utveckling som Fehmarn Bält- förbindelsen och etableringen av en grön korridor ger. På konferensen diskuterades bl a Kastrups position i norra Europa och de möjligheter som STRING korridoren ger för Kastrup. Bland talarna märktes Henrik P Jörgensen, kommunikationsdirektör på Kastrup flygplats och Thomas Andersson, VD för järnvägsföretaget TX logistics. Mer information om Green STRING corridor, Kontakt: Sten Hansen, Bättre miljö Natur- och kulturbussen Natur- och kulturbussprojektet arbetar nu mot målsättningen att projektet från och med 1 jan 2013 kommer att ingå i Skånetrafikens ordinarie verk-samhet. Förslaget är att Skånetrafiken får årliga extra anslag öronmärka för utveckling av nåbarhet till natur- och kulturområden i Skåne med en expert-grupp som bistår Skånetrafiken i prioriteringen. Projektet arbetar även med att få till en uppdatering av 2002 års skrift Upptäck naturen i Skåne Med tåg och buss i Skåne innehållandes tips på naturoch kulturområden man kan nå med kollektivtrafik med koppling till cykel, Skåneleden och Öresundsperspektiv

9 Datum (13 ) Kontakt: Sofie Norrby, Konferens för energieffektiva livsmedelsbutiker Kristianstad kommuns initiativ att informera livsmedelsbutiker på lands-bygden om hur de kan minska sina energikostnader genomförs även i Örebro kommun. Den 20 november anordnar Örebro kommun en konferens på temat Energieffektiv Livsmedelsbutik. Frågan är högaktuell för alla kommuner i Skåne och ett första möte mellan några intressenter har hållits. Bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden Teknikcollege Skåne bygger plattform för samverkan är aktiv partner i arbetet med att bygga upp Teknikcollege Skåne. Före utgången av 2012 är målet att formulera en konkret handlings-plan för arbetet samt att hitta en bred finansieringslösning. Teknikcollege är ett utbildningskoncept som ägs av Industrirådet och bygger på kvalitetssäkrade teknik- och industriutbildningar på gymnasie- och eftergymnasial nivå. Teknikcollege Skånes syfte är att skapa en stabil samverkansplattform bestående av representanter för Skånes företag, industrins parter (arbetsgivare och fackförbund), utbildningsanordnare och offentliga aktörer. Teknikcollege Skåne arbetar för att näringslivets behov ska styra utbild-ningarnas utformning för att minska missmatchen på arbetsmarknaden. Målet är att öka attraktiviteten för utbildningar inom industri/teknik, knyta fler utbildningsanordnare och kommuner till konceptet och jobba aktivt med YH-frågor. Samarbetspartners är Teknikföretagen, IF Metall, Sveriges ingenjörer, Lunds Tekniska Högskola,, Kommunförbundet Skåne, Arbetsförmedlingen, Sydsvenska industri- och handelskammaren, samt nio kommuner i Skåne. Teknikcollege Skånes huvudaktiveter är Infra-struktur för kompetensförsörjning, Öka antalet certifierade Teknikcollege-utbildningar, Profilering/Marknadsföring, Företagsengagemang samt Lärarutveckling. Kontakt: Anders Axelsson, Kompetenskartläggning inom cancervården I slutet av november presenteras resultaten av den kompetenskartläggning som gjorts av cancersjukvården i Södra sjukvårdsregionen. Resultaten kommer att presenteras både i en skriftlig rapport och på ett antal seminarier. Om utfallet är positivt är ett förslag att gå vidare med att utarbeta en särskild kompetensprognos för sjukvården som kunskaps- och planeringsunderlag för verksamheten. Arbetet sker i samverkan mellan Näringsliv Skåne, Personalstrategiska avdelningen i samt Regionalt cancercentrum (RCC). Kontakt: Anders Axelsson, Rapport om strukturomvandlingen i Skåne

10 Datum (13 ) Under hösten kommer en rapport om strukturomvandlingen i Skåne att presenteras. Rapporten har särskilt fokus på industrins regionalekonomiska betydelse och sysselsättningsskapande effekter i andra sektorer samt industrins framtid i Skåne. Kontakt: Anders Axelsson, Stärkt entreprenörskap och företagande Utbildning i affärsutveckling för vård- och omsorgsföretag Näringsliv Skåne har sänt in en idéskiss på affärsutvecklingsutbildning för vård- och omsorgsföretag på uppdrag av Tillväxtverket och har nu fått projektet beviljat. Under perioden september 2012 till mars 2013 kommer 20 vård- och omsorgsföretag att träffas fem gånger. Rekrytering och urval av deltagande företag har skett under juli och augusti. Föreläsningarna varvas med individuell rådgivning. Ämnen som kommer att behandlas är bland annat upphandling, marknadsstrategi, försäljning, kundvård, nya marknader, marknadsföring samt varumärkesbyggande. samarbetar med Almi Företagspartner i detta projekt. Målsättningen för deltagande företag är möjliggöra ökad tillväxt och att skapa goda förebilds-företag. Den 12 september genomfördes en kick-off för de 20 företag som antagits till programmet. Ämnet för kvällen var Framtidens vård och omsorg. Den 17 oktober genomförs ett Framtids-seminarium i Lund av Tillväxt-verket i samarbete med Näringsliv. Temat för dagen är: Hur skapas och utvecklas företagandet inom vård och omsorg? Kontakt: Anna Nilsson, Utvecklingscheckar inom vård och omsorg De 5 miljoner kronor som partnerskapet i Skåne ( och Almi) fick förra hösten till insatser i företag inom vård- och omsorgsbranschen för att utveckla en ny produkt, vara, tjänst eller utveckla företaget, är nu utdelade till 58 företag. Tilläggsuppdraget Utbildningsinsats i affärs-utveckling för 20 vård- och omsorgsföretag har startat och pågår under hösten. Mer info om programmet, se: Kontakt: Christine Jersby, 36 småföretag fick medel till produktutveckling Partnerskapet bestående av, Almi och Innovationsbron har beviljat 36 företag 11,5 miljoner kronor för utveckling av en vara eller tjänst. Företagen måste stå för minst hälften av utvecklingskostnaderna själva. Medlen för 2012 är därmed förbrukade. Mer info om programmet, se: Kontakt: Christine Jersby, Kvinnor med företag möts över gränserna kring Östersjön Syftet med Södra Östersjö-projektet Going Abroad är att främja tillväxten i

11 Datum (13 ) små företag, drivna av kvinnor, genom att stödja dem i att möta de utmaningar som är förenade med att etablera sig på nya marknader. En av metoderna som används för att åstadkomma detta är SuccessTeams. Metoden ger deltagarna möjlighet till ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte genom en strukturerad mötesplan. I slutet av september genomfördes Going Abroads andra så kallade cross border meeting i Rostock. Projektets Cross Border Success Teams med deltagare från Sverige och Tyskland fick tillfälle att på nytt träffas personligen. Från Litauen kom företagarkvinnor från regionala Success Teams för att ta del av aktiviteterna, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Under mötet kunde man bland annat ta del av hur arbetet med Success Teams utvecklas och också få konkreta råd om hur man gör affärer i Tyskland. Mer information Kontakt: Ulrika Melander, Socialfondsprojekt coachas i Processtödet Processtödet coachar Socialfondsprojekt på uppdrag av Svenska ESF-rådet. Målet är att bidra till ökad tillväxt och utveckling i Skåne och Blekinge genom att stödja projekten i att bli hållbara och ge långsiktiga effekter. Utbildningen om tre tillfällen med syftet att rusta projekt i mobiliseringfas inför sitt genomförande är genomförd. För närvarande coachas ett projekt individuellt enligt LFA-metoden. Kontakt: Ulrika Melander, Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Aktiviteter för de sex kommunerna med utvecklingsansvar i projektet har genomförts. Det har dessutom hållits regelbundna möten med Media Evolution för utveckling av projektaktiviteter och strategier samt matchmaking mellan projekten och mot andra nätverk, projekt och kontakter. En workshop på temat Vad har vi? Vart vill vi? Vem har vi? har också genomförts för målgruppen. Konferens nummer tre hålls i Simrishamn den 7 november under rubriken Skönare tillväxt i Skåne med kulturella entreprenörer. Temat är Vilken roll spelar stödsystemen i kommun, region och universitet/högskola för att stärka kulturella entreprenörer? Målgruppen är näringslivspolitiker, kulturpolitiker, kulturchefer, näringslivschefer, högskola och universitet samt inbjudna från stödstrukturen. För att initiera arbetet med att ta fram en gemensam strategi för Region Skåne med inriktning på kulturella och kreativa näringar hölls en strategi-workshop 21 maj med fjorton inbjudna politiker. Utifrån ledamöternas gjorda prioriteringar fortsätter arbetet med att formulera en strategi för. Beredning inför beslut i regionala tillväxtnämnden och kulturnämnden, den 7 respektive den 13 december.

12 Datum (13 ) Kontakt: Maria Tuszynski, Idélinjen utvecklar aktiviteter och webbplats Regelbundna möten har hållits i Idélinjens arbetsgrupp, både för utveckling av projektaktiviteter och av webbplattformen. Framtagandet av en ny design för webbplatsen är nu klar och håller i nuläget på att implementeras. Inspira-tionslunch samt utställning av Idélinjens aktörer för allmänheten har genom-förts under september. Arrangemang har genomförts i samarbete med Media Evolution på tema Pitch/investeringsforum samt inspirationsföreläsning. Presentation av Idélinjen i olika sammanhang, exempelvis i samband med Starta eget-företag dagen i Tillväxtverkets regi samt matchmaking mellan entreprenörer, innovatörer, företagare och Idélinjens rådgivande aktörer. Kontakt: Maria Tuszynski, Alltfler skolor jobbar med Ung Företagsamhet har ökat sitt stöd till Ung Företagsamhet och nu börjar resultaten från de extra resurserna att synas. För läsåret 2012/2013 har 10 nya skolor i Skåne beslutat om att införa UF- konceptet. I år är det dessutom många skolor som kör UF för både årskurs 2 och 3 vilket innebär att antalet elever som deltar i UF- året med största sannolikhet blir rekordmånga. Nytt för i år är byggprogrammet som drar igång på två olika skolor. Sex nya skolor är i uppstartsfasen och planerar att dra igång inför Ht Kontakt: Sandra Lindeskog, Goda siffror för Selfmade Selfmade uppvisar mycket goda resultat för projektperioden. Under åren har 499 personer fått rådgivning av Selfmade, och 97 personer av dessa har startat antingen enskilda firmor, aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar. Det är alltså drygt 19 procent av dem som varit i rådgivning hos Selfmade som gått vidare och startat företag. Genomsnitts-ålder för deltagare i Selfmade är 25 år. Selfmade finns idag i Malmö, Helsingborg och Landskrona. Kontakt: Sandra Lindeskog, Ökad integration i Öresundsregionen Öresunddirekts Företagsrådgivning invigd Den 28 september var det nyinvigning av Öresunddirekt Malmö. Lokalerna är renoverade och verksamheten utökas. Den framgångsrika medborgar-informationen kompletteras nu med rådgivning till små och medelstora företag som vill göra affärer över Sundet. En eftermiddag i veckan finns Öresundsrådgivare från Københavns Erhvervs Service, Malmö stads Näringslivskontor och Nyföretagarcentrum Öresund på Öresunddirekt i Malmö. Landshövding Margareta Pålsson invigningstalade tillsammans med regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult. har haft en aktiv roll i starten av företagsverksamheten. Öresunddirekt har informationscenter på Stortorget i Malmö och hemsida

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2013

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Tabell I Länsstyrelsen i siffror 2013 2012 2011 Verksamhet Antal inkomna och initiativärenden (st) 72 446 74 637 79 058 Beslutade ärenden (st) 73 004 73 739 76 089 Utgående ärendebalans

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN RAPPORT 2012:03 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2012 Foto: www.smalandsbilder.se. Postadress: Box 255, SE-551 14

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning

Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning ett NYHETSBREV från regionförbundet sörmland Sörmland helt enkelt Foto: vivian hertz NUMMER 9 november 2012 Från ord till handling projektavslut i Bryssel Benita Vikström överlämnar projektet EU 2020 Going

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer