Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elbilen i Örebroregionen och i Sverige"

Transkript

1 Dag Lundblad Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen successivt ska ersättas med alternativa och förnybara bränslen, finns det inte en lösning utan många. Både biogas, etanol, RME och el från vattenkraft, sol- och vindkraft kommer att behövas för att matcha behovet av förflyttning i framtiden. I det följande ges översiktlig information om elbilar. För den som önskar veta mer ges litteraturtips och länkar. Vad är en elbil Elfordon kan delas upp i tre grupper; rena elbilar som laddas via elnätet elhybrider vars batterier enbart laddas under körning med hjälp av förbränningsmotor laddhybrider/ plug in-hybrider som dels har laddbara batterier, dels en drivlina för ett konventionellt bränsle Rena elbilar kan passa den som kör väl definierade, kortare sträckor medan laddhybrider passar den som behöver ett mer flexibelt fordon. En genomsnittlig bilresa i Sverige idag är kortare än 15 km och 75 procent av invånarna i större städer reser sammanlagt mindre än 5 mil på ett dygn. Nästan alla bilresor som görs skulle ur denna aspekt alltså kunna ersättas med rena elbilar. Elbilen laddas genom att en stickkontakt ansluts till ett eluttag. Batteriet kan laddas genom vanliga enfaseluttag säkrade till 6, 10 eller 16 Ampere, såväl som med trefas med betydligt högre strömstyrka. Med en trefasladdare går laddningen snabbare men kräver särskild utrustning i bilen.

2 Ett av de huvudsakliga argumenten mot elbilen brukar vara räckvidden. En bensinbil av senare årgång kan köra upp mot 80 mil på en tank. Elbilens batteri kan ha en räckvidd på upp till16 mil och räckvidden försämras vid kallt klimat. Toppfart för en elbil är cirka 130 km/h. Laddhybridbilarna har större batterier än hybridbilarna och laddas främst via elnätet vilket gör att de kan köras längre på en batteriladdning än hybridbilar. Det finns också möjlighet att konvertera en befintlig bil till elbil. En hybridbil som byggs om till laddhybrid med större litiumbatteri, kan exempelvis få en räckvidd på 80 km innan förbränningsmotorn tar vid. Elbilar kan generellt kategoriseras som så kallade miljöfordon eller miljöbilar. Det finns flera olika definitioner och 2011 introducerades miljöbilsdefinition för så kallade supermiljöbilar. För information och för sökning av klassade elbilar finns Som exempel kan nämnas att personbilsflottan består av cirka 4,5 miljoner fordon, varav 11 procent utgörs av miljöbilar. Ökningen av andelen miljöbilar är svag och drivs i dagsläget främst av övergång till mindre bensin och dieseldrivna bilar. Elbilens roll i ett hållbart transportsystem Introduktion av delvis eller helt eldrivna fordon är en viktig del i strategin för att öka energieffektiviteten i transportsystemet, bryta fossilberoendet och minska klimatpåverkan. Utvecklingen bör inriktas på att Sverige år 2030 har en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Mål för framtidens resor och transporter. Proposition 2008/09:93 För att skapa en fossiloberoende fordonsflotta 2030, krävs det anpassningar och förändringar av företags och organisationers strategiska beslut. Det behövs också långsiktiga och strategiska satsningar på infrastruktur. Örebroregionen arbetar för närvarande med att fastställa Energi- och klimatprogram ur vilket framgår att elbilen har en roll att fylla. övergripande mål: År 2020 har utsläppen av växthusgaser från transportsektorn i Örebroregionen minskat med minst 25 procent jämfört med Inriktningsmål: År 2020 ska 80 procent av alla nyregistrerade personbilar i länet kunna drivas med förnybara drivmedel eller el. Utdrag ur Energi- och klimatprogram för Örebroregionen, REMISSVERSION Elmotorer är mycket energieffektivare än en vanlig bilmotor. Eldrift är därför ett av många alternativ som kommer ersätta de fossila bränslena. Notera att elbilen kan anses fossilfri endast under förutsättning att den el som laddar bilen kommer från förnybart energislag. Utbyggnaden mot ett mer sammankopplat europeiskt elnät

3 innebär att andelen förnybar el till svenska kunder minskar. Samtidigt går utvecklingen mot en mer förnybar elproduktion i Europa. I ett längre perspektiv kommer därför elektrifieringen av fordonsflottan sannolikt innebära en minskad klimatpåverkan även ur ett europeiskt perspektiv. Marknad för elbilar Marknaden för elbilar i Sverige är hittills svag. Några orsaker är avsaknad av starka incitament och osäkerheten om teknik. En central fråga i den elbilsupphandling som gjorts inom Stockholm stad har varit att över huvud taget få in elbilar på den svenska marknaden 1. Antal laddbara elbilar i 1021 Sverige Varav Personbilar 767 Endast el 492 Laddhybrider 275 Lätta lastbilar 254 procent av samtliga 0,02 bilar procent Ökning sedan i procent 19 procent Ökning sedan i procent 145 procent CPEV 0,33 (laddplatser/elbil) Utdrag från Statistikdatabasen ELIS (Elbilen I Sverige) Sannolikt kommer marknaden för elbilar att vara fortsatt liten men ökar nu i snabbare takt och har tredubblats sista året. Detta till trots utgör elbil- och laddhybrider bara 2 promille av totalförsäljningen i dagsläget. Den svenska branschorganisationen Bil Sweden menar att försäljningen av el- och hybridbilar kan komma igång på allvar om tio till femton år. Takten bestäms av bränslepriser, efterfrågan i länder med växande ekonomier, och teknisk utveckling hos stora biltillverkare. Ekonomiska incitament, tillgänglighet avseende laddstolpar, förmåner när det gäller körning i stadsmiljö, och trygg och säker funktionalitet hos bilarna kommer vara 1

4 drivande faktorer i marknadsutvecklingen. Några av dessa faktorer har varit viktig för en bredare introduktion i grannlandet Norge där det idag finns elbilar på vägarna. I en undersökning från Gröna Bilister framkommer att allt fler kommuner skaffar elbilar. I år redovisar deltagande kommuner 148 elbilar, alltså drygt en per kommun. 27 av de kommuner som själva har elbilar kräver någon form av miljömärkt el till dessa. Publika laddstolpar för elbilar finns i 40 procent av de deltagande kommunerna, en ökning från förra årets 29 procent. Helsingborg och Uppsala har nyss öppnat laddplatser som laddas med el från solceller. Elbilar i Örebroregionen Enligt uppgift från Transportstyrelsen finns det totalt 22 stycken registrerade elbilar (exklusive laddhybrid) i Örebro län. Stickprov i ett par av länets kommuner visar att Tekniska förvaltningen i Örebro kommun har 2 stycken elbilar och Kumla och Karlskoga en bil vardera. Det är däremot vanligare med hybridbilar. Vidare har fler kommuner i regionen möjlighet att köpa in elbil mer förmånligt genom att de deltagit i Stockholms stads projekt för elbilar. En överskådlig teknisk marknadsöversikt för elbilar (från 2010) finns att ladda ned på Strategi för att främja introduktion av elbilar i Örebroregionen Gröna Bilisters kommunranking är en landsomfattande undersökning av kommunernas arbete för att miljöanpassa bilismen. Rankingen baseras på utförda åtgärder och uppnådda resultat. Man bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att hitta alternativ till bilen vid tjänsteresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen. Några av länets kommuner deltar och utmärker sig med bra omdöme, såsom Örebro och Lekeberg, dock inte på topp 10-placering när det gäller miljöbilsflotta och förnybara drivmedel. Det finns i dagsläget ingen uttalad strategi för att bredare implementera just elbilar i Örebroregionen. Inom exempelvis Örebro kommun är elbilar i dagsläget inte en prioriterad fråga. Man ser andra och svårare utmaningar i arbetet med ett hållbart trafiksystem. I Örebro kommun menar man att det med

5 utgångspunkt från inköpskostnader, tekniska erfarenheter och klimatnytta i dagsläget är bättre att satsa på biogas- än elbilar. I Örebro kommuns gröna profil är det dock bra, menar man, att några offentliga laddplatser kan erbjudas. Här behövs samverkan med ägare till parkeringshus. Frågan om laddplatser kommer att aktualiseras i och med arbetet med ett kommande miljöbyggprogram. Örebro Läns Landsting har inga elbilar och planerar inte heller inköp de närmsta åren. Inom ramen för policyn att driva bilparken med förnyelsebara bränslen har man införskaffat miljödieselbilar och bilar med etanoldrift. I ramavtalet finns också krav om att gasbilar ska kunna tillhandahållas av leverantören. Samtliga kommuner i regionen och Örebro Läns Landsting arbetar med energieffektivisering av transporter och översyn av resor och fordon. Hinder och möjligheter Infrastruktur En begränsande faktor för expansion av rena elbilar kan vara den relativt sett korta räckvidden. Å andra sidan är en räckvidd på 10 mil i de flesta fall vara fullt tillräcklig. Generellt sett finns redan idag en väl utbyggd infrastruktur för laddning av elfordon genom elvärmaruttag som finns i exempelvis allmänna parkeringar, i p-husgarage och i anslutning till köpcentra. Betalningslösningar för denna typ av tjänst behöver dock utvecklas. Det är enkelt och billigt att ladda hemma under natten, varför behovet av publika laddplatser under en marknadsutvecklingsfas är mindre. När det gäller en intervjuundersökning som Energikontoret tagit del av om laddstolpar konstateras att bensinbolagen följer och deltar i utvecklingen. I dagsläget finns en begränsad uthyrningsverksamhet och laddningsstolpar, med koncentration till storstadsregionerna. De bolag som intervjuades följer dock utvecklingen, incitamenten till investeringar ökar med ökat antal elfordon. Ett bolag avvaktar dock inte utan har redan nu initierat ett projekt för utbyggnad

6 av laddstationer med täthet om 60 km, planerad sträcka för elektrifiering är Stockholm- Göteborg- Malmö. Om laddning sker vid publika laddstolpar tillkommer kostnad för stolpinvestering, service och underhåll. Den totala kundkostnaden för laddning vid publika anläggningar beräknas på sikt bli mindre än 10 kr/laddtimme. En webbkarta som visar publika laddningsplatser finns på I Örebroregionen finns 3 laddningsplatser enligt kartan, två i centrala Örebro och en nära Fjugesta. Erfarenheter av elbil i ett par kommuner I Örebro kommun finns 2 stycken elbilar som används i serviceförvaltning. Årliga körsträckan har varit ganska blygsam, några 100 mil. Man kör cirka 10 mil på en laddning. Erfarenheten är att de är trevliga att köra men något krångliga. Man får gå en kort utbildning före användning. De som kört bilarna påtalar brister såsom avsaknad av klimatkyla och en del problem med kupévärmen. Inga laddstolpar finns eller planeras i kommunen. Rent tekniskt är erfarenheterna att tekniken inte är mogen för bredare introduktion i kommunen. Man pejlar dock löpande av marknaden och provkör nyheter. En viktig faktor vid val av bilmodell är bedömd körsträcka vissa bilar går 500 mil andra per år. Man undersöker för närvarande laddhybridbil som man menar kan bli ett bra alternativ till den rena elbilen. I Kumla kommun köpte man en begagnad elbil i våren För tillfället är antalet förare begränsat till ett tiotal medarbetare på Tekniska förvaltningen och Miljökontoret för att lära känna bilen på ett bra sätt. Elbilen tjänar sitt syfte väldigt bra anser man, då kommunen är geografiskt liten och aktionsradien är i storleksordningen 40 km, det räcker med en laddning. Hallsbergs kommun har också hybridbilar som man anser vara ett bra alternativ med argumentet att de är väldigt bränslesnåla. Inköpspolicyn i kommunen föreskriver miljöklass, men inte specifikt elbilar. En viktig orsak är den stora skillnaden i inköpspris menar man, där det går två konventionella bilar på en elbil. Samtidigt så menar man kostnader sett över bilens livscykel kan jämna ut sig jämfört med en konventionell bil. Och om ett par år kommer marknaden för andrahandsbilar att vara större vilket kan innebära bra inköpspris. En del i engagemanget inom kommunen för att använda elbil bottnar i erfarenhet att köra elbil privat. I dagsläget är kommunens elbil på verkstad men felet ska snart vara fixat säger man!

7 I Karlskoga kommun finns för närvarande en elbil, en servicebil. Den köptes in för ett par månader sedan så erfarenhet av körning är hittills liten. Till kortresor mellan möten inom kommunen fungerar den utmärkt menar man. Den har även körts ett par gånger ToR Örebro vilket var på gränsen för vad bilen klarade. Bilen kostade ca :- exl moms, batteriet leasas till en kostnad av ca 700 :- per månad. Kommunen avser prova bilen över vintern och upplever man inget negativt så är planen att bygga upp en elbilsflotta. Det är som att köra vilken bil som helst, säger man. Som kuriosa berättar man att där bilen står parkerad och laddas har man monterat solceller med samma effekt som bilen behöver. Vi kan med andra ord säga att den går på ren solenergi. De organisationer som handlat upp elbil åtar sig att rapportera in driftsdata till TestSiteSweden. Syften är bland andra att bättre kunna dimensionera bil och infrastrukturen i form av laddmöjligheter samt bidra till bättre körekonomi. Kostnader Merkostnaden för en elbil, jämfört med en konventionell bil av samma modell, är mycket hög, från och upp till kronor, bland annat på grund av att batteritekniken fortfarande är dyr. Elfordon är dock mycket energieffektiva, och ger därmed låga driftkostnader. Det är med andra ord lättare att motivera en investering i ett elfordon med stöd av livcsykelkostnadskalkyl (LCC). En full laddning för en elbil tar ca 20 kwh, dvs ca 30 kr med dagens elpris. Milkostnaden blir då 2-3 kronor vid hemmaladdning. Det är mycket billigare att köra en elbil än att köra en bensinbil. De erfarenheter som hittills finns från de tester som gjorts inom ramen för Stockholms stads elbilsupphandling visar att bränslekonstnaden för rena elbilar är 1,5 till 2 kr per mil. De första resultaten från t ex Vattenfall och Volvos elbilstester visar att bränslekostnaden för en laddhybridbil bara är en tredjedel av bensinbilens bränslekostnad. När laddhybriden går på elektricitet kostar bränslet 3 kronor per mil medan den kostar 9,30 kronor per mil när den går på diesel. Källa: På hemsidan finns mallar för att räkna ut. Elbilar är befriade från fordonsskatt de första fem åren och de har även lägre förmånsskatt.

8 Sedan 2012 finns också en supermiljöbilspremie 2. Syftet med premien är att försöka öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan. Premien omfattar endast personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per km. Det är främst laddhybrider och rena elbilar som kommer ifråga för premien. Både privatpersoner, företag och offentlig sektor kan vara berättigade till premien. Stödnivå är högst kronor per bil. Transportstyrelsen i uppdrag att betala ut premien. Storleken på premien varierar beroende på om den betalas ut till en fysisk eller juridisk person. Transportstyrelsen beslutar om utbetalning och där finns information om villkor för stöd 3. Offentlig upphandling Vattenfall och Stockholms stad har samarbetat i ett projekt för att öka introduktionen av elbilar och laddhybrider på den svenska marknaden, både personbilar och transport- och servicefordon. Upphandlingsinitiativet har haft syftet att förenkla anskaffning av elbilar och laddhybrider med bättre villkor. Arbetet har bestått i att i samverkan med företag och organisationer upprätta en testflotta som av 50 stycken elbilar. I arbetet har också en samordnad upphandling av elbilar och laddhybrider genomförts, tillsammans med SKL Kommentus. 296 organisationer och företag från hela landet har anmält intresse för att köpa elfordon per år under den kommande fyraårsperioden. Av dessa återfinns flera av länets kommuner, bland andra Örebro, Hällefors, Kumla, Lindesberg och Askersund. I elbilsupphandlingens ramavtal erbjuds 25procent delfinansiering av det eldrivna fordonets merkostnad dock maximalt kronor till de 296 myndigheter och företag som är med i upphandlingen. Stödet söks i samband med avrop från de ramavtal. På hemsidan finns mallar för ansökan om merkostnadsersättning och mallar för avrop. 2 Bestämmelserna om premien finns reglerade i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie. Förordningen trädde ikraft den 16 januari 2012 men gäller retroaktivt från och med den 1 januari

9 Merkostnadsersättning finns för totalt eldrivna fordon. Projektet reserverar medel för merkostnadsersättning till ett fordon för varje medverkande organisation eller företag fram till och med den 30 september Därefter gäller principen först till kvarn. Hittills har cirka 300 bilar handlats upp och det bedöms finnas gott om stödpengar även efter 30 september. Sammanfattning och tips Eldrivna fordon blir en allt vanligare syn på svenska vägar i takt med att tekniken blir mer pålitlig och kostnadseffektiv. Det är dock sannolikt långt kvar till ett brett genomslag. Några fördelar med en god marknadsutveckling för elbilar är bland andra att de i likhet med andra förnybara drivmedel kan bidra till samhällsnytta genom bland annat minskade koldioxidutsläpp förutsatt att elbilen drivs på förnybar miljömärkt el, tillväxtmarknad för varor och tjänster med grön profilering och snabbare expansion av grön el på elmarknaden. För kunder kan elbilar innebära kostnadsbesparingar genom god driftekonomi. I Örebroregionen finns möjlighet att antal fordon med eldrift kommer få ett uppsving närmsta åren, kanske framför allt de så kallade laddhybridbilarna. Viktiga förutsättningar är att aktörer inom länet följer marknadsutvecklingen samt tar del av regioners arbete för att stimulera utvecklingen. Tips för beslutsfattare och upphandlare Se till att upphandlingsriktlinjer följer och kopplas till övergripande regionala och organisatoriska miljömål. Gör det möjligt att ladda elbilar på arbetsplatsen. Följ utvecklingen, provkör och testa elfordon i ordinarie verksamhet Kombinera inköp av elfordon med grönt elavtal eller egengenererad el Läs mer och undersök den praktiska information som finns om upphandling Undersök möjligheter till leasing eller korttidshyra Låt kollegor prova elbilen och inspirera och motivera dina medarbetare till att välja elbil i jobbet För dig som vill följa utvecklingsläget anordnar Energimyndigheten konferensen Energimyndighetens Programkonferens 26 oktober.

10 Konferensen riktar sig till beslutsfattare inom privat och offentlig sektor som ansvarar för området elfordon. Referenser Litteratur Förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie Kunskapsunderlag angående marknaden för elfordon och laddhybrider ER 2009:20 Arbetet i Sveriges kommuner för att minska bilismens miljöpåverkan. Rapport från Gröna Bilisters Kommunranking Energi- och klimatprogram för Örebroregionen, REMISSVERSION 2012 Länkar Personliga kontakter: Magnus Andersson, Tekniska förvaltningen i Örebro Per Elvingsson, klimatstrateg i Örebro kommun Mattias Gustafsson, Gävle energi Janne Henriksson, Driftchef, Karlskoga kommun Ylva Gjetrang, Länsstyrelsen i Örebroregionen Per Halldin, Teknisk chef i Kumla kommun Eva Sunnerstedt, Miljöförvaltningen i Stockholm

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen E-mission presenterar Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Dokumentinformation Titel: Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Serie nr: 2013:36 Projektnr:

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1. TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge-

Läs mer

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapport 2013:41 Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapportnr: 2013:41 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Rapport framtagen av HRM Engineering

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 2 gröna bilar av 10 möjliga (19 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 December 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320 220

Läs mer

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 4 gröna bilar av 10 möjliga (40 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 September 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Elfordon i Skåne Nordväst

Elfordon i Skåne Nordväst Elfordon i Skåne Nordväst Nulägesanalys och Framtida Strategier Erik Wikstrand 2014 Miljövetenskap Examensarbete för masterexamen 30 HP Lunds universitet Elfordon i Skåne Nordväst Nulägesanalys och Framtida

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie Diarienummer Ert diarienummer Dokumenttyp Sida 2010-9913 M2010/4756/Mk UTREDNINGS- 1(41) UPPDRAG Datum Ert datum Upprättad av 2011-03-25 2010-12-22 Linda Norberg Vägtrafikavdelningen REGERINGSKANSLIET

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Blekinge län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder på

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Attitydundersökning av svenskars kunskaper om och inställning till elfordon

Attitydundersökning av svenskars kunskaper om och inställning till elfordon 1 (21) Attitydundersökning av svenskars kunskaper om och inställning till elfordon EM4500 W-4.0, 2010-11-22 2 (21) Inledning Energimyndigheten arbetar med forskning för ett mer energieffektivt transportsystem.

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer