Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara."

Transkript

1 1 ENKÄT Svenska Orienteringsförbundet har fått i uppdrag av förbundsmötet 2012 att bl a utreda frågan om hur man kan förbättra och effektivisera arbetet med distrikt och regioner. (motion nr 21 till förbundsmötet 2012) Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara. Sedan kommer frågor till dels de distrikt som idag har anställd personal och dels frågor till de distrikt som idag inte har anställd personal. Frågor som bör besvaras av alla distrikt: Distrikt: Uppgiftslämnare: Mobil: Mail: Några faktafrågor Antal föreningar i distriktet Antal aktiva föreningar Antal arrangerande föreningar Antal starka föreningar Antal föreningar med elitverksamhet Antal ledamöter i er distriktsstyrelse

2 2 Antal Föreningar Aktiva Arrange. Starka Elit Styrelseled Blekinge (1 vakant) Bohuslän-Dal Dalarna Gotland ? 8 Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland Finns det någon uttalad strategi vid tillsättningen av styrelseledamöter? Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten Helst en från varje klubb Kön och geografi Spridning i ålder och intresseområden inom vår verksamhet. Olika erfarenheter. Representation från samtliga föreningar, jämn fördelning mellan kön och ålder Nej Att klubbrepresentationen är hygglig och att styrelsen föryngras Spridning mellan klubbarna. Intresse och kompetens. Ingenting utöver det vanliga med spridning (geografiskt/åldersmässigt) och könsneutralt

3 3 Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland En styrelserepresentant skall ingå i/vara ansvarig gentemot styrelsen för respektive kommittéverksamhet. Som t ex verksamhetsrapportering och ekonomiuppföljning Utdrag ur SmOF stadgar 20 Sammansättning mm SmOF:s styrelse består av ordförande och sex övriga ledamöter. Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga ledamöter för en tid av två år. Av de övriga ledamöterna väljs varje år hälften. Styrelsen skall bestå av minst 3 personer av varje kön. Styrelsen utser bland de av OF-möte valda ledamöterna en vice ordförande, sekreterare och kassör. Nej Ja. Geografisk, kön och kompetens Spridning bland klubbarna och geografiskt i distriktet Geografisk spridning samt genusperspektiv Valberedningen är tillsatt så att det finns en person från varje del av distriktet. Uppdraget är att få med ledamöter från samtliga 9 kretsar och med en blandning av unga och gamla, män och kvinnor. Valberedningen försöker så gott det går att följa SOFT:s rekommendationer Ja, vårt önskemål är att någon från respektive kommitté även ska vara med i styrelsen. Det gäller i alla fall de kommittéer med mycket verksamhet, ungdomskommittén och tävlingskommittén. Övriga är kontaktpersoner mot någon av de övriga kommittéerna. Valberedningen har till uppgift att åstadkomma en geografisk spridning av tänkta ledamöter, samt en jämn fördelning av kön. Finns det kommittéer? I så fall vilka och hur många ledamöter i varje kommitté? Blekinge Bohuslän-Dal Ungdom 5 st Junior/Elit 5 st Tekniska 5 st PreO 5 st SkidO 3 st Nej, verksamheten läggs ut på olika personer och klubbar. Ungdomsaktiviteter (gemensamma) fördelas årligen IP-skogen finns ett gemensamt ansvar för (IP-skogen-grupp) Kartansvarig, markkontaktman finns i distriktet. Pre-O, MTB och Skid-O finns kontaktpersoner för.

4 4 Dalarna Tekniska kommittén, inkl. MTB-O: 9 Ungdomskommitté: 7 Skid-OL-kommitté: 6 Kartgruppen: 4 Gotland Tävling Ungdom-USM grupp Elitkommitté Information Marknadsföring Inte fastställt antal, utgår från att varje förningar representeras i de kommittéer som de har intresse i/av Gästrikland Jämtland- Härjedalen Inga kommittéer För ungdomsverksamheten har vi en fristående organisation med representanter från de klubbar (6 st) som har ungdomsverksamhet. Planering och genomförande av verksamheten görs av denna organisation med beslutad budget inom GOF som ram Inga kommittéer finns Medelpad Tävling skido ungdom 5-8 ledamöter per kommitté. Norrbotten Ungdom 4 Tävling 4 Kart/Mark 3 Skåne Ungdomskommitté 6 Junior-/elitkommitté 9 PR-kommitté 3 Teknisk kommitté 5 Breddkommitté 3 Kart-/markkommitté 3 Datagrupp 4 Småland Tävlingskommitté 7 ledamöter + sju fasta handläggare med specialområden Motion/Friskvårdskommitté 5 ledamöter Ungdom/Juniorkommitté 6 ledamöter + fem fasta handläggare med specialområden Stockholm Skidorientering 3 Ungdom 5 Junior 5

5 5 Södermanland Ungdom 6 st Elit 1 st Arrangemang 4 st Uppland Elit 1 Ungdom 6 PreO 6 SkidO/MTBO 4 Teknik 6 Värmland Värmland Junior Team 3 st Ungdom 7 st Tävling 8 st Kart/Mark 9 st Elit 3 st Rekrytera/Utbildning/Naturpasset 1 st Valberedning 3 st Västergötland Tävlingskommitté 7 personer Kartkommitté 3 personer Ungdomskommitté ca 35 ledare mellan år fördelade på olika projekt Vi har ingen elitkommitté men vi jobbar med frågorna Ångermanland Kart & Mark 5 st Örebro Elit 5 st Ungdom 3 st Tävlingskommitté 5 st Elitkommitté 6 st Ungdomskommitté 6 st Kartkommitté 3 st MTB-O/SkidO 3 st Vi har på försök även startat en Motionskommitté Östergötland Ungdomskommitté 5 Juniorkommitté 2 Arrangemangskommitté 7 Representant för ungdomskommittén är adjungerad till styrelsen. Arrangemangskommitténs ordf. är styrelseledamot.

6 6 Vilka arbetsuppgifter har distriktet under verksamhetsåret? Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten Skåne Tävlingsplanering, samordning utbildning, samordning ungdoms- och elitverksamhet, kontaktorgan klubbar-soft Föreningsledarträff, lägerverksamhet, utbildningar, resor till allehanda tävlingar, arrangera DM m.m. Stödja ungdom, förenings och elitverksamhet. Verka för att ungdomar och juniorer i mindre klubbar ska ha möjlighet att t.ex. åka på läger och gemensamma aktiviteter. Därför arrangeras ett flertal sådana för olika målgrupper. Utveckla alla fyra idrotterna. Arrangera Dala-offensiven Anställd kanslist för samordning Arrangera utbildningar Kontaktytan mellan SOFT, RF-DF, Region, län och föreningar. Samordning av verksamhet där så är möjligt, ansvarar för den gemensamma verksamhetsplaneringen Genomför årligen 2-3 öppna arrangemang av olika karaktär Samordning inom tävling (tävlingsprogrammet) teknik (gemensam utrustning t ex SportIdent-enheter) elit (träning, resor till NM) ungdom (se fråga ovan) Arrangerar föreningsledarträff (planering och uppföljning av verksamheten) och årsmöte Att anordna ett O-ting på våren och ett på hösten till vilka alla klubbar bjuds in. Att arrangera Fjällorienteringen. Att samordna tävlingsprogrammet för distriktet. Att anordna utbildningar i samråd med klubbarna och SISU. Att i övrigt hålla ihop O-verksamheten i distriktet (alla discipliner). Samordning och samplanering. Fördela arrangerandet gemensamma aktiviteter Tävlingsprogram på kort och lång sikt Medaljer och utmärkelser (främst DM) Kartutveckling Arrangerar resor (Barentsmästerskap och USM) Tävlingsarrangemang, konferenser, kurser, planera tävlingsprogram tillsammans med övriga distrikt i regionen, trycka och publicera tävlingsprogram med inbjudningar för distriktets tävlingar, ge ut OL-kalender med data om styrelse, kommittéer, klubbar, media, krets- och breddarrangemang, aktivitetsplaner för vissa kommittéer, kansliverksamhet. Samordna uttagning av "Lilla Landslaget" till Baltic Junior Cup.med Blekinge och Halland

7 7 Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland SmOF Verksamhetsplan upprättas varje år av styrelse och resp kommittéer: I stort sett alla förekommande Utbildning och Info via kommittéer och konsulent Respektive kommitté har mål för sin verksamhet och genomför ett antal aktiviteter. Se även distriktets verksamhetsberättelse för 2012 Förstår inte frågan Se VP folder på adress Text från vp och Målstegen Hjälpa föreningarna i distriktet. Distriktet arrangerar bl.a. en mängd tävlingar och träningar samt en hel del utvecklingsarbete. Styrelsen representerar som bl.a. prisutdelare på DMtävlingarna samt delar ut olika typer av utmärkelser till tävlande och ledare. När större event skall genomföras så har styrelsen ett ansvar att delta vid samordning och genomförande av dessa större projekt. Förvaltande uppgifter Planera/genomföra genom ungdoms- och juniorkommittéerna läger, träningar, tävlingsresor Träffar för klubbarnas ledare m.m. Arrangemangskommittén: Sammanställer tävlingsprogram, utser tävlings- och bankontrollanter Utför kartkontroll Deltar i Länsstyrelsens samrådsgrupp Årlig tävlingskonferens Hur sker kontakterna mellan styrelsen och klubbarna i distriktet? Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Mejl och personlig kontakt. Fadderverksamhet, hemsida, mail, kansli Via mail, samt med hjälp av DOF:s kanslist. Styrelserepresentation Protokoll Mötesanteckningar Ordförande i föreningar deltar i minst ett styrelsemöte Ledarträffar Via mail och hemsida Via brev, mail och O-tingen Dessutom vid tävlingar och kontakter via telefon

8 8 Medelpad Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland Föreningsledarträff Samplaneringsmöte Projektgrupper I styrelsen finns 4 klubbar representerade, även om det inte är som klubbrepresentant man sitter där. Via hemsida och fysiskt i samband med tävlingar Tre föreningsledarträffar/år, konvent vartannat år Aktiv hemsida omfattande e-postkorrespondens Personliga kontakter/informella möten vid ex-vis tävlingar Kontakter mellan föreningar och SmOF kansli Information via mail och brev Direktkontakt i samband med kurser, konferenser och projekt Två föreningsledarträffar under året I övrigt direktkontakt med kansliet Konsulent på ½ tid Info-blad 6 st / år Telefon och maila kontakter Styrelsen besöker 2 föreningar/år Årsmöte Föreningsmöte Ting Hemsida och utskick Mail och telefon Vi finns också på Facebook och Twitter Flera möten arrangeras under året för att stärka kontakterna mellan styrelsen och klubbarna. De flesta kontakter sker via kansliet genom konferenser och andra aktiviteter, samt via hemsida, egen tidning, post och e-post. Facebook är en ny erfarenhet där vi försöker sprida nyheter och skapa aktivitet (just nu har vi 237 gillare). Till största delen via Vi arrangerar en föreningsledarkonferens varje höst där styrelsens ordförande och kassör träffar ordföranden i klubbarna i distriktet där aktuella frågor tas upp. I övrigt ingen större kontakt. Hemsida Två årliga ordförandekonferenser Styrelsen besöker ett antal klubbar varje år Ungdomsledarkonferenser Årsmöte

9 9 Vilka styrkor finns i distriktet? Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Bra klubbar med egen verksamhet. Enkla vägar för kommunikation, nära till allt och alla. Bra kontakter med SISU. Samverkan med BTH (Högskolan). OL-gymnasiet i Olofström. Bra kartor och många arrangemang. Landslagscoach, O-Ringencoach GS för VM arrangera stora arrangemang bra ungdomsverksamhet bra dialog styrelse-kommittéer (det sitter en från styrelsen med i varje kommitté) Flera stora föreningar samt en stark elitverksamhet. Av tradition ett starkt orienteringsdistrikt. Bra sammanhållning och samarbete mellan föreningar, korta kontaktvägar mellan föreningarna. Kansli med konsulent tjänst Erfarna tävlingsarrangörer även inom värdetävlingar. Korta geografiska avstånd. Bra samarbete mellan klubbarna t ex vid arrangemang, träningsserier. Styrkan står Östersunds OK för. Det är den klart största klubben som också har en bra och bred verksamhet. Förmåga att genomföra större arrangemang, och funktionärer som klarar av det. Många bra och rutinerade arrangörsklubbar. God ekonomi. Väl fungerande organisation. Bra dialoger styrelse-föreningar. Kansli med stor tillgänglighet. Jobbar med ungdomsdelaktighet och jämställdhet Bra arrangörer Bra verksamhet för elit, ungdom och äldre Distriktets orienteringsverksamhet är relativt heltäckande och det är svårt att peka ut några speciella styrkor Bra och stor ungdomsverksamhet på flera föreningar Utomordentlig elit God till gång till mark och bra kartor

10 10 Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland * Motion/Naturpass * Många bra tävlingar på kvalitetssäkrade kartor. * Ungdomsverksamheten blomstrar i många föreningar Många aktiva föreningar Många aktiva orienterare Väl fungerande kansli Unga ledare Utvecklingsfokus Utbildningsfokus Oftast mycket bra arrangemang, och föreningar som är villiga att lägga orienteringstävlingar. Ett väl fungerande kansli. Vår främsta styrka är närheten. Alla klubbar ligger geografiskt relativt nära varandra. En annan är att klubbarna generellt håller hög klass på tävlingsarrangemangen, både större och mindre. En tredje är Elitmiljöprojektet, ett arbete som startade upp efter O-Ringen 2010 och som nu under 2013 övergått i en ny fas där fler idrotter finns med och där Örebro Läns Idrottsförbund successivt tar över mer och mer av detta projekt. Bra ungdomsarbete. Hög kvalité på våra arrangemang gärna med kontinuerliga s.k. värdetävlingar. Hög kartstandard. Vilka Mötesforum finns - - Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Styrelsemöten och andra möten efter behov Hemsida "Vi träffas på tävlingarna" Årliga konferenser på hösten Inom region 1 träffas vi årligen på en höstkonferens Mejl-möten angående tävlingsutbudet Kommittédag, samverkan vid stora arrangemang, utbildning, mark & vilt, tävlingsplanering, kartforum, PreO i Väst

11 11 Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten kommitté och arbetsgrupper minst en gemensam ledardag i stort obefintlig gemensam avstämning i samband med centrala tävlingsansvarigkonferens och bl.a götlandsmästerskap Föreningsledarträff Årsmöte Telefonkontakt/mail med ordförande i Hälsingland, samarbete vid t ex gemensamma DM, resor till NM O-tingen En årlig träff med alla Norrlandsdistrikt på våren Föreningsledarträff Föreningsledarträff Samplaneringsmöte Projektgrupper Årligt möte med distrikten i Region 6 Föreningskonferens i nov Region 6-möte en gg/år Skåne Föreningsledarträffar Styrelsemöten Regionmöten Kommittémöten Årsmöte Småland Stockholm Inom Distriktet Årsmöte Novemberkonferens Websida, Facebook Kurser Inspirationsträffar Projekt Zonmöten Mellan distrikten Årlig regionskonferens mellan Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Även möte mellan tävlingsprogramansvariga under våren. Två föreningsledarträffar under året Granndistriktsträff Svealand

12 12 Södermanland Uppland Värmland Ordförandekonferens 1-2 /år Ungdomskonferens OL-gala/Forum varje år föreningsträff vartannat år kartträff varje år. SOFT ordförandeträff SOFT tävlingsforum granndistriktsträff. Arrangemangskonferens ordförandeträff vartannat år banläggarträff varje år Västergötland Ångermanland Örebro Kretsmöten samrådsmöten mellan kretsar Årsmöte föreningsledarkonferens Utbildningshelg ungdomsledarforum arrangemangskonferens (inkl. tävlingsledarträffar) möten inom olika projekt utbildningshelg GM-möte i samband med SOFTs tävlingskonferens samråd om tävlingsprogram föreningsledarträff 2 klubbar inbjuds till varje styrelsemöte ett regionmöte (region 6) varje vår Inom distriktet - Föreningsledarkonferens varje höst som innehåller både gemensam tid och fackvisa uppdelningar fördelat på Ordförande, Tävling/Karta, Elit, Ungdom och Motion/Breddverksamhet. De olika kommittéerna främst tävlingskommittén och ungdomskommittén ordnar träffar och utbildningar riktade till distriktets klubbar. Östergötland Mellan distrikten Vi deltar på Ordförande konferens och tävlingskommittén och ungdomskommitté deltar på verksamheter och olika utbyten mellan distrikten. Årsmöte Ordförande konferenser Styrelsemöten Styrelsekonferens med visionär inriktning viss samordning med närliggande distrikt beträffande tävlingsprogram DM-tävlingar ibland tillsammans med Södermanland

13 13 Vilket samarbete finns mellan klubbarna? I så fall mellan vilka klubbar? Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten Gemensamma träningar i väster (Orion, Dacke, Vittus) Viss gemensam träning i öster (Skogsfalken, Stigmännen, Vilse och OLgymnasiet) Samarbete mellan alla klubbar typ ungdomsaktiviteter som SSM, GM, USM mm Samarbete mellan klubbarna och BTH vad avser träningar (Huvudsakligen i öster) Alla klubbar samverkar Kretsorientering för ungdomar i olika kretsar, tex Falu- och Siljanskretsen. Veteranorientering arrangeras varje vecka. Träningssamarbete och samarbete kring större arrangemang. Detta skulle kunna utvecklas. På nästan alla plan, Gemensamma resor till tävlingar utanför distriktet. Gemensamma stafettlag vid tävlingar utanför distriktet Arrangemang: Ödmården/Oslättforspojkarna Träningsserie Allamansluff: OK Hammaren, Järbo OK, Storviks IF Träningsserie Veck-O-turen: Gävle OK, Valbo AIF, Skutskärs OK, Oslättforspojkarnas IK, OK Ödmården Nattcuper under vintern: Gävle OK, Valbo AIF, Ok Hammaren Funktionärer vid FjällO kommer från Östersunds OK, Fältjägarnas IF, Brunflo IF, OK Storsjön och OK Silvanus. Vålådalens 3 dagars är ett samarrangemang av Östersunds OK (huvudansvarig) och Vålådalen SK. Samarbetet mellan klubbarna i Östersundsområdet är bra. I projektform i samband med arrangemang, framför allt Tour de Medelpad. Samtliga 8 har varit med. Gemensamma teknikträningar för alla klubbar, planeras av Nils-Göran Olsson och genomförs av Sundsvalls OK, Selånger SOK, VK Uvarna, Njurunda OK, Timrå SOK. Natt-Cup för alla klubbar, arrangeras av 5-6 klubbar. När-OL och veteran-ol I Luleå finns ett utvecklat träningssamarbete, likaså i Boden. Skåne Arrangörssamverkan vid ex-vis dubbelarr, stora arrangemang typ Sydsvenska 7- manna och Påskpaket. Ungdomstävlingar, KretsM och KM, samt ungdomsläger OK Kompassen-Örkelljunga FK Hässleholms OK-Vittsjö OK Lunds OK-Malmö OK OK Silva-Rävetofta OK Tormestorps IF-OK Tuvan Hästveda OK-OK Torfinn-OK Gynge

14 14 Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland Småland är uppdelat i 8 zoner och dessa zoner har varje år årsmöten och andra möten. Tränings- och tävlingssamverkan mellan grannklubbar. Zoner: Ett stort antal samarbeten - t.ex. dela på lördag/söndagarrangemang Kartsamarbeten Träningssamarbeten (Elitmiljön) OK Hällen - Nyköping träning Katrineholms OK - OK Tjärnen tävling Arrangörsförening Förekommer träningssamarbete i flera olika konstellationer. Resor till större tävlingar samordnas med OK Tyr som samordnare. Flera tävlingar arrangeras över klubbgränserna. Det finns ett flertal samarbeten bl.a. på temat arrangemang, träning, tävling, utbildning och vi bedömer att flertalet aktiva föreningar ingår i någon form av samarbete. Ett exempel är pensionärsorienteringar som arrangeras regelbundet på flera håll (även över distriktsgränserna) Serietävlingar mellan Ö-viksklubbarna och ungefär samma koncept mellan Ådalsklubbarna Klubbarna i Örebro KFUM, Hagaby och Almby, har genomfört ett antal gemensamma ungdomsträningar. OK Milan i Nora arrangerar Poängtävlingar där många från andra klubbar deltar. Veteranorientering arrangeras varje vecka under säsong av flera olika klubbar och där deltagarna representerar olika klubbar. Vi har under de senaste åren satsat på en elitmiljö för främst juniorer och unga seniorer med gemensamma träningar o andra aktiviteter. NOK, Norrköpingsregionen (Finspång, Söderköping, Valdermarsvik) arrangemang-mästerskap, ungdomsserie. Fördelning av kartbidrag. O-Ringen i Linköping där klubbarna i Linköpingsregionen arrangerar gemensamma träningar, närtävlingar, ungdomsserie. Västra delen: ungdomsserie, kretsmästerskap, träningar. Veteran-OL. De södra klubbarna i Smålandssamarbete Vilket samarbete finns mellan klubbar över distriktsgränserna? I så fall mellan vilka klubbar? Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Vilse, Skogsfalken, Stigmännen har visst samarbete med klubbar i nordöstra Skåne. Medarrangörer i O-Ringen Skåne SAKO (träningsorienteringar och tävlingsserie för ungdomar), veteranorienteringar, PreO i Väst

15 15 Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Första hand mellan klubbar där utflyttade gotlänningar hamnar som vill hålla kontakten med sin moder förening. Utbytet är i första hand träningspaket Gotlands Bro OK har ett "gammalt" utbyte med "Sippovargarna" i Finland Gemensamma DM-tävlingar med Hälsingland vissa år. Diskussioner pågår om samarbete med Hälsingland i träningsserier På grund av de geografiska avstånden är det inget egentligt samarbete över gränserna. Inget regelbundet samarbete förekommer Norrbotten Intet! Även om vi för första gången sprang Stafett-DM i Västerbotten 2012! Skåne O-Ringen 2014, 23 Skåne- och Blekingeklubbar. Samverkan/byte av Ban- och tävlingskontrollanter OK Gynge-OK Torfinn-OK Älme-Markaryds FK Hästveda OK-Brosö OK-OK Stigmännen Karlshamn Tockarps IK-Helsingborgs SOK-Laholms IF Småland Höglandszonens föreningar har samarbete med Boxholms OK och OK 64 Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland Vet inte, inga särskilt uttalade OK Hierne och Åmotfors OK arrangerar årligen Morokulien 2 dagars i samarbete med Eidskog O-lag i Norge. SAKO - Ungdomsserie i ett samarbete mellan Bohuslän och Götaälvdalskretsen i Västergötland Samarbete över distriktsgränserna i samband med DM-arrangemang Dålig koll på detta. Vår elitmiljö är även öppen för personer från klubbar utanför distriktet, t.ex studenter. Veteran-OL se ovanstående. Vilka tankar har ni kring vår organisationsutredning? Hur vill ni att framtiden ska se ut? Blekinge Bohuslän-Dal Så länge vi har den struktur vi har idag med klubbarna, BTH och OL-gymnasiet är nog alla i distriktet nöjda med dagens organisation. Tyvärr blir vi i alla klubbar färre och färre som vill jobba ideellt som på lång sikt kanske det behöver förändras. Vi ser dock ingen nytta just nu i alla fall i att slås samman med ngt annat distrikt. Vi har bra verksamhet och fördelen med att det är nära till allt. Det största problemet är väl rekryteringen och hur klubbarna kan få hjälp med detta i form av skolkontakter mm mm. Här vore bra om det fanns resurser i länet för att hjälpa skolorna med OL-aktiviteter. Lokal förankring är livsviktig för OL-sportens framtid

16 16 Dalarna Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland I framtiden tror vi att samarbetet mellan föreningar måste utvecklas, inte minst för att de mindre föreningarna ska finnas kvar, något som vi tror orienteringssporten kan tjäna på. Det viktiga för en tre leds organisation att kommunikationen blir dubbelriktad så att "lägsta" nivå känner en delaktighet och möjlighet att påverka. Den centrala organisationen utnyttjar gemensamma resurser i de "egna" organisationerna. (ex. SOFT kansli och O-ringen). Utökat samarbete. Bättre samordning (central styrning från SOFT!) av tävlingsprogrammet En organisationsutredning för O-Sverige blir automatiskt anpassad för den södra delen av landet. Det är i sig inte fel då både barmarkssäsong och antalet orienterare är fler där. För vårt distrikt handlar det om att se till att orientering bedrivs både sommar och vinter utifrån de förutsättningar som vi har. I Östersundsområdet kommer det alltid att fungera. Svårare då i de andra delarna av länet. Vi vill fortsätta att arrangera FjällO och Åre har som bekant ansökt om att få arrangera O-ringen. Det är också viktigt att ta fram kartor över nya områden. Det underlag vi tagit del av gör det svårt att än så länge ha någon åsikt om den frågan. Måste tyvärr passa på denna viktiga fråga!! Hämta erfarenheter från de regioner som idag har ett väl fungerande samarbete och utbyte Småland ser gärna en oförändrad framtid när det gäller distriktsindelning. Vill ha kvalitésäkrade tävlingar på kvalitésäkrade kartor. Naturligtvis vill vi se orientering på TV, men det får inte gå ut över att förbundet har ett övergripande ansvar för att alla distrikt har en samsyn på hur tävlingarna ska arrangeras och hur kartan ska se ut. Just nu är det bättre att fokusera på samverkan i olika frågor ex. bokföring och annan administration än att slå ihop distrikt och deras olika kulturer vilket kan ta väldigt mycket energi. Bra att ha en öppenhet i projekt och aktiviteter som släpper in de distrikt som är svagare. Bra om de utbildningar som behöver hållas över hela landet har en gemensam plan så att de blir mer likvärdiga ex. för banläggare och andra arrangörsfunktioner. De distrikt som har anställd personal kan erbjuda andra distrikt delar av tjänsten. Bra att det blir bättre insyn i arbetet med OL-utveckling. Framtiden: Att antalet orienterare ökar de där 5 procenten varje år.

17 17 Örebro Östergötland För vår del är vi rätt nöjda med hur vår organisation fungerar idag. Våra årliga distriktskonferenser fungerar bra med bl.a. externa utbyten och stort deltagande inklusive engagemang. Vi har ett bra samarbete med SISU. Där vi har lite svårt att rekrytera kompetens för samordning är inom kartkommittén. Det är i princip aldrig fel att tänka i nya banor. För ÖOF:S önskar vi inte någon regionindelning där distrikt slås samman. I vart fall inte där distrikten är av egen styrka är livskraftiga. Visst samarbete över distriktgränserna är dock ej fel. Närheten till klubbarna är A och O. Kanslist är ej ett måste. Frågor till distrikt som ej har anställd personal: Finns det intresse att anställa personal Blekinge Skulle just nu vara för att arbeta i skolorna med OL. Annars finns inget behov utan vi löser det ideellt. Gästrikland Nej Medelpad Om de ekonomiska förutsättningarna skulle finnas. Norrbotten Nej Uppland Nej Örebro Nej, ingen egen. Däremot gör vi periodvisa liknande insatser, vi har t.ex. betalat för deltidstjänsten Elitmiljöutvecklare men den personen har annan arbetsgivare. Östergötland Nej! Jämtland-Härjedalen I så fall begränsat Vilka ekonomiska förutsättningar har ert distrikt att anställa personal Blekinge Inga Gästrikland Inga Medelpad Inte tillräckliga i dagsläget. Kostnaderna att ha en anställd skulle riskera att dränera ekonomin inom ett till två års tid. Norrbotten Det blir i så fall att avkräva klubbarna "lönebidrag"! Uppland Inga Örebro Små. Den anställde skulle i så fall helt bekostas av distriktets klubbar eller andra bidrag / externa finansiärer. Östergötland Vi har god ekonomi, men skulle inte klara att ha samma höga ambition vad gäller ungdoms- och juniorverksamheten om vi hade anställd personal. Dessutom fungerar det ideella engagemanget utmärkt. Jämtland-Härjedalen Distriktets ekonomi är god. En anställning förutsätter ökade intäkter eller bidrag vilket sannolikt inte är möjligt.

18 18 Har Ert distrikt haft anställd personal tidigare Blekinge Ja, på talet Gästrikland Ja på 80-talet. Jämtland-Härjedalen Ja Medelpad Ja Norrbotten Ja, på 80-talet. Uppland Ja Örebro Ja. På 100% fram till runt 2002 och på 50% fram till runt 2008 Östergötland Ja. Om ja, varför upphörde anställningen Blekinge Antagligen ekonomiska skäl Gästrikland Möjligheten till finansiering via bidrag upphörde. Jämtland-Härjedalen För cirka 10 år sedan gjordes ett försök med elitsatsning. Det skulle finansieras av ett antal samarbetspartner vilka inte fullföljde sina åtaganden. Medelpad Framför allt ekonomiska skäl. Norrbotten Pensionsavgång Uppland Ekonomi Örebro Det blev för dyrt och vi ansåg att det inte fanns något större behov. Östergötland Ekonomi Vilka tänkbara arbetsuppgifter skulle Ert distrikt vilja få hjälp med av anställd personal Blekinge Rekrytering och skolverksamhet Gästrikland Planering av ungdomsverksamhet. Upprätta tävlingsprogram. Utbildning, planering och genomförande Jämtland-Härjedalen I första hand att se till att orientering bedrivs i hela distriktet. Marknadsföring, utbildning och målinriktade insatser mot skolor. Distriktet är glest befolkat med långa avstånd vilket är ett hinder. Dessutom är barmarkssäsongen kort. Å andra sidan finns SkidO som dock utövas av för få. Medelpad Administration och ekonomi. Norrbotten Känner inget behov av sådan hjälp! Uppland Örebro Vet ej Östergötland Möjligtvis kursverksamhet.

19 19 Kan Ert distrikt tänka se att samarbeta med/dela en tjänst med annat distrikt Blekinge Ja Gästrikland Ja Jämtland-Härjedalen Ja Medelpad geografiska förutsättningarna gör att det kan bli långa avstånd mellan klubbar, distrikt och kansli, vilket vi ser som en stor nackdel. Norrbotten Finns det intresse i Västerbotten och de kan övertyga oss om nyttan, är det givetvis möjligt. Uppland Örebro Tror i dagsläget inte att det finns något behov Östergötland Nej! Om ja, förslag på distrikt där ni önskar samarbeta Blekinge Skåne och Småland där det skulle medföra kortare avstånd mellan klubbarna Gästrikland Hälsingland i första hand. Även övriga granndistrikt aktuella. Jämtland-Härjedalen I så fall Ångermanland eller Medelpad Medelpad Distrikt som liknar vårt är Blekinge och Gotland. Norrbotten Västerbotten Uppland Örebro Östergötland Frågor till distrikt med anställd personal: Antal anställda och omfattning Bohuslän-D 1 st med 50% tjänstgöring Dalarna 1 anställd på 50% Gotland En anställd på 70 % Skåne 1 administratör c:a 50% Under projektet Skånemodellen (2012 fram till O-Ringen 2014) finns 5-7 kretstränare timarvodesanställda med varierande antal tim/mån/säsong. Småland 1 anställd på 100% Stockholm 2,25 Södermanland 1 anställd på 50% Värmland 1 konsulent på 50%. Västergötland 3 personer på totalt 185 procent Ångermanland 1 Heltidsanställd

20 20 Arbetsuppgifter Bohuslän-D Styrelsens förlängda arm, hemsida, bokföring, fakturering, materialuthyrning, kontakter med klubbar, SOFT, SISU m.m., allehanda kontorsgöromål, Dalarna Samordning; föreningar, läger, resor, utbildningar m.m. Administrativa arbetsuppgifter Hemsidan Gotland Framförallt inriktning mot ungdom och gemensamm adm. Skåne Administratör: Bemanna Skånes OF kansli Fakturering/bokföring/ekonomiuppföljning Planera styrelsemöten och årsmöte, vara protokollsekreterare Planera kurser, konferanser, föreningsledartäffar etc Sammanställa verksamhetsberättelse Bistå PR-kommittén med sammanställning och distribution av tryckta tävlingsprogram och OL-kalender Följa upp tävlingsrapportering från skånska arrangörer Handlägga utmärkelseregister Handlägga DM-plaketter Webbmaster för Skånes OF hemsida Är utbildningsansvarig Småland Administrativ hjälp till styrelse och kommittéer enligt upprättad verksamhetsplan. Stockholm Alla förekommande Södermanland Värmland Administation, klubbkontakter, hjälpa klubbarna med idrottslyftsfrågor, förbereda olika forum (OL-galan/Forum, årsmöte mm), boka transport och logi till olika resor, sekreterare på styrelsemöten. Västergötland Verksamhetsplan för 2013 se: l.pdf Vi hänvisar även till denna länk när det gäller frågan om förbundets arbetsuppgifter Ångermanland Allt som har med orientering att göra

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN 2016 Verksamhetsidé- mål och inriktning Budgetförslag Orientering är: - En tuff och utmanande idrott - Social gemenskap och kamratskap över klubb- distrikt

Läs mer

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Verksamhetsplan 2014-2015... 4 Verksamhetsidé

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Orienteringens idé Orientering är: En tuff idrott med höga krav på god fysik och starkt psyke. En spännande tävlingsidrott för barn och vuxna i alla åldrar. En rolig motionsform med

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 1 Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 Klubbens verksamhet bedrivs i enighet med Policy för Ringsjö OK, som bland annat innebär att vi arbetar mot alla former av droger, tobak, narkotika och dopning. Egna

Läs mer

Arbetsordning 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund

Arbetsordning 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Arbetsordning 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Arbetsordning 2014-2015... 4 Organisation...

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Örebro 2017-03-08 Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Svensk orienterings vision är att vara världens bästa idrott. Med denna vision som grund vill orienteringsrörelsen växa och attrahera

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 KLUBBENS VERKSAMHET BEDRIVS I ENIGHET MED POLICY FÖR RINGSJÖ OK, SOM BLAND ANNAT INNEBÄR ATT VI ARBETAR MOT ALLA FORMER AV DROGER, TOBAK, NARKOTIKA OCH DOPNING. EGNA

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015 Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Utgångspunkter Utgångspunkter för verksamhetsplanen är dels ÖOF:s dokument Verksamhetsmål och ansvarsområden antaget

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 1-2015 Måndag 26 januari 2015, kl.18:30 Istrums klubbstuga Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Björn Öberg Fredrika

Läs mer

I skogen från Värmlandslägret 2013

I skogen från Värmlandslägret 2013 Offensiv Orientering i Värmland 2014 Våra Ledstjärnor: Gemenskap Glädje Hälsa Utmaning Tävla Omslagsbild: Elever från Norrstrandsskolan i Karlstad får här prova på enklare orienteringsövningar i VOF s

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

OK Renen. Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer

OK Renen. Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer OK Renen Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer 2016-04- 17 Förslag på kommittéer ü Arrangemangs ü Ungdoms ü Tränings- och tävlings ü Bredd ü SkidO ü Cykel ü Information- och marknadsförings ü Klubblokals

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2014

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2014 Västergötlands Orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014 Om dokumentet Det du nu håller i din hand är Västergötlands Orienteringsförbunds verksamhetsplan för 2014. Avsikten med dokumentet är att tydliggöra

Läs mer

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla Valberedningen Lennart Brattgård ordförande - Stockholm lennart@brattgard.se 0705-43 82 91 Sara Forsberg - Kolmården sara_nordvall_forsberg@yahoo.se 0767-93 73 41 Ann Larsson - Sundsvall annlarsson1@gmail.com

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås.

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås. Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 1-2016 Måndag 18 januari 2016, kl.18.30 Ymergården, Borås Närvarande Ledamöter Tävlingskommittén Verksamhetsledare Konsulent Kanslist Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

09.00-09.30 Kaffe och samling 09.30-10.15 Information från SOF, (Nytt från SOFT, Senaste nytt ang O-ringen, Nya tävlingsavgifter mm, info UK) 10.30- Vad vill SOFT (Se utskickat material) Verksamhetsplanen

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2011 VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2011 VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Västergötlands Orienteringsförbund Verksamhetsplan 2011 VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND VOF Organisation Frågan om hur VOFs organisation ska se ut och fungera framöver har behandlats noggrant under

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan.

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan. Solna 2012-08-14 Fadderutbildningar hösten 2012 Hejsan. Nu har SIBF:s Styrgrupp för Nationellt Rekryteringsprogram (NRP) kommit så långt i planeringen att vi mer definitivt kan gå ut med information om

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Orienteringsförbund. Verksamhetsberättelse 2015

Jämtland/Härjedalens Orienteringsförbund. Verksamhetsberättelse 2015 Jämtland/Härjedalens Orienteringsförbund Verksamhetsberättelse 2015 Jämtland-Härjedalens Orienteringsförbund (JHOF) är anslutet till Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och till JHOF är följande 14 föreningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL VERKSAMHETSPLAN 2008 VALLENTUNA-ÖSSEBY OL GRUNDER Vallentuna-Össeby orienteringslöpare (VÖOL) är en orienteringsklubb som verkar främst inom Vallentuna kommun och som skall ta tillvara svensk orienterings

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 ÖOF 2011 2011-02-10 (Budgeterade kostnader inom parentes) Verksamhetsplan 2011 Styrelsen 6-8 ordinarie Styrelsemöten

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

OLorganisationen. OK Alehof

OLorganisationen. OK Alehof OLorganisationen OK Alehof Innehåll Innehåll... 2 Orienteringssektionen... 3 Övergripande (ordförande)... 3 Ekonomi (kassör)... 3 Utrustning:... 4 Träffar och Utmärkelser:... 5 Utbildning-Ledare... 5 Egna

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 13 augusti 2014 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sune Andersson Sören Johansson Britt-Marie

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

Det här är det fösta infobladet från Västerbottens Orienteringsförbund 2012.

Det här är det fösta infobladet från Västerbottens Orienteringsförbund 2012. INFOBLAD #5 Det här är det fösta infobladet från Västerbottens Orienteringsförbund 2012. Innehållet i bladet denna gång visas i förteckningen nedan. Nästa styrelsemöte är den 24 april. Det finns även inlagt

Läs mer

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i Malmö Sjöbo Kristianstad Helsingborg - Lund har under hösten 010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Ledare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Välkommen till ordförandekonferens 2014

Välkommen till ordförandekonferens 2014 Välkommen till ordförandekonferens 2014 Verksamhetsinriktning och mål Ska leda till att övergripande mål och visioner uppnås Verksamhetsinriktning (Vision 2021) fastställs av förbundsmötet Budget 2014-2016

Läs mer

Idrottsprojektet Bättre golf för alla!

Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1 Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1.1 Bakgrund Golfklubbarna i Sverige bestämmer vad Svenska Golfförbundet har för uppdrag, vision och idrottsmål. En av alla dessa uppdrag och idrottsmål är att

Läs mer

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017 1 HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Verksamhetsplan 2017 2 Innehåll Verksamhetsplan ungdom 3 Verksamhetsplan PreO 4 Verksamhetsplan MTBO 5 Verksamhetsplan tekniska kommittén 6 Bilagor Resultatbudget 3 Verksamhetsplan

Läs mer

Projektet Bandyförbundets framtida organisation. Projektplan. Bakgrund och nuläge

Projektet Bandyförbundets framtida organisation. Projektplan. Bakgrund och nuläge Projektet Bandyförbundets framtida organisation Projektplan Bakgrund och nuläge s styrelse beslutade den 14 oktober 2010 att tillsätta en projektgrupp för att lägga fram förslag till förbundets framtida

Läs mer

Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda

Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda 2015-03-31 17.1 BFF: s bestämmelser Förening som nödgas lämna w.o. ska kontakta kansli eller TK-ledamot INNANw.o. lämnas. Uteblir förening två

Läs mer

Svensk orientering 2012-2013. Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång

Svensk orientering 2012-2013. Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång Svensk orientering 2012-2013 Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång Intresset för O-Ringen i Boden 2013 är stort. Den 1 november hade 5 022 deltagare anmält sig. Ekonomiskt utfall 2012 Budget

Läs mer

Välkomna till. UngO teket. Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING. ungoteket.se

Välkomna till. UngO teket. Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING. ungoteket.se Välkomna till UngO teket Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING UngO teket Om UngOteket på 30 sekunder Är du en ung orienterare som vill lära dig mer om vad som händer bakom

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 330, , 5. Förbundsstyrelsens propositioner till Förbundsmötet 2010

Styrelseprotokoll nr 330, , 5. Förbundsstyrelsens propositioner till Förbundsmötet 2010 Styrelseprotokoll nr 330, 2010.02.24, 5 Förbundsstyrelsens propositioner till Förbundsmötet 2010 1 Ny regional organisation Bakgrund Inom Gymnastikförbundet har en process pågått under hela 2000-talet

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND Verksamhetsplan för Stockholms Fäktförbund 2013 Allmänt Stockholms Fäktförbund, grundat 1945, har som uppgift att verka för fäktsportens utveckling i Storstockholmsområdet. Förbundet

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 26 januari 2015 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist Elisabeth

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Sida 1 (9) NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planerinskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Tisdag 16 juni 2015 O-Camp, Tånga Hed, Vårgårda

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Tisdag 16 juni 2015 O-Camp, Tånga Hed, Vårgårda Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 4-2015 Tisdag 16 juni 2015 O-Camp, Tånga Hed, Vårgårda Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Charlotte Österman, Björn Öberg,

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Verksamhetsberättelse SöIBF:s styrelse 2015/2016

Verksamhetsberättelse SöIBF:s styrelse 2015/2016 Verksamhetsberättelse SöIBF:s styrelse 2015/2016 Styrelsen har den gångna säsongen bestått av ledamöterna Jan Berg, Björn Landin, Marie Strömfalk och Jörgen Lidström. Suppleanter har varit Stefan Johansson

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté

Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet. Svenska Handbollförbundets styrelse. Utbildningskommitté Organisationsbild utbildning Styrdokument för SHF:s utbildningsverksamhet Svenska Handbollförbundets styrelse Utbildningskommitté Arbetsgrupper - Elithandboll - utbildning - Tränarskolan - Domarutbildning

Läs mer

1-2 1-2. Ola Kåberg redovisade det aktuella läget kring framtiden och nytt avtal. Läget inför 2014 ska redovisas vid ett senare tillfälle

1-2 1-2. Ola Kåberg redovisade det aktuella läget kring framtiden och nytt avtal. Läget inför 2014 ska redovisas vid ett senare tillfälle Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 4/2013 (542) Datum och tid Plats 2012-10-21 kl 18.00 20.15 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård Leif Carlsson Erik Daniels Gunnar Grönkvist Eidar Lindgren Mette Petersson

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

GRUPP A. Dag Datum Tid Anläg Hemmalag Bortalag Resultat

GRUPP A. Dag Datum Tid Anläg Hemmalag Bortalag Resultat TV-pucken 2000 Grupp A GRUPP A Dag Datum Tid Anläg Hemmalag Bortalag Resultat Onsdag 2000-10-11 11.00 Stallet Örebro Län Skåne 1-0 (0-0,1-0) Onsdag 2000-10-11 12.45 Stallet Stockholm Vit Stockholm Röd

Läs mer

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1)

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) TV-pucken 1998 Grupp A Åkers Ishall, Åkers Styckebruk 07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) 07/10 Ångermanland

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Underlag för distriktets Genomförandeplan 2011 och preliminära mål Smålands FIFs svar

Underlag för distriktets Genomförandeplan 2011 och preliminära mål Smålands FIFs svar Underlag för distriktets Genomförandeplan 2011 och preliminära mål 2012-13 Smålands FIFs svar Fokusområde 1 Elit och landslag Ansvarig från Smålands FIF: Ingen utsedd (ännu?) Hur många finalkandidater

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2017-03-20 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 1/17 Tid och plats Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

Protokoll nr 5, den 28 oktober 2015 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 5, den 28 oktober 2015 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 5, den 28 oktober 2015 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Peter Sjöbom Helene Cardell Olof Fraenell Thomas Engberg Plats: Skedvik 113 Tid: Onsdag 28 oktober kl 18-22 Kvällen inleddes

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

FBI TULLINGE. Styrning och beslutsordning

FBI TULLINGE. Styrning och beslutsordning FBI TULLINGE Styrning och beslutsordning Förord Målsättningen med detta dokument är att skapa tydlighet gällande föreningens styrning och beslutsordning för att därmed underlätta beslutsfattandet i den

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 8

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 8 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 8 Tid och plats Idrottens Hus i Karlstad, onsdagen den 30 oktober 2013 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008 Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1996) Solna Till SDF

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1996) Solna Till SDF Solna 2014-08-21 Till SDF U19- och U17-serierna 2015 Översänder information om U19 och U17 med bland annat fördelning över antalet platser per SDF i ovanstående tävlingar år 2015. (Tilldelningen av platser

Läs mer

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1995) Solna Till SDF

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1995) Solna Till SDF Solna 2013-08-15 Till SDF U19- och U17-serierna 2014 Översänder information om U19 och U17 med bland annat fördelning över antalet platser per SDF i ovanstående tävlingar år 2014. (Tilldelningen av platser

Läs mer

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet.

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet. SOFT (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar

Läs mer

Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga.

Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga. Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2013-10-26--27 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning 1. Konferensens öppnande Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21

VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21 VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21 I Göteborgsdistriktet arbetar vi föreningar och förbund tillsammans under namnet Göteborg Friidrott utifrån nedanstående vision och verksamhetsidé.

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Kommittéanvisningar. Allmänna riktlinjer. Senior- och juniorkommittén. Huvudsyftet för kommittén är: Delsyften är:

Kommittéanvisningar. Allmänna riktlinjer. Senior- och juniorkommittén. Huvudsyftet för kommittén är: Delsyften är: Kommittéanvisningar Allmänna riktlinjer Kommittén ska på styrelsens begäran lämna in budgetförslag och verksamhetsplan i tid inför klubbens budgetprocess. Kommittén ansvarar för att föra ut relevant information

Läs mer

Information Ronneby Orienteringklubb

Information Ronneby Orienteringklubb Information Ronneby Orienteringklubb 2012 Välkommen till Ronneby OK:s orienteringsträningar på måndagar våren 2012! Måndagen den 26 mars startar Ronneby OK:s ungdoms- och nybörjarträningar igen. Alla gamla

Läs mer