Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara."

Transkript

1 1 ENKÄT Svenska Orienteringsförbundet har fått i uppdrag av förbundsmötet 2012 att bl a utreda frågan om hur man kan förbättra och effektivisera arbetet med distrikt och regioner. (motion nr 21 till förbundsmötet 2012) Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara. Sedan kommer frågor till dels de distrikt som idag har anställd personal och dels frågor till de distrikt som idag inte har anställd personal. Frågor som bör besvaras av alla distrikt: Distrikt: Uppgiftslämnare: Mobil: Mail: Några faktafrågor Antal föreningar i distriktet Antal aktiva föreningar Antal arrangerande föreningar Antal starka föreningar Antal föreningar med elitverksamhet Antal ledamöter i er distriktsstyrelse

2 2 Antal Föreningar Aktiva Arrange. Starka Elit Styrelseled Blekinge (1 vakant) Bohuslän-Dal Dalarna Gotland ? 8 Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland Finns det någon uttalad strategi vid tillsättningen av styrelseledamöter? Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten Helst en från varje klubb Kön och geografi Spridning i ålder och intresseområden inom vår verksamhet. Olika erfarenheter. Representation från samtliga föreningar, jämn fördelning mellan kön och ålder Nej Att klubbrepresentationen är hygglig och att styrelsen föryngras Spridning mellan klubbarna. Intresse och kompetens. Ingenting utöver det vanliga med spridning (geografiskt/åldersmässigt) och könsneutralt

3 3 Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland En styrelserepresentant skall ingå i/vara ansvarig gentemot styrelsen för respektive kommittéverksamhet. Som t ex verksamhetsrapportering och ekonomiuppföljning Utdrag ur SmOF stadgar 20 Sammansättning mm SmOF:s styrelse består av ordförande och sex övriga ledamöter. Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga ledamöter för en tid av två år. Av de övriga ledamöterna väljs varje år hälften. Styrelsen skall bestå av minst 3 personer av varje kön. Styrelsen utser bland de av OF-möte valda ledamöterna en vice ordförande, sekreterare och kassör. Nej Ja. Geografisk, kön och kompetens Spridning bland klubbarna och geografiskt i distriktet Geografisk spridning samt genusperspektiv Valberedningen är tillsatt så att det finns en person från varje del av distriktet. Uppdraget är att få med ledamöter från samtliga 9 kretsar och med en blandning av unga och gamla, män och kvinnor. Valberedningen försöker så gott det går att följa SOFT:s rekommendationer Ja, vårt önskemål är att någon från respektive kommitté även ska vara med i styrelsen. Det gäller i alla fall de kommittéer med mycket verksamhet, ungdomskommittén och tävlingskommittén. Övriga är kontaktpersoner mot någon av de övriga kommittéerna. Valberedningen har till uppgift att åstadkomma en geografisk spridning av tänkta ledamöter, samt en jämn fördelning av kön. Finns det kommittéer? I så fall vilka och hur många ledamöter i varje kommitté? Blekinge Bohuslän-Dal Ungdom 5 st Junior/Elit 5 st Tekniska 5 st PreO 5 st SkidO 3 st Nej, verksamheten läggs ut på olika personer och klubbar. Ungdomsaktiviteter (gemensamma) fördelas årligen IP-skogen finns ett gemensamt ansvar för (IP-skogen-grupp) Kartansvarig, markkontaktman finns i distriktet. Pre-O, MTB och Skid-O finns kontaktpersoner för.

4 4 Dalarna Tekniska kommittén, inkl. MTB-O: 9 Ungdomskommitté: 7 Skid-OL-kommitté: 6 Kartgruppen: 4 Gotland Tävling Ungdom-USM grupp Elitkommitté Information Marknadsföring Inte fastställt antal, utgår från att varje förningar representeras i de kommittéer som de har intresse i/av Gästrikland Jämtland- Härjedalen Inga kommittéer För ungdomsverksamheten har vi en fristående organisation med representanter från de klubbar (6 st) som har ungdomsverksamhet. Planering och genomförande av verksamheten görs av denna organisation med beslutad budget inom GOF som ram Inga kommittéer finns Medelpad Tävling skido ungdom 5-8 ledamöter per kommitté. Norrbotten Ungdom 4 Tävling 4 Kart/Mark 3 Skåne Ungdomskommitté 6 Junior-/elitkommitté 9 PR-kommitté 3 Teknisk kommitté 5 Breddkommitté 3 Kart-/markkommitté 3 Datagrupp 4 Småland Tävlingskommitté 7 ledamöter + sju fasta handläggare med specialområden Motion/Friskvårdskommitté 5 ledamöter Ungdom/Juniorkommitté 6 ledamöter + fem fasta handläggare med specialområden Stockholm Skidorientering 3 Ungdom 5 Junior 5

5 5 Södermanland Ungdom 6 st Elit 1 st Arrangemang 4 st Uppland Elit 1 Ungdom 6 PreO 6 SkidO/MTBO 4 Teknik 6 Värmland Värmland Junior Team 3 st Ungdom 7 st Tävling 8 st Kart/Mark 9 st Elit 3 st Rekrytera/Utbildning/Naturpasset 1 st Valberedning 3 st Västergötland Tävlingskommitté 7 personer Kartkommitté 3 personer Ungdomskommitté ca 35 ledare mellan år fördelade på olika projekt Vi har ingen elitkommitté men vi jobbar med frågorna Ångermanland Kart & Mark 5 st Örebro Elit 5 st Ungdom 3 st Tävlingskommitté 5 st Elitkommitté 6 st Ungdomskommitté 6 st Kartkommitté 3 st MTB-O/SkidO 3 st Vi har på försök även startat en Motionskommitté Östergötland Ungdomskommitté 5 Juniorkommitté 2 Arrangemangskommitté 7 Representant för ungdomskommittén är adjungerad till styrelsen. Arrangemangskommitténs ordf. är styrelseledamot.

6 6 Vilka arbetsuppgifter har distriktet under verksamhetsåret? Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten Skåne Tävlingsplanering, samordning utbildning, samordning ungdoms- och elitverksamhet, kontaktorgan klubbar-soft Föreningsledarträff, lägerverksamhet, utbildningar, resor till allehanda tävlingar, arrangera DM m.m. Stödja ungdom, förenings och elitverksamhet. Verka för att ungdomar och juniorer i mindre klubbar ska ha möjlighet att t.ex. åka på läger och gemensamma aktiviteter. Därför arrangeras ett flertal sådana för olika målgrupper. Utveckla alla fyra idrotterna. Arrangera Dala-offensiven Anställd kanslist för samordning Arrangera utbildningar Kontaktytan mellan SOFT, RF-DF, Region, län och föreningar. Samordning av verksamhet där så är möjligt, ansvarar för den gemensamma verksamhetsplaneringen Genomför årligen 2-3 öppna arrangemang av olika karaktär Samordning inom tävling (tävlingsprogrammet) teknik (gemensam utrustning t ex SportIdent-enheter) elit (träning, resor till NM) ungdom (se fråga ovan) Arrangerar föreningsledarträff (planering och uppföljning av verksamheten) och årsmöte Att anordna ett O-ting på våren och ett på hösten till vilka alla klubbar bjuds in. Att arrangera Fjällorienteringen. Att samordna tävlingsprogrammet för distriktet. Att anordna utbildningar i samråd med klubbarna och SISU. Att i övrigt hålla ihop O-verksamheten i distriktet (alla discipliner). Samordning och samplanering. Fördela arrangerandet gemensamma aktiviteter Tävlingsprogram på kort och lång sikt Medaljer och utmärkelser (främst DM) Kartutveckling Arrangerar resor (Barentsmästerskap och USM) Tävlingsarrangemang, konferenser, kurser, planera tävlingsprogram tillsammans med övriga distrikt i regionen, trycka och publicera tävlingsprogram med inbjudningar för distriktets tävlingar, ge ut OL-kalender med data om styrelse, kommittéer, klubbar, media, krets- och breddarrangemang, aktivitetsplaner för vissa kommittéer, kansliverksamhet. Samordna uttagning av "Lilla Landslaget" till Baltic Junior Cup.med Blekinge och Halland

7 7 Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland SmOF Verksamhetsplan upprättas varje år av styrelse och resp kommittéer: I stort sett alla förekommande Utbildning och Info via kommittéer och konsulent Respektive kommitté har mål för sin verksamhet och genomför ett antal aktiviteter. Se även distriktets verksamhetsberättelse för 2012 Förstår inte frågan Se VP folder på adress Text från vp och Målstegen Hjälpa föreningarna i distriktet. Distriktet arrangerar bl.a. en mängd tävlingar och träningar samt en hel del utvecklingsarbete. Styrelsen representerar som bl.a. prisutdelare på DMtävlingarna samt delar ut olika typer av utmärkelser till tävlande och ledare. När större event skall genomföras så har styrelsen ett ansvar att delta vid samordning och genomförande av dessa större projekt. Förvaltande uppgifter Planera/genomföra genom ungdoms- och juniorkommittéerna läger, träningar, tävlingsresor Träffar för klubbarnas ledare m.m. Arrangemangskommittén: Sammanställer tävlingsprogram, utser tävlings- och bankontrollanter Utför kartkontroll Deltar i Länsstyrelsens samrådsgrupp Årlig tävlingskonferens Hur sker kontakterna mellan styrelsen och klubbarna i distriktet? Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Mejl och personlig kontakt. Fadderverksamhet, hemsida, mail, kansli Via mail, samt med hjälp av DOF:s kanslist. Styrelserepresentation Protokoll Mötesanteckningar Ordförande i föreningar deltar i minst ett styrelsemöte Ledarträffar Via mail och hemsida Via brev, mail och O-tingen Dessutom vid tävlingar och kontakter via telefon

8 8 Medelpad Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland Föreningsledarträff Samplaneringsmöte Projektgrupper I styrelsen finns 4 klubbar representerade, även om det inte är som klubbrepresentant man sitter där. Via hemsida och fysiskt i samband med tävlingar Tre föreningsledarträffar/år, konvent vartannat år Aktiv hemsida omfattande e-postkorrespondens Personliga kontakter/informella möten vid ex-vis tävlingar Kontakter mellan föreningar och SmOF kansli Information via mail och brev Direktkontakt i samband med kurser, konferenser och projekt Två föreningsledarträffar under året I övrigt direktkontakt med kansliet Konsulent på ½ tid Info-blad 6 st / år Telefon och maila kontakter Styrelsen besöker 2 föreningar/år Årsmöte Föreningsmöte Ting Hemsida och utskick Mail och telefon Vi finns också på Facebook och Twitter Flera möten arrangeras under året för att stärka kontakterna mellan styrelsen och klubbarna. De flesta kontakter sker via kansliet genom konferenser och andra aktiviteter, samt via hemsida, egen tidning, post och e-post. Facebook är en ny erfarenhet där vi försöker sprida nyheter och skapa aktivitet (just nu har vi 237 gillare). Till största delen via Vi arrangerar en föreningsledarkonferens varje höst där styrelsens ordförande och kassör träffar ordföranden i klubbarna i distriktet där aktuella frågor tas upp. I övrigt ingen större kontakt. Hemsida Två årliga ordförandekonferenser Styrelsen besöker ett antal klubbar varje år Ungdomsledarkonferenser Årsmöte

9 9 Vilka styrkor finns i distriktet? Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Bra klubbar med egen verksamhet. Enkla vägar för kommunikation, nära till allt och alla. Bra kontakter med SISU. Samverkan med BTH (Högskolan). OL-gymnasiet i Olofström. Bra kartor och många arrangemang. Landslagscoach, O-Ringencoach GS för VM arrangera stora arrangemang bra ungdomsverksamhet bra dialog styrelse-kommittéer (det sitter en från styrelsen med i varje kommitté) Flera stora föreningar samt en stark elitverksamhet. Av tradition ett starkt orienteringsdistrikt. Bra sammanhållning och samarbete mellan föreningar, korta kontaktvägar mellan föreningarna. Kansli med konsulent tjänst Erfarna tävlingsarrangörer även inom värdetävlingar. Korta geografiska avstånd. Bra samarbete mellan klubbarna t ex vid arrangemang, träningsserier. Styrkan står Östersunds OK för. Det är den klart största klubben som också har en bra och bred verksamhet. Förmåga att genomföra större arrangemang, och funktionärer som klarar av det. Många bra och rutinerade arrangörsklubbar. God ekonomi. Väl fungerande organisation. Bra dialoger styrelse-föreningar. Kansli med stor tillgänglighet. Jobbar med ungdomsdelaktighet och jämställdhet Bra arrangörer Bra verksamhet för elit, ungdom och äldre Distriktets orienteringsverksamhet är relativt heltäckande och det är svårt att peka ut några speciella styrkor Bra och stor ungdomsverksamhet på flera föreningar Utomordentlig elit God till gång till mark och bra kartor

10 10 Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland * Motion/Naturpass * Många bra tävlingar på kvalitetssäkrade kartor. * Ungdomsverksamheten blomstrar i många föreningar Många aktiva föreningar Många aktiva orienterare Väl fungerande kansli Unga ledare Utvecklingsfokus Utbildningsfokus Oftast mycket bra arrangemang, och föreningar som är villiga att lägga orienteringstävlingar. Ett väl fungerande kansli. Vår främsta styrka är närheten. Alla klubbar ligger geografiskt relativt nära varandra. En annan är att klubbarna generellt håller hög klass på tävlingsarrangemangen, både större och mindre. En tredje är Elitmiljöprojektet, ett arbete som startade upp efter O-Ringen 2010 och som nu under 2013 övergått i en ny fas där fler idrotter finns med och där Örebro Läns Idrottsförbund successivt tar över mer och mer av detta projekt. Bra ungdomsarbete. Hög kvalité på våra arrangemang gärna med kontinuerliga s.k. värdetävlingar. Hög kartstandard. Vilka Mötesforum finns - - Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Styrelsemöten och andra möten efter behov Hemsida "Vi träffas på tävlingarna" Årliga konferenser på hösten Inom region 1 träffas vi årligen på en höstkonferens Mejl-möten angående tävlingsutbudet Kommittédag, samverkan vid stora arrangemang, utbildning, mark & vilt, tävlingsplanering, kartforum, PreO i Väst

11 11 Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten kommitté och arbetsgrupper minst en gemensam ledardag i stort obefintlig gemensam avstämning i samband med centrala tävlingsansvarigkonferens och bl.a götlandsmästerskap Föreningsledarträff Årsmöte Telefonkontakt/mail med ordförande i Hälsingland, samarbete vid t ex gemensamma DM, resor till NM O-tingen En årlig träff med alla Norrlandsdistrikt på våren Föreningsledarträff Föreningsledarträff Samplaneringsmöte Projektgrupper Årligt möte med distrikten i Region 6 Föreningskonferens i nov Region 6-möte en gg/år Skåne Föreningsledarträffar Styrelsemöten Regionmöten Kommittémöten Årsmöte Småland Stockholm Inom Distriktet Årsmöte Novemberkonferens Websida, Facebook Kurser Inspirationsträffar Projekt Zonmöten Mellan distrikten Årlig regionskonferens mellan Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Även möte mellan tävlingsprogramansvariga under våren. Två föreningsledarträffar under året Granndistriktsträff Svealand

12 12 Södermanland Uppland Värmland Ordförandekonferens 1-2 /år Ungdomskonferens OL-gala/Forum varje år föreningsträff vartannat år kartträff varje år. SOFT ordförandeträff SOFT tävlingsforum granndistriktsträff. Arrangemangskonferens ordförandeträff vartannat år banläggarträff varje år Västergötland Ångermanland Örebro Kretsmöten samrådsmöten mellan kretsar Årsmöte föreningsledarkonferens Utbildningshelg ungdomsledarforum arrangemangskonferens (inkl. tävlingsledarträffar) möten inom olika projekt utbildningshelg GM-möte i samband med SOFTs tävlingskonferens samråd om tävlingsprogram föreningsledarträff 2 klubbar inbjuds till varje styrelsemöte ett regionmöte (region 6) varje vår Inom distriktet - Föreningsledarkonferens varje höst som innehåller både gemensam tid och fackvisa uppdelningar fördelat på Ordförande, Tävling/Karta, Elit, Ungdom och Motion/Breddverksamhet. De olika kommittéerna främst tävlingskommittén och ungdomskommittén ordnar träffar och utbildningar riktade till distriktets klubbar. Östergötland Mellan distrikten Vi deltar på Ordförande konferens och tävlingskommittén och ungdomskommitté deltar på verksamheter och olika utbyten mellan distrikten. Årsmöte Ordförande konferenser Styrelsemöten Styrelsekonferens med visionär inriktning viss samordning med närliggande distrikt beträffande tävlingsprogram DM-tävlingar ibland tillsammans med Södermanland

13 13 Vilket samarbete finns mellan klubbarna? I så fall mellan vilka klubbar? Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten Gemensamma träningar i väster (Orion, Dacke, Vittus) Viss gemensam träning i öster (Skogsfalken, Stigmännen, Vilse och OLgymnasiet) Samarbete mellan alla klubbar typ ungdomsaktiviteter som SSM, GM, USM mm Samarbete mellan klubbarna och BTH vad avser träningar (Huvudsakligen i öster) Alla klubbar samverkar Kretsorientering för ungdomar i olika kretsar, tex Falu- och Siljanskretsen. Veteranorientering arrangeras varje vecka. Träningssamarbete och samarbete kring större arrangemang. Detta skulle kunna utvecklas. På nästan alla plan, Gemensamma resor till tävlingar utanför distriktet. Gemensamma stafettlag vid tävlingar utanför distriktet Arrangemang: Ödmården/Oslättforspojkarna Träningsserie Allamansluff: OK Hammaren, Järbo OK, Storviks IF Träningsserie Veck-O-turen: Gävle OK, Valbo AIF, Skutskärs OK, Oslättforspojkarnas IK, OK Ödmården Nattcuper under vintern: Gävle OK, Valbo AIF, Ok Hammaren Funktionärer vid FjällO kommer från Östersunds OK, Fältjägarnas IF, Brunflo IF, OK Storsjön och OK Silvanus. Vålådalens 3 dagars är ett samarrangemang av Östersunds OK (huvudansvarig) och Vålådalen SK. Samarbetet mellan klubbarna i Östersundsområdet är bra. I projektform i samband med arrangemang, framför allt Tour de Medelpad. Samtliga 8 har varit med. Gemensamma teknikträningar för alla klubbar, planeras av Nils-Göran Olsson och genomförs av Sundsvalls OK, Selånger SOK, VK Uvarna, Njurunda OK, Timrå SOK. Natt-Cup för alla klubbar, arrangeras av 5-6 klubbar. När-OL och veteran-ol I Luleå finns ett utvecklat träningssamarbete, likaså i Boden. Skåne Arrangörssamverkan vid ex-vis dubbelarr, stora arrangemang typ Sydsvenska 7- manna och Påskpaket. Ungdomstävlingar, KretsM och KM, samt ungdomsläger OK Kompassen-Örkelljunga FK Hässleholms OK-Vittsjö OK Lunds OK-Malmö OK OK Silva-Rävetofta OK Tormestorps IF-OK Tuvan Hästveda OK-OK Torfinn-OK Gynge

14 14 Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland Småland är uppdelat i 8 zoner och dessa zoner har varje år årsmöten och andra möten. Tränings- och tävlingssamverkan mellan grannklubbar. Zoner: Ett stort antal samarbeten - t.ex. dela på lördag/söndagarrangemang Kartsamarbeten Träningssamarbeten (Elitmiljön) OK Hällen - Nyköping träning Katrineholms OK - OK Tjärnen tävling Arrangörsförening Förekommer träningssamarbete i flera olika konstellationer. Resor till större tävlingar samordnas med OK Tyr som samordnare. Flera tävlingar arrangeras över klubbgränserna. Det finns ett flertal samarbeten bl.a. på temat arrangemang, träning, tävling, utbildning och vi bedömer att flertalet aktiva föreningar ingår i någon form av samarbete. Ett exempel är pensionärsorienteringar som arrangeras regelbundet på flera håll (även över distriktsgränserna) Serietävlingar mellan Ö-viksklubbarna och ungefär samma koncept mellan Ådalsklubbarna Klubbarna i Örebro KFUM, Hagaby och Almby, har genomfört ett antal gemensamma ungdomsträningar. OK Milan i Nora arrangerar Poängtävlingar där många från andra klubbar deltar. Veteranorientering arrangeras varje vecka under säsong av flera olika klubbar och där deltagarna representerar olika klubbar. Vi har under de senaste åren satsat på en elitmiljö för främst juniorer och unga seniorer med gemensamma träningar o andra aktiviteter. NOK, Norrköpingsregionen (Finspång, Söderköping, Valdermarsvik) arrangemang-mästerskap, ungdomsserie. Fördelning av kartbidrag. O-Ringen i Linköping där klubbarna i Linköpingsregionen arrangerar gemensamma träningar, närtävlingar, ungdomsserie. Västra delen: ungdomsserie, kretsmästerskap, träningar. Veteran-OL. De södra klubbarna i Smålandssamarbete Vilket samarbete finns mellan klubbar över distriktsgränserna? I så fall mellan vilka klubbar? Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Vilse, Skogsfalken, Stigmännen har visst samarbete med klubbar i nordöstra Skåne. Medarrangörer i O-Ringen Skåne SAKO (träningsorienteringar och tävlingsserie för ungdomar), veteranorienteringar, PreO i Väst

15 15 Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Första hand mellan klubbar där utflyttade gotlänningar hamnar som vill hålla kontakten med sin moder förening. Utbytet är i första hand träningspaket Gotlands Bro OK har ett "gammalt" utbyte med "Sippovargarna" i Finland Gemensamma DM-tävlingar med Hälsingland vissa år. Diskussioner pågår om samarbete med Hälsingland i träningsserier På grund av de geografiska avstånden är det inget egentligt samarbete över gränserna. Inget regelbundet samarbete förekommer Norrbotten Intet! Även om vi för första gången sprang Stafett-DM i Västerbotten 2012! Skåne O-Ringen 2014, 23 Skåne- och Blekingeklubbar. Samverkan/byte av Ban- och tävlingskontrollanter OK Gynge-OK Torfinn-OK Älme-Markaryds FK Hästveda OK-Brosö OK-OK Stigmännen Karlshamn Tockarps IK-Helsingborgs SOK-Laholms IF Småland Höglandszonens föreningar har samarbete med Boxholms OK och OK 64 Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland Örebro Östergötland Vet inte, inga särskilt uttalade OK Hierne och Åmotfors OK arrangerar årligen Morokulien 2 dagars i samarbete med Eidskog O-lag i Norge. SAKO - Ungdomsserie i ett samarbete mellan Bohuslän och Götaälvdalskretsen i Västergötland Samarbete över distriktsgränserna i samband med DM-arrangemang Dålig koll på detta. Vår elitmiljö är även öppen för personer från klubbar utanför distriktet, t.ex studenter. Veteran-OL se ovanstående. Vilka tankar har ni kring vår organisationsutredning? Hur vill ni att framtiden ska se ut? Blekinge Bohuslän-Dal Så länge vi har den struktur vi har idag med klubbarna, BTH och OL-gymnasiet är nog alla i distriktet nöjda med dagens organisation. Tyvärr blir vi i alla klubbar färre och färre som vill jobba ideellt som på lång sikt kanske det behöver förändras. Vi ser dock ingen nytta just nu i alla fall i att slås samman med ngt annat distrikt. Vi har bra verksamhet och fördelen med att det är nära till allt. Det största problemet är väl rekryteringen och hur klubbarna kan få hjälp med detta i form av skolkontakter mm mm. Här vore bra om det fanns resurser i länet för att hjälpa skolorna med OL-aktiviteter. Lokal förankring är livsviktig för OL-sportens framtid

16 16 Dalarna Gotland Gästrikland Jämtland- Härjedalen Medelpad Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västergötland Ångermanland I framtiden tror vi att samarbetet mellan föreningar måste utvecklas, inte minst för att de mindre föreningarna ska finnas kvar, något som vi tror orienteringssporten kan tjäna på. Det viktiga för en tre leds organisation att kommunikationen blir dubbelriktad så att "lägsta" nivå känner en delaktighet och möjlighet att påverka. Den centrala organisationen utnyttjar gemensamma resurser i de "egna" organisationerna. (ex. SOFT kansli och O-ringen). Utökat samarbete. Bättre samordning (central styrning från SOFT!) av tävlingsprogrammet En organisationsutredning för O-Sverige blir automatiskt anpassad för den södra delen av landet. Det är i sig inte fel då både barmarkssäsong och antalet orienterare är fler där. För vårt distrikt handlar det om att se till att orientering bedrivs både sommar och vinter utifrån de förutsättningar som vi har. I Östersundsområdet kommer det alltid att fungera. Svårare då i de andra delarna av länet. Vi vill fortsätta att arrangera FjällO och Åre har som bekant ansökt om att få arrangera O-ringen. Det är också viktigt att ta fram kartor över nya områden. Det underlag vi tagit del av gör det svårt att än så länge ha någon åsikt om den frågan. Måste tyvärr passa på denna viktiga fråga!! Hämta erfarenheter från de regioner som idag har ett väl fungerande samarbete och utbyte Småland ser gärna en oförändrad framtid när det gäller distriktsindelning. Vill ha kvalitésäkrade tävlingar på kvalitésäkrade kartor. Naturligtvis vill vi se orientering på TV, men det får inte gå ut över att förbundet har ett övergripande ansvar för att alla distrikt har en samsyn på hur tävlingarna ska arrangeras och hur kartan ska se ut. Just nu är det bättre att fokusera på samverkan i olika frågor ex. bokföring och annan administration än att slå ihop distrikt och deras olika kulturer vilket kan ta väldigt mycket energi. Bra att ha en öppenhet i projekt och aktiviteter som släpper in de distrikt som är svagare. Bra om de utbildningar som behöver hållas över hela landet har en gemensam plan så att de blir mer likvärdiga ex. för banläggare och andra arrangörsfunktioner. De distrikt som har anställd personal kan erbjuda andra distrikt delar av tjänsten. Bra att det blir bättre insyn i arbetet med OL-utveckling. Framtiden: Att antalet orienterare ökar de där 5 procenten varje år.

17 17 Örebro Östergötland För vår del är vi rätt nöjda med hur vår organisation fungerar idag. Våra årliga distriktskonferenser fungerar bra med bl.a. externa utbyten och stort deltagande inklusive engagemang. Vi har ett bra samarbete med SISU. Där vi har lite svårt att rekrytera kompetens för samordning är inom kartkommittén. Det är i princip aldrig fel att tänka i nya banor. För ÖOF:S önskar vi inte någon regionindelning där distrikt slås samman. I vart fall inte där distrikten är av egen styrka är livskraftiga. Visst samarbete över distriktgränserna är dock ej fel. Närheten till klubbarna är A och O. Kanslist är ej ett måste. Frågor till distrikt som ej har anställd personal: Finns det intresse att anställa personal Blekinge Skulle just nu vara för att arbeta i skolorna med OL. Annars finns inget behov utan vi löser det ideellt. Gästrikland Nej Medelpad Om de ekonomiska förutsättningarna skulle finnas. Norrbotten Nej Uppland Nej Örebro Nej, ingen egen. Däremot gör vi periodvisa liknande insatser, vi har t.ex. betalat för deltidstjänsten Elitmiljöutvecklare men den personen har annan arbetsgivare. Östergötland Nej! Jämtland-Härjedalen I så fall begränsat Vilka ekonomiska förutsättningar har ert distrikt att anställa personal Blekinge Inga Gästrikland Inga Medelpad Inte tillräckliga i dagsläget. Kostnaderna att ha en anställd skulle riskera att dränera ekonomin inom ett till två års tid. Norrbotten Det blir i så fall att avkräva klubbarna "lönebidrag"! Uppland Inga Örebro Små. Den anställde skulle i så fall helt bekostas av distriktets klubbar eller andra bidrag / externa finansiärer. Östergötland Vi har god ekonomi, men skulle inte klara att ha samma höga ambition vad gäller ungdoms- och juniorverksamheten om vi hade anställd personal. Dessutom fungerar det ideella engagemanget utmärkt. Jämtland-Härjedalen Distriktets ekonomi är god. En anställning förutsätter ökade intäkter eller bidrag vilket sannolikt inte är möjligt.

18 18 Har Ert distrikt haft anställd personal tidigare Blekinge Ja, på talet Gästrikland Ja på 80-talet. Jämtland-Härjedalen Ja Medelpad Ja Norrbotten Ja, på 80-talet. Uppland Ja Örebro Ja. På 100% fram till runt 2002 och på 50% fram till runt 2008 Östergötland Ja. Om ja, varför upphörde anställningen Blekinge Antagligen ekonomiska skäl Gästrikland Möjligheten till finansiering via bidrag upphörde. Jämtland-Härjedalen För cirka 10 år sedan gjordes ett försök med elitsatsning. Det skulle finansieras av ett antal samarbetspartner vilka inte fullföljde sina åtaganden. Medelpad Framför allt ekonomiska skäl. Norrbotten Pensionsavgång Uppland Ekonomi Örebro Det blev för dyrt och vi ansåg att det inte fanns något större behov. Östergötland Ekonomi Vilka tänkbara arbetsuppgifter skulle Ert distrikt vilja få hjälp med av anställd personal Blekinge Rekrytering och skolverksamhet Gästrikland Planering av ungdomsverksamhet. Upprätta tävlingsprogram. Utbildning, planering och genomförande Jämtland-Härjedalen I första hand att se till att orientering bedrivs i hela distriktet. Marknadsföring, utbildning och målinriktade insatser mot skolor. Distriktet är glest befolkat med långa avstånd vilket är ett hinder. Dessutom är barmarkssäsongen kort. Å andra sidan finns SkidO som dock utövas av för få. Medelpad Administration och ekonomi. Norrbotten Känner inget behov av sådan hjälp! Uppland Örebro Vet ej Östergötland Möjligtvis kursverksamhet.

19 19 Kan Ert distrikt tänka se att samarbeta med/dela en tjänst med annat distrikt Blekinge Ja Gästrikland Ja Jämtland-Härjedalen Ja Medelpad geografiska förutsättningarna gör att det kan bli långa avstånd mellan klubbar, distrikt och kansli, vilket vi ser som en stor nackdel. Norrbotten Finns det intresse i Västerbotten och de kan övertyga oss om nyttan, är det givetvis möjligt. Uppland Örebro Tror i dagsläget inte att det finns något behov Östergötland Nej! Om ja, förslag på distrikt där ni önskar samarbeta Blekinge Skåne och Småland där det skulle medföra kortare avstånd mellan klubbarna Gästrikland Hälsingland i första hand. Även övriga granndistrikt aktuella. Jämtland-Härjedalen I så fall Ångermanland eller Medelpad Medelpad Distrikt som liknar vårt är Blekinge och Gotland. Norrbotten Västerbotten Uppland Örebro Östergötland Frågor till distrikt med anställd personal: Antal anställda och omfattning Bohuslän-D 1 st med 50% tjänstgöring Dalarna 1 anställd på 50% Gotland En anställd på 70 % Skåne 1 administratör c:a 50% Under projektet Skånemodellen (2012 fram till O-Ringen 2014) finns 5-7 kretstränare timarvodesanställda med varierande antal tim/mån/säsong. Småland 1 anställd på 100% Stockholm 2,25 Södermanland 1 anställd på 50% Värmland 1 konsulent på 50%. Västergötland 3 personer på totalt 185 procent Ångermanland 1 Heltidsanställd

20 20 Arbetsuppgifter Bohuslän-D Styrelsens förlängda arm, hemsida, bokföring, fakturering, materialuthyrning, kontakter med klubbar, SOFT, SISU m.m., allehanda kontorsgöromål, Dalarna Samordning; föreningar, läger, resor, utbildningar m.m. Administrativa arbetsuppgifter Hemsidan Gotland Framförallt inriktning mot ungdom och gemensamm adm. Skåne Administratör: Bemanna Skånes OF kansli Fakturering/bokföring/ekonomiuppföljning Planera styrelsemöten och årsmöte, vara protokollsekreterare Planera kurser, konferanser, föreningsledartäffar etc Sammanställa verksamhetsberättelse Bistå PR-kommittén med sammanställning och distribution av tryckta tävlingsprogram och OL-kalender Följa upp tävlingsrapportering från skånska arrangörer Handlägga utmärkelseregister Handlägga DM-plaketter Webbmaster för Skånes OF hemsida Är utbildningsansvarig Småland Administrativ hjälp till styrelse och kommittéer enligt upprättad verksamhetsplan. Stockholm Alla förekommande Södermanland Värmland Administation, klubbkontakter, hjälpa klubbarna med idrottslyftsfrågor, förbereda olika forum (OL-galan/Forum, årsmöte mm), boka transport och logi till olika resor, sekreterare på styrelsemöten. Västergötland Verksamhetsplan för 2013 se: l.pdf Vi hänvisar även till denna länk när det gäller frågan om förbundets arbetsuppgifter Ångermanland Allt som har med orientering att göra

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2012. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Friidrott. talet STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSÅRSMÖTET 2009

Friidrott. talet STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSÅRSMÖTET 2009 Friidrott talet för2010 STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSÅRSMÖTET 2009 Styrelseförslag till Förbundsårsmötet 2009 Friidrott för 2010-talet I överensstämmelse med beslut på förbundsårsmötet i fjol, 2008,

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse 2010-2011 Verksamhetsberättelse 2010-2011 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Inledning I samband med förbundsmötet i mars 2010 reviderades den framtidsplan som antogs 2008, dock utan att ändra

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer