MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄT TNINGAR I ARBETSLIVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄT TNINGAR I ARBETSLIVET"

Transkript

1 MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄT TNINGAR I ARBETSLIVET Intervjuundersökning av 409 synskadade och rörelsebegränsade människor i Sverige Bo Hännestrand Centrum för handikappforskning vid Uppsala Universitet 2004:1

2 Bo Hännestrand 2004 ISBN ISSN Tryckeri: Universitetstryckeriet, Uppsala 2004 Distribution: Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet Box 513, Uppsala

3 Förord Forskningsprojektet Diskriminering av funktionshindrade människor i arbetslivet har bedrivits vid Ekonomisk-historiska och Sociologiska institutionerna vid Uppsala universitet, Uppsala, under åren Projektet har delvis finansierats av Rådet för arbetslivsforskning. Forskningsarbetet har utförts av fil dr Sanna Tielman och undertecknad. Professor Mårten Söder har varit projektansvarig. Docent Dimitris Michailakis har deltagit i diskussionerna och har haft insyn i men ej finansierats av projektet. Arbetet har av projektledningen uppdelats så att Sanna Tielman har fått utföra intervjuerna med rörelsebegränsade människor, har utfört en del av beräkningarna för tabeller där rörelsebegränsade ingår och genomfört fältarbeten samt skriver en rapport över de senare. Undertecknad har tilldelats uppgiften att utföra intervjuerna med synskadade människor, har utformat tabeller och skrivit denna rapport utifrån intervjumaterialet. De senare intervjuerna har slutförts och rapportskrivningen har påbörjats inom projektet men färdigskrivits inom mitt ordinarie arbete som forskare vid Uppsala universitet. Fil mag Marcus Skowronek har under mitt ansvar utfört en del intervjuer och beräknat och utfört bland annat samtliga SRF-tabeller samt ansvarat för korrekturläsning av denna rapport. Preliminära versioner av rapporten har ventilerats vid professor Maths Isacsons doktorandseminarium hösten 2001 och våren 2002 samt vid Gysingejubileumet i Uppsala sommaren Preliminära forskningsresultat har redovisats vid NNDR-konferenserna i Köpenhamn hösten 2001, vid Vision 2002 i Göteborg och vid NNDR-konferensen i Reykjavik sommaren För rapporten är jag dock ensam ansvarig. Fyra organisationer för människor med funktionsbegränsningar - De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP) och Synskadades Riksförbund (SRF) - har välvilligt medverkat i att skapa telefonkontakter med funktionsbegränsade medlemmar. Över 400 av dessa har intresserade låtit sig telefonintervjuas. Ett tack till alla berörda som möjliggjort forskningsprojektets genomförande. Uppsala 31 mars 2003

4 Den tryckta rapporten har försenats omkring ett år på grund av lång väntan på granskningsutlåtande, flyttning och datorbyte. I gengäld har flera rapportavsnitt utvecklats: främst yrkesverksamma ledarhundsförares ändrade sysselsättningsgrad, de intervjuades löner och arbetsinkomster samt diskrimineringsavsnittet. Marcus Skowronek har slutredigerat manuset inför tryckningen. Uppsala 25 mars 2004 Bo Hännestrand Fil dr Socialantropolog och ekonomhistoriker

5 Innehållsförteckning Förord Kapitel 1 INLEDNING... 9 Kort anmärkning om terminologin Här använda begrepp Kort historisk bakgrund Synskadade människor Rörelsebegränsade människor Förbättringar Projektets bakgrund, frågeställningar, urvalsproblem, arbetsmetod och tidigare forskning Forskningsprojektets bakgrund Frågeställningar Urvalsproblemet Arbetsmetod Formulärets begränsningar Anonymitetsskydd Exempel på tidigare forskning Kapitel 2 UNDERSÖKNINGSGRUPPERNA OCH DERAS UPPDELNINGAR Skadetyper och könsuppdelningar Måttligt eller gravt skadad Anställningsformerna Antalet intervjuade och svarsfrekvenser Kapitel 3 UTBILDNINGSNIVÅER OCH ARBETSMÖJLIGHETER Utgångspunkt Enbart SRF-medlemmar ingår Undersökningens uppläggning... 41

6 Synskadade med mer än tre månaders arbetserfarenhet Synskadade med mindre än tre månaders arbetserfarenhet Högutbildade akademiker utan arbete Arbetslivserfarenhet före och efter synskadan Ålders- och könsskillnader Tidpunkten för skadans inträffande Sammanfattning... 46

7 Kapitel 4 SPRIDNINGEN AV ARBETSOMRÅDEN Samtliga intervjuade Administrativa uppgifter och informationsfrågor Vård, service, tillverkning, försäljning och transporter Gruppen enbart synskadade Administrativa uppgifter och informationsspridning Vård, omsorg och tillverkning Annan service, hantverk och försäljning Gruppen enbart rörelsebegränsade...53 Administrativa arbetsuppgifter och informationsområdet...53 Vård, annan service, tillverkning och försäljning Transporter, hantverk och byggnadsarbete Både synskadad och rörelsebegränsad Administration och annan service lika stora före vård och försäljning Tillverkning och informationsverksamhet Uppdelning mellan könen Synskadade Rörelsebegränsade Både rörelsebegränsad och synskadad Uppdelat på måttliga och grava skador Enbart synskadade Enbart rörelsebegränsade Gruppen både synskadad och röresebegränsad Arbetsplatsstrukturens förändring mellan sista arbetet och intervjutillfället Sammanfattning Yrkesspridningen Kapitel 5 LÖNER, INKOMSTER OCH INKOMSTSKILLNADER Löneundersökningens syften Uppfattade skillnader i lönen mellan funktionsbegränsad och annan arbetskraft Grupp- och könsskillnader Enbart synskadade Enbart rörelsebegränsade Både synskadad och rörelsebegränsad... 70

8 Lön och skadegrad Enbart synskadade Enbart rörelsebegränsade Både synskadad och rörelsebegränsad Sammanfattning... 72

9 Anställningsformen och löneuppfattningen Egenföretagare Vanligt anställda Lönebidragsanställda Specialanställda Sammanfattning och diskussion Intervjuade synskadades deklarerade inkomster Inkomstspridningen Ledarhundsförarnas löner Ytterligheterna undantagna Jämförelser med den svenska genomsnittsbefolkningens årsinkomster Några oklarheter Kapitel 6 VARIERANDE ERFARENHETER I ARBETSLIVET Trivsel på arbetsplatserna Synskadades trivsel Rörelsebegränsades trivsel på arbetsplatsen Arbetstillfredsställelse Vanlig anställning Lönebidragstjänster Datahjälpmedel och andra hjälpmedel Arbetet tog slut Resor till och från arbetet Fackföreningarnas dubbla roller Sammanfattning Kapitel 7 BRISTER I REHABILITERINGEN Omskolnings- och träningskurserna Nedläggningens effekter De nya utbildningsmöjligheterna Syn- och hörselskadade Rörelsebegränsade Att hitta vägar Kapitel 8

10 NEDVÄRDERANDE BEMÖTANDEN, SÄRBEHANDLING OCH DISKRIMINERING Jämförda grupper Påståendefrågorna Nedvärderande bemötanden fördelade Synskadade Rörelsebegränsade Kort jämförelse mellan grupperna Lönebidragstjänsternas olika betydelse för rörelsebegränsade och synskadade Lönebidragsanställdas visade missnöje med arbetsförhållandena Synskadades större missnöje och rörelsebegränsades högre tillfredsställelse med lönebidragstjänster Inverkar intervjuarnas skilda intervjumetoder Vanligt anställdas missnöje med arbetsförhållandena Specialanställdas missnöje med arbetsförhållandena Synskadade är mer stigmatiserade Kapitel 9 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION Sambandet mellan utbildning och yrkeserfarenhet Spridningen av verksamhetsområden Samtliga grupper Uppdelade efter skada Måttligt eller gravt skadade Man eller kvinna Medlemskap i förening Funktionsbegränsade människors inkomster i jämförelse med motsvarande arbetskrafts och med genomsnittsbefolkningens Gruppernas löneskillnader Anställningsformen och löneuppfattningarna Löneuppfattningarna sammanfattade Synskadades inkomster i jämförelse med hela befolkningens Erfarenheternas variationer Arbetet efter en skada De intervjuades erfarenheter Brister i utbildning och resurstilldelning Försämrad utbildning Informationen otillräcklig

11 Nedvärderande särbehandling och arbetsdiskriminering respektive 91 procent nedvärderades Avslutande reflektion Tabeller Bilaga (Intervjuformulär) Källor och litteratur Otryckta källor Tryckta källor och litteratur

12 Kapitel 1 INLEDNING Vi stater beaktar de konventioner och rekommendationer med särskild hänvisning till reglerna om rätten för människor med funktionsnedsättning att delta i arbetslivet utan diskriminering. ( ) Staterna bör erkänna principen att förutsättningar skapas för människor med funktionsnedsättning så att de skall kunna utnyttja sina mänskliga rättigheter, särskilt rätten till arbete. Såväl på landsbygden som i städerna måste de ha lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande arbete. (United Nations, 1995, s. 13 och 24.) Förenta nationerna intar i sina standardregler som antogs 1993 en försiktig hållning när det gäller funktionsbegränsade människors rättigheter att delta i arbetslivet. Nationerna medger att funktionsbegränsade människor har rätt till arbete. Nationerna säger inte att företagen är skyldiga att ge dem arbete, ej heller att staterna skall se till att människor med skador av olika slag bereds tillfälle till inkomstbringande och utvecklande arbete. För en människa som redan har ett arbete och som erhåller en skada kan kanske FN:s standardregler vara till nytta. Om arbetsgivaren vill avskeda personen efter en skada kan den skadade hänvisa till standardreglerna och säga: Se här, jag har rätt att behålla mitt arbete. Personen kan också ha större möjligheter att få arbetet, om så behövs, anpassat så att han eller hon kan behålla det. Nedanstående exempel visar både på en osedvanlig vilja hos en arbetsgivare att behålla en funktionsbegränsad anställd och en föredömlig insats av företaget för att möjliggöra den anställdes fortsatta arbete efter en skada: I en svensk verkstadsindustri arbetade en medelålders diabetiker. Han hade blivit njurtransplanterad med gott resultat ett tiotal år före intervjun. När även synen började försvinna förstod både den anställde och företagets chef att han inte längre kunde fortsätta med sitt gamla arbete. Chefen inrättade då en helt ny funktion i företaget där mannen skulle samordna och förbättra företagets transporter. Det klarade han utmärkt med en dator och talsyntesutrustning. Den nya verksamheten expanderade och blev med tiden ett helt nytt företag med ett halvt dussin anställda och där mannen hade en framträdande position. Han framhöll flera gånger under intervjun hur viktigt det var att ha en bra chef. För en människa som är skadad och utan arbete och som kommer till en arbetsplats och säger: Jag har rätt till arbete. Jag vill börja arbeta hos Er är möjligheterna sämre. Risken är uppenbar att arbetsgivaren svarar: Ja visst har Du rätt till arbete men vi har tyvärr ingen plats för Dig. Att arbetsgivarna kan ha tveksamheter mot att anställa människor med skador framgår bland annat av följande exempel:

13 13 En synsvag yngre man hade sökt ett 60-tal arbeten utan att få något. I cirka 15 av fallen ansåg han att han var mer meriterad än de som blev anställda. Till sist erhöll han en lönebidragstjänst, vilket han inte ville ha. Han ansåg att han gjorde ett lika bra och snabbt arbete som de andra anställda. En arbetsgivare har i regel själv investerat en hel del resurser i form av pengar och arbete i en arbetsplats eller så är han skyldig att tillvarata intresset hos andra människor som har investerat egna eller andras resurser i arbetsplatsen. De resurser som har investerats skall återbetalas med ränta, dvs. investerat kapital skall återgäldas med ett mervärde. Det som kommer tillbaka skall vara större än det som betalats ut, alla kostnader inräknade. Låt vara att det finns många exempel där detta inte stämmer, människor kan investera i ett företag av ideella skäl, av att den belöning som kommer tillbaka är av annat slag än vad som kan räknas i pengar, att investeraren har kalkylerat fel etc. Betraktas de som undantag inses lätt att en arbetsgivare i regel investerar i ett företag som beräknas gå med vinst. Sannolikheten är större för att han skall erhålla vinst om han anställer människor som är högproduktiva och inte anställer arbetskraft som är långsammare än andra och som inte är handikappade. I motsatts till önskemålet om högsta produktivitet är det ett samhällsintresse att ha människor i full sysselsättning, att så många som möjligt kan bidra till eget och andras försörjning, att vara närande och inte tärande på samhällets resurser. Låt vara att det kan finnas vissa särintressen som är intresserade av att ha en stor och fattig reservarme ur vilken utbytbar arbetskraft lätt kan erhållas för att hålla arbetskraftens löner nere. Också ur arbetsgivarnas intresse kan det många gånger vara förmånligt att behålla eller anställa en erfaren och kunnig arbetskraft som efter en skada eller en sjukdom erhållit en funktionsnedsättning men som genom speciella utrustningar, särkunskaper eller utbildningar förmår förbli en produktiv och konkurrenskraftig arbetskraft.

14 14 Människor med skador som medfört vissa funktionsnedsättningar är ofta intresserade av att arbeta eftersom ett arbete i regel ger möjligheter till en högre levnadsstandard, en meningsfull sysselsättning och en arbetsgemenskap som en livsföring utan arbete sällan förmår medföra. Om den funktionsbegränsade redan före skadans inträffande arbetade hos arbetsgivaren finns ofta förutsättningar för att den skadade individen kan erhålla en vanlig anställning likt andra anställda på arbetsplatsen. Samhällena kan på olika sätt underlätta funktionsbegränsade människors deltagande i arbetslivet. I flera länder har efterhand en antidiskrimineringslagstiftning utvecklats för att förhindra eller motverka att skadade människor drabbades av diskriminerande handlingar på och utanför arbetsplatserna. En av de tidigaste och mer utvecklade lagstiftningarna utvecklades i USA som följd av att krigsskadade människor inte var omtyckta i hemlandet efter det att USA förlorade Vietnamkriget (Lagarna benämns vanligen ADA, se West J., ed., 1991.). Handikappade människor var inte välkomna och vägrades tillträde till restauranger och andra serveringslokaler. Rörelsebegränsade och synskadade människor vägrades tillträde till taxibilar, bussar och andra allmänna kommunikationer, till nöjeslokaler etc. Efter antidiskrimineringslagstiftningens genomförande kunde synskadade och rullstolsburna människor ta sig in på en restaurang och säga: Varsågoda och kalla på polis! Ni är skyldiga att servera oss. Vi kommer att stämma Er på miljonbelopp om Ni inte vill servera oss någon mat. Entréer gjordes tillgängliga för rullstolsburna och andra rörelsebegränsade människor. Allmänna hissar utrustades med en syntetisk röst som läste upp vilken våning som hissen närmade sig eller gav en signal för varje ny våning vilket möjliggjorde för den synskadade att själv räkna. Servicehundar utbildades som puffade på den hörselskadade ägaren när telefonen ringde eller när någon knackade på dörren etc. Också i Sverige har en antidiskrimineringslagstiftning utvecklats men långt ifrån så radikal som i USA. Den svenska antidiskrimineringslagstiftningen gäller bara arbetslivet till skillnad från den amerikanska som avses gälla all verksamhet. En svensk arbetsgivare kan inte utan att riskera anmälan gå förbi en funktionsbegränsad sökande vid tillsättning av en utlyst tjänst. Den svenska lagstiftningen omfattar dessutom offentliga byggnader som skall utformas så att de är tillgängliga för rörelsebegränsade människor, bland annat genom obligatoriska rullstolsramper och hissar i offentliga byggnader. För synskadade är lagstiftningen avsevärt sämre än i USA. Det är vanligt att restauranger vägrar släppa in en synskadad som använder en ledarhund med hänvisning till att djur är förbjudna i serveringslokaler. Att den synskadade hävdar att ledarhundar är fritagna från hundförbudet och till och med visar fram ett intyg på att så är fallet behöver restaurangägare eller personal inte bry sig om. Att lämna ledarhunden utan uppsikt utanför restaurangen är direkt förkastligt. Det förekommer fortfarande konfrontationer mellan tågpersonal som kräver att ledarhunden skall flyttas till en avdelning för djur om det visar sig att den plats som den synskadade fått sig tilldelad inte tillåter att djur medtas; situationen har dock radikalt förbättras över en 20-årsperiod.

15 15 Synskadade människors möjligheter att ta del av tryckta texter har också radikalt förbättras med bandspelarnas och datorernas utveckling och statsmakternas stöd. I skrivande stund är det möjligt för synskadade att via talbokskassetter, cd-skivor eller internet läsa studielitteratur, ett stort antal böcker, tryckta tidningar i förkortade upplagor och annat material. Möjligheterna finns men datasystemen är ofta inte anpassade för synskadade och att fylla i formulär eller göra en beställning via internet är ofta så komplicerat att den synskadade måste ha hjälp av en seende bisittare för att kunna utföra uppgifterna. Även beträffande funktionsbegränsade människors möjligheter att erhålla och behålla ett arbete har diskrimineringslagstiftningen haft framgångar. Bestämmelser som har prövats i USA och Kanada kräver att företag över en viss storlek skall anställa en viss andel människor med funktionshinder. Nackdelen med dessa system är att människor med måttliga funktionsnedsättningar ofta betraktas som gravt handikappade för att med så små produktionsförluster som möjligt uppfylla samhällets krav på funktionsbegränsade människors deltagande. Ett system som är avsett att hjälpa denna grupp riskerar att etikettera hela gruppen som mindre produktiv arbetskraft. Ett annat system som prövats i till exempel Sverige är att samhället under en begränsad tid subventionerar en större eller mindre del av företagets löneutgifter till den funktionsbegränsade anställde. Nackdelen här är att övergångstiden tenderar att förlängas, ofta under den anställdes hela anställningstid och att skadade människor inte anställs överhuvud om företaget inte subventioneras med lönebidrag. En synsvag man var upprörd över att arbetsgivaren kunde behålla honom på en lönebidragstjänst i ett tiotal år utan att omvandla den till en vanlig tjänst. Han hade påtalat detta för de ansvariga myndigheternas tjänstemän men de hade rått honom att vara nöjd med anställningen och att ligga lågt. Tjänstemännen borde istället propagera för att företagen skulle anställa handikappade, ansåg mannen, och se till att lönebidragstjänsterna omvandlades till vanliga tjänster. Nu blockerade de som tvingades vara kvar på lönebidragstjänster arbetsmöjligheterna för andra handikappade från att få lönebidragsanställningar. Det har också förekommit i Sverige att människor med funktionsbegränsningar, ofta i anslutning till att skadan uppstått, har haft möjligheter att gå utbildningar för att lära sig fortsätta arbeta med de begränsningar på arbetsförmågan som skadan medfört. Sådana utbildningsinsatser har benämnts rehabiliteringskurser eller omskolnings- och träningskurser eller kortare rehab- och OT-kurser. Dessa rehabiliteringskurser eller omskolningskurser lades i stor utsträckning ned under 1980-talet. Under senare årtionden förväntas folkhögskolor ge liknande utbildningar. En yngre man förlorade sitt arbete på grund av en grav synskada. Syncentralen hade enligt mannen inte gjort någon nytta. Efter fem års arbetslöshet skickade de honom till en folkhögskola. De tyckte att han skulle åka tåg till skolan. Efter hårda förhandlingar fick han åka riksfärdtjänst. Han kom ned till kursorten. På kursen fanns sex

16 16 personer. De var två killar och resten äldre. Medelåldern var 79 år. Mannen lärde sig grunderna till punktskrift. Sedan fick han gå med en teknikkäpp. Han ansåg att livet bara rann ifrån honom. Man blir så bitter. Man får ingen hjälp någonstans. Kurser får jag inte komma till. I och med att sjukbidraget ligger så lågt så minskar det tillgängliga kapitalet. Har inte fått ett pip från syncentralen när det gäller utrustning eller rehabilitering. Vet snart inte var jag skall ta vägen eller vart jag skall vända mig. Har nu min 16:e handläggare på försäkringskassan. AMI i staden har kollat upp min gamla arbetsplats. Det enda de kunde tänka sig var att jag skulle vika reklampapper och stoppa i kuvert. Har snart ångest för att ge mig ut bland människor. Det kan gå 14 dagar utan att jag träffar någon utom hustrun och sonen. Jag törs snart inte ge mig ut. För människor som haft små möjligheter att erhålla arbeten på den öppna arbetsmarknaden finns möjligheter att erhålla sysselsättning vid speciella verksamheter på Samhall eller dagcentra. Det kan gälla arbeten som paketering, sophämtning, medhjälp vid transporter, medhjälp vid och handhavande av kafeterior och restauranger, produktion av exportvaror och motsvarande arbeten. Även handikapporganisationer har i vissa fall anordnat arbeten speciellt avsedda att ge inkomstbringande sysselsättning åt organisationernas medlemmar. Det kan till exempel omfatta borstbinderi och mattvävning för synskadade. Funktionsbegränsade människor, som inte erhållit, haft möjlighet, lust eller varit intresserade av att arbeta åt andra, kan därutöver starta egna företag; för att bättre utnyttja tiden, för att få en sysselsättning eller för att få ekonomiska inkomster. Ofta kan detta förenas med en delpension, praktik eller delsjukskrivning vilket möjliggör en säker inkomst trots en begränsad arbetskapacitet. Syftet bakom forskningsprojektet var i ett tidigt skede att nå en uppfattning om hur funktionsbegränsade människors deltagande i det svenska arbetslivet såg ut och om det finns något mönster som kan förklara deras situationer. På grund av att endast begränsade ekonomiska resurser erhållits har målsättningarna i denna rapport med nödvändighet begränsats till att visa tendenser hos två grupper funktionsbegränsade människor snarare än att blotta generella utsagor. Hur är spridningen mellan de intervjuades olika arbetsområden? Hur är relationerna mellan de intervjuade funktionsbegränsade och den övriga arbetskraften och hur väl förmår människor med skador att hävda sig på arbetsmarknaden? Är undersökta människors arbetsinsats lönemässigt likvärdig med arbetskamraters vilka utför samma arbetsuppgifter, har likvärdiga meriter och som är i samma ålder? Förekommer diskriminering av intervjuade funktionsbegränsade människor i arbetslivet och om så är fallet, i vilka former förekommer det? Kort anmärkning om terminologin Det svenska samhället har under historiens lopp använt många olika termer för att stämpla människor med skador eller andra kroppsliga eller mentala avvikelser. Termer som varit vanliga är till exempel krympling, bastard, abnorm, lam, sinnesslö, idiot etc. Under senare årtionden har termen handikappad varit ett relativt vanligt begrepp som också haft stöd hos handikapporganisationerna. Under

17 17 de sista åren har emellertid termen funktionshindrad blivit allt vanligare. Den innebär att en person som är funktionshindrad är förhindrad från att utöva vissa kroppsliga funktioner, kan inte använda synen, hörseln, rörelseförmågan eller intellektet. Termen funktionshindrad har också blivit vanlig i litteratur som berör människor med skador av olika slag (Se till exempel red Sjöberg M., 2002 där samtliga 14 författare använder termen funktionshindrad och/eller funktionshinder i sina bidrag.). Även i en doktorsavhandling används dessa nedvärderande termer (Berndtsson I., 2001.). Minst en statlig utredning använder konsekvent termerna funktionshinder och funktionshindrad (SOU 1999:21.). Termen funktionshindrad är emellertid ofta felaktig och för hård. En betydande del av de synskadade, hörselskadade, rörelsebegränsade och intellektuellt skadade är inte helt blinda, döva, lama eller hjärndöda utan har endast en nedsättning i dessa kroppsfunktioner. Bäraren ser en del, hör en del, kan röra sig och kan tänka och kommunicera men inte perfekt. Det är i flertalet fall fråga om en begränsning i funktionsnedsättningen och inte en total utslagning av sinnet. Termen funktionshindrad är därför olämplig för en stor del av gruppen med funktionsnedsättningar. Begreppet funktionshindrad brister också i ett annat viktigt avseende. Om ett sinne är utslaget eller starkt begränsat så lär sig bäraren snart att kompensera denna brist genom att utveckla och öka användningen av andra sinnen. Den helt blinde kompenserar denna skada genom utveckling och ökad användning av hörseln och känseln. Den döve lär sig att läsa på läpparna, att använda teckenspråk och att avläsa luftrörelser med känseln. Den rörelsebegränsade lär sig andra förflyttningstekniker och tränar upp ej skadade muskler. Den utvecklingsstörde kan ofta kompensera denna nedsättning och bli accepterad med ett avvikande beteende. Här använda begrepp I denna rapport görs en åtskillnad mellan skada och funktionsnedsättning alternativt funktionsbegränsning. Skadan är den fysiska eller psykiska åkomman på organismen. En funktionsnedsättning eller funktionsbegränsning är den minskning i den fysiska eller psykiska funktionen som skadan medför. Begränsningen kan vara en följd av skadan i vissa avseenden men inte nödvändigtvis i andra. För en synskadad person som aldrig går ut utan ledsagare behöver denna begränsning inte nödvändigtvis vara en följd av synskadan utan på att personen ifråga aldrig fått lära sig en adekvat käppteknik. Däremot undviks termen funktionshindrad och där den förekommer är det huvudsakligen i citat eller i avskräckande syfte. Varianter av termen funktionsbegränsad, till exempel rörelsebegränsad eller Människor med funktionsnedsättningar, är att föredra eftersom att den omfattar både människor med små skador och människor med allvarliga sådana. Däremot låter termen funktionsnedsatta eller funktionsnedsatt för funktionsbegränsade människor inte korrekt. Begreppet funktionsnedsatt undviks därför i detta arbete.

18 18 I rapportens titel Människor med funktionsnedsättningar i arbetslivet syftar funktionsnedsättningar åt båda hållen. Dels syftar termen på konsekvenser av människors skador av olika slag och de följder begränsningarna får för deras bärare. Dessutom antyder termen funktionsnedsättning att arbetslivet inte fungerar tillfredsställande eftersom arbetsplatserna, inte alltid men ibland, är oförmögna att ge lämplig sysselsättning och försörjning åt människor med funktionsbegränsningar. I amerikansk skrift förekommer fortfarande termerna blind och low vision motsvarande de nu föråldrade svenska uttrycken blind och svagsynt. Människor som betecknas som blinda ser emellertid ofta en del. En människa med makuladegeneration kan till exempel vara helt blind i det centrala synfältet men se ganska bra i periferin (Makuladegeneration är en följd av sjukdom med förändringar i näthinnans gula fläck och uppträder vanligen hos äldre och leder till synnedsättning. Orsaken anses vara åldersförändringar i näthinnans celler. Det finns två former av sjukdomen, en med långsam synnedsättning och en som kan ge snabb förlust av synen. Vanligen bevaras stora delar av det perifera synfältet vilket medför ledsyn. NE v 2.0, 1998.). En individ med retinitis pigmentosa, förkortat RP, eller populärt kikarseende kan se ganska bra i syncentrum men vara helt blind i det perifera synfältet (Retinitis pigmentosa eller RP förekommer i ett stort antal varianter. Orsaken är cellförändringar och celldöd i näthinnan. Vanligen men inte nödvändigtvis börjar förändringarna perifert i näthinnan och uppträder först som försämrat mörkerseende. I de flesta fall försvinner sedan synförmågan i synfältets periferi och går mot centrum och orsakar tunnelseende eller kikarseende medan synskärpan i centrum fortfarande kan vara hög. Synförsämringarna brukar vara långsamma och kan försiggå över flera årtionden.). I många fall är synskadan relativt stabil sedan födseln. I andra fall sker synförsämringen över flera år, till exempel vid diabetesskador, då individen vanligen får en viss tid att successivt anpassa sig till synens försämring och kan efterhand lära sig till synskadan modifierade förflyttnings- och arbetstekniker och att använda lämpliga arbetshjälpmedel (Synnedsättning eller blindhet är en vanlig komplikation av långvarig diabetes. Genom förkalkningar av de små blodkärlen i näthinnan försvagas dessa med bristningar och blödningar ut i glaskroppen som följd varvid denna grumlas. Nya blodkärl tenderar att växa ut i glaskroppen och kan dra näthinnan med sig. Glaskroppen kan numera rensas kirurgiskt och den kan även ersättas av annat material. Nytillväxt av små blodkärl kan hejdas genom återkommande bränning av topparna med laser. Långvarig diabetesblindhet kan dock ännu ej hävas.). Olika skador får varierande konsekvenser för deras bärare som måste utnyttja sina synrester på skilda sätt för att kompensera skadorna. Synförsämringen kan därutöver utvecklas mer eller mindre hastigt, till exempel vid olycksfall, näthinneavlossning, hjärnblödning med mera. Den senare kan även medföra ytterligare komplikationer i form av försämrad hörsel, rörelseförmåga och mentala förmågor.

19 19 Begrepp som används för synskadade bör därför vara relativt vida för att omfatta alla delar av skadornas innehåll. I detta arbete används huvudsakligen begreppet synskadad för människor med skador på eller nedsättningar i synorganen. Synsvag används ibland för att framhålla att personen har ledsyn. För människor med skador på rörelseorganen används huvudsakligen termen rörelsebegränsade. Termen rörelsehindrad som kategori för denna grupp är både orättvis och felaktig. Även i svåra fall finns nästan alltid någon kroppsdel som individen förmår att röra. I senare avsnitt görs ytterligare preciseringar och uppdelningar av de intervjuade grupperna.

20 20 Kort historisk bakgrund Redan under den grekiska antiken beskrivs i Homeros verk Odysséen hur en blind sångare underhåller matgästerna och får för detta ta del av de rikas matbord. (Homeros 1999.) Även från den romerska antiken finns beskrivningar där funktionsbegränsade människors försörjning omnämns. Personskador var vanliga under antiken. De många och långvariga krigen orsakade ett stort antal grava skador på människor och djur. Även olycksfall, till exempel från stenbrotten, förorsakade att många förlorade synförmågan. Ålderdom betraktades under den romerska antiken som en förklaring till att människor såg sämre. Många försökte sannolikt fortsätta försörja sig, som tidigare och så länge som möjligt, trots försämrad eller förlorad försörjningsförmåga. Andra försörjdes av anhöriga. Ett stort antal funktionsbegränsade människor försörjde sig genom tiggeri eller genom gåvor från de rikas hus. (Hännestrand B., 1995, kap. 2-3 och där uppgivna källor.) Från medeltiden och framåt finns ett antal anmärkningar eller korta beskrivningar om hur funktionsbegränsade människor erhöll sin försörjning. Inledningsvis erhöll många fattiga en viss försörjning att som kringvandrande bli inbjudna till de välbärgades hus. Med hårdnande attityder blev tiggeri vanligare. Många försörjde sig genom att spela och/eller sjunga. Andra sysslade med olika former av rådgivning eller försäljning, till exempel av medicinalväxter. Många fortsatte sannolikt med den verksamhet de tidigare praktiserat så långt möjligt. Andra tog sig fram på olika sätt, till exempel genom att hjälpa till med jordbruket på hemorten under arbetsintensiva perioder och med tiggeri i städerna under jordbrukets lågsäsong. (Hännestrand B., 1995, kap. 3-5 och där uppgivna källor.) Synskadade människor Under 1800-talet och början av 1900-talet skedde en rad förbättringar som underlättade till exempel synskadades undervisning och försörjning. Det blev möjligt för en del av dessa att få ökad allmänbildning och utbildning i flera olika hantverk varav korgmakeri, borstmakeri och möbeltillverkning är några exempel. Andra synskadade försörjde sig på verksamheter som de fann kunde ge en utkomst. Någon försörjde sig på en fårflock. En annan startade en pilodling för att leverera arbetsmaterial till korgmakarna. Många hjälpte till inom jordbrukssektorn etc. Funktionsbegränsade människor började också att organisera sig. (Hännestrand B., 1995, kap Utbildningen av blinda i ett europeiskt perspektiv beskrivs i Kretschmer R., 1928 och i en bra svensk översättning Kretschmer R., Den tidiga svenska blindundervisningen beskrivs i en delrapport i en sammanläggningsavhandling Johansson K-Å, 1974:1 A.)

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro Befolkning & välfärd 2007 nr 2 Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning Statistics

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

TABELL 02 Sveriges ledarhundsförares sysselsättningsgrad i december 1982. Ålder. studerande*

TABELL 02 Sveriges ledarhundsförares sysselsättningsgrad i december 1982. Ålder. studerande* TABELLER TABELL 01 Människor med funktionsnedsättning i befolkningen fördelade efter typ av funktionsnedsättning och kön, i procent, år 2000 Funktionsnedsättning Män Kvinnor Samtliga Astma/allergi eller

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer på

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med nedsatt rörelseförmåga En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Funktionshindrade i välfärdssamhället

Funktionshindrade i välfärdssamhället Funktionshindrade i välfärdssamhället Traditionellt sett har frågor om funktionsnedsättning hanterats inom socialpolitisk kontext -vård, stöd, försörjningshjälp mm Funktionshinder Konsekvens av det samhälle

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord:

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord: Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg Nya ord: Funktionsnedsättningar Underordnad term: Hörselskador Underordnad term: Inlärningssvårigheter Underordnad term: Synskador Underordnad

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 61/71 42 Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner I skrivelse till Kommunförbundet Norrbotten har Synskadades Riksförbund (SRF)

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Lag (1999:32) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder

Lag (1999:32) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder 15 augusti 2001 NR. 23/2001 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Lag (1999:32) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Det finns alltsedan 1 maj 1999 en lag som förbjuder

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR DAGLIG VERKSAMHET

VANLIGA FRÅGOR DAGLIG VERKSAMHET VANLIGA FRÅGOR DAGLIG VERKSAMHET Personer med utvecklingsstörning har rätt till insatsen daglig. Daglig tillförsäkras personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig..

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

som taggar om funktionshinder

som taggar om funktionshinder ORD som taggar om funktionshinder Hur funkar ord som funktionsnedsättning, tillgänglighet, CP, mongo etc? Här finns en lista med ord man kan fundera över nästa gång det är dags att skriva en artikel eller

Läs mer

Anna Ringberg Språkkonsultlinjen Examensarbete HT 2006 Bilaga. Vad kallar du personerna på bilderna?

Anna Ringberg Språkkonsultlinjen Examensarbete HT 2006 Bilaga. Vad kallar du personerna på bilderna? Vad kallar du personerna på bilderna? En En En Nämn minst 5 ord som du förknippar med rullstolsburen Nämn minst 5 ord som du förknippar med rullstolsbunden 4: Kategorisering av attribut till rullstolsburen

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Hälsa vid funktionsnedsättning

Hälsa vid funktionsnedsättning Folkhälsoskrift 2012:5 Hälsa vid funktionsnedsättning Av Sara Maripuu, Oktober 2012 2 (10) Landstinget Kronoberg Kontakt: Sara Maripuu, processledare, sara.maripuu@ltkronoberg.se 3 (10) Hälsa vid funktionsnedsättning

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

A aktiv sjukskrivning sjukskrivning under vilken läkaren ordinerar den sjukskrivne att under sjukskrivningstiden utföra bestämda aktiviteter för att förbättra förutsättningarna att kunna återgå till arbetet

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning Cirka 10-20 procent av befolkningen uppger, i olika undersökningar,

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET

UTREDNINGSINSTITUTET Maj 2012 UTREDNINGSINSTITUTET Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning En rapport genomförd av Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av Förbundet för ett samhälle utan

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Arbetsrehabilitering i samverkan mellan lokala myndigheter - Erfarenheter och resultat av BORIS-projektet i Bollnäs efter två år X-Fokus Augusti 2000

Arbetsrehabilitering i samverkan mellan lokala myndigheter - Erfarenheter och resultat av BORIS-projektet i Bollnäs efter två år X-Fokus Augusti 2000 Sammanfattning av rapporten Arbetsrehabilitering i samverkan mellan lokala myndigheter - Erfarenheter och resultat av BORIS-projektet i Bollnäs efter två år X-Fokus Augusti 2000 BORIS-projektet är ett

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Fastställt av kommunfullmäktige 2010-06-17 102 2 Inledning Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2009 att uppdra åt beredningen för Vuxenfrågor

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning Jobb, fritid och möjlighet att påverka samhället LÄTTLÄST SVENSKA Våra delrapporter till Fokus 17 är: Fokus 16:1 Unga nyanländas etablering. Kartläggning av etableringsuppdraget

Läs mer

Ledarhunden ett levande hjälpmedel

Ledarhunden ett levande hjälpmedel Ledarhunden ett levande hjälpmedel Ledarhundens viktiga uppgift Ledarhunden i sin vita sele och den synskadade mannen eller kvinnan, som du kanske möter någon gång, är ett väl samspelt ekipage. Genom målmedveten

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

2015:2. Jobbhälsobarometern. Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare

2015:2. Jobbhälsobarometern. Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare 2015:2 Jobbhälsobarometern Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare Delrapport 2015:2 Sveriges Företagshälsor 2015-12-17 Innehåll

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Bemötandeguide. Jämlika möten i ett Mora för alla

Bemötandeguide. Jämlika möten i ett Mora för alla Bemötandeguide Jämlika möten i ett Mora för alla Innehåll Ett bra bemötande! Goda råd Astma och allergi och annan överkänslighet Intellektuell funktionsnedsättning Hörselskada Epilepsi Läs - och skrivsvårigheter

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 Fått arbete Antalet personer som fick arbete var under augusti 1 229 i

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Arbetsmarknad och funktionshinder

Arbetsmarknad och funktionshinder Arbetsmarknad och funktionshinder Hur ska vi förstå ESO-rapportens slutsatser? Vad vet vi om personer med funktionsnedsättning och de hinder som finns för arbete? Mikael Klein Intressepolitisk chef, Handikappförbunden

Läs mer

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar Rapport 1:2009 Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar En rapport från Kristdemokraterna Seniorförbundet Januari 2009 Gör livet enklare för

Läs mer

2 Studier som metoden grundas på

2 Studier som metoden grundas på 2 Studier som metoden grundas på Elrullstol för träning av störd hjärnfunktion Det som började med en studie av barn som normalt aldrig får möjlighet att prova elrullstol har under tidens gång utökats

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 11 oktober 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 Lediga platser Under september anmäldes 1 064 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Det är

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer