Swedbank Östersjöanalys Nr August1 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank Östersjöanalys Nr 25 19 August1 2010"

Transkript

1 Swedbank Östersjöanalys Nr August1 21 Ryssland Bränder, torka och global avmattning stapplande rysk återhämtning Ryssland har drabbats hårdare än jämförbara tillväxtekonomier av den globala ekonomiska krisen, och återhämtningen har gått långsammare. Den reala tillväxten under den första hälften av 21 var 4,2 % och drevs främst av konsumtion och lagerpåfyllnad. Torkan och de omfattande bränderna har orsakat stort mänskligt lidande och även lett till ekonomiska förluster, främst inom jordbrukssektorn. Samtidigt har livsmedelspriserna börjat stiga kraftigt och det har varit störningar i den ekonomiska aktiviteten, i synnerhet inom handeln. De politiska insatserna mot den djupa ekonomiska krisen har varit kraftfulla och framgångsrika, och har dämpat de negativa effekterna på hushåll och företag. Både finans- och penningpolitik har varit expansiva. Inflationstrycket ökar dock och den finansiella sektorn är alltjämt svag. Reformer av den ryska ekonomin för att stärka dess tillväxtmöjligheter har dessutom varit mycket knappa. Insatserna för att mildra effekterna av sommarens naturkatastrof har varit snabba, men de politiska konsekvenserna kan bli långvariga. Missnöjet med hur de statliga organen har hanterat krisen sprider sig alltmer bland befolkningen. De ekonomiska utsikterna för de nästa två åren präglas av en återhämtning från den kraftiga nedgången 29, men också av en försvagning i den globala konjunkturcykeln. Vi räknar med en real ekonomisk tillväxt i Ryssland på 4,3 % 21 med en avmattning i tillväxttakten under det andra halvåret. Vår prognos för 211 och 212 är en måttlig tillväxttakt på 4,3 % respektive 4,5 %. Detta är lägre än i vår prognos i april i år. Den ekonomiska politiken väntas vara fortsatt expansiv fram till valen i slutet av 211 och början av 212. Detta pressar upp inflationen, som kommer att stiga till en tvåsiffrig nivå under 211. Rubelns apprecieringstakt kommer att dämpas när oljeprisökningen avtar. Banksektorns balansräkningar är alltjämt svaga, och tillförlitlig information är en bristvara. Vi föreslår att den ryska centralbanken initierar stresstest av banksystemet i likhet med USA, Europa, och nu möjligtvis Kina, för att stärka förtroendet för banksektorn. Ekonomiska sekretariatet, Swedbank AB (publ), Stockholm, tfn E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Cecilia Hermansson, Magnus Alvesson, , Jörgen Kennemar, , ISSN

2 Den ryska ekonomin återhämtar sig men från en djup svacka Nedgången i den ryska ekonomin har varit betydligt djupare än i andra tillväxtekonomier. I Kina och Indien har man upplevt en mild försvagning i den ekonomiska aktiviteten medan råvaruberoende ekonomier som Ryssland och Brasilien drabbats av negativ tillväxt. I Ryssland har den globala nedgången blottat svagheter i den finansiella sektorn, vilket orsakat ytterligare nedgångar och kapitalutflöden. Trots mycket betydande baseffekter i Ryssland under 21, var tillväxten på 3 % i årstakt under det första kvartalet, liten jämfört med de övriga BRICländerna. Förutsättningarna för en snabb återgång till normal ekonomisk aktivitet i Ryssland är därmed mindre. Ryssland har drabbats hårdare än andra tillväxtmarknader av den ekonomiska krisen Real BNP tillväxt i BRIC-länderna (Årlig tillväxt i %) Kina Brasilien Indien Ryssland Tillverkningsindustrin och byggsektorn har varit hårdast drabbade under nedgången i Ryssland, medan tjänstesektorn klarat sig bättre. Tillverkningssektorn har dock repat sig ganska bra och visat positiv tillväxt sedan slutet av 29 med tvåsiffrig tillväxt under större delen av 21. Dock avstannade aktiviteten något i juli, och tillväxttakten sjönk till 8 %. Byggsektorn är däremot alltjämt svag. I juni 21 växte den i årstakt för första gången efter en sjutton månader lång nedgångsperiod. Tillverkning och byggnation drar ned den ekonomiska tillväxten i Ryssland 2 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

3 Tillväxttakt per sektor, (Årlig tillväxt i %) Jordbruk&Fiske Mineralutvinning Tillverkning Byggnation Privata tjänster Offentliga tjänster Den omfattande torkan och bränderna som har drabbat Ryssland under sommaren har lett till stora mänskliga kostnader, och dessutom till betydande ekonomiska störningar. Mer än 5 människor har omkommit som en direkt följd av eldsvådorna, samtidigt som dödlighetstalen i t ex Moskva fördubblats under sommaren, troligen som en följd av den försämrade luftkvaliteten. Ännu fler har förlorat hem och utkomst. Jordbruksproduktionen har drabbats hårdast med en beräknad minskning av veteskörden med 3 %, men handeln har också påverkats. Livsmedelspriserna har stigit kraftigt, möjligtvis tillfälligt, och därmed lett till högre inflationstakt. I storstadsområdena som drabbats av röken kommer sannolikt privatkonsumtion att minska, och exportförbudet på vete leder till minskade inkomster för transportsektorn och i grossistledet. Andra sektorer drabbas också, om än i mindre omfattning. Bilfabriker har tvingats stänga p g a av röken, och detaljhandel kommer att påverkas negativt av den minskande konsumtionen. På efterfrågesidan var det främst export och investeringar som drev på den ekonomiska nedgången i början av 29. I mitten av 29 började emellertid ekonomin växa igen på kvartalsbasis, då till största delen beroende av lagerpåfyllnad, men i slutet av 29 och i början av 21 tappade den återigen momentum. Det är främst den privata konsumtionen som driver tillväxten medan investeringarna alltjämt är svaga. Exporten återhämtar sig men en stark importtillväxt begränsar effekterna av nettoexporten. Enligt preliminär ekonomisk statistik för det andra kvartalet har dock tillväxten i ekonomin återigen börjat repa sig och når en årstakt på 5,2 %. För det första halvåret 21 är tillväxten 4,2 % i årstakt, något bättre än förväntat, samtidigt som det till stor del beror på de väldigt låga nivåer som rådde under början av 29 (den så kallade baseffekten). Torka och eldsvådor får svåra mänskliga konsekvenser, och orsakar omfattande störningar av ekonomin Den privata konsumtionen är den viktigaste tillväxtmotorn Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21 3

4 Tillväxtens efterfrågekomponenter, (Årlig tillväxt i %) K K K K K K K2 BNP Investeringar Export Konsumtion Import Den ökade konsumentefterfrågan drivs på av bättre arbetsmarknadsförhållanden och ökade inkomsttransfereringar. Den officiella arbetslöshetsstatistiken visar på en nedgång till 6,8 % i början av 21, jämfört med 8,3 % samma månad i fjol. Den verkliga arbetslösheten är sannolikt högre då den officiella statistiken inte är heltäckande. En stor del av det finanspolitiska stimulanspaketet har gått till ökade pensioner och högre minimilöner, och till andra offentligt finansierade inkomsttransfereringar. Hushållens ökade reallöner och reala disponibelinkomster har gjort det möjligt för dem att minska sina skulder. Tack vare det stigande sparandet, stabiliseras hushållens finanser och konsumtionen ser ut att bli den viktigaste tillväxtmotorn framöver. En stabil arbetsmarknad och offentliga stöd underblåser konsumtionen Arbetsmarknadsutvecklingen (%) Reallön (årlig förändring) Arbetslöshetsnivå 1 4 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

5 Företagens förtroendeindikatorer är dock alltjämt dämpade. Stämningsläget har visserligen förbättrats den senaste tiden, men inte tillräckligt mycket för att få fart på investeringstillväxten. Realtillväxten var fortsatt oförändrade i början av 21 efter att ha fallit under större delen av 29. Hos de statliga företagen kan man inte heller se någon betydande ökning av investeringarna. Även om investeringarna i sektorer som mineralutvinning, elektricitet och transport står under regeringens indirekta kontroll har tillväxttakten varit svagare än väntat. Främst var det Gazprom som inte klarade av att höja investeringstakten. Investeringar i elproduktion och järnvägar ökade däremot med 25-3 % i årstakt under det första kvartalet. Detta kompenserade dock inte den stiltje som rådde i resten av ekonomin. Trots att stämningen i näringslivet har förbättrats släpar investeringarna fortfarande efter Företagens förtroendeindikatorer, (index) Nettotal Byggsektorn Finanssektorn Tjänster K2 28 K4 29 K2 29 K4 21 K2 Inflationstakten har minskat avsevärt medan växelkursen har fortsatt att stärkas. I mitten av 21 hade den årliga inflationen fallit till 5,8 % jämfört med en nästan dubbelt så hög nivå ett år tidigare. Livsmedelspriserna har sjunkit (innan sommarens torka och bränder) och den kraftiga apprecieringen av rubeln har gjort det billigare att importera varor, vilka utgör en stor del av konsumentkorgen. Växelkursdynamiken förändrades emellertid under våren när de europeiska skuldproblemen drog ner oljepriserna och utlöste en flykt till den amerikanska dollarn. Den alltjämt starka rubeln urholkar dock konkurrenskraften i den ryska produktionen. Inhemska producenter får svårare att konkurrera med importerade varor och exportföretagen kämpar i uppförsbacke för att ta sig in på utländska marknader. Därför är behovet att diversifiera Rysslands ekonomi bort från sitt råvaruberoende alltmer brådskande. Inflationstakten faller brant Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21 5

6 Årlig inflationstakt och den reala effektiva växelkursen, (Årlig tillväxt i %) Reala effektiva växelkursen Inflationen 1 15 Jan 5 May 5 Sep 5 Jan 6 May 6 Sep 6 Jan 7 May 7 Sep 7 Jan 8 Maj 8 Sep 8 Jan 9 May 9 Sep 9 Jan 1 May 1 Trots en ökad utlåningsaktivitet är det fortsatt osäkert i finanssektorn. Utlåningen har börjat öka för första gången sedan slutet av 28. Betalningsinställelsen av International Industrial Bank (IIB) på 2 miljoner i euroobligationer tyder dock på att det fortfarande finns svagheter inom banksektorn. Andelen dåliga lån var alltjämt knappt 1 % under det första kvartalet 21, men bristen på transparens och säkra rapporteringssystem skapar stor osäkerhet. Det är fortfarande ovisst hur många lån som omstrukturerades under krisen, och det är svårt att bedöma riskerna för framtida kreditförluster i banksystemet. Skillnaden mellan centralbankens styrränta och bankernas utlåningsräntor är alltjämt stor (se figur på nästa sida). I början av 21 var differensen ungefär 4 procentenheter, vilket är ett tecken på bankernas höga riskbedömning. Om inte förtroendet mellan långivare och låntagare förbättras kommer kostnaderna för att finansiera investeringar att förbli höga. Utlåning, RUB (' mrd) Årlig förändring i % 1. 1 Jun 8 Aug 8 Oct 8 Dec 8 Feb 9 Apr 9 Jun 9 Aug 9 Oct 9 Dec 9 Feb 1 Apr 1 Utlåning (vänsterskala) Tillväxttakt (högerskala) 6 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

7 Kraftfull policyrespons men riskerna tornar upp sig Den ryska regeringen har agerat kraftfullt för att motverka den ekonomiska nedgången. Bland annat har man genomfört lättnader i finanspolitiken på motsvarande nästan 9 procentenheter av BNP. Detta beror till största delen av ökade diskretionära utgifter, men också på lägre skatteintäkter. Även om lättnaderna i finanspolitiken kom för sent för att motverka effekterna av nedgången i början av 29, bidrar de till den ekonomiska återhämtningen främst genom olika inkomststöd som möjliggör ökad privat konsumtion. Det blir dock inte lätt att dra tillbaka de finanspolitiska stimulanserna. En stor del av de ökade utgifterna utgörs av olika inkomsttransfereringar till befolkningen såsom ökningen av pensionerna med 45 %. Även om detta kommer att ha en direkt inverkan på konsumtionen är det samtidigt politiskt kostsamt att dra tillbaka dessa stimulanser, inte minst med tanke på att det närmar sig val i Ryssland. Den expansiva finanspolitiken ger stöd åt den ekonomiska aktiviteten, och blir svår att dra tillbaka. Budgetindikatorer, (% av BNP) Budgetbalans Budgetbalans (ej olja) Intäkter Utgifter Källa: IMF De stora underskotten i den offentliga sektorn har lett till en snabb minskning av de finanspolitiska reserverna. Sedan slutet av 28 har Reservfonden (som ska kompensera för svängningar i olje- och gaspriser) minskat med nästan 1 miljarder dollar. Om underskotten fortsätter i samma omfattning som tidigare, kommer det att bli nödvändigt för den ryska regeringen att återigen börja låna, vilket skulle underminera statens roll som garant för den privata sektorn. Den nationella Välfärdsfonden, som ska garantera pensionssystemets uthållighet, har haft oförändrade tillgångar under krisens förlopp. Dock utgörs inflödet till denna fond av överskottet i Reservfonden (allt överstigande 1 % av BNP), och påfyllnaden har därmed upphört under krisen. De internationella reserverna, som också påverkas av oljepriset och dessutom av centralbankens interveneringar på valutamarknaden, har börjat växa igen efter den stora minskningen under slutet av 28. För närvarande De finanspolitiska reservarna har minskat under det senaste året, men de internationella reserverna är betydande Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21 7

8 motsvara de ca 2 månaders import, betydligt mer än de 3 månader som normalt anses vara tillräckligt. Reserver, (K2) (miljarder USD) Förändring Reservfonden Nationella välfärdsfonden Internationella reserver Också penningpolitiken har blivit mer expansiv under de senaste tolv månaderna. I takt med att inflationen har minskat och rubeln stärkts har den ryska centralbanken sänkt styrräntan från 13 % i slutet av 28 till 7,75 % i juli. Samtidigt sänks utlåningsräntorna, men differensen är fortsatt hög. Centralbanken har också ökat sina interventioner på valutamarknaden för att motverka apprecieringstrycket på rubeln. Penningpolitiken styrs främst av dess effekter på växelkursen Penningpolitiska indikatorer, (%) jan 5 maj 5 sep 5 jan 6 maj 6 sep 6 jan 7 maj 7 sep 7 jan 8 maj 8 sep 8 jan 9 maj 9 sep 9 jan 1 maj 1 Styrränta Utlåningsränta Under den finanspolitiska turbulensen har strukturreformerna inte varit särskilt högt prioriterade av regeringen. Myndigheterna har dock signalerat att man på sin agenda har åtgärder för att minska korruptionen, förbättra affärsklimatet och öka investeringarna i den offentliga sektorn. Regeringen har också återupptagit privatiseringsprocessen och under perioden avser man att sälja ut en minoritetsandel i tio statliga företag. Däremot har man ännu inte tagit itu med svårare och politiskt mer besvärliga reformer som rör den offentliga förvaltningen eller liberalisering av monopoliserade marknader. Välbehövliga strukturreformer skjuts på framtiden Den politiska reaktionen på torkan och bränderna under sommaren kan tyda på att regeringen är bekymrad över det missnöje som sprider sig bland befolkningen. Krisen har tydliggjort den nedmontering av viktiga samhällsfunktioner som skedde efter Sovjetunionens fall. Både President Medvedev och Premiärminister Putin har blivit kritiserade, och har reagerat 8 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

9 genom att direkt involvera sig i räddningsarbetet. Ett exportförbud för vete infördes för att förebygga att en bristsituation uppkommer och för att motverka kraftiga prishöjningar på mat. Drabbade regioner och jordbrukare har fått direkt stöd och det förväntas att mer generella stimulanspaket kommer att lanseras för att motverka en minskning av privatkonsumtionen. Den kraft med vilka dessa åtgärder genomförs, om än något sent, kan tyda på att regeringen ser ett behov av att förbättra effektiviteten i den offentliga sektorn så att den motsvarar befolkningens förväntningar. Återhämtningen dämpas men finanspolitiken en försäkring mot nya nedgångar Ryssland: Prognos av ekonomiska nyckeltal (Årlig procentuell förändring om ej annat anges) proj. proj. proj. BNP varav: Privat konsumtion Investeringar Export Import Inflation (%, genomsnitt) Inflation (%, slutet av perioden) Arbetslöshet (% av arbetskraften) Bytesbalans (% av BNP) Budgetbalans (% av BNP) Offentlig skuld (% av BNP) Rubel (korg USD/EUR) Oljepris (USD/b) Källor: Ecowin and Swedbanks prognos Även om den ekonomiska återhämtningen under den första hälften av 21 var något starkare än väntat (beräknat till 4,2 % jämfört med 29), bedömer vi att den ryska ekonomin kommer att växa i något långsammare takt under resten av året. Under årets första sex månader steg den privata konsumtionen i spåren av det starka finanspolitiska stödet, en bättre arbetsmarknad och lageruppbyggnad, vilket gynnade tillväxten. På grund av sämre globala utsikter och effekterna av de våldsamma bränderna och torkan väntas dock återhämtningen bli mer dämpad under årets andra hälft. Vår prognos för helåret 21 är en real tillväxt på 4,3 %. Jämfört med vår prognos i april, vilken låg på samma nivå, var utvecklingen under det första halvåret något bättre än väntat medan utvecklingen under resten av året blir mer dämpad. Den ekonomiska återhämtningen dämpas under den andra halvan av 21 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21 9

10 Den reala ekonomiska tillväxten under 211 kommer att påverkas negativt av budgetkonsolideringar världen över. Dessa effekter kommer dock att dämpas till följd av den ryska regeringens möjligheter att hålla fast vid en expansiv ekonomisk politik. Det ryska parlamentsvalet hålls i slutet av 211 och presidentvalet i början av 212, vilket inte gör det särskilt troligt att man kommer att genomföra budgetkonsolideringar den närmaste tiden. Vår prognos för 211 är en real ekonomisk tillväxt på 4,3 % och 4,5 % under 212. Det innebär att Ryssland först under det tredje kvartalet 211 kommer att vara tillbaka på 28 års reala BNP-nivå. På medellång sikt kommer Rysslands ekonomiska tillväxt att vara lägre än den potentiella, såvida man inte genomför omfattande strukturreformer. Negativa effekter på tillväxten under 211 och 212 begränsas av finanspolitiska stimulanser Real BNP nivå, (28=1) Källor: Ecowin and Swedbanks prognos Utvecklingen i omvärlden kommer att ha en blandad inverkan på Rysslands ekonomi. Även om världsmarknadspriset på olja har ökat stadigt sedan början av 29 har vi sänkt vår prognos för ökningstakten på grund av en generellt svagare global efterfrågan. Vi räknar dock med att exportintäkterna kommer att fortsätta att förse staten med medel som kan användas för att stötta den inhemska ekonomin. Den svagare tillväxten i världens utvecklade ekonomier kommer emellertid att minska efterfrågan på annan rysk export. Detta kommer att försvåra den nödvändiga diversifieringen av produktionsstrukturen i Ryssland. Volatila utländska kapitalflöden kan dessutom skapa problem för den ryska banksektorn och påverka krediter till såväl hushåll som företag. Rysslands ekonomi är beroende av utvecklingen i omvärlden. 1 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

11 Oljeproduktionens värde och pris Värde av oljeproduktionen (milj. RUB) Oljepriset (US$/b, höger) Källor: Ecowin and Swedbanks prognos Största delen av de ekonomiska konsekvenserna av den svåra torkan och omfattande bränderna kommer sannolikt att vara kortvariga, och regeringens insatser kommer att mildra effekterna. Vissa regioner kommer dock att drabbas hårdare och de stigande livsmedelspriserna riskerar att öka inflationsförväntningarna. Den effekt som kan komma att vara längst är det missnöje som väckts bland befolkningen mot de offentliga institutionerna i allmänhet och mot de politiska representanterna i synnerhet. Det kommer att vara en utmaning att vända denna utveckling. Recessionen har slagit hårt mot ryska konsumenter men vi räknar med att regeringens stöd, aktivare kreditmarknader och en starkare arbetsmarknad kommer att skapa goda förutsättningar för den privata konsumtionen under de närmaste åren. Eftersom det närmar sig valtider kommer man inte heller vara särskilt intresserad av att genomföra välbehövliga finanspolitiska konsolideringar de kommande åren. Med andra ord kommer de betydande höjningarna av offentliga pensioner och olika regionala stöd att bli kvar. Arbetsmarknaden fortsätter att gradvis förbättras tack vare en växande framtidstro hos företagen och de offentliga stimulanserna, och vi räknar med att arbetslösheten sjunker till 7 ½ % i slutet av 21 och till 7 % i slutet av 211. Detta främjar den senaste tidens positiva utveckling av reallöner och disponibla inkomster, vilket kommer att sporra den redan stabila konsumtionsökningen ytterligare. Regeringens åtgärder kommer sannolikt att minska effekterna av naturkatastrofen, men den kan komma att mötas av ett större missnöje Den privata konsumtionen får stöd av finanspolitiken och en stabil arbetsmarknad Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21 11

12 BNP s efterfrågekomposition: Prognos (i konstanta 23 priser) Privat konsumtion Investeringar proj. 211 proj. 212 proj. Export Import BNP Källor: Ecowin och Swedbanks prognos Vi bedömer att investeringarna fortsätter att vara svaga under återhämtningen, eftersom investeringsuppsvinget före krisen har skapat en betydande överkapacitet. I synnerhet byggsektorn visade stark tillväxt under åren före krisen, och det kommer att dröja ett tag innan efterfrågan har hunnit i kapp utbudet. Ett lågt kapacitetsutnyttjande och hög riskaversion i banksektorn gör att många större investeringsbeslut skjuts på framtiden. Dessutom kan vi troligen vänta oss begränsade utländska direktinvesteringar till följd av avmattningen i världens största ekonomier. På längre sikt, det vill säga efter 212, måste dock den ryska ekonomin börja skapa stimulanser för investeringar, såväl inhemska som från utlandet. Investeringarnas andel av BNP har varit lägre i Ryssland än i merparten av övriga tillväxtländer och en ökning av investeringarna är en förutsättning för en uthållig ekonomisk tillväxt. Inte minst måste Ryssland satsa mer på att investera i offentlig infrastruktur för att få privata företag att expandera sin produktion i Ryssland. Finanssektorn är fortfarande problemtyngd även om utlåningen till den privata sektorn har börjat växa. Trots betalningsinställelsen från IIB verkar det ryska banksystemet överlag vara stabilt och i stånd att kunna uppfylla sina betalningsåtaganden. Faktum är att den finansiella sektorn har gott om likviditet tack vare en expansiv penningpolitik, kapitalinflöden och begränsad utlåning. Osäkerheten i banksektorn är dock mycket stor. Det finns behov av att förbättra banktillsynen och insynen, minska utlåningen till närstående part samt förbättra klassificeringen av lån och regleringen av utlåningen. Det finns risk att dåliga lån omfinansieras (så kallad evergreening eller extend and pretend ) och att de senare igen dyker upp och fördröjer en uppgång i utlåningstakten. Ett stresstest baserad på internationella erfarenheter skulle stärka förtroendet för den ryska banksektorn, samtidigt som konkreta åtgärder skulle kunna utformas för att komma till rätta med dess svagheter. Investeringarna kommer att stiga sakta, men betydligt långsammare än vad som krävs för att tillväxten ska öka på lång sikt Bristen på tillförlitlig information är alltjämt ett hinder för en stabilare finanssektor. 12 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

13 Även om inflationstakten har fallit sedan början av 29 väntas den expansiva finanspolitiken pressa upp priserna, och det är inte troligt att penningpolitiken kommer att vara tillräckligt aggressiv för att hålla emot. De snabbt stigande livsmedelspriserna i spåren av torkan och de våldsamma bränderna skruvar upp inflationstakten under 21 och kan även leda till högre inflationsförväntningar. Den något svagare ekonomiska återhämtningen under 21 och en fortsatt förstärkning av rubeln kommer dock att hålla nere inflationen på omkring 8 % i slutet av 21. Under 211 och 212 räknar vi med en tvåsiffrig inflationsnivå. Inflationstakten väntas stiga till tvåsiffrig nivå 211 medan rubeln förblir stabil. Växelkurs- och oljeprisprognoser USD/b proj. 211 proj. 212 proj RUB vs. USD/EUR (omvänd) Oljepriset Rubel korg (höger) Källor: Ecowin och Swedbanks prognos Vi räknar inte med några betydande förändringar av den ekonomiska politiken under prognosperioden. De ryska beslutsfattarnas övergripande mål är sannolikt att stabilisera ekonomin och få fart på den inhemska köpkraften inför parlamentsvalet i slutet av 211 och presidentvalet i början av 212. Detta för att stödja arbetsmarknaden och hålla fast vid en gynnsam löneutveckling. Det viktigaste verktyget kommer att vara en fortsatt expansiv finanspolitik. Trots de omfattande och framgångsrika finanspolitiska stimulanser som satts in för att dämpa effekterna av den globala finanskrisen är det inte troligt att regeringen kommer att genomföra några betydande konsolideringar. Det är inte heller sannolikt att man genom penningpolitiken kommer att ta itu med den stigande inflationen. Att hålla nere inflationen är inget primärt mål, även om den ryska centralbanken diskuterar och förbereder införandet av en inflationsmålspolitik som ska ersätta dagens växelkursstyrda politik. I stället väljer man att behålla de låga styrräntorna för att motverka att marknadsräntorna stiger och därmed försvagar tillväxtutsikterna, men också för att begränsa apprecieringstrycket på rubeln och därmed värna om de ryska företagens konkurrenskraft. En fortsatt expansiv politik är att vänta på grund av de kommande valen och trots stigande inflation Fortsatt låga styrräntor Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21 13

14 Vi räknar inte heller med några andra betydande reforminitiativ. Effekterna av den senaste tidens återupptagande av privatiseringsprocessen kommer också att vara ganska begränsade, eftersom staten väntas behålla majoritetskontrollen i merparten av fallen. Myndigheterna kommer också att avstå ifrån att genomföra reformer som skulle kunna orsaka politiska kontroverser. Den mest angelägna reformen av det här slaget skulle vara att effektivisera landets offentliga förvaltning och att öppna upp sådana sektorer som i vissa regioner är helt skyddade. Riskerna på både uppsidan och nedsidan i detta scenario är huvudsakligen externa, och vi ser dem som balanserade. På grund av den fortsatt svaga och generellt osäkra situationen i den ryska banksektorn kan dock effekterna av en negativ chock, såsom nya kapitalutflöden, bli mycket stora. En snabbt stigande inflation är den främsta inhemska risken. Om inflationen biter sig fast på en högre nivå kommer det att innebära betydande förluster. Detta skulle i sin tur kräva finanspolitiska åtstramningar som minskar den ekonomiska tillväxten och försämrar inkomstutvecklingen. Inga omfattande strukturreformer väntas före valet. Riskerna är balanserade, men en negativ chock kan få kännbara konsekvenser Magnus Alvesson Ekonomiska sekretariatet Stockholm tfn Ansvarig utgivare Cecilia Hermansson, Magnus Alvesson, Jörgen Kennemar, ISSN Swedbank Östersjöanalys ges ut som en service till våra kunder. Vi tror oss ha använt tillförlitliga källor och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analyser, som redovisas i publikationen. Vi kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Östersjöanalys. 14 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Ekonomin stabiliseras men återhämtning hotas av inflation och politisk tvekan

Ekonomin stabiliseras men återhämtning hotas av inflation och politisk tvekan Swedbank Östersjöanalys Nr 27 18 November 21 Ukraina Ekonomin stabiliseras men återhämtning hotas av inflation och politisk tvekan Den ekonomiska nedgången till följd av den internationella finanskrisen

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1 MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1 Eurosystemets experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

Oroligheterna i Egypten möjliga ekonomiska effekter på regionen, världen och Sverige

Oroligheterna i Egypten möjliga ekonomiska effekter på regionen, världen och Sverige Swedbank Analys Nr 2 4 februari 2011 Oroligheterna i Egypten möjliga ekonomiska effekter på regionen, världen och Sverige Den politiska utvecklingens effekter på Egyptens ekonomi på kort sikt handlar bland

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Flera tuffa år väntar USA

Flera tuffa år väntar USA Swedbank Analys Nr 10 21 oktober 2009 Flera tuffa år väntar USA Skillnaderna i prognoserna över den amerikanska BNPtillväxten för nästa år är stora (0,7-3,9 %), vilket avspeglar osäkerheten kring USA-konjunkturen.

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys

FöreningsSparbanken Analys FöreningsSparbanken Analys Nr 38 19 september 2000 Nu behöver hushållen förutsägbarhet och stabilitet i den ekonomiska politiken Sverige tillhörde tidigare OECD-länderna med de största räntefluktuationerna.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009 Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009 Sidan 2 Botten nådd för långräntorna Sidan 4 Högt riskindex på räntemarknaden Botten nådd för långräntorna Det ser lite ljusare ut på finansmarknaderna

Läs mer

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Lönebildningsrapporten 211 73 FÖRDJUPNING Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Den svenska kronan har efter 199-talskrisen varit undervärderat i ett långsiktigt perspektiv. Svagheten har avspeglat

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2010.

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2010. SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2010. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 3/2009 Sid 1 (9) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser

Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser Offentliga finanser 125 FÖRDJUPNING FÖRDJUPNING Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser Konjunkturinstitutets prognoser för såväl svensk ekonomi i dess helhet som de offentliga finanserna har hittills

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Bra tillväxt 2010, men svagare 2011

Bra tillväxt 2010, men svagare 2011 Konjunkturprognos 21-211 19 januari 21 Bra tillväxt 21, men svagare 211 Världsekonomin växer med 4 procent 21. Efter att ha minskat med nästan 1 procent 29 så växer global BNP med 4 procent mellan 29 och

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i Sverige var tillfälligt stark under tredje kvartalet. Den europeiska skuldkrisen sätter tydliga avtryck i efterfrågetillväxten och konjunkturen vänder nu ner med stigande

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Cecilia Hermansson 2010 09 16

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Cecilia Hermansson 2010 09 16 Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Cecilia Hermansson 9 6 När världskonjunkturen tappar fart ökar utmaningarna för de direkt krisdrabbade industriländerna Efter den positiva

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Svenska hushåll fortsätter toppa :s ekonomiska liga. De har de starkaste finanserna i hela, är betydligt mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Löneavtal och konkurrenskraft i Danmark och Norge

Löneavtal och konkurrenskraft i Danmark och Norge 1 Maj 2014 Löneavtal och konkurrenskraft i Danmark och Norge Under vintern och våren har nya löneavtal slutits i Danmark och Norge. Den danska lönebildningen har alltsedan 2010 års avtal starkt präglats

Läs mer