Swedbank Östersjöanalys Nr August1 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank Östersjöanalys Nr 25 19 August1 2010"

Transkript

1 Swedbank Östersjöanalys Nr August1 21 Ryssland Bränder, torka och global avmattning stapplande rysk återhämtning Ryssland har drabbats hårdare än jämförbara tillväxtekonomier av den globala ekonomiska krisen, och återhämtningen har gått långsammare. Den reala tillväxten under den första hälften av 21 var 4,2 % och drevs främst av konsumtion och lagerpåfyllnad. Torkan och de omfattande bränderna har orsakat stort mänskligt lidande och även lett till ekonomiska förluster, främst inom jordbrukssektorn. Samtidigt har livsmedelspriserna börjat stiga kraftigt och det har varit störningar i den ekonomiska aktiviteten, i synnerhet inom handeln. De politiska insatserna mot den djupa ekonomiska krisen har varit kraftfulla och framgångsrika, och har dämpat de negativa effekterna på hushåll och företag. Både finans- och penningpolitik har varit expansiva. Inflationstrycket ökar dock och den finansiella sektorn är alltjämt svag. Reformer av den ryska ekonomin för att stärka dess tillväxtmöjligheter har dessutom varit mycket knappa. Insatserna för att mildra effekterna av sommarens naturkatastrof har varit snabba, men de politiska konsekvenserna kan bli långvariga. Missnöjet med hur de statliga organen har hanterat krisen sprider sig alltmer bland befolkningen. De ekonomiska utsikterna för de nästa två åren präglas av en återhämtning från den kraftiga nedgången 29, men också av en försvagning i den globala konjunkturcykeln. Vi räknar med en real ekonomisk tillväxt i Ryssland på 4,3 % 21 med en avmattning i tillväxttakten under det andra halvåret. Vår prognos för 211 och 212 är en måttlig tillväxttakt på 4,3 % respektive 4,5 %. Detta är lägre än i vår prognos i april i år. Den ekonomiska politiken väntas vara fortsatt expansiv fram till valen i slutet av 211 och början av 212. Detta pressar upp inflationen, som kommer att stiga till en tvåsiffrig nivå under 211. Rubelns apprecieringstakt kommer att dämpas när oljeprisökningen avtar. Banksektorns balansräkningar är alltjämt svaga, och tillförlitlig information är en bristvara. Vi föreslår att den ryska centralbanken initierar stresstest av banksystemet i likhet med USA, Europa, och nu möjligtvis Kina, för att stärka förtroendet för banksektorn. Ekonomiska sekretariatet, Swedbank AB (publ), Stockholm, tfn E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Cecilia Hermansson, Magnus Alvesson, , Jörgen Kennemar, , ISSN

2 Den ryska ekonomin återhämtar sig men från en djup svacka Nedgången i den ryska ekonomin har varit betydligt djupare än i andra tillväxtekonomier. I Kina och Indien har man upplevt en mild försvagning i den ekonomiska aktiviteten medan råvaruberoende ekonomier som Ryssland och Brasilien drabbats av negativ tillväxt. I Ryssland har den globala nedgången blottat svagheter i den finansiella sektorn, vilket orsakat ytterligare nedgångar och kapitalutflöden. Trots mycket betydande baseffekter i Ryssland under 21, var tillväxten på 3 % i årstakt under det första kvartalet, liten jämfört med de övriga BRICländerna. Förutsättningarna för en snabb återgång till normal ekonomisk aktivitet i Ryssland är därmed mindre. Ryssland har drabbats hårdare än andra tillväxtmarknader av den ekonomiska krisen Real BNP tillväxt i BRIC-länderna (Årlig tillväxt i %) Kina Brasilien Indien Ryssland Tillverkningsindustrin och byggsektorn har varit hårdast drabbade under nedgången i Ryssland, medan tjänstesektorn klarat sig bättre. Tillverkningssektorn har dock repat sig ganska bra och visat positiv tillväxt sedan slutet av 29 med tvåsiffrig tillväxt under större delen av 21. Dock avstannade aktiviteten något i juli, och tillväxttakten sjönk till 8 %. Byggsektorn är däremot alltjämt svag. I juni 21 växte den i årstakt för första gången efter en sjutton månader lång nedgångsperiod. Tillverkning och byggnation drar ned den ekonomiska tillväxten i Ryssland 2 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

3 Tillväxttakt per sektor, (Årlig tillväxt i %) Jordbruk&Fiske Mineralutvinning Tillverkning Byggnation Privata tjänster Offentliga tjänster Den omfattande torkan och bränderna som har drabbat Ryssland under sommaren har lett till stora mänskliga kostnader, och dessutom till betydande ekonomiska störningar. Mer än 5 människor har omkommit som en direkt följd av eldsvådorna, samtidigt som dödlighetstalen i t ex Moskva fördubblats under sommaren, troligen som en följd av den försämrade luftkvaliteten. Ännu fler har förlorat hem och utkomst. Jordbruksproduktionen har drabbats hårdast med en beräknad minskning av veteskörden med 3 %, men handeln har också påverkats. Livsmedelspriserna har stigit kraftigt, möjligtvis tillfälligt, och därmed lett till högre inflationstakt. I storstadsområdena som drabbats av röken kommer sannolikt privatkonsumtion att minska, och exportförbudet på vete leder till minskade inkomster för transportsektorn och i grossistledet. Andra sektorer drabbas också, om än i mindre omfattning. Bilfabriker har tvingats stänga p g a av röken, och detaljhandel kommer att påverkas negativt av den minskande konsumtionen. På efterfrågesidan var det främst export och investeringar som drev på den ekonomiska nedgången i början av 29. I mitten av 29 började emellertid ekonomin växa igen på kvartalsbasis, då till största delen beroende av lagerpåfyllnad, men i slutet av 29 och i början av 21 tappade den återigen momentum. Det är främst den privata konsumtionen som driver tillväxten medan investeringarna alltjämt är svaga. Exporten återhämtar sig men en stark importtillväxt begränsar effekterna av nettoexporten. Enligt preliminär ekonomisk statistik för det andra kvartalet har dock tillväxten i ekonomin återigen börjat repa sig och når en årstakt på 5,2 %. För det första halvåret 21 är tillväxten 4,2 % i årstakt, något bättre än förväntat, samtidigt som det till stor del beror på de väldigt låga nivåer som rådde under början av 29 (den så kallade baseffekten). Torka och eldsvådor får svåra mänskliga konsekvenser, och orsakar omfattande störningar av ekonomin Den privata konsumtionen är den viktigaste tillväxtmotorn Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21 3

4 Tillväxtens efterfrågekomponenter, (Årlig tillväxt i %) K K K K K K K2 BNP Investeringar Export Konsumtion Import Den ökade konsumentefterfrågan drivs på av bättre arbetsmarknadsförhållanden och ökade inkomsttransfereringar. Den officiella arbetslöshetsstatistiken visar på en nedgång till 6,8 % i början av 21, jämfört med 8,3 % samma månad i fjol. Den verkliga arbetslösheten är sannolikt högre då den officiella statistiken inte är heltäckande. En stor del av det finanspolitiska stimulanspaketet har gått till ökade pensioner och högre minimilöner, och till andra offentligt finansierade inkomsttransfereringar. Hushållens ökade reallöner och reala disponibelinkomster har gjort det möjligt för dem att minska sina skulder. Tack vare det stigande sparandet, stabiliseras hushållens finanser och konsumtionen ser ut att bli den viktigaste tillväxtmotorn framöver. En stabil arbetsmarknad och offentliga stöd underblåser konsumtionen Arbetsmarknadsutvecklingen (%) Reallön (årlig förändring) Arbetslöshetsnivå 1 4 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

5 Företagens förtroendeindikatorer är dock alltjämt dämpade. Stämningsläget har visserligen förbättrats den senaste tiden, men inte tillräckligt mycket för att få fart på investeringstillväxten. Realtillväxten var fortsatt oförändrade i början av 21 efter att ha fallit under större delen av 29. Hos de statliga företagen kan man inte heller se någon betydande ökning av investeringarna. Även om investeringarna i sektorer som mineralutvinning, elektricitet och transport står under regeringens indirekta kontroll har tillväxttakten varit svagare än väntat. Främst var det Gazprom som inte klarade av att höja investeringstakten. Investeringar i elproduktion och järnvägar ökade däremot med 25-3 % i årstakt under det första kvartalet. Detta kompenserade dock inte den stiltje som rådde i resten av ekonomin. Trots att stämningen i näringslivet har förbättrats släpar investeringarna fortfarande efter Företagens förtroendeindikatorer, (index) Nettotal Byggsektorn Finanssektorn Tjänster K2 28 K4 29 K2 29 K4 21 K2 Inflationstakten har minskat avsevärt medan växelkursen har fortsatt att stärkas. I mitten av 21 hade den årliga inflationen fallit till 5,8 % jämfört med en nästan dubbelt så hög nivå ett år tidigare. Livsmedelspriserna har sjunkit (innan sommarens torka och bränder) och den kraftiga apprecieringen av rubeln har gjort det billigare att importera varor, vilka utgör en stor del av konsumentkorgen. Växelkursdynamiken förändrades emellertid under våren när de europeiska skuldproblemen drog ner oljepriserna och utlöste en flykt till den amerikanska dollarn. Den alltjämt starka rubeln urholkar dock konkurrenskraften i den ryska produktionen. Inhemska producenter får svårare att konkurrera med importerade varor och exportföretagen kämpar i uppförsbacke för att ta sig in på utländska marknader. Därför är behovet att diversifiera Rysslands ekonomi bort från sitt råvaruberoende alltmer brådskande. Inflationstakten faller brant Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21 5

6 Årlig inflationstakt och den reala effektiva växelkursen, (Årlig tillväxt i %) Reala effektiva växelkursen Inflationen 1 15 Jan 5 May 5 Sep 5 Jan 6 May 6 Sep 6 Jan 7 May 7 Sep 7 Jan 8 Maj 8 Sep 8 Jan 9 May 9 Sep 9 Jan 1 May 1 Trots en ökad utlåningsaktivitet är det fortsatt osäkert i finanssektorn. Utlåningen har börjat öka för första gången sedan slutet av 28. Betalningsinställelsen av International Industrial Bank (IIB) på 2 miljoner i euroobligationer tyder dock på att det fortfarande finns svagheter inom banksektorn. Andelen dåliga lån var alltjämt knappt 1 % under det första kvartalet 21, men bristen på transparens och säkra rapporteringssystem skapar stor osäkerhet. Det är fortfarande ovisst hur många lån som omstrukturerades under krisen, och det är svårt att bedöma riskerna för framtida kreditförluster i banksystemet. Skillnaden mellan centralbankens styrränta och bankernas utlåningsräntor är alltjämt stor (se figur på nästa sida). I början av 21 var differensen ungefär 4 procentenheter, vilket är ett tecken på bankernas höga riskbedömning. Om inte förtroendet mellan långivare och låntagare förbättras kommer kostnaderna för att finansiera investeringar att förbli höga. Utlåning, RUB (' mrd) Årlig förändring i % 1. 1 Jun 8 Aug 8 Oct 8 Dec 8 Feb 9 Apr 9 Jun 9 Aug 9 Oct 9 Dec 9 Feb 1 Apr 1 Utlåning (vänsterskala) Tillväxttakt (högerskala) 6 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

7 Kraftfull policyrespons men riskerna tornar upp sig Den ryska regeringen har agerat kraftfullt för att motverka den ekonomiska nedgången. Bland annat har man genomfört lättnader i finanspolitiken på motsvarande nästan 9 procentenheter av BNP. Detta beror till största delen av ökade diskretionära utgifter, men också på lägre skatteintäkter. Även om lättnaderna i finanspolitiken kom för sent för att motverka effekterna av nedgången i början av 29, bidrar de till den ekonomiska återhämtningen främst genom olika inkomststöd som möjliggör ökad privat konsumtion. Det blir dock inte lätt att dra tillbaka de finanspolitiska stimulanserna. En stor del av de ökade utgifterna utgörs av olika inkomsttransfereringar till befolkningen såsom ökningen av pensionerna med 45 %. Även om detta kommer att ha en direkt inverkan på konsumtionen är det samtidigt politiskt kostsamt att dra tillbaka dessa stimulanser, inte minst med tanke på att det närmar sig val i Ryssland. Den expansiva finanspolitiken ger stöd åt den ekonomiska aktiviteten, och blir svår att dra tillbaka. Budgetindikatorer, (% av BNP) Budgetbalans Budgetbalans (ej olja) Intäkter Utgifter Källa: IMF De stora underskotten i den offentliga sektorn har lett till en snabb minskning av de finanspolitiska reserverna. Sedan slutet av 28 har Reservfonden (som ska kompensera för svängningar i olje- och gaspriser) minskat med nästan 1 miljarder dollar. Om underskotten fortsätter i samma omfattning som tidigare, kommer det att bli nödvändigt för den ryska regeringen att återigen börja låna, vilket skulle underminera statens roll som garant för den privata sektorn. Den nationella Välfärdsfonden, som ska garantera pensionssystemets uthållighet, har haft oförändrade tillgångar under krisens förlopp. Dock utgörs inflödet till denna fond av överskottet i Reservfonden (allt överstigande 1 % av BNP), och påfyllnaden har därmed upphört under krisen. De internationella reserverna, som också påverkas av oljepriset och dessutom av centralbankens interveneringar på valutamarknaden, har börjat växa igen efter den stora minskningen under slutet av 28. För närvarande De finanspolitiska reservarna har minskat under det senaste året, men de internationella reserverna är betydande Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21 7

8 motsvara de ca 2 månaders import, betydligt mer än de 3 månader som normalt anses vara tillräckligt. Reserver, (K2) (miljarder USD) Förändring Reservfonden Nationella välfärdsfonden Internationella reserver Också penningpolitiken har blivit mer expansiv under de senaste tolv månaderna. I takt med att inflationen har minskat och rubeln stärkts har den ryska centralbanken sänkt styrräntan från 13 % i slutet av 28 till 7,75 % i juli. Samtidigt sänks utlåningsräntorna, men differensen är fortsatt hög. Centralbanken har också ökat sina interventioner på valutamarknaden för att motverka apprecieringstrycket på rubeln. Penningpolitiken styrs främst av dess effekter på växelkursen Penningpolitiska indikatorer, (%) jan 5 maj 5 sep 5 jan 6 maj 6 sep 6 jan 7 maj 7 sep 7 jan 8 maj 8 sep 8 jan 9 maj 9 sep 9 jan 1 maj 1 Styrränta Utlåningsränta Under den finanspolitiska turbulensen har strukturreformerna inte varit särskilt högt prioriterade av regeringen. Myndigheterna har dock signalerat att man på sin agenda har åtgärder för att minska korruptionen, förbättra affärsklimatet och öka investeringarna i den offentliga sektorn. Regeringen har också återupptagit privatiseringsprocessen och under perioden avser man att sälja ut en minoritetsandel i tio statliga företag. Däremot har man ännu inte tagit itu med svårare och politiskt mer besvärliga reformer som rör den offentliga förvaltningen eller liberalisering av monopoliserade marknader. Välbehövliga strukturreformer skjuts på framtiden Den politiska reaktionen på torkan och bränderna under sommaren kan tyda på att regeringen är bekymrad över det missnöje som sprider sig bland befolkningen. Krisen har tydliggjort den nedmontering av viktiga samhällsfunktioner som skedde efter Sovjetunionens fall. Både President Medvedev och Premiärminister Putin har blivit kritiserade, och har reagerat 8 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

9 genom att direkt involvera sig i räddningsarbetet. Ett exportförbud för vete infördes för att förebygga att en bristsituation uppkommer och för att motverka kraftiga prishöjningar på mat. Drabbade regioner och jordbrukare har fått direkt stöd och det förväntas att mer generella stimulanspaket kommer att lanseras för att motverka en minskning av privatkonsumtionen. Den kraft med vilka dessa åtgärder genomförs, om än något sent, kan tyda på att regeringen ser ett behov av att förbättra effektiviteten i den offentliga sektorn så att den motsvarar befolkningens förväntningar. Återhämtningen dämpas men finanspolitiken en försäkring mot nya nedgångar Ryssland: Prognos av ekonomiska nyckeltal (Årlig procentuell förändring om ej annat anges) proj. proj. proj. BNP varav: Privat konsumtion Investeringar Export Import Inflation (%, genomsnitt) Inflation (%, slutet av perioden) Arbetslöshet (% av arbetskraften) Bytesbalans (% av BNP) Budgetbalans (% av BNP) Offentlig skuld (% av BNP) Rubel (korg USD/EUR) Oljepris (USD/b) Källor: Ecowin and Swedbanks prognos Även om den ekonomiska återhämtningen under den första hälften av 21 var något starkare än väntat (beräknat till 4,2 % jämfört med 29), bedömer vi att den ryska ekonomin kommer att växa i något långsammare takt under resten av året. Under årets första sex månader steg den privata konsumtionen i spåren av det starka finanspolitiska stödet, en bättre arbetsmarknad och lageruppbyggnad, vilket gynnade tillväxten. På grund av sämre globala utsikter och effekterna av de våldsamma bränderna och torkan väntas dock återhämtningen bli mer dämpad under årets andra hälft. Vår prognos för helåret 21 är en real tillväxt på 4,3 %. Jämfört med vår prognos i april, vilken låg på samma nivå, var utvecklingen under det första halvåret något bättre än väntat medan utvecklingen under resten av året blir mer dämpad. Den ekonomiska återhämtningen dämpas under den andra halvan av 21 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21 9

10 Den reala ekonomiska tillväxten under 211 kommer att påverkas negativt av budgetkonsolideringar världen över. Dessa effekter kommer dock att dämpas till följd av den ryska regeringens möjligheter att hålla fast vid en expansiv ekonomisk politik. Det ryska parlamentsvalet hålls i slutet av 211 och presidentvalet i början av 212, vilket inte gör det särskilt troligt att man kommer att genomföra budgetkonsolideringar den närmaste tiden. Vår prognos för 211 är en real ekonomisk tillväxt på 4,3 % och 4,5 % under 212. Det innebär att Ryssland först under det tredje kvartalet 211 kommer att vara tillbaka på 28 års reala BNP-nivå. På medellång sikt kommer Rysslands ekonomiska tillväxt att vara lägre än den potentiella, såvida man inte genomför omfattande strukturreformer. Negativa effekter på tillväxten under 211 och 212 begränsas av finanspolitiska stimulanser Real BNP nivå, (28=1) Källor: Ecowin and Swedbanks prognos Utvecklingen i omvärlden kommer att ha en blandad inverkan på Rysslands ekonomi. Även om världsmarknadspriset på olja har ökat stadigt sedan början av 29 har vi sänkt vår prognos för ökningstakten på grund av en generellt svagare global efterfrågan. Vi räknar dock med att exportintäkterna kommer att fortsätta att förse staten med medel som kan användas för att stötta den inhemska ekonomin. Den svagare tillväxten i världens utvecklade ekonomier kommer emellertid att minska efterfrågan på annan rysk export. Detta kommer att försvåra den nödvändiga diversifieringen av produktionsstrukturen i Ryssland. Volatila utländska kapitalflöden kan dessutom skapa problem för den ryska banksektorn och påverka krediter till såväl hushåll som företag. Rysslands ekonomi är beroende av utvecklingen i omvärlden. 1 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

11 Oljeproduktionens värde och pris Värde av oljeproduktionen (milj. RUB) Oljepriset (US$/b, höger) Källor: Ecowin and Swedbanks prognos Största delen av de ekonomiska konsekvenserna av den svåra torkan och omfattande bränderna kommer sannolikt att vara kortvariga, och regeringens insatser kommer att mildra effekterna. Vissa regioner kommer dock att drabbas hårdare och de stigande livsmedelspriserna riskerar att öka inflationsförväntningarna. Den effekt som kan komma att vara längst är det missnöje som väckts bland befolkningen mot de offentliga institutionerna i allmänhet och mot de politiska representanterna i synnerhet. Det kommer att vara en utmaning att vända denna utveckling. Recessionen har slagit hårt mot ryska konsumenter men vi räknar med att regeringens stöd, aktivare kreditmarknader och en starkare arbetsmarknad kommer att skapa goda förutsättningar för den privata konsumtionen under de närmaste åren. Eftersom det närmar sig valtider kommer man inte heller vara särskilt intresserad av att genomföra välbehövliga finanspolitiska konsolideringar de kommande åren. Med andra ord kommer de betydande höjningarna av offentliga pensioner och olika regionala stöd att bli kvar. Arbetsmarknaden fortsätter att gradvis förbättras tack vare en växande framtidstro hos företagen och de offentliga stimulanserna, och vi räknar med att arbetslösheten sjunker till 7 ½ % i slutet av 21 och till 7 % i slutet av 211. Detta främjar den senaste tidens positiva utveckling av reallöner och disponibla inkomster, vilket kommer att sporra den redan stabila konsumtionsökningen ytterligare. Regeringens åtgärder kommer sannolikt att minska effekterna av naturkatastrofen, men den kan komma att mötas av ett större missnöje Den privata konsumtionen får stöd av finanspolitiken och en stabil arbetsmarknad Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21 11

12 BNP s efterfrågekomposition: Prognos (i konstanta 23 priser) Privat konsumtion Investeringar proj. 211 proj. 212 proj. Export Import BNP Källor: Ecowin och Swedbanks prognos Vi bedömer att investeringarna fortsätter att vara svaga under återhämtningen, eftersom investeringsuppsvinget före krisen har skapat en betydande överkapacitet. I synnerhet byggsektorn visade stark tillväxt under åren före krisen, och det kommer att dröja ett tag innan efterfrågan har hunnit i kapp utbudet. Ett lågt kapacitetsutnyttjande och hög riskaversion i banksektorn gör att många större investeringsbeslut skjuts på framtiden. Dessutom kan vi troligen vänta oss begränsade utländska direktinvesteringar till följd av avmattningen i världens största ekonomier. På längre sikt, det vill säga efter 212, måste dock den ryska ekonomin börja skapa stimulanser för investeringar, såväl inhemska som från utlandet. Investeringarnas andel av BNP har varit lägre i Ryssland än i merparten av övriga tillväxtländer och en ökning av investeringarna är en förutsättning för en uthållig ekonomisk tillväxt. Inte minst måste Ryssland satsa mer på att investera i offentlig infrastruktur för att få privata företag att expandera sin produktion i Ryssland. Finanssektorn är fortfarande problemtyngd även om utlåningen till den privata sektorn har börjat växa. Trots betalningsinställelsen från IIB verkar det ryska banksystemet överlag vara stabilt och i stånd att kunna uppfylla sina betalningsåtaganden. Faktum är att den finansiella sektorn har gott om likviditet tack vare en expansiv penningpolitik, kapitalinflöden och begränsad utlåning. Osäkerheten i banksektorn är dock mycket stor. Det finns behov av att förbättra banktillsynen och insynen, minska utlåningen till närstående part samt förbättra klassificeringen av lån och regleringen av utlåningen. Det finns risk att dåliga lån omfinansieras (så kallad evergreening eller extend and pretend ) och att de senare igen dyker upp och fördröjer en uppgång i utlåningstakten. Ett stresstest baserad på internationella erfarenheter skulle stärka förtroendet för den ryska banksektorn, samtidigt som konkreta åtgärder skulle kunna utformas för att komma till rätta med dess svagheter. Investeringarna kommer att stiga sakta, men betydligt långsammare än vad som krävs för att tillväxten ska öka på lång sikt Bristen på tillförlitlig information är alltjämt ett hinder för en stabilare finanssektor. 12 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

13 Även om inflationstakten har fallit sedan början av 29 väntas den expansiva finanspolitiken pressa upp priserna, och det är inte troligt att penningpolitiken kommer att vara tillräckligt aggressiv för att hålla emot. De snabbt stigande livsmedelspriserna i spåren av torkan och de våldsamma bränderna skruvar upp inflationstakten under 21 och kan även leda till högre inflationsförväntningar. Den något svagare ekonomiska återhämtningen under 21 och en fortsatt förstärkning av rubeln kommer dock att hålla nere inflationen på omkring 8 % i slutet av 21. Under 211 och 212 räknar vi med en tvåsiffrig inflationsnivå. Inflationstakten väntas stiga till tvåsiffrig nivå 211 medan rubeln förblir stabil. Växelkurs- och oljeprisprognoser USD/b proj. 211 proj. 212 proj RUB vs. USD/EUR (omvänd) Oljepriset Rubel korg (höger) Källor: Ecowin och Swedbanks prognos Vi räknar inte med några betydande förändringar av den ekonomiska politiken under prognosperioden. De ryska beslutsfattarnas övergripande mål är sannolikt att stabilisera ekonomin och få fart på den inhemska köpkraften inför parlamentsvalet i slutet av 211 och presidentvalet i början av 212. Detta för att stödja arbetsmarknaden och hålla fast vid en gynnsam löneutveckling. Det viktigaste verktyget kommer att vara en fortsatt expansiv finanspolitik. Trots de omfattande och framgångsrika finanspolitiska stimulanser som satts in för att dämpa effekterna av den globala finanskrisen är det inte troligt att regeringen kommer att genomföra några betydande konsolideringar. Det är inte heller sannolikt att man genom penningpolitiken kommer att ta itu med den stigande inflationen. Att hålla nere inflationen är inget primärt mål, även om den ryska centralbanken diskuterar och förbereder införandet av en inflationsmålspolitik som ska ersätta dagens växelkursstyrda politik. I stället väljer man att behålla de låga styrräntorna för att motverka att marknadsräntorna stiger och därmed försvagar tillväxtutsikterna, men också för att begränsa apprecieringstrycket på rubeln och därmed värna om de ryska företagens konkurrenskraft. En fortsatt expansiv politik är att vänta på grund av de kommande valen och trots stigande inflation Fortsatt låga styrräntor Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21 13

14 Vi räknar inte heller med några andra betydande reforminitiativ. Effekterna av den senaste tidens återupptagande av privatiseringsprocessen kommer också att vara ganska begränsade, eftersom staten väntas behålla majoritetskontrollen i merparten av fallen. Myndigheterna kommer också att avstå ifrån att genomföra reformer som skulle kunna orsaka politiska kontroverser. Den mest angelägna reformen av det här slaget skulle vara att effektivisera landets offentliga förvaltning och att öppna upp sådana sektorer som i vissa regioner är helt skyddade. Riskerna på både uppsidan och nedsidan i detta scenario är huvudsakligen externa, och vi ser dem som balanserade. På grund av den fortsatt svaga och generellt osäkra situationen i den ryska banksektorn kan dock effekterna av en negativ chock, såsom nya kapitalutflöden, bli mycket stora. En snabbt stigande inflation är den främsta inhemska risken. Om inflationen biter sig fast på en högre nivå kommer det att innebära betydande förluster. Detta skulle i sin tur kräva finanspolitiska åtstramningar som minskar den ekonomiska tillväxten och försämrar inkomstutvecklingen. Inga omfattande strukturreformer väntas före valet. Riskerna är balanserade, men en negativ chock kan få kännbara konsekvenser Magnus Alvesson Ekonomiska sekretariatet Stockholm tfn Ansvarig utgivare Cecilia Hermansson, Magnus Alvesson, Jörgen Kennemar, ISSN Swedbank Östersjöanalys ges ut som en service till våra kunder. Vi tror oss ha använt tillförlitliga källor och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analyser, som redovisas i publikationen. Vi kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Östersjöanalys. 14 Swedbank Östersjöanalys Nr Augusti 21

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Boindex signalerar ett milt prisfall på småhus men se upp för fallgropar! Husköpkraften steg fjärde kvartalet ifjol eftersom hushållens marginaler vid husköp påverkats

Läs mer

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Swedbank Analys Nr 4 18 november 2008 Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Till skillnad från OECD och IMF som förutser att USA:s ekonomi krymper nästa år, räknar ekonomerna i National

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA

Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA Swedbank Analys Nr 1 20 januari 2011 Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA Avtagande effekter från ekonomisk-politiska stimulanser samt flera orsaker till en fortsatt stigande

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr juni 2009

Swedbank Östersjöanalys Nr juni 2009 Swedbank Östersjöanalys Nr 21 23 juni 29 Ryssland djupt fall och utdragen återhämtning Den ekonomiska tillväxten under första kvartalet i Ryssland sjönk med drygt 9,5 % i årstakt. Det är sämre än förväntat

Läs mer

Skuldsättningen bland husköparna stiger låt realräntan komma mer i fokus!

Skuldsättningen bland husköparna stiger låt realräntan komma mer i fokus! Swedbank Analys Nr 12 3 december 2009 Skuldsättningen bland husköparna stiger låt realräntan komma mer i fokus! Småhuspriserna har stigit ca 7 % jämfört med bottennivån första kvartalet. Kredittillväxten

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Tio år efter finanskrisen

Tio år efter finanskrisen Swedbank Östersjöanalys Nr 16 18 augusti 28 Ryssland Tio år efter finanskrisen Rysslands ekonomi har stärkts betydligt det senaste decenniet, medelklassen ökar i antal och landets valutareserver är idag

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum?

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum? Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december 2006 Vad driver tillväxten i Baltikum? Utmärkande för de baltiska staterna är den starka expansionen inom handel- och transportsektorn. Den svarar för en betydligt

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 30 16 Dec 2011

Swedbank Östersjöanalys Nr 30 16 Dec 2011 Swedbank Östersjöanalys Nr 3 16 Dec 211 Ryssland Politisk turbulens och betydande ekonomiska påfrestningarna framöver Anklagelser om fusk och manipulation vid parlamentsvalet den 5:e december har lett

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden Fördjupning i Konjunkturläget januari 8 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden I denna fördjupning används världsmodellen NiGEM och Konjunkturinstitutets

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Avtalet på arbetsmarknaden är ett val mellan pest och kolera Uppgörelsen mellan IF Metall och fyra arbetsgivarorganisationer handlar om arbetstidförkortning. Positivt är

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Småföretagsoptimism på bräcklig grund

Småföretagsoptimism på bräcklig grund Swedbank Analys Nr 13 9 december 2009 Småföretagsoptimism på bräcklig grund Den låga produktivitetstillväxten i svenskt näringsliv signalerar att anpassningen av företagens personalstyrka inte är avklarad.

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition Den fördjupade skuldkrisen i euroområdet har haft en dämpande inverkan på de globala tillväxtutsikterna, också

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Magnus Alvesson Nr 4 2009 10 22

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Magnus Alvesson Nr 4 2009 10 22 Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Magnus Alvesson Nr 9 1 Hösten inleds med hoppingivande ekonomiska signaler men krisens effekter kan bli långvariga Krisen håller på att klinga

Läs mer

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag

Fortsatt stora utmaningar för svenska företag Swedbank Analys Nr 9 29 september 2009 Fortsatt stora utmaningar för svenska företag En svag omvärldskonjunktur och ökad konkurrens höjer kraven på rationaliseringar både bland tillverkande och tjänsteproducerande

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 8 16 mars 2004

FöreningsSparbanken Analys Nr 8 16 mars 2004 FöreningsSparbanken Analys Nr 8 16 mars 2004 Se upp med hushållens räntekänslighet! Huspriserna fortsätter att stiga i spåren av låg inflation, låga räntor och allt större låneiver bland hushållen. Denna

Läs mer

Ekonomin stabiliseras men återhämtning hotas av inflation och politisk tvekan

Ekonomin stabiliseras men återhämtning hotas av inflation och politisk tvekan Swedbank Östersjöanalys Nr 27 18 November 21 Ukraina Ekonomin stabiliseras men återhämtning hotas av inflation och politisk tvekan Den ekonomiska nedgången till följd av den internationella finanskrisen

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E konomisk rapport 30 Utgåva 6 / 2016 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 8 september 2016 utvärderade CB-rådet de ekonomiska

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Swedbank Analys Nr 3 6 juli 21 Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Den snabba försämringen av arbetsmarknaden för unga förefaller ha stannat av. Under maj månad 21 var ungdomsarbetslösheten

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen ANFÖRANDE DATUM: 2008-08-21 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Svante Öberg Malmö SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 Så planerar småföretagen skära sina kostnader Nära vartannat småföretag planerar skära i sin kostnadsmassa under det närmaste året. Vart åttonde företag räknar

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 32 28 maj 2012

Swedbank Östersjöanalys Nr 32 28 maj 2012 Swedbank Östersjöanalys Nr 32 28 maj 2012 Polen Europas tillväxtstjärna tappar lyskraft men ljusstyrkan alltjämt bland den starkaste i regionen Efter att Polens BNP-tillväxt nått 4,3 % ifjol förutser vi

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Cecilia Hermansson Nr

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Cecilia Hermansson Nr Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Cecilia Hermansson Gröna skott syns mest i psykologin uthållig tillväxt dröjer Hittills har ljusglimtar i konjunkturen mer handlat om en starkare

Läs mer

PMI steg till 50,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig

PMI steg till 50,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig 12 08 01 PMI steg till,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig PMI-totalt steg i juli till,6 jämfört med 48,4 i juni. Det innebär att försvagningen i den svenska industrikonjunkturen stannade

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER -experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserat på de uppgifter som fanns tillgängliga

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys 2 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 46 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 46 84 2 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Inflationstakten i sjönk,7% i juli

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E konomisk rapport 30 Utgåva 6 / 2015 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt n granskning av ny statistik, CB-experternas nya makroekonomiska framtidsbedömningar och

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner 2015 03 02 PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner PMI-total föll med 1,9 indexenheter till 53,3 i februari. Delindex för produktion är den främsta förklaringsfaktorn

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER :s experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet av Eurosystemets experter

Makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet av Eurosystemets experter Makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet av Eurosystemets experter Eurosystemets experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserat på de uppgifter

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Finanskrisen försämrar utsikterna

Finanskrisen försämrar utsikterna Swedbank Östersjöanalys Nr 18 1 november 28 Ryssland och Ukraina Finanskrisen försämrar utsikterna Sedan vi publicerade Östersjörapporten den 25 september har tillväxtutsikterna för regionen blivit svagare

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 31 1 mars 2012

Swedbank Östersjöanalys Nr 31 1 mars 2012 Swedbank Östersjöanalys Nr 31 1 mars 212 Ryssland Nygammal president men gamla lösningar på de nya ekonomiska utmaningarna Vladimir Putin ser ut att gå mot seger i presidentvalet i redan den första valomgången

Läs mer

Swedbank AsienAnalys Nr 15 17 december 2012

Swedbank AsienAnalys Nr 15 17 december 2012 Swedbank AsienAnalys Nr 15 17 december 2012 Efter Japans parlamentsval hur påverkas ekonomin? Den japanska befolkningen har snarare valt bort DPJ än valt in LPD. Med stödpartiet Nya Komeito får LPD en

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2017 06 05 PMI tjänster föll till 57,9 i maj: Bred nedgång med orderingång i fokus Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) föll till 57,9 i maj från 60,3 i april. Trendvärdet visar samtidigt

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Vad händer om huspriserna i USA rasar?

Vad händer om huspriserna i USA rasar? Fördjupning i Konjunkturläget januari 28 (Konjunkturinstitutet) Internationell konjunkturutveckling 3 FÖRDJUPNING Vad händer om huspriserna i USA rasar? En simulering av ett 3-procentigt husprisfall i

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09 Penningpolitiken september 1 Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 1 1-9-9 1 Penningpolitisk uppdatering september 1 Flexibel inflationsmålspolitik Resursutnyttjandet Reporäntebanans

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER Det ekonomiska läget är för närvarande mycket osäkert i och med att det är avhängigt av både framtida penningpolitiska beslut och

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer