Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07"

Transkript

1 1(47) Plats och tid Rinmansalen i stadshuset, klockan 15:00-15:40 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S) Johan Nilsson (S) Maria Chergui (V) tjänstgörande ersättare Kjell-Erik Israelsson (M) Iha Frykman (M) Britt-Inger Remning (M) Christina Andersson (C) Lotta Jonsson (KD) Niklas Frykman (FP) Björn Lymar (MP) Benny Karlsson (S) Mona Kanaan (S) Eva Schmekel (M) Kerstin Lindroos (FP) Kjell-Erik Israelsson (M) Justeringens plats och tid Tisdagen den 13 april 2010, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Hans Ekström... Kjell-Erik Israelsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift...

2 2(47) Övriga närvarande Adam Marttinen (SD) insynsplats Pär Eriksson, kommundirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Marie Johansson-Saati, vikarierande kommunsekreterare

3 3(47) KSKF/2010:62 84 Val till kommunala uppdrag 1. Iha Frykmans (M) avsägelse som vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns. 2. Till nedanstående uppdrag väljs: Eskilstuna Kommunföretag AB, till och med den 31 december Ombud Mona Kanaan (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott, till och med den 31 december Vice ordförande Kjell-Erik Israelsson (M) efter Iha Frykman (M) Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges valberedning har den 7 april 2010 inkommit med förslag till val till kommunala uppdrag. Iha Frykman har i skrivelse daterad den 24 mars 2010 avsagt sig uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Yrkande Ann-Sofie Wågström (S) yrkar bifall till framställan. Utdrag till: De valda för kännedom Berörda organ, för kännedom

4 4(47) KSKF/2010: Årsredovisning Eskilstuna kommun 2009 Förslag till fullmäktige 1. För att avsluta pågående projekt för Framtid Industri får kommunstyrelsen använda 1,2 miljoner kronor av eget kapital i budgeten för Torshälla stads nämnd får använda kronor av eget kapital i budgeten för 2010 för projektet Ung entreprenad. 2. Att återföra 34,5 miljoner kronor till resultatbufferten eftersom underskottet för försörjningsstödet finansieras inom kommunens ordinarie driftsram för Att i räkenskaperna skriva ned TK-Hobbys låneskuld med kronor, Eskilstuna Brukshundsklubbs låneskuld med kronor och St Sundby Motorklubbs låneskuld med kronor till noll kronor enligt försiktighetsprincipen. 4. Att återföra 2,7 miljoner kronor till demografisk fond från barn- och utbildningsnämndens resultat Årsredovisningen för 2009 med gjorda dispositioner godkänns 6. Nämndernas redovisningar godkänns. 7. Slutredovisningen av anläggningsinvesteringarna om 134,6 miljoner kronor godkänns enligt bilaga till kommunledningskontorets skrivelse. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har med skrivelse 24 mars 2010 överlämnat årsredovisning 2009 för Eskilstuna kommun. Årsredovisningen består av två delar. Den ena delen består av en officiell del som motsvarar redovisningslagens krav. Den består av en förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalyser. Förutom den kommunala verksamheten ingår även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. I

5 5(47) den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunal ägande om minst 20 procent om de är av väsentlig betydelse. Den andra delen består av en intern del med redovisning som omfattar samtliga nämnders verksamhetsberättelser och resultaträkningar. Till ärendet bifogas också en uppföljning av ägardirektiven. Den finansiella krisen som slog till hösten 2008 kom att lamslå stora delar av svensk export. Till det kom en betydande nedgång i inhemsk efterfrågan när stora delar av byggandet och annan investeringsverksamhet föll bort. Förra vinterns BNP-fall på fem procent beror till stor del på den nedgång som skett i export och investeringar. Samtidigt utvecklades konsumtionen förhållandevis väl. Under sommaren började hushållens och företagens stämningsläge förskjutas i positiv riktning. Det såg riktigt mörkt ut för kommunens ekonomi under våren Skatteintäkterna beräknades minska med 108 miljoner kronor mot budget. För försörjningsstödet prognostiserades ett underskott med 34,5 miljoner kronor. Samtidigt räknade nämnderna med ett underskott på 43 miljoner kronor utöver underskottet på försörjningsstödet. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgick till minus124 miljoner kronor i delårsrapport 1. För att klara det besvärliga utgångsläget har hela organisationen drivit ett tufft effektiviserings- och besparingsarbete och kommunfullmäktige beslutade att minska de ekonomiska ramarna för nämnderna med 41 miljoner kronor. Arbetet har skett på alla nivåer. Gemensamma effektiviserings- och besparingsåtgärder har genomförts, alla nämnder har upprättat åtgärdsplaner som successivt fullföljts och alla enheter har bidragit. Inköpen har totalt minskat med 32 miljoner kronor, lokalrevisioner har genomförts, administrationen slimmats och samordnats, projekt strukits och senarelagts och diverse samordnings- och effektiviseringsprojekt har genomförts. Kommunen redovisar ett plusresultat med 120 miljoner kronor. I det ingår reavinster med 20 miljoner och sänkta avskrivningskostnader med 38 miljoner kronor som härrörs från en översyn av avskrivningstiderna för verksamhetsfastigheter. Reavinsterna ska inte räknas med enligt balanskravet och de minskade avskrivningskostnaderna avsätts för att öka självfinansieringsgraden av investeringarna. Resultatet exklusive avsättningar och reavinster uppgår därmed till 61 miljoner kronor. Det starka resultatet har kunnat nås tack vare att alla deltagit i det tuffa besparingsarbetet. Nämnderna redovisar tillsammans ett plusresultat mot budget med 31 miljoner trots att de ekonomiska ramarna sänktes med 40 miljoner. Andra faktorer som bidragit är att underskottet för skatteintäkterna stannade på 68 miljoner. Det är 40 miljoner bättre än prognosen i delår 1. AFA- försäkringsbolag sänkte premierna för avtalsförsäkringarna vilket gav ett plus på drygt 50 miljoner kronor. Även räntenettot blev bättre tack vare den låga räntan.

6 6(47) Bolagskoncernen redovisar också ett plusresultat på 128 miljoner kronor vilket är ett starkt resultat men tolv miljoner sämre än budget. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2009 att använda 34,5 miljoner kronor ur resultatbufferten för att täcka befarat underskott inom försörjningsstödet. Kommunens ekonomi stärktes under andra halvåret 2009 och därmed kunde underskottet för försörjningsstödet täckas inom kommunens ordinarie driftram för Barn- och utbildningsnämnden lämnar tillbaka 2,7 miljoner kronor till den demografiska fonden, som är en del av den kompensation som nämnden fått under året för att täcka kostnader för befolkningsökningen utöver prognosen. Det totala beloppet för samtliga avslutade investeringar uppgick till 134,6 miljoner kronor. Det är 8,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. Yrkanden Hans Ekström (S) och Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

7 7(47) KSKF/2008: Eskilstuna kommuns ersättningsanspråk på TK Hobby Eskilstuna, Eskilstuna Brukshundsklubb och St Sundby motorklubb Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunen avstår ersättningsanspråk på TK-Hobbys skuld om kronor, Eskilstuna Brukshundsklubb om kronor samt St Sundby motorklubb om kronor. Detta så länge respektive förening driver nuvarande verksamhet och fastigheten inte överlåts till annan ägare. Lånet förfaller dock till betalning den dag respektive förenings verksamhet upphör eller fastigheten överlåts till annan ägare. I kommunens bokslut för 2009 är skulderna, enligt försiktighetsprincipen, nedskriven till noll kronor. 2. Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att beakta kommunledningskontorets synpunkter i översynen av bidragssystemet till föreningslivet, som är ett åtagande i nämndens verksamhetsplan för Ärendebeskrivning En skrivelse, daterat den 27 maj 2008, har inkommet från ordförande i TK Hobby till kommunstyrelsen där man vädjar om avskrivning av återstående del av lånet för tennishallen som uppgår till kronor. Ursprungligen beviljades TK Hobby ett räntefritt lån på kronor för upprättande av tennishall. Detta beslutades av kommunfullmäktige den 27 mars Amorteringen skulle göras under åren 1986 till 2010 med kronor per år. Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 1988 efter framställan från TK Hobby att medge att amorteringsbeloppet nedsattes till kronor per år under tiden Lånet skulle ändå vara slutbetalt år 2010.

8 8(47) Senast har kommunfullmäktige den 14 december 2006 beslutat om amorteringsfrihet för åren 2006 till 2010 och att amortering skall ske med kronor per år från Kommunledningskontoret har den 26 mars 2010 lämnat yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår att föreningar äger och sköter sin egen anläggning, tennishall i det här fallet, är oftast ett kostnadseffektivt alternativ, jämfört mot att kommunens ska äga och sköta anläggningar. Bidraget från kommunen till föreningarna bör vara neutralt utifrån hur ägandet och driften av lokaler ser ut. Ett sådant synsätt ger incitament till föreningarna att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna. Det vill säga om föreningen gör det billigare genom att äga och själv sköta driften så stannar vinsten hos föreningen. I den översyn av bidragssystemet till föreningar som kultur- och fritidsnämden ska göra under 2010 bör ett sådant synsätt beaktas. När det gäller tennishallen och lånet till TK Hobby så är det en gammal historia, snart 30 år. Det innebär att underhålls- och driftkostnaderna för att sköta hallen tar en allt större del av föreningens budget. Därför föreslår kommunledningskontoret att ett nytt avtal upprättas mellan TK Hobby och Eskilstuna kommun som innebär att kommunen avstår ersättningsanspråk avseende skulden på kronor så länge föreningen driver verksamhet i hallen. Lånet faller till omedelbar betalning den dag hallen eventuellt överlåts till någon annan ägare. Eftersom det finns två andra lån som är amorteringsfria så likställs dessa i detta beslut. Dessa lån är: Eskilstuna brukshundsklubb St Sundby motorklubb kronor kronor. I bokslutet för 2009 är alla tre skulderna, enligt försiktighetsprincipen nedskriven till noll kronor. Yrkanden Hans Ekström (S), Jimmy Janson (S) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

9 9(47) KSKF/2010:72 87 Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige Förslag till kommunfullmäktige Redovisningen av motioner som inte slutbehandlats läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltningen har den 25 mars 2010 inkommit med en skrivelse i ärendet. Till skrivelsen biläggs en sammanställning över obesvarade motioner. Av skrivelsen framgår att en motion, enligt kommunallagen (1991:900), bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år efter det att motionen väcktes. Om beredningen av motionen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan då avskriva motionen från vidare handläggning eller låta beredningen av motionen fortsätta. Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Eskilstuna ska kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober månad redovisa vilka motioner som inte är slutbehandlade. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en lista över de motioner som har väckts i kommunfullmäktige, men ännu inte slutbehandlats. Listan har tagits fram genom att berörda förvaltningar och bolag har tillfrågats om när de beräknar att avge yttrande över de motioner som remitterats till dem. Därutöver har ansvariga handläggare på kommunledningskontoret angett när tjänstemannaorganisationen bedömer att beredningen av motionerna ska vara klar. Av sammanställningen framgår att det totalt finns 33 motioner som inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige. Av dessa beräknas en motion behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars och fem motioner beräknas behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i april. Tidsplan för resterande motioner framgår av bilagan Obesvarade motioner Tidsplan för kommunledningskontorets förslag till beslut på motionssvar. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen läggs till handlingarna.

10 10(47) KSKF/2008: Svar på motion om att utreda vindkraftens förutsättningar på flygplatsen Kjula Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Björn Lymar (MP) reserverar sig mot beslutet att motionen avslås. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Miljöpartiet de Gröna har i en motion föreslagit att förutsättningarna för vindkraft på flygplatsen i Kjula utreds. Av motionen framgår bland annat utbyggnaden i Sverige har ökat från 10 TWh (terawattimmar) till 30 men att det fortfarande är dåligt med vindsnurror i Mälardalsområdet. Motionärerna vill gärna öppna för nytänkande och överväga vindkraft på redan ianspråktagna ytor som till exempel längs motorvägar och järnvägar, parkeringsytor, vid köpcentra, på öppna platser där naturen redan fått ge vika. I Kjula finns stora öppna ytor som kan vara väl lämpade för vindkraft vare sig området utvecklas med lager och industri eller inte. Kommunledningskontoret har den 8 mars 2010 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna Kommunföretag AB, stadsbyggnadsnämnden samt miljö och räddningstjänstnämnden har yttrat sig i ärendet och deras synpunkter framgår enligt sammanfattningar nedan: Eskilstuna Kommunföretag AB utgår i sin bedömning från fullmäktigeuppdraget att utveckla Eskilstuna logistikpark i Kjula och godsterminalen i Folkesta. Bolaget anser att en vindkraftetablering i området skulle medföra kraftiga begränsningar i flygverksamheten och bör därför anstå i avvaktan på vidare exploatering av området. Eskilstuna kommunföretag menar dock att frågan om vindkraft medför ett behov av utredning om alternativ kraftförsörjning som inte har geografiska eller energikällsmässiga begränsningar. Stadsbyggnadsnämnden hänvisar till energimyndighetens verksamhet och aktiviteter inom området vindkraft och förslaget om riksintresseområden för

11 11(47) vindkraft. Inom Eskilstuna kommun finns sådana områden utmed södra Hjälmarstranden vid Näshultasjön. Vid Mälaren finns förslag på riksintresse-områden i Strängnäs kommun, nära gränsen till Eskilstuna kommun. Godkända tillstånd och bygglov finns för flera vindkraftverk på Kafjärden och ett i Näshulta. Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete med en översiktlig vindkraftsplanering i kommunen. Hela kommunens yta kommer att bedömas med avseende på lämplig vindkraftetablering. Förvaltningen ser därför ingen egentlig anledning att utreda Kjula, Eskilstuna logistikpark eller själva flygplatsen separat. Enligt SMHI:s vindkartering är för övrigt vindförhållandena runt Kjula något sämre än inom de områden som utpekats som lämpliga riksintresseområden för vindkraft. Miljö- och räddningstjänstnämnden delar motionärernas syn på behovet av utbyggnad av vindkraft i Mälardalsområdet och inom Eskilstuna kommun. Avseende Eskilstuna flygplats finns ett tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndet gäller en exklusiv rätt att bedriva flygplatsverksamhet. Det innebär att man inte kan tillåta verksamhet som inskränker denna rätt. Nämnden anser därför att det inte är befogat att utreda eventuell vindkraft vid Eskilstuna flygplats. Eventuella kommunala initiativ bör närmast invänta arbetet i översiktsplaneprocessen. Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen till kommunledningskontoret den 8 oktober för inhämtande av remissyttrande från miljö- och räddningstjänstnämnden. Kommunledningskontoret har ingen ändring i förhållande till tidigare avgivet förslag utan föreslår avslag på motionen. Vindkraft är i många stycken framtidens motsvarighet till förra århundradets vattenkraft, investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Det finns alltså starka skäl som talar för att kommunen bör öka sitt engagemang i vindkraft. Frågan är dock var och på vilket sätt det är optimalt för kommunen eller dess bolag att starta processen. I detta sammanhang är det tveksamt att ange Kjula flygplats som ett sådant område för kommunen som markägare. Kommunledningskontoret delar remissinstansernas bedömning att inte särskilt utreda vindkraftsutbyggnad på Kjula flygplats utan föreslår att detta istället genomförs som en del i den igångsatta vindkraftsplaneringen och som tillägg till kommande översiktsplan. Kommunledningskontorets föreslår därför avslag på motionen. Yrkanden Hans Ekström (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, det vill säga att avslå motionen. Björn Lymar (MP) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning

12 12(47) Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels att motionen ska avslås dels att den ska bifallas. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag, det vill säga att motionen avslås.

13 13(47) KSKF/2008: Svar på motion om att lägga ut motioner, interpellationer samt aktuella frågor på kommunens hemsida Motionen återremitteras till kommunledningskontoret för utredning om motioner, interpellationer och aktuella frågor kan läggas ut på kommunens hemsida innan webbdiariet är infört. Ärendebeskrivning Jari Puustinen (M) har ställt en motion om att kommunfullmäktige skall besluta att lägga ut motioner, interpellationer samt aktuella kommunala frågor på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning den 22 maj 2008, 118. Kommunstyrelsen beslutade sedan den 19 juni 2008 att remittera motionen till kommunledningskontoret för yttrande. Kommunstyrelsen återremitterade motionen 10 februari 2009, 33, för fortsatt handläggning. Kommunledningskontoret har den 11 mars 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att enligt 12 personuppgiftsförordningen (1998:1191) får en kommun publicera diarier, protokoll och vissa andra handlingar på Internet. Att göra denna typ av handlingar tillgängliga via Internet kan ses som en form av e- tjänst. Personuppgifter som direkt pekar den registrerade t ex personnummer eller samordningsnummer får inte föras över. Övriga personuppgifter, t ex namn, får publiceras under förutsättning att övriga uppgifter som rör den registrerade inte är känsliga enligt 13 personuppgiftslagen (1998:204) eller rör lagöverträdelser (21 personuppgiftslagen) och att det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen. Kommunledningskontoret och kommunstyrelseförvaltningen håller i dagsläget på och arbetar med en publicering av kommunstyrelsens diarium på kommunen hemsida. Avsikten är i slutändan att samtliga nämnders diarier ska vara tillgängliga via hemsidan, men att kommunstyrelsen valts ut som testpilot. Webbdiarierna kommer endast att omfatta de ärenden som är offentliga, det vill säga inte sekretessbelagda eller som av andra skäl är intergritetskänsliga. Ett webbdiarium är dessutom att betrakta som ett komplement till kommunens ordinarie diarium.

14 14(47) Att tillgängliggöra ett webbdiarium kommer att kräva ett antal juridiska ställningstaganden, tekniska lösningar, framtagandet av diverse instruktioner, framtagandet av olika typer av information och omfattande utbildningsinsatser. När en sådan lösning är i gång kommer motioner, interpellationer och frågor att finnas tillgängliga via webbdiariet. Det ska dock betonas att en publicering av webbdiariet fortfarande är osäker på grund av tekniska problem, men kommunledningskontoret och kommunstyrelseförvaltningen arbetar på en lösning och förhoppningsvis bör webbdiariet finnas tillgängligt från och med Kommunledningskontoret föreslår att motionen med ovanstående motiveringar bifalles med förtydligandet att vissa inskränkningar i fri publicering måste ske i förhållande till motionens skrivning. Yrkanden Iha Frykman (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret. Hans Ekström (S) och Kjell-Erik Israelsson (M) instämmer i Iha Frykmans (M) återremissyrkande. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

15 15(47) KSKF/2009: Svar på motion om att ersätta kommunens integrationsarbete med assimilationsarbete Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Ärendebeskrivning Adam Marttinen (SD) föreslår i en motion från den 9 september 2009 att Eskilstuna kommun ska ersätta ambitionen om integration med assimilation i samtliga områden där politiken berörs. Enligt motionären skapar den nuvarande integrationspolitiken klyftor i samhället eftersom den möjliggör olika grupperingar, även de med annorlunda grundläggande värderingar än svenska, att stärka sin identitet. Motionären menar att integrationspolitiken kränker och diskriminerar den svenska befolkningen som måste anpassas till ett mångkulturellt samhälle på bekostnad av sin kultur och sina traditioner. För att invånarna ska känna en större gemenskap med varandra ska det gamla talesättet om att ta seden dit man kommer återupprättas, menar motionären. Motionen remitterades till Kommunledningskontoret för yttrande. Kommunledningskontoret har den 16 mars 2010 inkommit med svar på motionen. Av svaret framgår att utgångspunkten för Eskilstuna kommuns integrationsarbete är att varje individ oavsett bakgrund och tillhörighet har möjlighet att leva och utvecklas utifrån sina egna kulturella förutsättningar. Denna process sker inom ramen för det gemensamma samhället och de demokratiska värderingar och lagar som samhället vilar på. Det innebär att varje kommuninvånare själv får välja vilka traditioner man vill leva med och vilken kultur man utövar så länge dessa inte strider med grundläggande värderingar och lagar i vårt samhälle. Människor har rätt att välja sin identitet i eget fritt val. Eskilstuna kommun stödjer invånarnas egna ställningstaganden i frågan om att bibehålla sitt språk, sin kultur och sin religion eller att söka sig en ny identitet. I samtliga fall handlar det om individuella rättigheter som Eskilstuna kommun måste bejaka och skapa förutsättningar för. I de fall där det förekommer eventuella motsättningar och meningsskiljaktigheter mellan människor som tillhör olika kulturer och trosuppfattningar anser Eskilstuna kommun att dessa främst bör hanteras demokratiskt på den aktuella platsen genom dialog och öppenhet. Att alla människors har lika värde, och en personlig frihet

16 16(47) inom ramen för det gemensamma samhället och demokratiska värderingar, kan inte kompromissas bort. Dessa är de bestående värden som Eskilstuna kommun värnar om och kämpar för att alla invånare ska ta en aktiv del av. Endast ett samhälle präglat av en ömsesidig respekt för varandras kulturella olikheter möjliggör en öppenhet där även konstruktiv kritik mot vissa krav som kan uppstå i kulturens namn ingår. Kommunledningskontoret ser inga problem med ett samhälle där det samexisterar grupper och individer som har växt upp i olika referenssystem. Vår kommun har genom hela sin historia som stad välkomnat grupper med andra referenssystem som i sin tur har bidragit till nya impulser och nya normbildningar. Det har aldrig tidigare problematiserats. Tvärtom brukade mångfalden alltid lyftas fram som något positivt för kommunens tillväxt. Den språkliga, kulturella och kompetensmässiga mångfalden ser kommunledningskontoret fortfarande som en rikedom för samhället och därför ligger det i kommunens intresse att bejaka och stödja den. Med stöd av ovanstående synpunkter föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. Yrkande Hans Ekström (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, det vill säga att avslå motionen.

17 17(47) KSKF/2009: Svar på motion om att bekämpa vänsterextremism Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Ärendebeskrivning Adam Marttinen (SD) föreslår i en motion från den 1 oktober 2009 till kommunfullmäktige att kommunfullmäktige för ett enat uttalande om att fördöma vänsterextremistiska handlingar samt att fullmäktige upprättar en handlingsplan för att bekämpa vänsterextremistiska strömningar i vår kommun. Kommunstyrelsens vice ordförande Jimmy Jansson (S) har den 16 februari inkommit med skrivelse i ärenden. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 15 juni 2006 fastslog inriktning för demokratiarbetet i Eskilstuna kommun och pekade där ut ett antal åtgärder för att främja den lokala demokratin och som kan motverka alla typer av antidemokratiska krafter. Yrkande Hans Ekström (S) yrkar bifall till förslaget, det vill säga att avslå motionen.

18 18(47) KSKF/2005: Svar på motion om volontärarbete i Eskilstuna Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen anses besvarad genom föreslagen åtgärd i motionssvaret 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma ett förslag till begränsad kontaktoch uppdragsförmedling i enlighet med motionens intentioner Reservationer Kjell-Erik Israelsson (M), Iha Frykman (M), Britt-Inger Remning (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (C) och Björn Lymar (MP) reserverar sig mot beslutet att motionen inte bifalles. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning I en motion från 2005 föreslår Björn Lymar, Susanne Engström, Angelique Carlsson och Birgitta Eriksson (samtliga MP) att Eskilstuna som kommun tar kontakt med Volontärbyrån och startar ett samarbete för att utveckla en volontärverksamhet i Eskilstuna. Motionen, med inhämtande av remissynpunkter från flera nämnder, bereddes av kommunledningskontoret och kommunstyrelsen föreslog att motionen förklarades bevarad med hänvisning till att flera nämnder har eller avser att utveckla samarbete med frivilligorganisationer. Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars att återremittera motionen till kommunstyrelsen för att utreda möjligheten till ett samarbete för att förmedla kontakt och uppdrag mellan volontärer och frivilligorganisationer. I anslutning till denna remiss beslutade kommunstyrelsen den 19 september 2007 att än en gång remittera ärendet till kommunledningskontoret, vuxennämnden, Torshälla stads nämnd, barn- och utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och familjenämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö och räddningstjänstnämnden för inhämtande av yttrande. Motionen har sedan dess legat på kommunledningskontoret för beredning. Arbetsmarknads- och familjenämnden föreslår att motionen anses besvarad och hänvisar till förvaltningen har redan haft kontakt med volontärbyrån och

19 19(47) framförallt diskuterat med olika grupper om ett utvidgat samarbete och nämnden ställer sig positiv till utökat samarbete. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås och anser att inget avgörande nytt framkommit sedan tidigare yttrande från Nämnden vill fortfarande avvisa ett formellt åtagande enligt motionen. Miljö- och räddningstjänstnämnden anser motionen vara besvarad och anser att det är bra att frågan utreds om hur samarbetet med frivilligorganisationer kan utvecklas vidare. Stadsbyggnadsnämnden föreslår utifrån nämndens arbetsområde att motionen avslås. Nämnden förklarar dock att den inte har något principiellt emot volontärarbete. Skälet till avslag motiveras i yttrande med att fördelarna med anställda överväger och bör prioriteras. Torshälla stads nämnd föreslår motionen vara besvarad. Nämnden välkomna samordning för att på ett mer systematiskt sätt ta tillvara intresset för volontärinsatser och stödja dessa. Hänvisning görs till väntjänstsamarbetet inom vuxenverksamheten. Motionen föreslås av vuxennämnden vara besvarad då i yttrande meddelas att arbetsgrupp tillsats för att utveckla ett samarbete med frivilligorganisationer och att här möjlig samverkan med volontärbyrån kommer att beaktas. Kommunledningskontorets har den 21 mars 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att de inkomna remissyttrandena har olika inställning till motionen, men ingen nämnd har någon principiellt avvisande inställning till syftet och vikten av frivilligarbete. Eftersom nämnderna har olika infallsvinklar och några hänvisar till kontakter som ska tas anser kommunledningskontoret att motionärerna endast delvis kan tillmötesgås mer principiellt och detta genom att kommunstyrelsen i sina verksamheter utreder och utformar ett begränsat åtagande till kontakt- och uppdragsförmedling i det första läget. Denna möjlighet redovisades också i kommunledningskontorets tidigare handläggning. Däremot anser kommunledningskontoret att nämnderna fortfarande bör ges frihet att utforma egna förslag i samverkan med volontärer/frivilliga, alltså i enlighet med nämndernas insända remissyttranden. Vad som däremot kan undersökas och utformas med start, förslagsvis från 1 januari 2011, om medel tillförsäkras från kommunstyrelsen är ett begränsat förslag i linje med motionen och de koncept som framtagits runt Frivilligcentraler, där

20 20(47) exempelvis Norrköpings kommun kommit långt i arbetet. Kontakt tas i detta arbete även med Volontärbyrån. Naturliga samverkansytor för utveckling av frivilligarbete kan härvidlag vara demokraticentrum eller någon av de mötesplatser som är under utformning. Kommunledningskontoret tror att detta inledande förslag från 2011 bör vara av begränsad omfattning. Så har också diskussionen börjat föras mellan kommunstyrelseförvaltningens avdelning för demokrati och medborgarservice och kommunledningskontorets utvecklingsavdelning. Med ovanstående beskrivning och uppdraget till kommunstyrelsen om att utforma ett begränsat förslag föreslås motionen vara besvarad. Yrkanden Hans Ekström (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag att motionen ska anses besvarad. Björn Lymar (MP), Kjell-Erik Israelsson (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Christina Andersson (C) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: motionen anses besvarad och bifall till motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag, det vill säga att motionen anses besvarad.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer