Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07"

Transkript

1 1(47) Plats och tid Rinmansalen i stadshuset, klockan 15:00-15:40 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S) Johan Nilsson (S) Maria Chergui (V) tjänstgörande ersättare Kjell-Erik Israelsson (M) Iha Frykman (M) Britt-Inger Remning (M) Christina Andersson (C) Lotta Jonsson (KD) Niklas Frykman (FP) Björn Lymar (MP) Benny Karlsson (S) Mona Kanaan (S) Eva Schmekel (M) Kerstin Lindroos (FP) Kjell-Erik Israelsson (M) Justeringens plats och tid Tisdagen den 13 april 2010, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Hans Ekström... Kjell-Erik Israelsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift...

2 2(47) Övriga närvarande Adam Marttinen (SD) insynsplats Pär Eriksson, kommundirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Marie Johansson-Saati, vikarierande kommunsekreterare

3 3(47) KSKF/2010:62 84 Val till kommunala uppdrag 1. Iha Frykmans (M) avsägelse som vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns. 2. Till nedanstående uppdrag väljs: Eskilstuna Kommunföretag AB, till och med den 31 december Ombud Mona Kanaan (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott, till och med den 31 december Vice ordförande Kjell-Erik Israelsson (M) efter Iha Frykman (M) Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges valberedning har den 7 april 2010 inkommit med förslag till val till kommunala uppdrag. Iha Frykman har i skrivelse daterad den 24 mars 2010 avsagt sig uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Yrkande Ann-Sofie Wågström (S) yrkar bifall till framställan. Utdrag till: De valda för kännedom Berörda organ, för kännedom

4 4(47) KSKF/2010: Årsredovisning Eskilstuna kommun 2009 Förslag till fullmäktige 1. För att avsluta pågående projekt för Framtid Industri får kommunstyrelsen använda 1,2 miljoner kronor av eget kapital i budgeten för Torshälla stads nämnd får använda kronor av eget kapital i budgeten för 2010 för projektet Ung entreprenad. 2. Att återföra 34,5 miljoner kronor till resultatbufferten eftersom underskottet för försörjningsstödet finansieras inom kommunens ordinarie driftsram för Att i räkenskaperna skriva ned TK-Hobbys låneskuld med kronor, Eskilstuna Brukshundsklubbs låneskuld med kronor och St Sundby Motorklubbs låneskuld med kronor till noll kronor enligt försiktighetsprincipen. 4. Att återföra 2,7 miljoner kronor till demografisk fond från barn- och utbildningsnämndens resultat Årsredovisningen för 2009 med gjorda dispositioner godkänns 6. Nämndernas redovisningar godkänns. 7. Slutredovisningen av anläggningsinvesteringarna om 134,6 miljoner kronor godkänns enligt bilaga till kommunledningskontorets skrivelse. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har med skrivelse 24 mars 2010 överlämnat årsredovisning 2009 för Eskilstuna kommun. Årsredovisningen består av två delar. Den ena delen består av en officiell del som motsvarar redovisningslagens krav. Den består av en förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalyser. Förutom den kommunala verksamheten ingår även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. I

5 5(47) den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunal ägande om minst 20 procent om de är av väsentlig betydelse. Den andra delen består av en intern del med redovisning som omfattar samtliga nämnders verksamhetsberättelser och resultaträkningar. Till ärendet bifogas också en uppföljning av ägardirektiven. Den finansiella krisen som slog till hösten 2008 kom att lamslå stora delar av svensk export. Till det kom en betydande nedgång i inhemsk efterfrågan när stora delar av byggandet och annan investeringsverksamhet föll bort. Förra vinterns BNP-fall på fem procent beror till stor del på den nedgång som skett i export och investeringar. Samtidigt utvecklades konsumtionen förhållandevis väl. Under sommaren började hushållens och företagens stämningsläge förskjutas i positiv riktning. Det såg riktigt mörkt ut för kommunens ekonomi under våren Skatteintäkterna beräknades minska med 108 miljoner kronor mot budget. För försörjningsstödet prognostiserades ett underskott med 34,5 miljoner kronor. Samtidigt räknade nämnderna med ett underskott på 43 miljoner kronor utöver underskottet på försörjningsstödet. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgick till minus124 miljoner kronor i delårsrapport 1. För att klara det besvärliga utgångsläget har hela organisationen drivit ett tufft effektiviserings- och besparingsarbete och kommunfullmäktige beslutade att minska de ekonomiska ramarna för nämnderna med 41 miljoner kronor. Arbetet har skett på alla nivåer. Gemensamma effektiviserings- och besparingsåtgärder har genomförts, alla nämnder har upprättat åtgärdsplaner som successivt fullföljts och alla enheter har bidragit. Inköpen har totalt minskat med 32 miljoner kronor, lokalrevisioner har genomförts, administrationen slimmats och samordnats, projekt strukits och senarelagts och diverse samordnings- och effektiviseringsprojekt har genomförts. Kommunen redovisar ett plusresultat med 120 miljoner kronor. I det ingår reavinster med 20 miljoner och sänkta avskrivningskostnader med 38 miljoner kronor som härrörs från en översyn av avskrivningstiderna för verksamhetsfastigheter. Reavinsterna ska inte räknas med enligt balanskravet och de minskade avskrivningskostnaderna avsätts för att öka självfinansieringsgraden av investeringarna. Resultatet exklusive avsättningar och reavinster uppgår därmed till 61 miljoner kronor. Det starka resultatet har kunnat nås tack vare att alla deltagit i det tuffa besparingsarbetet. Nämnderna redovisar tillsammans ett plusresultat mot budget med 31 miljoner trots att de ekonomiska ramarna sänktes med 40 miljoner. Andra faktorer som bidragit är att underskottet för skatteintäkterna stannade på 68 miljoner. Det är 40 miljoner bättre än prognosen i delår 1. AFA- försäkringsbolag sänkte premierna för avtalsförsäkringarna vilket gav ett plus på drygt 50 miljoner kronor. Även räntenettot blev bättre tack vare den låga räntan.

6 6(47) Bolagskoncernen redovisar också ett plusresultat på 128 miljoner kronor vilket är ett starkt resultat men tolv miljoner sämre än budget. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2009 att använda 34,5 miljoner kronor ur resultatbufferten för att täcka befarat underskott inom försörjningsstödet. Kommunens ekonomi stärktes under andra halvåret 2009 och därmed kunde underskottet för försörjningsstödet täckas inom kommunens ordinarie driftram för Barn- och utbildningsnämnden lämnar tillbaka 2,7 miljoner kronor till den demografiska fonden, som är en del av den kompensation som nämnden fått under året för att täcka kostnader för befolkningsökningen utöver prognosen. Det totala beloppet för samtliga avslutade investeringar uppgick till 134,6 miljoner kronor. Det är 8,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. Yrkanden Hans Ekström (S) och Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

7 7(47) KSKF/2008: Eskilstuna kommuns ersättningsanspråk på TK Hobby Eskilstuna, Eskilstuna Brukshundsklubb och St Sundby motorklubb Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunen avstår ersättningsanspråk på TK-Hobbys skuld om kronor, Eskilstuna Brukshundsklubb om kronor samt St Sundby motorklubb om kronor. Detta så länge respektive förening driver nuvarande verksamhet och fastigheten inte överlåts till annan ägare. Lånet förfaller dock till betalning den dag respektive förenings verksamhet upphör eller fastigheten överlåts till annan ägare. I kommunens bokslut för 2009 är skulderna, enligt försiktighetsprincipen, nedskriven till noll kronor. 2. Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att beakta kommunledningskontorets synpunkter i översynen av bidragssystemet till föreningslivet, som är ett åtagande i nämndens verksamhetsplan för Ärendebeskrivning En skrivelse, daterat den 27 maj 2008, har inkommet från ordförande i TK Hobby till kommunstyrelsen där man vädjar om avskrivning av återstående del av lånet för tennishallen som uppgår till kronor. Ursprungligen beviljades TK Hobby ett räntefritt lån på kronor för upprättande av tennishall. Detta beslutades av kommunfullmäktige den 27 mars Amorteringen skulle göras under åren 1986 till 2010 med kronor per år. Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 1988 efter framställan från TK Hobby att medge att amorteringsbeloppet nedsattes till kronor per år under tiden Lånet skulle ändå vara slutbetalt år 2010.

8 8(47) Senast har kommunfullmäktige den 14 december 2006 beslutat om amorteringsfrihet för åren 2006 till 2010 och att amortering skall ske med kronor per år från Kommunledningskontoret har den 26 mars 2010 lämnat yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår att föreningar äger och sköter sin egen anläggning, tennishall i det här fallet, är oftast ett kostnadseffektivt alternativ, jämfört mot att kommunens ska äga och sköta anläggningar. Bidraget från kommunen till föreningarna bör vara neutralt utifrån hur ägandet och driften av lokaler ser ut. Ett sådant synsätt ger incitament till föreningarna att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna. Det vill säga om föreningen gör det billigare genom att äga och själv sköta driften så stannar vinsten hos föreningen. I den översyn av bidragssystemet till föreningar som kultur- och fritidsnämden ska göra under 2010 bör ett sådant synsätt beaktas. När det gäller tennishallen och lånet till TK Hobby så är det en gammal historia, snart 30 år. Det innebär att underhålls- och driftkostnaderna för att sköta hallen tar en allt större del av föreningens budget. Därför föreslår kommunledningskontoret att ett nytt avtal upprättas mellan TK Hobby och Eskilstuna kommun som innebär att kommunen avstår ersättningsanspråk avseende skulden på kronor så länge föreningen driver verksamhet i hallen. Lånet faller till omedelbar betalning den dag hallen eventuellt överlåts till någon annan ägare. Eftersom det finns två andra lån som är amorteringsfria så likställs dessa i detta beslut. Dessa lån är: Eskilstuna brukshundsklubb St Sundby motorklubb kronor kronor. I bokslutet för 2009 är alla tre skulderna, enligt försiktighetsprincipen nedskriven till noll kronor. Yrkanden Hans Ekström (S), Jimmy Janson (S) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

9 9(47) KSKF/2010:72 87 Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige Förslag till kommunfullmäktige Redovisningen av motioner som inte slutbehandlats läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltningen har den 25 mars 2010 inkommit med en skrivelse i ärendet. Till skrivelsen biläggs en sammanställning över obesvarade motioner. Av skrivelsen framgår att en motion, enligt kommunallagen (1991:900), bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år efter det att motionen väcktes. Om beredningen av motionen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan då avskriva motionen från vidare handläggning eller låta beredningen av motionen fortsätta. Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Eskilstuna ska kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober månad redovisa vilka motioner som inte är slutbehandlade. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en lista över de motioner som har väckts i kommunfullmäktige, men ännu inte slutbehandlats. Listan har tagits fram genom att berörda förvaltningar och bolag har tillfrågats om när de beräknar att avge yttrande över de motioner som remitterats till dem. Därutöver har ansvariga handläggare på kommunledningskontoret angett när tjänstemannaorganisationen bedömer att beredningen av motionerna ska vara klar. Av sammanställningen framgår att det totalt finns 33 motioner som inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige. Av dessa beräknas en motion behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars och fem motioner beräknas behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i april. Tidsplan för resterande motioner framgår av bilagan Obesvarade motioner Tidsplan för kommunledningskontorets förslag till beslut på motionssvar. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen läggs till handlingarna.

10 10(47) KSKF/2008: Svar på motion om att utreda vindkraftens förutsättningar på flygplatsen Kjula Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Björn Lymar (MP) reserverar sig mot beslutet att motionen avslås. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Miljöpartiet de Gröna har i en motion föreslagit att förutsättningarna för vindkraft på flygplatsen i Kjula utreds. Av motionen framgår bland annat utbyggnaden i Sverige har ökat från 10 TWh (terawattimmar) till 30 men att det fortfarande är dåligt med vindsnurror i Mälardalsområdet. Motionärerna vill gärna öppna för nytänkande och överväga vindkraft på redan ianspråktagna ytor som till exempel längs motorvägar och järnvägar, parkeringsytor, vid köpcentra, på öppna platser där naturen redan fått ge vika. I Kjula finns stora öppna ytor som kan vara väl lämpade för vindkraft vare sig området utvecklas med lager och industri eller inte. Kommunledningskontoret har den 8 mars 2010 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna Kommunföretag AB, stadsbyggnadsnämnden samt miljö och räddningstjänstnämnden har yttrat sig i ärendet och deras synpunkter framgår enligt sammanfattningar nedan: Eskilstuna Kommunföretag AB utgår i sin bedömning från fullmäktigeuppdraget att utveckla Eskilstuna logistikpark i Kjula och godsterminalen i Folkesta. Bolaget anser att en vindkraftetablering i området skulle medföra kraftiga begränsningar i flygverksamheten och bör därför anstå i avvaktan på vidare exploatering av området. Eskilstuna kommunföretag menar dock att frågan om vindkraft medför ett behov av utredning om alternativ kraftförsörjning som inte har geografiska eller energikällsmässiga begränsningar. Stadsbyggnadsnämnden hänvisar till energimyndighetens verksamhet och aktiviteter inom området vindkraft och förslaget om riksintresseområden för

11 11(47) vindkraft. Inom Eskilstuna kommun finns sådana områden utmed södra Hjälmarstranden vid Näshultasjön. Vid Mälaren finns förslag på riksintresse-områden i Strängnäs kommun, nära gränsen till Eskilstuna kommun. Godkända tillstånd och bygglov finns för flera vindkraftverk på Kafjärden och ett i Näshulta. Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete med en översiktlig vindkraftsplanering i kommunen. Hela kommunens yta kommer att bedömas med avseende på lämplig vindkraftetablering. Förvaltningen ser därför ingen egentlig anledning att utreda Kjula, Eskilstuna logistikpark eller själva flygplatsen separat. Enligt SMHI:s vindkartering är för övrigt vindförhållandena runt Kjula något sämre än inom de områden som utpekats som lämpliga riksintresseområden för vindkraft. Miljö- och räddningstjänstnämnden delar motionärernas syn på behovet av utbyggnad av vindkraft i Mälardalsområdet och inom Eskilstuna kommun. Avseende Eskilstuna flygplats finns ett tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndet gäller en exklusiv rätt att bedriva flygplatsverksamhet. Det innebär att man inte kan tillåta verksamhet som inskränker denna rätt. Nämnden anser därför att det inte är befogat att utreda eventuell vindkraft vid Eskilstuna flygplats. Eventuella kommunala initiativ bör närmast invänta arbetet i översiktsplaneprocessen. Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen till kommunledningskontoret den 8 oktober för inhämtande av remissyttrande från miljö- och räddningstjänstnämnden. Kommunledningskontoret har ingen ändring i förhållande till tidigare avgivet förslag utan föreslår avslag på motionen. Vindkraft är i många stycken framtidens motsvarighet till förra århundradets vattenkraft, investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Det finns alltså starka skäl som talar för att kommunen bör öka sitt engagemang i vindkraft. Frågan är dock var och på vilket sätt det är optimalt för kommunen eller dess bolag att starta processen. I detta sammanhang är det tveksamt att ange Kjula flygplats som ett sådant område för kommunen som markägare. Kommunledningskontoret delar remissinstansernas bedömning att inte särskilt utreda vindkraftsutbyggnad på Kjula flygplats utan föreslår att detta istället genomförs som en del i den igångsatta vindkraftsplaneringen och som tillägg till kommande översiktsplan. Kommunledningskontorets föreslår därför avslag på motionen. Yrkanden Hans Ekström (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, det vill säga att avslå motionen. Björn Lymar (MP) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning

12 12(47) Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels att motionen ska avslås dels att den ska bifallas. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag, det vill säga att motionen avslås.

13 13(47) KSKF/2008: Svar på motion om att lägga ut motioner, interpellationer samt aktuella frågor på kommunens hemsida Motionen återremitteras till kommunledningskontoret för utredning om motioner, interpellationer och aktuella frågor kan läggas ut på kommunens hemsida innan webbdiariet är infört. Ärendebeskrivning Jari Puustinen (M) har ställt en motion om att kommunfullmäktige skall besluta att lägga ut motioner, interpellationer samt aktuella kommunala frågor på kommunens hemsida. Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning den 22 maj 2008, 118. Kommunstyrelsen beslutade sedan den 19 juni 2008 att remittera motionen till kommunledningskontoret för yttrande. Kommunstyrelsen återremitterade motionen 10 februari 2009, 33, för fortsatt handläggning. Kommunledningskontoret har den 11 mars 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att enligt 12 personuppgiftsförordningen (1998:1191) får en kommun publicera diarier, protokoll och vissa andra handlingar på Internet. Att göra denna typ av handlingar tillgängliga via Internet kan ses som en form av e- tjänst. Personuppgifter som direkt pekar den registrerade t ex personnummer eller samordningsnummer får inte föras över. Övriga personuppgifter, t ex namn, får publiceras under förutsättning att övriga uppgifter som rör den registrerade inte är känsliga enligt 13 personuppgiftslagen (1998:204) eller rör lagöverträdelser (21 personuppgiftslagen) och att det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen. Kommunledningskontoret och kommunstyrelseförvaltningen håller i dagsläget på och arbetar med en publicering av kommunstyrelsens diarium på kommunen hemsida. Avsikten är i slutändan att samtliga nämnders diarier ska vara tillgängliga via hemsidan, men att kommunstyrelsen valts ut som testpilot. Webbdiarierna kommer endast att omfatta de ärenden som är offentliga, det vill säga inte sekretessbelagda eller som av andra skäl är intergritetskänsliga. Ett webbdiarium är dessutom att betrakta som ett komplement till kommunens ordinarie diarium.

14 14(47) Att tillgängliggöra ett webbdiarium kommer att kräva ett antal juridiska ställningstaganden, tekniska lösningar, framtagandet av diverse instruktioner, framtagandet av olika typer av information och omfattande utbildningsinsatser. När en sådan lösning är i gång kommer motioner, interpellationer och frågor att finnas tillgängliga via webbdiariet. Det ska dock betonas att en publicering av webbdiariet fortfarande är osäker på grund av tekniska problem, men kommunledningskontoret och kommunstyrelseförvaltningen arbetar på en lösning och förhoppningsvis bör webbdiariet finnas tillgängligt från och med Kommunledningskontoret föreslår att motionen med ovanstående motiveringar bifalles med förtydligandet att vissa inskränkningar i fri publicering måste ske i förhållande till motionens skrivning. Yrkanden Iha Frykman (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret. Hans Ekström (S) och Kjell-Erik Israelsson (M) instämmer i Iha Frykmans (M) återremissyrkande. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

15 15(47) KSKF/2009: Svar på motion om att ersätta kommunens integrationsarbete med assimilationsarbete Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Ärendebeskrivning Adam Marttinen (SD) föreslår i en motion från den 9 september 2009 att Eskilstuna kommun ska ersätta ambitionen om integration med assimilation i samtliga områden där politiken berörs. Enligt motionären skapar den nuvarande integrationspolitiken klyftor i samhället eftersom den möjliggör olika grupperingar, även de med annorlunda grundläggande värderingar än svenska, att stärka sin identitet. Motionären menar att integrationspolitiken kränker och diskriminerar den svenska befolkningen som måste anpassas till ett mångkulturellt samhälle på bekostnad av sin kultur och sina traditioner. För att invånarna ska känna en större gemenskap med varandra ska det gamla talesättet om att ta seden dit man kommer återupprättas, menar motionären. Motionen remitterades till Kommunledningskontoret för yttrande. Kommunledningskontoret har den 16 mars 2010 inkommit med svar på motionen. Av svaret framgår att utgångspunkten för Eskilstuna kommuns integrationsarbete är att varje individ oavsett bakgrund och tillhörighet har möjlighet att leva och utvecklas utifrån sina egna kulturella förutsättningar. Denna process sker inom ramen för det gemensamma samhället och de demokratiska värderingar och lagar som samhället vilar på. Det innebär att varje kommuninvånare själv får välja vilka traditioner man vill leva med och vilken kultur man utövar så länge dessa inte strider med grundläggande värderingar och lagar i vårt samhälle. Människor har rätt att välja sin identitet i eget fritt val. Eskilstuna kommun stödjer invånarnas egna ställningstaganden i frågan om att bibehålla sitt språk, sin kultur och sin religion eller att söka sig en ny identitet. I samtliga fall handlar det om individuella rättigheter som Eskilstuna kommun måste bejaka och skapa förutsättningar för. I de fall där det förekommer eventuella motsättningar och meningsskiljaktigheter mellan människor som tillhör olika kulturer och trosuppfattningar anser Eskilstuna kommun att dessa främst bör hanteras demokratiskt på den aktuella platsen genom dialog och öppenhet. Att alla människors har lika värde, och en personlig frihet

16 16(47) inom ramen för det gemensamma samhället och demokratiska värderingar, kan inte kompromissas bort. Dessa är de bestående värden som Eskilstuna kommun värnar om och kämpar för att alla invånare ska ta en aktiv del av. Endast ett samhälle präglat av en ömsesidig respekt för varandras kulturella olikheter möjliggör en öppenhet där även konstruktiv kritik mot vissa krav som kan uppstå i kulturens namn ingår. Kommunledningskontoret ser inga problem med ett samhälle där det samexisterar grupper och individer som har växt upp i olika referenssystem. Vår kommun har genom hela sin historia som stad välkomnat grupper med andra referenssystem som i sin tur har bidragit till nya impulser och nya normbildningar. Det har aldrig tidigare problematiserats. Tvärtom brukade mångfalden alltid lyftas fram som något positivt för kommunens tillväxt. Den språkliga, kulturella och kompetensmässiga mångfalden ser kommunledningskontoret fortfarande som en rikedom för samhället och därför ligger det i kommunens intresse att bejaka och stödja den. Med stöd av ovanstående synpunkter föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. Yrkande Hans Ekström (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, det vill säga att avslå motionen.

17 17(47) KSKF/2009: Svar på motion om att bekämpa vänsterextremism Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Ärendebeskrivning Adam Marttinen (SD) föreslår i en motion från den 1 oktober 2009 till kommunfullmäktige att kommunfullmäktige för ett enat uttalande om att fördöma vänsterextremistiska handlingar samt att fullmäktige upprättar en handlingsplan för att bekämpa vänsterextremistiska strömningar i vår kommun. Kommunstyrelsens vice ordförande Jimmy Jansson (S) har den 16 februari inkommit med skrivelse i ärenden. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 15 juni 2006 fastslog inriktning för demokratiarbetet i Eskilstuna kommun och pekade där ut ett antal åtgärder för att främja den lokala demokratin och som kan motverka alla typer av antidemokratiska krafter. Yrkande Hans Ekström (S) yrkar bifall till förslaget, det vill säga att avslå motionen.

18 18(47) KSKF/2005: Svar på motion om volontärarbete i Eskilstuna Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen anses besvarad genom föreslagen åtgärd i motionssvaret 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma ett förslag till begränsad kontaktoch uppdragsförmedling i enlighet med motionens intentioner Reservationer Kjell-Erik Israelsson (M), Iha Frykman (M), Britt-Inger Remning (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (C) och Björn Lymar (MP) reserverar sig mot beslutet att motionen inte bifalles. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning I en motion från 2005 föreslår Björn Lymar, Susanne Engström, Angelique Carlsson och Birgitta Eriksson (samtliga MP) att Eskilstuna som kommun tar kontakt med Volontärbyrån och startar ett samarbete för att utveckla en volontärverksamhet i Eskilstuna. Motionen, med inhämtande av remissynpunkter från flera nämnder, bereddes av kommunledningskontoret och kommunstyrelsen föreslog att motionen förklarades bevarad med hänvisning till att flera nämnder har eller avser att utveckla samarbete med frivilligorganisationer. Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars att återremittera motionen till kommunstyrelsen för att utreda möjligheten till ett samarbete för att förmedla kontakt och uppdrag mellan volontärer och frivilligorganisationer. I anslutning till denna remiss beslutade kommunstyrelsen den 19 september 2007 att än en gång remittera ärendet till kommunledningskontoret, vuxennämnden, Torshälla stads nämnd, barn- och utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och familjenämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö och räddningstjänstnämnden för inhämtande av yttrande. Motionen har sedan dess legat på kommunledningskontoret för beredning. Arbetsmarknads- och familjenämnden föreslår att motionen anses besvarad och hänvisar till förvaltningen har redan haft kontakt med volontärbyrån och

19 19(47) framförallt diskuterat med olika grupper om ett utvidgat samarbete och nämnden ställer sig positiv till utökat samarbete. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås och anser att inget avgörande nytt framkommit sedan tidigare yttrande från Nämnden vill fortfarande avvisa ett formellt åtagande enligt motionen. Miljö- och räddningstjänstnämnden anser motionen vara besvarad och anser att det är bra att frågan utreds om hur samarbetet med frivilligorganisationer kan utvecklas vidare. Stadsbyggnadsnämnden föreslår utifrån nämndens arbetsområde att motionen avslås. Nämnden förklarar dock att den inte har något principiellt emot volontärarbete. Skälet till avslag motiveras i yttrande med att fördelarna med anställda överväger och bör prioriteras. Torshälla stads nämnd föreslår motionen vara besvarad. Nämnden välkomna samordning för att på ett mer systematiskt sätt ta tillvara intresset för volontärinsatser och stödja dessa. Hänvisning görs till väntjänstsamarbetet inom vuxenverksamheten. Motionen föreslås av vuxennämnden vara besvarad då i yttrande meddelas att arbetsgrupp tillsats för att utveckla ett samarbete med frivilligorganisationer och att här möjlig samverkan med volontärbyrån kommer att beaktas. Kommunledningskontorets har den 21 mars 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att de inkomna remissyttrandena har olika inställning till motionen, men ingen nämnd har någon principiellt avvisande inställning till syftet och vikten av frivilligarbete. Eftersom nämnderna har olika infallsvinklar och några hänvisar till kontakter som ska tas anser kommunledningskontoret att motionärerna endast delvis kan tillmötesgås mer principiellt och detta genom att kommunstyrelsen i sina verksamheter utreder och utformar ett begränsat åtagande till kontakt- och uppdragsförmedling i det första läget. Denna möjlighet redovisades också i kommunledningskontorets tidigare handläggning. Däremot anser kommunledningskontoret att nämnderna fortfarande bör ges frihet att utforma egna förslag i samverkan med volontärer/frivilliga, alltså i enlighet med nämndernas insända remissyttranden. Vad som däremot kan undersökas och utformas med start, förslagsvis från 1 januari 2011, om medel tillförsäkras från kommunstyrelsen är ett begränsat förslag i linje med motionen och de koncept som framtagits runt Frivilligcentraler, där

20 20(47) exempelvis Norrköpings kommun kommit långt i arbetet. Kontakt tas i detta arbete även med Volontärbyrån. Naturliga samverkansytor för utveckling av frivilligarbete kan härvidlag vara demokraticentrum eller någon av de mötesplatser som är under utformning. Kommunledningskontoret tror att detta inledande förslag från 2011 bör vara av begränsad omfattning. Så har också diskussionen börjat föras mellan kommunstyrelseförvaltningens avdelning för demokrati och medborgarservice och kommunledningskontorets utvecklingsavdelning. Med ovanstående beskrivning och uppdraget till kommunstyrelsen om att utforma ett begränsat förslag föreslås motionen vara besvarad. Yrkanden Hans Ekström (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag att motionen ska anses besvarad. Björn Lymar (MP), Kjell-Erik Israelsson (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD) och Christina Andersson (C) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: motionen anses besvarad och bifall till motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag, det vill säga att motionen anses besvarad.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544)

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Kommunstyrelsen 2016-04-12 1(3) 71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Niklas Frykman

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:119 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465)

183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2016:465) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 183 Gödkännande av överlåtelse av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1(3) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 224 Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik och Etablering

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(3) 218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Ärende Beteckning Tjänstemannaberedningens förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till beslut

Ärende Beteckning Tjänstemannaberedningens förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2010-10-07 1 (5) Dag och tid Tisdagen den 12 oktober, klockan 15:00 Plats Rinmansalen, stadshuset till Arbetsutskottets till 1. Protokollsjustering 2. Val

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Svar på motion om obligatoriskt skolval

Svar på motion om obligatoriskt skolval Kommunstyrelsen 2016-12-22 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:385 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 28 maj 2013, klockan 15:00. 1. Protokollsjustering I tur att justera är Magnus Johansson

Dag och tid Tisdagen den 28 maj 2013, klockan 15:00. 1. Protokollsjustering I tur att justera är Magnus Johansson Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-05-22 1 (12) Dag och tid Tisdagen den 28 maj 2013, klockan 15:00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Magnus Johansson

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer