Rapporter och meddelanden till grundskolenämnden i april Förslag till beslut. Rapporter och meddelanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporter och meddelanden till grundskolenämnden i april Förslag till beslut. Rapporter och meddelanden"

Transkript

1 Grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitet och kommunikation GSN/2019:79 Kristina Entoft, 016/ (3) Grundskolenämnden Rapporter och meddelanden till grundskolenämnden i april 2019 Förslag till beslut 1. Rapporter och meddelanden anmäls och läggs till handlingarna. Rapporter och meddelanden Anmälan om påbörjad utredning av kränkande behandling, trakasseri, diskriminering från rektor till huvudman enligt Skollagen 2010:800 6 kap 10 eller Diskrimineringslagen 2008:567: Björktorpsskolan (0) Djurgårdsskolan (6) Edvardslundsskolan (1) Faktoriet (0) Fristadsskolan (3) Fröslundaskolan(Skjulsta) (15) Gillberga skola (0) Gökstensskolan (23) Hammargärdets skola (0) Hållsta skola (1) Hällberga skola (0) Hällby skola (12) Kjula skola (3) Lagersbergsskolan (9) Lundbyskolan (6) Mesta skola (1) Skiftingehus skola (13) Skogstorpsskolan (16) Skogsängsskolan (11) Slagstaskolan (10) GSN/2019:1 GSN/2019:2 GSN/2019:3 GSN/2019:4 GSN/2019:5 GSN/2019:6 GSN/2019:7 GSN/2019:8 GSN/2019:9 GSN/2019:10 GSN/2019:11 GSN/2019:12 GSN/2019:13 GSN/2019:14 GSN/2019:15 GSN/2019:16 GSN/2019:17 GSN/2019:18 GSN/2019:19 GSN/2019:20

2 Eskilstuna kommun (3) Slottskolan (11) Stålforsskolan (11) Tegelviken (4) Tuna skolområde (0) Vallby skola (0) Årbyskolan (2) Ärla skola (6) Ärstaskolan (0) GSN/2019:21 GSN/2019:22 GSN/2019:23 GSN/2019:24 GSN/2019:25 GSN/2019:26 GSN/2019:27 GSN/2019:28 Sammanställningar statistik t.o.m februari Kränkningsanmälningar 2. Kränkningsanmälningar F-6, Synpunktshantering 4. Skolinspektionsärenden Beslut från Skolverket/Migrationsverket 1. Beslut av Migrationsverket att bevilja kronor för utbildningskostnader gällande grundskola, enligt asylersättningsförordningen och avslår ansökan om ersättning med kronor p.g.a. att individ kommunplacerats. Dnr GSN/2019: Beslut av Migrationsverket att bevilja kronor för utbildningskostnader gällande förskoleklass, enligt asylersättningsförordningen och avslår ansökan om ersättning med kronor p.g.a. att en individ är bosatt i annan kommun under den ansökta perioden. Dnr GSN/2019:29. Ärenden för kännedom 1. Barn- och elevombudets (BEO) beslutar i ärende om anmälan enligt 6 kap Skollagen (2010:800) angående förutsättningar för skadestånd. BOU bedömer att det inte finns förutsättningar att framställa skadeståndsanspråk mot huvudmannen, vidtar ingen åtgärd och ärendet avslutas. Dnr :7651. GSN/2019: Beslut om avstängning av elev i grundskolan enligt Skollagen 5 kap 14, Dnr GSN/2019: (5) 3. s beslut, 13 Svar på motion Skydda lärarnas yttrandefrihet (KSKF/2018:210). Dnr. GSN/2019: s beslut, 7 Förlängning av deltagande i projekt för utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik. Dnr GSN/2019:85.

3 Eskilstuna kommun (3)

4 1(2) 13 Svar på motion Skydda lärarnas yttrandefrihet (KSKF/2018:210) Beslut Motionen avslås. Reservationer Stefan Krstic (L), Erika Rydja Sandvik (L), Niklas Frykman (L) och Helen Wretling (L) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V), Maria Forsberg (V), Johan Sandberg (V) och Anette Stavehaug (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Marielle Lahti (MP) och Nina Hedenfeldt (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C). Ärendebeskrivning Stefan Krstic (L) har den 14 april 2018 inkommit med en motion om att skydda lärarnas yttrandefrihet. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2018, 98. I beredningen av ärendet har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Motionären yrkar på - Att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och tydliggöra löneprinciperna för lärare och skolledare på ett sätt som ej hamnar i betydande konflikt med lärarnas yttrandefrihet. Motionären menar att det idag finns löneprinciper som skulle göra att lärare som kritiserar ledningen riskerar att bli negativt bedömda i löneöversynen. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 9 oktober 2018, 74, föreslagit att motionen avslås. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 10 oktober 2018, 77, föreslagit att motionen avslås. Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den

5 2(2) 24 oktober I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i beslutet från den 23 november 2018, 56, att motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, 26, att motionen avslås. Stefan Krstic (L), Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) reserverade sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Yrkanden Stefan Krstic (L), Maria Chergui (V) och Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till motionen. Majo Kuusikoski (S), Marie Svensson (S), Josefine Helleday (S) och Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Majo Kuusikoski (S) med fleras förslag om att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås. Stefan Krstic (L) med fleras förslag om att bifalla motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen mot varandra. godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås. Beslutet skickas till: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR

6 1(2) 7 Förlängning av deltagande i projekt för utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik (KSKF/2018:439) Beslut 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med Mälardalens högskola om förlängning av projektet för perioden 1 juli december Finansiering sker från grundskolenämndens ram med 0,5 miljoner kronor för 2019 och 1,0 miljoner kronor för Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7 januari Av skrivelsen framgår bland annat att i början av januari 2016 ingick Eskilstuna kommun ett avtal med Mälardalens Högskola (MDH) och Sparbanken Rekarne om utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik för årskurserna 1-3. Syftet var att utveckla matematikundervisningen genom att ge lärare tillgång till forskningsbaserade läromedel. Arbetet har varit positivt och samtliga parter är nöjda med utfallet. Avtalet behöver förlängas för att läromedlet ska bli färdigställt och implementerat. Förslaget är att förlänga avtalet för perioden 1 juli 2019 till den 31 december Kommunledningskontoret föreslår att möjligheten till förlängning av avtalet som finns inskrivet i det ursprungliga avtalet mellan Mälardalens Högskola och Eskilstuna kommun nyttjas (ärende KSKF/2016:93). Finansiering Finansiering för projektet under avtalstiden är totalt 1,5 miljoner kronor. 0,5 miljoner kronor för andra halvåret 2019 och 1 miljon kronor för hela Medel finns avsatta för projektet i Kompletterande årsplan 2017, barn- och utbildningsnämndens ram med 0,5 miljoner kronor för 2019 och 1,0 miljoner kronor för I och med ny nämndstruktur från 2019 innebär det att grundskolenämnden har de medel som eftersöks i sin specifika nämnds ram. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, 10, följande: 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med Mälardalens högskola om förlängning av projektet för perioden 1 juli december 2020.

7 2(2) 2. Finansiering sker från grundskolenämndens ram med 0,5 miljoner kronor för 2019 och 1,0 miljoner kronor för Yrkanden Lillemor Nordh (C), Marielle Lahti (MP), Anton Berglund (SD), Maria Chergui (V), Jari Puustinen (M), Madeléne Tannarp (M), Monan Kanaan (S), Lotta Jonsson (KD) samt Stefan Krstic (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till: Mälardalens högskola Grundskolenämnden Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden Förslag till beslut

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-15 1 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2017:79 Jan-Olof Ruuska, 016-710 24 46 Barn- och utbildningsnämnden Rapporter och meddelanden till

Läs mer

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden Förslag till beslut

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2018:84 Jan-Olof Ruuska, 016-710 24 46 Barn- och utbildningsnämnden Rapporter och meddelanden till

Läs mer

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden Förslag till beslut

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-08 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2018:84 Jan-Olof Ruuska, 016-710 24 46 Barn- och utbildningsnämnden Rapporter och meddelanden till

Läs mer

38 Utvärdering och upphävande av strategi interkulturella Eskilstuna (KSKF/2018:471)

38 Utvärdering och upphävande av strategi interkulturella Eskilstuna (KSKF/2018:471) 1(3) 38 Utvärdering och upphävande av strategi interkulturella Eskilstuna (KSKF/2018:471) Beslut 1. Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna 2014-2018, antagen av kommunfullmäktige den 28 augusti 2014,

Läs mer

99 Svar på revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017 (KSKF/2018:159)

99 Svar på revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017 (KSKF/2018:159) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-05-08 Sida 1(1) 99 Svar på revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017 (KSKF/2018:159) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Yttrande över

Läs mer

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2017:79 Lars Niska 016-710 24 46 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Rapporter och meddelanden till barn-

Läs mer

106 Svar på motion Inför trygghetsvakter i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:278)

106 Svar på motion Inför trygghetsvakter i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:278) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-05-08 Sida 1(3) 106 Svar på motion Inför trygghetsvakter i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:278) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras

Läs mer

70 Svar på motion - Förändra budgetprocessen (KSKF/2018:460)

70 Svar på motion - Förändra budgetprocessen (KSKF/2018:460) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-26 Sida 1(3) 70 Svar på motion - Förändra budgetprocessen (KSKF/2018:460) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Stefan Krstic (L)

Läs mer

105 Svar på motion - Inför ordningsbetyg i skolan (KSKF/2018:441)

105 Svar på motion - Inför ordningsbetyg i skolan (KSKF/2018:441) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-30 Sida 1(2) 105 Svar på motion - Inför ordningsbetyg i skolan (KSKF/2018:441) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Deltar ej

Läs mer

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(3) 346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat. Kommunstyrelsen 2017-11-07 1(3) 271 Svar på medborgarförslag - Inför kameraövervakning på Lagersbergsskolan samt beslut om uppdrag att ta fram en modell för kameraövervakning på skolor (KSKF/2016:623)

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat. Kommunstyrelsen 2017-11-07 1(3) 271 Svar på medborgarförslag - Inför kameraövervakning på Lagersbergsskolan samt beslut om uppdrag att ta fram en modell för kameraövervakning på skolor (KSKF/2016:623)

Läs mer

28 Svar på motion Enkla jobb (KSKF/2018:86)

28 Svar på motion Enkla jobb (KSKF/2018:86) Kommunstyrelsen 2019-01-29 1(3) 28 Svar på motion Enkla jobb (KSKF/2018:86) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Reservation Stefan Krstic (L) reserverar sig emot beslutet

Läs mer

Sammanträdesdatum Torsdagen den 23 mars 2017, kommunstyrelsens kansli, stadshuset Paragrafer 61-62

Sammanträdesdatum Torsdagen den 23 mars 2017, kommunstyrelsens kansli, stadshuset Paragrafer 61-62 Extra 1(5) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 08:30-08:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Ingrid Sermeno Escobar (-) Justeringens plats och tid Torsdagen den 23 mars

Läs mer

56 Svar på motion - Skydda lärarnas yttrandefrihet (KSKF/2018:210)

56 Svar på motion - Skydda lärarnas yttrandefrihet (KSKF/2018:210) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-23 Sida 1(3) 56 Svar på motion - Skydda lärarnas yttrandefrihet (KSKF/2018:210) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(3) 346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2016-04-06 Dnr BUN/2015:245 Johan Lindeberg 070-0866384 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Utredning om möjligheterna att

Läs mer

85 Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige (KSKF/2018:96)

85 Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige (KSKF/2018:96) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(1) 85 Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige (KSKF/2018:96) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Redovisning

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Medfinansiering av utbildning med Mälardalens högskola - Sörmlandskontraktet

Medfinansiering av utbildning med Mälardalens högskola - Sörmlandskontraktet Kommunstyrelsen 2018-08-15 Kommunledningskontoret Näringsliv KSKF/2018:128 Niklas Edmark 016-710 28 08 1 (3) Kommunstyrelsen Medfinansiering av utbildning med Mälardalens högskola - Sörmlandskontraktet

Läs mer

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269)

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Kommunstyrelsen 2017-11-07 1(2) 270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Ärendebeskrivning

Läs mer

246 Svar på motion Reformera förstelärarsystemet (KSKF/2018:80)

246 Svar på motion Reformera förstelärarsystemet (KSKF/2018:80) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(3) 246 Svar på motion Reformera förstelärarsystemet (KSKF/2018:80) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269)

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(2) 270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

69 Svar på motion Bättre koll på bilköerna (KSKF/2018:326)

69 Svar på motion Bättre koll på bilköerna (KSKF/2018:326) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-26 Sida 1(2) 69 Svar på motion Bättre koll på bilköerna (KSKF/2018:326) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Stefan

Läs mer

342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268)

342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1(19) Plats och tid Rinmansalen, Stadshuset Klockan 08:30-11:55 (ajournerat 08:50-09:05, 09:55-10:00) Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Jari Puustinen (M), ordförande Majo Kuusikoski (S) Susann

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

24 Svar på motion Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för kommunkoncernens finansverksamhet (KSKF/2018:221)

24 Svar på motion Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för kommunkoncernens finansverksamhet (KSKF/2018:221) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-01-29 Sida 1(2) 24 Svar på motion Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för kommunkoncernens finansverksamhet (KSKF/2018:221)

Läs mer

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan Torshälla stads nämnd 2016-03-23 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2015:105 Ulrika Hansson, 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Utredning om möjligheterna att ge barn i skola

Läs mer

341 Svar på motion om pilotprojekt rörande specialkost (KSKF/2017:255)

341 Svar på motion om pilotprojekt rörande specialkost (KSKF/2017:255) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 341 Svar på motion om pilotprojekt rörande specialkost (KSKF/2017:255) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalles.

Läs mer

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315)

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(2) 49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

10 Förlängning av deltagande i projekt för utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik (KSKF/2018:439)

10 Förlängning av deltagande i projekt för utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik (KSKF/2018:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-01-29 Sida 1(2) 10 Förlängning av deltagande i projekt för utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik (KSKF/2018:439) Beslut Förslag

Läs mer

Svar på motion om obligatoriskt skolval

Svar på motion om obligatoriskt skolval Kommunstyrelsen 2016-12-22 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:385 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1(13) Plats och tid Rekarnegymnasiet, klockan 08:30-11:50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Jari Puustinen (M), ordförande Majo Kuusikoski (S), 1:e vice ordf Susann Karlsson (S)

Läs mer

40 Svar på motion - Enkla jobb (KSKF/2018:86)

40 Svar på motion - Enkla jobb (KSKF/2018:86) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-10-26 Sida 1(2) 40 Svar på motion - Enkla jobb (KSKF/2018:86) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad.

Läs mer

80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517)

80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(3) 80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

82 Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram (KSKF/2017:572)

82 Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram (KSKF/2017:572) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(2) 82 Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram (KSKF/2017:572) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb

Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb Kommunstyrelsen 2017-10-06 Kommunledningskontoret Näringsliv KSKF/2017:269 Valentina Andic 016-710 74 54 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb

Läs mer

18 Svar på motion om att införa ett återvändarcenter (KSKF/2016:351)

18 Svar på motion om att införa ett återvändarcenter (KSKF/2016:351) Kommunstyrelsen 2017-01-24 1(3) 18 Svar på motion om att införa ett återvändarcenter (KSKF/2016:351) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho

Läs mer

78 Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande (KSKF/2016:433)

78 Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande (KSKF/2016:433) Kommunstyrelsen 2017-04-11 1(2) 78 Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande (KSKF/2016:433) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

Svar på motion - Bygg ut Mesta skola

Svar på motion - Bygg ut Mesta skola Kommunstyrelsen 2019-02-06 Kommunledningskontoret Miljö- och samhällsbyggnad KSKF/2018:331 Torsten Gustafsson 016-710 51 75 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion - Bygg ut Mesta skola Förslag till beslut

Läs mer

Förlängning av deltagande i projekt för utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik

Förlängning av deltagande i projekt för utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik Kommunstyrelsen 2019-01-07 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2018:439 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (4) Kommunstyrelsen Förlängning av deltagande i projekt för utveckling av forskningsbaserade läromedel

Läs mer

81 Svar på motion Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan (KSKF/2017:551)

81 Svar på motion Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan (KSKF/2017:551) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(2) 81 Svar på motion Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan (KSKF/2017:551) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277)

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277) Kommunstyrelsen 2017-11-28 1(2) 343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Reservation Lotta Jonsson (KD)

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

243 Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (KSKF/2018:162)

243 Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (KSKF/2018:162) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(3) 243 Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (KSKF/2018:162) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

80 Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KSKF/2016:564)

80 Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KSKF/2016:564) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(3) 80 Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KSKF/2016:564) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

Svar på motion om webbaserad utbildning för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun

Svar på motion om webbaserad utbildning för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2017-11-02 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:364 Cecilia Boström 016-710 29 96 1 (4) Kommunstyrelsen Svar på motion om webbaserad utbildning för all personal som arbetar inom skolan

Läs mer

60 Svar på motion om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar - inför metoden Triple P i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:521)

60 Svar på motion om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar - inför metoden Triple P i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:521) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-03-13 Sida 1(2) 60 Svar på motion om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar - inför metoden Triple P i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:521)

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544)

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Kommunstyrelsen 2016-04-12 1(3) 71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Niklas Frykman

Läs mer

144 Svar på motion - Inför trygghetsväktare (KSKF/2016:448)

144 Svar på motion - Inför trygghetsväktare (KSKF/2016:448) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-05-30 Sida 1(4) 144 Svar på motion - Inför trygghetsväktare (KSKF/2016:448) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen avslås. 2. får till uppdrag att under

Läs mer

247 Svar på motion Avskaffa allmän visstid (KSKF/2018:173)

247 Svar på motion Avskaffa allmän visstid (KSKF/2018:173) Kommunstyrelsen 2018-11-06 1(3) 247 Svar på motion Avskaffa allmän visstid (KSKF/2018:173) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet

Läs mer

107 Svar på motion Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden (KSKF/2018:443)

107 Svar på motion Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden (KSKF/2018:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-30 Sida 1(3) 107 Svar på motion Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden (KSKF/2018:443) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Svar på motion om att införa ett återvändarcenter

Svar på motion om att införa ett återvändarcenter Kommunstyrelsen 2016-12-15 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2016:351 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett återvändarcenter Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

344 Svar på motion om fria bussresor dygnet runt för 65+ (KSKF/2017:332)

344 Svar på motion om fria bussresor dygnet runt för 65+ (KSKF/2017:332) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 344 Svar på motion om fria bussresor dygnet runt för 65+ (KSKF/2017:332) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

49 Svar på motion Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal (KSKF/2018:270)

49 Svar på motion Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal (KSKF/2018:270) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-05 Sida 1(3) 49 Svar på motion Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal (KSKF/2018:270)

Läs mer

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277)

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad.

Läs mer

340 Svar på motion - Snöfria gator (KSKF/2017:225)

340 Svar på motion - Snöfria gator (KSKF/2017:225) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 340 Svar på motion - Snöfria gator (KSKF/2017:225) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Kim Fredriksson

Läs mer

Motionssvar - Införa trygghetsvakter i Eskilstuna kommun

Motionssvar - Införa trygghetsvakter i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2018-03-28 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:278 Marita Skog 016-710 55 19 1 (3) Kommunstyrelsen Motionssvar - Införa trygghetsvakter i Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Svar på motion Bättre koll på bilköerna

Svar på motion Bättre koll på bilköerna Kommunstyrelsen 2019-02-28 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2018:326 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion Bättre koll på bilköerna Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1(22) Plats och tid Rinmansalen, vån. 2 i stadshuset Klockan 08:30-12:20 Beslutande Närv. ersättare Jari Puustinen (M), ordförande Lars G Linder (S), 1:e vice ordförande Niklas Frykman (L), 2:e vice ordförande

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

137 Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1 (KSKF/2017:97)

137 Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1 (KSKF/2017:97) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-05-29 Sida 1(1) 137 Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1 (KSKF/2017:97) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Tilläggsavtal till gällande

Läs mer

Skolpeng 2018 British Schools AB

Skolpeng 2018 British Schools AB 2019-05-20 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2019: 211 1 (8) Skolpeng 2018 British Schools AB Förslag till beslut Bidragsbeloppet avseende grundbelopp och socioekonomisk ersättning 2018 för huvudman:

Läs mer

Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017

Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Socialförvaltningen Ledning Edit Asvelius 016-710 80 30 2017-06-07 1 (1) ÖFNES/2017:15 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Skriftliga rapporter till nämnden

Läs mer

Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1

Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1 Kommunstyrelsen 2018-05-14 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2017:97 Urban Svantesson 016-710 92 49 1 (2) Kommunstyrelsen Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

197 Svar på motion om att införa demokrativeckor på Eskilstunas gymnasieskolor (KSKF/2017:116)

197 Svar på motion om att införa demokrativeckor på Eskilstunas gymnasieskolor (KSKF/2017:116) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-10-10 Sida 1(3) 197 Svar på motion om att införa demokrativeckor på Eskilstunas gymnasieskolor (KSKF/2017:116) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna

Svar på motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna Kommunstyrelsen 2017-04-10 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:567 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna Förslag

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-05 Sida 1(2) 44 Svar på motion Upprätta en bostadsförmedling i Eskilstuna (KSKF/2018:174) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras

Läs mer

269 Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag (KSKF/2017:330)

269 Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag (KSKF/2017:330) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(2) 269 Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag (KSKF/2017:330) Beslut Förslag till

Läs mer

Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning

Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning 2011 09 26 171 370 Kommunstyrelsen 2012 02 13 34 86 Arbets och personalutskottet 2012 01 30 23 54 Dnr 11.550 008 septkf34 Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning i gymnasiet Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-03-13 Sida 1(2) 61 Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Suicidprevention i Eskilstuna kommun och sprid MHFA- första hjälpen till psykisk hälsa

Läs mer

Svar på motion om att revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Svar på motion om att revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd Kommunstyrelsen 2017-03-13 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:564 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Läs mer

83 Svar på motion - Ung omsorg (KSKF/2017:644)

83 Svar på motion - Ung omsorg (KSKF/2017:644) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(3) 83 Svar på motion - Ung omsorg (KSKF/2017:644) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen förklaras besvarad. 2. Barn- och

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1(25) Plats och tid Ekströmska, Värjan klockan 08:30-12:02 (ajournerat 09:30-09:40) Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Jari Puustinen (M), ordförande Majo Kuusikoski (S) 73-82, del

Läs mer

Säg vad du tycker. Om du inte vill lämna dina personuppgifter kan du vara anonym när du använder den här e-tjänsten. Kontakt

Säg vad du tycker. Om du inte vill lämna dina personuppgifter kan du vara anonym när du använder den här e-tjänsten. Kontakt Säg vad du tycker E-tjänsten avslutas automatiskt efter 60 minuters inaktivitet, det vill säga om du inte klickat eller fyllt i något i e- tjänsten på en timme. Hanteringstid 10 arbetsdagar. Personuppgifter

Läs mer

Svar på motion om att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga - inför metoden Triple P i Eskilstuna kommun

Svar på motion om att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga - inför metoden Triple P i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2018-02-13 Kommunledningskontoret KSKF/2017:521 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga - inför metoden Triple P i Eskilstuna kommun Förslag

Läs mer

Svar på motion - Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan

Svar på motion - Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan Kommunstyrelsen 2018-01-30 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:551 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion - Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan Förslag till beslut

Läs mer

58 Svar på motion Motverka machokulturer - ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig själva (KSKF/2017:418)

58 Svar på motion Motverka machokulturer - ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig själva (KSKF/2017:418) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-03-13 Sida 1(3) 58 Svar på motion Motverka machokulturer - ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig själva (KSKF/2017:418) Beslut Förslag

Läs mer

familjecentral i centrala Eskilstuna.

familjecentral i centrala Eskilstuna. Kommunstyrelsen 2018-04-17 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2016:404 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (4) Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige att undersöka behovet av och förutsättningar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Grundskolenämnden

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Grundskolenämnden 1(30) Plats och tid Ekströmska, Värjan Klockan 13:30 16:40 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Mona Kanaan (S), ordförande Björn Gustavsson (M) ersätter Madeléne Tannarp (M) Anton Berglund (SD) Thomas

Läs mer

108 Svar på motion - Vita linjer längs promenadstråk i parker (KSKF/2017:656)

108 Svar på motion - Vita linjer längs promenadstråk i parker (KSKF/2017:656) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-05-08 Sida 1(2) 108 Svar på motion - Vita linjer längs promenadstråk i parker (KSKF/2017:656) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

Svar på motion - Avskaffa allmän visstid

Svar på motion - Avskaffa allmän visstid Kommunstyrelsen 2018-08-27 Konsult och uppdrag Marina Yngveson, 016-710 50 75 KSKF/2018:173 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Svar på motion - Avskaffa allmän visstid Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

Svar på motion om att reformera förstelärarsystemet

Svar på motion om att reformera förstelärarsystemet Kommunstyrelsen 2018-09-21 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2018:80 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att reformera förstelärarsystemet Förslag till beslut Förslag

Läs mer

350 Svar på medborgarförslag - Låna ut cyklar via skolbusskorten (KSKF/2017:392)

350 Svar på medborgarförslag - Låna ut cyklar via skolbusskorten (KSKF/2017:392) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 350 Svar på medborgarförslag - Låna ut cyklar via skolbusskorten (KSKF/2017:392) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget

Läs mer

51 Svar på motion Låt startups lösa kommunens problem (KSKF/2018:268)

51 Svar på motion Låt startups lösa kommunens problem (KSKF/2018:268) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-05 Sida 1(2) 51 Svar på motion Låt startups lösa kommunens problem (KSKF/2018:268) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionens förslag om att kommunstyrelsen

Läs mer

46 Svar på motion om kampanj för att motverka kriminella ungdomsgäng (KSKF/2018:305)

46 Svar på motion om kampanj för att motverka kriminella ungdomsgäng (KSKF/2018:305) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-05 Sida 1(2) 46 Svar på motion om kampanj för att motverka kriminella ungdomsgäng (KSKF/2018:305) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer