Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande."

Transkript

1 M211/382/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö B-149 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens skrivelse angående tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 28/5/EG av den 21 maj 28 om luftkvalitet och renare luft i Europa (KOM:s ref. 284/11/ENVI) Europeiska kommissionen har i en skrivelse, som inkom till Regeringskansliet den 8 december 211, gjort gällande att Sverige såvitt avser PM 1 underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13 och 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 28/5/EG av den 21 maj 28 om luftkvalitet och renare luft i Europa (luftkvalitetsdirektivet) och att överträdelsen har en fortlöpande karaktär. Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande. Inledande synpunkter Europeiska unionens domstol fastställde den 1 maj 211 att Sverige hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.1 i rådets direktiv 1999/3/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften genom att ha överskridit gränsvärdena för PM 1 i luften under åren 25, 26 och 27 i zonerna SW 2 och SW 4 samt under åren 25 och 26 i zon SW 5 (dom i mål C-479/1). De faktiska omständigheterna hade medgetts av Sverige. Kommissionen gör nu gällande att Sverige fortsätter att underlåta att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 13 och 23 i luftkvalitetsdirektivet och att överträdelsen har en fortlöpande karaktär. Kommissionen anför att Sverige har överskridit de dagliga gränsvärdena för PM 1 i luften under 28 i zonerna SW 2, SW 3 och SW 4, under 29 i zonerna SW 2 och SW 4 samt under 21 i zonerna SW 2 och SW 4. Kommissionen för vidare att Sverige underlåtit att kommunicera någon fastställd luftkvalitetsplan för de zoner och tätbebyggelser som överskrider gränsvärdena, i syfte att uppnå gränsvärdet för PM 1. Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Telefax Telex Tegelbacken MINEN S

2 Sverige har rapporterat de aktuella överskridandena till kommissionen och regeringen kan således bekräfta att kommissionens beskrivning av dessa överskridanden är riktig. Regeringen önskar även understryka att återkommande överskridanden endast omfattar det dagliga gränsvärdet och inte det årliga gränsvärdet. Överskridanden har dessutom endast skett i gatunivå, inte i urban bakgrund. Vad gäller kommissionens påstående att Sverige inte kommunicerat någon luftkvalitetsplan, så är detta inte korrekt. I Sverige fastställda luftkvalitetsplaner har rapporterats till kommissionen i enlighet med artikel 23 i luftkvalitetsdirektivet. Den svenska regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att gränsvärdena för PM 1 i luften har överskridits i vissa delar av landet. De områden som problemen gäller är begränsade till ett fåtal hårt trafikerade vägar i några större tätorter. Slitage från dubbdäck är generellt den dominerande källan till de förhöjda partikelhalterna längs dessa tätortsvägar. Halterna blir som högst under våren då vägdammet virvlar upp från torra vägbanor. Det lokala bidraget är påfallande stort, men det finns också en hög bakgrundshalt som gör det svårare att klara gränsvärdet. Det finns en stark politisk vilja, såväl på nationell som på lokal nivå, att nå gränsvärdena för PM 1 i hela landet. Regeringen, berörda myndigheter och kommuner har också vidtagit kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problematiken. Dessa åtgärder kommer att beskrivas nedan. Inledningsvis finns det dock anledning att redogöra för de överträdelser som skett i Sverige under åren En sådan redogörelse visar tydligt att överskridandena har minskat, sett såväl till antalet platser där överskridanden skett som till graden av överskridanden. 2 Överskridanden sedan 25 Zon SW2 Tätorten Norrköping I Norrköping mäts halter av PM 1 i luften vid tre mätstationer på gatunivå. Vid två av dessa har under perioden dygnsmedelvärdet 5 g/m³ överskridits vid mer än 35 dygn per år. Vid mätstationen på Kungsgatan överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 28 med +24 dygn, dels 29 med +18 dygn, dels 21 med +19 dygn. Vid mätstationen på Östra Promenaden överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +18 dygn, dels 26 med +18 dygn, medan gränsvärdet innehölls smedelvärdet 4 g/m³ har innehållits under samtliga mätår vid samtliga mätstationer. Sammantaget visar mätningarna på en tydligt fallande trend avseende halter av PM 1 i luften i Norrköping, se figur 1 och 2.

3 µg/m³ / Antal dygn µg/m³ / Antal dygn 3 Norrköping Kungsgatan (SW 2) ,5 31,3 32, smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 1. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Kungsgatan i tätorten Norrköping i zon SW 2. Anm. En stor del av överskridandena avseende dygnsmedelvärde inträffade under perioden 9 september till 4 november när gatan byggdes om. Byggtiden borträknad beräknas gränsvärdet ha innehållits. Norrköping Östra promenaden (SW 2) ,2 29,8 23,3 23,9 19, , smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 2. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Östra promenaden i tätorten Norrköping i zon SW 2. Tätorten Södertälje I Södertälje mäts halter av PM 1 i luften vid en mätstation på gatunivå. Vid denna har under perioden dygnsmedelvärdet 5 g/m³ överskridits vid mer än 35 dygn per år. Vid mätstationen på Turingegatan överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 27 med +7 dygn, dels 28 med +21 dygn, dels 29 med +8 dygn, medan gränsvärdet innehölls 21. smedelvärdet 4 g/m³ har innehållits under samtliga mätår vid mätstationen. Sammantaget visar mätningarna på en tydligt fallande trend avseende halter av PM 1 i luften i Södertälje, se figur 3.

4 µg/m³ / Antal dygn µg/m³ / Antal dygn 4 Södertälje Turingegatan (SW 2) ,8 33, ,4 22, smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 3. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Turingegatan i tätorten Södertälje i zon SW 2. Tätorten Uppsala I Uppsala mäts halter av PM 1 i luften vid en mätstation på gatunivå. Vid denna har under perioden dygnsmedelvärdet 5 g/m³ överskridits vid mer än 35 dygn per år. Vid mätstationen på Kungsgatan överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +4 dygn, dels 26 med +11 dygn, dels 28 med +18 dygn, dels 29 med +8 dygn, medan gränsvärdet innehölls 21. smedelvärdet 4 g/m³ har innehållits under samtliga mätår vid mätstationen. Sammantaget visar mätningarna på en tydligt fallande trend avseende halter av PM 1 i luften i Uppsala, se figur 4. Uppsala Kungsgatan (SW 2) ,7 29,9 31,3 27, , 23, smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 4. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Kungsgatan i tätorten Uppsala i zon SW 2. Anm. På grund av gatuarbete och flytt av mätutrustning gjordes år 27 ett längre uppehåll i mätningarna. Zon SW3 Tätorten Jönköping I Jönköping mäts halter av PM 1 i luften vid en mätstation på gatunivå. Vid denna har under perioden dygnsmedelvärdet 5 g/m³ överskridits vid mer än 35 dygn per år. Vid mätstationen på Barnarps-

5 µg/m³ / Antal dygn gatan överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde 28 med +1 dygn, medan gränsvärdet innehölls 27, 29 och 21. smedelvärdet 4 g/m³ har innehållits under samtliga mätår vid mätstationen. Sammantaget visar mätningarna på en tydligt fallande trend avseende halter av PM 1 i luften i Jönköping, se figur 5. 5 Jönköping Barnarpsgatan (SW 3) ,6 24,1 2, , smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 5. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Barnarpsgatan i tätorten Jönköping i zon SW 3. Zon SW 4 Tätorten Stockholm I Stockholm mäts halter av PM 1 i luften vid fem mätstationer på gatunivå. Vid fyra av dessa har under perioden dygnsmedelvärdet 5 g/m³ överskridits vid mer än 35 dygn per år. Vid mätstationen på Hornsgatan överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +45 dygn, dels 26 med +29 dygn, dels 27 med +39 dygn, dels 28 med +42 dygn, dels 29 med +3 dygn, dels 21 med +11 dygn. Vid mätstationen på Norrlandsgatan överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +32 dygn, dels 26 med +41 dygn, dels 27 med +21 dygn, dels 28 med +15 dygn, medan gränsvärdet innehölls 29 och 21. Vid mätstationen på Sveavägen överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +21 dygn, dels 26 med +36 dygn, dels 27 med +9 dygn, dels 28 med +23 dygn, medan gränsvärdet innehölls 29 och 21. Vid mätstationen på Lilla Essingen överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +24 dygn, dels 26 med +38 dygn, dels 27 med +1 dygn, dels 28 med +3 dygn, dels 29 med +19 dygn, dels 21 med +3 dygn. smedelvärdet 4 g/m³ överskreds vid mätstationen på Hornsgatan under 25 och 27 men innehölls övriga år vid mätstationen samt under samtliga mätår vid övriga mätstationer. Sammantaget visar mätningarna på en tydligt fallande trend avseende halter av PM 1 i luften i Stockholm, se figur 6 9.

6 µg/m³ / Antal dygn µg/m³ / Antal dygn µg/m³ / Antal dygn 6 Stockholm Hornsgatan (SW 4) ,5 37,7 41, ,9 37,2 29, smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 6. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Hornsgatan i tätorten Stockholm i zon SW 4. Stockholm Norrlandsgatan (SW 4) ,5 37,6 35,2 29, ,3 21, smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 7. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Norrlandsgatan i tätorten Stockholm i zon SW 4. Stockholm Sveavägen (SW 4) ,2 32,9 31,3 3, , , smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 8. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Sveavägen i tätorten Stockholm i zon SW 4.

7 µg/m³ / Antal dygn µg/m³ / Antal dygn 7 Stockholm Lilla Essingen (SW 4) , ,7 33,2 3,5 26, smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 9. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Lilla Essingen i tätorten Stockholm i zon SW 4. Zon SW5 Tätorten Göteborg I Göteborg mäts halter av PM 1 i luften vid två mätstationer på gatunivå. Vid en av dessa har under perioden dygnsmedelvärdet 5 g/m³ överskridits vid mer än 35 dygn per år. Vid mätstationen vid Gårda överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +22 dygn, dels 26 med +8 dygn, medan gränsvärdet innehölls smedelvärdet 4 g/m³ har innehållits under samtliga mätår vid samtliga mätstationer. Sammantaget visar mätningarna på en tydligt fallande trend avseende halter av PM 1 i luften i Göteborg, se figur 1. Göteborg Gårda (SW 5) ,6 31,2 28,4 27, 23, , smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 1. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde i Gårda i tätorten Göteborg i zon SW 5. Luftkvalitetsplaner Kommissionens anger i sin skrivelse att Sverige inte kommunicerat till kommissionen någon luftkvalitetsplan, som har fastställts för zoner och tätbebyggelser som överskrider gränsvärdena, i syfte att uppnå gränsvärdet för PM 1, vilket krävs enligt artikel 23 i luftkvalitetsdirektivet.

8 8 Artikel 23 har införlivats i svensk lagstiftning genom 5 kap. 4 8 miljöbalken och 31 42, 47 och 48 luftkvalitetsförordningen (21:477). Det som i direktivet benämns luftkvalitetsplaner har i svensk lagstiftning fått beteckningen åtgärdsprogram. Enligt 48 luftkvalitetsförordningen ska det svenska Naturvårdsverket fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering till kommissionen som framgår av bl.a. artikel 23.1 i direktivet. Enligt uppgifter från det svenska Naturvårdsverket har också fastställda åtgärdsprogram rapporterats till kommissionen i enlighet med denna bestämmelse. Rapporteringen har skett i samband med den årliga rapportering som föreskrivs i artikel 27.2 i direktivet. Rapporterna med bilagor finns att tillgå i Eonets centrala databas ( Mot denna bakgrund bestrider regeringen kommissionens påstående att Sverige inte har kommunicerat fastställda luftkvalitetsplaner i enlighet med artikel 23 i direktivet. Vidtagna nationella åtgärder Den svenska riksdagen beslutade 24 en lag om trängselskatt (lagen (24:629) om trängselskatt). Ett system med trängselskatt för fordonstrafik i Stockholms innerstad infördes inledningsvis som ett försök, men permanentades från och med 27. Lagen har utvidgats till att även gälla Göteborg, där trängselskatt kommer att införas 213. Trängselskatt har medfört minskade trafikvolymer i Stockholms innerstad och har därmed inneburit minskade utsläpp av PM 1 i luften. Enligt en studie som gjordes efter det inledande försöket minskade utsläppen av PM 1 i luften med cirka 3 procent till följd av trängselskatten. Den svenska regeringen beslutade 29 en förordning som gör det möjligt att meddela lokala trafikföreskrifter för viss väg eller vägsträcka med förbud mot trafik med fordon med dubbdäck (förordningen (29:985) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)). Lokala trafikföreskrifter med sådant förbud har därefter meddelats för gator i Stockholms, Göteborgs och Uppsala kommuner. Förbuden har visat sig ha en mycket positiv effekt genom minskade utsläpp av PM 1 i luften. Regeringen beslutade 211 en förordning som utvidgade den redan gällande rätten att meddela lokala trafikföreskrifter för viss väg eller vägsträcka med förbud mot trafik med fordon med dubbdäck till att även omfatta samtliga vägar inom ett område (förordningen (211:912) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)). Överväganden om att meddela sådana lokala trafikföreskrifter görs för närvarande i vissa kommuner. Förbud mot trafik med fordon med dubbdäck inom ett område kan väntas ha mycket positiva effekter, på samma sätt som förbud mot sådan trafik avseende vissa vägar.

9 9 Den svenska expertmyndigheten Transportstyrelsen beslutade 29 ändrade föreskrifter om högsta tillåtna antal dubb i dubbade däck (Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 29:9) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 29:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar). Ändringen medför en genomsnittlig minskning av antalet dubbar i däck med cirka 15 procent i förhållande till de bestämmelser som gällde tidigare. Med hänsyn till däcks livslängd kan den fulla effekten av de ändrade föreskrifterna väntas först på sikt. Transportstyrelsen beslutade samtidigt ändrade föreskrifter om förbud mot användning av dubbade däck under viss tid under året annat än när det råder vinterväglag (Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 29:9) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 29:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar). Ändringen innebar att säsongen för tillåten dubbdäcksanvändning minskades med 14 dagar under våren. Med hänsyn till att överskridanden av de dagliga gränsvärdena sker till dominerande del under upptorkningsfasen på våren, bedöms de ändrade föreskrifterna ha mycket positiva effekter för nivåerna av PM 1 i luften. Transportstyrelsen arbetar även för närvarande med föreskrifter för att typgodkänna system för att uppgradera motorer till äldre tunga fordon för längre avgasutsläpp, inkluderat partikelutsläpp. De system som är aktuella består av partikelfilter och NO X -reducering med SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction). Ett syfte med dessa system är uppgradering av fordon för användning i miljözoner. Det finns en indirekt effekt som kan ge lägre nivåer av PM 1 genom att det finns andra intressenter av uppgraderade fordon än de som trafikerar miljözoner. Kommuner och kollektivtrafikoperatörer utanför miljözoner kan också ställa krav på låga avgasutsläpp trots att fordonen inte ska användas i miljözoner. Ett uppgraderat äldre fordon kan då vara ett kostnadseffektivt alternativ till att använda helt nya fordon. En uppgradering av äldre fordon medför även att en generell spridning av luftföroreningarna minskar, då mängden fordon med en sämre utsläppsnivå minskar i antal totalt sätt. Den svenska expertmyndigheten Trafikverket har dessutom sedan 24 bedrivit informations- och kommunikationsinsatser för att tydliggöra dubbdäckens betydelse för partikelhalterna. Dessa bedöms framgångsrika på så sätt att de lagt grunden till förståelse hos allmänheten för behovet av åtgärder och fortsatta beslut angående dubbdäcksanvändning. Användningen av dubbdäck tack vara insatserna har dock inte minskat med mer än cirka 1 2 procent per år. Lokalt i Stockholms innerstad har en större minskning emellertid skett.

10 1 Den svenska expertmyndigheten Naturvårdsverket avser att fortsätta sammanställa hur arbetet med åtgärdsprogrammen har fungerat inom ramen för dess uppföljande och vägledande roll, för att bidra till att komma till rätta med problemet. Utöver dessa konkreta åtgärder ska också nämnas att Trafikverket bedriver forskning om nya vägmaterial, dammbindning m.fl. praktiska åtgärder för att komma till rätta med förhöjda utsläpp av PM 1 i luften. Lokala åtgärder Zon SW2 Tätorten Norrköping I Norrköping har som framgår enligt ovan överskridanden skett vid två mätstationer: på Kungsgatan och Östra Promenaden. Ett åtgärdsprogram för kommunen fastställdes 26 av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Åtgärdsprogrammet har enligt vad som redogjorts för ovan rapporterats till kommissionen och finns att tillgå i Eonets centrala databas. I åtgärdsprogrammet presenteras ett stort antal åtgärder som ska vidtas för att sänka partikelhalterna. Åtgärdsprogrammet är tydligt och konkret och Norrköpings kommun har arbetat med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet sedan det fastställdes av länsstyrelsen. De främsta åtgärderna är följande: Dammbindning med CMA (kalciummagnesiumacetat) Nya vägbeläggningar med hårdare asfalt Tidigare vårrengöring Satsningar på kollektivtrafik samt på gång- och cykeltrafiken Informationskampanj i syfte att få medborgarna att göra ett aktivt däckval efter behov, i stället för att slentrianmässigt välja dubbdäck Infrastrukturförändringar i syfte att minska trafiken på Kungsgatan och Östra Promenaden Såväl Norrköpings kommun som Länsstyrelsen i Östergötlands län bedömer att genomförda åtgärder har varit effektiva. Regeringen delar denna bedömning, främst mot bakgrund av att de dagliga gränsvärdena innehålls sedan 27 på Östra Promenaden och enligt preliminära uppgifter sedan 211 på Kungsgatan. Under 212 kommer åtgärdsprogrammet att revideras. Nya åtgärder kommer då att föreslås för att luftkvaliteten i Norrköping ytterligare förbättras.

11 11 Tätorten Södertälje I Södertälje har som framgår enligt ovan överskridanden skett vid en mätstation: på Turingegatan. Ett åtgärdsprogram för Stockholms län (i vilket Södertälje ingår) fastställdes 24 av den svenska regeringen. Åtgärdsprogrammet har enligt vad som redogjorts för ovan rapporterats till kommissionen och finns att tillgå i Eonets centrala databas. Regeringen gav 211 Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för Stockholms län. Åtgärdsprogrammet kommer att fastställas i juni 212. I Södertälje har bl.a. följande åtgärder vidtagits för att komma till rätta med de förhöjda halterna av PM 1 : Ny och hårdare slityta på Turingegatan Ökad budget för städning Utvidgad skyltning om förbudet mot tomgångskörning i samband med broöppning Det dagliga gränsvärdet innehålls vid mätstationen sedan 21, vilket indikerar att kommunens åtgärder varit effektiva. Ytterligare åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i Södertälje kan väntas i det åtgärdsprogram som Länsstyrelsen i Stockholms län för närvarande arbetar med. Tätorten Uppsala I Uppsala har som framgår enligt ovan överskridanden skett vid en mätstation: på Kungsgatan. Ett åtgärdsprogram för kommunen fastställdes 26 av Länsstyrelsen i Uppsala län. Kommunen kompletterade 29 åtgärdsprogrammet med en åtgärdsplan för Åtgärdsplanen kommer åter att revideras under 212. Åtgärdsprogrammet har enligt vad som redogjorts för ovan rapporterats till kommissionen och finns att tillgå i Eonets centrala databas. I Uppsala har bl.a. följande åtgärder vidtagits för att komma till rätta med de förhöjda halterna av PM 1 : Hastighetsbegränsning i delar av innerstaden till 3 km/h Dubbdäcksförbud på Kungsgatan Information och marknadsföring Ny- och ombyggnad av cykelvägar för att göra det attraktivare att använda cykel Gatustädning inklusive våtrengöring av vägbanan Förbättring av kringleden kring Uppsala Halterna av PM 1 vid mätstationen har minskat sedan 28 och de dagliga gränsvärdena innehålls under 21 för första gången sedan mätningarna startade. De vidtagna åtgärderna bedöms därför vara effektiva.

12 12 Ett nytt åtgärdsprogram kan dock behöva tas fram, beroende på den fortsatta utvecklingen. Zon SW3 Tätorten Jönköping I Jönköping har som framgår enligt ovan överskridanden skett vid en mätstation: på Barnarpsgatan. Ett åtgärdsprogram för kommunen fastställdes 21 av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Åtgärdsprogrammet har enligt vad som redogjorts för ovan rapporterats till kommissionen och finns att tillgå i Eonets centrala databas. I Jönköping har bl.a. följande åtgärder vidtagits för att komma till rätta med de förhöjda halterna av PM 1 : Dammbindning Förändrad bilpolicy avseende kommunens egna fordon med dubbfria däck som förval Förbättrad gaturenhållning Det dagliga gränsvärdet överskreds med en dag 28, men har därefter innehållits. Halterna av PM 1 i luften vid mätstationen har avsevärt minskat sedan 28, varför de vidtagna åtgärderna bedöms effektiva. I kommunen planeras ytterligare åtgärder varför det är sannolikt att det dagliga gränsvärdet även fortsättningsvis kommer att innehållas. Zon SW 4 Tätorten Stockholm I Stockholm har som framgår enligt ovan överskridanden skett vid fyra mätstationer: på Hornsgatan, Sveavägen, Norrlandsgatan samt Lilla Essingen. Ett åtgärdsprogram för Stockholms län fastställdes 24 av regeringen. Åtgärdsprogrammet har enligt vad som redogjorts för ovan rapporterats till kommissionen och finns att tillgå i Eonets centrala databas. Regeringen gav 211 Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för Stockholms län. Åtgärdsprogrammet kommer att fastställas i juni 212. I Stockholm har bl.a. följande åtgärder vidtagits för att komma till rätta med de förhöjda halterna av PM 1 : Revidering av miljökrav vid upphandling av tunga transporter Höjd avgift för boendeparkering Ökad framkomlighet för bussar

13 13 Informationskampanjer, bl.a. i syfte att långsiktigt verka för en attitydförändring till dubbdäcksanvändning i Stockholm Dubbdäcksförbud på Hornsgatan Därutöver kan nämnas att trängselskatt har införts permanent i Stockholms innerstad sedan 27, vilket har medfört en minskning av trafiken under en avgiftsdag med cirka 2 procent. Det årliga gränsvärdet innehålls alltsedan 28 vid samtliga mätstationer. Däremot förekommer fortfarande överskridanden av det dagliga gränsvärdet. Antalet dagar då det dagliga gränsvärdet har överskridits har dock minskat kontinuerligt. Sedan 28 överskrids det endast vid två mätstationer. Sammantaget visar detta på att Stockholms arbete med att minska halterna av PM 1 i luften har gett resultat och att de åtgärder som har vidtagits har varit effektiva. Även om åtgärderna har varit effektiva, krävs det ytterligare insatser för att komma till rätta med de förhöjda halterna av PM 1 i luften. I det förslag till åtgärdsprogram som Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar med diskuteras därför bl.a. följande åtgärder: Trafikdämpande åtgärder, såsom förändring i trängselskattesystemet Utökat dubbdäcksförbud Större omfattning av dammbindning under våren vid torra vägbanor Städning med effektivare maskiner än de som används i dag Stockholms kommun och Länsstyrelsen i Stockholms län gör bedömningen att det är troligt att det dagliga gränsvärdet som tidigast kommer att innehållas 213. Detta förutsätter att flertalet av de föreslagna åtgärderna genomförs och att regelefterlevnaden för dubbdäcksförbudet ökas. Zon SW5 Tätorten Göteborg I Göteborg har som framgår enligt ovan överskridanden skett vid en mätstation: vid Gårda. Ett åtgärdsprogram för kommunen fastställdes 26 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Åtgärdsprogrammet har enligt vad som redogjorts för ovan rapporterats till kommissionen och finns att tillgå i Eonets centrala databas. I Göteborg har bl.a. följande åtgärder vidtagits för att komma till rätta med de förhöjda halterna av PM 1 : Informationskampanj i syfte att minska användningen av dubbdäck Dammbindning och rengöring Minskad hastighet på utsatta gator

14 14 Trafikomläggningar Dubbdäcksförbud Därutöver kan nämnas att trängselskatt kommer att införas i Göteborgs innerstad fr.o.m Det dagliga gränsvärdet innehålls alltsedan 27 vilket tydligt talar för att de åtgärder som vidtagits i Göteborg har varit effektiva. Den kommande trängselskatten kan väntas medföra ytterligare minskning av halterna av PM 1 i luften. Avslutande synpunkter Sammanfattningsvis medger regeringen att de dagliga gränsvärdena för PM 1 i luften har överskridits under 28 i zonerna SW 2 (Norrköping, Södertälje och Uppsala), SW 3 (Jönköping) och SW 4 (Stockholm), under 29 i zonerna SW 2 (Norrköping, Södertälje och Uppsala) och SW 4 (Stockholm) samt under 21 i zonerna SW 2 (Norrköping) och SW 4 (Stockholm). Regeringen bestrider emellertid påståendet att Sverige underlåtit att till kommissionen kommunicera fastställda luftkvalitetsplaner. Som angetts ovan har det för samtliga zoner och tätorter där överträdelser skett under åren fastställts åtgärdsprogram (luftkvalitetsplaner) vilka samtliga har rapporterats till kommissionen. Det faktum att halterna av PM 1 i luften i de aktuella zonerna och tätorterna har minskat över tid visar att åtgärderna varit väl lämpade för att nå de dagliga gränsvärdena. De åtgärder som vidtagits har emellertid inte varit tillräckliga. Arbetet med att komma till rätta med problemet fortsätter också med oförminskad kraft. Enligt regeringens bedömning bör det dagliga gränsvärdet kunna innehållas i samtliga zoner och tätorter inom ett fåtal år. Magnus Blücher Ämnesråd

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande.

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande. Bilaga 1 2013-06-26 M2013/1286/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rue de la Loi, 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens formella underrättelse

Läs mer

KS 12 10 SEPTEMBER 2014

KS 12 10 SEPTEMBER 2014 KS 12 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2014-08-19 Diarienummer KSN-2014-0944 Kommunstyrelsen Underlag till Miljödepartementet för svar på förväntat motiverat yttrande

Läs mer

Till: Europeiska Kommissionen YTTRANDE Generalsekretariatet Rue de la Loi, 200 B-1049 BRYSSEL Belgien

Till: Europeiska Kommissionen YTTRANDE Generalsekretariatet Rue de la Loi, 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Till: Europeiska Kommissionen YTTRANDE Generalsekretariatet Rue de la Loi, 200 B-1049 BRYSSEL Belgien 2013-08-19 Överträdelseärende nr: 2012/2216 SG-Greffe(2013)D Synpunkter på svenska regeringens svar

Läs mer

Risk för böter vid eventuell fällande dom i EUdomstolen om luftkvalitet. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (mp) m fl.

Risk för böter vid eventuell fällande dom i EUdomstolen om luftkvalitet. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (mp) m fl. Kerstin Alquist Trafikplanering 08-508 260 77 kerstin.alquist@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-12-10 Risk för böter vid eventuell fällande dom i EUdomstolen om luftkvalitet. Svar

Läs mer

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Till: EU-kommissionen, GD Miljö Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

INGA FLER SÄSONGER MED HÄLSOFARLIGA PARTIKLAR FRÅN DUBBDÄCK - SKRIVELSE FRÅN EMILIA HAGBERG (MP) OCH ÅSA ROMSON (MP)

INGA FLER SÄSONGER MED HÄLSOFARLIGA PARTIKLAR FRÅN DUBBDÄCK - SKRIVELSE FRÅN EMILIA HAGBERG (MP) OCH ÅSA ROMSON (MP) SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-06-16\dagordning\tjänsteutlåtande\20.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-06-01 MHN 2009-06-16 p 20 Anette

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort. Dir. 2014:32. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014.

Kommittédirektiv. Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort. Dir. 2014:32. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014. Kommittédirektiv Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort Dir. 2014:32 Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014. Sammanfattning I vissa tätorter, bl.a. i Stockholm, överskrids periodvis luftkvalitetsdirektivets

Läs mer

Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter

Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter Miljöstyrningsrådet Annie Stålberg Vasagatan 15-17 111 20 Stockholm Stockholm Vår referens 2012-08-17 Rebecca Källström Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter

Läs mer

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Ann-Christine Stjernberg Miljöutredare, SLB-analys, Kvällens upplägg Luftföroreningar i Stockholm normer och mätningar

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL?

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL? SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-04-16\dagordning\tjänsteutlåtande\22.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-03-24 MHN 2009-04-16 p 22 Anette

Läs mer

Bedömning av luftföroreningssituationen vid Paradiset 19 och 21 i stadsdelen Stadshagen, Stockholm

Bedömning av luftföroreningssituationen vid Paradiset 19 och 21 i stadsdelen Stadshagen, Stockholm PM 2012-10-29 Bedömning av luftkvaliteten vid Paradiset 19 och 21 Bedömning av luftföroreningssituationen vid Paradiset 19 och 21 i stadsdelen Stadshagen, Stockholm Följande bedömning omfattar halterna

Läs mer

Att mäta luftkvalitet Christer Johansson

Att mäta luftkvalitet Christer Johansson Att mäta luftkvalitet Christer Johansson Miljöförvaltningen Stockholms stad Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet Poängen är att Vad man mäter och hur man presenterar resultaten

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016 DUBBDÄCKSANDEL RÄKNAD PÅ RULLANDE TRAFIK Magnus Brydolf, Michael Norman och Billy Sjövall [Skriv här] Utförd på uppdrag av Trafikkontoret SLB

Läs mer

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER?

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER? MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2007-09-03 Jarmo Riihinen Telefon 08-508 28 820 jarmo.riihinen@miljo.stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2007-09-18 p 14 HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE

Läs mer

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT Stockholm 28 april Johan Genberg, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-05-02 1 Luftkvalitet i EU Luftkvalitetsdirektivet

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM & TILLSYN

ÅTGÄRDSPROGRAM & TILLSYN ÅTGÄRDSPROGRAM & TILLSYN Stockholm 23 september Matthew Ross-Jones, Enheten för luft & klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-26 1 De mest problematiska gränsvärden i Sverige

Läs mer

Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering

Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering Dnr Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Kerstin Alquist 08-508 260 77 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖAVDELNINGEN NORRA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-02-29 Handläggare: Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Åtgärdsprogram

Läs mer

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017 Dubbdäcksandelar räknade på rullande trafik Magnus Brydolf, Michael Norman och Billy Sjövall Utförd på uppdrag av Trafikkontoret SLB 2017:4 Användning

Läs mer

Transport- och energienheten (Ht)

Transport- och energienheten (Ht) Transport- och energienheten (Ht) Åtgärdsplaner. Nat/int arbetet. Klimatluftarbetet. Luftfrågor Ht sammanhållande på NV EET Ht Bilavgaser/ bränsle Energisystem Ansvarig för EU arbetet om regler Både fossila

Läs mer

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Linköping 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Miljökvalitetsnorm

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar För att minska halterna av partiklar i luften sänker Trafikverket hastigheten på vissa delar av E4 och E18 i Stockholms län från och med den 1 november.

Läs mer

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Harald Perby Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem. Mest lokala åtgärder. Känt sedan mycket länge. Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem.

Läs mer

Uppföljningsrapport av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnormen för partiklar PM 10 i Jönköping

Uppföljningsrapport av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnormen för partiklar PM 10 i Jönköping Stadsbyggnadskontoret Översiktlig planering Hanna Hult 036-10 80 39 hanna.hult@jonkoping.se UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2013-06-04 1 (8) Uppföljningsrapport av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnormen

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge 1:2016 Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan 16-18 i Borlänge Kalenderåret 2015 Magnus Brydolf och Billy Sjövall SLB-ANALYS: FEBRUARI 2016 Förord Under kalenderåret 2015 mättes halter

Läs mer

Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet

Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet NUMMER DELAD [ ] Enskild motion Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

DUBBDÄCK OCH PM10-HALTER

DUBBDÄCK OCH PM10-HALTER U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Bo Nyström Tfn: 08-786 51 93 PM 2013-02-08 Dnr 2013:86 DUBBDÄCK OCH PM10-HALTER Frågeställaren önskar en sammanställning av halterna av PM10 i följande europeiska städer

Läs mer

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen Regeringsbeslut 17 2004-12-09 M2003/1912/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 GÖTEBORG Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen 1 bilaga

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Dubbdäcksförbud. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Hornsgatan, januari Odinsgatan Friggagatan, oktober Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010

Dubbdäcksförbud. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Hornsgatan, januari Odinsgatan Friggagatan, oktober Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010 Dubbdäcksförbud Stockholm Hornsgatan, januari 2010 Göteborg Uppsala Odinsgatan Friggagatan, oktober 2010 Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010 Dubbdäcksförbud Hornsgatan från Jan 2010 Measuring station

Läs mer

Svenska miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram - luft

Svenska miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram - luft Svenska miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram - luft 1. Reglerna 2. Vad har hänt? Per Andersson, Naturvårdsverket (NV) Per.andersson@naturvardsverket.se Tel. 4610 698 1376 1 1. Reglerna om miljökvalitetsnormerna,

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar

Läs mer

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Rikshem AB Affärsutveckling Krister Karlsson PM 2014-05-09 Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Följande bedömning omfattar halter i omgivningsluften

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

VÄGDAMM OCH DUBBDÄCK.

VÄGDAMM OCH DUBBDÄCK. VÄGDAMM OCH DUBBDÄCK. En faktabroschyr från Nokian. 1 2 Sammanfattning Det allmänna miljömedvetandet har ökat kraftigt den senaste tiden. Det fi nns också ett stort och viktigt engagemang för att minska

Läs mer

MÖJLIGHETEN FÖR KOMMUNER ATT INFÖRA MILJÖZONER FÖR OLIKA TYPER AV FORDON OCH MOTORREDSKAP

MÖJLIGHETEN FÖR KOMMUNER ATT INFÖRA MILJÖZONER FÖR OLIKA TYPER AV FORDON OCH MOTORREDSKAP SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2010-08-24\dagordning\tjänsteutlåtande\19.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2010-08-09 Anette Jansson Miljö- och

Läs mer

Om framtagande av riktigt kraftiga åtgärder för dagar med extrema luftföroreningshalter. Skrivelse från Åsa Romson (mp) m.fl.

Om framtagande av riktigt kraftiga åtgärder för dagar med extrema luftföroreningshalter. Skrivelse från Åsa Romson (mp) m.fl. Göran Westberg Trafikplanering 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2008-02-12 Om framtagande av riktigt kraftiga åtgärder för dagar med extrema luftföroreningshalter.

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Andel personbilar med dubbade vinterdäck

Andel personbilar med dubbade vinterdäck 4:2014 Andel personbilar med dubbade vinterdäck DUBBDÄCKSANDELAR PÅ RULLANDE TRAFIK UNDER VINTERSÄSONGEN 2013/2014 VID HORNSGATAN, SÖDERMÄLARSTRAND, RINGVÄGEN, FOLKUNGAGATAN, SVEAVÄGEN, FLEMINGGATAN, VALHALLAVÄGEN

Läs mer

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1 YTTRANDE 1 (3) 2013-05-20 magnus.moreau@regeringskansliet.se m.registrator@regeringskansliet.se Europeiska kommissionens formella underrättelse angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG

Läs mer

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Bakgrund Luftkvalitetsdirektiven innehåller detaljerade krav på

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Helena Sabelström Naturvårdsverket 4 september 00 Jönköping 00-09-9 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Utveckling av förordning

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,

Läs mer

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid Regeringsbeslut 18 2004-12-09 M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och

Läs mer

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113,

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, 2008-11-03 2009-11-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av kvävedioxidmätningar (NO2) vid Storgatan 113 öst på stan under perioden

Läs mer

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Dagens presentation Tidigare utvärdering av den rättsliga konstruktionen Presentation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2003:112 Utkom från trycket den 8 april 2003 utfärdad den 20 mars 2003. Regeringen

Läs mer

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern 2006-2007 Erik Bäck Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 144 Augusti 2007 1 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har av Göteborgsregionens luftvårdsprogram fått

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2007:771 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen

Läs mer

Översyn av EU:s luftkvalitetspolitik Inspel till Stockholmsregionens Europakontor Svarstid den 29 november 2012

Översyn av EU:s luftkvalitetspolitik Inspel till Stockholmsregionens Europakontor Svarstid den 29 november 2012 PM 2012:153 RVI (Dnr 003-1470/2012) Översyn av EU:s luftkvalitetspolitik Inspel till Stockholmsregionens Europakontor Svarstid den 29 november 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ^/Z/// ^ Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar. Remissyttrande

SOLLENTUNA KOMMUN ^/Z/// ^ Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar. Remissyttrande SOLLENTUNA KOMMUN ^/Z/// ^ 2012-03-26 Remissyttrande Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar Länsstyrelsen i Stockholms län har för yttrande översänt ett förslag till program med åtgärder för att

Läs mer

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL...

Läs mer

Partiklar i Stockholmsluften

Partiklar i Stockholmsluften Kungl. Tekniska Högskolan SCI Partiklar i Stockholmsluften (Particles in the Stockholmair) Miljöfysik SH1008 Fredrik Båberg (fbaberg@kth.se) Stefan Knutas (sknutas@kth.se) Handledare: Tomas Lindblad Sammanfattning

Läs mer

Svar på remiss från Länsstyrelsen Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län

Svar på remiss från Länsstyrelsen Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län 1(8) Svar på remiss från Länsstyrelsen Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län har överlämnat ett förslag till

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Andel personbilar med dubbade vinterdäck

Andel personbilar med dubbade vinterdäck 6:2013 Andel personbilar med dubbade vinterdäck RÄKNINGAR UNDER VINTERSÄSONGEN 2012/2013 VID HORNSGATAN, SÖDERMÄLARSTRAND, RINGVÄGEN, FOLKUNGAGATAN, SVEAVÄGEN, FLEMINGGATAN, VALHALLAVÄGEN OCH NYNÄSVÄGEN

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

Luften i Sundsvall 2010

Luften i Sundsvall 2010 Luften i Sundsvall 2010 Sammanfattning Nivåerna av kvävedioxid har varit högre under 2010 och 2011 än under tidigare år. Miljökvalitetsnormen klarades med knapp marginal vid Skolhusallén under 2010. Under

Läs mer

Utvärdering av dubbdäcksförbud på Hornsgatan. Konsekvenser och resultat

Utvärdering av dubbdäcksförbud på Hornsgatan. Konsekvenser och resultat Johanna Salén Trafikplanering 08 50826032 johanna.salen@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-05-18 Utvärdering av dubbdäcksförbud på Hornsgatan. Konsekvenser och resultat Förslag till

Läs mer

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Miljö- och byggnadsförvaltningen 2014-08-13 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Meteorologiska förhållanden... 3 Mätningar... 4 Resultat... 4 Partikeldeposition... 4

Läs mer

Sverige måste leva upp till EU:s luftkvalitetskriterier

Sverige måste leva upp till EU:s luftkvalitetskriterier Sverige måste leva upp till EU:s luftkvalitetskriterier Magnus Moreau Miljödepartementet EU-rättsliga luftkvalitetskrav Direktiv 1999/30/EG Direktiv 2008/50/EG Medlemsstaterna ska se till att gränsvärdena

Läs mer

Mätning partiklar (PM10) Östra Promenaden

Mätning partiklar (PM10) Östra Promenaden Mätning partiklar (PM10) Östra Promenaden 1 januari 31 december 2009 BMK Rapport Luft 2010:2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Sammanfattning...2 3 Slutsatser...2 4 Inledning...3 4.1 Begreppsförklaring...

Läs mer

Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI

Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI inledning dagens luftkvalitet och trender framtidens luftkvalitet, scenario beräkningar slutsatser Dagens och framtidens luftkvalitet i

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Kalenderåret 2008 och vinterhalvåret 2008/2009 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Amir Ghazvinizadeh Rapport 2010:5 Miljöinspektör Miljöförvaltningen

Läs mer

Information om luftmätningar i Sunne

Information om luftmätningar i Sunne Information om luftmätningar i Sunne Miljöenheten i Sunne kommun utför luftmätningar i centrala Sunne. Vi mäter små partiklar och lättflyktiga kolväten på Storgatan. Aktiv dygnsprovtagare vid Slottet på

Läs mer

Partikelmätning. Årsrapport för mätsäsongen 2013 Resultat från mätningar av partiklar, PM10 Hamngatan, Linköping. Linköpings kommun linkoping.

Partikelmätning. Årsrapport för mätsäsongen 2013 Resultat från mätningar av partiklar, PM10 Hamngatan, Linköping. Linköpings kommun linkoping. Årsrapport för mätsäsongen 2013 Resultat från mätningar av partiklar, PM10 Hamngatan, Linköping Linköpings kommun linkoping.se Datum: April 2014 Handläggare: Helga Nyberg och Caroline Rydholm Organisation:

Läs mer

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå UPPDRAG Spridningsberäkningar, Skellefteå UPPDRAGSNUMMER 1321631000 UPPDRAGSLEDARE Leif Axenhamn UPPRÄTTAD AV Carl Thordstein DATUM Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå Sammanfattning

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2014 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2015-08-06 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6 Linköping 2011-03-29 PM Spridningsberäkning Cirkusängen 1. Bakgrund Stadsbyggnads- och Miljöförvaltningen i Sundbyberg arbetar med planprogrammet för bl.a. fastigheten Cirkusängen 6, som ligger utefter

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Köpings kommun Rapporten skriven av: Lars Bohlin, 2014-12-12 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Antagen på Luftvårdsförbundets styrelsemöte 11 juni 2012, kostnadsfördelning justerad på styrelsemöte 23 november 2012 Bakgrund

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Bussar ansluter sig till Volvokoncernens samarbete med WWFs program Climate

Läs mer

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp?

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? JUNI 29 Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? En kartläggning av hur utsläppen från luftvårdsprogrammets medlemsföretag påverkar luftkvaliteten är nu färdig. Därmed finns en aktuell bild av hur

Läs mer

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones Jörgen Jones 201 6-06 - 16 Luftkvalitetsberäkningar Djurgårdsstaden för nytt parkeringsgarage i Norra 1 Sammanfattning Ett nytt garage planeras att byggas i norra Djurgårdsstaden vid Hjorthagen. I samband

Läs mer

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fler genomförda åtgärder bäst för luften! Miljömålet Svaveldioxid Kvävedioxid Ozon VOC Partiklar Bens[a]pyren Alla klarar målet Genomför åtgärder EU samverkan Utsläppen minskar Dubbdäck orsak Bättre teknik

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN SOMMAREN 2002 VINTERN 2002/03 Resultat från mätningar inom URBAN-projektet Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2003:4 Miljöförvaltningen

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna

Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna Vilka är det som har störst betydelse och vilka är hälsoeffekterna? Var kommer föroreningarna ifrån? Projekt Samverkan 2012-2014 Resultat Åtgärder Kvävedioxid

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juli 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten i Göteborg efter införandet av trängselskatten utvärdering av januari-juni 2013

Luftkvaliteten i Göteborg efter införandet av trängselskatten utvärdering av januari-juni 2013 Luftkvaliteten i Göteborg efter införandet av trängselskatten utvärdering av januari-juni 213 Dokumenttitel: Luftkvaliteten i Göteborg efter införandet av trängselskatterna Västsvenska paketet rapport

Läs mer

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner LVF 2013:13 Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner Räkning på parkerade personbilar januari-mars 2013 samt jämförelse med räkningar på rullande personbilar Magnus Brydolf SLB-ANALYS,

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftmätningar i Luleå 2010

Luftmätningar i Luleå 2010 projekt RAPPORT augusti 2011 MILJÖKONTORET Luftmätningar i Luleå 2010 www.lulea.se/luft Per Andersson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30 00

Läs mer

Per Andersson, Klimatavdelningen

Per Andersson, Klimatavdelningen 2010-09-24 Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram (utomhusluft) Per Andersson, Klimatavdelningen 010/ 6981376, per.andersson@naturvardsverket.se 2010-09-29 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer