Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande."

Transkript

1 M211/382/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö B-149 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens skrivelse angående tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 28/5/EG av den 21 maj 28 om luftkvalitet och renare luft i Europa (KOM:s ref. 284/11/ENVI) Europeiska kommissionen har i en skrivelse, som inkom till Regeringskansliet den 8 december 211, gjort gällande att Sverige såvitt avser PM 1 underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13 och 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 28/5/EG av den 21 maj 28 om luftkvalitet och renare luft i Europa (luftkvalitetsdirektivet) och att överträdelsen har en fortlöpande karaktär. Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande. Inledande synpunkter Europeiska unionens domstol fastställde den 1 maj 211 att Sverige hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.1 i rådets direktiv 1999/3/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften genom att ha överskridit gränsvärdena för PM 1 i luften under åren 25, 26 och 27 i zonerna SW 2 och SW 4 samt under åren 25 och 26 i zon SW 5 (dom i mål C-479/1). De faktiska omständigheterna hade medgetts av Sverige. Kommissionen gör nu gällande att Sverige fortsätter att underlåta att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 13 och 23 i luftkvalitetsdirektivet och att överträdelsen har en fortlöpande karaktär. Kommissionen anför att Sverige har överskridit de dagliga gränsvärdena för PM 1 i luften under 28 i zonerna SW 2, SW 3 och SW 4, under 29 i zonerna SW 2 och SW 4 samt under 21 i zonerna SW 2 och SW 4. Kommissionen för vidare att Sverige underlåtit att kommunicera någon fastställd luftkvalitetsplan för de zoner och tätbebyggelser som överskrider gränsvärdena, i syfte att uppnå gränsvärdet för PM 1. Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Telefax Telex Tegelbacken MINEN S

2 Sverige har rapporterat de aktuella överskridandena till kommissionen och regeringen kan således bekräfta att kommissionens beskrivning av dessa överskridanden är riktig. Regeringen önskar även understryka att återkommande överskridanden endast omfattar det dagliga gränsvärdet och inte det årliga gränsvärdet. Överskridanden har dessutom endast skett i gatunivå, inte i urban bakgrund. Vad gäller kommissionens påstående att Sverige inte kommunicerat någon luftkvalitetsplan, så är detta inte korrekt. I Sverige fastställda luftkvalitetsplaner har rapporterats till kommissionen i enlighet med artikel 23 i luftkvalitetsdirektivet. Den svenska regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att gränsvärdena för PM 1 i luften har överskridits i vissa delar av landet. De områden som problemen gäller är begränsade till ett fåtal hårt trafikerade vägar i några större tätorter. Slitage från dubbdäck är generellt den dominerande källan till de förhöjda partikelhalterna längs dessa tätortsvägar. Halterna blir som högst under våren då vägdammet virvlar upp från torra vägbanor. Det lokala bidraget är påfallande stort, men det finns också en hög bakgrundshalt som gör det svårare att klara gränsvärdet. Det finns en stark politisk vilja, såväl på nationell som på lokal nivå, att nå gränsvärdena för PM 1 i hela landet. Regeringen, berörda myndigheter och kommuner har också vidtagit kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problematiken. Dessa åtgärder kommer att beskrivas nedan. Inledningsvis finns det dock anledning att redogöra för de överträdelser som skett i Sverige under åren En sådan redogörelse visar tydligt att överskridandena har minskat, sett såväl till antalet platser där överskridanden skett som till graden av överskridanden. 2 Överskridanden sedan 25 Zon SW2 Tätorten Norrköping I Norrköping mäts halter av PM 1 i luften vid tre mätstationer på gatunivå. Vid två av dessa har under perioden dygnsmedelvärdet 5 g/m³ överskridits vid mer än 35 dygn per år. Vid mätstationen på Kungsgatan överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 28 med +24 dygn, dels 29 med +18 dygn, dels 21 med +19 dygn. Vid mätstationen på Östra Promenaden överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +18 dygn, dels 26 med +18 dygn, medan gränsvärdet innehölls smedelvärdet 4 g/m³ har innehållits under samtliga mätår vid samtliga mätstationer. Sammantaget visar mätningarna på en tydligt fallande trend avseende halter av PM 1 i luften i Norrköping, se figur 1 och 2.

3 µg/m³ / Antal dygn µg/m³ / Antal dygn 3 Norrköping Kungsgatan (SW 2) ,5 31,3 32, smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 1. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Kungsgatan i tätorten Norrköping i zon SW 2. Anm. En stor del av överskridandena avseende dygnsmedelvärde inträffade under perioden 9 september till 4 november när gatan byggdes om. Byggtiden borträknad beräknas gränsvärdet ha innehållits. Norrköping Östra promenaden (SW 2) ,2 29,8 23,3 23,9 19, , smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 2. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Östra promenaden i tätorten Norrköping i zon SW 2. Tätorten Södertälje I Södertälje mäts halter av PM 1 i luften vid en mätstation på gatunivå. Vid denna har under perioden dygnsmedelvärdet 5 g/m³ överskridits vid mer än 35 dygn per år. Vid mätstationen på Turingegatan överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 27 med +7 dygn, dels 28 med +21 dygn, dels 29 med +8 dygn, medan gränsvärdet innehölls 21. smedelvärdet 4 g/m³ har innehållits under samtliga mätår vid mätstationen. Sammantaget visar mätningarna på en tydligt fallande trend avseende halter av PM 1 i luften i Södertälje, se figur 3.

4 µg/m³ / Antal dygn µg/m³ / Antal dygn 4 Södertälje Turingegatan (SW 2) ,8 33, ,4 22, smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 3. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Turingegatan i tätorten Södertälje i zon SW 2. Tätorten Uppsala I Uppsala mäts halter av PM 1 i luften vid en mätstation på gatunivå. Vid denna har under perioden dygnsmedelvärdet 5 g/m³ överskridits vid mer än 35 dygn per år. Vid mätstationen på Kungsgatan överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +4 dygn, dels 26 med +11 dygn, dels 28 med +18 dygn, dels 29 med +8 dygn, medan gränsvärdet innehölls 21. smedelvärdet 4 g/m³ har innehållits under samtliga mätår vid mätstationen. Sammantaget visar mätningarna på en tydligt fallande trend avseende halter av PM 1 i luften i Uppsala, se figur 4. Uppsala Kungsgatan (SW 2) ,7 29,9 31,3 27, , 23, smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 4. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Kungsgatan i tätorten Uppsala i zon SW 2. Anm. På grund av gatuarbete och flytt av mätutrustning gjordes år 27 ett längre uppehåll i mätningarna. Zon SW3 Tätorten Jönköping I Jönköping mäts halter av PM 1 i luften vid en mätstation på gatunivå. Vid denna har under perioden dygnsmedelvärdet 5 g/m³ överskridits vid mer än 35 dygn per år. Vid mätstationen på Barnarps-

5 µg/m³ / Antal dygn gatan överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde 28 med +1 dygn, medan gränsvärdet innehölls 27, 29 och 21. smedelvärdet 4 g/m³ har innehållits under samtliga mätår vid mätstationen. Sammantaget visar mätningarna på en tydligt fallande trend avseende halter av PM 1 i luften i Jönköping, se figur 5. 5 Jönköping Barnarpsgatan (SW 3) ,6 24,1 2, , smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 5. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Barnarpsgatan i tätorten Jönköping i zon SW 3. Zon SW 4 Tätorten Stockholm I Stockholm mäts halter av PM 1 i luften vid fem mätstationer på gatunivå. Vid fyra av dessa har under perioden dygnsmedelvärdet 5 g/m³ överskridits vid mer än 35 dygn per år. Vid mätstationen på Hornsgatan överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +45 dygn, dels 26 med +29 dygn, dels 27 med +39 dygn, dels 28 med +42 dygn, dels 29 med +3 dygn, dels 21 med +11 dygn. Vid mätstationen på Norrlandsgatan överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +32 dygn, dels 26 med +41 dygn, dels 27 med +21 dygn, dels 28 med +15 dygn, medan gränsvärdet innehölls 29 och 21. Vid mätstationen på Sveavägen överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +21 dygn, dels 26 med +36 dygn, dels 27 med +9 dygn, dels 28 med +23 dygn, medan gränsvärdet innehölls 29 och 21. Vid mätstationen på Lilla Essingen överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +24 dygn, dels 26 med +38 dygn, dels 27 med +1 dygn, dels 28 med +3 dygn, dels 29 med +19 dygn, dels 21 med +3 dygn. smedelvärdet 4 g/m³ överskreds vid mätstationen på Hornsgatan under 25 och 27 men innehölls övriga år vid mätstationen samt under samtliga mätår vid övriga mätstationer. Sammantaget visar mätningarna på en tydligt fallande trend avseende halter av PM 1 i luften i Stockholm, se figur 6 9.

6 µg/m³ / Antal dygn µg/m³ / Antal dygn µg/m³ / Antal dygn 6 Stockholm Hornsgatan (SW 4) ,5 37,7 41, ,9 37,2 29, smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 6. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Hornsgatan i tätorten Stockholm i zon SW 4. Stockholm Norrlandsgatan (SW 4) ,5 37,6 35,2 29, ,3 21, smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 7. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Norrlandsgatan i tätorten Stockholm i zon SW 4. Stockholm Sveavägen (SW 4) ,2 32,9 31,3 3, , , smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 8. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Sveavägen i tätorten Stockholm i zon SW 4.

7 µg/m³ / Antal dygn µg/m³ / Antal dygn 7 Stockholm Lilla Essingen (SW 4) , ,7 33,2 3,5 26, smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 9. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde på Lilla Essingen i tätorten Stockholm i zon SW 4. Zon SW5 Tätorten Göteborg I Göteborg mäts halter av PM 1 i luften vid två mätstationer på gatunivå. Vid en av dessa har under perioden dygnsmedelvärdet 5 g/m³ överskridits vid mer än 35 dygn per år. Vid mätstationen vid Gårda överskreds gränsvärdet avseende dygnsmedelvärde dels 25 med +22 dygn, dels 26 med +8 dygn, medan gränsvärdet innehölls smedelvärdet 4 g/m³ har innehållits under samtliga mätår vid samtliga mätstationer. Sammantaget visar mätningarna på en tydligt fallande trend avseende halter av PM 1 i luften i Göteborg, se figur 1. Göteborg Gårda (SW 5) ,6 31,2 28,4 27, 23, , smedelvärde > 5 µg/m³ (antal Figur 1. Uppmätt årsmedelvärde ( g/m³) samt antal dygn med dygnsmedelvärde i Gårda i tätorten Göteborg i zon SW 5. Luftkvalitetsplaner Kommissionens anger i sin skrivelse att Sverige inte kommunicerat till kommissionen någon luftkvalitetsplan, som har fastställts för zoner och tätbebyggelser som överskrider gränsvärdena, i syfte att uppnå gränsvärdet för PM 1, vilket krävs enligt artikel 23 i luftkvalitetsdirektivet.

8 8 Artikel 23 har införlivats i svensk lagstiftning genom 5 kap. 4 8 miljöbalken och 31 42, 47 och 48 luftkvalitetsförordningen (21:477). Det som i direktivet benämns luftkvalitetsplaner har i svensk lagstiftning fått beteckningen åtgärdsprogram. Enligt 48 luftkvalitetsförordningen ska det svenska Naturvårdsverket fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering till kommissionen som framgår av bl.a. artikel 23.1 i direktivet. Enligt uppgifter från det svenska Naturvårdsverket har också fastställda åtgärdsprogram rapporterats till kommissionen i enlighet med denna bestämmelse. Rapporteringen har skett i samband med den årliga rapportering som föreskrivs i artikel 27.2 i direktivet. Rapporterna med bilagor finns att tillgå i Eonets centrala databas (http://cdr.eionet.europa.eu/se/eu/aqpp). Mot denna bakgrund bestrider regeringen kommissionens påstående att Sverige inte har kommunicerat fastställda luftkvalitetsplaner i enlighet med artikel 23 i direktivet. Vidtagna nationella åtgärder Den svenska riksdagen beslutade 24 en lag om trängselskatt (lagen (24:629) om trängselskatt). Ett system med trängselskatt för fordonstrafik i Stockholms innerstad infördes inledningsvis som ett försök, men permanentades från och med 27. Lagen har utvidgats till att även gälla Göteborg, där trängselskatt kommer att införas 213. Trängselskatt har medfört minskade trafikvolymer i Stockholms innerstad och har därmed inneburit minskade utsläpp av PM 1 i luften. Enligt en studie som gjordes efter det inledande försöket minskade utsläppen av PM 1 i luften med cirka 3 procent till följd av trängselskatten. Den svenska regeringen beslutade 29 en förordning som gör det möjligt att meddela lokala trafikföreskrifter för viss väg eller vägsträcka med förbud mot trafik med fordon med dubbdäck (förordningen (29:985) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)). Lokala trafikföreskrifter med sådant förbud har därefter meddelats för gator i Stockholms, Göteborgs och Uppsala kommuner. Förbuden har visat sig ha en mycket positiv effekt genom minskade utsläpp av PM 1 i luften. Regeringen beslutade 211 en förordning som utvidgade den redan gällande rätten att meddela lokala trafikföreskrifter för viss väg eller vägsträcka med förbud mot trafik med fordon med dubbdäck till att även omfatta samtliga vägar inom ett område (förordningen (211:912) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)). Överväganden om att meddela sådana lokala trafikföreskrifter görs för närvarande i vissa kommuner. Förbud mot trafik med fordon med dubbdäck inom ett område kan väntas ha mycket positiva effekter, på samma sätt som förbud mot sådan trafik avseende vissa vägar.

9 9 Den svenska expertmyndigheten Transportstyrelsen beslutade 29 ändrade föreskrifter om högsta tillåtna antal dubb i dubbade däck (Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 29:9) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 29:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar). Ändringen medför en genomsnittlig minskning av antalet dubbar i däck med cirka 15 procent i förhållande till de bestämmelser som gällde tidigare. Med hänsyn till däcks livslängd kan den fulla effekten av de ändrade föreskrifterna väntas först på sikt. Transportstyrelsen beslutade samtidigt ändrade föreskrifter om förbud mot användning av dubbade däck under viss tid under året annat än när det råder vinterväglag (Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 29:9) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 29:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar). Ändringen innebar att säsongen för tillåten dubbdäcksanvändning minskades med 14 dagar under våren. Med hänsyn till att överskridanden av de dagliga gränsvärdena sker till dominerande del under upptorkningsfasen på våren, bedöms de ändrade föreskrifterna ha mycket positiva effekter för nivåerna av PM 1 i luften. Transportstyrelsen arbetar även för närvarande med föreskrifter för att typgodkänna system för att uppgradera motorer till äldre tunga fordon för längre avgasutsläpp, inkluderat partikelutsläpp. De system som är aktuella består av partikelfilter och NO X -reducering med SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction). Ett syfte med dessa system är uppgradering av fordon för användning i miljözoner. Det finns en indirekt effekt som kan ge lägre nivåer av PM 1 genom att det finns andra intressenter av uppgraderade fordon än de som trafikerar miljözoner. Kommuner och kollektivtrafikoperatörer utanför miljözoner kan också ställa krav på låga avgasutsläpp trots att fordonen inte ska användas i miljözoner. Ett uppgraderat äldre fordon kan då vara ett kostnadseffektivt alternativ till att använda helt nya fordon. En uppgradering av äldre fordon medför även att en generell spridning av luftföroreningarna minskar, då mängden fordon med en sämre utsläppsnivå minskar i antal totalt sätt. Den svenska expertmyndigheten Trafikverket har dessutom sedan 24 bedrivit informations- och kommunikationsinsatser för att tydliggöra dubbdäckens betydelse för partikelhalterna. Dessa bedöms framgångsrika på så sätt att de lagt grunden till förståelse hos allmänheten för behovet av åtgärder och fortsatta beslut angående dubbdäcksanvändning. Användningen av dubbdäck tack vara insatserna har dock inte minskat med mer än cirka 1 2 procent per år. Lokalt i Stockholms innerstad har en större minskning emellertid skett.

10 1 Den svenska expertmyndigheten Naturvårdsverket avser att fortsätta sammanställa hur arbetet med åtgärdsprogrammen har fungerat inom ramen för dess uppföljande och vägledande roll, för att bidra till att komma till rätta med problemet. Utöver dessa konkreta åtgärder ska också nämnas att Trafikverket bedriver forskning om nya vägmaterial, dammbindning m.fl. praktiska åtgärder för att komma till rätta med förhöjda utsläpp av PM 1 i luften. Lokala åtgärder Zon SW2 Tätorten Norrköping I Norrköping har som framgår enligt ovan överskridanden skett vid två mätstationer: på Kungsgatan och Östra Promenaden. Ett åtgärdsprogram för kommunen fastställdes 26 av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Åtgärdsprogrammet har enligt vad som redogjorts för ovan rapporterats till kommissionen och finns att tillgå i Eonets centrala databas. I åtgärdsprogrammet presenteras ett stort antal åtgärder som ska vidtas för att sänka partikelhalterna. Åtgärdsprogrammet är tydligt och konkret och Norrköpings kommun har arbetat med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet sedan det fastställdes av länsstyrelsen. De främsta åtgärderna är följande: Dammbindning med CMA (kalciummagnesiumacetat) Nya vägbeläggningar med hårdare asfalt Tidigare vårrengöring Satsningar på kollektivtrafik samt på gång- och cykeltrafiken Informationskampanj i syfte att få medborgarna att göra ett aktivt däckval efter behov, i stället för att slentrianmässigt välja dubbdäck Infrastrukturförändringar i syfte att minska trafiken på Kungsgatan och Östra Promenaden Såväl Norrköpings kommun som Länsstyrelsen i Östergötlands län bedömer att genomförda åtgärder har varit effektiva. Regeringen delar denna bedömning, främst mot bakgrund av att de dagliga gränsvärdena innehålls sedan 27 på Östra Promenaden och enligt preliminära uppgifter sedan 211 på Kungsgatan. Under 212 kommer åtgärdsprogrammet att revideras. Nya åtgärder kommer då att föreslås för att luftkvaliteten i Norrköping ytterligare förbättras.

11 11 Tätorten Södertälje I Södertälje har som framgår enligt ovan överskridanden skett vid en mätstation: på Turingegatan. Ett åtgärdsprogram för Stockholms län (i vilket Södertälje ingår) fastställdes 24 av den svenska regeringen. Åtgärdsprogrammet har enligt vad som redogjorts för ovan rapporterats till kommissionen och finns att tillgå i Eonets centrala databas. Regeringen gav 211 Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för Stockholms län. Åtgärdsprogrammet kommer att fastställas i juni 212. I Södertälje har bl.a. följande åtgärder vidtagits för att komma till rätta med de förhöjda halterna av PM 1 : Ny och hårdare slityta på Turingegatan Ökad budget för städning Utvidgad skyltning om förbudet mot tomgångskörning i samband med broöppning Det dagliga gränsvärdet innehålls vid mätstationen sedan 21, vilket indikerar att kommunens åtgärder varit effektiva. Ytterligare åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i Södertälje kan väntas i det åtgärdsprogram som Länsstyrelsen i Stockholms län för närvarande arbetar med. Tätorten Uppsala I Uppsala har som framgår enligt ovan överskridanden skett vid en mätstation: på Kungsgatan. Ett åtgärdsprogram för kommunen fastställdes 26 av Länsstyrelsen i Uppsala län. Kommunen kompletterade 29 åtgärdsprogrammet med en åtgärdsplan för Åtgärdsplanen kommer åter att revideras under 212. Åtgärdsprogrammet har enligt vad som redogjorts för ovan rapporterats till kommissionen och finns att tillgå i Eonets centrala databas. I Uppsala har bl.a. följande åtgärder vidtagits för att komma till rätta med de förhöjda halterna av PM 1 : Hastighetsbegränsning i delar av innerstaden till 3 km/h Dubbdäcksförbud på Kungsgatan Information och marknadsföring Ny- och ombyggnad av cykelvägar för att göra det attraktivare att använda cykel Gatustädning inklusive våtrengöring av vägbanan Förbättring av kringleden kring Uppsala Halterna av PM 1 vid mätstationen har minskat sedan 28 och de dagliga gränsvärdena innehålls under 21 för första gången sedan mätningarna startade. De vidtagna åtgärderna bedöms därför vara effektiva.

12 12 Ett nytt åtgärdsprogram kan dock behöva tas fram, beroende på den fortsatta utvecklingen. Zon SW3 Tätorten Jönköping I Jönköping har som framgår enligt ovan överskridanden skett vid en mätstation: på Barnarpsgatan. Ett åtgärdsprogram för kommunen fastställdes 21 av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Åtgärdsprogrammet har enligt vad som redogjorts för ovan rapporterats till kommissionen och finns att tillgå i Eonets centrala databas. I Jönköping har bl.a. följande åtgärder vidtagits för att komma till rätta med de förhöjda halterna av PM 1 : Dammbindning Förändrad bilpolicy avseende kommunens egna fordon med dubbfria däck som förval Förbättrad gaturenhållning Det dagliga gränsvärdet överskreds med en dag 28, men har därefter innehållits. Halterna av PM 1 i luften vid mätstationen har avsevärt minskat sedan 28, varför de vidtagna åtgärderna bedöms effektiva. I kommunen planeras ytterligare åtgärder varför det är sannolikt att det dagliga gränsvärdet även fortsättningsvis kommer att innehållas. Zon SW 4 Tätorten Stockholm I Stockholm har som framgår enligt ovan överskridanden skett vid fyra mätstationer: på Hornsgatan, Sveavägen, Norrlandsgatan samt Lilla Essingen. Ett åtgärdsprogram för Stockholms län fastställdes 24 av regeringen. Åtgärdsprogrammet har enligt vad som redogjorts för ovan rapporterats till kommissionen och finns att tillgå i Eonets centrala databas. Regeringen gav 211 Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för Stockholms län. Åtgärdsprogrammet kommer att fastställas i juni 212. I Stockholm har bl.a. följande åtgärder vidtagits för att komma till rätta med de förhöjda halterna av PM 1 : Revidering av miljökrav vid upphandling av tunga transporter Höjd avgift för boendeparkering Ökad framkomlighet för bussar

13 13 Informationskampanjer, bl.a. i syfte att långsiktigt verka för en attitydförändring till dubbdäcksanvändning i Stockholm Dubbdäcksförbud på Hornsgatan Därutöver kan nämnas att trängselskatt har införts permanent i Stockholms innerstad sedan 27, vilket har medfört en minskning av trafiken under en avgiftsdag med cirka 2 procent. Det årliga gränsvärdet innehålls alltsedan 28 vid samtliga mätstationer. Däremot förekommer fortfarande överskridanden av det dagliga gränsvärdet. Antalet dagar då det dagliga gränsvärdet har överskridits har dock minskat kontinuerligt. Sedan 28 överskrids det endast vid två mätstationer. Sammantaget visar detta på att Stockholms arbete med att minska halterna av PM 1 i luften har gett resultat och att de åtgärder som har vidtagits har varit effektiva. Även om åtgärderna har varit effektiva, krävs det ytterligare insatser för att komma till rätta med de förhöjda halterna av PM 1 i luften. I det förslag till åtgärdsprogram som Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar med diskuteras därför bl.a. följande åtgärder: Trafikdämpande åtgärder, såsom förändring i trängselskattesystemet Utökat dubbdäcksförbud Större omfattning av dammbindning under våren vid torra vägbanor Städning med effektivare maskiner än de som används i dag Stockholms kommun och Länsstyrelsen i Stockholms län gör bedömningen att det är troligt att det dagliga gränsvärdet som tidigast kommer att innehållas 213. Detta förutsätter att flertalet av de föreslagna åtgärderna genomförs och att regelefterlevnaden för dubbdäcksförbudet ökas. Zon SW5 Tätorten Göteborg I Göteborg har som framgår enligt ovan överskridanden skett vid en mätstation: vid Gårda. Ett åtgärdsprogram för kommunen fastställdes 26 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Åtgärdsprogrammet har enligt vad som redogjorts för ovan rapporterats till kommissionen och finns att tillgå i Eonets centrala databas. I Göteborg har bl.a. följande åtgärder vidtagits för att komma till rätta med de förhöjda halterna av PM 1 : Informationskampanj i syfte att minska användningen av dubbdäck Dammbindning och rengöring Minskad hastighet på utsatta gator

14 14 Trafikomläggningar Dubbdäcksförbud Därutöver kan nämnas att trängselskatt kommer att införas i Göteborgs innerstad fr.o.m Det dagliga gränsvärdet innehålls alltsedan 27 vilket tydligt talar för att de åtgärder som vidtagits i Göteborg har varit effektiva. Den kommande trängselskatten kan väntas medföra ytterligare minskning av halterna av PM 1 i luften. Avslutande synpunkter Sammanfattningsvis medger regeringen att de dagliga gränsvärdena för PM 1 i luften har överskridits under 28 i zonerna SW 2 (Norrköping, Södertälje och Uppsala), SW 3 (Jönköping) och SW 4 (Stockholm), under 29 i zonerna SW 2 (Norrköping, Södertälje och Uppsala) och SW 4 (Stockholm) samt under 21 i zonerna SW 2 (Norrköping) och SW 4 (Stockholm). Regeringen bestrider emellertid påståendet att Sverige underlåtit att till kommissionen kommunicera fastställda luftkvalitetsplaner. Som angetts ovan har det för samtliga zoner och tätorter där överträdelser skett under åren fastställts åtgärdsprogram (luftkvalitetsplaner) vilka samtliga har rapporterats till kommissionen. Det faktum att halterna av PM 1 i luften i de aktuella zonerna och tätorterna har minskat över tid visar att åtgärderna varit väl lämpade för att nå de dagliga gränsvärdena. De åtgärder som vidtagits har emellertid inte varit tillräckliga. Arbetet med att komma till rätta med problemet fortsätter också med oförminskad kraft. Enligt regeringens bedömning bör det dagliga gränsvärdet kunna innehållas i samtliga zoner och tätorter inom ett fåtal år. Magnus Blücher Ämnesråd

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Till: EU-kommissionen, GD Miljö Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER?

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER? MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2007-09-03 Jarmo Riihinen Telefon 08-508 28 820 jarmo.riihinen@miljo.stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2007-09-18 p 14 HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen Regeringsbeslut 17 2004-12-09 M2003/1912/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 GÖTEBORG Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen 1 bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

VÄGDAMM OCH DUBBDÄCK.

VÄGDAMM OCH DUBBDÄCK. VÄGDAMM OCH DUBBDÄCK. En faktabroschyr från Nokian. 1 2 Sammanfattning Det allmänna miljömedvetandet har ökat kraftigt den senaste tiden. Det fi nns också ett stort och viktigt engagemang för att minska

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1 YTTRANDE 1 (3) 2013-05-20 magnus.moreau@regeringskansliet.se m.registrator@regeringskansliet.se Europeiska kommissionens formella underrättelse angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG

Läs mer

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid Regeringsbeslut 18 2004-12-09 M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och

Läs mer

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Dagens presentation Tidigare utvärdering av den rättsliga konstruktionen Presentation

Läs mer

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Bussar ansluter sig till Volvokoncernens samarbete med WWFs program Climate

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6 Linköping 2011-03-29 PM Spridningsberäkning Cirkusängen 1. Bakgrund Stadsbyggnads- och Miljöförvaltningen i Sundbyberg arbetar med planprogrammet för bl.a. fastigheten Cirkusängen 6, som ligger utefter

Läs mer

Partiklar i Stockholmsluften

Partiklar i Stockholmsluften Kungl. Tekniska Högskolan SCI Partiklar i Stockholmsluften (Particles in the Stockholmair) Miljöfysik SH1008 Fredrik Båberg (fbaberg@kth.se) Stefan Knutas (sknutas@kth.se) Handledare: Tomas Lindblad Sammanfattning

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner LVF 2013:13 Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner Räkning på parkerade personbilar januari-mars 2013 samt jämförelse med räkningar på rullande personbilar Magnus Brydolf SLB-ANALYS,

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

SLB 7:2010. Utsläpp och halter av kväveoxider och kvävedioxid på Hornsgatan

SLB 7:2010. Utsläpp och halter av kväveoxider och kvävedioxid på Hornsgatan SLB 7:21 Utsläpp och halter av kväveoxider och kvävedioxid på Hornsgatan ANALYS AV TRAFIKMÄTNINGAR UNDER HÖSTEN 29 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholms

Läs mer

Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad

Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad Hälsoeffekter Där det finns mest luftföreoreningar finns en ökad risk att barn föds underviktiga.

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Antagen på Luftvårdsförbundets styrelsemöte 11 juni 2012, kostnadsfördelning justerad på styrelsemöte 23 november 2012 Bakgrund

Läs mer

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa.

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Är luften verkligen fri? Varje gång dubbarna i dina dubbdäck träffar asfalten slits små partiklar loss. De heter PM 10 och är mikroskopiskt små

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Bild: Mjölby kommun 26 augusti 2011 9 oktober 2012 Luftmätningen är utförd av miljökontoret i Mjölby och Boxholms kommun och miljökontoret i Norrköpings

Läs mer

Remiss. Rapport 2001:01. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län

Remiss. Rapport 2001:01. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län februari 2012 Rapport 2001:01 Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län version februari 2012 Revideringen av åtgärdsprogrammet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? Fi2015/2020

Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? Fi2015/2020 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-03611-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning

Läs mer

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver?

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Lagar och krav Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Kurs i modellanvändning för en renare tätortsluft Helena Sabelström

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan 101495 2012-04-10 Bo Lindelöf Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf 031-727 25 00 Innehåll 1 Bakgrund och förutsättningar...4 2 Förslag...9

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Drottninggatan/Rv 50 i Motala

Mätning av partiklar (PM10) Drottninggatan/Rv 50 i Motala Mätning av partiklar (PM10) Drottninggatan/Rv 50 i Motala Foto: Cajsa Eriksson 19 oktober 2012 14 oktober 2013 Dnr 2012-MH1155-3 Luftmätningen är utförd av miljö- och hälsoskyddsenheten i Motala kommun

Läs mer

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Underhandsresultat från Kronobergs luftvårdsförbunds samordnade program för kontroll av luftkvalitet Bruno Bjärnborg Samordnat program

Läs mer

SLB 2:2006. Stockholmsförsöket EFFEKTER PÅ LUFTKVALITET OCH HÄLSA

SLB 2:2006. Stockholmsförsöket EFFEKTER PÅ LUFTKVALITET OCH HÄLSA SLB 2:26 EFFEKTER PÅ LUFTKVALITET OCH HÄLSA STOCKHOLM JUNI 26 Kort sammanfattning Det är väl dokumenterat att luftföroreningar, speciellt partiklar, har betydande effekter på Stockholmarnas hälsa, både

Läs mer

4 (4) Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande till Finansdepartementet.

4 (4) Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande till Finansdepartementet. SIGNERAD 2015-08-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-08-24 Vår referens Maria Bredin Sekreterare Maria.Bredin@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Finansdepartementet skatt på dubbdäcksanvändning

Läs mer

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se 0 2 Uppmätta dygnsmedelvärden (µg/m 3 ) av svaveldioxid och sot Dygnsmedelvärden av sot (µg/m 3 ) i mars 1965 - samvariationen visar på långdistanstransportens genomslag Smältverket i Vargön 1974 3 120

Läs mer

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg Vinterdäck inverkan påverkan? Gudrun Öberg Nya vinterdäcksregler Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 om följande ändringar i trafikförordningen från den 15 november 2009 Ge kommunerna möjlighet att,

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort LVF 2010:23b Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM SLB-ANALYS, UPPDATERAD MAJ 2011 Innehållsförteckning JÄMFÖRELSER

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 LVF 2014:2 Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 Magnus Brydolf SLB-ANALYS, APRIL 2014 Förord Kartläggningarna av kvävedioxidhalter (NO

Läs mer

Ny energianläggning i Upplands Bro

Ny energianläggning i Upplands Bro LVF 2009:9 uppdaterad 090828 Ny energianläggning i Upplands Bro SPRIDNINGSBERÄKNING AV HALTER KVÄVEDIOXID, SVAVELDIOXID OCH INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) ÅR 2015 Boel Lövenheim SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

Arbete på kommunala gator

Arbete på kommunala gator Arbete på kommunala gator Hur garanterar vi trafiksäkerhet och framkomlighet och hur försäkra vi oss om en tillfredställande arbetsmiljö Hur ser det ut. Statliga vägnätet Kommunala gatunätet VAKT Bättre

Läs mer

Valet av vinterdäck påverkar luften i Stockholm.

Valet av vinterdäck påverkar luften i Stockholm. Valet av vinterdäck påverkar luften i Stockholm. Ett problem som uppmärksammats på senare år är att dubbdäck river loss mikroskopiskt små partiklar från vägbanan. De kallas PM 10 och kan följa med luften

Läs mer

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN Lägesrapport för 2009 Till miljönämnden augusti 2010 2010-08-18 1 Sammanfattning Miljöavdelningen har sedan en tid tillbaka utfört kontinuerliga luftkvalitetsmätningar i taknivå

Läs mer

DOM 2012-09-21 Stockholm

DOM 2012-09-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-09-21 Stockholm Mål nr P 10254-11 Sid 1 (8) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-11-18 i mål P 5083-11, se bilaga A KLAGANDE 1. G

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Varför modellering av luftkvalitet?

Varför modellering av luftkvalitet? 24 april 2015, Erik Engström Varför modellering av luftkvalitet? Varför är god luftkvalitet viktigt? Luftföroreningar Påverkar människors hälsa Ca 400 000 förtida dödsfall i Europa I Sverige 5000 förtida

Läs mer

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 %

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 % 3. Luft och klimat I Örebro län finns det förhållandevis få luftmätningar i tätorterna och kunskapen om luftkvaliteten är därför bristfällig. De mätningar som görs indikerar emellertid att luftkvaliteten

Läs mer

Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund

Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund LVF 2015:1 Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund MÄTNINGAR ÅR 2014 SLB-ANALYS, MAJ ÅR 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Sammanfattning... 5 Abstract... 8 Inledning...10

Läs mer

miljözon Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Nya bestämmelser

miljözon Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Nya bestämmelser miljözon S Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund 2007 Nya bestämmelser Därför har vi miljözoner Vi har, i likhet med ett antal andra städer i Europa, problem med dålig luftkvalitet på grund av för stora

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Partiklar. En tillsynsfråga. Rolf Idevik

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Partiklar. En tillsynsfråga. Rolf Idevik Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Partiklar En tillsynsfråga Rolf Idevik Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd Stockholms universitet 2011 Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Läs mer

Det ligger i luften. Forskare från Göteborg vill kartlägga Kinas nya smog Luften i kinesiska storstadsregioner är ett stort

Det ligger i luften. Forskare från Göteborg vill kartlägga Kinas nya smog Luften i kinesiska storstadsregioner är ett stort Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 2014 FRÅN Foto: Håkan Pleijel. Forskare från Göteborg vill kartlägga Kinas nya smog Luften i kinesiska storstadsregioner är ett stort hälsoproblem. Här finns en

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

Infra City Öst, Upplands-Väsby

Infra City Öst, Upplands-Väsby 2009:12 Infra City Öst, Upplands-Väsby SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Miljökvalitetsnormer...

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

Utsläpp till luft Bilaga till Program för detaljplan Airport City

Utsläpp till luft Bilaga till Program för detaljplan Airport City Utsläpp till luft Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 Upprättad av: Sara Janhäll Granskad av: Jesper Lindgren Godkänd av: Sara Janhäll RAPPORT Utsläpp till luft Airport City Härryda Kommun Beställare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Regeringen fastställde i december

Regeringen fastställde i december JUNI 2005 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen Regeringen fastställde i december 2004 åtgärdsprogram för att klara MKN i Stockholm och Göteborg. Det betyder

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 29. 6. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 163/41 RÅDETS DIREKTIV 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Om IVL Fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut Ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning

Läs mer

Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom

Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom Val av modell Användning av modeller Kvalitetssäkring av beräkningar och resultat Lagstiftning Rapportering i samarbete med NV och IVL Hur erbjuder

Läs mer

kl. 13 30 15 15 Ulf Dahl, s, ordförande 13 Joakim Magnusson, c ---

kl. 13 30 15 15 Ulf Dahl, s, ordförande 13 Joakim Magnusson, c --- Plats och tid Ören, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 13 30 15 15 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, ej 13 Ulf Dahl, s, ordförande 13 Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Anders Eskilsson, m, tjänstgörande

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Renare luft i centrum

Renare luft i centrum Fastställt av kommunfullmäktige 31 oktober 2011 Renare luft i centrum Åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten i Örnsköldsviks centrum och uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) Del

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 PM 10 - mätningar i Skara Foto: Ylva Sandqvist Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor.

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Utkom från trycket den 13 mars 2008 beslutade den 10 mars 2008.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om villkor för miljödifferentierad farledsavgift; SJÖFS 2014:X Utkom från trycket Den xx xx 2014 beslutade den xx xx 2014. Sjöfartsverket

Läs mer

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta Cover Page Job ID: AdobePDF8-134 Requesting User: Lotta Title: Microsoft Word - Remissvar Transports Cover Page 2008-09-08 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Transportstyrelsen ansvarslag

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 PM 2,5 och PM 10 mätningar i Bengtsfors Foto: David Svenson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete

Läs mer

PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg

PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg PUBLIKATION : Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg Titel: Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck

Läs mer

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort LVF 2010:23b Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM SLB-ANALYS, UPPDATERAD DECEMBER 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Maria Sandström 1 Beaktade trafikfall Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038 Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Nuvarande trafikvolym ca 220 000

Läs mer