Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid"

Transkript

1 Regeringsbeslut M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län 2 bilagor Regeringens beslut Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilaga 1 behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO 2 ) skall kunna uppfyllas i Stockholms län. Åtgärderna behöver vara genomförda senast den 31 december Regeringen fastställer vidare i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilaga 2 behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM 10) skall kunna uppfyllas i Stockholms län. Åtgärderna behöver vara genomförda snarast, dock senast den 31 december En åtgärd som anges i detta åtgärdsprogram kan begränsas eller ersättas om detta kan ske utan att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar överskrids i Stockholms län efter den 31 december Varje sådan förändring skall rapporteras till Länsstyrelsen i Stockholms län. Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Stockholms län att upprätta förslag till kompletterande åtgärdsprogram för att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid respektive partiklar (PM 10) skall kunna uppfyllas inom länet. Förslaget skall vara klart senast den 31 december Länsstyrelsen skall efter genomfört samråd fastställa det kompletterande åtgärdsprogrammet. Om länsstyrelsen och en annan statlig myndighet i samband med samrådet inte kan enas om åtgärd som myndigheten föreslås vidta, skall regeringen ges möjlighet att pröva förslaget i denna del innan åtgärdsprogrammet fastställs. Bakgrund Miljökvalitetsnormer infördes genom miljöbalken för att uttrycka den lägsta godtagbara miljökvaliteten i och på olika områden. Syftet med normerna är att utifrån befintlig kunskap skydda människors hälsa och miljön. De övergripande bestämmelserna om miljökvalitetsnormer finns i 5 kap. miljöbalken, Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Telefax Telex Tegelbacken MINEN S

2 2 medan mer detaljerade regler finns i förordningar och föreskrifter. Vad gäller kvävedioxid och partiklar (PM 10, dvs. partiklar med en diameter mindre än 10 mikrometer) så preciseras miljökvalitetsnormerna i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. De aktuella normerna anges som värden som inte får överskridas under vissa tidsperioder. Bestämmelser för luftkvalitet finns i direktivet (1999/30/EG) om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften. I 5 kap. miljöbalken finns också bestämmelser om åtgärdsprogram. Ett sådant program skall tas fram så snart det visar sig att en miljökvalitetsnorm inte uppfylls och innehålla de åtgärder som behöver vidtas för att normen skall kunna uppfyllas. Åtgärdsprogrammen skall fastställas av regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer. Programmen riktar sig till myndigheter och kommuner och dessa är skyldiga att inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett sådant. Några nya befogenheter följer inte av ett åtgärdsprogram utan åtgärderna skall genomföras med de verktyg som myndigheter och kommuner har till sitt förfogande. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid Enligt 4 förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft får kvävedioxid efter den 31 december 2005 inte förekomma i utomhusluft med mer än 1. i genomsnitt 90 mikrogram per kubikmeter luft under en timme, (detta värde får överskridas 175 gånger per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig överskrider 200 mikrogram per kubikmeter luft under en timme mer än 18 gånger per kalenderår) 2. i genomsnitt 60 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn, (detta värde får överskridas sju gånger per kalenderår) och 3. i genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår. Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM 10) Enligt 9 förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft får partiklar efter den 31 december 2004 inte förekomma i utomhusluft med mer än 1. i genomsnitt 50 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn, (detta värde får överskridas 35 gånger per kalenderår) och 2. i genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår. Ärendet Uppdraget om åtgärdsprogram för kvävedioxid Länsstyrelsen i Stockholms län hemställde den 7 juni 2000 att regeringen skulle besluta om upprättande av ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid den 31 december 2005 i länet. Regeringen beslutade den 15 november 2001 att ge länsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Förslaget till åtgärdsprogram för kvävedioxid inkom till regeringen den 2 juni 2003.

3 Regeringens uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län anger bl.a. följande. Länsstyrelsen skall i arbetet samråda med kommunerna i Stockholms län, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms läns landsting och Stockholmsberedningen (N 2001:02). Länsstyrelsen skall också samråda med berörda centrala och regionala myndigheter, t.ex. Vägverket, Banverket, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Boverket. Förutom det innehåll som anges i 5 kap. 6 miljöbalken skall förslaget till åtgärdsprogram innehålla beräkningar av de kostnader som de föreslagna åtgärderna medför samt förslag om vem som skall ansvara för genomförandet av olika åtgärder och bära kostnaderna för dessa. Förslaget till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län remitterades av regeringen mellan den 8 juli och den 15 oktober Uppdraget om åtgärdsprogram för partiklar(pm 10) Länsstyrelsen i Stockholms län hemställde i juni 2002 att regeringen skulle besluta om upprättande av ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar 2005 i länet. Regeringen beslutade den 28 november 2002 att ge länsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar. Förslaget till åtgärdsprogram inkom till regeringen den 21 januari Detta åtgärdsprogram föregicks av en delredovisning som inkom till regeringen den 15 september I uppdraget angav regeringen bl.a. följande. Länsstyrelsen skall samråda med kommunerna i Stockholms län, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms läns landsting och Stockholmsberedningen (N 2001:02). I uppdraget ingår också att samråda med berörda centrala och regionala myndigheter, t.ex. Vägverket, Banverket, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Boverket samt med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Förutom det innehåll som anges i 5 kap. 6 miljöbalken skall förslaget till åtgärdsprogram innehålla beräkningar av de kostnader som de föreslagna åtgärderna medför samt förslag om vem som skall ansvara för genomförandet av olika åtgärder och bära kostnaderna för dessa. Åtgärdernas kostnad i förhållande till hälsoeffekterna skall belysas. Redovisningen skall i den mån det är möjligt innehålla en analys av hur rangordningen mellan olika åtgärders kostnadseffektivitet är beroende av den relativa graden av hälsofarlighet hos olika typer av partiklar. Behovet av ett fungerande transportsystem och en fungerande bostadsmarknad skall också beaktas. Vidare bör länsstyrelsen, i arbetet med att ta fram åtgärder för att komma till rätta med partikelhalterna, analysera hur andra luftföroreningar påverkas av åtgärderna så att resultatet inte leder till överskridanden av andra luftföroreningar eller ökade koldioxidutsläpp. Länsstyrelsens förslag remitterades av regeringen mellan den 24 mars och den 28 juni Skälen för regeringens beslut I miljöbalken regleras vad som skall anges i ett åtgärdsprogram. Bl.a. anges att det skall omfatta de åtgärder som myndigheter och kommuner ansvarar 3

4 4 för. Flera åtgärder som ingår i förslaget till åtgärdsprogram förutsätter nya eller ändrade lagar och förordningar. Eftersom detta ankommer på regeringen eller riksdagen så behandlas dessa åtgärder inte i detta beslut. Regeringen har för avsikt att senare ta ställning till dessa förslag. Under 2005 avser regeringen att lägga fram flera propositioner till riksdagen där olika åtgärder inom trafikområdet kommer att tas upp. Det gäller bl.a. miljömålspropositionen, den transportpolitiska propositionen och en proposition om skrotningssystemet för bilar. Riksdagen beslutade i juni 2004 att lagen (2004:629) om trängselskatt skall träda i kraft den 1 januari Lagen är utformad så att den kan tillämpas i olika tätorter, men kommer inledningsvis endast att på försök tillämpas vid passage av vissa angivna betalstationer i Stockholms innerstad till och med utgången av juli månad Åtgärdsprogram för kvävedioxid Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kommer med stor sannolikhet att överskridas efter den 31 december 2005 på ett antal gator och vägar i Stockholms län om inte åtgärder vidtas. Vid urvalet av åtgärder har länsstyrelsen prioriterat åtgärder som förbättrar och föryngrar fordonsparken, åtgärder som minskar utsläppen från den tunga trafiken och åtgärder som minskar biltrafikarbetet i regionens centrala delar. Länsstyrelsen anger att utgångspunkten för arbetet med åtgärdsprogrammet för kvävedioxid i Stockholms län har varit att förena uppfyllande av miljökvalitetsnormerna med Stockholmsregionens tillväxt så att angelägna trafikoch bostadsförsörjningsprojekt skall kunna genomföras. För att med säkerhet klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid måste enligt länsstyrelsen förslaget till åtgärdsprogram genomföras i sin helhet. Den ökade dödligheten i cancersjukdomar uppskattas i Sverige totalt till flera hundra fall per år till följd av luftföroreningar. Kväveoxider är exempel på luftföroreningar som orsakar många olika typer av besvär och sjukdomar. Kvävedioxid är bl.a. irriterande på andningsvägarna och kan orsaka luftvägssjukdomar. Kvävedioxid har också i flera studier visat sig värdefull som indikator för trafikrelaterade utsläpp. Exempelvis har åtgärder som lett till en minskning av kvävedioxidhalten kunnat sättas i samband med bättre hälsa hos barn. Konsekvenserna från hälsosynpunkt av minskade halter av kvävedioxid är därför mycket viktiga. Konsekvenser av vidtagna åtgärder omfattar även en minskning av övriga luftföroreningar från trafiken och minskade bullerstörningar. Osäkerheterna är stora avseende effekten på halten kvävedioxid av de enskilda åtgärderna. Skärpta miljökrav vid upphandling inverkar positivt på halterna av kvävedioxid i regionen. För att det skall få genomslag bör så många av länets kommuner som möjligt tillämpa samordnade miljökrav. Skärpta krav för tunga fordon i miljözonen reducerar halterna av kvävedioxid på innerstadsgatorna. Utsläppen bör minska även på infartslederna närmast Stockholm eftersom de tunga fordonen som skall in i miljözonen passerar infartslederna. Skärpta krav vid upphandlingar av tunga transporter bedöms ha en positiv effekt på halten kvävedioxid i hela regionen. Åtgärderna för att förbättra framkomligheten genom minskat trafikarbete minskar halterna av kvä-

5 vedioxid avsevärt i både innerstaden och övriga länet. Åtgärder behöver vidtas för att kortsiktigt satsa på kollektivtrafiken för att klara den ökning av kollektivtrafikresande som de övriga åtgärderna i åtgärdsprogrammet förväntas ge. De respektive åtgärderna för kortsiktiga kollektivtrafiksatsningar bedöms dock endast ha en ringa inverkan på halten kvävedioxid. I förslaget till åtgärdsprogram görs uppskattningar om direkta kostnader för flera av de enskilda åtgärderna. Det förs också ett resonemang om samhällsekonomiska kostnader och vinster. Vid valet av vilka åtgärder som är lämpliga att vidta har länsstyrelsen tagit hänsyn till kostnadseffektivitet. Exempel på åtgärder som regeringen anser behöver vidtas och som kan medföra direkta kostnader är åtgärder för att öka utbudet av infartsparkeringar, åtgärder för att öka framkomligheten för bussar och åtgärder för att öka turtätheten för kollektivtrafiken. De åtgärder som behöver vidtas för att minska utsläppen från den tunga trafiken, såsom skärpta krav i miljözonen, kan få ekonomiska konsekvenser för företag t.ex. inom åkeribranschen. Enskilda kommer att påverkas av åtgärder som behövs för att minska personbilstrafiken t.ex. ökade parkeringskostnader. Detta kompenseras dock genom åtgärder för att öka utbudet av infartsparkeringar, åtgärder för att öka framkomligheten för bussar och åtgärder för att öka turtätheten för kollektivtrafiken. Vid bedömning av hur de åtgärder som behöver vidtas skall genomföras bör hänsyn tas till enskilda och allmänna intressen såsom t.ex. övriga miljöeffekter och de transportpolitiska målen. Då vissa åtgärder kan vara anmälningspliktiga inom EG enligt direktiv 1998/34/EG skall i förekommande fall samråd ske med Kammarkollegiet före beslut om enskilda åtgärder. Eftersom kunskapen om och behovet av åtgärder förändras med tiden behöver det finnas möjlighet till viss flexibilitet i valet av åtgärder. Därför kan en åtgärd begränsas eller ersättas om detta kan ske utan att miljökvalitetsnormen överskrids. Varje sådan förändring skall rapporteras till Länsstyrelsen i Stockholms län av den som är ansvarig för åtgärden. Vid en samlad bedömning av möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län kan konstateras en risk för att åtgärderna inte i tillräcklig omfattning ger effekt på halten kvävedioxid så att normen klaras till den 31 december Regeringen uppdrar därför åt Länsstyrelsen i Stockholms län att revidera åtgärdsprogrammet och upprätta förslag till kompletterande åtgärdsprogram för att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid skall kunna uppfyllas. Länsstyrelsen skall efter genomfört samråd fastställa det kompletterande åtgärdsprogrammet. Regeringens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas Se bilaga Åtgärder för att utveckla och tillämpa särskilda miljökrav vid myndigheters och kommuners upphandling av persontransporter och tunga transporter som skall utföras i Stockholms län 5

6 6 Åtgärderna avser både upphandling av persontransporter och tunga transporter. För persontransporter gäller detta tjänstebilar, taxiresor, färdtjänst, skolskjuts m.m. För tunga transporter innefattas godstransporter, arbetsmaskiner, entreprenader etc. Bestämmelser om möjligheten att ställa miljökrav vid offentlig upphandling finns i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och de tolkningsregler som har tillkommit. I detta sammanhang är det s.k. EKU-verktyget ett stöd i de konkreta upphandlingsfallen. Riktlinjer för miljöanpassad upphandling utvecklades ursprungligen av delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (EKU) men när denna upphörde 2001 övertogs upphandlingsfrågorna av Miljöstyrningsrådet. Myndigheter och kommuner rår över upphandlingen och det är upp till respektive beställare att skärpa miljökraven vid upphandling. 2. Åtgärder för att skärpa kraven för tunga fordon i miljözonen Kraven för tunga fordon inom miljözonen kan skärpas genom att t.ex. gränsen för vilken ålder fordonen som trafikerar miljözonen får ha ändras. Stockholms kommun är ansvarig för åtgärderna. 3. Åtgärder inom parkeringspolitikens område för att minska personbilstrafiken och öka framkomligheten inom Stockholms kommun Översyn av parkeringspolitiken kan omfatta avgiftsnivåer för besöksparkering, utbud av gatuparkering, översyn av avgifter och regler för boendeparkering, möjlighet att differentiera avgifterna för olika fordonstyper och förbättrad övervakning. Stockholms kommun är ansvarig för dessa åtgärder. 4. Åtgärder vad gäller de parkeringsavgifter som tillämpas vid myndigheters och kommuners arbetsplatser i Stockholms län, för att minska personbilstrafiken För att minska personbilstrafiken och förbättra framkomligheten kan parkeringsplatser vid myndigheters och kommuners arbetsplatser i Stockholms län avgiftsbeläggas. Myndigheter och kommuner med arbetsplatser i Stockholms län har ansvar för dessa åtgärder. 5. Åtgärder för att följa upp tillämpningen av reglerna om förmånsbeskattning av fri parkering som tillhandahålls av arbetsgivaren i Stockholm län Fri parkering vid arbetsplatsen betraktas generellt som en skattepliktig löneförmån. För enskilda som har förmån av fri bil kan fri parkering vid arbetsplatsen ingå i förmånen. För anställda med egen bil beror skattebedömningen på om bilen används regelmässigt i tjänsten eller inte. Skatteverket behöver vidta åtgärder för att följa upp tillämpningen av reglerna om förmånsbeskattning av fri parkering som tillhandahålls av arbetsgivaren i Stockholm län. 6. Åtgärder för att begränsa genomfartstrafiken med tunga fordon på Hornsgatan i Stockholms kommun till endast bussar i linjetrafik

7 7 Halten av kvävedioxid kan sjunka kraftigt om åtgärder vidtas som begränsar genomfartstrafiken med tunga fordon på Hornsgatan eftersom den tunga trafiken står för en betydande andel av utsläppen av kvävedioxid. Vid beslut om sådana åtgärder bör hänsyn tas till risken för ökade miljöstörningar vid omkringliggande gator och vägar. Stockholms kommun har ansvar för dessa åtgärder. 7. Åtgärder för att öka utbudet av infartsparkeringar i Stockholms län Exempel på åtgärder är en utbyggnad av infartsparkeringarna både för bil och för cykel. Vägverket, Banverket, Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län är ansvariga för åtgärderna. 8. Åtgärder för att öka framkomligheten för bussar i Stockholms län Det finns här ett stort antal åtgärder som kan vidtas för att öka framkomligheten för busstrafiken, t.ex. kollektivtrafikkörfält, bussgator/bussvägar och bussprioriteringar i signalstyrda korsningar. Vägverket, Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län är ansvariga för att åtgärderna vidtas. 9. Åtgärder för att öka turtätheten för kollektivtrafiken i Stockholms län Turtätheten kan ökas t.ex. i busstrafiken. Stockholms läns landsting är ansvarig för att åtgärderna vidtas. Åtgärdsprogram för partiklar(pm 10) Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM 10) överskrids i dag i stora delar av Stockholms innerstad samt längs med vägarna i länet med mer än fordon per dygn. Även på kommunala gator utanför innerstaden i närheten av trafikleder med omfattande trafik överskrids normen. Överskridanden sker inte bara i Stockholms kommun utan även i andra kommuner i länet. Länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram innehåller åtgärder som bör genomföras på såväl kort som lång sikt. Åtgärdsprogrammet innehåller även förslag på insatser för att förbättra kunskapen om effekter av olika åtgärder på halten partiklar, källorna till utsläppen samt hälsoeffekter. Det är särskilt viktigt att minska halten av de grova partiklarna för att sänka halten partiklar (PM 10). Från hälsosynpunkt är det också viktigt att reducera de mindre partikelfraktionerna. Länsstyrelsen har föreslagit åtgärder för att förbättra luftkvaliteten på lång sikt såsom bl.a. investeringar för fortsatt hög kollektivtrafikandel samt bebyggelsestruktur och bebyggelseutformning. Långsiktiga åtgärder är av stor betydelse för att minska halterna av luftföroreningar. Beslut om dessa åtgärder tas dock inte upp i detta åtgärdsprogram. De positiva konsekvenserna från hälsosynpunkt av minskade halter av partiklar är mycket viktiga. Luftföroreningar uppskattas orsaka flera hundra fall av ökad dödlighet i cancersjukdomar. Partiklar har både akut och kronisk påverkan på hälsan med en ökning i dödlighet och ett ökat behov av sjukhusvård till följd av sjukdomar i luftvägar och hjärta/kärl. Ett stort antal personer

8 8 drabbas. Uppskattningar har visat att över förtida dödsfall per år i Sverige kan förmodas ha samband med partiklar i inandningsluften. Uppskattningar av WHO har, när det gäller långtidsstudier, visat en förkortad livslängd på mellan 2 månader och 2 år efter exponering av partiklar i omgivningsmiljön. Den ökade sjukligheten anses drabba i stort sett alla åldrar, men de redan sjuka är en särskilt utsatt grupp. I förslaget till åtgärdsprogram anges att åtgärder som minskar användningen av dubbdäck minskar partikelhalten avsevärt. Parkeringsåtgärderna bedöms minska biltrafikarbetet främst i Stockholms innerstad och därmed halten partiklar (PM 10).I förslaget anges att det är svårt att bedöma effekten av informationsåtgärder. Vid extremt höga halter av partikar (PM 10) anges att olika åtgärder kan vidtas. T.ex. har dammbindning i kombination med en renhållningsinsats visat på goda resultat. Åtgärder föreslås för att öka kunskaperna om effekterna på PM 10-halterna av halkbekämpning, olika beläggningsmaterial och olika metoder för barmarksrenhållning. Effekten av dessa åtgärder är en av de frågor som behöver utredas. Åtgärder som regeringen anser behöver vidtas och som kan medföra direkta kostnader för att minska halterna av partiklar (PM 10) är t.ex. åtgärder för att informera om hälsokonsekvenserna av höga partikelhalter och de negativa effekterna av dubbdäcksanvändning, åtgärder för att minska halterna av partiklar i de delar av vägnätet där det finns risk för extremt höga halter samt kunskapshöjande åtgärder om halkbekämpning, olika beläggningsmaterial och olika metoder för barmarksrenhållning. Regeringen bedömer att konsekvenserna för enskilda och företag är måttliga. Eftersom kunskapen om och behovet av åtgärder förändras med tiden behöver det finnas möjlighet till viss flexibilitet i valet av åtgärder. Därför kan en åtgärd begränsas eller ersättas om detta kan ske utan att miljökvalitetsnormen överskrids. Varje sådan förändring skall rapporteras till Länsstyrelsen i Stockholms län av den som är ansvarig för åtgärden. Vid bedömning av hur de åtgärder som behöver vidtas skall genomföras bör hänsyn tas till övriga miljöeffekter och till trafiksäkerhetsaspekterna. Då vissa åtgärder kan vara anmälningspliktiga inom EG enligt direktiv 1998/34/EG skall i förekommande fall samråd ske med Kammarkollegiet före beslut om enskilda åtgärder. Tiden för genomförande av åtgärderna i åtgärdsprogrammet har flyttats fram mot bakgrund av tidsaspekten. Åtgärderna för att minska halten av partiklar (PM 10) i detta åtgärdsprogram behöver därför inte vara genomförda förrän senast den 31 december Länsstyrelsen anger att förslaget till åtgärdsprogram inte kommer att sänka halten partiklar (PM 10) så att miljökvalitetsnormen klaras till den 31 december Regeringens samlade bedömning är dock att förutsättningar finns för att normen skall kunna klaras inom några år. Regeringen uppdrar därför åt Länsstyrelsen i Stockholms län att revidera åtgärdsprogrammet och upprätta förslag till kompletterande åtgärdsprogram för att miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM 10) skall kunna uppfyllas. Länsstyrel-

9 9 sen skall efter genomfört samråd fastställa det kompletterande åtgärdsprogrammet. Regeringens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas Se bilaga Åtgärder för att informera om hälsokonsekvenserna av höga partikelhalter och de negativa effekterna av dubbdäcksanvändning Minskad användning av dubbdäck kan bidra till att sänka halten av partiklar (PM 10). Åtgärder behöver därför vidtas för att informera om hälsokonsekvenserna av höga partikelhalter och de negativa effekterna av dubbdäcksanvändning. Ansvariga för att åtgärderna vidtas är Vägverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län och kommunerna inom Stockholms län. 2. Åtgärder inom parkeringspolitikens område för att minska personbilstrafiken och öka framkomligheten inom Stockholms kommun Se punkt 3 ovan om åtgärder som behöver vidtas för att minska halten av kvävedioxid. 3. Åtgärder vad gäller de parkeringsavgifter som tillämpas vid myndigheters och kommuners arbetsplatser i Stockholms län, för att minska personbilstrafiken Se punkt 4 ovan om åtgärder som behöver vidtas för att minska halten av kvävedioxid. 4. Åtgärder för att minska halterna av partiklar i de delar av vägnätet där det finns risk för extremt höga halter Exempel på åtgärder som kan vidtas vid risk för extremt höga halter är dammbindning eller hastighetssänkningar på de delar av gatunätet där extrema halter förväntas samt användning av vägtrafikledningsåtgärder. Vägverket och kommunerna i Stockholms län är ansvariga för att åtgärderna vidtas. 5. Åtgärder för att öka kunskaperna om effekterna på PM 10-halterna av halkbekämpning med tvättad stenkross, olika beläggningsmaterial och olika metoder för barmarksrenhållning Exempel på områden där ökad kunskap behövs är identifiering av lämpliga stenmaterial, olika beläggningsmaterials benägenhet att bilda PM 10, identifiering av vägbeläggningar med dåliga PM 10-bildande egenskaper och olika metoders potential för barmarksrenhållning. Vägverket och kommunerna i Stockholms län är ansvariga för att åtgärderna vidtas. 6. Åtgärder för att öka kunskapen om bidrag till PM 10-halten från fartyg, arbetsmaskiner och småskalig fastbränsleeldning

10 10 Eftersom bidraget i områden i närheten av hamnverksamhet även kan påverkas av utsläppen från fartyg, bör dessa utsläpp utredas närmare såsom länsstyrelsen i Stockholms län har föreslagit. Även utsläppen från arbetsmaskiner och småskalig fastbränsleeldning kan bidra till höga halter av partiklar och bör utredas närmare. Sjöfartsverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län och kommunerna inom Stockholms län är ansvariga för åtgärderna. På regeringens vägnar Lena Sommestad Gisela Köthnig Kopia till Länsstyrelsen i Västra Götalands län Stockholms läns landsting (Regionplane- och trafikkontoret) Kommunförbundet Stockholms län Svenska kommunförbundet Banverket Banverket Östra banregionen Boverket Energimyndigheten Miljöstyrningsrådet Naturvårdsverket Skatteverket Sjöfartsverket Vägverket Vägverket Region Stockholm SL Kommuner: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna

11 Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker 11

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen Regeringsbeslut 17 2004-12-09 M2003/1912/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 GÖTEBORG Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen 1 bilaga

Läs mer

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Till: EU-kommissionen, GD Miljö Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Klagomål över brist på åtgärder mot överskridanden av miljökvalitetsnormer på Hornsgatan. Yttrande till miljöförvaltningen.

Klagomål över brist på åtgärder mot överskridanden av miljökvalitetsnormer på Hornsgatan. Yttrande till miljöförvaltningen. Göran Westberg Trafikplanering 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2008-06-17 Klagomål över brist på åtgärder mot överskridanden av miljökvalitetsnormer på

Läs mer

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1 YTTRANDE 1 (3) 2013-05-20 magnus.moreau@regeringskansliet.se m.registrator@regeringskansliet.se Europeiska kommissionens formella underrättelse angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

INGA FLER SÄSONGER MED HÄLSOFARLIGA PARTIKLAR FRÅN DUBBDÄCK - SKRIVELSE FRÅN EMILIA HAGBERG (MP) OCH ÅSA ROMSON (MP)

INGA FLER SÄSONGER MED HÄLSOFARLIGA PARTIKLAR FRÅN DUBBDÄCK - SKRIVELSE FRÅN EMILIA HAGBERG (MP) OCH ÅSA ROMSON (MP) SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-06-16\dagordning\tjänsteutlåtande\20.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-06-01 MHN 2009-06-16 p 20 Anette

Läs mer

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL?

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL? SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-04-16\dagordning\tjänsteutlåtande\22.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-03-24 MHN 2009-04-16 p 22 Anette

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Dagens presentation Tidigare utvärdering av den rättsliga konstruktionen Presentation

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar För att minska halterna av partiklar i luften sänker Trafikverket hastigheten på vissa delar av E4 och E18 i Stockholms län från och med den 1 november.

Läs mer

Transport- och energienheten (Ht)

Transport- och energienheten (Ht) Transport- och energienheten (Ht) Åtgärdsplaner. Nat/int arbetet. Klimatluftarbetet. Luftfrågor Ht sammanhållande på NV EET Ht Bilavgaser/ bränsle Energisystem Ansvarig för EU arbetet om regler Både fossila

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2012:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2010 SLB-ANALYS, APRIL ÅR 2012 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 Totala utsläpp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2003:112 Utkom från trycket den 8 april 2003 utfärdad den 20 mars 2003. Regeringen

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖAVDELNINGEN NORRA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-02-29 Handläggare: Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Åtgärdsprogram

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet

Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet NUMMER DELAD [ ] Enskild motion Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid Projektplan Länsstyrelsen i Stockholms län, miljöavdelningen Version 3 1(8) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2007:771 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län LVF 2005:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2003 SLB-ANALYS, FEBRUARI ÅR 2005 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp år 2003... 4 Utsläpp från

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ^/Z/// ^ Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar. Remissyttrande

SOLLENTUNA KOMMUN ^/Z/// ^ Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar. Remissyttrande SOLLENTUNA KOMMUN ^/Z/// ^ 2012-03-26 Remissyttrande Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar Länsstyrelsen i Stockholms län har för yttrande översänt ett förslag till program med åtgärder för att

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER?

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER? MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2007-09-03 Jarmo Riihinen Telefon 08-508 28 820 jarmo.riihinen@miljo.stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2007-09-18 p 14 HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande.

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande. 212-2-15 M211/382/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö B-149 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens skrivelse angående tillämpningen av

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Harald Perby Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem. Mest lokala åtgärder. Känt sedan mycket länge. Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Stockholms och Uppsala län

Stockholms och Uppsala län 1:2002 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län -utsläppsdata 2000 STOCKHOLMS OCH UPPSALA LFLÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND Rapporten är framtagen av Miljöförvaltningen i Stockholm Luftföroreningar i Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Ann-Christine Stjernberg Miljöutredare, SLB-analys, Kvällens upplägg Luftföroreningar i Stockholm normer och mätningar

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04 2013-07-04 Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för nyanlända invandrare enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Kommunerna

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förändrad trängselskatt i Stockholm Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Peter Norman Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort. Dir. 2014:32. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014.

Kommittédirektiv. Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort. Dir. 2014:32. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014. Kommittédirektiv Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort Dir. 2014:32 Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014. Sammanfattning I vissa tätorter, bl.a. i Stockholm, överskrids periodvis luftkvalitetsdirektivets

Läs mer

Svar på remiss från Länsstyrelsen Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län

Svar på remiss från Länsstyrelsen Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län 1(8) Svar på remiss från Länsstyrelsen Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län har överlämnat ett förslag till

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund LVF 2015:12 Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2012 Alfred Ruckle SLB-ANALYS, MAJ 2015 Förord SLB-analys är operatör för Östra Sveriges luftvårdsförbunds system för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-23 DNR SN 2012.193 DAVID MATSCHECK SID 1/2 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Partikelhalten i våra städer når kostsamma nivåer: biogasens hälsoaspekter överlägsna?

Partikelhalten i våra städer når kostsamma nivåer: biogasens hälsoaspekter överlägsna? Partikelhalten i våra städer når kostsamma nivåer: biogasens hälsoaspekter överlägsna? Christer Johansson Miljöutredare, SLB analys, Miljöförvaltningen, Stockholm även Professor vid Institutionen för tillämpad

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering Boverket Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Boverket april 2006 Titel: Miljökvalitetsnormer i

Läs mer