I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1"

Transkript

1 YTTRANDE 1 (3) Europeiska kommissionens formella underrättelse angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (KOM:s ref. SG-Greffe (2013)D/5828, överträdelseärendenr 2012/2216) (dnr: M2013/1286/R) Åtgärdsprogram (Luftkvalitetsplan) samt vidtagna åtgärder Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 27 december 2012 ett nytt åtgärdsprogram för luftkvalitet: Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar (PM 10 ) i Stockholms län (Länsstyrelsens rapport 2012:34). I det nya åtgärdsprogrammet ingår det 11 konkreta åtgärder för att minska halten av PM 10 i Stockholms län (zon SW 2 och SW 4). Åtgärderna omfattar dammbindning, städning med ny teknik, tidig vårstädning på lokala gator och trafikleder i länet, optimerad halkbekämpning i Stockholms stad samt sänkt hastighet på trafikleder i länet. Ett åtgärdsförslag om utökat dubbdäcksförbud i Stockholms stad har överlämnats till regeringens prövning. I åtgärdsprogrammet finns också beskrivet ett antal utredningsinsatser och generella insatser som bidrar till en bättre luftkvalitet. Länsstyrelsen fortsätter nu arbetet med att revidera åtgärdsprogrammet för att kunna fastställa fler åtgärder. Utvärdering av befintliga åtgärder kommer att genomföras för att sedan fokusera på de åtgärder som ger störst effekt så att perioden av överskridanden kan hållas så kort som möjligt. I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1 I rapport: Driftåtgärder mot PM10 på Hornsgatan och Sveavägen i Stockholm (VTI rapport 767) utvärderas driftåtgärder vidtagna i Stockholms stad. En slutsats i rapporten är att dammbindning ger signifikant effekt på partikelhalterna medan städning och spolning har ringa effekt. Synpunkter Länsstyrelsen vill nedan kommentera några av de skrivningar som Kommissionen gör i underrättelsen: Postadress Besöksadress Telefon E-post/web Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan Box Fax STOCKHOLM

2 YTTRANDE (3) Sverige har starkt förlitat sig på antagandet att användningen av dubbdäck är huvudorsaken till de förhöjda partikelhalterna längs dessa vägar i tätortsområden. Sverige uppgav att det lokala bidraget är påfallande stort, men att det också finns en hög bakgrundshalt som gör det svårare att klara gränsvärdet. Kommissionen anser att dessa allmänna påståenden inte är tillräckliga för att grunda antagandet att användningen av dubbdäck har varit den viktigaste orsaken till överskridanden. SLB-analys konstaterar i rapport: Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt delar av Gävleborgs län, 2012 (LVF 2013:6) att endast under några dygn har den regionala bakgrunden på ett signifikant sätt bidragit till att miljökvalitetsnormens dygnsvärde på 50 μg/m3 överskridits under Detta visar tydligt att det är det lokala bidraget som är den främsta orsaken till överträdelsen av miljökvalitetsnormen vid stationerna. Motsvarande fördelning för årsmedelvärdet visar att det lokala bidraget är mindre sett över hela året, men fortfarande större än den regionala bakgrunden. I rapport: Lokala avgifter på dubbdäck i Norge (SLB-analys: 3:2013) framhålls att luftföroreningarna i Oslo har minskat under senare år och den minskade andelen dubbdäck anges av kommunen och Statens vegvesen som den främsta orsaken till detta. Länsstyrelsen konstaterar i beslutet om fastställande av åtgärdsprogrammet (dnr ) att de fastställda åtgärderna inte är tillräckliga för att kunna innehålla miljökvalitetsnormen för partiklar. Länsstyrelsen ifrågasätter Kommissionens bedömning att det inte går att grunda antagandet att dubbdäcksanvändning är den viktigaste orsaken till överskridanden av miljökvalitetsnormen för partiklar. Länsstyrelsens bedömning är fortsatt att dubbdäcksanvändningen är en avgörande orsak till överträdelser av normen för PM 10. När det gäller de olika åtgärder som vidtagits för att begränsa eller förbjuda användningen av dubbdäck, så har Sverige inte visat på någon tydlig och mätbar effekt av dessa åtgärder på lokala PM10-utsläpp Effekten av dubbdäckförbudet har utvärderats på Hornsgatan i Stockholm. Efter att förbudet infördes i januari 2010 minskade andelen personbilar med dubbdäck från procent till 30 procent på Hornsgatan och till ca 50 procent på övriga gator i staden. Halterna av PM 10 beräknas ha sänkts med nästan 15 procent under 2010 och nästan 25 procent under Nuläge 2013 Länsstyrelsen kan konstatera att hittills i år har miljökvalitetsnormen för PM 10 redan överträtts på ett antal mätstationer både i zon SW2 och i zon SW4 i Stockholms län. Det krävs minskad dubbdäcksanvändning. För att klara miljökvalitetsnormen för partiklar på alla platser i länet bedömer Länsstyrelsen att ett ekonomiskt styrmedel för att minska dubbdäcksanvändningen

3 YTTRANDE (3) är nödvändigt. De åtgärder som nu fastställs för att minska partikelhalterna kommer inte att räcka för att innehålla miljökvalitetsnormen på alla platser. Inte heller de utredningar som ska genomföras med syftet att kunna fastställa nya åtgärder eller de generella insatser som ingår i åtgärdsprogrammet bedöms leda till att miljökvalitetsnormen för partiklar klaras på alla platser. Det styrmedel som idag är tillgängligt är möjligheten att införa dubbdäcksförbud. Detta kan vara ett bra alternativ när det gäller enskilda gator, men i Stockholms stad är det stora delar av staden som har eller riskerar överskridanden av normen. Ett dubbdäcksförbud som omfattar alla dessa delar skulle äventyra transportsystemets funktionalitet och riskera en försämrad trafiksäkerhet. En åtgärd i form av ett ekonomiskt styrmedel i form av skatt eller avgift skulle få mindre negativa konsekvenser för bilister som har behov av dubbdäck och för tillfälliga besökare med dubbdäck. I detta ärende har länsöverdirektör Anette Scheibe Lorentzi beslutat. Miljöplaneringschef Anders Lindblom har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även avdelningschef Åsa Ryding och t.f. miljödirektör David Troëng deltagit. Anette Scheibe Lorentzi Anders Lindblom

4 1 (5) Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 54 i 2012 års regleringsbrev Länsstyrelsen har i slutet av året fastställt ett reviderat åtgärdsprogram. Länets nya åtgärdsprogram kommer att följas upp första gången under Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och/eller PM10 överskrids i sju av länets kommuner och de åtgärder som vidtagits i enlighet med det idag gällande åtgärdsprogrammet har inte varit tillräckliga. I det nya åtgärdsprogrammet ingår åtgärder i syfte att minska överskridanden av PM 10 och NO 2. Länsstyrelsen konstaterar att en väsentlig minskning av andelen dubbdäck är nödvändigt för att klara miljökvalitetsnormerna för PM10. Under året har vi därför skickat en hemställan till regeringen att utreda möjligheten att införa ekonomiska styrmedel för dubbdäcksanvändningen. Länsstyrelsens arbete med åtgärder för att förbättra länets luftkvalitet knyter an och påverkar även andra utmaningar i länet i positiv riktning. Ökade satsningar på drift och underhåll av den befintliga infrastrukturen, bostadsbyggande kring kollektivtrafikstråken, satsningar på regional kollektivtrafik och cykelåtgärder är några av de åtgärder som ger goda effekter. Länsstyrelsen konstaterar vid uppföljning av åtgärdsprogrammet från 2004, att vissa åtgärder vidtagits i linje med programmet, men att programmets samtliga åtgärder inte kan anses vara genomförda. Däremot har andra åtgärder som bidrar till möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och PM 10 genomförts. Sammanfattningsvis har följande åtgärder utförts under 2012: Flera kommuner satsar på att främja cykel och kollektivtrafikåkande. Satsningar sker på cykel- och gångplaner, parkeringsnorm för cykel vid nybyggnationer, utlåning av elcyklar och planering av kollektivtrafiknära boende. Fem av länets kommuner har utvecklat tydliga miljökrav vid upphandling av tunga transporter och persontransporter. En kommun har genomfört kurser i gröna uppköp under året. Södertörnskommunerna har under året genomfört en förstudie om samordnad varudistribution som ska börja användas år Den bedöms minska CO 2 - utsläppen med 50 procent och kommer också att påverka luftkvaliteten positivt. I länet syns en trend vad gäller åtgärder för att öka framkomligheten för bussar, både med avseende på utökade körfält och turtäthet. Det gäller särskilt i omvandlingsområden som utvecklas från fritidsboende till permanentboenden. Länets kommuner arbetar aktivt med att planera för och bygga nya infartsparkeringar. Postadress Besöksadress Telefon E-post/web Länsstyrelsen i Stockholms län Box STOCKHOLM Hantverkargatan Fax

5 (5) Åtgärder som pågår eller har vidtagits 2012 Nedan redovisas svaren från länets ansvariga aktörer. Svar har inkommit från 29 aktörer (av 31). Utveckling och tillämpning av särskilda miljökrav vid myndigheters och kommuners upphandling av tunga transporter och persontransporter som skall utföras i Stockholms län Flertalet (18) av länets aktörer svarar att man tillämpar någon form av miljökrav. Sex kommuner anger att de gjort särskilda insatser vad gäller detta under Exempelvis handlar det om krav på upphandling av driftentreprenader gällande fordon, där krav ställs på EURO V-klassade tunga fordon, elbilar samt gasbilar (Järfälla). Andra kommuner hanterar upphandlingskrav av bland annat tunga transporter och persontransporter inom sina miljöprogram (Lidingö), miljöstyrningsråd (Haninge), upphandlingspolicy (Salem), klimatstrategi (Sollentuna) och energi- och klimatstrategi (Upplands Väsby). Ytterligare en kommun har satsat på kompetensutveckling inom området och anordnat kurser i gröna uppköp (Nacka). Södertörnskommunerna ha gjort en förstudie om samordnad varudistribution som ska börja användas Skärpta krav för tunga fordon i miljözonen Några nya satsningar på åtgärder har inte utförts under året. Däremot sker en skärpning av kravet varje år, som beror på fordonets ålder (Stockholm). Åtgärder inom parkeringspolitikens område för att minska personbilstrafiken och öka framkomligheten inom Stockholms kommun Stockholms stad har tagit fram en framkomlighetsstrategi som bland annat syftar till att minska personbilstrafiken och öka framkomligheten (Stockholm). Åtgärder vad gäller de parkeringsavgifter som tillämpas vid myndigheters och kommuners arbetsplatser i Stockholms län, för att minska personbilstrafiken De flesta kommuner som har svarat i undersökningen har inte genomfört några åtgärder (18). Några få kommuner har parkeringsavgifter vid kommunhuset sedan tidigare. Ett projekt med syfte att komma till rätta med hur medborgarna reser i tjänsten innehåller ett förslag på hur resande fram och tillbaka till arbetet ska ske på ett hållbart sätt (Järfälla). En kommun använder parkeringsavgifter som styrmedel för att minska efterfrågan på parkeringsplatser (Upplands Väsby). Trafikverket och Södertälje har infört parkeringsavgift under Åtgärder för att följa upp tillämpningen av reglerna om förmånsbeskattning av fri parkering som tillhandahålls av arbetsgivaren i Stockholm län Åtgärder är ej vidtagna (Skatteverket). Åtgärder för att begränsa genomfartstrafiken med tunga fordon på Hornsgatan i Stockholms kommun till endast bussar i linjetrafik Denna åtgärd har inte genomförts med motiveringen att det anses vara svårt att hitta en alternativ gata att flytta den tunga trafiken till utan att flytta på problemet med luftföroreningar (Stockholm) Åtgärder för att öka utbudet av infartsparkeringar inom Stockholms län Elva av Stockholms kommuner arbetar aktivt med att utöka infartsparkeringarna i respektive kommun. Förutom att kommunerna har byggt nya infartsparkeringar har även andra åtgärder vidtagits, till exempel gratis parkering om man har ett SL Accesskort

6 (5) (Järfälla), framtagande av en helt ny infartsparkeringsstrategi (Värmdö) och planering samt utbyggnad av infartsparkeringar med cykelparkeringar (Tyresö, Upplands Väsby). Trafikverket bygger inga egna infartsparkeringar men lämnar bidrag till kommunerna för detta ändamål. Åtgärder för att öka framkomligheten för bussar inom Stockholms län Flera av länets kommuner jobbar aktivt med denna fråga. Exempel på åtgärder som har genomförts under 2012 är: Utökning av busslinjer (Ekerö, Täby) Förbättrat busslinjenät (Södertälje) utökning och förbättring av busstrafik i områden som omvandlas från fritidsboenden till permanentboenden (Salem, Tyresö) extra körfält för bussar (Norrtälje, Värmdö) bevakning av felparkerade bilar för att öka framkomligheten för bussar (Nacka) nytt resecentrum (Värmdö) framtagande av strategier där frågan ingår (Stockholm: framkomlighetsstrategin och Sollentuna: klimatstrategin) Trafikverket har byggt nya kollektivtrafikfält i Nacka. I övrigt jobbar även SL med att försöka påverka väghållare, Trafikverket och kommuner vad gäller denna typ av åtgärder. Åtgärder för att öka turtätheten inom kollektivtrafiken i Stockholms län SL avsätter resurser för att klara målen i Trafikförsörjningsprogrammet. Där finns det angivet krav på att trängseln inte ska öka trots att länets befolkning växer och att det ska erbjudas sittplats i busstrafiken vid höga hastigheter (SL). Åtgärder för att informera om hälsokonsekvenserna av höga partikelhalter och de negativa effekterna av dubbdäcksanvändning Sju kommuner och aktörer anger att de utför någon form av åtgärd. I de flesta fall rör det sig om att tillhandahålla information på webben (Huddinge, Nacka, Sundbyberg, Lidingö, Stockholm, Tyresö, Upplands Väsby, Trafikverket, Naturvårdsverket). Två kommuner informerar om dubbdäck och dess hälsokonsekvenser i lokaltidningen inför säsongen (Sollentuna, Lidingö). En kommun har aktivt jobbat med frågan i en kampanj under 2012 (Stockholm). Åtgärder för att minska halterna av partiklar i de delar av vägnätet där det finns risk för extremt höga halter Sex kommuner svarar att de gjort någon form av åtgärd. Exempel på åtgärder är: Förslag på avstängning av väg vid överskridande av MKN (Botkyrka), krav från Miljöoch hälsoskyddsnämnden som ställs på Trafikverket att sänka PM10-halterna (Sollentuna, Danderyd), utökad dammbindning (Stockholm) och dammbindning samt tidig vårstädning (Södertälje). Trafikverket utför åtgärder i länet i form av sänkt hastighet och dammbindning.

7 (5) Åtgärder för att öka kunskaperna om effekterna på PM10-halterna av halkbekämpning med tvättad stenkross, olika beläggningsmaterial och olika metoder för barmarksrenhållning Fem kommuner anger att de gjort någon form av åtgärd: Minimal sandning (Lidingö, Värmdö), utvärdering av ny mer avancerad städteknik, högtrycksspolning följd av vakuumsugning av vägytan samt högtryckstvätt (Stockholm), blötläggning av marken innan städning (Värmdö) samt tidigare sandupptagning och tidigare vårstädning (Södertälje). Energimyndigheten lämnar bidrag till fordonstrategisk forskning och innovation i syfte att bidra till reduktion av fossilt CO2 och övriga emissioner från vägmaskiner och fordon. Åtgärder för att öka kunskapen om bidrag till PM10-halten från fartyg, arbetsmaskiner och småskalig fastbränsleeldning Flertalet kommuner har infoblad eller information om vedeldning och dess risk för olägenhet på webben (Järfälla, Norrtälje, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, Vallentuna, Upplands Väsby). I länet görs även mätningar på kryssningsfartyg (SLB, Stockholm) och en kommun har tagit fram ett infoblad om att man bör byta ut sin tvåtaktsmotor mot miljövänligare alternativ (Värmdö). Ytterligare en kommun för bok över städdagar, sandupptagning, vägarbeten etc. i syfte att förstå de bidragande orsakerna till förhöjda halter av partiklar (Södertälje) Naturvårdsverket utvecklar en emissionsdatabas och spridningsmodell för att beräkna haltbidraget från fartygsemissioner, Shipair. Tanken är att det ska bli en del i SIMAIR, där modell för beräkning av halter från vägar och vedeldning ingår. Det har även tagits fram flera forskningsprogram som rör luftföroreningars källor. Övriga kommunala åtgärder som har haft betydelse men som inte ingår i åtgärdsprogram Satsning på fossilbränslefri kommunal fordonspark Biogaspump kommer vid årsskiftet 2012/2013. Etablerat bilpool med 8 bilar på 300 användare. Konvertering till alternativa bränslen och P-norm för cykel i cykelplan och ökning av antalet cykelparkeringar (Botkyrka). Planläggning i kollektivtrafiknära lägen och försök till att främja kollektivtrafikåkande och cykel. Cykelinfartsparkeringar byggs (Nacka). Utbyggnad av gång- och cykelvägar. Ett projekt med syfte att få fler att cykla planeras under 2013 och riktat mot skolklasser (Nykvarn). Framtagande av cykelplan (Salem). Ett aktivt arbete för att få anställda och boende att resa med cyklar istället för att ta bilen. Elcyklar tillhandahålls till de kommunalanställda på Miljö- och hälsa. Man har även elcyklar för utlåning till företag. Hemtjänsten använder dessa cyklar i hög grad, då det går snabbare jämfört med att åka bil (Solna). I samband med framtagande av detaljplaner för förtätning med nya bostäder i tätorten, görs beräkningar av framtida luftkvalitet. Beräkningarna jämförs med miljökvalitetsnormer för luft samt nationella och regionala miljökvalitetsmål (Upplands Väsby). Kontinuerligt arbete med att förbättra befintlig cykelstruktur (Södertälje)

8 (5) Effekter av åtgärder På grund av bristande underlag om antal fordon, ålder på fordon, körsträckor etc. går det inte att beräkna effekterna på halterna av utförda åtgärder för hela länet. För att bedöma om åtgärderna har gett effekt har rådata från 2012 års mätningar använts och jämförts med års mätningar är inte granskade. Det har dock kommit ut en rapport om åtgärder som har gjorts i Stockholms stad. Den dammbindning som har utförts beräknas enligt rapporten ha haft effekt. Metereologiska variationer mellan åren gör att det inte går att tolka skillnader i lufthalter som direkta effekter av gjorda åtgärder var ett av de varmaste åren i Sverige sedan Stockholm hade ett snötäcke som låg kvar till slutet av mars vilket medförde enbart några få timmar med torra vägbanor under januari och februari. November var torr och snöfattig vilket medförde ovanligt höga halter av PM10. Enligt SMHI inleddes 2012 med snö i januari och februari och hela 2012 var ett nederbördsrikt år. Vintern kom med rejält snöfall i början av december. Under 2011 uppmättes överskridanden av dygnsnormen för PM10 vid mätstationerna på Essingeleden, Hornsgatan, Sveavägen och Norrlandsgatan i Stockholm samt på Turingegatan i Södertälje. Vid 2012 års slut visar mätningarna på överskridande av dygnsnormen av partiklar vid mätstationen på Norrlandsgatan i Stockholm men på de gator där halterna är beräknade finns ännu inga uppdaterade beräkningar. Det går därmed inte att avgöra vilka förändringar på halter som skett sedan 2010 som nuvarande beräkningar gäller för. Övriga mätstationer som visade på överskridanden 2011 klarar miljökvalitetsnormen för PM Miljökvalitetsnormen för NO2 följer inte samma positiva trend. Dygnsnormen för NO2 har överskridits fler gånger på gatorna med överskridande år 2012 jämfört med För timnormen är överskridandet på Hornsgatan i Stockholm kraftigt högre än 2011 men på övriga uppmätta gator är skillnaden marginell. Ett undantag är Essingeleden som kraftigt har minskat sina höga halter och klarade timnormen samt har halverat antalet överskridanden av dygnsnormen under 2012.

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid Regeringsbeslut 18 2004-12-09 M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

INGA FLER SÄSONGER MED HÄLSOFARLIGA PARTIKLAR FRÅN DUBBDÄCK - SKRIVELSE FRÅN EMILIA HAGBERG (MP) OCH ÅSA ROMSON (MP)

INGA FLER SÄSONGER MED HÄLSOFARLIGA PARTIKLAR FRÅN DUBBDÄCK - SKRIVELSE FRÅN EMILIA HAGBERG (MP) OCH ÅSA ROMSON (MP) SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-06-16\dagordning\tjänsteutlåtande\20.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-06-01 MHN 2009-06-16 p 20 Anette

Läs mer

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande.

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande. 212-2-15 M211/382/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö B-149 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens skrivelse angående tillämpningen av

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering

Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering Dnr Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Kerstin Alquist 08-508 260 77 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Till: Europeiska Kommissionen YTTRANDE Generalsekretariatet Rue de la Loi, 200 B-1049 BRYSSEL Belgien

Till: Europeiska Kommissionen YTTRANDE Generalsekretariatet Rue de la Loi, 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Till: Europeiska Kommissionen YTTRANDE Generalsekretariatet Rue de la Loi, 200 B-1049 BRYSSEL Belgien 2013-08-19 Överträdelseärende nr: 2012/2216 SG-Greffe(2013)D Synpunkter på svenska regeringens svar

Läs mer

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner LVF 2013:13 Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner Räkning på parkerade personbilar januari-mars 2013 samt jämförelse med räkningar på rullande personbilar Magnus Brydolf SLB-ANALYS,

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Till: EU-kommissionen, GD Miljö Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL?

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL? SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-04-16\dagordning\tjänsteutlåtande\22.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-03-24 MHN 2009-04-16 p 22 Anette

Läs mer

Transport- och energienheten (Ht)

Transport- och energienheten (Ht) Transport- och energienheten (Ht) Åtgärdsplaner. Nat/int arbetet. Klimatluftarbetet. Luftfrågor Ht sammanhållande på NV EET Ht Bilavgaser/ bränsle Energisystem Ansvarig för EU arbetet om regler Både fossila

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Ann-Christine Stjernberg Miljöutredare, SLB-analys, Kvällens upplägg Luftföroreningar i Stockholm normer och mätningar

Läs mer

Klagomål över brist på åtgärder mot överskridanden av miljökvalitetsnormer på Hornsgatan. Yttrande till miljöförvaltningen.

Klagomål över brist på åtgärder mot överskridanden av miljökvalitetsnormer på Hornsgatan. Yttrande till miljöförvaltningen. Göran Westberg Trafikplanering 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2008-06-17 Klagomål över brist på åtgärder mot överskridanden av miljökvalitetsnormer på

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2012:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2010 SLB-ANALYS, APRIL ÅR 2012 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 Totala utsläpp

Läs mer

Att mäta luftkvalitet Christer Johansson

Att mäta luftkvalitet Christer Johansson Att mäta luftkvalitet Christer Johansson Miljöförvaltningen Stockholms stad Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet Poängen är att Vad man mäter och hur man presenterar resultaten

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016 DUBBDÄCKSANDEL RÄKNAD PÅ RULLANDE TRAFIK Magnus Brydolf, Michael Norman och Billy Sjövall [Skriv här] Utförd på uppdrag av Trafikkontoret SLB

Läs mer

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Bakgrund Luftkvalitetsdirektiven innehåller detaljerade krav på

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER?

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER? MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2007-09-03 Jarmo Riihinen Telefon 08-508 28 820 jarmo.riihinen@miljo.stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2007-09-18 p 14 HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE

Läs mer

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen Regeringsbeslut 17 2004-12-09 M2003/1912/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 GÖTEBORG Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen 1 bilaga

Läs mer

Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund LVF 2015:12 Luftföroreningar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2012 Alfred Ruckle SLB-ANALYS, MAJ 2015 Förord SLB-analys är operatör för Östra Sveriges luftvårdsförbunds system för

Läs mer

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande.

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande. Bilaga 1 2013-06-26 M2013/1286/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rue de la Loi, 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens formella underrättelse

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar För att minska halterna av partiklar i luften sänker Trafikverket hastigheten på vissa delar av E4 och E18 i Stockholms län från och med den 1 november.

Läs mer

Svar på remiss från Länsstyrelsen Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län

Svar på remiss från Länsstyrelsen Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län 1(8) Svar på remiss från Länsstyrelsen Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län har överlämnat ett förslag till

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län LVF 2005:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2003 SLB-ANALYS, FEBRUARI ÅR 2005 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp år 2003... 4 Utsläpp från

Läs mer

Risk för böter vid eventuell fällande dom i EUdomstolen om luftkvalitet. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (mp) m fl.

Risk för böter vid eventuell fällande dom i EUdomstolen om luftkvalitet. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (mp) m fl. Kerstin Alquist Trafikplanering 08-508 260 77 kerstin.alquist@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-12-10 Risk för böter vid eventuell fällande dom i EUdomstolen om luftkvalitet. Svar

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län LVF 3:2004 Uppdaterad 2004-09-08 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2002 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2004 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp år 2002...

Läs mer

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖAVDELNINGEN NORRA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-02-29 Handläggare: Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Åtgärdsprogram

Läs mer

Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet

Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet NUMMER DELAD [ ] Enskild motion Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter

Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter Miljöstyrningsrådet Annie Stålberg Vasagatan 15-17 111 20 Stockholm Stockholm Vår referens 2012-08-17 Rebecca Källström Angående Miljöstyrningsrådets förslag till upphandlingskriterier för persontransporter

Läs mer

Bedömning av luftföroreningssituationen vid Paradiset 19 och 21 i stadsdelen Stadshagen, Stockholm

Bedömning av luftföroreningssituationen vid Paradiset 19 och 21 i stadsdelen Stadshagen, Stockholm PM 2012-10-29 Bedömning av luftkvaliteten vid Paradiset 19 och 21 Bedömning av luftföroreningssituationen vid Paradiset 19 och 21 i stadsdelen Stadshagen, Stockholm Följande bedömning omfattar halterna

Läs mer

KS 12 10 SEPTEMBER 2014

KS 12 10 SEPTEMBER 2014 KS 12 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2014-08-19 Diarienummer KSN-2014-0944 Kommunstyrelsen Underlag till Miljödepartementet för svar på förväntat motiverat yttrande

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Dubbdäcksandelar inom Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund samt 6 kommuner i Sörmlands län

Dubbdäcksandelar inom Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund samt 6 kommuner i Sörmlands län LVF 2014:9 Dubbdäcksandelar inom Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund samt 6 kommuner i Sörmlands län Kartering av dubbdäcksandelar på parkerade personbilar under januari-mars 2014 Magnus Brydolf

Läs mer

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017

Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017 Dubbdäcksandelar räknade på rullande trafik Magnus Brydolf, Michael Norman och Billy Sjövall Utförd på uppdrag av Trafikkontoret SLB 2017:4 Användning

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Harald Perby Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem. Mest lokala åtgärder. Känt sedan mycket länge. Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem.

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT Stockholm 28 april Johan Genberg, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-05-02 1 Luftkvalitet i EU Luftkvalitetsdirektivet

Läs mer

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones Jörgen Jones 201 6-06 - 16 Luftkvalitetsberäkningar Djurgårdsstaden för nytt parkeringsgarage i Norra 1 Sammanfattning Ett nytt garage planeras att byggas i norra Djurgårdsstaden vid Hjorthagen. I samband

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid Projektplan Länsstyrelsen i Stockholms län, miljöavdelningen Version 3 1(8) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Dubbdäcksförbud. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Hornsgatan, januari Odinsgatan Friggagatan, oktober Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010

Dubbdäcksförbud. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Hornsgatan, januari Odinsgatan Friggagatan, oktober Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010 Dubbdäcksförbud Stockholm Hornsgatan, januari 2010 Göteborg Uppsala Odinsgatan Friggagatan, oktober 2010 Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010 Dubbdäcksförbud Hornsgatan från Jan 2010 Measuring station

Läs mer

Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI

Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI inledning dagens luftkvalitet och trender framtidens luftkvalitet, scenario beräkningar slutsatser Dagens och framtidens luftkvalitet i

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern 2006-2007 Erik Bäck Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 144 Augusti 2007 1 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har av Göteborgsregionens luftvårdsprogram fått

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för 2 miljoner människor Viktig resurs

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2008:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2006 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2008 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

2011-06-21. Renare stadsluft. Det fortsatta arbete samt uppföljning och utvärdering. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2011-06-21. Renare stadsluft. Det fortsatta arbete samt uppföljning och utvärdering. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2011-06-21 Renare stadsluft Det fortsatta arbete samt och utvärdering Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 HANDLINGSPLAN...4 2.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING...5 3 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV

Läs mer

MÖJLIGHETEN FÖR KOMMUNER ATT INFÖRA MILJÖZONER FÖR OLIKA TYPER AV FORDON OCH MOTORREDSKAP

MÖJLIGHETEN FÖR KOMMUNER ATT INFÖRA MILJÖZONER FÖR OLIKA TYPER AV FORDON OCH MOTORREDSKAP SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2010-08-24\dagordning\tjänsteutlåtande\19.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2010-08-09 Anette Jansson Miljö- och

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Dagens presentation Tidigare utvärdering av den rättsliga konstruktionen Presentation

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2009:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2007 SLB-ANALYS, JUNI ÅR 2009 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Svenska miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram - luft

Svenska miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram - luft Svenska miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram - luft 1. Reglerna 2. Vad har hänt? Per Andersson, Naturvårdsverket (NV) Per.andersson@naturvardsverket.se Tel. 4610 698 1376 1 1. Reglerna om miljökvalitetsnormerna,

Läs mer

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914

Regeringsuppdrag bostadsbehov. Dnr LS 1206-0914 Regeringsuppdrag bostadsbehov Dnr LS 1206-0914 RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Antogs/Godkändes 2010 av Stockholms läns landstings och Länsstyrelsen i Stockholms län VISION Europas

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Antagen på Luftvårdsförbundets styrelsemöte 11 juni 2012, kostnadsfördelning justerad på styrelsemöte 23 november 2012 Bakgrund

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM & TILLSYN

ÅTGÄRDSPROGRAM & TILLSYN ÅTGÄRDSPROGRAM & TILLSYN Stockholm 23 september Matthew Ross-Jones, Enheten för luft & klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-26 1 De mest problematiska gränsvärden i Sverige

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Stockholms län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Uppdragsrapport nr 2003:1 Bilaga A. Jesper Lindgren Miljöförvaltningen Göteborg

Uppdragsrapport nr 2003:1 Bilaga A. Jesper Lindgren Miljöförvaltningen Göteborg Underlag till Länsstyrelsens åtgärdsprogram Spridningssimuleringar över kvävedioxid för år 2006 och 2010 i och omkring Göteborg Extern bilaga A Uppdragsrapport nr 2003:1 Bilaga A Jesper Lindgren Miljöförvaltningen

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Ställ frågor viatwitter: #FossilfrittSE. Fossilfritt Sverige 1

Ställ frågor viatwitter: #FossilfrittSE. Fossilfritt Sverige 1 Ställ frågor viatwitter: #FossilfrittSE Fossilfritt Sverige 1 9.30 Kaffe och registrering 10.00 Välkomna 10.05 Kommunernas roll i en ny utvecklingsagenda för Sverige 10.45 Släpp kommunerna loss tio förslag

Läs mer

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6 Linköping 2011-03-29 PM Spridningsberäkning Cirkusängen 1. Bakgrund Stadsbyggnads- och Miljöförvaltningen i Sundbyberg arbetar med planprogrammet för bl.a. fastigheten Cirkusängen 6, som ligger utefter

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Stockholms och Uppsala län

Stockholms och Uppsala län 1:2002 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län -utsläppsdata 2000 STOCKHOLMS OCH UPPSALA LFLÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND Rapporten är framtagen av Miljöförvaltningen i Stockholm Luftföroreningar i Stockholms

Läs mer