Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013."

Transkript

1 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE Ärendenr: NV Regeringskansliet Miljödepartementet Underlag för svar på förväntat motiverat yttrande i fråga om överskridna gränsvärden för större partiklar (PMIO) i luften enligt luftkvalitetsdirektivet Dnr M2014/1647/R Sammanfattning Gränsvärdet för grova partiklar (PM 10) överskrids fortfarande i Sverige vid ett antal belastade gaturum. Generellt sett har haltema minskat över tiden och överskridanden har under de närmaste åren framför allt varit begränsade till Södertälje och Sundsvall. Haltema under 201 var dock relativt höga, och överskridanden i Umeå och Motala rapporterades för första gången. Resultat från 201 kommer att rapporteras till EU-kommissionen i september Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars Haltema förväntas vara lägre än under 201. Åtgärdsprogram har utarbetats i Sundsvall och Linköping. Programmet för Linköping har nyligen fastställts och programmet för Sundsvall förväntas fastställas senare under Revideradeföreskrifterom kontroll av luftkvalitet har nu trätt i kraft och innehåller nya krav vad gäller redovisning av nya åtgärdsprogram till Naturvårdsverket. Detta innebär krav på redovisning av tillämpliga uppgifter om bl.a. förväntade effekter av beslutade åtgärder samt prognoser för luftkvalitet, t.ex. år då miljökvalitetsnormen bedöms följas. Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl Naturvårdsverket har tidigare yttrat sig i frågan som denna remiss rör (NV , ert dnr M201/1286/R). I aktuellt yttrande lyfts i huvudsak ny och uppdaterad information fram, medan vad som i övrigt anfördes i det tidigare yttrandet alltjämt är aktuellt. BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVAGEN 195 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: INTERNET: SE

2 NATURVÅRDSVERKET 2(5) Redovisade halter av PMIO Kommunerna rapporterar årligen resultaten av sina kontroller av luftkvalitet till Naturvårdsverkets datavärd i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 201:11). En redovisning av rapporterade resultatförpartiklar (PMIO) fmns i tabell 1. Tabell 1: Rapporterade halter av PMIO i gaturum i de städer som har överskridit EU:s gränsvärde under minst ett år mellan (överskridanden visas i rött). ZON SWl- Norra Sverige Örnsköldsvik, Centralesp. Årsmedelhalter (ng/m^)' Antal dygn >50 ng/m^'^ >40' >0' >20' 27 >1' 19 Sundsvall, Strands. E4:an Årsmedelhalter (ng/m^)' _ Antal dygn >50 ^g/m' ^ >1' >10' Sundsvall, Köpmans. Årsmedelhalter (ng/m^)' Antal dygn >50 ^g/m' ^ Umeå, V. Esp. Årsmedelhalter (ng/m^)' Antal dygn >50 ng/m'' ^ ZON SW2 - Mellan Sverige Södertälie, Turinses. Årsmedelhalter (ng/m^)' Antal dygn >50 ig/m^' ^ Norrköpins, Ö. promenad. Årsmedelhalter (ng/m^)' Antal dygn >50 ng/m''^ Norrköpins, Kunsss. Årsmedelhalter (^g/m^)' Antal dygn >50 ng/m''^ >26^ Uppsala, Kunsss. Årsmedelhalter (ng/m^)' 26 0 Antal dygn >50 ng/m^'^ 9 46 Linköpins, Hamns Årsmedelhalter (jig/m^)' Antal dygn >50 ng/m^'^ Motala, Drottninss.

3 NATURVÅRDSVERKET (5) Årsmedelhalter (^ig/m')' Antal dygn >50 ng/m'' >8' ZON SW - Södra Sverise Jönköpins, Barnarpss. Årsmedelhalter (ng/m^)' Antal dygn >50 ng/m'' ^ >29' >28' 29 1 Visbv, Österväs Årsmedelhalter ((ig/m')' Antal dygn >50 ng/m^' ^ >6' ZON SW4 - Stockholms tätortsområde Hornss. Årsmedelhalter (ng/m')' Antal dygn >50 ng/m^' ^ Norrlandss. Årsmedelhalter (ng/m^)' Antal dygn >50 ng/m^'^ ' 9 Sveav. Årsmedelhalter ((ig/m^)' Antal dygn >50 ng/m^'^ Folkunsas- Årsmedelhalter (ng/m^)' 26 _ 26 Antal dygn >50 ng/m^'^ 1 >8* 2 52 Essinseleden Årsmedelhalter (ng/m^)' Antal dygn >50 ng/m^'^ Götebors, Gärda ZON SW5 - Göteborgs tätortsområde Årsmedelhalter (ng/m^)' Antal dygn >50 ng/m'' ^ ^ EU:s gränsvärde tillåter max 5 dygn >50 \ig/m^ under ett kalenderår ' Datafångst under året var låg * Nio överskridanden uppges tros bero på damm från husrenoveringar Naturvårdsverket i sin tur har ansvar för att rapportera dessa resultat till EUkommissionen som en del av Sveriges rapportering i enlighet med direktiv 2008/50/EG och relaterade rapporteringsbestämmelser. Hittills har datat.o.m rapporterats till EU. Resultat från 201 kommer att rapporteras till EU i september 2014.

4 NATURVÅRDSVERKET 4(5) Under de senaste åren har de rapporterade överskridandena varit begränsade till ett fåtal gaturum i framförallt Södertälje och Sundsvall. Generellt sett har antalet överskridanden i Sverige minskat över tiden. År 2012 rapporterades överskridanden vid endast 2 stationer (Norrlandsgatan i Stockholm och Köpmangatan i Sundsvall). Haltema under 201 var dock relativt höga, med överskridanden återigen i Sundsvall, Södertälje och vid ett flertal stationer i Stockholm. Utöver dessa rapporterades även överskridanden för första gången i Umeå och i Motala. Halter av PMIO 2014 Kommunemas mätresultat från 2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars Innan dess har Naturvårdsverket inte tillgång till alla resultat. Preliminära data är tillgängliga för Södertälje och Uppsala' och visar att haltema var klart lägre under första halvåret 2014 än under motsvarande period 201. Det förväntas att haltema på övriga platser i landet också var lägre under första halvåret av 2014 än under 201. Detta framför allt på gmnd av mer gynnsamma meteorologiska förhållanden samt en förändring i den korrigeringsmetod som tillämpas vid mäming av PMIO med mätinstrumentet TEOM, som används i relativt stor utsträckning i Sverige^. Där ytterligare åtgärder har vidtagits under 2014 kan de också medföra en minskning av haltema jämfört med 201. Angående tillgång till aktuella resultat från kontroll av luftkvalitet, arbetar Naturvårdsverket med ett projekt för att förbättra dataflödet. Enligt luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) ska kommunerna tillgängliggöra för allmänheten aktuell information om halter och eventuella överskridande av miljökvalitetsnormema. För att underlätta för kommunerna att uppfylla detta krav, utvecklas under 2014 ett nationellt system för att samla in och tillgängliggöra luftdata i nära-realtid. Fr.o.m bör därför mer aktuell information om halter och överskridanden bli mer lättillgänglig för Naturvårdsverket och andra inttessenter, såsom allmänheten och miljödepartementet. Vidtagna och planerade åtgärder samt dess effekter En detaljerad redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att minska haltema av PMIO ingick i Naturvårdsverkets tidigare yttrande i denna fråga (NV , ert dnr M201/1286/R). Arbete med att ta fram åtgärdsprogram pågår nu i Sundsvall, vilket väntas fastställas under senare delen av Linköping har nyligen tagit fram ett åtgärdsprogram, vilket fastställdes under augusti Svensk lagstiftning om luftkvalitet har nyligen reviderats till följd av nya bestämmelser om rapportering av luftkvalitetsinformation till EU^. 1 Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 201:11) har kraven nu formaliserats vad ' ^ Se vidare i Naturvårdsverkets tidigare yttrande i denna fråga (NV , ert dnr M201/1286/R) samt i Naturvårdsverkets beslut om godkännande av mätinstmmentet TEOM 1400AB för kontroll av miljökvalitetsnormer i utomhusluft (NV , beslut om godkännande TEOM.pdf). ' Kommissionens genomförande beslut 2011/850/EU om fastställande av regler för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG och 2008/50/EG vad gäller ömsesidigt utbyte av information och rapportering av luftkvaliteten.

5 NATURVÅRDSVERKET 5(5) gäller redovisning av information om nya och reviderade åtgärdsprogram till Naturvårdsverket. Detta inkluderar bl.a. information om deförväntadeeffekterna av beslutade åtgärder samt information om prognoserförluftkvaliteten, t.ex. år då miljökvalitetsnormen bedöms följas. Detaljerad vägledning om rapportering av denna information finns i Naturvårdsverkets nyligen uppdaterade vägledningsdokument "Luftguiden"*. Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Martin Eriksson. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit handläggaren Matthew Ross-Jones, föredragande samt handläggaren Maria Sjö. Martin Eriksson Matthew Ross-Jones " /

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver?

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Lagar och krav Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Kurs i modellanvändning för en renare tätortsluft Helena Sabelström

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ÖVERKLAGANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04902-13 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 STOCKHOLM Komplettering av överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13 RAPPORT Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 20 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Karin Persson B 2126 september 2013 Rapport godkänd Karin Sjöberg Enhetschef Luftkvaliteten i Sverige 2012

Läs mer

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp HANDBOK 2007:4 UTGÅVA

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

nytt tillsyns www.naturvardsverket.se/tillsynsnytt tillsynsnytt@naturvardsverket.se Forskning för en hållbar avfallshantering Sid 2.

nytt tillsyns www.naturvardsverket.se/tillsynsnytt tillsynsnytt@naturvardsverket.se Forskning för en hållbar avfallshantering Sid 2. NATURVÅRDSVERKET tillsyns nytt NR 2 APRIL 2007 1 NR 2 APRIL 2007 tillsyns TillsynsNytt är en del av Naturvårdsverkets tillsynsvägledning enligt Miljöbalken. Nyhetsbrevet är ett forum för information, idéer

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid Regeringsbeslut 18 2004-12-09 M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2015-01-28 1(10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Förord Denna utredning är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborg. Utredningen och rapporten är framtagna för att beskriva hur trängselskatten

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys 2012:12 Miljöövervakning kartläggning och analys MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-16 2011/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-01 M2011/3728/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om kartläggning

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt?

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? RAPPORT Upprättad av Ulf Bjällås och Magnus Fröberg 29 mars 2013

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-05-13 NV-06387-14 Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer