Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern"

Transkript

1 Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern Erik Bäck Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 144 Augusti

2 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har av Göteborgsregionens luftvårdsprogram fått i uppdrag att mäta luftföroreningar i centrala Kungälv. Under perioden 6 november 2006 till 27 mars 2007 mättes kvävedioxid och partiklar (PM 10 ) vid Uddevallavägen i Kungälv. Denna rapport har sammanställts av Erik Bäck på Miljöförvaltningen i Göteborg 20 augusti

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Miljökvalitetsnormer... 7 Kvävedioxid... 7 Partiklar (PM 10 )... 7 Utvärderingskrav... 8 Miljökvalitetsmålet Frisk luft... 8 Resultat... 9 Kvävedioxid... 9 Partiklar (PM 10 ) Slutsatser Referenser

4 Sammanfattning Under drygt fyra vintermånader har mätningar av luftkvaliteten i Kungälv gjorts. Både kvävedioxid och partiklar (PM 10 ) har studerats. Mätresultaten visar att luftkvaliteten i centrala Kungälv är ganska god. Miljökvalitetsnormen klaras för både kvävedioxid och PM 10 och mätvärdena talar för att vissa av delmålen i miljökvalitetsmålet för Frisk luft som ska uppnås 2010 klaras redan idag. Värt att poängtera är dock att övre utvärderingsn överskrids för både kvävedioxid och PM 10 vilket innebär att mätningar av luftkvaliteten ska göras. 4

5 Inledning Under perioden 6 november 2006 till 27 mars 2007 mättes kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM 10 ) i Kungälv. Mätningarna gjordes med miljöförvaltningens mätstation mobil 2 som är utrustad med ett kemiluminiscensinstrument för kväveoxidmätningen och ett TEOM-instrument (Tapered Element Oscillating Microbalance) för mätningen av PM 10. Partikelhalten räknas upp med en faktor 1,2 enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. Kungälv är centralorten i Kungälvs kommun som har cirka invånare. Genom staden löper europaväg 6, E 6, där i storleksordningen fordon kör norr om Kungälvsmotet och fordon kör söder om Kungälvsmotet dagligen. Från E 6 går mindre vägar, till exempel västerut mot Marstrand och norrut längs Göta älv. De centrala delarna av Kungälv genomkorsas av ett antal gator, där stråket Strandvägen/Uddevallavägen, som löper parallellt med motorvägen är ett av de större, med uppemot fordon per dygn. Motorvägen är den största enskilda föroreningskällan i kommunen även om viss industri förekommer. Mätplatsen låg på Uddevallavägen 5, i höjd med Komministergatan och Nytorget och platsen valdes eftersom Uddevallavägen är en vältrafikerad gata i vars närhet många människor vistas. Här finns butiker och ett apotek och dessutom ett torg med torghandel och en busstation. I Figur 1 finns en översiktlig karta över centrala Kungälv och i Figur 2 finns en mer detaljerad kartbild liksom ett foto på mätstationen. Figur 1 Mätplatsen låg i centrala Kungälv och är markerad på kartan med en stjärna. Karta: Kungälvs kommun. 5

6 6 Figur 2. I korsningen Komministergatan/Uddevallavägen stod mätstationen mobil 2. På fotot syns förutom mätstationen höghuset på Nytorget. Karta: Kungälvs kommun.

7 Miljökvalitetsnormer Kvävedioxid 1999 infördes miljökvalitetsnormer (MKN) i Sverige för kvävedioxid (NO 2 ). Dessa normer gäller i gatunivå. MKN för NO 2 är 40 µg/m 3 som årsmedelvärde, vilket inte får överskridas. Normen för dygnsmedelvärde är 60 µg/m 3 och får inte överskridas mer än 7 gånger per år (värdet är alltså en så kallad 98-percentil). Normen för timmedelvärde är 90 µg/m 3. Ett timmedelvärde får inte överskridas mer än 175 gånger per år (98-percentil). I Tabell 1 finns normerna sammanställda. Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid Halt (µg/m 3 ) Tid för medelvärde Får överskridas högst 40 år Får ej överskridas 60 1 dygn 7 dygn/år 90 1 timme 175 timmar/år Det finns en övre utvärderings (ÖUT) och en nedre utvärderings (NUT) för NO 2 för tim-, dygns- och årsmedelvärden, se Tabell 2. Föreskrifter finns om och hur, med mätningar och/eller beräkningar, NO 2 -halterna i luften bör kontrolleras, beroende på om de uppmätta värdena ligger över eller under värdena. Läs mer om utvärderingskraven i ett avsnitt nedan. Tabell 2. Tröskelvärden för kvävedioxid Norm för årsmedelvärde Övre Föroreningsnivån överskrider 32 µg/m 3 Nedre Föroreningsnivån överskrider 26 µg/m 3 Norm för dygnsmedelvärde Övre Föroreningsnivån överskrider 48 µg/m 3 luft mer än 7 gånger per kalenderår (98-percentil) Nedre Föroreningsnivån överskrider 36 µg/m 3 luft mer än 7 gånger per kalenderår (98-percentil) Norm för timmedelvärde Övre Föroreningsnivån överskrider 72 µg/m 3 luft mer än 175 gånger per kalenderår (98-percentil) Nedre Föroreningsnivån överskrider 54 µg/m 3 luft mer än 175 gånger per kalenderår (98-percentil) Partiklar (PM 10 ) 2001 infördes även en miljökvalitetsnorm för partiklar, PM 10, som började gälla Normerna gäller i gatunivå och MKN för PM 10 är 40 µg/m 3 som årsmedelvärde, vilket inte får överskridas. Normen för dygnsmedelvärde är 50 µg/m 3 och får inte överskridas mer än 35 gånger per år (90-percentil). Det finns ingen MKN för timma gällande partiklar. Se Tabell 3. Tabell 3. Miljökvalitetsnormer för PM 10 Halt (µg/m 3 ) Tid för medelvärde Får överskridas högst 40 år Får ej överskridas 50 1 dygn 35 dygn/år Det finns även övre och nedre utvärderingströsklar för PM 10 för dygns- och årsmedelvärdena vilka sammanfattas i Tabell 4. Föreskrifter finns om och hur, med mätningar och/eller beräkningar, PM 10 -halterna i luften bör kontrolleras, beroende på om de uppmätta värdena ligger över eller under värdena, se nästa avsnitt. 7

8 Tabell 4. Tröskelvärden för PM 10 Norm för Övre årsmedelvärde Nedre Norm för Övre dygnsmedelvärde Nedre Föroreningsnivån överskrider 14 µg/m 3 Föroreningsnivån överskrider 10 µg/m 3 Föroreningsnivån överskrider 30 µg/m 3 luft mer än 7 gånger per kalenderår (98-percentil) Föroreningsnivån överskrider 20 µg/m 3 luft mer än 7 gånger per kalenderår (98-percentil) Utvärderingskrav De olika utvärderingskraven och lämpliga utvärderingsmetoder i förhållande till utvärderingströsklarna och miljökvalitetsnormen sammanfattas i Tabell 5. Tabell 5. Utvärderingskrav och lämpliga utvärderingsmetoder vid olika luftföroreningshalter. Tabell efter Referenslaboratoriet för tätortsluft, Intervall Utvärderingskrav Lämplig metod för utvärdering Under nedre utvärderingsn Mellan nedre utvärderingsn och övre utvärderingsn Över övre utvärderingsn Över miljökvalitetsnormen Enkel beräkning eller objektiv skattning av totalhalter (bakgrundshalt + lokalt haltbidrag). Indikativa mätningar, för samverkansområden i kombination med beräkningar. Kontinuerliga mätningar är obligatorisk. Samverkansområden: mätningarna kompletteras med beräkningar. Kontinuerliga mätningar. Inledande bedömning av luftkvaliteten i ett område. Jämförelse med andra närliggande orter, nomogram, enklare beräkningar eller enkla mätningar (andra metoder än de rekommenderade kan användas). Mätningar och beräkningar huvudsakligen där halterna är höga och där människor vistas (gaturum). Mätningarna ska utföras med rekommenderade metoder och ska täcka minst 14 % av ett kalenderår (jämt fördelat över året). Mätningar och beräkningar huvudsakligen där halterna är höga och där människor vistas (gaturum). Mätningarna ska utföras med rekommenderade metoder under ett helt kalenderår. Kontinuerliga mätningar oavsett medverkan i samverkansområde. Miljökvalitetsmålet Frisk luft Det nationella miljökvalitetsmålet för Frisk luft innehåller delmål både för kvävedioxid och för partiklar. Målet för kvävedioxid är att halterna 60 µg/m³ som timmedelvärde och 20 µg/m³ som årsmedelvärde i huvudsak ska underskridas år Timmedelvärdet får överskridas högst 175 timmar per år. De mål som är uppsatta för PM 10 är följande: Halterna 35 µg/m³ som dygnsmedelvärde och 20 µg/m³ som årsmedelvärde ska underskridas år Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år. 8

9 Resultat Kvävedioxid Mätningarna i Kungälv pågick under nästan fem månader under vinterhalvåret Medelvärdet av NO 2 -halten för hela mätperioden var 23,8 µg/m 3. Med tanke på att de högsta halterna av kvävedioxid vanligtvis mäts upp under vinterhalvåret är det troligt att det uppmätta periodmedelvärdet ligger högre än årsmedelvärdet på mätplatsen. Erfarenheter från mätningar i Göteborg talar för att halten av kvävedioxid under vinterhalvåret är i storleksordningen 10 till 20 procent högre än under ett helt år. Ett grovt uppskattat årsmedelvärde skulle då bli dryga 20 µg/m 3. Det innebär att miljökvalitetsnormen för år, 40 µg/m 3, klaras med god marginal och att även de båda utvärderingströsklarna för årsmedelvärdet klaras. Miljökvalitetsmålets Frisk luft delmål för 2010 på 20 µg/m 3 klaras inte idag. 9

10 I Tabell 6 och Figur 3 redovisas dygnsmedelvärdena från kvävedioxidmätningen. För dygnsmedelvärdena ligger periodens 98-percentil på 50,0 µg/m 3 och endast ett dygnsmedelvärde över 60 µg/m 3 har registrerats; maxvärdet 65,0 µg/m 3. Det innebär att dygnsnormen inte överskridits under mätperioden. Med antagandet att halterna av kvävedioxid är högst under vinterhalvåret är det troligt att dygnsnormen för kvävedioxid klaras under hela året. Däremot är de uppmätta halterna så höga att den övre utvärderingsn sannolikt passeras. Tabell 6. Uppmätta dygnsmedelvärden av kvävedioxid i Kungälv och en jämförelse av halterna med miljökvalitetsnormen. NO 2 Maximalt antal tillåtna dygn per år Periodmedelvärde (µg/m 3 ) 23,8 - Maximalt dygnsmedelvärde (µg/m 3 ) 65,0-98-percentil (µg/m 3 ) 50,0 - Antal dygn över MKN, 60 µg/m Antal dygn över ÖUT, 48 µg/m Antal dygn över NUT, 36 µg/m Figur 3. Dygnsmedelvärden för kvävedioxid i Kungälv under perioden 6 november 2006 till 27 mars Miljökvalitetsnormens 60 µg/m 3 (98-percentil) är markerat i figuren. 10

11 Timmedelvärdena visas i Tabell 7 och Figur 4 ovan. Resonemanget är det samma som ovan; Den uppmätta 98-percentilen ligger på 79,8 µg/m 3 och under 29 timmar har halter högre än 90 µg/m 3 mätts upp. 29 timmar med halter över normen under de 40 procent av ett år som mätningarna pågått är risken liten att normen överskrids. Den övre utvärderingsn har dock passerats. Miljökvalitetsmålets gräns på 60 µg/m 3 som 98-percentil klaras inte. Tabell 7. Uppmätta timmedelvärden av kvävedioxid i Kungälv och en jämförelse av halterna med miljökvalitetsnormen. NO 2 Maximalt antal tillåtna timmar per år Periodmedelvärde (µg/m 3 ) 23,8 - Maximalt timmedelvärde (µg/m 3 ) 117,1-98-percentil (µg/m 3 ) 79,8 - Antal timmar över MKN, 90 µg/m Antal timmar över ÖUT, 72 µg/m Antal timmar över NUT, 54 µg/m Figur 4. Timmedelvärden för kvävedioxid i Kungälv under perioden 6 november 2006 till 27 mars Miljökvalitetsnormens 90 µg/m 3 (98-percentil) är markerat i figuren. 11

12 Partiklar (PM 10 ) Perioden då partikelmätningar gjorts är den samma, november 2006 till mars Medelvärdet för PM 10 -halten under perioden var 19,9 µg/m 3. Då det finns ett starkt samband mellan halkbekämpning, dubbdäcksanvändning och höga partikelhalter, är det sannolikt att de högsta partikelhalterna mäts upp under vårvintern och som i princip motsvaras av mätperioden. Eftersom partikelhalterna är som högst under mätperioden är det osannolikt att miljökvalitetsnormen för år, som är 40 µg/m 3 överskrids. Värt att beakta är dock att vintern var ovanligt snöfattig, vilket innebar att halkbekämpning inte behövde ske lika ofta som under en mer normal vinter. Det kan innebära att de i Kungälv uppmätta periodmedelhalterna av PM 10 är lägre än om vintern varit rik på snö. Det är dock inte sannolikt att miljökvalitetsnormen för år överskrids ens med en mer normal vinter. Den övre utvärderingsn för årsmedelvärdet av PM 10 ligger på 14 µg/m 3. Denna relativt låga överskrids sannolikt i Kungälv. Eftersom halten i Kungälv vintertid ligger under miljökvalitetsmålets gräns på 20 µg/m 3 är det troligt att partikelhalterna i luften under året blir så låga att miljökvalitetsmålet kan klaras. I Tabell 8 och Figur 5 nedan redovisas de uppmätta dygnsmedelvärdena. Halterna av PM 10 har nått normens maximala dygnsvärde, 50 µg/m 3, vid två tillfällen under mätningen. Dessa två dygn avslutade mätperioden; den 26 mars uppmättes 50,9 µg/m 3 och det följdes av 56,8 µg/m 3 under mätningens sista dygn. Normen är en 90- percentil, vilket medger 35 överskridanden per kalenderår. Mot bakgrund av vad vi vet om partikelhalternas variation under året är det sannolikt att även miljökvalitetsnormens dygnsvärde klaras på Uddevallavägen. Den övre utvärderingsn för dygnsvärdena passeras under mätperioden, då det under 17 dygn uppmätts halter över 30 µg/m 3. Mätvärdena talar för att även miljökvalitetsmålets dygnsvärde för partiklar klaras. 12

13 Tabell 8. Uppmätta dygnsmedelvärden för partiklar (PM 10 ) i Kungälv och en jämförelse av halterna med miljökvalitetsnormen. PM 10 Maximalt antal tillåtna dygn per år Periodmedelvärde (µg/m 3 ) 19,9 - Maximalt dygnsmedelvärde (µg/m 3 ) 56,8-90-percentil (µg/m 3 ) 30,5 - Antal dygn över MKN, 50 µg/m Antal dygn över ÖUT, 30 µg/m Antal dygn över NUT, 20 µg/m Figur 5. Dygnsmedelvärden för partiklar (PM 10 ) i Kungälv under perioden 6 november 2006 till 27 mars Miljökvalitetsnormens 50 µg/m 3 (90-percentil) är markerat i figuren. 13

14 Slutsatser Utifrån mätresultaten kan det konstateras att luftkvaliteten i Kungälv är ganska god. Sammanfattningsvis är luftkvaliteten i centrala Kungälv tillräckligt bra för att miljökvalitetsnormen ska klaras, medan mätningar kommer att behövas eftersom flera av de övre utvärderingströsklarna överskridits Kvävedioxidhalterna ligger under miljökvalitetsnormen och årsmedelvärdet antas vara så lågt att det ligger under den nedre utvärderingsn. Det är aningen högre än gränsen för delmålet för 2010 i miljökvalitetsmålet Frisk luft. Miljökvalitetsnormen för dygn och timma klaras sannolikt, men både dygns- och timmedelvärdena talar för att den övre utvärderingsn överskrids. Miljökvalitetsmålet för timmedelvärdet av kvävedioxid klaras inte. Partikelhalterna (PM 10 ) ligger under miljökvalitetsnormen men över den övre utvärderingsn, som i sin tur ligger nära den faktiska bakgrundshalten av partiklar. Luften i Kungälv innehåller tillräckligt lite partiklar för att i princip klara miljökvalitetsmålen uppsatta för 2010 redan idag. Luftkvaliteten utmed Uddevallavägen är troligen likvärdig med andra större gator i centrala Kungälv. Halterna här kan dock inte jämföras med de nivåer som uppkommer utmed motorvägen eller längs med hårt trafikerade landsvägar. Vintern var ovanligt snöfattig, vilket innebar att halkbekämpning inte behövde ske lika ofta som under en mer normal vinter. Variationer i väderlek är alltid en osäkerhetsfaktor vid bedömningar av luftföroreningshalter. I det här fallet kan det innebära att halterna av PM 10 i Kungälv var lägre än under en vinter rik på snö. 14

15 Referenser Kungälvs kommun. Kungälvskarta, Referenslaboratoriet för tätortsluft. Kontroll av miljökvalitetsnormen,

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar

Läs mer

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009 Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009 Malin Andersson och Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 152 - Stenungsund Oktober 2010 Miljökvalitetsnormer Sedan 1999

Läs mer

Luftföroreningsmätningar på Vallgatan i Kungsbacka, vårvintern 2005

Luftföroreningsmätningar på Vallgatan i Kungsbacka, vårvintern 2005 Luftföroreningsmätningar på Vallgatan i Kungsbacka, vårvintern 2005 Harald Bouma Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 141 April 2006 2 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har fått i uppdrag att mäta, beräkna

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009 Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009 Malin Andersson och Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 152 - Härryda Oktober 2010 Miljökvalitetsnormer Sedan 1999 gäller

Läs mer

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113,

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, 2008-11-03 2009-11-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av kvävedioxidmätningar (NO2) vid Storgatan 113 öst på stan under perioden

Läs mer

Luftutredning Litteraturgatan. bild

Luftutredning Litteraturgatan. bild Luftutredning Litteraturgatan bild Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten vid Litteraturgatan i Göteborg och hur de nybyggnationer som beskrivs

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

Luftkvalitetsmätning Alingsås 2015

Luftkvalitetsmätning Alingsås 2015 Luftkvalitetsmätning Alingsås 2015 Foto: Sture Alexandersson Emma Björkman Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad Rapport 161 Oktober 2015 1 Förord Den här utredningen är genomförd av miljöförvaltningen i

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Kalenderåret 2008 och vinterhalvåret 2008/2009 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Amir Ghazvinizadeh Rapport 2010:5 Miljöinspektör Miljöförvaltningen

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Norra Obbolavägen 2011 Dokumenttyp Rapport Dokumentägare Miljö- och hälsoskydd Dokumentinformation Årlig mätning av luftkvalitet i Umeå Dokumentnamn Luften

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Miljöförvaltningen Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Utredningsrapport 2016:9 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten

Läs mer

Luftkvalitetsmätning i Mölnlycke centrum i Härryda kommun, vintern 2010

Luftkvalitetsmätning i Mölnlycke centrum i Härryda kommun, vintern 2010 Luftkvalitetsmätning i Mölnlycke centrum i Härryda kommun, vintern 2010 Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 151 Maj 2010 2 Förord Denna rapport har utförts på uppdrag av Luftvårdsprogrammet

Läs mer

Beräkningar av kvävedioxidhalten i centrala Lerum vid olika vägtrafikscenarier, idag och år Uppdragsrapport 2009:3

Beräkningar av kvävedioxidhalten i centrala Lerum vid olika vägtrafikscenarier, idag och år Uppdragsrapport 2009:3 Beräkningar av kvävedioxidhalten i centrala Lerum vid olika vägtrafikscenarier, idag och år 2020. Uppdragsrapport 2009:3 Förord I samband med arbetet med ett nytt program för Lerums centrum fick Miljöförvaltningen

Läs mer

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge 1:2016 Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan 16-18 i Borlänge Kalenderåret 2015 Magnus Brydolf och Billy Sjövall SLB-ANALYS: FEBRUARI 2016 Förord Under kalenderåret 2015 mättes halter

Läs mer

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp?

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? JUNI 29 Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? En kartläggning av hur utsläppen från luftvårdsprogrammets medlemsföretag påverkar luftkvaliteten är nu färdig. Därmed finns en aktuell bild av hur

Läs mer

Luftmätningar i Luleå 2010

Luftmätningar i Luleå 2010 projekt RAPPORT augusti 2011 MILJÖKONTORET Luftmätningar i Luleå 2010 www.lulea.se/luft Per Andersson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30 00

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2006-01-01 2006-12-31 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av

Läs mer

Haltbidragsberäkning av kvävedioxid - för några av Luftvårdsprogrammet medlemsföretag år 2009

Haltbidragsberäkning av kvävedioxid - för några av Luftvårdsprogrammet medlemsföretag år 2009 Haltbidragsberäkning av kvävedioxid - för några av Luftvårdsprogrammet medlemsföretag år 2009 Malin Andersson Björn Nilsson Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 149 Juni 2009 1 2 Förord På uppdrag av Luftvårdsprogrammet

Läs mer

Luftkvalitetsmätning Kungälv

Luftkvalitetsmätning Kungälv Luftkvalitetsmätning Kungälv 2015-2016 Foto: Helene Olofson Helene Olofson Göteborgs Stad, miljöförvaltningen Rapport 162 September 2016 2 Förord Den här utredningen är genomförd av miljöförvaltningen

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN SOMMAREN 2002 VINTERN 2002/03 Resultat från mätningar inom URBAN-projektet Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2003:4 Miljöförvaltningen

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Luftkvalitetsmätning i Kungsbacka kommun januari - april 2012

Luftkvalitetsmätning i Kungsbacka kommun januari - april 2012 Luftkvalitetsmätning i Kungsbacka kommun januari - april 2012 Emma Björkman Miljöförvaltningen, Göteborgs stad Rapport 155 Augusti 2012 Förord Mätningen har utförts på uppdrag av. Rapporten presenterar

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones Jörgen Jones 201 6-06 - 16 Luftkvalitetsberäkningar Djurgårdsstaden för nytt parkeringsgarage i Norra 1 Sammanfattning Ett nytt garage planeras att byggas i norra Djurgårdsstaden vid Hjorthagen. I samband

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Bussar ansluter sig till Volvokoncernens samarbete med WWFs program Climate

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juli 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun Miljöförvaltningen Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun Utredningsrapport 2017:10 www.goteborg.se Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Christina Schyberg 2016-12-16 Allmänt Under vintern 2015/2016 genomfördes luftkvalitetsmätningar

Läs mer

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Linköping 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Miljökvalitetsnorm

Läs mer

Luftkvalitetsmätning Bohus, Ale kommun 2014

Luftkvalitetsmätning Bohus, Ale kommun 2014 Luftkvalitetsmätning Bohus, Ale kommun 2014 Emma Björkman Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad Rapport 157 Juni 2014 1 Förord Varje år utför Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen en luftkvalitetsmätning

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren 1990 2016 Miljöförvaltningen 2017-01-19 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Metod i

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer

Luftföroreningar i Sydöstra korridoren mätningar och beräkningar av

Luftföroreningar i Sydöstra korridoren mätningar och beräkningar av Luftföroreningar i Sydöstra korridoren mätningar och beräkningar av kvävedioxidhalter och andra luftföroreningar utefter Rv 40 från Göteborg till Rävlanda under oktober december 2002 Erica Steen Miljöförvaltningen

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2010-01-01 2010-12-31 Miljö och hälsoskydd Rapport 2010-02 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av genomförda mätningar av kvävedioxid

Läs mer

Luftkvalitetsmätning i Lerums kommun i Hulanområdet

Luftkvalitetsmätning i Lerums kommun i Hulanområdet Luftkvalitetsmätning i Lerums kommun i Hulanområdet Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 153 Lerum Augusti 2011 Förord Denna rapport har utförts på uppdrag av Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen.

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

Luftmätningar i urban bakgrund

Luftmätningar i urban bakgrund Luftmätningar i urban bakgrund Linköpings kommun, Miljökontoret 213 Helga Nyberg Linköpings kommun linkoping.se Mätningar i Linköpings tätort Miljökontoret har sedan vinterhalvåret 1986/87 undersökt bakgrundshalter

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Det ligger i luften. Ny hemsida och nytt namn. Den nya hemsidan hittar man numera direkt på startsidan ETT NYHETSBREV JUNI 2010 FRÅN

Det ligger i luften. Ny hemsida och nytt namn. Den nya hemsidan hittar man numera direkt på startsidan ETT NYHETSBREV JUNI 2010 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 2010 FRÅN Ny hemsida och nytt namn Under våren sjösattes luftvårdsprogrammets nya hemsida. Nu kan du botanisera i en mer användarvänlig, mer innehållsrik och snyggare

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Köpings kommun Rapporten skriven av: Lars Bohlin, 2014-12-12 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Helena Sabelström Naturvårdsverket 4 september 00 Jönköping 00-09-9 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Utveckling av förordning

Läs mer

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft SAMMANSTÄLLNING Sidan 1 av 5 Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft Beräknade luftföroreningshalter i tätorter I början av 26 genomförde Luftvårdsförbundet, tillsammans med SMHI och länets kommuner,

Läs mer

Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping

Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping 8 mars 2004 till 7 mars 2005 RAPPORT 2005:2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1 Inledning...6 1.1 Begreppsförklaring...6 1.2 Uppdrag

Läs mer

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Dnr 2011-MH1675-5 Dnr 2012-MH1639-5 Motala kommun Miljö- och hälsoskyddsenheten Cajsa Eriksson, miljöskyddsinspektör

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50 Luftrapport 2010 Miljö- och byggnämnden 25 augusti 2011, 50 Titel: Författare: Utgiven av: Beställningsadress: Luftrapport 2010, Burlövs kommun Johan Rönnborg Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Miljö- och byggnadsförvaltningen 2014-08-13 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Meteorologiska förhållanden... 3 Mätningar... 4 Resultat... 4 Partikeldeposition... 4

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Kvävedioxid och Partiklar, Forsåker, Mölndal Stad, Rev

Luftkvalitetsutredning Kvävedioxid och Partiklar, Forsåker, Mölndal Stad, Rev Luftkvalitetsutredning Kvävedioxid och Partiklar, Forsåker, Mölndal Stad, Rev. 2 2015-12-21 Upprättad av: Jesper Lindgren, (WSP Environmental, Göteborg) Uppdaterad av: David Gombrii, (WSP Sverige AB, Göteborg)

Läs mer

RAPPORT. E39 Langeland Moskog SWECO NORGE AS SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE

RAPPORT. E39 Langeland Moskog SWECO NORGE AS SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE SWECO NORGE AS E39 Langeland Moskog UPPDRAGSNUMMER 1321335000 BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE KONCEPT GÖTEBORG 2013-01-15 SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS 1 (18) S w e

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Bild: Mjölby kommun 26 augusti 2011 9 oktober 2012 Luftmätningen är utförd av miljökontoret i Mjölby och Boxholms kommun och miljökontoret i Norrköpings

Läs mer

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar 1990 2010 Miljöförvaltningen RAPPORT 2 (19) Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Metod.. sid 3 DOAS sid 3 Partikelmätare. sid 4 Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 November 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under

Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under 2015 2016-03-29 Sammanfattning Skellefteå kommun utför kontinuerliga mätningar av kväveoxider och partiklar vid E4 i centrala Skellefteå. I denna

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft; beslutade den 6 april 2006. Med stöd av 13 förordningen (2001:527)

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... April 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2015

Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2015 NR U 5640 APRIL 2016 RAPPORT Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2015 För Luft i Väst Karin Persson, IVL & Barbara Sandell, LIV Författare: Karin Persson, IVL & Barbara Sandell, LIV På

Läs mer

Information om luftmätningar i Sunne

Information om luftmätningar i Sunne Information om luftmätningar i Sunne Miljöenheten i Sunne kommun utför luftmätningar i centrala Sunne. Vi mäter små partiklar och lättflyktiga kolväten på Storgatan. Aktiv dygnsprovtagare vid Slottet på

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Ann-Christine Stjernberg Miljöutredare, SLB-analys, Kvällens upplägg Luftföroreningar i Stockholm normer och mätningar

Läs mer

Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren

Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren 1990 2012 Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod... 1 DOAS... 1 Partikelmätare...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Januari 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer... 2

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,

Läs mer

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå UPPDRAG Spridningsberäkningar, Skellefteå UPPDRAGSNUMMER 1321631000 UPPDRAGSLEDARE Leif Axenhamn UPPRÄTTAD AV Carl Thordstein DATUM Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå Sammanfattning

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner

Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner 0 Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner Karin Persson, IVL Svenska Miljöinstitutet Miljökvalitetsnormer ur ett mätperspektiv 1 Vilka kommuner mäter vad och hur? Luftkvaliteten

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Dnr MN-2013-1943 MILJÖFÖRVALTNINGEN Tillsynsavdelning Rapport 2013-09-06 Jonas Neu, 054-540 46 65 miljoforvaltningen@karlstad.se 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered R 2005:04 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Metoder... 5 Beräkningar... 5 Osäkerhet i beräkningarna... 5 Scenarier... 5 Undersökningsområde...

Läs mer

Luftutredning ny hamnplan

Luftutredning ny hamnplan Luftutredning ny hamnplan bild Foto: Klas Eriksson Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av Ramböll undersökt hur verksamheten på en planerad ny hamnplan mellan de nuvarande Arendals- och

Läs mer

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 December 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2007:771 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen

Läs mer

Sammanträde med Miljöskyddsnämnden

Sammanträde med Miljöskyddsnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Miljöskyddsnämnden Gruppmöte 13:00 Stora konfekten/chokladen S/ MP resp M, C, KD, L Dag: Måndagen den 22 Februari 2016, kl 14:00. Preliminär sluttid 17:00. Plats:

Läs mer

Luften i Malmö. Årsrapport 1999

Luften i Malmö. Årsrapport 1999 Luften i Malmö Årsrapport 1999 11/2000 Luften i Malmö Årsrapport 1999 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 2 Var i Malmö mäts luftföroreningar? 3 Gränsvärden och miljökvalitetsnormer 4-5 Vädret under

Läs mer

Luftföroreningssituationen I Landskrona

Luftföroreningssituationen I Landskrona Luftföroreningssituationen I Landskrona Säsongsrapport Sommarhalvåret 26 Sammanfattning Nedanstående redovisning av luftföroreningshalterna i Landskrona är från det fasta stationsnätet i taknivå. erna

Läs mer

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Rikshem AB Affärsutveckling Krister Karlsson PM 2014-05-09 Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Följande bedömning omfattar halter i omgivningsluften

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) 2013 Kungsgatan. Rapportserie 2014:3

Mätning av partiklar (PM10) 2013 Kungsgatan. Rapportserie 2014:3 Mätning av partiklar (PM10) 2013 Kungsgatan Rapportserie 2014:3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund...1 2.1 Begreppsförklaring...2 2.2 Partiklar...2 2.2.1 Hälsoeffekter...3 3 Metod...3

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2013 U 4742

Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2013 U 4742 Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2013 U 4742 PM 10 - mätningar i Lidköping Foto: Henrik Fallgren Göteborg 2014-04-15 Karin Persson IVL Svenska Miljöinstitutet AB Barbara Sandell Luft i Väst

Läs mer

Luftkvaliteten i Göteborg efter införandet av trängselskatten utvärdering av januari-juni 2013

Luftkvaliteten i Göteborg efter införandet av trängselskatten utvärdering av januari-juni 2013 Luftkvaliteten i Göteborg efter införandet av trängselskatten utvärdering av januari-juni 213 Dokumenttitel: Luftkvaliteten i Göteborg efter införandet av trängselskatterna Västsvenska paketet rapport

Läs mer

Luftmiljöutredning. Rapport. Kungälvs kommun. Del av Komarken 1:1 och resecentrum

Luftmiljöutredning. Rapport. Kungälvs kommun. Del av Komarken 1:1 och resecentrum Datum 2014-06-25 Rapport Luftmiljöutredning Del av Komarken 1:1 och resecentrum Kungälvs kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 4B, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 4B Telefon 031-771 87 40 Telefax

Läs mer

RAPPORT. Luftkvalitet Konstruktören 2 BODIL HANSSON & PER JOHANSSON

RAPPORT. Luftkvalitet Konstruktören 2 BODIL HANSSON & PER JOHANSSON repo001.docx 2012-03-2914 BODIL HANSSON & PER JOHANSSON Luftkvalitet Konstruktören 2 UPPDRAGSNUMMER 2175311002 SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR KVÄVEDIOXID NO 2 OCH PARTIKLAR PM 10 Detaljplan för kv. Konstruktören

Läs mer

Luftmätningar i de Värmländska tätorterna

Luftmätningar i de Värmländska tätorterna Luftmätningar i de Värmländska tätorterna Projekt Samverkan 2012-2014 Resultat Framtida mätningar Projekt Samverkan 2012-2014 Kommunerna ansvarar för mätningar av luftkvaliteten i respektive tätort. Kommunerna

Läs mer

Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011

Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011 Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011 Miljöförvaltningen: Torsten Nilsson Dnr 2007-1822 MILJÖNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Maj 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 LVF 2014:2 Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 Magnus Brydolf SLB-ANALYS, APRIL 2014 Förord Kartläggningarna av kvävedioxidhalter (NO

Läs mer

Luftrapport Luftrapport 2013 Miljö- och byggnämnden 14 oktober 2014, 59

Luftrapport Luftrapport 2013 Miljö- och byggnämnden 14 oktober 2014, 59 Luftrapport 2013 Miljö- och byggnämnden 14 oktober 2014, 59 Titel: Författare: Utgiven av: Luftrapport 2013 Burlövs kommun Johan Rönnborg Samhällsbyggnadsförvaltningen Beställningsadress: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Storgatan i Valdemarsvik

Mätning av partiklar (PM10) Storgatan i Valdemarsvik Mätning av partiklar (PM10) Storgatan i Valdemarsvik Bild: Valdemarsviks kommun 10 september 2009 14 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Begreppsförklaring 1 2.2 Partiklar,

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... December 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn

Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn Jörgen Jones RAPPORT NR 2015-24 Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn Pärmbild. Bilden visar beräknad 90-percentil av dygnsmedelhalt för partiklar PM10 för i scenario 2030. Gul färg

Läs mer