LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA"

Transkript

1 Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Kalenderåret 2008 och vinterhalvåret 2008/2009 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Amir Ghazvinizadeh Rapport 2010:5 Miljöinspektör Miljöförvaltningen Landskrona

2 SAMMANFATTNING INLEDNING UTFÖRDA MÄTNINGAR I LANDSKRONA KOMMUN MÄTNINGAR MÄTPLATSER Urban Gaturum Bakgrundsmiljö - Vavihill MÄTMETODER RESULTAT PARTIKLAR (PM 10 ) Kalenderåret met Vinterhalvåret 08/ KVÄVEDIOXID (NO 2 ) SVAVELDIOXID (SO 2 ) SOT FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN (VOC)...15 REFERENSER

3 Sammanfattning Landskrona stad ingår sedan 1988/89 i det så kallade Urbanmätnätet. Projektet bygger på samordnade, långsiktiga mätningar för övervakning av luftkvaliteten och för kontroll av miljökvalitetsnormerna. Projektet är ett samarbete mellan ett antal svenska kommuner och IVL Svenska miljöinstitutet. Under vinterhalvåret 2008/09 har mätningar i Landskrona gjorts i urbana en på polishuset i Landskrona och i met på Eriksgatan 154. Kontinuerliga mätningar dvs. mätningar hela året görs av partiklar i met. Partiklar PM10 Kalenderåret 2008 För att skydda människors hälsa får antalet dygn med partiklar (PM10) inte överskrida miljökvalitetsnormen 50 µg/m 3 i utomhusluft mer än 35 dygn under ett kalenderår. För kalenderåret 2008 överskreds miljökvalitetsnormen 50 µg/m 3 i met under 4 dygn. Årsmedelvärdet var 20 µg/m 3. Under 47 dygn överskreds den övre utvärderingströskeln (30 µg/m 3 ). Kontinuerliga mätningar krävs för partiklar (PM10) i Landskrona stad eftersom den övre utvärderingströskeln överskrids mer än 7 dygn samt att föroreningsnivån överskrider 14 µg/m 3 (årsmedelvärde). Vinterhalvåret 08/09 PM10 har mätts under vinterhalvåret (f o m oktober t o m mars ) i urban sedan vinterhalvåret 01/02 och i met sedan vinterhalvåret år 02/03. Sedan kalenderåret 2004 har helårsmätningar gjorts i met. För vinterhalvåret 08/09 (oktober mars) överskreds miljökvalitetsnormen för PM10 (50 µg/m 3 ) i en inte under något dygn och i met under 3 dygn. Vinterhalvårsvärdet var för urban 17 µg/m 3 och för met 22 µg/m 3. Antalet överskridande av den övre utvärderingströskeln (30 µg/m 3 ) var 11 dygn i den urbana en och 37 dygn i met. Kvävedioxid (NO 2 ) Kvävedioxid (NO 2 ) har mätts i Urban i Landskrona sedan Mätningarna 08/09 är passiv provtagning på månadsbasis i en helårsvis och s.k. aktiv dygnsprovtagning i met under vinterhalvåret. Vinterhalvårsmedelvärdet är 14 µg/m 3 i den urbana en och 14 µg/m 3 i met att jämföra med 5,4 µg/m 3 på sstationen Vavihill på Söderåsen i Skåne och miljökvalitetsnormen 40 µg/m 3 (årsmedelvärde). Helårsmedelvärdet för urbana en är 11 µg/m 3. Mätningarna i visar att inga dygn under mätsäsongen överskrider miljökvalitetsnormen för dygn (> 60 µg/m 3 ) och inte heller den övre utvärderingströskeln d v s där mätkrav föreligger (>48 µg/m 3 ). Bensen Under år 2008 mättes flyktiga organiska kolväten (VOC) i Landskrona i. Årsmedelvärdet (1,1 µg/m 3 ) för bensen i underskrider med stor marginal miljökvalitetsnormen för bensen (5 µg/m 3 ) som ska vara uppfylld år Även den nedre utvärderingströskeln (2 µg/m 3 ) underskrids för vinterhalvår. Resultatet ligger dock över generationsmålet för Sverige som ska nås senast år 2020 (1 µg/m 3, årsmedelvärde). Under sommarhalvåret 2006 var dock bensenhalten i Landskrona lägre (0,7 µg/m 3 ). 3

4 Svaveldioxid (SO 2 ) Vinterhalvårsmedelvärdet under 08/09 (okt - mars) för svaveldioxid (SO 2 ), baserat på passiva månadsmätningar, var 1,0 µg/m 3 i den urbana en att jämföra med 0,5 µg/m 3 på sstationen Vavihill på Söderåsen och miljömålet på 5 µg/m 3. Sot Sot har mätts i Landskrona i Landskrona sedan Sot har dock inte mätts i en sedan vinterhalvåret 2006/07. Sot har istället mätts i met och var 5,0 µg/m 3 under vinterhalvåret 08/09 (okt - mars) att jämföra med 2,0 µg/m 3 på Vavihill. 4

5 1. Inledning Landskrona stad ingår i det så kallade Urbanmätnätet för luftkvalitet i tätorter sedan vinterhalvåret 19988/89. Urbanmätnätet är ett samarbetsprojekt mellan ett 40-tal av landets kommuner och IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Det grundläggande arbetet utförs av miljöförvaltningarna i respektive kommun medan IVL står för utrustning, analyser och mätdatabearbetning. Varje år redovisar IVL resultatet från mätningarna inom Urban-projektet i en rapport över Sveriges luftkvalitet för senaste sommaren och vinterhalvåret. Rapporten kommer miljöförvaltningarna tillhanda i september/oktober året därpå. Denna rapport är delvis en sammanfattning av IVL:s rapport Luftkvaliteten i Sverige 2008 och vintern 2008/09 (Rapport B 1868) för det som handlar om Landskronas mätningar. Mer sinformation, med bland annat mätmetoder och undersökningsmetodik, finns i IVL:s rapport. Denna rapport redovisar endast mätningarna ingående i Urbanmätnätet. Sedan 1991 har luftföroreningar i Landskrona tätort även mätts med så kallad DOAS-metod (Differentiell Optisk Absorptions Spektroskopi). Resultat från DOAS-mätningar redovisas i separata halvårsrapporter. 2. Utförda mätningar i Landskrona kommun 2.1 Mätningar På två mätstationer i Landskrona kommun mättes olika parametrar i luften under hela året 2008 och vinterhalvåret 2008/09. De parametrar som ingick i urbanmätnätet var kvävedioxid (NO 2 ), partiklar (PM 10 ), flyktiga organiska ämnen (VOC) och svaveldioxid (SO 2 ). Vilka parametrar som ingick under respektive mätstation och med vilken mätfrekvens framgår av tabell 1. Mätstation Mätperiod Parameter Mätfrekvens Urban Vinterhalvåret PM10 Dygn SO2 Månad Helår NO2 Månad Gaturum Vinterhalvåret NO2 Dygn Sot Dygn Helår PM10 Dygn VOC Vecka (mer frekvent under vinterhalvåret) Tabell 1. Sammanställning av utförda luftmätningar i Landskrona kommun under helåret, 2008 och vinterhalvåret 2008/09. Utöver ovanstående mätningar utfördes passiva månadsmätningar av ozon (0 3 ) och kvävedioxid (NO 2 ) i sluft på landsbygden under sommarhalvåret på Rönneberga backe och på Ven ovanför Bäckviken. 5

6 2.2 Mätplatser Urban Mätstationen Urban är placerad i takhöjd i centrum. Stationen är belägen på taket på polishusets fastighet i korsningen Norra Långgatan Rådhusgatan. Mätningar har gjorts på denna plats sedan vinterhalvåret 2001/02. Innan dess har stationen flyttats vid flera tillfällen men har hela tiden funnits i tätortens centrum. Nuvarande mätplats placering framgår av karta 1. Urban Urban Figur 1. Mätstationernas placering i centrala Landskrona Gaturum Mätstationen är placerad i met på Eriksgatan 154 som är en av Landskronas mest trafikerade gator där det även finns cykel- och gångbana. Gatan omges av byggnader på båda sidorna om gatan. Mätplatsen framgår av karta 1. Trafikflödet på Eriksgatan just i närheten av mätpunkten var (i maj 2006) räknat som vardagsmedeldygn (VMD) 8827 fordon varav antal tunga fordon 588 st (6,7 %). Medelhastigheten var 30,5 km/h och 85:e percentilen var 38 km/h. Antalet fordon på Eriksgatan just i närheten av mätpunkten har minskat sedan i september 2000 då det var fordon under ett vardagsmedeldygn Bakgrundsmiljö - Vavihill Mätstationen Vavihill på Söderåsen ingår i det nationella luftövervakningsprogrammet och i det europeiska samarbetsprojektet EMEP. Stationen i Vavihill är relativt opåverkad av lokala källor och mätstationen Vavihill redovisas som en jämförelsestation i resultatet. 6

7 3 Mätmetoder Mätningarna av PM10, kvävedioxid och sot är gjorda med en aktiv metod vilket innebär att luft sugs in från provplatsen med en pump och passerar ett filter. Mätningarna sker dygnsvis med en provtagningsapparat som automatiskt växlar mellan provtagningskärlen vid midnatt varje natt. Apparaten har 8 kanaler vilket innebär att vätskor och filter byts en gång per vecka under provtagningsperioden. Övriga mätningar (även NO 2 i ) är gjorda med en passiv metod och provbyten sker en gång per vecka alternativt en gång per månad. Figur 2. Utrustning för mätningar av PM 10 och luftintag för mätning av NO 2 och sot. 7

8 4 Resultat 4.1 Partiklar (PM 10 ) Vinterhalvåret 2001/02 är första säsongen som partiklar PM 10 mättes i urban i Landskrona och vintern 2002/03 startade mätningar i met. Sedan år 2004 har PM10 mätts kontinuerligt d v s helårsvis i met. Resultatet ska jämföras med miljökvalitetsnormen enligt 9 Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Partiklar (PM 10) 9 Till skydd för människors hälsa får partiklar efter den 31 december 2004 inte förekomma i utomhusluft med mer än 1. i genomsnitt 50 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde), och 2. i genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde). Det värde som anges i första stycket 1 får överskridas 35 gånger per kalenderår (90- percentil). Bilaga 1 till förordning 2001:527 Utvärderingströsklar Norm för dygnsmedelvärde Övre tröskel Föroreningsnivån överskrider 30 mikrogram per kubikmeter luft mer än 7 gånger per kalenderår (98-percentil) Nedre tröskel Föroreningsnivån överskrider 20 mikrogram per kubikmeter luft mer än 7 gånger per kalenderår (98-percentil) Norm för årsmedelvärde Övre tröskel Föroreningsnivån överskrider 14 mikrogram per kubikmeter luft Nedre tröskel Föroreningsnivån överskrider 10 mikrogram per kubikmeter luft Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (NFS 2007:7) krävs kontinuerliga mätningar dvs. fortlöpande mätningar, under ett helt kalenderår på en fast punkt, när den övre utvärderingströskeln överskrids. Den övre utvärderingströskeln överskrids när 30 µg/m 3 (dygnsmedelvärde) överskrids mer än 7 dygn alternativt när föroreningsnivån överskrider 14 µg/m 3 (årsmedelvärde). Miljömålet Frisk Luft har som delmål att halterna 35 mikrogram/m³ som dygnsmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för partiklar (PM10) skall underskridas år Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år. 8

9 Miljömålet Frisk luft bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning (prop. 2000/01:130) innebära att halterna av partiklar PM10 inte bör överskrida 30 µg/m 3 som dygnsmedelvärde. Riktvärdena sätts med hänsyn till personer med överkänslighet och astma Kalenderåret met PM10 har mätts helårsvis, dagligen i met sedan år För kalenderåret 2008 överskreds miljökvalitetsnormen för PM10 (50 µg/m 3 ) i met under 4 dygn. Dygnen med överskridande över miljökvalitetsnormen i met var koncentrerade i slutet av april och ett tillfälle i mitten av december Årsmedelvärdet var 20 µg/m 3 och under 47 dygn överskreds den övre utvärderingströskeln (30 µg/m 3 ). Kontinuerliga mätningar krävs för partiklar (PM10) i Landskrona kommun eftersom den övre utvärderingströskeln överskrids mer än 7 dygn samt att föroreningsnivån överskrider 14 µg/m 3 (årsmedelvärde). För att skydda människors hälsa får antalet dygn med partiklar (PM10) inte överskrida miljökvalitetsnormen 50 µg/m 3 i utomhusluft mer än 35 dygn under ett kalenderår. Årsresultatet framgår av tabell 2 där även tidigare års mätningar syns. År Årsmedelvär de 90-percentil uppmätt 98-percentil uppmätt Antal dygnsmedelvärde > 30 µg/m3 Antal dygnsmedelvärde > 50 µg/m 3 antal dygn antal dygn År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År Tabell 2. Resultat av dygnsmätningar av partiklar PM 10 i met, Landskrona centrum. * 35 dygn tillåts överskrida miljökvalitetsnormen 50 µg/m 3 under ett kalenderår. De datum då dygnsmedelvärdena överskred miljökvalitetsnormen (50 µg/m 3 ) för kalenderåret 2008 i visas i tabell 3. (35*) Datum PM10 > 50 µg/m 3 µg/m Summa 4 dygn Tabell 3. Tillfällen när dygnsmedelvärdet för PM10 överskred miljökvalitetsnormen (PM10 >50 µg/m 3 ) under kalenderåret 2008 för urban. 9

10 4.1.2 Vinterhalvåret 08/09 PM10 har mätts under vinterhalvåret (f o m oktober t o m mars eller april) i urban sedan vinterhalvåret 01/02 och i met sedan vinterhalvåret år 02/03. Sedan år 2004 har helårsmätningar gjorts i met men redovisas här även som vinterhalvårsmätningar. För vinterhalvåret 08/09 (oktober mars) överskreds miljökvalitetsnormen för PM10 (50 µg/m 3 ) i en under 0 dygn och i met under 3 dygn. Vinterhalvårsvärdet var för urban 17 µg/m 3 och för met 22 µg/m 3. Antalet överskridande av den övre utvärderingströskeln (30 µg/m 3 ) var 11 dygn i den urbana en och 37 dygn i met. Vinterhalvårsresultatet för den urbana en framgår av tabell 4 där även tidigare års mätningar syns. Vinterhalvår Vinterhalvårsmedelvärde 90- percentil uppmätt 98- percentil uppmätt Högsta dygnsmedelvärde Antal värden Antal dygnsmedelvärde Antal dygnsmedelvärde > 30 µg/m3 > 50 µg/m 3 (35*) 2001/ /03** 2003/ / / / / / Tabell 4. Resultat av dygnsmätningar av partiklar PM 10 under vinterhalvåren i urban, Landskrona centrum. Resultaten är från oktober till mars om det inte framgår något annat. * 35 dygn tillåts överskrida miljökvalitetsnormen 50 µg/m 3 under ett kalenderår (90-percentil). 10

11 Vinterhalvårsresultatet för met framgår av tabell 5 där även tidigare års mätningar syns. Vinterhalvåmedelvärde värden dygnsmedelvärde Vinterhalvårs- Antal Antal Antal dygnsmedelvärde 90- percentil uppmätt 98- percentil uppmätt Högsta dygnsmedelvärde > 30 µg/m3 > 50 µg/m / / / / / / / (35*) (3**) Tabell 5. Resultat av dygnsmätningar av partiklar PM 10 under vinterhalvåren i met, Landskrona centrum. Resultaten är från oktober till mars om det inte framgår något annat. * 35 dygn tillåts överskrida miljökvalitetsnormen 50 µg/m 3 under ett kalenderår (90-percentil). ** 3 dygns överskridande i april månad. De datum då dygnsmedelvärdena överskred miljökvalitetsnormen (50 µg/m 3 ) för vinterhalvåret 2008/09 för urban och i visas i tabell 6. Datum PM10 > 50 µg/m 3 urban µg/m 3 PM10 µg/m Summa 0 (okt-mars) 3 dygn (okt-mars) 12 dygn (okt-april) Tabell 6. Tillfällen när dygnsmedelvärdet för PM10 överskred miljökvalitetsnormen (PM10 >50 µg/m 3 ) under vinterhalvåret 2008/09 för urban och. 11

12 4.2 Kvävedioxid (NO 2 ) Kvävedioxid (NO 2 ) har mätts i Urban i Landskrona sedan Mätningarna har från och med vinterhalvåret 06/07 utförts med diffusionsprovtagning d v s passiv provtagning på månadsbasis i en och s.k. aktiv dygnsprovtagning i met. Tidigare år har båda mätstationerna haft dygnsprovtagning. Vinterhalvårsmedelvärdet är 14 µg/m 3 i den urbana en och 14 µg/m 3 i met att jämföra med 5,4 µg/m 3 på sstationen Vavihill på Söderåsen i Skåne och miljökvalitetsnormen 40 µg/m 3 (årsmedelvärde). Helårsmedelvärdet för urbana en är 11 µg/m 3. Kvävedioxid (NO 2 ) har mätts varje dygn i under vinterhalvåret. Mätningarna visar att miljökvalitetsnormen och övre utvärderingströskeln underskrids både för dygn och för år i met. Inga dygn under mätsäsongen överskrider miljökvalitetsnormen för dygn och inte heller den övre utvärderingströskeln d v s där mätkrav föreligger. Resultatet för vinterhalvåret oktober-mars 2008/09 för urban och redovisas i tabell 7. Vinterhalvår 2008/09 Urban Vinterhalvårsmedelvärde percentil uppmätt Högsta dygnsmedelvärde Antal dygn Antal dygn > 60 Antal dygn Gaturum Vavihill 5, Tabell 7. Resultat av dygnsmätningar av kvävedioxidhalter (NO 2 ) under vinterhalvåret 2008/09 urban och, Landskrona centrum och sstationen Vavihill i Skåne. > 48 Mätningar av kvävedioxid i urban i Landskrona har pågått sedan 1988/89 och fram till och med vinterhalvåret 08/09. Resultatet ses i figur 3 nedan. L a n d s k ro n a ug/m / / / / / / / / / / / /0 9 N O2 SO2 Figur 3. Vinterhalvårsmedelvärden av kvävedioxid och svaveldioxid i urban. Staplarna visar kvävedioxid i mikrogram per kubikmeter luft. 12

13 Resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormen för kvävedioxid enligt 4 Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 4 Till skydd för människors hälsa får kvävedioxid efter den 31 december 2005 inte förekomma i utomhusluft med mer än 1. i genomsnitt 90 mikrogram per kubikmeter luft under en timme (timmedelvärde), 2. i genomsnitt 60 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde), och 3. i genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde). Det värde som anges i första stycket 1 får överskridas 175 gånger per kalenderår (98-percentil) förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 mikrogram per kubikmeter luft under en timme mer än 18 gånger per kalenderår (99,8- percentil). Det värde som anges i första stycket 2 får överskridas 7 gånger per kalenderår (98-percentil). 4.3 Svaveldioxid (SO 2 ) Svaveldioxid har mätts sedan 1973 med uppehåll 4 säsonger i mitten av 80-talet. Till och med säsongen 2000/01 har s.k. aktiva dygnsmätningar gjorts under vinterhalvåren. Från och med vinterhalvåret 2001/02 diffusionsprovtagning med månadsmätningar gjorts istället. Vinterhalvårsmedelvärdet för svaveldioxid (SO 2 ), baserat på passiva månadsmätningar, var 1,0 µg/m 3 i den urbana en att jämföra med 0,5 µg/m 3 på sstationen Vavihill på Söderåsen och miljömålet på 5 µg/m 3. Resultatet av mätningarna vintern 2008/09 framgår av tabell 8. Vinterhalvår Vinterhalvårsmedelvärde Antal värden 2008/09 Urban 1,0 5 Vavihill 0,5 181 Tabell 8. Resultat av månadsmätningar av svaveldioxid i urban i Landskrona jämfört med dygnsmätningar på sstationen Vavihill i Skåne. 13

14 4.4 Sot Sot har mätts i Landskrona i Landskrona sedan I figur 4 syns variationen av sot i urban sedan urbanmätningarna startade vinterhalvåren 1988/89. Sot har dock inte mätts i en sedan vinterhalvåret 2006/07. Sot i met har mätts och var 5 µg/m3 vinterhalvåret 08/09 att jämföra med 2 µg/m 3 på Vavihill. Resultatet av sot-mätningar från vinterhalvåret 2008/09 i oktober mars i Landskrona i framgår av tabell 9 där vinterhalvårsmedelvärdet är redovisat. Vinterhalvår 2008/09 Vinterhalvårsmedelvärde 98-percentil uppmätt Högsta dygnsmedelvärde Antal dygn Gaturum Vavihill Tabell 9. Resultat av dygnsmätningar av sot i och i Landskrona centrum och sstationen Vavihill i Skåne. L a n d s k ro n a u g /m / / / / / / / / / / / /0 9 P M 10 So t L a n d s k ro n a E rik s g a ta n u g /m / / / / / / / / / / / /0 9 P M 10 So t Figur 4. Vinterhalvårsmedelvärden av Sot och PM10 i urban och (Eriksgatan) under perioden 1988/ /09. Staplarna visar sot och PM10 i mikrogram per kubikmeter luft. 14

15 4.5 Flyktiga organiska ämnen (VOC) Veckovisa mätningar av flyktiga organiska ämnen (VOC) har mätts i urban, Landskrona tätort sedan vintern 1992/93. Från och med vinterhalvåret 03/04 startade mätningar av VOC i met. Vinterhalvårsmedelvärdet (1,1 µg/m 3 ) för bensen i underskrider med stor marginal miljökvalitetsnormen för bensen (5 µg/m 3 ) som ska vara uppfylld år Även den undre utvärderingströskeln (2 µg/m 3 ) underskrids detta vinterhalvår. Resultatet ligger dock över generationsmålet för Sverige som ska nås senast år 2020 (1 µg/m 3, årsmedelvärde). Under sommarhalvåret 2006 var bensenhalten i Landskrona lägre (0,54 µg/m 3 ). Resultatet av VOC-mätningar från vinterhalvåret 2008/09 i oktober mars i Landskrona i framgår av tabell 10 där vinterhalvårsmedelvärdet är redovisat. Bensen Toluen Oktan Butyl-acetat Etyl-bensen mp-xylen o-xylen Nonan 1,1 3,6 0,2 0,1 0,5 2,0 0,6 0,4 Tabell 10. Vinterhalvårsmedelvärde av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Landskrona under vinterhalvåret 2008/09. Resultaten i tabellen kan jämföras med miljökvalitetsnormen för bensen enligt 8a Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft och även med det nationella miljömålet på 1 µg/m 3 som årsmedelvärde. 8a Till skydd för människors hälsa får bensen efter den 1 januari 2010 inte förekomma i utomhusluft med mer än i genomsnitt 5 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde). Förordning (2003:112). Landskrona, E riksgatan ug/m / / / / / / / / /0 8 B ensen Figur 5. Vinterhalvårsmedelvärden av Bensen och PM10 i urban (Eriksgatan) under perioden 2002/03 till 2008/09. Staplarna visar Bensen i mikrogram per kubikmeter luft. 15

16 Referenser IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Luftkvaliteten i Sverige 2008 och vintern 2008/09. Rapport B 1868, Göteborg - september Förordning 2001:527 om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft (NFS 2007:7) Miljömålsportelen 16

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN SOMMAREN 2002 VINTERN 2002/03 Resultat från mätningar inom URBAN-projektet Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2003:4 Miljöförvaltningen

Läs mer

Luftmätningar i urban bakgrund

Luftmätningar i urban bakgrund Luftmätningar i urban bakgrund Linköpings kommun, Miljökontoret 213 Helga Nyberg Linköpings kommun linkoping.se Mätningar i Linköpings tätort Miljökontoret har sedan vinterhalvåret 1986/87 undersökt bakgrundshalter

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Dnr 2011-MH1675-5 Dnr 2012-MH1639-5 Motala kommun Miljö- och hälsoskyddsenheten Cajsa Eriksson, miljöskyddsinspektör

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Christina Schyberg 2016-12-16 Allmänt Under vintern 2015/2016 genomfördes luftkvalitetsmätningar

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Köpings kommun Rapporten skriven av: Lars Bohlin, 2014-12-12 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft SAMMANSTÄLLNING Sidan 1 av 5 Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft Beräknade luftföroreningshalter i tätorter I början av 26 genomförde Luftvårdsförbundet, tillsammans med SMHI och länets kommuner,

Läs mer

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern 2006-2007 Erik Bäck Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 144 Augusti 2007 1 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har av Göteborgsregionens luftvårdsprogram fått

Läs mer

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113,

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, 2008-11-03 2009-11-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av kvävedioxidmätningar (NO2) vid Storgatan 113 öst på stan under perioden

Läs mer

Mätningar av lättflyktiga kolväten i Göteborg 2014

Mätningar av lättflyktiga kolväten i Göteborg 2014 NR U 5178 MARS 2015 RAPPORT Mätningar av lättflyktiga kolväten i Göteborg 2014 För Göteborgsregionens luftvårdsprogram Karin Persson Författare: Karin Persson På uppdrag av: Göteborgsregionens luftvårdsprogram

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Information om luftmätningar i Sunne

Information om luftmätningar i Sunne Information om luftmätningar i Sunne Miljöenheten i Sunne kommun utför luftmätningar i centrala Sunne. Vi mäter små partiklar och lättflyktiga kolväten på Storgatan. Aktiv dygnsprovtagare vid Slottet på

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar på Åland

Luftkvalitetsmätningar på Åland NR U 5148 MARS 2015 RAPPORT Luftkvalitetsmätningar på Åland För Ålands landskapsregering, Miljöbyrån Kjell Peterson,Karin Persson Författare: Kjell Peterson På uppdrag av: Ålands landskapsregering Rapportnummer:

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2013 U 4742

Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2013 U 4742 Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2013 U 4742 PM 10 - mätningar i Lidköping Foto: Henrik Fallgren Göteborg 2014-04-15 Karin Persson IVL Svenska Miljöinstitutet AB Barbara Sandell Luft i Väst

Läs mer

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge 1:2016 Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan 16-18 i Borlänge Kalenderåret 2015 Magnus Brydolf och Billy Sjövall SLB-ANALYS: FEBRUARI 2016 Förord Under kalenderåret 2015 mättes halter

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Dnr MN-2013-1943 MILJÖFÖRVALTNINGEN Tillsynsavdelning Rapport 2013-09-06 Jonas Neu, 054-540 46 65 miljoforvaltningen@karlstad.se 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Sverige

Övervakning av luftföroreningar i Sverige Övervakning av luftföroreningar i Sverige strategi, förekommande halter och trender Karin Persson Mät- och beräkningsstrategier Varför? Vad? Var? Hur? När? Varför ska luftkvaliteten övervakas? Lagstiftning

Läs mer

Tätortsprogram i Kronobergs län. Resultat från mätningar 2012

Tätortsprogram i Kronobergs län. Resultat från mätningar 2012 Tätortsprogram i Kronobergs län Resultat från mätningar 212 Eva Hallgren Larsson November 213 Tätortsprogram i Kronobergs län, resultat 212... 2 Sammanfattning... 2 Program... 2 Resultat... 4 Kvävedioxid,

Läs mer

Resultat från 25 års mätningar inom Urbanmätnätet

Resultat från 25 års mätningar inom Urbanmätnätet RAPPORT Resultat från 25 års mätningar inom Urbanmätnätet Luftkvaliteten i Sverige 2010 och vintern 20 Karin Persson B1996 september 2011 Rapporten godkänd: 2011-09-26 Karin Sjöberg Enhetschef Organisation

Läs mer

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Malin Persson 2009-01-22 Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner rapport 1:2009 2 (19) 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning...

Läs mer

LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr

LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr Miljöförvaltningen RAPPORT 1 (5) LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr 2006.0007.2 Sammanfattning Miljöförvaltningen har under februari, mars och april månad 2006 utfört luftkvalitetsmätningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2007:771 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige 2011 och vintern 2011/12

Luftkvaliteten i Sverige 2011 och vintern 2011/12 RAPPORT Luftkvaliteten i Sverige 2011 och vintern 20 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Karin Persson, Annika Potter B 2066 september 2012 Rapport godkänd Karin Sjöberg Enhetschef Organisation

Läs mer

Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner

Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner 0 Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner Karin Persson, IVL Svenska Miljöinstitutet Miljökvalitetsnormer ur ett mätperspektiv 1 Vilka kommuner mäter vad och hur? Luftkvaliteten

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13 RAPPORT Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 20 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Karin Persson B 2126 september 2013 Rapport godkänd Karin Sjöberg Enhetschef Organisation Rapportsammanfattning

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Norra Obbolavägen 2011 Dokumenttyp Rapport Dokumentägare Miljö- och hälsoskydd Dokumentinformation Årlig mätning av luftkvalitet i Umeå Dokumentnamn Luften

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2015

Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2015 NR U 5640 APRIL 2016 RAPPORT Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2015 För Luft i Väst Karin Persson, IVL & Barbara Sandell, LIV Författare: Karin Persson, IVL & Barbara Sandell, LIV På

Läs mer

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Miljö- och byggnadsförvaltningen 2014-08-13 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Meteorologiska förhållanden... 3 Mätningar... 4 Resultat... 4 Partikeldeposition... 4

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2016:4

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2016:4 Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari 2016 Rapportserie 2016:4 Luftmätningarna är utförda av bygg- och miljökontoret i Norrköping. Ansvarig för denna rapport är Pontus Edqvist. Vid frågor

Läs mer

Luften i Sundsvall 2010

Luften i Sundsvall 2010 Luften i Sundsvall 2010 Sammanfattning Nivåerna av kvävedioxid har varit högre under 2010 och 2011 än under tidigare år. Miljökvalitetsnormen klarades med knapp marginal vid Skolhusallén under 2010. Under

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2003:112 Utkom från trycket den 8 april 2003 utfärdad den 20 mars 2003. Regeringen

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 PM 10 - mätningar i Skara Foto: Ylva Sandqvist Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2011-2015 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i luftvårdsfrågor.

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Mullsjö och Habo under vintern och våren 2003 till 2004

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Mullsjö och Habo under vintern och våren 2003 till 2004 Mätningar av partiklar och bensen i luften i Mullsjö och Habo under vintern och våren 00 till 004 Malin Persson 006-09-04 Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner rapport :006 (9). Innehållsförteckning.

Läs mer

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009 Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009 Malin Andersson och Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 152 - Stenungsund Oktober 2010 Miljökvalitetsnormer Sedan 1999

Läs mer

Luftutredning Litteraturgatan. bild

Luftutredning Litteraturgatan. bild Luftutredning Litteraturgatan bild Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten vid Litteraturgatan i Göteborg och hur de nybyggnationer som beskrivs

Läs mer

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL...

Läs mer

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13

Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 2012/13 RAPPORT Luftkvaliteten i Sverige 2012 och vintern 20 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Karin Persson B 2126 september 2013 Rapport godkänd Karin Sjöberg Enhetschef Luftkvaliteten i Sverige 2012

Läs mer

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad Miljömålet Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Sist i kapitlet finns miljömålet i sin helhet med precisering av dess innebörd Ja Nära

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2015:7

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2015:7 Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari 2015 Rapportserie 2015:7 Luftmätningarna är utförda av bygg- och miljökontoret i Norrköping. Ansvarig för denna rapport är Pontus Edqvist. Vid frågor

Läs mer

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50 Luftrapport 2010 Miljö- och byggnämnden 25 augusti 2011, 50 Titel: Författare: Utgiven av: Beställningsadress: Luftrapport 2010, Burlövs kommun Johan Rönnborg Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2016-08-17 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juli 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2014 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2015-08-06 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016

Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 PM 2,5 och PM 10 mätningar i Bengtsfors Foto: David Svenson Luft i Väst Kontrollstrategi för utomhusluft 2012-2016 Målsättning Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete

Läs mer

Luften i Malmö. Årsrapport 1999

Luften i Malmö. Årsrapport 1999 Luften i Malmö Årsrapport 1999 11/2000 Luften i Malmö Årsrapport 1999 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 2 Var i Malmö mäts luftföroreningar? 3 Gränsvärden och miljökvalitetsnormer 4-5 Vädret under

Läs mer

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Helena Sabelström Naturvårdsverket 4 september 00 Jönköping 00-09-9 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Utveckling av förordning

Läs mer

Luftkvalitet i tätorter 2001/02

Luftkvalitet i tätorter 2001/02 Karin Persson Karin Sjöberg B1514 Göteborg, januari 2003 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. RAPPORTSAMMANFATTNING Report Summary

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp?

Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? JUNI 29 Hur mycket påverkas luften av skorstensutsläpp? En kartläggning av hur utsläppen från luftvårdsprogrammets medlemsföretag påverkar luftkvaliteten är nu färdig. Därmed finns en aktuell bild av hur

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2006-01-01 2006-12-31 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av

Läs mer

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Om IVL Fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut Ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Burlövs kommun under 2006 och 2007

Mätningar av luftföroreningar i Burlövs kommun under 2006 och 2007 Mätningar av luftföroreningar i Burlövs kommun under 2006 och 2007 U-2275 Karin Persson 2008-05-08 Rapporten godkänd: 080512 Karin Sjöberg Avdelningschef Organisation/Organization RAPPORTSAMMANFATTNING

Läs mer

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Antagen på Luftvårdsförbundets styrelsemöte 11 juni 2012, kostnadsfördelning justerad på styrelsemöte 23 november 2012 Bakgrund

Läs mer

Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping

Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping 8 mars 2004 till 7 mars 2005 RAPPORT 2005:2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1 Inledning...6 1.1 Begreppsförklaring...6 1.2 Uppdrag

Läs mer

Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011

Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011 Resultat från mätningar av luftföroreningar i Helsingborg 1 januari 30 juni 2011 Miljöförvaltningen: Torsten Nilsson Dnr 2007-1822 MILJÖNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Linköping 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Miljökvalitetsnorm

Läs mer

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar 1990 2010 Miljöförvaltningen RAPPORT 2 (19) Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Metod.. sid 3 DOAS sid 3 Partikelmätare. sid 4 Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Luftmätningar i Luleå 2010

Luftmätningar i Luleå 2010 projekt RAPPORT augusti 2011 MILJÖKONTORET Luftmätningar i Luleå 2010 www.lulea.se/luft Per Andersson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30 00

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort

Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort Vintern 2004 RAPPORT 2004:2 2 Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort, vintern 2004 Innehåll Sammanfattning...... 4 1 Inledning..... 5 2 Uppdrag och

Läs mer

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones Jörgen Jones 201 6-06 - 16 Luftkvalitetsberäkningar Djurgårdsstaden för nytt parkeringsgarage i Norra 1 Sammanfattning Ett nytt garage planeras att byggas i norra Djurgårdsstaden vid Hjorthagen. I samband

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft; beslutade den 6 april 2006. Med stöd av 13 förordningen (2001:527)

Läs mer

Mätningar av partikelhalter i Kammarp, Ydre kommun, 2009/10

Mätningar av partikelhalter i Kammarp, Ydre kommun, 2009/10 RAPPO RT Mätningar av partikelhalter i Kammarp, Ydre kommun, 2009/10 Karin Persson 2010-09-20 U 2902 Godkänd av: 2010 09-20 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish Environmental

Läs mer

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 November 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer

Luftföroreningar i Sydöstra korridoren mätningar och beräkningar av

Luftföroreningar i Sydöstra korridoren mätningar och beräkningar av Luftföroreningar i Sydöstra korridoren mätningar och beräkningar av kvävedioxidhalter och andra luftföroreningar utefter Rv 40 från Göteborg till Rävlanda under oktober december 2002 Erica Steen Miljöförvaltningen

Läs mer

Samverkan för luftövervakning i Västernorrland

Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2009-03-02 Samverkan för luftövervakning i Västernorrland Sundsvall E4 Sundsvall över tak Timrå Kramfors Redovisning av mätresultat och strategi för luftövervakning Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009 Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009 Malin Andersson och Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 152 - Härryda Oktober 2010 Miljökvalitetsnormer Sedan 1999 gäller

Läs mer

Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad:

Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad: Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad: 2016-03-30 Innehåll Bakgrund och målsättning... 1 Luftkvalitetssituation... 2 Uppgifter om dominerande utsläpp... 2 Krav på kontroll inom samverkansområdet...

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2014

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2014 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(10) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad 2014 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämnden utför på kommunstyrelsens uppdrag lagstadgade mätningar

Läs mer

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se 0 2 Uppmätta dygnsmedelvärden (µg/m 3 ) av svaveldioxid och sot Dygnsmedelvärden av sot (µg/m 3 ) i mars 1965 - samvariationen visar på långdistanstransportens genomslag Smältverket i Vargön 1974 3 120

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Mätningar av kvävedioxid och partiklar i Piteå under januari - maj 2004

Mätningar av kvävedioxid och partiklar i Piteå under januari - maj 2004 U 1010 För Miljö- och byggkontoret i Piteå Mätningar av kvävedioxid och partiklar i Piteå under januari - maj 2004 Annika Svensson Karin Persson Göteborg 2004-09-20 Organisation/Organization IVL Svenska

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Rikshem AB Affärsutveckling Krister Karlsson PM 2014-05-09 Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Följande bedömning omfattar halter i omgivningsluften

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren 1990 2016 Miljöförvaltningen 2017-01-19 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Metod i

Läs mer

Luftföroreningssituationen I Landskrona

Luftföroreningssituationen I Landskrona Luftföroreningssituationen I Landskrona Säsongsrapport Sommarhalvåret 26 Sammanfattning Nedanstående redovisning av luftföroreningshalterna i Landskrona är från det fasta stationsnätet i taknivå. erna

Läs mer

Beräkningar av kvävedioxidhalten i centrala Lerum vid olika vägtrafikscenarier, idag och år Uppdragsrapport 2009:3

Beräkningar av kvävedioxidhalten i centrala Lerum vid olika vägtrafikscenarier, idag och år Uppdragsrapport 2009:3 Beräkningar av kvävedioxidhalten i centrala Lerum vid olika vägtrafikscenarier, idag och år 2020. Uppdragsrapport 2009:3 Förord I samband med arbetet med ett nytt program för Lerums centrum fick Miljöförvaltningen

Läs mer

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fler genomförda åtgärder bäst för luften! Miljömålet Svaveldioxid Kvävedioxid Ozon VOC Partiklar Bens[a]pyren Alla klarar målet Genomför åtgärder EU samverkan Utsläppen minskar Dubbdäck orsak Bättre teknik

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft; beslutade den 23 oktober 2007 NFS 2007:7 Utkom från trycket den

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Bild: Mjölby kommun 26 augusti 2011 9 oktober 2012 Luftmätningen är utförd av miljökontoret i Mjölby och Boxholms kommun och miljökontoret i Norrköpings

Läs mer

Sammanställning av mätresultat från mätning av partiklar (PM 10) Drottninggatan, Linköping, februari 2004 till 31 december 2008.

Sammanställning av mätresultat från mätning av partiklar (PM 10) Drottninggatan, Linköping, februari 2004 till 31 december 2008. Sammanställning av mätresultat från mätning av partiklar (PM 10) Drottninggatan, Linköping, februari 2004 till 31 december 2008. Vallentuna februari 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mätmetod

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN Lägesrapport för 2009 Till miljönämnden augusti 2010 2010-08-18 1 Sammanfattning Miljöavdelningen har sedan en tid tillbaka utfört kontinuerliga luftkvalitetsmätningar i taknivå

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2010-01-01 2010-12-31 Miljö och hälsoskydd Rapport 2010-02 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av genomförda mätningar av kvävedioxid

Läs mer

Luftrapport Luftrapport 2013 Miljö- och byggnämnden 14 oktober 2014, 59

Luftrapport Luftrapport 2013 Miljö- och byggnämnden 14 oktober 2014, 59 Luftrapport 2013 Miljö- och byggnämnden 14 oktober 2014, 59 Titel: Författare: Utgiven av: Luftrapport 2013 Burlövs kommun Johan Rönnborg Samhällsbyggnadsförvaltningen Beställningsadress: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Luftföroreningssituationen i Landskrona

Luftföroreningssituationen i Landskrona Luftföroreningssituationen i Landskrona Årsrapport 214 Sammanfattning En sammanfattning av de uppmätta luftföroreningarna under 214 visar att halterna inte avsevärt skilde sig från de som uppmättes 213.

Läs mer