Fördjupad redovisning av regeringsuppdraget för En strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad redovisning av regeringsuppdraget för En strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011-2016"

Transkript

1 Bilaga 1 1 (12) Datum Diarienr (åberopas) Saknr A / Polismyndigheten HR-avdelningen Emma Ravald Regeringen Justitiedepartementet Stockholm Fördjupad redovisning av regeringsuppdraget för En strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken Nedan följer en fördjupad redovisning av Polismyndighetens lägesanalys i förhållande till de delmål som tilldelats Polismyndigheten för regeringens strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Under respektive värderingsskala listas de kvalitetsparametrar som har beaktats vid bedömningen, liksom de data som analyserats och värderats. Analyserad och värderad data utgörs av kurser, webbsidor, tjänster m.m. Ytterligare underlag, i form av en enkät om polisens utbildningar, finns i bilaga 2. Definition Med funktionsnedsättning avses nedsättning av psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller övergående natur. Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer och i demokratiska processer. Det handlar främst om bristande tillgänglighet i omgivningen.

2 2 Delmål 1: Polisens utbildningsinsatser kring förutsättningar och behov hos personer med funktionsnedsättning ska stärkas Indikator 1.1. På vilket sätt omhändertar polisutbildningen kunskap om olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Kommentar till 2015 års bedömning i förhållande till 2014 På polisprogrammet behandlas funktionsnedsättningar ur olika perspektiv och kopplat till flera delar av polisens uppdrag och arbetsuppgifter, så som ordning och trygghet, brott i nära relation, samt förhörsmetodik. Polismyndigheten gör den sammanvägda bedömningen att utbildningen, sett till helheten, behandlar kunskap om funktionsnedsättningar med systematik, anpassat till polisutbildningens innehåll och syfte samt med professionsanpassning. [1] Polisprogrammet genomförs vid fyra olika utbildningsorter. Innehållet i utbildningen varierar något mellan utbildningsorterna, men kunskap om funktionsnedsättningar bedöms i stort behandlas enhetligt, utifrån att kunskaperna kopplas till: Polisens uppdrag och roll, mänskliga rättigheter och yrkesetik, kommunikation och bemötande av brottsoffer, unga lagöverträdare, utredning och förhör, brott i nära relation Vid samtliga utbildningsorter utgör kunskap om funktionsnedsättningar en del av kursinnehållet, litteratur och lärandemål som examineras. Sedan förra lägesbedömningen har arbetet för delmål 1 utgått från de framförda synpunkter som Myndigheten för delaktighet framfört om behov av att skapa enhetlighet och systematik. Utbildningsorterna har under året haft uppdraget att ta tillvara synpunkterna och göra förbättringar utifrån de framtagna kvalitetetsparametrarna. Bedömningen är att relevanta aspekter av funktionsnedsättningar behandlas inom definierade områden vid samtliga utbildningsorter. Det kan i viss mån gå att utveckla utbildningen genom relevanta föreläs- [1] Med professionsanpassning menas att innehållet tydligt kopplas till polisens uppdrag och roll.

3 3 ningar och kurslitteratur inom det nuvarande upplägg. Nuläget motsvarar siffran fem på den sjugradiga skalan. Bedömningen utgår från följande kvalitetsparametrar: Grad av systematik (dokumentation, kontinuitet, enhetlighet för kurserna oberoende av utbildningsort) Förekomst av krav (kunskapsmål, validering genom examination) Grad av aktualitet (aktuell kunskap och uppdaterad begreppsanvändning) Grad av generalisering (känslighet för olika slag av funktionsnedsättningar och variabler som kön och ålder) Grad av professionsanpassning (om kunskapen tydligt sätts i samband med polisens uppdrag och arbetsuppgifter) I bedömningen har följande kurser vid Polisprogrammet bildat underlag: Ordning och trygghet (eller motsvarande kurser, till exempel Polisiärt arbete eller Polisiära grunder, Ungdomar och Social utsatthet och psykisk ohälsa) Brott i nära relation (eller motsvarande kurser) Förhörsmetodik (eller motsvarande kurser där förhörsmetodik ingår, till exempel Ungdomar, Social utsatthet och psykisk ohälsa och Brott i nära relation) Indikator 1.2. På vilket sätt omhändertar vidareutbildningar kunskap om olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Kommentar till 2015 års bedömning i förhållande till 2014 Även inom polisens centrala vidareutbildningar behandlas perspektiv kopplade till funktionsnedsättningar och funktionshinder. Arbetet har bedrivits på samma sätt under 2014 som föregående år. Det innebär att perspektiven tagits upp återkommande i flera vidareutbildningar, genom olika lärandeaktiviteter, såsom seminarier och föreläsningar. I samtliga av de utbildningar som är i fokus för arbetet med denna indikator baseras innehållet på aktuell forskning. Kunskapen om funktionsnedsättningar tas upp systematiskt, anpassat till utbildningens innehåll och syfte samt med professionsanpassning, d.v.s. med tydlig koppling till polisens uppdrag och arbetsuppgifter. Funktionsnedsättningar berörs antingen som en del av kursernas lärandemål som examineras eller som en del av kursinnehållet.

4 4 Polisen arbetar för närvarande med att skapa en ny struktur för fort- och vidareutbildningar. Det är ett långsiktigt arbete som kräver omfattande utveckling. Ett viktigt perspektiv är att säkerställa progression och fördjupning av kunskap. Det innebär att studenterna eller kursdeltagarna ges möjlighet att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som de förvärvat mellan grund- och fort- och vidareutbildningsnivå, liksom inom respektive nivå. Kunskap om funktionshinderperspektivet kommer att införlivas i den nya strukturen. I arbetet med att skapa en ny struktur ingår även utveckling av innehåll, mål och examinationer. Polismyndigheten gör bedömningen att nuläget vad gäller indikator 1.2. är oförändrat jämfört med föregående år, och att det motsvarar siffran fem på den sjugradiga skalan. Bedömningen utgår från följande kvalitetsparametrar: Grad av systematik (dokumentation, kontinuitet, enhetlig utbildning oberoende av utbildningssort). Förekomst av krav (kunskapsmål, validering genom examination) Grad av aktualitet (aktuell kunskap och uppdaterad begreppsanvändning) Grad av generalisering (känslighet för olika slag av funktionsnedsättningar och variabler som kön och ålder) Grad av professionsanpassning (huruvida kunskapen tydligt sätts i samband med polisens uppdrag och arbetsuppgifter) I bedömningen har följande vidareutbildningar bildat underlag: Utbildning för ungdomsbrottsutredare Brott mot barn och ungdomar. Steg 1 - Utredningsmetodik Brott mot barn och ungdomar. Steg 2 - Intervju- och förhörsmetodik Brott mot barn och ungdomar. Steg 3 - Förhörsmetodik Fördjupad utbildning av brott mot kvinnor och närstående Lokalt personsäkerhetsarbete Riskanalys vid individnivå Kvalificerad brottsofferkompetens

5 5 Delmål 2: Polisens interna information om förutsättningar och behov hos personer med funktionsnedsättning ska förbättras. Indikator 2.1. Hur tillfredsställande är spridningen av internt riktad information om vilka tjänster polisen tillhandahåller för att undanröja funktionshinder som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Kommentar till 2015 års bedömning i förhållande till 2014 års bedömning Sedan den förra lägesbedömningen har vissa förbättringar gjorts för att internt sprida information om vilka tjänster polisen erbjuder för att undanröja funktionshinder. Under 2014 skapade polisen ett nytt intranät, som lanserades i samband med myndighetssammanslagningen den 1 januari. Det nya intranätet följer rådande riktlinjer för tillgänglighet 1 och är lättare att använda än det tidigare. Bland annat finns goda möjligheter att använda bild, film och infografik som komplement till text. Information om olika ämnen är lättare att hitta och tillgodogöra sig. Exempelvis är sökfunktionen avsevärt förbättrad och medarbetarna kan följa taggar för att löpande få aviseringar när något nytt publicerats i olika ämnen. För tillgänglighetsfrågor finns för närvarande taggarna #tillgänglighet, #funktionsnedsättning och #likabehandling. Den fasta informationen om tillgänglighet och funktionsnedsättningar på det nya intranätet har fått ett mer konkret och handlingsinriktat innehåll än tidigare. Syftet är bland annat att höja kunskapsnivån bland polisanställda om hur polisens tillgänglighet ser ut vad gäller olika tjänster och kontaktvägar, såväl för medarbetare som för allmänheten. På sidorna ges även konkreta råd för att öka tillgängligheten utifrån olika situationer och för olika yrkesroller inom polisen. 2 Sidorna är fortfarande under uppbyggnad och fler kommer att tillkomma. 1 Web Content Accessibility Guidelines, WCAG Informationen är inspirerad av Myndigheten för delaktighet, Infoteket om funktionshinder, Landstinget i Uppsala län, Polisens handbok för information till brottsoffer, Domstolsverkets e-utbildning Domstolen är till för alla, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vårdguiden, Stockholms stads webbsidor om funktionsnedsättningar, m.fl.

6 6 Eftersom det nya och gamla intranätet används parallellt under några månader kring årsskiftet är statistiken svårtydd. Statistik från det tidigare intranätets sidor om tillgänglighet visar dock att besökarna inriktat sig på två områden: konkreta exempel för bemötande och styrande dokument inom området. 3 Utöver att det nya intranätet ska vara mer relevant och lättanvänt är ambitionen att det ska ha större räckvidd. På sikt ska det exempelvis vara tillgängligt via mobiltelefon. För att säkerställa att den information som publiceras på polisens webbplatser möter kraven på tillgänglighet har även ett par andra åtgärder genomförts sedan förra lägesbedömingen. Polisens interna nyhetsbrev Webbinfo, som når nästan 200 kommunikatörer inom polisen, innehöll under 2014 återkommande tips för tillgänglighet. 4 Vi har även tagit fram en lathund för hur man ökar tillgängligheten på webbplatser. Sammantaget bedöms att polisens information om tjänster och kontaktvägar är oförändrad vad gäller synlighet och tillgänglighet, sedan den förra lägesbedömningen. Informationen på det nya intranätet är visserligen lättare att hitta och har konkretiserats ytterligare. Så har skett bland annat genom att tydligare belysa funktionsförmåga kopplat till specifika situationer och med exempel på vad polisanställda bör tänka på för att funktionshinder inte ska uppstå i olika lägen. Intranätet har dock en begränsad räckvidd och få andra insatser har gjorts för att sprida information internt. Sammantaget bedöms därför indikator 2.1 vara oförändrad från föregående år, det vill säga siffran tre, på den sjugradiga bedömningsskalan. Bedömningen utgår från följande kvalitetsparametrar: Grad av tillgänglighet/synlighet (i vilken utsträckning informationen är lätt att hitta och få tillgång till) Grad av användarvänlighet (i vilken utsträckning informationen är enkel att tillämpa). Grad av konkretisering (i vilken utsträckning information behandlar olika konkreta behov och situationer, för att underlätta tillämpning) Grad av generalisering (känslighet för olika slag av funktionsnedsättningar) I bedömningen har följande data/kommunikationsverktyg bildat underlag: intrapolis.polisen.se (Polisens intranät t.o.m. 2014, 16 sidor) intrapolis.polisen.se (Polisens intranät fr.o.m sidor) Nyhetsbrevet Webbinfo Lathund för tillgänglighet på webben 3 Sidan Polisen är till för alla/om tillgänglighet hade 1162 unika besök fr.o.m. 1/3 t.o.m. 31/ Varannan vecka under 2014 skickades ett nytt tips ut om hur man ökar tillgänglighet på webben, i text, bild och film. Nyhetsbrevet innehåller även en länk till en plats på intranätet där samtliga tips finns, liksom policy och handböcker för webbpublicering.

7 7 Indikator 2.2. Hur tillfredsställande är spridningen av internt riktad information om innebörden av olika slags funktionsnedsättningar i förhållande till brott, utsatthet och arbetsmetoder? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Kommentar till 2015 års bedömning i förhållande till 2014 års bedömning Sedan den förra lägesbedömningen har ett fåtal förbättringar åstadkommits för att internt tillgängliggöra och sprida information om innebörden av olika slags funktionsnedsättningar i förhållande till brott, utsatthet och arbetsmetoder. Polisens nya intranät innehåller förbättrad information i syfte att öka polisanställdas kunskap om funktionsnedsättningar och vad som åligger polisen som myndighet, samt vilka krav och förväntningar som finns på polisens medarbetare och chefer. Informationssidorna beskriver även vilka förutsättningar människor med olika funktionsnedsättningar kan ha i olika situationer och ger konkreta råd, kopplat till mötet mellan polisen och allmänheten. Konceptet för det nya intranätet är att mycket information ska finnas i punktform för att den enskilde medarbetaren på ett enkelt sätt ska kunna använda den i praktiska situationer som t ex förhör. På intranätet finns även det stöd för medarbetare som tidigare tagits fram och spridits via olika kanaler. Detta stöd, Likabehandling och polisens uppdrag, förtydligar kopplingen mellan människors olika behov och förutsättningar, och polisens förmåga att uppnå sina verksamhetsmål. 5 Stödet framhåller särskilt vad olika förutsättningar, däribland funktionsnedsättningar, kan betyda för människors trygghet, säkerhet och möjlighet att tillvarata sina rättigheter något som har stark bäring på polisens uppdrag och verksamhet. På intranätet hittar medarbetarna dessutom annat arbetsstödjande material som tar upp olika slags funktionsnedsättningar i förhållande till brott, utsatthet och arbetsmetoder. Exempelvis handböckerna Information till brottsoffer och Brott i nära relation. Sammantaget bedöms att synlighet och tillgänglighet till information om innebörden av olika slags funktionsnedsättningar i förhållande till brott, utsatthet och arbetsmetoder, är oförändrad. Det finns även fortsättningsvis utrymme för 5 Likabehandling och Polisens uppdrag är ett komplement till det nationella styrdokumentet Polisens plan för likabehandling

8 8 förbättringar. Inte minst när det gäller att underlätta kopplingen till polisens uppdrag och arbetsuppgifter, för att på så sätt göra kunskapen så tillämpbar som möjligt. Det sistnämnda ses som en förutsättning för att åstadkomma reell utveckling. Indikator 2.2 bedöms vara oförändrad jämfört med föregående år, motsvarande siffran fyra på den sjugradiga bedömningsskalan. Bedömningen utgår från följande kvalitetsparametrar: Grad av tillgänglighet/synlighet (i vilken utsträckning informationen är lätt att hitta och få tillgång till) Grad av användarvänlighet (i vilken utsträckning informationen är enkel att tillämpa). Grad av konkretisering (i vilken utsträckning information behandlar olika konkreta behov och situationer, för att underlätta tillämpning) Grad av generalisering (känslighet för olika slag av funktionsnedsättningar) Grad av professionsanpassning (koppling till polisens uppdrag, arbetsuppgifter och arbetsmetodik) I bedömningen har följande data/kommunikationsverktyg bildat underlag: intrapolis.polisen.se (Polisens intranät t.o.m. 2014, 16 sidor) intrapolis.polisen.se (Polisens intranät fr.o.m. 2015, 9 sidor) Metodstöd (1 dokument) Likabehandling och Polisens uppdrag (dialogstöd) Handbok för information till brottsoffer Handbok för brott i nära relationer Delmål 3: Insatser för att öka möjligheten att kommunicera med polisen och ta del av information och tjänster Indikator 3.1. Hur tillfredsställande är spridningen av externt riktad information om möjligheter att anpassa tjänster, kontakt och information för personer med olika behov och förutsättningar, som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande

9 9 Kommentar till 2015 års bedömning i förhållande till 2014 års bedömning Det är främst via webbplatsen polisen.se som vi sprider extern information om möjligheter att anpassa tjänster, kontakt och information för personer med olika behov och förutsättningar, som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar. På polisen.se finns även information om brott i nära relationer som gjorts tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Det handlar bland annat om pedagogiskt material i form av film, bildspel och förslag på lektionsupplägg att använda i särskolan och gruppboenden. Under 2014 har inga övriga insatser gjorts för att öka den externa informationsspridningen om möjligheter att anpassa tjänster, kontakt och information för personer med olika behov och förutsättningar, som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar. Mot bakgrund av detta bedöms indikator 3.1 vara oförändrad jämfört med den förra lägesbedömningen. Nuläget bedöms därför motsvara siffran två, på den sjugradiga skalan. Bedömningen utgår från följande kvalitetsparametrar: Grad av tillgänglighet/synlighet (i vilken utsträckning informationen är lätt att hitta och få tillgång till) Grad av användarvänlighet (i vilken utsträckning informationen är enkel att tillämpa). Grad av konkretisering (i vilken utsträckning information behandlar olika konkreta behov och situationer, för att underlätta tillämpning) I bedömningen har följande kommunikationsverktyg bildat underlag: polisen.se (2 sidor) polisen.se/pressrum/brott-i-nara-relationer/pedagogisktmaterial/funktionsnedsattning/(1 sida, 3 filmer, 1 bildspel)

10 10 Indikator 3.2. Hur utvecklade är polisens tjänster avseende behov och förutsättningar som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Kommentar till 2015 års bedömning i förhållande till 2014 års bedömning Samtal som inkommer till polisens nummer för icke-akuta ärenden hanteras av antingen Polisens kontaktcenter (PKC) eller telefonistfunktion. Polisens telefonistfunktion, som sedan slutet av 2013 är samlokaliserad till tre växelorter, fortsatte under 2014 att sträva mot ökad nationell likvärdig kvalitet vad gäller tillgänglighet, bemötande och utförande i samtalshanteringen. Genom att det finns en enhetlig handbok för telefonister säkerställs en likvärdig hantering. Handboken uppdateras löpande med synpunkter från telefonistpersonalen. Även Polisens kontaktcenter (PKC) har en nationell handbok för att säkerställa enhetligt utförande. Under 2014 genomfördes en rad åtgärder för att öka tillgängligheten till PKC genom främst kortare svarstider. Bland annat har en uppringningsmöjlighet införts, i de fall det är telefonkö. Detta förbättrar tillgängligheten för inringande. I juni 2014 infördes en ny talsvarslösning på , vilket innebar att tidigare knappval ersattes med en s.k. fritt tal -funktion. Detta innebär att inringande slipper göra knappval, vilket tidigare ledde till att en stor mängd av inkommande samtal hamnade hos fel mottagare. Även många informationsfraser har införts för rutinärenden. Detta innebär att inringande slipper vänta i telefonköer och får nu i stället svar på sina frågor direkt. Att slippa knapptryckningar och få svar på ett flertal rutinfrågor genom att få dessa upplästa över telefon kan särskilt vara en fördel för personer med synskador. Polisens webbplats, polisen.se, har ungefär besök per dag. Här finns närmare 60 sidor med information på lättläst svenska och tio teckentolkade filmer. Det går att få all text på webbplatsen uppläst via tjänsten talande webb. På webbplatsen finns idag ett 40-tal formulär som allmänheten kan nå och fylla i, exempelvis för registerutdrag. Sedan den förra lägesbedömningen har formulären tillgänglighetsgranskats, och en förbättrad formulärstandard har tagits fram. Under 2015 kommer samtliga formulär på webbplatsen att göras om enligt den nya standarden.

11 11 Från och med 2014 används Siteimprove, ett verktyg för webbplatsunderhåll, för att identifiera olika tillgänglighetsproblem på polisen.se. Webbplatsen, som till stora delar är byggd 2007, skulle dock behöva en mer genomgripande utveckling för att kunna leva upp till dagens högre krav på tillgänglighet. Detta arbete planeras ske under På polisen.se finns även informationsmaterial om brott i nära relationer på lättläst svenska, arabiska, engelska, polska, somaliska och spanska på polisen.se. Sedan den förra lägesbedömningen har polisen tagit fram ett standardsortiment och riktlinjer för exteriöra skyltar (exempelvis skyltar för öppettider), samt upphandlat en leverantör. De nya skyltarna följer kraven för tillgänglighet. I riktlinjerna framgår att den som tar fram andra typer av skyltar (t.ex. interiöra) ska följa rådande rekommendationer för tillgänglighet, inklusive ISOstandarder. Tillgänglighetsarbete bedrivs också på Polismuseet 6, där såväl den fysiska miljön som verksamhet och information anpassas för personer med olika funktionsnedsättningar. Exempelvis har lokalerna anpassats så att personer med fysiska funktionsnedsättningar ska kunna besöka museet, och här finns tillgängliga skyltar och pictogram 7. Museets visningar anpassas vid behov till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller begränsade kunskaper i svenska (exempelvis SFI-studerande). Alla publika texter skrivs på lättläst svenska. Det gäller såväl texter i utställningar, som i informationsmaterial och på webbplatsen. När det gäller webbplatsen kan även nämnas att det finns en tillgänglighetsanpassad webbutställning om brott i nära relationer. Under 2014 har texter i utställningarna även översatts till lättläst engelska. Museet genomför dessutom löpande tillgänglighetsronder. Till dessa bjuds även personer med olika funktionsnedsättningar in för att utvärdera graden av tillgänglighet. I övrigt har polisens kontaktytor förbättrats något genom fortsatt utveckling av sociala medier. Ökad närvaro i sociala medier innebär ökade möjligheter för allmänheten att kommunicera med polisen direkt, både nationellt och lokalt, genom en större variation av kontaktkanaler. I dagsläget har polisen 116 officiella Facebooksidor, 54 konton på Twitter och 3 konton på Instagram 8. Polisen finns även på Youtube. I nuläget är ungefär hälften av polisens filmer textade. Ambitionen är dock att alla filmer som tas fram ska textas. Några förbättringar av polisens tjänster och kontaktytor har åstadkommits sedan den förra lägesbedömningen, men utveckling av webbplatsen och e- tjänster utgör fortfarande förbättringsområden. Indikator 3.2 bedöms sammantaget, trots ovan beskrivna insatser, vara oförändrad, jämfört med den förra 6 Polismuseet i Stockholm är en del av polisens kommunikationsavdelning. Museet har cirka besökare och fler än 700 visningar per år, varav 300 är för skolklasser. 7 Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva, 8 Instagramkonton har upprättats i syfte att i första hand nå barn och ungdomar.

12 12 lägesbedömningen. Nuläget bedöms därför motsvara siffran fyra på den sjugradiga skalan. Bedömningen utgår från följande kvalitetsparametrar: Grad av tillgänglighet/synlighet (i vilken utsträckning informationen är lätt att hitta och få tillgång till) Grad av användarvänlighet (i vilken utsträckning informationen är enkel att tillämpa) Grad av mångfald av tjänster (variationen i utbudet av tjänster) I bedömningen har följande tjänster bildat underlag: Handbok nationell telefonist Handbok för Polisens kontaktcenter Polisens nummer (talstyrd tjänst för information om rutinfrågor, Polisens öppettider m.m. samt tillgång till texttelefoni) Larmnumret 112 (tillgång till texttelefoni samt sms-kontakt) Funktionen lättläst på polisen.se (omfattar ca 60 sidor) Lyssnar-funktion på polisen.se (omfattar 100 procent av webben) Mobil version av polisens webbplats, mobil.polisen.se Teckentolkade filmer på polisen.se (10 st.) Teckentolkade filmer på Youtube (13 st.) Lättlästa texter och lyssnar-funktion på polismuseet.se Tillgänglighetsanpassad webbutställning om brott i nära relationer polismuseet.se/hemljuvahem E-tjänster (elektronisk anmälan av stöld, förlust och kontokortsbedrägerier, elektronisk ansökan till polisutbildningen, möjlighet att boka tid för att ansöka om pass/id-handling, möjlighet till nedladdning av blanketter, möjlighet att ta kontakt med polisen via e-post, avisering om pass/nationell idhandling via e-post eller sms) Sociala medier som Facebook, Twitter, Youtube och Instagram. Grafisk manual för polisen (riktlinjer för skyltning sidan 61-67)

Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål inom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016

Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål inom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 PM 1 (15) Datum 2015-03-10 Diarienr (åberopas) A048.665/2015 Emma Ravald Strategigruppen HR-avdelningen Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Rättsväsendet Fakta i korthet

Rättsväsendet Fakta i korthet Polisen fick veta att jag har nedsatt hörsel när de ville ringa mig, så de sms:ar direkt istället, ibland via textförmedling och ibland via e-post. Kommunikationen fungerar utmärkt, men det är avgörande

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KKKs 2015- Tjänsteskrivelse 2015-06-01 1 (8) Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-507 Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Sida 1 av 7 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Delredovisning: Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Vårt uppdrag SFS 2011:130

Vårt uppdrag SFS 2011:130 Vårt uppdrag Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Om mig 50% på Edelegationen. Ansvarar för psi och vägledningen för webbutveckling 50%

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Thomas Ahlstrand, samordnare NPF, SPSM Innehåll Information om SPSM samt den särskilda

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 2 (7) Förord Riktlinjerna för översättningar syftar till att alla som tillhör den svenska socialförsäkringen ska förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2011-2012

Tillgänglighetsplan 2011-2012 UFV 2010/1548 Tillgänglighetsplan 2011-2012 avseende tillgänglighet för och bemötande av personer med funktionshinder Fastställd av Rektor 2011-01-25 1 2011-01-25 UFV 2010/1548 Innehållsförteckning Uppsala

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer