Fördjupad redovisning av regeringsuppdraget för En strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad redovisning av regeringsuppdraget för En strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011-2016"

Transkript

1 Bilaga 1 1 (12) Datum Diarienr (åberopas) Saknr A / Polismyndigheten HR-avdelningen Emma Ravald Regeringen Justitiedepartementet Stockholm Fördjupad redovisning av regeringsuppdraget för En strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken Nedan följer en fördjupad redovisning av Polismyndighetens lägesanalys i förhållande till de delmål som tilldelats Polismyndigheten för regeringens strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Under respektive värderingsskala listas de kvalitetsparametrar som har beaktats vid bedömningen, liksom de data som analyserats och värderats. Analyserad och värderad data utgörs av kurser, webbsidor, tjänster m.m. Ytterligare underlag, i form av en enkät om polisens utbildningar, finns i bilaga 2. Definition Med funktionsnedsättning avses nedsättning av psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller övergående natur. Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer och i demokratiska processer. Det handlar främst om bristande tillgänglighet i omgivningen.

2 2 Delmål 1: Polisens utbildningsinsatser kring förutsättningar och behov hos personer med funktionsnedsättning ska stärkas Indikator 1.1. På vilket sätt omhändertar polisutbildningen kunskap om olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Kommentar till 2015 års bedömning i förhållande till 2014 På polisprogrammet behandlas funktionsnedsättningar ur olika perspektiv och kopplat till flera delar av polisens uppdrag och arbetsuppgifter, så som ordning och trygghet, brott i nära relation, samt förhörsmetodik. Polismyndigheten gör den sammanvägda bedömningen att utbildningen, sett till helheten, behandlar kunskap om funktionsnedsättningar med systematik, anpassat till polisutbildningens innehåll och syfte samt med professionsanpassning. [1] Polisprogrammet genomförs vid fyra olika utbildningsorter. Innehållet i utbildningen varierar något mellan utbildningsorterna, men kunskap om funktionsnedsättningar bedöms i stort behandlas enhetligt, utifrån att kunskaperna kopplas till: Polisens uppdrag och roll, mänskliga rättigheter och yrkesetik, kommunikation och bemötande av brottsoffer, unga lagöverträdare, utredning och förhör, brott i nära relation Vid samtliga utbildningsorter utgör kunskap om funktionsnedsättningar en del av kursinnehållet, litteratur och lärandemål som examineras. Sedan förra lägesbedömningen har arbetet för delmål 1 utgått från de framförda synpunkter som Myndigheten för delaktighet framfört om behov av att skapa enhetlighet och systematik. Utbildningsorterna har under året haft uppdraget att ta tillvara synpunkterna och göra förbättringar utifrån de framtagna kvalitetetsparametrarna. Bedömningen är att relevanta aspekter av funktionsnedsättningar behandlas inom definierade områden vid samtliga utbildningsorter. Det kan i viss mån gå att utveckla utbildningen genom relevanta föreläs- [1] Med professionsanpassning menas att innehållet tydligt kopplas till polisens uppdrag och roll.

3 3 ningar och kurslitteratur inom det nuvarande upplägg. Nuläget motsvarar siffran fem på den sjugradiga skalan. Bedömningen utgår från följande kvalitetsparametrar: Grad av systematik (dokumentation, kontinuitet, enhetlighet för kurserna oberoende av utbildningsort) Förekomst av krav (kunskapsmål, validering genom examination) Grad av aktualitet (aktuell kunskap och uppdaterad begreppsanvändning) Grad av generalisering (känslighet för olika slag av funktionsnedsättningar och variabler som kön och ålder) Grad av professionsanpassning (om kunskapen tydligt sätts i samband med polisens uppdrag och arbetsuppgifter) I bedömningen har följande kurser vid Polisprogrammet bildat underlag: Ordning och trygghet (eller motsvarande kurser, till exempel Polisiärt arbete eller Polisiära grunder, Ungdomar och Social utsatthet och psykisk ohälsa) Brott i nära relation (eller motsvarande kurser) Förhörsmetodik (eller motsvarande kurser där förhörsmetodik ingår, till exempel Ungdomar, Social utsatthet och psykisk ohälsa och Brott i nära relation) Indikator 1.2. På vilket sätt omhändertar vidareutbildningar kunskap om olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Kommentar till 2015 års bedömning i förhållande till 2014 Även inom polisens centrala vidareutbildningar behandlas perspektiv kopplade till funktionsnedsättningar och funktionshinder. Arbetet har bedrivits på samma sätt under 2014 som föregående år. Det innebär att perspektiven tagits upp återkommande i flera vidareutbildningar, genom olika lärandeaktiviteter, såsom seminarier och föreläsningar. I samtliga av de utbildningar som är i fokus för arbetet med denna indikator baseras innehållet på aktuell forskning. Kunskapen om funktionsnedsättningar tas upp systematiskt, anpassat till utbildningens innehåll och syfte samt med professionsanpassning, d.v.s. med tydlig koppling till polisens uppdrag och arbetsuppgifter. Funktionsnedsättningar berörs antingen som en del av kursernas lärandemål som examineras eller som en del av kursinnehållet.

4 4 Polisen arbetar för närvarande med att skapa en ny struktur för fort- och vidareutbildningar. Det är ett långsiktigt arbete som kräver omfattande utveckling. Ett viktigt perspektiv är att säkerställa progression och fördjupning av kunskap. Det innebär att studenterna eller kursdeltagarna ges möjlighet att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som de förvärvat mellan grund- och fort- och vidareutbildningsnivå, liksom inom respektive nivå. Kunskap om funktionshinderperspektivet kommer att införlivas i den nya strukturen. I arbetet med att skapa en ny struktur ingår även utveckling av innehåll, mål och examinationer. Polismyndigheten gör bedömningen att nuläget vad gäller indikator 1.2. är oförändrat jämfört med föregående år, och att det motsvarar siffran fem på den sjugradiga skalan. Bedömningen utgår från följande kvalitetsparametrar: Grad av systematik (dokumentation, kontinuitet, enhetlig utbildning oberoende av utbildningssort). Förekomst av krav (kunskapsmål, validering genom examination) Grad av aktualitet (aktuell kunskap och uppdaterad begreppsanvändning) Grad av generalisering (känslighet för olika slag av funktionsnedsättningar och variabler som kön och ålder) Grad av professionsanpassning (huruvida kunskapen tydligt sätts i samband med polisens uppdrag och arbetsuppgifter) I bedömningen har följande vidareutbildningar bildat underlag: Utbildning för ungdomsbrottsutredare Brott mot barn och ungdomar. Steg 1 - Utredningsmetodik Brott mot barn och ungdomar. Steg 2 - Intervju- och förhörsmetodik Brott mot barn och ungdomar. Steg 3 - Förhörsmetodik Fördjupad utbildning av brott mot kvinnor och närstående Lokalt personsäkerhetsarbete Riskanalys vid individnivå Kvalificerad brottsofferkompetens

5 5 Delmål 2: Polisens interna information om förutsättningar och behov hos personer med funktionsnedsättning ska förbättras. Indikator 2.1. Hur tillfredsställande är spridningen av internt riktad information om vilka tjänster polisen tillhandahåller för att undanröja funktionshinder som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Kommentar till 2015 års bedömning i förhållande till 2014 års bedömning Sedan den förra lägesbedömningen har vissa förbättringar gjorts för att internt sprida information om vilka tjänster polisen erbjuder för att undanröja funktionshinder. Under 2014 skapade polisen ett nytt intranät, som lanserades i samband med myndighetssammanslagningen den 1 januari. Det nya intranätet följer rådande riktlinjer för tillgänglighet 1 och är lättare att använda än det tidigare. Bland annat finns goda möjligheter att använda bild, film och infografik som komplement till text. Information om olika ämnen är lättare att hitta och tillgodogöra sig. Exempelvis är sökfunktionen avsevärt förbättrad och medarbetarna kan följa taggar för att löpande få aviseringar när något nytt publicerats i olika ämnen. För tillgänglighetsfrågor finns för närvarande taggarna #tillgänglighet, #funktionsnedsättning och #likabehandling. Den fasta informationen om tillgänglighet och funktionsnedsättningar på det nya intranätet har fått ett mer konkret och handlingsinriktat innehåll än tidigare. Syftet är bland annat att höja kunskapsnivån bland polisanställda om hur polisens tillgänglighet ser ut vad gäller olika tjänster och kontaktvägar, såväl för medarbetare som för allmänheten. På sidorna ges även konkreta råd för att öka tillgängligheten utifrån olika situationer och för olika yrkesroller inom polisen. 2 Sidorna är fortfarande under uppbyggnad och fler kommer att tillkomma. 1 Web Content Accessibility Guidelines, WCAG Informationen är inspirerad av Myndigheten för delaktighet, Infoteket om funktionshinder, Landstinget i Uppsala län, Polisens handbok för information till brottsoffer, Domstolsverkets e-utbildning Domstolen är till för alla, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vårdguiden, Stockholms stads webbsidor om funktionsnedsättningar, m.fl.

6 6 Eftersom det nya och gamla intranätet används parallellt under några månader kring årsskiftet är statistiken svårtydd. Statistik från det tidigare intranätets sidor om tillgänglighet visar dock att besökarna inriktat sig på två områden: konkreta exempel för bemötande och styrande dokument inom området. 3 Utöver att det nya intranätet ska vara mer relevant och lättanvänt är ambitionen att det ska ha större räckvidd. På sikt ska det exempelvis vara tillgängligt via mobiltelefon. För att säkerställa att den information som publiceras på polisens webbplatser möter kraven på tillgänglighet har även ett par andra åtgärder genomförts sedan förra lägesbedömingen. Polisens interna nyhetsbrev Webbinfo, som når nästan 200 kommunikatörer inom polisen, innehöll under 2014 återkommande tips för tillgänglighet. 4 Vi har även tagit fram en lathund för hur man ökar tillgängligheten på webbplatser. Sammantaget bedöms att polisens information om tjänster och kontaktvägar är oförändrad vad gäller synlighet och tillgänglighet, sedan den förra lägesbedömningen. Informationen på det nya intranätet är visserligen lättare att hitta och har konkretiserats ytterligare. Så har skett bland annat genom att tydligare belysa funktionsförmåga kopplat till specifika situationer och med exempel på vad polisanställda bör tänka på för att funktionshinder inte ska uppstå i olika lägen. Intranätet har dock en begränsad räckvidd och få andra insatser har gjorts för att sprida information internt. Sammantaget bedöms därför indikator 2.1 vara oförändrad från föregående år, det vill säga siffran tre, på den sjugradiga bedömningsskalan. Bedömningen utgår från följande kvalitetsparametrar: Grad av tillgänglighet/synlighet (i vilken utsträckning informationen är lätt att hitta och få tillgång till) Grad av användarvänlighet (i vilken utsträckning informationen är enkel att tillämpa). Grad av konkretisering (i vilken utsträckning information behandlar olika konkreta behov och situationer, för att underlätta tillämpning) Grad av generalisering (känslighet för olika slag av funktionsnedsättningar) I bedömningen har följande data/kommunikationsverktyg bildat underlag: intrapolis.polisen.se (Polisens intranät t.o.m. 2014, 16 sidor) intrapolis.polisen.se (Polisens intranät fr.o.m sidor) Nyhetsbrevet Webbinfo Lathund för tillgänglighet på webben 3 Sidan Polisen är till för alla/om tillgänglighet hade 1162 unika besök fr.o.m. 1/3 t.o.m. 31/ Varannan vecka under 2014 skickades ett nytt tips ut om hur man ökar tillgänglighet på webben, i text, bild och film. Nyhetsbrevet innehåller även en länk till en plats på intranätet där samtliga tips finns, liksom policy och handböcker för webbpublicering.

7 7 Indikator 2.2. Hur tillfredsställande är spridningen av internt riktad information om innebörden av olika slags funktionsnedsättningar i förhållande till brott, utsatthet och arbetsmetoder? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Kommentar till 2015 års bedömning i förhållande till 2014 års bedömning Sedan den förra lägesbedömningen har ett fåtal förbättringar åstadkommits för att internt tillgängliggöra och sprida information om innebörden av olika slags funktionsnedsättningar i förhållande till brott, utsatthet och arbetsmetoder. Polisens nya intranät innehåller förbättrad information i syfte att öka polisanställdas kunskap om funktionsnedsättningar och vad som åligger polisen som myndighet, samt vilka krav och förväntningar som finns på polisens medarbetare och chefer. Informationssidorna beskriver även vilka förutsättningar människor med olika funktionsnedsättningar kan ha i olika situationer och ger konkreta råd, kopplat till mötet mellan polisen och allmänheten. Konceptet för det nya intranätet är att mycket information ska finnas i punktform för att den enskilde medarbetaren på ett enkelt sätt ska kunna använda den i praktiska situationer som t ex förhör. På intranätet finns även det stöd för medarbetare som tidigare tagits fram och spridits via olika kanaler. Detta stöd, Likabehandling och polisens uppdrag, förtydligar kopplingen mellan människors olika behov och förutsättningar, och polisens förmåga att uppnå sina verksamhetsmål. 5 Stödet framhåller särskilt vad olika förutsättningar, däribland funktionsnedsättningar, kan betyda för människors trygghet, säkerhet och möjlighet att tillvarata sina rättigheter något som har stark bäring på polisens uppdrag och verksamhet. På intranätet hittar medarbetarna dessutom annat arbetsstödjande material som tar upp olika slags funktionsnedsättningar i förhållande till brott, utsatthet och arbetsmetoder. Exempelvis handböckerna Information till brottsoffer och Brott i nära relation. Sammantaget bedöms att synlighet och tillgänglighet till information om innebörden av olika slags funktionsnedsättningar i förhållande till brott, utsatthet och arbetsmetoder, är oförändrad. Det finns även fortsättningsvis utrymme för 5 Likabehandling och Polisens uppdrag är ett komplement till det nationella styrdokumentet Polisens plan för likabehandling

8 8 förbättringar. Inte minst när det gäller att underlätta kopplingen till polisens uppdrag och arbetsuppgifter, för att på så sätt göra kunskapen så tillämpbar som möjligt. Det sistnämnda ses som en förutsättning för att åstadkomma reell utveckling. Indikator 2.2 bedöms vara oförändrad jämfört med föregående år, motsvarande siffran fyra på den sjugradiga bedömningsskalan. Bedömningen utgår från följande kvalitetsparametrar: Grad av tillgänglighet/synlighet (i vilken utsträckning informationen är lätt att hitta och få tillgång till) Grad av användarvänlighet (i vilken utsträckning informationen är enkel att tillämpa). Grad av konkretisering (i vilken utsträckning information behandlar olika konkreta behov och situationer, för att underlätta tillämpning) Grad av generalisering (känslighet för olika slag av funktionsnedsättningar) Grad av professionsanpassning (koppling till polisens uppdrag, arbetsuppgifter och arbetsmetodik) I bedömningen har följande data/kommunikationsverktyg bildat underlag: intrapolis.polisen.se (Polisens intranät t.o.m. 2014, 16 sidor) intrapolis.polisen.se (Polisens intranät fr.o.m. 2015, 9 sidor) Metodstöd (1 dokument) Likabehandling och Polisens uppdrag (dialogstöd) Handbok för information till brottsoffer Handbok för brott i nära relationer Delmål 3: Insatser för att öka möjligheten att kommunicera med polisen och ta del av information och tjänster Indikator 3.1. Hur tillfredsställande är spridningen av externt riktad information om möjligheter att anpassa tjänster, kontakt och information för personer med olika behov och förutsättningar, som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande

9 9 Kommentar till 2015 års bedömning i förhållande till 2014 års bedömning Det är främst via webbplatsen polisen.se som vi sprider extern information om möjligheter att anpassa tjänster, kontakt och information för personer med olika behov och förutsättningar, som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar. På polisen.se finns även information om brott i nära relationer som gjorts tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Det handlar bland annat om pedagogiskt material i form av film, bildspel och förslag på lektionsupplägg att använda i särskolan och gruppboenden. Under 2014 har inga övriga insatser gjorts för att öka den externa informationsspridningen om möjligheter att anpassa tjänster, kontakt och information för personer med olika behov och förutsättningar, som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar. Mot bakgrund av detta bedöms indikator 3.1 vara oförändrad jämfört med den förra lägesbedömningen. Nuläget bedöms därför motsvara siffran två, på den sjugradiga skalan. Bedömningen utgår från följande kvalitetsparametrar: Grad av tillgänglighet/synlighet (i vilken utsträckning informationen är lätt att hitta och få tillgång till) Grad av användarvänlighet (i vilken utsträckning informationen är enkel att tillämpa). Grad av konkretisering (i vilken utsträckning information behandlar olika konkreta behov och situationer, för att underlätta tillämpning) I bedömningen har följande kommunikationsverktyg bildat underlag: polisen.se (2 sidor) polisen.se/pressrum/brott-i-nara-relationer/pedagogisktmaterial/funktionsnedsattning/(1 sida, 3 filmer, 1 bildspel)

10 10 Indikator 3.2. Hur utvecklade är polisens tjänster avseende behov och förutsättningar som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Kommentar till 2015 års bedömning i förhållande till 2014 års bedömning Samtal som inkommer till polisens nummer för icke-akuta ärenden hanteras av antingen Polisens kontaktcenter (PKC) eller telefonistfunktion. Polisens telefonistfunktion, som sedan slutet av 2013 är samlokaliserad till tre växelorter, fortsatte under 2014 att sträva mot ökad nationell likvärdig kvalitet vad gäller tillgänglighet, bemötande och utförande i samtalshanteringen. Genom att det finns en enhetlig handbok för telefonister säkerställs en likvärdig hantering. Handboken uppdateras löpande med synpunkter från telefonistpersonalen. Även Polisens kontaktcenter (PKC) har en nationell handbok för att säkerställa enhetligt utförande. Under 2014 genomfördes en rad åtgärder för att öka tillgängligheten till PKC genom främst kortare svarstider. Bland annat har en uppringningsmöjlighet införts, i de fall det är telefonkö. Detta förbättrar tillgängligheten för inringande. I juni 2014 infördes en ny talsvarslösning på , vilket innebar att tidigare knappval ersattes med en s.k. fritt tal -funktion. Detta innebär att inringande slipper göra knappval, vilket tidigare ledde till att en stor mängd av inkommande samtal hamnade hos fel mottagare. Även många informationsfraser har införts för rutinärenden. Detta innebär att inringande slipper vänta i telefonköer och får nu i stället svar på sina frågor direkt. Att slippa knapptryckningar och få svar på ett flertal rutinfrågor genom att få dessa upplästa över telefon kan särskilt vara en fördel för personer med synskador. Polisens webbplats, polisen.se, har ungefär besök per dag. Här finns närmare 60 sidor med information på lättläst svenska och tio teckentolkade filmer. Det går att få all text på webbplatsen uppläst via tjänsten talande webb. På webbplatsen finns idag ett 40-tal formulär som allmänheten kan nå och fylla i, exempelvis för registerutdrag. Sedan den förra lägesbedömningen har formulären tillgänglighetsgranskats, och en förbättrad formulärstandard har tagits fram. Under 2015 kommer samtliga formulär på webbplatsen att göras om enligt den nya standarden.

11 11 Från och med 2014 används Siteimprove, ett verktyg för webbplatsunderhåll, för att identifiera olika tillgänglighetsproblem på polisen.se. Webbplatsen, som till stora delar är byggd 2007, skulle dock behöva en mer genomgripande utveckling för att kunna leva upp till dagens högre krav på tillgänglighet. Detta arbete planeras ske under På polisen.se finns även informationsmaterial om brott i nära relationer på lättläst svenska, arabiska, engelska, polska, somaliska och spanska på polisen.se. Sedan den förra lägesbedömningen har polisen tagit fram ett standardsortiment och riktlinjer för exteriöra skyltar (exempelvis skyltar för öppettider), samt upphandlat en leverantör. De nya skyltarna följer kraven för tillgänglighet. I riktlinjerna framgår att den som tar fram andra typer av skyltar (t.ex. interiöra) ska följa rådande rekommendationer för tillgänglighet, inklusive ISOstandarder. Tillgänglighetsarbete bedrivs också på Polismuseet 6, där såväl den fysiska miljön som verksamhet och information anpassas för personer med olika funktionsnedsättningar. Exempelvis har lokalerna anpassats så att personer med fysiska funktionsnedsättningar ska kunna besöka museet, och här finns tillgängliga skyltar och pictogram 7. Museets visningar anpassas vid behov till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller begränsade kunskaper i svenska (exempelvis SFI-studerande). Alla publika texter skrivs på lättläst svenska. Det gäller såväl texter i utställningar, som i informationsmaterial och på webbplatsen. När det gäller webbplatsen kan även nämnas att det finns en tillgänglighetsanpassad webbutställning om brott i nära relationer. Under 2014 har texter i utställningarna även översatts till lättläst engelska. Museet genomför dessutom löpande tillgänglighetsronder. Till dessa bjuds även personer med olika funktionsnedsättningar in för att utvärdera graden av tillgänglighet. I övrigt har polisens kontaktytor förbättrats något genom fortsatt utveckling av sociala medier. Ökad närvaro i sociala medier innebär ökade möjligheter för allmänheten att kommunicera med polisen direkt, både nationellt och lokalt, genom en större variation av kontaktkanaler. I dagsläget har polisen 116 officiella Facebooksidor, 54 konton på Twitter och 3 konton på Instagram 8. Polisen finns även på Youtube. I nuläget är ungefär hälften av polisens filmer textade. Ambitionen är dock att alla filmer som tas fram ska textas. Några förbättringar av polisens tjänster och kontaktytor har åstadkommits sedan den förra lägesbedömningen, men utveckling av webbplatsen och e- tjänster utgör fortfarande förbättringsområden. Indikator 3.2 bedöms sammantaget, trots ovan beskrivna insatser, vara oförändrad, jämfört med den förra 6 Polismuseet i Stockholm är en del av polisens kommunikationsavdelning. Museet har cirka besökare och fler än 700 visningar per år, varav 300 är för skolklasser. 7 Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva, 8 Instagramkonton har upprättats i syfte att i första hand nå barn och ungdomar.

12 12 lägesbedömningen. Nuläget bedöms därför motsvara siffran fyra på den sjugradiga skalan. Bedömningen utgår från följande kvalitetsparametrar: Grad av tillgänglighet/synlighet (i vilken utsträckning informationen är lätt att hitta och få tillgång till) Grad av användarvänlighet (i vilken utsträckning informationen är enkel att tillämpa) Grad av mångfald av tjänster (variationen i utbudet av tjänster) I bedömningen har följande tjänster bildat underlag: Handbok nationell telefonist Handbok för Polisens kontaktcenter Polisens nummer (talstyrd tjänst för information om rutinfrågor, Polisens öppettider m.m. samt tillgång till texttelefoni) Larmnumret 112 (tillgång till texttelefoni samt sms-kontakt) Funktionen lättläst på polisen.se (omfattar ca 60 sidor) Lyssnar-funktion på polisen.se (omfattar 100 procent av webben) Mobil version av polisens webbplats, mobil.polisen.se Teckentolkade filmer på polisen.se (10 st.) Teckentolkade filmer på Youtube (13 st.) Lättlästa texter och lyssnar-funktion på polismuseet.se Tillgänglighetsanpassad webbutställning om brott i nära relationer polismuseet.se/hemljuvahem E-tjänster (elektronisk anmälan av stöld, förlust och kontokortsbedrägerier, elektronisk ansökan till polisutbildningen, möjlighet att boka tid för att ansöka om pass/id-handling, möjlighet till nedladdning av blanketter, möjlighet att ta kontakt med polisen via e-post, avisering om pass/nationell idhandling via e-post eller sms) Sociala medier som Facebook, Twitter, Youtube och Instagram. Grafisk manual för polisen (riktlinjer för skyltning sidan 61-67)

Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål inom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016

Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål inom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 PM 1 (15) Datum 2015-03-10 Diarienr (åberopas) A048.665/2015 Emma Ravald Strategigruppen HR-avdelningen Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål

Läs mer

Slutredovisning av Polismyndighetens regeringsuppdrag avseende delmål för En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken

Slutredovisning av Polismyndighetens regeringsuppdrag avseende delmål för En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken PM 1 (23) Datum 2016-03-09 Diarienr (åberopas) A075.608/2016 Emma Ravald Christer Degsell HR-avdelningen Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Slutredovisning av Polismyndighetens regeringsuppdrag

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

Tillgänglig och anpassad information inom landstinget. Carin Bergman, kommunikatör

Tillgänglig och anpassad information inom landstinget. Carin Bergman, kommunikatör Tillgänglig och anpassad information inom landstinget 20151029 Carin Bergman, kommunikatör Agenda Vad menar vi med tillgänglig respektive anpassad information? Hur jobbar vi med tillgänglig och anpassad

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy Stockholm Pride

Alkohol- och drogpolicy Stockholm Pride Alkohol- och drogpolicy Stockholm Pride Antagen av Stockholm Prides styrelse 28 januari 2017 Inledning Stockholm Pride har ett socialt ansvar, ett ansvar för att alla ska känna sig välkomna och trygga.

Läs mer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Rikspolisstyrelsen 2013-08-23 RAPPORT 2 (6) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UPPDRAGET... 3 2.1 Uppdragets genomförande... 3 3 GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 1(8) Antagen Kommunfullmäktige 2014-03-03, 13 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 2 1 Innehåll 1.1 Sammanfattning... 3 2 Policy 2.1 Grafisk profil...

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT STÖD TILL STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DNR MIUN 2015/908 Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Nils Wikström/Ulf Andersson

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA Åtgärder för en ökad tillgänglighet är nödvändigt för några få, bra för de flesta och bekvämt för alla. I Sigtuna arbetar vi för att skapa en kommun för alla. Läs mer

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla Tillsamman gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla Tillsamman gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla Tillsamman gör vi det möjligt Margareta Bergknut margareta.bergknut@spsm.se 010-4735066 Tre Skolmyndigheter Vem gör vad? 3 Skolmyndigheter Skolverket styrande, stödjande

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Rättsväsendet Fakta i korthet

Rättsväsendet Fakta i korthet Polisen fick veta att jag har nedsatt hörsel när de ville ringa mig, så de sms:ar direkt istället, ibland via textförmedling och ibland via e-post. Kommunikationen fungerar utmärkt, men det är avgörande

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning, 7,5 hp

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning, 7,5 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete GR (B), Socialt arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning, 7,5 hp Social Work Ba (B), Social work with persons with mental disabilities, 7,5 Credits Allmänna

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Hermods Vuxenutbildning i Stockholmsregionens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hermods Vuxenutbildning i Stockholmsregionens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hermods Vuxenutbildning i Stockholmsregionens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasial vuxenutbildning Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Fo ra ldrarnas syn pa fo rskolverksamheten

Fo ra ldrarnas syn pa fo rskolverksamheten Fo ra ldrarnas syn pa fo rskolverksamheten I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning till föräldrar som har barn i förskolan i Eslövs kommun. Enkäten går ut till de förskolor där kommunen

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Om mig 50% på Edelegationen. Ansvarar för psi och vägledningen för webbutveckling 50%

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KKKs 2015- Tjänsteskrivelse 2015-06-01 1 (8) Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-507 Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Rekommendation /kommentar. Detta krav gäller endast delårsöppen turistbyrå och behöver inte signeras av helårsöppen turistbyrå.

Rekommendation /kommentar. Detta krav gäller endast delårsöppen turistbyrå och behöver inte signeras av helårsöppen turistbyrå. Sammanställning av auktorisationskrav och rekommendationer auktorisation 2015 1. MEDARBETARE 1.1 Utbildning Tillsvidareanställda (fast anställda) medarbetare på turistbyrån har en utbildning som minst

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum 1 (7) Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 Riktlinjer för service och tillgänglighet Inledning Eskilstuna kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten.

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten. Diagnos och delaktighet Använd 1177.se i mötet med patienten. Använd 1177.se i mötet med patienten Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna förstå informationen, vara

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben

Verksamhetsplan Kommunikationsstaben KULTURFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATIONSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTAND E SID 1 (7) 2012-04-11 Handläggare: Anna Klynning Telefon: 08-508 31919 Till Kulturnämnden Inledning Under 2012 kommer kommunikaitonsstaben arbeta

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper

Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 1 (8) Kommunikationsplan för nytt regeringsuppdrag med sociala insatsgrupper Christina Kiernan A001.937/2013 2 (8) 1 INLEDNING...3 1.1 Syfte med kommunikationsplanen...3

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Vårt uppdrag SFS 2011:130

Vårt uppdrag SFS 2011:130 Vårt uppdrag Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Digital kundservice i Sverige Rapport 2016

Digital kundservice i Sverige Rapport 2016 Digital kundservice i Sverige Rapport 2016 Sammanfattning Vi har fått svar från 100 svenska företag och organisationer. Den genomsnittliga kundserviceorganisationen har idag 4 digitala kontaktvägar. E-post

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Universitetsadministrationen Dnr SLU ua 10-1042/09 Personalenheten 2009-05-25 Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Den övergripande inriktningen för SLU:s Lika villkorsarbete finns

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Högskolan Väst. Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017

Högskolan Väst. Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017 Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord:

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord: Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg Nya ord: Funktionsnedsättningar Underordnad term: Hörselskador Underordnad term: Inlärningssvårigheter Underordnad term: Synskador Underordnad

Läs mer