Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål inom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål inom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016"

Transkript

1 PM 1 (15) Datum Diarienr (åberopas) A /2015 Emma Ravald Strategigruppen HR-avdelningen Regeringen Justitiedepartementet Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag avseende delmål inom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken (2 bilagor)

2 2 Innehåll 1. Uppdraget Sammanfattning av redovisningen Redovisningens disposition Bakgrund... 3 Polisens organisation... 3 Polisens utbildningssystem... 4 Polisens strategi för funktionshinderpolitiken Polismyndighetens ställningstaganden och upplägg av arbetet för att uppfylla delmålen Polismyndighetens delmål och resultatindikatorer... 6 Polismyndighetens delmål... 6 Indikatorer för tydlig riktning i arbetet... 6 Bedömningsskalor... 7 Kvalitetsparametrar vid bedömning Polismyndighetens lägesbedömning Delmål 1: Polisens utbildningsinsatser... 9 Delmål 2: Polisens interna information Delmål 3: Insatser för att öka möjligheten att kommunicera med Polisen och ta del av information och tjänster Förväntade effekter för polisens verksamhet Förväntade effekter vid slutredovisning av regeringsuppdraget Utbildningsverksamheten Intern information Polisens kontakt med allmänheten Förväntade effekter på lång sikt Samråd, dialog och övriga initiativ Samråd Dialog med andra strategiska myndigheter Övriga initiativ som bidrar till inriktningsmål för funktionshinderpolitiken... 14

3 3 1. Uppdraget Regeringen har uppdragit åt Polismyndigheten 1 att årligen, från 2012 till 2016, redovisa sitt arbete med de delmål som regeringen fastställt inom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken (S2011/8810/FST). 2. Sammanfattning av redovisningen Redovisningen av lägesbedömningen för 2015 utgår från samma resultatindikatorer och kvalitetsparametrar som tidigare redovisningar. Bedömningar görs genom en självskattning på en sjugradig skala. För 2015 har indikatorn som rör polisutbildningen flyttat fram ett steg, från fyra till fem. Motiveringen till det är att enhetligheten och systematiken för hur funktionshinderperspektivet omhändertas har ökat. Indikatorer som kvarstår på samma nivå som tidigare rör funktionshindersperspektivet i vidareutbildning och i intern information möjligheter att kommunicera med Polisen och ta del av Polisens information och tjänster för personer med funktionsnedsättningar. Ett kontinuerligt arbete inom områdena för indikatorerna har bedrivits under året, t ex när vi utvecklat det nya intranätet och metodstöd för hur vi ska ta hand om brottsoffer. Vårt samråd med funktionshinderorganisationerna har fortsatt. 3. Redovisningens disposition Efter en inledande bakgrundsbeskrivning där förutsättningar av betydelse för Polismyndighetens (polisens) del i genomförandet av funktionshinderpolitiken beskrivs, presenteras följande avsnitt: - Polismyndighetens delmål och resultatindikatorer - Polismyndighetens lägesbedömning Förväntade effekter för polisens verksamhet - Samråd, dialog och övriga initiativ 4. Bakgrund Detta avsnitt innehåller, i likhet med föregående års rapportering, en beskrivning av polisens organisation och utbildningssystem. Här redovisas även Polismyndighetens ställningstaganden och utgångspunkter i arbetet med delmålen. Polisens organisation Den 1 januari 2015 bildades Polismyndigheten, vilket är en sammanslagning av de tidigare 21 självständiga lokala polismyndigheterna. Polismyndigheten är uppdelad i sju geografiska regioner. I samband med förändringen inlemma- 1 Rikspolisstyrelsen (RPS) var den myndighet som tidigare hade uppdraget. I texten används såväl Polismyndigheten som RPS, men dessa ska ses som synonyma med varandra idag.

4 4 des Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) i organisationen och bytte namn till Nationellt forensiskt centrum. Den 1 januari 2015 bröts dessutom Säkerhetspolisen ut och blev en självständig myndighet. Sverige fick därmed två polismyndigheter: Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Uppdraget inom En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken samordnas av HR-avdelningen. Polisens utbildningssystem Polishögskolan ansvarar för grundutbildningen av poliser (Polisprogrammet) och för den centrala vidareutbildningen för polisanställda. Polisutbildningen regleras genom polisförordningen (2014:1 105) och förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Polisprogrammet genomförs som uppdragsutbildning på tre platser i Sverige; Södertörns högskola 2, Umeå Universitet och vid Linnéuniversitetet i Växjö. Sedan våren 2002 genomförs Polisprogrammet också på distans. Polisprogrammet Polisprogrammet omfattar fyra terminers heltidsstudier. Efter polisexamen följer sex månaders praktikutbildning i ett polisområde. Därefter kan den studerande söka anställning som polisassistent. Vidareutbildningar Inom Polisen genomförs ett 70-tal centrala fort- och vidareutbildningar. Utbildningarna ges främst vid Polishögskolan i Solna, Umeå universitet och Linnéuniversitetet i Växjö. Kursutbudet varierar stort och finns bland annat inom områdena brottsförebyggande arbete, trafik, taktik samt utredning och lagföring. Polisens strategi för funktionshinderpolitiken Den 14 januari 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft. 3 För polisen innebar det en viktig förändring i förutsättningarna för arbetet för funktionshinderpolitiken. I konventionen belyses rättskedjans roll i arbetet med mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, genom tillkomsten av ett antal artiklar som innebär åtaganden inom konventionsstaternas rättsväsenden. Detta innebär en mer explicit koppling än tidigare mellan Sveriges åtaganden och polisens verksamhet. Exempel på några av de artiklar i FN:s konvention, som har betydelse för polisens verksamhet, är artikel 12 Likhet inför lagen, artikel 13 Tillgång till rättssystemet, artikel 14 Frihet och personlig säkerhet, 2 Den första omgången studenter vid polisprogrammet vid Södertörns Högskola startade januari De studenter som har antagits till Polishögskolan i Solna kommer dock att gå hela sin utbildning där vilket innebär att avvecklingen kommer att ske successivt till och med Proposition 2008/2009:28. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006, och trädde i kraft i Sverige efter beslut av Riksdagen den 14 januari 2009.

5 5 artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, artikel 16 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp. Den 16 juni 2011 presenterade regeringen En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Målen från den tidigare nationella handlingsplanen ligger fast. 4 Inriktningen för arbetet är att även fortsättningsvis att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning att förebygga och bekämpa diskriminering att skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Polismyndighetens ställningstaganden och upplägg av arbetet för att uppfylla delmålen Polismyndighetens delmål och val av upplägg av arbetet har diskuterats mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer i den partssammansatta Centrala samverkans- och beredningsgruppen för arbetsmiljö och mångfaldsfrågor inom polisen. I Polismyndigheten behandlas frågorna i den nationella skyddskommittén. För att skapa struktur och hållbarhet i arbetet med regeringsuppdraget gjorde Rikspolisstyrelsen, innan årsskiftet, ett antal ställningstaganden som arbetet ska bygga på och bidra till, och som fortsatt gäller i Polismyndigheten: 1. utgå från Polisens uppgifter 2. verka för långsiktig hållbarhet genom att fokusera på strukturer 3. skapa integration genom bred intern delaktighet 4. arbeta utifrån olika tidsperspektiv för olika delar av utvecklingsarbetet. 1. Utgå från Polisens uppgifter Polisens uppgifter enligt polislagen (1984:387) har identifierats som en central utgångspunkt för när vi valt hur arbetet med delmålen ska läggas upp. Syftet med detta är att tydliggöra kopplingen mellan polisens verksamhet och delmålen för genomförande av funktionshinderpolitiken. Fokus är därför på utbildningar, informationsplattformar och kommunikationsverktyg med etablerad betydelse för Polisens uppdrag. 2. Verka för långsiktig hållbarhet genom att fokusera på strukturer Polisen har valt att koncentrera arbetet med delmålen till strukturerna inom polisorganisationen, vad gäller kompetensutveckling, intern information, samt kontaktytor och tjänster för allmänheten. Det innebär att åtgärderna i första hand ska syfta till utveckling inom ramen för den befintliga verksamhets- och organisationsstrukturen. Syftet med detta är att bidra till långsiktigt hållbar utveckling. 4 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken (S 2012:028), s. 4.

6 6 3. Skapa integration genom bred intern delaktighet Rätt kompetens ska ingå i genomförandet av uppdraget. Det är en förutsättning för ett kvalitativt utvecklingsarbete som integreras i linjeverksamheten. Det är annars alltför lätt att verksamhetsutveckling av detta slag byggs in i ett spår skiljt från övrig verksamhet. Hur omhändertagandet av uppdraget struktureras och hur ansvaret fördelas, bedömer Polismyndigheten som en särskilt viktig framgångsfaktor. 4. Olika tidsperspektiv för olika delar av utvecklingsarbetet De förändringar av verksamheten som regeringsuppdraget syftar till behöver planeras och genomföras med medvetenhet om vikten av olika tidsperspektiv. Vissa förändringar kan åstadkommas på kortare tid. Andra, som berör exempelvis kompetensutveckling, kräver ett längre förarbete. För att även utvecklingsarbete med ett längre tidsperspektiv ska kunna följas i de årliga delrapporteringarna, är det betydelsefullt att i uppföljningen även beskriva planerade utvecklingsinsatser, i relevanta fall. 5. Polismyndighetens delmål och resultatindikatorer Nedan återges de beslutade delmålen för Polismyndigheten samt de resultatindikatorer som utgör stommen i lägesbedömningen för 2015 års redovisning. Polismyndighetens delmål Delmål 1. Polisens utbildningsinsatser kring förutsättningarna och behov hos personer med funktionsnedsättning ska stärkas. Delmål 2. Polisens interna information om förutsättningarna och behov hos personer med funktionsnedsättningar ska förbättras. Delmål 3. Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med polisen och ta del av myndighetens information och tjänster ska öka. Indikatorer för tydlig riktning i arbetet Med utgångspunkt i delmålen identifierade Rikspolisstyrelsen, inför sin första redovisning den 15 mars 2012, ett antal resultatindikatorer. Det är med hjälp av dessa som nulägesbedömningar görs. Indikatorerna har visat sig vara ett viktigt verktyg för att vi ska kunna identifiera lämpliga utvecklingsområden och rätt kompetenser i arbetet för uppfyllelse av delmålen. Förutom att användas vid uppföljning och utvärdering är indikatorerna också framåtblickande eftersom de sammantaget ska leda arbetet i en tydlig riktning mot uppfyllelse av delmålen. Indikatorerna återkommer i planering och utvärdering under hela tidsperioden för regeringsuppdraget för att möjliggöra en jämförelse över tid.

7 7 Med utgångspunkt i resultatindikatorerna identifieras aktiviteter. Dessa aktiviteter är rörliga, såtillvida att de genomförs med olika tidsramar och anpassas efter verksamhetens förutsättningar och behov över tid. Delmål 1. Polisens utbildningsinsatser kring förutsättningarna och behov hos personer med funktionsnedsättning ska stärkas Indikator 1.1. På vilket sätt omhändertas i polisutbildningen kunskap om olika slags funktionsnedsättningar? Indikator 1.2. På vilket sätt omhändertas i vidareutbildningar kunskap om olika slags funktionsnedsättningar? Delmål 2. Polisens interna information om förutsättningarna och behov hos personer med funktionsnedsättningar ska förbättras. Indikator 2.1. Hur tillfredsställande är spridningen av intern riktad information om vilka tjänster polisen tillhandahåller för att undanröja funktionshinder som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar? Indikator 2.2. Hur tillfredsställande är spridningen av internt riktad information om innebörden av olika slags funktionsnedsättningar i förhållande till brott, utsatthet och arbetsmetoder? Delmål 3. Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med Polisen och ta del av myndighetens information och tjänster ska öka. Indikator 3.1. Hur tillfredsställande är spridningen av externt riktad information om möjligheter att anpassa tjänster, kontakt och information för personer med olika behov och förutsättningar, som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar? Indikator 3.2. Hur utvecklade är polisens tjänster avseende behov och förutsättningar som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar? Bedömningsskalor Polismyndighetens lägesbedömning är uppdelad efter nämnda resultatindikatorer. Varje indikator bedöms på en 7-gradig skala. Bedömningsskalorna gör inte anspråk på att ge en komplett bild av nuläge eller utveckling, men tjänar som hjälpmedel i arbetet med utvärdering. För att åskådliggöra jämförelsen över tid inkluderar detta års utvärdering även bedömningarna från 2012, 2013 respektive 2014.

8 8 Kvalitetsparametrar vid bedömning I utvecklingsarbete ställs höga krav på tydliga definitioner och utgångspunkter för vad som ska ligga till grund för bedömning av utvecklingen. I samband med Rikspolisstyrelsens första redovisning till regeringen 2012 identifierades ett antal parametrar som bedöms som ändamålsenliga och som fortsatt ska användas i val av insatser och vid värdering av arbetet i den årliga bedömningen. De kvalitetsparametrar som tillämpas är följande: - Grad av systematik (ska vara hög): Handlar om att lärandeaktiviteter bygger på dokumentation, kontinuitet och enhetlighet och oberoende av utbildningsort. Denna kvalitetsparameter tillämpas för delmål 1. - Förekomst av krav (ska vara återkommande): Handlar om att kunskap och lärande knyts till kunskapsmål och till validering genom examination. Denna kvalitetsparameter tillämpas för delmål 1. - Grad av aktualitet (ska vara hög): Handlar om huruvida utvecklingsinsatserna bygger på aktuell kunskap och aktuella begrepp. Denna kvalitetsparameter tillämpas för delmål 1 och 2. - Grad av professionsanpassning (ska vara hög): Handlar om huruvida utvecklingsinsatserna tydligt kopplas till Polisens uppdrag och polisanställdas arbetsuppgifter, arbetsmetodik och yrkesroll. Denna kvalitetsparameter tillämpas för delmål 1 och 2. - Grad av generalisering (ska vara låg): Handlar om i vilken utsträckning utvecklingsinsatserna har beaktat olika aspekter som ålder, kön, olika slag av funktionsnedsättningar m.m. Denna kvalitetsparameter tillämpas för delmål 1 och 2. - Grad av tillgänglighet/synlighet (ska vara hög): Handlar om huruvida information och tjänster är lätta att hitta och få tillgång till. Denna kvalitetsparameter tillämpas för delmål 2 och 3. - Grad av användarvänlighet (ska vara hög): Handlar om huruvida informationen eller tjänsten eller båda är enkel att tillämpa. Denna kvalitetsparameter tillämpas för delmål 2 och 3. - Grad av konkretisering (ska vara hög): Handlar om att information översätts till olika konkreta behov och situationer, för att underlätta tillämpning. Denna kvalitetsparameter tillämpas för delmål 2 och 3. - Grad av mångfald av tjänster (ska vara hög): Handlar om variationen i utbudet. Denna kvalitetsparameter tillämpas för delmål 3.

9 9 6. Polismyndighetens lägesbedömning 2015 I detta avsnitt redogör vi för nulägesbedömningen 2015, i förhållande till bedömningarna gjorda 2012, 2013 respektive Delmål 1: Polisens utbildningsinsatser Sedan förra lägesbedömningen har lärosätena för polisutbildningarna fått i uppdrag att skapa mer enhetlighet och systematik för att omhänderta kunskap om olika slags funktionsnedsättningar. En viss utveklingspotential kvarstår t.ex. när det gäller val av föreläsningar och kurslitteratur inom området. När det gäller vidareutbildningar har arbetet bedrivits på liknande sätt som föregående år, det vill säga systematiskt, anpassat till utbildningen och till den specifika professionen. En ny struktur för vidareutbildningar håller på att skapas. Strukturen kommer ge bättre möjligheter att bygga vidare på förvärvade kunskaper från grundutbildning till fort- och vidareutbildning. Den nya strukturen förväntas gagna även kompetensutveckling inom funktionshinderperspektivet. Sammantaget bedöms att grundutbildningen har tagit ett steg framåt under året medan vidarutbildningen kvarstår på samma nivå som föregående år. Indikator 1.1. På vilket sätt omhändertar Polisutbildningen kunskap om olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande En fördjupad analys återfinns i bilaga 1. Där beskrivs utvecklingen mellan de två senaste bedömningstillfällena det vill säga 15 mars 2014 och 15 mars Där redovisas underlag och kvalitetsparametrar för bedömningarna.

10 10 Indikator 1.2. På vilket sätt omhändertar vidareutbildningar kunskap om olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Delmål 2: Polisens interna information Sedan förra lägesbilden har vissa förbättringar gjorts för att internt sprida information om vilka tjänster polisen tillhandahåller för att öka tillgängligheten och delaktigheten för alla. Det handlar främst om förbättringar i samband med ett nytt intranät 6. Det nya intranätet följer riktlinjer för tillgänglighet och är lättare att använda än det tidigare, bland annat genom att sökfunktionen och möjligheter att använda film, bild och infografik har utvecklats. Informationen som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar är än mer konkret och kopplad till polisens uppdrag än tidigare. Intranätet har dock en begränsad räckvidd och få andra insatser har gjorts för att sprida information internt, vilket bidrar till att bedömningen är oförändrad sedan förra året. 7 Indikator 2.1. Hur tillfredsställande är spridningen av internt riktad information om vilka tjänster polisen tillhandahåller för att undanröja funktionshinder som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Lanserades i samband med myndighetssammanslagningen 1 januari Sidan Polisen är till för alla/om tillgänglighet hade 1162 unika besök fr.o.m. 1/3 t.o.m. 31/

11 11 Indikator 2.2. Hur tillfredsställande är spridningen av internt riktad information om innebörden av olika slags funktionsnedsättningar i förhållande till brott, utsatthet och arbetsmetoder? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Delmål 3: Insatser för att öka möjligheten att kommunicera med polisen och ta del av information och tjänster Det är främst via webbplatsen polisen.se vi sprider extern information om möjligheter att anpassa tjänster, kontakt och information för personer med olika behov och förutsättningar, som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar. Under 2014 gjordes vissa förbättringar av polisen.se, dock har det inte genomförts något omfattande utvecklingsarbete. Polisens telefonistfunktion och Polisens kontaktcenter (PKC) fortsatte under 2014 arbetet mot ökad nationell likvärdig kvalitet vad gäller tillgänglighet, bemötande och utförande i samtalshanteringen. Sedan den förra lägesbedömningen har ett standardsortiment och riktlinjer för exteriöra skyltar som följer kraven för tillgänglighet tagits fram. Den sammantagna bedömningen är oförändrade sedan föregående år. Indikator 3.1. Hur tillfredsställande är spridningen av externt riktad information om möjligheter att anpassa tjänster, kontakt och information för personer med olika behov och förutsättningar, som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande

12 12 Indikator 3.2. Hur utvecklade är polisens tjänster avseende behov och förutsättningar som kan uppstå till följd av olika slags funktionsnedsättningar? Inte Mycket tillfredsställande tillfredsställande Förväntade effekter för polisens verksamhet Nedan beskrivs förväntade effekter på kort respektive lång sikt. Beskrivningen av förväntade effekter syftar till att tydliggöra hur Polismyndigheten tolkar arbetet med delmålen i förhållande till polisens verksamhet. Förväntade effekter vid slutredovisning av regeringsuppdraget 2016 Utbildningsverksamheten Ökad systematik i planering och uppföljning av grund-, fort- och vidareutbildningar, vad gäller inslag av kunskap som har bäring på levnadsvillkor för människor med olika slags funktionsnedsättningar. Kvalitetssäkring av lärandeaktiviteter med hjälp av omvärldsbevakning och forskning som handlar om olika slags funktionsnedsättningar. Intern information Ökad tillgänglighet till kunskap och information för polisanställda, om vilka tjänster och arbetssätt som polisen kan använda i sin kontakt med allmänheten, för att undanröja hinder som kan uppstå till följd av olika funktionsnedsättningar. Polisens kontakt med allmänheten Ökad variation av kontaktytor och kvalitetssäkring av dessa, genom att användarvänligheten för olika målgrupper beaktas. Ökad tillgänglighet till polisen genom utveckling av polisens webbplats och en mobilanpassad version av denna.

13 13 Förväntade effekter på lång sikt Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Likabehandling är en förutsättning för detta. Polisen ska, genom sitt verksamhetsuppdrag, beakta och värna de mänskliga rättigheterna. Effekterna av Polismyndighetens arbete inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken förväntas därmed bli att polisen flyttar fram positionerna för att uppfylla sina övergripande verksamhetsmål: 1. Färre brott ska begås. Polisen ska genom planlagt brottsförebyggande arbete bidra till att färre brott begås. Utsatthet för brott kan påverkas av människors livsvillkor. Förutsättningar som funktionsnedsättning, ålder, kön m.m. kan i sin tur ha betydelse för livsvillkoren. För att polisens brottsförebyggande arbete ska bli effektivt måste vi ha goda kunskaper om den mångfald av förutsättningar som existerar. 2. Fler brott ska klaras upp. Polisen ska genom sin utredande verksamhet verka för att fler brott klaras upp. För att polisens arbetsmetoder och verksamhet ska kunna utvecklas måste det finnas kompetens om hur kommunikationssätt samt behov och risker för utsatthet kan variera kopplat till bakgrundsfaktorer såsom funktionsförmåga. 3. Människor ska känna sig trygga. Polisen ska bidra till att människor känner trygghet och mindre oro för brott. Ökad kompetens om olika slags funktionsnedsättningar och vad dessa kan innebära för faktiskt och upplevd trygghet, ger polisen bättre möjligheter att bidra till att en större del av allmänheten upplever trygghet. 4. Vi ska bli synligare. Polisen ska arbeta enligt metoder som gör oss synligare och mer tillgängliga för allmänheten. Tillgängliga för allmänheten handlar om att människor på ett enkelt och säkert sätt kan få tillgång till polisens information eller ta kontakt med polisen. Tillgång till information och kontaktmöjligheter är en förutsättning för att man ska kunna utöva sina rättigheter. Genom polisens ökade närvaro i exempelvis sociala medier stärks förutsättningarna för att polisen ska upplevas som öppen, synlig och tillgänglig. Detta kan bidra till allmänhetens benägenhet att kontakta polisen för att göra anmälningar och lämna tips, vilket i sin tur kan stärka polisens kunskap om brottslighet och utsatthet. Det utgör också en viktig förutsättning för arbetet med att utreda och klara upp brott. 5. Förtroendet ska vårdas och stärkas. Polisen ska slå vakt om det höga förtroende allmänheten har och arbeta för att det stärks ytterligare. Likabehandling i betydelsen rättssäkerhet och likvärdiga möjligheter att utöva sina rättigheter är centralt för polisens legitimitet i samhället och allmänhetens förtroende för polisen. Allmänheten har olika förutsättningar för att utöva sina rättigheter. Förutsättningarna kan påverkas av språkkunskaper, funktionsnedsättningar eller ålder.

14 14 Okunskap och fördomar innebär en risk att människor får sämre möjligheter att komma till tals, uppfattas som trovärdiga, få del av information eller bemötas respektfullt i sin kontakt med rättsväsendet. Polisen kan genom medvetenhet och kunskap om detta bidra till likabehandling i bemärkelsen likvärdiga möjligheter för människor att tillvarata sina rättigheter. 8. Samråd, dialog och övriga initiativ I detta avsnitt beskrivs initiativ som tagits avseende samråd med funktionshinderrörelsen, dialog med andra, strategiska myndigheter samt övriga insatser som har genomförts och som har bäring på inriktningsmålet för rättsväsendet. Samråd Samråd med representanter för Handikappförbunden, Lika Unika, Polismyndigheten och Domstolsverket har fortsatte under Två samrådsmöten hölls under året, den 28 april hos Domstolsverket och den 26 november på Polishögskolan i Solna. Syftet med samrådet är att utveckla dialogen med funktionshinderorganisationerna om rättsväsendet och den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet, med fokus på mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dialogen ska också bidra till verksamhetsutveckling för Polismyndigheten och Domstolsverket. Samrådet ska behandla strategiska frågor som har bäring på myndigheternas verksamhetsuppdrag och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dialog med andra strategiska myndigheter Polismyndigheten har fortsatt löpande kontakt med Myndigheten för delaktighet, Domstolsverket och Brottsoffermyndigheten. Kontakten syftar till erfarenhetsutbyte vad gäller upplägg av utvecklingsarbete inom strategin för genomförande av funktionshinderpolitiken. Övriga initiativ som bidrar till inriktningsmål för funktionshinderpolitiken Rättsväsendets inriktningsmål för genomförande av funktionshinderpolitiken lyder: Kompetensen hos myndigheterna inom rättsväsendet kring förutsättningar och behov hos personer med funktionsnedsättningar ska ytterligare stärkas. 8 Under 2014 påbörjades ett arbete med att ta fram ett metodstöd för brott mot barn 9. Utsattheten bland barn med funktionshinder tas särskilt upp i stödet. 8 En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken , s Lanseringen av handboken Brott mot barn avvaktade med anledningen av sammanslagningen till en Polismyndighet.

15 15 Polismyndigheten kommer fortsatt arbeta utifrån styrdokument för utveckling av organisation och verksamhet vad gäller likabehandling (Polisens plan för likabehandling ). Styrdokumentet utgår från principerna för rättstrygghet, rättssäkerhet och allas lika värde. Ansvarsfördelningen i Polismyndigheten har förtydligats i dokumentet. Regeringsuppdraget att genomföra en informationskampanj om brott i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, slutredovisades den 31 mars En lärdom som dras i rapporten är att polisen generellt behöver öka komptensen när det gäller funktionshinderperspektivet och att bristen på kompetens gör det svårare att på ett trovärdigt sätt nå ut med information. Kampanjen har bidragit till att stärka skolans färdigheter att arbeta med särskilt utsatta elever, t ex elever i särskolan, genom det stödmaterial som har tagits fram till lärare och andra som möter unga Dokumentet återfinns på 11 Informationskampanj Brott i nära relationer, Ju 2011/6520/PO, Ju 2013/5789/PO, Slutredovisning av regeringsuppdrag

Fördjupad redovisning av regeringsuppdraget för En strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011-2016

Fördjupad redovisning av regeringsuppdraget för En strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011-2016 Bilaga 1 1 (12) Datum 2015-03-10 Diarienr (åberopas) Saknr A048.665/2015 028 Polismyndigheten HR-avdelningen Emma Ravald Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Fördjupad redovisning av regeringsuppdraget

Läs mer

Slutredovisning av Polismyndighetens regeringsuppdrag avseende delmål för En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken

Slutredovisning av Polismyndighetens regeringsuppdrag avseende delmål för En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken PM 1 (23) Datum 2016-03-09 Diarienr (åberopas) A075.608/2016 Emma Ravald Christer Degsell HR-avdelningen Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Slutredovisning av Polismyndighetens regeringsuppdrag

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Rättsväsendet Fakta i korthet

Rättsväsendet Fakta i korthet Polisen fick veta att jag har nedsatt hörsel när de ville ringa mig, så de sms:ar direkt istället, ibland via textförmedling och ibland via e-post. Kommunikationen fungerar utmärkt, men det är avgörande

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun Styrdokument, plan Stöd & Process 2014-01-31 Joel Kannisto Sand 08-590 973 83 Dnr KS/2012:87 Joel.Kannisto@upplandsvasby.se Handikappolitisk plan 2014-2018 Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen:

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå. NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea

Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå. NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea Hur bedriver DHR arbetet med funktionshinderfrågorna på nationell nivå NHF seminarium 23 april 2013 Hotel Nordic Sea Funktionshinderpolitiken Socialdepartementet samordnar Ansvarigt statsråd Barn- och

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringsbeslut II:6 2015-04-01 S2015/2415/FST Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Regeringens

Läs mer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Rikspolisstyrelsen 2013-08-23 RAPPORT 2 (6) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UPPDRAGET... 3 2.1 Uppdragets genomförande... 3 3 GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ulrika Gani ulrika.gani@mfd.se www.mfd.se Myndigheten för delaktighet Bildades 1 maj 2014 och är en sammanslagning av Handisam

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Polis i Norrbotten. Polismyndigheten i Norrbotten

Polis i Norrbotten. Polismyndigheten i Norrbotten Polis i Norrbotten Polismyndigheten i Norrbotten Polisens uppdrag Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det innebär bland annat att polisen ska förebygga brott, övervaka den

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande.

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande. PM 2016:209 RVI+IX (Dnr 110-1564/2016) En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Remiss

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet,

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

Jämställt, modernt, marknadsanpassat och begripligt hur många ideal ryms i det svenska myndighetsspråket?

Jämställt, modernt, marknadsanpassat och begripligt hur många ideal ryms i det svenska myndighetsspråket? Jämställt, modernt, marknadsanpassat och begripligt hur många ideal ryms i det svenska myndighetsspråket? Nordisk klarspråkskonferens, Helsingfors 21 november 2013 Staten är inte ett företag, konstaterade

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006

Kommittédirektiv. En ny polisutbildning. Dir. 2006:10. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Kommittédirektiv En ny polisutbildning Dir. 2006:10 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur polisutbildningen helt

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Det här är Polishögskolan

Det här är Polishögskolan www.polishogskolan.se Det här är Polishögskolan 1 Polishögskolans uppdrag är att utbilda svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Genom utbildning

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Nationella strategier för lärares kompetensutveckling. Kristina Malmberg Uppsala universitet

Nationella strategier för lärares kompetensutveckling. Kristina Malmberg Uppsala universitet Nationella strategier för lärares kompetensutveckling Kristina Malmberg Uppsala universitet Några studier Malmberg, K.1997 Formella och faktiska strategier för lärares kompetensutveckling i en decentraliserad

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Myndigheten för delaktighets analys av delmålen. Bilaga till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Myndigheten för delaktighets analys av delmålen. Bilaga till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Myndigheten för delaktighets analys av delmålen Bilaga till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Myndigheten för delaktighet 2016 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Analysram...

Läs mer

Barn- och ungdomsplan

Barn- och ungdomsplan Barn- och ungdomsplan 1 Inledning Bjuvs kommuns fullmäktige tog i februari 2010 ett beslut om att en övergripande barn- och ungdomsplan skulle tas fram med utgångspunkt i FN s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar Det är ledningens ansvar att dra upp övergripande

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med Bilaga 3 till Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Innehåll Innehåll... 2 MFD:s samlade

Läs mer

Framtidens polisutbildning

Framtidens polisutbildning Framtidens polisutbildning Slutbetänkande av Utredningen om den framtida polisutbildningen Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:39 Innehåll Sammanfattning 11 Författningsförslag 21 1

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen

Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till kansliet vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

En attraktiv arbetsgivare i allmänhetens tjänst

En attraktiv arbetsgivare i allmänhetens tjänst En attraktiv arbetsgivare i allmänhetens tjänst Rikspolisstyrelsen 21 polismyndigheter 27 000 anställda 20 000 poliser år 2010 Allmänhetens förtroende - vår största tillgång Att de polisanställda avspeglar

Läs mer

Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen

Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Biträdande avdelningschef tillika chef för kansliet vid Nationella operativa avdelningen Den tillträdande chefen för Nationella operativa avdelningen

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Sida 1 av 7 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Delredovisning: Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 (6) KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Louiza Edlund 2014-05-26 Dnr 11-0255 Bollnäs för alla Tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Kommunledningsförvaltningen Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.Inledning och bakgrund...2 2.Syfte och mål...2 3.Tillvägagångssätt..

Läs mer

Polisens plan för likabehandling 2013 2016

Polisens plan för likabehandling 2013 2016 Polisens plan för likabehandling 2013 2016 Innehåll 3 Förord Det här dokumentet vänder sig till dig som har ett chefsuppdrag på strategisk nivå. Dokumentet beskriver Polisens viljeinriktning för de kommande

Läs mer

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-14 1850/16 En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Synpunkter på förslag i del Handläggare: Marie-Louise Luther. Socialdepartementet Stockholm. Kopia till Handikappförbunden

Synpunkter på förslag i del Handläggare: Marie-Louise Luther. Socialdepartementet Stockholm. Kopia till Handikappförbunden 161219 Handläggare: Marie-Louise Luther Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Handikappförbunden Remiss; En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården Det är kommunerna som via den sociala barn- och

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Kompetensprofil för nyutbildad polis samt profil för antagning till polisutbildningen

Kompetensprofil för nyutbildad polis samt profil för antagning till polisutbildningen Underlag 1 (5) Datum Rikspolisstyrelsen 2012-09-20 HR-avdelningen Diarienr (åberopas vid korresp) HR-704-317/11 Kompetensprofil för nyutbildad polis samt profil för antagning till polisutbildningen Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt

Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Polisområdeschef till Västmanland i region Mitt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Lika Unikas skolplattform

Lika Unikas skolplattform Lika Unikas skolplattform Fastställd vid Lika Unikas styrelse 23 november 2016. 1. Lika Unikas vision Vi ska ha en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA Åtgärder för en ökad tillgänglighet är nödvändigt för några få, bra för de flesta och bekvämt för alla. I Sigtuna arbetar vi för att skapa en kommun för alla. Läs mer

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer