UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP"

Transkript

1 UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP

2 BESTÄNDIGT MATERIAL MED TRADITION I alla tider har människan lämnat avtryck efter sig genom att beskriva sin samtid och för att bli ihågkommen av eftervärlden. Inte helt överraskande har de äldsta och bäst bevarade minnesmärkena varit tillverkade i betong och sten, så som hällristningar, antika tempel och pyramider. Att arbeta i ett beständigt material hindrar oss inte från att tänka i nya banor. Vårt material förblir opåverkat av tiden, men våra ansträngningar för att hitta nya, hållbara lösningar pågår kontinuerligt. Resultatet avspeglas i de anpassningar som görs i vårt sortiment och ute på våra anläggningar. Läs mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete i kapitlet Kvalitet och miljö.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VA-SYSTEM I BETONG Våra produkter BRUNNAR Välj rätt brunn Nedstigningsbrunn Tillsynsbrunn Rensbrunn Dag- och dränvattenbrunnar Brunnsringar RÖRSYSTEM I BETONG Våra olika rör Oarmerade rör - KANMAX Armerade rör - GERMAX Metromax Bantrumma Trumögon AVSKILJARE Välj rätt avskiljare Slam- & Oljeavskiljare Oljeavskiljare Fettavskiljare Slamavskiljare VA-STATIONER Kompletta lösningar Spillvatten Dagvatten Tryckstegring hjälpmedel och Tillbehör Hjälpmedel Tillbehör TEKNIK OCH ARBETSBESKRIVNINGAR Projektering Arbetsbeskrivning KVALITET OCH MILJÖ Kvalitets- och miljöarbete Fältprovning

4

5 MILJÖTÄNKANDE I MARKPLAN Sten, sand, kalk och vatten är naturens egna resurser och av dessa ingredienser tillverkar vi våra produkter. Betongprodukter är begåvade med en ovanligt lång livslängd och ur miljösynpunkt är betongen ett fantastiskt material som dessutom kräver minimalt med underhåll. För att minska förbrukningen av ändliga naturresurser försöker vi ständigt utveckla och förbättra vårt sortiment. Vi har valt att förlägga tillverkningen nära våra kunder för att minska behovet av långa, tunga transporter. Miljötänkandet ingår som en naturlig del av S:t Eriks affärsverksamhet och vi är miljöcertifierade enligt ISO Vår produktion bedrivs så att vi uppfyller gällande miljökrav och konsekvenserna för miljön vägs in i utvecklingen av nya produkter och tillverkningsmetoder. Vi tar givetvis hänsyn till gällande lagar och samhällets krav men också våra kunders behov och önskemål. Att sträva efter att skona miljön har blivit en självklarhet för oss alla och S:t Eriks vill naturligtvis vara med och bidra till en bättre framtid.

6 Rörläggning med grävmaskin på räls Semiautomatisk rörpress ningsmaskin, ångdriven - En av de första maskinerna för rörpressning av betongrör. Viktiga årtal i vår historia Skånska cementgjuteriet grundas av ingenjör R.F. Berg, men redan 1873 startade han den första fabriken i Lomma. Tillverkningen av cementrör med äggformat tvärsnitt sker genom gjutning i i träformar Ingenjör R.F Berg köper ett patent för en revolutionernade maskin som pressar cementrör från danmark. Ett år senare startar Turebergsfabriken i Stockholm och blir inom några år huvudstadsområdets största tillverkare av cementrör Strängare normer gör att utvecklingen går mot tätare rör. GL rör med gummiringsfog och Phlomax utvecklas och lanseras inom loppet av några år och ersatte de cementbruksfogade rördelarna Marknaden efterfrågar längre rör och våra nuvarande rör Kanmax och Germax utvecklas. Under början av 1980 talet får rören ingjutna gummitätningar och finns idag med PG fog på dimensioner upp till diameter 2600mm. 4 VA-System i BETONG

7 125 ÅRS YRKESKUNNANDE År 1887 grundades Skånska Cementgjuteriet, som senare blev en del av S:t Eriks, med huvudverksamhet att tillverka cementrör. Vår viktigaste tillgång, då som nu, är styrkan i våra produkter och yrkesskickligheten hos vår personal. Hantverket vid tillverkningen har numera ersatts av helautomatiska maskiner som kontrolleras av kunniga och kvalitetsmedvetna medarbetare som inte ger sig förrän produkten blir den bästa tänkbara, precis som vid starten för 125 år sedan. Vår samlade kompetens är fortfarande vår bästa egenskap tillsammans med betongmaterialets beständighet, styrka och låga miljöbelastning. Vår ambition är att alltid kunna erbjuda den bästa lösningen på våra kunders problem, oavsett om det gäller VA-stationer som levereras med funktionsgaranti eller en godkänd vägtrumma. Vi delar gärna med oss av vårt yrkeskunnande och ser det som en utmaning att varje kunds projekt möts med ett personligt engagemang där vi tillsammans når bästa möjliga resultat efter ett effektivt och smidigt samarbete. Komplettera gärna informationen i VA handboken med ett besök på vår hemsida. Här finner du mer information om våra produkter och tjänster inom TAK, MARK och VA. Här får du också tillgång till aktuell produktdata, byggvarudeklarationer, produktblad och inte minst, kontaktuppgifter till våra försäljningskontor. Våra tillverkningsenheter och kontor är belägna runt om i Sverige, från söder till norr, och vi bjuder gärna in till ett informativt och intressant besök i någon av våra fabriker. BETONG HAR FRAMTIDEN FÖR SIG Det sägs att den som lyckas sälja samma produkt i mer än hundra år, antingen har den överlägset bästa lösningen eller ett engagemang utöver det vanliga. Vi arbetar oförtrutet vidare för att erbjuda dig båda dessa påståenden. När förutsättningarna förändras och riktlinjer skrivs om, ser vi som vår uppgift att agera och informera. Det är viktigt för oss att alltid tänka i nya banor och producera produkter som lever upp till omvärldens önskemål och behov och betong är verkligen ett material med framtiden för sig. En tillbakablick visar att hundra år gamla betongrör fortfarande fyller sin funktion i rörledningarna under våra fötter. Betong är dessutom ett tåligt ledningsmaterial som tillåter återanvändning av de flesta schaktmassor vilket aktivt minskar totalkostnaderna, både vid nyläggning men också vid förnyelse av ledningarna. Krossad betong kan dessutom användas som byggnadsmaterial, främst som förstärkningslager. Jämför detta med plast som enbart tillåts att återvinnas ett antal gånger och dessutom inte kan återvinnas om materialet är för gammalt. Dagens betong tillfredsställer alla de krav som ställs på materialet i ett modernt ledningssystem. Betongen består men vi anstränger oss för att ständigt förbättra och utveckla materialets egenskaper. VA-System i BETONG 5

8 EN KOMPLETT LEVERANTÖR S:t Eriks har produkter och system för många olika lösningar. Den här boken handlar om VA system i Betong, men vi gör även andra produkter som alla använder materialets goda egenskaper. Takpannor, markbeläggning, murar, trappor, trafikbarriärer och järnvägsprodukter är några av våra andra produkter som tillverkas på någon av våra 10 fabriker. Våra produkter hanterar stora vattenflöden varje dag och ständigt läggs nya rör för både dagvatten och spillvatten för framtida behov. Du finner oss i alla typer av ledningsnät och med vårt erbjudande kan du bygga framtidssäkra lösningar i ett beständigt material. Läs mer om våra produkter i respektive kapitel. 6 VA-System i BETONG

9 Dagvattenhantering Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion och bland bebyggelse fångas det normalt upp av särskilda dagvattenbrunnar och avleds via ledningar. För hårdgjorda ytor börjar dagvattnet sin resa i de flesta fall genom en betäckning på en dagvattenbrunn det förs vidare i ledningen till nästa knutpunkt i ledningsnätet som är en nedstigningbrunn, alt TILLSYNSBRUNN., vilken i sin tur samlar ihop flera mindre flöden till ett större och med det en större Rörledning. I de fall vattnet behöver renas från olja eller slam används en avskiljare. När stora regnmängder eller en utökning av hårdgjord yta görs kan de befintliga ledningarna få svårt att ta hand om det ökade vattenflödet. Ett fördröjningsmagasin gjort av stora BETONGrör som inte flyter upp, eller vid beroende på plats, skräddarsydda lösningar med elementbrunnar kan då vara aktuellt. Dagvattnet leds genom självfallsledningar till en punkt där det kan omhändertas. Vid utlopp i dammar/diken används ofta TRUMÖGON som avslutning på BETONGröret. I de fall uppsamlingsplatsen för dagvatten, tex viadukter ligger lägre än vad som är möjligt för avledning med självfall används pumpstationer för att lyfta vattnet till en högre nivå. Utefter vägar, banvallar eller andra fördämningar som hindrar naturligt flöde av dagvatten används väg- eller bantrummor som tål stora belastningar. Bantrumman är utformad med plan botten för att underlätta passage av fisk och småvilt. Spillvattenhantering Spillvatten är förorenat vatten som behöver renas innan det kan återföras till naturen. Spillvatten hamnar i ledningsnätet från avloppsrör till en nedstigningsbrunn, alt tillsynsbrunn som samlar ihop spillvatten från flera källor till en större rörledning. För att bibehålla en god standard på ledningsnätet behövs RENSBRUNNAR vars uppgift är att underlätta sponing och rensning med jämna mellanrum eller vid behov. Fettavskiljare bör användas för BDT vatten ifrån restauranger och OlJEAVSKILJARE med separat eller inbyggd SLAMAVSKILJARE bör användas vid tex biltvättar. För att minska störningar i ledningsnätet bör de placeras nära källan för förorening. Spillvattnet leds i självfallsledningar till reningsverket och i de fall bostadsområden ligger långt borta från reningverk eller på en lågpunkt i ledningsnätet används pumpstationer för att lyfta vattnet till en högre punkt i ledningsnätet. För de hushåll som inte har tillgång till kommunalt avlopp, behöver behovet av rening lösas lokalt med tex en slamavskiljare vanligtvis kallad trekammarbrunn och infiltrationslösningar. VA-System i BETONG 7

10

11 EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- och dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar och därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar och rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system för spilloch dagvattenledningar. Våra välkända MAX-brunnar tillverkas i en mängd utföranden och är enkla att anpassa efter specifika behov. Väl på plats bildar betongbrunnen en trygg och effektiv bas i arbetet med att bibehålla VA-ledningens goda funktion. Tyngden är till fördel vid kringfyllningen då betongbrunnen står stadigt och inte flyter upp. UPPFYLLDA KRAV Material till brunnar ska uppfylla väl preciserade krav på bl a hållfasthet och täthet. Dessa krav finns angivna i europeiska och svenska standarder. Produkterna i MAX-systemet, vårt kompletta sortiment för avloppsledningar med självfall, uppfyller lägst dessa krav. Plussa på upp till färdig mark Brunnen består av bottendel, mellandel(ar), kona eller max-däck, ev passdelar och betäckning. Bottendelarna tillverkas i olika utföranden; Cirkulärt utförande (MAX-bottendel) eller som elementbottendel som är sammansatt av plana skivor. Anslutningarna för in- och utloppsledningar finns både i standard och specialutformning. De tätas med fogpackning som motsvarar anslutande lednings fogtyp.

12 VÅRA MAX-BRUNNAR Max-brunnarna tillverkas av betong och uppfyller funktionskraven för Brunnar i avloppssystem, enligt VAV publikation P45. De är dimensionerade och typprovade enligt SS EN 1917 och SS Mjukt utformade rännor (vallning) ger brunnarna en god hydraulisk funktion med minimala friktionsförluster. Alla fogtätningar är tillverkade av gummi i kvalitet enligt SS EN 681 1och gummitätningen kan även fås olje- eller värmebeständig. Lyfturtag i brunnsgodset och lyftok underlättar hanteringen. Betäckningar av gjutjärn finns både i standard och i specialutförande för steglös höjdjustering. Nedstigningsbrunnar (NB) Våra välkända MAX-brunnar tillverkas i en mängd utföranden och är enkla att anpassa efter specifika behov. Väl på plats hjälper betongbrunnen till med att bibehålla VA-ledningens goda funktion. Nedstigningsbrunnen ger direkt tillträde till ledningen för bekväm och effektiv inspektion, kontroll och rensning av anslutande ledningar. En nedstigningsbrunn används som regel på alla ställen där sidoledningar ansluter till huvudledning, vid dimensionsförändring och i alla brytpunkter såväl i plan som i profil. Särskild beställningsblankett för uppgift om anslutande ledningars dimension, vinklar och stalp finns på våra försäljningskontor. En Nedstigningsbrunns sätts samman av: Bottendel Finns i centriskt utförande för anslutning av ledningar i DN För uppgifter angående excentriskt utförande, kontakta något av våra försäljningskontor. I Dimensioner DN finns den i centriskt utförande med vallad botten eller med sandfång och plan botten. Den medger valfria vinklar, stalp och anslutningsdimensioner upp till DN 800. Elementbottendel Elementbottendel tillverkas som standard av plana skivor som gjuts ihop vid fabrik och anpassas till anslutande ledningar upp till DN 2000 samt med aktuella vinklar och stalp. Större anslutningar kan offereras på förfrågan. Bottendelen avslutas med ett plant körbart element med manhål, DN 1000, för påbyggnad av MAX-delar. Mellandelar Med Max-delarna byggs Max-brunnen upp till önskad nivå. Sortimentet omfattar Max-mellandelar i olika bygghöjder, Max-kona och Max-däck. Delarna fogas till varandra med en glidfogspackning som har en glidmedelsförsedd flik. Max-brunn NB, DN 1000, bör användas: vid ledningsförgreningar (3-4 st) på ledningar DN 225 mm eller grövre vid riktningsförändring i plan eller profil på jämna mellanrum på ledningar, DN , där i övrigt tillsynsbrunnar används. Ca 1/3 av brunnarna brukar normalt vara nedstigningsbrunnar vid sådan användning. Max-brunn med sandfång kan exempelvis användas där större sandfångsvolym än i dagvattenbrunn (DB) önskas där gemensamt sandfång önskas för flera dagvattenbrunnar (DB) utan sandfång tillsammans med kupol- eller gallerbetäckning dim 600 där större intagskapacitet (än DB) önskas. brunn för spolning eller rensning av ledningen, eller markera gräns mellan ansvarsområden t ex fastighet och gatumark. Betäckning Betäckning Passdel B6 Max-kona Max-mellandel Betäckning Passdel B6 Max-kona Max-mellandel Passdel B6 Max-kona Max-mellandel Max-bottendel Max-bottendel Max-bottendel Nedstigningsbrunn DN bottendel Nedstigningsbrunn med DN bottendel Nedstigningsbrunn med elementbottendel 10 BRUNNAR

13 Tillsynsbrunn Tillsynsbrunnar finns i dimensionerna 400 och 600 mm. och är komplement och ett enklare alternativ till nedstigningsbrunnen. Tillsynsbrunen är avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar ifrån markytan.bottendelens samtliga anslutningar har PG-fog. Mellandelar finns i flera olika bygghöjder. Som överdel används Kanmax PG spetsvändare som avslutas med antingen fast eller flytande ram av betong och standardbetäckning eller flytande betäckning av gjutjärn. Kanmax PG TB DN 400 eller DN 600 kan användas på ledningar DN då brunnen har rakt genomlopp och på ledningar DN vid avvinkling eller förgrening 45 eller 90. Betäckning Passdel B3 alt. B4 Rensbrunn En rensbrunn, eller spolbrunn, är huvudsakligen avsedd för att kunna rensa och spola anslutande ledningar från marknivå. Brunnen medger högtrycksspolning, men inte samtidig slamsugning. Kanmax PG RB DN 225 används då brunnen endast ska fungera som brunn för spolning eller rensning av ledningen, eller markera ansvarighetsområden mellan t ex fastighet och gatumark. Vår rensbrunn har dimensionen 225 mm. Bottendelens samtliga anslutningar har PG-fog. Som stigare, dvs mellandel och överdel, används Kanmax PG kortrör och spetsvändare. Brunnen avslutas med en ram av betong och flytande betäckning av gjutjärn. Betäckning Passdel B5 alt. B6 Mellandelar Mellandelar Bottendel Bottendel Tillsynsbrunn Rensbrunn Förslag till beskrivningstext nedstigningsbrunn: PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande Brunn skall vara av typ Max-brunn DN Betäckningen skall vara typ Text i förekommande fall: Brunnen skall ha plan överdel typ Max-däck. Stalp skall utföras, stalphöjd PDB.112 Nedstigningsbrunn av betong med sandfång Brunnen skall vara typ Max-brunn DN 1000 med sandfång. Betäckningen skall vara typ PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, elementbrunn Brunnen skall vara typ Max-brunn med Elementbottendel. Betäckningen skall vara typ Tillsyns- och rensbrunn: PDB.21 Tillsynsbrunn av betong Brunnen skall vara typ Kanmax PG tillsynsbrunn DN Betäckningen skall vara typ PDB.31 Rensbrunn av betong Brunnen skall vara typ Kanmax PG rensbrunn DN 225. Betäckningen skall vara typ Dag- och dränvattenbrunn: PDB.511 Dagvattenbrunn av betong med vattenlås Brunn skall vara typ Kanmax DB/DRB PDB.512 Dagvattenbrunn av betong utan vattenlås med sandfång Brunn skall vara typ SP DB/DRB* PDB.513 Dagvattenbrunn av betong utan vattenlås utan sandfång Brunn skall vara typ SP DB/DRB* PDB.611 Dränvattenbrunn av betong med vattenlås och sandfång Brunn skall vara typ SP DB/DRB* PDB.612 Dränvattenbrunn av betong utan vattenlås med sandfång Brunn skall vara typ Kanmax DB/DRB* PDB.613 Perkolationsbrunn typ 1 av betong Brunn skall vara typ SP DB/DRB med perforering för perkolation *Kanmax DB/DRB vid tät fog. SP DB/DRB vid cementbruksfog. Beskrivningstexter kompletteras i förekommande fall med följande: Betäckning skall vara typ Ange typ för aktuellt objekt. Överdel skall inte vara försedd med dränhål. Brunn skall vara försedd med dränledning Ø för terassdränering. Ange aktuell dimension på dränledning Ø92 alt Ø128 mm. BRUNNAR 11

14 Dag - och dränvattenbrunnar Dagvattenbrunnen samlar upp dagvattnet från gator, parkeringsplatser, torg och andra ytor till dagvattenledningen.vid hårdgjorda ytor förses brunnen med betäckning av plant körbart galler med en fri genomströmnings area av ca 0,06 m 2. Då kan brunnen avvattna ca 500 m 2 gatumark. Där gatumark med kantstöd ska avvattnas bör dock avstånd mellan dagvattenbrunnar vid normala gatulutningar begränsas till m. Vid avvattning av grönytor och diken förses brunnen med kupolsil. Dränvattenbrunn används ofta vid anslutning av dränledning till tät ledning där brunnens sandfång hindrar slam, sand mm att ledas ut i ledningssystemet. Dränvattenbrunnen fungerar som samlingsbrunn för dränvatten och vatten från stuprörsledningar. I vissa fall fungerar den dessutom som dagvattenbrunn och avleder anslutna ledningars vatten till dagvattenledningen. Dag- och dränvattenbrunn finns både med och utan sandfång. Brunnar utan sandfång kan användas vid utrymmesbrist och sandfång anordnas då i intilliggande brunn i ledningsnätet. Dag- och dränvattenbrunn finns också både med och utan perforering. För perkolation (sker i marken då infiltrerat vatten från nederbörden rör sig nedåt mot grundvattnet) används brunnperforering. Perforeringens hål lutar mot dränvattnets inströmningsriktning för att förhindra att finkornigt material följer med dränvattnet in i brunnen. Överdelen har plan överyta eller muff och tillverkas med eller utan perforering. Tyngden gör att betongbrunnarna inte behöver förankras mot uppflytning. Dag- och dränvattenbrunnarna tillverkas av betong och uppfyller funktionskraven för Brunnar i avloppssystem, VAV publikation P45. Dag- och dränvattenbrunnen finns i två utföranden SP DB/DRB används då cementbruksfog eller liknande anses tillräckligt. Vid krav på täthet används MAX DB/DRB. Den har täta fogar med ingjuten fogtätning av gummi, PG-fog, med gummikvalitet enligt SS-EN Fogarna hindrar grundvatten och finkornigt material från att ledas in i brunnen och orsaka mark sättningar. MAXbrunnarna är dimensionerade och typprovade enligt SS EN 1917 och SS Med eller utan vattenlås Dag- och dränvattenbrunnarna levereras med eller utan vattenlås. Samma brunnsdelar kan användas oavsett om vattenlås erfordras eller ej. Vattenlåset utestänger obehaglig lukt från ledningarna. Det fungerar även som temperaturspärr och hindrar kyla från att ledas ner i dagvattenledningen. Detta gör att frysrisken minskar för ledningar som ligger i samma ledningsgrav som dagvattenledningen. Insatsvattenlåset består av tätningsplatta och låstratt. Det är tillverkat av HD polyeten och är formstabilt från -110 till +120 C Dränvattenbrunn 1. Betäckning 2. Överdel 3. Insatsvattenlås 4. Bottendel 5. Stuprörsanslutning 6. Dränrör PVC 128 med skarvmuff alt. PVC 92 med förminskningshylsa Montering av insatsvattenlås 12 BRUNNAR

15 Brunnsringar Cementbruksfogade brunnar används där tätheten inte är huvudsaken. De finns i dimensioner från mm med tillhörande lock. För dimension 900 och 1000 finns även passande kona. Betonglock Betonglock används som betäckning till alla typer av brunnar där inte kontinuerlig skötsel eller trafik kräver en betäckning av annat utförande. Locken tillverkas i betong. De är oarmerade i dimensionerna DN och armerade i övriga dimensioner. De körbara locken är dimensionerade för en axellast på 26 ton inkl dynamiskt tillskott. Gjutjärnsbetäckningar Gjutjärnsbetäckningar används till alla typer av brunnar för VA-ledningar där drift- och underhållsarbetet kräver att locket ska kunna lyftas utan att omgivande mark, som beläggning, grus- eller gräsyta påverkas. Då ytvatten ska avledas används galler- eller hålförsedda lock med anpassad kapacitet till brunnens dimension och utloppsledning. Produktbeskrivning Det finns olika typer av betäckningar; Fast betäck ning, Flytande betäck ning och Teleskopisk betäck ning. Samtliga betäckningar är tillverkade i gjutjärn. En del betäck ningar är teleskopiska, d v s kan justeras steglöst i höjd. Vissa kan dessutom justeras steglöst i sida. Se respektive brunn för till hörande betäckning. För att undvika onödiga kostnader är det viktigt att betäckningen monteras riktigt. Inför installationen av betäckningen är det viktigt att brunnskroppen är djupare än betäckningens totala höjd. Detta för att undvika att betäckningens hals ställer sig på brunnsbotten. För att undvika att grus och asfalt hamnar i brunnen vid montering av en flytande betäckning använd en skrapning. Vid teleskopisk betäckning behövs inte skrapning. Fast betäck ning Består av två delar ram och lock/galler. Ramen placeras på brunnsrörets övre ände och bärs upp av betongbrunnen. För att justera höjden används passramar som läggs i ramen före montering av lock/galler. Då höjden ska justeras igen lyfts lock/galler och lämplig passram monteras vartefter lock/galler på nytt monteras i betäckningen. Kvadratiska ramar/passramar används i samband med med marksten/plattor. Flytande betäck ning Består av två delar ram och lock/galler. Ramen passar invändigt i brunnsröret vilket gör att avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggningen färdiga yta kan justeras. Justering är möjlig även då ny beläggning läggs. Teleskopisk betäck ning Består av tre delar underram, stos och lock/galler. Överramen ska bära beläggningsmaterialet och monteras invändigt i underramen. Underramen ska placeras på brunnsrörets övre ände vilket medför att avståendet mellan brunnsrörea övre ände och beläggningens färdiga yta kan justeras. Justering är möjlig även då ny beläggning läggs. Skrapning Minst 10 cm körbana Flytande betäckning Brunnens hål måste vara större och djupare än betäckningens totala mått för att undvika att trafiken belastar betongbrunnen. Markbeläggningen ska alltid ha kontakt med betäckningens hals och flyta jämt med beläggningens överkant. För att undvika att grus och asfalt hamnar i brunnen när en flytande betäckningen används bör en skrapring monteras. Teleskopisk betäckning Brunnskroppen måste vara djupare än betäckningens totala höjd för att undvika att trafiken belastar betongbrunnen. Vid användning av teleskopisk betäckning behöver inte skrapring användas då underramen hindrar grus och asfalt från att tränga in i brunnen. BRUNNAR 13

16 Nedstigningsbrunnar - DN 1000 D B t 1000 H h H h Standard DN Typ A Typ A 90 Typ B 90 Typ B Special. En eller flera ingående anslutningar i valfria dimensioner, vinklar och stalp. H Typ D h 1000 B DN t Rakt genomlopp. In - och utgående anslutning i samma dimension, med eller utan stalp. Bottendel ansl. KANMAX DN bottendel Bottendel ansl. DN Typ D H Special h DN Rakt genomlopp. In - och utgående anslutning i samma dimension, med eller utan stalp. DN DN 646 DN H h H h H h L l DN Genomlopp med vinkeländring och extra anslutningar (utförandeexempel). En eller flera ingående anslutningar i valfria dimensioner, vinklar och stalp Mellandel med plan botten Mellandel Kona L l Genomlopp med vinkeländring och extra anslutningar (utförandeexempel). En eller flera ingående anslutningar i valfria dimensioner, vinklar och stalp. Genomlopp med vinkeländring och extra anslutningar (utförandeexempel). En eller flera ingående anslutningar i valfria dimensioner, vinklar och stalp. MAX bottendel DN 1000, med fasta betonganslutningar Ansl DN mm Typ Inv diam d mm Utv diam D mm Bygghöjd h mm Höjd H mm kg/st Produktnummer 225 A B D A B D A D A A A MAX bottendel med fria anslutningar, Max stalp Inv diam mm Utv diam D mm Bygghöjd h mm Höjd H mm Vikt ca kg/st rak genomgång * * rak genomgång ** ** rak genomgång , med sandfång, rak genomgång *Tillverkad i Uppsala h=790 mm H= 910 mm, tillverkad i Hjällbo h=705 mm H=865 mm **Tillverkad i Uppsala h=1200 mm, tillverkad i Hjällbo h=1285 mm Elementbottendel med fria anslutningar Ansl DN mm Bredd B mm Längd l mm Väggtjocklek t mm Bygglängd L mm Bygghöjd h mm Höjd H mm Vikt ca kg/st BRUNNAR

17 MAX-mellandel med plan botten DN mm Bygghöjd h mm Höjd H mm Utv diam mm kg/st Produktnummer MAX-mellandel DN mm Bygghöjd h mm Höjd H mm Utv diam mm kg/st Produktnummer MAX-kona DN mm Bygghöjd h mm Höjd H mm Utv diam mm kg/st Produktnummer 1000x Lock till MAX-kona, ej körbart BRUNNAR 15

18 646 H h DN Däck MAX-däck med manhål DN mm Bygghöjd h mm Höjd H mm Utv diam mm kg/st Produktnummer MAX-däck DN mm kan förses med manhål dim 1000 DN mm och ingjuten spets. Passdelar Se tillhörande passdelar i kapitel HJÄLPMEDEL OCH TILLBEHÖR. Ø805 Ø649 Ø594 Ø638 Ø790 Ø645 Ø A6VL2/640 flytande 30 Ø648 Ø640 Ø600 Ø790 Ø790 A6VL2 teleskopisk Ø790 Ø645 Ø Ø648 Ø640 Ø600 Ø790 A6VL2 fast Ø685 Ø645 Ø Ø355 Ø620 Ø kupol, Segjärn Ø Ø 676 Ø 800 Ø 680 Ø 634 Ø 670 Ø 800 Teleskopisk Densus Ø600 Ø Ø670 A6/640 flytande A6 teleskopisk A6 fast 140 Ø600 Ø670 Ø800 Ø630 Ø kupol, Gråjärn Gjutjärnsbetäckningar Beteckning Typ RSK nr Bygghöjd h mm kg Produktnummer A6VL2/640 flytande Segjärn A6VL2 teleskopisk Segjärn A6VL2 fast Segjärn kupolsil Segjärn Teleskopisk Densus 2 tät Segjärn A6/ 640 flytande Gråjärn A6 teleskopisk Gråjärn A6 fast Gråjärn kupolsil Gråjärn Skrapring A-6/ /630x BRUNNAR

19 TILLSYNSBRUNN - DN 600 DN 600 DN 1 h H h Bottendel A 90 B D Överdel Ø800 Ø649 Ø561 Ø Ø648 Ø640 Ø600 Ø790 Ø Ø648 Ø640 Ø600 Ø Ø790 Ø645 Ø640 Ø555 Ø Ø790 Ø645 Ø640 Ø Ø685 Ø645 Ø640 Ø600 Ø670 Ø A6VL2/600 flytande A6VL2 teleskopisk A6VL2 fast A6/600 flytande A6 teleskopisk A6 fast MAX PG bottendel DN 600 Nom storlek ansl DN 1 mm Typ Bygghöjd h mm Höjd H mm kg/st Produktnummer 225 A B D A B D A MAX PG överdel DN 600 Nom storlek DN mm Bygghöjd h mm Utv diam D mm kg/st Produktnummer Passdelar Se tillhörande passdelar i kapitel HJÄLPMEDEL OCH TILLBEHÖR. Gjutjärnsbetäckningar Beteckning Typ RSK nr Bygghöjd h mm kg Produktnummer A6VL2/600 flytande Segjärn A6VL2 teleskopisk Segjärn A6VL2 fast Segjärn A6/600 flytande Gråjärn A6 teleskopisk Gråjärn A6 fast Gråjärn Skrapring A-6/ /590x BRUNNAR 17

20 TILLSYNSBRUNN - DN 400 DN 400 DN 1 H h H h Bottendel A 90 B D Mellandel Ø 585 Ø Ø 455 Ø 418 Ø Ø590 Ø Ø 430 Ø 580 Ø 375 Ø Ø356 Ø380 UFL-40/400 flytande A5 teleskopisk A5 fast A5L/400 flytande A5L/400 Teleskopisk MAX PG bottendel DN 400 Nom storlek ansl DN 1 mm Typ Bygghöjd h mm Höjd H mm kg/st Produktnummer 150 A B D PVC A PVC B PVC D A B D A MAX PG mellandel DN 400 Nom storlek ansl DN mm Bygghöjd h mm Höjd H mm kg/st Produktnummer Passdelar Se tillhörande passdelar i kapitel HJÄLPMEDEL OCH TILLBEHÖR. Gjutjärnsbetäckningar Beteckning Typ RSK nr Bygghöjd h mm kg Produktnummer UFL-40/400 flytande Segjärn A5L/400 Teleskopisk Segjärn A5/400 flytande Gråjärn A5 teleskopisk Gråjärn A5 fast Gråjärn Skrapring A-5/ /395x BRUNNAR

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

SUPPORTLAGRET KALLHÄLL Dahl Sverige AB Supportlagret Godsmottagningen Gullivervägen 2. 176 77 Järfälla

SUPPORTLAGRET KALLHÄLL Dahl Sverige AB Supportlagret Godsmottagningen Gullivervägen 2. 176 77 Järfälla HUVUDKONTOR Dahl Sverige AB Ulvsättrav. 76 77 Järfällla Box 67, 77 22 Järfälla Växel 08-583 595 00 Fax rec 08-583 595 99 HUVUDKONTOR 2 Dahl Sverige AB Karlsbodavägen 2 68 67 Broa Box 076, 6 Broa Växel

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten.

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten. AVSKILJARE Det blir allt viktigare att ta till vara den energi och näring som finns i avloppsslam. I regeringens miljöpolitiska mål för avfallshantering anges att slam från avloppsreningsverk skall kunna

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-30 att gälla fr.o.m 2009-01-01 Huvudman för den allmänna

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR. Vad gör du om du får en översvämning i källaren?

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR. Vad gör du om du får en översvämning i källaren? VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Vad gör du om du får en översvämning i källaren? I den här broschyren kan du läsa om de vanligaste orsakerna till källaröversvämningar och vad du kan göra för att

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik 08-761 02 21 www.fann.se Version 2.1-2015-04-01 Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas,

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten UPTEC W07 019 Examensarbete 20 p Oktober 2007 Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten Carl Hellblom Referat Alternativ omhändertagning av dag- och dräneringsvatten Carl Hellblom Traditionellt

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR 12 2012 76006 Det är viktigt med ett väl fungerande avloppssystem Innehåll Inledning...2 Tänk på detta innan du installerar...5 Så här monterar du Uponor

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer