UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP"

Transkript

1 UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP

2 BESTÄNDIGT MATERIAL MED TRADITION I alla tider har människan lämnat avtryck efter sig genom att beskriva sin samtid och för att bli ihågkommen av eftervärlden. Inte helt överraskande har de äldsta och bäst bevarade minnesmärkena varit tillverkade i betong och sten, så som hällristningar, antika tempel och pyramider. Att arbeta i ett beständigt material hindrar oss inte från att tänka i nya banor. Vårt material förblir opåverkat av tiden, men våra ansträngningar för att hitta nya, hållbara lösningar pågår kontinuerligt. Resultatet avspeglas i de anpassningar som görs i vårt sortiment och ute på våra anläggningar. Läs mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete i kapitlet Kvalitet och miljö.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VA-SYSTEM I BETONG Våra produkter BRUNNAR Välj rätt brunn Nedstigningsbrunn Tillsynsbrunn Rensbrunn Dag- och dränvattenbrunnar Brunnsringar RÖRSYSTEM I BETONG Våra olika rör Oarmerade rör - KANMAX Armerade rör - GERMAX Metromax Bantrumma Trumögon AVSKILJARE Välj rätt avskiljare Slam- & Oljeavskiljare Oljeavskiljare Fettavskiljare Slamavskiljare VA-STATIONER Kompletta lösningar Spillvatten Dagvatten Tryckstegring hjälpmedel och Tillbehör Hjälpmedel Tillbehör TEKNIK OCH ARBETSBESKRIVNINGAR Projektering Arbetsbeskrivning KVALITET OCH MILJÖ Kvalitets- och miljöarbete Fältprovning

4

5 MILJÖTÄNKANDE I MARKPLAN Sten, sand, kalk och vatten är naturens egna resurser och av dessa ingredienser tillverkar vi våra produkter. Betongprodukter är begåvade med en ovanligt lång livslängd och ur miljösynpunkt är betongen ett fantastiskt material som dessutom kräver minimalt med underhåll. För att minska förbrukningen av ändliga naturresurser försöker vi ständigt utveckla och förbättra vårt sortiment. Vi har valt att förlägga tillverkningen nära våra kunder för att minska behovet av långa, tunga transporter. Miljötänkandet ingår som en naturlig del av S:t Eriks affärsverksamhet och vi är miljöcertifierade enligt ISO Vår produktion bedrivs så att vi uppfyller gällande miljökrav och konsekvenserna för miljön vägs in i utvecklingen av nya produkter och tillverkningsmetoder. Vi tar givetvis hänsyn till gällande lagar och samhällets krav men också våra kunders behov och önskemål. Att sträva efter att skona miljön har blivit en självklarhet för oss alla och S:t Eriks vill naturligtvis vara med och bidra till en bättre framtid.

6 Rörläggning med grävmaskin på räls Semiautomatisk rörpress ningsmaskin, ångdriven - En av de första maskinerna för rörpressning av betongrör. Viktiga årtal i vår historia Skånska cementgjuteriet grundas av ingenjör R.F. Berg, men redan 1873 startade han den första fabriken i Lomma. Tillverkningen av cementrör med äggformat tvärsnitt sker genom gjutning i i träformar Ingenjör R.F Berg köper ett patent för en revolutionernade maskin som pressar cementrör från danmark. Ett år senare startar Turebergsfabriken i Stockholm och blir inom några år huvudstadsområdets största tillverkare av cementrör Strängare normer gör att utvecklingen går mot tätare rör. GL rör med gummiringsfog och Phlomax utvecklas och lanseras inom loppet av några år och ersatte de cementbruksfogade rördelarna Marknaden efterfrågar längre rör och våra nuvarande rör Kanmax och Germax utvecklas. Under början av 1980 talet får rören ingjutna gummitätningar och finns idag med PG fog på dimensioner upp till diameter 2600mm. 4 VA-System i BETONG

7 125 ÅRS YRKESKUNNANDE År 1887 grundades Skånska Cementgjuteriet, som senare blev en del av S:t Eriks, med huvudverksamhet att tillverka cementrör. Vår viktigaste tillgång, då som nu, är styrkan i våra produkter och yrkesskickligheten hos vår personal. Hantverket vid tillverkningen har numera ersatts av helautomatiska maskiner som kontrolleras av kunniga och kvalitetsmedvetna medarbetare som inte ger sig förrän produkten blir den bästa tänkbara, precis som vid starten för 125 år sedan. Vår samlade kompetens är fortfarande vår bästa egenskap tillsammans med betongmaterialets beständighet, styrka och låga miljöbelastning. Vår ambition är att alltid kunna erbjuda den bästa lösningen på våra kunders problem, oavsett om det gäller VA-stationer som levereras med funktionsgaranti eller en godkänd vägtrumma. Vi delar gärna med oss av vårt yrkeskunnande och ser det som en utmaning att varje kunds projekt möts med ett personligt engagemang där vi tillsammans når bästa möjliga resultat efter ett effektivt och smidigt samarbete. Komplettera gärna informationen i VA handboken med ett besök på vår hemsida. Här finner du mer information om våra produkter och tjänster inom TAK, MARK och VA. Här får du också tillgång till aktuell produktdata, byggvarudeklarationer, produktblad och inte minst, kontaktuppgifter till våra försäljningskontor. Våra tillverkningsenheter och kontor är belägna runt om i Sverige, från söder till norr, och vi bjuder gärna in till ett informativt och intressant besök i någon av våra fabriker. BETONG HAR FRAMTIDEN FÖR SIG Det sägs att den som lyckas sälja samma produkt i mer än hundra år, antingen har den överlägset bästa lösningen eller ett engagemang utöver det vanliga. Vi arbetar oförtrutet vidare för att erbjuda dig båda dessa påståenden. När förutsättningarna förändras och riktlinjer skrivs om, ser vi som vår uppgift att agera och informera. Det är viktigt för oss att alltid tänka i nya banor och producera produkter som lever upp till omvärldens önskemål och behov och betong är verkligen ett material med framtiden för sig. En tillbakablick visar att hundra år gamla betongrör fortfarande fyller sin funktion i rörledningarna under våra fötter. Betong är dessutom ett tåligt ledningsmaterial som tillåter återanvändning av de flesta schaktmassor vilket aktivt minskar totalkostnaderna, både vid nyläggning men också vid förnyelse av ledningarna. Krossad betong kan dessutom användas som byggnadsmaterial, främst som förstärkningslager. Jämför detta med plast som enbart tillåts att återvinnas ett antal gånger och dessutom inte kan återvinnas om materialet är för gammalt. Dagens betong tillfredsställer alla de krav som ställs på materialet i ett modernt ledningssystem. Betongen består men vi anstränger oss för att ständigt förbättra och utveckla materialets egenskaper. VA-System i BETONG 5

8 EN KOMPLETT LEVERANTÖR S:t Eriks har produkter och system för många olika lösningar. Den här boken handlar om VA system i Betong, men vi gör även andra produkter som alla använder materialets goda egenskaper. Takpannor, markbeläggning, murar, trappor, trafikbarriärer och järnvägsprodukter är några av våra andra produkter som tillverkas på någon av våra 10 fabriker. Våra produkter hanterar stora vattenflöden varje dag och ständigt läggs nya rör för både dagvatten och spillvatten för framtida behov. Du finner oss i alla typer av ledningsnät och med vårt erbjudande kan du bygga framtidssäkra lösningar i ett beständigt material. Läs mer om våra produkter i respektive kapitel. 6 VA-System i BETONG

9 Dagvattenhantering Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion och bland bebyggelse fångas det normalt upp av särskilda dagvattenbrunnar och avleds via ledningar. För hårdgjorda ytor börjar dagvattnet sin resa i de flesta fall genom en betäckning på en dagvattenbrunn det förs vidare i ledningen till nästa knutpunkt i ledningsnätet som är en nedstigningbrunn, alt TILLSYNSBRUNN., vilken i sin tur samlar ihop flera mindre flöden till ett större och med det en större Rörledning. I de fall vattnet behöver renas från olja eller slam används en avskiljare. När stora regnmängder eller en utökning av hårdgjord yta görs kan de befintliga ledningarna få svårt att ta hand om det ökade vattenflödet. Ett fördröjningsmagasin gjort av stora BETONGrör som inte flyter upp, eller vid beroende på plats, skräddarsydda lösningar med elementbrunnar kan då vara aktuellt. Dagvattnet leds genom självfallsledningar till en punkt där det kan omhändertas. Vid utlopp i dammar/diken används ofta TRUMÖGON som avslutning på BETONGröret. I de fall uppsamlingsplatsen för dagvatten, tex viadukter ligger lägre än vad som är möjligt för avledning med självfall används pumpstationer för att lyfta vattnet till en högre nivå. Utefter vägar, banvallar eller andra fördämningar som hindrar naturligt flöde av dagvatten används väg- eller bantrummor som tål stora belastningar. Bantrumman är utformad med plan botten för att underlätta passage av fisk och småvilt. Spillvattenhantering Spillvatten är förorenat vatten som behöver renas innan det kan återföras till naturen. Spillvatten hamnar i ledningsnätet från avloppsrör till en nedstigningsbrunn, alt tillsynsbrunn som samlar ihop spillvatten från flera källor till en större rörledning. För att bibehålla en god standard på ledningsnätet behövs RENSBRUNNAR vars uppgift är att underlätta sponing och rensning med jämna mellanrum eller vid behov. Fettavskiljare bör användas för BDT vatten ifrån restauranger och OlJEAVSKILJARE med separat eller inbyggd SLAMAVSKILJARE bör användas vid tex biltvättar. För att minska störningar i ledningsnätet bör de placeras nära källan för förorening. Spillvattnet leds i självfallsledningar till reningsverket och i de fall bostadsområden ligger långt borta från reningverk eller på en lågpunkt i ledningsnätet används pumpstationer för att lyfta vattnet till en högre punkt i ledningsnätet. För de hushåll som inte har tillgång till kommunalt avlopp, behöver behovet av rening lösas lokalt med tex en slamavskiljare vanligtvis kallad trekammarbrunn och infiltrationslösningar. VA-System i BETONG 7

10

11 EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- och dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar och därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar och rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system för spilloch dagvattenledningar. Våra välkända MAX-brunnar tillverkas i en mängd utföranden och är enkla att anpassa efter specifika behov. Väl på plats bildar betongbrunnen en trygg och effektiv bas i arbetet med att bibehålla VA-ledningens goda funktion. Tyngden är till fördel vid kringfyllningen då betongbrunnen står stadigt och inte flyter upp. UPPFYLLDA KRAV Material till brunnar ska uppfylla väl preciserade krav på bl a hållfasthet och täthet. Dessa krav finns angivna i europeiska och svenska standarder. Produkterna i MAX-systemet, vårt kompletta sortiment för avloppsledningar med självfall, uppfyller lägst dessa krav. Plussa på upp till färdig mark Brunnen består av bottendel, mellandel(ar), kona eller max-däck, ev passdelar och betäckning. Bottendelarna tillverkas i olika utföranden; Cirkulärt utförande (MAX-bottendel) eller som elementbottendel som är sammansatt av plana skivor. Anslutningarna för in- och utloppsledningar finns både i standard och specialutformning. De tätas med fogpackning som motsvarar anslutande lednings fogtyp.

12 VÅRA MAX-BRUNNAR Max-brunnarna tillverkas av betong och uppfyller funktionskraven för Brunnar i avloppssystem, enligt VAV publikation P45. De är dimensionerade och typprovade enligt SS EN 1917 och SS Mjukt utformade rännor (vallning) ger brunnarna en god hydraulisk funktion med minimala friktionsförluster. Alla fogtätningar är tillverkade av gummi i kvalitet enligt SS EN 681 1och gummitätningen kan även fås olje- eller värmebeständig. Lyfturtag i brunnsgodset och lyftok underlättar hanteringen. Betäckningar av gjutjärn finns både i standard och i specialutförande för steglös höjdjustering. Nedstigningsbrunnar (NB) Våra välkända MAX-brunnar tillverkas i en mängd utföranden och är enkla att anpassa efter specifika behov. Väl på plats hjälper betongbrunnen till med att bibehålla VA-ledningens goda funktion. Nedstigningsbrunnen ger direkt tillträde till ledningen för bekväm och effektiv inspektion, kontroll och rensning av anslutande ledningar. En nedstigningsbrunn används som regel på alla ställen där sidoledningar ansluter till huvudledning, vid dimensionsförändring och i alla brytpunkter såväl i plan som i profil. Särskild beställningsblankett för uppgift om anslutande ledningars dimension, vinklar och stalp finns på våra försäljningskontor. En Nedstigningsbrunns sätts samman av: Bottendel Finns i centriskt utförande för anslutning av ledningar i DN För uppgifter angående excentriskt utförande, kontakta något av våra försäljningskontor. I Dimensioner DN finns den i centriskt utförande med vallad botten eller med sandfång och plan botten. Den medger valfria vinklar, stalp och anslutningsdimensioner upp till DN 800. Elementbottendel Elementbottendel tillverkas som standard av plana skivor som gjuts ihop vid fabrik och anpassas till anslutande ledningar upp till DN 2000 samt med aktuella vinklar och stalp. Större anslutningar kan offereras på förfrågan. Bottendelen avslutas med ett plant körbart element med manhål, DN 1000, för påbyggnad av MAX-delar. Mellandelar Med Max-delarna byggs Max-brunnen upp till önskad nivå. Sortimentet omfattar Max-mellandelar i olika bygghöjder, Max-kona och Max-däck. Delarna fogas till varandra med en glidfogspackning som har en glidmedelsförsedd flik. Max-brunn NB, DN 1000, bör användas: vid ledningsförgreningar (3-4 st) på ledningar DN 225 mm eller grövre vid riktningsförändring i plan eller profil på jämna mellanrum på ledningar, DN , där i övrigt tillsynsbrunnar används. Ca 1/3 av brunnarna brukar normalt vara nedstigningsbrunnar vid sådan användning. Max-brunn med sandfång kan exempelvis användas där större sandfångsvolym än i dagvattenbrunn (DB) önskas där gemensamt sandfång önskas för flera dagvattenbrunnar (DB) utan sandfång tillsammans med kupol- eller gallerbetäckning dim 600 där större intagskapacitet (än DB) önskas. brunn för spolning eller rensning av ledningen, eller markera gräns mellan ansvarsområden t ex fastighet och gatumark. Betäckning Betäckning Passdel B6 Max-kona Max-mellandel Betäckning Passdel B6 Max-kona Max-mellandel Passdel B6 Max-kona Max-mellandel Max-bottendel Max-bottendel Max-bottendel Nedstigningsbrunn DN bottendel Nedstigningsbrunn med DN bottendel Nedstigningsbrunn med elementbottendel 10 BRUNNAR

13 Tillsynsbrunn Tillsynsbrunnar finns i dimensionerna 400 och 600 mm. och är komplement och ett enklare alternativ till nedstigningsbrunnen. Tillsynsbrunen är avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar ifrån markytan.bottendelens samtliga anslutningar har PG-fog. Mellandelar finns i flera olika bygghöjder. Som överdel används Kanmax PG spetsvändare som avslutas med antingen fast eller flytande ram av betong och standardbetäckning eller flytande betäckning av gjutjärn. Kanmax PG TB DN 400 eller DN 600 kan användas på ledningar DN då brunnen har rakt genomlopp och på ledningar DN vid avvinkling eller förgrening 45 eller 90. Betäckning Passdel B3 alt. B4 Rensbrunn En rensbrunn, eller spolbrunn, är huvudsakligen avsedd för att kunna rensa och spola anslutande ledningar från marknivå. Brunnen medger högtrycksspolning, men inte samtidig slamsugning. Kanmax PG RB DN 225 används då brunnen endast ska fungera som brunn för spolning eller rensning av ledningen, eller markera ansvarighetsområden mellan t ex fastighet och gatumark. Vår rensbrunn har dimensionen 225 mm. Bottendelens samtliga anslutningar har PG-fog. Som stigare, dvs mellandel och överdel, används Kanmax PG kortrör och spetsvändare. Brunnen avslutas med en ram av betong och flytande betäckning av gjutjärn. Betäckning Passdel B5 alt. B6 Mellandelar Mellandelar Bottendel Bottendel Tillsynsbrunn Rensbrunn Förslag till beskrivningstext nedstigningsbrunn: PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande Brunn skall vara av typ Max-brunn DN Betäckningen skall vara typ Text i förekommande fall: Brunnen skall ha plan överdel typ Max-däck. Stalp skall utföras, stalphöjd PDB.112 Nedstigningsbrunn av betong med sandfång Brunnen skall vara typ Max-brunn DN 1000 med sandfång. Betäckningen skall vara typ PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, elementbrunn Brunnen skall vara typ Max-brunn med Elementbottendel. Betäckningen skall vara typ Tillsyns- och rensbrunn: PDB.21 Tillsynsbrunn av betong Brunnen skall vara typ Kanmax PG tillsynsbrunn DN Betäckningen skall vara typ PDB.31 Rensbrunn av betong Brunnen skall vara typ Kanmax PG rensbrunn DN 225. Betäckningen skall vara typ Dag- och dränvattenbrunn: PDB.511 Dagvattenbrunn av betong med vattenlås Brunn skall vara typ Kanmax DB/DRB PDB.512 Dagvattenbrunn av betong utan vattenlås med sandfång Brunn skall vara typ SP DB/DRB* PDB.513 Dagvattenbrunn av betong utan vattenlås utan sandfång Brunn skall vara typ SP DB/DRB* PDB.611 Dränvattenbrunn av betong med vattenlås och sandfång Brunn skall vara typ SP DB/DRB* PDB.612 Dränvattenbrunn av betong utan vattenlås med sandfång Brunn skall vara typ Kanmax DB/DRB* PDB.613 Perkolationsbrunn typ 1 av betong Brunn skall vara typ SP DB/DRB med perforering för perkolation *Kanmax DB/DRB vid tät fog. SP DB/DRB vid cementbruksfog. Beskrivningstexter kompletteras i förekommande fall med följande: Betäckning skall vara typ Ange typ för aktuellt objekt. Överdel skall inte vara försedd med dränhål. Brunn skall vara försedd med dränledning Ø för terassdränering. Ange aktuell dimension på dränledning Ø92 alt Ø128 mm. BRUNNAR 11

14 Dag - och dränvattenbrunnar Dagvattenbrunnen samlar upp dagvattnet från gator, parkeringsplatser, torg och andra ytor till dagvattenledningen.vid hårdgjorda ytor förses brunnen med betäckning av plant körbart galler med en fri genomströmnings area av ca 0,06 m 2. Då kan brunnen avvattna ca 500 m 2 gatumark. Där gatumark med kantstöd ska avvattnas bör dock avstånd mellan dagvattenbrunnar vid normala gatulutningar begränsas till m. Vid avvattning av grönytor och diken förses brunnen med kupolsil. Dränvattenbrunn används ofta vid anslutning av dränledning till tät ledning där brunnens sandfång hindrar slam, sand mm att ledas ut i ledningssystemet. Dränvattenbrunnen fungerar som samlingsbrunn för dränvatten och vatten från stuprörsledningar. I vissa fall fungerar den dessutom som dagvattenbrunn och avleder anslutna ledningars vatten till dagvattenledningen. Dag- och dränvattenbrunn finns både med och utan sandfång. Brunnar utan sandfång kan användas vid utrymmesbrist och sandfång anordnas då i intilliggande brunn i ledningsnätet. Dag- och dränvattenbrunn finns också både med och utan perforering. För perkolation (sker i marken då infiltrerat vatten från nederbörden rör sig nedåt mot grundvattnet) används brunnperforering. Perforeringens hål lutar mot dränvattnets inströmningsriktning för att förhindra att finkornigt material följer med dränvattnet in i brunnen. Överdelen har plan överyta eller muff och tillverkas med eller utan perforering. Tyngden gör att betongbrunnarna inte behöver förankras mot uppflytning. Dag- och dränvattenbrunnarna tillverkas av betong och uppfyller funktionskraven för Brunnar i avloppssystem, VAV publikation P45. Dag- och dränvattenbrunnen finns i två utföranden SP DB/DRB används då cementbruksfog eller liknande anses tillräckligt. Vid krav på täthet används MAX DB/DRB. Den har täta fogar med ingjuten fogtätning av gummi, PG-fog, med gummikvalitet enligt SS-EN Fogarna hindrar grundvatten och finkornigt material från att ledas in i brunnen och orsaka mark sättningar. MAXbrunnarna är dimensionerade och typprovade enligt SS EN 1917 och SS Med eller utan vattenlås Dag- och dränvattenbrunnarna levereras med eller utan vattenlås. Samma brunnsdelar kan användas oavsett om vattenlås erfordras eller ej. Vattenlåset utestänger obehaglig lukt från ledningarna. Det fungerar även som temperaturspärr och hindrar kyla från att ledas ner i dagvattenledningen. Detta gör att frysrisken minskar för ledningar som ligger i samma ledningsgrav som dagvattenledningen. Insatsvattenlåset består av tätningsplatta och låstratt. Det är tillverkat av HD polyeten och är formstabilt från -110 till +120 C Dränvattenbrunn 1. Betäckning 2. Överdel 3. Insatsvattenlås 4. Bottendel 5. Stuprörsanslutning 6. Dränrör PVC 128 med skarvmuff alt. PVC 92 med förminskningshylsa Montering av insatsvattenlås 12 BRUNNAR

15 Brunnsringar Cementbruksfogade brunnar används där tätheten inte är huvudsaken. De finns i dimensioner från mm med tillhörande lock. För dimension 900 och 1000 finns även passande kona. Betonglock Betonglock används som betäckning till alla typer av brunnar där inte kontinuerlig skötsel eller trafik kräver en betäckning av annat utförande. Locken tillverkas i betong. De är oarmerade i dimensionerna DN och armerade i övriga dimensioner. De körbara locken är dimensionerade för en axellast på 26 ton inkl dynamiskt tillskott. Gjutjärnsbetäckningar Gjutjärnsbetäckningar används till alla typer av brunnar för VA-ledningar där drift- och underhållsarbetet kräver att locket ska kunna lyftas utan att omgivande mark, som beläggning, grus- eller gräsyta påverkas. Då ytvatten ska avledas används galler- eller hålförsedda lock med anpassad kapacitet till brunnens dimension och utloppsledning. Produktbeskrivning Det finns olika typer av betäckningar; Fast betäck ning, Flytande betäck ning och Teleskopisk betäck ning. Samtliga betäckningar är tillverkade i gjutjärn. En del betäck ningar är teleskopiska, d v s kan justeras steglöst i höjd. Vissa kan dessutom justeras steglöst i sida. Se respektive brunn för till hörande betäckning. För att undvika onödiga kostnader är det viktigt att betäckningen monteras riktigt. Inför installationen av betäckningen är det viktigt att brunnskroppen är djupare än betäckningens totala höjd. Detta för att undvika att betäckningens hals ställer sig på brunnsbotten. För att undvika att grus och asfalt hamnar i brunnen vid montering av en flytande betäckning använd en skrapning. Vid teleskopisk betäckning behövs inte skrapning. Fast betäck ning Består av två delar ram och lock/galler. Ramen placeras på brunnsrörets övre ände och bärs upp av betongbrunnen. För att justera höjden används passramar som läggs i ramen före montering av lock/galler. Då höjden ska justeras igen lyfts lock/galler och lämplig passram monteras vartefter lock/galler på nytt monteras i betäckningen. Kvadratiska ramar/passramar används i samband med med marksten/plattor. Flytande betäck ning Består av två delar ram och lock/galler. Ramen passar invändigt i brunnsröret vilket gör att avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggningen färdiga yta kan justeras. Justering är möjlig även då ny beläggning läggs. Teleskopisk betäck ning Består av tre delar underram, stos och lock/galler. Överramen ska bära beläggningsmaterialet och monteras invändigt i underramen. Underramen ska placeras på brunnsrörets övre ände vilket medför att avståendet mellan brunnsrörea övre ände och beläggningens färdiga yta kan justeras. Justering är möjlig även då ny beläggning läggs. Skrapning Minst 10 cm körbana Flytande betäckning Brunnens hål måste vara större och djupare än betäckningens totala mått för att undvika att trafiken belastar betongbrunnen. Markbeläggningen ska alltid ha kontakt med betäckningens hals och flyta jämt med beläggningens överkant. För att undvika att grus och asfalt hamnar i brunnen när en flytande betäckningen används bör en skrapring monteras. Teleskopisk betäckning Brunnskroppen måste vara djupare än betäckningens totala höjd för att undvika att trafiken belastar betongbrunnen. Vid användning av teleskopisk betäckning behöver inte skrapring användas då underramen hindrar grus och asfalt från att tränga in i brunnen. BRUNNAR 13

16 Nedstigningsbrunnar - DN 1000 D B t 1000 H h H h Standard DN Typ A Typ A 90 Typ B 90 Typ B Special. En eller flera ingående anslutningar i valfria dimensioner, vinklar och stalp. H Typ D h 1000 B DN t Rakt genomlopp. In - och utgående anslutning i samma dimension, med eller utan stalp. Bottendel ansl. KANMAX DN bottendel Bottendel ansl. DN Typ D H Special h DN Rakt genomlopp. In - och utgående anslutning i samma dimension, med eller utan stalp. DN DN 646 DN H h H h H h L l DN Genomlopp med vinkeländring och extra anslutningar (utförandeexempel). En eller flera ingående anslutningar i valfria dimensioner, vinklar och stalp Mellandel med plan botten Mellandel Kona L l Genomlopp med vinkeländring och extra anslutningar (utförandeexempel). En eller flera ingående anslutningar i valfria dimensioner, vinklar och stalp. Genomlopp med vinkeländring och extra anslutningar (utförandeexempel). En eller flera ingående anslutningar i valfria dimensioner, vinklar och stalp. MAX bottendel DN 1000, med fasta betonganslutningar Ansl DN mm Typ Inv diam d mm Utv diam D mm Bygghöjd h mm Höjd H mm kg/st Produktnummer 225 A B D A B D A D A A A MAX bottendel med fria anslutningar, Max stalp Inv diam mm Utv diam D mm Bygghöjd h mm Höjd H mm Vikt ca kg/st rak genomgång * * rak genomgång ** ** rak genomgång , med sandfång, rak genomgång *Tillverkad i Uppsala h=790 mm H= 910 mm, tillverkad i Hjällbo h=705 mm H=865 mm **Tillverkad i Uppsala h=1200 mm, tillverkad i Hjällbo h=1285 mm Elementbottendel med fria anslutningar Ansl DN mm Bredd B mm Längd l mm Väggtjocklek t mm Bygglängd L mm Bygghöjd h mm Höjd H mm Vikt ca kg/st BRUNNAR

17 MAX-mellandel med plan botten DN mm Bygghöjd h mm Höjd H mm Utv diam mm kg/st Produktnummer MAX-mellandel DN mm Bygghöjd h mm Höjd H mm Utv diam mm kg/st Produktnummer MAX-kona DN mm Bygghöjd h mm Höjd H mm Utv diam mm kg/st Produktnummer 1000x Lock till MAX-kona, ej körbart BRUNNAR 15

18 646 H h DN Däck MAX-däck med manhål DN mm Bygghöjd h mm Höjd H mm Utv diam mm kg/st Produktnummer MAX-däck DN mm kan förses med manhål dim 1000 DN mm och ingjuten spets. Passdelar Se tillhörande passdelar i kapitel HJÄLPMEDEL OCH TILLBEHÖR. Ø805 Ø649 Ø594 Ø638 Ø790 Ø645 Ø A6VL2/640 flytande 30 Ø648 Ø640 Ø600 Ø790 Ø790 A6VL2 teleskopisk Ø790 Ø645 Ø Ø648 Ø640 Ø600 Ø790 A6VL2 fast Ø685 Ø645 Ø Ø355 Ø620 Ø kupol, Segjärn Ø Ø 676 Ø 800 Ø 680 Ø 634 Ø 670 Ø 800 Teleskopisk Densus Ø600 Ø Ø670 A6/640 flytande A6 teleskopisk A6 fast 140 Ø600 Ø670 Ø800 Ø630 Ø kupol, Gråjärn Gjutjärnsbetäckningar Beteckning Typ RSK nr Bygghöjd h mm kg Produktnummer A6VL2/640 flytande Segjärn A6VL2 teleskopisk Segjärn A6VL2 fast Segjärn kupolsil Segjärn Teleskopisk Densus 2 tät Segjärn A6/ 640 flytande Gråjärn A6 teleskopisk Gråjärn A6 fast Gråjärn kupolsil Gråjärn Skrapring A-6/ /630x BRUNNAR

19 TILLSYNSBRUNN - DN 600 DN 600 DN 1 h H h Bottendel A 90 B D Överdel Ø800 Ø649 Ø561 Ø Ø648 Ø640 Ø600 Ø790 Ø Ø648 Ø640 Ø600 Ø Ø790 Ø645 Ø640 Ø555 Ø Ø790 Ø645 Ø640 Ø Ø685 Ø645 Ø640 Ø600 Ø670 Ø A6VL2/600 flytande A6VL2 teleskopisk A6VL2 fast A6/600 flytande A6 teleskopisk A6 fast MAX PG bottendel DN 600 Nom storlek ansl DN 1 mm Typ Bygghöjd h mm Höjd H mm kg/st Produktnummer 225 A B D A B D A MAX PG överdel DN 600 Nom storlek DN mm Bygghöjd h mm Utv diam D mm kg/st Produktnummer Passdelar Se tillhörande passdelar i kapitel HJÄLPMEDEL OCH TILLBEHÖR. Gjutjärnsbetäckningar Beteckning Typ RSK nr Bygghöjd h mm kg Produktnummer A6VL2/600 flytande Segjärn A6VL2 teleskopisk Segjärn A6VL2 fast Segjärn A6/600 flytande Gråjärn A6 teleskopisk Gråjärn A6 fast Gråjärn Skrapring A-6/ /590x BRUNNAR 17

20 TILLSYNSBRUNN - DN 400 DN 400 DN 1 H h H h Bottendel A 90 B D Mellandel Ø 585 Ø Ø 455 Ø 418 Ø Ø590 Ø Ø 430 Ø 580 Ø 375 Ø Ø356 Ø380 UFL-40/400 flytande A5 teleskopisk A5 fast A5L/400 flytande A5L/400 Teleskopisk MAX PG bottendel DN 400 Nom storlek ansl DN 1 mm Typ Bygghöjd h mm Höjd H mm kg/st Produktnummer 150 A B D PVC A PVC B PVC D A B D A MAX PG mellandel DN 400 Nom storlek ansl DN mm Bygghöjd h mm Höjd H mm kg/st Produktnummer Passdelar Se tillhörande passdelar i kapitel HJÄLPMEDEL OCH TILLBEHÖR. Gjutjärnsbetäckningar Beteckning Typ RSK nr Bygghöjd h mm kg Produktnummer UFL-40/400 flytande Segjärn A5L/400 Teleskopisk Segjärn A5/400 flytande Gråjärn A5 teleskopisk Gråjärn A5 fast Gråjärn Skrapring A-5/ /395x BRUNNAR

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- oc dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar oc därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar oc rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system

Läs mer

VÅRA AVSKILJARE SKILJER SIG

VÅRA AVSKILJARE SKILJER SIG VÅRA AVSKIJARE SKIJER SIG Våra avskiljare renar fett-, slam- oc oljeförorenat spill- oc dagvatten före anslutning till det kounala avloppsnätet. Beprövade konstruktioner med lång livslängd, låg serviceintensitet

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013 DC Slamavskiljare Flik 6 Juni 2013 2013-06-17 utgåva 6 DC Slamavskiljare 1600 Dagens avloppsvatten innehåller mer och mer lösningsmedel fetter som gör att den mängden slam som flyter har ökat och avskiljarens

Läs mer

Ledningstyper & Material

Ledningstyper & Material Ledningstyper & Material 2015-02-11 1 Ledningstyper Tre typer av ledningar finns i marken Avlopp Dag-& Dränvatten Dricksvatten 2015-02-11 2 Dricksvatten Dricksvatten transporteras alltid i trycksatta system

Läs mer

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar November -97 Tekniska data Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar Innehåll sid Godkännanden och märkningsexempel 2 Uponal och Uponal/Ultra tillsynsbrunnar 3-5 Uponal och Uponal/Ultra rensbrunnar 5-6

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Flik 6. nov 2000. ALFA Slamavskiljare

Flik 6. nov 2000. ALFA Slamavskiljare BSAB PF.1 Flik 6 ALFA Slamavskiljare nov 2000 Använningsområe ALFA Slamavskiljare typ BAGA är en fogtät gravitationsavskiljare av betong. ALFA Förelningsbrunn oc ALFA Samlingsbrunn är komponenter i efterföljane

Läs mer

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 3 DAGVATTEN 3.1 LEDANDE DOKUMENT 3.2 DAGVATTENSTRATEGIN 3.3 RANGORDNING VID PLANERING 3.4 TEKNISKA LÖSNINGAR 3.5 BRUNNAR 3.6 LEDNINGAR 3.7 SERVISANMÄLAN Reviderad 2017 1 3.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

GBC, PBB, PBF, PDB. Flik 4. juni 2010 ALFA VA-SYSTEM. Rör och brunnar

GBC, PBB, PBF, PDB. Flik 4. juni 2010 ALFA VA-SYSTEM. Rör och brunnar BSAB GBC, PBB, PBF, PDB ALFA VA-SYSTEM Flik 4 juni 2010 Rör och brunnar ALFA VA-SYSTEM 4 ALFA VA-SYSTEM 6 ALFA Standardrör 12 Skarvsatser 13 ALFA Qmax-rör 14 ALFA Lågtrycksrör 15 ALFA Genomtryckningsrör

Läs mer

Betäckningar. Betäckningar för spolbrunnar i plast. Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar i plast. VA-produkter

Betäckningar. Betäckningar för spolbrunnar i plast. Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar i plast. VA-produkter Betäckningar Betäckningar för spolbrunnar i plast RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. 703 82 15 VT20 RB, 40 ton 200/160 703 82 16 VT21 FK RB, 40 ton 200/160 Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS.

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Läs denna manual före installationen. Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Manualen skall användas vid installation av

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER När krävs en oljeavskiljare? Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spilleller dagvattennätet

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

JÄRNVÄGSPRODUKTER PRODUKTER OCH SYSTEM FÖR EN KRÄVANDE MILJÖ

JÄRNVÄGSPRODUKTER PRODUKTER OCH SYSTEM FÖR EN KRÄVANDE MILJÖ JÄRNVÄGSPRODUKTER PRODUKTER OCH SYSTEM FÖR EN KRÄVANDE MILJÖ NYTÄNKANDE PÅ SPÅRET S:t Eriks järnvägsprodukter har högsta kvalitet i utförande och passning. Vårt nytänkande och vår position som ledande

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta pumpstationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1401 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus pumpstationer Kompus är en serie kompletta

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

EuroFAM Omega Fettavskiljare

EuroFAM Omega Fettavskiljare www.wavin.se AB SVENSKA WAVIN Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: (0)16-5140000 Fax: (0)16-5140001 E-mail: wavinse@wavin.se 06/05 32EI01_r Fettavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1. ALLMÄNT...3

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING 2, Allmänt 2, Placering 2, Inkommande och utgående avlopp 2, Reningsverkets ventilation 3, Installation 4, Storlek Bio-box 5, Storlek Bio-Box XL 6, Skötselråd

Läs mer

Prislista 2015. Utgåva 1

Prislista 2015. Utgåva 1 Utgåva 1 Prislista 2015 Dahlgrens Cementgjuteri AB Medlevägen 294, 931 98 Skellefteå Telefon: 0910-77 02 80, Fax: 0910-77 01 39, E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se 1. Register Köpevillkor 2 Anläggningar

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun. Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42

Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun. Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42 Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42 2 Syfte Denna policy har tagits fram i syfte att vanligt förekommande verksamheter ska få en enhetlig

Läs mer

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS STAVAB PRISLISTA 1 PP MARKRÖR SN8 2353986 PP MARKRÖRK SN8 110*6 M ST P10 335 2353987 PP MARKRÖRK SN8 160*6 M ST P11 689 2353988 PP MARKRÖRK SN8 200*6 M ST P12 1373 2353991 PP MARKRÖRK SN8 110*3 M ST P10

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Allmän information Kontrollera att alla delar finns med. Innan

Läs mer

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar Tillsynsbrunn med rakt genomlopp Tillsynsbrunn med inlopp 52 9 5 52 92 5 5 x 0 5 x 25 5 75 25 5 7 25 5 77 55 55 4 55 5 x 0 x 0 x x x 5 x 2 2 55 22 00 55 2 00 55 42 00 55 52 00 För K2-kan rör x K2 x K2

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Uponor dagvattensystem Dagvatten

Uponor dagvattensystem Dagvatten Uponor dagvattensystem 40 Uponor IQ dagvattensystem 41 Uponor IQ dagvattenrör Rör KlassSN8medintegreradmuff. Kompletteramed1stIQtätningsring RSK Uponor Dimension Di/DY L M Dy max Antal nr nr mm mm mm mm

Läs mer

Kort information om små avloppsanläggningar

Kort information om små avloppsanläggningar 1(9) Rev. 2011-08-10 Kort information om små avloppsanläggningar Hushållsspillvatten från högst fem hushåll 2(9) Sammanfattning Vad behöver jag ta hänsyn till när jag placerar min avloppsanläggning? Skyddsavstånd:

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta stationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1101 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus stationer Kompus är en serie kompletta stationer

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Terana Rörsystem för VA

Terana Rörsystem för VA Terana Rörsystem för VA MARKAVLOPPSSYSTEM DRÄNERING TRYCKRÖRSSYSTEM VÄGTRUMMOR ENSKILT AVLOPP BRUNNAR OCH TILLBEHÖR Kompletta rörsystem för nordiska förhållanden 4 System anpassade för både inner- och

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

KESSEL Oljeavskiljare klass 1, Compact

KESSEL Oljeavskiljare klass 1, Compact MARKFÖRLAGDA KESSEL Oljeavskiljare klass 1, Compact Oljeavskiljare avsedd för vätskor med densitet mellan 0,850,95 g/cm³. Levereras med automatisk avstängningsventil och utbytbart koalescensfilter. Med

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Juli 2013 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt)

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt) Fyll i de delar av blanketten som är relevanta. Sidan 1 av 5 Entreprenörsrapport Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen Fastighet Avlopp

Läs mer

flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER

flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER flik 7 april 2012 ALFA PUMPSTATIONER Pumpstationer för renvatten eller avloppsvatten Nyckelfärdiga standardmodeller Med eller utan servicebyggnad Pumpar och utrustning efter behov Stabil och beständig

Läs mer

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering BDR w w w.pip elife.se BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som

Läs mer

Information om oljeavskiljare

Information om oljeavskiljare Information om oljeavskiljare Sammanfattning Grundprincipen för en oljeavskiljare är enkel. Den arbetar enligt gravimetrisk princip. Olja flyter upp till ytan och tyngre partiklar sjunker till botten.

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

TEKNIK - VA-SYSTEM. Allmänna avloppsledningar enligt VAV P90. Spillvattenledningar 66 TEKNIK OCH ARBETSBESKRIVNINGAR

TEKNIK - VA-SYSTEM. Allmänna avloppsledningar enligt VAV P90. Spillvattenledningar 66 TEKNIK OCH ARBETSBESKRIVNINGAR TEKNIK Eftersom det alltid finns specifika produktkrav vid dimensionering av olika anläggningar är det viktigt att vara uppmärksam på dessa för att hitta de bästa lösningarna och underlätta arbetet till

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Dokument/Avsnitt Sida BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 1 (10) FÖRKLARINGAR

Dokument/Avsnitt Sida BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 1 (10) FÖRKLARINGAR BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 1 (10) FÖRKLARINGAR CollectorF; Artikelnummer: CF0004 Fettavskiljare med integrerat slamfång Detta beskrivningsunderlag är i första hand avsett att användas då

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank, eller minireningsverk, gäller dessa regler för att tömning och drift ska

Läs mer

Fettavskiljare FETTAVFALL OCH URSKILJNING AV FETT UR SPILLVATTEN

Fettavskiljare FETTAVFALL OCH URSKILJNING AV FETT UR SPILLVATTEN Fettavskiljare FETTAVFALL OCH URSKILJNING AV FETT UR SPILLVATTEN Varför behövs fettavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena förorenat spillvatten från hushåll, till exempel vatten

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Vad är avloppsvatten

Vad är avloppsvatten Vad är avloppsvatten Avloppsvatten delas in i: Spillvatten: förorenat vatten från t ex bad, dusch och WC. Renas i reningsverk. Dagvatten: regn- och smältvatten från t ex tak och hårdgjorda ytor. Leds ut

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

EuroPEK Omega - Oljeavskiljarsystem

EuroPEK Omega - Oljeavskiljarsystem www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 635 06 Eskilstuna Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 12/06 EuroPEK Omega - Oljeavskiljarsystem Installation- drift- och skötselanvisningar

Läs mer

Anläggning. Avloppsreningsystem

Anläggning. Avloppsreningsystem Anläggning VA Avloppsreningsystem Olika sorters avloppsvatten Spillvatten från Hushåll Dagvatten Dräneringsvatten Spillvatten från industri 28 maj 2013 Sara Bäckström 3 Spillvatten från hushåll Vatten

Läs mer

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare

Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare 2014-12-15 Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare Innehållsförteckning Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare... 1 Innehållsförteckning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Svensk och Europeisk

Läs mer

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Max-Ola Pålsson Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Sverigeverket skall enligt tillverkaren placeras och förankras på en slät armerad bottenplatta av betong. Om denna platta gjuts

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller

Läs mer

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation 11.4 PM01 Objekt: Kv. Gymnasiet 2 Klippans Kommun Om- och tillbyggnad av kök och matsal Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation : Antal blad: T.Allansson 1 första sida 5 sidor beskrivning

Läs mer

ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE

ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE VARFÖR BEHÖVS FETTAVSKILJARE? Fettavskiljaren ska tömmas minst två gånger om året Fett från matlagning i stor skala som hamnar i avloppet är ett mycket stort

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

Information om dagoch dräneringsvatten

Information om dagoch dräneringsvatten Information om dagoch dräneringsvatten I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastighet.

Läs mer

Fogarna skall utföras i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Fogritning skall därvid utfärdas av projektören.

Fogarna skall utföras i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Fogritning skall därvid utfärdas av projektören. ACO DRAIN 4 Allmänna installationanvisningar Schakta botten. Höjdanpassa i överensstämmelse med vald falltyp. Eftertäta schaktbotten för att undvika att jord/grus lossnar eller mjukas upp. Lägg säkerhetsskikt

Läs mer