ACO MIRI Teknik. Katalog Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler"

Transkript

1 ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

2 ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation av MIRI bakvattenventiler. Utdrag ur komplett teknikkatalog 2009 för ACO fett-och oljeavskiljare, minipumpanläggningar, bakvattenventiler, spol- och rensbrunnar. n Bakvattenventiler Allmänt Dämningsnivån När kan backvatten uppträda? Skydd av sanitära installationer under dämningsnivån Definition av avlopp Hur fungerar en bakvattenventil? Normer och regler Passiv eller aktiv säkerhet mot bakvatten Inspektion och service Funktionstest med provtagningsrör Bakvattenventil för fekaliefritt vatten Bakvatten för fekaliehaltigt vatten... 57

3 TEKNIK BAKVATTENVENTILER Allmänt Klimatförändringarna medför kraftiga regnskurar. Frekvensen av häftiga regn ökar i Europa. Med detta menas inte nödvändigtvis att den totala regnmängden över året ökar utan att dess intensitet har ökat. Perioder av häftiga regn följt av långa perioder av torka är en trend som kan observeras över hela världen. Extremt häftiga regn av denna typ bildar avrinning som överskrider de kommunala avloppsledningarnas kapacitet, särskilt om ledningarna är av s.k. kombinerad typ som betjänar både dag- och spillvatten. När detta inträffar kan spillvattnet i de kommunala avloppsledningarna stiga till en sådan höjd att det rinner ut genom nedstigningsbrunnar och ut på gator och vägar. Servisledningar anslutna till huvudledningen påverkas också och anslutna fastigheters källare som ligger under dämningsnivån översvämmas med avloppsvatten. Avloppsledningarna i en allmän anläggning är dimensionerade för att avleda vissa maxflöden som uppträder med vissa mellanrum. Inte för att avleda extrema regnflöden. Skydd av sanitära installationer under dämningsnivån Enligt SS-EN behöver endast sanitära installationer under dämningsnivån skyddas mot bakvatten. Bakvattenventiler skall därför installeras så att avloppsvatten ovanför dämningsnivån kan passera förbi. SS-EN kräver därför att alla installationer ovanför dämningsnivån skall ha naturligt självfall. Detta inkluderar även takavlopp och dess ledningar. Om anläggningen projekteras så att de högre liggande utslagsställena belastar bakvattenventilerna kan detta förorsaka översvämningar vid stängd ventil. Av denna orsak får man inte installera bakvattenventil i fastighetens huvudledning. FEL Dämningsnivån Dämningsnivån är definierad som den högsta möjliga spillvattennivån på en specifik plats i ett kommunalt avloppssystem enligt SS-EN Spillvatten installationer självfallssystem inomhus. När kan bakvatten uppträda? Bakvatten kan uppträda vid häftiga regnväder, vid stopp i rörledning, rörbrott, när rörledningar rengörs och spolas eller pumpstopp, om avloppssystemet är anslutet till en pumpstation. Bakvatten kan påverka kombinerat avloppssystem likaväl som separata avloppssystem och vid dämning söka sig andra vägar, exempelvis in i servisledningar till fastigheter och rinna ut genom sanitära installationer som ligger under dämningsnivån och då förorsaka översvämning. Detta kan förorsaka omfattande skador på byggnad och inredning. Den kritiska dämningsnivån definieras enligt SS-EN normalt som gatunivån ovanför avloppsledningen (om ingen annan punkt är speciellt angiven). RÄTT 53

4 Definition av avlopp Vi kallar normalt allt avloppsvatten för avlopp men det finns en terminologi för detta: Dagvatten eller regnvatten är vatten från snö- eller regnfall. Gråvatten är fekaliefritt och är exempelvis vatten från tvättställ, dusch, tvättmaskin och disk. Svartvatten är fekaliehaltigt och är vatten från urinaler och vattenklosetter. Observera att det är skillnad på användningsområde för bakvattenventiler för fekaliehaltigt avloppsvatten och bakvattenventiler för fekaliefritt avloppsvatten. Om avloppsvattnet kommer från industri bör man ta ett analysprov för att kontrollera dess sammansättning. Hur fungerar en bakvattenventil? En bakvattenventil definieras som en passiv säkerhet för bakvatten. Bakvattenventil för fekaliefritt avloppsvatten har en eller flera klaffar som tätar mot sitt säte. Normalt är klaffen stängd men öppnar för vattenflödet i ledningen. Vid bakvatten tätar klaffarna mot sitt säte. Bakvattenventil för fekaliehaltigt avloppsvatten har normalt öppna klaffar. Vid bakvatten påverkas klaffarna av en motor som via en sond känner den förhöjda vattennivån och stänger klaffarna inom 60 sekunder. Regnvatten Avloppsvatten Gråvatten fekaliefritt avloppsvatten Svartvatten fekaliehaltigt avloppsvatten ACO Triplex ACO Quatrix 54

5 Enligt SS-EN definieras sex olika typer av bakvattenventiler: Typ Installationsplats Automatisk klaff Nödklaff Användningsområde 0 Horisontell ledning 1 0 Dagvatteninstallation 1 Horisontell ledning 1 1 Dagvatteninstallation 2 Horisontell ledning 2 1 Dagvatteninstallation/fekaliefritt spillvatten (gråvatten) 3 Horisontell ledning 1 (elektrisk eller pneumatisk) 1 Fekaliefritt eller fekaliehaltigt spillvatten (märkt F) (svartvatten) 4 I golvbrunn 1 1 Fekaliefritt spillvatten 5 I golvbrunn 2 1 Fekaliefritt spillvatten Nödklaff kan kombineras med automatisk klaff. Bakvattenventil typ 0 ACO Triplex KO Friliggande montage Inbyggt montage Bakvattenventil typ 1 ACO Triplex K1 Bakvattenventil typ 2 ACO Triplex K2 55 Bakvattenventil typ 3 ACO Quatrix Ett system för uppgradering finns för ACOs backventiler. En ACO Triplex K0 kan med olika ombyggnadssatser uppgraderas till Triplex K1, Triplex K2 eller Ouatrix. Bakvattenventil typ 5 ACO Junior golvbrunn

6 56 Normer och regler Allmänt Boverkets byggregler BBR 6.641: Spillvatteninstallationer skall utformas så att spillvatten kan avledas utan att installationen eller avloppsanläggningen skadas samt att dess funktion påverkas. Fastighetsägarens ansvar Kommunal myndighet kan inte hållas ansvarig för skada som vållas av bakvatten utan fastighetsägaren får själv bära kostnaden (SS-EN ). Möjlighet att försäkra sig mot skada till följd av bakvatten finns och försäkringsbolagen ersätter fortfarande skadan men självrisken är också mycket hög. Normer SS-EN som beskriver Spillvatteninstallationer Självfallssystem inomhus SS-EN beskriver bakvattenventiler, konstruktion, test och underhåll. Temperaturbeständighet Bakvattenventiler måste ha en temperaturbeständighet svarande mot fastighetens avloppsvatten. För typ 0, 1, 2 och 3 upp till en temperatur av 75 C. För typ 4 och 5 upp till en temperatur av 93 C. Passiv eller aktiv säkerhet mot bakvatten Källaravlopp med bakvattenventiler klassificeras som passiv säkerhet mot bakvatten där ordet passiv refererar till att bakvattenventilens klaffar ligger passiva mot ett säte och endast öppnar för det flöde som kommer inifrån rörledningen. För att detta skall fungera erfordras självfall till kommunal avloppsledning. Aktiv säkerhet mot bakvatten är å andra sidan en anläggning med avloppspumpar och pumpstation. Aktiv säkerhet mot bakvatten kräver extern energi för att förflytta spilleller dagvatten mot bakvatten. Projekteringsanvisningar Skydda samtliga utslagsställen som ligger under dämningsnivån mot bakvatten. Projektera anläggningen så att avloppsvatten från utslagsställen över dämningsnivån inte belastar bakvattenventilerna. Avloppsvatten från högre liggande utslagsställen kan förorsaka översvämning vid stängd bakvattenventil. Projektera aldrig för bakvattenventil i fastighetens huvudledning. Välj rätt bakvattenventil. Att välja fel ventil för fekaliehaltigt avloppsvatten kommer att resultera i stopp i avloppsledningen. Endast bakvattenventil typ 3F är godkänd för fekaliehaltigt avloppsvatten. Bakvattenventil som är elektriskt ansluten (typ 3F) får inte användas förrän den är elektriskt inkopplad och testad. Alternativt skall bägge ventilklaffarna tas bort under byggtiden. Förhindra att de utslagsställen som bakvattenventilen betjänar kan användas vid stängd ventil. Bakvattenventil typ 3F kan manövrera en magnetventil från den potentialfria utgången i sitt styrskåp. Bakvattenventiler måste monteras så att de är åtkomliga för inspektion och service. Förhöjningsdelar finns för bakvattenventiler i golv. Vid förläggning utomhus måste bakvattenventilen monteras i special- eller nedstigningsbrunn för inspektion och service. Före- och efter motorstyrda bakvattenventiler måste finnas en raksträcka på minst en meter. Inga anslutningar får förekomma på denna sträcka. Anledningen är att det annars kan uppstå ett turbulent flöde som ventilens sond uppfattar som bakvatten varvid ventilen stänger. Det är viktigt för brukarens säkerhet att föreskriven rutinmässig kontroll och service innehålls. Service, intervaller och omfattning se medföljande drift- och skötselanvisningar för respektive produkt. Inspektion och service Allmänt Bakvattenventiler måste underhållas och inspekteras regelbundet för att garantera säker drift och detta måste ligga i brukarens intresse. Underhåll måste utföras i enlighet med gällande standard och enligt tillverkarens anvisningar. Som tillägg till en professionell installation är det därför viktigt att påpeka att underhåll av bakvattenventilen utförs av utbildad personal. Golvbrunn med bakvattenventilfunktion Golvbrunnar med bakvattenventilfunktion måste inspekteras visuellt och nödavstängningsklaffens funktion måste manövreras av brukaren, en gång per månad för att kontrollera att den fungerar perfekt, enligt SS-EN Bakvattenventilfunktionen bör servas av utbildad personal var sjätte månad. Service inkluderar rengöring, kontroll att den fungerar perfekt och utbyte av eventuellt defekta delar. Funktionstest med provtryckningsrör skall utföras i enlighet med SS-EN

7 Funktionstest med provtryckningsrör Nödavstängningsventilen låses i stängt läge, proppen som sitter i provtryckningsförskruvningen demonteras och provtryckningsröret monteras. Under detta test skall provtryckningsröret fyllas med vatten. Om ventilen läcker ut vatten till en höjd av 100 mm under 10 minuter skall röret fyllas igen så att vattenpelaren åter är 100 mm. Bakvattenventilen anses fungera om man inte behöver fylla på mer än 500 cm 3 vatten under en tidsperiod av 10 minuter. Bakvattenventil för fekaliefritt avloppsvatten Bakvattenventil för fekaliefritt avloppsvatten underhålls som beskrivet till höger. Bakvattenklaffarna skall därför kontrolleras en gång per månad av brukaren och nödavstängningsklaffen manövreras (låsas och låsas upp). Service skall utföras minst två gånger per år av utbildad personal. Det första steget är att demontera bakvattenventilens lock. Detta görs genom att demontera sex st skruvar. Bakvattenventilklaffarna skall tas ut rengöras och kontrolleras. Efter att även ha rengjort ventilhuset kan klaffarna återmonteras och locket skruvas fast, se bilder. Täthet av bakvattenventilen testas i enlighet med SS-EN enligt ovan beskrivet. n Bakvattenventil för fekaliehaltigt avloppsvatten. Bakvattenventil för fekaliehaltigt avloppsvatten skall underhållas på samma sätt som för bakvattenventil för fekalifritt avloppsvatten. Service skall utföras minst två gånger per år av utbildad kvalificerad tekniker. Detta innebär demontering av ventilens lock och bakvattenklaffar. Ventilhuset skall spolas och rengöras före återmontering av klaffar och lock. Funktionskontroll av klaffar och klaffmotor skall utföras. Täthetstest utförs på liknande sätt som för bakvattenventil ovan. Först låses nödavstängningsventilen i stängt läge och sedan stängs den motordrivna klaffen genom att trycka på avsedd knapp på styrskåpet. Sedan utförs täthetsprovning lika tidigare beskrivet. Efter täthetsprovningen skall sedan den motordrivna klaffen öppnas och nödavstängningsklaffen öppnas manuellt. 57

8 ACO Nordic produktsortiment Avskiljare Pumpstationer Rostfria rör och rördelar Rostfria golvbrunnar Linjeavvattning Punktavvattning ACO Nordic AB Walckesgatan 1 SE Göteborg Tel Fax Aco-Nordic AB / ACO Teknik VIBRA 0905

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS1000EIV LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Montering och drift LPS2000E/Ex

Montering och drift LPS2000E/Ex Montering och drift LPS000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Jan 0 Höganäs LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Typ MHIL S Monterings- och skötselanvisning 6263780/0505 1. Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2. Säkerhet...4 2.1 Symboler i denna monterings- och skötselanvisning...4

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Laddomat 21 Laddningspaket

Laddomat 21 Laddningspaket Art.Nr. 11 23 78 Laddomat 21 Laddningspaket Bruks- och installationsanvisning RSK nr 686 18 23 LM21_Manual.indd 812082 090603 by Termoventiler AB 0321-261 80 www.termoventiler.se 1 Laddomat 21 har till

Läs mer

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150.

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga ämnen. Dessa

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer