Vi antar utmaningen. Är du också med?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi antar utmaningen. Är du också med?"

Transkript

1 Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också med? ett samarbete Transportsektorn står inför ett stort miljöproblem. Vi måste vända trenden. Nu tar vi oss an den största utmaningen hittills CO 2 -utsläppen. Medföljer som bilaga i Dagens Industri i november 2007.

2 Utmaningen BILAGAn PRODUCERAS AV: foto:volvo lastvagnar Den svenska ekonomin utvecklas och växer, mer produceras och efterfrågan på varor och tjänster ökar. Det ses också på tillväxttalen för godstransporterna. Vi har nu rekordhög ökningstakt av godstrafiken på våra vägar. Det är goda nyheter för ekonomin. De dåliga nyheterna är att trafiken ökar fortare än effektiviseringarna, vilket gör att utsläppen av koldioxid ökar. Vi behöver effektiva godstransporter för att ekonomin och välfärden ska kunna fortsätta att utvecklas, men vi kan inte stillasittande acceptera att detta leder till ökade utsläpp och en ökad klimatpåverkan. Vi som arbetar professionellt med godstransporter vet att utsläppen av koldioxid måste pressas ner. I en framtid kan inget annat än klimatneutrala godstransporter vara vårt mål. Men vi måste också göra vad vi kan nu och inte vänta på någon slutlig lösning. Utsläppen av koldioxid, som är den dominerande klimatgasen från godstransporter, är ett resultat av hur mycket som transporteras, hur energieffektivt transporten sker och hur stor del av energin som kommer från fossil energi. Det finns inte någon ensam lösning på problemet. Att bara effektivisera räcker inte. Att bara byta ut fossil energi mot förnyelsebar energi räcker inte. Det innebär också att det inte räcker med vad den enskilda aktören gör. Biltillverkaren, energiföretaget, transportföretaget eller myndigheten kan inte ensam stå för lösningen. Forskning och kunskap behövs men behöver omsättas i praktisk handling. Enkelt uttryckt: utan samverkan och samarbete mellan fordonstillverkare, drivmedelsindustrin, transportföretag, infrastrukturhållare, forskare och myndigheter kommer inte de klimatneutrala godstransporterna att förverkligas. gmv vid chalmers och göteborgs universitet, Preem, Schenker, Volvo Lastvagnar och Vägverket har därför inlett ett samarbete. Var och en av oss har arbetat med klimatfrågan förut. Vi tycker att vi har gjort ett bra arbete. Men det räcker inte. Därför måste vi hjälpas åt att dra i samma riktning. Först då kan vi hoppas att nå de stora resultaten som krävs för att den ekonomiska tillväxten och därmed ökade godstransporter inte ska äventyra vårt klimat. Vårt mål är att fördubbla klimateffektiviteten, dvs. att halvera utsläppen av koldioxid per utfört transportarbete till Det kräver ny och energieffektiv fordonsteknik och energieffektivare fordonskombinationer. Det kräver bränslen som är tillverkade med mindre utsläpp av klimatgaser och en successiv ökning av andelen förnyelsebar energi. Det kräver förare som håller hastigheten och som behärskar sparsam körning. Det kräver en god infrastruktur för att stödja energieffektiva transportlösningar. Den ökande mängden trafik innebär att en fördubblad klimateffektivitet inte räcker fullt ut för att halvera de totala utsläppen. Men når vi det målet kommer vi ändå ha brutit trenden mot allt högre utsläpp av koldioxid från Sveriges godstransporter, och därmed kan vi börja färdas på vägen mot klimatneutrala lösningar. Vårt samarbete är inte något slutet sällskap. Andra är välkomna. Är det något område där samarbete och inte konkurrens är lösningen så är det klimatområdet. Vi ska konkurrera på en fri marknad även i framtiden, men vi måste hjälpa varandra att tillsammans lösa en av vår tids stora utmaningar: Klimatförändringarna. frågor om innehållet besvaras av: lennart pilskog Ansvarig för Public Affairs helene samuelsson Kommunikationschef Bo hallams Marknadsdirektör åsa wagenius Projektsamordnare katarina gårdfeldt Miljöforskare Medföljer som bilaga i Dagens Industri i november ekv Fördelningen av CO2-utsläpp i Sverige Ulf Magnusson VD Volvo Lastvagnar Sverige Övrigt transport och arbetsmaskiner 2% Jordbruk, Skogsbruk och Fiske 4% Lastbilar 10% Bostadssektorn 5% Övrigt 3% Energiproduktion 20% Michael G:son Löw VD och koncernchef Preem Petroleum AB Ingvar Nilsson VD Schenker North Ingemar Skogö GD Vägverket Projektledare: Göran Syrehn Redaktör: Mats Hellström Text: Gustaf Blomberg Florence Oppenheim Grafisk form: Ulrica Schlickum Repro: Bildrepro Stockholm Tryck: Svenska Tryckcentralen Personbilar 21% Industri 19% Oliver Lindqvist Föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) vid Chalmers och Göteborgs universitet Är du intresserad av bilagor från Marknadsmedia? Kontakta Göran Syrehn på Flyg (inkl bunkring) 4% Sjöfart (inkl bunkring) 12% 2 samarbete

3 regeringen andreas carlgren Sverige ska vara en ledande förebild i klimatarbetet foto: pawel flato Resor och transporter är avgörande i vår samhällsutveckling. För att mötas och utbyta idéer, för att företag ska blomstra och för att ekonomin ska växa. Men transporterna måste ske på ett hållbart sätt. Att minska utsläppen från trafiken är en av våra största klimatutmaningar. Utmaningen är global. Världens länder kommer de närmaste åren att behöva ställa om energi- och transportsystem till det som klimatet kräver. Efterfrågan på energieffektivare och bränslesnålare fordon kommer att vara stor. Sverige har lyckats bryta det negativa sambandet mellan utsläpp av växthusgaser och ekonomisk tillväxt. Arbetet för klimatet intensifieras nu runt om i samhället. Regeringen arbetar för att ge bättre förutsättningar till alternativen till vägtransporter, som fartyg och järnväg. Men även godståg och lastfartyg behöver ofta en lastbil som lämnar och hämtar gods vid omlastningsterminaler och hamnar. Vägtransporterna behöver bli mindre miljöpåverkande. Regeringen stödjer utvecklingen av ny teknik och förnyelsebara bränslen. Ett omfattande forskningssamarbete har inletts i bland annat Brasilien och USA för att få fram lastbilar med snålare motorer eller sådana som kan drivas med alternativa bränslen. Inom EU arbetar vi för att uppnå gemensamma standarder och regler för förnyelsebara drivmedel. Regeringen har bjudit in till ett brett samarbete med forskarsamhället, organisationer och näringsliv. Fem ledande branschaktörer med kunskaper inom fordon, bränslen, infrastruktur, logistik och forskning går nu före för att minska klimatpåverkan från vägtransporterna. Det är ett välkommet initiativ för utvecklingen av kunskap, innovationer och teknik i den omställning som behövs. Klimatutmaningen är även en möjlighet. Den ger det svenska näringslivet möjligheter till miljöteknikexport och till att vinna nya marknader i världen. Såväl politiker som kunder kommer att ställa ökade krav på minskade utsläpp. Klimathänsyn kommer att vara nödvändigt för att vinna marknadsandelar. Det initiativ som nu presenteras kan, förutom att minska utsläppen både här hemma och globalt, även utgöra ett exempel för andra branscher, näringar och företag. Sverige ska vara en ledande förebild i klimatarbetet. Vi ska ha en av världens mest utvecklade ekonomier med hög tillväxt som är helt miljöanpassad och byggd på hållbara resurser. Det förutsätter klimatvänliga transporter, där svenska marknadsframgångar, ny kunskap och teknikutveckling gör det möjligt för oss att fortsätta mötas och utveckla vår ekonomi. andreas carlgren Koldioxidneutralitet Koldioxidneutral (på engelska carbon neutral), är en beteckning på exempelvis ett företag som även om det medverkar till att utsläpp av koldioxid sker inte sammantaget med sina aktiviteter bidrar till en ökad mängd CO 2 i jordens atmosfär. Koldioxidneutralitet kan dels uppnås genom reducering av egna utsläpp av CO 2, dels genom kompensering för utsläppen med koldioxidreducerande insatser inom andra områden och på andra platser. Kompenserande insatser kan exempelvis vara köp av utsläppsrätter, bidrag till produktion av förnybar energi i u-världen, satsningar på forskningsprojekt inom koldioxidsnål teknik eller plantering av träd för absorption av CO 2. Många organisationer och företag arbetar i dag aktivt med att göra sina verksamheter koldioxidneutrala. Vatikanstaten förklarade sommaren 2007 att man ska bli världens första koldioxidneutrala stat, med hjälp av en trädplantering i Polen vars absorption av CO 2 ska motsvara Vatikanens utsläpp. "Carbon neutral" blev 2006 Årets ord i New Oxford American Dictionary, utgiven av Oxford University Press. Vatikanen, snart världens första koldioxidneutrala stat. Göteborgs miljövetenskapliga centrum - mötesplats för forskning och näringsliv Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma satsning för samarbete kring hållbar utveckling och miljöfrågor. Genom vårt nätverk har vi samlad kompetens från över 400 forskare inom en mängd vetenskapliga discipliner. GMV initierar och driver ämnes- och universitetsövergripande projekt i samverkan med näringsliv och samhälle. samarbete 3

4 Tillsammans kan vi vända trenden Stora och komplexa frågor löser man inte ensam. Det är en av utgångspunkterna i det unika samarbetet mellan fem av Sveriges största aktörer inom vägtransporter. Från vänster: Katarina Gårdfeldt, GMV, Helene Samuelsson, Preem, Lars NIlsson, Vägverket, Martin Sjöberg, Preem, Monica Jadsén Holm, Schenker, Bo Hallams, Schenker och Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar. foto: helén karlsson Samarbetet mellan Schenker, Volvo, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV), Preem och Vägverket är bara början på något ännu större. Vi är inte bundna att jobba med speciella aktörer utan välkomnar alla förslag. Miljön kommer i första hand, säger Vägverkets miljödirektör Lars Nilsson. Ett år har gått sedan starten. När vi träffar den lilla grupp som representerar en stor del av svensk transportsektor märks det att samarbetet har satt sig ordentligt. Alla verkar känna sig hemma och sällskapet ser ut att trivas ihop. Ett gott diskussionsklimat är naturligtvis en bra början när man ska ta sig an en så stor och komplex fråga som klimatförändringarna. Vi tycker inte lika om allt, säger Lars Nilsson. Alla har vi olika krav på oss, men vi drivs av den gemensamma övertygelsen att klimatfrågan måste lösas om transportsektorn ska ha någon framtid. Och problemet är för stort för att lösas av någon ensam. Samarbetet började när Bo Hallams, marknadsdirektör vid Schenker Sverige, för ett år sedan bjöd in representanter från alla områden i transportsektorn: Vägverket, Volvo Lastvagnar och Preem Petroleum. Målsättningen var att få till en gemensam kraftsamling. Goda tankar föds ofta på flera platser samtidigt, säger Bo Hallams. Det visade sig vara fler som tänkt samma sak. Arbetet kom igång snabbt men deltagarna insåg att det fanns en lucka som behövde fyllas: forskningen. GMV vid Chalmers och Göteborgs universitet bjöds därför in och därmed fanns all nödvändig kompetens på området transporter samlad i gruppen: fordon (Volvo Lastvagnar), forskning (Chalmers), drivmedel (Preem), infrastruktur (Vägverket) och logistik (Schenker). Men att kompetensen redan nu är så pass stor och bred innebär inte att dörrar har stängts. Vi är inget slutet sällskap, poängterar Lars Nilsson. Vi samarbetar gärna med andra och hoppas att fler vill haka på. Ju fler alternativ som tas fram för att nå det gemensamma målet om klimatanpassade och koldioxidneutrala transporter desto bättre, tycker gruppen. Utbyte av erfarenheter och kunskap är en central del i samarbetet. Alla sitter på kunskap om just sin del, säger Helene Samuelsson, kommunikationsoch pr-chef vid Preem. För att hitta nödvändiga gemensamma lösningar behövs dialog och ömsesidig förståelse. Tillsammans ökar vi vår kunskap och ser nya möjligheter. Gruppen hoppas kunna föra ut mer kunskap till allmänheten. Många känner i dag till klimatproblemet men färre har förstått dess komplexitet. Kunskapsnivån har stigit i den allmänna debatten, säger Volvo Lastvagnars miljöchef Lars Mårtensson. Men det är viktigt att hela tiden föra ut ny kunskap till samhället och poängtera behovet av långsiktigt tänkande. Risken finns annars att man hamnar i en återvändsgränd. Det innebär inte att man bör vänta innan man agerar. Alla är de överens om att mycket kan och måste göras i dag. foto: helén karlsson 4 samarbete

5 foto: helén karlsson Det är ett viktigt framsteg att alla verkar ha släppt tanken att lösningarna ska komma på femtio eller hundra års sikt, säger Helene Samuelsson. Nu gäller det att se vilka åtgärder vi redan har tillgång till i dag, samtidigt som vi lägger långsiktiga strategier. Näringslivets roll i den här omställningen har inte lyfts fram tillräckligt, menar Lars Nilsson. Lennart Pilskog, ansvarig för public affairs på Volvo Lastvagnar, poängterar att det initiativ som nu tagits bör ses som en uppföljning och praktisk tillämpning av flera tidigare initiativ. För Volvos del handlar det bland annat om oljekommissionen och presentationen av ny teknik för framtida lastbilar. För att lättare få gehör för sina idéer hos politikerna tar de fem aktörerna fram material och fakta som ska kunna ligga till grund för nya, väl avvägda beslut från regering och myndigheter. Att gå samman med så många stora och viktiga aktörer ger en styrka som gör det lättare att påverka och nå ut. Den närmsta tiden hoppas man också få möjlighet att diskutera mer med transportköparna, som har en väldigt viktig roll i arbetet. Tillsammans med dem kan vi hitta ännu bättre lösningar det är ju de som köper det vi gör. Hos kommunerna är transporterna sällan särskilt samordnade, för att ta ett exempel. Det finns stora möjligheter att effektivisera där, säger Bo Hallams. Praktiska tillämpningar kommer att ge ny kunskap och inspirera andra. Om fler aktörer acepterade visionen och gjorde egna åtaganden utvecklas tekniker och möjligheter för miljön och svenska produkter, fortsätter Lennart Pilskog. Genom ökat utbyte av kunskap identifieras inte bara möjligheter utan också hinder. Ny områden som är viktiga att forska inom uppdagas ständigt. Chalmers har genomfört en förstudie för vår grupp och den kommer att ligga till grund för en gemensam slutrapport, berättar Katarina Gårdfeldt, forskare vid Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers. Studien föreslår en tredelad strategi: Effektivare transporter, effektivare fordon och nya bränslen. Här finns mycket att arbeta med, för alla i gruppen. Utmaningarna är alltså många och svåra men gruppdeltagarna låter sig inte nedslås. Ett av syftena med samarbetet är tvärtom att visa att det inte finns någon anledning till uppgivenhet. Vi har blivit mer optimistiska sen samarbetet drog igång, säger Bo Hallams. Vi har inte alla svaren än, men lösningarna finns där. Målet är att skapa bättre transporter samtidigt som miljöpåverkan minskar, och vi vet att det är möjligt. De 5 initiativtagarnas gemensamma mål Effektivare transporter Effektivare fordon Effektiv bränsleproduktion Utökad användning av förnybara drivmedel mer info Minskad miljöpåverkan med lokalt omhändertagande och korta transporter RAMBO AB erbjuder miljöriktig, säker och prisvärd behandling och återvinning av avfall i Mellersta Bohuslän. Tillsammans sluter vi cirkeln RAMBO AB Lysekil Tel Fax Miljöcertifierad avfallshantering i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun samarbete 5

6 få ut mer av varje droppe Diesel är dyrt. Och för varje öre priset stiger blir det lönsammare att sänka bränsleförbrukningen. På Volvo Lastvagnar har vi ambitionen att erbjuda våra kunder de bränsleeffektivaste lastbilarna på marknaden. Under de senaste 20 åren har förbrukningen minskat med lika många procent. Men vi nöjer oss inte med det. Därför har vi tagit fram Volvo Fuelwatch. Det är ett paket med rådgivning, förarutbildning, system för transportinformation, luftriktare och mycket annat som kan hjälpa dig att minska bränslenotan med ytterligare 5 till 10 procent. En stor besparing, både för dig och för miljön. 6 samarbete volvo trucks. driving progress

7 Effektivare logistiska lösningar gynnar miljön Ett mer klimatvänligt samhälle handlar inte bara om bättre bilar och bränslen utan också om bättre logistik. Schenker och Chalmers försöker tillsammans titta på hur transportsystem och logistiska processer kan göras mer miljövänliga. foto: helén karlsson Dagens miljöforskning sätter samhället under lupp På Chalmers tekniska högskola analyserar forskare samspelet mellan teknisk utveckling och samhällsförändringar ur ett miljöperspektiv. Vid den typen av helhetsanalyser blir ekonomi, politik och psykologi ibland lika viktigt som teknik. Den enklaste av varor har ofta en lång och komplicerad tillverknings- och transportprocess bakom sig innan den hamnar i konsumentens händer. Det är bland annat sådana så kallade livscykler som Björn Sandén, docent och forskare vid Chalmers institution för energi och miljö, ägnar sig åt att analysera: I en livscykelanalys följer man en produkt hela vägen från vaggan till graven. Syftet är att bedöma vilken total miljöpåverkan och resursförbrukning som produktionen av exempelvis en liter mjölk eller en tonkilometer godstransport har. I dag finns ett stort intresse från samhällets sida att få veta vilken klimatpåverkan en viss vara har vid tillverkning och användning. När den typen av uppskattningar ska göras måste flera både kända och okända faktorer tas med i beräkningarna. Ibland blir det till och med nödvändigt att försöka kika in i framtiden. För att få en komplett bild gäller det att ta hänsyn till vilket tidsperspektiv och vilken skala som gäller, förklarar Björn Sandén. När ny teknik tas fram påverkar det förutsättningarna för analysen. En teknik som fungerar bra miljömässigt när tillverkningen sker i liten skala kan få andra effekter när skalan blir större. björn sandén, docent och forskare vid Chalmers institution för energi och miljö Vad som kommer att bli en miljömässigt god teknik är alltså svårt att säga. Men även om en teknik inte visar sig långsiktigt hållbar kan den ändå fungera som en bryggteknik över till nya system genom att tillföra ny kunskap. Vi får inte vara rädda för att pröva oss fram och experimentera med många olika tänkbara lösningar. Det viktiga är att vi satsar brett och inte låser oss för ett enda alternativ, säger Björn Sandén. Enligt Björn Sandén kan initiativ från industrin spela en viktig roll i klimatfrågan. De kan bidra till legitimering av nödvändiga omställningsprocesser som ofta blir kontroversiella och politiskt känsliga. Vi har byggt in oss i ett koldioxidsamhälle och teknik, ekonomi och tankesätt är anpassade till det. Det tar lång tid att bryta invanda föreställningar. Men någon måste våga ta första steget. Vi vet i dag hur utsläppen från en lastbil ser ut, säger Johan Woxenius, docent vid avdelningen för logistik och transport, Chalmers. Nu vill vi ta reda på hur mycket en vara släpper ut under hela sin transportkedja. Det kan vara svårt eftersom en typisk sådan kedja kan bestå av 19 olika led. Vill man studera sådana komplexa logistiska processer blir ett vanligt laboratorium av naturliga skäl oanvändbart. Genom att ge forskarna tillgång till sina system erbjuder Schenker en möjlighet för logistiker att genomföra sina undersökningar på en stor del av svensk transportsektor. Samverkan med forskningsvärlden är även av stort värde för Schenker. Vi ser till att logistiska frågor hålls levande inom forskning och högre utbildning, säger Mattias Kettelhoit, vd för Schenker Consulting. Med fler kompetenta logistiker som kommer ut på marknaden ökar förutsättningarna för att göra samhällets transporter smartare och mer miljövänliga. Kenth Lumsden och Johan Woxenius skulle vilja se mer av öppna transportsystem, där olika företag samordnar sina varutransporter och olika transportslag kombineras på ett bättre sätt, så kallad intermodalitet. För att minska användningen av fossila bränslen och reducera utsläppen av koldioxid är målsättningen att varje led i en transportkedja ska utföras så effektivt som möjligt. Där finns det mycket kvar att göra. Det finns en obalans i transportsystemen i dag, säger Kenth Lumsden, professor i integrerade transportsystem vid Chalmers. Vissa sträckor går lastbilarna och tågen tomma. Om fyllnadsgraden ökar så ökar också effektiviteten. En grundtanke för samarbetet mellan Schenker och forskarna vid Chalmers är att effektiva och klimatvänliga transporter går hand i hand. Ett problem är att marknadens krav ibland kolliderar med miljökraven. Men vinden verkar vara på väg att vända. Genom samarbetet med Chalmers får vi tillgång till ny och viktig kunskap om effektiv och miljövänlig logistik som vi delar med oss av till våra kunder, säger Mattias Kettelhoit. Fler och fler börjar bli intresserade av miljöhänsyn. samarbete 7

8 Längre lastbilar kan ge effektivare transporter foto: volvo lastvagnar Längre fordonskombinationer transporterar mer last och minskar både bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Det är drivkraften bakom det arbete som flera tunga aktörer i Sverige lägger ner för att förmå myndigheterna att tillåta längre lastbilsekipage i fjärrtrafiken. Det säger sig nästan självt. Ju längre fordonsekipage, desto mer gods kan du transportera med samma fordon. Och desto mindre koldioxid släpper godstrafiken ut. I dag är det tillåtet att köra 25,25 meter långa lastbilsekipage i Sverige och Finland. Men inte inom EU där de flesta länder inte tillåter längre fordon än 18,75 meter. Volvo Lastvagnar AB har tillsammans med Vägverket utvecklat ett modulsystem (European Modular System EMS) som innebär att tre lastbilsekipage kopplas ihop till två, med en fordonslängd på 25,25 meter. Bränslebesparingen uppskattas av Volvo till mellan 15 och 30 procent. Systemet är inkluderat i EU:s lagstiftning men den exakta längden regleras i nationell lagstiftning. Genom att koppla om flera lastbilsekipage till färre men längre enheter med EMS, ökar vi lastkapaciteten med cirka 50 procent per fordon, säger Lennart Pilskog, ansvarig för public affairs på Volvo Lastvagnar AB. Systemet går att använda med befintliga containrar och fordon, det enda är att vi utnyttjar dem mer effektivt. Lennart Pilskog uppskattar att om hela Europa gick över till modulsystemet på de vägsträckor där det är lämpligt, skulle man kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 16 miljoner ton (hela Sveriges CO 2 -utsläpp uppgår till 60 miljoner ton). Argumenten mot längre fordon ute i Europa är bland annat att lastbilstrafiken skulle ta gods från järnvägen. Men i Sverige och Finland, där vi sedan flera år har kört med längre fordon än vad som är tillåtet i de flesta EU-länder, har vi bland den högsta andelen järnvägstransporter i Europa, säger Lennart Pilskog. Anders Berndtsson är utvecklingsledare vid Vägverkets huvudkontor. Ur ett samhällsperspektiv är det rimligt att vi utnyttjar de investeringar som redan är gjorda så effektivt som möjligt. Om vårt vägnät klarar längre eller tyngre fordon utan negativa effekter som försämrad trafiksäkerhet eller ökat slitage, kan vi undvika en del framtida investeringskostnader. Att tillåta större fordon är alltså att tillämpa steg ett och två i Vägverkets fyrstegsprincip använda lösningar som tillfredställer tranportefterfrågan genom att utnyttja vägnätet effektivare, i stället för att bara fokusera på nya vägar. Dessutom kan detta innebära en väsentligt lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Och det är en god sak, säger han. I Göteborgsområdet pågår ett försök mellan industrin och hamnen med ännu längre fordonståg. Schenker AB undersöker vilka fördelar det skulle ge att köra ekipage med en total fordonslängd på cirka 32 meter. Lastkapaciteten ökar med ytterligare procent jämfört med dagens svenska 25,25-metersekipage. I första hand skulle dessa långa fordon användas nattetid på utvalda vägar. Med dessa ekipage skulle Schenker kunna reducera antalet fjärrfordon med upp till 25 procent och bränsleförbrukningen med 15 procent, säger Bo Hallams, marknadsdirektör på Schenker AB. Det finns en rädsla för att långa fordon medför en ökad risk för sämre trafiksäkerhet i trafikmiljön men undersökningar visar faktiskt tvärtom. Det är antalet lastbilar som är den stora faran, inte längden på dem. Trafikforskaren Per Kågeson menar att längre fordonslängder påverkar konkurrensen mellan transportslagen till lastbilarnas fördel, men en holländsk studie visar att den positiva effekten ändå överväger från klimatsynpunkt. Notabelt är att European Federation for Transport and Environment accepterar längre och tyngre fordon under förutsättning att vägtrafikens kostnader samtidigt internaliseras genom kilometerskatt och att arbetstids- och lastbestämmelserna övervakas bättre, säger Per Kågeson. D-Miljö AB Konsultfirman med båda fötterna i jorden D-Miljö AB är specialiserade på att lösa problem inom området förorenad jord och förorenat grundvatten. Företaget startade 1996 och har kontor i Malmö och Stockholm. Vi utför våra uppdrag över hela Sverige. D-Miljö anlitas för miljöbedömning i samband med transaktioner, för markundersökningar, saneringsdesign & saneringskontroller m.m. D-Miljö är företaget som satsar på kompetens, service och yrkesstolthet. 8 samarbete

9 Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Tips till företagare Vad kan du som företagare göra för att minska klimatpåverkande utsläpp i verksamheten? Ett sätt är att jobba systematiskt med att kvalitetssäkra företagets transporter. En kvalitetssäkring av transporter är intressant för många nyckelpersoner i en organisation. Förutom minskad miljöpåverkan, kan till exempel personalchefen vara intresserad av hälsoeffekterna och ekonomiavdelningen hjälper gärna organisationen att hushålla med pengar. Chefer med ansvar för arbetsmiljö och strategisk försörjning är andra som kan dra nytta av en kvalitetssäkring. Dessutom är det för de flesta medarbetare positivt att det egna företaget föregår med gott exempel och tar ett samhällsansvar. konkreta tips kvalitetssäkring av transporter Vägverket har utvecklat en modell för kvalitetssäkring i fyra steg som finns att ladda hem på under Transporter och resor, Kvalitetssäkring steg för steg. Modellen är lätt att följa med att göra - listor och checklistor, uppgifter om varför man ska göra vissa saker och direktlänkar till kompletterande information. Åsa Wagenius på Vägverket arbetar med kvalitetssäkring av transporter. Hon ser tendenser till en ökad medvetenhet om miljö och trafiksäkerhet hos transportköparna. Är det så att transportföretagets arbete ses som en del av kundens eget? Jag tror att det är genom hög kompetens, god kännedom om den egna verksamheten och välutbildad personal som det moderna transportföretaget blir en högt värderad tillgång för sina kunder, säger Åsa Wagenius. Läs mer på Foto: NASA Under ett år tar ditt villatak emot fem gånger mer energi än vad huset förbrukar. Problemet har varit att solsystem har varit dyra och krångliga. Men inte nu längre. Våra nya solvärmepaket heter EcoSol och innehåller allt du behöver för att installera solvärme. Solfångarna kan du koppla in direkt på våra värmepumpar eller till en separat tank det gör det både lönsamt och enkelt att installera solvärme. Vår erfarenhet och våra återförsäljare garanterar dig helhetslösningar som verkligen fungerar vi har trots allt varit med sedan Du får en enda leverantör att vända dig till med installation, support och garantier. Så nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar- Jocke för att utnyttja den mest miljövänliga energin som finns. Läs mer och hitta din installatör på eller ring oss på Här är några konkreta tips på åtgärder som kan ingå i en kvalitetssäkring av transporter: Ta fram en resepolicy som beaktar CO 2, hälsoskadliga utsläpp, hastigheter, bälten, alkohol och droger samt säkra fordon. Kräver praktiska förberedelser som till exempel enkla bokningssystem för samåkning, poolbilar eller cyklar, duschar för cyklister eller information om hur man kopplar telefonkonferens eller video- och webbkonferens. Köp varor utan frakt och köp transporter separat för att göra det enklare att ställa miljö- och trafiksäkerhetskrav. Ställ hårda miljö- och säkerhetskrav på lastbilar, bussar och arbetsmaskiner. Inför rutiner tillsammans med leverantörer och godsmottagare för att tvinga fram ökad fyllnadsgrad i transportbilar. Inför sanktioner och belöningar för olika resvanor. Inför egen bilpool om underlaget är tillräckligt eller upphandla tjänsten bilpool. Utbilda förare i sparsam körning Utbilda förare i trafiksäkerhet Belöna god körning, enskilt eller kollektivt (kontrollera med Skatteverket vad som är möjligt). Använd en energieffektiv fordonspark. CTC:s värmepumpar har två unika anslutningar. De ger dig obegränsade valmöjligheter. Börja med en värmepump, komplettera sedan efterhand med solvärme, pellets, ved eller annan valfri värmekälla. Jordnära värmelösningar. samarbete 9

10 Byt luft. Spara däck och miljö! Fyll dina däck med Nitrogen. Ett korrekt tryck innebär att du förlänger livslängden på däcket, sänker bränsleförbrukningen och ökar säkerheten genom kortare bromssträcka och bättre väghållning. Vad är Nitrogen? Luften omkring oss består i huvudsak av två ämnen, syrgas (O 2, även kallat Oxygen) och kvävgas (N 2, även kallat Nitrogen). Kvävgasmolekylen, har annan struktur än syrgasmolekylen, vilket gör att läckaget genom däcket minskar med upp till 3 gånger. Nitrogen ska inte förväxlas med det kväve som bidrar till negativ miljöpåverkan. Den typ av Nitrogen vi fyller dina däck med är helt ofarligt för miljön! Fyll dina däck med Nitrogen hos Däckteam. För information om din närmaste Däckteamverkstad besök eller ring Ett samarbete mellan Däckteam och AGA 10 samarbete DITT LOKALA DÄCKPROFFS

11 Biogas Väst är ett regionalt samverkansprojekt i Göteborgsregionen och västra Sverige inom området biogas för fordon. Ett nära samarbete sker med myndigheter, andra regioner och biogasprojekt i Sverige. Business Region Göteborg, projektledare för Biogas Väst, är ett icke vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner och arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Läs mer på Tänk vad samarbete och partnerskap mellan näringsliv och politiker kan leda till! Biogas Väst, ett samverkansprojekt om biogas, har på drygt tio år lyckats etablera en livskraftig och växande marknad för biogas och naturgas. Inför 2010 har organisationen satt upp mycket tuffa men fullt realistiska mål för sin verksamhet. Västsvensk modell bidrar till hållbar tillväxt Målen för 2010 är: fordon, varav 300 bussar och 200 lastbilar, ska drivas med fordonsgas, i huvudsak biogas CO 2 reduktion med ton/år 65 tankstationer produktion av 300 GWh fordonsgas (motsvarar cirka m 3 bensin och diesel) varav 180 GWh biogas 500 nya jobb Förutom de konkreta målen för 2010, finns en vision för 2020 med tydlig inriktning mot en hållbar ekonomiskt tillväxt. Visionen säger att biogas ska ersätta 20 procent av fossila drivmedel och att det ska finnas ett mätbart bidrag till minskad växthuseffekt. Vi ska ersätta 20 procent av de fossila drivmedlen med biogas och etablera oss som en ledande region i ett europeiskt samarbete, säger Göran Värmby, projektledare Affärsdriven Miljö, Business Region Göteborg AB. Biogas Väst är ett regionalt samverkansprojekt i Västsverige inom biogas för fordon. I projektet deltar ett 25-tal kommuner, organisationer och företag med Business Region Göteborg AB som huvudman och Västra Götalandsregionen som huvudfinansiär. Sedan starten 2001 har Biogas Väst medverkat till investeringar i biogassatsningen i Västsverige på drygt 2,6 miljarder. En helt ny bransch är på väg att växa fram. Den skapar hållbar tillväxt samtidigt som den löser miljöproblem istället för att skapa nya. När vi började fanns det 700 gasfordon i Västsverige. Idag har vi cirka 6 500, säger Göran Värmby. Han berättar att det finns biogasföretag som har vuxit med procent per år sedan starten. Ett företag som bygger tankstationer har vuxit med 60 procent hittills i år och har börjat exportera gastankstationer. Biogas Väst initierar samarbeten och delprojekt och söker pengar till investeringar. Fler och fler aktörer vill vara med och det har bildats ett kraftfullt kluster av företag som levererar allt ifrån utrustning till konsulttjänster. Exempel på sådana aktörer är AB Volvo, Göteborg Energi, Purac Läckeby, FordonsGas, Gatubolaget, Renova, Gryaab, Biomil, Sweco, ÅF, Aga Cryo, Wärtsilä, Charlmers, Redarföreningen och IVL. Tillsammans driver de på utvecklingen, inte minst genom samarbeten med andra regioner och länder. I Sverige har Biogas Väst bidragit till bildandet av Biogas Syd och liknande verksamheter är på gång i Mälardalen och i Norrland. Vi har även ett samarbetsavtal med CALSTART, en organisation i Kalifornien med 120 myndigheter och företag. Det har lett till att två svenska biogasleverantörer har anlitats av stora, amerikanska energibolag för att bygga upp den modell vi har i Västsverige. Biogas Väst samarbetar även med Lille, Rom, Zielona Gore och Stockholm i ett EU-projekt Biogas Max för att visa biogasens möjligheter. Det som intresserar alla är vår samarbetsmodell som lett fram till vår biogassatsning. Utan den hade vi inte uppnått så fina resultat, säger Göran Värmby. Kontakterna med samarbetspartners utomlands och AB Volvo har bland annat lett till att den så kallade dual fuel-tekniken (motorn använder både fordonsgas och diesel) har börjat introduceras i Sverige för tunga transporter och sjöfart. Biogas Väst har också varit med och skaffat medel till att bygga världens största anläggning för rening av all producerad biogas från avloppsreningsverket i Göteborg. I Europa har biogas använts tidigare men enbart för uppvärmning. Jag vågar påstå att Sverige har visat vägen för och har påverkat utvecklingen av biogasanvändningen för fordon i Europa, avslutar Göran Värmby. samarbete 11

12 Framtidens lastbilar kan rulla klimatvänligt Dagens lastbilar använder mycket fossila bränslen men får allt mindre miljöpåverkan. Volvo Lastvagnars sju prototyper av nya lastbilar visar att det faktiskt går att ta fram tunga fordon som drivs helt utan utsläpp av koldioxid. På Volvo Lastvagnar har man antagit flera olika strategier för att bidra till koldioxidfria transporter. Arbetet kan delas in i energieffektiva fordon, energieffektiva transporter och koldioxidneutrala bränslen. Fokus ligger av naturliga skäl på teknisk utveckling av fordon. Genom konstruktion av exempelvis chassin och växlingssystem som optimerar verkningsgraden kan bränsleförbrukningen bli lägre, förklarar Henrik Kloo, som arbetar med miljöfrågor vid Volvo Lastvagnar. Dessutom sker hela tiden en utveckling av motorerna. En dieselmotor förbrukar 40 procent mindre i dag än för 30 år sedan. Vi tror att den kan göras ytterligare en procent effektivare per år de kommande 15 åren. Volvo Lastvagnar satsar även på ny spetsteknologi, där elmotorer kombineras med dieselmotorer i form av så kallad hybridteknik, eller där helt nya energikällor används för framdrivning. Volvo Lastvagnars prototyper av sju olika lastbilar har blivit särskilt uppmärksammade. Vi vill visa sju exempel på hur dieselmotorer kan konverteras för att gå på andra bränslen, som till exempel etanol, eller en blandning av metan och vätgas, berättar Volvo Lastvagnars miljöchef Lars Mårtensson. Därmed tydliggör vi också att problemet inte är att tillverka motorer med andra drivmedel. Vi kan få fram bilarna, men det gäller att tillräckligt effektiva bränslen kommer ut på marknaden. På Volvo är produktionen vid de största 7 punkter För minskade utsläpp Schenker Sveriges sjupunktsprogram för att minska koldioxidutsläppen med 50 % till 2020: Utbilda förare i sparsam körning Sänka snitthastigheter Använda nya fordon och bränslen Kombinera olika trafikslag Informera om fördelarna med längre fordon Samordna mer transporter i godskollektivtrafik för ökad fyllnadsgrad och kortare körsträckor Bidra till en smartare citylogistik 12 samarbete foto: schenker 7 punkter lägger grunden för Schenkers miljösatsning Bättre bilar, renare bränslen och smartare transporter. Så ser vägen ut till ett framtida trafiksystem med mindre klimatpåverkan. Inom Schenker har dessa mål konkretiserats genom en planerad halvering av utsläppen av fossila bränslen och ett strategiskt sjupunktsprogram beslutade EU:s ministerråd att koldioxidutsläppen inom EU ska minska med minst 20 procent till år Schenker, som vid den tidpunkten var mitt inne i en intensiv fas av sitt strategiarbete, valde att använda det målåret i sin nysatsning på klimatåtgärder.

13 vv.se/klimatneutral Här finns mer information om hur ert företag eller er organisation aktivt kan deltaga i arbetet för att minska koldioxidutsläppen från vägtransporterna. Välj transporter med hög kvalitet fakta Prototypernas drivmedel anläggningarna i dag helt baserad på förnyelsebara källor och därmed koldioxidneutral. Miljötänkandet står starkt inom hela koncernen sedan lång tid tillbaka. Lars Mårtensson tror att miljöhänsyn är helt nödvändigt för att bibehålla och stärka konkurrenskraften. Växthusproblematiken är en ödesfråga för hela samhället och vi står mitt i diskussionen. Det gäller att vara förberedd, tänka långsiktigt och ha många bra idéer. Volvos sju klimatvänliga lastbilsprototyper kan drivas med sju olika sorters drivmedel: biodiesel biogas biogas i kombination med biodiesel etanol/metanol DME (dimetylether) syntetisk diesel vätgas kombinerat med biogas foto: volvo lastvagnar ISO-certifikat utmärker företag som ständigt förbättrar Vi tycker att det är viktigt att snabbt förhålla sig till EU:s mål eftersom vi är en stor samhällsaktör, säger Thor Bergby, vice vd för Schenker AB och chef för Schenkers landtransporter. Ett företag som Schenker utgör en stor del av Sveriges transportsystem, och vi måste vara med och ta fram en lösning när samhället står inför ett stort problem. Det är oerhört viktigt för att människor ska vilja jobba här och göra affärer med oss. Schenker siktar på att kunna halvera utsläppen av fossila bränslen i relation till det man transporterar. En tv-apparat, en liter mjölk eller vilken annan vara som helst belastar miljön med ett visst antal gram koldioxid när det transporteras av Schenker från fabrik till lager och slutligen till butik. Vi ska till år 2020 se till att den belastningen har halverats, fortsätter Thor Bergby. Hur långt det kommer räcka för att nå EU:s mål är omöjligt att svara på. Det avgörs av hur stora volymer som ska transporteras i framtidens samhälle, som i sin tur i hög grad styrs av vår livsstil och konsumtion. Skulle samhället fördubbla sitt behov av transporter till 2020 så kommer förstås hela vår förbättring att ätas upp. Men personligen tror jag att vi kommer att få se en måttligare ökning av transporterna i framtiden, och då kommer Schenkers insatser att räcka långt. För att nå målet har Schenker tagit fram ett sjupunktsprogram där de grundläggande strategierna för framtiden läggs fast. Utbildning av förare i sparsam körning, ökad användning av kombitransporter mellan lastbil och tåg vid långväga transporter och mer samordning av godstransporter i stadsmiljö är några av punkterna. En viktig punkt som Schenkers Thor Bergby vill lyfta fram är kollektivtrafik för gods. En av de största utmaningarna är att få fler att inse vikten av kollektivtrafik för gods. Vi är ett antal aktörer i Sverige som har byggt upp kollektivtrafiksystem för godstransporter. Men potentialen är fortfarande oerhört mycket större. Väldigt stora volymer transporteras på sätt som inte är smarta ur klimatsynpunkt, säger Thor Bergby. När näringsliv, myndigheter och kommuner samverkar för att mer gods ska transporteras av de kollektivlastbilar som går i tidtabellstyrda system i och mellan våra städer då kommer vi att få se stora miljöförbättringar. Inte minst i stadskärnorna! Svenska åkeriföretag ligger långt framme när det gäller att arbeta med kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Många arbetar dessutom med ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö enligt ISO 14001:2004, ISO 9001:2000, AFS 2001:1 samt trafiksäkerhet enligt Sveriges Åkeriföretags trafiksäkerhetsprogram som bygger på ISO- standarden. Med Sveriges Åkeriföretag som kontrollinstans säkerställs ledningssystemens utveckling. Ett certifikat utfärdat av Sveriges Åkeriföretag garanterar att åkeriföretaget har ett fungerande ledningssystem i ständig förbättring enligt respektive ISO-standard. De certifierade företagen finns listade på För information kontakta Christer Forsell, Sveriges Åkeriföretag, tel eller e-post: samarbete 13

14 100 bilar mindre men lika effektivt nya lösningar gör citylogistiken smartare foto: schenker Åttiofem procent av alla transportfordon i en stad levererar till en eller ett fåtal adresser. Med kollektiva transporter in till centrum från terminaler utanför stadskärnan, kan vi minska trängseln, irritationen och framför allt CO 2 - utsläppen radikalt. Färre fordon med mer gods det är nyckeln bakom en effektivare och mer klimatvänlig distribution av gods in och ut ur stadskärnor. Det handlar helt enkelt om godskollektivtrafik i stadsmiljö. Antalet godstransporter i städerna ökar hela tiden. I dag vet vi att 15 procent av den tid som chaufförerna distribuerar gods i stadsmiljö går åt till kötid och trängsel. Chaufförerna blir stressade av köerna och lastbilszonerna är ofta upptagna av felparkerade fordon. Effektiviteten sjunker, utsläppen ökar och det kostar mycket pengar. Egentligen borde samordning av gods vara ett lika självklart alternativ som att välja kollektivtrafik i stället för bil, säger Matthias Kettelhoit, vd på Schenker Consulting AB. Schenker har satt upp målet att minska miljöbelastningen genom att erbjuda effektiva citylogistiklösningar till leverantörer i de största städerna i Sverige. Verktygen är strategiskt placerade terminaler för omlastning utanför stadskärnorna och investeringar i moderna och miljövänliga fordon som är anpassade för citylogistik. Kunderna skickar sitt gods till en c/oadress, det vill säga en godsterminal, för omlastning. Godset samlastas tillsammans med andra leverantörers varor för att sedan skickas in i stadskärnan på en förutbestämd rutt och dag i en full lastbil. Med det här konceptet kan körsträckan minskas med 30 procent. Bara här i Göteborg skulle det innebära en minskning med 100 bilar per dag med bibehållen effektivitet, säger Matthias Kettelhoit. Halmstads kommun har i en rapport konstaterat att hälften av transporterna till kommunen skulle kunna samordnas eftersom både varorna och mottagarna är lika. I ett fullt utbyggt system inom Stockholms stad, kommer antalet leveranser till arbetsplatser att kunna minska med minst 75 procent. Schenkers citylogistiklösning med ökad samordning och samlastning minskar både transportarbetet och koldioxidutsläppen med mellan 20 och 30 procent enligt företagets egna beräkningar. Skulle samordnade transporter i stadskärnor införas i hela Sverige, skulle antalet distributionsfordon kunna minska med minst 1000 fordon. Schenker vill introducera sitt koncept och försöka bygga en produkt kring de här idéerna. Företaget har varit förutseende och har redan i dag många terminaler som ligger strategiskt och som passar in i framtida, nya citylogistiklösningar. Leder utvecklingen med nyaste tekniken och smart logistik Varje litet bidrag i miljöarbetet är viktigt för helheten. Därför utmanar vi gärna andra med vårt uppdrag: att vara drivande och leda utvecklingen mot en långsiktigt hållbar tillväxt. Det är inte utan att Christian Baarlid, vd på Renova, är stolt över företagets engagemang på miljöområdet. De elva ägarkommunerna i Västsverige poängterar Renovas miljöansvar och stimulerar nytänkande och en offensiv investeringstakt. Vi ligger långt framme. Att våga ställa krav stimulerar både våra leverantörer och oss själva att vara först med nya miljöriktiga lösningar, säger Christian Baarlid. Renova var först i Sverige med att köpa in gaslastbilar i stor skala och har framgångsrikt ersatt hydraulolja med vatten i ett antal bilar. Företaget tog också fram en elhybridsopbil tillsammans med Volvo Lastvagnar och Norba. Det fortsatta Volvosamarbetet ledde fram till att världens renaste dieselbil kunde presenteras Den uppfyllde dessutom emissionskraven i Euro 5 redan tre år innan de trädde i kraft. Vi har fortsatt med hybridteknik och har 15 bilar som blivit en succé både vad gäller emissioner och buller och därmed även arbetsmiljön. Vi kan inte satsa på allt men försöker skilja ut de vinnare som vi tror håller för framtiden. Christian Baarlid har 25 år inom transportbranschen bakom sig och försöker föra över smart logistik till återvinningsbranschen. En utökad sophämtning på kvällstid och en omlastningsstation på Hisingen är nästa steg. Det leder till färre transporter, lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp. Dessutom slipper vår personal den stress det innebär att sitta fast i köerna i Tingstadstunneln, säger Christian Baarlid. I Renovas nya miljötillstånd har tillståndsmyndigheten tittat på hela avfallsflödet. Det är första gången i Europa som logistik och förbränningsverksamhet har lagts ihop under ett och samma miljötillstånd. Christian Baarlid sticker gärna ut hakan och utmanar omvärlden i miljöförbättrande åtgärder. Idag köper företaget enbart Euro 5-bilar för att efter 2012 enbart ha Euro 5 i sin fordonspark. Alla chaufförer utbildas i sparsam körning. Renova följer också noga utvecklingen av alternativa bränslen och företaget är väl förberett när infrastrukturen för dessa fungerar. Vi har ett uppdrag som vi vill fortsätta att leva upp till: att vara drivande inom miljöområdet och leda utvecklingen mot en långsiktigt hållbar utveckling i samhället. 14 samarbete

15 Låginblandning kan göra alla fordon miljövänligare fakta Minskade transporter Här är några av Schenkers förslag till åtgärder hos myndigheterna för att minska antalet godstransporter in till städer: Premiera godskollektivtrafik eller samlastningstrafik i upphandlingar. Erbjud sänkt fordonsskatt och möjlighet att utnyttja bussfiler till fordon som dagligen används till fler än 15 olika avsändares uppdrag och med en fyllnadsgrad på minst 65 procent under dagen. Engagera varuägare och varumottagare genom att visa på miljöpåverkan och möjligheterna att ställa annorlunda krav. Anpassa infrastrukturen även till godskollektivtrafik, inte enbart till personkollektivtrafik. foto:preem Hur tacklar en bränsleproducent, med olja som huvudsakliga råvara, marknadens krav på miljöanpassade bränslen? För Preem är strategin klar. Vi vill fortsätta med vår kärnverksamhet: att transportera flytande drivmedel. Det innebär att vi satsar på alternativ där vi kan utnyttja befintlig infrastruktur samtidigt som vi uppfyller marknadens framtida krav på funktion och miljö, säger Sören Eriksson, ansvarig produktutvecklare på Preem Petroleum AB. Att kunna utnyttja den infrastruktur som finns är naturligtvis önskvärt, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För Preem är därför låginblandning av biobränslen i bensin och diesel den bästa lösningen på kort sikt för att snabbt få ned koldioxidutsläppen. I dag innehåller i princip all Preems 95-oktaniga bensin fem procent etanol. Och i stort sett all diesel innehåller mellan två och fem procent Rapsmetylester, RME, som kan användas i befintliga dieselmotorer utan anpassning. Ett problem med biobränslen i dieselmotorer är att de genererar mer sot och beläggningar i motorerna. Detta har Preem löst genom att tillsätta ACP, Active Cleaning Power, som håller motorn ren från beläggningar för optimal förbränning och effektivitet. Det här är en produkt som vi är ensamma om på den svenska marknaden, säger Sören Eriksson. Preems mål är att stadigt kunna öka andelen biobränsle i dieseln. Det ska ske både genom låginblandning men också genom en omställning av raffinaderierna från oljeraffinering mot mer och mer bioraffinering. Genom att framställa ett mer miljöanpassat bränsle som alla bilar kan köras på, inte bara miljöbilar, ser Preem till att alla kan bidra till minskade utsläpp av koldioxid. Även de som inte har möjlighet att köpa en ny bil. Ett sätt att göra detta är att vätebehandla förnybara komponenter i våra raffinaderier för att på detta sätt tillverka till exempel en förnybar diesel som innefattas av dagens dieselspecifikation. Ett annat viktigt område är tillgången på vätgas vid raffinaderierna. Vätgasen behövs för att kunna tillverka diesel och är i dag en biprodukt vid bensintillverkning. Men eftersom det finns ett stort överskott av bensin i Europa kan det på sikt bli nödvändigt att hitta nya metoder för tillverkning av vätgas enligt Sören Eriksson. I princip kan man använda ved men det är en tanke som ligger längre fram i tiden. Då skulle vi få in ytterligare en förnyelsebar råvara i de befintliga kvaliteterna utan att behöva ändra vare sig distributionssystem eller pris. Från havens djup till rymdens oceaner. Riskkapitalbolaget Midroc New Technology finns med där banbrytande innovationer tas fram och stöder entreprenörer med kapital, kontakter och vägledning. Målsättningen är att enbart satsa på uppfinningar som förenar god avkastning med ökad nytta på global nivå. Vi bidrar till en bättre framtid Miljövänlig lastpall i metall Så här ser det ut, världens första kommersiella chip med bipolär transistor i kiselkarbid I Midroc New Technology s investeringsportfölj ingår ett vitt spann av teknikområden, från läkande biomedicin till intelligenta övervakningssystem. Investeringarna som fördelas över ca 15 bolag görs dock huvudsakligen inom Clean Tech, rena teknologier, som förhoppningsvis ska bidra till en effektivare och mer hållbar energianvändning i världen. Ett av våra nya spännande portföljbolag inom förnyelsebar energi är Minesto, som utvecklar ett sorts undervattenskraftverk som kan framställa högintensiv el från lågintensiva tidvattenströmmar. Den brittiska staten har aktivt engagerat sig i denna idé som passar Storbritanniens kustland mycket väl, berättar Göran Linder, vd för Midroc New Technology. Ett annat spännande projekt är företaget Transic, som utvecklar kiselkarbidtransistorer vilka enligt Göran Linder kommer att kunna revolutionera kraftelektroniken. Stora företag som exempelvis GM har redan börjat beställa. Med hjälp av de här transistorerna kan energi distribueras utan nästan någon energiförlust alls. De kan användas i hybridbilar, flygplan och passar utmärkt också för rymdutrustning eftersom de inte är känsliga för kosmisk strålning. Alla projekt kommer naturligtvis inte att lyckas. Eftersom Midroc New Technology går in mycket tidigt i processen när en idé ska förverkligas blir riskerna större. Men man måste våga för att vinna, säger Göran Linder. Genom att gå in tidigt ökar även utväxlingspotentialen för det investerade kapitalet. Förutom kapital erbjuder Midroc New Technology hjälp med ledning, affärsstrategier och tillgång till teknisk spetskompetens. Oavsett område gäller samma krav för alla som kommer till företaget för att söka riskkapital; uppfinningarna ska vara banbrytande och ha global potential. Det är vår uppriktiga målsättning att vara med och bygga en bättre framtida värld, säger Göran Linder. Vi är övertygade om att denna ambition kan gå hand i hand med ökad avkastning. Fakta Midroc New Technology AB»»»»»» Ett svenskt riskkapitalbolag som investerar i banbrytande teknologier med global potential Ingår i bolagsgruppen Midroc Europe Tar långsiktigt ansvar för de företag man investerar i. Normal investeringshorisont är 5 7 år Exempel på portföljbolag:»»»» HCCI Technologies AB. Utvecklar små lågemissionsmotorer som är hybridkompatibla och kan drivas med olika bränslen. Crossborder Technologies AB. Har tagit fram en lastpall i metall som är lättare och har större lastkapacitet än klassiska träpallar. Reducerar CO 2 -utsläppen från en lastbil med ca 15 ton per år. samarbete 15

16 Göteborg Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder vi fjärrvärme, Färdig värme, energitjänster, gas, kyla, data- och telekommunikation samt elnät. Målet med verksamheten är att förse ägaren, det vill säga samhällets medborgare, med de produkter och tjänster som är uppdraget, på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Göteborg Energi är ett av få bolag i Sverige som kan erbjuda både fjärrvärme, el, gas och kyla. Och dessutom ett knippe av skräddarsydda energitjänster för både företag och privatpersoner. Vi har mycket att vara stolta över, särskilt vårt arbete med långsiktigt hållbara energilösningar som bidrar till sänkta CO 2 -utsläpp, säger Anders Hedenstedt, VD Göteborg Energi AB. Ledande energiproducent arbetar Som ledare för Västsveriges ledande energiföretag har Anders Hedenstedt mycket att berätta. Bolaget har alla energiformer och är störst i Sverige på energitjänster. Våra kunder kan teckna klimatavtal där vi garanterar ett önskat inomhusklimat till ett fast pris. Ju mer energi vi sparar desto bättre för oss och i slutänden även för kunderna, säger Anders Hedenstedt. Företagets fjärrvärmesystem förser 90 procent av flerbostadshusen i Göteborg med värme. Energin som används kommer till stor del från spillvärme från avloppsvatten, industri och sopförbränning. Resten produceras i egna kraftvärmeanläggningar där både el och värme produceras samtidigt med hjälp av framför allt naturgas. En av nyheterna under senare tid är byggnation och installering av ett system för kyla i Göteborg. I traditionella kylaggregat används miljöskadliga freoner och el för att driva kompressorer. Vi bygger ett kylvattensystem som drivs med värme från vårt fjärrvärmesystem. Kunderna slipper bullrande fläktar på taken och vi får en extremt klimateffektiv kylproduktion, säger Anders Hedenstedt. Göteborg Energi jobbar också intensivt med att vidareutveckla gasen som energikälla. Företaget har försett göteborgarna med gas sedan Nu är siktet inställt på produktion av biogas, med mål att 20 procent av gasleveranserna ska bestå av biogas år I ett övergångsskede satsar vi på naturgas eftersom infrastrukturen är densamma som för biogasen. Det gör det lätt för oss att successivt gå över på biogas i takt med att produktionen ökar. Dessutom ger gas inga förluster i distributionsledet och har många användningsområden. Redan idag har Göteborg Energi en anläggning som renar och uppgraderar rötslam vilket ger cirka 60 GWh biogas per år. Det motsvarar bränsleförbrukningen för bilar per år och minskar koldioxidutsläppen med ton per år. I slutet av 2007 ska en förgasningsanläggning för utveckling av ny teknik inom kraftvärmeproduktion och fordonsbränsleframställning tas i drift vid Chalmers Kraftcentral. År 2012 ska en anläggning för förgasning av skogsavfall stå klar. Den beräknas ge 800 GWh. För oss är gasteknologin extremt intressant eftersom gas är ett lättanvänt bränsle. I Sverige är 50 procent av den fordonsgas vi använder biogas. Anders Hedenstedt är särskilt intresserad av att driva och följa utvecklingen kring den så kallade Dual Fueltekniken, det vill säga gas i kombination med en liten mängd diesel i vanliga dieselmotorer. På sikt skulle både gas och diesel kunna framställas av förnyelsebara råvaror. Det här konceptet är intressant både för transporter på land och för färjor och stora fartyg, säger han. Internt arbetar Göteborg Energi aktivt med att sänka sina koldioxidutsläpp. Alla anställda har tillgång till en bilpool med ett 40-tal gasbilar. Även övriga tjänstefordon drivs i huvudsak med gas men här finns även hybrider och andra miljöbilar. De av våra anställda som har tjänstebil har ett förmånligt erbjudande som uppmuntrar köp av miljöbil. På det sättet har vi möjlighet att påverka personalens bränsleanvändning även vid privatkörning. Det bästa av allt är enligt Anders Hedenstedt ägarens uppriktiga intresse att satsa på hållbara energilösningar. Vi är tillräckligt stora för att orka prova nya lösningar. När vi dessutom har tillgång till hela transportsektorn i Västsverige, är det spännande att utveckla gamla och nya samverkansformer. 16 samarbete

17 samarbete 17

18 foto:preem Så optimeras varje droppe vägen från oljeraffinaderi till bioraffinaderi Trots att Preems raffinaderier är Europas mest miljö- och energieffektiva, släpper de ut stora mängder koldioxid. I ett nytt forskningssamarbete med Chalmers Energicentrum ska företaget på sikt helt ta bort sina koldioxidutsläpp i produktionen. Preems raffinaderier släpper ut 40 procent mindre koldioxid per tillverkad liter än genomsnittsraffinaderiet i Västeuropa, ett resultat av att företaget under många år har investerat i miljöförbättrande åtgärder. I dag står Preem för drygt tio procent av den totala utsläppshandeln i Sverige. I samarbetet med Chalmers hoppas Preem kunna få fram kunskap och tekniska lösningar för att ytterligare minska utsläppen av koldioxid från produktionen. Dessa lösningar ska vara direkt realiserbara. Vi har inte satt några mål i tid men Preems arbete för minskade utsläpp av koldioxid visionen är att vi ska kunna bli helt koldioxidneutrala, säger Michael G:son Löw, vd och koncernchef på Preem. I en första förstudie ska Chalmers undersöka tre spår: energieffektivisering genom att ta tillvara spillvärme och fånga in den koldioxid som bildas under raffineringen, produktion av vätgas genom förgasning av biomassa för olika ändamål i en egen anläggning, samt möjligheten att producera bränslen från förnyelsebara råvaror, till exempel vegetabiliska oljor, i Den närmsta tiden kommer Preem att satsa på följande åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid: Ställa om raffinaderierna från oljeraffinaderier till bioraffinaderier ska 10 procent av råoljan i produktionen av svensk diesel ha bytts ut mot biomassa Öka låginblandning av förnybara drivmedel i bensin och diesel från 5 till 10 procent Nyttja förnybar energi, såsom vindkraft, i produktionen Utveckla metoder för CO 2 -återföring i produktionsledet Utnyttja överskottsvärme från raffinaderierna bättre, bland annat genom leverans till närliggande kommuner och genom att uppgradera värmen till el Fortsätta utveckla energibesparande produkter och tjänster befintliga anläggningar. Till att börja med ska vi göra en analys av nuläget, sammanställa kunskap och identifiera problemområden som vi behöver forska mer kring för utveckling av hållbara drivmedel, säger Bertil Pettersson, som är chef för Chalmers Energicentrum (CEC). Raffinaderierna i Göteborg och Lysekil tillhör redan världens bästa ur miljösynpunkt. Bland annat samarbetar Preem med Göteborg Energi som producerar el genom att ta tillvara spillvärme från raffinaderiet i Göteborg. Även Volvo och Lysekils kommun drar nytta av spillvärmen från raffinaderierna. Framtiden är vår viktigaste marknad och vi har ett dubbelt ansvar. Samhället behöver våra produkter och samtidigt måste vi se till att de tillverkas på ett så energi- och miljöeffektivt sätt som möjligt. Därför är samarbetet med Chalmers mycket viktigt för oss, säger Michael G:son Löw. Preem har under senare år satsat mycket pengar på att utveckla produktionen av drivmedel. Åren investerades drygt tre miljarder i en anläggning som omvandlar eldningsolja till diesel, vilket ökade andelen bränsle i produktionen från 45 till 65 procent. För oss är det viktigt att vi redan nu anpassar våra raffinaderier så att samhället kan använda oljan där den gör mest nytta som drivmedel. Ytterligare investeringar i en Cokeranläggning ska öka andelen till 90 procent, vilket betyder knappt någon produktion av eldningsolja över huvud taget. Ett av Preems viktigaste mål är att så långt som möjligt ersätta olja i produktionen med förnybara alternativ. Vi har inte satt ner foten i något enskilt spår för att undvika att hamna i en återvändsgränd. Chalmers förstudie, som ska vara klar i december, ger oss nya kunskaper som kommer att leda till stora investeringar framöver, säger Michael G:son Löw. fakta EnergiCentrum Inom Chalmers EnergiCentrum samarbetar 200 forskare i ämnesöverskridande forskning inom några strategiska områden för utveckling av hållbara energisystem: Förnybara energikällor och energilagring Användning och försörjning av energi i bygg- och fastighetssektorn Framtida produktion, överföring och distribution av el i Nordeuropa Styrmedel och klimatpolitik Användning av biobränslen i industrin och samhället CO 2 -distribution och lagring Transportsystem och infrastruktur Mer information finns på CEC:s hemsida 18 samarbete

19 Processer för en bättre miljö Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minimera vår miljöpåverkan. Vårt bidrag är att tillhandahålla produkter och helhetslösningar till processindustrin så att resurserna utnyttjas optimalt i produktionen. Produkter och helhetslösningar som förbättrar prestanda och gör skillnad. Emerson Process Management är en stolt partner till Preem och deras tillverkning av produkter med minimerad miljöpåverkan. Hela processen måste optimeras och det är här vår kunskap kommer in; med avancerade automationslösningar kan tillverkningen styras på ett tryggt och mindre resurskrävande sätt. Dessa automationslösningar är vår specialitet och Preems framsynthet och önskemål om att vara i teknikens framkant går hand i hand med vår affärsidé att utnyttja den mest moderna automationsteknologin för att ge våra kunder den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. En lösning som även är en fördel för miljön. Emerson Process Management förser processindustrin med produkter och lösningar inom automation och är ett affärsområde inom den globala börsnoterade koncernen Emerson. Läs mer på The Emerson logo is a trademark and a service mark of Emerson Electric Co Emerson Electric Co. samarbete 19

20 BLYFRI BENSIN B95G BLYFRI BENSIN B98G DIESEL DB ETANOL E85 Planering av transporter görs enklare med automatisk övervakning av cisternernas aktuella volymer. 1 Nya högteknologiska givare visar nivåer med 0,1 mm mätonoggrannhet i alla typer av vätskor. Här finns även enklare givare. mcd i tankarna - för miljön och effektiv logistik För några år sedan var Pejlstickan en självklarhet när det gällde nivåmätning av drivmedel. Men nu är mätstickans tid förbi. Och vad som pensionerat den är Sveriges unika situation i Norden som föregångare på IT-området. - Tack vare ett vältäckande bredbandsnät och GPRSteknik kan våra elektroniska nivågivare genom fjärrstyrning användas oavsett var kunden befinner sig i vårt avlånga land, säger Rickard Forsman, vd hos Miljö- och Cisterninstrument för Drivmedelsanläggningar AB (mcd AB). Och fördelarna med de moderna nivåmätningsgivarna är uppenbara. Inte minst för petroleumbranschen som har insett att verktyget är perfekt för att effektivisera organisationen av transporter och därigenom bidra till minskade koldioxidutsläpp, och dessutom få en säker övervakning av drivmedelstatus oavsett plats och tidpunkt på året. Miljösamordnare Martin Sjöberg hos Preem som har alla sina stationer anslutna till bredband, och på så sätt samordnar all sin verksamhet från huvudkontoret, lovordar den elektroniska pejlstickan: - Jag kan säga på rak arm att den är ett ypperligt verktyg för att minska vårt transportarbete och koldioxidutsläppen. Tyvärr är okunskapen om den nya mättekniken stor vilket på sikt är till nackdel för miljön. Om fler aktörer som hanterar petroleumprodukter insåg värdet av elektronisk cisternövervakning skulle de inte bara göra ekonomiska vinster utan också gagna samhället genom stora miljövinster i form av effektivare transporter med minskade utsläpp och säkrare förvaring. - Med tanke på det levererar mcd AB också överfyllnadsskydd och läckagevarningsutrustning för lokal indikering samt med fjärrövervakning av cisternstatus. På så sätt minskas risken för utsläpp, men om olyckan ändå skulle ske går den snabbt att upptäcka, säger Bengt Nylund, styrelseordförande på mcd AB. I dag används tyvärr den gamla stickan inom många områden där den fjärrstyrda ersättaren skulle kunna göra betydande insatser för miljön och ekonomin genom minskade utsläpp. - I princip kan vi hjälpa alla som har cisterner med olika vätskor, ifrån enskilda fastighetsägare, sjukhus, till stora företag inom verkstadsservice- och tillverkningsindustrin att använda sig av fjärrstyrd uppkoppling av nivåmätare. Via våra dataservrar levereras cisternstatus direkt till deras egen dator på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Och precis som inom IT-sektorn går utvecklingen hos mcd AB snabbt framåt. - Nu kommer skärpta regler och krav för att kontrollera gasåterföringen på svenska bensinstationer. Sådana finns redan i Tyskland, Österrike, Schweiz m.fl. länder. Funktionen ska kontrolleras och dokumenteras. Med en elektronisk sensor kontrolleras den vid varje tankning och loggbok erhålles automatiskt, både lokalt och med fjärröverföring till t. ex. serviceföretag. Detta är ett system som kommer att minska utsläppen av kolväten samt effektivisera service och på sikt även minska driftkostnaderna, säger Rickard Forsman. Miljö- & Cisterninstrument för Drivmedelsanläggningar AB mcd i mina tankar Östra Storgatan 30, Nyköping samarbete

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg Klimatneutrala godstransporter på väg 3 december 2008 Ingvar Nilsson CEO Schenker North DB AG har tre starka ben på transportmarknaden 1) DB AG fungerar som Management Holding Nr 2 på passagerartrafik

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige

obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige obilitet & Klimat u utvecklingsområden för Schenker Sveriges rikesverksamhet Bo Hallams Marknadsdirektör Schenker Sverige 1 avajer och klänningar växer som bekant inte i tikerna, och bomullen växer inte

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1

Citylogistik. Godskollektivtrafik i stadsmiljö. Schenker Consulting AB 1 Citylogistik Godskollektivtrafik i stadsmiljö Schenker Consulting AB 1 Innehåll Vad är citylogistik? Nuläge Vision Schenkers lösning Schenker Consulting AB 2 Vad är citylogistik? Kortfattad beskrivning

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket KNEG..? Bildades 2006 med den gemensamma målsättningen att: Halvera utsläppen

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö 2016-05-17 ¼ av världens utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Dominerande utsläppskällan i Sverige. Viktigaste miljöfrågan för hela

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Energianvändning (TWh) Minskande utsläpp från lastbilstrafiken Positivt Utsläppen

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB 1 Folke Fritzson Hållbara transporter tillgängliga drivmedel 2 Ethanol < 90% Biodiesel < 70% FAME, RME, etc. Möjlig CO 2 -reduktion Biogas < 90% Stora möjligheter att minska CO 2 -utsläpp redan idag! Scania

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Vilken roll kan biogas spela i Västra Götalandsregionens utveckling? Energisessionen 2009 Skövde 5-6 februari

Vilken roll kan biogas spela i Västra Götalandsregionens utveckling? Energisessionen 2009 Skövde 5-6 februari Vilken roll kan biogas spela i Västra Götalandsregionens utveckling? Energisessionen 2009 Skövde 5-6 februari Hans Larsson Biogas Väst Business Region Göteborg Business Region Göteborg Vi är en neutral

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö Nordic Road Safety AB 2017-09-06 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL 2030 3 SVERIGES KLIMATMÅL 3 TRAFIKVERKETS

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 Vad är LNG och vad kan den göra för miljön? Naturgasen kondenseras till flytande

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer