SKAPELSEVÄNLIG FÖRSAMLING Sammanställning av inspirerande exempel Grund Policy Handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKAPELSEVÄNLIG FÖRSAMLING Sammanställning av inspirerande exempel Grund Policy Handlingsplan"

Transkript

1 SKAPELSEVÄNLIG FÖRSAMLING Sammanställning av inspirerande exempel Grund Policy Handlingsplan GRUND Svenska Missionskyrkans Miljöpolicy med teologisk reflektion (2008) bifogas SMU:s miljöpolicy (2007) bifogas Svenska Baptistsamfundet - Policy för miljö, hälsa och livsstil (2007) - bifogas Studiematerialet En skapelsevänlig församling (2008) - Bilda Text från Nässjö Missionskyrka (2009) Tänk om - tänk omtanke! Människan har ett ansvar att skydda naturen och därmed sin medmänniska, samt att vara Guds medskapare. Skapelsen blöder och vi blir mer och mer medvetna om att det är bråttom att agera för en mer hållbar framtida utveckling. Vi är alla en del av ett samspel mellan Gud, skapelsen och våra medmänniskor. Det är hög tid att tänka om och vända om. Omtanke och omvändelse är ledord för ett trovärdigt ansvarstagande för vår gemensamma miljö. NÄRA, ENKELT, ÄKTA och HÅLLBART Att handla skapelsevänligt är inte enkelt. Det finns många, ibland motstridiga, aspekter att ta hänsyn till. Fyra ledord vill hjälpa oss att välja rätt. De är: NÄRA, ENKELT, ÄKTA och HÅLLBART. Har vi dessa ord i minnet så blir det lättare att handla rätt. Ur Svenska kyrkans miljöfolder Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Mark 16:15 Inledning i Miljöpolicy för Frykeruds Missionsförsamling Guds skapelse är vår gemensamma livsmiljö. Allt levande -människor, djur och växter- hör samman i en enda gudomlig livsväv. Vår tro är att Gud, Fadern, Sonen och den heliga Anden frambringar, återskapar och uppehåller det goda livet. Gud har gett människan uppdraget att vara förvaltare av jorden, vilket innebär ansvar för allt levande. Kyrkans ansvarstagande för miljön är ett viktigt uttryck för vår tro. Gud, när du andas över vår jord förnyas den, dess ansikte lyser. Då gläder sig alla markens djur

2 och källorna rinner opp bland bergen. O Gud, du andas över vår jord. Djupt i vårt inre skälver ljuset, skapandets Ande. (PS 523:1) Kyrkornas världsråds hälsning till alla kyrkor över hela jorden efter FN:s möte i Rio Kära Systrar och Bröder, vi skriver till er i ett brådskande ärende. Jorden, vårt enda hem är i fara. Ni förstår varför vi känner stor oro och varför det är så viktigt att vi som kyrkor på ett kraftfullt och bestående engagerar oss andligen, moraliskt och materiellt. Vi bönfaller om förlåtelse och ber om radikal sinnesförändring och omvändelse från förstörelsens väg till livets. Ni kära Systrar och Bröder, bör minnas att vi är Jesu kropp och delar av Guds skapelses tempel Inledande i Borgå stifts Miljöguide (2005) Två livsstilar (Mark 10:17-27 En man som ägde mycket) Den rike ynglingen ställdes inför valet mellan två helt olika livsstilar, två livsstilar som fanns då och som är mycket tydliga alternativ än i dag. Det han valde och det han inte kunde slita sig ifrån var den prestationsinriktade livsstilen. På den tiden blommade prestationstänkandet upp på religionens område och därför frågade han vad han skulle göra för att vinna det eviga livet. I vår tid har den prestationsinriktade livsstilen lagt det mesta under sig och vi kan just inte tänka i andra banor. I alla sammanhang frågas det efter vad vi gör eller har gjort i livet. Denna trend som startade under efterkrigstiden har blivit för tung för oss som folk och som enskilda. Vi mår inte bra i själen. Naturen omkring oss mår inte bra. Vår kropp är för belastad med tunga bördor och hela samhället plågas av hårda utslagningsmekanismer. Vi måste med alla medel slå ifrån oss och vägra acceptera den prestationsinriktade livsstilen, för den är inte hälsosam för någon. Alternativet som erbjöds då och som erbjuds ännu i dag är något vi kunde kalla relationsinriktad livsstil. När Jesus sade: Kom och följ mig så var det just till en sådan relationsinriktad livsstil han kallade ynglingen. I den relationsinriktade livsstilen prioriterar vi relationerna till skapelsen och naturen omkring oss, till vår egen kropp och också svår själ, till våra medmänniskor och särskilt våra närmaste, och framför allt till Gud, vilket för både den rike ynglingen och oss alla är detsamma som relationen till Jesus från Nasaret, Kristus Guds Son. Då kommer allt i vårt liv i ett annat ljus och vi börjar leva uppmärksamt och närvarande på ett sätt som vi förr aldrig hade kunnat tänka oss. Från biskop Erik Vikströms predikningar vid Franciskusfesten på Kökar resp. i Kronoby kyrka Förhållningssätt formulerat i SMK/SMU i Mellansvenska distriktet för arbete med Skapelsevänlig församling: POLICY I förvissning om glädjen och det djupt meningsfulla i att tillsammans söka och välja en hållbar utveckling i sampel med Guds skapelse. I förvissning att våra liv gör skillnad och att vi har möjlighet att samverka med alla goda krafter på varje ort. I förvissning att samspel med trons fantasi och tusen exempel når längre än pekpinnar och regelverk. Svenska Missionskyrkans Miljöpolicy med teologisk reflektion (2008) bifogas

3 SMU:s miljöpolicy (2007) bifogas Svenska Baptistsamfundet - Policy för miljö, hälsa och livsstil (2007) - bifogas Text från Nässjö Missionskyrka (2009) Förslag till Miljöpolicy Omtanke om skapelsen och viljan att gestalta Guds rike på jorden utmanar oss som enskilda och församling. Vi vill förändra vår konsumtion och sträva efter ett enklare liv i harmoni med naturen och människorna. Vi vill prioritera närproducerat, miljöcertifierat, rättvisemärkt och småskaligt. Vi vill undvika resurskrävande, hälsovådliga och miljöbelastande produkter samt onödiga förbrukningsartiklar. Målet är att främja ökad livskvalitet genom förbättrad yttre och inre miljö, samt fördjupade relationer både nära och fjärran. Bildas miljöpolicy (2008) Miljöpolicyn antogs av Bildas förbundsstyrelse den 18 mars A Bilda strävar efter att öka medvetenheten om miljö- och utvecklingsfrågor och ska genom sin bildnings- och kulturverksamhet stimulera till förhållningssätt och handlingar som främjar hållbar utveckling. A Bilda strävar efter att minska organisationens samlade miljöbelastning. Miljöhänsyn ska vägas in i alla beslut. A Vid upphandling av varor och tjänster, genomförande av verksamhet och avfallshantering ska miljöhänsyn tas. A Miljöpolicy och tillhörande miljöbok ska vara en integrerad del i Bildas personal- och ledarutvecklingsprogram. A För förbundskansliet, varje region, varje förbundsgemensam arbetsgrupp, större projekt och arrangemang ska finnas en miljökontakt. A Miljökontakten har ansvar för att sprida kunskap om miljöarbetet och inspirera anställda, ledare och förtroendevalda, samt att fånga upp och sprida goda idéer och exempel i organisationen. A Förbundsstyrelsen och regionstyrelserna har ansvar för att kontinuerligt följa upp tillämpningen av miljöpolicyn. HANDLINGSPLAN Ur Bildas Miljöbok hämtas följande vägledning för att göra en handlingsplan: Handlingsplan När vi granskat vår arbetsplats eller vårt arrangemang (exempelvis med hjälp av checklistorna) är det bra att göra en handlingsplan, så det vi vill åtgärda inte glöms bort och lämnas ogjort. En handlingsplan kan innehålla följande punkter: A en beskrivning av vad som ska göras A namn eller funktion som ansvarar för att åtgärden genomförs A beskrivning av vilka resurser som krävs för att uppnå målet (pengar, personal, kunskap med mera) A datum när det ska vara klart A planer för uppföljning och utvärdering. Aktuella områden för handlingsplan från Mellansvenska distriktets arbete med Checklista för miljö och rättvisa

4 Kyrkans liv verksamhet och fostran Resursanvändning - rättvisa Kök livsmedel Avfall sortering Kontor - pappershantering Byggnader skötsel 8inkl. vatten) Utomhus grönytor Trafik kommunikation Text från Nässjö Missionskyrka (2009) Förslag till Handlingsplan Upplysa och medvetandegöra Minska inköp och förbrukning Öka andelen skapelsevänliga produkter Profilera cafeterian som skapelsevänlig Bli certifierade som Skapelsevänlig och Rättvisemärkt församling Tänk skapelsevänligt i lokal evangelisation och världsvid mission Upplysa och medvetandegöra (EBW/MT) Informera församlingen via befintliga kanaler, som Horisont, hemsidan, församlingsmöte, gudstjänstblad (JC), projektorduk och affischering (MT) Aktualisera miljö- och rättvisefrågor i samtliga grupper, speciellt i SMU. (MT) Använd cafeterian som skyltfönster och informationsmonter (HT) Var föredömen samt visa på goda och positiva exempel. Minska inköp och förbrukning (HT/JC) Följ upp och minska elförbrukningen. Rörelsevakter? (MT) Minska pappersanvändning och kopiering (JC) Utveckla kompostering och återvinning (JC) Utmana och uppmana till minskad bilkörning till kyrkan genom att samåka, gå eller cykla (Drama?) Bättre rutiner och information för att undvika att kaffe, matvaror mm behöver slängas (HT) Tänk miljövänligt vid planering av läger och utflykter. (EBW) Öka andelen skapelsevänliga produkter (HT) Samordna inköp, storhandla, tänk miljö Prioritera närproducerat, ekologiskt, KRAV-märkt, Rättvisemärkt och hälsosamt Använd Cafeterian för att visa på lämpliga produkter. Samarbeta med lokala butiker Hemsidan kan användas för att informera om lämpliga varor Profilera cafeterian som skapelsevänlig (HT) Profilera Cafeterian som "Fairtrade" Samarbeta med kommunen och SNF Välja leverantörer som satsar på varor som stämmer med profilen Skapa en vänlig kristen atmosfär genom musik, ljus, växter, vattenkonst och trevligt bemötande, erbjud både avskildhet och gemenskap. Bli certifierade som Skapelsevänlig och Rättvisemärkt församling (MT) Genomför Missionskyrkans 5 steg för en Skapelsevänlig församling Undersök möjligheten att bli en Rättvisemärkt församling (Fairtrade Church) Fortsätt arbetet genom att genomföra fler studiecirklar (OS/ES)

5 Tänk skapelsevänligt i lokal evangelisation och världsvid mission (OS) Kombinera mission med insatser för bättre miljö och arbetsförhållanden Miljö- och rättviseengagemang kan ge ökad trovärdighet 106 steg mot en renare skapelse ur Miljöpolicy för SMF & SMU i Frykerud (1996) Denna något gamla lista kan ändå i sin mångfald ge tips på vad som kan göras bifogas Praktiska tips ur Miljöguide för Borgå stift (2005) Just praktiska tips mer än en handlingsplan. Denna förnämliga Miljöguide kan hämtas på: Praktiska tips Kontor Släck alltid belysningen när du lämnar rummet för en längre tid. Prioritera det naturliga ljuset och energibesparande armatur. Texter på strömbrytare underlättar för användarna att välja enbart den belysning som behövs. Stäng apparaterna till natten och veckoslutet. Märk tydligt ut de apparater som alltid bör vara på. Stäng datorn om du är borta en längre tid. Nya datorer går automatiskt i viloläge. Koncentrera utskrifter och kopieringar till ett större antal per gång. Kontrollera texterna och filerna innan du gör utskriften. Använd returpapper då det är möjligt. Pappersavfallet kan sorteras i tre kategorier: 1. tidningar, tidskrifter, reklam och broschyrer 2. kopierings- och utskriftspapper 3. papp och kartong, kraftpapper och bruna kuvert. Kopiera och gör utskriften på papprets bägge sidor, då det är möjligt. Bekanta dig med apparatens bruksanvisningar. Behovet av utskrifter blir mindre om du använder e-post. När du vädrar i rummet, gör det snabbt och effektivt. En lämplig rumstemperatur är C. Man kan sänka temperaturen i ett rum som står oanvänt. Ställ in kylskåpet på +5 C och frysen på - 18 C. Använd trapporna och inte hissen, på samma gång höjer du din kondition! Vatten Ta genast kontakt med gårdskarlen när du upptäcker läckage. Läckande packningar på kranar och wc-stolar kan förbruka hundratals kubikmeter vatten i året! Håll inte kranen rinnande när du diskar för hand. Att göra så förbrukar liter vatten beroende på sätt. Kök Prioritera födoämnen som producerats på nära håll och ekologiskt odlade produkter. Välj rättvisemärkta produkter när du köper kaffe, te, kakao, bananer, apelsiner, socker, honung eller choklad. Fråga i butiken så butiksägarna vet att det finns en efterfrågan på dessa varor. Också partiaffärerna har ett urval av ekologiskt odlade och rättvisemärkta produkter. Till exempel kan du köpa större partier Kyrkkaffe från Tampereen kehitysmaakauppa, (03) Fler försäljare hittar du på Anskaffningar Bygg energisnålt. Överväg möjligheten att låna eller hyra en produkt i stället för att köpa den. Prioritera inhemska samt miljömärkta produkter. Prioritera produkter med enkel förpackning samt förpackningar som kan återanvändas.

6 En arbetskamrat kan uppvaktas på en bemärkelsedag med en inbetalning till missionen, utlandshjälpen, en miljöorganisation eller liknande. Fastighetsskötsel Köp ren energi, t.ex. sälmärkt grön el. Prioritera byggnadsmaterial som förorsakar mindre utsläpp i förberedelse-, byggnads- och rivningsskedet. Sådana material är i synnerhet trä, glas och sten. Inomhus är det möjligt att använda naturenliga behandlingsmedel såsom linolja och naturvax. Begär i samband med offertförfrågan av entreprenörer och varuleverantörer en utredning också över företagets miljömedvetenhet, t.ex. ISO certifiering. Använd miljömärkta rengöringsmedel vid städningen. Städa inte i onödan. Dosera tvättmedlet enligt direktiven. Bekämpningsmedel som blivit oanvända är problemavfall. Även en liten mängd olja kan, när den hamnar ut i naturen, förorena grundvattnet. Avfall Stöd kommunerna i utvecklingen av avfallshanteringen. Som bioavfall klassificeras matrester, fruktoch grönsaksskal, kaffesump och tepåsar samt servetter. Att undvika engångskärl, engångsdukar och pappershanddukar minskar mängden avfall. Vid bruket av en kompostanläggning är det viktigt att använda rikligt med strömaterial och att vända komposten varje vecka. Var noga med avfallssorteringen. Till återanvändningsstationerna kan man föra returpapper, glas, kartong och mindre mängd metall. Via avfallshanteringsstationerna kan man få reda på var återanvändningsstationerna är belägna. Lysrör, ackumulatorer, batterier, föråldrade mediciner, farliga kemikalier och impregnerat virke klassificeras som problemavfall i det fall att man vill göra sig av med dem. I eldstaden får man bränna papper som inte duger för insamlingar, papp och kartong. Olämpliga för förbränning är plast, spånskiva, faner och laminerat, impregnerat eller målat virke samt förpackningar för flytande innehåll. Mängden plastavfall på begravningsplatserna minskar om man prioriterar ekoljus och permanenta lyktor. Minnesljuset kan också tändas hemma. Genom att sortera avfallet rätt på begravningsplatserna kan församlingen vinna hundratals euro i året. Trafik Motionsidrott är nyttigt både för omgivningen och för den egna konditionen. Att gå och cykla är enkel och nyttig motionsidrott. Det utbetalas kilometerersättning för användning av egen cykel på arbetsresor. Kör lugnt och föregripande i trafiken, på så vis sparar du bränsle, bilen och dina nerver. Använd blockvärmare när det är +5 C ute eller kallare. En uppvärmning på två timmar är tillräcklig. Prioritera allmänna trafikmedel och samåkning. Det lönar sig att ordna gemensam transport till möten och evenemang eller att använda allmänna trafikmedel. Miljöfostran Behandla regelbundet det ekologiska läget på orten i kyrkorådet/församlingsrådet. Skriftskolan kan börja med att man planterar ett vårdträd. Församlingen kan inspirera också andra till miljövänlig verksamhet genom att delta i temadagar (världsmiljödagen, energisparveckan, veckor för rättvisemärkta produkter, ansvarsveckan). ECEN (European Christian Environmental Network) är ett ekumeniskt nätverk som vill främja miljövänligt handlande i kyrkorna och uppmärksamma Guds skapelse i gudstjänsten och liturgin. ECEN inbjuder alla

7 kyrkor att varje år fira Skapelsetid (Time of Creation) mellan 1 september och den andra söndagen i oktober. Liturgiskt material och annan information finns på hemsidorna (engelska och tyska). Också friluftsgudstjänster och gemensamma naturutflykter är miljöfostran. Sammanställning oktober 2009 Göran Strömner församlingskonsulent SMK/SMU i Mellansvenska distriktet Bifogas: Svenska Missionskyrkans Miljöpolicy med teologisk reflektion (2008) SMU:s miljöpolicy (2007) Svenska Baptistsamfundet - Policy för miljö, hälsa och livsstil (2007) 106 steg mot en renare skapelse ur Miljöpolicy för SMF & SMU i Frykerud (1996)

bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda

bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda Studieförbundet Bilda 2008 redaktör: Magnus Nordqvist grafisk form: Boel Algulin isbn: 978-91 - 976398-1 - 1 tryck: Davidsons Tryckeri AB, Växjö

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Innehåll 1. FÖRORD... 1 2. TILL LÄSAREN... 2 3. UTFORMNINGSPROCESS FÖR MILJÖLEDNINGSSYSTEMET... 2 3.1. Miljöarbetsgrupp eller miljöansvarig... 2 3.2.

Innehåll 1. FÖRORD... 1 2. TILL LÄSAREN... 2 3. UTFORMNINGSPROCESS FÖR MILJÖLEDNINGSSYSTEMET... 2 3.1. Miljöarbetsgrupp eller miljöansvarig... 2 3.2. GRANKULLA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MILJÖGRANSKNING OCH MILJÖPROGRAM 2012 2015 Innehåll 1. FÖRORD... 1 2. TILL LÄSAREN... 2 3. UTFORMNINGSPROCESS FÖR MILJÖLEDNINGSSYSTEMET... 2 3.1. Miljöarbetsgrupp eller

Läs mer

Hållbar utveckling. Milla Talja, Lotta Palomäki, Tuija Hyyrynen. Tips för hållbar föreningsverksamhet

Hållbar utveckling. Milla Talja, Lotta Palomäki, Tuija Hyyrynen. Tips för hållbar föreningsverksamhet Milla Talja, Lotta Palomäki, Tuija Hyyrynen Hållbar utveckling Tips för hållbar föreningsverksamhet Huvudstadsregionens återvinningscentral Ab Bry dig om, påverka, trivs och må bra 1 4V projektet: Bry

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Våga vara klimatsmart!

Våga vara klimatsmart! Våga vara klimatsmart! Tips för dig som vill inspireras eller coacha andra att tänka klimatsmart i stallet Illustration: Lena Furberg för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Innehållsförteckning: Klimatsmart

Läs mer

Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006

Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006 Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006 Innehåll Årets tema: Sida vid sida 4 Smaka på budskapet 15 Tips och idéer på enkla aktiviteter 16. 2006 Aktiviteter Andakter Gudstjänster Idéer för

Läs mer

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma NY BOSTAD-NYA VANOR En interaktiv utbildning hemma 2 01. INLEDNING...4 02. BAKGRUND...4 03. UTBILDNINGENS UPPLÄGG...5 04. PROCESS ÖVERSIKT...6 05. INTRODUKTIONSFILMEN...8 06. IKONERNA............................................................................................................10

Läs mer

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder det viktigaste är egentligen att få känna att man är med i gemenskapen När kommunikationen försvåras och hindras påverkar det upplevelsen av tillfredsställelse i livet. Och hör se n! Ett studiematerial

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Klimatproblemen är ett globalt problem med lokala lösningar. Det är allas ansvar att hjälpa till samhälle,

Läs mer

Don t Panic it s Organic!

Don t Panic it s Organic! Don t Panic it s Organic! VERKTYGSLÅDAN Konkreta tips och verktyg för att integrera miljö i föreningar och organisationer Fokus Miljö OM FOKUS MILJÖ IKU Fokus Miljö är en oberoende lokalgrupp till föreningen

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod!

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod! ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR Varsågod! Utmanade av den glädjande utvecklingen att allt fler gemensamma församlingar bildas vill Sveriges Frikyrkosamråd, med samfundens samlade erfarenhet,

Läs mer

Klimatsmart på kontoret

Klimatsmart på kontoret Klimatsmart på kontoret klimatsmart på kontoret 1 Innehåll Resan till jobbet sid. 5 Resor i tjänsten sid. 12 Ledningens rum sid. 11 Receptionen sid. 6 Arbetsrum sid. 7 Kopieringsrum sid. 8 Lunchrum sid.

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

Tips och inspiration för en mer

Tips och inspiration för en mer Tips och inspiration för en mer Ingen kan göra allt men alla kan göra något I den här broschyren presenteras ett stort antal miljöförbättrande åtgärder inom fyra områden: Energi, Resor, Mat och Återvinning.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

tips 110 tips för en hållbar livstil

tips 110 tips för en hållbar livstil tips 110 tips för en hållbar livstil 1 Det är ingen stor sak, det är många små inledning innehåll Inledning...3 Bakgrund...4 Mat...9 Miljö...13 Ekonomi...21 Relationer...24 Må bra...26 Gör själv...30 Någonting

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer