VÄRDS j Ärendenr: NV Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRDS j. 2015-03-27 Ärendenr: NV-00482-14. Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm"

Transkript

1 1(14) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS j VERKET' Ärendenr: NV Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Stockholm Hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden i Gotlands län enligt habitatdirektivet och ändringar i befintliga områden i habitat- och fågeldirektivet Hemställan Naturvårdsverket hemställer om att regeringen fattar beslut om utpekande av nya områden och ändringar i befintliga områden enligt habitat- och fågeldirektivet. Sammanfattning Länsstyrelsema fick den 9 januari 2014 i uppdrag att lämna förslag till nya Natura 2000-oniråden och kompletteringar av redan föreslagna områden. Utgångspunkten för uppdraget skulle vara att åtgärda de brister i nätverket Natura 2000 som framgår av resultat från Europeiska kommissionens utvärderingar samt eventuella andra nationellt identifierade brister i nätverket. Länsstyrelsen Gotland inkom den 17 mars med förslag till 15 nya och 11- utvidgade Natura 2000-oniråden, varav två av de utvidgade avser både habitatoch fägeldirektivet, och övriga enbart habitatdirektivet. Dessutom föreslår länsstyrelsen att nätverket kompletteras med barbastell och tumlare. Naturvårdsverket föreslår att 15 nya områden och 10 utvidgade områden läggs till nätverket Natura 2000, varav två av de utvidgade avser både habitat- och fågeldirektivet, och övriga enbart habitatdirektivet. Vidare föreslår Naturvårdsverket att fyra Natura 2000-oniråden kompletteras med arter och habitat i enlighet med habitatdirektivet i Gotlands län. Redovisningen baserar sig på det förslag som har inkommit från länsstyrelsen Gotland. För ett område, Filehaj dar avser Naturvårdsverket att begära in kompletterande uttedning från länsstyrelsen innan något förslag lämnas. För Trälge-fastighetema i Bästeträsk-området bedömer Naturvårdsverket att de vetenskapliga grundema för ett utpekande är svaga och tar därför inte med denna del i förslaget. Naturvårdsverket avser dock att begära m kompletterande utredning även för detta område för eventuell senare komplettering av nätverket. BESÖK; STOCKHOLM - VALHALLAVÄGÉN 195 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: INTERNET:

2 NATURVÅRDSVERKET 2(14) Naturvårdsverkets bedömning är att föreliggande förslag hjälper till att förbättra de brister som Kommissionen identifierat för tumlare och barbastell. Naturvårdsverkets bedömning är vidare att förslaget påtagligt kommer att förbättra statusen för naturtypema Basiska berghällar (6110), Rikkärr (7230), Karstbällmarker (8240) samt Trädklädd betesmark (9070), vilka är naturtyper med ogynnsam eller otillräcklig bevarandestatus samt låg andel i nätverket där ytterligare utpekande har bedömts som motiverat. Naturvårdsverket bedömer också att förslagen till nya områden och utvidgningar innebär att områden med mycket höga naturvärden läggs till i Natura 2000-nätverket och att områdena är av stor betydelse för nätverkets funktion för att bidra till gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. Bakgrund Inom den europeiska unionen regleras naturvårdspolitiken i första hand genom Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (i det följande kallat "habitatdirektivet") samt genom Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (i det följande kallat "Fågeldirektivet"). Enligt direktiven ska arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som skyddsvärda bevaras och tillräckligt många områden som innehåller en ellerflera sådana arter eller naturtyper avgränsas samt ingå i ett sammanhängande ekologiskt nätverk kallat Natura Regeringen gav under 2007 Naturvårdsverket och länsstyrelsema i uppdrag att kvalitetssäkra gränser och data och i relevanta fall redovisa förslag till ändringar beträffande de Natura 2000-oniråden som Sverige antingen föreslagit till, eller som redan ingår i Natura 2000-nätverket. Detta arbete skulle utföras i två omgångar där den första avsåg tekniska justeringar av gränser och den andra avsåg de ändringar som behövdes till följd av resultaten från utförd basinventering av skyddade områden Med utgångspunkt i detta arbete föreslog Sverige i augusti 2012 ett stort antal justeringar av data inom Namra 2000-nätverket till Europeiska kommissionen. Förslagen till ändringar har medfört att Sveriges totala åtagande i Natura 2000-nätverket behöver kompletteras för vissa naturtyper och arter. Regeringen gav därför ett uppdrag till länsstyrelsema den 9 januari 2014 att åtgärda de brister i nätverket Natura 2000 som framgår av resultat från Europeiska kommissionens utvärderingar samt eventuella andra nationellt identifierade brister i nätverket. Uppdraget skulle redovisas till Naturvårdsverket den 27 mars Hur har uppdraget genomförts? Naturvårdsverkets arbete Naturvårdsverket skickade ut riktlinjer till berörda länsstyrelser för genomförandet av regeringsuppdraget den 24 april Naturvårdsverket har i riktlinjema specificerat behoven av kompletteringar, se bilaga 12 och 13. Löpande har dessutom Naturvårdsverket besvarat frågor från länen om hur riktlinjema ska tolkas.

3 NATURVÅRDSVERKET 3(14) I slutskedet av arbetet kommuniceras förslagen vid behov med berörda myndigheter. Detta är aktuellt då någon myndighet har varit negativ eller haft sådana synpunkter på förslagen som behöver diskuteras. Länsstyrelsen Gotland har kommit in med sin redovisning tidigare än övriga län Det finns dessutom ett särskilt intresse för detta förslag med avseende på pågående processer. Naturvårdsverket har därför valt att hemställa om utpekande av nya Natura 2000-oniråden i Gotlands län separat. Länsstyrelsen Gotlands förslag Naturvårdsverket har av Länsstyrelsen Gotland mottagit förslag på nya och utvidgade Natura 2000-områden för aktuella arter och habitat enligt habitatdirektivet samt kompletteringar av aktuella arter och habitat i redan beslutade Natura 2000-områden. Länsstyrelsens förslag baserar sig på gjorda inventeringar samt tidigare känd kunskap. Länsstyrelsens samråd internt medfiske, kulturmiljövård, jordbruk num. Samråd om de enskilda objekten skall ha skett på regional nivå intemt inom länsstyrelsen genom samråd med kulturmiljöenheten, länsfiskeexperten, lantbruksenheten eller motsvarande. Synpunkter från Trafikverket samt berörd kommun (Region Gotland) Länsstyrelsen har lämnat sina förslag för synpunkter till Region Gotland samt till Trafikverket i de fall det ansetts relevant. Resultatet av dessa samråd/förankringar redovisas i bilaga 6 tillsammans med inkomna synpunkter och tjänsteanteckningar. Synpunkter från Skogsstyrelsen, Fortifikationsverket, SGU, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten. Kustbevakningen och Försvarsmakten Länsstyrelsen har lämnat sina förslag för samråd till mbricerade inyndigheter. Bilaga 6. Länsstyrelsens arbete medförankring hos berörda fastighetsägare samt sakägare Resultatet av länsstyrelsens förankringsarbete redovisas i bifogade tjänsteanteckningar och/eller yttranden samt i vissa fall söm fotnoter i exceltabellema, dvs bilaga 1, 2, 3 och 11.1 en del fall har länsstyrelsen valt att endast genom tjänsteanteckning styrka att förankring/samråd har skett. Naturvårdsverkes beredning och bedömning Allmänt Naturvårdsverket har granskat och bedömt länsstyrelsen Gotlands förslag. Syftet med detta har varit att 1) kontrollera att förslaget håller tillräcklig vetenskaplig kvalitet utifrån tillgänglig kunskap, 2) analysera hur objekten förhåller sig till hittillsvarande naturvårdsplanerihg samt bedöma - på grundval av nuvarande kunskap -

4 NATURVÅRDSVERKET 4(14) att objekten från ett nationellt perspektiv är lämpliga att ingå i Natura 2000-nätverket, givet kriteriema i bilaga 3 i habitatdirektivet. 3) bedöma, i de fall föreslagna skyddsåtgärder fömtsätter statlig finansiering, om erforderliga åtgärder inryms i budgetramama under de närmaste åren, 4) via en genomgång av länsstyrelsens redovisningar i möjligaste mån kontrollera att förankring hos berörda markägare genomförts och att samråd skett som föreskrivs i regeringsuppdraget och Naturvårdsverkets riktlinjer. När det gäller samråd inom länsstyrelsen har Naturvårdsverket inte krävt någon redovisning eftersom länsstyrelsen utgör en myndighet, 5) se över om regeringsuppdragets intentioner har fullföljts. Redovisningen i bilaga 1-3 (exceltabellema) baseras i allt väsentligt på den redovisning verket har fått från länsstyrelsen. Det bör observeras att informationen i exceltabellemas kolumner av naturliga skäl är kategoriserad och därmed förenklad. För att fa en tydligare bild av de synpunkter som har uttryckts hänvisas till yttrandena och tjänsteanteckningama (bilaga 6, 7 och 11). Allmänt om erinringar Det bör noteras att det har registrerats ett "N" (=nej) i relevant förankrings- /samråds-kolumn när minst en fastighetsägare (eller kommunen) uttryckt erinran. Naturvårdsverkets syn är att positiv markägarförankring alltid ska eftersträvas. Naturvårdsverket anser vidare att områden som behövs för att uppfylla av EUkommissionen eller nationellt identifierade brister och/eller som avser områden med mycket höga värden som utgör kämområden för förekomsten av naturtyper och arter ska föreslås oberoende av om positiv förankring erhålls. Om det behövs för att få en god geografisk fördelning och för att fa tillräcklig areal till nätverket kan även negativt förankrade områden i övrigt föreslås. Synpunkter från centrala myndigheter Länsstyrelsen har hanterat remissen med centtaia myndigheter. Naturvårdsverket har i de fall myndigheten varit negativ eller haft åsikter som behövde klargöras kring utformningen dessutom kommunicerat med berörda myndigheter. Naturvårdsverket har haft ett möte med Försvarsmakten och Fortifikationsverket angående i första hand Fortifikationsverkets innehav i Bästeträsk-området. Utöver detta har Naturvårdsverket bedömt att alla synpunkter tydligt framgår av respektive yttrande och inte ger upphov till något behov av ytterligare remiss. Ersättningsfrågor Att ett område pekas ut till Natura 2000 ger inte automatiskt någon rätt till ersättning till markägare eller innehavare av särskild rätt. Kravet på regeringen att peka utområden följer direkt av direktiven. Direktiven ska sedan genomföras med stöd av nationellt regelverk och nationella "verktyg". Rätten till ersättning är fastlagd i miljöbalkens 31 kapitel och ytterst i regeringsformen. 1 de fall utpekandet far till konsekvens att berörda myndigheter fattar beslut som innebär att fastigheter tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt försvåras, föreligger rätt till ersättning enligt ovan nämnda bestämmelser i miljöbalken.

5 NATURVÅRDSVERKET 5(14) 50 %-kriteriet Samtliga föreslagna områden utgörs av mer än 50 % naturtyper enligt habitatdirektivets bilaga 1. Budgeteffekter Naturvårdsverket bedömer att de nödvändiga åtgärder som behöver vidtas de närmaste åren med anledning av detta Natura 2000-förslag kommer att kunna hanteras inom anslaget "Åtgärder för biologisk mångfald". Naturvårdsverket bedömer att förslagens omfattning ryms inom befintliga budgetramar. Natura 2000-genomförandet kommer också att belasta anslaget när det gäller skötsel- och förvaltningskostnader samt kostnader för bevarandeåtgärder som fokuserar på arter/populationer. Enligt länsstyrelsens redovisning kommer förvaltningskostnadema att öka något med de föreslagna objekten. Naturvårdsverkets bedömning är att denna kostnad kommer att rymmas inom befintliga budgetramar. Den prioritering somriksdagenhar lagt fast i 7 kap. 27 miljöbalken som innebär att områden som har tagits upp i förteckning över intemationella åtaganden "skall prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet" innebär dock att det kan bli nödvändigt med vissa omprioriteringar i arbetet under de närmaste åren med anledning av utpekandet till Natura Naturvårdsverkets förslag Förslag på nya områden av intresse för Europeiska Gemenskapen (förslag till särskilda bevarandeområden) Objektnummer Objektsnamn Areal (ha) SE Bmten 29,8 SE Stenstugu skog 57,3 SE Jusarve skog 38,3 SE Hajdhagen 127,3 SE03,40199 Sajgs 91,3 SE Sigfiide 130,9 SE Suderbys hällar 16,8 SE Kyllajhajdar 130,4 SE Ormhällar-Bromyr 325,6 SE Pärkhagen 105,8 SE Stora Vikers 281,0 SE Stadshagen 25,2 SE Slättflis,33,6 SE Törrvesklint 37,3 SE Jungfrun 11,7 Bilaga 1 redovisar motiv/urvalsgnmd för områdena i form av naturtyper och arter samt via kolumnnotering och i förekommande fall fotnoter, resultatet av

6 NATURVÅRDSVERKET 6(14) förankrings- och samrådsförfarandet. 1 övrigt hänvisar Naturvårdsverket till de fotnoter, tjänsteanteckningar och yttranden som länsstyrelsen har bifogat (se bilaga 6, 7 och 11). SE Bruten Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden. Utpekade naturtyper: 9010 och Hela området är naturreservat. Namrvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Stenstugu skog Skogsbete (kalkbarrskog) med regionalt höga naturvärden. Utpekade naturtyper: 6210, 6410, 7210, Hela området är naturreservat. Namrvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Jusarve skog Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden. Utpekade naturtyper: 9010, Hela området är naturreservat. Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Hajdhagen Området består av vidsträckta häll- och alvarmarker med inslag av gles hällmarkstallskog. Våtmarker i form av rikkärr och vätar förekommer i mosaik med tallskog och alvarmarker. Framför allt i den nordvästra delen av området finns skogsmark av mer produktiv karaktär. Tallskogen är genomgående nästan helt opåverkad av sentida skogsbmk. Både ute på alvarmarkema och i skogen finns ett rikt inslag av påtagligt senvuxen gran. 1 området finns fina exempel på bristnaturtypema basiska berghällar, trädklädda betesmarker och rikkärr. Utpekade naturtyper: 61 lo', 6280, 6410, 7230*, 9070*. Toppobjekt. Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Sajgs Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden. Utpekade naturtyper: 1220, 6110, 6280, 7210, Hela området är naturreservat. Privat/företag är markägare. Positiv markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Sigfride Skogsbete (kalkbarrskog) med regionalt höga naturvärden och innehåll av bristnaturtyper. Utpekade naturtyper: 4810, 4811, 6280, 6410, 7230', 9070'. Hela området är naturreservat. Privat/företag är markägare. Positiv markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Suderbys hällar Ett stort, sammanhängande område med karsthällmark av hög kvalitet. Utpekade naturtyper: 6280, Privat/företag är markägare. Negativ markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande.

7 NATURVÅRDSVERKET 7(14) SE Kyllajhajdar Ett mycket stort sammanhängande område med karstbällmarker och basiska berghällar i mosaik med alvarmarker och kalkbarrskogar på karst och häll. Mycket höga naturvärden och hög kvalitet på karsthällmarkema. Utpekade nattirtyper: 61101, 6280, 82401, 9010, Delvis negativ markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. Privat/företag är markägare. SE Ormhällar-Bromyr Stort kämområde med mycket bristbiotop av alla fyra bristnaturtyper som är akmella för Gotland. Hög kvahtet och mycket höga namrvärden. Flera rödlistade arter av bl.a. :Qärilar, kärlväxter öch lavar på häll. Utpekade naturtyper: 5130, 6U0\ 6280, 6410, 7210, 7230^ 8240', 9070'. Privat/företag är markägare. Negativ markägarförankring. Region Gotland ser gäma att vindkraftsutveckling blir möjlig i området. I övrigt motsätter sig ingen remissinstans utpekande. SE Pärkhagen Mycket speciella hällmarker med oerhört gles och gammal tallskog (nyckelbiotop) och inslag av karstsprickor. Fint våtmarkssystem med stor andel rikkärr. Angränsar till Natura 2000-området Hall-Hangvar. Utpekade naturtyper: 6110', 6280, 6410, 7210,7230*, 8240', Nattirvårdsverket är delvis markägare. Privat/företag är delvis markägare. Delvis negativ markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Stora Vikers Stor areal bristnaturtyp av främst karstbällmarker, basiska berghällar och trädklädda betesmarker. Karsthällmarkema har bitvis mycket hög kvalitet. Utpekade nattirtyper: 6110^ 6280, 6410, 7210, 7230', 8240^ 9010, 9070'. Privat/företag är markägare. Negativ markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Stadshagen Karstbällmarker av mycket hög kvalitet. Äldre kalkbarrskogar med kontinuitet omger hällmarken. Utpekade naturtyper: 6280, 8240', Privat/företag är markägare. Negativ markägarförankring, Ingen remissinstans motsätter sig utpeikande. SE Slättflis Ett stort sammanhängande område med karsthällmarker och basiska berghällar i mosaik med alvarmarker och kalkbarrskogar på karst och häll. Höga naturvärden och hög kvalitet på karsthällmarkema. Utpekade naturtyper: 6280, 8240', Privat/företag är markägare. Positiv markägarförankring. Ingen övrig remissinstans motsätter sig utpekande. SE Törrvesklint Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden. Utpekade naturtyper: 1220, 1230, 6210, 6410, 7230', 8210, Hela området är naturreservat. Nattirvårdsverket är delvis markägare. Privat/företag är delvis markägare. Delvis negativ markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande.

8 NATURVÅRDSVERKET 8(14) SE Jungfrun Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden. Utpekade namrtyper: 1220, 8210, Privat/företag är markägare. Hela området är naturreservat. Positiv markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. 'Nationellt utpekad bristnaturtyp Förslag på kompletteringar/utvidgningar av regeringen redan beslutade Natura 2000-områden Objektnummer Objektsnamn Areal (ha) SE Danbo 57,3 SE Uppstaig 186,3 SE Storsund 137,6 SE Hässle klint 21,6 SE Bojsvätar 87,2 SE Bästeträsk 6540,5 SE Fide prästänge 26,6 SE Herrgårdsklint 145,6 SE Asunden 162,0 SE Bungenäs 55,9 Bilaga 2 redovisar motiv/urvalsgmnd för områdena i form av naturtyper och arter samt via kolumnnotering och i förekommande fall fotnoter, resultatet av förankrings- och samrådsförfarandet. 1 övrigt hänvisar Naturvårdsverket till de fotnoter, tjänsteanteckningar och yttranden som länsstyrelsen har bifogat (se bilaga 2, 3, 6, 7 och 11). SE Danbo Utökningen består främst av alvarmarker och örtklädda sanddyner med höga naturvärden på regional nivå. Utpekade namrtyper: 2110, 2120, 2130, 2180, 6210, 6280, 9010, 9070'. Hela området är naturreservat. Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Uppstaig Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden som angränsar till befintligt Natura 2000-område Uppstaig. Utpekade naturtyper: 4810, 6210, 6280, 7210, Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Storsund Kalkbarrskog med höga naturvärden som angränsar till befintligt Natura oniråde Storsund. Utpekade naturtyper: 3140, 7210, 7230', Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande.

9 NATURVÅRDSVERKET 9(14) SE Hässle kunt Basiska berghällar och älvar. Utökningen utgör en liten justering på 1,4 hektar för att harmonisera Natura 2000 med naturreservatet. Utpekade naturtyper: 61 lo', 6280, 8210, 9070'. Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. Hela området är naturreservat. SE Bojsvätar Området består till stora delar av ett rikkärr med mycket höga naturvärden. Rikkärret ingår i myrskyddsplanen och är därmed regionalt och nationellt prioriterat. Området gränsar till Natura 2000-området Hejnum Kallgate och ligger i ett intemationellt värdefullt våtmarksområde (Ramsar-område 3SE038 Kallgate - Hejnum). Utpekade naturtyper: 6410, 7210, 7230', 9010, 9070'. Naturvårdsverket är delvis markägare. Privatpersoner är delvis markägare. Positiv markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. Hela området är naturreservat. SE Bästeträsk Ett mycket stort naturområde som till stora delar präglas av orördhet och stor variation. Dess storlek och orördhet har fa, om någon, motsvarighet i södra Sverige. Dessutom har området en exceptionellt hög arttikedom med ett mycket stort antal rödlistade arter. Området är föreslaget som nationalpark i Naturvårdsverkets nationalparksplan. Stora delar av markema är präglade av långvarigt bete. Det stora hällmarkskomplex som finns i området är ett av de bästa exemplen på gotländska hällmarker och av stort ekologiskt intresse. I området finns ett stort antal våtmarker med höga naturvärden, varav flera ingår i myrskyddsplanen. Ur hydrologisk och hydrogeologisk synpunkt är området av mycket stort intresse. Hela kustområdet är av stort geologiskt intresse med orörda klapperstensstränder, raukområden, klintnäsor och en välbildad strandvallsmorfologi. Skogen innehåller ett stort antal nyckelbiotoper och är p.g.a. varsamt brukande mycket gammal. Inom stora delar av området visar skogen på såväl trädkontinuitet som skoglig kontinuitet. Väster om Ojnare myr är skogama enligt en nyligen utförd landskapsanalys de viktigaste på hela Gotland för att bevara biologisk mångfald knuten till gammelskog på landskäpsnivå. (Anna Johansson, 2014; Gotlands gammelskogar ur ett landskapsperspektiv - utbredning, bevarande och konnektivitet, Uppsala Universitet) Området har en stor areal av alla fyra bristnaturtyper som är akmella för Gotland, varav karsthällmarker och basiska berghällar är naturtyper där Gotland har en stor andel av landets totala förekomst och därmed ett stort nationellt ansvar. P.g.a. många inventeringar i området har mycket ny kunskap tillkommit om viktiga förekomster av både sällsynta naturtyper, t.ex. karsthällmarker, och sällsynta arter, bl.a. gaffelfibbla. Länsstyrelsen kompletterar även med styv kalkmossa och kalkkärrsgrynsnäcka i området.

10 NATURVÅRDSVERKET 10(14) Utpekade naturtyper: 1220,1230, 1630, 3140, 5130, 61 lo', 6210, 6280, 6410, 6530, 7210,7220, 7230', 8240', 9010, 9020, 9070', 91D0. Naturvårdsverket är delvis markägare. Privat/företag är delvis markägare. Delvis negativ markägarförankring. Området berör ett område på Bunge Dueker där Nordkalk har ansökt om etablering av ett kalkbrott samt ett område på Bunge Stucks där SMA Mineral har ansökt om utvidgning av ett befintligt kalkbrott. Båda ansökningama ligger för närvarande hos mark- och miljööverdomstolen för prövning. Båda kalkbolagen är negativa till ett utpekande. Bland övriga markägare är deflesta,men inte alla, positiva till utpekande. Vad gäller Fortifikationsverkets fastigheter i nordöstra delen av länsstyrelsens förslag (Trälge-området) har Skogsstyrelsen i sitt ytttande framhållit att Trälgeområdet har måttliga naturvärden, med delvis yngre skog och även i övrigt är påverkat av skogsbmk. Länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande fram några särskilda förhållanden som rör Trälge-området. Av yttrandet framgår att området har en låg andel av de fyra bristnaturtypema, innehåller mark som är påverkad av trakthyggesbruk och länsstyrelsen gör bedömningen att området inte är omistligt för förslaget i sin helhet. Utifrån denna bakgrund bedömer länsstyrelsen att det vetenskapliga underlaget för ett utpekande för närvarande är för svagt. För denna del avser Naturvårdsverket att begära in kompletterande utredning från länsstyrelsen innan något förslag lämnas. Försvarsmakten och Fortifikationsverket hade erinran mot länsstyrelsens förslag att inkludera Fortifikationsverkets innehav i Trälge-området i området. Att Trälge-området nu tas bort innebär att Försvarsmakten och Fortifikationsverket inte längre har någon erinran mot förslaget. SE Fide prästänge En av de ädellövskogar i länet som har högst naturvärden och störst sammanhängande areal. Utpekade naturtyper: 6530, Naturvårdsverket är delvis markägare. Privatperson är delvis markägare. Positiv markägarförankring. Hela området är naturreservat. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Herrgårdsklint Kalkbarrskog med höga naturvärden på regional nivå och på landskapsnivå. Utpekade naturtyper: 6210, 6280, 7210, 7230', 8210, 8240, 9010, 91D0. Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Hela området är naturreservat. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Asunden Område med regionalt höga naturvärden, främst kustnaturtyper. Utpekade nattirtyper: 1210, 1220, 1230, 1630, 6210, 6410, Nattirvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Delar av utökningen är befintligt naturreservat. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande.

11 NATURVÅRDSVERKET 11(14) SE Bungenäs Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden. Utpekade naturtyper: 1220, 6210, 6280, 6410, 7210, 9010, 9070'. Privat/företag är markägare. Hela området är naturreservat. Positiv markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. 'Nationellt utpekad bristnaturtyp Förslag på kompletteringar av arter och naturtyper i av regeringen redan beslutade Natura 2000-områden Tumlare Arten förekommer frekvent i södra Östersjön. Av en nationell kartläggning framgår att arten för Gotlands del bör pekas ut i Natura 2000-onirådet Hoburgs bank. Förslaget innebär att arten läggs till nätverket i detta ornråde. Havsgrottor Vad gäller naturtypen havsgrottor så förekommer naturtypen på Lilla Karlsö. Naturtypen är redan utpekad i detta område. Konsekvenser av Naturvårdsverkets förslag Föreslagen utökning av område SE , Bästettäsk berör ett nytt föreslaget kalkbrott på Bunge Ducker och en föreslagen utökning av befintligt kalkbrott på Bunge Stucks. För båda dessa pågår för närvarande en rättsprocess. Området SE Stora Vikers berör framtida planerade kalkbrott. Naturvårdsverket bedömer att kalkbrytning inte kan förenas med bevarande av de värden som ska skyddas inom Natura 2000-nätverket. För områdena SE Ormhällar-Bromyr och SE Pärkhagen finns planer för vindkraft. Inget av områdena ingår dock i riksintresseförvindbmk, inte hellerfinns någon ansökan om etablering mne. Naturvårdsverket bedömer att vindkraft sannolikt inte kan förenas med bevarande av de värden som ska skyddas inom Natura 2000-nätverket. Naturvårdsverkets bedömning av hur förslaget åtgärdar utpekade brister i nätverket Gotland har inte någon nämnvärt stor förekomst av de brister som kommissionen påpekat. Naturvårdsverkets bedömning är dock att föreliggande förslag hjälper till att förbättra de brister som kommissionen identifierat för tumlare och barbastell. Naturvårdsverkets bedömning är vidare att förslaget påtagligt kommer att förbättra statusen för naturtypema Basiska berghällar (6110), Rikkärr (7230), Karsthällmarker (8240) samt Trädklädd betesmark (9070), vilka är naturtyper med ogynnsam eller otillräcklig bevarandestams samt låg andel i nätverket där ytterligande utpekande har bedömts som motiverat.

12 NATURVÅRDSVERKET 12(14) Sekretess I förslagen finns uppgifter om listade arter som omfattas av sekretess i enlighet med 20 kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen. Dessa uppgifter skickas separat till regeringen. Beslut om denna framställan har fattats av t.f generaldirektör Lena Callermo. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande avdelningschef Rikard Janson, föredragande, sektionschefen Hasse Berglund samt handläggama Stefan Henriksson, Anne-Li Maurin och Anna Lindhagen. För Naturvårdsverket ^j^lt^ Lena Callermo CiJ^ ' t^fi Rikard Janson 1. Naturvårdsverkets förslag till nya områden av intresse för Europeiska Gemenskapen (SCI) enligt bestämmelsema i habitatdirektivet (blivande särskilda bevarandeområden) 2. Naturvårdsverkets förslag till ändringar i beslutade områden av intresse för Europeiska Gemenskapen (SCI) och särskilda bevarandeområden (SAC) enligt bestämmelsema i habitatdirektivet 3. Naturvårdsverkets förslag till ändringar i av regeringen godkända särskilda skyddsområden (SPA) enligt bestämmelsema i fägeldirektivet 4. Skrivelse från Länsstyrelsen i Gotlands län 5. Remissmaterial (länsstyrelsens remiss och information) 6. Remissvar från myndigheter 7. Remissvar från övriga instanser 8. Naturvärdesbedömning 9. Konsekvensbeskrivning 10. Kartor över nya och gränsjusterade Natura 2000-områden 11. Objektsvisa förankringar 12. Komplettering av nätverket Natura 2000, länsvis fördelning 13. Arter och naturtyper med ogynnsam eller otillräcklig bevarandestatus enlig artikel 17-rapport 2013 och låg andel av sin förekomst i Natura 2000-nätverket 14. Motiveringsblankett

13 NATURVÅRDSVERKET 13(14) SÄNDLISTA: Skrivelse inkl bil 1-3, via e-post: Samtliga länsstyrelser (registrator) Länsråd och länsöverdirektörer Miljövårdsdirektörema el. motsv Kontaktpersoner för Natura 2000 Kopia för kännedom: Skrivelse inkl bil 1-3 via e-post: Jordbruksverket, Jönköping Skogsstyrelsen, Jönköping Havs- och vattenmyndigheten. Box 11930, Göteborg Riksantikvarieämbetet, Box 5405, Stockholm Fortifikationsverket, Eskilstuna Försvarets Högkvarter, Stockholm Sveriges Geologiska Undersökning, Box 670, Uppsala Transportstyrelsen, Sjöfartsavdelningen, Norrköping Sjöfartsverket, Sjöfart och Samhälle, Norrköpmg Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna Boverket, Box 534, Karlskrona Kammarkollegiet, Box 2218, Stockholm KEMI, Box 2, Sundbyberg Trafikverket, Borlänge Statens Fastighetsverk, Box 2263, Stockholm Bergsstaten, Varvsgatan 41, Luleå Bergsstaten, Slaggatan 13, Falun Svenska Kommunförbundet, Stockholm Lantmäteriverket, Gävle Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad ArtDatabanken, att: Lena Tranvik, Box 7007, Uppsala Miljö- och energidepartementet, att: Marie Dahlström, Stockholm Sveriges Omitologiska Förening, Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, Mörbylånga Svenska Jägareförbundet, Maskingatan 3, Arlandastad Jägamas riksförbund/landsbygdens Jägare, Saltsjög. 15, Södertälje Samtliga mark- och miljödomstolar (5) Mark. och miljööverdomstolen, Box 2290, Stockholm Kustbevakningen, Box 536, Karlskrona Sportfiskarna, Svartviksslingan 28, Bromma Naturskyddsföreningen, Box 4625, Stockholm Sveriges Botaniska Förening, att: M. Edquist, Evolutionsmuseet, Norbyvägen 16, Uppsala Sveriges Entomologiska Förening, c/o Håkan Lundkvist, Frösslunda 312, Mörbylånga Svenska Torvproducentföreningen, att: Magnus Brandel, Torsgatan 12, Stockholm Väridsnaturfonden, Ulriksdals Slott, Solna Lantbrukamas riksförbund, Klara Östra Kyrkogata 12, Stockholm Lantbrukamas riksförbund/skogsägama, att: Linda Hedlund, Klara Östra Kyrkogata 12, Stockholm

14 NATURVÅRDSVERKET 14(14) Skogssällskapet, att: Hans-Göran Hildingsson, Box 5083, Göteborg Sveriges Fiskevattenägarförbund, Lilla Böslid 146, Eldsberga Sveriges Fiskares Riksförbund, Amerikaskjulet, Göteborg Sametinget, Bergmästargatan 8, Kimna Svenska Samemas Riksförbund, Brogatan 5, Umeå Stora Enso Skog, att: Klara Hellström, Falun Holmen Skog AB, att: Erik Normark, Ömsköldsvik SCA Skog, att: Per Simonson, Sundsvall Korsnäs AB, Gävle Sveaskog, att: Olof Johansson, Box 3223, Växjö Södra Skog, Skogsudden, Växjö Skogsindustriema, Box 16006, Stockholm Vattenfall AB, att: Lars Kyläkorpi, Stockholm Centrum för biologisk mångfald. Box 7007, Uppsala Berörd kommun: Region Gotland, Visborgsallén 19, Visby

Hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden i Gotlands län

Hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden i Gotlands län 1(9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2017-04-06 Ärendenr: NV-00482-14 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04878-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-11-19 Ärendenr: NV-04888-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-11-19 Ärendenr: NV-04890-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-12-16 Ärendenr: NV-04872-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-10-23 Ärendenr: NV.04879-13 Se sändlista Remiss av förslag till

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-12-12 Ärendenr: NV-04870-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvards verket, se REMISS 2013-12-09 Ärendenr: NV-04602-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Remiss av forslag till ändrade foreskrifter för Töfsingdalens nationalpark

Remiss av forslag till ändrade foreskrifter för Töfsingdalens nationalpark 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 Stefan.henriksson @naturvardsverket. se REMISS 2013-12-02 Ärendenr: NV-04893-13 Se sändlista Remiss av forslag till ändrade

Läs mer

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 Datum 2016-03-31 Dnr 511-1375-15 1(5) FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 1. Vilken omfattning har förslaget? De nya områdena och de

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Fokus i det här uppdraget har varit på de arter, naturtyper och ekosystem som Gotland har ett särskilt ansvar för, både i Sverige och i Europa.

Fokus i det här uppdraget har varit på de arter, naturtyper och ekosystem som Gotland har ett särskilt ansvar för, både i Sverige och i Europa. Datum 2015-10-20 Dnr: 511-1375-15 1(14) Naturvärden i riksintresseområdet Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg som är av europeiskt intresse Länsstyrelsen fick i våras i uppdrag av Naturvårdsverket

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland Myrskyddsplan för Sverige Delrapport objekt i Norrland RAPPORT 5669 APRIL 2007 Myrskyddsplan för Sverige Delrapport Objekt i Norrland NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET Rapport Myrskyddsplan för Sverige

Läs mer

Välkommen att lämna synpunkter på utredningen om allemansrätt

Välkommen att lämna synpunkter på utredningen om allemansrätt 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Per Nilsson Tel: 010-698 11 58 per.nilsson @naturvardsverket.se 2011-12-15 Dnr NV-12413-11 Välkommen att lämna synpunkter på utredningen om allemansrätt Alla

Läs mer

Redovisning av regeringens uppdrag

Redovisning av regeringens uppdrag REDOVISNING Datum 2015-08-28 Dnr 511-2448-15 1(9) Regeringen Miljö- och energidepartementet M2015/1508/Nm (delvis) Redovisning av regeringens uppdrag Regeringen har i beslut 2015-08-24 uppdragit åt Länsstyrelsen

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-28 Ärendenr: NV-05553-15 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Linda Sjöö Tel: 010-6981150 linda.sjoo @naturvardsverket.se MISSIV 2016-06-29 Ärendenr: NV-01427-16 Enligt sändlista Utskick endast per e-post Remiss av förslag

Läs mer

Föreslagen utökning av Filehajdar Natura 2000-område naturtyper, arter och relevans

Föreslagen utökning av Filehajdar Natura 2000-område naturtyper, arter och relevans Bilaga 2 Föreslagen utökning av Filehajdar Natura 2000-område naturtyper, arter och relevans Enetjärn Natur på uppdrag av Cementa AB 2015-03-03 Bakgrund Länsstyrelsen Gotland offentliggjorde 2015-01-21

Läs mer

Remiss - Förslag på komplettering av Natura 2000-nätverket

Remiss - Förslag på komplettering av Natura 2000-nätverket Ledningskontoret Helena Andersson Peter Bloom Per-Eric Edlund Ärendenr RS 2015/39 1 (6) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 16 februari 2015 Regionstyrelsen Remiss - Förslag på komplettering av Natura

Läs mer

Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan

Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Norberg, Gisela Tel: 010-698 1514 gisela.norberg@naturvardsverket.se REMISS 2015-07-30 Ärendenr: NV-08544-12 Sändlista Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark

Läs mer

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Lagförslag från Miljöprocessutredningens betänkande

Läs mer

Hemställan om utpekande av Natura 2000-områden för tumlare

Hemställan om utpekande av Natura 2000-områden för tumlare 1(11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2016-11-10 Ärendem: NV-05874-15 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Hemställan om utpekande av Natura 2000-områden för tumlare

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter for Garphyttans nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter for Garphyttans nationalpark 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-11-13 Ärendenr: NV-04874-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02 PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Exempel på beslut I detta dokument finns två exempel. Det första är ett beslut om ett interimistiskt förbud. Det andra är ett avslag på en ansökan om tillstånd.

Läs mer

Fältbiologerna yrkar, i likhet med Botaniska föreningen att Högsta Domstolen: - ger prövningstillstånd.

Fältbiologerna yrkar, i likhet med Botaniska föreningen att Högsta Domstolen: - ger prövningstillstånd. ÖVERKLAGANDE 2012-07-30 Fältbiologerna SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0609 Box 2290 103 17 Stockholm Överklagande av Mark- och miljööverdomstolens dom den 5 juli 2012 i mål nr M- 10582-11

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04875-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun BESLUT 1 (4) Datum 2016-06-20 Diarienummer 511-4061-11 NVR ID 2021488 Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att naturreservatet

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 1: Sammanfattning av den nationella strategin Sammanfattning Nationell strategi för formellt skydd av skog Detta dokument redovisar

Läs mer

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Yttrande Datum 2013-02-22 Dnr 331-4220-2012 Ert datum 2012-11-27 Er dnr 2010-5138 Avdelning Samhällsavdelningen Enhet Samhällsbyggnadsenheten Remiss gällande

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Yttrande i mål nr M angående dispens enligt artskyddsförordningen avseende fastigheten Stora Skanum 3:4 i Kristinehamns kommun

Yttrande i mål nr M angående dispens enligt artskyddsförordningen avseende fastigheten Stora Skanum 3:4 i Kristinehamns kommun 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2016-04-07 Ärendenr: NV-01995-16 Mark- och miljööverdomstolen Svea hovrätt Yttrande i mål nr M 9914-15 angående dispens enligt artskyddsförordningen

Läs mer

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster (SE ) i Klippans kommun

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster (SE ) i Klippans kommun 2010-11-02 511-198-10 1276 Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster (SE0420287) i Klippans kommun Bakgrund Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Sverige

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmötet i Othem bygdegård angående länsstyrelsens förslag till nya och utvidgade Natura områden

Minnesanteckningar från informationsmötet i Othem bygdegård angående länsstyrelsens förslag till nya och utvidgade Natura områden MINNESANTECKNINGAR Datum 2016-02-19 Dnr 511-1375-15 1(6) Ingrid Thomasson Naturvårdsenheten Tfn: 010-223 92 94 Minnesanteckningar från informationsmötet i Othem bygdegård 2016-02- 16 angående länsstyrelsens

Läs mer

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Clas Magnusson Tel: 08-698 12 23 clas.magnusson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2010-06-03 Dnr 521-4668-07 Rv Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen

Läs mer

Natura 2000 och art- och habitatdirektivet aktuella frågor

Natura 2000 och art- och habitatdirektivet aktuella frågor Natura 2000 och art- och habitatdirektivet aktuella frågor Anna Lindhagen, Naturvårdsverket Sälen 10 september 2013-09-25 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 U p p l ä g g Bakgrund,

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 5 PM En beskrivning av Natura 2000- områden i eller i närheten av korridoren 2009-02-26 3 (12) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 5... 4 2 Natura 2000-områden och Förbifart

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-28 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län Beslut

Läs mer

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Helene Lindahl Naturvårdsverket Skypekurs den 20 sep 2017 2017-09-25 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Upplägg De aktuella direktivens

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar.

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lundell, Yvonne Tel: 010-698 14 14 Yvonne.lundell @naturvardsverket.se REMISS 2014-11-28 Ärendenr: NV-07349-14 Sändlista Remiss av ansökan om spridning av bekämpningsmedlet

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Falsterbo skjutfält (SE ) i Vellinge kommun

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Falsterbo skjutfält (SE ) i Vellinge kommun 211-8-31 511-129-1 1233 Förslag till ändringar inom Natura 2-området Falsterbo skjutfält (SE43111) i Vellinge kommun Bakgrund Natura 2 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Sverige har

Läs mer

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende planerad vindkraftspark på Holmön och Ängsön i Umeå kommun

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende planerad vindkraftspark på Holmön och Ängsön i Umeå kommun 1 (3) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-02-06 Ärendem NV-09482-13 Slitevind / Vindkraft Holmöama ÅF Infraplan Långviksvallen 20 922 66 Tavelsjö Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Bevarandeplan Natura Haparanda hamn SE

Bevarandeplan Natura Haparanda hamn SE 1 (7) Bevarandeplan Natura 2000 Haparanda hamn SE0820713 Fastställd av Länsstyrelsen: 2007-12-11 Namn: Haparanda hamn Områdeskod: SE0820713 Områdestyp: SCI (utpekat enligt art- och habitatdirektivet) Area:

Läs mer

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64) - -- REGERINGSKANSLIET Remiss 2017-06-29 Dnr N2017 /04517 /PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Enheten för plan-, bygg och bostadsfrågor Ann-Kristin Kaplan E-post: ann-kristin.

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET 1 (2) 2012-09-04 Dnr: 12-02627 Styrning och Planering Sjöfartsverket 601 78 Norrköping VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET Fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Västerås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen syftar till att Seitseminen nationalpark, som inrättades

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm@ @naturvardsverket.se BESLUT 2013-10-02 Ärendenr: NV-07296-13 NV-07298-13 Föreningen Nordulv Föreningen

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. SE Stora Silpinge

Bevarandeplan för Natura 2000-område. SE Stora Silpinge Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0410257 Stora Silpinge Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden bygger på krav som

Läs mer

Riksintressen. Historik Vad är ett riksintresse? Vilken betydelse har riksintressen? Hur arbetar SGU med riksintressen? Förslag på nya kriterier

Riksintressen. Historik Vad är ett riksintresse? Vilken betydelse har riksintressen? Hur arbetar SGU med riksintressen? Förslag på nya kriterier Riksintressen Historik Vad är ett riksintresse? Vilken betydelse har riksintressen? Hur arbetar SGU med riksintressen? Förslag på nya kriterier Peter Åkerhammar Enheten för mineralinformation och gruvnäring

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV Forshaga kommun. Box Forshaga

BESLUT Ärendenr: NV Forshaga kommun. Box Forshaga 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lena Callermo Tel: 010-698 12 42 Lena.Callermo naturvärds verket, se BESLUT 2012-04-16 Ärendenr: NV-00078-12 Forshaga kommun Box 93 667 22 Forshaga Ansökan

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets PM En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter

Yttrande över Finansdepartementets PM En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS Ä VERKET^ YTTRANDE 2014-10-02 Ärendenr: NV-05661-14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator(^egeringskansliet.se Yttrande över Finansdepartementets

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Ola Larsson Tel. 010-698 17 08 Ola.Larsson@naturvardsverket.se REMISS 2012-11-01 Ärendenr: NV-00299-12 Enligt sändlista Remiss av förslag

Läs mer

CHAP(2011)01029 Svenska Botaniska Föreningens klagomål angående planerad täkt på Gotland

CHAP(2011)01029 Svenska Botaniska Föreningens klagomål angående planerad täkt på Gotland 2012-04-21 European Commission Environment Directorate-General B3-Natura 2000 B-1049 Brussels CHAP(2011)01029 Svenska Botaniska Föreningens klagomål angående planerad täkt på Gotland Föreningen har beretts

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvards verket, se REMISS 2014-02-07 Ärendem: NV-04871-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 hanna.dittrich.soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-04080-15 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

1(3) SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING 2015-08-25 324-1044/2015 Bilaga 2 Förslag till regeringsbeslut Ansökan om tillstånd enligt 15 a lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av undervattenskabel,

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket beslutar om att utöka antalet gråsälar som far fallas i skyddsjakt i Skåne län.

Beslut Naturvårdsverket beslutar om att utöka antalet gråsälar som far fallas i skyddsjakt i Skåne län. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-28 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om sl^ddsjakt efter gråsäl inom Skåne län Beslut

Läs mer

Vad är skogsstrategin? Dialog

Vad är skogsstrategin? Dialog Vad är skogsstrategin? Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har tillsammans tagit fram en strategi för bevarande av biologiskt värdefulla skogar i Västmanlands län. Skogsstrategin ska ge Länsstyrelsen och

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-09 Ärendenr: NV-03536-15 Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens

Läs mer

BILAGA 1 NATURVÄRDEN

BILAGA 1 NATURVÄRDEN Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 1 NATURVÄRDEN Vattenfall Vindkraft Sverige AB och Näsvind AB,

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2012-10-02 Ärendenr: NV-06619-12 NV-06620-12 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt

Läs mer

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Viggesbo

Bevarandeplan för Natura 2000-området Viggesbo 511-4607-05 t Viggesbo enligt 17 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Områdeskod: SE0330245 Områdestyp/status: Området är antaget av regeringen enligt habitatdirektivet i januari

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-04 Ärendenr: NV-03147-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se 2014-06-02 Ärendenr: NV-03681-14 Se sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan

Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan Foto: Lars Björkelid Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Abborravan, SE0810361 Kommun: Lycksele Skyddsstatus: Natura 2000:

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-14 Ärendenr: NV-06582-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 miljöbalken; komplettering och ändring av verkets förteckning (NFS 2014:29) NFS

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (14) meddelad i Stockholm den 29 juni 2017 SÖKANDE 1. SMA Svenska Mineral AB, 556459-3514 Ombud: Professor Erik Nerep 2. Nordkalk AB, 556073-4054 3. Nordkalk Oy Ab Ombud

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter ENKÄTSAMMANSTÄLLNING 2015-02-09 Dnr 508-2014/5510 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter TINA KEMPE I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång till de nationella referenssystemen

Läs mer

Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär

Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär Plan uppföljning och utvärdering av Komet Datum 2010-06-11 Diarienr 1(2) Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär Bakgrund Kometprogrammet ska innehålla riktad information och marknadsföring

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06. Närvarande från länsstyrelsen: Anna-Lena Fritz, Magnus Martinsson och Ingrid Thomasson

MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06. Närvarande från länsstyrelsen: Anna-Lena Fritz, Magnus Martinsson och Ingrid Thomasson MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06 Dnr 511-1375-15 1(7) Minnesanteckningar från informationsmötet i Othem bygdegård 2015-11- 03 angående undersökningen i riksintresseområdet Filehajdar, Hejnum hällar

Läs mer

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12)

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12) 1 (2) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 010-69881110 elin.forsberg@nattirvardsverket.se YTTRANDE 2012-12-04 DnrNV-08584-12 Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Läs mer

ÖVERKLAGANDE. NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 NACKA. Klagande: Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 VISBY

ÖVERKLAGANDE. NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 NACKA. Klagande: Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 VISBY ÖVERKLAGANDE Datum 23.6.2014 Dnr 551-1848-14 1(8) NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 NACKA Överklagande av Mark- och miljödomstolens, Nacka Tingsrätt, beslut den 2 juni 2014 angående

Läs mer

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål M 6274-13 angående föreläggande att ansöka om

Läs mer

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Olika former av naturskydd i miljöbalken Riksintressen & hushållningsregler MB 3 & 4:e kap. Områdesskydd MB 7 kap. Artskydd MB 8 kap. Artskyddsförordningen 2 Svenska

Läs mer

Bilaga 2a. Sammanställning av statistik inom uppdraget - underlag och metoder.

Bilaga 2a. Sammanställning av statistik inom uppdraget - underlag och metoder. 1/6 Bilaga 2a. Sammanställning av statistik inom uppdraget - underlag och metoder. 1. Underlag Underlagen för de analyser som gjorts inom uppdraget motsvarar dem som årligen används vid framtagande av

Läs mer