VÄRDS j Ärendenr: NV Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRDS j. 2015-03-27 Ärendenr: NV-00482-14. Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm"

Transkript

1 1(14) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS j VERKET' Ärendenr: NV Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Stockholm Hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden i Gotlands län enligt habitatdirektivet och ändringar i befintliga områden i habitat- och fågeldirektivet Hemställan Naturvårdsverket hemställer om att regeringen fattar beslut om utpekande av nya områden och ändringar i befintliga områden enligt habitat- och fågeldirektivet. Sammanfattning Länsstyrelsema fick den 9 januari 2014 i uppdrag att lämna förslag till nya Natura 2000-oniråden och kompletteringar av redan föreslagna områden. Utgångspunkten för uppdraget skulle vara att åtgärda de brister i nätverket Natura 2000 som framgår av resultat från Europeiska kommissionens utvärderingar samt eventuella andra nationellt identifierade brister i nätverket. Länsstyrelsen Gotland inkom den 17 mars med förslag till 15 nya och 11- utvidgade Natura 2000-oniråden, varav två av de utvidgade avser både habitatoch fägeldirektivet, och övriga enbart habitatdirektivet. Dessutom föreslår länsstyrelsen att nätverket kompletteras med barbastell och tumlare. Naturvårdsverket föreslår att 15 nya områden och 10 utvidgade områden läggs till nätverket Natura 2000, varav två av de utvidgade avser både habitat- och fågeldirektivet, och övriga enbart habitatdirektivet. Vidare föreslår Naturvårdsverket att fyra Natura 2000-oniråden kompletteras med arter och habitat i enlighet med habitatdirektivet i Gotlands län. Redovisningen baserar sig på det förslag som har inkommit från länsstyrelsen Gotland. För ett område, Filehaj dar avser Naturvårdsverket att begära in kompletterande uttedning från länsstyrelsen innan något förslag lämnas. För Trälge-fastighetema i Bästeträsk-området bedömer Naturvårdsverket att de vetenskapliga grundema för ett utpekande är svaga och tar därför inte med denna del i förslaget. Naturvårdsverket avser dock att begära m kompletterande utredning även för detta område för eventuell senare komplettering av nätverket. BESÖK; STOCKHOLM - VALHALLAVÄGÉN 195 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: INTERNET:

2 NATURVÅRDSVERKET 2(14) Naturvårdsverkets bedömning är att föreliggande förslag hjälper till att förbättra de brister som Kommissionen identifierat för tumlare och barbastell. Naturvårdsverkets bedömning är vidare att förslaget påtagligt kommer att förbättra statusen för naturtypema Basiska berghällar (6110), Rikkärr (7230), Karstbällmarker (8240) samt Trädklädd betesmark (9070), vilka är naturtyper med ogynnsam eller otillräcklig bevarandestatus samt låg andel i nätverket där ytterligare utpekande har bedömts som motiverat. Naturvårdsverket bedömer också att förslagen till nya områden och utvidgningar innebär att områden med mycket höga naturvärden läggs till i Natura 2000-nätverket och att områdena är av stor betydelse för nätverkets funktion för att bidra till gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. Bakgrund Inom den europeiska unionen regleras naturvårdspolitiken i första hand genom Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (i det följande kallat "habitatdirektivet") samt genom Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (i det följande kallat "Fågeldirektivet"). Enligt direktiven ska arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som skyddsvärda bevaras och tillräckligt många områden som innehåller en ellerflera sådana arter eller naturtyper avgränsas samt ingå i ett sammanhängande ekologiskt nätverk kallat Natura Regeringen gav under 2007 Naturvårdsverket och länsstyrelsema i uppdrag att kvalitetssäkra gränser och data och i relevanta fall redovisa förslag till ändringar beträffande de Natura 2000-oniråden som Sverige antingen föreslagit till, eller som redan ingår i Natura 2000-nätverket. Detta arbete skulle utföras i två omgångar där den första avsåg tekniska justeringar av gränser och den andra avsåg de ändringar som behövdes till följd av resultaten från utförd basinventering av skyddade områden Med utgångspunkt i detta arbete föreslog Sverige i augusti 2012 ett stort antal justeringar av data inom Namra 2000-nätverket till Europeiska kommissionen. Förslagen till ändringar har medfört att Sveriges totala åtagande i Natura 2000-nätverket behöver kompletteras för vissa naturtyper och arter. Regeringen gav därför ett uppdrag till länsstyrelsema den 9 januari 2014 att åtgärda de brister i nätverket Natura 2000 som framgår av resultat från Europeiska kommissionens utvärderingar samt eventuella andra nationellt identifierade brister i nätverket. Uppdraget skulle redovisas till Naturvårdsverket den 27 mars Hur har uppdraget genomförts? Naturvårdsverkets arbete Naturvårdsverket skickade ut riktlinjer till berörda länsstyrelser för genomförandet av regeringsuppdraget den 24 april Naturvårdsverket har i riktlinjema specificerat behoven av kompletteringar, se bilaga 12 och 13. Löpande har dessutom Naturvårdsverket besvarat frågor från länen om hur riktlinjema ska tolkas.

3 NATURVÅRDSVERKET 3(14) I slutskedet av arbetet kommuniceras förslagen vid behov med berörda myndigheter. Detta är aktuellt då någon myndighet har varit negativ eller haft sådana synpunkter på förslagen som behöver diskuteras. Länsstyrelsen Gotland har kommit in med sin redovisning tidigare än övriga län Det finns dessutom ett särskilt intresse för detta förslag med avseende på pågående processer. Naturvårdsverket har därför valt att hemställa om utpekande av nya Natura 2000-oniråden i Gotlands län separat. Länsstyrelsen Gotlands förslag Naturvårdsverket har av Länsstyrelsen Gotland mottagit förslag på nya och utvidgade Natura 2000-områden för aktuella arter och habitat enligt habitatdirektivet samt kompletteringar av aktuella arter och habitat i redan beslutade Natura 2000-områden. Länsstyrelsens förslag baserar sig på gjorda inventeringar samt tidigare känd kunskap. Länsstyrelsens samråd internt medfiske, kulturmiljövård, jordbruk num. Samråd om de enskilda objekten skall ha skett på regional nivå intemt inom länsstyrelsen genom samråd med kulturmiljöenheten, länsfiskeexperten, lantbruksenheten eller motsvarande. Synpunkter från Trafikverket samt berörd kommun (Region Gotland) Länsstyrelsen har lämnat sina förslag för synpunkter till Region Gotland samt till Trafikverket i de fall det ansetts relevant. Resultatet av dessa samråd/förankringar redovisas i bilaga 6 tillsammans med inkomna synpunkter och tjänsteanteckningar. Synpunkter från Skogsstyrelsen, Fortifikationsverket, SGU, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten. Kustbevakningen och Försvarsmakten Länsstyrelsen har lämnat sina förslag för samråd till mbricerade inyndigheter. Bilaga 6. Länsstyrelsens arbete medförankring hos berörda fastighetsägare samt sakägare Resultatet av länsstyrelsens förankringsarbete redovisas i bifogade tjänsteanteckningar och/eller yttranden samt i vissa fall söm fotnoter i exceltabellema, dvs bilaga 1, 2, 3 och 11.1 en del fall har länsstyrelsen valt att endast genom tjänsteanteckning styrka att förankring/samråd har skett. Naturvårdsverkes beredning och bedömning Allmänt Naturvårdsverket har granskat och bedömt länsstyrelsen Gotlands förslag. Syftet med detta har varit att 1) kontrollera att förslaget håller tillräcklig vetenskaplig kvalitet utifrån tillgänglig kunskap, 2) analysera hur objekten förhåller sig till hittillsvarande naturvårdsplanerihg samt bedöma - på grundval av nuvarande kunskap -

4 NATURVÅRDSVERKET 4(14) att objekten från ett nationellt perspektiv är lämpliga att ingå i Natura 2000-nätverket, givet kriteriema i bilaga 3 i habitatdirektivet. 3) bedöma, i de fall föreslagna skyddsåtgärder fömtsätter statlig finansiering, om erforderliga åtgärder inryms i budgetramama under de närmaste åren, 4) via en genomgång av länsstyrelsens redovisningar i möjligaste mån kontrollera att förankring hos berörda markägare genomförts och att samråd skett som föreskrivs i regeringsuppdraget och Naturvårdsverkets riktlinjer. När det gäller samråd inom länsstyrelsen har Naturvårdsverket inte krävt någon redovisning eftersom länsstyrelsen utgör en myndighet, 5) se över om regeringsuppdragets intentioner har fullföljts. Redovisningen i bilaga 1-3 (exceltabellema) baseras i allt väsentligt på den redovisning verket har fått från länsstyrelsen. Det bör observeras att informationen i exceltabellemas kolumner av naturliga skäl är kategoriserad och därmed förenklad. För att fa en tydligare bild av de synpunkter som har uttryckts hänvisas till yttrandena och tjänsteanteckningama (bilaga 6, 7 och 11). Allmänt om erinringar Det bör noteras att det har registrerats ett "N" (=nej) i relevant förankrings- /samråds-kolumn när minst en fastighetsägare (eller kommunen) uttryckt erinran. Naturvårdsverkets syn är att positiv markägarförankring alltid ska eftersträvas. Naturvårdsverket anser vidare att områden som behövs för att uppfylla av EUkommissionen eller nationellt identifierade brister och/eller som avser områden med mycket höga värden som utgör kämområden för förekomsten av naturtyper och arter ska föreslås oberoende av om positiv förankring erhålls. Om det behövs för att få en god geografisk fördelning och för att fa tillräcklig areal till nätverket kan även negativt förankrade områden i övrigt föreslås. Synpunkter från centrala myndigheter Länsstyrelsen har hanterat remissen med centtaia myndigheter. Naturvårdsverket har i de fall myndigheten varit negativ eller haft åsikter som behövde klargöras kring utformningen dessutom kommunicerat med berörda myndigheter. Naturvårdsverket har haft ett möte med Försvarsmakten och Fortifikationsverket angående i första hand Fortifikationsverkets innehav i Bästeträsk-området. Utöver detta har Naturvårdsverket bedömt att alla synpunkter tydligt framgår av respektive yttrande och inte ger upphov till något behov av ytterligare remiss. Ersättningsfrågor Att ett område pekas ut till Natura 2000 ger inte automatiskt någon rätt till ersättning till markägare eller innehavare av särskild rätt. Kravet på regeringen att peka utområden följer direkt av direktiven. Direktiven ska sedan genomföras med stöd av nationellt regelverk och nationella "verktyg". Rätten till ersättning är fastlagd i miljöbalkens 31 kapitel och ytterst i regeringsformen. 1 de fall utpekandet far till konsekvens att berörda myndigheter fattar beslut som innebär att fastigheter tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt försvåras, föreligger rätt till ersättning enligt ovan nämnda bestämmelser i miljöbalken.

5 NATURVÅRDSVERKET 5(14) 50 %-kriteriet Samtliga föreslagna områden utgörs av mer än 50 % naturtyper enligt habitatdirektivets bilaga 1. Budgeteffekter Naturvårdsverket bedömer att de nödvändiga åtgärder som behöver vidtas de närmaste åren med anledning av detta Natura 2000-förslag kommer att kunna hanteras inom anslaget "Åtgärder för biologisk mångfald". Naturvårdsverket bedömer att förslagens omfattning ryms inom befintliga budgetramar. Natura 2000-genomförandet kommer också att belasta anslaget när det gäller skötsel- och förvaltningskostnader samt kostnader för bevarandeåtgärder som fokuserar på arter/populationer. Enligt länsstyrelsens redovisning kommer förvaltningskostnadema att öka något med de föreslagna objekten. Naturvårdsverkets bedömning är att denna kostnad kommer att rymmas inom befintliga budgetramar. Den prioritering somriksdagenhar lagt fast i 7 kap. 27 miljöbalken som innebär att områden som har tagits upp i förteckning över intemationella åtaganden "skall prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet" innebär dock att det kan bli nödvändigt med vissa omprioriteringar i arbetet under de närmaste åren med anledning av utpekandet till Natura Naturvårdsverkets förslag Förslag på nya områden av intresse för Europeiska Gemenskapen (förslag till särskilda bevarandeområden) Objektnummer Objektsnamn Areal (ha) SE Bmten 29,8 SE Stenstugu skog 57,3 SE Jusarve skog 38,3 SE Hajdhagen 127,3 SE03,40199 Sajgs 91,3 SE Sigfiide 130,9 SE Suderbys hällar 16,8 SE Kyllajhajdar 130,4 SE Ormhällar-Bromyr 325,6 SE Pärkhagen 105,8 SE Stora Vikers 281,0 SE Stadshagen 25,2 SE Slättflis,33,6 SE Törrvesklint 37,3 SE Jungfrun 11,7 Bilaga 1 redovisar motiv/urvalsgnmd för områdena i form av naturtyper och arter samt via kolumnnotering och i förekommande fall fotnoter, resultatet av

6 NATURVÅRDSVERKET 6(14) förankrings- och samrådsförfarandet. 1 övrigt hänvisar Naturvårdsverket till de fotnoter, tjänsteanteckningar och yttranden som länsstyrelsen har bifogat (se bilaga 6, 7 och 11). SE Bruten Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden. Utpekade naturtyper: 9010 och Hela området är naturreservat. Namrvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Stenstugu skog Skogsbete (kalkbarrskog) med regionalt höga naturvärden. Utpekade naturtyper: 6210, 6410, 7210, Hela området är naturreservat. Namrvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Jusarve skog Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden. Utpekade naturtyper: 9010, Hela området är naturreservat. Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Hajdhagen Området består av vidsträckta häll- och alvarmarker med inslag av gles hällmarkstallskog. Våtmarker i form av rikkärr och vätar förekommer i mosaik med tallskog och alvarmarker. Framför allt i den nordvästra delen av området finns skogsmark av mer produktiv karaktär. Tallskogen är genomgående nästan helt opåverkad av sentida skogsbmk. Både ute på alvarmarkema och i skogen finns ett rikt inslag av påtagligt senvuxen gran. 1 området finns fina exempel på bristnaturtypema basiska berghällar, trädklädda betesmarker och rikkärr. Utpekade naturtyper: 61 lo', 6280, 6410, 7230*, 9070*. Toppobjekt. Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Sajgs Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden. Utpekade naturtyper: 1220, 6110, 6280, 7210, Hela området är naturreservat. Privat/företag är markägare. Positiv markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Sigfride Skogsbete (kalkbarrskog) med regionalt höga naturvärden och innehåll av bristnaturtyper. Utpekade naturtyper: 4810, 4811, 6280, 6410, 7230', 9070'. Hela området är naturreservat. Privat/företag är markägare. Positiv markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Suderbys hällar Ett stort, sammanhängande område med karsthällmark av hög kvalitet. Utpekade naturtyper: 6280, Privat/företag är markägare. Negativ markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande.

7 NATURVÅRDSVERKET 7(14) SE Kyllajhajdar Ett mycket stort sammanhängande område med karstbällmarker och basiska berghällar i mosaik med alvarmarker och kalkbarrskogar på karst och häll. Mycket höga naturvärden och hög kvalitet på karsthällmarkema. Utpekade nattirtyper: 61101, 6280, 82401, 9010, Delvis negativ markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. Privat/företag är markägare. SE Ormhällar-Bromyr Stort kämområde med mycket bristbiotop av alla fyra bristnaturtyper som är akmella för Gotland. Hög kvahtet och mycket höga namrvärden. Flera rödlistade arter av bl.a. :Qärilar, kärlväxter öch lavar på häll. Utpekade naturtyper: 5130, 6U0\ 6280, 6410, 7210, 7230^ 8240', 9070'. Privat/företag är markägare. Negativ markägarförankring. Region Gotland ser gäma att vindkraftsutveckling blir möjlig i området. I övrigt motsätter sig ingen remissinstans utpekande. SE Pärkhagen Mycket speciella hällmarker med oerhört gles och gammal tallskog (nyckelbiotop) och inslag av karstsprickor. Fint våtmarkssystem med stor andel rikkärr. Angränsar till Natura 2000-området Hall-Hangvar. Utpekade naturtyper: 6110', 6280, 6410, 7210,7230*, 8240', Nattirvårdsverket är delvis markägare. Privat/företag är delvis markägare. Delvis negativ markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Stora Vikers Stor areal bristnaturtyp av främst karstbällmarker, basiska berghällar och trädklädda betesmarker. Karsthällmarkema har bitvis mycket hög kvalitet. Utpekade nattirtyper: 6110^ 6280, 6410, 7210, 7230', 8240^ 9010, 9070'. Privat/företag är markägare. Negativ markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Stadshagen Karstbällmarker av mycket hög kvalitet. Äldre kalkbarrskogar med kontinuitet omger hällmarken. Utpekade naturtyper: 6280, 8240', Privat/företag är markägare. Negativ markägarförankring, Ingen remissinstans motsätter sig utpeikande. SE Slättflis Ett stort sammanhängande område med karsthällmarker och basiska berghällar i mosaik med alvarmarker och kalkbarrskogar på karst och häll. Höga naturvärden och hög kvalitet på karsthällmarkema. Utpekade naturtyper: 6280, 8240', Privat/företag är markägare. Positiv markägarförankring. Ingen övrig remissinstans motsätter sig utpekande. SE Törrvesklint Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden. Utpekade naturtyper: 1220, 1230, 6210, 6410, 7230', 8210, Hela området är naturreservat. Nattirvårdsverket är delvis markägare. Privat/företag är delvis markägare. Delvis negativ markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande.

8 NATURVÅRDSVERKET 8(14) SE Jungfrun Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden. Utpekade namrtyper: 1220, 8210, Privat/företag är markägare. Hela området är naturreservat. Positiv markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. 'Nationellt utpekad bristnaturtyp Förslag på kompletteringar/utvidgningar av regeringen redan beslutade Natura 2000-områden Objektnummer Objektsnamn Areal (ha) SE Danbo 57,3 SE Uppstaig 186,3 SE Storsund 137,6 SE Hässle klint 21,6 SE Bojsvätar 87,2 SE Bästeträsk 6540,5 SE Fide prästänge 26,6 SE Herrgårdsklint 145,6 SE Asunden 162,0 SE Bungenäs 55,9 Bilaga 2 redovisar motiv/urvalsgmnd för områdena i form av naturtyper och arter samt via kolumnnotering och i förekommande fall fotnoter, resultatet av förankrings- och samrådsförfarandet. 1 övrigt hänvisar Naturvårdsverket till de fotnoter, tjänsteanteckningar och yttranden som länsstyrelsen har bifogat (se bilaga 2, 3, 6, 7 och 11). SE Danbo Utökningen består främst av alvarmarker och örtklädda sanddyner med höga naturvärden på regional nivå. Utpekade namrtyper: 2110, 2120, 2130, 2180, 6210, 6280, 9010, 9070'. Hela området är naturreservat. Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Uppstaig Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden som angränsar till befintligt Natura 2000-område Uppstaig. Utpekade naturtyper: 4810, 6210, 6280, 7210, Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Storsund Kalkbarrskog med höga naturvärden som angränsar till befintligt Natura oniråde Storsund. Utpekade naturtyper: 3140, 7210, 7230', Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande.

9 NATURVÅRDSVERKET 9(14) SE Hässle kunt Basiska berghällar och älvar. Utökningen utgör en liten justering på 1,4 hektar för att harmonisera Natura 2000 med naturreservatet. Utpekade naturtyper: 61 lo', 6280, 8210, 9070'. Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. Hela området är naturreservat. SE Bojsvätar Området består till stora delar av ett rikkärr med mycket höga naturvärden. Rikkärret ingår i myrskyddsplanen och är därmed regionalt och nationellt prioriterat. Området gränsar till Natura 2000-området Hejnum Kallgate och ligger i ett intemationellt värdefullt våtmarksområde (Ramsar-område 3SE038 Kallgate - Hejnum). Utpekade naturtyper: 6410, 7210, 7230', 9010, 9070'. Naturvårdsverket är delvis markägare. Privatpersoner är delvis markägare. Positiv markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. Hela området är naturreservat. SE Bästeträsk Ett mycket stort naturområde som till stora delar präglas av orördhet och stor variation. Dess storlek och orördhet har fa, om någon, motsvarighet i södra Sverige. Dessutom har området en exceptionellt hög arttikedom med ett mycket stort antal rödlistade arter. Området är föreslaget som nationalpark i Naturvårdsverkets nationalparksplan. Stora delar av markema är präglade av långvarigt bete. Det stora hällmarkskomplex som finns i området är ett av de bästa exemplen på gotländska hällmarker och av stort ekologiskt intresse. I området finns ett stort antal våtmarker med höga naturvärden, varav flera ingår i myrskyddsplanen. Ur hydrologisk och hydrogeologisk synpunkt är området av mycket stort intresse. Hela kustområdet är av stort geologiskt intresse med orörda klapperstensstränder, raukområden, klintnäsor och en välbildad strandvallsmorfologi. Skogen innehåller ett stort antal nyckelbiotoper och är p.g.a. varsamt brukande mycket gammal. Inom stora delar av området visar skogen på såväl trädkontinuitet som skoglig kontinuitet. Väster om Ojnare myr är skogama enligt en nyligen utförd landskapsanalys de viktigaste på hela Gotland för att bevara biologisk mångfald knuten till gammelskog på landskäpsnivå. (Anna Johansson, 2014; Gotlands gammelskogar ur ett landskapsperspektiv - utbredning, bevarande och konnektivitet, Uppsala Universitet) Området har en stor areal av alla fyra bristnaturtyper som är akmella för Gotland, varav karsthällmarker och basiska berghällar är naturtyper där Gotland har en stor andel av landets totala förekomst och därmed ett stort nationellt ansvar. P.g.a. många inventeringar i området har mycket ny kunskap tillkommit om viktiga förekomster av både sällsynta naturtyper, t.ex. karsthällmarker, och sällsynta arter, bl.a. gaffelfibbla. Länsstyrelsen kompletterar även med styv kalkmossa och kalkkärrsgrynsnäcka i området.

10 NATURVÅRDSVERKET 10(14) Utpekade naturtyper: 1220,1230, 1630, 3140, 5130, 61 lo', 6210, 6280, 6410, 6530, 7210,7220, 7230', 8240', 9010, 9020, 9070', 91D0. Naturvårdsverket är delvis markägare. Privat/företag är delvis markägare. Delvis negativ markägarförankring. Området berör ett område på Bunge Dueker där Nordkalk har ansökt om etablering av ett kalkbrott samt ett område på Bunge Stucks där SMA Mineral har ansökt om utvidgning av ett befintligt kalkbrott. Båda ansökningama ligger för närvarande hos mark- och miljööverdomstolen för prövning. Båda kalkbolagen är negativa till ett utpekande. Bland övriga markägare är deflesta,men inte alla, positiva till utpekande. Vad gäller Fortifikationsverkets fastigheter i nordöstra delen av länsstyrelsens förslag (Trälge-området) har Skogsstyrelsen i sitt ytttande framhållit att Trälgeområdet har måttliga naturvärden, med delvis yngre skog och även i övrigt är påverkat av skogsbmk. Länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande fram några särskilda förhållanden som rör Trälge-området. Av yttrandet framgår att området har en låg andel av de fyra bristnaturtypema, innehåller mark som är påverkad av trakthyggesbruk och länsstyrelsen gör bedömningen att området inte är omistligt för förslaget i sin helhet. Utifrån denna bakgrund bedömer länsstyrelsen att det vetenskapliga underlaget för ett utpekande för närvarande är för svagt. För denna del avser Naturvårdsverket att begära in kompletterande utredning från länsstyrelsen innan något förslag lämnas. Försvarsmakten och Fortifikationsverket hade erinran mot länsstyrelsens förslag att inkludera Fortifikationsverkets innehav i Trälge-området i området. Att Trälge-området nu tas bort innebär att Försvarsmakten och Fortifikationsverket inte längre har någon erinran mot förslaget. SE Fide prästänge En av de ädellövskogar i länet som har högst naturvärden och störst sammanhängande areal. Utpekade naturtyper: 6530, Naturvårdsverket är delvis markägare. Privatperson är delvis markägare. Positiv markägarförankring. Hela området är naturreservat. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Herrgårdsklint Kalkbarrskog med höga naturvärden på regional nivå och på landskapsnivå. Utpekade naturtyper: 6210, 6280, 7210, 7230', 8210, 8240, 9010, 91D0. Naturvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Hela området är naturreservat. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. SE Asunden Område med regionalt höga naturvärden, främst kustnaturtyper. Utpekade nattirtyper: 1210, 1220, 1230, 1630, 6210, 6410, Nattirvårdsverket är markägare, därmed ingen övrig markägarförankring nödvändig. Delar av utökningen är befintligt naturreservat. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande.

11 NATURVÅRDSVERKET 11(14) SE Bungenäs Kalkbarrskog med regionalt höga naturvärden. Utpekade naturtyper: 1220, 6210, 6280, 6410, 7210, 9010, 9070'. Privat/företag är markägare. Hela området är naturreservat. Positiv markägarförankring. Ingen remissinstans motsätter sig utpekande. 'Nationellt utpekad bristnaturtyp Förslag på kompletteringar av arter och naturtyper i av regeringen redan beslutade Natura 2000-områden Tumlare Arten förekommer frekvent i södra Östersjön. Av en nationell kartläggning framgår att arten för Gotlands del bör pekas ut i Natura 2000-onirådet Hoburgs bank. Förslaget innebär att arten läggs till nätverket i detta ornråde. Havsgrottor Vad gäller naturtypen havsgrottor så förekommer naturtypen på Lilla Karlsö. Naturtypen är redan utpekad i detta område. Konsekvenser av Naturvårdsverkets förslag Föreslagen utökning av område SE , Bästettäsk berör ett nytt föreslaget kalkbrott på Bunge Ducker och en föreslagen utökning av befintligt kalkbrott på Bunge Stucks. För båda dessa pågår för närvarande en rättsprocess. Området SE Stora Vikers berör framtida planerade kalkbrott. Naturvårdsverket bedömer att kalkbrytning inte kan förenas med bevarande av de värden som ska skyddas inom Natura 2000-nätverket. För områdena SE Ormhällar-Bromyr och SE Pärkhagen finns planer för vindkraft. Inget av områdena ingår dock i riksintresseförvindbmk, inte hellerfinns någon ansökan om etablering mne. Naturvårdsverket bedömer att vindkraft sannolikt inte kan förenas med bevarande av de värden som ska skyddas inom Natura 2000-nätverket. Naturvårdsverkets bedömning av hur förslaget åtgärdar utpekade brister i nätverket Gotland har inte någon nämnvärt stor förekomst av de brister som kommissionen påpekat. Naturvårdsverkets bedömning är dock att föreliggande förslag hjälper till att förbättra de brister som kommissionen identifierat för tumlare och barbastell. Naturvårdsverkets bedömning är vidare att förslaget påtagligt kommer att förbättra statusen för naturtypema Basiska berghällar (6110), Rikkärr (7230), Karsthällmarker (8240) samt Trädklädd betesmark (9070), vilka är naturtyper med ogynnsam eller otillräcklig bevarandestams samt låg andel i nätverket där ytterligande utpekande har bedömts som motiverat.

12 NATURVÅRDSVERKET 12(14) Sekretess I förslagen finns uppgifter om listade arter som omfattas av sekretess i enlighet med 20 kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen. Dessa uppgifter skickas separat till regeringen. Beslut om denna framställan har fattats av t.f generaldirektör Lena Callermo. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande avdelningschef Rikard Janson, föredragande, sektionschefen Hasse Berglund samt handläggama Stefan Henriksson, Anne-Li Maurin och Anna Lindhagen. För Naturvårdsverket ^j^lt^ Lena Callermo CiJ^ ' t^fi Rikard Janson 1. Naturvårdsverkets förslag till nya områden av intresse för Europeiska Gemenskapen (SCI) enligt bestämmelsema i habitatdirektivet (blivande särskilda bevarandeområden) 2. Naturvårdsverkets förslag till ändringar i beslutade områden av intresse för Europeiska Gemenskapen (SCI) och särskilda bevarandeområden (SAC) enligt bestämmelsema i habitatdirektivet 3. Naturvårdsverkets förslag till ändringar i av regeringen godkända särskilda skyddsområden (SPA) enligt bestämmelsema i fägeldirektivet 4. Skrivelse från Länsstyrelsen i Gotlands län 5. Remissmaterial (länsstyrelsens remiss och information) 6. Remissvar från myndigheter 7. Remissvar från övriga instanser 8. Naturvärdesbedömning 9. Konsekvensbeskrivning 10. Kartor över nya och gränsjusterade Natura 2000-områden 11. Objektsvisa förankringar 12. Komplettering av nätverket Natura 2000, länsvis fördelning 13. Arter och naturtyper med ogynnsam eller otillräcklig bevarandestatus enlig artikel 17-rapport 2013 och låg andel av sin förekomst i Natura 2000-nätverket 14. Motiveringsblankett

13 NATURVÅRDSVERKET 13(14) SÄNDLISTA: Skrivelse inkl bil 1-3, via e-post: Samtliga länsstyrelser (registrator) Länsråd och länsöverdirektörer Miljövårdsdirektörema el. motsv Kontaktpersoner för Natura 2000 Kopia för kännedom: Skrivelse inkl bil 1-3 via e-post: Jordbruksverket, Jönköping Skogsstyrelsen, Jönköping Havs- och vattenmyndigheten. Box 11930, Göteborg Riksantikvarieämbetet, Box 5405, Stockholm Fortifikationsverket, Eskilstuna Försvarets Högkvarter, Stockholm Sveriges Geologiska Undersökning, Box 670, Uppsala Transportstyrelsen, Sjöfartsavdelningen, Norrköping Sjöfartsverket, Sjöfart och Samhälle, Norrköpmg Energimyndigheten, Box 310, Eskilstuna Boverket, Box 534, Karlskrona Kammarkollegiet, Box 2218, Stockholm KEMI, Box 2, Sundbyberg Trafikverket, Borlänge Statens Fastighetsverk, Box 2263, Stockholm Bergsstaten, Varvsgatan 41, Luleå Bergsstaten, Slaggatan 13, Falun Svenska Kommunförbundet, Stockholm Lantmäteriverket, Gävle Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad ArtDatabanken, att: Lena Tranvik, Box 7007, Uppsala Miljö- och energidepartementet, att: Marie Dahlström, Stockholm Sveriges Omitologiska Förening, Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, Mörbylånga Svenska Jägareförbundet, Maskingatan 3, Arlandastad Jägamas riksförbund/landsbygdens Jägare, Saltsjög. 15, Södertälje Samtliga mark- och miljödomstolar (5) Mark. och miljööverdomstolen, Box 2290, Stockholm Kustbevakningen, Box 536, Karlskrona Sportfiskarna, Svartviksslingan 28, Bromma Naturskyddsföreningen, Box 4625, Stockholm Sveriges Botaniska Förening, att: M. Edquist, Evolutionsmuseet, Norbyvägen 16, Uppsala Sveriges Entomologiska Förening, c/o Håkan Lundkvist, Frösslunda 312, Mörbylånga Svenska Torvproducentföreningen, att: Magnus Brandel, Torsgatan 12, Stockholm Väridsnaturfonden, Ulriksdals Slott, Solna Lantbrukamas riksförbund, Klara Östra Kyrkogata 12, Stockholm Lantbrukamas riksförbund/skogsägama, att: Linda Hedlund, Klara Östra Kyrkogata 12, Stockholm

14 NATURVÅRDSVERKET 14(14) Skogssällskapet, att: Hans-Göran Hildingsson, Box 5083, Göteborg Sveriges Fiskevattenägarförbund, Lilla Böslid 146, Eldsberga Sveriges Fiskares Riksförbund, Amerikaskjulet, Göteborg Sametinget, Bergmästargatan 8, Kimna Svenska Samemas Riksförbund, Brogatan 5, Umeå Stora Enso Skog, att: Klara Hellström, Falun Holmen Skog AB, att: Erik Normark, Ömsköldsvik SCA Skog, att: Per Simonson, Sundsvall Korsnäs AB, Gävle Sveaskog, att: Olof Johansson, Box 3223, Växjö Södra Skog, Skogsudden, Växjö Skogsindustriema, Box 16006, Stockholm Vattenfall AB, att: Lars Kyläkorpi, Stockholm Centrum för biologisk mångfald. Box 7007, Uppsala Berörd kommun: Region Gotland, Visborgsallén 19, Visby

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04878-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET 1 (2) 2012-09-04 Dnr: 12-02627 Styrning och Planering Sjöfartsverket 601 78 Norrköping VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET Fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Västerås

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS«VERKET Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @natiirvardsverket.se BESLUT 2012-12-13 Ärendenr: NV-10367-12 Vilhehnina södra sameby Tomas Nejne

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär

Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär Plan uppföljning och utvärdering av Komet Datum 2010-06-11 Diarienr 1(2) Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär Bakgrund Kometprogrammet ska innehålla riktad information och marknadsföring

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4 1(5) SWEDISH E N V I R O N M E N T A L PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04558-13 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registtator@regeringskansliet.se Yttrande över Delbetänkande Ett

Läs mer

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Väddsandbi Foto Niklas Johansson Arbetssätt Arbetet ska ske i samverkan med andra regionala aktörer. Mål att ta fram en strategi för hur biologisk

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-09 Ärendenr: NV-02115-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-01-12 Ärendenr NV-12739-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Uppdrag och kompetens

Uppdrag och kompetens Inventeringar 2005 Inventering av ett tätortsnära naturområde m a p signalarter för Motala kommun. Inventering av en sumpskog m a p signalarter för Motala kommun. Fågelinventering: Standardrutt Älgaberget,

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) ANVISNINGAR 2015-03-26 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Statens Energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna

Statens Energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna Statens Energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna Kopia till Lars Andersson och Matilda Schön, Vindenheten, Statens Energimyndighet, Eskilstuna Samt till Naturvårdsverket 106 48 Stockholm och Naturvårdsenheten,

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Syfte Syftet har varit att ta fram en strategi för hur biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som mångfalden bidrar med, på landskapsnivå ska

Läs mer

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter SLU.dha.2013.5.5.- 100 ArtDatabanken YTTRANDE 2013-12-06 Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havsoch vattenmyndigheten.

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Södermanlands län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Södermanlands län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Södermanlands län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Svealand. Rapport 5668 April 2007 ISBN 91-620-5668-9 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog 1 januari 2012-31 december 2014 Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog Version Ändring Ansvarig 1.0 Beslutad 2010-01-22 Projektbeställare 2.0 Beslutad 2010-06-14 Projektbeställare

Läs mer

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ÖVERKLAGANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04902-13 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 STOCKHOLM Komplettering av överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm

Läs mer

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Diarienr. 2013-06332-55 2014-08-29 Söderorts Naturskyddsförening och Stockholms Naturskyddsförening

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark 1(12) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson (a)naturvardsverket.se REMISS 2014-02-12 Ärendenr: NV-04891-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Ekologi och värderingar - vad har miljövård med filosofi att göra?

Ekologi och värderingar - vad har miljövård med filosofi att göra? Ekologi och värderingar - vad har miljövård med filosofi att göra? Värde Instrumentellt värde Värde som medel, som instrument för någon/något. Värdefullt för den nytta någon har av det. Pengar är ett givet

Läs mer

2013-09-19 S2013/6411/PBB

2013-09-19 S2013/6411/PBB Remiss 2013-09-19 S2013/6411/PBB Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-405 32 57 Remiss av promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Remissinstanser:

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin 1(5) Dnr 6.2.16-11874/14 2015-01-29 Regelenheten Anders Johansson Tfn: 036-15 59 71 E-post: anders.johansson@jordbruksverket.se Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring

Läs mer

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas LANTMÄTERIET 1 (6) YTTRANDE 2013-12-09 Dnr 102-2013/3653 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess Regeringskansliets dnr 52013/ 6968/PBB

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson (a)naturvardsverket.se REMISS 2014-02-12 Ärendenr: NV-04892-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Morfologiska förändringar Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund 5.1.4 Rensning av vattendrag för upprätthållande

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Svar från Sverige på förslag till delgeneralplan för en havsvindpark utanför Röyttä i Torneå stad

Svar från Sverige på förslag till delgeneralplan för en havsvindpark utanför Röyttä i Torneå stad 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Enocksson, Egon Tel: +46 10-698 11 91 Egon.enocksson @naturvardsverket.se 2013-09-02 Ärendenr: NV-09571-11 Miljöministeriet PB 35, FI-00023 STATSRÅDET FINLAND

Läs mer

Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013

Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013 1(1) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2014-02-20 Ärendenr: NV-00170-14 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning

Läs mer

Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier

Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se 2013-02-28 Dnr NV-12817-11 Trafikverket Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Bevara naturen på norra Gotland!

Bevara naturen på norra Gotland! !"##$##$!% #'() Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 VISBY Region Gotland, 621 81 VISBY Skogsstyrelsen, distrikt Gotland, Box 1417, 621 25 VISBY Högskolan på Gotland,

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

Så bildas naturreservat. svar på vanliga frågor från markägare

Så bildas naturreservat. svar på vanliga frågor från markägare Så bildas naturreservat svar på vanliga frågor från markägare Så bildas ett naturreservat en snabbguide Inventering, samråd och förslag Länsstyrelsen inventerar värdefulla områden. Länsstyrelsen samråder

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Rädda Svartedalens Vildmark Ordförande Kåre Ström Tvetgatan 277 442 33 Kungälv. Till Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rädda Svartedalens Vildmark Ordförande Kåre Ström Tvetgatan 277 442 33 Kungälv. Till Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Rädda Svartedalens Vildmark Ordförande Kåre Ström Tvetgatan 277 442 33 Kungälv Till Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ang. Stiftelsen Skogssällskapets verksamhet i förhållande till vad

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025 1 (7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se YTTRANDE 2013-04-11 Ärendenr NV-02981-13 Regionförbundet Sörmland Via mail: info@region.sormland.se

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen Sten Frohm, Skogsdirektör

Läs mer

DOM. 2011-12- 2 2 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 31 oktober 2011, dnr 551-1203-10, se bilaga A

DOM. 2011-12- 2 2 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 31 oktober 2011, dnr 551-1203-10, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 DOM 2011-12- 2 2 Meddelad i Göteborg Sida l (4) KLAGANDE Rolf Jonsson, 19610927 Kusagärde l 432 68 Veddige ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 31 oktober

Läs mer

Nyckelbiotoper. unika skogsområden

Nyckelbiotoper. unika skogsområden unika skogsområden @ Skogsstyrelsen, 2007 Grafisk form Annika Fong Ekstrand Fotografer Michael Ekstrand sid 4 Svante Hultengren Sid 11 Johan Nitare övriga Repro Scannerteknik AB, Motala Förlag Skogsstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:7 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG)

RÅDETS DIREKTIV av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG) RÅDETS DIREKTIV av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen ~ 1-. REGERI NGSKANSLIET Remiss 2013-01-24 S2012/ 8708/ PBB (S2013/249/PBB) Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-4053257, I Remiss av två betänkanden Ökat bostadsbyggande

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar.

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Ett samarrangemang mellan Svenska Botaniska Föreningen (SBF) Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) Sveriges Mykologiska

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer