Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun"

Transkript

1 BESLUT 1 (4) Datum Diarienummer NVR ID Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att naturreservatet Revelberget, inrättat av Länsstyrelsen , dnr , ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bifogad karta, bilaga 1. För den tillkommande delen ska beslutet om att bilda naturreservatet Revelberget gälla i sin helhet med syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 kap. 4, 5 första och andra styckena, 6 och 30 miljöbalken. Länsstyrelsen beslutar vidare att den tillkommande delen ska ingå i gällande skötselplan, daterad , dnr Uppgifter om naturreservatet Naturreservatets namn: Kommun: Lägesbeskrivning: Total area: Area för utvidgning: Naturtyper: Fastigheter och ägare: Sameby: Revelberget Kalix ca 5 km S om Morjärv ca 219 ha ca 115 ha Skogsmark ca 176 ha, varav produktiv skog ca 52 ha Substratmark ca 4 ha Övrig mark ca 32 ha Myr ca 7 ha Bergnäsudden 1:1 (del av), Sveaskog Småsel 2:1 (del av), Staten genom Naturvårdsverket Kalix POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULEÅ Stationsgatan

2 BESLUT 2 (4) Datum Diarienummer NVR ID Förvaltare: Länsstyrelsen Redogörelse för ärendet De höga naturvärdena inom naturreservatet Revelberget uppmärksammades i samband med en inventering av skyddsvärda statliga skogar som länsstyrelsen och Naturvårdsverket genomförde under åren Inventeringen gjordes på uppdrag av regeringen och redovisades i Naturvårdsverkets rapporter 5339, 5344, 5345 och För Norrbottens län redovisades totalt 432 områden som skyddsvärda. Naturvårdsverket och Sveaskog AB träffade den 13 juni 2008 en överenskommelse om formellt skydd av 431 särskilt värdefulla naturskogsområden i hela landet. Denna innebär att områdena, på i överenskommelsen angivna villkor, kan avsättas som naturreservat utan krav på ekonomisk ersättning till Sveaskog. För länets del omfattas de områden som redovisats som naturreservat i Naturvårdsverkets rapport Beslut om att bilda naturreservat på den del som ägs av Sveaskog AB fattades Det skyddsvärda området omfattade dock en lika stor del på SCA s innehav. I propositionen Förändrat uppdrag för Sveaskog AB (2009/10:169) beslutade regeringen att ha produktiv skogsmark skulle avstyckas från Sveaskogs markinnehav för att användas som ersättningsmark vid naturreservatsbildning. Under 2011 fördes markerna över till det nybildade bolaget Ersättningsmarker i Sverige AB (ESAB), som ägs av Naturvårdsverket. Våren 2014 skrevs det avtal med SCA om markbyte med ESAB. Den kvarstående delen av Revelberget ingick bland de planerade naturreservat som genom det avtalet övergick i Naturvårdsverkets ägo. Beslutet har föregåtts av samråd med Kalix kommun som inte har några synpunkter på förslaget. Kalix koncessionssameby har förelagts att yttra sig men har ingen erinran. Ärendet har även remitterats till Försvarsmakten, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Skogsstyrelsen (SkS) som inte har några synpunkter på förslaget. SGU ser det som positivt även för de geologiska värdena att hela Revelbergets topp nu blir skyddad. Länsstyrelsens bedömning och motivering Revelbergets naturreservat bildades 2012 med syftet att bevara ett kraftigt svallat berg med höga naturvärden så som brandpåverkade tallskogar med gott om mycket gamla överståndare. I och med utökningen innebär det att hela det skyddsvärda området får ett långsiktigt skydd mot skogsavverkning eller annan exploatering som skulle innebära att

3 BESLUT 3 (4) Datum Diarienummer NVR ID områdets naturvärden förstörs. Utökningen som är väster om Revelbergets topp består till stor del av liknande miljöer som det befintliga reservatet, det vill säga rejält svallad morän med stora klapperstensfält och hällmarker. Emellan dessa växer det brandpräglade cirka 150-åriga tallnaturskogar med gott om gamla överståndare. Det finns till exempel cirka 400- till 500-åriga tallar där vissa har spår av inte mindre än tre olika bränder. Sydväst om toppen växer en örtrik och kalkpåverkad tallsumpskog med upp till 350 år gamla träd. Där finns det gott om självgallrad död ved, främst från tall. Det finns även källstråk med asprik blandskog som går igenom området på västra sidan av berget. Revelberget är mycket naturskönt och från bergets kala partier får besökarna milsvid utsikt för omgivande skogar. Allt detta kompletterar och förstärker naturreservatets befintliga värden och därför har en utökning aktualiserats.

4 BESLUT 4 (4) Datum Diarienummer NVR ID Hur man överklagar Detta beslut kan överklagas hos regeringen (Miljö- och energidepartementet) enligt bilaga 3. Beslutets ikraftträdande Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft, utom vad gäller föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 miljöbalken, vilka gäller omedelbart. De som deltagit i Länsstyrelsens beslut I detta ärende har beslut tagits av landshövding Sven-Erik Österberg efter föredragning av naturvårdshandläggare Emilia Vesterberg. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även chefen för naturvårdsenheten Per-Anders Jonsson samt jurist Simon Bergdahl. Sven-Erik Österberg Emilia Vesterberg Bilagor: 1. Karta över naturreservatet 2. Karta över äldre avgränsning 3. Översiktskarta 4. Hur man överklagar

5 NVR ID Bilaga 1 Naturreservatet Revelberget Area 219 ha Skala 1: Revelberget Västerträsket Länsstyrelsen i Norrbotten och Lantmäteriet Gräns för naturreservatet m ±

6 NVR ID Bilaga 2 Naturreservatet Revelberget Äldre avgränsning Skala 1: Gräns för naturreservatet Äldre avgränsning Länsstyrelsen Norrbotten och Lantmäteriet 0 0,5 1 km ±

7 NVR ID Bilaga 3 Naturreservatet Revelberget Kalix kommun Skala 1: Länsstyrelsen Norrbotten och Lantmäteriet Naturreservatet Revelberget km ±

8 Bilaga 4 HUR MAN ÖVERKLAGAR Om Ni vill överklaga länsstyrelsens beslut ska Ni skriva till Regeringen, Miljö- och energidepartementet. Ni ska skicka eller lämna in Ert överklagande till Länsstyrelsen i Norrbottens län, LULEÅ För att Ert överklagande ska kunna prövas måste överklagandet ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Länsstyrelsen skickar därefter överklagandet till Regeringen, Miljö- och energidepartementet. Ni ska i Ert överklagande ange vilket beslut Ni överklagar (ärendets diarienummer och beslutsdag), hur Ni vill att beslutet ska ändras och varför, Ert namn, postadress och telefonnummer. Ni ska underteckna Ert överklagande. Om Ni anlitar ombud kan istället ombudet underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt bifogas. Om Ni behöver ytterligare upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till Länsstyrelsen i Norrbotten, telefon

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

Ändring av gräns för naturreservatet Stämma i Mjölby kommun

Ändring av gräns för naturreservatet Stämma i Mjölby kommun sid 1 (5) Naturvårdsenheten Claes-Erik Svaton Stämma 1 595 91 Mjölby Ändring av gräns för naturreservatet Stämma i Mjölby kommun Länsstyrelsen beslutar att undanta det område i anslutning till bebyggelsen

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET VINKKAKOSKI I KIRUNA KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET VINKKAKOSKI I KIRUNA KOMMUN 1 (7) BILDANDE AV NATURRESERVATET VINKKAKOSKI I KIRUNA KOMMUN Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1, skall utgöra

Läs mer

Utökning av naturreservatet Turpas i Överkalix kommun

Utökning av naturreservatet Turpas i Överkalix kommun 1 (3) 2017-10-17 511-12127-17 2001267 Utökning av naturreservatet Turpas i Överkalix kommun Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att naturreservatet Turpas, inrättat av Länsstyrelsen

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET ISO LINKKAVAARA I ÖVERKALIX KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET ISO LINKKAVAARA I ÖVERKALIX KOMMUN 1 (7) BILDANDE AV NATURRESERVATET ISO LINKKAVAARA I ÖVERKALIX KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 / 6 Beslut Datum 2016-10-17 511-3230-2016 Dnr (anges vid skriftväxling) Enligt sändlista Beslut om utökning av Vålådalens naturreservat Innehållsförteckning Länsstyrelsens beslut... 2 Områdesbeskrivning

Läs mer

BILDANDE AV ÅBOJENS NATURRESERVAT I BODENS KOMMUN

BILDANDE AV ÅBOJENS NATURRESERVAT I BODENS KOMMUN 1 (6) 2003-05-19 511-2015-04 Enligt sändlista BILDANDE AV ÅBOJENS NATURRESERVAT I BODENS KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GRUNDTRÄSKÅN I KALIX OCH ÖVERKALIX KOMMUNER

BILDANDE AV NATURRESERVATET GRUNDTRÄSKÅN I KALIX OCH ÖVERKALIX KOMMUNER BESLUT 1 (7) BILDANDE AV NATURRESERVATET GRUNDTRÄSKÅN I KALIX OCH ÖVERKALIX KOMMUNER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

UTVIDGNING AV NATURRESERVATET BERGMYRBERGET I ARVIDSJAURS KOMMUN SAMT REVIDERING AV RESERVATSFÖRESKRIFTER

UTVIDGNING AV NATURRESERVATET BERGMYRBERGET I ARVIDSJAURS KOMMUN SAMT REVIDERING AV RESERVATSFÖRESKRIFTER BESLUT 1 (7) NVR ID NR2001286 UTVIDGNING AV NATURRESERVATET BERGMYRBERGET I ARVIDSJAURS KOMMUN SAMT REVIDERING AV RESERVATSFÖRESKRIFTER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET HIRVIVAARA I ÖVERTORNEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET HIRVIVAARA I ÖVERTORNEÅ KOMMUN BESLUT 1 (7) BILDANDE AV NATURRESERVATET HIRVIVAARA I ÖVERTORNEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga

Läs mer

Bildande av naturreservatet Flakaliden i Piteå kommun

Bildande av naturreservatet Flakaliden i Piteå kommun BESLUT 1 (7) Bildande av naturreservatet Flakaliden i Piteå kommun Beslut Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar Länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

BILDANDE AV STORA VÄNSBERGETS NATURRESERVAT I ÖVERKALIX OCH GÄLLIVARE KOMMUNER

BILDANDE AV STORA VÄNSBERGETS NATURRESERVAT I ÖVERKALIX OCH GÄLLIVARE KOMMUNER 1 (6) Enligt sändlista BILDANDE AV STORA VÄNSBERGETS NATURRESERVAT I ÖVERKALIX OCH GÄLLIVARE KOMMUNER Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET ELIASRO I ARVIDSJAURS KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET ELIASRO I ARVIDSJAURS KOMMUN BESLUT 1 (7) BILDANDE AV NATURRESERVATET ELIASRO I ARVIDSJAURS KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga

Läs mer

Interimistiskt beträdnadsförbud på pyramiderna inom Vålådalens naturreservat, Åre kommun

Interimistiskt beträdnadsförbud på pyramiderna inom Vålådalens naturreservat, Åre kommun 1 (5) Naturvårdsenheten Hanna Wallén 010-2253379 Sändlista Interimistiskt beträdnadsförbud på pyramiderna inom Vålådalens naturreservat, Åre kommun Länsstyrelsen meddelar med stöd av 7 kap 24 miljöbalken

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högstugan i Linköpings kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av naturreservatet Högstugan i Linköpings kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Beslut 2018-05-09 sid 1 (7) 511-5755-16 0580-233 Bildande av naturreservatet Högstugan i Linköpings kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsen Östergötlands beslut Länsstyrelsen

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET LÖVBERGET I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET LÖVBERGET I LULEÅ KOMMUN 1 (6) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET LÖVBERGET I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, Bilaga 1,

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET BRÄNDKNÖSARNA I ÖVERKALIX KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET BRÄNDKNÖSARNA I ÖVERKALIX KOMMUN BESLUT 1 (7) BILDANDE AV NATURRESERVATET BRÄNDKNÖSARNA I ÖVERKALIX KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga

Läs mer

Samrådsredogörelse - Koskullskulle

Samrådsredogörelse - Koskullskulle 2017-10-06 Bild: Hitta.se Samrådsredogörelse - Koskullskulle Ansökan om nätkoncession för 40 kv kraftledning vid Koskullskulle, Gällivare kommun, Norrbottens län Bilaga 1 till SR [Kommun, Länsstyrelse,

Läs mer

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER 1 (6) NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar 1 (7) SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET LUOBBALHEDEN Detta dokument är en bilaga till länsstyrelsens beslut om Naturreservatet Luobbalheden i Piteå kommun revidering av gräns och föreskrifter. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Bildande av naturreservatet Såkåive i Jokkmokk kommun

Bildande av naturreservatet Såkåive i Jokkmokk kommun BESLUT 1 (8) Bildande av naturreservatet Såkåive i Jokkmokk kommun Beslut Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar Länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET NÄVERÖN I KALIX KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET NÄVERÖN I KALIX KOMMUN 1 (6) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET NÄVERÖN I KALIX KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1, som

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET DUBBLABERGEN I ARVIDSJAUR, ÄLVSBY OCH PITEÅ KOMMUNER

BILDANDE AV NATURRESERVATET DUBBLABERGEN I ARVIDSJAUR, ÄLVSBY OCH PITEÅ KOMMUNER 1 (6) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET DUBBLABERGEN I ARVIDSJAUR, ÄLVSBY OCH PITEÅ KOMMUNER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Beslut gällande tillfällig stängning av skoterleder inom Ubmeje tjeälddie samebys marker, Sorsele och Storumans kommuner

Beslut gällande tillfällig stängning av skoterleder inom Ubmeje tjeälddie samebys marker, Sorsele och Storumans kommuner Beslut 1(5) Arkivbeteckning Ubmeje tjeälddie sameby omma.peter@gmail.com Beslut gällande tillfällig stängning av skoterleder inom Ubmeje tjeälddie samebys marker, Sorsele och Storumans kommuner (2 bilagor)

Läs mer

Skötselplan för Naturreservatet Bergträsket. Kalix kommun. Fastställd den:

Skötselplan för Naturreservatet Bergträsket. Kalix kommun. Fastställd den: Skötselplan för Naturreservatet Bergträsket Kalix kommun Fastställd den: 1 (8) SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET BERGTRÄSKET Detta dokument är en bilaga till länsstyrelsens beslut om Bildande av naturreservatet

Läs mer

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02 PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Exempel på beslut I detta dokument finns två exempel. Det första är ett beslut om ett interimistiskt förbud. Det andra är ett avslag på en ansökan om tillstånd.

Läs mer

S4 Exempel. Åtgärdsföreläggande. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut. Åtgärdsföreläggande, tjänsteskrivelse rev. SKL

S4 Exempel. Åtgärdsföreläggande. Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut. Åtgärdsföreläggande, tjänsteskrivelse rev. SKL 20xx-xx-xx Tjänsteskrivelse Åtgärdsföreläggande Diarienummer: 0000-000 Ärendet avser: Fastighet: Fastigheten, adress Byggherren/Ägaren/ : namn Byggherrens/Ägarens/ person/organisationsnr: Förslag till

Läs mer

Ändrad ordningsföreskrift för naturreservatet Västra Kullaberg i Höganäs kommun

Ändrad ordningsföreskrift för naturreservatet Västra Kullaberg i Höganäs kommun BESLUT 1(4) Enligt sändlista Kontaktperson Miljöavdelningen Naturskyddsenheten Christer Persson 010-224 15 68 skane@lansstyrelsen.se. Ändrad ordningsföreskrift för naturreservatet Västra Kullaberg i Höganäs

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 18 december 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gönhammarens naturreservat Beslutade den 9 december 2009, dnr 511-1796-09

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall 1 (6) Luleå Renhållning Murbruksvägen 4 97345 Luleå Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger Luleå Renhållning, org.nr. 556019-0331, tillstånd till yrkesmässig vägtransport av

Läs mer

Tillfällig överbyggnad av utomhusbad naturvårdsområdet Gustafsberg på fastigheten Gustavsberg 1:24, Uddevalla

Tillfällig överbyggnad av utomhusbad naturvårdsområdet Gustafsberg på fastigheten Gustavsberg 1:24, Uddevalla BESLUT Diarienummer Sida 2018-10-04 521-16440-2018 Dossiénummer 1485-2418 1(4) Naturavdelningen Anders Henriksson Naturvårdshandläggare 010-224 44 69 E-delgivning Uddevalla kommun Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

PU 55/18. Avtal , Överenskommelse om intrångsersättning avs. upplåtelse av mark för bildande av naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse

PU 55/18. Avtal , Överenskommelse om intrångsersättning avs. upplåtelse av mark för bildande av naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse Avtal 41-2018, Överenskommelse om intrångsersättning avs. upplåtelse av mark för bildande av naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse PU 55/18 Handläggare: Johan Gerremo Beskrivning Karta 1 Karta 2 Länsstyrelsen

Läs mer

Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län

Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Skyddsvärda statliga skogar Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län rapport 6577 juni 2013 Skyddsvärda statliga skogar Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län

Läs mer

BESLUT. Sida 1/4. Delgivningskvitto Överklagande av beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Visbys grundvattentäkter

BESLUT. Sida 1/4. Delgivningskvitto Överklagande av beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Visbys grundvattentäkter Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN BESLUT Sida 1/4 Datum 2015-06-23 Diarienummer 505-1539-2015 Emilie Vejlens Miljö- och vattenenheten 010-2239302 Björn Pettersson Träkumla Gottskalks 117 A 621 94 Visby Delgivningskvitto

Läs mer

Utökning av naturreservatet Globerget i Jokkmokk och Älvsbyn kommuner

Utökning av naturreservatet Globerget i Jokkmokk och Älvsbyn kommuner BESLUT 1 (3) 2017-10-17 511-12307-17 2014587 Utökning av naturreservatet Globerget i Jokkmokk och Älvsbyn kommuner Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att naturreservatet Globerget,

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

1 1(4) ISKOGSSTYRELSEN. Naturvårdsavtal Diarienr 2011/3835. Naturvårdsavtal på fastigheten Arjeplog ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2

1 1(4) ISKOGSSTYRELSEN. Naturvårdsavtal Diarienr 2011/3835. Naturvårdsavtal på fastigheten Arjeplog ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2 1 1(4) ISKOGSSTYRELSEN Naturvårdsavtal Diarienr 2011/3835 Naturvårdsavtal på fastigheten Arjeplog ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2 Mellan staten genom Skogsstyrelsen och Sveaskog förvaltnings AB(556016-9020), nedan

Läs mer

Bildande av Mörkvikens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Mörkvikens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Naturvårdsenheten BESLUT 2009-12-16 sid 1 (7) 511-16205-05 0513-226 Se sändlista Bildande av Mörkvikens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Läs mer

UTVIDGNING AV NATURRESERVATET STORBERGET I ÄLVSBYNS KOMMUN SAMT REVIDERING AV RESERVATSFÖRESKRIFTER

UTVIDGNING AV NATURRESERVATET STORBERGET I ÄLVSBYNS KOMMUN SAMT REVIDERING AV RESERVATSFÖRESKRIFTER BESLUT 1 (8) UTVIDGNING AV NATURRESERVATET STORBERGET I ÄLVSBYNS KOMMUN SAMT REVIDERING AV RESERVATSFÖRESKRIFTER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område

Läs mer

Naturvårdsåtgärd nyckelbiotop, Ekeby 4:1

Naturvårdsåtgärd nyckelbiotop, Ekeby 4:1 Ärende 4 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-01-16 Miljökontoret Miljönämnden Naturvårdsåtgärd nyckelbiotop, Ekeby 4:1 Dnr: 2018-154 Sammanfattning av ärendet I samband med nyckelbiotopsinventering som genomfördes

Läs mer

Samverkansrutiner med Länsstyrelsen vid bildande av kommunala naturreservat i Västra Götalands län

Samverkansrutiner med Länsstyrelsen vid bildande av kommunala naturreservat i Västra Götalands län 1(5) Naturvårdsenheten Samverkansrutiner med Länsstyrelsen vid bildande av kommunala naturreservat i Västra Götalands län Denna PM riktar sig i till kommuner i Västra Götalands län som planerar att bilda

Läs mer

Beslut om utvidgat strandskydd i område Nygrensskatan-Pålbergsviken, Nordmalings kommun, Västerbottens län (2 bilagor)

Beslut om utvidgat strandskydd i område Nygrensskatan-Pålbergsviken, Nordmalings kommun, Västerbottens län (2 bilagor) Beslut 1(5) Beslut om utvidgat strandskydd i område Nygrensskatan-Pålbergsviken, Nordmalings kommun, s län (2 bilagor) Länsstyrelsens beslut Med stöd av 7 kap. 14 MB beslutar Länsstyrelsen att strandområdet

Läs mer

Ärenderubrik. Beskrivning av ärendet. Motivering till beslutet

Ärenderubrik. Beskrivning av ärendet. Motivering till beslutet BESLUT 1 (6) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 010-2247235 Länsstyrelsen i Värmlands län Ärenderubrik Länsstyrelsen Värmland beslutar om ändring av villkor, enligt nedan, i tidigare beslut om licensjakt

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET MAKKARAJÄRVI I ÖVERTORNEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET MAKKARAJÄRVI I ÖVERTORNEÅ KOMMUN BESLUT 1 (7) 511-1755-2010 BILDANDE AV NATURRESERVATET MAKKARAJÄRVI I ÖVERTORNEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland Myrskyddsplan för Sverige Delrapport objekt i Norrland RAPPORT 5669 APRIL 2007 Myrskyddsplan för Sverige Delrapport Objekt i Norrland NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET Rapport Myrskyddsplan för Sverige

Läs mer

Beslut Datum. Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, Västerbottens län ( 2 bilagor)

Beslut Datum. Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, Västerbottens län ( 2 bilagor) Ärendebeteckning 2015-03-25 511-2482-2015 Arkivbeteckning 1(5) Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, ( 2 bilagor) Länsstyrelsen beslutar att utöver gällande

Läs mer

Interimistiska förbud

Interimistiska förbud PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Interimistiska förbud Ett områdes naturvärden kan skyddas i avvaktan på beslut om naturreservat. Länsstyrelsen eller kommunen kan meddela ett tillfälligt

Läs mer

NATURRESERVATET SVARTLIDEN I PITEÅ KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER

NATURRESERVATET SVARTLIDEN I PITEÅ KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER BESLUT 1 (6) NVR ID NATURRESERVATET SVARTLIDEN I PITEÅ KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Angående ansökan om fisketävling i Segersgärde, Södra Malmö, Norra Tjust skärgård och Rågö naturreservat, Västervik kommun

Angående ansökan om fisketävling i Segersgärde, Södra Malmö, Norra Tjust skärgård och Rågö naturreservat, Västervik kommun 2018-05-18 Sid 1 (22) Ostkustjakt AB Sjöstadsvägen 26 593 44 Västervik Elektronisk delgivning Angående ansökan om fisketävling i Segersgärde, Södra Malmö, Norra Tjust skärgård och Rågö naturreservat, Västervik

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET RISSAVAARA I PAJALA KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET RISSAVAARA I PAJALA KOMMUN BESLUT 1 (7) BILDANDE AV NATURRESERVATET RISSAVAARA I PAJALA KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Ändring av älgförvaltningsområden i Västra Götalands län

Ändring av älgförvaltningsområden i Västra Götalands län BESLUT Diarienummer Sida 2014-02-20 218-25507-2013 1(3) Naturenheten David Bruun 010 224 54 62 Enligt sändlista Ändring av älgförvaltningsområden i Västra Götalands län Beslut Länsstyrelsen beslutar att

Läs mer

Bildande av Grävsätters naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Grävsätters naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Naturvårdsenheten BESLUT 2009-12-16 sid 1 (8) 511-16725-05 0561-215 Se sändlista Bildande av Grävsätters naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan

Läs mer

Tillstånd till transport av icke farligt avfall och farligt avfall

Tillstånd till transport av icke farligt avfall och farligt avfall Beslut 1(5) Datum Diarienummer Knutsson Trp AB Tingstorp 740 71894 ERVALLA Tillstånd till transport av icke farligt avfall och farligt avfall Beslut Organisationsnummer: 556653-8665 Länsstyrelsen beslutar

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Beslut om ändrad ordningsföreskrift och ny ordningsföreskrift för naturreservatet Knivsås- Borelund i Lunds kommun

Beslut om ändrad ordningsföreskrift och ny ordningsföreskrift för naturreservatet Knivsås- Borelund i Lunds kommun BESLUT 1(4) Kontaktperson Miljöavdelningen Jenny Hall 010-224 10 00 skane@lansstyrelsen.se Enligt sändlista Beslut om ändrad ordningsföreskrift och ny ordningsföreskrift för naturreservatet Knivsås- Borelund

Läs mer

2. uppföra byggnad eller annan anläggning;

2. uppföra byggnad eller annan anläggning; Beslut 2017-02-17 sid 1 (9) 511-654-15 0581-249 Länsstyrelsen Östergötlands beslut Länsstyrelsen förklarar det område som framgår av den heldragna svarta linjen på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.

Läs mer

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297 1(6) KS 2010/0297 Naturreservat Rinkebyskogen Aktuellt uppdrag Kommunstyrelsen beslöt 2010-11-29 199 1 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utarbeta förslag till arbetsgång med tidsangivelser

Läs mer

Naturreservatet Pipmossens domänreservat

Naturreservatet Pipmossens domänreservat Naturreservatet Pipmossens domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR PIPMOSSENS DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska

Läs mer

Information om reservatsprocessen

Information om reservatsprocessen 2017-01-04 Information om reservatsprocessen 1 (7) Natur- och kulturreservat för skydd av områden Val av områdesskydd Natur- och kulturreservat är två typer av områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Naturreservat

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor på fastigheten Sala Backe 7:1, American Take Away

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor på fastigheten Sala Backe 7:1, American Take Away Datum: Diarienummer: 2017-08-16 2017-000448 DokÄ 2017-0117 Räddningsnämnden Föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor på fastigheten Sala Backe 7:1, American Take Away Förslag till beslut

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Ansökan om dispens för anläggande av vall vid bågskyttebana på fastigheten Visättra 1:5 inom

Ansökan om dispens för anläggande av vall vid bågskyttebana på fastigheten Visättra 1:5 inom NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 31 maj 2016 2016-776 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden Ansökan om

Läs mer

Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötande

Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötande BILAGA 4 1(4) Kontaktperson Miljöavdelningen Johan Johnmark 010-22 41 411 johan.johnmark@lansstyrelsen.se Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötande Skogsstyrelsen: Har inget att erinra. Havs- och

Läs mer

Föreläggande med tid satt i relation till delgivning av beslut eller laga kraft: Med stöd av 11 kap. 21 plan- och bygglagen (2010:900) PBL föreläggs

Föreläggande med tid satt i relation till delgivning av beslut eller laga kraft: Med stöd av 11 kap. 21 plan- och bygglagen (2010:900) PBL föreläggs 20xx-xx-xx Tjänsteskrivelse Rivningsföreläggande Diarienummer: 0000-000 Ärendet avser: Fastighet: Fastigheten, adress Fastighetsägare: namn Fastighetsägares person/organisationsnr: Förslag till beslut

Läs mer

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Beslut 2006-02-27 Diarienummer 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Enligt sändlista Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Innehåll

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET MALUNGSBERGET I ÖVERKALIX OCH KALIX KOMMUNER

BILDANDE AV NATURRESERVATET MALUNGSBERGET I ÖVERKALIX OCH KALIX KOMMUNER BESLUT 1 (7) BILDANDE AV NATURRESERVATET MALUNGSBERGET I ÖVERKALIX OCH KALIX KOMMUNER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

OMBILDNING AV BÄLINGEBERGETS NATURRESERVAT I LULEÅ KOMMUN

OMBILDNING AV BÄLINGEBERGETS NATURRESERVAT I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista OMBILDNING AV BÄLINGEBERGETS NATURRESERVAT I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga

Läs mer

Angående samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken för. vassklippning på fastigheten Kristineberg 1:22, Oskarshamns kommun.

Angående samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken för. vassklippning på fastigheten Kristineberg 1:22, Oskarshamns kommun. Elektronisk delgivning Angående samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken för vassklippning på fastigheten Kristineberg 1:22, Oskarshamns kommun Beslut Länsstyrelsen godkänner vassklippning på fastigheten Kristineberg

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 19 december 2008 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Långhällskogens naturreservat Beslutade den 2008-12-15 Dnr 511-15804-03.

Läs mer

NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR

NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR NATURRESERVAT VARFÖR OCH HUR Stockholm 14 mars 2019 Mikael Lindberg Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2019-03-25 1 Bakgrund och motiv till områdesskydd Internationella konventioner

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-1222 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Marielund 1:29 Fastighetens adress: Kåremo 214 Sökande: Claesson, Gennart och Inga Ärende: Förhandsbesked:

Läs mer

Beslut om utvidgat strandskydd i område Lögdeälvens mynning, Nordmalings kommun, Västerbottens län (2 bilagor)

Beslut om utvidgat strandskydd i område Lögdeälvens mynning, Nordmalings kommun, Västerbottens län (2 bilagor) Beslut 1(5) Beslut om utvidgat strandskydd i område Lögdeälvens mynning, Nordmalings kommun, s län (2 bilagor) Länsstyrelsens beslut Med stöd av 7 kap. 14 MB beslutar Länsstyrelsen att strandområdet Lögdeälvens

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 9 november 2007 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Norrbergets naturreservat Beslutade den 5 november 2007. Länsstyrelsen

Läs mer

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning ime Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(4) Sökande Skellefteå Kraft Elnät AB 556544-3951 931 80 Skellefteå Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2007:53 Utkom från trycket den 9 november 2007 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Lomtjärns naturreservat Beslutade den 5 november 2007.

Läs mer

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER BESLUT 1 (6) NVR ID NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som

Läs mer

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Naturvårdsenheten Beslut 2013-12-04 sid 1 (6) 511-1125-12 0583-225 Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Fastställande av kronhjortsskötselplan för Misterhults klövviltsförvaltningsområde

Fastställande av kronhjortsskötselplan för Misterhults klövviltsförvaltningsområde BESLUT Diarienummer 218-4419-2018 2018-05-28 Sid 1 (3) Djurenheten Fredrik Ustrup Tel. direkt: 010-223 84 48 E-post: fredrik.ustrup@lansstyrelsen.se Misterhults klövviltsförvaltning Elektronisk delgivning

Läs mer

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet Marklov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser: Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Läs mer

BESLUT. Beslut om dispens från BAT-slutsats för Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Piteå kommun

BESLUT. Beslut om dispens från BAT-slutsats för Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Piteå kommun 1(4) Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB 941 86 Piteå Beslut om dispens från BAT-slutsats för Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Piteå kommun Kod i miljöprövningsförordningen (2013:251): 9 kap. 1-2 ; 21.10,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gulåsens naturreservat Beslutade den 2 februari 2009, dnr 511-10296-06. Utkom från trycket den 6 februari

Läs mer

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma kommun Data Områdets namn Alkärret i Haboljung Läge RT90 - E: 6176943, N: 1327233 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken Lomma Berörda fastigheter

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med hundar under den s.k hundförbudstiden

Tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med hundar under den s.k hundförbudstiden BESLUT 1 (7) Djurskydd & Vilt Kari Langöen 010-2247251 Svenska Kennelklubben c/o Björn Eek Rinkebysvägen 70 163 85 Spånga Tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med hundar under

Läs mer