1 1(4) ISKOGSSTYRELSEN. Naturvårdsavtal Diarienr 2011/3835. Naturvårdsavtal på fastigheten Arjeplog ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 1(4) ISKOGSSTYRELSEN. Naturvårdsavtal Diarienr 2011/3835. Naturvårdsavtal på fastigheten Arjeplog ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2"

Transkript

1 1 1(4) ISKOGSSTYRELSEN Naturvårdsavtal Diarienr 2011/3835 Naturvårdsavtal på fastigheten Arjeplog ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2 Mellan staten genom Skogsstyrelsen och Sveaskog förvaltnings AB( ), nedan kallad fastighetsägaren, träffas följande naturvårdsavtal. Markområdet Avtalet avser det område vars gränser har markerats i terrängen, och framgår av kartan bilaga ](rödstreckat), på fastigheten Arjeplog ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2. Området är ca 1.4 ha stort och utgör i sin helhet produktiv skogsmark. En äldre tallskogsholme i ett myrmosaiklandskap. Syftet med avtalet Syftet med naturvårdsavtalet är att skapa eller vidmakthålla följande naturtyp: Tallskog biologiska kvaliteter: Äldre tall med förekomst av gran trädslagsblandning: Tall med enstaka granar och björkar Målbeskrivning Vid avtalstidens slut bör området utgöras av en gammal tallskog där skiktning börjat uppstå och andelen död ved ökat. Villkor Fastighetsägaren och $kogsstyrelsen är överens om följande. 1. Fastighetsägaren avstår från att 1.1. avverka levande eller döda träd och buskar inom området ta ut död ved från området utföra transporter eller annan verksamhet som kan skada mark eller vegetation inom området. 2. Skötsel som fastighetsägaren vill göra, för att främja avtalets syfte, far gärna utföras efter överenskommelse med Skogsstyrelsen. 3. Skogsstyrelsen får 3.1. markera områdets ytterkant med vit färgmärlming på trädstammar och med gränsmarkering på stolpar samt, efter överenskommelse med fastighetsägaren, sätta upp informationsskylt om avtalet inom området. Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor Vallgatan Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr Jönköping SE

2 Skogsstyrelsen Naturvärdsavtal 2(4) 3.2. röja bort mindre träd och buskar inom området skapa högstubbar genom att kapa träd inom området avverka sådana träd som behövs för att det ovan angivna syftet med avtalet ska uppnås bestämma i vilken utsträckning omkullfallet virke och död ved ska forslas ut ur området efter överenskommelse med fastighetsägaren vidta övriga skötselåtgärder som är nödvändiga för att syftet med avtalet ska uppnås. 4. Skogsstyrelsen ska erbjuda fastighetsägaren att utföra skötselåtgärderna i punkt 3.2 till 3.4 samt i förekommande fall forsla ut virket ur området. Om fastighetsägaren då utför åtgärderna sker det på hans egen bekostnad. 1 annat fall svarar Skogsstyrelsen för åtgärderna. Virke som avverkas i samband med skötselåtgärderna tillfaller fastighetsägaren. Avdrag ska dock göras från likviden för Skogsstyrelsens eventuella utgifter för avverkning och utforsling av virket. 5. Detta avtal gäller under 50 (femtio) år från det att det undertecknats av båda parterna. 6. fastighetsägaren förklarar sig helt införstådd med att ingen ersättning utgår för den inskränkning i nyttjandet av fastigheten som avtalet innebär, och förklarar sig helt nöjd med detta. 7. Enligt 7 kap. 3 jordabalken anses naturvårdsavtal som en nyttjanderätt. Fastighetsägaren och Skogsstyrelsen är ense om att detta avtal ska inskrivas så att det kan göras gällande även mot en ny ägare av fastigheten. För inskrivningskostnaden svarar Skogsstyrelsen. 8. Fastighetsägaren förbinder sig att vid en eventuell överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren om naturvårdsavtalets existens och även att informera Skogsstyrelsen om överlåtelsen (7 kap. 11 jordabalken). 9. Fastighetsägaren garanterar att det inom avtalsområdet inte finns upplåtna ej avverkade rotposter och att det inom avtalsområdet inte finns några upplåtna omskrivna rättigheter det fall fastighetsägaren bryter mot avtalet kan denne bli skyldig att återbetala ersättningen till Skogsstyrelsen. 11. Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga göras skriftligen. Detta naturvårdsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav fastighetsägaren och Skogsstyrelsen tagit var sitt. Vid handläggningen av avtalet har förutom undertecknade även deltagit Anders Vikström, skogskonsulent.

3 Skogsstyrelsen Naturvårdsavtal 3(4) Underskrift, Skogsstyrelsen Ort och datum N9fnnteckning OItI0-_1 Namnföftydligande och titel t -._ &. _ )Cf Carina Olofsson Boström, Distriktschef Underskrift, fastighetsägare Fastighetsägare Ort och datum /Y 7] Bergström (enl fullmakt) Bilagor 1. Karta över avtalsområdet Kopia till Länsstyrelsen Norrbotten Arjeplogs kommun

4 Skogsstyrelsen Naturvårdsavtal 4(4) Kartprojektion: RT9O 2.5 gon V Kartans bakgrundsmaterial är ur allmänt kartmaterial, Copyright Lantmäteriet Dnr: MS2005/20 Diarienr 2011/3835 Län: Kommun: Norrbotten Aij eplog Fastighet: ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2 Kartblad: 2514a Koordinater: Areal ca: 1.4 Biotopnamn: Naturskogsartad barrskog

5 /SKOGSSTYRELSEN Naturvårdsavtal?dl? Diarienr 2011/3838 1(4) Naturvårdsavtal på fastigheten Arjeplog ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2 Mellan staten genom Skogsstyrelsen och Sveaskog förvaltnings AB ( ), nedan kallad fastighetsägaren, träffas följande naturvårdsavtal. Markområdet Avtalet avser det område vars gränser har markerats i terrängen, och framgår av kartan bilaga 1 (den grönstreckade holmen längst till höger), på fastigheten Arjeplog ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2. Området är ca 1.0 ha stort och utgör i sin helhet produktiv skogsmark. En äldre tallskogsholme i ett myrmosaiklandskap. Syftet med avtalet Syftet med naturvårdsavtalet är att skapa eller vidmakthålla följande naturtyp: Barrblandskog biologiska kvaliteter: Äldre tall med inslag av gran och löv trädslagsblandning: Tall med inslag av gran och löv Målbeskrivning Vid avtalstidens slut bör området utgöras av en gammal tallskog där skiktning börjat uppstå och andelen död ved ökat. Villkor Fastighetsägaren och Skogsstyrelsen är överens om följande. 1. Fastighetsägaren avstår från att 1.1. avverka levande eller döda träd och buskar inom området ta ut död ved från området utföra transporter eller annan verksamhet som kan skada mark eller vegetation inom området. 2. Skötsel som fastighetsägaren vill göra, för att främja avtalets syfte, får gärna utföras efter överenskommelse med Skogsstyrelsen. 3. Skogsstyrelsen får 3.1. markera områdets på trädstammar och med gränsmarkering på stolpar samt, efter överenskommelse med fastighetsägaren, sätta upp informationsskylt om avtalet inom området. terkant med vit färiäring Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-poSt Huvudkontor Vallgatan Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr Jönköping SE

6 Skogsstyrelsen Naturvårdsavtal 2(4) 3.2. röja bort mindre träd och buskar inom området skapa högstubbar genom att kapa träd inom området avverka sådana träd som behövs för att det ovan angivna syftet med avtalet ska uppnås bestämma i vilken utsträckning omkullfallet virke och död ved ska forslas ut ur området efter överenskommelse med fastighetsägaren vidta övriga skötselåtgärder som är nödvändiga för att syftet med avtalet ska uppnås. 4. Skogsstyrelsen ska erbjuda fastighetsägaren att utföra skötselåtgärderna i punkt 3.2 till 3.4 samt i förekommande fall forsla ut virket ur området. Om fastighetsägaren då utför åtgärderna sker det på hans egen bekostnad. 1 annat fall svarar Skogsstyrelsen för åtgärderna. Virke som avverkas i samband med skötselåtgärdema tillfaller fastighetsägaren. Avdrag ska dock göras från likviden för Skogsstyrelsens eventuella utgifter för avverkning och utforsling av virket. 5. Detta avtal gäller under femtio (50) år från det att det undertecknats av båda parterna. 6. Fastighetsägaren förklarar sig helt införstådd med att ingen ersättning utgår för den inskränkning i nyttjandet av fastigheten som avtalet innebär, och förklarar sig helt nöjd med detta. 7. Enligt 7 kap. 3 jordabalken anses naturvårdsavtal som en nyttjanderätt. Fastighetsägaren och $kogsstyrelsen är ense om att detta avtal ska inskrivas så att det kan göras gällande även mot en ny ägare av fastigheten. För inskrivningskostnaden svarar Skogsstyrelsen. 8. Fastighetsägaren förbinder sig att vid en eventuell överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren om naturvårdsavtalets existens och även att informera Skogsstyrelsen om överlåtelsen (7 kap. 11 j ordabalken). 9. Fastighetsägaren garanterar att det inom avtalsområdet inte finns upplåtna ej avverkade rotposter och att det inom avtalsområdet inte finns några upplåtna omskrivna rättigheter det fall fastighetsägaren bryter mot avtalet kan denne bli skyldig att återbetala ersättningen till Skogsstyrelsen. 11. Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga göras skrifiligen. Detta naturvårdsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav fastighetsägaren och Skogsstyrelsen tagit var sitt. Vid handläggningen av avtalet har förutom undertecknade även deltagit Anders Vikström, skogskonsulent.

7 Skogsstyrelsen Naturvårdsavtal 3(4) Underskrift, Skogsstyrelsen Ort och datum Lt4tea N nteckning ZO1I-)6--18 Namnförtydligande och titel Carina Olofsson Boström, Distriktschef Underskrift, fastighetsägare Fastighetsägare Ort och datum Bilagor 1. Karta över avtalsområdet Kopia till Länsstyrelsen Norrbotten Arj eplogs kommun 2U-/ö j Namnförtydligande Lars-Erik Bergström (eni fullmakt)

8 Skogsstyrelsen Naturvårdsavtal 4(4) Kartprojektion: RT gon V Kartans bakgrundsmaterial är ur allmänt kartmaterial, Copyright Lantmäteriet Dnr: MS2005/20 Diarienr 2011/3838 Län: Komniun: Norrbotten Arjeplog Fastighet: ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2 Kartblad: 2514a Koordinater: Areal ca: 1.0 Biotopnamn: Naturskogsartad barrskog

9 SKOGSSTYRELSEN Naturvårdsavtal Diatienr 2011/3839 1(4) Naturvårdsavtal på fastigheten Arjeplog ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2 Mellan staten genom Skogsstyrelsen och Sveaskog Förvaltnings AB ( ), nedan kallad fastighetsägaren, träffas följande naturvårdsavtal. Markområdet Avtalet avser det område vars gränser har markerats i terrängen, och framgår av kartan bilaga 1 (det grönmarkerade mittersta området), på fastigheten Arjeplog ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2. Området är ca 1.1 ha stort och utgör i sin helhet produktiv skogsmark. En äldre tallskogsholme i ett myrmosaiklandskap. Syftet med avtalet Syftet med naturvårdsavtalet är att skapa eller vidmakthålla följande naturtyp: Barrblandskog biologiska kvaliteter: Äldre tall med förekomst av gran och löv, enstaka torrakor trädslagsblandning: Tall med inslag av gran, enstaka björkar Målbeskrivning Vid avtalstidens slut bör området utgöras av en gammal tallskog där skiktning börjat uppstå och andelen död ved ökat. Villkor Fastighetsägaren och Skogsstyrelsen är överens om följande. 1. Fastighetsägaren avstår från att 1.1. avverka levande eller döda träd och buskar inom området ta ut död ved från området utföra transporter eller annan verksamhet som kan skada mark eller vegetation inom området. 2. Skötsel som fastighetsägaren vill göra, för att främja avtalets syfte, får gärna utföras efter överenskommelse med Skogsstyrelsen. 3. Skogsstyrelsen får 3.1. markera områdets terkant med vit färärkning på trädstammar och med gränsmarkering på stolpar samt, efter överenskommelse med Postadress Besäksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor Vallgatan Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr Jönköping SE

10 Skogsstyrelsen Naturvårdsavtal 2(4) fastighetsägaren, sätta upp informationsskylt om avtalet inom området röja bort mindre träd och buskar inom området skapa högstubbar genom att kapa träd inom området avverka sådana träd som behövs för att det ovan angivna syftet med avtalet ska uppnås bestämma i vilken utsträckning omkullfallet virke och död ved ska forslas ut ur området efter överenskommelse med fastighetsägaren vidta övriga skötselåtgärder som är nödvändiga för att syftet med avtalet ska uppnås. 4. Skogsstyrelsen ska erbjuda fastighetsägaren att utföra skötselåtgärderna i punkt 3.2 till 3.4 samt i förekommande fall forsla ut virket ur området. Om fastighetsägaren då utför åtgärderna sker det på hans egen bekostnad. 1 annat fall svarar Skogsstyrelsen för åtgärderna. Virke som avverkas i samband med skötselåtgärderna tillfaller fastighetsägaren. Avdrag ska dock göras från likviden för Skogsstyrelsens eventuella utgifter för avverkning och utforsling av virket. 5. Detta avtal gäller under femtio (50) år från det att det undertecknats av båda parterna. 6. fastighetsägaren förklarar sig helt införstådd med att ingen ersättning utgår för den inskränkning i nyttjandet av fastigheten som avtalet innebär, och förklarar sig helt nöjd med detta. 7. Enligt 7 kap. 3 jordabalken anses naturvårdsavtal som en nyttjanderätt. Fastighetsägaren och $kogsstyrelsen är ense om att detta avtal ska inskrivas så att det kan göras gällande även mot en ny ägare av fastigheten. För inskrivningskostnaden svarar Skogsstyrelsen. 8. Fastighetsägaren förbinder sig att vid en eventuell överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren om naturvårdsavtalets existens och även att informera Skogsstyrelsen om överlåtelsen (7 kap. 11 j ordabalken). 9. Fastighetsägaren garanterar att det inom avtalsområdet inte finns upplåtna ej avverkade rotposter och att det inom avtalsområdet inte finns några upplåtna omskrivna rättigheter det fall fastighetsägaren bryter mot avtalet kan denne bli skyldig att återbetala ersättningen till Skogsstyrelsen. 11. Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga göras skriftligen. Detta naturvårdsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav fastighetsägaren och Skogsstyrelsen tagit var sitt. Vid handläggningen av c.

11 Skogsstyrelsen Naturvårdsavtal 3(4) avtalet har förutom undertecknade även deltagit Anders Vikström, skogskonsulent. Underskrift, Skogsstyrelsen Ort och datum LIca Namnteckning L %ai-q.j Namnförtydligande och titel 1Carina Olofsson Boström, Distriktschef Underskrift, fastighetsägare Fastighetsägare Ort och datum Namntec9 faj.lgä / (_% (/t ( TNamnförtydligande Lars-Erik Bergström (en! fullmakt) Bilagor 1. Karta över avtalsområdet Kopia till Länsstyrelsen Norrbotten Arjeplogs kommun

12 Skogsstyrelsen Naturvårdsavtal 4(4) Kartprojektion: RT9O 2.5 gon V Kartans bakgrundsmaterial är ur allmänt kartmaterial, Copyright Lantmäteriet Dnr: MS2005/20 Diarienr 2011/3839 Län: Kommun: Norrbotten Arj eplog Fastighet: ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2 Kartblad: 2514a Koordinater: Areal ca: 1.1 Biotopnamn: Naturskogsartad barrskog 7

13 Markområdet 9020), nedan kallad fastighetsägaren, träffas följande naturvårdsavtal. 2011/3840 Mellan staten genom Skogsstyrelsen och Sveaskog Förvaltnings AB ( SKOLBORD 1:2 Naturvårdsavtal på fastigheten Arjeplog ARJEPLOGS Jönköping SE Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr Huvudkontor Vallgatan skogsstyrelsenskogsstyrelsen.se Postadress Besöksadress Teteton Organisationsnr E-post med gränsmarkering på stolpar samt, efter överenskommelse med fastighetsägaren, sätta upp informationsskylt om avtalet inom området markera områdets ytterkant med vit färgmärkning på trädstammar och 3. $kogsstyrelsen får gärna utföras efter överenskommelse med Skogsstyrelsen. 2. Skötsel som fastighetsägaren vill göra, för att främja avtalets syfte, får vegetation inom området utföra transporter eller annan verksamhet som kan skada mark eller 1.2. ta ut död ved från området avverka levande eller döda träd och buskar inom området. 1. Fastighetsägaren avstår från att fastighetsägaren och Skogsstyrelsen är överens om följande. Villkor naturtyp: Tallskog biologiska kvaliteter: Äldre tall med förekomst av gran och löv Vid avtalstidens slut bör området utgöras av en gammal tallskog där skiktning börjat uppstå och andelen död ved ökat. Syftet med naturvårdsavtalet är att skapa eller vidmakthålla följande Syftet med avtalet trädslagsblandning: Tall med inslag av gran och löv Målbeskrivning En äldre tallskogsholme i ett i övrigt starkt brukat landskap av kartan bilaga] (den västligaste gröna holmen), på fastigheten Arjeplog Avtalet avser det område vars gränser har markerats i terrängen, och framgår ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2. Området är ca 0.6 ha stort och utgör i sin helhet produktiv skogsmark. Diarienr SKOGSSrYREL5EN Naturvårdsavtal 1(4)

14 uppnås. skötselåtgärder som är nödvändiga för att syftet med avtalet ska 3.6. efter överenskommelse med fastighetsägaren vidta övriga forslas ut ur området. avtalet ska uppnås avverka sådana träd som behövs för att det ovan angivna syftet med 3.3. skapa högstubbar genom att kapa träd inom området bestämma i vilken utsträckning omkullfallet virke och död ved ska Detta naturvårdsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav avtalet har förutom undertecknade även deltagit Anders Vikström, skogskonsulent. fastighetsägaren och Skogsstyrelsen tagit var sitt. Vid handläggningen av skrifthigen. 11. Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga göras återbetala ersättningen till Skogsstyrelsen det fall fastighetsägaren bryter mot avtalet kan denne bli skyldig att upplåtna omskrivna rättigheter. ej avverkade rotposter och att det inom avtalsområdet inte finns några 9. Fastighetsägaren garanterar att det inom avtalsområdet inte finns upplåtna jordabalken). fastigheten. för inskrivningskostnaden svarar Skogsstyrelsen. även att informera Skogsstyrelsen om överlåtelsen (7 kap. 11 inskrivas så att det kan göras gällande även mot en ny ägare av fastigheten underrätta den nya ägaren om naturvårdsavtalets existens och 8. Fastighetsägaren förbinder sig att vid en eventuell överlåtelse av Fastighetsägaren och Skogsstyrelsen är ense om att detta avtal ska 7. Enligt 7 kap. 3 jordabalken anses naturvårdsavtal som en nyttjanderätt. och förklarar sig helt nöjd med detta. utgår för den inskränkning i nyttj andet av fastigheten som avtalet innebär, 6. Fastighetsägaren förklarar sig helt införstådd med att ingen ersättning 5. Detta avtal gäller under femtio (50) år från det att det undertecknats av dock göras från likviden för Skogsstyrelsens eventuella utgifter för avverkning och utforsling av virket. samband med skötselåtgärdema tillfaller fastighetsägaren. Avdrag ska 1 annat fall svarar Skogsstyrelsen för åtgärderna. Virke som avverkas i Om fastighetsägaren då utför åtgärderna sker det på hans egen bekostnad. punkt 3.2 till 3.4 samt i förekommande fall forsla ut virket ur området. båda parterna. 4. Skogsstyrelsen ska erbjuda fastighetsägaren att utföra skötselåtgärderna i 3.2. röja bort mindre träd och buskar inom området. Skogsstyrelsen Naturvårdsavtal 2(4) 11)

15 ctf /c -. Ort och datum Fastighetsägare tjkj. Carina Olofsson Boström, Distriktschef Nmnteckning Namnförtydligande och titel Ortochdatum Underskrift, Skogsstyrelsen Underskrift, fastighetsägare 3(4) Kopia till Länsstyrelsen Norrbotten Arjeplogs kommun 1. Karta över avtalsområdet Bilagor - t Na,&ni g e,g)r iiamnförtydiigandej Sk gsstyrelsen Naturvårdsavtal

16 Kommun: Arjeplog Fastighet: ARJEPLOGS SKOLBORD 1:2 Koordinater: Biotopnamn: Naturskogsartad banskog Kartblad: 2514a Areal ca: 0.6 Län: Norrbotten Dianenr 2011/3840 Kartans bakgrundsmaterial är ur allmänt kartmateriat, Copyright Lantmäteriet Dnr: MS2005/20 Kartprojektion: RT9O 2.5 gon V Skogs3tyrelsen Naturvårdsavtal 4(4) u,3

Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening

Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening Beslutsunderlag för Naturvårdsavtal: Snäckvarps samfällighet omfattar ca 180 hektar landareal. Fördelning av areal i % 12,0

Läs mer

Enligt 7 kap. 3 jordabalken skall naturvardsavtal som tecknas ejier den första januari 1999 anses som en nyttjanderätt som skatt följa fastigheten.

Enligt 7 kap. 3 jordabalken skall naturvardsavtal som tecknas ejier den första januari 1999 anses som en nyttjanderätt som skatt följa fastigheten. ^SKOGSSTYRELSEN Region Svea Natur/Miljö Sören Nlsstllä" Portalgatan 2 B, 754 23 Uppsala soren.nts9llaf5i9koasflfvrefsfln.5e Tfn 018-10 04 13,070-222-13 70 Fax 018-1804 38 Dalum Qlartanr 2006-08-21 1192/06

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken Östra Värmlands distrikt Magnus Nordström Gräsdalsgatan 15, 653 43 Karlstad magnus.nordstrom@skogsstyrelsen.se Tfn 054-55 57 18 RAPPORT GRUNDVIKEN 1(6) Datum 2010-07-02 Er referens Catharina Knutsson Karlstads

Läs mer

Samråd om skogsbruksåtgärder

Samråd om skogsbruksåtgärder SAMRÅD 1(3) Datum 2015-03-05 Ärendenr A 67163-2014 Hallands distrikt Anders Hejnebo Ryttarevägen 8, 30262 HALMSTAD anders.hejnebo@skogsstyrelsen.se Tfn 035-136835 Er referens MAST00191878_1_1_T orpa Fastighet

Läs mer

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004.

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Området består av en barrskogsdominerad udde och angränsande småöar i Vättern. Strandlinjen är ca 3 km. Mot stora delar av stranden och på öarna

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun BESLUT 1 (4) Datum 2016-06-20 Diarienummer 511-4061-11 NVR ID 2021488 Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att naturreservatet

Läs mer

Avverkning som berör höga naturvärden

Avverkning som berör höga naturvärden MISSIV 1(1) Datum 2014-09-22 Ärendenr A 47755-2014 Lennart Hamrin Kalmars distrikt Norra vägen 2G 38237 NYBRO lennart.hamrin@skogsstyrelsen.se Tfn 0481-48257 Fastighet VEDBORM 1:81 Kommun Borgholm Församling

Läs mer

Dalarna. Dalarna, Större skogsegendom ca 2 mil NV om Mora. 345 ha, 34000 m³sk. Obebyggd. Jakt i två Viltvårdsområden, fiske i FVO

Dalarna. Dalarna, Större skogsegendom ca 2 mil NV om Mora. 345 ha, 34000 m³sk. Obebyggd. Jakt i två Viltvårdsområden, fiske i FVO Dalarna MORA SELJA S:2 Dalarna, Större skogsegendom ca 2 mil NV om Mora. 345 ha, 34000 m³sk. Obebyggd. Jakt i två Viltvårdsområden, fiske i FVO Utgångspris: 9 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

VIKEN 1:11. Röjning Älgafallet ID 453 SOLLEFTEÅ. Röjning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet.

VIKEN 1:11. Röjning Älgafallet ID 453 SOLLEFTEÅ. Röjning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet. SOLLEFTEÅ ID 453 Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN 55183 JÖNKÖPING patrik.andre@skogsstyrelsen.se Beståndsuppgifter 4,7 ha 7043101 N 63º 30' 28,84201" E 16º 31' 43,76216" 5 G24 0 576084,6 10 60 30 0 Mål med

Läs mer

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen).

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Avtal mellan fastighetsägare: Namn: Person/Org. Nr. Ovan benämnda Fastighetsägare Avseende

Läs mer

DRÖGSHULT 1:13. Röjning. Fäbacken LINKÖPING G32. Notering

DRÖGSHULT 1:13. Röjning. Fäbacken LINKÖPING G32. Notering Fäbacken-1-11412 ID 4272 Hjälp till att göra utskrifterna bättre. Tipsa oss på www.skogsstyrelsen.se/minasidor SKOGSSTYRELSEN 55183 JÖNKÖPING patrik.andre@skogsstyrelsen.se 2,6 ha 645232,5 52926,1 N 58º

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-01- 01 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

fskogsstyrelsen Bekräftelse på inkommen anmälan om föryngringsavverkning 1(3) Ericsson, Christer SOMMARROVÄGEN ALINGSÅS

fskogsstyrelsen Bekräftelse på inkommen anmälan om föryngringsavverkning 1(3) Ericsson, Christer SOMMARROVÄGEN ALINGSÅS fskogsstyrelsen Västernorrlands distrikt Bergsgatan 58 85236 SUNDSVALL solleftea@skogsstyrelsen.se Tfn 060-553160 Fastighet TÄLLVATTNET 1:28 Kommun Örnsköldsvik Församling Anundsjö BEKRÄFTELSE Datum 2016-01-07

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-05-15 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

Avtal om upplåtelse av jakt

Avtal om upplåtelse av jakt Avtal om upplåtelse av jakt Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2013-04-04 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar 1 (7) SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET LUOBBALHEDEN Detta dokument är en bilaga till länsstyrelsens beslut om Naturreservatet Luobbalheden i Piteå kommun revidering av gräns och föreskrifter. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Datum 2012-11-21 Diarienr 1(6) Stockholms distrikt Sören Nissilä, Natur/Miljö Sörmlands distrikt Linda Nilsson Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Introduktion till dagen Frågeställningar

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014 Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber Sida 1 (5) Mellan Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber, org. nr 769624-1327, (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan benämnda fastighetsägare (nedan kallad Fastighetsägare)

Läs mer

AVTAL OM ALLMÄN NYTTJANDERÄTT

AVTAL OM ALLMÄN NYTTJANDERÄTT Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175 ( Staden ) och Sundbybergs Båtklubb, org. nr 815200-1718 ( Båtklubben ), har denna dag träffats följande AVTAL OM ALLMÄN NYTTJANDERÄTT 1 BAKGRUND 1.1 Parterna

Läs mer

För ledningens anläggande, tillsyn, underhåll, reparation och förnyelse, får vid varje tillfälle erforderligt område nyttjas.

För ledningens anläggande, tillsyn, underhåll, reparation och förnyelse, får vid varje tillfälle erforderligt område nyttjas. Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1 MARKUPPLÅTELSEAVTAL Fastighetsägare/Upplåtare Berörd/-a fastighet/-er (nedan egendomen) Kommun Mariestad Län Västra Götaland Ledningsägare Torsö Skärgårdsfiber

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen')

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Markupplåtelseavtal Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Detta avtal skall skrivas under av alla ägare till mark, som berörs av nergrävd fiberledning. Det gäller

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

RAPPORT 4 2011. Fastighetsavtal - vidareutveckling av modell till flygfärdig produkt. Slutrapport. Tove Thomasson

RAPPORT 4 2011. Fastighetsavtal - vidareutveckling av modell till flygfärdig produkt. Slutrapport. Tove Thomasson RAPPORT 4 2011 Fastighetsavtal - vidareutveckling av modell till flygfärdig produkt Slutrapport Tove Thomasson Skogsstyrelsen augusti 2011 Projektledare Tove Thomasson, Skogsstyrelsen Projektgrupp Gudrun

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

Överenskommelse om vandringsled

Överenskommelse om vandringsled Instruktion: Gulmarkerad text tas bort eller byts ut mot egen text. Överenskommelse om vandringsled Fastighet/er Led och nummer Kommun, fastighetsbeteckning Delsträcka nr.. Denna delsträcka (markerad på

Läs mer

Skogsfastighet Harrsjö

Skogsfastighet Harrsjö Skogsfastighet Harrsjö SKELLEFTEÅ HARRSJÖ 1:3 Skogsfastighet i Harrsjö om 40 ha, produktiv skogsmark uppgår till 27,1 ha. Belägen väster om Åbyn mellan Piteå och Byske. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast Skogsfastighet SKELLEFTEÅ BURTRÄSKS-GAMMELBYN 12:14 Skogsfastighet i ett skifte utan byggnader i Gammelbyn, Burträsk. Fastigheten håller ett virkesförråd om ca 5 900 m³sk fördelat på ca 39 hektar produktiv

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 7 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2016-06-30 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Förvärv av Stadsskogen 2:3

Förvärv av Stadsskogen 2:3 1(2) Datum: 2012-05-29 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Lars-Ove Hultgren Direktnr: 0322-61 62 28 Beteckning: Förvärv av Stadsskogen 2:3 Bakgrund Fastigheten Alingsås Stadsskogen 2:3 ligger i Södra

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i vägområdet för enskild väg inom Hemmesjö-Billa Vägsamfällighet

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i vägområdet för enskild väg inom Hemmesjö-Billa Vägsamfällighet Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i vägområdet för enskild väg inom Hemmesjö-Billa Vägsamfällighet 2013- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(5) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad

Läs mer

Nyttjanderättshavaren skall hålla aktuella kartor över den av nyttjanderätten omfattande marken.

Nyttjanderättshavaren skall hålla aktuella kartor över den av nyttjanderätten omfattande marken. NYTTJANDERÄTTSAVTAL Gällande upplåtelse av mark för leder Avtalsparter: Fastighetsägare: Fastighet: Namn: Adress: Postnummer, Ort: Kontonummer: 1 Överenskommelse Ovan angivna markägare,(nedan kallad markägare

Läs mer

Mottagare A 33769-2014. -, Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö

Mottagare A 33769-2014. -, Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö SKOGSSTYRELSEN SkinnskattebergS kommun Anmälan 1(4) om avverkning m.m. Mottagare A 33769-2014 Plats för streckkodsetikett 2014 06 28 Skogsstyrelsen -, Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Anmälan

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S4

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S4 PROTOKOLL Nummer 48 21.9.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S4 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Naturvårdsintendent

Läs mer

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Beslut 2006-02-27 Diarienummer 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Enligt sändlista Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Innehåll

Läs mer

Uppdraget är en restaureringsavverkning på ön Vithall (ca 9 ha) i naturreservatet Lurö skärgård.

Uppdraget är en restaureringsavverkning på ön Vithall (ca 9 ha) i naturreservatet Lurö skärgård. Avtal om avverkning, röjning och uttransport av virke från ön Vithall i naturreservatet Lurö skärgård träffas mellan Länsstyrelsen i Värmlands län och xxxx xxxx 1. Administrativa uppgifter Område: Vithall

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEPRODUKTION PÅ ETT SKOGSOMRÅDE tilläggsinformation till avtalet

AVTAL OM TJÄNSTEPRODUKTION PÅ ETT SKOGSOMRÅDE tilläggsinformation till avtalet 1 AVTAL OM TJÄNSTEPRODUKTION PÅ ETT SKOGSOMRÅDE tilläggsinformation till avtalet Version 24.8.2016: Produktutveckling av ekosystemtjänster utvecklingsprojekt (Tapio Oy, Jordoch skogsbruksministeriet) Avtalsmodellen

Läs mer

b) Fastighetsägaren upplåter för ledningen ett utrymme om 4 m horisontell bredd i skogsmark (skogsgata), 3 m bredd i övrig mark (schaktbredd).

b) Fastighetsägaren upplåter för ledningen ett utrymme om 4 m horisontell bredd i skogsmark (skogsgata), 3 m bredd i övrig mark (schaktbredd). Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening 1 MARKUPPLÅTELSEAVTAL FÖR FIBEROPTISK LEDNING Fastighetsägare/Upplåtare Pers./org. nr Berörd/-a fastighet/-er (nedan egendomen) Kommun Mariestad Län Västra Götaland

Läs mer

Virke till salu Rotpost

Virke till salu Rotpost Virke till salu Rotpost Föryngringsavverkning på fastigheten Färnebo Ösby 9:1 m fl i Sala kommun. Avverkningsanmälan inkommen till Skogsstyrelsen 20110714. GROT ska tas ut och ingår i anbudet. Rotposten

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2015- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1

Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1 Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1 Möjlighet att förvärva en obebyggd skogsfastighet om ca 28 hektar mellan Mölnbo, Järna och Hölö. Försäljningssätt: Anbud senast 2017-04-26 Joakim Aro

Läs mer

Skogsfastighet. Utgångspris: 730 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-12-01.

Skogsfastighet. Utgångspris: 730 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-12-01. Skogsfastighet SKELLEFTEÅ BURSILJUM 9:7, 9:15, 9:8 SAMT 7:8 Skogsegendom bestående av fyra virkesrika fastigheter om totalt ca 17 ha. Beläget söder om Bursiljum vid Svarttjärn. Bördig skogsmark om ca 12

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Fin skog i Korskrogen

Fin skog i Korskrogen Fin skog i Korskrogen LJUSDAL VECKEBO 12:23 Lättillgänglig och välarronderad skogsfastighet på fina marker vid Ljusnan. Vacker tallskog med bra åldersfördelning och ett virkesinnhåll om 7000 m³sk varav

Läs mer

Skogsfastighet 36,8 Ha

Skogsfastighet 36,8 Ha Skogsfastighet 36,8 Ha VARBERG ÄLINGABERG 1:5 DEL AV Vacker skogsfastighet utan byggnader mellan Rolfstorp och Ullared, endast 30 min till Varberg. Virkesförråd ca 5150 m³ sk varav 3600 m³ sk möjligt att

Läs mer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41 Avtal Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten) till ledningsägaren Rindö Fiber ek.

Läs mer

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil Anmälan om avverkning m.m. 1(4) Plats för streckkodsetikett Mottagare Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö A 40816-2012 Anmälan ska göras minst 6 veckor innan avverkning som omfattar

Läs mer

Unikt tillfälle. Accepterat pris: 15 500 000 kr. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-09-01.

Unikt tillfälle. Accepterat pris: 15 500 000 kr. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-09-01. Unikt tillfälle PITEÅ BONDÖN 1:1 En av Piteås unikaste fastigheter är till salu. Skogsfastighet om 718 ha, produktiv skogsmark uppgår till 594 ha med ett virkesförråd om 27 200 m³sk. Egen licensjakt. Förutom

Läs mer

Betestillgång i landskapet - Instruktion

Betestillgång i landskapet - Instruktion Instruktion 1(6) Datum 2014-12-05 Diarienr Betestillgång i landskapet - Instruktion Denna instruktion beskriver arbete i bestånd för inventering av betestillgång i landskapet. Syftet är att ta fram uppgifter

Läs mer

Stormen Dagmar fällde 4-5 miljoner skogskubikmeter från Mälardalen i söder till Jämtland och Västernorrland i norr

Stormen Dagmar fällde 4-5 miljoner skogskubikmeter från Mälardalen i söder till Jämtland och Västernorrland i norr PM 1(5) Datum 2012-01-11 Diarienr 2012/121 Clas Fries Box 284, 901 06 Umeå clas.fries@skogsstyrelsen.se Tfn 090-158314 Stormen Dagmar fällde 4-5 miljoner skogskubikmeter från Mälardalen i söder till Jämtland

Läs mer

Min skog. Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala

Min skog. Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala Min skog Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala 1/14 2/14 3/14 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om toleransavdrag vid naturvårdsavtal

Redovisning av regeringsuppdrag om toleransavdrag vid naturvårdsavtal Datum 2014-03-27 Diarienr 2014/2 1(6) Enheten för lag och områdesskydd Johan Åberg Redovisning av regeringsuppdrag om toleransavdrag vid naturvårdsavtal Sammanfattning Beräkningsgrunder för ersättning

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Skogsskador i Region Nord året 2013

Skogsskador i Region Nord året 2013 Skogsskaderapport Region Nord för 2013 1(9) Datum 2014-04-09 Diarienr 2014/980 Bjarne Almqvist, Magnus Frimodig, Björn Lehto, Anders Lindqvist, Per-Arne Malmberg, P-O Ringnér, Jörgen Sundin, Rikard Vesterlund,

Läs mer

AVTAL FÖR ANVÄNDNING AV REPEATER I 3GIS NÄT

AVTAL FÖR ANVÄNDNING AV REPEATER I 3GIS NÄT 1(8) AVTAL FÖR ANVÄNDNNG AV REPEATER 3GS NÄT 2(8) Mellan Parterna (nedan kallad 3GS): Företagsnamn: 3G nfrastructure Services AB Organisationsnummer: 556607-7730 Postadress: 3G nfrastructure services AB

Läs mer

FROSSARBO 1:1. Demotest ID UPPSALA. Markberedning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet.

FROSSARBO 1:1. Demotest ID UPPSALA. Markberedning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet. FROSSARBO 1:1 UPPSALA Demotest -1-13812 ID 12849 Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN 55183 JÖNKÖPING 6-553168 patrik.andre@skogsstyrelsen.se Beståndsuppgifter 1,7 ha 6667,8 N 6º 3' 19,3621" E 17º 25' 57,95829"

Läs mer

Boa 9 ha jakt, skog och inägomark

Boa 9 ha jakt, skog och inägomark Boa 9 ha jakt, skog och inägomark OLOFSTRÖM BOA 4:33 Fastigheten Boa 4:33 uppgår till ca 9 ha och utgörs i huvudsak av ca 6 ha skogsmark och 3 ha inägomark. Inom fastigheten finns även en enklare verkstad/förrådsbyggnad.

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

Skog i Bringsjöberg, Ludvika

Skog i Bringsjöberg, Ludvika Skog i Bringsjöberg, Ludvika LUDVIKA PERSBO SKOG 1:37 Obebyggt skogsskifte, ca 3 mil väster om Ludvika, ca 15 ha med ett virkesförråd om ca 530 m³sk. Till största delen yngre skog med bra tillväxt, medelbonitet

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Dispensärende för avverkning av Melakträskliden

Dispensärende för avverkning av Melakträskliden Dispensärende för avverkning av Brev 1 Björn Mildt skriver till skogsvårdstyrelsen Från: Björn Mildh [mailto:bjorn.mildh@naturskyddsforeningen.se] Skickat: den 14 februari 2014 14:01 Till: Vikström Anders

Läs mer

Skogsfastighet. om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet

Skogsfastighet. om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet Skogsfastighet ALVESTA RYAMON 1:3 om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-01-15. Ansvarig mäklare

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Ansökan om tillstånd till avverkning

Ansökan om tillstånd till avverkning Ansökan om tillstånd till avverkning i ädellövskog m.m. 1(6) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Ansökan om tillstånd till avverkning Den

Läs mer

BESLUT. Datum. Skogsvårdsstyrelsens beslut. E-posl Postgiro Organisationsnr. 054 14 56 00 Fax 054 14 56 99

BESLUT. Datum. Skogsvårdsstyrelsens beslut. E-posl Postgiro Organisationsnr. 054 14 56 00 Fax 054 14 56 99 ;, BESLUT Datum Diariem 2003-01-29 SB 05/03 1 (I) Enheten för Skogsproduktion och Miljö Bengt Carlson Tfn 054 14 56 06 Mobil 070 647 01 06 E-post bengt.cartson@svsst.svo.se Nils-Åke lngemarsson Biotopskyddsområde

Läs mer

Skogsfastighet Sörbyn

Skogsfastighet Sörbyn Skogsfastighet Sörbyn Boden Sörbyn 34:1, del av Skogsfastighet i ett skifte om totalt 81 ha, produktiv skogsmark uppgår till 78. Fastighetens virkesförråd uppskattas till ca 7 500 m³sk. Jakträtt medföljer.

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 5 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, nedan benämnda Fastighetsägaren och Ledningsägaren, är följande överenskommelse träffad.

Läs mer

Skog i Söderbärke. Utgångspris: 475 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-01-13.

Skog i Söderbärke. Utgångspris: 475 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-01-13. Skog i Söderbärke SMEDJEBACKEN SÖRBO 8:1, DEL AV Skogsinnehav med god tillväxt i Sörbo, strax söder om Söderbärke. Försäljningen omfattar del av fastighet, fem skiften om totalt ca 18 ha varav ca 15 ha

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 9 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2016-09-27 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Kåre Ström. Kopia för kännedom 1(2) Fyrbodals distrikt Jennie Sverker Box 789, UDDEVALLA

Kåre Ström. Kopia för kännedom 1(2) Fyrbodals distrikt Jennie Sverker Box 789, UDDEVALLA Fyrbodals distrikt Jennie Sverker Box 789, 45126 UDDEVALLA Jennie.Sverker@skogsstyrelsen.se Tfn 0522-645703 Fastighet SVARTEDALEN 1:23 Kommun Kungälv Församling Romelanda Kopia för kännedom 1(2) Datum

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

Kullings Häradsallmänning Brevikshult

Kullings Häradsallmänning Brevikshult Kullings Häradsallmänning Brevikshult Härmed har vi nöjet att åter utbjuda rotposter på Kullings Häradsallmänning Brevikshult. Tre rotposter enligt bifogade stämplinglängder Allmänna villkor: 1. Avverkningen

Läs mer

Skog i Djurås. Utgångspris: 500 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20.

Skog i Djurås. Utgångspris: 500 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20. Skog i Djurås GAGNEF SKOGEN 7:3 Obebyggd skogsfastighet belägen strax öster om Djurås, till fastigheten hör också tre fäbodskiften i Skallbodarna. Den produktiva skogsmarksarealen är uppmätt till ca 19

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Skogsfastighet. Utgångspris: 875 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-11-19.

Skogsfastighet. Utgångspris: 875 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-11-19. Skogsfastighet UMEÅ YTTERHISKE 6:10 Skogsfastighet i Kroksjö med ett uppskattat virkesförråd om 2.750 m³sk på en areal av 15,7 ha produktiv skogsmark. Jakt i Kroksjö viltvårdsområde. Utgångspris: 875 000

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Blankettsamling Ansökan Överlåtelse Ansökan Medlemskap i Förening Ansökan om Autogiro Handlingarna skickas till Väskinde Fiber /Eva Pettersson Väskinde Lilla Klintegårde

Läs mer