Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län"

Transkript

1 Skyddsvärda statliga skogar Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län rapport 6577 juni 2013

2 Skyddsvärda statliga skogar Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län NATURVÅRDSVERKET LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM Gruppen AB, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: Fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, Stockholm Internet: Länsstyrelsen Norrbotten Tel: Fax: E-post: Postadress: Luleå Internet: ISBN ISSN Naturvårdsverket 2013 Tryck: CM Gruppen AB, Bromma 2013 Omslag: foto: Frédéric Forsmark

4

5 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Förord Denna rapport utgör sista delen av det fördjupade samråd som Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen genomfört med de statliga skogsägarna och berörda länsstyrelser. De områden som redovisas i rapporten har sitt ursprung i inventeringen av Skyddsvärda statliga skogar som genomfördes på uppdrag av regeringen under åren Efter inventeringen genomfördes på regeringens uppdrag ett fördjupat samråd med de statliga skogsägarna om bevarandet av de områden som redovisats i inventeringsrapporterna. Samrådet med Sveaskog resulterade i en överenskommelse för merparten av områdena, där ansvaret för det långsiktiga bevarandet fördelades mellan myndigheterna och bolaget. Områdenas fördelning mellan formellt skydd som naturreservat respektive frivilligt skydd som ekopark eller större hänsynsområde framgår av Naturvårdsverkets rapport 5498 (2005). Under förhandlingarna med Sveaskog 2005 kunde samrådet inte slutföras för alla områden som redovisas i inventeringsrapporterna. Som en följd av detta lades hela eller delar av områden åt sidan för vidare utredning och samråd. Dessa områden redovisas i Naturvårdsverkets rapport som kategori 3/4 - ej färdigutredda områden. I Norrbotten omfattas 46 områden med en total skogsmarksareal om ca ha av den kategorin. Diskussioner kring den fortsatta hanteringen av de områden som fördes till kategorin ej färdigutredda områden har under flera års tid förts mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten och Sveaskog. Bolaget har i en skrivelse till Naturvårdsverket i juni 2012 meddelat att de betraktar samrådet som avslutat. I och med skrivelsen bedömer myndigheterna att det inte går att komma vidare i samråden och konstaterar samtidigt att full samsyn kring bevarandet av de aktuella områdena inte har kunnat uppnås. Av denna anledning har det inte heller varit möjligt för myndigheterna att tillsammans med Sveaskog redovisa resultatet av samrådet i en gemensam rapport. Denna rapport redovisar myndigheternas förslag till långsiktigt bevarande av samtliga naturområden som i överenskommelsen med Sveaskog 2005 fördes till kategorin ej färdigutredda områden. Myndigheterna föreslår att 41 av dessa områden ges ett formellt skydd som naturreservat, samt att fem områden skyddas på frivillig väg av Sveaskog. Myndigheterna anser vidare att de föreslagna naturreservaten bör överföras till Naturvårdsverket genom utskiftning från Sveaskog till ägaren staten på samma sätt som skedde med de marker som Naturvårdsverket erhållit som bytesmark från Ersättningsmark i Sverige AB, ESAB. 4

6 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten, juni 2013 Maria Ågren Generaldirektör Naturvårdsverket Sven-Erik Österberg Landshövding Norrbottens län 5

7 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Innehåll FÖRORD 4 BAKGRUND 7 Fördjupat samråd med Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket 7 Fördjupat samråd med Sveaskog 8 MYNDIGHETERNAS FÖRSLAG 10 Frivilligt skydd 10 Ekopark 10 Större hänsynsområden 10 Formellt skydd Naturreservat 11 Föreslagna reservat hyser mycket höga naturvärden 11 Praktiska och förvaltningsmässiga orsaker 12 Områden som berör Natura Områden som ingår i nationella planer för skydd 13 Bevarande av stora sammanhängande områden skydd mot fragmentering 14 TERMINOLOGI OCH FÖRKLARINGAR 15 Redovisade områden 15 ID-nummer och namn 15 Föreslagen skyddsform 16 Arealuppgifter 16 Karta 16 Gräns för fjällnära skog 16 Naturvärden 16 OBJEKTFÖRTECKNING SORTERADE EFTER OMRÅDESNAMN 18 OBJEKTFÖRTECKNING SORTERDAE EFTER OBJEKT-ID 19 OBJEKT FÖRESLAGNA ETT FORMELLT SKYDD 21 OBJEKT FÖRESLAGNA ETT FRIVILLIGT SKYDD 105 6

8 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Bakgrund Den 13 juni 2002 gav regeringen ett uppdrag till Naturvårdsverket om naturvärdesbedömning och skydd av viss skog (M2002/2121/Na). Uppdraget innebar bland annat att Naturvårdsverket skulle genomföra en naturvärdesbedömning av all statlig skogsmark och bedöma vilka av dessa marker som behöver ges formellt skydd, främst i form av naturreservat. Vidare skulle urskogsartade skogar på övrig mark, oavsett markägare, identifieras och förslag lämnas till hur dessa kan skyddas. Uppdraget om den statliga skogsmarken genomfördes i form av en landsomfattande inventering enligt fastlagda kriterier. Fältarbete samt beskrivningar och bedömningar av områdenas naturvärden utfördes av länsstyrelserna. Naturvårdsverket avsvarade för det slutliga urvalet och redovisade uppdraget till regeringen i februari Redovisningen omfattade en huvudrapport med sammanställda data och förslag till åtgärder (Rapport 5339) samt 7 delrapporter med beskrivningar av skyddsvärda områden i hela landet (Rapport samt 5473). Redovisningen av regeringsuppdraget ledde till att Miljödepartementet gav Naturvårdsverket i uppdrag att bjuda in berörda statliga skogsägare, länsstyrelser samt skogsvårdsorganisationen till fördjupat samråd om de skyddsvärda områdena på statlig mark. Syftet var att få till stånd en gemensam värdegrund och en samsyn kring hur resultaten från inventeringen borde hanteras. Fördjupat samråd med Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket Det fördjupade samrådet för Statens Fastighetsverks (SFV) marker i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län slutfördes Naturvårdsverket och SFV kunde dock inte nå full samsyn om områdenas fortsatta hantering och Naturvårdsverket redovisade resultatet från samrådet i rapport 5573 (2006). Rapporten överlämnades till regeringen, som i prop. 2008/09:214, Hållbart skydd av naturområden beslutade att samtliga redovisade områden skulle skyddas som naturreservat. Regeringen beslutade samtidigt att berörda områden skulle överföras till Naturvårdsverket och att SFV skulle få viss ekonomisk ersättning för detta. En överenskommelse om markbyte mellan Naturvårdsverket och SFV godkändes av regeringen under 2010 och aktuella områden fördes över till Naturvårdsverket. Under 2010 träffades även en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Fortifikationsverket, som reglerar hur de värdefulla skogsområden som identifierats på Fortifikationsverkets marker ska bevaras långsiktigt. 7

9 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Fördjupat samråd med Sveaskog Under genomfördes ett fördjupat samråd mellan Naturvårdsverket, länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län samt Sveaskog för samtliga områden på bolagets marker i de aktuella länen. Samrådet med Sveaskog resulterade i en överenskommelse för merparten av områdena, där ansvaret för det långsiktiga bevarandet fördelades mellan myndigheterna och bolaget. För Norrbottens del framgår områdenas fördelning mellan formellt skydd som naturreservat respektive frivilligt skydd som ekopark eller större hänsynsområde av Naturvårdsverkets rapport 5498 (2005). I juni 2008 träffade Naturvårdsverket och Sveaskog AB en ny överenskommelse, som innebar att alla områden som redovisats som planerade naturreservat i ovanstående rapport fick skyddas som naturreservat utan krav på ekonomisk ersättning av Sveaskog. Länsstyrelsen i Norrbotten har därefter genomfört naturreservatsbildning för merparten av de omkring 160 områden som omfattades av överenskommelsen i Norrbottens län. Under förhandlingarna med Sveaskog 2005 kunde samrådet inte slutföras för alla områden som redovisats i inventeringsrapporterna. Som en följd av detta lades hela eller delar av områden åt sidan för vidare utredning och samråd. Dessa områden redovisas i Naturvårdsverkets rapport som kategori 3/4 - ej färdigutredda områden. I Norrbotten omfattades 46 områden med en total areal om ca hektar, varav ca ha produktiv skogsmark av den kategorin. Många av de största och mest värdefulla urskogsobjekten som identifierats på Sveaskogs mark placerades i denna kategori. I ett antal fall delades de inventerade områdena. Den del som låg nedanför gränsen för fjällnära skog fördes till kategorin naturreservat och delen ovanför gränsen placerades i kategorin ej färdigutredda områden, för vidare samråd. Den främsta anledningen till att samråden inte kunde slutföras var att det vid förhandlingarna fanns olika tolkningar om miljömålet Storslagen fjällmiljö även kunde omfatta skogsmiljöer. I miljömålspropositionen (2004:05/150) klargjorde regeringen att delmål 3 om långsiktigt skydd av områden i fjällen även kan omfatta skogsmiljöer med höga natur- och/eller kulturmiljövärden. Detta klarläggande kom dock sent i processen, vilket innebar det inte fanns tid att arbeta in områdena i överenskommelsen inom den tidsram som var satt för regeringsuppdraget. I överenskommelsen sattes istället målet att samrådet kring dessa områden skulle slutföras senast under Efter överenskommelsen 2005 har mer eller mindre kontinuerliga samråd skett mellan Länsstyrelsen i Norrbotten och Sveaskog regionalt, bl a kring detaljer i avgränsningen av de områden som skulle skyddas som naturreservat. Under samråden med Sveaskog har myndigheterna även under flera års tid påtalat vikten av att slutföra samråden kring de ej färdigutredda områdena, i enlighet med överenskommelsen från Det har dock varit svårt för parterna att enas kring förutsätt- 8

10 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län ningar och ramar för samråden både vad gäller val av skyddsform, hur resultaten från samråden ska redovisas till regeringen samt i frågor som rör ersättning till Sveaskog. I ett försök att åstadkomma en nystart i samrådet och konkretisera diskussionerna, tog Naturvårdsverket upp frågan igen med Sveaskog i maj Naturvårdsverket lade då fram förslag till fördelning mellan frivilligt och formellt skydd för samtliga återstående objekt, samt förslag till arbetsgång och tidsram för slutförandet av samrådet. Naturvårdsverket föreslog även en gemensam offentlig rapportering, motsvarande NV rapport 5498 (2005). Sveaskog svarade med skrivelse i juni 2012, där bolaget föreslog att ett fåtal av de berörda områdena skulle avsättas frivilligt som större hänsynsområden. Enligt Sveaskogs förslag skulle majoriten av områdena, inklusive all berörd mark ovan gränsen för fjällnära skog, placeras i kategori 4 - hanteras enligt Sveaskogs miljöpolicy (NV rapport 5498, 2005). För dessa områden är Sveaskog alltså inte är villiga att ge några garantier om långsiktigt frivilligt skydd. I samma skrivelse tydliggjorde Sveaskog också att man betraktade samrådet som avslutat. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten anser att Sveaskogs förslag inte motsvarar kravet på långsiktigt bevarande för merparten av dessa mycket värdefulla naturområden. Bland de nu aktuella områdena finns några av de största och från naturvårdssynpunkt mest värdefulla urskogsområden som identifierades under regeringsuppdraget Skyddsvärda Statliga Skogar ( ). Det är därför av mycket stor vikt att områdenas naturvärden skyddas långsiktigt. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten konstaterar i och med Sveaskogs skrivelse i juni 2012, att samråden kring de områden som 2005 fördes till kategorin ej färdigutredda områden är avslutade. Myndigheterna konstaterar vidare att full samsyn inte har uppnåtts. Av denna anledning har det inte heller varit möjligt för myndigheterna att tillsammans med Sveaskog redovisa resultatet av samrådet i en gemensam rapport. Myndigheterna anser dock att det är viktigt regeringsuppdraget fullföljs och att resultatet från samrådet redovisas. Rapporten utgör den sista delen i redovisningen av det fördjupade samråd som Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen genomfört med de statliga skogsägarna i Norrbottens län. 9

11 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Myndigheternas förslag Denna rapport redovisar myndigheternas förslag till långsiktigt bevarande av samtliga naturområden som i överenskommelsen med Sveaskog 2005 fördes till kategorin ej färdigutredda områden. Myndigheterna föreslår att 41 av dessa områden ges ett formellt skydd som naturreservat, samt att fem områden skyddas på frivillig väg av Sveaskog. Myndigheterna anser vidare att de föreslagna naturreservaten bör överföras till Naturvårdsverket genom utskiftning från Sveaskog till ägaren staten på samma sätt som skedde med de marker som Naturvårdsverket erhållit som bytesmark från Ersättningsmark i Sverige AB, ESAB. Frivilligt skydd Ekopark För fyra områden med en total areal om ca ha varav ca ha produktiv skogsmark, är myndigheterna överens med Sveaskog om ett frivilligt skydd inom ramen för Sveaskogs ekoparker (Tabell 1). Ett av dessa områden, Granberget (4251), ingår i ekopark Tjadnes-Nimtek som invigdes hösten De tre övriga områdena kommer att ingå i Sveaskogs planerade ekopark Varjisån. Sveaskog och Länsstyrelsen har kontinuerliga samråd kring ekoparksplaner och planerade åtgärder inom ekoparkerna. Myndigheternas utgångspunkt är att ovanstående områden ska bevaras i sin helhet, vilket bl a innebär att fragmentering av områdena inte får ske. Större hänsynsområden Myndigheterna har i samrådet med Sveaskog diskuterat möjligheterna att vissa områden ska ges ett frivilligt skydd. För fem områden har Sveaskog föreslagit frivilligt skydd som större hänsynsområden. Sveaskogs förslag till avgränsning för dessa skiljer sig dock markant från avgränsningen i inventeringsrapporten. Endast i ett fall, Nurppulehikko (3806), bedömer myndigheterna att Sveaskogs förslag innebär ett godtagbart skydd av områdets naturvärden. För de övriga fyra områden som Sveaskog föreslagit som större hänsynsområden, bedöms bolagets förslag inte vara tillräckligt långtgående för att säkerställa bevarandet av de höga naturvärden som förekommer i respektive område. Myndigheterna föreslår därför att dessa istället skyddas som naturreservat och att enbart Nurppulehikko ges ett frivilligt skydd som större hänsynsområde (Tabell 1). 10

12 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Tabell 1. Frivilligt skydd sammanfattande tabell för de områden där myndigheterna och Sveaskog är överens om frivilligt skydd. Antal Areal (ha)* Produktiv skog (ha)* Ekopark Större hänsynsområde Totalt * Avrundade arealer Formellt skydd Naturreservat För 41 områden föreslås ett formellt skydd som naturreservat. De föreslagna naturreservaten omfattar en areal om drygt ha, varav ca ha är produktiv skogsmark. Bland reservatsförslagen ingår även de områden som delades längst fjällnäragränsen i överenskommelsen 2005, och där de delar som låg nedanför gränsen fördes till kategorin naturreservat. Av Tabell 2 framgår hur stor del av de föreslagna reservaten som därmed omfattas av överenskommelsen från 2005, samt de arealer där överenskommelse med Sveaskog ännu saknas. Tabell 2. Formellt skydd sammanfattande tabell för de 41 områden som föreslås skyddas som naturreservat. Med överenskommen areal menas den areal som fördes till kategorin naturreservat i överenskommelsen Areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt * Avrundade arealer Produktiv skog (ha)* Skäl för myndigheternas ställningstagande Föreslagna reservat hyser mycket höga naturvärden De områden som föreslås skyddas som naturreservat i rapporten omfattar några av de största och från naturvårdssynpunkt mest värdefulla urskogsområdena som identifierades under regeringsuppdraget Skyddsvärda Statliga Skogar ( ). Områdena utgörs till övervägande del av urskogar i fjällnära läge som har sådana natur- och friluftslivskvalitéer att ett formellt och långsiktigt skydd som naturreservat är den mest ändamålsenliga markanvändningen. 11

13 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Praktiska och förvaltningsmässiga orsaker När det gäller de reservatsförslag som delas av gränsen för fjällnära skog är det nödvändigt av såväl ekologiska som praktiska, administrativa skäl att hantera dem som helheter, så att även delarna ovan gränsen för fjällnära skog omfattas av reservatsbildningen. Naturvärdena, liksom graden av skoglig orördhet är dessutom i de flesta fall ännu högre i de delar som ligger ovan fjällnäragränsen än i de som ligger nedan. Problematiken åskådliggörs i nedanstående karta, figur 1. Figur 1. I det föreslagna naturreservatet Ranesvare framgår problematiken med de områden som delats vid fjällnäragränsen. Gröna områden ska skyddas som reservat enligt överenskommelsen från 2005, medan det gula området ligger ovan fjällnäragränsen och därför saknar överenskommelse om långsiktigt bevarande. Blå områden ägs av Naturvårdsverket. Stora delar av Ranesvare ingår i Natura 2000-nätverket (röd linje), där staten har ett internationellt åtagande om långsiktigt skydd. Efter överenskommelsen med Sveaskog 2005 har regeringen i prop. 2008/09:214, Hållbart skydd av naturområden, beslutat att samtliga redovisade områden på Statens Fastighetsverks marker skulle skyddas som naturreservat. Områdena förvaltas sedan 2010 av Naturvårdsverket. Enligt myndigheternas bedömning har regeringens ställningstagande förändrat förutsättningarna och tydliggjort behov av reservatsbildningar även för vissa angränsande områden på Sveaskogs mark som fördes till kategorin ej färdigutredda områden i överenskommelsen Av såväl förvaltningsmässiga skäl som naturvårdsskäl anser myndigheterna att det är viktigt att de värdefulla områdena skyddas i sin helhet som naturreservat. 12

14 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Figur 2. Efter överföringen av fastighetsverkets områden 2010, ägs det planerade naturreservatet Såkevaratj till största del av Naturvårdsverket. Ytterligare delar av området ska skyddas som naturreservat enligt överenskommelsen med Sveaskog från Mellan dessa områden ligger delar ovan fjällnäragränsen som därför fördes till kategorin ej färdigutredda områden. Dessa delar redovisas som ej överenskommet i kartan ovan. Av såväl förvaltningsmässiga skäl som naturvårdsskäl bör även dessa delar införlivas med det blivande naturreservatet. Områden som berör Natura 2000 Fyra av de större föreslagna naturreservaten i denna rapport ingår helt eller delvis i Natura 2000-nätverket, vilket innebär ett internationellt åtagande för att områdets naturvärden långsiktigt bevaras. Dessa är Ranesvare (2893), Såkevaratj (2869), Jelka-Rimakåbbå (3754) samt Särkitievat (2917). Av fastställda bevarandeplaner framgår att skyddet för dessa områden bör kompletteras med områdesskydd enligt miljöbalken. Ytterligare fem områden gränsar till befintliga naturreservat som ingår i Natura 2000 och utgör välmotiverade utvidgningar av dessa. Områden som ingår i nationella planer för skydd Det stora naturreservatet Reivo i Arvidsjaurs kommun ingår tillsammans med flera angränsande områden i Nationalparksplan för Sverige (NV rapport 2008). Bland dessa märks bl a Guodelisjaure (4276) som nu föreslås skyddas som naturreservat. Vid den östra gränsen av Reivo ansluter objektet Bergmyran (4331), som också föreslås skyddas som naturreservat i denna rapport. Bergmyran omfattas inte av den nationalparksgräns som redovisas i planen, men bör rimligtvis också ingå i en framtida nationalpark i Reivo. 13

15 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län I tre av de största områdena i denna rapport; Såkevaratj (2869), Ranesvare (2893) och Linavare-Råneträsket (2896) ingår stora våtmarksarealer som finns redovisade i Myrskyddsplan för Sverige (NV rapport 5787, 2007). Enligt miljömålet Myllrande våtmarker ska alla myrar inom myrskyddsplanen ges ett långsiktigt skydd. Bevarande av stora sammanhängande områden skydd mot fragmentering De föreslagna reservaten utgörs till övervägande del av urskogar i fjällnära läge, där de höga naturvärdena i många fall kombineras med höga värden för friluftsliv, naturupplevelser och turism. Förslaget omfattar även några av de sista riktigt stora, obrutna vildmarksområdena i landet som saknar långsiktigt skydd. Bevarandet av dessa unika, oskyddade vildmarksområden är ett viktigt nationellt ansvar och områdena utgör även värdefulla delar i det internationella arbete som pågår inom BPAN, Barens Protected Area Network, inom ramen för Barentssamarbetet. Sedan överenskommelsen med Sveaskog 2005 har avverkningar genomförts i flera områden som fördes till kategorin 3/4- ej färdigutredda områden. I andra fall har avverkningar planerats men tillfälligt kunnat undvikas genom samråd mellan myndigheterna och Sveaskog. I sitt förslag väljer Sveaskog dessutom att föra all berörd fjällnära skog (ca ha produktiv skog) till kategorin hanteras enligt Sveaskogs miljöpolicy. Detta innebär att det enbart är naturvärdena på beståndsnivå som avgör om avverkningar kan genomföras, medan hänsyn inte tas till områdenas helhetsvärden för biologisk mångfald, friluftsliv och turism. Sammanfattningsvis innebär de förslag som bolaget har presenterat att ytterligare avverkningar kommer att genomföras inom de skyddsvärda områdena, vilket förutom direkta förluster i naturvärden även kommer att resultera i ökad fragmentering, vägbyggen och annan exploatering. Då Sveaskog inte redovisat en tydlig intention att skydda dessa områden i sin helhet, bedömer myndigheterna att områdena bör ges ett formellt skydd som naturreservat. 14

16 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Terminologi och förklaringar Redovisade områden Denna rapport behandlar de områden som i överenskommelsen med Sveaskog 2005 fördes till kategori 3/4 - ej färdigutredda områden (NV rapport 5498). Av Tabell 1 i samma överenskommelse framgår att 47 områden förts till den aktuella kategorin. Denna uppgift har visat sig vara felaktig, det rätta antalet är 46 områden. Efter överenskommelsen 2005 har Linttuvaara (4542) köpts in av Naturvårdsverket. Eftersom Sveaskog inte längre äger någon mark i Linttuvaara, redovisas detta område inte med en egen objektsbeskrivning utan som en del av Haapavaara- Annavaara (2922). De två områdena kommer att ingå i samma naturreservat. Kompletterande fältinventeringar har medfört större utvidgningar av Nåddok (2851), vilket fått till följd att området slagits ihop med det intilliggande området Dalvas (4412). I denna rapport ingår därför Dalvas som en del av Nåddok. Kiimavaara (3766) redovisades i överenskommelsen från 2005 som planerad Ekopark. Efter överenskommelsen har Sveaskog ändrat sig och valt att avsätta ett annat område som Ekopark. Myndigheterna har därefter i samråd med Sveaskog betraktat Kiimavaara som ett område i kategori 3/4 ej färdigutredda områden. Björknäs (4335) och Laddok (4377) redovisades också som planerad Ekopark i överenskommelsen med Sveaskog När den slutliga gränsen för Ekopark Tjadnes-Nimtek drogs, hamnade de två områdena dock utanför parken. Myndigheterna har därefter i samråd med Sveaskog betraktat områdena som kategori 3/4 ej färdigutredda områden. Efter kompletterande inventeringar har de två områdena också slagits ihop och redovisas därför som ett objekt. Sammantaget innebär detta att 46 områden redovisas i denna rapport. ID-nummer och namn Enligt Naturvårdsverkets rapporter Skyddsvärda statliga skogar. I inventeringsrapporterna finns beskrivande texter om naturförhållanden, naturvärden, tillämpade kriterier mm samt fotografier och kartor för samtliga områden. Av kategoriseringsrapporten framgår resultatet av samrådet med Sveaskog Samtliga rapporter finns tillgängliga på Naturvårdsverkets hemsida, - Rapport 5344 Södra Norrbottens län (2004). - Rapport 5345 Norra Norrbottens län (2004). - Rapport 5473 Norrbottens läns 2004 (2005). - Rapport 5498 Kategorisering av områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län (2005). 15

17 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Föreslagen skyddsform - Naturreservat (formellt skydd) - Ekopark (frivilligt skydd) - Större hänsynsområde (frivilligt skydd) Arealuppgifter Reservatsförslagen som presenteras i kartbilagorna omfattar i vissa fall flera markägarkategorier. Arealuppgifterna i objektsbeskrivningarna avser dock enbart Sveaskogs marker. Arealen produktiv skog har i de flesta fall räknats fram från Sveaskogs beståndsdata. När större utvidgningar gjorts har arealen produktiv skog i dessa skattats, bl a med hjälp av satellitbild. Alla arealsuppgifter har avrundats till närmaste tiotals hektar. Karta Redovisar gräns för det skyddsvärda området. Även resultaten från samråden med Sveaskog redovisas i kartan, där överenskommet innebär att parterna kommit överens om det långsiktiga bevarandet (naturreservat eller frivilligt skydd). I kartan redovisas även de områden som ägs av Naturvårdsverket samt de områden som ingår i nätverket Natura Dessutom framgår större justeringar av områdets avgränsning. Gräns för fjällnära skog Administrativ gräns för skogsbruk i fjällområdet och kärva klimatlägen. Den fjällnära gränsen avgränsar den fjällnära skogen (förordningen om gränserna för fjällnära skog SKSFS 1991:3). Med det fjällnära skogsområdet i Sverige avses ett i huvudsak sammanhängande skogsbälte längs fjällkedjan från Dalarnas län till och med Norrbottens län. Den fjällnära skogen omfattar även ett betydande antal enklaver av skog på berg och höjdryggar öster om den heldragna gränsen i Norrbottens och Västerbottens län. Gränsen drogs ursprungligen upp av Domänverket på 1950-talet för att avgränsa områden med kärva klimatförhållanden där kalhyggesbruk inte var biologiskt eller ekonomiskt lämpligt. Gränsen kallades då Skogsodlingsgränsen. Naturvärden - Urskog: värdekärna i området består i huvudsak av urskogsartade skogar - Naturskog: värdekärnor i området i huvudsak inte urskogsartade - Våtmark klass 1: Våtmarker av högsta klass i länets våtmarksinventering ingår till betydande delar i objektet. - Skogs-myrmosaik: landskapstypen utgör betydande delar av objektet. - Lågfjäll: betydande partier med kalfjäll på bergstopparna i objektet. - Lövbränna: brandskapad lövskog/lövrik skog bidrar till områdets karaktär. 16

18 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län - Vildmark: stora områden (>1000 ha) med låg grad av fragmentering eller flikighet. Även mindre områden som sitter ihop med t ex större naturreservat och tillsammans uppfyller kriterierna. 17

19 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Objektförteckning Sorterade efter områdesnamn Områden som föreslås formellt skydd Obj-nr Namn Sida Obj-nr Namn Sida 4274 Ainavarto Lulep Tjeutjenåive Bellunåive Luongastunturi Bergmyran Muorjekvuoma Björknäs Norra Jukkasvaara Blåsberget Nymoran Dalvas Nåddok Deppisforsen Ranesvare Grankölen Renberget Granträsk Råvvevaratj-Rissebäcken Guodelisjaure Sileäkielinen Haapavaara-Annavaara Skarjak Heijoberget Skirvo Härkmyran Stora Njakajaure Jelka-Rimakåbbå Stårbatjvare Katjavare Såkevaratj Kiimavaara Särkitievat Kilteape Tjipkojaure Kuolpa Uljabuouda Laddok Varto-Kuollejaure Lill-Gidna Vittjåkk Linavare-Råneträsket Vuorkotjavelk Lintuvaara Ylinen Honkanenvaara 102 Områden som föreslås frivilligt skydd Obj-nr Namn Sida 2883 Alep Låmenåive Granberget Lulep Låmenåive Norppulehikko Reuna

20 NATURVÅRDSVERKET OCH LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN RAPPORT 6577 Skyddsvärda statliga skogar. Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Objektförteckning Sorterade efter objekt-id Områden som föreslås formellt skydd Obj-nr Namn Sida Obj-nr Namn Sida 2849 Vuorkotjavelk Kiimavaara Lill-Gidna Lulep Tjeutjenåive Nåddok Kilteape Blåsberget Såkevaratj Skarjak Deppisforsen Bellunåive Varto-Kuollejaure Stårbatjvare Uljabuouda Tjipkojaure Härkmyran Katjavare Ainavarto Råvvevaratj-Rissebäcken Guodelisjaure Ranesvare Granträsk Linavare-Råneträsket Grankölen Muorjekvuoma Heijoberget Kuolpa Norra Jukkasvaara Luongastunturi Bergmyran Särkitievat Björknäs Haapavaara-Annavaara Laddok Nymoran Ylinen Honkanenvaara Renberget Stora Njakajaure Skirvo Dalvas Sileäkielinen Vittjåkk Jelka-Rimakåbbå Lintuvaara 40 Områden som föreslås frivilligt skydd Obj-nr Namn Sida 2882 Reuna Alep Låmenåive Lulep Låmenåive Norppulehikko Granberget

21 20

22 Formellt skydd (naturreservat) 21

23 4274 Ainavarto Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Gällivare Naturvärden: urskog, lövbränna, våtmark klass1, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Under samrådet med Sveaskog 2005 föreslog myndigheterna att Ainavarto skulle skyddas frivilligt av Sveaskog som ett större hänsynsområde. Bolaget ansåg dock inte att man kunde ge löften om ett långsiktigt skydd utan att först ha genomfört kompletterande fältarbeten i området, som istället fördes till kategorin för vidare utredning (NV rapport 5498, 2005). Sveaskog har nu lämnat ett förslag som innebär att en fjärdedel av den produktiva skogen i Ainavarto avsätts som större hänsynsområde, vilket motsvarar omkring en tiondel av områdets totala areal. Myndigheterna bedömer inte att Sveaskogs förslag ger ett godtagbart skydd för de höga naturvärden som finns i området. Ainavarto bör därför i sin helhet skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norra Norrbottens län. NV rapport nr (2004) Mycket gammal granurskog i norra delen av området. I Ainavartos gammelskogar hittar man ofta rödlistade arter knutna till flerhundraåriga träd. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län 22

24 4274 Ainavarto 1: Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning 0 0, Kilometers 23

25 2866 Bellunåive Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arvidsjaur Naturvärden: urskog Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Bellunåive är ett större skogsberg med granurskog som varit känt för naturvården i mer än 15 år. Berget är en fjällnära enklav och huvuddelen av området ligger ovan gränsen för fjällnära skog. I överenskommelsen med Sveaskog fördes därför denna del av området till kategorin Ej färdigutrett område, medan de delar som ligger nedanför gränsen lades i kategorin Naturreservat (NV rapport 5498, 2005). Arbetet med att skydda Bellunåive som naturreservat har pågått under många år och delar av området ägs av Naturvårdsverket efter en överenskommelse med en enskild markägare. För att åstadkomma ett långsiktigt skydd för de höga naturvärden som finns i området bör hela Bellunåive skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län. NV rapport nr (2004) Bellunåives granurskogar är ofta draperade med hänglavar vilket får dem att se uråldriga ut, vilket de också är. Foto: Robert Sandberg/Länsstyrelsen i Norrbottens län 24

26 2866 Bellunåive 1: Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturvårdsverkets fastighet 0 0,5 1 2 Kilometers 25

27 4331 Bergmyran Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arvidsjaur Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Bergmyran gränsar mot det stora naturreservatet Reivo och utgör en naturlig utvidgning av denna. Under samrådet med Sveaskog rådde vissa oklarheter kring naturvärdenas utbredning, vilket fick som följd att hela området fördes till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Länsstyrelsen har därefter genomfört kompletterande fältinventeringar vilka bekräftade områdets höga naturvärden och avgränsning. En utökning av områdesgränsen i södra delen har också gjorts jämfört med den som redovisas i inventeringsrapporten (NV rapport 5344, 2004). Den tidigare redovisade gränsen överlappade gränsen för reservatet, detta är nu korrigerat och områdets redovisade areal är därför i princip oförändrad. För att åstadkomma ett ändamålsenligt skydd bör hela Bergmyran skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norrbottens län. NV rapport nr (2005). Bergmyran karaktäriseras av brandpräglade tall- och granskogar. På bilden syns en urskogsartad granskog som liknar den i det angränsande reservatet. Foto: Per-Anders Jonsson/Länsstyrelsen i Norrbottens län 26

28 4331 Bergmyran 1: Reivo naturreservat 4277 Granträsk Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturreservat 0 0, Kilometers 27

29 4335 Björknäs 4377 Laddok Kommun: Arjeplog Föreslagen skyddsform: Naturreservat Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar I överenskommelsen med Sveaskog beslutades att Björknäs och Laddok skulle ges ett frivilligt skydd som ekopark (NV rapport 5498, 2005). När Sveaskog gjorde den slutliga avgränsningen för ekoparken Tjadnes- Nimtek, hamnade de två områdena dock utanför ekoparken. I samband med framtagande av ekoparksplanen för Tjadnes-Nimtek fördes därför diskussioner med Sveaskog, som resulterade i samsyn om att de två områdena istället borde skyddas som naturreservat. Länsstyrelsen har därefter genomfört kompletterande fältinventeringar i området och kommit fram till att de två värdefulla naturskogsområdena bör slås samman till ett objekt. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norrbottens län NV rapport nr (2005). Laddok och Björknäs utgörs av en naturskön mosaik av skogsbevuxna åsryggar och höjder, bäckar, myrstråk och småtjärnar. Området ligger mycket lättillgängligt och har höga friluftsvärden. Skogarna är i huvudsak urskogartade och många bestånd är även brandpräglade. I området ligger det gamla domänreservatet Laddok, som redan 1952 avsattes för att bevara ett skogsområde som uppkommit efter brand. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 28

30 4335 Björknäs 4377 Laddok Nimtek naturreservat 1: Nimtek naturreservat 4377 Laddok Björknäs naturreservat 4335 Björknäs Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturreservat 0 0, Kilometers 29

31 2854 Blåsberget Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arjeplog Naturvärden: urskog, naturskog Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Blåsberget är ett väl samlat ur- och naturskogsområde i ett höjdläge som ligger ovan gränsen för fjällnära skog och i samrådet med Sveaskog fördes därför hela området till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Området har utökats med cirka 15 hektar för att fånga upp värdefulla delar som inte fanns med i den tidigare avgränsningen (NV rapport 5344, 2004). För att åstadkomma ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd bör hela området skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län. NV rapport nr (2004). Gamla grandominerade naturskogar med relativt stort inslag av lövträd karaktäriserar Blåsberget. I de torrare delarna finns gott om flerhundraåriga tallar. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län 30

32 2854 Blåsberget 1: Nåddok Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning 0 0,5 1 2 Kilometers 31

33 3902 Deppisforsen Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arjeplog Naturvärden: urskog, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Deppisforsen är ett av de urskogsområden som identifierades under inventeringen av Skyddsvärda statliga skogar. Området ligger i direkt anslutning till det stora naturreservatet Laisdalens fjällurskog och utgör en förlängning och naturlig del av de vidsträckta skogarna i reservatet, ända ner till Laisälven. Deppisforsen ägs tills större delen av Naturvårdsverket, efter en överenskommelse med Statens Fastighetsverk 2010, och som enligt Regeringens Prop. 2008/09:214 ska skyddas som naturreservat. Sveaskogs del av området ligger helt ovan gränsen för fjällnära skog, vilket innebar att det fördes till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). För att åstadkomma ett ändamålsenligt skydd för området samt ge det befintliga naturreservatet en mer naturlig avgränsning, bör hela Deppisforsen införlivas i naturreservatet Laisdalens fjällurskog. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar - Södra Norrbottens län. NV rapport 5344 (2004). Vid Deppisforsen når gammelskogen ända ner till den outbyggda Laisälven och bildar ett värdefullt älvnära landskap med obrutna skogar från fjäll till älv. Skogen har en tydligt urskogsartad karaktär med stort inslag av torrgranar och gamla tallar, träd som överlevt en stor skogsbrand för år sedan. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 32

34 3902 Deppisforsen 1: Odlingsgränsen Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturvårdsverkets fastighet Naturreservat Laisdalens Fjällurskog naturreservat 0 0, Kilometers 33

35 4278 Grankölen Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Boden Naturvärden: lövbränna, naturskog Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Under samrådet med Sveaskog 2005 föreslog myndigheterna att Grankölen skulle skyddas frivilligt som ett Större hänsynsområde. Hälften av områdets klassades av Sveaskog som Större hänsynsområde, men för den östra delen av området ansåg Sveaskog inte att man kunde ge löften om ett långsiktigt skydd utan kompletterande fältkontroller. Denna del av området fördes därför till kategorin Ej färdigutrett område. Under de fortsatta samråden med Sveaskog har myndigheternas förslag varit att hela området skulle ges ett frivilligt skydd som Större hänsynsområde. Bolaget har dock inte gett några löften för områdets långsiktiga bevarande. Som en konsekvens av detta anser myndigheterna att området bör skyddas formellt som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norrbottens län NV rapport nr (2005) Östra delen av Grankölen är en naturlig lövbränna med gott om död ved av gran och olika lövträd. På granlågan i förgrunden växer den rödlistade vedsvampen rynkskinn, vilket visar att skogen har kvar en kontinuitet av död ved och gamla träd. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 34

36 4278 Grankölen 1: Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet 0 0,5 1 Kilometers 35

37 4277 Granträsk Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arvidsjaur Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Vid samrådet med Sveaskog 2005 fördes hela Granträsk till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Inför denna slutliga redovisning har länsstyrelsen justerat gränserna för området, bland annat har ett bestånd med lägre naturvärden tagits bort i norra delen. För att områdets höga naturvärden ska bevaras långsiktigt bör det skyddas som naturreservat i sin helhet. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar, Norrbottens län NV rapport 5473 (2005). Granträsk är ett mosaiklandskap av myrar samt tall- och granskogsklädda fastmarksholmar. Skogen är i huvudsak urskogsartad och karaktäriseras av höga beståndsåldrar, rikligt med död ved i form av torrträd och lågor samt få eller inga spår av skogsbruk. Även våtmarkerna inom området håller höga naturvärden vilket bidrar till områdets samlade skyddsvärde. Bild från centrala delen. Foto: Eva Romell/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 36

38 4277 Granträsk 1: Reivo naturreservat 4331 Bergmyran 4331 Bergmyran Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturreservat Knivberget DR naturreservat 0 0,5 1 2 Kilometers 37

39 4276 Guodelisjaure Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arvidsjaur Naturvärden: urskog, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Guodelisjaure är ett urskogsområde som ligger i direkt anslutning till det stora urskogsreservatet Reivo. Området delas av gränsen för fjällnära skog, vilket i överenskommelsen med Sveaskog 2005 ledde till att området delades upp så att den del som ligger nedan fjällnäragränsen lades i kategorin Naturreservat, medan det som ligger ovan gränsen fördes till kategorin Ej färdigutredda områden. Guodelisjaure ingår tillsammans med naturreservaten Reivo och Harrejaurliden i ett stort, sammanhängande urskogsområde vilket är föreslaget som nationalpark i Nationalparksplan för Sverige (Naturvårdsverket 2008). Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norrbottens län NV rapport nr (2005) Skogarna i Guodelisjaure har vuxit upp efter en hård skogsbrand kring mitten av 1800-talet och är i stora delar helt opåverkade av skogsbruk. Området gränsar i öster till Reivo naturreservat som tillsammans med Harrejaurlidens naturreservat utgör ett stort vildmarksområde och en planerad nationalpark. Vy över Guodelisjaure och vidare in i Reivo naturreservat. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län 38

40 4276 Guodelisjaure 1: Reivo naturreservat Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturreservat 0 0, Kilometers 39

41 2922 Haapavaara-Annavaara 4542 Lintuvaara Kommun: Gällivare Föreslagen skyddsform: Naturreservat Naturvärden: urskog, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Haapavaara-Annavaara är ett stort och omväxlande urskogsområde som sedan lång tid varit känt för sina höga naturvärden. Västerut ansluter området till naturreservatet Puolva samt Lintuvaara (obj.nr 4542). Tillsammans bildar de tre områdena ett ca 45 km 2 stort sammanhållet område med ur- och naturskogar. I både Lintuvaara och Haapavaara-Annavaara bildar de centrala delarna enklaver av fjällnära skog. I överenskommelsen med Sveaskog gavs därför de delar som ligger nedan gränsen för fjällnära skog klassen Naturreservat, medan de delar som ligger ovanför gränsen fördes till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Under de fortsatta samråden har några större gränsjusteringar gjorts i Haapavaara-Annavaara i samråd med Sveaskog, bl a har ett område med gallringsskog avgränsats bort från området. Lintuvaara ägs numera av Naturvårdsverket efter en överenskommelse med Sveaskog För att åstadkomma ett ändamålsenligt och långsiktigt skydd bör detta värdefulla och vidsträckta urskogsområde skyddas som naturreservat. Reservatet bör omfatta hela Haapavaara-Annavaara, Lintuvaara och Puolva. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norra Norrbottens län. NV rapport nr (2004) Haapavaara-Annavaara är ett stort, sammanhängande urskogsområde med alltifrån gammal gran- och tallurskog till naturligt lövrika skogar uppkomna efter brand. Tillsammans med Puolva naturreservat och det planerade reservatet Lintuvaara bildar det ett område med ca 45 km² sammanhängande ur- och naturskogar. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län 40

42 2922 Haapavaara-Annavaara 4552 Lintuvaara 1: Vettasrova naturreservat 4542 Lintuvaara 2922 Haapavaara-Annavaara Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturvårdsverkets fastighet Naturreservat 0 0, Kilometers

43 4297 Heijoberget Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Gällivare Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Heijoberget gränsar mot det stora naturreservatet Granlandet och utgör tillsammans med Kilteape (obj.nr 3870) en naturlig och sammanhängande del av urskogslandskapet i reservatet. Heijoberget ligger trots sitt relativt östliga läge helt ovan gränsen för fjällnära skog och fördes därför till kategorin Ej färdigutrett område i överenskommelsen med Sveaskog (NV rapport 5498, 2005). För att åstadkomma ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd samt ge det befintliga reservatet en bättre avgränsning bör Heijoberget införlivas i Granlandets naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norrbottens län. NV rapport nr (2005). Heijoberget är ett mindre område med urskog och myrmosaiker som utgör en naturlig och sammanhängande fortsättning av urskogarna i Granlandets naturreservat. Vy från Heijoberget och ut över det angränsande naturreservatet. Foto: Lars-Göran Ek/Länsstyrelsen i Norrbottens län 42

44 4297 Heijoberget 1: Granlandets naturreservat Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturreservat 0 0, Kilometers 43

45 4271 Härkmyran Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Gällivare Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik, våtmarker klass 1 Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar I överenskommelsen med Sveaskog 2005 delades Härkmyran i två delar; där en del blev en utvidgning av naturreservatet Pellokielas och ett område fördes till kategorin Ej färdigutrett område. Den sistnämnda delen omfattar stora, värdefulla våtmarker som är ett klass 1-objekt i den nationella våtmarksinventeringen och urskogsartade skogar med genomgående höga naturvärden. Inför denna redovisning har avgränsningen setts över och området utökats till att omfatta hela klass 1-våtmarken. För att långsiktigt bevara områdets höga naturvärden bör Härkmyran i sin helhet skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norrbottens län. NV rapport nr (2004) Gammelskog på sandig mark. Härkmyran är en stor mosaik av urskogar, gamla naturskogar och orörda våtmarker. Det mesta av skogen finns i en ansamling av större och mindre skogsholmar i södra delen av området. Foto: Mats Bergquist/Länsstyrelsen i Norrbottens län 44

46 4271 Härkmyran Päivävuoma naturreservat 1: Pellokielas naturreservat Granlandets naturreservat Gräns för fjällnära skog Överenskommet Ej överenskommet Skyddsvärt område Större utökning Naturreservat 0 2, Kilometers 45

47 3754 Jelka-Rimakåbbå Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Jokkmokk Naturvärden: urskog, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Området, som består av berget Stor-Samonåive och dess södra och östra sluttningar, utgör trots sina närmare 10 km², en mindre del av det jättelika vildmarksområdet Jelka-Rimakåbbå. Sveaskogs del ligger helt ovanför gränsen för fjällnära skog och i samrådet med Sveaskog 2005 fördes det därför till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Övriga delar av det ca 370 km 2 stora området ägs numera av Naturvårdsverket efter en överenskommelse med Statens Fastighetsverk Jelka-Rimakåbbå är ett av de områden på fastighetsverkets mark som ska skyddas som naturreservat enligt regeringens Prop. 2008/09:214, Hållbart skydd av naturområden. Hela Jelka-Rimakåbbå är ett mycket värdefullt urskogs- och vildmarksområde som ingår i Natura 2000 och bör i sin helhet skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norra Norrbottens län. NV rapport nr (2004). Det jättelika vildmarksområdet Jelka-Rimakåbbå karaktäriseras av vidsträckta ur- och naturskogar som i mycket låg grad har påverkats av skogsbruk. Tillsammans med skogarna i naturreservatet Ultevis fjällurskog som ansluter västerut, utgör området ett av landets absolut största, sammanhängande urskogsområden. På bilden ses Gárddevárjåhkås dalgång mot det stora urskogsberget Ågås i väster. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 46

48 3754 Jelka-Rimakåbbå 1: Harsprånget Odlingsgränsen Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturvårdsverkets fastighet Natura Stårbatjvare 0 0, Kilometers 47

49 2881 Katjavare Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Jokkmokk Naturvärden: urskog, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Katjavare är ett värdefullt naturskogsområde som förutom Sveaskogs mark, också omfattar mark som förvaltas av Fortifikationsverket, där ett avtal mellan Naturvårdsverket och Fortifikationsverket garanterar att naturvärdena bevaras. Området utgör en sammanhängande fortsättning av vidsträckta urskogarna i Udtja naturreservat. Vid samrådet med Sveaskog 2005 lades Katjavare i kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Inför denna redovisning har områdets avgränsning setts över, vilket har lett till en utökning med naturskog och våtmarker i östra delen, skogar med mycket höga naturvärden. För att erhålla ett långsiktigt skydd för de höga naturvärdena i området bör Katjavare i sin helhet skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar - Södra Norrbottens län. NV rapport 5344 (2004). Katjavare är ett stort, talldominerat område med hög andel urskogsartad skog. Genomgående är mängden död ved riklig, liksom inslaget av grova tallar i åldrarna år. Också mer plockhuggna delar har en tydlig urskogsartad karaktär med stora mängder tallågor av olika nedbrytningsgrad. Bilden från centrala delen av området. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 48

50 !! 2881 Katjavare 1: Raketskjutfält Udtja naturreservat Raketskjutfält Udtja naturreservat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Odlingsgränsen 2882 Reuna Gräns för skjutfält Arjeplogs kommun Arvidsjaurs kommun 3936 Varto-Kuollejaure Gräns för fjällnära skog!!!!!!!!! Kommungräns Jokkmokks kommun Arvidsjaurs kommun Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet!!! Större utökning!!!!!!!!!! Naturvårdsverkets fastighet Naturreservat 0 0, Kilometers!!!! 49

51 3766 Kiimavaara Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Pajala Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar I överenskommelsen med Sveaskog beslutades att Kiimavaara skulle ges ett frivilligt skydd som ekopark (NV rapport 5498, 2005). Bolaget har därefter ändrat uppfattning och istället valt att avsätta ett annat område som ekopark. Efter bytet har Kiimavaara i samråd med Sveaskog behandlats som ett område inom kategorin Ej färdigutrett område. Sveaskog föreslår att ca 70 % av skogsmarken i området undantas från skogsbruk, men har inte varit villiga att klassa det som ett Större hänsynsområde. Myndigheterna konstaterar vidare att Sveaskogs förslag innebär en kraftig fragmentering av det sammanhängande urskogsområdet med negativa följder för områdets samlade naturvärden. Efter överenskommelsen 2005 har Sveaskog avverkat skog inom området och det finns även planer på större avverkningar inom bestånd som Länsstyrelsen bedömer vara urskogsartad skog. De planerade avverkningarna har tillfälligt kunnat undvikas genom samråd mellan myndigheterna och bolaget. Sammantaget bedömer myndigheterna att Sveaskogs förslag inte innebär ett godtagbart skydd av detta mycket värdefulla urskogsområde. Kiimavaara bör därför i sin helhet ges ett formellt skydd som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norra Norrbottens län. NV rapport nr (2004). Kiimavaara är ett stort sammanhängande område med förhållandevis produktiva, brandpräglade tallskogar som till övervägande del är urskogsartade. Området har mycket höga naturvärden och är även mycket naturskönt, med tallskogsbevuxna åsryggar som omges av en mosaik av myrstråk och småtjärnar. Kiimavaara är också ett viktigt kärnområde för rennäringen. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län. 50

52 3766 Kiimavaara 1: Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet 0 0, Kilometers 51

53 3870 Kilteape Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Gällivare Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Kilteape gränsar mot det stora naturreservatet Granlandet och utgör tillsammans med Heijoberget (obj.nr 4297) en naturlig utvidgning av detta. Kilteape ligger trots sitt relativt östliga läge delvis ovan gränsen för fjällnära skog och hela området fördes därför till kategorin Ej färdigutrett område i överenskommelsen med Sveaskog (NV rapport 5498, 2005). Efter överenskommelsen har gränsen för Granlandets naturreservat justerats i ett kvalitetssäkringsprojekt under Som en följd av detta har också avgränsningen för Kilteape justerats jämfört med den som redovisades i inventeringsrapporten (NV rapport 5345, 2004). Området förefaller ha utökats med ca 50 hektar, men detta är samma areal som markerats som naturreservat i tidigare rapporter. För att åstadkomma ett ändamålsenligt skydd samt ge det befintliga reservatet en mer naturlig avgränsning bör hela området införlivas Granlandets naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norra Norrbottens län. NV rapport nr (2004). Skogarna i Kilteape karaktäriseras av gamla urskogsartade granskogar med stor mängd död ved. Foto: Per-Arne Malmberg/Länsstyrelsen i Norrbottens län 52

54 3870 Kilteape 1: Granlandets naturreservat Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturreservat 0 0, Kilometers 53

55 2899 Kuolpa Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Gällivare Naturvärden: urskog, lågfjäll, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Kuolpa är stort urskogsområde som norrut ansluter till det stora naturreservatet Dundret, som är det mest välkända naturreservatet i Gällivare kommun. I söder gränsar Kuolpa mot Kuolpajärvi naturreservat och i sydväst mot Muorjekvuoma (obj.nr 2898), en stor skogs-myrmosaik där reservatsbildning pågår. Kuolpa ligger till största del ovanför gränsen för fjällnära skog. I samrådet med Sveaskog 2005 fördes hela området till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Länsstyrelsen har därefter genomfört kompletterande fältinventeringar vilka ytterligare bekräftat områdets höga naturvärden. Inventeringen visade också på höga naturvärden i flera angränsande skogsområden, vilket föranledde en del större gränsförändringar. Främst i östra delen skiljer sig därför områdets avgränsning jämfört med den som redovisas i inventeringsrapporten (NV rapport 5344, 2004). För att långsiktigt åstadkomma ett ändamålsenligt skydd för områdets höga naturvärden bör hela Kuolpa skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norra Norrbottens län. NV rapport nr (2004). Lågfjället Kuolpavaaras sluttningar täcks av urskogsartad granskog, med rik förekomst av rötade lågor och naturskogsarter. I sydsluttningen finns också ofta inslag av mycket gammal, grov tall. I bakgrunden ses Dundrets sydsluttning. Foto: Robert Sandberg/Länsstyrelsen i Norrbottens län 54

56 2899 Kuolpa 1: Dundrets naturreservat 2898 Muorjekvuoma Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturreservat 3242 Sileäkielinen 0 2, Kilometers 55

57 2850 Lill-Gidna Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arjeplog Naturvärden: urskog, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Under inventeringen av skyddsvärda statliga skogar identifierades flera urskogsområden i direkt anslutning till det stora naturreservatet Laisdalens fjällurskog. Ett av dessa är Lill-Gidna, som utgörs av tre friliggande delområden längs gränsen för naturreservatet. Då området delvis ligger ovanför gränsen för fjällnära skog delades det i samrådet med Sveaskog 2005 mellan kategorierna Naturreservat, nedan fjällnära gränsen, respektive till kategorin Ej färdigutrett område, ovan fjällnära gränsen (NV rapport 5498, 2005). Lill-Gidna har minskat i areal då det vid en kvalitetssäkring av gränsen för reservat Laisdalens fjällurskog visat sig att delar av objektet i själva verket redan låg i det befintliga reservatet. En mindre tillägg har gjorts i västra delen, där en flik av urskog mot reservatsgränsen tagits med. Sammantaget har områdets areal minskats något jämfört med ursprungsgränsen (NV rapport 5344, 2004). Reservatsbildning pågår på angränsande privatägda fastigheter. För att åstadkomma ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd för området samt ge det befintliga naturreservatet en mer naturanpassad avgränsning, bör Lill-Gidna införlivas i naturreservatet Laisdalens fjällurskog. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län. NV rapport nr (2004). Skogarna i Lill-Gidna är urskogsartade och till stor del uppkomna efter en skogsbrand i mitten av 1800-talet. I förgrunden syns de våtmarker på privatmark där reservatsbildning pågår. Till höger ses berget Lill-Gidna som sluttar brant ner mot Laisälvens dalgång. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län 56

58 2850 Lill-Gidna 1: Laisdalens Fjällurskog naturreservat Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturreservat 0 0,5 1 2 Kilometers 57

59 2896 Linavare-Råneträsket Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Gällivare Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik, våtmarker klass 1, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Linavare-Råneträsket är ett stort, sammanhängande område med gamla ur- och naturskogar samt orörda våtmarker som utgör en sammanhängande fortsättning av vildmarken i Muddus nationalpark och Laponia världsarvsområde. Våtmarkerna i området ingår i den nationella myrskyddsplanen (Myrskyddsplan för Sverige, NV rapport 5787, 2007). Linavare-Råneträsket är ett planerat naturreservat men i överenskommelsen med Sveaskog 2005 fördes större delen av området till kategorin Ej färdigutrett område på grund av att det ligger ovan gränsen för fjällnära skog. Norra delen av Linavare-Råneträsket är ett av de områden på tidigare SFV s mark som ska skyddas som naturreservat enligt Regeringens Prop. 2008/09:214, Hållbart skydd av naturområden och ägs sedan 2010 av Naturvårdsverket. Förhandling pågår också mellan Länsstyrelsen och SCA om att skydda områdets fortsättning österut till Råneälven. För att åstadkomma ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd för området behöver hela Linavare-Råneträsket skyddas som ett samlat naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norra Norrbottens län. NV rapport nr (2004) Typiskt för området är vidsträckta myr-naturskogsmosaiker men Linavare-Råneträsket innefattar också ett par flacka skogsberg med gamla barrnaturskogar. Bakom bergen i väster ansluter området till de vidsträckta urskogarna i Muddus nationalpark och Laponia världsarvsområde. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 58

60 2896 Linavare-Råneträsket 1: Muorjekvuoma Muddus nationalpark!!!!!!!!!!!!!!! Odlingsgränsen Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Gällivare kommun!!!!!!!!!! Ej överenskommet Jokkmokks kommun Större utökning Naturvårdsverkets fastighet Nationalpark 0 2,5 5 Kilometers 59

61 3784 Lulep Tjeutjenåive Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arjeplog Naturvärden: urskog Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Lulep Tjeutjenåive är ett stort och högklassigt urskogsområde som endast till mindre del ägs av Sveaskog, i övrigt ägs området av SCA. Då merparten av Lulep Tjeutjenåive ligger ovan gränsen för fjällnära skog fick det i samrådet med Sveaskog till följd att endast den femtedel av området som ligger nedan fjällnäragränsen fick klassen Naturreservat, medan större delen av området fördes till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Arbetet med att skydda SCA:s del av området som reservat har påbörjats och förhandling med bolaget pågår. För att åstadkomma ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd för de mycket höga naturvärden som finns i området bör hela Lulep Tjeutjenåive skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar - Södra Norrbottens län. NV rapport 5344 (2004). Lulep-Tjeutjenåives sluttningar rymmer gamla urskogartade skogar av olika karaktär. I de övre delarna står artrik granurskog av höjdlägestyp, rik på rötlågor och torrträd av gran medan det i sluttningarna finns några av de mest anslående tallurskogarna i länet med ett stort inslag av grova silverfuror samt 500-åriga tallar, vissa med spår av tre bränder. Bilden visar ett urskogsartat bestånd på bergets östsluttning. Foto: Per-Anders Jonsson/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 60

62 3784 Lulep Tjeutjenåive 1: Gräns för fjällnära skog! Kommungräns Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Arjeplogs kommun Arvidsjaurs kommun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0 0, Kilometers 61

63 2907 Luongastunturi Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Kiruna Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Under samrådet med Sveaskog 2005 beslutades att merparten av det jättelika området Luongastunturi (ca hektar) skulle skyddas frivilligt av bolaget som ett större hänsynsområde. För en mindre del av området, cirka 10 %, eller ca 1200 ha, ansåg Sveaskog inte att man inte kunde ge löften om ett långsiktigt skydd utan att först ha genomfört kompletterande fältarbeten, varpå denna del lades i kategorin Ej färdigutrett område. Under de fortsatta samråden med Sveaskog har myndigheternas förslag varit att även denna del av området skulle ges ett frivilligt skydd och införlivas i det större hänsynsområde som Sveaskog redan avsatt. Bolaget har dock inte gått med på att ge några långsiktiga löften för områdets bevarande. Som en konsekvens av detta anser myndigheterna att denna del av Luongastunturi bör skyddas formellt som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norra Norrbottens län. NV rapport nr (2004). Denna del av Luongastunturi karaktäriseras av våtmarker och lågproduktiva granskogar, mindre än hälften av det aktuella områdets areal utgörs av produktiv skog. I förgrunden syns ett av de hyggen som ligger som utskurna hål i området. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län 62

64 2907 Luongastunturi 1: Odlingsgränsen Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet 0 2, Kilometers 63

65 2898 Muorjekvuoma Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Gällivare Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik, våtmarker klass 1, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Muorjekvuoma är en stor myr- och naturskogsmosaik med mycket höga naturvärden. Våtmarkerna har fått högsta klass i den nationella våtmarksinventeringen (VMI klass 1) och skogarna utgörs nästan uteslutande av gamla ur- och naturskogar. I väster gränsar området mot Linavare-Råneträsket (obj.nr. 2896) samt Muddus nationalpark och i nordväst ansluter området till Kuolpa (obj.nr. 2899). Halva Muorjekvuoma ligger ovan gränsen för fjällnära skog, vilket medförde att området delades upp vid samrådet med Sveaskog 2005 så att delarna nedan fjällnäragränsen lades i kategorin Naturreservat medan delarna som låg ovan gränsen fördes till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Länsstyrelsen har i efterhand genomfört kompletterande inventeringar i området vilket har lett till små gränsjusteringar. För att Muorjekvuoma ska få ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd behöver Muorjekvuoma i sin helhet skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norra Norrbottens län. NV rapport nr (2004) Lumijoki är en av flera större skogsbäckar i Muorjekvuoma som tillsammans utgör Råneälvens källflöden. I övrigt kännetecknas området av vidsträckta myrar med större och mindre partier av urskogsartad gammelskog. Foto: Frédéric Forsmark 64

66 2898 Muorjekvuoma Dundrets naturreservat 1: Kuolpa 3242 Sileäkielinen Muddus nationalpark Odlingsgränsen Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturvårdsverkets fastighet Naturreservat Nationalparker 2896 Linavare-Råneträsket 0 2, Kilometers 65

67 4328 Norra Jukkasvaara Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Pajala Naturvärden: naturskog Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Under samrådet med Sveaskog rådde vissa oklarheter kring naturvärdenas utbredning inom Norra Jukkasvaara, vilket fick som följd att området delvis fördes till kategorin för vidare utredning, delvis till kategorin för fortsatt brukande enligt Sveaskogs miljöpolicy (NV rapport 5498, 2005). En stor del av det område som fördes till kategorin för vidare utredning har sedan dess avverkats. Länsstyrelsen har under 2012 genomfört kompletterande naturvärdesinventeringar i området, vilket har resulterat i att området utökats med ett lövrikt bestånd i västra delen. Utökningen motsvarar ungefär den areal som avverkats. För att långsiktigt bevara områdets naturvärden bör Norra Jukkasvaara i sin helhet skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar - Norrbottens län NV rapport 5473 (2005). Brandpräglad skog med stort inslag av lövträd karakteriserar Norra Jukkasvaaras sluttningar. Skogen är plockhuggen i varierande grad efter den senaste branden, i vissa delar relativt hårt, men har inte påverkats av något rationellt skogsbruk. Området är variationsrikt och rymmer stamtäta produktiva bestånd liksom stenbunden, gles skog och mindre klapperfält omgärdade av knotiga gamla tallar. Tvärs genom området rinner en bäck omgiven av frodig och lövrik gransumpskog. Foto: Per-Anders Jonsson/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 66

68 4328 Norra Jukkasvaara 1: Tuohilehot naturreservat Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturreservat 0 0,5 1 2 Kilometers 67

69 2946 Nymoran Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arjeplog Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Nymoran ligger delvis ovanför gränsen för fjällnära skog, vilket fick till följd att området delades upp i tre delar i överenskommelsen med Sveaskog (NV rapport 5498, 2005). De två delområden som ligger nedan fjällnäragränsen utgör merparten av området och fick klassen naturreservat, medan de knappt 40 procent av området som ligger ovan gränsen för fjällnära skog fördes till kategorin Ej färdigutrett område. Den del av området som ligger ovan fjällnäragränsen utgör centrala delar av det värdefulla området. För att åstadkomma ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd bör hela området skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län NV rapport nr (2004) Området utgörs av en mosaik av våtmarker och skogsklädda holmar med mycket gammal och senvuxen, urskogsartad barrblandskog. Det finns gott om död ved och även våtmarkerna i området har höga naturvärden. Foto: Petter Bohman/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 68

70 2946 Nymoran 1: Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet 0 0,5 1 2 Kilometers 69

71 2851 Nåddok 4412 Dalvas Kommun: Arjeplog Föreslagen skyddsform: Naturreservat Naturvärden: urskog, lågfjäll Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar I stort sett hela Nåddok ligger ovanför gränsen för fjällnära skog, vilket medförde att området fördes till kategorin Ej färdigutrett område i samrådet med Sveaskog (NV rapport 5498, 2005). Länsstyrelsen har därefter genomfört kompletterande inventeringar i området som visat på höga naturvärden även i angränsande skog, vilket föranledde en del större gränsjusteringar. Områdets avgränsning skiljer sig därför avsevärt gentemot den ursprungliga gräns som redovisades i inventeringsrapporten (NV rapport 5344, 2004). Gränsförändringarna innebär också att området nu slagits samman österut med Dalvas (obj. nr. 4412), ett annat av de områden som fördes till kategorin Ej färdigutrett område i överenskommelsen med Sveaskog För att åstadkomma ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd för området bör hela Nåddok skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län NV rapport nr (2004) Skogarna i Nåddok utgörs uteslutande av äldre grannaturskogar med varierande inslag av glasbjörk och sälg. Skogarna i området har mycket höga naturvärden, med hög ålder och rik förekomst av död ved. De lägre delarna av sluttningarna mot Laisälven har i viss mån påverkats av äldre plockhuggning men är till övervägande delar urskogartade. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 70

72 2851 Nåddok ( Dalvas) 1: Blåsberget 2850 Lill-Gidna 2850 Lill-Gidna 4412 Dalvas 2849 Vuorkotjavelk Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturreservat 0 0, Kilometers 71

73 2893 Ranesvare Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Jokkmokk/Gällivare Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik, våtmarker klass 1, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Ranesvare är ett av de större kvarvarande urskogsområdena öster om den sammanhängande fjällnära skogen. Området är sedan länge planerat som naturreservat och de centrala delarna ingår i det europeiska nätverket Natura Själva bergen avsattes redan 1987 som domänreservat av Domänverket, vilket numera ägs av Naturvårdsverket. I södra kanten av området har gränsen justerats och utökats med mark som ägs av Naturvårdsverket genom ESAB-paketet, medan området på Sveaskogs mark minskats med ca 40 ha i norra kanten. I samrådet med Sveaskog 2005 lades Ranesvare i kategorin Naturreservat, men då den centrala delen utgör en enklav av fjällnära skog lades denna i kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). För att områdets mycket höga urskogs- och våtmarksvärden ska få ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd behöver området i sin helhet skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norra Norrbottens län. NV rapport nr (2004) Öster om Granberget i Ranesvare hittar man Sveriges största bevarade lövbränna, som uppstod i den stora Högträskbranden Det stora vildmarksområdet rymmer stora arealer gammal barrurskog på berget Ránesvárre, en nära ha stor lövbränna och en vidsträckt skog-myrmosaik som är ett klass 1-objekt i Våtmarksinventeringen. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 72

74 2893 Ranesvare 1: Gällivare kommun Jokkmokks kommun Gräns för fjällnära skog! Kommungräns Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturvårdsverkets fastighet Natura , Kilometers 73

75 2950 Renberget Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arjeplog Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Renberget är ett sammanhängande ur- och naturskogsområde alldeles intill Arjeplogs samhälle. Större delen av området ligger ovan gränsen för fjällnära skog och i samrådet med Sveaskog fördes det därför till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Sveaskog har nu föreslagit att knappt 10 % av den produktiva skogen inom området ska skyddas frivilligt som ett större hänsynsområde. Detta bedöms inte vara tillräckligt för att bevara områdets höga naturvärden och för att långsiktigt bevara områdets höga naturvärden bör Renberget avsättas som naturreservat i sin helhet. Inför denna slutliga redovisning har området utökats med ett bestånd i nordvästra delen. Skogen inom utvidgningen är påverkad av äldre plockhuggning, men har hög beståndsålder med tallar som når en ålder av uppskattningsvis år. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar - Södra Norrbottens län. NV rapport 5344 (2004). Ruin av timrad slåtterlada på en av de många våtmarker som ligger inbäddade i gammelskogen. Skogen inom området är mycket svagt påverkad av skogsbruk och har till övervägande del stått orörd sedan förra sekelskiftet. Skogarna är i delvis präglade av en brand för ca år sedan och är därför av starkt skiftande karaktär. I fuktstråk står ofta gammal granurskog som undgått branden, medan andra delar utgörs av tallbestånd på ca 150 år vilka grott efter branden. I hela området finns spridda tallar som är år. Uppe på bergen har skogen karaktären av fjällbjörkskog. Foto: Petter Bohman/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 74

76 2950 Renberget 1: Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning 0 0, Kilometers 75

77 2888 Råvvevaratj-Rissebäcken Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Jokkmokk Naturvärden: urskog, naturskog, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Råvvevaratj-Rissebäcken är ett ur- och naturskogsområde som helt ligger ovan gränsen för fjällnära skog och som i samrådet med Sveaskog 2005 därför hamnade i kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Området gränsar i väster till naturreservatet Udtja, i söder till naturreservatet Kronogård och utgör en naturlig del av dessa vidsträckta urskogar och vildmarksområden. Östra delen av området ligger på Jokkmokks allmännings mark med vilka förhandling om reservatsskydd pågår. Råvvevaratj-Rissebäcken har mycket höga naturvärden och är del av ett av landets största kvarvarande urskogsområden och bör därför i sin helhet skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län. NV rapport 5344 (2004). De gamla tallskogarna inom området har brunnit minst två gånger de senaste trehundra åren, senast år Dimensionshuggning efter grov tall och torrfuror längre tillbaka har satt sina spår, men skogen har fortfarande tydlig naturskogskaraktär och är i stora delar urskogsartad. Rissebäcken i norr kantas av orörd gransumpskog med intressant flora, bland annat de sällsynta hänglavarna grenlav och ringlav, naturvärden som uppmärksammades redan i mitten av 1990-talet av Steget Före, Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Jokkmokk. Foto: Frédéric Forsmark 76

78 2888 Råvvevaratj-Rissebäcken 1: Udtja naturreservat Kronogård Fjällurskog naturreservat Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturreservat 0 0, Kilometers 77

79 3242 Sileäkielinen Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Gällivare Naturvärden: urskog Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Sileäkielinen är en mindre urskogsrest som gränsar mot det befintliga reservatet Kuolpajärvi, som i sin tur gränsar norrut mot de vidsträckta urskogarna i Kuolpa (obj.nr 2899) och naturreservatet Dundret. Under samrådet med Sveaskog 2005 rådde delade meningar kring områdets naturvärden, vilket fick som följd att hela området fördes till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Länsstyrelsen har därefter genomfört kompletterande fältinventeringar i området, vilka ytterligare bekräftade områdets höga naturvärden. För att åstadkomma ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd bör hela området skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norra Norrbottens län. NV rapport nr (2004). Skogarna i Sileäkielinen påminner mycket om de i det angränsande naturreservatet Kuolpajärvi. Området domineras av urskogsartad granskog med stort inslag av gammal, grov tall och god tillgång på död ved. Foto: Mats Bergquist/Länsstyrelsen i Norrbottens län 78

80 3242 Sileäkielinen 1: Kuolpa Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturreservat 0 0,5 1 2 Kilometers 79

81 2855 Skarjak Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arjeplog Naturvärden: urskog Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Urskogsområdet Skarjak ligger nästan helt ovan gränsen för fjällnära skog, vilket i kombination med att det rådde vissa oklarheter kring naturvärdenas utbredning fick till följd att hela området i överenskommelsen med Sveaskog 2005 fördes till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Länsstyrelsen har därefter genomfört kompletterande fältinventeringar vilka ytterligare bekräftade områdets höga naturvärden och ledde till att områdets gräns utökades avsevärt. Avgränsningen av Skarjak skiljer sig därför markant jämfört med den gräns som redovisas i inventeringsrapporten (NV rapport 5344, 2004). För att åstadkomma ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd för de höga naturvärden som finns i området, bör Skarjak i sin helhet skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län. NV rapport nr (2004). Trots att området ligger mer än 500 meter över havet karaktäriseras sluttningarna i Skarjak av relativt produktiva, urskogsartade granskogar. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län 80

82 2855 Skarjak 1: Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning 0 0, Kilometers 81

83 3024 Skirvo Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arvidsjaur Naturvärden: naturskog, skogs-myrmosaik Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Under samrådet med Sveaskog rådde vissa oklarheter kring naturvärdenas utbredning i Skirvo, vilket fick som följd att hela området fördes till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Länsstyrelsen har därefter genomfört kompletterande fältinventeringar i Skirvo. Med hjälp av de kompletterande inventeringarna kunde områdets höga naturvärden bekräftas och även avgränsas på ett bättre sätt. Områdesgränsen har därför justerats jämfört med den som redovisas i inventeringsrapporten (NV rapport 5344, 2004). För att åstadkomma ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd för Skirvo bör hela området skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län NV rapport nr (2004) På det branta berget Skirvo växer gammal, till stor del urskogsartad tallskog med gott om spår efter tidigare skogsbränder. I södra delen av området övergår skogen i en naturskön mosaik av tallskogsklädda kullar, småmyrar och tjärnar. Foto: Jan Henriksson/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 82

84 3024 Skirvo 1: Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning 0 0,5 1 2 Kilometers 83

85 4403 Stora Njakajaure Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arjeplog Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar I med Sveaskog 2005 föreslog myndigheterna att Stora Njakajaure skulle skyddas frivilligt av Sveaskog som ett Större hänsynsområde. Bolaget ansåg dock inte att man kunde ge löften om långsiktigt skydd utan att först ha genomfört kompletterande fältarbeten i området, som istället fördes till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Sveaskog föreslår nu att större delen av Stora Njakajaure skyddas frivilligt som ett större hänsynsområde, ett förslag som dock innebär en fragmentering av det skyddsvärda området vilket därmed skulle delas upp i två delar. Detta är negativt för bevarandet av områdets naturvärden. Myndigheterna konstaterar att Stora Njakajaure ligger i ett kluster av naturreservat och andra värdefulla naturskogsområden och det är viktigt att området bevaras i sin helhet. Hela Stora Njakajaure bör därför skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norrbottens län 2004, NV rapport nr (2005) Stora Njakajaure är ett flackt, mosaikartat område med småmyrar, blocksänkor, småsjöar och skogsbeklädda holmar. Skogarna domineras av lågproduktiva men mycket gamla, urskogsartade skogar. Foto: Torbjörn Josefsson/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 84

86 2869 Stårba 4403 Stora Njakajaure 1: Granberget DR naturreservat Fräkentjärnarnas naturreservat Gräns för fjällnära skog 2869 Stårbatjvare Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturreservat 0 0, Kilom 85

87 2869 Stårbatjvare Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arjeplog Naturvärden: urskog, lågfjäll, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Stårbatjvare är ett högklassigt urskogsområde som utgör ett av de större bevarade områdena nedanför den sammanhängande fjällskogen. Hela området är ett planerat naturreservat, men de centrala delarna av objektet bildar en enklav av fjällnära skog, varför denna del i samrådet med Sveaskog 2005 lades i kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Förhandling pågår också med en privat markägare kring den östligaste delen av området vid Kuottajaure. För att landskapet och de värdefulla urskogarna i Stårbatjvare ska få ett långsiktigt skydd behöver området i sin helhet skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län. NV rapport nr (2004) I Stårbatjvare finns några av länets mest anslående urskogsmiljöer. Landskapet i norra delen av området är storslaget och mycket bildskönt. Här finns ett omväxlande naturlandskap med granklädda lågfjäll, bergbranter, mycket gamla urskogar med tall och gran, små insprängda myrar och slingrande bäckar. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 86

88 2869 Stårbatjvare 1: Stora Njakajaure Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturreservat Vallegielas naturreservat 0 0, Kilometers 87

89 2869 Såkevaratj Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Jokkmokk Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik, våtmarker klass 1, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Såkevaratj är ett mycket stort, mosaikartat område med urskogar och våtmarker, vars höga naturvärden har varit kända under lång tid. Området fick ett visst skydd redan 1987 när Domänverket avsatte stora delar av området som domänreservat. Domänreservatet övergick i Naturvårdsverkets ägo redan i samband med Domänverket s bolagisering och de delar som berörde Statens fastighetsverks marker ingår bland de områden på tidigare Fastighetsverkets marker som ska skyddas som naturreservat enligt Regeringens Prop. 2008/09:214, Hållbart skydd av naturområden fördes även dessa marker över till Naturvårdsverket efter en överenskommelse med SFV. Våtmarkerna i Såkevaratj ingår i den nationella myrskyddsplanen (NV rapport 5787, 2007) och det före detta domänreservatet ingår i nätverket Natura Sveaskogs del av det stora skogs- och myrområdet ligger som en krans med urskogar och orörda våtmarker längs östra kanten av Såkevaratj. Då stora delar av ingående sveaskogsmark ligger ovanför gränsen för fjällnära skog hamnade dessa i kategorin Ej färdigutrett område i samrådet med Sveaskog För att detta unika naturområde ska få ett ändamålsenligt och långsiktigt skydd behöver Såkevaratj skyddas i sin helhet som ett naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norra Norrbottens län. NV rapport nr (2004) Såkevaratj är med sina totalt 110 km 2 en av landets största och bäst bevarade myr- och urskogsmosaiker. Urskogarna i de omgivande bergens sluttningar är mer produktiva och bidrar till den stora mångfalden i området. I Såkevaratj finns också ovanligt många samiska kulturlämningar som barktäkter, lavträdsstubbar och arror. Foto: Frédéric Forsmark 88

90 3884 Såkevaratj Pärlauddens naturreservat 1: Raketskjutfält Odlingsgränsen Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturvårdsverkets fastighet Natura 2000 Naturreservat Udtja naturreservat 0 2, Kilometers 89

91 2917 Särkitievat Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Pajala Naturvärden: urskog, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Det före detta domänreservatet centralt i området ägs av Naturvårdsverket och ska enligt tidigare regeringsuppdrag omföras till naturreservat. Denna del ingår även i Natura 2000 och omfattas genom sin intressanta geomorfologi dessutom av ett riksintresse för naturvård. Särkitievat är ett planerat naturreservat som korsar fjällnäragränsen. I samrådet med Sveaskog 2005 delades det därför upp så att de yttre delarna, nedan fjällnäragränsen, klassades som Naturreservat medan de mellanliggande delarna ligger ovan fjällnäragränsen och därför fördes till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). För att åstadkomma ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd bör hela Särkitievat skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar - Norra Norrbottens län. NV rapport 5345 (2004). Själva Särkitievat i den centrala delen av området utgörs av sandiga åslandskap med rena tallskogar medan bergen i norr och söder främst kläs av björkrika barrblandskogar. Påverkan från skogsbruk är låg och det finns rikligt med spår efter återkommande bränder, bland annat genom ett stort inslag av gamla tallar med brandljud. Bilden visar en lövrik bränna i sen succession med gott om rötade granlågor och tydlig urskogsartad karaktär i områdets södra del. Foto: Jörgen Naalisvaara. 90

92 2917 Särkitievat 1:60 000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Odlingsgränsen Gräns för fjällnära skog! Kommungräns!!!! Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet!!!!!!!!!!!!!!!!! Naturvårdsverkets fastighet Odlingsgränsen!!!! Kiruna kommun Pajala kommun 0 0, Kilometers 91

93 2880 Tjipkojaure Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arjeplog Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Under inventeringen av skyddsvärda statliga skogar identifierades flera stora urskogsområden i direkt anslutning till det jättelika urskogsreservatet Ståkke-Bårgå fjällurskog. De flesta utvidgningarna ägs numera av Naturvårdsverket efter en överenskommelse med Statens Fastighetsverk Dessa delar ingår också bland de områden på fastighetsverkets mark som ska skyddas som naturreservat enligt Regeringens Prop. 2008/09:214, Hållbart skydd av naturområden. Tjipkojaure är det östligaste av utvidgningsförslagen och delas av gränsen för fjällnära skog. I överenskommelsen med Sveaskog 2005 fick de delar som ligger nedan gränsen för fjällnära skog klassen Naturreservat, medan området ovan gränsen fördes till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Länsstyrelsen har därefter genomfört kompletterande inventeringar i området, vilka resulterat i vissa justeringar i områdets avgränsning, bland annat av arronderingsskäl. Tjipkojaure utgör en naturlig del av de vidsträckta urskogarna i Ståkke-Bårgå fjällurskog och bör i sin helhet införlivas i reservatet. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län NV rapport nr (2004) Tjipkojaure utgör den östligaste delen av det jättelika urskogsområdet Ståkke-Bårgå fjällurskog. Området karaktäriseras av mycket gamla urskogsartade barrblandskogar, ofta med ett påtagligt inslag av grova månghundraåriga jättetallar. I området ingår även vackra mosaikartade områden med omväxlande myrmarker, vattendrag, sjöar och skogsbevuxna holmar. Foto: Robert Sandberg/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 92

94 2880 Tjipkojaure 1: Ståkke-Bårgå Fjällurskog naturreservat Odlingsgränsen Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturvårdsverkets fastighet Naturreservat 3784 Lulep Tjeutjenåive 0 0, Kilometers 93

95 4231 Uljabuouda Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arjeplog Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Under samrådet med Sveaskog 2005 fanns oklarheter kring hur naturvärdena i Uljabuouda skulle hanteras efter att regeringen gett tillstånd till vindkraftsetablering på lågfjället. Eftersom området dessutom delas av fjällnäragränsen, fördes hela Uljabuouda till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Sveaskog föreslår nu att en liten del (mindre än 10 %) av området ska ges ett frivilligt skydd som Större hänsynsområde. Bolagets förslag innebär därmed att större delen av det mycket värdefulla urskogsområdet skulle bli utan långsiktigt skydd. Myndigheterna konstaterar att även om själva toppen av fjället Uljabuouda har exploaterats för vindkraft, är områdets återstående urskogsmiljöer till övervägande delar fortfarande intakta. Området som inte exploaterats omfattar ett 27 kvadratkilometer stort, sammanhängande område med ur- och naturskog med mycket höga bevarandevärden. Ett nytt avgränsningsförslag, som undantar den exploaterade fjälltoppen, har därför tagits fram. För att åstadkomma ett ändamålsenligt skydd för de mycket höga naturvärden som finns i urskogarna vid Uljabuouda, bör föreslaget område i sin helhet skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län NV rapport nr (2004) Trots att toppen av fjället Uljabuouda har exploaterats för vindkraft, är områdets vidsträckta urskogsmiljöer till övervägande delar fortfarande intakta. Bilden visar en vy över urskogarna i västra delen av området, nära Gäddsjön. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 94

96 4231 Uljabuouda 1: Odlingsgränsen Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Uljabuouda - exploaterad del Naturreservat 0 2, Kilometers 95

97 3936 Varto-Kuollejaure Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk Naturvärden: urskog, skogs-myrmosaik, lågfjäll, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Varto-Kuollejaure är ett stort, variationsrikt område som ligger strax söder om det jättelika naturreservatet Udtja. Området ligger delvis ovanför gränsen för fjällnära skog, vilket i kombination med att det rådde vissa oklarheter kring naturvärdenas utbredning gjorde att hela området fördes till kategorin Ej färdigutrett område i överenskommelsen med Sveaskog (NV rapport 5498, 2005). Länsstyrelsen har därefter genomfört kompletterande fältinventeringar i området. Med hjälp av dessa inventeringar kunde områdets höga naturvärden bekräftas och även avgränsas på ett bättre sätt. Områdesgränsen har därför justerats något jämfört med den som redovisas i inventeringsrapporten (NV rapport 5344, 2004). Delar av området ägs idag av Naturvårdsverket efter en överenskommelse med Statens Fastighetsverk Det är också ett av de områden på fastighetsverkets mark som ska skyddas som naturreservat enligt regeringens Prop. 2008/09:214, Hållbart skydd av naturområden. För att åstadkomma ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd bör Varto-Kuollejaure i sin helhet skyddas som naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län NV rapport nr (2004) Varto-Kuollejaure är ett stort och mycket variationsrikt område, som innehåller alltifrån låglandsskogar, sjöar, vattendrag och våtmarker till fjällhed på bergstopparna. Skogarna är till stor del urskogsartade och domineras av brandpräglade tallskogar i olika successionsstadier. På bilden skiner midnattssolen över det branta lågfjället Varto, som kastar sin pyramidliknande skugga över det föreslagna reservatet. I bakgrunden skymtar den stora sjön Kuollejaure i östra delen av området. Foto: Per-Anders Jonsson/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 96

98 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3936 Varto-Kuollejaure Udtja naturreservat 1: Raketskjutfält Raketskjutfält Gräns för skjutfält!!!!!!! 2881 Katjavare!!!!!!!!!! Odlingsgränsen Gräns för fjällnära skog! Kommungräns Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturvårdsverkets fastighet Naturreservat!!!!!!!!!!!!!!!!!! Arjeplogs kommun Arvidsjaurs kommun!!!!!!! 0 2, Kilometers 97 Jokkmokks kommun Arvidsjaurs kommun!!!!!!!!!!

99 4428 Vittjåkk Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arvidsjaur Naturvärden: urskog, lågfjäll, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Under inventeringen av skyddsvärda statliga skogar identifierades flera ur- och naturskogsområden i direkt anslutning till det stora naturreservatet Vittjåkk-Akkanålke fjällurskog. Det aktuella området är det minsta av dessa områden och glömdes bort under samråden med Sveaskog Misstaget uppdagades just innan rapporten skulle tryckas och området fördes i sista stund in under kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Övriga planerade utvidgningar ägs av Naturvårdsverket eller hanteras inom ramen för den överenskommelse som Naturvårdsverket och Fortifikationsverket tecknade under För att åstadkomma ett ändamålsenligt skydd samt ge det befintliga naturreservatet en mer naturlig avgränsning bör området införlivas i Vittjåkk-Akkanålke fjällurskog. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norrbottens län NV rapport nr (2005). Vittjåkk karaktäriseras av urskogsartad granskog med god tillgång på död ved och utgör en naturlig utvidgning av det befintliga naturreservatet Vittjåkk-Akkanålke. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län 98

100 4428 Vittjåkk 1: Vittjåkk-Akkanålke Fjällurskog naturreservat Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturreservat 0 0,5 1 2 Kilometers 99

101 2849 Vuorkotjavelk Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Arjeplog Naturvärden: naturskog, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Vuorkotjavelk är ett av flera värdefulla ur- och naturskogsområden i direkt anslutning till det stora naturreservatet Laisdalens fjällurskog, vilka identifierades under kartläggningen av skyddsvärda statliga skogar Ungefär halva området ligger nedan gränsen för fjällnära skog och har i samrådet med Sveaskog 2005 lagts i kategorin Naturreservat, medan de delar som ligger ovanför gränsen fördes till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). För att Vuorkotjavelk ska få ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd bör hela området införlivas i Laisdalens naturreservat. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar - Södra Norrbottens län. NV rapport 5344 (2004). Vuorkotjavelk ligger utmed kanten av Laisdalens naturreservat på en höjd av meter över havet. Trots höjdläget är den gamla granskogen ovanligt bördig, vilket beror på genomsilning av rörligt markvatten från ovanliggande lågfjällsplatå. Granskogen är plockhuggen längre tillbaka men trots det har skogen behållit fina naturskogskvalitéer och stor artrikedom av rödlistade arter knutna till rötbrutna granlågor. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 100

102 2849 Vuorkotjavelk 1: Laisdalens Fjällurskog naturreservat Norrbottens län Västerbottens län Gräns för fjällnära skog Länsgräns Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturreservat 0 0,5 1 2 Kilometers 101

103 4389 Ylinen Honkanenvaara Föreslagen skyddsform: Naturreservat Kommun: Övertorneå Naturvärden: naturskog Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal 0 0 Ej överenskommen areal Totalt Speciella förutsättningar Ylinen Honkanenvaara är ett reservatsobjekt som ligger helt nedan gränsen för fjällnära skog. Under samrådet med Sveaskog 2005 föreslog myndigheterna att Ylinen Honkanenvaara skulle skyddas frivilligt av Sveaskog som ett Större hänsynsområde. Bolaget ansåg inte att man kunde ge löfte om ett långsiktigt skydd för området, som istället fördes till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Sveaskog har 2010 avverkat delar av värdekärnorna i området. Myndigheterna vidhåller att området är skyddsvärt i sin helhet och ser därför att ett reservatsskydd av hela området behövs för att långsiktigt säkerställa Ylinen Honkanenvaaras naturvärden. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norrbottens län NV rapport nr (2005) Ylinen Honkanenvaara är ett område med höga naturvärden där skogarna till största del utgörs av brandpräglad tallnaturskog eller lövrik blandskog. Foto: Per-Arne Malmberg/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 102

104 4389 Ylinen Honkanenvaara 1: Iso-Kuusivaara naturreservat Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Större utökning Naturreservat 0 0,5 1 2 Kilometers 103

105 104

106 Frivilligt skydd 105

107 2883 Alep Låmenåive Föreslagen skyddsform: Ekopark Kommun: Arjeplog Naturvärden: urskog, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal 0 0 Totalt Speciella förutsättningar Vid samrådet med Sveaskog var avgränsningarna för några av Sveaskogs Ekoparker inte helt klarlagda. Av den anledningen fördes Alep Låmenåive till kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Sveaskog har nu beslutat att hela området ska ingå i den planerade ekoparken Varjisån, vilket innebär att Alep Låmenåive kommer att ges ett långsiktigt frivilligt skydd inom ramen för ekoparken. Sveaskog och Länsstyrelsen har kontinuerliga samråd kring ekoparksplaner och planerade åtgärder inom ekoparkerna. Myndigheternas utgångspunkt är att det skyddsvärda området ska bevaras i sin helhet, vilket bl a innebär att fragmentering av området inte får ske. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län NV rapport nr (2004) Området ligger i södra delen av Jokkmokks kommun och utgörs av de två branta skogsbergen Alep Låmenåive och Kaskatjåkkå. Skogarna på berget karaktäriseras av gamla, urskogsartade granskogar. Bilden visar en vy mot Kaskatjåkkås branta östsluttning. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 106

108 !!!!!!!!!!!!!! 2883 Alep Låmenåive 1: Lulep Låmenåive!!!!!!!!!! Jokkmokks kommun!! Arvidsjaurs kommun!!!!!!!!! Gräns för fjällnära skog! Kommungräns Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet 0 0, Kilometers 107

109 4251 Granberget Föreslagen skyddsform: Ekopark Kommun: Arvidsjaur Naturvärden: urskog Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal 0 0 Totalt Speciella förutsättningar Vid samrådet med Sveaskog var avgränsningarna för några av Sveaskogs Ekoparker inte helt klarlagda. Av den anledningen lades Granberget i kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Sveaskog beslutade senare att området skulle ingå i Ekopark Tjadnes-Nimtek, som invigdes hösten Efter samråd med Länsstyrelsen har en ekoparksplan nu tagits fram som myndigheterna bedömer i huvudsak ger ett godtagbart skydd för de naturvärden som förekommer i Granberget. Sveaskog och Länsstyrelsen har kontinuerliga samråd kring ekoparksplaner och planerade åtgärder inom ekoparkerna. Myndigheternas utgångspunkt är att det skyddsvärda området ska bevaras i sin helhet, vilket bl a innebär att fragmentering av området inte får ske. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norrbottens län. NV rapport nr (2005). Granberget domineras till största delen av gamla urskogsartade granskogar med stora mängder död ved. Foto: Torbjörn Josefsson/Länsstyrelsen i Norrbottens län 108

110 4251 Granberget 1: Tjadnesvare naturreservat Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturreservat 0 0, Kilometers 109

111 2884 Lulep Låmenåive Föreslagen skyddsform: Ekopark Kommun: Jokkmokk Naturvärden: urskog, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal 0 0 Totalt Speciella förutsättningar Det stora ur- och naturskogsområdet Lulep Låmenåive omfattar, förutom Sveaskogs mark, också mark som förvaltas av Fortifikationsverket, där ett avtal mellan Naturvårdsverket och Fortifikationsverket garanterar att naturvärdena bevaras. Området utgör en sammanhängande fortsättning av vidsträckta urskogarna i Udtja naturreservat. Vid samrådet med Sveaskog 2005 lades Lulep Låmenåive i kategorin Ej färdigutrett område men senare kom området att inkluderas i en planerad ekopark, Varjisån, tillsammans med två andra Ej färdigutredda områden; 2882 Reuna och 2883 Alep Låmenåive, samt ytterligare två skyddsvärda statliga områden; 4418 Stor- Varjisträsket och 3038 Varjisån (NV rapport 5498, 2005). Detta innebär att Lulep Låmenåive kommer att ges ett långsiktigt frivilligt skydd inom ramen för ekoparken. Sveaskog och Länsstyrelsen har kontinuerliga samråd kring ekoparksplaner och planerade åtgärder inom ekoparkerna. Myndigheternas utgångspunkt är att det skyddsvärda området ska bevaras i sin helhet, vilket bl.a. innebär att fragmentering av området inte får ske. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Södra Norrbottens län. NV rapport nr (2004) Känslan av vildmark infinner sig snabbt när man vandrar i Lulep Låmenåives djupa skogar. Vy från Gårsåvárre mot Lulep Loamenoajvve i sydväst. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län 110

112 2884 Lulep Låmenåive Udtja naturreservat Udtja naturreservat 1: Raketskjutfält Raketskjutfält 2882 Reuna Gräns för skjutfält Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturreservat 2883 Alep Låmenåive 0 2, Kilometers 111

113 3806 Norppulehikko Föreslagen skyddsform: Större hänsynsområde Kommun: Övertorneå Naturvärden: urskog Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal 0 0 Totalt Speciella förutsättningar Norppulehikko är ett mindre område med gammal, urskogsartad granskog med mycket höga naturvärden. Under samrådet med Sveaskog 2005 föreslog myndigheterna att området skulle skyddas frivilligt av Sveaskog som ett större hänsynsområde. Bolaget ansåg dock inte att man kunde ge löften om ett långsiktigt skydd utan att först ha genomfört kompletterande fältarbeten i området. Norppulehikko lades därför i kategorin Ej färdigutrett område (NV rapport 5498, 2005). Efter kompletterande undersökningar har Sveaskog nu bekräftat områdets höga naturvärden och föreslagit att hela området skyddas frivilligt som större hänsynsområde. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar Norra Norrbottens län. NV rapport nr (2004). Skogarna i Nurppulehikko dominereras av gammal urskogsartad granskog med rik tillgång på död ved. Foto: Maria Johansson/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 112

114 3806 Norppulehikko 1: Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturreservat 0 0,5 1 2 Kilometers 113

115 2882 Reuna Föreslagen skyddsform: Ekopark Kommun: Jokkmokk Naturvärden: urskog, vildmark Sveaskogs mark Produktiv skog (ha)* Total areal (ha)* Överenskommen areal Ej överenskommen areal 0 0 Totalt Speciella förutsättningar Urskogsområdet Reuna omfattar, förutom Sveaskogs mark, också mark som förvaltas av Fortifikationsverket, där ett avtal mellan Naturvårdsverket och Fortifikationsverket garanterar att naturvärdena bevaras. Området utgör en sammanhängande fortsättning av vidsträckta urskogarna i Udtja naturreservat. Vid samrådet med Sveaskog 2005 lades Reuna i kategorin Ej färdigutrett område men senare kom området att inkluderas i en planerad ekopark, Varjisån, tillsammans med två andra Ej färdigutredda områden; 2884 Lulep Låmenåive och 2883 Alep Låmenåive (NV rapport 5498, 2005). Detta innebär att Reuna kommer att ges ett långsiktigt frivilligt skydd inom ramen för ekoparken. Sveaskog och Länsstyrelsen har kontinuerliga samråd kring ekoparksplaner och planerade åtgärder inom ekoparkerna. Myndigheternas utgångspunkt är att det skyddsvärda området ska bevaras i sin helhet, vilket bl.a. innebär att fragmentering av området inte får ske. Områdesbeskrivning: Skyddsvärda statliga skogar - Södra Norrbottens län. NV rapport 5344 (2004). Flerskiktad och olikåldrig tallurskog på Årjeptjåkkås sydvästra sluttning, ca 450 meter över havet. Blockrik, gammal tallskog dominerar inom området som bär spår efter minst två bränder, varav den förra är daterad till slutet av 1600-talet och den senaste till I delar av området finns betydande inslag av tallar med åldrar runt år. Reuna ingår tillsammans anslutande urskog på Fortifikationsverkets mark och det vidsträckta naturreservatet Udtja ett av landets allra största, sammanhängande urskogsområden. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län. 114

116 2882 Reuna 1: Udtja naturreservat Raketskjutfält Gräns för skjutfält Raketskjutfält 2881 Katjavare 2884 Lulep Låmenåive Gräns för fjällnära skog Skyddsvärt område Överenskommet Ej överenskommet Naturreservat 0 2, Kilometers 115

117 Skyddsvärda statliga skogar rapport 6577 NAturvårdsverket isbn issn Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län Denna rapport utgör sista delen i redovisningen av det fördjupat samråd som genomförts mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten och Sveaskog beträffande de områden på bolagets marker som rapporterades inom ramen för regeringsuppdrag om naturvärdesbedömning och skydd av viss skog (M2002/2121/Na). Första delen av samrådet med Sveaskog slutfördes 2005 och resulterade i en överenskommelse för merparten av områdena. Överenskommelsen redovisas i Naturvårdsverkets rapport 5498 (2005). Samrådet kunde dock inte slutföras för alla områden, vilket fick till följd att hela eller delar av områden lades åt sidan för vidare utredning och samråd. Dessa områden redovisas i överenskommelsen som kategori 3/4 - ej färdigutredda områden. Här redovisar myndigheternas förslag till långsiktigt bevarande av samtliga naturområden som i överenskommelsen med Sveaskog 2005 fördes till kategorin ej färdigutredda områden. Rapporten ingår i en serie av delrapporter över regeringsuppdraget i vilka resultat från inventeringen av all statlig skogsmark i landet ingår. Inventeringen i Norrbottens län med beskrivningar av områden samt med kartor och andra fakta redovisas i Rapport 5344, 5345 och I en huvudrapport (Rapport 5339) beskrivs uppdraget med dess bakgrund och genomförande samt Naturvårdsverkets bedömningar och förslag till skydd för värdefulla skogar. Naturvårdsverket Stockholm. Besöksadress: Stockholm Valhallavägen 195, Östersund Forskarens väg 5 hus Ub. Tel: , fax: , e-post: Internet: Beställningar Ordertel: , orderfax: , e-post: Postadress: Arkitektkopia AB, Box 11093, Bromma. Internet:

Sveriges Jordägareförbund har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad rapport. Förbundet anför följande.

Sveriges Jordägareförbund har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad rapport. Förbundet anför följande. Miljödepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE över Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget att föreslå kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur; Dnr M2007/2364/Na

Läs mer

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012... 1 Bakgrund... 3 SFV:s skogsbruk... 3 Skogsskötsel... 4 Avverkningsnivå... 4 Skogsmarkens läge... 4 Ägoslagsfördelning...

Läs mer

Så bildas en nationalpark

Så bildas en nationalpark Så bildas en nationalpark 1. ABISKO 2. STORA SJÖFALLET STUOR MUORKKE 3. SAREK 4. PIELJEKAISE 5. SONFJÄLLET 6. HAMRA 7. ÄNGSÖ 8. GARPHYTTAN 9. GOTSKA SANDÖN 10. DALBY SÖDERSKOG 11. VADVETJÅKKA 12. BLÅ JUNGFRUN

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

6NRJDUPHGK JD QDWXUYlUGHQ L6WRFNKROPVOlQ. Björn Möllersten

6NRJDUPHGK JD QDWXUYlUGHQ L6WRFNKROPVOlQ. Björn Möllersten 6NRJDUPHGK JD QDWXUYlUGHQ L6WRFNKROPVOlQ Björn Möllersten Text och layout: Björn Möllersten Författaren och Naturskyddsföreningen i Stockholms län Tryckt hos Nykopia, Stockholm 1997 ISBN 91-972449-6-1

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

2007:14. Skyddet av Levande skogar

2007:14. Skyddet av Levande skogar 2007:14 Skyddet av Levande skogar MISSIV DATUM DIARIENR 2007-10-08 2006/33-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-26 M2006/275/Na Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag till Statskontoret med

Läs mer

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område!

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Stiftelsen Skogssällskapet lockar i annonser (se bl.a. GP 12 och 14 september) till köp av

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun BESLUT 1 (4) Datum 2016-06-20 Diarienummer 511-4061-11 NVR ID 2021488 Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att naturreservatet

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Stockholms län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Stockholms län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Stockholms län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Svealand. Rapport 5668 April 2007 ISBN 91-620-5668-9 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland

Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport objekt i Norrland Myrskyddsplan för Sverige Delrapport objekt i Norrland RAPPORT 5669 APRIL 2007 Myrskyddsplan för Sverige Delrapport Objekt i Norrland NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET Rapport Myrskyddsplan för Sverige

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv

Ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt och djurliv Agenda 21:s mål Senast till år 2010 har förutsättningar skapats för att bibehålla eller öka antalet djur och växtarter med livskraftig förekomst i jordbruks och skogslandskapet

Läs mer

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram för Hällefors kommun Uppdaterad kortversion Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs i komunfullmäktige 2010-11-16. I denna kortversion

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha 4126 Gyllebo Kommun Simrishamn Totalareal 129 ha Naturgeografisk region 8 Areal land 91 ha Objektskategori Ä Areal vatten 38 ha Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 87 ha Areal värdekärna 41 ha

Läs mer

Varför skydda skog?

Varför skydda skog? Formellt skyddad skog i Norrbottens län Att skydda en del av våra skogar i form av bland annat naturreservat är en viktig del i det svenska naturvårdsarbetet. Skyddet av skog skapar ofta debatt. Då kan

Läs mer

Länsstyrelsens arbete med områdesskydd LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Länsstyrelsens arbete med områdesskydd LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Länsstyrelsens arbete med områdesskydd Länsstyrelsen områdesskydd Djur- och växtskyddsområden Biotopskyddsområden Naturreservat Naturvårdsavtal Natura 2000 Naturminne Landskapsbildsskydd Naturreservat

Läs mer

Formellt skyddad skog i Norrbottens län

Formellt skyddad skog i Norrbottens län 2014-06-26 Diarienummer Länsstyrelsen: 501 4403-2014 Diarienummer Skogsstyrelsen: 2014 / 1674 Formellt skyddad skog i Norrbottens län Att skydda en del av våra skogar långsiktigt i form av bland annat

Läs mer

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484 Bevarandeplan Åtmyrberget E0810484 Namn: Åtmyrberget itecode: E0810484 Områdestyp: CI Area: 35 320 ha Kommun: I huvudsak Vindeln, men berör också Vännäs, Bjurholm och Lycksele Karta: Vindeln 21 J, ekonomiska

Läs mer

Formellt skyddad skog i Norrbottens län

Formellt skyddad skog i Norrbottens län Formellt skyddad skog i Norrbottens län Att skydda en del av våra skogar i form av bland annat naturreservat är en viktig del i det svenska naturvårdsarbetet. Skyddet av skog skapar ofta debatt. Då kan

Läs mer

Formellt skyddad skog i Norrbottens län

Formellt skyddad skog i Norrbottens län 2012-05-02 Formellt skyddad skog i Norrbottens län Att skydda en del av våra skogar långsiktigt i form av bland annat naturreservat är en viktig del i det svenska naturvårdsarbetet. Skyddet av skog skapar

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

NY PLAN FÖR SKYDD AV VÄRDEFULL NATUR I KRONOBERGS LÄN UNDER PERIODEN 2008-2010

NY PLAN FÖR SKYDD AV VÄRDEFULL NATUR I KRONOBERGS LÄN UNDER PERIODEN 2008-2010 REMISS 1 (2) Enligt sändlista NY PLAN FÖR SKYDD AV VÄRDEFULL NATUR I KRONOBERGS LÄN UNDER PERIODEN 2008-2010 Länsstyrelsen har fastställt rullande treårsplaner för arbetet med områdesskydd sedan 1993.

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Så skyddas värdefull skog. Sammanfattning av Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län

Så skyddas värdefull skog. Sammanfattning av Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län Så skyddas värdefull skog Sammanfattning av Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län Levande skogar Sveriges Riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål för hur miljön bör vara. Målet för skogen

Läs mer

3940 Vathanvaara-Nälkäjoki

3940 Vathanvaara-Nälkäjoki 3940 Vathanvaara-Nälkäjoki Kommun Kiruna Naturvårdsverkets rapport 5345 Indelad produktiv skogsmark (ha) Nedan Ovan Totalt Totalareal (ha) Ursprunglig avgränsning i NV rapport 739 0 739 2546 Avgränsning

Läs mer

Promemoria 2014-11-07

Promemoria 2014-11-07 Naturvårdsenheten Promemoria 2014-11-07 sid 1 (6) 511-4251-14 0584 Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat strandskydd i Vadstena kommun samt Länsstyrelsens eventuella

Läs mer

Formellt skyddad skog i Norrbottens län

Formellt skyddad skog i Norrbottens län 2015-05-29 Diarienummer Länsstyrelsen: 502 4315-2015 Diarienummer Skogsstyrelsen: 2015 / 1255 Formellt skyddad skog i Norrbottens län Att skydda en del av våra skogar långsiktigt i form av bland annat

Läs mer

DOM 2011-10-21 Meddelad i Luleå

DOM 2011-10-21 Meddelad i Luleå Föredragande: S. Poulsen Meddelad i Luleå Mål nr D5 1 KLAGANDE 1. Tor Lundberg, 610519-8979 Randijaurvägen 12 962 98 Randijaur 2. Svenska Naturskyddsföreningen Box 4625 116 91 Stockholm Ombud: Joanna Cornelius

Läs mer

Anna-Lena Axelsson. Anna-Lena Axelsson. Forest Landscape Change in Boreal Sweden 1850-2000 - a multi-scale approach. Historiska källmaterial

Anna-Lena Axelsson. Anna-Lena Axelsson. Forest Landscape Change in Boreal Sweden 1850-2000 - a multi-scale approach. Historiska källmaterial Anna-Lena Axelsson Anna-Lena Axelsson Forest Landscape Change in Boreal Sweden Forest 1850-2000 Landscape - a multi-scale Change in approach Boreal Sweden 1850-2000 - a multi-scale approach Historiska

Läs mer

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar BESLUT 1(8) Vårt diarienummer 8/03 265 Handläggare, titel, telefon Eva Siljeholm, kommunekolog 011-15 19 65, 073-020 19 65 Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar Förslag till beslut 1 Norrköpings

Läs mer

Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun

Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun Brännvinsberget, hotad skog i Ore socken, Rättviks kommun År 2013 släppte Naturskyddsföreningen i Rättvik rapporten om de skyddsvärda skogarna i Ore skogsrike. Här har föreningen pekat ut ett skogslandskap

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0 5201 61 Gus ta vs b er g- K o rpberge t 2005-08-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520161 Gustavsberg-Korpberget EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Rädda Svartedalens Vildmark Verksamhetsberättelse 2015

Rädda Svartedalens Vildmark Verksamhetsberättelse 2015 1 Rädda Svartedalens Vildmark Verksamhetsberättelse 2015 Hedjohannesört i Svartedalens naturreservat. Foto: Roger Gahnertz 1 2 RÄDDA SVARTEDALENS VILDMARK Rädda Svartedalens Vildmark får härmed redovisa

Läs mer

Formellt skyddad skog i Norrbottens län

Formellt skyddad skog i Norrbottens län 2016-06-03 Diarienummer Länsstyrelsen: 502 6480-2016 Diarienummer Skogsstyrelsen: 2016/1557 Formellt skyddad skog i Norrbottens län Att skydda en del av våra skogar långsiktigt i form av bland annat naturreservat

Läs mer

Strandinventering i Kramfors kommun

Strandinventering i Kramfors kommun Strandinventering i Kramfors kommun Bredkaveldun Utförd av biolog Bernt Persson 2011 Syfte Strandinventeringen utfördes med syfte att ge ett underlag som både kan användas av kommunen vid löpande handläggning

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Contortatallen i Sverige

Contortatallen i Sverige Regeringsuppdrag 2009 (Utländska trädarter) Bland annat: Översyn av lagstiftningen Utvärdera gränsen för användning av contortatall Se över möjligheterna att utvidga contortaområdet törskateproblemen anges

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse 349:29 Antagna av Kommunfullmäktige 2010-06-17 Gälller fr o m 2010-06-17 Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Uppgifter om naturreservatet Namn: Naturreservatet Vänga mosse Län: Västra Götaland

Läs mer

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Enligt sändlista Datum 2008-12-04 Beteckning 511-3282-04 Doss nr 0680-02-229 Helena Uhlén Naturavdelningen 036-39 51 40 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50

Läs mer

Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1. Nåsten 1:1, Uppsala kommun

Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1. Nåsten 1:1, Uppsala kommun Naturvärdesinventering i samband med detaljplan, Nåsten 1:1 Nåsten 1:1, Uppsala kommun Uppdragsgivare Jörgen Hellgren Tidpunkt för inventeringen Oktober 2013 Inventeringen utförd av Ellen Salomonsson Rapporten

Läs mer

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna I samverkan mellan: Innehållsförteckning Bilaga 1. Beskrivning av landskapets karaktär och värden 3 1.1 Topografi 4 1.2 Infrastruktur

Läs mer

GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT

GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT Skala 1: 20 000 (i A3) 1 Grönplan för Gislaveds tätort på uppdrag av Gislaveds kommun, första utgåva augusti 2007. Foto, kartor, text och layout av Linda Kjellström FÖRORD

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04894-13 Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD VARG INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK VARG: Gruppering och särskiljning av observationer och revir Detta faktablad Varg: Gruppering och särskiljning av observationer

Läs mer

Stort naturvårdsintresse efter branden i Västmanland

Stort naturvårdsintresse efter branden i Västmanland Stort naturvårdsintresse efter branden i Västmanland Foto: Roger Andersson Ett hundratal av landets arter insekter, svampar och vissa växter är beroende av skogsbränder. Ett unikt stort naturreservat planeras

Läs mer

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996.

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430156 psci beslutat av Regeringen 2002-01. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun:

Läs mer

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län arbetsmaterial naturvärden och 2009 metodik Rikkärr för uppföljning av biologisk Älvkarleby mångfald kommun Pär Eriksson Jan-Olov och Frida Björklund, Hermanson

Läs mer

Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014

Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014 Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014 "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden." 18 november 2014 HUT

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Naturvårdsenheten Beslut 2013-12-04 sid 1 (6) 511-1125-12 0583-225 Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Tumba 2015-03-05 Avgränsning är utförd av Dan Arvidsson och Nils Nygren, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Rövarna vid Rövarberget

Rövarna vid Rövarberget Rövarna vid Rövarberget 4 Bengt Oldhammer, Orsa Sägnerna berättar om de hemska rövarna vid Rövarberget som överföll klövjeforor på väg till den stora vintermarknaden vid Jamtmot i norra Mora kommun. Det

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

MEDDELANDE 3 2008. Skogsbrukets frivilliga avsättningar

MEDDELANDE 3 2008. Skogsbrukets frivilliga avsättningar MEDDELANDE 3 8 Skogsbrukets frivilliga avsättningar Skogsstyrelsen april 8 Projektledare Pär-Olof Stål Författare och projektgrupp Svante Claesson Anders Grönvall Anders Hildingsson Erik Sollander Eddie

Läs mer

Rädda Svartedalens Vildmark Verksamhetsberättelse 2014

Rädda Svartedalens Vildmark Verksamhetsberättelse 2014 1 Rädda Svartedalens Vildmark Verksamhetsberättelse 2014 Flesevatten, rast- och utsiktsplats i Ranebo naturreservat. Foto: Kåre Ström 1 2 RÄDDA SVARTEDALENS VILDMARK Rädda Svartedalens Vildmark får härmed

Läs mer

Kan vi återskapa naturvärden?

Kan vi återskapa naturvärden? Kan vi återskapa naturvärden? Erfarenheter från Sveaskogs arbete med ekoparker och naturvårdande skötsel Stefan Bleckert Peter Bergman Innehåll Den svenska modellen - bu eller bä? Ekoparker skapar nya

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD VARG INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK VARG: Barmarksinventering Detta faktablad VARG: Barmarksinventering inom Nasjonalt overvåknings program for rovvilt (www.rovdata.no)

Läs mer

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Beslut 2006-02-27 Diarienummer 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Enligt sändlista Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Innehåll

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Foto: Mats Blomberg. Kometprogrammet Vad är det? Kronobergs län har under perioden 2010 till 2014 varit ett av fem försöksområden i projektet Kometprogrammet

Läs mer

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD) Skogen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska modellen med

Läs mer

Min skog. Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala

Min skog. Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala Min skog Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala 1/14 2/14 3/14 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas

Läs mer

Grönholmarnas naturreservat

Grönholmarnas naturreservat Grönholmarnas naturreservat Skötselplan Upprättad 2001, Fastställd 2002 Länsstyrelsen Östergötland SKÖTSELPLAN FÖR GRÖNHOLMARNAS NATURRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Dnr 511-7956-05 00-001-064 Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Upprättad: 2005-08-12 Namn: Mörtsjöbäcken Områdeskod: SE0630202 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 0,5 ha Skyddsform:

Läs mer

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Utförd av Peter Andreasson, FORAN Sverige AB för O2 Vindkompaniet AB, augusti-september 2009 Inledning På uppdrag av O2 Vindkompaniet AB har FORAN

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR INSTRUKTIONER JÄRV INVENTERINGSMETODIK DECEMBER 2013 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK JÄRV: Instruktion för fastställande av föryngring Detta dokument Järv: Instruktion för fastställande av föryngring

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun 1(9) Handläggning Jeanette Wadman Jörgen Olsson Datum 2009-05-13 Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun Innehåll Administrativa uppgifter Beslut om bildande m m Syfte Beslut

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika

Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika BILAGA 1 2005-03-14 Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika Nynäshamns kommun ansöker om bidrag med 70 000 kronor för projektet Fjärilarnas marker i Stora Vika enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015

Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen. Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Granskning av Holmen Skogs skogsbruk i Härjedalen Rapport från Fältbiologernas skogsnätverks inventeringsresa augusti 2015 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod... 5 Begreppsförklaringar... 6 Områdesbeskrivningar...

Läs mer

Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark

Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark Naturskyddsföreningen Norrköping 1 maj 2016 Djurparkens utveckling Från början var Kolmårdens Djurpark en lugn anläggning som visade djur och hade

Läs mer

Min skog. Fastighet: TÄRNA-SANDVIK 1:1 Kommun: STORUMAN

Min skog. Fastighet: TÄRNA-SANDVIK 1:1 Kommun: STORUMAN Min skog Fastighet: TÄRNA-SANDVIK 1:1 Kommun: STORUMAN 1/12 2/12 3/12 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas register om en eller flera fastigheter.

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0 5402 19 E ngelska p ar ke n 2005-09-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0540219 Engelska parken EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000.

Läs mer

Härnösands kommun. Innehåll. Bilaga 1 Härnösands kommun... 2. Kommunens naturvårdsorganisation... 2. Underlag... 2. Datahantering...

Härnösands kommun. Innehåll. Bilaga 1 Härnösands kommun... 2. Kommunens naturvårdsorganisation... 2. Underlag... 2. Datahantering... Bilaga 1 Härnösands kommun Innehåll... 2 Kommunens naturvårdsorganisation... 2 Underlag... 2 Datahantering... 2 Översiktlig beskrivning av Härnösands kommun... 3 Naturen... 4 Friluftsliv... 5 Sidan 1 av

Läs mer

Ersättningsmark för skydd av natur en bra affär. Resultat av markbyten 2013 2015

Ersättningsmark för skydd av natur en bra affär. Resultat av markbyten 2013 2015 Ersättningsmark för skydd av natur en bra affär Resultat av markbyten 2013 2015 Resultat i korthet + 450 nya naturreservat: Totalt omfattar de värdefulla områden som nu ges långsiktig skydd en yta om drygt

Läs mer

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 00 000 KR Fastighet Fastigheten Östersund del av Kläppe 2:1 Adress Belägen i Östersund kommun och Häggenås-Lit- Kyrkås församling. Obebyggd skogsfastighet

Läs mer

Hjortmarka Naturreservat. Beslutshandling. Beslut KF 2010-09-01, 131

Hjortmarka Naturreservat. Beslutshandling. Beslut KF 2010-09-01, 131 Hjortmarka Naturreservat Beslutshandling Beslut KF 2010-09-01, 131 Foto framsida: Stellan Andersson, Alingsås Kommun Beslutshandling KF 2010-09-01, 131, reviderad efter regeringsbeslut 2013-10-31, Föreskrifterna

Läs mer

Spånstad 4:19 och 2:14

Spånstad 4:19 och 2:14 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för del av Spånstad 4:19 och 2:14 ÅLED, HALMSTADS KOMMUN plan 1056 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-04-16 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

FÖREBILD. fångstgropar! och långskägg. Se upp för. Med naturen som. Bland dofttickor. Vandra på fina stigar MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN

FÖREBILD. fångstgropar! och långskägg. Se upp för. Med naturen som. Bland dofttickor. Vandra på fina stigar MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN MÅNGFALDSPARK I SOLLEFTEÅ KOMMUN SÖRGRANINGE HITTA HIT MED GPS: 62.971 17.167 Med naturen som FÖREBILD Se upp för fångstgropar! Bland dofttickor och långskägg Vandra på fina stigar Välkommen till Sörgraninge

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer