Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige Enligt bilagd förteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning"

Transkript

1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige Plats och tid Onsdag 21 december 2005 kl Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Håkan Paulsson (kd) och Olle Johansson (s) Måndag 9 januari 2006 Paragrafer Kjell Sjundemark Olle Glimvik Justerande Håkan Paulsson Olle Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kommunstyrelsens stab Underskrift Anki Blademo

2 Kommunfullmäktige Kf 81 Detaljplanuppdrag för del av Björkstranden, Björkstranden 4-15 m fl BJÖRKSTRANDEN Bygg- och miljönämnden beslöt , att sända ett av planoch exploateringsenheten i september 2005 upprättad detaljplan, på remiss och samråd enligt PBL 5:23. Detaljplanen har varit utställd under perioden Inkomna synpunkter föranleder ingen förändring av planförslaget. Se kommunstyrelsens protokoll 127/2005 Kommunfullmäktige beslutar anta en av plan- och exploateringsenheten i november upprättad detaljplan för del av kv Björkstranden, Björkstranden 4-15 m fl.

3 Kommunfullmäktige Kf 82 Borgensåtagande för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksamhet - SYVAB BORGEN - SYVAB Styrelsens för SYVAB beslutade den 13 september 2005 att begära ökat borgensåtagande från ägarna med sammanlagt 200 mkr avseende upptagande av lån för investeringar i SYVABs verksamhet. Ansvaret för borgen står i proportion till respektive ägares del av avgifterna till SYVAB som i sin tur är en reflektion av utnyttjande av anläggningarna. Skälen till att SYVAB begär ett ökat borgensåtagande är planeringen för en fortsatt säker drift och att anläggningarna långsiktigt bibehåller hög kvalitet. Ägarkommunernas nuvarande borgensåtagande är på totalt 195 mkr och Salems kommuns borgensåtagande är på tkr, dvs 5 %. Den av SYVAB föreslagna fördelningen utgör för Salems kommun 4 % av 200 mkr, dvs tkr. Det totala borgensåtagandet för Salems kommun kommer då att uppgå till tkr. Som ett alternativ till borgen finns aktieägartillskott. Ett tillräckligt stort aktieägartillskott skulle göra borgen överflödigt. Alternativet bedöms ej vara aktuellt då det skulle belasta Salems kommuns likviditet för mycket. Med tanke på den svaga finansiella styrkan i bolaget föreslås dock att en övre gräns på tkr sätts för Salems kommuns borgensåtagande, och att det tydliggörs i avtalet att detta är maximalt borgensåtagande, dvs inget solidariskt ansvar därutöver. Vidare ska det tydligt framgå att borgensformen är enkel borgen. Ett ägarmöte hölls den 2 december Beslutande organs förslag Se kommunstyrelsens protokoll 131/2005.

4 Kommunfullmäktige Forts Kf 82 Yrkande Lennart Kalderén (m): Bifall till sitt ändringsyrkande, bilaga 68. Lars Morberg (s): Bifall till Lennart Kalderéns ändringsyrkande. Ordförande ställer under proposition kommunstyrelsens förslag mot Lennart Kalderéns och Lars Morbergs yrkande. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunfullmäktige utökar borgensåtagande för Sydvästra stockholmsregionens va-verk ab SYVAB med tkr. 2. Kommunfullmäktige föreslås kräva av bolaget att: - egendom som ska anskaffas för lån hålls försäkrad i relevant omfattning. - en övre gräns på tkr sätts för Salems kommuns borgensåtagande, och att det tydliggörs i avtalet att inget solidariskt ansvar därutöver gäller. - bolagets pensionsutfästelser ska anses ingå i Salems kommuns ovannämnda maximala borgensåtagande. - Salems kommun kompenseras i form av en årlig borgensavgift på 0,25% av maximalt borgensbelopp, d v s kronor.

5 Kommunfullmäktige Kf 83 Utveckling av musik- och dansskolan till kulturskola KULTURSKOLA Utifrån det kommunövergripande målet att erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i kommunen föreslår Barn- och utbildningsnämnden att vidga inriktningen på Musik- och dansskolan till en Kulturskola. När Kulturskolan är fullt utbyggd skall den, förutom den verksamhet som redan idag drivs, kompletteras med kurser i drama, ljus och ljud och bild. Kurserna föreslås starta ht 2006 med drama, ht 2007 med ljus och ljud och ht 2010 med bild. Den totala nettodriftkostnadsökningen uppgår till 848 tkr och investeringskostnaden bedöms uppgå till 100 tkr. Den sistnämnda kostnaden finansieras dock inom två år pga bortfallande hyra av utrustning och köpta tjänster. Barn- och utbildningsnämnden fattade den 18 oktober 2005, 85, att anhålla hos kommunfullmäktige att vidga musik- och dansskolans inriktning till kulturskola i enlighet med utbildningskontorets förslag. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid samma tillfälle att avsätta medel inom ram för budget för att finansiera denna utveckling. Se kommunstyrelsens protokoll 133/2005. Kommunfullmäktige beslutar att vidga Musik- och dansskolan till Kulturskola enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.

6 Kommunfullmäktige Kf 84 Salemsmodellen Ung i Salem UNG I SALEM Ung i Salem har drivits som projekt under fyra år för att stärka och utveckla samverkan kring barn och ungdomar, både internt i kommunen och externt. Genom en bättre samverkan ska både det förebyggande arbetet och det lokala stödet till barn och ungdomar i riskzonen för droger, kriminalitet och ohälsa utvecklas och bli starkare. Från år 2006 ska det 4-åriga projektet landa i den ordinarie kommunala verksamhetens budget och organisation. Ung i Salems uppdrag är att i kommunövergripande samverkan utveckla det förebyggande arbetet samt stödet till barn och ungdomar i riskzonen för droger, kriminalitet och ohälsa. I det breda förebyggande arbetet är samtliga barn och ungdomar mellan 5 och 20 år samt deras föräldrar målgruppen. I det mer riktade arbetet är det barn och ungdomar i riskzonen för droger, kriminalitet och ohälsa samt deras föräldrar som är målgruppen. Det finns tre grupper: ungdomsledningsgruppen, kommunledningsgruppen och ungdomsgruppen, som på olika nivåer som ansvarar för samverkan och att arbetet utförs enligt den kommungemensamma modellen Ung i Salem. Kommunens har redan idag flera mål och indikatorer som rör barn och ungdomar. Mål och indikatorer för Ung i Salem med inriktning mot samverkan och utveckling av arbetsformerna för att möta barn och ungdomar ska tas fram. En uppföljning av Ung i Salem ska göras i december Se kommunstyrelsens protokoll 134/2005. Kommunfullmäktige godkänner Ung i Salems uppdrag och organisation enligt kommunstyrelsestabens tjänsteskrivelse och med bifall till kommunstyrelseordförandes tilläggsyrkanden.

7 Kommunfullmäktige Kf 85 Utökning av förskoleverksamheten UTÖKNING AV FÖR- SKOLEVERKSAMHET Efterfrågan på förskoleplatser t.o.m. februari 2006 uppgår i dagsläget till 58, varav 27 inte kan tillgodoses i befintliga förskolor. Förskolornas marginaler har minskat då ett flertal av barn med tretimmarsplaceringar övergått till heltidsplatser pga att föräldrarna arbetar eller studerar. Detta har inneburit att flexibiliteten i organisationen minskat. Överlag har antalet tretimmarsbarn minskat, medan efterfrågan på heltidsplatser för januari/februari ökat i förhållande till tidigare. Något som tyder på en ökad förvärvs- och studerandefrekvens. Enligt den tidigare planeringen för förskoleutbyggnaden i Söderby Park ska paviljonger sättas upp i augusti Barn- och utbildningskontoret förordar att det nu uppkomna behovet av förskoleplatser löses genom tidigareläggning av uppförandet av paviljonger i Söderby Park. Paviljonger för barn bör uppföras till 1 februari 2006 dels för att lösa behovet inom området under 2006 och våren 2007 och dels ett tillfälligt behov av platser i Salemsdelen under våren Den kostnad som uppstår för drift av verksamheten, såsom personal, mat mm kommer att rymmas inom barn- och utbildningsnämndens ram. Någon merkostnad för etablering av paviljonger uppstår inte då det enbart handlar om tidigareläggning. Den merkostnad som uppstår är hyreskostnaden cirka 400 tkr för knappt ett halvt år. Finansieringen av merkostnaden om 400 tkr föreslås ske genom medel ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande. Barn- och utbildningsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 23 november 2005, 96, beslut att hos kommunstyrelsen anhålla om uppförande av paviljonger i Söderby Park till för förskoleverksamhet dels för att lösa behovet inom området under 2006 och våren 2007 och dels ett tillfälligt behov av platser i Salemsdelen under våren Se kommunstyrelsens protokoll 139/2005.

8 Kommunfullmäktige Forts Kf 85 Yrkanden Tommy Eklund (s): yrkar att tidigareläggning av etablering av förskolepaviljonger görs centralt i Salemsdelen i stället för i Söderby Park. Christian Öhlin (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ankie Bosander (c): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Sanna Jansson Wiberg (v): Bifall till Tommy Eklunds förslag. Ordförande ställer under proposition kommunstyrelsens förslag mot Tommy Eklunds och Sanna Jansson Wibergs yrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 1 Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen/miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen 400 tkr i tilläggsanslag år 2006 för merkostnaden av hyra av paviljong. 2 Kommunfullmäktige finansierar tilläggsanslaget ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande. 3 De nya förskolorna skall uppföras där sanatoriets sommarpaviljonger tidigare låg.

9 Kommunfullmäktige Kf 86 Svar på motion ang Cafeteria i Murgrönans entré SVAR PÅ MOTION Valentina Papastavrou (-) föreslår i en motion - att en förfrågan skickas ut till samtliga föreningar i Salem, för att höra efter om någon/några av dessa vill åta sig att bedriva en enkel cafeteria i entrén till Murgrönan. - att den eventuella vinsten ska tillfalla den förening ifråga som intjänat den. - att denna vinst ska användas till föreningens egen verksamhet - att kommunen iordningställer entrén med det som behövs; t ex en kyl för dricka, mackor osv. Samt en liten enkel kassadisk, stolar och bord. Biblioteket och kultur- och fritidsenheten har svarat i gemensam tjänsteskrivelse och föreslagit att motionens avslås. Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen. Se kommunstyrelsens protokoll 118/2005. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

10 Kommunfullmäktige Kf 87 Svar på motion Allmänna anslagstavlor SVAR PÅ MOTION Valentina Papastavrou (-) yrkar i en motion att - Fullmäktige uppdrar åt MSB-kontoret att sätta upp fem nya anslagstavlor, företrädesvis i området kring Salems centrum. - Inventera om så behövs, och se över de anslagstavlor som kommunen har satt upp tidigare, och där behov föreligger, byta ut dessa mot nya, fräscha, gärna större tavlor. - Kontakten kommunmedborgare emellan och annonsering av ideella föreningar bör ha företräde (framför alla kommersiella intressen) på kommunens anslagstavlor. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret har i en tjänsteskrivelse redovisat fem platser där det både är möjligt och kan föreligga behov av att placera nya tavlor. Tekniska utskottet har ställt sig bakom fyra av de fem redovisade platserna; 1 Salems centrum, vid busshållplatsen, 3 Säbyhallsvägen, vid återvinningskulorna, 4 GC-vägskorsningen parkväg 1 GC-väg mot Snickarstigen 5 Bakom Bergsgårsvägen-Skogsängsgården där GC-väg går upp mot Bergsvägen dock ej 2 Fredriksbergsvägens vändplan Se kommunstyrelsens protokoll 87/2005. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

11 Kommunfullmäktige Kf 88 Svar på motion Gratis skolfrukost SVAR PÅ MOTION Valentina Papastavrou (-) yrkar i motion på att Salems kommun bjuder alla skolbarn på gratis skolfrukost under en försöksperiod på tre månader. Om en utvärdering av försöket pekar på att eleverna får bättre ork och skolprestationerna förbättras skall kommunen fortsättningsvis tillhandahålla frukost för alla elever. Kostnaden beräknas uppgå till ca tkr/år beroende på portionspris och tidsåtgång för förberedelser och efterarbete. En utökning av kommunens åtagande måste alltid prövas utifrån ett helhetsperspektiv och ställas mot andra angelägna behov. Se kommunstyrelsens protokoll 120/2005. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

12 Kommunfullmäktige Kf 89 Svar på motion Förebyggande insatser för att minska sjukfrånvaron i Salems kommun SVAR PÅ MOTION Lars Morberg (s) förslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge personalkontoret i uppdrag att utreda och planera för att inrätta Hälsoombud i de kommunala förvaltningarnas verksamhetsgrenar. Detta som en åtgärd för att förebygga ohälsa hos kommunens anställda. Hälsoombuden skulle kunna fungera som kontaktpersoner dels mot kommunledningen och dels mot företagshälsovården. Vidare kan de mobilisera intresse hos arbetskamrater genom att fungera som ledare i studiecirklar där de anställda ges möjligheter att förkovra sig för att förbättra sin hälsa. Motionären tycker även att hälsoombuden bör erbjudas cirkelledarutbildning.i budgeten för 2006 föreslås att medel motsvarande 350 tkr för kompetensutveckling tillförs personalkontorets budget. Inom denna ram föreslår personalkontoret att utreda om Hälsoombud kan vara en lämplig insats för att öka livsstilskompetensen och få personal att ta ett större aktivt engagemang för sin egen hälsa. Utredningsuppdraget föreslås vara klart senast under april månad Se kommunstyrelsens protokoll 135/2005. Yrkande Lars Morberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till personalkontorets tjänsteskrivelse

13 Kommunfullmäktige Kf 90 Svar på motion Öka de anställdas valfrihet - avseende pensionsavgång och sysselsättningsgrad SVAR PÅ MOTION Lars-Gunnar Geijer och Thorbjörn Svensson (kd) har i motion yrkat på att anvisningar utarbetas som på ett bättre sätt möjliggör för kommunens förvaltningar att tillmötesgå de anställdas egna önskemål om pensionsavgång och sysselsättningsgrad. Det finns flera arbetstagare som väljer att arbeta efter 67 års ålder men detta sker efter arbetsgivarens medgivande. De exempel som personalkontoret kan se är arbetstagare där chefen bedömer att kompetensen kommer väl till pass i verksamheten. Det finns även arbetstagare som inte är lämpliga att arbeta efter 67 års ålder och där måste arbetsgivaren kunna avslå en sådan begäran. Personalkontoret tycker att nuvarande pensionsregler är tillräckligt flexibla och att övergripande anvisningar inte behövs i denna fråga. Se kommunstyrelsens protokoll 136/2005. Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

14 Kommunfullmäktige Kf 91 Svar på motion Användarvänliga rubriker i kommunala protokoll SVAR PÅ MOTION Valentina Papastavrou (-) föreslår i en motion att alla rubriker på ärenden i kommunfullmäktige och nämnder tydligt ska beskriva vad ärendet innebär ur medborgarnas synpunkt. I förvaltningslagen står det att myndigheten skall eftersträva att uttrycka sig lättbegripligt. Det är också förvaltningens strävan att göra det både i rubriker och i övrig text därför att alla, förtroendevalda, invånare och anställda, ska kunna ta del av de kommunala handlingarna. I vissa ärenden och beslut är det dock ibland nödvändigt att använda sig av ord som kan uppfattas som byråkratiska för att det ska bli korrekt uttryckt. Se kommunstyrelsens protokoll 137/2005. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

15 Kommunfullmäktige Kf 92a Fråga Kommer alla elever på IV-programmet att erbjudas studier på heltid nästa termin? FRÅGA I ärendet föreligger skrivelse från Valentina Papastavrou (-), bilaga 69. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

16 Kommunfullmäktige Kf 92b Fråga Hur många Plusjobb kan bli aktuella i Salems kommun? FRÅGA I ärendet föreligger en fråga från Berith Grönqvist (s), bilaga 70. Berith Grönqvist har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående plusjobb i Salems kommun. Fullmäktige beslutar att frågan får ställas. Kommunstyrelsens ordförande svarar att för kommunens del kan det röra sig om platser. Fullmäktige förklarar frågan besvarad.

17 Kommunfullmäktige Kf 93 Bordlagda fyllnadsval FYLLNADSVAL I ärendet föreligger memorial 16 Fullmäktige beslutar förrätta följande fyllnadsval: UNGDOMSRÅDET INTILL 2006 ÅRS UTGÅNG Ledamot (s) Andreas Kempe Linnéastigen Rönninge ARBETSMARKNADSNÄMNDEN INTILL 2006 ÅRS UTGÅNG Ledamot (m) Ersättare (m) Anders Forsberg Westerdalsvägen Rönninge Bo Selander Blåbärsstigen Rönninge

18 Kommunfullmäktige Kf 94 Information om 10 december 2005 RAPPORTER Lennart Kalderén (m) redogör för händelsen den 10 december. Två skriftliga rapporter delas ut, dels från Krisledningsnämndens sammanträde och dels kommunstyrelsestabens rapport, bilaga 71 och bilaga 72. Kommunfullmäktige noterar att de tagit del av rapporterna.

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer