PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno Claesson (S) Leif Hansson (V) Thomas Elfving (M) Lars Ingvarsson (KD) Johan Signell (S) Kerstin Ingvarsson, KPMG Utses att justera Justeringens plats och tid Daniel Höglund Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge Underskrifter Paragrafer: Sekreterare: Alexandra von Schéele Ordförande: Irene Hellekant Justerande: Daniel Höglund

2 PROTOKOLL 2(17) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7 Nödinge Underskrift Alexandra von Schéele

3 PROTOKOLL 3(17) Innehåll Rev 120 Mötets öppnande Rev 121 Godkännande av dagordning och närvaroförteckning Rev 122 Val av justerare Rev 123 Protokoll från föregående möte Rev 124 HR-chef Anna Flood informerar om personalsituationen Rev 125 Träff med KF presidie Rev 126 Information/rapporter från respektive nämnd Rev 127 Träff med GR revisorer Rev 128 Anmälan till revisionsdialog Rev 129 Förslag till kommande revisioner Rev 130 Nästa möte... 15

4 PROTOKOLL 4(17) Rev 131 Delgivningar Rev 132 Övriga frågor Inga övriga frågor noteras

5 PROTOKOLL 5(17) Rev 120 Mötets öppnande 1. öppnar mötet.

6 PROTOKOLL 6(17) Rev 121 Godkännande av dagordning och närvaroförteckning 1. Dagordningen och närvaroförteckningen godkänns.

7 PROTOKOLL 7(17) Rev 122 Val av justerare Revisorerna förslår Daniel Höglund att justera protokollet. 1. Daniel Höglund utses att justera protokollet.

8 PROTOKOLL 8(17) Rev 123 Protokoll från föregående möte Ordföranden redogör för föregående mötes protokoll och det antecknas att inga synpunkter framförs av revisorerna. 1. Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

9 PROTOKOLL 9(17) Rev 124 HR-chef Anna Flood informerar om personalsituationen Irene Hellekant presenterar HR-chef Anna Flood. Anna Flood informerar om personalomsättning, pensionsavgångar och rekryteringsprocesser, samt rutiner vid chefer och personals avslut. Information om sjukfrånvaron samt insatser och stöd som görs för att motverka den korta sjukfrånvaron ges också. 1. noterar informationen.

10 PROTOKOLL 10(17) Rev 125 Träff med KF presidie Irene Hellekant och Daniel Höglund redogör för mötet med kommunfullmäktiges presidie. s vill föreslå kommunfullmäktige att ändra reglementet för hur revisorer till kommunala bolag utses. 1. noterar informationen.

11 PROTOKOLL 11(17) Rev 126 Information/rapporter från respektive nämnd Den 27 november kommer Johan Signell och Thomas Elfving träffa sektorchef Carita Sandros, Samhällsbyggnad, som en uppföljning av granskningen av Driftkontoret Emylund. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Kjell Stenson och Leif Hansson lämnar information om resultat och insatta åtgärder i verksamheten efter genomförd granskning av hemtjänsten. Alebyggen Leif Andersson och Uno Claeson lämnar information om möte med styrelsen. Utbildningsnämnden Birgit Hansson redogör för brister av beräkningen av kostnaden av skolornas upprustning. Den 4 december kl vill utbildningsnämnden träffa revisorerna. Kerstin Ingvarsson kommer att medverka från KPMG. Kultur och fritid Uno Claeson och Lars Ingvarsson håller en kort redogörelse. 1. noterar informationen

12 PROTOKOLL 12(17) Rev 127 Träff med GR revisorer Daniel Höglund och Irene Hellekant träffade revisorerna i GR i Kungsbacka och redogör för mötet. 1. noterar informationen.

13 PROTOKOLL 13(17) Rev 128 Anmälan till revisionsdialog De revisorer som skall medverka på Revisionsdialog är anmälda. 1. noterar informationen.

14 PROTOKOLL 14(17) Rev 129 Förslag till kommande revisioner Förslag på framtida revisioner diskuterades.. 1. noterar förslagen.

15 PROTOKOLL 15(17) Rev 130 Nästa möte Nästa sammanträde hålls den 11 december. Uppföljning av Renhållningen kommer att gås igenom. 1. noterar informationen.

16 PROTOKOLL 16(17) Rev 131 Delgivningar Inga handlingar finns för delgivning. 1. Revisorerna noterar delgivningen.

17 PROTOKOLL 17(17) Rev 132 Övriga frågor Inga övriga frågor noteras.