KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN"

Transkript

1 KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN Handlingsplan Beslutad i kommunstyrelsen

2 2 Bakgrund I februari 2008 antog kommunfullmäktige en kulturpolitisk strategi för Lunds kommun. Samtidigt fick kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att samordna och driva arbetet med att ta fram en handlingsplan med konkreta insatser utifrån strategin. Arbetet med att ta fram handlingsplanen har bedrivits i en projektorganisation. Kultur- och fritidsnämnden har utsett en politisk styrgrupp och beslutat om direktiv för arbetet. Till sin hjälp har styrgruppen haft en beredningsgrupp med tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen. Det praktiska arbetet har letts av en projektledare och bedrivits i tio arbetsgrupper bestående huvudsakligen av kommunala tjänstemän från olika förvaltningar. Till dessa grupper har sedan knutits referenspersoner från kulturlivet för rådgivning och förankring. Den 19 maj 2009 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ett förslag till handlingsplan gick ut på remiss till berörda nämnder och intressenter. Efter remisstidens slut har förslaget till handlingsplan arbetats om utifrån inkomna yttranden. Särskild vikt har också lagts vid att ta tillvara på idéerna från kulturhuvudstadskandidaturen.

3 Den kulturpolitiska strategin är ett sätt att bedriva en långsiktigt hållbar utveckling av Lunds kulturliv. Strategin utgår ifrån fyra strategiska områden som utgör visionen för den kulturpolitiska strategin. I Lund skall det vara möjligt att utveckla sina talanger att leva på sitt skapande att attraheras av kultur att uppleva varandras kulturarv Till varje strategiskt område hör ett antal insatsområden. Dessa insatsområden är olika vägar att förverkliga visionen. Och det är alltså utifrån dessa insatsområden, 22 stycken till antalet, som de insatser, de konkreta åtgärder, som finns i handlingsplanen har tagits fram. I handlingsplanen beskrivs insatserna, samt anges tidsplan, ansvar och finansiering för insatserna. Dessutom medföljer en plan för uppföljning och utvärdering. Insatserna grupperas under fem rubriker: a) övergripande insatser b) plattformsbyggande insatser 3 c) exempelinsatser d) kulturfestivalerna e) kulturhuvudstadsprojekt Handlingsplanen skall träda i kraft 2010 och löper fram till och med Planen är kommunövergripande och involverar samtliga förvaltningar i kommunen, i samverkan med Lunds Universitet, Region Skåne och ett stort antal kulturaktörer i Lund.

4 Inledning Lund växer så det knakar beräknas Lunds befolkning ha ökat med invånare. Med denna handlingsplan för åren vill vi bygga ut den kulturella infrastrukturen för en långsiktigt hållbar utveckling av kulturlivet i Lund som kan svara mot denna tillväxt. De tre första insatserna i handlingsplanen går under rubriken övergripande insatser, och man skulle kunna säga att de utgör de tre ben som de övriga insatserna bärs upp av. För om vi skall kunna möta det ökade behovet av kulturarrangemang i Lund, så tror vi att det krävs utvidgade kulturstödsformer (1). Och för att vi skall kunna erbjuda dessa kulturarrangemang moderna och flexibla lokaler och arenor att äga rum i, tror vi att det krävs ett utvecklat arrangemangsstöd (3). Och för att publiken skall kunna hitta till arrangemangen, tror vi att det krävs en ny organisation för kulturkommunikation (2). Vilande på dessa tre ben vill vi sedan bygga fyra plattformar för den kulturpolitiska utvecklingen i Lund. Det handlar om att bygga en plattform för innovation inom kulturområdet, som vi har valt att kalla Lunds innovationscentrum för kultur (4). Innovationscentrat består av tre verksamhetsområden: en inkubator för kulturföretag och kulturprojekt, ett internationellt program för gästande konstnärer och producenter, och en plattform för att utveckla och utbyta kunskap om den kulturella sektorn och dess metoder. Vi vill också bygga en plattform för barn- och ungdomskultur (5) som består av ett antal insatser för att utveckla arbetet med kultur för, med och av barn och unga. Grundbulten för denna plattform är arbetet med kultur i skolan och därför vill vi börja med att ta fram en lundamodell för arbete med kultur i skolan (a). Men redan nu vill vi öka kontaktytorna mellan skolorna och kulturlivet genom certifiering av kulturombud i Lunds för- och grundskolor (b), och genom att starta fördjupade författarprojekt för gymnasiet (i). Dessutom vill vi införa en särskild transportresurs för förskolor och skolor i de yttre kommundelarna (e) för att unga i hela kommunen bättre skall kunna ta del av kulturutbudet. Vi vill också förstärka arbetet med kulturen på fritiden genom att införa kulturombud inom Fritid Lund (c) och låta unga kulturspanare (d) spana efter trender och den nyskapande kulturen. Dessutom vill vi skapa fler möjligheter till eget skapande på sommaren genom att starta ett kulturkollo (g). Vi vill gärna se att Lund blir ledande när det gäller att kunna förmedla den senaste

5 forskningen inom barn- och ungdomskulturområdet, och därför vill vi genomföra en internationell barnkulturkonferens (f) vartannat år. Och slutligen vill vi ytterligare utveckla vårt mångfaldsarbete och erbjuda möjligheter till kultur för alla med och utan funktionsnedsättningar (h) genom att dels utveckla Kulturtårtans arbete med inkluderande kulturaktiviteter, och dels anordna en kulturfestival för barn och ungdomar med funktionshinder. Att skapa en plattform för rörlig bild (6) är ett sätt för Lunds kommun att förstärka sin position och profil inom det regionala kluster för film och annan rörlig bild som håller på att utvecklas, genom att samtidigt stärka och komplettera den regionala helheten. Att göra Lund till inspelningsplats Lund (a) kan förhoppningsvis locka fler film- och TV-produktioner att spelas in i Lundamiljöer. Lund Film Academy (b) är en unik regional mötesplats för filmforskning och filmbransch. Genom en utveckling av Kino som kulturell mötesplats (c) kan förhoppningsvis nya publikgrupper lockas till biografen, samtidigt som vi tror att genom visning av rörlig bild via bredband (d) kan man skapa nya spridningsmöjligheter för film och kulturevenemang. Den fjärde och sista plattformen som vi vill bygga är ett nytt sätt att upptäcka Lund och skapa det sociala rummet (7), genom att låta olika platser i Lund berätta sin egen historia. 5 De insatser som beskrivs under rubriken exempelinsatser är små insatser men som vi tror kan ha nog så stor effekt, inte minst genom att bilda exempel för framtiden. Att skapa forum för möten mellan utövare och politiker/ tjänstemän (8) är ett sätt att öka möjligheten till dialog och deltagande. Genom en profilering av konstmusikscenen i Lund (9) och genom att skapa nya speltillfällen för oetablerade band (10) kan musiker i Lund hitta nya sätt att nå ut. Och genom att fånga stunden (11) och utveckla senior- och elevvandringar (12) kan man skapa samtal över generationsgränser om böcker, händelser och olika platser i Lund. Vi vill också fortsätta att stödja, utveckla och vara värd för de tre kulturfestivalerna LitteraLund (13), Lund International Choral Festival (14) och bibu.se (15). Och sist, men inte minst, vill vi ge Lundaborna och tillresta kulturupplevelser av allra yppersta klass genom att ge stöd till genomförande av projektidéer från kulturhuvudstadsarbetet (16) som är väl värda att förverkligas, trots att vi inte blev kulturhuvudstad.

6 6 Rum för talangutveckling Individuell talangutveckling Synliggörande av utbud Ömsesidiga relationer Utveckling av klusterbildningar Arenor för professionell kultur Synliggörande av kulturarrangemang Kultur som turistattraktion Kultur i det offentliga rummet Kultur dygnet och året runt Kulturarv i samtidskulturen Kulturarv som upplevelsenäring Kulturarv, pedagogik och ny teknik Kulturutbyte över gränserna A Övergripande insatser Insats 1 Utvidgade kulturstödsformer Insatsen innebär att utreda nya utvidgade och elastiska former för kulturstöd. Utredningen ska särskilt beakta strategiska prioriteringar för stöd, behovet av en ökning av de ekonomiska ramarna för stödet, samt möjligheten till andra former för stöd än de rent ekonomiska, t ex lokaler, teknik, kompetens, rådgivning, informationsspridning. Som en del av arbetet med utvidgade kulturstödsformer kommer uppdragsöverenskommelser att upprättas med externa aktörer som uppbär större kulturstöd i form av verksamhetsbidrag och lokaler. Utredningen och upprättandet av uppdragsöverenskommelser genomförs De utvidgade kulturstödsformerna träder i kraft från och med Kultur- och fritidsförvaltningen (Kultur Lund) Utredningen görs under fyra månader till en kostnad av 200 tkr. en av utvidgade kulturstödsformer beräknas till tkr/år i extra kulturstöd. Insats 2 Synliggörande av utbud Ömsesidiga relationer Synliggörande av kulturarrangemang Sektorsövergripande samverkan Kultur som turistattraktion Ny organisation för kulturkommunikation En ny organisation för information och kommunikation inrättas för att koordinera och samordna olika kommunikationsinsatser inom kulturområdet. Organisationen består av en kommunikatör samt ett kommunikationsnätverk med informatörer inom kommunen och representanter från olika aktörer inom kulturområdet i Lund. Kommunikationsnätverken kan dels bli fora för gemensamma fortbildningsinsatser, dels ha en samordnande och koordinerande roll, så att inte goda initiativ eller arrangemang riskerar att krocka med varandra. Den nya organisationen för kulturkommunikation föreslås kopplas till den nya organisationen för arrangemang (se insats 3e). Inom ramen för den nya organisationen för kulturkommunikation genomförs under 2010 en kanalkartlägg-

7 7 ning och målgruppsanalys. För att uppnå bästa möjliga effekt av kommunikationsinsatser kring evenemang, arrangemang och information/kommunikation på kulturområdet, behövs ett mer genomtänkt och strategiskt användande av kommunikationskanaler. För att kunna välja kanal eller kanaler behöver man också veta vem man vänder sig till. Insatsen kanalkartläggning med därtill hörande målgruppsanalys är inledningsvis ett tidsmässigt avgränsat arbete under ett par månaders tid. Därefter behöver båda områdena (kanal och målgrupp) löpande uppdateras och kompletteras Kultur- och fritidsförvaltningen Förslag på övriga kommunala aktörer Kommunkontoret, informatörer från övriga kommunala förvaltningar Representanter från fria aktörer inom kultursektorn i Lund, representanter från besöksnäringen 700 tkr/år, med start andra halvåret Insats 3 Arrangemangsstöd Insatsen arrangemangsstöd syftar till att skapa bättre förutsättningar för kulturutövare och arrangörer i Lund, att utveckla den viktiga kulturella infrastrukturen med arenor, information och möjligheter att få ökade externa resurser. På sikt finns möjligheter att knyta ihop denna del av den kulturpolitiska strategin med den planerade övergripande destinationsutvecklingen. a) Katalogisering av lokaler, scener och andra arrangemangsplatser En inventering görs av kommunala och icke-kommunala lokaler, scener, gaturum och parker. Teknisk information samt annan information som en arrangör/ kulturaktör kan behöva, samlas i en databas. En lämplighetsanalys genomförs av vilken typ av arrangemang lokalen/platsen är lämplig att användas till. Därefter genomförs en åtgärdsanalys som föreslår åtgärder som Rum för talangutveckling Kultur i vardagen Synliggörande av utbud Ömsesidiga relationer Utveckling av klusterbildningar Arenor för professionell kultur Synliggörande av kulturarrangemang Kulturens roll i stadsplaneringen Sektorsövergripande samverkan Kultur som turistattraktion Kultur i det offentliga rummet Kultur dygnet och året runt Kulturarv i samtidskulturen Kulturarv, pedagogik och ny teknik Kulturutbyte över gränserna

8 8 gör lokalen/platsen optimal för det syfte som lämplighetsanalysen angivit. b) Inventering av lokalbehov Det finns ett stort behov av moderna och flexibla arenor, scener och rum för kultur, såväl vad gäller repetition/produktion, arrangemang/evenemang och kulturadministration. En inventering görs av det lokalbehov som finns bland kulturaktörer för att sedan kunna göra prioriteringar bland behoven. Inventeringen utgör även ett underlag för ett eventuellt framtida kulturhus. Även underlag för en eventuell ny scen för experiment och spjutspets inom scenkonstområdet och ett eventuellt litteraturhus inkluderas i inventeringen. c) Iordningställande av arenor, permanenta och tillfälliga Under 2010 påbörjas planering för iordningställande av befintliga och nya platser och lokaler för optimalt resursutnyttjande vid arrangemang. Detta gäller såväl befintliga som nya lokaler och platser. Beroende på platsen kan det handla om allt från el, VA och logistik till källsortering och säkerhet. Iordningställandet utgår från katalogisering och inventering av lokalbehov, och med utgångspunkt i åtgärdsanalysen i katalogiseringen prioriteras de olika lokalerna/platserna och läggs in i en tidsplan. Därefter detaljprojekteras varje lokal/plats. Delar av arbetet kan genomföras tillsammans med MAH, SLU och LTH. Redan från början bör exempelinsatser i Stadsparken, centrala stadens gaturum, samt ett par lokaler/platser i andra delar av kommunen planeras/genomföras. d) IT-stöd för arrangemang och arrangörer För att optimera resursutnyttjandet kring arrangemang i Lund byggs en ny webbaserad e-tjänst upp, där varje arrangemang och lokal får en informationskärna som byggs på och kan nås av de olika intressenterna. Denna webbaserade databas kan nås av alla som har med arrangemang att göra och innehåller: alla lokaler, platser och scener med deras förutsättningar olika typer av manualer och checklistor blankettarkiv för ansökan om projektbidrag, tillstånd, redovisningar mm

9 kontaktlista till olika aktörer, allt från sophantering och alkoholtillstånd till säkerhetsbolag schemaläggningssystem för personal och volontärer e) Ny organisation för arrangemang Arbetet med arrangemang i kommunen utförs idag i slutna celler som är svåra att öppna på grund av ekonomiska låsningar och olika avdelningstillhörighet. Insatsen innebär att ta fram en ny organisation för den evenemangsburna delen av kultursfären där producenter, samordnare och teknik utgör en arrangemangsenhet. Utöver arrangemangssamordnare består basen i enheten av en kommunikatör (se insats 2) och en fundraiser. Fundraisern har i uppgift att skapa en större ekonomisk bas för utveckling av befintliga och nya arrangemang och events i Lund genom externa medel i form av fondoch stiftelsemedel samt sponsring. Befintliga tjänster för kulturfestivalerna (se insats 13-15) och andra återkommande arrangemang, samt befintlig scen- och teknikorganisation kan även ingå i basorganisationen. Organisationen blir förmodligen tidvis ganska stor. Den är i sin minsta form ca tjänster, som till ca 75 % utgörs av tjänster som idag är placerade i olika verksamheter. Under stora festivaler kan den öka upp till ca personer. Det är viktigt att bygga in flexibiliteten i organisationen från början. En stor fördel med en ny organisation är att alla avtal om tjänster, hyror, etc. kan förhandlas för alla festivaler/arrangemang gemensamt så att man kan hålla nere priser och administration. Olika typer av arrangemang/events av tillfällig art kan även ingå i arrangemangsenhetens uppdrag. Även externa aktörer kan i mån av plats hyra in sig i lokalerna. Arrangemangsenheten kan knytas samman med en ny organisation för destinationsutveckling av Lund där den kopplas naturligt till event- och konferensdelen. Under våren 2010 utreds hur en arrangemangsenhet skall kunna formas samt hur den kan kopplas med en framtida organisation för destinationsutveckling i Lund. 9 f) Arrangemangspolicy För att kommunicera internt och externt att Lunds kommun är en seriös aktör när det gäller events och arrangemang kommer en arrangemangspolicy tas fram. Policyn utgår bland annat från BS8910. Standarden innefattar bland annat miljö- och klimatarbete, samt sociala faktorer som jämlikhet, mångfald och etik. Säkerhet, kommu-

10 10 nikation, tillståndsfrågor samt projekt- och processmodeller är också viktiga delar i standarden. Totalt ingår i dagsläget 17 olika standard. Utvecklingsarbetet genomförs med en så kallad Open Source-modell för kunskaper som genereras, vilket innebär att den kunskap som produceras kommer alla till del under hela utvecklingstiden. Detta innebär att det inte bara handlar om att sätta en standard med rekommendationer för hållbara arrangemang utan även att kontinuerligt utveckla hållbarhetsperspektivet. Arrangemangspolicyn bör utvecklas parallellt med arbetet men inte förrän en ny organisation för arrangemang etablerats. Detta för att det är samma personer som skall arbeta med arrangemang som utvecklar policyn. g) Kompetensutveckling Varje verksamhet har en skyldighet att tillse så att verksamheten följer lagar och regler. Inom arrangemangsområdet finns det en uppsjö av olika krav. Alla som jobbar med arrangemang bör ha minst baskunskaper om vad som gäller. De personer som faktiskt utför själva jobbet (riggning, ljus, ljud etc.) måste utbildas så att de har nödvändig kännedom om yrkesområdet, även de personer som anställs tillfälligt. Uppskattningsvis finns det ca 20 personer som borde ha ett allmängiltigt riggningscertifikat utspritt på de olika lokalerna i kommunen. Utöver detta finns det ca 5 personer som borde ha påbyggnad på den utbildningen för att kunna planera och arbetsleda. All administrativ personal bör få en endags översiktlig utbildning så att de har en grundläggande förståelse för de lagar och regler som gäller. Förutom den direkta certifieringsutbildningen kan man i samband med utvecklingen av gamla och nya lokaler skapa certfikatutbildningar på kommunens egna evenemangslokaler så att man har möjlighet att jämna ut toppbelastningar och resursoptimera. Dessutom bör man ha en löpande vidareutbildning för kommunens medarbetare i deras respektive yrke, samt i t ex projektarbete. Under den inledande fasen med kartläggning av lokaler och inventering av behov kommer även ett omfattande nätverk att naturligt byggas upp bland olika arrangörer. Erfarenhetsutbyten och kompetensutvecklingsinsatser kommer successivt att utvecklas för nätverket. 2010: Parallellt påbörjas två av delprojekten, a) Katalogisering av lokaler, scener och andra arrangemangsplatser, samt b) Inventering av lokalbehov. Planering för c) Iordningställande av arenor, permanenta och tillfälliga bör också redan

11 från början påbörjas för Stadsparken, centrala stadens gaturum och ett par lokaler i kommunen. Den webbaserade databasen (d) grundutvecklas under året. Från och med 2011 bildas e) Ny organisation för arrangemang och inom ramarna för denna tas f) Arrangemangspolicy fram och g) Kompetensutveckling genomförs. Kultur- och fritidsförvaltningen Förslag på övriga kommunala aktörer Samtliga kommunens förvaltningar Arrangörer och innehavare av scener och lokaler i Lund, Lunds universitet, Malmö Högskola tkr/år. För 2010 består kostnaden av 2 tjänster under 6 månader (600 tkr), utveckling av IT-stöd för arrangemang och arrangörer (100 tkr), exempelinsatser (500 tkr), verksamhetskostnader (150 tkr), fundraiser (350 tkr), samt lokaler, administration och verksamhetsmedel (700 tkr) består kostnaden av tjänster (1 300 tkr), lokal och administration (800 tkr), samt verksamhet (300 tkr). 11

12 12 Kultur i vardagen Estetiska lärprocesser Ömsesidiga relationer Utveckling av klusterbildningar Innovationssystem för kultur Arenor för professionell kultur Kulturutbildningar Kulturens roll i stadsplaneringen Sektorsövergripande samverkan Kultur som turistattraktion Kulturarv i samtidskulturen Kulturutbyte över gränserna Plattformsbyggande insatser Insats 4 Lunds innovationscentrum för kultur Varför behövs Lunds innovationscentrum för kultur? Man kan säga att kulturen i Sverige håller på att förändras. Den gängse modellen som består av statligt finansierad kultur börjar långsamt närma sig sitt slut under tyngden av minskade anslag, i ständig konkurrens om andra prioriteringar. Det är inte troligt att den nuvarande situationen kommer att bestå, och det är fullt möjligt att förändringsprocessen kommer att påskyndas genom det nuvarande ekonomiska klimatet. Därför behövs ett aktivt arbete för att skapa en infrastruktur som kan understödja den kreativa sektorn framöver, så att svenskt kulturliv har de bästa förutsättningarna att vara nyskapande, levande och konkurrenskraftigt på europeisk och internationell nivå under den här övergångsperioden, och därefter. Att samla den kulturella sektorn, näringslivet och den akademiska världen under samma tak, för att diskutera och hantera dessa frågor är ett sätt att genomföra detta. Lunds innovationscentrum för kultur kommer att ge förutsättningar för de kreativa näringarna i Lund och regionen att utvecklas, vilket leder till en större ekonomisk tillväxt inom området och även att större externa finansieringar kommer att lokaliseras till Lund. Tillsammans med detta finns det en stark uppfattning att Lund saknar en mötesplats, en arena där likasinnade som arbetar inom kultur och kreativitet kan utbyta idéer och arbeta tillsammans. Det är nödvändigt med en plats där människor blir utmanade och inspirerade och där de kommer i kontakt med vad som är på gång, just nu, på internationell nivå. I första hand ses observatoriet i Stadsparken som tänkbar placering. Lunds innovationscentrum för kultur består av tre huvuddelar: 1. Incubation Space Skydda, Vårda och Växa Inkubatorn kommer att tillhandahålla en fredad miljö där kulturella projekt och företag kan växa. Inkubatorn kommer att vara löst baserad på den befintliga modellen för affärsinkubatorer, men anpassas till de särskilda

13 behoven inom den kreativa sektorn. I inledningsskedet kommer kulturella företag och projekt att bjudas in för att delta i inkubatorn. De kommer att få en fysisk plats och de verktyg som behövs för att utveckla och förverkliga sina idéer. Med verktyg menas specialiserad rådgivning, coachning, utbildning, mentorskap och andra former av stöd som projekten kan behöva som led i dess utveckling. Precis som i en traditionell företagsinkubator kommer det att finnas en tydlig ambition med förväntningar om att projekten kommer att examineras från inkubatorn i slutet av det överenskomna programmet. För att examineras måste projekten visa att affärsidén håller och att de kan stå på egna ben. 2. Production Space Ge, Skapa och Förnya Production Space kommer att uppmuntra och stimulera kreativitet och innovation genom att ha regionala och internationella konstnärer, producenter och kuratorer knutna till och periodvis boende vid Lunds innovationscentrum. Arbetet kommer att bedrivas internationellt, men samtidigt i partnerskap med lokala och regionala aktörer för att säkerställa att gästerna in residence kommer att tillföra något till dessa. 3. Knowledge Space Möjliggöra, Utmana och Debattera 13 Knowledge Space syftar till att möjliggöra och underlätta för eftertanke, debatt och utvecklande av kunskap om den kulturella sektorn och dess metoder. De viktigaste samarbetsparterna för detta kommer att bli de regionala akademiska institutionerna men det finns också en strävan att involvera näringslivet. Inom Knowledge Space bedrivs forskning och utförs konsultuppdrag som kan ge feedback och förbättra arbetet inom och skapa förståelse för verksamheten i den kreativa sektorn, hur den bidrar till samhället och dess ekonomiska utveckling. Det genomförs också kontinuerlig utvärdering av arbetet och vad som levereras för att säkerställa måluppfyllelse. Lunds innovationscentrum för kultur kommer att drivas som en fristående organisation i partnerskap och/eller i samverkan med Lunds kommun. Organisationen kommer att vara slimmad och flexibel för att kunna svara upp mot och anpassa sig till förändringar i omgivningen och externa möjligheter. Därför kommer innovationscentret att drivas av ett litet team med olika experter/sakkunniga knutna till verksamheten på projektbasis när de behövs. Innovationscentret kommer att vara långsiktigt hållbart och kommer därför att delvis bli självförsörjande. Några av de intäktskällor som kommer att utredas

14 14 vidare är: café/restaurang, kontorsytor för kreativa företag, konsulter, försäljning, konferenslokaler etc. För att stärka den kulturella utvecklingen inom hela stadsparksområdet inkluderar även insatsen under 2010 Mejeriets Förstudie 2010 Öppna upp Bjud in Koppla samman, samt verksamhetsbidrag för Trans Europe Halles (TEH). I Mejeriets förstudie inkluderas stora delar av det programförslag som den oberoende ungdomsgruppen StyrUpp tog fram till kulturhuvudstadsansökan. Både Mejeriet och TEH är involverade i processen kring Lunds innovationscentrum för kultur. Under 2010 genomförs förprojektering och diverse förberedande aktiviteter för att från och med 2011 starta verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen Förslag på övriga kommunala aktörer Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Utbildningsförvaltningen, Serviceförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Kommunkontoret Lunds universitet, Region Skåne, Ideon, Trans Europe Halles, Mejeriet, fria kulturaktörer, regionala, nationella och internationella organisationer Förprojektering och förberedande aktiviteter under 2010: tkr. Från 2011 och framåt beräknas finansieringen av insatsen till tkr/år. Insats 5 Plattform för barn- och ungdomskultur Handlingsplanens plattform för barn- och ungdomskultur utgår ifrån fyra huvudinriktningar för arbetet med barn- och ungdomskultur i Lunds kommun: 1) att alla barn och unga får ta del av kultur i skolan genom eget skapande, pedagogik och upplevelser, 2) att kompetensen för pedagoger, professionella och andra inom området höjs, 3) att möjligheterna för barn och ungas eget skapande ökar, samt 4) att samordning och information inom området stärks.

15 a) Att ta fram en lundamodell för arbete med kultur i skolan Utredning, kartläggning och analys av behoven för att ta fram en speciell lundamodell för hur man kan arbeta med kultur i Lunds för- och grundskolor. Tanken med modellen är att garantera att alla barn, när de går ut grundskolan i Lund, har fått möta kultur i olika former på det sätt som FN:s barnkonvention, svenska läroplanen och de kulturpolitiska målen slår fast att alla barn har rätt att göra. Utredningen bör särskilt fokusera på: Innehåll i form av upplevelser, kulturpedagogisk verksamhet och eget utövande och skapande. Organisation; formen för hur skolans pedagoger ska samverka med olika kulturaktörer. Kommunfullmäktige beslutade att ge kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnderna i uppdrag att utreda hur en kulturgaranti för Lunds skolor ska utformas och anpassas efter Lunds behov. Detta överensstämmer väl med handlingsplanens förslag. Utredningen genomförs under läsåret 2010/2011. Lundamodellen kan genomföras från och med läsåret 2011/2012. Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund Öster och Kultur- och fritidsförvaltningen Utredningen genomförs till en kostnad av 200 tkr. en av införandet av lundamodellen beräknas till 500 tkr/år. Rum för talangutveckling Individuell talangutveckling Kultur i vardagen Estetiska lärprocesser Synliggörande av utbud Ömsesidiga relationer Kulturarv, pedagogik och ny teknik 15 b) Certifiering av kulturombud i Lunds för- och grundskolor På varje för- och grundskola i Lunds kommun utser rektor minst ett kulturombud. Ombudet certifieras efter genomgången grundutbildning för kulturombud. Utbildningen innefattar en kortare introduktionskurs. I och med certifieringen ges kulturombudet mandat att, under betald arbetstid, delta i: de fyra kulturombudsträffar kultur- och fritidsförvaltningen anordnar varje år minst två utbudsdagar per år Rum för talangutveckling Individuell talangutveckling Kultur i vardagen Estetiska lärprocesser Synliggörande av utbud Synliggörande av kulturarrangemang

16 16 Rum för talangutveckling Individuell talangutveckling Synliggörande av utbud Synliggörande av kulturarrangemang aktuell kompetensutveckling inom området Som kulturombud är man sin förskolas/skolas representant inom kulturområdet och en viktig länk mellan förskola/skola och kultur- och fritidsförvaltningen/det fria kulturlivet i Lund. Kulturombuden fungerar som samordnare av kultur på förskolan/skolan, spridare av aktuell information inom området samt, inte minst, inspiratörer gentemot kollegor och elever. Insatsen påbörjas höstterminen 2010 och varar hela planperioden. Kultur- och fritidsförvaltningen (Kultur Lund). Förslag på övriga kommunala aktörer Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund Öster. 40 tkr/år c) Kulturombud inom Fritid Lund Fritid Lund utser en samordnare och ett kulturombud på respektive fritidsområde På alla fritidsområden i Lunds kommun utses ett kulturombud med uppdrag att tillsammans med ungdomarna utveckla, planera och genomföra kulturverksamheten inom fritidsområdena. Kulturombuden ska ha möjlighet att delta i samordningsträffar och aktuell kompetensutveckling inom området under sin arbetstid. En del av kulturombudens arbetsuppgifter blir även att slussa vidare ungdomar från respektive område till Ungdomstingets kulturutskott där unga har reellt inflytande på hela kommunens kulturutbud Kultur- och fritidsförvaltningen (Fritid Lund) Inom befintliga ekonomiska ramar.

17 d) Unga kulturspanare Ungdomstingets Kulturutskott blir Unga kulturspanare som gör omvärldsanalyser, trendspaningar, kopplar ihop det nyskapande med den traditionella kulturen, vidgar dynamiken och gör utbudet mer tillgängligt! Att ge Ungdomstingets Kulturutskott möjlighet att bli en del av planering och genomförande av kulturarrangemang ger unga i Lund verklig tillgång till inflytande och ökar ungas kreativitet och växtkraft! Kultur- och fritidsförvaltningen (Fritid Lund) 25 tkr/år e) Transportresurs för förskolor och skolor i de yttre kommundelarna Transportresursen fungerar som en transportpott för förskolor och skolor i Lunds yttre kommundelar, dvs de områden som idag inte trafikeras av stadsbussarna, t.ex. Genarp, Veberöd, Dalby, Södra Sandby, Håstad, Odarslöv, Stångby och Vallkärra. Förskolor och skolor i dessa kommundelar kan söka medel ur transportpotten för transporter till och från kulturinstitutioner och kulturarrangemang inom kommunen. Potten administreras av Kultur- och fritidsförvaltningen. Insatsen kan också utvecklas att innefatta andra arrangemang än kulturella. Förutsättningarna att inrätta en särskild kultur- och naturbuss ska också särskilt beaktas Kultur- och fritidsförvaltningen (Kultur Lund) Förslag på övriga kommunala aktörer Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Tekniska förvaltningen 100 tkr/år f) Internationell barnkulturkonferens En högkvalitativ internationell barnkulturkonferens genomförs vartannat år som profilerar Lund som en na- Rum för talangutveckling Individuell talangutveckling Kultur i vardagen Synliggörande av utbud Synliggörande av kulturarrangemang Kultur i vardagen Estetiska lärprocesser Synliggörande av utbud Kultur i vardagen Estetiska lärprocesser Synliggörande av utbud Utveckling av klusterbildningar Kulturutbildningar Sektorsövergripande samverkan Kulturutbyte över gränserna 17

18 18 insatser insatser a) Övergripande a) Övergripande insatser insatser 1 Utvidgade 1 Utvidgade kulturstödsformer s.6 s.6 2 Ny organisation 2 Ny organisation för kulturkommunikation för s.6 s.6 3 Arrangemangsstöd 3 s.7 s.7 Synliggörande av utbud Estetiska lärprocesser Kultur i vardagen Individuell talangutveckling Rum för talangutveckling insatsområden insatsområden Rum för talangutveckling Individuell talangutvecklin Kultur i vardagen b) Plattformsbyggande b) insatser insatser 4 Lunds 4 innovationscentrum Lunds för kultur för s.12 kultur s.12 5 Plattform 5 Plattform för barn- för och barn- ungdomskultur och ungdomskultur s.14 s.14 a Att ta a fram Att ta en fram Lundamodell en Lundamodell för arbete för arbete med kultur med i kultur skolan i skolan s.15 s.15 b Certifiering b Certifiering av kulturombud av kulturombud i Lunds i för- Lunds och för- grundskolor och grundskolor s.15 s.15 c Kulturombud c Kulturombud inom Fritid inom Lund Fritid s.16 Lund s.16 d Unga d kulturspanare Unga kulturspanare s.17 s.17 e Transportresurs e Transportresurs för förskolor förskolor och skolor och i skolor de yttre i de kommundelarna yttre kommundelarna s.17 s.17 f Internationell f Internationell barnkulturkonferens s.17 s.17 g Kulturkollo g Kulturkollo s.20 s.20 h Kultur h för Kultur alla för med alla och med utan och funktionsnedsättningar utan s.21 s.21 i Fördjupade i Fördjupade författarprojekt författarprojekt gymnasiet för gymnasiet s.21 s.21 6 Plattform 6 Plattform för rörlig för bild rörlig s.22 bild s.22 a Inspelningsplats a Inspelningsplats Lund s.22 Lund s.22 b Lund b Film Lund Academy Film Academy s.23 s.23 c Utveckling c Utveckling av Kino av som Kino kulturell som kulturell mötesplats mötesplats s.24 s.24 d Visning d Visning av rörlig av bild rörlig via bild bredband via bredband s.24 s.24 7 Att upptäcka 7 Att upptäcka Lund och Lund skapa och det skapa sociala det sociala rummet rummet s.25 s.25 c) Exempelinsatser c) 8 Forum 8 Forum för möten för möten mellan mellan utövare utövare och politiker/tjänstemän och s.27 s.27 9 Profilering 9 Profilering av konstmusikscenen av i Lund s.27 i Lund s Nya 10 speltillfällen Nya speltillfällen för oetablerade för oetablerade band s.28 band s Fånga 11 Fånga stunden stunden cirkelledarutbildning s.28 s Senior- 12 Senior- och elevvandringar och elevvandringar s.29 s.29 d) Kulturfestivalerna d) 13 LitteraLund 13 LitteraLund s.30 s Lund 14 International Lund International Choral Choral Festival Festival s.31 s bibu.se 15 bibu.se s.32 s.32 Samlad Samlad utvärdering utvärdering av festivalerna av festivalerna s.32 s.32 e) Kulturhuvudstadsprojekt e) 16 Genomförande 16 Genomförande av projektidéer av projektidéer från kulturhuvudstadsarbetet från s.33 s.33 Summa Summa (a-e) (a-e)

19 g 2011 (tkr) Ömsesidiga relationer Utveckling av klusterbildningar Innovationssystem för kultur Arenor för professionell kultur Kulturutbildningar Synliggörande av kulturarrangemang Kulturens roll i stadsplaneringen Sektorsövergripande samverkan Kultur som turistattraktion Kultur i det offentliga rummet Kultur dygnet och året runt Kulturarv i samtidskulturen Kulturarv som upplevelsenäring Kulturarv, pedagogik och ny teknik Kulturutbyte över gränserna 2010 (tkr) 2012 (tkr) (tkr)

20 20 Rum för talangutveckling Individuell talangutveckling Estetiska lärprocesser Ömsesidiga relationer tionell utvecklingsmotor och mötesplats inom barn- och ungdomskulturområdet. Konferensens program baseras på aktuell forskning inom barn- och ungdomskulturområdet och arrangeras i nära samverkan med Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola samt Centrum för Barnkulturforskning i Stockholm. Två konferenser planeras: en år 2011 och en år Kultur- och fritidsförvaltningen (Kultur Lund) Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola, Centrum för Barnkulturforskning i Stockholm, samt eventuellt andra kommuner i Öresundsregionen Total finansiering av insatsen beräknas till 150 tkr/konferens, varav Lunds kommun står för 75 tkr och resterande 75 tkr finansieras av externa aktörer och medel. g) Kulturkollo Kulturkollo arrangeras i två upplagor, en som vänder sig till åldersgruppen 9-12 år och en till år. Kollot pågår under en vecka på dagtid på sommarlovet och innefattar konstformerna bildkonst, teater, film, skrivande, musik och dans. Deltagarna meddelar i samband med anmälan vilket konstområde de vill arbeta med. Tio deltagare inom varje konstområde, vilket blir ca 50 unga som deltar varje vecka. Varje grupp handleds av en professionell inom området. I arbetet är det processen och experimenterandet som är det viktiga och avsikten är inte att arbeta fram en utställning eller föreställning. 2 x 1 vecka per år. Vecka 26 och vecka 27, Kultur- och fritidsförvaltningen Kulturmejeriet, Kulturen i Lund, professionella utövare inom de olika konstarterna 160 tkr/år

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun 2017-2019 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: det digitala benet, kultur samt utepedagogik. I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18 INLEDNING... 3 HANDLINGSPLANENS UTFORMNING... 4 ÅTAGANDE... 4 HANDLINGSPLANENS ÅTAGANDEN OCH MALMÖ STADS STYRMODELL... 5 ANSVARSFÖRDELNING... 5 UPPFÖLJNING... 5 REVIDERING OCH NY HANDLINGSPLAN... 5 TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson 2014-01-30 KFN 2014/0032 50733 Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Välkommen till. Unga Kulturgruppen

Välkommen till. Unga Kulturgruppen Välkommen till Unga Kulturgruppen Unga Kulturgruppen är Höganäs kommuns arbetsgrupp för kultur i skolan. Gruppen består av pedagoger från de sex olika f-9 skolorna och träffas c.a 4 ggr/år. I gruppen diskuteras

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-07 Vår referens Malena Sandgren Enhetschef KBU Tjänsteskrivelse Förslag till Skolbioplan KN-KFÖ-2013-01205 Sammanfattning Kulturförvaltningen inrättar

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Kultur med nya ögon - Remissvar till kultur och fritidsförvaltningen

Kultur med nya ögon - Remissvar till kultur och fritidsförvaltningen Handläggare Datum Monika Lundgren 2010-06-09 0480-45 30 16 Barn- och ungdomsnämnden Kultur med nya ögon - Remissvar till kultur och fritidsförvaltningen på strategiförslag Barn och ungdomsnämnden har fått

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan.

FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan. FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan. Förskola, grundskola och gymnasiets läroplaner vilar bland annat på FN:s barnkonvention

Läs mer

Skapande skola, Kulturrådet Handlingsplan 2009 Gävle Kommun

Skapande skola, Kulturrådet Handlingsplan 2009 Gävle Kommun 2009-02-25 Sid 1 (6) Skapande skola, Kulturrådet Handlingsplan 2009 Gävle Kommun Ett kulturpedagogiskt program utvecklingsmöjligheter utifrån helhetsperspektiv. Tänka framåt men göra nu (SOU 2006:45) Fakta:

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25 Skolkulturplan ett gott liv -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun Skolkulturplanen, ett gott liv bygger på: -Barnkonventionen -Förskolan och grundskolans styrdokument -Relevant, en

Läs mer

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012 i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Alla barn har rätt till kultur

Alla barn har rätt till kultur Alla barn har rätt till kultur Artikel 31 i FNs barnkonvention erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Denna rätt ska respekteras och främjas. Kulturell och konstnärlig

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer