KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN"

Transkript

1 KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN Handlingsplan Beslutad i kommunstyrelsen

2 2 Bakgrund I februari 2008 antog kommunfullmäktige en kulturpolitisk strategi för Lunds kommun. Samtidigt fick kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att samordna och driva arbetet med att ta fram en handlingsplan med konkreta insatser utifrån strategin. Arbetet med att ta fram handlingsplanen har bedrivits i en projektorganisation. Kultur- och fritidsnämnden har utsett en politisk styrgrupp och beslutat om direktiv för arbetet. Till sin hjälp har styrgruppen haft en beredningsgrupp med tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen. Det praktiska arbetet har letts av en projektledare och bedrivits i tio arbetsgrupper bestående huvudsakligen av kommunala tjänstemän från olika förvaltningar. Till dessa grupper har sedan knutits referenspersoner från kulturlivet för rådgivning och förankring. Den 19 maj 2009 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ett förslag till handlingsplan gick ut på remiss till berörda nämnder och intressenter. Efter remisstidens slut har förslaget till handlingsplan arbetats om utifrån inkomna yttranden. Särskild vikt har också lagts vid att ta tillvara på idéerna från kulturhuvudstadskandidaturen.

3 Den kulturpolitiska strategin är ett sätt att bedriva en långsiktigt hållbar utveckling av Lunds kulturliv. Strategin utgår ifrån fyra strategiska områden som utgör visionen för den kulturpolitiska strategin. I Lund skall det vara möjligt att utveckla sina talanger att leva på sitt skapande att attraheras av kultur att uppleva varandras kulturarv Till varje strategiskt område hör ett antal insatsområden. Dessa insatsområden är olika vägar att förverkliga visionen. Och det är alltså utifrån dessa insatsområden, 22 stycken till antalet, som de insatser, de konkreta åtgärder, som finns i handlingsplanen har tagits fram. I handlingsplanen beskrivs insatserna, samt anges tidsplan, ansvar och finansiering för insatserna. Dessutom medföljer en plan för uppföljning och utvärdering. Insatserna grupperas under fem rubriker: a) övergripande insatser b) plattformsbyggande insatser 3 c) exempelinsatser d) kulturfestivalerna e) kulturhuvudstadsprojekt Handlingsplanen skall träda i kraft 2010 och löper fram till och med Planen är kommunövergripande och involverar samtliga förvaltningar i kommunen, i samverkan med Lunds Universitet, Region Skåne och ett stort antal kulturaktörer i Lund.

4 Inledning Lund växer så det knakar beräknas Lunds befolkning ha ökat med invånare. Med denna handlingsplan för åren vill vi bygga ut den kulturella infrastrukturen för en långsiktigt hållbar utveckling av kulturlivet i Lund som kan svara mot denna tillväxt. De tre första insatserna i handlingsplanen går under rubriken övergripande insatser, och man skulle kunna säga att de utgör de tre ben som de övriga insatserna bärs upp av. För om vi skall kunna möta det ökade behovet av kulturarrangemang i Lund, så tror vi att det krävs utvidgade kulturstödsformer (1). Och för att vi skall kunna erbjuda dessa kulturarrangemang moderna och flexibla lokaler och arenor att äga rum i, tror vi att det krävs ett utvecklat arrangemangsstöd (3). Och för att publiken skall kunna hitta till arrangemangen, tror vi att det krävs en ny organisation för kulturkommunikation (2). Vilande på dessa tre ben vill vi sedan bygga fyra plattformar för den kulturpolitiska utvecklingen i Lund. Det handlar om att bygga en plattform för innovation inom kulturområdet, som vi har valt att kalla Lunds innovationscentrum för kultur (4). Innovationscentrat består av tre verksamhetsområden: en inkubator för kulturföretag och kulturprojekt, ett internationellt program för gästande konstnärer och producenter, och en plattform för att utveckla och utbyta kunskap om den kulturella sektorn och dess metoder. Vi vill också bygga en plattform för barn- och ungdomskultur (5) som består av ett antal insatser för att utveckla arbetet med kultur för, med och av barn och unga. Grundbulten för denna plattform är arbetet med kultur i skolan och därför vill vi börja med att ta fram en lundamodell för arbete med kultur i skolan (a). Men redan nu vill vi öka kontaktytorna mellan skolorna och kulturlivet genom certifiering av kulturombud i Lunds för- och grundskolor (b), och genom att starta fördjupade författarprojekt för gymnasiet (i). Dessutom vill vi införa en särskild transportresurs för förskolor och skolor i de yttre kommundelarna (e) för att unga i hela kommunen bättre skall kunna ta del av kulturutbudet. Vi vill också förstärka arbetet med kulturen på fritiden genom att införa kulturombud inom Fritid Lund (c) och låta unga kulturspanare (d) spana efter trender och den nyskapande kulturen. Dessutom vill vi skapa fler möjligheter till eget skapande på sommaren genom att starta ett kulturkollo (g). Vi vill gärna se att Lund blir ledande när det gäller att kunna förmedla den senaste

5 forskningen inom barn- och ungdomskulturområdet, och därför vill vi genomföra en internationell barnkulturkonferens (f) vartannat år. Och slutligen vill vi ytterligare utveckla vårt mångfaldsarbete och erbjuda möjligheter till kultur för alla med och utan funktionsnedsättningar (h) genom att dels utveckla Kulturtårtans arbete med inkluderande kulturaktiviteter, och dels anordna en kulturfestival för barn och ungdomar med funktionshinder. Att skapa en plattform för rörlig bild (6) är ett sätt för Lunds kommun att förstärka sin position och profil inom det regionala kluster för film och annan rörlig bild som håller på att utvecklas, genom att samtidigt stärka och komplettera den regionala helheten. Att göra Lund till inspelningsplats Lund (a) kan förhoppningsvis locka fler film- och TV-produktioner att spelas in i Lundamiljöer. Lund Film Academy (b) är en unik regional mötesplats för filmforskning och filmbransch. Genom en utveckling av Kino som kulturell mötesplats (c) kan förhoppningsvis nya publikgrupper lockas till biografen, samtidigt som vi tror att genom visning av rörlig bild via bredband (d) kan man skapa nya spridningsmöjligheter för film och kulturevenemang. Den fjärde och sista plattformen som vi vill bygga är ett nytt sätt att upptäcka Lund och skapa det sociala rummet (7), genom att låta olika platser i Lund berätta sin egen historia. 5 De insatser som beskrivs under rubriken exempelinsatser är små insatser men som vi tror kan ha nog så stor effekt, inte minst genom att bilda exempel för framtiden. Att skapa forum för möten mellan utövare och politiker/ tjänstemän (8) är ett sätt att öka möjligheten till dialog och deltagande. Genom en profilering av konstmusikscenen i Lund (9) och genom att skapa nya speltillfällen för oetablerade band (10) kan musiker i Lund hitta nya sätt att nå ut. Och genom att fånga stunden (11) och utveckla senior- och elevvandringar (12) kan man skapa samtal över generationsgränser om böcker, händelser och olika platser i Lund. Vi vill också fortsätta att stödja, utveckla och vara värd för de tre kulturfestivalerna LitteraLund (13), Lund International Choral Festival (14) och bibu.se (15). Och sist, men inte minst, vill vi ge Lundaborna och tillresta kulturupplevelser av allra yppersta klass genom att ge stöd till genomförande av projektidéer från kulturhuvudstadsarbetet (16) som är väl värda att förverkligas, trots att vi inte blev kulturhuvudstad.

6 6 Rum för talangutveckling Individuell talangutveckling Synliggörande av utbud Ömsesidiga relationer Utveckling av klusterbildningar Arenor för professionell kultur Synliggörande av kulturarrangemang Kultur som turistattraktion Kultur i det offentliga rummet Kultur dygnet och året runt Kulturarv i samtidskulturen Kulturarv som upplevelsenäring Kulturarv, pedagogik och ny teknik Kulturutbyte över gränserna A Övergripande insatser Insats 1 Utvidgade kulturstödsformer Insatsen innebär att utreda nya utvidgade och elastiska former för kulturstöd. Utredningen ska särskilt beakta strategiska prioriteringar för stöd, behovet av en ökning av de ekonomiska ramarna för stödet, samt möjligheten till andra former för stöd än de rent ekonomiska, t ex lokaler, teknik, kompetens, rådgivning, informationsspridning. Som en del av arbetet med utvidgade kulturstödsformer kommer uppdragsöverenskommelser att upprättas med externa aktörer som uppbär större kulturstöd i form av verksamhetsbidrag och lokaler. Utredningen och upprättandet av uppdragsöverenskommelser genomförs De utvidgade kulturstödsformerna träder i kraft från och med Kultur- och fritidsförvaltningen (Kultur Lund) Utredningen görs under fyra månader till en kostnad av 200 tkr. en av utvidgade kulturstödsformer beräknas till tkr/år i extra kulturstöd. Insats 2 Synliggörande av utbud Ömsesidiga relationer Synliggörande av kulturarrangemang Sektorsövergripande samverkan Kultur som turistattraktion Ny organisation för kulturkommunikation En ny organisation för information och kommunikation inrättas för att koordinera och samordna olika kommunikationsinsatser inom kulturområdet. Organisationen består av en kommunikatör samt ett kommunikationsnätverk med informatörer inom kommunen och representanter från olika aktörer inom kulturområdet i Lund. Kommunikationsnätverken kan dels bli fora för gemensamma fortbildningsinsatser, dels ha en samordnande och koordinerande roll, så att inte goda initiativ eller arrangemang riskerar att krocka med varandra. Den nya organisationen för kulturkommunikation föreslås kopplas till den nya organisationen för arrangemang (se insats 3e). Inom ramen för den nya organisationen för kulturkommunikation genomförs under 2010 en kanalkartlägg-

7 7 ning och målgruppsanalys. För att uppnå bästa möjliga effekt av kommunikationsinsatser kring evenemang, arrangemang och information/kommunikation på kulturområdet, behövs ett mer genomtänkt och strategiskt användande av kommunikationskanaler. För att kunna välja kanal eller kanaler behöver man också veta vem man vänder sig till. Insatsen kanalkartläggning med därtill hörande målgruppsanalys är inledningsvis ett tidsmässigt avgränsat arbete under ett par månaders tid. Därefter behöver båda områdena (kanal och målgrupp) löpande uppdateras och kompletteras Kultur- och fritidsförvaltningen Förslag på övriga kommunala aktörer Kommunkontoret, informatörer från övriga kommunala förvaltningar Representanter från fria aktörer inom kultursektorn i Lund, representanter från besöksnäringen 700 tkr/år, med start andra halvåret Insats 3 Arrangemangsstöd Insatsen arrangemangsstöd syftar till att skapa bättre förutsättningar för kulturutövare och arrangörer i Lund, att utveckla den viktiga kulturella infrastrukturen med arenor, information och möjligheter att få ökade externa resurser. På sikt finns möjligheter att knyta ihop denna del av den kulturpolitiska strategin med den planerade övergripande destinationsutvecklingen. a) Katalogisering av lokaler, scener och andra arrangemangsplatser En inventering görs av kommunala och icke-kommunala lokaler, scener, gaturum och parker. Teknisk information samt annan information som en arrangör/ kulturaktör kan behöva, samlas i en databas. En lämplighetsanalys genomförs av vilken typ av arrangemang lokalen/platsen är lämplig att användas till. Därefter genomförs en åtgärdsanalys som föreslår åtgärder som Rum för talangutveckling Kultur i vardagen Synliggörande av utbud Ömsesidiga relationer Utveckling av klusterbildningar Arenor för professionell kultur Synliggörande av kulturarrangemang Kulturens roll i stadsplaneringen Sektorsövergripande samverkan Kultur som turistattraktion Kultur i det offentliga rummet Kultur dygnet och året runt Kulturarv i samtidskulturen Kulturarv, pedagogik och ny teknik Kulturutbyte över gränserna

8 8 gör lokalen/platsen optimal för det syfte som lämplighetsanalysen angivit. b) Inventering av lokalbehov Det finns ett stort behov av moderna och flexibla arenor, scener och rum för kultur, såväl vad gäller repetition/produktion, arrangemang/evenemang och kulturadministration. En inventering görs av det lokalbehov som finns bland kulturaktörer för att sedan kunna göra prioriteringar bland behoven. Inventeringen utgör även ett underlag för ett eventuellt framtida kulturhus. Även underlag för en eventuell ny scen för experiment och spjutspets inom scenkonstområdet och ett eventuellt litteraturhus inkluderas i inventeringen. c) Iordningställande av arenor, permanenta och tillfälliga Under 2010 påbörjas planering för iordningställande av befintliga och nya platser och lokaler för optimalt resursutnyttjande vid arrangemang. Detta gäller såväl befintliga som nya lokaler och platser. Beroende på platsen kan det handla om allt från el, VA och logistik till källsortering och säkerhet. Iordningställandet utgår från katalogisering och inventering av lokalbehov, och med utgångspunkt i åtgärdsanalysen i katalogiseringen prioriteras de olika lokalerna/platserna och läggs in i en tidsplan. Därefter detaljprojekteras varje lokal/plats. Delar av arbetet kan genomföras tillsammans med MAH, SLU och LTH. Redan från början bör exempelinsatser i Stadsparken, centrala stadens gaturum, samt ett par lokaler/platser i andra delar av kommunen planeras/genomföras. d) IT-stöd för arrangemang och arrangörer För att optimera resursutnyttjandet kring arrangemang i Lund byggs en ny webbaserad e-tjänst upp, där varje arrangemang och lokal får en informationskärna som byggs på och kan nås av de olika intressenterna. Denna webbaserade databas kan nås av alla som har med arrangemang att göra och innehåller: alla lokaler, platser och scener med deras förutsättningar olika typer av manualer och checklistor blankettarkiv för ansökan om projektbidrag, tillstånd, redovisningar mm

9 kontaktlista till olika aktörer, allt från sophantering och alkoholtillstånd till säkerhetsbolag schemaläggningssystem för personal och volontärer e) Ny organisation för arrangemang Arbetet med arrangemang i kommunen utförs idag i slutna celler som är svåra att öppna på grund av ekonomiska låsningar och olika avdelningstillhörighet. Insatsen innebär att ta fram en ny organisation för den evenemangsburna delen av kultursfären där producenter, samordnare och teknik utgör en arrangemangsenhet. Utöver arrangemangssamordnare består basen i enheten av en kommunikatör (se insats 2) och en fundraiser. Fundraisern har i uppgift att skapa en större ekonomisk bas för utveckling av befintliga och nya arrangemang och events i Lund genom externa medel i form av fondoch stiftelsemedel samt sponsring. Befintliga tjänster för kulturfestivalerna (se insats 13-15) och andra återkommande arrangemang, samt befintlig scen- och teknikorganisation kan även ingå i basorganisationen. Organisationen blir förmodligen tidvis ganska stor. Den är i sin minsta form ca tjänster, som till ca 75 % utgörs av tjänster som idag är placerade i olika verksamheter. Under stora festivaler kan den öka upp till ca personer. Det är viktigt att bygga in flexibiliteten i organisationen från början. En stor fördel med en ny organisation är att alla avtal om tjänster, hyror, etc. kan förhandlas för alla festivaler/arrangemang gemensamt så att man kan hålla nere priser och administration. Olika typer av arrangemang/events av tillfällig art kan även ingå i arrangemangsenhetens uppdrag. Även externa aktörer kan i mån av plats hyra in sig i lokalerna. Arrangemangsenheten kan knytas samman med en ny organisation för destinationsutveckling av Lund där den kopplas naturligt till event- och konferensdelen. Under våren 2010 utreds hur en arrangemangsenhet skall kunna formas samt hur den kan kopplas med en framtida organisation för destinationsutveckling i Lund. 9 f) Arrangemangspolicy För att kommunicera internt och externt att Lunds kommun är en seriös aktör när det gäller events och arrangemang kommer en arrangemangspolicy tas fram. Policyn utgår bland annat från BS8910. Standarden innefattar bland annat miljö- och klimatarbete, samt sociala faktorer som jämlikhet, mångfald och etik. Säkerhet, kommu-

10 10 nikation, tillståndsfrågor samt projekt- och processmodeller är också viktiga delar i standarden. Totalt ingår i dagsläget 17 olika standard. Utvecklingsarbetet genomförs med en så kallad Open Source-modell för kunskaper som genereras, vilket innebär att den kunskap som produceras kommer alla till del under hela utvecklingstiden. Detta innebär att det inte bara handlar om att sätta en standard med rekommendationer för hållbara arrangemang utan även att kontinuerligt utveckla hållbarhetsperspektivet. Arrangemangspolicyn bör utvecklas parallellt med arbetet men inte förrän en ny organisation för arrangemang etablerats. Detta för att det är samma personer som skall arbeta med arrangemang som utvecklar policyn. g) Kompetensutveckling Varje verksamhet har en skyldighet att tillse så att verksamheten följer lagar och regler. Inom arrangemangsområdet finns det en uppsjö av olika krav. Alla som jobbar med arrangemang bör ha minst baskunskaper om vad som gäller. De personer som faktiskt utför själva jobbet (riggning, ljus, ljud etc.) måste utbildas så att de har nödvändig kännedom om yrkesområdet, även de personer som anställs tillfälligt. Uppskattningsvis finns det ca 20 personer som borde ha ett allmängiltigt riggningscertifikat utspritt på de olika lokalerna i kommunen. Utöver detta finns det ca 5 personer som borde ha påbyggnad på den utbildningen för att kunna planera och arbetsleda. All administrativ personal bör få en endags översiktlig utbildning så att de har en grundläggande förståelse för de lagar och regler som gäller. Förutom den direkta certifieringsutbildningen kan man i samband med utvecklingen av gamla och nya lokaler skapa certfikatutbildningar på kommunens egna evenemangslokaler så att man har möjlighet att jämna ut toppbelastningar och resursoptimera. Dessutom bör man ha en löpande vidareutbildning för kommunens medarbetare i deras respektive yrke, samt i t ex projektarbete. Under den inledande fasen med kartläggning av lokaler och inventering av behov kommer även ett omfattande nätverk att naturligt byggas upp bland olika arrangörer. Erfarenhetsutbyten och kompetensutvecklingsinsatser kommer successivt att utvecklas för nätverket. 2010: Parallellt påbörjas två av delprojekten, a) Katalogisering av lokaler, scener och andra arrangemangsplatser, samt b) Inventering av lokalbehov. Planering för c) Iordningställande av arenor, permanenta och tillfälliga bör också redan

11 från början påbörjas för Stadsparken, centrala stadens gaturum och ett par lokaler i kommunen. Den webbaserade databasen (d) grundutvecklas under året. Från och med 2011 bildas e) Ny organisation för arrangemang och inom ramarna för denna tas f) Arrangemangspolicy fram och g) Kompetensutveckling genomförs. Kultur- och fritidsförvaltningen Förslag på övriga kommunala aktörer Samtliga kommunens förvaltningar Arrangörer och innehavare av scener och lokaler i Lund, Lunds universitet, Malmö Högskola tkr/år. För 2010 består kostnaden av 2 tjänster under 6 månader (600 tkr), utveckling av IT-stöd för arrangemang och arrangörer (100 tkr), exempelinsatser (500 tkr), verksamhetskostnader (150 tkr), fundraiser (350 tkr), samt lokaler, administration och verksamhetsmedel (700 tkr) består kostnaden av tjänster (1 300 tkr), lokal och administration (800 tkr), samt verksamhet (300 tkr). 11

12 12 Kultur i vardagen Estetiska lärprocesser Ömsesidiga relationer Utveckling av klusterbildningar Innovationssystem för kultur Arenor för professionell kultur Kulturutbildningar Kulturens roll i stadsplaneringen Sektorsövergripande samverkan Kultur som turistattraktion Kulturarv i samtidskulturen Kulturutbyte över gränserna Plattformsbyggande insatser Insats 4 Lunds innovationscentrum för kultur Varför behövs Lunds innovationscentrum för kultur? Man kan säga att kulturen i Sverige håller på att förändras. Den gängse modellen som består av statligt finansierad kultur börjar långsamt närma sig sitt slut under tyngden av minskade anslag, i ständig konkurrens om andra prioriteringar. Det är inte troligt att den nuvarande situationen kommer att bestå, och det är fullt möjligt att förändringsprocessen kommer att påskyndas genom det nuvarande ekonomiska klimatet. Därför behövs ett aktivt arbete för att skapa en infrastruktur som kan understödja den kreativa sektorn framöver, så att svenskt kulturliv har de bästa förutsättningarna att vara nyskapande, levande och konkurrenskraftigt på europeisk och internationell nivå under den här övergångsperioden, och därefter. Att samla den kulturella sektorn, näringslivet och den akademiska världen under samma tak, för att diskutera och hantera dessa frågor är ett sätt att genomföra detta. Lunds innovationscentrum för kultur kommer att ge förutsättningar för de kreativa näringarna i Lund och regionen att utvecklas, vilket leder till en större ekonomisk tillväxt inom området och även att större externa finansieringar kommer att lokaliseras till Lund. Tillsammans med detta finns det en stark uppfattning att Lund saknar en mötesplats, en arena där likasinnade som arbetar inom kultur och kreativitet kan utbyta idéer och arbeta tillsammans. Det är nödvändigt med en plats där människor blir utmanade och inspirerade och där de kommer i kontakt med vad som är på gång, just nu, på internationell nivå. I första hand ses observatoriet i Stadsparken som tänkbar placering. Lunds innovationscentrum för kultur består av tre huvuddelar: 1. Incubation Space Skydda, Vårda och Växa Inkubatorn kommer att tillhandahålla en fredad miljö där kulturella projekt och företag kan växa. Inkubatorn kommer att vara löst baserad på den befintliga modellen för affärsinkubatorer, men anpassas till de särskilda

13 behoven inom den kreativa sektorn. I inledningsskedet kommer kulturella företag och projekt att bjudas in för att delta i inkubatorn. De kommer att få en fysisk plats och de verktyg som behövs för att utveckla och förverkliga sina idéer. Med verktyg menas specialiserad rådgivning, coachning, utbildning, mentorskap och andra former av stöd som projekten kan behöva som led i dess utveckling. Precis som i en traditionell företagsinkubator kommer det att finnas en tydlig ambition med förväntningar om att projekten kommer att examineras från inkubatorn i slutet av det överenskomna programmet. För att examineras måste projekten visa att affärsidén håller och att de kan stå på egna ben. 2. Production Space Ge, Skapa och Förnya Production Space kommer att uppmuntra och stimulera kreativitet och innovation genom att ha regionala och internationella konstnärer, producenter och kuratorer knutna till och periodvis boende vid Lunds innovationscentrum. Arbetet kommer att bedrivas internationellt, men samtidigt i partnerskap med lokala och regionala aktörer för att säkerställa att gästerna in residence kommer att tillföra något till dessa. 3. Knowledge Space Möjliggöra, Utmana och Debattera 13 Knowledge Space syftar till att möjliggöra och underlätta för eftertanke, debatt och utvecklande av kunskap om den kulturella sektorn och dess metoder. De viktigaste samarbetsparterna för detta kommer att bli de regionala akademiska institutionerna men det finns också en strävan att involvera näringslivet. Inom Knowledge Space bedrivs forskning och utförs konsultuppdrag som kan ge feedback och förbättra arbetet inom och skapa förståelse för verksamheten i den kreativa sektorn, hur den bidrar till samhället och dess ekonomiska utveckling. Det genomförs också kontinuerlig utvärdering av arbetet och vad som levereras för att säkerställa måluppfyllelse. Lunds innovationscentrum för kultur kommer att drivas som en fristående organisation i partnerskap och/eller i samverkan med Lunds kommun. Organisationen kommer att vara slimmad och flexibel för att kunna svara upp mot och anpassa sig till förändringar i omgivningen och externa möjligheter. Därför kommer innovationscentret att drivas av ett litet team med olika experter/sakkunniga knutna till verksamheten på projektbasis när de behövs. Innovationscentret kommer att vara långsiktigt hållbart och kommer därför att delvis bli självförsörjande. Några av de intäktskällor som kommer att utredas

14 14 vidare är: café/restaurang, kontorsytor för kreativa företag, konsulter, försäljning, konferenslokaler etc. För att stärka den kulturella utvecklingen inom hela stadsparksområdet inkluderar även insatsen under 2010 Mejeriets Förstudie 2010 Öppna upp Bjud in Koppla samman, samt verksamhetsbidrag för Trans Europe Halles (TEH). I Mejeriets förstudie inkluderas stora delar av det programförslag som den oberoende ungdomsgruppen StyrUpp tog fram till kulturhuvudstadsansökan. Både Mejeriet och TEH är involverade i processen kring Lunds innovationscentrum för kultur. Under 2010 genomförs förprojektering och diverse förberedande aktiviteter för att från och med 2011 starta verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen Förslag på övriga kommunala aktörer Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Utbildningsförvaltningen, Serviceförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Kommunkontoret Lunds universitet, Region Skåne, Ideon, Trans Europe Halles, Mejeriet, fria kulturaktörer, regionala, nationella och internationella organisationer Förprojektering och förberedande aktiviteter under 2010: tkr. Från 2011 och framåt beräknas finansieringen av insatsen till tkr/år. Insats 5 Plattform för barn- och ungdomskultur Handlingsplanens plattform för barn- och ungdomskultur utgår ifrån fyra huvudinriktningar för arbetet med barn- och ungdomskultur i Lunds kommun: 1) att alla barn och unga får ta del av kultur i skolan genom eget skapande, pedagogik och upplevelser, 2) att kompetensen för pedagoger, professionella och andra inom området höjs, 3) att möjligheterna för barn och ungas eget skapande ökar, samt 4) att samordning och information inom området stärks.

15 a) Att ta fram en lundamodell för arbete med kultur i skolan Utredning, kartläggning och analys av behoven för att ta fram en speciell lundamodell för hur man kan arbeta med kultur i Lunds för- och grundskolor. Tanken med modellen är att garantera att alla barn, när de går ut grundskolan i Lund, har fått möta kultur i olika former på det sätt som FN:s barnkonvention, svenska läroplanen och de kulturpolitiska målen slår fast att alla barn har rätt att göra. Utredningen bör särskilt fokusera på: Innehåll i form av upplevelser, kulturpedagogisk verksamhet och eget utövande och skapande. Organisation; formen för hur skolans pedagoger ska samverka med olika kulturaktörer. Kommunfullmäktige beslutade att ge kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnderna i uppdrag att utreda hur en kulturgaranti för Lunds skolor ska utformas och anpassas efter Lunds behov. Detta överensstämmer väl med handlingsplanens förslag. Utredningen genomförs under läsåret 2010/2011. Lundamodellen kan genomföras från och med läsåret 2011/2012. Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund Öster och Kultur- och fritidsförvaltningen Utredningen genomförs till en kostnad av 200 tkr. en av införandet av lundamodellen beräknas till 500 tkr/år. Rum för talangutveckling Individuell talangutveckling Kultur i vardagen Estetiska lärprocesser Synliggörande av utbud Ömsesidiga relationer Kulturarv, pedagogik och ny teknik 15 b) Certifiering av kulturombud i Lunds för- och grundskolor På varje för- och grundskola i Lunds kommun utser rektor minst ett kulturombud. Ombudet certifieras efter genomgången grundutbildning för kulturombud. Utbildningen innefattar en kortare introduktionskurs. I och med certifieringen ges kulturombudet mandat att, under betald arbetstid, delta i: de fyra kulturombudsträffar kultur- och fritidsförvaltningen anordnar varje år minst två utbudsdagar per år Rum för talangutveckling Individuell talangutveckling Kultur i vardagen Estetiska lärprocesser Synliggörande av utbud Synliggörande av kulturarrangemang

16 16 Rum för talangutveckling Individuell talangutveckling Synliggörande av utbud Synliggörande av kulturarrangemang aktuell kompetensutveckling inom området Som kulturombud är man sin förskolas/skolas representant inom kulturområdet och en viktig länk mellan förskola/skola och kultur- och fritidsförvaltningen/det fria kulturlivet i Lund. Kulturombuden fungerar som samordnare av kultur på förskolan/skolan, spridare av aktuell information inom området samt, inte minst, inspiratörer gentemot kollegor och elever. Insatsen påbörjas höstterminen 2010 och varar hela planperioden. Kultur- och fritidsförvaltningen (Kultur Lund). Förslag på övriga kommunala aktörer Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund Öster. 40 tkr/år c) Kulturombud inom Fritid Lund Fritid Lund utser en samordnare och ett kulturombud på respektive fritidsområde På alla fritidsområden i Lunds kommun utses ett kulturombud med uppdrag att tillsammans med ungdomarna utveckla, planera och genomföra kulturverksamheten inom fritidsområdena. Kulturombuden ska ha möjlighet att delta i samordningsträffar och aktuell kompetensutveckling inom området under sin arbetstid. En del av kulturombudens arbetsuppgifter blir även att slussa vidare ungdomar från respektive område till Ungdomstingets kulturutskott där unga har reellt inflytande på hela kommunens kulturutbud Kultur- och fritidsförvaltningen (Fritid Lund) Inom befintliga ekonomiska ramar.

17 d) Unga kulturspanare Ungdomstingets Kulturutskott blir Unga kulturspanare som gör omvärldsanalyser, trendspaningar, kopplar ihop det nyskapande med den traditionella kulturen, vidgar dynamiken och gör utbudet mer tillgängligt! Att ge Ungdomstingets Kulturutskott möjlighet att bli en del av planering och genomförande av kulturarrangemang ger unga i Lund verklig tillgång till inflytande och ökar ungas kreativitet och växtkraft! Kultur- och fritidsförvaltningen (Fritid Lund) 25 tkr/år e) Transportresurs för förskolor och skolor i de yttre kommundelarna Transportresursen fungerar som en transportpott för förskolor och skolor i Lunds yttre kommundelar, dvs de områden som idag inte trafikeras av stadsbussarna, t.ex. Genarp, Veberöd, Dalby, Södra Sandby, Håstad, Odarslöv, Stångby och Vallkärra. Förskolor och skolor i dessa kommundelar kan söka medel ur transportpotten för transporter till och från kulturinstitutioner och kulturarrangemang inom kommunen. Potten administreras av Kultur- och fritidsförvaltningen. Insatsen kan också utvecklas att innefatta andra arrangemang än kulturella. Förutsättningarna att inrätta en särskild kultur- och naturbuss ska också särskilt beaktas Kultur- och fritidsförvaltningen (Kultur Lund) Förslag på övriga kommunala aktörer Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Tekniska förvaltningen 100 tkr/år f) Internationell barnkulturkonferens En högkvalitativ internationell barnkulturkonferens genomförs vartannat år som profilerar Lund som en na- Rum för talangutveckling Individuell talangutveckling Kultur i vardagen Synliggörande av utbud Synliggörande av kulturarrangemang Kultur i vardagen Estetiska lärprocesser Synliggörande av utbud Kultur i vardagen Estetiska lärprocesser Synliggörande av utbud Utveckling av klusterbildningar Kulturutbildningar Sektorsövergripande samverkan Kulturutbyte över gränserna 17

18 18 insatser insatser a) Övergripande a) Övergripande insatser insatser 1 Utvidgade 1 Utvidgade kulturstödsformer s.6 s.6 2 Ny organisation 2 Ny organisation för kulturkommunikation för s.6 s.6 3 Arrangemangsstöd 3 s.7 s.7 Synliggörande av utbud Estetiska lärprocesser Kultur i vardagen Individuell talangutveckling Rum för talangutveckling insatsområden insatsområden Rum för talangutveckling Individuell talangutvecklin Kultur i vardagen b) Plattformsbyggande b) insatser insatser 4 Lunds 4 innovationscentrum Lunds för kultur för s.12 kultur s.12 5 Plattform 5 Plattform för barn- för och barn- ungdomskultur och ungdomskultur s.14 s.14 a Att ta a fram Att ta en fram Lundamodell en Lundamodell för arbete för arbete med kultur med i kultur skolan i skolan s.15 s.15 b Certifiering b Certifiering av kulturombud av kulturombud i Lunds i för- Lunds och för- grundskolor och grundskolor s.15 s.15 c Kulturombud c Kulturombud inom Fritid inom Lund Fritid s.16 Lund s.16 d Unga d kulturspanare Unga kulturspanare s.17 s.17 e Transportresurs e Transportresurs för förskolor förskolor och skolor och i skolor de yttre i de kommundelarna yttre kommundelarna s.17 s.17 f Internationell f Internationell barnkulturkonferens s.17 s.17 g Kulturkollo g Kulturkollo s.20 s.20 h Kultur h för Kultur alla för med alla och med utan och funktionsnedsättningar utan s.21 s.21 i Fördjupade i Fördjupade författarprojekt författarprojekt gymnasiet för gymnasiet s.21 s.21 6 Plattform 6 Plattform för rörlig för bild rörlig s.22 bild s.22 a Inspelningsplats a Inspelningsplats Lund s.22 Lund s.22 b Lund b Film Lund Academy Film Academy s.23 s.23 c Utveckling c Utveckling av Kino av som Kino kulturell som kulturell mötesplats mötesplats s.24 s.24 d Visning d Visning av rörlig av bild rörlig via bild bredband via bredband s.24 s.24 7 Att upptäcka 7 Att upptäcka Lund och Lund skapa och det skapa sociala det sociala rummet rummet s.25 s.25 c) Exempelinsatser c) 8 Forum 8 Forum för möten för möten mellan mellan utövare utövare och politiker/tjänstemän och s.27 s.27 9 Profilering 9 Profilering av konstmusikscenen av i Lund s.27 i Lund s Nya 10 speltillfällen Nya speltillfällen för oetablerade för oetablerade band s.28 band s Fånga 11 Fånga stunden stunden cirkelledarutbildning s.28 s Senior- 12 Senior- och elevvandringar och elevvandringar s.29 s.29 d) Kulturfestivalerna d) 13 LitteraLund 13 LitteraLund s.30 s Lund 14 International Lund International Choral Choral Festival Festival s.31 s bibu.se 15 bibu.se s.32 s.32 Samlad Samlad utvärdering utvärdering av festivalerna av festivalerna s.32 s.32 e) Kulturhuvudstadsprojekt e) 16 Genomförande 16 Genomförande av projektidéer av projektidéer från kulturhuvudstadsarbetet från s.33 s.33 Summa Summa (a-e) (a-e)

19 g 2011 (tkr) Ömsesidiga relationer Utveckling av klusterbildningar Innovationssystem för kultur Arenor för professionell kultur Kulturutbildningar Synliggörande av kulturarrangemang Kulturens roll i stadsplaneringen Sektorsövergripande samverkan Kultur som turistattraktion Kultur i det offentliga rummet Kultur dygnet och året runt Kulturarv i samtidskulturen Kulturarv som upplevelsenäring Kulturarv, pedagogik och ny teknik Kulturutbyte över gränserna 2010 (tkr) 2012 (tkr) (tkr)

20 20 Rum för talangutveckling Individuell talangutveckling Estetiska lärprocesser Ömsesidiga relationer tionell utvecklingsmotor och mötesplats inom barn- och ungdomskulturområdet. Konferensens program baseras på aktuell forskning inom barn- och ungdomskulturområdet och arrangeras i nära samverkan med Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola samt Centrum för Barnkulturforskning i Stockholm. Två konferenser planeras: en år 2011 och en år Kultur- och fritidsförvaltningen (Kultur Lund) Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola, Centrum för Barnkulturforskning i Stockholm, samt eventuellt andra kommuner i Öresundsregionen Total finansiering av insatsen beräknas till 150 tkr/konferens, varav Lunds kommun står för 75 tkr och resterande 75 tkr finansieras av externa aktörer och medel. g) Kulturkollo Kulturkollo arrangeras i två upplagor, en som vänder sig till åldersgruppen 9-12 år och en till år. Kollot pågår under en vecka på dagtid på sommarlovet och innefattar konstformerna bildkonst, teater, film, skrivande, musik och dans. Deltagarna meddelar i samband med anmälan vilket konstområde de vill arbeta med. Tio deltagare inom varje konstområde, vilket blir ca 50 unga som deltar varje vecka. Varje grupp handleds av en professionell inom området. I arbetet är det processen och experimenterandet som är det viktiga och avsikten är inte att arbeta fram en utställning eller föreställning. 2 x 1 vecka per år. Vecka 26 och vecka 27, Kultur- och fritidsförvaltningen Kulturmejeriet, Kulturen i Lund, professionella utövare inom de olika konstarterna 160 tkr/år

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1.

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige i Lund har bett Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

KULTUR I ÖGONHÖJD. - för, med och av barn och unga

KULTUR I ÖGONHÖJD. - för, med och av barn och unga KULTUR I ÖGONHÖJD - för, med och av barn och unga Grafisk form: Andrzej Olas Foto: Anders Hviid, Andrzej Olas samt stadens och förvaltningens bildmaterial Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer