Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie"

Transkript

1 Nr 12 Till Styrelsen Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie I samband med stadens budget för år 2011 fick bolaget i uppdrag att erbjuda förmånligt och i vissa fall fri parkering i bolagets öppna anläggningar under Beslutet innebar även att försöket därefter skulle utvärderas. Uppdraget tolkades och konkretiserades av styrelsen i beslut av den 9 november Styrelsens beslut innebar i huvudsak att öppna anläggningar definierades till ytparkeringar öppna för besökare samt att förmånen skulle gälla för bilar som ägdes av fysiska personer och vara helt fri parkering under max fem timmar. De som önskade ta del av förmånen fick kostnadsfritt rekvirera ett särskilt tillstånd hos bolaget. Tillstånden gäller på totalt parkeringsplatser spridda över hela staden. Det utgör drygt hälften av alla besöksparkeringar. I styrelseärendet togs även svårigheterna med en mer utvidgad förmån upp. Dessa var i huvudsak att bolaget i grunden inte själv äger frågan, då bolaget enbart själv äger en mindre andel av de anläggningar som bolaget sköter. Bolaget äger själv enbart 30 anläggningar av de totalt 240 anläggningar och över ytor som är skyltade med vårt namn. Av detta skäl, men även för ett effektivt nyttjande av parkeringsplatserna framfördes även farhågor om ett för stort antal förmånsberättigade bilar skulle söka sig till samma parkeringsområde. Vald avgränsning innebar även att förmånen inte blev bättre än den för dem med parkeringstillstånd för funktionsnedsatta. I bifogad redovisning har registerstudie gjort på samtliga utfärdade tillstånd under hela försöksperioden och en enkätundersökning till samtliga som hade fått tillstånd 1 januari-31 juni 2014, totalt 90 enkäter varav 73 besvarades. Som framgår av bifogad redovisning har för försöket pågått från november 2011 till oktober Under perioden har totalt 234 årstillstånd utfärdats.

2 Flest tillstånd, 146 stycken med en kraftig ökning under hösten, utfärdades år 2014 då även personer som privatleasade supermiljöbilar hade möjligheten att få tillstånd. Enbart 6 av 10 bilar förnyade tillstånden mellan åren. Flest tillstånd gick till boende i Stockholms län, exkl Stockholms stad. Även om många är nöjda med tillstånden så finns det många förslag till förbättringar i de öppna svaren. Mycket talar för att antal supermiljöbilspremiebilar kommer att öka kraftigt. Enligt nationell statistik från Bil Sweden nyregistrerades under år 2011 totalt 181 supermiljöbilar, under år 2012 nyregistrerades 928 supermiljöbilar och under år 2013 nyregistrerades 1546 supermiljöbilar. I år har januari till oktober supermiljöbilar nyregistrerats. Under året har de flesta av de ledande bilmärkena presenterat sina laddhybrider eller rena elbilar. Bibehållna förmåner skulle därför innebära ökade problem med trängsel samt kräva uppgörelser med de enskilda markägarna. Bolagsledningen föreslår därför att försöket med parkeringstillstånd för supermiljöbilspremiebilar inte förnyas och att bolagets resurser istället fokuseras på utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar. Det helt avgörande vid beslut om köp av miljöbil torde vara om man har möjlighet att ladda den i den dagliga parkeringen. Bolaget arbetar därför aktivt för att lösa varje hyresgästs behov av laddmöjligheter. Finns lediga laddmöjligheter inom anläggningen erbjuds hyresgästen en ny plats. Om så inte är fallet installerar bolaget, efter uppgörelse med ev fastighetsägare, ny laddmöjlighet i garaget. I några fall erbjuds hyresgästen istället laddmöjlighet i närliggande garage. Bolaget står tillsammans med ev annan fastighetsägare för installationen och elförbrukningen. Hyresgästen får en förhöjd månadsavgift om 500 kr exkl MOMS. En kraftig utbyggnad pågår av laddmöjligheter även vid bolagets besöksanläggningar. Totalt installeras 100 nya laddstolpar under året och vi har för närvarande över 400 laddstolpar. Vid all nyproduktion planerar vi med goda laddmöjligheter redan från början. Totalt förses procent av platserna med laddmöjligheter. Bolaget erbjuder som högst laddmöjligheter på 16A 230v, vilket innebär att man kan ladda drygt en mils bilkörning per timme. Bolaget har dock varit behjälplig när det gäller utbygganden av snabbladdningsmöjligheter genom att finna lämpliga platser och att avstå från ytparkeringar.

3 Styrelsen föreslås besluta att godkänna utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie att godkänna den föreslagna fortsatta inriktningen och att försöket inte förnyas. Christian Rockberger VD Bilagor: Redovisning av enkäten om parkeringstillstånd för supermiljöbil

4 Redovisning av enkäten om parkeringstillstånd för supermiljöbil Villkoren för parkeringstillstånd för supermiljöbil Stockholm Parkering har i uppdrag av kommunfullmäktige att utfärda gratis parkeringstillstånd till alla som ansöker om det och som har en supermiljöbil. Parkeringstillståndet gäller för privatägda eller privatleasade bilar och berättigar till maximalt fem timmars parkering vid varje enskilt parkeringstillfälle. Tillståndet gäller på bolagets ytparkeringar som har en besöksparkering. En supermiljöbil definieras som en bil som har ett utsläpp på högst 50 gram koldioxid per kilometer. I dagsläget uppfylls villkoren endast av elbilar och av laddhybridbilar. 234 tillstånd utfärdades nov 2011-okt 2014 Från november 2011 till 31 oktober 2013 har sammanlagt 234 parkeringstillstånd för supermiljöbilar utfärdats. Endast ett fåtal bilister ägde två elbilar utfärdades 33 tillstånd som gällde till utgången av år År 2013 utfärdades 55 tillstånd och år 2014 utfärdades 146 tillstånd. Antalet utfärdade tillstånd var alltså ökat markant under Parkeringstillståndet utfärdas per kalenderår och därför har elbilsägarna varit tvungna att årligen förnya parkeringstillståndet. Men alla gjorde det inte. År 2013 ansökte 60 procent om ett förnyat parkeringstillstånd. (20 bilar). 40 procent gjorde det inte. År 2014 utfärdades 58 procent (32 bilar) av parkeringstillstånden till sådana bilar som också hade haft ett tillstånd år Av dessa hade 14 bilar också haft ett tillstånd år Med andra ord 42 procent av de som hade haft ett tillstånd år 2013 valde att inte förnya sitt parkeringstillstånd. 81 procent av parkeringstillstånden gick till personer som äger sin supermiljöbil privat Av de 234 parkeringstillstånd som delades ut ägdes bilen privat av 81 procent (190 st). 19 procent (44 bilar) privatleasades. Av dessa 44 bilar var 21 s.k. personalbilar. Många företag har som förmån för sina anställda att de genom sitt företag kan leasa en bil privat och då uppbär den anställde alla kostnader för bilen. Win-win består i att företaget kan få bättre leasingvillkor än den anställde. Handläggningen av parkeringstillstånd för dessa personalbilar var både knepig och en grogrund för felaktiga bedömningar. Det krävdes lönebesked eller intyg av arbetsgivaren för bedömningen som visade att kostnaderna betalades av den anställde och förfarandet var kostnadsneutralt för företaget. Ändå var bedömningen svår och kändes ibland som godtycklig. Eftersom utfärdandet av parkeringstillstånden pågick under en försöksperiod, beslutade vi dock att hellre fria än fälla vid tveksamma fall. Mest nya bilar, ofta en Toyota Prius 77 procent (181 bilar) av de 234 tillstånden gick till nya bilar. Det var inte ovanligt att bilen var precis nyinköpt när en ansökan kom in till bolaget. 14 procent (33 bilar) av tillstånden gick till bilar som var tillverkade på 90-talet. Resten av bilarna var tillverkade mellan Vanligaste bilmärkena var Toyota Prius (42 st), Nissan Leaf (38) Renault Clio (31) följt av Mitsubishi (30) och Tesla (23). 58 procent av bilarna (136 st) var rena elbilar, resten var laddhybridbilar. 1

5 Knappt en tredjedel av parkeringstillstånden gick till stockholmare Ägare till bilarna med parkeringstillstånd bodde i huvudsak i Stockholms län, men inte i Stockholm. Dessa fick över hälften av alla tillstånd. Knappt en tredjedel av tillstånden gick till stockholmare. Av dessa var 30 procent boende i postorten Stockholm. Knappt en femtedel av tillstånden gick till boende i riket, exklusive Stockholms län. Antal beviljade % Antal beviljade % tillstånd totalt tillstånd år 2014 Stockholm Stockholms län, exkl. Stockholm Riket, exkl Stockholms län Norge Summa procent deltog i enkätundersökningen I september 2014 skickades en enkät till de supermiljöbilsägare som hade fått ett parkeringstillstånd utfärdat någon gång mellan 1 januari -31 juni Sammanlagt skickades enkäten till 88 personer. Två av dessa ägde två elbilar var. Därför är det totala antalet enkäter 90. Endast en påminnelseomgång gjordes. Då utlovades en trisslott till alla som besvarade enkäten inom ett visst antal dagar. Detta hade en positiv effekt och vi fick ytterligare 17 nya svar. Totalt sett besvarade 81 procent (73 enkäter) enkäten. Om respondenterna Om man jämför de som besvarade enkäten med alla som har fått ett parkeringstillstånd för supermiljöbil, finns det några skillnader: En mindre andel stockholmare besvarade enkäten. Andelen nybilsägare är något högre och andelen som har en laddhybrid (48%) är också högre. De som besvarade enkäten, var bodde de? Antal svar Procent Bor i Stockholm Bor i Stockholms län, exkl Stockholms stad Bor i riket, exkl. Stockholms län Norge 1 1 Summa enkätsvar Om bilen Årsmodell på bilen Antal svar Procent Från 90-talet 7 10 Från Ny bil Ren elbil 35 Summa enkätsvar

6 Bortfallet på 19 procent (17 enkäter) skiljer sig inte nämnvärt från populationen, t.ex. att dessa skulle huvudsakligen vara boende i övriga riket, endast haft ett parkeringstillstånd under försöksperioden eller att de skulle leasa bilen. Så här tyckte supermiljöbilsägarna - enkätsvaren Nedan går vi igenom samtliga enkätfrågor och hur de besvarades. Av tabellrubriken framgår själva frågan och svarsalternativen finns i tabellen, redovisade med antal enkätsvar och i procent. Det vanligaste svaret är blåmarkerat i varje tabell. Totalt sett innehöll enkäten 13 frågor. Fråga 1: Hur ofta parkerar du på besöksparkeringar (korttidsparkeringar) i Stockholm, utan hänsyn tagen till parkeringstillståndet för din supermiljöbil? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig 2 3 Summa enkätsvar Fråga 2. När du har besöksparkerat, hur ofta har du då samtidigt laddat din bil? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Varje gång 2 3 Ofta Sällan Aldrig Summa enkätsvar Majoriteten av respondenterna parkerar varje vecka eller varje månad i Stockholm. Men det är inte alls givet att de i samband med parkeringen passar på att ladda sin elbil. Över 80 procent har aldrig eller sällan laddat sin bil samtidigt som de besöksparkerat i Stockholm. Möjligheten att kunna ladda sin bil är också något som engagerar supermiljöbilsägarna om laddningsmöjligheter fick vi in väldigt många kommentarer (se fråga 13). Fråga 3. Hur ofta har du hittills använt parkeringstillståndet? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Varje dag 5 7 Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig 6 8 Summa enkätsvar Om man jämför fråga 3 Hur ofta har du hittills använt parkeringstillståndet med fråga 1 Hur ofta besöksparkerar du i Stockholm, utan hänsyn tagen till parkeringstillståndet för din supermiljöbil får 3

7 man en fingervisning om i vilken omfattning respondenterna har använt parkeringstillståndet. Svaret är att i väldigt stor omfattning, men inte till 100 procent. Fråga 4. I vilket område i Stockholm parkerade du mest? Om du har parkerat lika mycket i t.ex. centrala Stockholm som i Söderort, kryssa vänligen i båda alternativen. I centrala Stockholm I Västerort 5 5 I Söderort 2 9 I centrala Stockholm och i Västerort 3 7 I centrala Stockholm och i Söderort 6 6 Överallt i Stockholm 2 3 Summa enkätsvar Den absoluta majoriteten, någonstans mellan procent, parkerar på våra ytparkeringar i innerstan. Dessa parkeringar är förhållandevis dyrare att parkera på än i områden utanför innerstan. Fråga 5. Hur hittade du de parkeringar där parkeringstillståndet gäller? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Via Genom skyltning på plats Kände till parkeringen/ 5 8 parkeringsplatserna sedan tidigare På annat sätt, hur? 4 6 Summa enkätsvar Fråga 6. Tycker du att det var lätt eller svårt att hitta de parkeringar där tillståndet gäller? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Mycket svårt 7 7 Svårt Lätt Mycket lätt 8 12 Summa enkätsvar Majoriteten av respondenterna hittade våra ytparkeringar, där det finns besöksparkering, via bolagets hemsida. Det var också via den vägen som vi guidade alla som fått parkeringstillstånd för supermiljöbil att leta var man kunde parkera med tillståndet. Ändå var det relativt många som tyckte att det var svårt att hitta parkeringarna där tillståndet gäller. Faktum är att det finns fler stockholmare i gruppen som tycker att det var svårt att hitta en parkering än i lättgruppen. I lättgruppen finns fler länsbor än i svårgruppen. En möjlig orsak till att så många anser att det är svårt att hitta parkeringarna kan vara att många bilister tror att alla parkeringar i Stockholm tillhör Stockholm Parkering. Nu, om man ville parkera gratis, var man plötsligt tvungen att se om parkeringen tillhörde Q-park, Europark, en bostadsrättsförening eller Stockholm Parkering. Och då var det plötsligt inte lika lätt att hitta en parkering. Många efterfrågar en app eller en lista med alla parkeringar som är tillgängliga med parkeringstillståndet. Bolaget har dock inte gjort en sådan lista med motiveringen att många 4

8 parkeringar tillkommer och försvinner över tiden, och en lista blir därför fort inaktuell. Dessutom kan listan vara grogrund till missnöje, om det visar sig att bilisten fått en kontrollavgift när han parkerat på en parkering som vi inte längre har, men som finns på den listan som han har. Fråga 7. På själva parkeringen, var det svårt att hitta en ledig p-plats? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Ofta Ibland Sällan Aldrig 5 8 Summa enkätsvar Knappt hälften anser att det bara ibland har varit svårt att hitta en ledig p-plats. Ändå parkerar de flesta i innerstan där det finns minst lediga p-platser. Fråga 8. Hur länge parkerade du i genomsnitt vid varje parkeringstillfälle? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. 5 timmar timmar timmar timmar timme 4 6 Summa enkätsvar Ungefär hälften av respondenterna parkerade 4-5 timmar per parkeringstillfälle. Med parkeringstillståndet fick man stå maximalt 5 timmar per parkeringstillfälle. Fråga 9. På en skala från 1-10, hur nöjd eller missnöjd är du med handläggningen av din ansökan om parkeringstillståndet? Kryssa i det alternativ som gäller för dig. 1= väldigt missnöjd och 10=väldigt nöjd. Väldigt missnöjd Väldigt nöjd Antal svar Summa svar:73 Procent Glädjande många är mycket nöjda med handläggningen av parkeringstillståndet. Hela 88 procent av respondenterna ger betyget 8-10 för handläggningen. Fråga 10. På en skala från 1-10, hur nöjd eller missnöjd är du med parkeringsförmånen för supermiljöbil? Kryssa i det alternativ som gäller för dig. 1= väldigt missnöjd och 10=väldigt nöjd. Väldigt missnöjd Väldigt nöjd Antal svar Summa svar:72 Procent

9 Riktigt lika nöjd är man inte med parkeringstillståndet för supermiljöbil. Dock, 68 procent av respondenterna ger parkeringsförmånen ett mycket bra betyg, procent är missnöjda. Många inlämnade kommentarer handlar om önskemål hur förbättra förmånen (se vid fråga 13). Fråga 11. Hur fick du reda på att man kan ansöka om parkeringstillstånd för supermiljöbil? Via bilförsäljaren/ leasingföretaget 4 6 Via Via en annan webbsida Via en bekant, arbetskamrat, vän 7 10 Via en elbilsförening På annat sätt, hur? 7 10 Summa enkätsvar Nästan 40 procent hade fått kännedom om parkeringstillståndet via bolagets hemsida. Vanligt var också att andra webbsidor informerade om förmånen, liksom olika elbilsföreningar. De vanligaste svaret på På annat sätt, hur? var via media eller att man hade googlat. Fråga 12. Hur stor andel av dina resor med supermiljöbilen kör du på el? Svara på frågan endast om din supermiljöbil är en laddhybrid. Kryssa för det alternativ som ligger närmast din uppskattning. 100 % % % 4 10,5 25 % eller mindre 4 10,5 Summa enkätsvar (48%) av de som har besvarat enkäten har en ren elbil. Därför har de inte besvarat denna fråga. Bland respondenterna som äger en laddhybridbil är det vanligast att man kör % med el. Fråga 13. Vill du förmedla något till oss? Antal Procent Ja Nästan 80 procent av de som besvarat enkäten har lämnar skriftliga synpunkter i samband med enkäten. De flesta, ca 30 stycken, handlar om att man skulle vilja ha fler laddningsmöjligheter, att platserna ska vara bättre skyltade och att det ska vara förbjudet för fossilbilar att parkera på elbilsplatser. Ca 24 kommentarer berör begränsningarna i parkeringstillståndet. Man vill att tillståndet också ska gälla i p-hus och på gatan. Man vill också kunna parkera längre tid än fem timmar per parkeringstillfälle. Fem personer uttryckte sig positivt om parkeringstillståndet. Tre laddhybridbilsägare berättar om hur mycket de kör på el. Två personer anser att supermiljöbilsägare inte borde behöva betala trängselskatt. Resten är spridda kommentarer. Alla kommentarer redovisas i Bilaga 1. 6

10 Övrigt: Flera företagare vars företag har supermiljöbilar har klagat på att de inte är berättigade till ett gratis parkeringstillstånd. Detta gäller också för ägare till fyrhjuliga el-mc. Bilaga 1. Kommentarer i enkäterna om parkeringstillstånd för supermiljöbil Sammanfattning Nästan 80 procent av de som besvarat enkäten har lämnar skriftliga synpunkter i samband med enkäten. De flesta, ca 30 stycken, handlar om att man skulle vilja ha fler laddningsmöjligheter, att platserna ska vara bättre skyltade och att det ska vara förbjudet för fossilbilar att parkera på elbilsplatser. Ca 24 kommentarer berör begränsningarna i parkeringstillståndet. Man vill att tillståndet också ska gälla i p-hus och på gatan. Man vill också kunna parkera längre tid än fem timmar per parkeringstillfälle. Fem personer uttryckte sig positivt om parkeringstillståndet. Tre laddhybridbilsägare berättar om hur mycket de kör på el. Två personer anser att supermiljöbilsägare inte borde behöva betala trängselskatt. Resten är spridda kommentarer. Kommentarer om laddningsmöjligheter (30) Det finns för få laddningsmöjligheter om ens någon. Mycket svårt att hitta laddningsstationer/möjligheter. Ofta är de trasiga eller upptagna av vanliga bilar. Bli bättre på skyltningen för att hitta de samt att upplysa andra bilister som ockuperar platser. Jag arbetar i Hammarby det borde finnas laddplatser nära Vävar Johans gata. Finns nu bara i P-hus. P- hus varit helt tomt hela sommaren. Känns då fånigt att betala för plats när hela p-hus är tomt. Framförallt nätter Jättebra initiativ. Gärna fler Mode3, Type 2 med fast kabel. Många laddstolpar idag finns nästan bara i garage och där gäller inte parkeringstillståndet. Jag vill se mycket mer laddstolpar utanför p-garagen. Jag saknar en extra sladd. De är väldigt dyra. Hade jag en, så hade jag också laddat. Med centrala Stockholm menar jag Ropsten. Att hitta parkeringar Kunde dock skylta mycket tydligare. En klar besvikelse är att det finns så få (nästan inga) laddstationer. Det gör inget om man måste betala bara det finns på Älvsjö IP får vi inte nyckel för att dom kanske ska byta stolpar. Gärna utöka till p-hus oxå. 5 timmar är ypperligt. Gärna fler parkeringar på Arlanda, närmare terminalen. Vore bra om det blev fler möjligheter i innerstan att parkera med el-bil. 7

11 Det finns alldeles för få laddplatser! Det finns inga laddplatser med Typ 2-kontakter. Har ej hittat någon laddstation på era parkeringar. Vore bra om man kunde stå i garage också. Det behövs fler laddplatser med 3*32A. Framför allt i city. D.v.s. Type 2 mode 3 med 22kw. Det borde finnas möjlighet att ladda bilen på de ytparkeringar där parkeringstillståndet gäller. Det är synd att de ställen som t.ex. Gärdet endast har laddmöjligheter för renodlade el-bilar. Laddstolpe vid Zinken/Tanto hade varit bra. Bor i Huddinge, därav det rel. låga utnyttjandet! Möjlighet att kunna ladda för returresan skulle vara bra. Kommentar vid fråga När du besöksparkerat, hur ofta har du laddat din bil samtidigt?: Finns så få möjligheter. Och de som finns är ofta upptagna av vanliga bilar. Pendlar till arbete i Västerås kan då inte ladda på p-platsen på jobbet. Blir tyvärr bara 5 mil med el + det som regeneras av körningen. När jag kör till arbetet i Sollentuna eller Södertälje kör jag nästan bara på el men kan inte ladda på p-plats. Tyvärr. Mycket bra att kunna stå gratis och ladda på Arlanda. Hoppas på samma i Bromma! I love my car. Fler laddstolpar vid parkeringarna vore toppen! Kan då köra helt på el i innerstan. = Bättre luft och tystare. Speciellt utmärkta elplatser för att uppmuntra till fler elbilar. Brist på laddstolpar. Fri gatuparkering för Supermiljöbilar skulle vara mycket betydelsefullt. Som ovan synes så är jag mycket nöjd men två kommentarer: - Om/när laddstationer byts ut, skaffa med inbyggd laddkabel (som i Jönköping) - lappa fossilbilarna som parkerar på skyltad el-bilsparkering! Jag har aldrig sett någon laddare! Var finns de? Saknar laddstolpar i Stockholm och måste alltså köra på bensin där. Har lägenhet på xxxxxx. Några av era parkeringar har laddstolpar men normalt så är dom fulla med fossilbilar. Vore bra om laddplatserna dedikeras till laddning av elbilar! Laddar alltid hemma i mitt garage. Har solceller på taket som på ett år ger ca 1000kwh vilket räcker att ladda varje natt. Laddar när jag handlar i Nacka Forum där minst en av de två laddplatserna varit ledig. Laddar även på Sigtuna stadshotell och på Arlanda flygplats. Det är utanför Stockholm som det stora behovet av Chademo-laddare finns. Alldeles för få laddstolpar. Önskar laddplats i anslutning till kollektivtrafik. Nu är nästan alla laddmöjligheter i dyra garage i stan där p-tillståndet inte gäller. Jag är övertygad om att en förmånlig parkeringslösning för supermiljöbilar skulle öka attraktiviteten i att köpa och åka bil klimat & miljösmart. Men då måste det finnas fler parkeringsalternativ än idag. Så en utökning av denna tjänst vore önskvärt. Fler elbilsparkeringar!!! Fler platser och laddning!! Kan inte lita på om det finns laddplatser lediga. 8

12 I regel är laddplatser belamrade med fossilbilar. Vore bra om man åtgärdar problemet. Kommentarer om att man borde få parkera på fler ställen och en längre tid (24) Jag vill inte vara otacksam, men varför inkluderas inte garagen? Det är ofta gott om plats där. Det vore underbart om man kunde få en liknande rabatt på inomhusparkeringar. Vi parkerar ett antal gånger per vecka på Kungsbron. App för att hitta parkering. Fler parkeringar/bättre för miljöbil. Fler laddstationer. Det var aningen knöligt att få en bra överblick av de parkeringar som tillståndet gäller. Jag tycker Stockholms stad kan göra mer för miljöbilar. Begreppet ytparkering är oklart. Jag skulle behöva en karta att ha i bilen för att hitta dessa parkeringar. Skulle vara bra om alla parkeringsbolag samordnade den här typen av tillstånd. Det är spretigt. Lite kort tid med 5 tim, 8 vore bättre. Ibland blir man osäker på om tillståndet gäller, skyltning hade varit bra. Jag har inte fattat om man måste ha P-skiva för att berätta att man ej parkerat mer än 5 timmar. Inför fria parkeringar för elbilar överallt nu! Bjud på fri el. Helt värdelöst med denna parkeringsförmån. Få parkeringsplatser, på udda ställen. Ingen förmån att ha elbil i Stockholms stad. Ge fri parkering överallt i Stockholm för el-bilar om man vill uppmuntra miljövänligt bilkörande!! Skulle gärna kunna söka p-plats med hjälp av mobilappen. Bättre förteckning över platser där tillståndet gäller. Omöjlig premie vid infartsparkering då det inte fungerar längre än 5 h. 100 % elbil borde gälla alla laddplatser inne & ute. Fråga hur hittade du parkeringar där parkeringstillståndet gäller: Kommentar: Tar ledig p-plats oavsett om den är gratis eller ej. Men relativt ofta blir den gratis. Tycker tillståndet borde gälla 8 timmar då jag parkerar bilen under dagen för att parkera gratis. Parkerar bara på sommaren då familjen bor i Kiruna och vi bor på Söder på sommaren. I övrigt en bra förmån! Blev väldigt förvånad när jag insåg att tillståndet inte gällde samtliga parkeringsplatser i Stockholm. Det krånglar till det hela en hel del och minskar möjligheten och flexibiliteten. Vore bra om man fick parkera på den vanliga gatan också. Tillståndet är så begränsat att man väldigt sällan har användning för det. Satsningen känns inte helhjärtat om man menar allvar med att satsa på miljöbilar. En vettig satsning vore snarare att tillåta, till en början, elbilsparkering på gatan, d.v.s. åtminstone 20-30% av all gatuparkering borde vara reserverad åt elbilar och med en elstolpe bredvid sig. Det kallar jag satsning på miljön. Allt annat verkar oseriöst. Gärna förmåner i P-hus också! Önskar att P-tillstånden fungerar på p-garagen i Stockholm också, för rena elbilar som vi kör. Förmånen har för många begränsningar för att locka stockholmare att köra elbil 9

13 -Bara privatägda (80% av elbilar ägs av företag och körs som tjänstebil) Borde vara alla -Bara Stockholm stads ytparkeringar Bode vara åtminstone all gatuparkering -Bara 5 timmar vilket gör att alla som behöver bil till jobbet inte kan använda den Borde vara minst 12 h. Jag skulle vilja kunna parkera på gatorna också. Det vore kanon. Med samma förmån som på besöksparkeringarna. Att laddhybrider undantas från förmånen eftersom de kör på fossila bränslen samt att ni också arbetar för att förlänga parkeringstiden till minst 10 timmar för rena elbilar för hela idén bygger på bilarnas renlighet. Om tillståndet skulle gälla även på gatuparkering skulle antalet elbilar öka enormt. Fundera på det! Tack för en bra miljöåtgärd. P-tillståndet skulle vara mer användbart om det gällde mer än 5 timmar samt även på inomhusparkeringar. P-tillståndet behöver inkludera alla p-platser, även de under tak. Om bommar vid utfart finns kan Arlanda modell användas, ring och ange ditt bilnummer för att bli insläppt. Användningen av elbil bör uppmuntras bättre: - Fri parkering överallt inom tullarna - Inte fem timmar utan minst åtta - Tydlig markering av P-platser avsedda för laddning så att ingen fossilbil invaderar. - Inte ert bord men: rena elbilar bör undantas från tullavgift samt tillåtas använda bussfiler vid köbildning. Positivt om parkeringstillståndet (5) Denna förmån är jätteviktig för att vilja ha Elbil. 1. Tack för att ni gör det här toppen! 2. Förbättra gärna skyltningen infon på hemsidan ibland fel t.ex. parkeringen vid Åkeshov, den ligger på markplan när man åker upp på den, fri himmel ovanför, skyltat med era skyltar 3. Informera/utbilda p-vakterna bättre. Har fått två böter i onödan med där tillhörande krångel. 4. Överväg att låta tillståndet gälla parkeringar där det finns 2 eller flera laddplatser, givet att minst en alltid lämnas ledig. Förlåt svarsdröjsmålet. Men vi har varit bortresta. Hoppas tillståndet får bli kvar. Helt fantastiskt. Besöker Stockholm många gånger om året och har ännu inte hunnit utnyttja tillståndet. Men tycker att det är riktigt bra att ha och jag kommer få nytta av det inom kort. Jag äger bilen privat. Stöd från staten (40 000:-) och parkeringsförmån var viktiga fördelar inför beslut att köpa bilen. Kommentarer om hur mycket man kör på el (3) 100% el kör jag normalt sett. När jag är på semester blir det mer blandat, men det är ju undantag, så jag satte 100%. Fortsätt uppmuntra elbilar så att fler köper bilarna. För miljöns och ekonomins skull :-) 10

14 Jag har också Handikapptillstånd. Enligt dispayen i bilen har jag kört 20% på el, inklusive semesterresor och liknande, i Stockholm tydligen 50-75%. 100% inom Stockholmsregionen 50% totalt med långkörning utanför regionen. Kommentarer om trängselskatt (2) Trängselskatten borde inte gälla supermiljöbilen. Hej, Tycker det är konstigt med trängselavgifter för en ren elbil, som jag har! Övriga kommentarer (3) Jag har fått böter 2 ggr. Felaktigt utskrivna. Vakterna verkar inte fatta vad som gäller? Du får gärna ringa xxxxxx Man blir förvirrad Stockholm Stad parkering och Stockholm Parkering. Vad gäller är det samma eller vad? Det är synd att detta gäller ej förmånsbilar. Det är därför jag kryssat 4 på fråga På en skala från 1-10, hur nöjd är du med parkeringsförmånen för supermiljöbil? 11

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010

Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010 Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010 Förord Vi har arbetat med elfordon sedan 1980-talet. Vi är övertygade om att el har en stor roll att spela i framtiden och att elfordon

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer