Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie"

Transkript

1 Nr 12 Till Styrelsen Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie I samband med stadens budget för år 2011 fick bolaget i uppdrag att erbjuda förmånligt och i vissa fall fri parkering i bolagets öppna anläggningar under Beslutet innebar även att försöket därefter skulle utvärderas. Uppdraget tolkades och konkretiserades av styrelsen i beslut av den 9 november Styrelsens beslut innebar i huvudsak att öppna anläggningar definierades till ytparkeringar öppna för besökare samt att förmånen skulle gälla för bilar som ägdes av fysiska personer och vara helt fri parkering under max fem timmar. De som önskade ta del av förmånen fick kostnadsfritt rekvirera ett särskilt tillstånd hos bolaget. Tillstånden gäller på totalt parkeringsplatser spridda över hela staden. Det utgör drygt hälften av alla besöksparkeringar. I styrelseärendet togs även svårigheterna med en mer utvidgad förmån upp. Dessa var i huvudsak att bolaget i grunden inte själv äger frågan, då bolaget enbart själv äger en mindre andel av de anläggningar som bolaget sköter. Bolaget äger själv enbart 30 anläggningar av de totalt 240 anläggningar och över ytor som är skyltade med vårt namn. Av detta skäl, men även för ett effektivt nyttjande av parkeringsplatserna framfördes även farhågor om ett för stort antal förmånsberättigade bilar skulle söka sig till samma parkeringsområde. Vald avgränsning innebar även att förmånen inte blev bättre än den för dem med parkeringstillstånd för funktionsnedsatta. I bifogad redovisning har registerstudie gjort på samtliga utfärdade tillstånd under hela försöksperioden och en enkätundersökning till samtliga som hade fått tillstånd 1 januari-31 juni 2014, totalt 90 enkäter varav 73 besvarades. Som framgår av bifogad redovisning har för försöket pågått från november 2011 till oktober Under perioden har totalt 234 årstillstånd utfärdats.

2 Flest tillstånd, 146 stycken med en kraftig ökning under hösten, utfärdades år 2014 då även personer som privatleasade supermiljöbilar hade möjligheten att få tillstånd. Enbart 6 av 10 bilar förnyade tillstånden mellan åren. Flest tillstånd gick till boende i Stockholms län, exkl Stockholms stad. Även om många är nöjda med tillstånden så finns det många förslag till förbättringar i de öppna svaren. Mycket talar för att antal supermiljöbilspremiebilar kommer att öka kraftigt. Enligt nationell statistik från Bil Sweden nyregistrerades under år 2011 totalt 181 supermiljöbilar, under år 2012 nyregistrerades 928 supermiljöbilar och under år 2013 nyregistrerades 1546 supermiljöbilar. I år har januari till oktober supermiljöbilar nyregistrerats. Under året har de flesta av de ledande bilmärkena presenterat sina laddhybrider eller rena elbilar. Bibehållna förmåner skulle därför innebära ökade problem med trängsel samt kräva uppgörelser med de enskilda markägarna. Bolagsledningen föreslår därför att försöket med parkeringstillstånd för supermiljöbilspremiebilar inte förnyas och att bolagets resurser istället fokuseras på utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar. Det helt avgörande vid beslut om köp av miljöbil torde vara om man har möjlighet att ladda den i den dagliga parkeringen. Bolaget arbetar därför aktivt för att lösa varje hyresgästs behov av laddmöjligheter. Finns lediga laddmöjligheter inom anläggningen erbjuds hyresgästen en ny plats. Om så inte är fallet installerar bolaget, efter uppgörelse med ev fastighetsägare, ny laddmöjlighet i garaget. I några fall erbjuds hyresgästen istället laddmöjlighet i närliggande garage. Bolaget står tillsammans med ev annan fastighetsägare för installationen och elförbrukningen. Hyresgästen får en förhöjd månadsavgift om 500 kr exkl MOMS. En kraftig utbyggnad pågår av laddmöjligheter även vid bolagets besöksanläggningar. Totalt installeras 100 nya laddstolpar under året och vi har för närvarande över 400 laddstolpar. Vid all nyproduktion planerar vi med goda laddmöjligheter redan från början. Totalt förses procent av platserna med laddmöjligheter. Bolaget erbjuder som högst laddmöjligheter på 16A 230v, vilket innebär att man kan ladda drygt en mils bilkörning per timme. Bolaget har dock varit behjälplig när det gäller utbygganden av snabbladdningsmöjligheter genom att finna lämpliga platser och att avstå från ytparkeringar.

3 Styrelsen föreslås besluta att godkänna utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie att godkänna den föreslagna fortsatta inriktningen och att försöket inte förnyas. Christian Rockberger VD Bilagor: Redovisning av enkäten om parkeringstillstånd för supermiljöbil

4 Redovisning av enkäten om parkeringstillstånd för supermiljöbil Villkoren för parkeringstillstånd för supermiljöbil Stockholm Parkering har i uppdrag av kommunfullmäktige att utfärda gratis parkeringstillstånd till alla som ansöker om det och som har en supermiljöbil. Parkeringstillståndet gäller för privatägda eller privatleasade bilar och berättigar till maximalt fem timmars parkering vid varje enskilt parkeringstillfälle. Tillståndet gäller på bolagets ytparkeringar som har en besöksparkering. En supermiljöbil definieras som en bil som har ett utsläpp på högst 50 gram koldioxid per kilometer. I dagsläget uppfylls villkoren endast av elbilar och av laddhybridbilar. 234 tillstånd utfärdades nov 2011-okt 2014 Från november 2011 till 31 oktober 2013 har sammanlagt 234 parkeringstillstånd för supermiljöbilar utfärdats. Endast ett fåtal bilister ägde två elbilar utfärdades 33 tillstånd som gällde till utgången av år År 2013 utfärdades 55 tillstånd och år 2014 utfärdades 146 tillstånd. Antalet utfärdade tillstånd var alltså ökat markant under Parkeringstillståndet utfärdas per kalenderår och därför har elbilsägarna varit tvungna att årligen förnya parkeringstillståndet. Men alla gjorde det inte. År 2013 ansökte 60 procent om ett förnyat parkeringstillstånd. (20 bilar). 40 procent gjorde det inte. År 2014 utfärdades 58 procent (32 bilar) av parkeringstillstånden till sådana bilar som också hade haft ett tillstånd år Av dessa hade 14 bilar också haft ett tillstånd år Med andra ord 42 procent av de som hade haft ett tillstånd år 2013 valde att inte förnya sitt parkeringstillstånd. 81 procent av parkeringstillstånden gick till personer som äger sin supermiljöbil privat Av de 234 parkeringstillstånd som delades ut ägdes bilen privat av 81 procent (190 st). 19 procent (44 bilar) privatleasades. Av dessa 44 bilar var 21 s.k. personalbilar. Många företag har som förmån för sina anställda att de genom sitt företag kan leasa en bil privat och då uppbär den anställde alla kostnader för bilen. Win-win består i att företaget kan få bättre leasingvillkor än den anställde. Handläggningen av parkeringstillstånd för dessa personalbilar var både knepig och en grogrund för felaktiga bedömningar. Det krävdes lönebesked eller intyg av arbetsgivaren för bedömningen som visade att kostnaderna betalades av den anställde och förfarandet var kostnadsneutralt för företaget. Ändå var bedömningen svår och kändes ibland som godtycklig. Eftersom utfärdandet av parkeringstillstånden pågick under en försöksperiod, beslutade vi dock att hellre fria än fälla vid tveksamma fall. Mest nya bilar, ofta en Toyota Prius 77 procent (181 bilar) av de 234 tillstånden gick till nya bilar. Det var inte ovanligt att bilen var precis nyinköpt när en ansökan kom in till bolaget. 14 procent (33 bilar) av tillstånden gick till bilar som var tillverkade på 90-talet. Resten av bilarna var tillverkade mellan Vanligaste bilmärkena var Toyota Prius (42 st), Nissan Leaf (38) Renault Clio (31) följt av Mitsubishi (30) och Tesla (23). 58 procent av bilarna (136 st) var rena elbilar, resten var laddhybridbilar. 1

5 Knappt en tredjedel av parkeringstillstånden gick till stockholmare Ägare till bilarna med parkeringstillstånd bodde i huvudsak i Stockholms län, men inte i Stockholm. Dessa fick över hälften av alla tillstånd. Knappt en tredjedel av tillstånden gick till stockholmare. Av dessa var 30 procent boende i postorten Stockholm. Knappt en femtedel av tillstånden gick till boende i riket, exklusive Stockholms län. Antal beviljade % Antal beviljade % tillstånd totalt tillstånd år 2014 Stockholm Stockholms län, exkl. Stockholm Riket, exkl Stockholms län Norge Summa procent deltog i enkätundersökningen I september 2014 skickades en enkät till de supermiljöbilsägare som hade fått ett parkeringstillstånd utfärdat någon gång mellan 1 januari -31 juni Sammanlagt skickades enkäten till 88 personer. Två av dessa ägde två elbilar var. Därför är det totala antalet enkäter 90. Endast en påminnelseomgång gjordes. Då utlovades en trisslott till alla som besvarade enkäten inom ett visst antal dagar. Detta hade en positiv effekt och vi fick ytterligare 17 nya svar. Totalt sett besvarade 81 procent (73 enkäter) enkäten. Om respondenterna Om man jämför de som besvarade enkäten med alla som har fått ett parkeringstillstånd för supermiljöbil, finns det några skillnader: En mindre andel stockholmare besvarade enkäten. Andelen nybilsägare är något högre och andelen som har en laddhybrid (48%) är också högre. De som besvarade enkäten, var bodde de? Antal svar Procent Bor i Stockholm Bor i Stockholms län, exkl Stockholms stad Bor i riket, exkl. Stockholms län Norge 1 1 Summa enkätsvar Om bilen Årsmodell på bilen Antal svar Procent Från 90-talet 7 10 Från Ny bil Ren elbil 35 Summa enkätsvar

6 Bortfallet på 19 procent (17 enkäter) skiljer sig inte nämnvärt från populationen, t.ex. att dessa skulle huvudsakligen vara boende i övriga riket, endast haft ett parkeringstillstånd under försöksperioden eller att de skulle leasa bilen. Så här tyckte supermiljöbilsägarna - enkätsvaren Nedan går vi igenom samtliga enkätfrågor och hur de besvarades. Av tabellrubriken framgår själva frågan och svarsalternativen finns i tabellen, redovisade med antal enkätsvar och i procent. Det vanligaste svaret är blåmarkerat i varje tabell. Totalt sett innehöll enkäten 13 frågor. Fråga 1: Hur ofta parkerar du på besöksparkeringar (korttidsparkeringar) i Stockholm, utan hänsyn tagen till parkeringstillståndet för din supermiljöbil? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig 2 3 Summa enkätsvar Fråga 2. När du har besöksparkerat, hur ofta har du då samtidigt laddat din bil? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Varje gång 2 3 Ofta Sällan Aldrig Summa enkätsvar Majoriteten av respondenterna parkerar varje vecka eller varje månad i Stockholm. Men det är inte alls givet att de i samband med parkeringen passar på att ladda sin elbil. Över 80 procent har aldrig eller sällan laddat sin bil samtidigt som de besöksparkerat i Stockholm. Möjligheten att kunna ladda sin bil är också något som engagerar supermiljöbilsägarna om laddningsmöjligheter fick vi in väldigt många kommentarer (se fråga 13). Fråga 3. Hur ofta har du hittills använt parkeringstillståndet? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Varje dag 5 7 Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig 6 8 Summa enkätsvar Om man jämför fråga 3 Hur ofta har du hittills använt parkeringstillståndet med fråga 1 Hur ofta besöksparkerar du i Stockholm, utan hänsyn tagen till parkeringstillståndet för din supermiljöbil får 3

7 man en fingervisning om i vilken omfattning respondenterna har använt parkeringstillståndet. Svaret är att i väldigt stor omfattning, men inte till 100 procent. Fråga 4. I vilket område i Stockholm parkerade du mest? Om du har parkerat lika mycket i t.ex. centrala Stockholm som i Söderort, kryssa vänligen i båda alternativen. I centrala Stockholm I Västerort 5 5 I Söderort 2 9 I centrala Stockholm och i Västerort 3 7 I centrala Stockholm och i Söderort 6 6 Överallt i Stockholm 2 3 Summa enkätsvar Den absoluta majoriteten, någonstans mellan procent, parkerar på våra ytparkeringar i innerstan. Dessa parkeringar är förhållandevis dyrare att parkera på än i områden utanför innerstan. Fråga 5. Hur hittade du de parkeringar där parkeringstillståndet gäller? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Via Genom skyltning på plats Kände till parkeringen/ 5 8 parkeringsplatserna sedan tidigare På annat sätt, hur? 4 6 Summa enkätsvar Fråga 6. Tycker du att det var lätt eller svårt att hitta de parkeringar där tillståndet gäller? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Mycket svårt 7 7 Svårt Lätt Mycket lätt 8 12 Summa enkätsvar Majoriteten av respondenterna hittade våra ytparkeringar, där det finns besöksparkering, via bolagets hemsida. Det var också via den vägen som vi guidade alla som fått parkeringstillstånd för supermiljöbil att leta var man kunde parkera med tillståndet. Ändå var det relativt många som tyckte att det var svårt att hitta parkeringarna där tillståndet gäller. Faktum är att det finns fler stockholmare i gruppen som tycker att det var svårt att hitta en parkering än i lättgruppen. I lättgruppen finns fler länsbor än i svårgruppen. En möjlig orsak till att så många anser att det är svårt att hitta parkeringarna kan vara att många bilister tror att alla parkeringar i Stockholm tillhör Stockholm Parkering. Nu, om man ville parkera gratis, var man plötsligt tvungen att se om parkeringen tillhörde Q-park, Europark, en bostadsrättsförening eller Stockholm Parkering. Och då var det plötsligt inte lika lätt att hitta en parkering. Många efterfrågar en app eller en lista med alla parkeringar som är tillgängliga med parkeringstillståndet. Bolaget har dock inte gjort en sådan lista med motiveringen att många 4

8 parkeringar tillkommer och försvinner över tiden, och en lista blir därför fort inaktuell. Dessutom kan listan vara grogrund till missnöje, om det visar sig att bilisten fått en kontrollavgift när han parkerat på en parkering som vi inte längre har, men som finns på den listan som han har. Fråga 7. På själva parkeringen, var det svårt att hitta en ledig p-plats? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Ofta Ibland Sällan Aldrig 5 8 Summa enkätsvar Knappt hälften anser att det bara ibland har varit svårt att hitta en ledig p-plats. Ändå parkerar de flesta i innerstan där det finns minst lediga p-platser. Fråga 8. Hur länge parkerade du i genomsnitt vid varje parkeringstillfälle? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. 5 timmar timmar timmar timmar timme 4 6 Summa enkätsvar Ungefär hälften av respondenterna parkerade 4-5 timmar per parkeringstillfälle. Med parkeringstillståndet fick man stå maximalt 5 timmar per parkeringstillfälle. Fråga 9. På en skala från 1-10, hur nöjd eller missnöjd är du med handläggningen av din ansökan om parkeringstillståndet? Kryssa i det alternativ som gäller för dig. 1= väldigt missnöjd och 10=väldigt nöjd. Väldigt missnöjd Väldigt nöjd Antal svar Summa svar:73 Procent Glädjande många är mycket nöjda med handläggningen av parkeringstillståndet. Hela 88 procent av respondenterna ger betyget 8-10 för handläggningen. Fråga 10. På en skala från 1-10, hur nöjd eller missnöjd är du med parkeringsförmånen för supermiljöbil? Kryssa i det alternativ som gäller för dig. 1= väldigt missnöjd och 10=väldigt nöjd. Väldigt missnöjd Väldigt nöjd Antal svar Summa svar:72 Procent

9 Riktigt lika nöjd är man inte med parkeringstillståndet för supermiljöbil. Dock, 68 procent av respondenterna ger parkeringsförmånen ett mycket bra betyg, procent är missnöjda. Många inlämnade kommentarer handlar om önskemål hur förbättra förmånen (se vid fråga 13). Fråga 11. Hur fick du reda på att man kan ansöka om parkeringstillstånd för supermiljöbil? Via bilförsäljaren/ leasingföretaget 4 6 Via Via en annan webbsida Via en bekant, arbetskamrat, vän 7 10 Via en elbilsförening På annat sätt, hur? 7 10 Summa enkätsvar Nästan 40 procent hade fått kännedom om parkeringstillståndet via bolagets hemsida. Vanligt var också att andra webbsidor informerade om förmånen, liksom olika elbilsföreningar. De vanligaste svaret på På annat sätt, hur? var via media eller att man hade googlat. Fråga 12. Hur stor andel av dina resor med supermiljöbilen kör du på el? Svara på frågan endast om din supermiljöbil är en laddhybrid. Kryssa för det alternativ som ligger närmast din uppskattning. 100 % % % 4 10,5 25 % eller mindre 4 10,5 Summa enkätsvar (48%) av de som har besvarat enkäten har en ren elbil. Därför har de inte besvarat denna fråga. Bland respondenterna som äger en laddhybridbil är det vanligast att man kör % med el. Fråga 13. Vill du förmedla något till oss? Antal Procent Ja Nästan 80 procent av de som besvarat enkäten har lämnar skriftliga synpunkter i samband med enkäten. De flesta, ca 30 stycken, handlar om att man skulle vilja ha fler laddningsmöjligheter, att platserna ska vara bättre skyltade och att det ska vara förbjudet för fossilbilar att parkera på elbilsplatser. Ca 24 kommentarer berör begränsningarna i parkeringstillståndet. Man vill att tillståndet också ska gälla i p-hus och på gatan. Man vill också kunna parkera längre tid än fem timmar per parkeringstillfälle. Fem personer uttryckte sig positivt om parkeringstillståndet. Tre laddhybridbilsägare berättar om hur mycket de kör på el. Två personer anser att supermiljöbilsägare inte borde behöva betala trängselskatt. Resten är spridda kommentarer. Alla kommentarer redovisas i Bilaga 1. 6

10 Övrigt: Flera företagare vars företag har supermiljöbilar har klagat på att de inte är berättigade till ett gratis parkeringstillstånd. Detta gäller också för ägare till fyrhjuliga el-mc. Bilaga 1. Kommentarer i enkäterna om parkeringstillstånd för supermiljöbil Sammanfattning Nästan 80 procent av de som besvarat enkäten har lämnar skriftliga synpunkter i samband med enkäten. De flesta, ca 30 stycken, handlar om att man skulle vilja ha fler laddningsmöjligheter, att platserna ska vara bättre skyltade och att det ska vara förbjudet för fossilbilar att parkera på elbilsplatser. Ca 24 kommentarer berör begränsningarna i parkeringstillståndet. Man vill att tillståndet också ska gälla i p-hus och på gatan. Man vill också kunna parkera längre tid än fem timmar per parkeringstillfälle. Fem personer uttryckte sig positivt om parkeringstillståndet. Tre laddhybridbilsägare berättar om hur mycket de kör på el. Två personer anser att supermiljöbilsägare inte borde behöva betala trängselskatt. Resten är spridda kommentarer. Kommentarer om laddningsmöjligheter (30) Det finns för få laddningsmöjligheter om ens någon. Mycket svårt att hitta laddningsstationer/möjligheter. Ofta är de trasiga eller upptagna av vanliga bilar. Bli bättre på skyltningen för att hitta de samt att upplysa andra bilister som ockuperar platser. Jag arbetar i Hammarby det borde finnas laddplatser nära Vävar Johans gata. Finns nu bara i P-hus. P- hus varit helt tomt hela sommaren. Känns då fånigt att betala för plats när hela p-hus är tomt. Framförallt nätter Jättebra initiativ. Gärna fler Mode3, Type 2 med fast kabel. Många laddstolpar idag finns nästan bara i garage och där gäller inte parkeringstillståndet. Jag vill se mycket mer laddstolpar utanför p-garagen. Jag saknar en extra sladd. De är väldigt dyra. Hade jag en, så hade jag också laddat. Med centrala Stockholm menar jag Ropsten. Att hitta parkeringar Kunde dock skylta mycket tydligare. En klar besvikelse är att det finns så få (nästan inga) laddstationer. Det gör inget om man måste betala bara det finns på Älvsjö IP får vi inte nyckel för att dom kanske ska byta stolpar. Gärna utöka till p-hus oxå. 5 timmar är ypperligt. Gärna fler parkeringar på Arlanda, närmare terminalen. Vore bra om det blev fler möjligheter i innerstan att parkera med el-bil. 7

11 Det finns alldeles för få laddplatser! Det finns inga laddplatser med Typ 2-kontakter. Har ej hittat någon laddstation på era parkeringar. Vore bra om man kunde stå i garage också. Det behövs fler laddplatser med 3*32A. Framför allt i city. D.v.s. Type 2 mode 3 med 22kw. Det borde finnas möjlighet att ladda bilen på de ytparkeringar där parkeringstillståndet gäller. Det är synd att de ställen som t.ex. Gärdet endast har laddmöjligheter för renodlade el-bilar. Laddstolpe vid Zinken/Tanto hade varit bra. Bor i Huddinge, därav det rel. låga utnyttjandet! Möjlighet att kunna ladda för returresan skulle vara bra. Kommentar vid fråga När du besöksparkerat, hur ofta har du laddat din bil samtidigt?: Finns så få möjligheter. Och de som finns är ofta upptagna av vanliga bilar. Pendlar till arbete i Västerås kan då inte ladda på p-platsen på jobbet. Blir tyvärr bara 5 mil med el + det som regeneras av körningen. När jag kör till arbetet i Sollentuna eller Södertälje kör jag nästan bara på el men kan inte ladda på p-plats. Tyvärr. Mycket bra att kunna stå gratis och ladda på Arlanda. Hoppas på samma i Bromma! I love my car. Fler laddstolpar vid parkeringarna vore toppen! Kan då köra helt på el i innerstan. = Bättre luft och tystare. Speciellt utmärkta elplatser för att uppmuntra till fler elbilar. Brist på laddstolpar. Fri gatuparkering för Supermiljöbilar skulle vara mycket betydelsefullt. Som ovan synes så är jag mycket nöjd men två kommentarer: - Om/när laddstationer byts ut, skaffa med inbyggd laddkabel (som i Jönköping) - lappa fossilbilarna som parkerar på skyltad el-bilsparkering! Jag har aldrig sett någon laddare! Var finns de? Saknar laddstolpar i Stockholm och måste alltså köra på bensin där. Har lägenhet på xxxxxx. Några av era parkeringar har laddstolpar men normalt så är dom fulla med fossilbilar. Vore bra om laddplatserna dedikeras till laddning av elbilar! Laddar alltid hemma i mitt garage. Har solceller på taket som på ett år ger ca 1000kwh vilket räcker att ladda varje natt. Laddar när jag handlar i Nacka Forum där minst en av de två laddplatserna varit ledig. Laddar även på Sigtuna stadshotell och på Arlanda flygplats. Det är utanför Stockholm som det stora behovet av Chademo-laddare finns. Alldeles för få laddstolpar. Önskar laddplats i anslutning till kollektivtrafik. Nu är nästan alla laddmöjligheter i dyra garage i stan där p-tillståndet inte gäller. Jag är övertygad om att en förmånlig parkeringslösning för supermiljöbilar skulle öka attraktiviteten i att köpa och åka bil klimat & miljösmart. Men då måste det finnas fler parkeringsalternativ än idag. Så en utökning av denna tjänst vore önskvärt. Fler elbilsparkeringar!!! Fler platser och laddning!! Kan inte lita på om det finns laddplatser lediga. 8

12 I regel är laddplatser belamrade med fossilbilar. Vore bra om man åtgärdar problemet. Kommentarer om att man borde få parkera på fler ställen och en längre tid (24) Jag vill inte vara otacksam, men varför inkluderas inte garagen? Det är ofta gott om plats där. Det vore underbart om man kunde få en liknande rabatt på inomhusparkeringar. Vi parkerar ett antal gånger per vecka på Kungsbron. App för att hitta parkering. Fler parkeringar/bättre för miljöbil. Fler laddstationer. Det var aningen knöligt att få en bra överblick av de parkeringar som tillståndet gäller. Jag tycker Stockholms stad kan göra mer för miljöbilar. Begreppet ytparkering är oklart. Jag skulle behöva en karta att ha i bilen för att hitta dessa parkeringar. Skulle vara bra om alla parkeringsbolag samordnade den här typen av tillstånd. Det är spretigt. Lite kort tid med 5 tim, 8 vore bättre. Ibland blir man osäker på om tillståndet gäller, skyltning hade varit bra. Jag har inte fattat om man måste ha P-skiva för att berätta att man ej parkerat mer än 5 timmar. Inför fria parkeringar för elbilar överallt nu! Bjud på fri el. Helt värdelöst med denna parkeringsförmån. Få parkeringsplatser, på udda ställen. Ingen förmån att ha elbil i Stockholms stad. Ge fri parkering överallt i Stockholm för el-bilar om man vill uppmuntra miljövänligt bilkörande!! Skulle gärna kunna söka p-plats med hjälp av mobilappen. Bättre förteckning över platser där tillståndet gäller. Omöjlig premie vid infartsparkering då det inte fungerar längre än 5 h. 100 % elbil borde gälla alla laddplatser inne & ute. Fråga hur hittade du parkeringar där parkeringstillståndet gäller: Kommentar: Tar ledig p-plats oavsett om den är gratis eller ej. Men relativt ofta blir den gratis. Tycker tillståndet borde gälla 8 timmar då jag parkerar bilen under dagen för att parkera gratis. Parkerar bara på sommaren då familjen bor i Kiruna och vi bor på Söder på sommaren. I övrigt en bra förmån! Blev väldigt förvånad när jag insåg att tillståndet inte gällde samtliga parkeringsplatser i Stockholm. Det krånglar till det hela en hel del och minskar möjligheten och flexibiliteten. Vore bra om man fick parkera på den vanliga gatan också. Tillståndet är så begränsat att man väldigt sällan har användning för det. Satsningen känns inte helhjärtat om man menar allvar med att satsa på miljöbilar. En vettig satsning vore snarare att tillåta, till en början, elbilsparkering på gatan, d.v.s. åtminstone 20-30% av all gatuparkering borde vara reserverad åt elbilar och med en elstolpe bredvid sig. Det kallar jag satsning på miljön. Allt annat verkar oseriöst. Gärna förmåner i P-hus också! Önskar att P-tillstånden fungerar på p-garagen i Stockholm också, för rena elbilar som vi kör. Förmånen har för många begränsningar för att locka stockholmare att köra elbil 9

13 -Bara privatägda (80% av elbilar ägs av företag och körs som tjänstebil) Borde vara alla -Bara Stockholm stads ytparkeringar Bode vara åtminstone all gatuparkering -Bara 5 timmar vilket gör att alla som behöver bil till jobbet inte kan använda den Borde vara minst 12 h. Jag skulle vilja kunna parkera på gatorna också. Det vore kanon. Med samma förmån som på besöksparkeringarna. Att laddhybrider undantas från förmånen eftersom de kör på fossila bränslen samt att ni också arbetar för att förlänga parkeringstiden till minst 10 timmar för rena elbilar för hela idén bygger på bilarnas renlighet. Om tillståndet skulle gälla även på gatuparkering skulle antalet elbilar öka enormt. Fundera på det! Tack för en bra miljöåtgärd. P-tillståndet skulle vara mer användbart om det gällde mer än 5 timmar samt även på inomhusparkeringar. P-tillståndet behöver inkludera alla p-platser, även de under tak. Om bommar vid utfart finns kan Arlanda modell användas, ring och ange ditt bilnummer för att bli insläppt. Användningen av elbil bör uppmuntras bättre: - Fri parkering överallt inom tullarna - Inte fem timmar utan minst åtta - Tydlig markering av P-platser avsedda för laddning så att ingen fossilbil invaderar. - Inte ert bord men: rena elbilar bör undantas från tullavgift samt tillåtas använda bussfiler vid köbildning. Positivt om parkeringstillståndet (5) Denna förmån är jätteviktig för att vilja ha Elbil. 1. Tack för att ni gör det här toppen! 2. Förbättra gärna skyltningen infon på hemsidan ibland fel t.ex. parkeringen vid Åkeshov, den ligger på markplan när man åker upp på den, fri himmel ovanför, skyltat med era skyltar 3. Informera/utbilda p-vakterna bättre. Har fått två böter i onödan med där tillhörande krångel. 4. Överväg att låta tillståndet gälla parkeringar där det finns 2 eller flera laddplatser, givet att minst en alltid lämnas ledig. Förlåt svarsdröjsmålet. Men vi har varit bortresta. Hoppas tillståndet får bli kvar. Helt fantastiskt. Besöker Stockholm många gånger om året och har ännu inte hunnit utnyttja tillståndet. Men tycker att det är riktigt bra att ha och jag kommer få nytta av det inom kort. Jag äger bilen privat. Stöd från staten (40 000:-) och parkeringsförmån var viktiga fördelar inför beslut att köpa bilen. Kommentarer om hur mycket man kör på el (3) 100% el kör jag normalt sett. När jag är på semester blir det mer blandat, men det är ju undantag, så jag satte 100%. Fortsätt uppmuntra elbilar så att fler köper bilarna. För miljöns och ekonomins skull :-) 10

14 Jag har också Handikapptillstånd. Enligt dispayen i bilen har jag kört 20% på el, inklusive semesterresor och liknande, i Stockholm tydligen 50-75%. 100% inom Stockholmsregionen 50% totalt med långkörning utanför regionen. Kommentarer om trängselskatt (2) Trängselskatten borde inte gälla supermiljöbilen. Hej, Tycker det är konstigt med trängselavgifter för en ren elbil, som jag har! Övriga kommentarer (3) Jag har fått böter 2 ggr. Felaktigt utskrivna. Vakterna verkar inte fatta vad som gäller? Du får gärna ringa xxxxxx Man blir förvirrad Stockholm Stad parkering och Stockholm Parkering. Vad gäller är det samma eller vad? Det är synd att detta gäller ej förmånsbilar. Det är därför jag kryssat 4 på fråga På en skala från 1-10, hur nöjd är du med parkeringsförmånen för supermiljöbil? 11

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5) Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Fysisk planering Svartuddsvägen 1 941 85 Piteå Tel: 0911-69 62 00 För att ansökan ska behandlas fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4)

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare ha fyllt i läkarintyget på sidan 2. För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga. Jag

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

PARKERINGSINFORMATION

PARKERINGSINFORMATION PARKERINGSINFORMATION till hyresgäster och besökare Parkeringstaxor 1 januari 2014 Information till hyresgäster och besökare av Akademiska Hus Campusområden i Stockholm Inledning Parkering är en service

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

TN 52 Boendeparkering

TN 52 Boendeparkering TN 52 Boendeparkering Bakgrund Sedan 2009 har boende i Visby innerstad haft möjligheten att lösa särskild boendeparkering. Kriterierna för detta är; Folkbokförd/fast boende på fastighet innanför ringmuren

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud.

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud. Ansökan Parkeringstillstånd rörelsehindrad Sidan 1 av 5 Allmänna upplysningar Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Tanken med tillståndet är att du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången Jag söker förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd Sökande Sökandes namn Personnummer

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad Medborgarhuset 780 50 VANSBRO Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sid 2 samt att ett

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

El framtiden för transportsektorn

El framtiden för transportsektorn El framtiden för transportsektorn Marie Fossum, Fortum Örebro, 12 May 2009 1 Fordonsrelaterade utsläpp ökar Antalet bilar i världen växer stadigt. samtidigt ökar utsläppen från transportsektorn kraftigt

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd 1(6) ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd Vid första ansökningstillfället fyller alltid läkaren i läkarintyget på sidan fyra. Läkarintyg

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM I centrala Nora tillåts parkering på gatumark normalt i högst 2 tim under dagtid vardagar. För boende inom området kan i vissa fall behov uppstå att kunna

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad som är folkbokförd inom Håbo kommun

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad som är folkbokförd inom Håbo kommun Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad som är folkbokförd inom Håbo kommun De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen (PuL) 10. Se vad detta innebär på sid.6. Insändes

Läs mer

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se Stigbergsgaraget Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015 www.stockholmparkering.se Stockholm växer så det knakar Mycket talar för att Stockholms stads befolkning kommer att ha nått miljonsträcket år

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar PROMEMORIA 1(11) Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar 1. Sammanfattning Transportstyrelsen har efter beslut av regeringen den 18 februari 2010 fått i uppdrag att lämna förslag

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Elbilslandet. en sann Norgehistoria

Elbilslandet. en sann Norgehistoria Elbilslandet en sann Norgehistoria Norske politikere er best i verden på å lage rammevilkår for elektrifisering av vegtransporten. I løpet av de tjue siste årene har samtlige norske regjeringer, storting

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

ANSÖK OM MEDLEMSKAP I SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN!

ANSÖK OM MEDLEMSKAP I SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN! SVERIGES BRANSCHORGANISATION FÖR PARKERING ANSÖK OM MEDLEMSKAP I SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN! Svenska Parkeringsföreningen verkar för att branschen ska tillämpa föreningens etiska regler och andra gemensamma

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

2015-02-02 Sidan 1 av 5

2015-02-02 Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). De regler som

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Per Bengtson, Grön idé AB, juni 2005 A1. Bakgrund...1 A2. Metod...1 A3. Resultat...3 A4. Slutsatser...7

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing Enkät om bilpool resultat Genomförd 5 20 juni 2012 av Föreningen för Visby innerstads boendemiljö i samverkan med Sunfleet Carsharing Enkätens frågor Har du bil? Hur många gånger kör du bil varje månad?

Läs mer

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för lokaler och försörjning PM 2002-12-10 Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm 1. Bakgrund Göteborgs universitet bedriver en parkeringsverksamhet

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Stadsarkitektkontoret Box 205 178 23 Ekerö Tel 08-12457100 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad som är folkbokförd inom Ekerö kommun Ansöker för första gången (har inte innehaft parkeringstillstånd

Läs mer

"En löneförmån, du knappt behöver förhandla om."

En löneförmån, du knappt behöver förhandla om. SIMPLY CLEVER Billigare än privatägd bil. Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral personalförmån som vanligtvis finansieras genom att företagets anställda

Läs mer

Uppladdning för framtidens fordon

Uppladdning för framtidens fordon EI R2010:20 Uppladdning för framtidens fordon Undantag från koncession för laddinfrastruktur Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:20 Författare: Erik

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur och elfordon (2013-09-18) El och elfordon Hur mycket el behöver en elbil? Hur långt går en elbil? Hur mycket el en elbil drar beror på många faktorer,

Läs mer

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag.

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. 2012-12-12 Nr 6 Till Styrelsen Förslag till ny Affärsplan Bakgrund Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. Stockholm Parkering förvaltar och driver

Läs mer

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på smarta nät och och hur infrastrukturen den förändrats de för senaste laddplatser åren. Undersökning från TNS/Sifo juni Undersökning från TNS

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

REGISTRERINGSNUMMER nyckeln till en bilistvänlig och effektiv parkering. Bengt Benson, Modul-System Sweden AB www.modulsystem.

REGISTRERINGSNUMMER nyckeln till en bilistvänlig och effektiv parkering. Bengt Benson, Modul-System Sweden AB www.modulsystem. REGISTRERINGSNUMMER nyckeln till en bilistvänlig och effektiv parkering Bengt Benson, Modul-System Sweden AB www.modulsystem.se/parkering VAD VILL BILISTEN? Hitta en P-plats nära målet Få bilen parkerad

Läs mer

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG Förord Kära läsare! Du har fått inspirationskatalogen "Fler elbilar i Öresundsregionen". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och

Läs mer

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Vi bygger ut stationär räckviddsförlängning i Sverige och gör

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

Samfällighetsförening 2012-01-10

Samfällighetsförening 2012-01-10 EKERO-VASBY Samfällighetsförening 2012-01-10 Trafik och parkering i området Under hösten 2011 genomfördes en undersökning i Ekerö-Väsby angående trafik och parkering i området. Undersökningsresultatet

Läs mer

September 2013. Volkswagen Personalbil

September 2013. Volkswagen Personalbil September 2013 Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda,

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, 97, kommit in en motion om laddstolpar/elstolpar.

Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, 97, kommit in en motion om laddstolpar/elstolpar. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 12 Ks 43 Au 35 Dnr 126/2011-101 Svar på motion om Iaddstolpar/elstolpar Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges

Läs mer

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1309-1156 Landstingsstyrelsen Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning.

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer