Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie"

Transkript

1 Nr 12 Till Styrelsen Utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie I samband med stadens budget för år 2011 fick bolaget i uppdrag att erbjuda förmånligt och i vissa fall fri parkering i bolagets öppna anläggningar under Beslutet innebar även att försöket därefter skulle utvärderas. Uppdraget tolkades och konkretiserades av styrelsen i beslut av den 9 november Styrelsens beslut innebar i huvudsak att öppna anläggningar definierades till ytparkeringar öppna för besökare samt att förmånen skulle gälla för bilar som ägdes av fysiska personer och vara helt fri parkering under max fem timmar. De som önskade ta del av förmånen fick kostnadsfritt rekvirera ett särskilt tillstånd hos bolaget. Tillstånden gäller på totalt parkeringsplatser spridda över hela staden. Det utgör drygt hälften av alla besöksparkeringar. I styrelseärendet togs även svårigheterna med en mer utvidgad förmån upp. Dessa var i huvudsak att bolaget i grunden inte själv äger frågan, då bolaget enbart själv äger en mindre andel av de anläggningar som bolaget sköter. Bolaget äger själv enbart 30 anläggningar av de totalt 240 anläggningar och över ytor som är skyltade med vårt namn. Av detta skäl, men även för ett effektivt nyttjande av parkeringsplatserna framfördes även farhågor om ett för stort antal förmånsberättigade bilar skulle söka sig till samma parkeringsområde. Vald avgränsning innebar även att förmånen inte blev bättre än den för dem med parkeringstillstånd för funktionsnedsatta. I bifogad redovisning har registerstudie gjort på samtliga utfärdade tillstånd under hela försöksperioden och en enkätundersökning till samtliga som hade fått tillstånd 1 januari-31 juni 2014, totalt 90 enkäter varav 73 besvarades. Som framgår av bifogad redovisning har för försöket pågått från november 2011 till oktober Under perioden har totalt 234 årstillstånd utfärdats.

2 Flest tillstånd, 146 stycken med en kraftig ökning under hösten, utfärdades år 2014 då även personer som privatleasade supermiljöbilar hade möjligheten att få tillstånd. Enbart 6 av 10 bilar förnyade tillstånden mellan åren. Flest tillstånd gick till boende i Stockholms län, exkl Stockholms stad. Även om många är nöjda med tillstånden så finns det många förslag till förbättringar i de öppna svaren. Mycket talar för att antal supermiljöbilspremiebilar kommer att öka kraftigt. Enligt nationell statistik från Bil Sweden nyregistrerades under år 2011 totalt 181 supermiljöbilar, under år 2012 nyregistrerades 928 supermiljöbilar och under år 2013 nyregistrerades 1546 supermiljöbilar. I år har januari till oktober supermiljöbilar nyregistrerats. Under året har de flesta av de ledande bilmärkena presenterat sina laddhybrider eller rena elbilar. Bibehållna förmåner skulle därför innebära ökade problem med trängsel samt kräva uppgörelser med de enskilda markägarna. Bolagsledningen föreslår därför att försöket med parkeringstillstånd för supermiljöbilspremiebilar inte förnyas och att bolagets resurser istället fokuseras på utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar. Det helt avgörande vid beslut om köp av miljöbil torde vara om man har möjlighet att ladda den i den dagliga parkeringen. Bolaget arbetar därför aktivt för att lösa varje hyresgästs behov av laddmöjligheter. Finns lediga laddmöjligheter inom anläggningen erbjuds hyresgästen en ny plats. Om så inte är fallet installerar bolaget, efter uppgörelse med ev fastighetsägare, ny laddmöjlighet i garaget. I några fall erbjuds hyresgästen istället laddmöjlighet i närliggande garage. Bolaget står tillsammans med ev annan fastighetsägare för installationen och elförbrukningen. Hyresgästen får en förhöjd månadsavgift om 500 kr exkl MOMS. En kraftig utbyggnad pågår av laddmöjligheter även vid bolagets besöksanläggningar. Totalt installeras 100 nya laddstolpar under året och vi har för närvarande över 400 laddstolpar. Vid all nyproduktion planerar vi med goda laddmöjligheter redan från början. Totalt förses procent av platserna med laddmöjligheter. Bolaget erbjuder som högst laddmöjligheter på 16A 230v, vilket innebär att man kan ladda drygt en mils bilkörning per timme. Bolaget har dock varit behjälplig när det gäller utbygganden av snabbladdningsmöjligheter genom att finna lämpliga platser och att avstå från ytparkeringar.

3 Styrelsen föreslås besluta att godkänna utvärdering av gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie att godkänna den föreslagna fortsatta inriktningen och att försöket inte förnyas. Christian Rockberger VD Bilagor: Redovisning av enkäten om parkeringstillstånd för supermiljöbil

4 Redovisning av enkäten om parkeringstillstånd för supermiljöbil Villkoren för parkeringstillstånd för supermiljöbil Stockholm Parkering har i uppdrag av kommunfullmäktige att utfärda gratis parkeringstillstånd till alla som ansöker om det och som har en supermiljöbil. Parkeringstillståndet gäller för privatägda eller privatleasade bilar och berättigar till maximalt fem timmars parkering vid varje enskilt parkeringstillfälle. Tillståndet gäller på bolagets ytparkeringar som har en besöksparkering. En supermiljöbil definieras som en bil som har ett utsläpp på högst 50 gram koldioxid per kilometer. I dagsläget uppfylls villkoren endast av elbilar och av laddhybridbilar. 234 tillstånd utfärdades nov 2011-okt 2014 Från november 2011 till 31 oktober 2013 har sammanlagt 234 parkeringstillstånd för supermiljöbilar utfärdats. Endast ett fåtal bilister ägde två elbilar utfärdades 33 tillstånd som gällde till utgången av år År 2013 utfärdades 55 tillstånd och år 2014 utfärdades 146 tillstånd. Antalet utfärdade tillstånd var alltså ökat markant under Parkeringstillståndet utfärdas per kalenderår och därför har elbilsägarna varit tvungna att årligen förnya parkeringstillståndet. Men alla gjorde det inte. År 2013 ansökte 60 procent om ett förnyat parkeringstillstånd. (20 bilar). 40 procent gjorde det inte. År 2014 utfärdades 58 procent (32 bilar) av parkeringstillstånden till sådana bilar som också hade haft ett tillstånd år Av dessa hade 14 bilar också haft ett tillstånd år Med andra ord 42 procent av de som hade haft ett tillstånd år 2013 valde att inte förnya sitt parkeringstillstånd. 81 procent av parkeringstillstånden gick till personer som äger sin supermiljöbil privat Av de 234 parkeringstillstånd som delades ut ägdes bilen privat av 81 procent (190 st). 19 procent (44 bilar) privatleasades. Av dessa 44 bilar var 21 s.k. personalbilar. Många företag har som förmån för sina anställda att de genom sitt företag kan leasa en bil privat och då uppbär den anställde alla kostnader för bilen. Win-win består i att företaget kan få bättre leasingvillkor än den anställde. Handläggningen av parkeringstillstånd för dessa personalbilar var både knepig och en grogrund för felaktiga bedömningar. Det krävdes lönebesked eller intyg av arbetsgivaren för bedömningen som visade att kostnaderna betalades av den anställde och förfarandet var kostnadsneutralt för företaget. Ändå var bedömningen svår och kändes ibland som godtycklig. Eftersom utfärdandet av parkeringstillstånden pågick under en försöksperiod, beslutade vi dock att hellre fria än fälla vid tveksamma fall. Mest nya bilar, ofta en Toyota Prius 77 procent (181 bilar) av de 234 tillstånden gick till nya bilar. Det var inte ovanligt att bilen var precis nyinköpt när en ansökan kom in till bolaget. 14 procent (33 bilar) av tillstånden gick till bilar som var tillverkade på 90-talet. Resten av bilarna var tillverkade mellan Vanligaste bilmärkena var Toyota Prius (42 st), Nissan Leaf (38) Renault Clio (31) följt av Mitsubishi (30) och Tesla (23). 58 procent av bilarna (136 st) var rena elbilar, resten var laddhybridbilar. 1

5 Knappt en tredjedel av parkeringstillstånden gick till stockholmare Ägare till bilarna med parkeringstillstånd bodde i huvudsak i Stockholms län, men inte i Stockholm. Dessa fick över hälften av alla tillstånd. Knappt en tredjedel av tillstånden gick till stockholmare. Av dessa var 30 procent boende i postorten Stockholm. Knappt en femtedel av tillstånden gick till boende i riket, exklusive Stockholms län. Antal beviljade % Antal beviljade % tillstånd totalt tillstånd år 2014 Stockholm Stockholms län, exkl. Stockholm Riket, exkl Stockholms län Norge Summa procent deltog i enkätundersökningen I september 2014 skickades en enkät till de supermiljöbilsägare som hade fått ett parkeringstillstånd utfärdat någon gång mellan 1 januari -31 juni Sammanlagt skickades enkäten till 88 personer. Två av dessa ägde två elbilar var. Därför är det totala antalet enkäter 90. Endast en påminnelseomgång gjordes. Då utlovades en trisslott till alla som besvarade enkäten inom ett visst antal dagar. Detta hade en positiv effekt och vi fick ytterligare 17 nya svar. Totalt sett besvarade 81 procent (73 enkäter) enkäten. Om respondenterna Om man jämför de som besvarade enkäten med alla som har fått ett parkeringstillstånd för supermiljöbil, finns det några skillnader: En mindre andel stockholmare besvarade enkäten. Andelen nybilsägare är något högre och andelen som har en laddhybrid (48%) är också högre. De som besvarade enkäten, var bodde de? Antal svar Procent Bor i Stockholm Bor i Stockholms län, exkl Stockholms stad Bor i riket, exkl. Stockholms län Norge 1 1 Summa enkätsvar Om bilen Årsmodell på bilen Antal svar Procent Från 90-talet 7 10 Från Ny bil Ren elbil 35 Summa enkätsvar

6 Bortfallet på 19 procent (17 enkäter) skiljer sig inte nämnvärt från populationen, t.ex. att dessa skulle huvudsakligen vara boende i övriga riket, endast haft ett parkeringstillstånd under försöksperioden eller att de skulle leasa bilen. Så här tyckte supermiljöbilsägarna - enkätsvaren Nedan går vi igenom samtliga enkätfrågor och hur de besvarades. Av tabellrubriken framgår själva frågan och svarsalternativen finns i tabellen, redovisade med antal enkätsvar och i procent. Det vanligaste svaret är blåmarkerat i varje tabell. Totalt sett innehöll enkäten 13 frågor. Fråga 1: Hur ofta parkerar du på besöksparkeringar (korttidsparkeringar) i Stockholm, utan hänsyn tagen till parkeringstillståndet för din supermiljöbil? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig 2 3 Summa enkätsvar Fråga 2. När du har besöksparkerat, hur ofta har du då samtidigt laddat din bil? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Varje gång 2 3 Ofta Sällan Aldrig Summa enkätsvar Majoriteten av respondenterna parkerar varje vecka eller varje månad i Stockholm. Men det är inte alls givet att de i samband med parkeringen passar på att ladda sin elbil. Över 80 procent har aldrig eller sällan laddat sin bil samtidigt som de besöksparkerat i Stockholm. Möjligheten att kunna ladda sin bil är också något som engagerar supermiljöbilsägarna om laddningsmöjligheter fick vi in väldigt många kommentarer (se fråga 13). Fråga 3. Hur ofta har du hittills använt parkeringstillståndet? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Varje dag 5 7 Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig 6 8 Summa enkätsvar Om man jämför fråga 3 Hur ofta har du hittills använt parkeringstillståndet med fråga 1 Hur ofta besöksparkerar du i Stockholm, utan hänsyn tagen till parkeringstillståndet för din supermiljöbil får 3

7 man en fingervisning om i vilken omfattning respondenterna har använt parkeringstillståndet. Svaret är att i väldigt stor omfattning, men inte till 100 procent. Fråga 4. I vilket område i Stockholm parkerade du mest? Om du har parkerat lika mycket i t.ex. centrala Stockholm som i Söderort, kryssa vänligen i båda alternativen. I centrala Stockholm I Västerort 5 5 I Söderort 2 9 I centrala Stockholm och i Västerort 3 7 I centrala Stockholm och i Söderort 6 6 Överallt i Stockholm 2 3 Summa enkätsvar Den absoluta majoriteten, någonstans mellan procent, parkerar på våra ytparkeringar i innerstan. Dessa parkeringar är förhållandevis dyrare att parkera på än i områden utanför innerstan. Fråga 5. Hur hittade du de parkeringar där parkeringstillståndet gäller? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Via Genom skyltning på plats Kände till parkeringen/ 5 8 parkeringsplatserna sedan tidigare På annat sätt, hur? 4 6 Summa enkätsvar Fråga 6. Tycker du att det var lätt eller svårt att hitta de parkeringar där tillståndet gäller? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Mycket svårt 7 7 Svårt Lätt Mycket lätt 8 12 Summa enkätsvar Majoriteten av respondenterna hittade våra ytparkeringar, där det finns besöksparkering, via bolagets hemsida. Det var också via den vägen som vi guidade alla som fått parkeringstillstånd för supermiljöbil att leta var man kunde parkera med tillståndet. Ändå var det relativt många som tyckte att det var svårt att hitta parkeringarna där tillståndet gäller. Faktum är att det finns fler stockholmare i gruppen som tycker att det var svårt att hitta en parkering än i lättgruppen. I lättgruppen finns fler länsbor än i svårgruppen. En möjlig orsak till att så många anser att det är svårt att hitta parkeringarna kan vara att många bilister tror att alla parkeringar i Stockholm tillhör Stockholm Parkering. Nu, om man ville parkera gratis, var man plötsligt tvungen att se om parkeringen tillhörde Q-park, Europark, en bostadsrättsförening eller Stockholm Parkering. Och då var det plötsligt inte lika lätt att hitta en parkering. Många efterfrågar en app eller en lista med alla parkeringar som är tillgängliga med parkeringstillståndet. Bolaget har dock inte gjort en sådan lista med motiveringen att många 4

8 parkeringar tillkommer och försvinner över tiden, och en lista blir därför fort inaktuell. Dessutom kan listan vara grogrund till missnöje, om det visar sig att bilisten fått en kontrollavgift när han parkerat på en parkering som vi inte längre har, men som finns på den listan som han har. Fråga 7. På själva parkeringen, var det svårt att hitta en ledig p-plats? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. Ofta Ibland Sällan Aldrig 5 8 Summa enkätsvar Knappt hälften anser att det bara ibland har varit svårt att hitta en ledig p-plats. Ändå parkerar de flesta i innerstan där det finns minst lediga p-platser. Fråga 8. Hur länge parkerade du i genomsnitt vid varje parkeringstillfälle? Välj det alternativ som du upplevde som vanligast. 5 timmar timmar timmar timmar timme 4 6 Summa enkätsvar Ungefär hälften av respondenterna parkerade 4-5 timmar per parkeringstillfälle. Med parkeringstillståndet fick man stå maximalt 5 timmar per parkeringstillfälle. Fråga 9. På en skala från 1-10, hur nöjd eller missnöjd är du med handläggningen av din ansökan om parkeringstillståndet? Kryssa i det alternativ som gäller för dig. 1= väldigt missnöjd och 10=väldigt nöjd. Väldigt missnöjd Väldigt nöjd Antal svar Summa svar:73 Procent Glädjande många är mycket nöjda med handläggningen av parkeringstillståndet. Hela 88 procent av respondenterna ger betyget 8-10 för handläggningen. Fråga 10. På en skala från 1-10, hur nöjd eller missnöjd är du med parkeringsförmånen för supermiljöbil? Kryssa i det alternativ som gäller för dig. 1= väldigt missnöjd och 10=väldigt nöjd. Väldigt missnöjd Väldigt nöjd Antal svar Summa svar:72 Procent

9 Riktigt lika nöjd är man inte med parkeringstillståndet för supermiljöbil. Dock, 68 procent av respondenterna ger parkeringsförmånen ett mycket bra betyg, procent är missnöjda. Många inlämnade kommentarer handlar om önskemål hur förbättra förmånen (se vid fråga 13). Fråga 11. Hur fick du reda på att man kan ansöka om parkeringstillstånd för supermiljöbil? Via bilförsäljaren/ leasingföretaget 4 6 Via Via en annan webbsida Via en bekant, arbetskamrat, vän 7 10 Via en elbilsförening På annat sätt, hur? 7 10 Summa enkätsvar Nästan 40 procent hade fått kännedom om parkeringstillståndet via bolagets hemsida. Vanligt var också att andra webbsidor informerade om förmånen, liksom olika elbilsföreningar. De vanligaste svaret på På annat sätt, hur? var via media eller att man hade googlat. Fråga 12. Hur stor andel av dina resor med supermiljöbilen kör du på el? Svara på frågan endast om din supermiljöbil är en laddhybrid. Kryssa för det alternativ som ligger närmast din uppskattning. 100 % % % 4 10,5 25 % eller mindre 4 10,5 Summa enkätsvar (48%) av de som har besvarat enkäten har en ren elbil. Därför har de inte besvarat denna fråga. Bland respondenterna som äger en laddhybridbil är det vanligast att man kör % med el. Fråga 13. Vill du förmedla något till oss? Antal Procent Ja Nästan 80 procent av de som besvarat enkäten har lämnar skriftliga synpunkter i samband med enkäten. De flesta, ca 30 stycken, handlar om att man skulle vilja ha fler laddningsmöjligheter, att platserna ska vara bättre skyltade och att det ska vara förbjudet för fossilbilar att parkera på elbilsplatser. Ca 24 kommentarer berör begränsningarna i parkeringstillståndet. Man vill att tillståndet också ska gälla i p-hus och på gatan. Man vill också kunna parkera längre tid än fem timmar per parkeringstillfälle. Fem personer uttryckte sig positivt om parkeringstillståndet. Tre laddhybridbilsägare berättar om hur mycket de kör på el. Två personer anser att supermiljöbilsägare inte borde behöva betala trängselskatt. Resten är spridda kommentarer. Alla kommentarer redovisas i Bilaga 1. 6

10 Övrigt: Flera företagare vars företag har supermiljöbilar har klagat på att de inte är berättigade till ett gratis parkeringstillstånd. Detta gäller också för ägare till fyrhjuliga el-mc. Bilaga 1. Kommentarer i enkäterna om parkeringstillstånd för supermiljöbil Sammanfattning Nästan 80 procent av de som besvarat enkäten har lämnar skriftliga synpunkter i samband med enkäten. De flesta, ca 30 stycken, handlar om att man skulle vilja ha fler laddningsmöjligheter, att platserna ska vara bättre skyltade och att det ska vara förbjudet för fossilbilar att parkera på elbilsplatser. Ca 24 kommentarer berör begränsningarna i parkeringstillståndet. Man vill att tillståndet också ska gälla i p-hus och på gatan. Man vill också kunna parkera längre tid än fem timmar per parkeringstillfälle. Fem personer uttryckte sig positivt om parkeringstillståndet. Tre laddhybridbilsägare berättar om hur mycket de kör på el. Två personer anser att supermiljöbilsägare inte borde behöva betala trängselskatt. Resten är spridda kommentarer. Kommentarer om laddningsmöjligheter (30) Det finns för få laddningsmöjligheter om ens någon. Mycket svårt att hitta laddningsstationer/möjligheter. Ofta är de trasiga eller upptagna av vanliga bilar. Bli bättre på skyltningen för att hitta de samt att upplysa andra bilister som ockuperar platser. Jag arbetar i Hammarby det borde finnas laddplatser nära Vävar Johans gata. Finns nu bara i P-hus. P- hus varit helt tomt hela sommaren. Känns då fånigt att betala för plats när hela p-hus är tomt. Framförallt nätter Jättebra initiativ. Gärna fler Mode3, Type 2 med fast kabel. Många laddstolpar idag finns nästan bara i garage och där gäller inte parkeringstillståndet. Jag vill se mycket mer laddstolpar utanför p-garagen. Jag saknar en extra sladd. De är väldigt dyra. Hade jag en, så hade jag också laddat. Med centrala Stockholm menar jag Ropsten. Att hitta parkeringar Kunde dock skylta mycket tydligare. En klar besvikelse är att det finns så få (nästan inga) laddstationer. Det gör inget om man måste betala bara det finns på Älvsjö IP får vi inte nyckel för att dom kanske ska byta stolpar. Gärna utöka till p-hus oxå. 5 timmar är ypperligt. Gärna fler parkeringar på Arlanda, närmare terminalen. Vore bra om det blev fler möjligheter i innerstan att parkera med el-bil. 7

11 Det finns alldeles för få laddplatser! Det finns inga laddplatser med Typ 2-kontakter. Har ej hittat någon laddstation på era parkeringar. Vore bra om man kunde stå i garage också. Det behövs fler laddplatser med 3*32A. Framför allt i city. D.v.s. Type 2 mode 3 med 22kw. Det borde finnas möjlighet att ladda bilen på de ytparkeringar där parkeringstillståndet gäller. Det är synd att de ställen som t.ex. Gärdet endast har laddmöjligheter för renodlade el-bilar. Laddstolpe vid Zinken/Tanto hade varit bra. Bor i Huddinge, därav det rel. låga utnyttjandet! Möjlighet att kunna ladda för returresan skulle vara bra. Kommentar vid fråga När du besöksparkerat, hur ofta har du laddat din bil samtidigt?: Finns så få möjligheter. Och de som finns är ofta upptagna av vanliga bilar. Pendlar till arbete i Västerås kan då inte ladda på p-platsen på jobbet. Blir tyvärr bara 5 mil med el + det som regeneras av körningen. När jag kör till arbetet i Sollentuna eller Södertälje kör jag nästan bara på el men kan inte ladda på p-plats. Tyvärr. Mycket bra att kunna stå gratis och ladda på Arlanda. Hoppas på samma i Bromma! I love my car. Fler laddstolpar vid parkeringarna vore toppen! Kan då köra helt på el i innerstan. = Bättre luft och tystare. Speciellt utmärkta elplatser för att uppmuntra till fler elbilar. Brist på laddstolpar. Fri gatuparkering för Supermiljöbilar skulle vara mycket betydelsefullt. Som ovan synes så är jag mycket nöjd men två kommentarer: - Om/när laddstationer byts ut, skaffa med inbyggd laddkabel (som i Jönköping) - lappa fossilbilarna som parkerar på skyltad el-bilsparkering! Jag har aldrig sett någon laddare! Var finns de? Saknar laddstolpar i Stockholm och måste alltså köra på bensin där. Har lägenhet på xxxxxx. Några av era parkeringar har laddstolpar men normalt så är dom fulla med fossilbilar. Vore bra om laddplatserna dedikeras till laddning av elbilar! Laddar alltid hemma i mitt garage. Har solceller på taket som på ett år ger ca 1000kwh vilket räcker att ladda varje natt. Laddar när jag handlar i Nacka Forum där minst en av de två laddplatserna varit ledig. Laddar även på Sigtuna stadshotell och på Arlanda flygplats. Det är utanför Stockholm som det stora behovet av Chademo-laddare finns. Alldeles för få laddstolpar. Önskar laddplats i anslutning till kollektivtrafik. Nu är nästan alla laddmöjligheter i dyra garage i stan där p-tillståndet inte gäller. Jag är övertygad om att en förmånlig parkeringslösning för supermiljöbilar skulle öka attraktiviteten i att köpa och åka bil klimat & miljösmart. Men då måste det finnas fler parkeringsalternativ än idag. Så en utökning av denna tjänst vore önskvärt. Fler elbilsparkeringar!!! Fler platser och laddning!! Kan inte lita på om det finns laddplatser lediga. 8

12 I regel är laddplatser belamrade med fossilbilar. Vore bra om man åtgärdar problemet. Kommentarer om att man borde få parkera på fler ställen och en längre tid (24) Jag vill inte vara otacksam, men varför inkluderas inte garagen? Det är ofta gott om plats där. Det vore underbart om man kunde få en liknande rabatt på inomhusparkeringar. Vi parkerar ett antal gånger per vecka på Kungsbron. App för att hitta parkering. Fler parkeringar/bättre för miljöbil. Fler laddstationer. Det var aningen knöligt att få en bra överblick av de parkeringar som tillståndet gäller. Jag tycker Stockholms stad kan göra mer för miljöbilar. Begreppet ytparkering är oklart. Jag skulle behöva en karta att ha i bilen för att hitta dessa parkeringar. Skulle vara bra om alla parkeringsbolag samordnade den här typen av tillstånd. Det är spretigt. Lite kort tid med 5 tim, 8 vore bättre. Ibland blir man osäker på om tillståndet gäller, skyltning hade varit bra. Jag har inte fattat om man måste ha P-skiva för att berätta att man ej parkerat mer än 5 timmar. Inför fria parkeringar för elbilar överallt nu! Bjud på fri el. Helt värdelöst med denna parkeringsförmån. Få parkeringsplatser, på udda ställen. Ingen förmån att ha elbil i Stockholms stad. Ge fri parkering överallt i Stockholm för el-bilar om man vill uppmuntra miljövänligt bilkörande!! Skulle gärna kunna söka p-plats med hjälp av mobilappen. Bättre förteckning över platser där tillståndet gäller. Omöjlig premie vid infartsparkering då det inte fungerar längre än 5 h. 100 % elbil borde gälla alla laddplatser inne & ute. Fråga hur hittade du parkeringar där parkeringstillståndet gäller: Kommentar: Tar ledig p-plats oavsett om den är gratis eller ej. Men relativt ofta blir den gratis. Tycker tillståndet borde gälla 8 timmar då jag parkerar bilen under dagen för att parkera gratis. Parkerar bara på sommaren då familjen bor i Kiruna och vi bor på Söder på sommaren. I övrigt en bra förmån! Blev väldigt förvånad när jag insåg att tillståndet inte gällde samtliga parkeringsplatser i Stockholm. Det krånglar till det hela en hel del och minskar möjligheten och flexibiliteten. Vore bra om man fick parkera på den vanliga gatan också. Tillståndet är så begränsat att man väldigt sällan har användning för det. Satsningen känns inte helhjärtat om man menar allvar med att satsa på miljöbilar. En vettig satsning vore snarare att tillåta, till en början, elbilsparkering på gatan, d.v.s. åtminstone 20-30% av all gatuparkering borde vara reserverad åt elbilar och med en elstolpe bredvid sig. Det kallar jag satsning på miljön. Allt annat verkar oseriöst. Gärna förmåner i P-hus också! Önskar att P-tillstånden fungerar på p-garagen i Stockholm också, för rena elbilar som vi kör. Förmånen har för många begränsningar för att locka stockholmare att köra elbil 9

13 -Bara privatägda (80% av elbilar ägs av företag och körs som tjänstebil) Borde vara alla -Bara Stockholm stads ytparkeringar Bode vara åtminstone all gatuparkering -Bara 5 timmar vilket gör att alla som behöver bil till jobbet inte kan använda den Borde vara minst 12 h. Jag skulle vilja kunna parkera på gatorna också. Det vore kanon. Med samma förmån som på besöksparkeringarna. Att laddhybrider undantas från förmånen eftersom de kör på fossila bränslen samt att ni också arbetar för att förlänga parkeringstiden till minst 10 timmar för rena elbilar för hela idén bygger på bilarnas renlighet. Om tillståndet skulle gälla även på gatuparkering skulle antalet elbilar öka enormt. Fundera på det! Tack för en bra miljöåtgärd. P-tillståndet skulle vara mer användbart om det gällde mer än 5 timmar samt även på inomhusparkeringar. P-tillståndet behöver inkludera alla p-platser, även de under tak. Om bommar vid utfart finns kan Arlanda modell användas, ring och ange ditt bilnummer för att bli insläppt. Användningen av elbil bör uppmuntras bättre: - Fri parkering överallt inom tullarna - Inte fem timmar utan minst åtta - Tydlig markering av P-platser avsedda för laddning så att ingen fossilbil invaderar. - Inte ert bord men: rena elbilar bör undantas från tullavgift samt tillåtas använda bussfiler vid köbildning. Positivt om parkeringstillståndet (5) Denna förmån är jätteviktig för att vilja ha Elbil. 1. Tack för att ni gör det här toppen! 2. Förbättra gärna skyltningen infon på hemsidan ibland fel t.ex. parkeringen vid Åkeshov, den ligger på markplan när man åker upp på den, fri himmel ovanför, skyltat med era skyltar 3. Informera/utbilda p-vakterna bättre. Har fått två böter i onödan med där tillhörande krångel. 4. Överväg att låta tillståndet gälla parkeringar där det finns 2 eller flera laddplatser, givet att minst en alltid lämnas ledig. Förlåt svarsdröjsmålet. Men vi har varit bortresta. Hoppas tillståndet får bli kvar. Helt fantastiskt. Besöker Stockholm många gånger om året och har ännu inte hunnit utnyttja tillståndet. Men tycker att det är riktigt bra att ha och jag kommer få nytta av det inom kort. Jag äger bilen privat. Stöd från staten (40 000:-) och parkeringsförmån var viktiga fördelar inför beslut att köpa bilen. Kommentarer om hur mycket man kör på el (3) 100% el kör jag normalt sett. När jag är på semester blir det mer blandat, men det är ju undantag, så jag satte 100%. Fortsätt uppmuntra elbilar så att fler köper bilarna. För miljöns och ekonomins skull :-) 10

14 Jag har också Handikapptillstånd. Enligt dispayen i bilen har jag kört 20% på el, inklusive semesterresor och liknande, i Stockholm tydligen 50-75%. 100% inom Stockholmsregionen 50% totalt med långkörning utanför regionen. Kommentarer om trängselskatt (2) Trängselskatten borde inte gälla supermiljöbilen. Hej, Tycker det är konstigt med trängselavgifter för en ren elbil, som jag har! Övriga kommentarer (3) Jag har fått böter 2 ggr. Felaktigt utskrivna. Vakterna verkar inte fatta vad som gäller? Du får gärna ringa xxxxxx Man blir förvirrad Stockholm Stad parkering och Stockholm Parkering. Vad gäller är det samma eller vad? Det är synd att detta gäller ej förmånsbilar. Det är därför jag kryssat 4 på fråga På en skala från 1-10, hur nöjd är du med parkeringsförmånen för supermiljöbil? 11

Redovisning av enkäten om parkeringstillstånd för supermiljöbil

Redovisning av enkäten om parkeringstillstånd för supermiljöbil Redovisning av enkäten om parkeringstillstånd för supermiljöbil Villkoren för parkeringstillstånd för supermiljöbil Stockholm Parkering har i uppdrag av kommunfullmäktige att utfärda gratis parkeringstillstånd

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Elbilarna är här! Varför elbilar? Grön profil till organisationen Bidrar till en bättre miljö både globalt och

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer?

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? Det talas mycket om elbilar och elektromobilitet i dagsläget. Det finns många olika elbilsmodeller på marknaden

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

LADDA OCH KÖRA ELBIL

LADDA OCH KÖRA ELBIL 1 Sveriges riksdag och regering Under det pågående klimatmötet COP21, 30 nov 11 dec 2015, höll klimat- och miljöminister Åsa Romson och finansmarkandsminister Per Bolund eg seminarium om inihahvet FossilfriG

Läs mer

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BRF Haga i Solna Bostadsrättsföreningen Haga i Solna har installerat laddstationer på åtta av sina 118 garageplatser. De har tagit hjälp av

Läs mer

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (5) 2015-10-21 Handläggare Monica Fredriksson 08-508 262 18 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Förslag

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar Fixa laddplats Steg för steg-guide Allt fler bostadsrättsföreningar installerar laddplatser för elbilar. Den bästa l addplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt.

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR GREAT 10 november 2017 Research Institutes of Sweden RISE Viktoria Studien Projektet BeliEVe 2: Löptid: 2014-12-09 till 2018-05-31 Parter: RISE

Läs mer

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening!

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! www.cacharge.com Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! CaCharge laddar många bilar till en mycket låg kostnad. Vår vision är att erbjuda kostnadseffektiv laddning åt alla för att möjliggöra en

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se LaddinfraÖst Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se Jakob.lagercrantz@equest.se FFF utredningen betonar mångfald 140 120 100 Energianvändning (TWh) 80 60 40 20 Trafiksnålt

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK Fastighetsmässan 2017-03-16 DAGENS SEMINARIUM Utvecklingen på marknaden Laddinfrastruktur Typ av laddare Viktigt att tänka på vid etablering Prismodeller Sammanfattning ANTALET

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget. För parkeringstillstånd fodras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Personnummer. Maka/Make Förälder Barn Sammanboende Annan person. Annan handling

Personnummer. Maka/Make Förälder Barn Sammanboende Annan person. Annan handling Ansökan insänds till den kommun där den sökande är folkbokförd ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) För att ansökan skall behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö Tid: 2016-02-19 13:00-16:30 Plats: 9 RJL 2016/79 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar Beslut Nämnden

Läs mer

Laddinfrastrukturutredning

Laddinfrastrukturutredning Laddinfrastrukturutredning 2016 MILJÖKONTORET Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Kommunens egna mål...3 Laddstationen...4 Kontakter...4 Laddtyper...5 Fast eller lös kabel?...6 Laddbeteende...7 Laddning

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Er partner för elbil-laddning

Er partner för elbil-laddning 1 Er partner för elbil-laddning Fortum som hållbar partner Vår vision the Solar Economy Fortum är experter inom effektiv och CO2-fri elektricitets- och värmeproduktion Vi erbjuder experter inom elbilladdning

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5) Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Fysisk planering Svartuddsvägen 1 941 85 Piteå Tel: 0911-69 62 00 För att ansökan ska behandlas fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Kommunledningsförvaltn/kansli Box 500, 833 24 Strömsund ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering som ger tillstånd att parkera enligt inramad

Läs mer

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt!

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Hittills i år har supermiljöbilarna - elbilar, laddhybrider och vätgasbilar - en marknadsandel på 4.1 procent. Det är

Läs mer

Motion om gratis parkering för miljöbilar

Motion om gratis parkering för miljöbilar 2007-05-02 98 184 Kommunstyrelsen 2008-10-13 208 341 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 205 507 Dnr 07.270-008 majkf23 Motion om gratis parkering för miljöbilar Bilaga: Reservation Ylva Strutz, för

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd.

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd. Sidan 1 av 7 ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2, nytt läkarintyg skall lämnas med 2-3 års mellanrum

Läs mer

PARKERINGSINFORMATION

PARKERINGSINFORMATION PARKERINGSINFORMATION till hyresgäster och besökare Parkeringstaxor 1 januari 2014 Information till hyresgäster och besökare av Akademiska Hus Campusområden i Stockholm Inledning Parkering är en service

Läs mer

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Tekniska nämnden 2010 02 25 20 60 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 02 11 35 90 Dnr 2009/776.008 Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Ärendebeskrivning Anders Winsa anför följande i

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga. Jag

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan skickas till: Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad, Parkeringstillstånd, 931 85 Skellefteå ANSÖKAN om parkeringstillstånd För att ansökan skall behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4)

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare ha fyllt i läkarintyget på sidan 2. För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till

Läs mer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer LADDA DIN ELBIL Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer INNEHÅLL Vad kostar det att köra en elbil? s. 3 Laddningsalternativ s. 4-7 Leverantörer av laddare s. 8-9

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

LindhagaBladet September 2014

LindhagaBladet September 2014 LindhagaBladet September 2014 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Leif Ahlberg Rågkornsgatan 126 87 5058 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Stefan Runevik

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen

Läs mer

Medborgarförslag om fri parkering för miljöbilar

Medborgarförslag om fri parkering för miljöbilar 2008-04-28 106 239 Kommunstyrelsen 2008-10-13 205 327 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 202 495 Dnr 08.282-008 aprilkf31 Medborgarförslag om fri parkering för miljöbilar Bilaga: Definition på miljöbil

Läs mer

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud.

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud. Ansökan Parkeringstillstånd rörelsehindrad Sidan 1 av 5 Allmänna upplysningar Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Tanken med tillståndet är att du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing Enkät om bilpool resultat Genomförd 5 20 juni 2012 av Föreningen för Visby innerstads boendemiljö i samverkan med Sunfleet Carsharing Enkätens frågor Har du bil? Hur många gånger kör du bil varje månad?

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Jag ansöker för första gången. Bifoga ett läkarintyg och välliknande passfoto. Se nedan och bifogad information. Jag

Läs mer

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på smarta nät och och hur infrastrukturen den förändrats de för senaste laddplatser åren. Undersökning från TNS/Sifo juni Undersökning från TNS

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Gröna Bilister Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar Inledning Som Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation bistår vi

Läs mer

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M).

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-02 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-05-17 p. 18 Laddstationer för elcyklar.

Läs mer

Vad är boendeparkering?

Vad är boendeparkering? Boendeparkering Vad är boendeparkering? Plan- och bygglag (2010:900) Enligt PBL ska kommunen klargöra i översiktsplaner och detaljplaner hur trafikfrågor ska hanteras med hänsyn till säkerhet, miljö, skönhet

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen?

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Minimera partikelutsläpp från motorvägen Mera miljövänliga fordon, t ex elbil Underlätta cykel-, gång- och kollektivtrafik

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet syftar till att göra

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2009-04-01 1(5) Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Antaget av kommunstyrelsen 2009-03-16, 106 Vad är parkeringstillstånd? Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering 4 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Julin Jenny Datum 2016-04-05 Diarienummer GSN-2016-0775 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering Förslag till beslut Gatu-

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se Stigbergsgaraget Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015 www.stockholmparkering.se Stockholm växer så det knakar Mycket talar för att Stockholms stads befolkning kommer att ha nått miljonsträcket år

Läs mer

Samfällighetsförening 2012-01-10

Samfällighetsförening 2012-01-10 EKERO-VASBY Samfällighetsförening 2012-01-10 Trafik och parkering i området Under hösten 2011 genomfördes en undersökning i Ekerö-Väsby angående trafik och parkering i området. Undersökningsresultatet

Läs mer