Jobb, jämställdhet och tuffare tag mot skattefusk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb, jämställdhet och tuffare tag mot skattefusk"

Transkript

1 Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S) Ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor Suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor Uträttat aug 2012 dec 2013: Jobb, jämställdhet och tuffare tag mot skattefusk» GENERELLT Perioden aug 2012 dec 2013 innebar att den akuta fasen i den ekonomiska krisen successivt mattades av. När ECB-chefen Draghi hösten 2012 gjorde klart att banken var beredd att göra vad som krävs inklusive omfattande stödköp av statspapper för att stabilisera den gemensamma valutan blev det en vattendelare. Finansmarknaderna lugnade ner sig och trycket mot de värsta krisländerna minskade. Med detta löstes dock inte de mer grundläggande problemen. EU-länderna har alltjämt att brottas med jättelika skuldberg, negativ eller låg tillväxt, skyhög arbetslöshet och växande sociala problem. I denna miljö jobbade Olle mycket med att på olika sätt skapa en mer välfungerande arbetsmarknad: En grundförutsättning för det är ordning och reda. Olle drev på för att förbättra villkoren för utstationerade arbetstagare, för att stärka de fackliga fri- och rättigheterna med ett socialt protokoll, för att säkra ett tydligt fackligt perspektiv i den framväxande finanslagstiftningen samt att vidareutveckla den gränsöverskridande sociala dialogen. En viktig faktor för att få fart på tillväxt och jobbskapande är ökad jämställdhet. Olle bidrog till att se till att EU-förslaget om kvotering till de största bolagens styrelser fick ett brett stöd i parlamentet. Han var med om att ta fram en ambitiös jämställdhetsrapport och om att arrangera ett stort jämställdhetsseminarium. Han deltog utöver det aktivt i jämställdhetsdebatten. Ytterligare en avgörande faktor är aktiva arbetsmarknadsinsatser inte minst för unga. Där låg Olles fokus på att driva igenom och främja genomförandet av den nya europeiska ungdomsgarantin. Den antogs av EU-länderna våren 2013 efter en två år lång kampanj från europeiska socialdemokrater. Den innebär att varje land ska garantera att alla unga arbetslösa inom 4 månader får ett högkvalitativt erbjudande om jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning. I Sverige är S-linjen att sätta tidsgränsen redan vid 90 dagar. Olle jobbade också en hel del med att försöka förstärka de EU-gemensamma insatserna mot skattefusk. Detta är en viktig nyckel till att sanera statsfinanserna samt att därmed få bättre utrymme för tillväxt- och jobbsatsningar. Han var med och säkrade parlamentets stöd för en snabbinsatsmekanism mot momsbedrägerier samt för en offensiv målsättning om att åtminstone halvera det totala skattefusket inom EU fram till år På ekonomiområdet lade Olle också mycket energi på att förbättra förutsättningarna för konsumenten när det gäller betaltjänster. En central punkt var att etablera en rätt för alla europeiska konsumenter att öppna och använda ett grundläggande betalkonto. I dag finns

2 det ca 25 miljoner européer som skulle vilja ha ett konto men som ändå inte har något. Eftersom det i ett modernt samhälle är svårt att klara sig utan ett konto skapar detta ett allvarligt socialt utanförskap. Med en skarp rättighet skulle problemet kunna tas om hand. Olle hade under hela perioden ett omfattande besöks- och mötesprogram. Han tog emot ett stort antal besökare i Bryssel och Strasbourg. Nästan varje fredag var han på arbetsplatser, skolor, möten och seminarier runtom i Sverige. Olle deltog aktivt i den svenska debatten. Inläggen handlade i första hand om jämställdhet, skattefrågor och insatser mot arbetslösheten.» SPECIFIKT Sysselsättningsutskottet Olle särskilt ansvar: Social dialog i transnationella företag Olle var ansvarig inom Soc&Dem-gruppen för ett initiativbetänkande om kollektivavtal och social dialog i gränsöverskridande företag. Efter en process på ett drygt halvår röstades frågan i plenum i september Betänkandet handlade om hur det ska gå att hitta en balans mellan att stärka arbetet på europeisk nivå och att respektera existerande nationella modeller. Olles linje som reflekterades väl i det färdiga betänkandet var att den sociala dialogen har en stor outnyttjad potential som bör tas tillvara på ett bättre sätt i uppgörelser över gränserna. Det är inte lätt att utifrån 28 olika nationella traditioner hitta minsta gemensamma nämnare och komma överens, men det bör ändå vara möjligt att utveckla detta över tid så att de gränsöverskridande lösningarna kan spela en större roll på europeisk arbetsmarknad. Ett frivilligt rättsligt ramverk skulle kunna fungera som ett bra verktyg för parterna att driva utvecklingen framåt utan att inkräkta på hur medlemsstaterna organiserar sin arbetsmarknad. Konkurrenspolitik Olle var även ansvarig i Soc&Dem-gruppen för ett yttrande till ekonomiutskottet om EU:s konkurrenspolitik. Yttrandet gjordes klart under våren. Olles huvudpoänger var att det sociala perspektivet måste ges en starkare roll i arbetet med konkurrensfrågor samt att konkurrensregelverket inte ska vara något hinder för statsstöd till socialt inriktade verksamheter såsom boende, vård eller arbetsmarknadsinsatser i privat eller offentlig regi. Olle särskilt aktiv: Utstationering I mars 2012 lade kommissionen fram sitt förslag om att genom särskilda tillämpningsregler kopplade till utstationeringsdirektivet förbättra förutsättningarna för utstationerade arbetstagare. Det handlar alltså om vilka villkor som ska gälla när ett företag temporärt placerar arbetskraft i ett annat medlemsland. Arbetet med lagförslaget har rullat på under 2012 och Sysselsättningsutskottet röstade i frågan i juni Rådet tog sin position i

3 december Därmed återstår det att se om under vintern och våren 2014 blir möjligt för parlamentet och rådet att förhandla sig fram till en slutgiltig lösning. Olle har varit mycket aktivt involverad i hanteringen av ärendet i utskottet. Han och Soc&Dem-gruppen som helhet har drivit på för skarpa bestämmelser om att huvudleverantören ska ta ansvar för att underleverantörerna sköter sina åtaganden till de anställda och betalar in sociala avgifter. Detta element finns med i utskottets position. Andra viktiga Olle/Soc&Dem-frågor har varit att i de nya reglerna klargöra att medlemsstaterna ska kunna kontrollera att det verkligen handlar om utstationerad arbetskraft och ställa de administrativa krav som behövs för att kunna upprätthålla direktivet. Exempelvis måste det gå att kräva att företaget har en representant på plats som har rätt att förhandla och som utan problem kan nås. Även dessa element finns med i utskottspositionen. Samtidigt finns det också vissa problem. Högermajoriteten i både utskottet och rådet har tagit tydlig ställning för vissa lösningar som inte är så gynnsamma i ett fackligt perspektiv. Även om slutresultatet på det stora hela taget skulle kunna bli bra är utgången av processen alltjämt oviss. Socialt protokoll Frågan om att foga ett socialt protokoll till EU-fördraget fanns hela tiden högt upp på Olles agenda. Detta vore en central åtgärd för att förstärka de fackliga rättigheternas ställning inom EU. Protokollet skulle slå fast att de fackliga fri- och rättigheterna aldrig får underordnas den fria rörligheten på den inre marknaden. Den fackliga rätten att via stridsåtgärder försvara kollektivavtal och anständiga arbetsförhållanden ska alltid ses som minst lika viktig som rörligheten över nationsgränserna. Med ett sådant protokoll skulle fackföreningarna få bättre möjligheter att kräva anständiga löner och rimliga arbetsvillkor för alla löntagare på varje nationell arbetsmarknad. Hösten 2012 lyckades Olle/Soc&Dem-gruppen driva igenom en tydlig markering för ett socialt protokoll i en resolution om den vidare utvecklingen av eurosamarbetet. Hösten 2012 hösten 2013 var Olle på hemmaplan med i en gemensam S/LO-arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en strategi för att så effektivt som möjligt verka för att det sociala protokollet ska kunna realiseras. Jämställdhet Olle jobbade intensivt med jämställdhetstemat: Han agerade i flera utskott för att försvara och förbättra det förslag om kvotering till bolaggstyrelser som EU-kommissionen lade hösten Förslaget går ut på att de stora börsnoterade bolagen inom EU fram till år 2020 ska se till att minst 40 procent av styrelseledamöterna hör till det underrepresenterade könet. Företag som inte nått målet ska tillämpa positiv särbehandling i styrelserekryteringen tills de passerar 40- procentsstrecket. Resultatet blev bra. När parlamentet röstade i frågan i november 2013 ställde sig en bred majoritet bakom förslaget. Tyvärr motarbetas förslaget i rådet av bl a den svenska regeringen. Därför är dess fortsatta öde oklart. Han var med om att tillsammans med riksdagsledamöter ta fram en socialdemokratisk jämställdhetsrapport som kombinerar både det europeiska och det svenska perspektivet. Han lanserade rapporten tillsammans med Ylva Johansson i början av mars.

4 Han var i april med och arrangerade ett stort seminarium på jämställdhetstemat i Göteborg: Har vi råd att inte satsa mer på jämställdhet?. Han deltog i jämställdhetsdebatten med ett flertal inlägg. Ungdomsarbetslöshet Olle arbetade på olika sätt med frågan om hur den skyhöga ungdomsarbetslösheten inom EU och inte minst i Sverige ska kunna pressas ner. Bl a deltog han i flera seminarier och gjorde ett flertal debattinlägg. Hans fokus låg först på att se till att den nya ungdomsgarantin blev verklighet, sedan på att se till att den levereras fullt ut på nationell nivå. Ungdomsgarantin antogs av EU-länderna våren 2013 efter en två år lång kampanj från den europeiska socialdemokratin. Den innebär att varje land ska garantera att alla unga arbetslösa inom max 4 månader får ett högkvalitativt erbjudande om jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning. De flesta länder är i dagsläget långt ifrån att kunna leverera detta. Det gäller i hög grad även Sverige. Därför krävs rejäla reformer. En betydligt mer aktiv jobbpolitik måste till. För svensk del är S-linjen att sätta tidsgränsen i garantin redan vid 90-dagar. Ekonomiutskottet Olle särskilt ansvar: Rätt till grundläggande bankkonto I maj 2013 lade EU-kommissionen ett skarpt lagförslag om att stärka regelverket kring betalkonton. Olle förde precis som under vid tidigare tillfällen när detta diskuterats Soc&Dem-gruppens talan i frågan. Förslaget handlar om att (1) alla konsumenter ska ges rätt att öppna och använda ett grundläggande konto, att (2) prisinformationen kring betalkonton ska bli tydligare samt att (3) bankbyten även över gränserna ska bli smidigare. Från Olles synvinkel utvecklades processen väl. Han lyckades förstärka vissa detaljer i regelverket och i december tog en bred majoritet i parlamentet ställning för en relativt stark position där de tre centrala elementen finns med. Eftersom även rådet tog sin position i december finns det goda möjligheter att nå en slutgiltig överenskommelse om lagstiftningen under våren Billigare och tryggare betaltjänster I juli 2013 följde kommissionen upp det specifika förslaget om bankkonton med ett initiativ till en bredare regeluppdatering för hela marknaden för betaltjänster. I paketform presenterades ett förslag till reviderat betaltjänstdirektiv samt ett förslag om att sänka kostnaderna för företags och konsumenters kortanvändning genom att begränsa förmedlingsavgifterna i kortsystemen. Arbetet med dessa förslag drog igång under senhösten. Olle är ansvarig inom Soc&Dem-gruppen för betaltjänstdirektivet. Den föreslagna revideringen av detta direktiv syftar till att göra betaltjänster snabbare, tryggare och billigare. Reglerna berör de flesta former av kort-, internet- och mobilbetalningar. På detta område rusar den teknologiska utvecklingen fram. Därför finns det ett tydligt behov av att anpassa lagstiftningen till nya förutsättningar.

5 En central punkt i förslaget handlar om de tilläggsavgifter som handlare i vissa länder tar ut vid kortbetalningar. Exempelvis använder vissa flygbolag den typen av avgifter till att säkra extraintäkter vid nätbokningar. Olles inriktning är att dessa avgifter antingen bör begränsas kraftigt eller helt och hållet förbjudas. De fyller ingen meningsfull funktion i betalsystemen, utan blir bara en omotiverad belastning för konsumenten. Snabbinsatsmekanism mot momsbedrägerier I en snabb process i slutet av 2012 och början av 2013 behandlade utskottet ett förslag från EU-kommissionen om att skapa en snabbinsatsmekanism mot momsbedrägerier. Förslaget var det första i en större satsning från kommissionens sida på att förstärka de EUgemensamma insatserna mot skattefusk. Olle förde Soc&Dem-gruppens talan. Snabbinsatsmekanismen innebär att EU-länder som ser att det på kort tid byggs upp omfattande bedrägerier ska ges möjlighet att raskt vidta specialåtgärder. Det rör sig om situationer där den vanliga momslagstiftningen inte räcker till och tillstånd för specialåtgärderna behöver ges inom ett par månader. Som regel är omvänd skattskyldighet för de produkter som finns med i bedrägeriuppläggen en effektiv specialåtgärd. Olle föreslog att mekanismen borde förstärkas med hjälp av ökad transparens och en större uppsättning anti-bedrägeriverktyg. Detta fick stöd både i utskottet och i parlamentet som helhet. I slutändan sade en bred majoritet i parlamentet ja till mekanismen. Senare under året fattade rådet beslut om att sätta snabbinsatsmekanismen i verket. Rådets konstruktion blev svagare än parlamentets och kommissionens, men att mekanismen ändå kunde realiseras var ett positivt steg åt rätt håll. EU-relaterad skattepolitik Under våren 2013 tog utskottet fram ett generellt initiativbetänkande om det gångna årets EU-aktiviteter på skatteområdet. Som ansvarig för frågan inom Soc&Dem-gruppen betonade Olle i första hand vikten av att stärka insatserna mot skattefusk. Han pekade på att möjligheterna att rejält minska fusket är goda och att ett rimligt mål är att det totala fusket i EU-länderna åtminstone ska halveras fram till Därtill underströk han betydelsen av att se till att de skattereformer som genomförs inte lägger oproportionerligt stora bördor på de svagaste grupperna i samhället samt av att använda miljöskatterna mer effektivt för att driva på den gröna omställningen. När betänkandet antogs i maj slöt majoriteten i parlamentet upp bakom målet om att halvera skattefusket. Det var en viktig markering. Hållbara pensionssystem I en längre process har kommissionen drivit på för att utveckla politiken kring pensioner och pensionssystem. Befolkningen i Europa blir allt äldre. Det innebär att pensionsstrukturerna i samtliga medlemsstater måste justeras för att klara framtida utmaningar. Först behandlades en s k grönbok framtagen av kommissionen i en bred remiss- och samrådsprocess. Sedan presenterade kommissionen en s k vitbok på basis av den förda dialogen med mer konkreta tankar om vad EU-nivån ska bidra med på detta område. När vitboken hösten 2012 till våren 2013 kommenterades av parlamentet delades arbetet upp mellan sysselsättnings- och ekonomiutskottet. Olle var aktiv i båda utskottet, men lade den största delen av energin i ekonomiutskottet där han förde Soc&Dem-gruppens talan.

6 Olle lyfte särskilt fram fyra punkter: (1) att huvudprioriteten i alla pensionsrelaterade reformer måste vara att se till att alla kan arbeta till 65, (2) att den bristande jämställdheten i pensionssystemen är att stort problem som måste ges betydligt mer uppmärksamhet, (3) att det bör utvecklas en pensionsupplysningsfunktion på europeisk nivå för att även den som arbetar i flera länder under ett yrkesliv ska kunna hålla koll på sin pension, samt (4) att konsumentskyddet måste stärkas när det gäller privat pensionssparande. Dessa punkter blev väl reflekterade i det slutgiltiga betänkande som parlamentet tog i maj. Olle särskilt aktiv: Fackligt perspektiv i finanslagstiftning Olle jobbade hårt med att bevaka det fackliga perspektivet i den omfattande finanslagstiftning som sedan finanskraschen successivt tagits fram på EU-nivå: I processen med att förstärka kapitaltäckningsregelverket drev Olle igenom skrivningar i lagstiftningen som innebär att facklig representation ska anses ha ett mervärde i bankernas styrelser, att nationell lagstiftning för facklig styrelserepresentation konsekvent ska respekteras, att anställda anonymt ska kunna rapportera felaktigheter och missförhållanden till kompetenta myndigheter i säkra whistle blowing-system samt att sådana system ska kunna skötas av facken. Lagstiftningen antogs slutgiltigt våren Även i den övergripande reformen av finansmarknadsstrukturerna (MiFID) drev Olle i utskottet fram skrivningar om att den fackliga representationen i styrelser ska respekteras och att whistle blowing-systemen ska vara säkra. I detta sammanhang förde han också in frågan om arbetsvillkoren för de som arbetar som rådgivare. För att kunna göra ett bra och uppriktigt jobb måste rådgivarna få kompetensutveckling, tid och sunda säljincitament. När detta skrivs har förhandlingarna mellan parlamentet och rådet om reformen ännu inte avslutats. Olle förde in arbetstagarperspektivet i den bankkrislagstiftning som i december 2013 till slut antogs efter förhandlingar mellan parlamentet och rådet. Lagstiftningen går ut på att skapa ett enhetligt och kraftfullt regelverk för rekonstruktion och avveckling av banker i kris. I EU-kommissionens ursprungsförslag hade anställda och fackföreningar i stort sett utelämnats. Detta lyckades Olle åtgärda genom att få med bestämmelser om att de anställda och deras representanter ska informeras och konsulteras på ett aktivt sätt i såväl rekonstruktions- som avvecklingsprocesser. Sommaren 2013 lade EU-kommissionen ett förslag om en avvecklingsmekanism inom ramen för den nya bankunionen. Förslaget är nära kopplat till bankkrislagstiftningen. I den position som utskottet tog i december lyckades Olle få med tydliga skrivningar om att de anställda och deras representanter kontinuerligt ska informeras och konsulteras.» INLÄGG I PLENUM Om det oacceptabla i att EU-kommissionen inom den europeiska planeringsterminen inkräktar på arbetsmarknadsparternas oberoende Om att det är mycket positivt att det nya EU-patentsystemet till slut realiseras Om att gemensam upplåning genom en s k Redemption Fund möjligen skulle kunna vara ett sätt att stabilisera eurosamarbetet

7 Om att det alltför stora beroendet av kreditvärderingsinstitutens bedömningar måste minska Om vikten av att göra den nya snabbinsatsmekanismen mot momsbedrägerier så effektiv som möjligt Om vikten av att den nya ECB-tillsynen för euroområdets banker blir en transparent och konstruktiv aktör i det europeiska tillsynsarbetet Om att de EU-koordinerade insatserna mot skattefusk måste förstärkas Om det positiva i att nya regler för land-för-land-redovisning för internationellt verkande företag är på väg att antas Om det positiva i att starkare regler mot marknadsmissbruk inom finanssektorn är på väg att komma på plats Om att det finns potential att utveckla den gränsöverskridande sociala dialogen på europeisk arbetsmarknad Om att det som en del i kampen mot skattefusket är viktigt att stärka det automatiska informationsutbytet mellan medlemsländerna Om att alla konsumenter i EU bör ges rätt att till en rimlig kostnad öppna och använda ett grundläggande bankkonto» DEBATT I SVERIGE (urval) Svenska Dagbladet (gp.se): Mindre skattefusk kan ta Europa ur krisen Göteborgs-Posten: Dags ta ansvar för Grekland och Europa (med Göran Färm) GT: Farligt när Borg kopierar greker (med Göran Färm) Göteborgs-Posten: Nya jobben kräver mera utbildning (med Jan Nilsson, Krister Andersson och Ann-Sofie Hermansson) Europaportalen: Sverige måste stå upp för jämställdheten i Europa (med Ylva Johansson och Anna Hedh) Göteborgs-Posten: Svenska EU-politiken är på fel spår (med Anneli Hulthén) Europaportalen: Sverige bör ta ledning i EU mot skattefusk Svenska Dagbladet (svd.se): Borgs glädjekalkyler farliga för Sverige (med Göran Färm) DN (dn.se): Sabunis initiativ steg i rätt riktning (med Ylva Johansson och Anna Hedh)

8 GT: Agera mot ungas arbetslöshet (med Mattias Jonsson) SvT Debatt: Europas högerregeringar blinda för värdet av kvinnors arbete (med Ylva Johansson och Anna Hedh) Göteborgs-Posten: Stå upp för en grön och rättvis jordbrukspolitik (med Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund, Anna Hedh och Jens Nilsson) Svenska Dagbladet (svd.se): Hur ska regeringen klara ungdomsgarantin? (med Ylva Johansson) Aftonbladet: Bedrövligt borgerligt facit i jobbfrågan (med Ylva Johansson) Svenska Dagbladet (svd.se): Bra att Borg vänder om krispolitiken (med Göran Färm) Göteborgs-Posten (gp.se): HBTQ-personer fortsatt utsatta på jobbet (med Anna Johansson, Jan Nilsson och Marcus Gustavsson) Helsingborgs Dagblad: Väckarklocka om börsstyrelser (med Ylva Johansson och Anna Hedh) Europaportalen: Hög tid att sätta konsumenten i centrum GT: Göteborg bekämpar romsk diskriminering (med Dario Espiga) GT: Dags att leverera ungdomsgarantin (med Linus Glanzelius och Alexander Nordgren) Europaportalen: Högeragendan har skapat svåra sociala missförhållanden i EU (med Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund, Anna Hedh och Jens Nilsson) GP (gp.se): Jobben måste få högsta prioritet (med Marita Ulvskog och Göran Färm) GT: Kunskap krävs för att konkurrera med Kina (med Jan Nilsson, Krister Andersson och Ann-Sofie Hermansson) Aftonbladet (aftonbladet.se): Dags för de borgerliga att bekänna färg om kvotering (med Ylva Johansson och Anna Hedh) GT: EU behöver omstart med jobb som prio ett Dagens Industri: Ingen ska nekas bankkonto Dagens Arena: EU-ledarna måste leverera mot skattefusket Aftonbladet (aftonbladet.se): Varje år jobbar kvinnor 59 dagar utan lön (med Ellinor Eriksson, Carina Ohlsson och Anna Hedh)

9 » SEMINARIER Är vi smarta nog för de nya jobben? Vad behöver Sverige och Europa göra för att hänga med i kunskapsutvecklingen? Har vi råd att inte satsa mer på jämställdhet? Vad kan ökad jämställdhet göra för tillväxten och jobben i Sverige och Europa? Kina risk eller räddning för jobben i Sverige och Europa? Alla tre seminarier arrangerade i Göteborg som en del i seminarieserien Nya tider nya jobb. Medarrangörer: LO Västsverige, IF Metall Göteborg och Tankeverksamheten.» MÖTEN Olle utnyttjade genomgående såväl fredagar som gröna veckor (då ledamöterna arbetar på hemmaplan) till en lång rad arbetsplatsbesök, seminarier, konferenser och andra typer av möten. Sammanlagt handlade det aug 2012 dec 2013 om 170 möten på 124 mötesdagar. Några exempel: Västsvensk EU-konferens i Karlstad. Bl a anförande ungdomspolitik / sysselsättning Till Resa till Luleå. Möten med fackföreningsfolk, partimedlemmar och gymnasieelever samt seminarium om framtidens näringsliv i Norrbotten Anförande på Bokmässan i Göteborg: Är vi smarta nog för de nya jobben? Lidköping. Möte med ungdomar från SSU Skaraborg inom ramen för ett projekt om EU och aktuella Europafrågor Konferens om nordisk infrastruktur i Helsingborg Rikskonferens för Teknikcollege i Malmö. Bl a anförande: Utan ökad kompetens stannar Europa Praktik på en enhet för stroke-behandling på Östra Sjukhuset i Göteborg Stockholm. Hearing om möjligheterna att inom EU inrätta ett socialt protokoll Stockholm. Anförande på lärarkonferens om kunskapsutveckling i ett europeiskt perspektiv Studiebesök på EVA (Etablering via arbete) ett EU-delfinansierat projekt för arbetslösa i Göteborg Stockholm. Halvdag på Unionen om EU-relaterade fackliga frågeställningar Alvesta. Konferens på temat infrastruktur i södra Sverige.

10 Besök på några sociala företag i Göteborg som alla ingår i Vägen ut!- kooperativen Stockholm. Seminarium i riksdagen om insatser mot skattefusk: Skatteparadisen den globala ekonomins svarta hål Studiebesök på textilföretaget Ludvig Svensson i Kinna Arbetsplatsbesök i Skaraborg: Rekordverken i Kvänum och ASKO i Vara Avslutningskonferens för socialfondsprojektet Vidare Vägar i Göteborg Stockholm. Lansering av ny S-rapport om jämställdhetspolitiken: Jämställdhet lönar sig. Åtgärdsprogram för jämställdhet, tillväxt och jobb i Sverige och Europa Stockholm. Seminarium arrangerat av Global Utmaning på temat: Varselvågen, de svenska jobben och vårt beroende av Europa Bollebygd. Invigning av det nya Europa Direkt-kontoret för Sjuhärad Konferens i Åmål om ungdomsarbetslöshet inom ramen för EU-projekt Till I Skellefteå och Piteå: en rad aktiviteter och diskussioner kopplade till ungas förutsättningar på arbetsmarknaden Konferens i Halmstad om ungdomsarbetslöshet Göteborg. Final (jurymedlem) i tävlingen Ungdomarnas Europa Göteborg. Träffar med Winnet Västra Götaland om jämställdhetskartläggning och andra aktuella jämställdhetsfrågor Karlstad. Heldag med IF Metall Värmland: bl a besök på EU-projektet Fast Track och presentation av biltestanläggningen Climate Arena Till Helsingfors. Facklig konferens för industrifackförbunden i Norden Till Gotland/Almedalen: bl a panelsamtal om jämställdhet och seminarium om den framtida utvecklingen av Europasamarbetet Partihelg på Knarrholmen i Göteborgs södra skärgård: bl a debatt om den svenska modellens framtid samt om EU-frågornas roll i svensk politik Seminarium i Göteborg om sysselsättningsdelen i EU 2020-strategin Studiebesök på Statsmissionens verksamhet för hemlösa i Göteborg Besök på Angeredsgymnasiet i Göteborg för diskussion om aktuella EUfrågor Hudiksvall. S/IF Metall-heldag om vad som kan göras åt den svåra jobbsituationen i staden och regionen.

11 Stockholm. Deltagande i stor medborgardialog i stadshuset EU-temadag på Kattegattgymnasiet i Halmstad Anförande när S-föreningen på Rosengård i Malmö firar 60 år Seminarium om ungdomsarbetslöshet i Stockholm.» STATISTIK (från till ; källa VoteWatch.eu) Närvaro i plenum: 96,73% (5287 av 5466 specifikt registrerade omröstningar) Inlägg i plenum inklusive skriftliga röstförklaringar: 153 Ändringsförslag lagda i sammanlagt 104 olika rapporter Röstat som majoriteten av S&D-gruppen: 85.55% av omröstningarna

Vem står upp för kvinnors rättigheter?

Vem står upp för kvinnors rättigheter? Vem står upp för kvinnors rättigheter? Sveriges Kvinnolobby granskar EU-kandidaterna M Marita Ulvskog (S) Gunnar Hökmark (M) Isabella Lövin (MP) Malin Björk (V) Marit Paulsen (FP) Kent Johansson (C) Lars

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström Rapporten Rödgrön EU-politik utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i april 2010

Läs mer

TCOS europaprogram 2009

TCOS europaprogram 2009 TCOS europaprogram 2009 2009-05-07 Författare: Lars Bengtsson internationell sekreterare e-post: lars.bengtsson@tco.se tel: 08-782 91 94 Leif Dergel internationell sekreterare e-post: leif.dergel@tco.se

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu RIKSDAG ADMINISTRATION SECRETARY-GENERAL OF THE RIKSDAG 2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu The Swedish Parliament has referred the Commission s working document

Läs mer

ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE

ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE OKTOBER 2013 4 ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE FOTO: Daniel Nilsson OTIDSENLIGA EU-REGLER FÖR BANKBYTE TREDJE PARTS TILLGÅNG TILL KUNDERS KONTO 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER 2013 VD

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Finns det ett EU efter krisen?

Finns det ett EU efter krisen? rapport nr 40/2011 Finns det ett EU efter krisen? Av Tommy Svensson Rapporten EU efter krisen utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i november 2011 Författare: Tommy Svensson Tryckning: LO-tryckeriet

Läs mer

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015. 23 mars 2015

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015. 23 mars 2015 Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 23 mars 2015 Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 Europa står inför stora utmaningar. Konflikter pågår runt om i världen.

Läs mer

ekonomin växer när människor växer

ekonomin växer när människor växer A ekonomin växer när människor växer Innehållsförteckning EKONOMIN VÄXER NÄR MÄNNISKOR VÄXER... 3 UA1 Utlåtande Ekonomisk politik... 3 UA2 Utlåtande skatter... 87 UA3 Utlåtande fördelningspolitik... 162

Läs mer

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Förord 4 Inledning 5 Varför finns inga gratisluncher? 6 Hur bidrar Migrationsverket till ordning och

Läs mer

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER INNEHÅLL INLEDNING 3 1. VÄGAR UR EU:S EKONOMISKA KRIS 5 Ansvar för sunda statsfinanser, solida banker och god konkurrenskraft 5 Europa i olika hastigheter

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 104 Juli 2007 Kritiska EU-fakta ges ut

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens jobb REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Nr 1. En energipolitik för jobb, välfärd och fortsatt låga koldioxidutsläpp Tack vare en framsynt

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Vad tänker vi. En ökning av insatserna för att möta utmaningen under 2010. En ekonomisk modell som inte kan ge välfärd för alla

Vad tänker vi. En ökning av insatserna för att möta utmaningen under 2010. En ekonomisk modell som inte kan ge välfärd för alla Inledning Detta dokument utvecklades ursprungligen som ett diskussionsunderlag, för att förbereda vägen för EAPN Seminar on 2010 and Beyond (EAPN:s seminarium angående 2010 och därefter) som hölls i Bryssel

Läs mer