Jobb, jämställdhet och tuffare tag mot skattefusk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb, jämställdhet och tuffare tag mot skattefusk"

Transkript

1 Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S) Ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor Suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor Uträttat aug 2012 dec 2013: Jobb, jämställdhet och tuffare tag mot skattefusk» GENERELLT Perioden aug 2012 dec 2013 innebar att den akuta fasen i den ekonomiska krisen successivt mattades av. När ECB-chefen Draghi hösten 2012 gjorde klart att banken var beredd att göra vad som krävs inklusive omfattande stödköp av statspapper för att stabilisera den gemensamma valutan blev det en vattendelare. Finansmarknaderna lugnade ner sig och trycket mot de värsta krisländerna minskade. Med detta löstes dock inte de mer grundläggande problemen. EU-länderna har alltjämt att brottas med jättelika skuldberg, negativ eller låg tillväxt, skyhög arbetslöshet och växande sociala problem. I denna miljö jobbade Olle mycket med att på olika sätt skapa en mer välfungerande arbetsmarknad: En grundförutsättning för det är ordning och reda. Olle drev på för att förbättra villkoren för utstationerade arbetstagare, för att stärka de fackliga fri- och rättigheterna med ett socialt protokoll, för att säkra ett tydligt fackligt perspektiv i den framväxande finanslagstiftningen samt att vidareutveckla den gränsöverskridande sociala dialogen. En viktig faktor för att få fart på tillväxt och jobbskapande är ökad jämställdhet. Olle bidrog till att se till att EU-förslaget om kvotering till de största bolagens styrelser fick ett brett stöd i parlamentet. Han var med om att ta fram en ambitiös jämställdhetsrapport och om att arrangera ett stort jämställdhetsseminarium. Han deltog utöver det aktivt i jämställdhetsdebatten. Ytterligare en avgörande faktor är aktiva arbetsmarknadsinsatser inte minst för unga. Där låg Olles fokus på att driva igenom och främja genomförandet av den nya europeiska ungdomsgarantin. Den antogs av EU-länderna våren 2013 efter en två år lång kampanj från europeiska socialdemokrater. Den innebär att varje land ska garantera att alla unga arbetslösa inom 4 månader får ett högkvalitativt erbjudande om jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning. I Sverige är S-linjen att sätta tidsgränsen redan vid 90 dagar. Olle jobbade också en hel del med att försöka förstärka de EU-gemensamma insatserna mot skattefusk. Detta är en viktig nyckel till att sanera statsfinanserna samt att därmed få bättre utrymme för tillväxt- och jobbsatsningar. Han var med och säkrade parlamentets stöd för en snabbinsatsmekanism mot momsbedrägerier samt för en offensiv målsättning om att åtminstone halvera det totala skattefusket inom EU fram till år På ekonomiområdet lade Olle också mycket energi på att förbättra förutsättningarna för konsumenten när det gäller betaltjänster. En central punkt var att etablera en rätt för alla europeiska konsumenter att öppna och använda ett grundläggande betalkonto. I dag finns

2 det ca 25 miljoner européer som skulle vilja ha ett konto men som ändå inte har något. Eftersom det i ett modernt samhälle är svårt att klara sig utan ett konto skapar detta ett allvarligt socialt utanförskap. Med en skarp rättighet skulle problemet kunna tas om hand. Olle hade under hela perioden ett omfattande besöks- och mötesprogram. Han tog emot ett stort antal besökare i Bryssel och Strasbourg. Nästan varje fredag var han på arbetsplatser, skolor, möten och seminarier runtom i Sverige. Olle deltog aktivt i den svenska debatten. Inläggen handlade i första hand om jämställdhet, skattefrågor och insatser mot arbetslösheten.» SPECIFIKT Sysselsättningsutskottet Olle särskilt ansvar: Social dialog i transnationella företag Olle var ansvarig inom Soc&Dem-gruppen för ett initiativbetänkande om kollektivavtal och social dialog i gränsöverskridande företag. Efter en process på ett drygt halvår röstades frågan i plenum i september Betänkandet handlade om hur det ska gå att hitta en balans mellan att stärka arbetet på europeisk nivå och att respektera existerande nationella modeller. Olles linje som reflekterades väl i det färdiga betänkandet var att den sociala dialogen har en stor outnyttjad potential som bör tas tillvara på ett bättre sätt i uppgörelser över gränserna. Det är inte lätt att utifrån 28 olika nationella traditioner hitta minsta gemensamma nämnare och komma överens, men det bör ändå vara möjligt att utveckla detta över tid så att de gränsöverskridande lösningarna kan spela en större roll på europeisk arbetsmarknad. Ett frivilligt rättsligt ramverk skulle kunna fungera som ett bra verktyg för parterna att driva utvecklingen framåt utan att inkräkta på hur medlemsstaterna organiserar sin arbetsmarknad. Konkurrenspolitik Olle var även ansvarig i Soc&Dem-gruppen för ett yttrande till ekonomiutskottet om EU:s konkurrenspolitik. Yttrandet gjordes klart under våren. Olles huvudpoänger var att det sociala perspektivet måste ges en starkare roll i arbetet med konkurrensfrågor samt att konkurrensregelverket inte ska vara något hinder för statsstöd till socialt inriktade verksamheter såsom boende, vård eller arbetsmarknadsinsatser i privat eller offentlig regi. Olle särskilt aktiv: Utstationering I mars 2012 lade kommissionen fram sitt förslag om att genom särskilda tillämpningsregler kopplade till utstationeringsdirektivet förbättra förutsättningarna för utstationerade arbetstagare. Det handlar alltså om vilka villkor som ska gälla när ett företag temporärt placerar arbetskraft i ett annat medlemsland. Arbetet med lagförslaget har rullat på under 2012 och Sysselsättningsutskottet röstade i frågan i juni Rådet tog sin position i

3 december Därmed återstår det att se om under vintern och våren 2014 blir möjligt för parlamentet och rådet att förhandla sig fram till en slutgiltig lösning. Olle har varit mycket aktivt involverad i hanteringen av ärendet i utskottet. Han och Soc&Dem-gruppen som helhet har drivit på för skarpa bestämmelser om att huvudleverantören ska ta ansvar för att underleverantörerna sköter sina åtaganden till de anställda och betalar in sociala avgifter. Detta element finns med i utskottets position. Andra viktiga Olle/Soc&Dem-frågor har varit att i de nya reglerna klargöra att medlemsstaterna ska kunna kontrollera att det verkligen handlar om utstationerad arbetskraft och ställa de administrativa krav som behövs för att kunna upprätthålla direktivet. Exempelvis måste det gå att kräva att företaget har en representant på plats som har rätt att förhandla och som utan problem kan nås. Även dessa element finns med i utskottspositionen. Samtidigt finns det också vissa problem. Högermajoriteten i både utskottet och rådet har tagit tydlig ställning för vissa lösningar som inte är så gynnsamma i ett fackligt perspektiv. Även om slutresultatet på det stora hela taget skulle kunna bli bra är utgången av processen alltjämt oviss. Socialt protokoll Frågan om att foga ett socialt protokoll till EU-fördraget fanns hela tiden högt upp på Olles agenda. Detta vore en central åtgärd för att förstärka de fackliga rättigheternas ställning inom EU. Protokollet skulle slå fast att de fackliga fri- och rättigheterna aldrig får underordnas den fria rörligheten på den inre marknaden. Den fackliga rätten att via stridsåtgärder försvara kollektivavtal och anständiga arbetsförhållanden ska alltid ses som minst lika viktig som rörligheten över nationsgränserna. Med ett sådant protokoll skulle fackföreningarna få bättre möjligheter att kräva anständiga löner och rimliga arbetsvillkor för alla löntagare på varje nationell arbetsmarknad. Hösten 2012 lyckades Olle/Soc&Dem-gruppen driva igenom en tydlig markering för ett socialt protokoll i en resolution om den vidare utvecklingen av eurosamarbetet. Hösten 2012 hösten 2013 var Olle på hemmaplan med i en gemensam S/LO-arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en strategi för att så effektivt som möjligt verka för att det sociala protokollet ska kunna realiseras. Jämställdhet Olle jobbade intensivt med jämställdhetstemat: Han agerade i flera utskott för att försvara och förbättra det förslag om kvotering till bolaggstyrelser som EU-kommissionen lade hösten Förslaget går ut på att de stora börsnoterade bolagen inom EU fram till år 2020 ska se till att minst 40 procent av styrelseledamöterna hör till det underrepresenterade könet. Företag som inte nått målet ska tillämpa positiv särbehandling i styrelserekryteringen tills de passerar 40- procentsstrecket. Resultatet blev bra. När parlamentet röstade i frågan i november 2013 ställde sig en bred majoritet bakom förslaget. Tyvärr motarbetas förslaget i rådet av bl a den svenska regeringen. Därför är dess fortsatta öde oklart. Han var med om att tillsammans med riksdagsledamöter ta fram en socialdemokratisk jämställdhetsrapport som kombinerar både det europeiska och det svenska perspektivet. Han lanserade rapporten tillsammans med Ylva Johansson i början av mars.

4 Han var i april med och arrangerade ett stort seminarium på jämställdhetstemat i Göteborg: Har vi råd att inte satsa mer på jämställdhet?. Han deltog i jämställdhetsdebatten med ett flertal inlägg. Ungdomsarbetslöshet Olle arbetade på olika sätt med frågan om hur den skyhöga ungdomsarbetslösheten inom EU och inte minst i Sverige ska kunna pressas ner. Bl a deltog han i flera seminarier och gjorde ett flertal debattinlägg. Hans fokus låg först på att se till att den nya ungdomsgarantin blev verklighet, sedan på att se till att den levereras fullt ut på nationell nivå. Ungdomsgarantin antogs av EU-länderna våren 2013 efter en två år lång kampanj från den europeiska socialdemokratin. Den innebär att varje land ska garantera att alla unga arbetslösa inom max 4 månader får ett högkvalitativt erbjudande om jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning. De flesta länder är i dagsläget långt ifrån att kunna leverera detta. Det gäller i hög grad även Sverige. Därför krävs rejäla reformer. En betydligt mer aktiv jobbpolitik måste till. För svensk del är S-linjen att sätta tidsgränsen i garantin redan vid 90-dagar. Ekonomiutskottet Olle särskilt ansvar: Rätt till grundläggande bankkonto I maj 2013 lade EU-kommissionen ett skarpt lagförslag om att stärka regelverket kring betalkonton. Olle förde precis som under vid tidigare tillfällen när detta diskuterats Soc&Dem-gruppens talan i frågan. Förslaget handlar om att (1) alla konsumenter ska ges rätt att öppna och använda ett grundläggande konto, att (2) prisinformationen kring betalkonton ska bli tydligare samt att (3) bankbyten även över gränserna ska bli smidigare. Från Olles synvinkel utvecklades processen väl. Han lyckades förstärka vissa detaljer i regelverket och i december tog en bred majoritet i parlamentet ställning för en relativt stark position där de tre centrala elementen finns med. Eftersom även rådet tog sin position i december finns det goda möjligheter att nå en slutgiltig överenskommelse om lagstiftningen under våren Billigare och tryggare betaltjänster I juli 2013 följde kommissionen upp det specifika förslaget om bankkonton med ett initiativ till en bredare regeluppdatering för hela marknaden för betaltjänster. I paketform presenterades ett förslag till reviderat betaltjänstdirektiv samt ett förslag om att sänka kostnaderna för företags och konsumenters kortanvändning genom att begränsa förmedlingsavgifterna i kortsystemen. Arbetet med dessa förslag drog igång under senhösten. Olle är ansvarig inom Soc&Dem-gruppen för betaltjänstdirektivet. Den föreslagna revideringen av detta direktiv syftar till att göra betaltjänster snabbare, tryggare och billigare. Reglerna berör de flesta former av kort-, internet- och mobilbetalningar. På detta område rusar den teknologiska utvecklingen fram. Därför finns det ett tydligt behov av att anpassa lagstiftningen till nya förutsättningar.

5 En central punkt i förslaget handlar om de tilläggsavgifter som handlare i vissa länder tar ut vid kortbetalningar. Exempelvis använder vissa flygbolag den typen av avgifter till att säkra extraintäkter vid nätbokningar. Olles inriktning är att dessa avgifter antingen bör begränsas kraftigt eller helt och hållet förbjudas. De fyller ingen meningsfull funktion i betalsystemen, utan blir bara en omotiverad belastning för konsumenten. Snabbinsatsmekanism mot momsbedrägerier I en snabb process i slutet av 2012 och början av 2013 behandlade utskottet ett förslag från EU-kommissionen om att skapa en snabbinsatsmekanism mot momsbedrägerier. Förslaget var det första i en större satsning från kommissionens sida på att förstärka de EUgemensamma insatserna mot skattefusk. Olle förde Soc&Dem-gruppens talan. Snabbinsatsmekanismen innebär att EU-länder som ser att det på kort tid byggs upp omfattande bedrägerier ska ges möjlighet att raskt vidta specialåtgärder. Det rör sig om situationer där den vanliga momslagstiftningen inte räcker till och tillstånd för specialåtgärderna behöver ges inom ett par månader. Som regel är omvänd skattskyldighet för de produkter som finns med i bedrägeriuppläggen en effektiv specialåtgärd. Olle föreslog att mekanismen borde förstärkas med hjälp av ökad transparens och en större uppsättning anti-bedrägeriverktyg. Detta fick stöd både i utskottet och i parlamentet som helhet. I slutändan sade en bred majoritet i parlamentet ja till mekanismen. Senare under året fattade rådet beslut om att sätta snabbinsatsmekanismen i verket. Rådets konstruktion blev svagare än parlamentets och kommissionens, men att mekanismen ändå kunde realiseras var ett positivt steg åt rätt håll. EU-relaterad skattepolitik Under våren 2013 tog utskottet fram ett generellt initiativbetänkande om det gångna årets EU-aktiviteter på skatteområdet. Som ansvarig för frågan inom Soc&Dem-gruppen betonade Olle i första hand vikten av att stärka insatserna mot skattefusk. Han pekade på att möjligheterna att rejält minska fusket är goda och att ett rimligt mål är att det totala fusket i EU-länderna åtminstone ska halveras fram till Därtill underströk han betydelsen av att se till att de skattereformer som genomförs inte lägger oproportionerligt stora bördor på de svagaste grupperna i samhället samt av att använda miljöskatterna mer effektivt för att driva på den gröna omställningen. När betänkandet antogs i maj slöt majoriteten i parlamentet upp bakom målet om att halvera skattefusket. Det var en viktig markering. Hållbara pensionssystem I en längre process har kommissionen drivit på för att utveckla politiken kring pensioner och pensionssystem. Befolkningen i Europa blir allt äldre. Det innebär att pensionsstrukturerna i samtliga medlemsstater måste justeras för att klara framtida utmaningar. Först behandlades en s k grönbok framtagen av kommissionen i en bred remiss- och samrådsprocess. Sedan presenterade kommissionen en s k vitbok på basis av den förda dialogen med mer konkreta tankar om vad EU-nivån ska bidra med på detta område. När vitboken hösten 2012 till våren 2013 kommenterades av parlamentet delades arbetet upp mellan sysselsättnings- och ekonomiutskottet. Olle var aktiv i båda utskottet, men lade den största delen av energin i ekonomiutskottet där han förde Soc&Dem-gruppens talan.

6 Olle lyfte särskilt fram fyra punkter: (1) att huvudprioriteten i alla pensionsrelaterade reformer måste vara att se till att alla kan arbeta till 65, (2) att den bristande jämställdheten i pensionssystemen är att stort problem som måste ges betydligt mer uppmärksamhet, (3) att det bör utvecklas en pensionsupplysningsfunktion på europeisk nivå för att även den som arbetar i flera länder under ett yrkesliv ska kunna hålla koll på sin pension, samt (4) att konsumentskyddet måste stärkas när det gäller privat pensionssparande. Dessa punkter blev väl reflekterade i det slutgiltiga betänkande som parlamentet tog i maj. Olle särskilt aktiv: Fackligt perspektiv i finanslagstiftning Olle jobbade hårt med att bevaka det fackliga perspektivet i den omfattande finanslagstiftning som sedan finanskraschen successivt tagits fram på EU-nivå: I processen med att förstärka kapitaltäckningsregelverket drev Olle igenom skrivningar i lagstiftningen som innebär att facklig representation ska anses ha ett mervärde i bankernas styrelser, att nationell lagstiftning för facklig styrelserepresentation konsekvent ska respekteras, att anställda anonymt ska kunna rapportera felaktigheter och missförhållanden till kompetenta myndigheter i säkra whistle blowing-system samt att sådana system ska kunna skötas av facken. Lagstiftningen antogs slutgiltigt våren Även i den övergripande reformen av finansmarknadsstrukturerna (MiFID) drev Olle i utskottet fram skrivningar om att den fackliga representationen i styrelser ska respekteras och att whistle blowing-systemen ska vara säkra. I detta sammanhang förde han också in frågan om arbetsvillkoren för de som arbetar som rådgivare. För att kunna göra ett bra och uppriktigt jobb måste rådgivarna få kompetensutveckling, tid och sunda säljincitament. När detta skrivs har förhandlingarna mellan parlamentet och rådet om reformen ännu inte avslutats. Olle förde in arbetstagarperspektivet i den bankkrislagstiftning som i december 2013 till slut antogs efter förhandlingar mellan parlamentet och rådet. Lagstiftningen går ut på att skapa ett enhetligt och kraftfullt regelverk för rekonstruktion och avveckling av banker i kris. I EU-kommissionens ursprungsförslag hade anställda och fackföreningar i stort sett utelämnats. Detta lyckades Olle åtgärda genom att få med bestämmelser om att de anställda och deras representanter ska informeras och konsulteras på ett aktivt sätt i såväl rekonstruktions- som avvecklingsprocesser. Sommaren 2013 lade EU-kommissionen ett förslag om en avvecklingsmekanism inom ramen för den nya bankunionen. Förslaget är nära kopplat till bankkrislagstiftningen. I den position som utskottet tog i december lyckades Olle få med tydliga skrivningar om att de anställda och deras representanter kontinuerligt ska informeras och konsulteras.» INLÄGG I PLENUM Om det oacceptabla i att EU-kommissionen inom den europeiska planeringsterminen inkräktar på arbetsmarknadsparternas oberoende Om att det är mycket positivt att det nya EU-patentsystemet till slut realiseras Om att gemensam upplåning genom en s k Redemption Fund möjligen skulle kunna vara ett sätt att stabilisera eurosamarbetet

7 Om att det alltför stora beroendet av kreditvärderingsinstitutens bedömningar måste minska Om vikten av att göra den nya snabbinsatsmekanismen mot momsbedrägerier så effektiv som möjligt Om vikten av att den nya ECB-tillsynen för euroområdets banker blir en transparent och konstruktiv aktör i det europeiska tillsynsarbetet Om att de EU-koordinerade insatserna mot skattefusk måste förstärkas Om det positiva i att nya regler för land-för-land-redovisning för internationellt verkande företag är på väg att antas Om det positiva i att starkare regler mot marknadsmissbruk inom finanssektorn är på väg att komma på plats Om att det finns potential att utveckla den gränsöverskridande sociala dialogen på europeisk arbetsmarknad Om att det som en del i kampen mot skattefusket är viktigt att stärka det automatiska informationsutbytet mellan medlemsländerna Om att alla konsumenter i EU bör ges rätt att till en rimlig kostnad öppna och använda ett grundläggande bankkonto» DEBATT I SVERIGE (urval) Svenska Dagbladet (gp.se): Mindre skattefusk kan ta Europa ur krisen Göteborgs-Posten: Dags ta ansvar för Grekland och Europa (med Göran Färm) GT: Farligt när Borg kopierar greker (med Göran Färm) Göteborgs-Posten: Nya jobben kräver mera utbildning (med Jan Nilsson, Krister Andersson och Ann-Sofie Hermansson) Europaportalen: Sverige måste stå upp för jämställdheten i Europa (med Ylva Johansson och Anna Hedh) Göteborgs-Posten: Svenska EU-politiken är på fel spår (med Anneli Hulthén) Europaportalen: Sverige bör ta ledning i EU mot skattefusk Svenska Dagbladet (svd.se): Borgs glädjekalkyler farliga för Sverige (med Göran Färm) DN (dn.se): Sabunis initiativ steg i rätt riktning (med Ylva Johansson och Anna Hedh)

8 GT: Agera mot ungas arbetslöshet (med Mattias Jonsson) SvT Debatt: Europas högerregeringar blinda för värdet av kvinnors arbete (med Ylva Johansson och Anna Hedh) Göteborgs-Posten: Stå upp för en grön och rättvis jordbrukspolitik (med Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund, Anna Hedh och Jens Nilsson) Svenska Dagbladet (svd.se): Hur ska regeringen klara ungdomsgarantin? (med Ylva Johansson) Aftonbladet: Bedrövligt borgerligt facit i jobbfrågan (med Ylva Johansson) Svenska Dagbladet (svd.se): Bra att Borg vänder om krispolitiken (med Göran Färm) Göteborgs-Posten (gp.se): HBTQ-personer fortsatt utsatta på jobbet (med Anna Johansson, Jan Nilsson och Marcus Gustavsson) Helsingborgs Dagblad: Väckarklocka om börsstyrelser (med Ylva Johansson och Anna Hedh) Europaportalen: Hög tid att sätta konsumenten i centrum GT: Göteborg bekämpar romsk diskriminering (med Dario Espiga) GT: Dags att leverera ungdomsgarantin (med Linus Glanzelius och Alexander Nordgren) Europaportalen: Högeragendan har skapat svåra sociala missförhållanden i EU (med Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund, Anna Hedh och Jens Nilsson) GP (gp.se): Jobben måste få högsta prioritet (med Marita Ulvskog och Göran Färm) GT: Kunskap krävs för att konkurrera med Kina (med Jan Nilsson, Krister Andersson och Ann-Sofie Hermansson) Aftonbladet (aftonbladet.se): Dags för de borgerliga att bekänna färg om kvotering (med Ylva Johansson och Anna Hedh) GT: EU behöver omstart med jobb som prio ett Dagens Industri: Ingen ska nekas bankkonto Dagens Arena: EU-ledarna måste leverera mot skattefusket Aftonbladet (aftonbladet.se): Varje år jobbar kvinnor 59 dagar utan lön (med Ellinor Eriksson, Carina Ohlsson och Anna Hedh)

9 » SEMINARIER Är vi smarta nog för de nya jobben? Vad behöver Sverige och Europa göra för att hänga med i kunskapsutvecklingen? Har vi råd att inte satsa mer på jämställdhet? Vad kan ökad jämställdhet göra för tillväxten och jobben i Sverige och Europa? Kina risk eller räddning för jobben i Sverige och Europa? Alla tre seminarier arrangerade i Göteborg som en del i seminarieserien Nya tider nya jobb. Medarrangörer: LO Västsverige, IF Metall Göteborg och Tankeverksamheten.» MÖTEN Olle utnyttjade genomgående såväl fredagar som gröna veckor (då ledamöterna arbetar på hemmaplan) till en lång rad arbetsplatsbesök, seminarier, konferenser och andra typer av möten. Sammanlagt handlade det aug 2012 dec 2013 om 170 möten på 124 mötesdagar. Några exempel: Västsvensk EU-konferens i Karlstad. Bl a anförande ungdomspolitik / sysselsättning Till Resa till Luleå. Möten med fackföreningsfolk, partimedlemmar och gymnasieelever samt seminarium om framtidens näringsliv i Norrbotten Anförande på Bokmässan i Göteborg: Är vi smarta nog för de nya jobben? Lidköping. Möte med ungdomar från SSU Skaraborg inom ramen för ett projekt om EU och aktuella Europafrågor Konferens om nordisk infrastruktur i Helsingborg Rikskonferens för Teknikcollege i Malmö. Bl a anförande: Utan ökad kompetens stannar Europa Praktik på en enhet för stroke-behandling på Östra Sjukhuset i Göteborg Stockholm. Hearing om möjligheterna att inom EU inrätta ett socialt protokoll Stockholm. Anförande på lärarkonferens om kunskapsutveckling i ett europeiskt perspektiv Studiebesök på EVA (Etablering via arbete) ett EU-delfinansierat projekt för arbetslösa i Göteborg Stockholm. Halvdag på Unionen om EU-relaterade fackliga frågeställningar Alvesta. Konferens på temat infrastruktur i södra Sverige.

10 Besök på några sociala företag i Göteborg som alla ingår i Vägen ut!- kooperativen Stockholm. Seminarium i riksdagen om insatser mot skattefusk: Skatteparadisen den globala ekonomins svarta hål Studiebesök på textilföretaget Ludvig Svensson i Kinna Arbetsplatsbesök i Skaraborg: Rekordverken i Kvänum och ASKO i Vara Avslutningskonferens för socialfondsprojektet Vidare Vägar i Göteborg Stockholm. Lansering av ny S-rapport om jämställdhetspolitiken: Jämställdhet lönar sig. Åtgärdsprogram för jämställdhet, tillväxt och jobb i Sverige och Europa Stockholm. Seminarium arrangerat av Global Utmaning på temat: Varselvågen, de svenska jobben och vårt beroende av Europa Bollebygd. Invigning av det nya Europa Direkt-kontoret för Sjuhärad Konferens i Åmål om ungdomsarbetslöshet inom ramen för EU-projekt Till I Skellefteå och Piteå: en rad aktiviteter och diskussioner kopplade till ungas förutsättningar på arbetsmarknaden Konferens i Halmstad om ungdomsarbetslöshet Göteborg. Final (jurymedlem) i tävlingen Ungdomarnas Europa Göteborg. Träffar med Winnet Västra Götaland om jämställdhetskartläggning och andra aktuella jämställdhetsfrågor Karlstad. Heldag med IF Metall Värmland: bl a besök på EU-projektet Fast Track och presentation av biltestanläggningen Climate Arena Till Helsingfors. Facklig konferens för industrifackförbunden i Norden Till Gotland/Almedalen: bl a panelsamtal om jämställdhet och seminarium om den framtida utvecklingen av Europasamarbetet Partihelg på Knarrholmen i Göteborgs södra skärgård: bl a debatt om den svenska modellens framtid samt om EU-frågornas roll i svensk politik Seminarium i Göteborg om sysselsättningsdelen i EU 2020-strategin Studiebesök på Statsmissionens verksamhet för hemlösa i Göteborg Besök på Angeredsgymnasiet i Göteborg för diskussion om aktuella EUfrågor Hudiksvall. S/IF Metall-heldag om vad som kan göras åt den svåra jobbsituationen i staden och regionen.

11 Stockholm. Deltagande i stor medborgardialog i stadshuset EU-temadag på Kattegattgymnasiet i Halmstad Anförande när S-föreningen på Rosengård i Malmö firar 60 år Seminarium om ungdomsarbetslöshet i Stockholm.» STATISTIK (från till ; källa VoteWatch.eu) Närvaro i plenum: 96,73% (5287 av 5466 specifikt registrerade omröstningar) Inlägg i plenum inklusive skriftliga röstförklaringar: 153 Ändringsförslag lagda i sammanlagt 104 olika rapporter Röstat som majoriteten av S&D-gruppen: 85.55% av omröstningarna

Ett startår med fokus på gröna jobb och finansiella reformer

Ett startår med fokus på gröna jobb och finansiella reformer Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S) Ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor Suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor Uträttat aug 2009 juli 2010: Ett startår med fokus

Läs mer

Krishantering, industripolitik och jämställdhet i en skakig ekonomisk miljö

Krishantering, industripolitik och jämställdhet i en skakig ekonomisk miljö Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S) Ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor Suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor Uträttat aug 2010 juli 2011: Krishantering, industripolitik

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU En jobbkris i Europa Arbetslöshet EU 26,2 mn 10,7 procent Sverige 408 000 8,0 procent Ungdomsarbetslöshet EU 5,5 mn

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Valet mellan människa och marknad

Valet mellan människa och marknad DA GRANSKAR Valet mellan människa och marknad Den svenska modellen är bra, säger regeringen hemma i Sverige. Men i EU-parlamentet tycker det blå laget att lika villkor för lika arbete är ett hinder mot

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria En europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala

Läs mer

Arbetslöshet, fackliga rättigheter och miljöfrågor i ett krisande Europa

Arbetslöshet, fackliga rättigheter och miljöfrågor i ett krisande Europa Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S) Ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor Suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor Uträttat aug 2011 juli 2012: Arbetslöshet, fackliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet?

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet? MEMO/10/302 Bryssel den 7 juli 2010 Grönbok om pensioner Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? En åldrande befolkning sätter press på pensionssystemen i EU eftersom vi nu lever längre

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

En halv miljard. människor påverkas. av hur du röstar! Val till Europaparlamentet 7 juni Fackliga Samhällsbyggarna

En halv miljard. människor påverkas. av hur du röstar! Val till Europaparlamentet 7 juni Fackliga Samhällsbyggarna En halv miljard människor påverkas av hur du röstar! Val till Europaparlamentet 7 juni Fackliga Samhällsbyggarna Valet för dig och alla andra i EU! Mellan den 4-7 juni är det val i alla EUs 27 länder.

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Sammanfattande rapport

Sammanfattande rapport Sammanfattande rapport Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt, Göteborg, Sverige, 17 november 2017 Den 17 november 2017 träffades EUs stats- och regeringschefer på Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson EU och arbetsrätten EU:s regler om arbetstagare m.m. Per-Ola Ohlsson Unionsfördraget Grundläggande och övergripande bestämmelser EUF art. 2 Unionens värden EUF art. 3 Art. 3.2 Fri rörlighet för personer

Läs mer

För ett socialdemokratiskt Europa

För ett socialdemokratiskt Europa För ett socialdemokratiskt Europa Foto: Imagine/Peter Berggren Jan Andersson Ledamot för Socialdemokraterna i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Imagine/Jerry Bergman

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. Ordförandeskapet har ännu inte meddelat vad de avser ta upp under denna dagordningspunkt.

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. Ordförandeskapet har ännu inte meddelat vad de avser ta upp under denna dagordningspunkt. Annotering 2016-01-08 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 15 januari 2016 i Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom den 22 december 2015. 1. Godkännande av

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 18.9.2009 B7-.../2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-.../2009 och B7-.../2009 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 0000/0000(COS) 17 april 2001 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Anna Hedh. vill ha ett EU som sätter människan före marknaden. Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet

Anna Hedh. vill ha ett EU som sätter människan före marknaden. Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Anna Hedh vill ha ett EU som sätter människan före marknaden Foto: Europaparlamentet Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp För en välfungerande

Läs mer

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november 2009 - med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Kommissionens arbetsprogram 2015

Kommissionens arbetsprogram 2015 Civilutskottets yttrande 2014/15:CU2y Kommissionens arbetsprogram 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2015 En ny

Läs mer

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95

Tidigare dokument: KOM(2014) 330 final Faktapromemoria: 2013/14:FPM95 Kommenterad dagordning rådet 2015-06-01 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte TT(E) energi 8 juni 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

Ekofinrådets möte den 21 februari 2017

Ekofinrådets möte den 21 februari 2017 Kommenterad dagordning Rådet 2017-02-13 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 21 februari 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 2 februari 2017. 1. Godkännande

Läs mer

Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017

Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017 Kommenterad dagordning rådet 2017-06-15 Miljö- och energidepartementet Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. A-punkter

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet, solidaritet, handling Kampen för kvinnors

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Varför en svensk strategi för standardisering? Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam målsättning riskerar vi

Läs mer

När delegationens medlemmar ska gör anföranden mejlas texten till richard.rosander@socialdemokraterna.se. De kommer läggas ut, i huvudsak på FB.

När delegationens medlemmar ska gör anföranden mejlas texten till richard.rosander@socialdemokraterna.se. De kommer läggas ut, i huvudsak på FB. Syftet med kommunikationen är att informera både medlemmar och allmänhet om delegationens arbete. Kommunikationen kommer inrikta sig på egna kanaler då medieutrymmet är begränsat. All kommunikations ska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 22 januari 2002 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

Framtidens utmaningar kräver ETT BÄTTRE EU!

Framtidens utmaningar kräver ETT BÄTTRE EU! Framtidens utmaningar kräver ETT BÄTTRE EU! Foto: Imagine/Peter Berggren Göran Färm Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Här samtalar jag om EUs

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

Moderaterna och arbetsrätten i EU. En rapport från LO/TCO Rättsskydd

Moderaterna och arbetsrätten i EU. En rapport från LO/TCO Rättsskydd Moderaterna och arbetsrätten i EU En rapport från LO/TCO Rättsskydd Vårt uppdrag och sammanfattning LO-TCO Rättsskydd har tidigare på uppdrag av LO granskat hur moderaterna agerat i den svenska riksdagen

Läs mer

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products Dokument Sida SAMRÅDSDOKUMENT 1 (6) TCO Datum Referens: Lena Orpana 2013-07-16 Direkttel: 08-782 92 94 E-post: lena.orpana @tco.se TCOs svar på kommissionens frågor Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2)

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) YTTRANDE 2015-05-25 Dnr 4.1.1-2015/00788-2 Arbetsmarknadsdepartementet Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) Er ref: A2015/1050/ARM Sammanfattning Kollegiet anser att

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Sid 2 (8) HUVUDBUDSKAP Rättvisa villkor och fler jobb Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor i dag saknar

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 Regeringskansliets diarienummer A2015/1903/A Remisssvar (förslag); Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds

Läs mer

EU och arbetsrätten. Vad är EU? 5/31/2012. Per-Ola Ohlsson. Historia? Omfattning? Motiv/Syfte? Framtid? En vilja att samarbeta

EU och arbetsrätten. Vad är EU? 5/31/2012. Per-Ola Ohlsson. Historia? Omfattning? Motiv/Syfte? Framtid? En vilja att samarbeta EU och arbetsrätten Per-Ola Ohlsson Vad är EU? Historia? Omfattning? Motiv/Syfte? Framtid? En vilja att samarbeta Ekonomiska motiv Säkerhetsmotiv Sociala motiv Vad är EU? Ett mellanstatligt samarbete med

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Lagstiftningsöverläggningar (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) Kommenterad dagordning rådet 2015-09-28 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet A2015/02393/IE Internationella enheten Enheten för EU- och internationell samordning Rådets möte (sysselsättning

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) Kommenterad dagordning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) Utbildningsdepartementet 2017-02-06 Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 17 februari 2017 Kommenterad dagordning

Läs mer

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013 Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013 Verksamhetsrapport maj-sep 2013 Ordinarie föreningsstämma 31 maj Godkänd årsrapport 2012 och ansvarsfrihet åt styrelsen Stockholmsregionens

Läs mer

Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:2AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:2AU1

Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:2AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:2AU1 Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande Arbetsmarknadsfrågor behandlar i detta betänkande 5 motioner om arbetsmarknadsfrågor. Motion I motion 2014:2A3Fr, Utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Bryssel och begreppsförvirring Vad handlar EP-valet egentligen om? Samuel Engblom, Chefsjurist TCO

Bryssel och begreppsförvirring Vad handlar EP-valet egentligen om? Samuel Engblom, Chefsjurist TCO Bryssel och begreppsförvirring Vad handlar EP-valet egentligen om? Samuel Engblom, Chefsjurist TCO Den inre marknaden och arbetskraftens rörlighet Miljökrav och sociala krav (Artikel 18.2 OU) Artikel 18

Läs mer