Jobb, jämställdhet och tuffare tag mot skattefusk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb, jämställdhet och tuffare tag mot skattefusk"

Transkript

1 Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S) Ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor Suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor Uträttat aug 2012 dec 2013: Jobb, jämställdhet och tuffare tag mot skattefusk» GENERELLT Perioden aug 2012 dec 2013 innebar att den akuta fasen i den ekonomiska krisen successivt mattades av. När ECB-chefen Draghi hösten 2012 gjorde klart att banken var beredd att göra vad som krävs inklusive omfattande stödköp av statspapper för att stabilisera den gemensamma valutan blev det en vattendelare. Finansmarknaderna lugnade ner sig och trycket mot de värsta krisländerna minskade. Med detta löstes dock inte de mer grundläggande problemen. EU-länderna har alltjämt att brottas med jättelika skuldberg, negativ eller låg tillväxt, skyhög arbetslöshet och växande sociala problem. I denna miljö jobbade Olle mycket med att på olika sätt skapa en mer välfungerande arbetsmarknad: En grundförutsättning för det är ordning och reda. Olle drev på för att förbättra villkoren för utstationerade arbetstagare, för att stärka de fackliga fri- och rättigheterna med ett socialt protokoll, för att säkra ett tydligt fackligt perspektiv i den framväxande finanslagstiftningen samt att vidareutveckla den gränsöverskridande sociala dialogen. En viktig faktor för att få fart på tillväxt och jobbskapande är ökad jämställdhet. Olle bidrog till att se till att EU-förslaget om kvotering till de största bolagens styrelser fick ett brett stöd i parlamentet. Han var med om att ta fram en ambitiös jämställdhetsrapport och om att arrangera ett stort jämställdhetsseminarium. Han deltog utöver det aktivt i jämställdhetsdebatten. Ytterligare en avgörande faktor är aktiva arbetsmarknadsinsatser inte minst för unga. Där låg Olles fokus på att driva igenom och främja genomförandet av den nya europeiska ungdomsgarantin. Den antogs av EU-länderna våren 2013 efter en två år lång kampanj från europeiska socialdemokrater. Den innebär att varje land ska garantera att alla unga arbetslösa inom 4 månader får ett högkvalitativt erbjudande om jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning. I Sverige är S-linjen att sätta tidsgränsen redan vid 90 dagar. Olle jobbade också en hel del med att försöka förstärka de EU-gemensamma insatserna mot skattefusk. Detta är en viktig nyckel till att sanera statsfinanserna samt att därmed få bättre utrymme för tillväxt- och jobbsatsningar. Han var med och säkrade parlamentets stöd för en snabbinsatsmekanism mot momsbedrägerier samt för en offensiv målsättning om att åtminstone halvera det totala skattefusket inom EU fram till år På ekonomiområdet lade Olle också mycket energi på att förbättra förutsättningarna för konsumenten när det gäller betaltjänster. En central punkt var att etablera en rätt för alla europeiska konsumenter att öppna och använda ett grundläggande betalkonto. I dag finns

2 det ca 25 miljoner européer som skulle vilja ha ett konto men som ändå inte har något. Eftersom det i ett modernt samhälle är svårt att klara sig utan ett konto skapar detta ett allvarligt socialt utanförskap. Med en skarp rättighet skulle problemet kunna tas om hand. Olle hade under hela perioden ett omfattande besöks- och mötesprogram. Han tog emot ett stort antal besökare i Bryssel och Strasbourg. Nästan varje fredag var han på arbetsplatser, skolor, möten och seminarier runtom i Sverige. Olle deltog aktivt i den svenska debatten. Inläggen handlade i första hand om jämställdhet, skattefrågor och insatser mot arbetslösheten.» SPECIFIKT Sysselsättningsutskottet Olle särskilt ansvar: Social dialog i transnationella företag Olle var ansvarig inom Soc&Dem-gruppen för ett initiativbetänkande om kollektivavtal och social dialog i gränsöverskridande företag. Efter en process på ett drygt halvår röstades frågan i plenum i september Betänkandet handlade om hur det ska gå att hitta en balans mellan att stärka arbetet på europeisk nivå och att respektera existerande nationella modeller. Olles linje som reflekterades väl i det färdiga betänkandet var att den sociala dialogen har en stor outnyttjad potential som bör tas tillvara på ett bättre sätt i uppgörelser över gränserna. Det är inte lätt att utifrån 28 olika nationella traditioner hitta minsta gemensamma nämnare och komma överens, men det bör ändå vara möjligt att utveckla detta över tid så att de gränsöverskridande lösningarna kan spela en större roll på europeisk arbetsmarknad. Ett frivilligt rättsligt ramverk skulle kunna fungera som ett bra verktyg för parterna att driva utvecklingen framåt utan att inkräkta på hur medlemsstaterna organiserar sin arbetsmarknad. Konkurrenspolitik Olle var även ansvarig i Soc&Dem-gruppen för ett yttrande till ekonomiutskottet om EU:s konkurrenspolitik. Yttrandet gjordes klart under våren. Olles huvudpoänger var att det sociala perspektivet måste ges en starkare roll i arbetet med konkurrensfrågor samt att konkurrensregelverket inte ska vara något hinder för statsstöd till socialt inriktade verksamheter såsom boende, vård eller arbetsmarknadsinsatser i privat eller offentlig regi. Olle särskilt aktiv: Utstationering I mars 2012 lade kommissionen fram sitt förslag om att genom särskilda tillämpningsregler kopplade till utstationeringsdirektivet förbättra förutsättningarna för utstationerade arbetstagare. Det handlar alltså om vilka villkor som ska gälla när ett företag temporärt placerar arbetskraft i ett annat medlemsland. Arbetet med lagförslaget har rullat på under 2012 och Sysselsättningsutskottet röstade i frågan i juni Rådet tog sin position i

3 december Därmed återstår det att se om under vintern och våren 2014 blir möjligt för parlamentet och rådet att förhandla sig fram till en slutgiltig lösning. Olle har varit mycket aktivt involverad i hanteringen av ärendet i utskottet. Han och Soc&Dem-gruppen som helhet har drivit på för skarpa bestämmelser om att huvudleverantören ska ta ansvar för att underleverantörerna sköter sina åtaganden till de anställda och betalar in sociala avgifter. Detta element finns med i utskottets position. Andra viktiga Olle/Soc&Dem-frågor har varit att i de nya reglerna klargöra att medlemsstaterna ska kunna kontrollera att det verkligen handlar om utstationerad arbetskraft och ställa de administrativa krav som behövs för att kunna upprätthålla direktivet. Exempelvis måste det gå att kräva att företaget har en representant på plats som har rätt att förhandla och som utan problem kan nås. Även dessa element finns med i utskottspositionen. Samtidigt finns det också vissa problem. Högermajoriteten i både utskottet och rådet har tagit tydlig ställning för vissa lösningar som inte är så gynnsamma i ett fackligt perspektiv. Även om slutresultatet på det stora hela taget skulle kunna bli bra är utgången av processen alltjämt oviss. Socialt protokoll Frågan om att foga ett socialt protokoll till EU-fördraget fanns hela tiden högt upp på Olles agenda. Detta vore en central åtgärd för att förstärka de fackliga rättigheternas ställning inom EU. Protokollet skulle slå fast att de fackliga fri- och rättigheterna aldrig får underordnas den fria rörligheten på den inre marknaden. Den fackliga rätten att via stridsåtgärder försvara kollektivavtal och anständiga arbetsförhållanden ska alltid ses som minst lika viktig som rörligheten över nationsgränserna. Med ett sådant protokoll skulle fackföreningarna få bättre möjligheter att kräva anständiga löner och rimliga arbetsvillkor för alla löntagare på varje nationell arbetsmarknad. Hösten 2012 lyckades Olle/Soc&Dem-gruppen driva igenom en tydlig markering för ett socialt protokoll i en resolution om den vidare utvecklingen av eurosamarbetet. Hösten 2012 hösten 2013 var Olle på hemmaplan med i en gemensam S/LO-arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en strategi för att så effektivt som möjligt verka för att det sociala protokollet ska kunna realiseras. Jämställdhet Olle jobbade intensivt med jämställdhetstemat: Han agerade i flera utskott för att försvara och förbättra det förslag om kvotering till bolaggstyrelser som EU-kommissionen lade hösten Förslaget går ut på att de stora börsnoterade bolagen inom EU fram till år 2020 ska se till att minst 40 procent av styrelseledamöterna hör till det underrepresenterade könet. Företag som inte nått målet ska tillämpa positiv särbehandling i styrelserekryteringen tills de passerar 40- procentsstrecket. Resultatet blev bra. När parlamentet röstade i frågan i november 2013 ställde sig en bred majoritet bakom förslaget. Tyvärr motarbetas förslaget i rådet av bl a den svenska regeringen. Därför är dess fortsatta öde oklart. Han var med om att tillsammans med riksdagsledamöter ta fram en socialdemokratisk jämställdhetsrapport som kombinerar både det europeiska och det svenska perspektivet. Han lanserade rapporten tillsammans med Ylva Johansson i början av mars.

4 Han var i april med och arrangerade ett stort seminarium på jämställdhetstemat i Göteborg: Har vi råd att inte satsa mer på jämställdhet?. Han deltog i jämställdhetsdebatten med ett flertal inlägg. Ungdomsarbetslöshet Olle arbetade på olika sätt med frågan om hur den skyhöga ungdomsarbetslösheten inom EU och inte minst i Sverige ska kunna pressas ner. Bl a deltog han i flera seminarier och gjorde ett flertal debattinlägg. Hans fokus låg först på att se till att den nya ungdomsgarantin blev verklighet, sedan på att se till att den levereras fullt ut på nationell nivå. Ungdomsgarantin antogs av EU-länderna våren 2013 efter en två år lång kampanj från den europeiska socialdemokratin. Den innebär att varje land ska garantera att alla unga arbetslösa inom max 4 månader får ett högkvalitativt erbjudande om jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning. De flesta länder är i dagsläget långt ifrån att kunna leverera detta. Det gäller i hög grad även Sverige. Därför krävs rejäla reformer. En betydligt mer aktiv jobbpolitik måste till. För svensk del är S-linjen att sätta tidsgränsen i garantin redan vid 90-dagar. Ekonomiutskottet Olle särskilt ansvar: Rätt till grundläggande bankkonto I maj 2013 lade EU-kommissionen ett skarpt lagförslag om att stärka regelverket kring betalkonton. Olle förde precis som under vid tidigare tillfällen när detta diskuterats Soc&Dem-gruppens talan i frågan. Förslaget handlar om att (1) alla konsumenter ska ges rätt att öppna och använda ett grundläggande konto, att (2) prisinformationen kring betalkonton ska bli tydligare samt att (3) bankbyten även över gränserna ska bli smidigare. Från Olles synvinkel utvecklades processen väl. Han lyckades förstärka vissa detaljer i regelverket och i december tog en bred majoritet i parlamentet ställning för en relativt stark position där de tre centrala elementen finns med. Eftersom även rådet tog sin position i december finns det goda möjligheter att nå en slutgiltig överenskommelse om lagstiftningen under våren Billigare och tryggare betaltjänster I juli 2013 följde kommissionen upp det specifika förslaget om bankkonton med ett initiativ till en bredare regeluppdatering för hela marknaden för betaltjänster. I paketform presenterades ett förslag till reviderat betaltjänstdirektiv samt ett förslag om att sänka kostnaderna för företags och konsumenters kortanvändning genom att begränsa förmedlingsavgifterna i kortsystemen. Arbetet med dessa förslag drog igång under senhösten. Olle är ansvarig inom Soc&Dem-gruppen för betaltjänstdirektivet. Den föreslagna revideringen av detta direktiv syftar till att göra betaltjänster snabbare, tryggare och billigare. Reglerna berör de flesta former av kort-, internet- och mobilbetalningar. På detta område rusar den teknologiska utvecklingen fram. Därför finns det ett tydligt behov av att anpassa lagstiftningen till nya förutsättningar.

5 En central punkt i förslaget handlar om de tilläggsavgifter som handlare i vissa länder tar ut vid kortbetalningar. Exempelvis använder vissa flygbolag den typen av avgifter till att säkra extraintäkter vid nätbokningar. Olles inriktning är att dessa avgifter antingen bör begränsas kraftigt eller helt och hållet förbjudas. De fyller ingen meningsfull funktion i betalsystemen, utan blir bara en omotiverad belastning för konsumenten. Snabbinsatsmekanism mot momsbedrägerier I en snabb process i slutet av 2012 och början av 2013 behandlade utskottet ett förslag från EU-kommissionen om att skapa en snabbinsatsmekanism mot momsbedrägerier. Förslaget var det första i en större satsning från kommissionens sida på att förstärka de EUgemensamma insatserna mot skattefusk. Olle förde Soc&Dem-gruppens talan. Snabbinsatsmekanismen innebär att EU-länder som ser att det på kort tid byggs upp omfattande bedrägerier ska ges möjlighet att raskt vidta specialåtgärder. Det rör sig om situationer där den vanliga momslagstiftningen inte räcker till och tillstånd för specialåtgärderna behöver ges inom ett par månader. Som regel är omvänd skattskyldighet för de produkter som finns med i bedrägeriuppläggen en effektiv specialåtgärd. Olle föreslog att mekanismen borde förstärkas med hjälp av ökad transparens och en större uppsättning anti-bedrägeriverktyg. Detta fick stöd både i utskottet och i parlamentet som helhet. I slutändan sade en bred majoritet i parlamentet ja till mekanismen. Senare under året fattade rådet beslut om att sätta snabbinsatsmekanismen i verket. Rådets konstruktion blev svagare än parlamentets och kommissionens, men att mekanismen ändå kunde realiseras var ett positivt steg åt rätt håll. EU-relaterad skattepolitik Under våren 2013 tog utskottet fram ett generellt initiativbetänkande om det gångna årets EU-aktiviteter på skatteområdet. Som ansvarig för frågan inom Soc&Dem-gruppen betonade Olle i första hand vikten av att stärka insatserna mot skattefusk. Han pekade på att möjligheterna att rejält minska fusket är goda och att ett rimligt mål är att det totala fusket i EU-länderna åtminstone ska halveras fram till Därtill underströk han betydelsen av att se till att de skattereformer som genomförs inte lägger oproportionerligt stora bördor på de svagaste grupperna i samhället samt av att använda miljöskatterna mer effektivt för att driva på den gröna omställningen. När betänkandet antogs i maj slöt majoriteten i parlamentet upp bakom målet om att halvera skattefusket. Det var en viktig markering. Hållbara pensionssystem I en längre process har kommissionen drivit på för att utveckla politiken kring pensioner och pensionssystem. Befolkningen i Europa blir allt äldre. Det innebär att pensionsstrukturerna i samtliga medlemsstater måste justeras för att klara framtida utmaningar. Först behandlades en s k grönbok framtagen av kommissionen i en bred remiss- och samrådsprocess. Sedan presenterade kommissionen en s k vitbok på basis av den förda dialogen med mer konkreta tankar om vad EU-nivån ska bidra med på detta område. När vitboken hösten 2012 till våren 2013 kommenterades av parlamentet delades arbetet upp mellan sysselsättnings- och ekonomiutskottet. Olle var aktiv i båda utskottet, men lade den största delen av energin i ekonomiutskottet där han förde Soc&Dem-gruppens talan.

6 Olle lyfte särskilt fram fyra punkter: (1) att huvudprioriteten i alla pensionsrelaterade reformer måste vara att se till att alla kan arbeta till 65, (2) att den bristande jämställdheten i pensionssystemen är att stort problem som måste ges betydligt mer uppmärksamhet, (3) att det bör utvecklas en pensionsupplysningsfunktion på europeisk nivå för att även den som arbetar i flera länder under ett yrkesliv ska kunna hålla koll på sin pension, samt (4) att konsumentskyddet måste stärkas när det gäller privat pensionssparande. Dessa punkter blev väl reflekterade i det slutgiltiga betänkande som parlamentet tog i maj. Olle särskilt aktiv: Fackligt perspektiv i finanslagstiftning Olle jobbade hårt med att bevaka det fackliga perspektivet i den omfattande finanslagstiftning som sedan finanskraschen successivt tagits fram på EU-nivå: I processen med att förstärka kapitaltäckningsregelverket drev Olle igenom skrivningar i lagstiftningen som innebär att facklig representation ska anses ha ett mervärde i bankernas styrelser, att nationell lagstiftning för facklig styrelserepresentation konsekvent ska respekteras, att anställda anonymt ska kunna rapportera felaktigheter och missförhållanden till kompetenta myndigheter i säkra whistle blowing-system samt att sådana system ska kunna skötas av facken. Lagstiftningen antogs slutgiltigt våren Även i den övergripande reformen av finansmarknadsstrukturerna (MiFID) drev Olle i utskottet fram skrivningar om att den fackliga representationen i styrelser ska respekteras och att whistle blowing-systemen ska vara säkra. I detta sammanhang förde han också in frågan om arbetsvillkoren för de som arbetar som rådgivare. För att kunna göra ett bra och uppriktigt jobb måste rådgivarna få kompetensutveckling, tid och sunda säljincitament. När detta skrivs har förhandlingarna mellan parlamentet och rådet om reformen ännu inte avslutats. Olle förde in arbetstagarperspektivet i den bankkrislagstiftning som i december 2013 till slut antogs efter förhandlingar mellan parlamentet och rådet. Lagstiftningen går ut på att skapa ett enhetligt och kraftfullt regelverk för rekonstruktion och avveckling av banker i kris. I EU-kommissionens ursprungsförslag hade anställda och fackföreningar i stort sett utelämnats. Detta lyckades Olle åtgärda genom att få med bestämmelser om att de anställda och deras representanter ska informeras och konsulteras på ett aktivt sätt i såväl rekonstruktions- som avvecklingsprocesser. Sommaren 2013 lade EU-kommissionen ett förslag om en avvecklingsmekanism inom ramen för den nya bankunionen. Förslaget är nära kopplat till bankkrislagstiftningen. I den position som utskottet tog i december lyckades Olle få med tydliga skrivningar om att de anställda och deras representanter kontinuerligt ska informeras och konsulteras.» INLÄGG I PLENUM Om det oacceptabla i att EU-kommissionen inom den europeiska planeringsterminen inkräktar på arbetsmarknadsparternas oberoende Om att det är mycket positivt att det nya EU-patentsystemet till slut realiseras Om att gemensam upplåning genom en s k Redemption Fund möjligen skulle kunna vara ett sätt att stabilisera eurosamarbetet

7 Om att det alltför stora beroendet av kreditvärderingsinstitutens bedömningar måste minska Om vikten av att göra den nya snabbinsatsmekanismen mot momsbedrägerier så effektiv som möjligt Om vikten av att den nya ECB-tillsynen för euroområdets banker blir en transparent och konstruktiv aktör i det europeiska tillsynsarbetet Om att de EU-koordinerade insatserna mot skattefusk måste förstärkas Om det positiva i att nya regler för land-för-land-redovisning för internationellt verkande företag är på väg att antas Om det positiva i att starkare regler mot marknadsmissbruk inom finanssektorn är på väg att komma på plats Om att det finns potential att utveckla den gränsöverskridande sociala dialogen på europeisk arbetsmarknad Om att det som en del i kampen mot skattefusket är viktigt att stärka det automatiska informationsutbytet mellan medlemsländerna Om att alla konsumenter i EU bör ges rätt att till en rimlig kostnad öppna och använda ett grundläggande bankkonto» DEBATT I SVERIGE (urval) Svenska Dagbladet (gp.se): Mindre skattefusk kan ta Europa ur krisen Göteborgs-Posten: Dags ta ansvar för Grekland och Europa (med Göran Färm) GT: Farligt när Borg kopierar greker (med Göran Färm) Göteborgs-Posten: Nya jobben kräver mera utbildning (med Jan Nilsson, Krister Andersson och Ann-Sofie Hermansson) Europaportalen: Sverige måste stå upp för jämställdheten i Europa (med Ylva Johansson och Anna Hedh) Göteborgs-Posten: Svenska EU-politiken är på fel spår (med Anneli Hulthén) Europaportalen: Sverige bör ta ledning i EU mot skattefusk Svenska Dagbladet (svd.se): Borgs glädjekalkyler farliga för Sverige (med Göran Färm) DN (dn.se): Sabunis initiativ steg i rätt riktning (med Ylva Johansson och Anna Hedh)

8 GT: Agera mot ungas arbetslöshet (med Mattias Jonsson) SvT Debatt: Europas högerregeringar blinda för värdet av kvinnors arbete (med Ylva Johansson och Anna Hedh) Göteborgs-Posten: Stå upp för en grön och rättvis jordbrukspolitik (med Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund, Anna Hedh och Jens Nilsson) Svenska Dagbladet (svd.se): Hur ska regeringen klara ungdomsgarantin? (med Ylva Johansson) Aftonbladet: Bedrövligt borgerligt facit i jobbfrågan (med Ylva Johansson) Svenska Dagbladet (svd.se): Bra att Borg vänder om krispolitiken (med Göran Färm) Göteborgs-Posten (gp.se): HBTQ-personer fortsatt utsatta på jobbet (med Anna Johansson, Jan Nilsson och Marcus Gustavsson) Helsingborgs Dagblad: Väckarklocka om börsstyrelser (med Ylva Johansson och Anna Hedh) Europaportalen: Hög tid att sätta konsumenten i centrum GT: Göteborg bekämpar romsk diskriminering (med Dario Espiga) GT: Dags att leverera ungdomsgarantin (med Linus Glanzelius och Alexander Nordgren) Europaportalen: Högeragendan har skapat svåra sociala missförhållanden i EU (med Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund, Anna Hedh och Jens Nilsson) GP (gp.se): Jobben måste få högsta prioritet (med Marita Ulvskog och Göran Färm) GT: Kunskap krävs för att konkurrera med Kina (med Jan Nilsson, Krister Andersson och Ann-Sofie Hermansson) Aftonbladet (aftonbladet.se): Dags för de borgerliga att bekänna färg om kvotering (med Ylva Johansson och Anna Hedh) GT: EU behöver omstart med jobb som prio ett Dagens Industri: Ingen ska nekas bankkonto Dagens Arena: EU-ledarna måste leverera mot skattefusket Aftonbladet (aftonbladet.se): Varje år jobbar kvinnor 59 dagar utan lön (med Ellinor Eriksson, Carina Ohlsson och Anna Hedh)

9 » SEMINARIER Är vi smarta nog för de nya jobben? Vad behöver Sverige och Europa göra för att hänga med i kunskapsutvecklingen? Har vi råd att inte satsa mer på jämställdhet? Vad kan ökad jämställdhet göra för tillväxten och jobben i Sverige och Europa? Kina risk eller räddning för jobben i Sverige och Europa? Alla tre seminarier arrangerade i Göteborg som en del i seminarieserien Nya tider nya jobb. Medarrangörer: LO Västsverige, IF Metall Göteborg och Tankeverksamheten.» MÖTEN Olle utnyttjade genomgående såväl fredagar som gröna veckor (då ledamöterna arbetar på hemmaplan) till en lång rad arbetsplatsbesök, seminarier, konferenser och andra typer av möten. Sammanlagt handlade det aug 2012 dec 2013 om 170 möten på 124 mötesdagar. Några exempel: Västsvensk EU-konferens i Karlstad. Bl a anförande ungdomspolitik / sysselsättning Till Resa till Luleå. Möten med fackföreningsfolk, partimedlemmar och gymnasieelever samt seminarium om framtidens näringsliv i Norrbotten Anförande på Bokmässan i Göteborg: Är vi smarta nog för de nya jobben? Lidköping. Möte med ungdomar från SSU Skaraborg inom ramen för ett projekt om EU och aktuella Europafrågor Konferens om nordisk infrastruktur i Helsingborg Rikskonferens för Teknikcollege i Malmö. Bl a anförande: Utan ökad kompetens stannar Europa Praktik på en enhet för stroke-behandling på Östra Sjukhuset i Göteborg Stockholm. Hearing om möjligheterna att inom EU inrätta ett socialt protokoll Stockholm. Anförande på lärarkonferens om kunskapsutveckling i ett europeiskt perspektiv Studiebesök på EVA (Etablering via arbete) ett EU-delfinansierat projekt för arbetslösa i Göteborg Stockholm. Halvdag på Unionen om EU-relaterade fackliga frågeställningar Alvesta. Konferens på temat infrastruktur i södra Sverige.

10 Besök på några sociala företag i Göteborg som alla ingår i Vägen ut!- kooperativen Stockholm. Seminarium i riksdagen om insatser mot skattefusk: Skatteparadisen den globala ekonomins svarta hål Studiebesök på textilföretaget Ludvig Svensson i Kinna Arbetsplatsbesök i Skaraborg: Rekordverken i Kvänum och ASKO i Vara Avslutningskonferens för socialfondsprojektet Vidare Vägar i Göteborg Stockholm. Lansering av ny S-rapport om jämställdhetspolitiken: Jämställdhet lönar sig. Åtgärdsprogram för jämställdhet, tillväxt och jobb i Sverige och Europa Stockholm. Seminarium arrangerat av Global Utmaning på temat: Varselvågen, de svenska jobben och vårt beroende av Europa Bollebygd. Invigning av det nya Europa Direkt-kontoret för Sjuhärad Konferens i Åmål om ungdomsarbetslöshet inom ramen för EU-projekt Till I Skellefteå och Piteå: en rad aktiviteter och diskussioner kopplade till ungas förutsättningar på arbetsmarknaden Konferens i Halmstad om ungdomsarbetslöshet Göteborg. Final (jurymedlem) i tävlingen Ungdomarnas Europa Göteborg. Träffar med Winnet Västra Götaland om jämställdhetskartläggning och andra aktuella jämställdhetsfrågor Karlstad. Heldag med IF Metall Värmland: bl a besök på EU-projektet Fast Track och presentation av biltestanläggningen Climate Arena Till Helsingfors. Facklig konferens för industrifackförbunden i Norden Till Gotland/Almedalen: bl a panelsamtal om jämställdhet och seminarium om den framtida utvecklingen av Europasamarbetet Partihelg på Knarrholmen i Göteborgs södra skärgård: bl a debatt om den svenska modellens framtid samt om EU-frågornas roll i svensk politik Seminarium i Göteborg om sysselsättningsdelen i EU 2020-strategin Studiebesök på Statsmissionens verksamhet för hemlösa i Göteborg Besök på Angeredsgymnasiet i Göteborg för diskussion om aktuella EUfrågor Hudiksvall. S/IF Metall-heldag om vad som kan göras åt den svåra jobbsituationen i staden och regionen.

11 Stockholm. Deltagande i stor medborgardialog i stadshuset EU-temadag på Kattegattgymnasiet i Halmstad Anförande när S-föreningen på Rosengård i Malmö firar 60 år Seminarium om ungdomsarbetslöshet i Stockholm.» STATISTIK (från till ; källa VoteWatch.eu) Närvaro i plenum: 96,73% (5287 av 5466 specifikt registrerade omröstningar) Inlägg i plenum inklusive skriftliga röstförklaringar: 153 Ändringsförslag lagda i sammanlagt 104 olika rapporter Röstat som majoriteten av S&D-gruppen: 85.55% av omröstningarna

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU En jobbkris i Europa Arbetslöshet EU 26,2 mn 10,7 procent Sverige 408 000 8,0 procent Ungdomsarbetslöshet EU 5,5 mn

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.10.2010 2010/2239(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Seger för ett hållbart fiske! Går det verkligen att göra Skillnad i EU-politiken? svaret är JA.

Seger för ett hållbart fiske! Går det verkligen att göra Skillnad i EU-politiken? svaret är JA. Går det verkligen att göra Skillnad i EU-politiken? svaret är JA. Seger för ett hållart fiske! Miljöpartiets Isaella Lövin har gjort avtryck i förändringen av EU:s fiskepolitik. Här får du veta hur det

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter...

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter... Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter..................................................................... 3 Ett

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/) Lektion 15 SCIC 10/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products Dokument Sida SAMRÅDSDOKUMENT 1 (6) TCO Datum Referens: Lena Orpana 2013-07-16 Direkttel: 08-782 92 94 E-post: lena.orpana @tco.se TCOs svar på kommissionens frågor Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Inledning Sektorn för privat säkerhet i Europeiska unionen utvecklas snabbt.

Läs mer

EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad

EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad EU:s förslag till tjänstedirektiv betydelsen för nordisk arbetsmarknad J Arbetslivsinstitutet ILO:s konstitution (1919) Whereas the failure of any nation to adopt humane conditions of labour is an obstacle

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Hur påverkar svenska fackliga organisationer EU?

Hur påverkar svenska fackliga organisationer EU? Rapport till Sacos Stipendienämnd februari 2013 Hur påverkar svenska fackliga organisationer EU? - 1 - Hur påverkar de svenska facken EU? 2011 lade Sveriges Ingenjörer ner cirka fyra miljoner på medlemskap

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0072(COD) 28 juni 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet Inledning Jobben är Nya Moderaternas viktigaste fråga. Sedan alliansregeringen fick väljarnas

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012 europa fokus #7 2012 i detta nummer en dag på eu:s call center möt olle & olle allt om medborgaråret så kan du påverka eu en tidning från eu-kommissionen EU:s vice ordförande Viviane Reding bjuder in till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar:

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar: R-2015/0659 Stockholm den 28 maj 2015 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2015/1050/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tillämpningsdirektivet

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE europa FOKUS #5 2013 I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE foto: sanna skerdén Nu

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2007/2290(INI) 1.7.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Ieke van den Burg (PE404.676v01-00) Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna:

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (Aktiespararna)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

TCO LO Arbetsmarknadsdepartementet Per Ewaldsson

TCO LO Arbetsmarknadsdepartementet Per Ewaldsson 1 TCO LO Saco Arbetsmarknadsdepartementet Per Ewaldsson Ett gemensamt yttrande från TCO, LO och Saco angående EU-kommissionens förslag till ändrat direktiv gällande europeiska företagsråd här förkortat

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för rättsliga frågor 2009 2007/2238(INI) 29.5.2008 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor över hedgefonder och private

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Rätt agenda i Bryssel

Rätt agenda i Bryssel Lars Adaktusson Rätt agenda i Bryssel Subsidiaritetsvoteringar i urval 2014/2015 1 Kristdemokraternas Bryssel-kansli Kontakt: Charlie Weimers, Stabschef E-post: charlie.weimers@ep.europa.eu Tel: +3222837155

Läs mer

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/012 Er referens: Fi2015/1644 1 (7) 2015-04-16 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Linda Bolund Thörnell Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer